Vi är en grupp engagerade Norsjöbor som undrar vart Norsjö kommun är på väg och vill ha svar från de styrande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi är en grupp engagerade Norsjöbor som undrar vart Norsjö kommun är på väg och vill ha svar från de styrande:"

Transkript

1 Vi är en grupp engagerade Norsjöbor som undrar vart Norsjö kommun är på väg och vill ha svar från de styrande: Det bra att medborgarna engagerar sig, men det verkar inte som att de cirka 35 förslag som inkommit är intressanta? Så varför fortsätta engagera sig? Förslagen kommer kanske från fel håll?

2 Datum (1) Svar på insändare gällande medborgarförslag Tack för era frågor och synpunkter! Medborgarförslagen ger möjlighet för Norsjö kommuns invånare att påtala vilka ärenden som ska behandlas. Varje medborgarförslag bereds av tjänstemännen och beslutas om under kommunfullmäktiges sammanträde. Vid det mötet har även frågeställaren möjlighet att argumentera för sin frågeställning. Vi är glada för att vi har engagerade Norsjöbor som kommer med idéer på vad vi ska förändra i Norsjö kommun. Däremot är det inte alltid så att medborgarförslagen kan beviljas och det kan bero på exempelvis ekonomiska förutsättningar eller samhällsplaneringsrestriktioner. Förslagen kan också vara utanför planerade underhålls- och verksamhetsplaner och då återigen en resursfråga. Med detta så vill vi ändå framhålla att vi väldigt gärna vill att fler medborgarförslag skriv! Det ger oss - politiker och tjänstepersoner en bild av hur Norsjöbor vill att ett framtida Norsjö ska vara, och att åstadkomma en attraktiv kommun för våra kommuninvånare är vårt uppdrag! Hoppas att ovanstående har besvarat era funderingar och om det finns kompletterande frågor så är ni välkomna att höra av er. Katarzyna Wikström, kommunchef Mikael Lindfors, kommunalråd C:\Users\sofper\Desktop\Insändare Norran\Medborgarförslag - Svar på insändare docx

3 Vi är en grupp engagerade Norsjöbor som undrar vart Norsjö kommun är på väg och vill ha svar från de styrande: Det är beklämmande att storköket på Vinkelbo har blivit så mycket dyrare än beräknat, minst 2,5 miljoner kronor högre än kalkylen. Det är naturligt att politiker tar en kalkyl som en kvalificerad gissning. Men är det verkligt rimligt med en så stor fördyring - som ska tas från våra skattemedel. Hur blev det med maten från nya köket? har det gjorts någon utvärdering? Är barnen nöjda? Sedan vill vi veta varför finns inte finns någon offentlig toalett i Norsjö samhälle? Man kan även också undra om det behövs så många tjänstemän på tekniska kontoret, när det byggs så lite och tas in konsulter.

4 Datum (1) Svar på insändare angående Vinkelboköket Tack för era frågor och synpunkter! Det är alltid olyckligt när budgeterade kostnader inte håller. Av de investeringsprojekt som färdigställdes gick det stora flertalet enligt budget och i vissa fall med påtagligt positivt utfall. I fallet med Vinkelbo kök finns flera faktorer men den största är att relationsritningar saknades för lokalerna. På grund av detta blev projekteringen inte tillfredsställande, och projektet fördyrades därför under arbetets gång. En utvärdering av den förändrade köksverksamheten och matens kvalitet kommer att genomföras under hösten Ett underlag för en allmän toalett håller på att arbetas fram av Teknik & Fritid. En del frågor måste dock klargöras först, bl. a. ansvar för städning, underhåll, låsning (om den ska låsas nattetid) och placering (måste vara nära befintliga vatten- och avloppsnätet). Antalet tjänstemän inom Teknik & Fritid uppgår till totalt 5,75 tjänster fördelade på Bygg & Fastighet, Gator & Vägar (inklusive Vatten/Avlopp och Renhållning), Park & Fritid samt Kök & Städ (inklusive Förråd & Verkstad). I samband med byggprojekt (som för övrigt varit ovanligt många de senaste åren) köps konsulttjänster med spetskompetens in för att säkerställa att alla handlingar som tas fram följer exempelvis Plan & Bygglagen och att förfrågningsunderlagen följer Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Ni är varmt välkomna att ta kontakt med undertecknade om ni önskar mer utförliga svar på någon av era frågor. Henrik Sundkvist, Tillförordnad Verksamhetschef Teknik och fritid Mattias Degerman, Ordförande i utskottet Teknik och fritid C:\Users\sofper\Desktop\Insändare Norran\Vinkelboköket - Svar på insändare docx

5 Vi är en grupp engagerade Norsjöbor som undrar vart Norsjö kommun är på väg och vill ha svar från de styrande. Geriatrikprofessor Yngve Gustavsson har sagt: Ska vi få en förbättring av äldrevården måste fakta och kritik komma fram. Då går det inte att blunda. Yngve Gustavsson har också sagt att man ska undvika att flytta dementa, men i Norsjö är det som att de får åka karusell mellan boendena. Vi undrar också hur de boende aktiveras, hur ofta får de komma ut och har de något att sysselsätta sig med? Var finns foldern värdegrund för omsorgen? Har ersättningsmöte för brukarrådet startat? Hur många inom äldreomsorgen har specialutbildning? Tillsätter kommunen arbetsledare utan utbildning och hur ser arbetsgivaren till att ge folk utbildning så att de klarar sitt uppdrag? Vi anser också att arbetsledarna borde jobba ute i verksamheten en till två dagar i veckan. Hur kan man lägga en budget om man inte är ute i verksamheten? Och hur ofta är kommunalrådet ute och pratar med personalen på boendena? Även om tjänstemännen kommer med förslag måste kommunalrådet ut i verksamheten och sätta sig in i frågorna.

6 Datum (1) Svar på insändare från Omsorgens verksamhetsområde Tack för era frågor och synpunkter! Kommunen har inga generella regler för hur ofta våra äldre får komma ut. Det är individuell planering för varje person. Vidare erbjuds dagliga aktiviteter som genomförs av personal/kyrkorna/studieförbund/frivilligarbetare med flera. Kommunen har en anställd kultur och aktivitetssamordnare. Norsjö kommun har gemensam värdegrund för samtliga verksamheter positivitet, engagemang, respektfullhet, professionalitet. Värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten. Utbildning om värdegrunden har genomförts för kommunens samtliga anställda maj Möten istället för brukarråd har börjat genomföras under året och ska ske regelbundet. Av omvårdnadspersonalen är de flesta utbildade undersköterskor, 4 undersköterskor har specialistutbildning inom demens samt flera anställda som läst påbyggnadskurser på högskolenivå. Under några år har omsorgen genomfört interna demensutbildningar för samtlig personal. Kommunen har också ett demensteam. Vid rekrytering av enhetschef söker kommunen Socionomer eller personer med annan likvärdig högskoleutbildning, erfarenhet från tidigare chefsjobb samt har goda ledaregenskaper. Ledarskapsutbildning pågår för alla chefer inom Norsjö kommun för närvarande. Alla enhetschefer inom äldreomsorgen är placerade ute på enheterna för att vara nära personalen. Chefernas arbete är att leda och utveckla sina verksamheter i samverkan med personalen. Inför ett beslut i ett ärende tas underlag fram av ansvariga tjänstemän. Det är mycket viktigt att all information finns i dessa underlag så att alla politiker kan sätta sig in i ärendet och fatta rätt beslut. Synpunkter från berörda parter sker genom upprättade samverkansformer och underlagen bifogas i ärendet, så att alla politiker kan ta del av det som framförs från t.ex. fackliga organisationer. Hoppas att ovanstående har besvarat era funderingar och om det finns kompletterande frågor så är ni välkomna att höra av er! Eva Nyström Edefjäll, Verksamhetschef Omsorgen Magnus Eriksson, Ordf. skol och omsorgsutskottet Mikael Lindfors, kommunalråd C:\Users\sofper\Desktop\Insändare Norran\Äldreomsorgen - Svar på insändare docx

7 Vi är en grupp engagerade Norsjöbor som undrar vart Norsjö kommun är på väg och vill ha svar från de styrande: Vad är åtgärdat efter Skolinspektionens kritik om att skolan inte har något driv? Vår uppfattning är att rektorerna upplever att de inte har mandat att fatta beslut som ingår i deras uppdrag. Långsiktiga planeringar saknas, liksom lokaler, lärarnas fortbildning samt elevernas IT-kunskaper. Problemet finner man i ledningen som ej verkar klara uppdraget! Vad görs åt den ohållbara situationen på fritidshemmet, som personalen har larmat om redan för flera år sedan? Här har skyddsombuden ett stort ansvar att bevaka men framförallt agera i arbetsmiljöfrågor. Den fysiska och den psykosociala miljön tycks vara under all kritik.

8 Datum (1) Svar på insändare gällande skolan Tack för era frågor och synpunkter! Skolinspektionen har efter tillsyn i Norsjö kommun begärt kompletteringar/ handlingar avseende rutiner för anmälan till huvudmannen vid fall av kränkande behandling, kompletteringar rörande systematiskt kvalitetsarbete, studiehandledning på modersmål samt rutiner för mottagande i grundsärskolan. Samtliga handlingar har skickats in till Skolinspektionen som därefter avslutat sin tillsyn i Norsjö kommun. Rektorers uppdrag styrs av Skollag, skolförordning, läroplaner övriga styrdokument och delegationer. Rektorer anställda i Norsjö kommun har mandat att fatta samtliga beslut som hör till uppdraget. Bland annat beslut om fortbildning för personal vid enheten, hur avsatta medel för IT-verktyg ska användas, hur lokaler som finns tillgängliga för enheten ska nyttjas på bästa sätt och långsiktiga planer för berörd enhet. Eftersom vi inte vet vilka långsiktiga planer som här avses hänvisar vi insändarskribenter att ta kontakt med oss eller berörd rektor. För lokalfrågor som bland annat berör fritidshem finns plan och kostnadsberäkning som redovisats vid kommunstyrelsens sammanträde Beslut i ärendet fattas vid kommunfullmäktiges sammanträde Politiken styr genom upprättade styrdokument och har på sitt ansvar att årligen följa upp och utvärdera dessa. Kommunstyrelsen har delegerat beslutsrätt till ansvariga chefer och dessa följs upp via redovisning av delegeringsbeslut i kommunstyrelsen och/eller utskott. Varje år genomförs arbetsmiljökartläggning och framkommer brister avseende fysisk eller psykosocial arbetsmiljö hanteras dessa utifrån behov och prioriteringsgrad. Hoppas att ovanstående har besvarat era funderingar och om det finns kompletterande frågor så är ni välkomna att höra av er! Therese Berg, Verksamhetschef För- och Grundskola Max Bohman, Verksamhetschef Utveckling och Tillväxt Katarzyna Wikström, Kommunchef Magnus Eriksson Ordf. skol och omsorgsutskottet C:\Users\sofper\Desktop\Insändare Norran\Skolan - Svar på insändare docx

9 Vi är en grupp engagerade Norsjöbor som undrar vart Norsjö kommun är på väg och vill ha svar från de styrande på ett antal frågor: Hur kan det vara möjligt löneutvecklingen för chefstjänstemännen på Kommunen ökar lönen med i genomsnitt 13,5 procent under ? 8,3 procent för chefer, 5,2 procent chefer. Alla kan väl inte fått andra befattningar?? Eller har man bytt befattningar med varandra? Vid mötet informerade kommunalrådet att detta inte stämde 2012 utan det var ca 2,8 procent. Det är nog sant om man räknar all övrig personal som verkligen sliter och jobbar dag och natt! Som får så lite procent på liten lön! Det är inte solidaritet och rättvisa!

10 Datum (1) Svar på insändare till Norran angående löneutveckling för chefer Tack för era frågor och synpunkter! Kommunens grundläggande principer för lönesättning utgår från de centrala löneavtalen som antingen anger fast löneökningsnivå, en lägsta löneökningsnivå eller inte någon fastställd löneökningsnivå alls. Innan löneöversyn förs alltid en dialog mellan politik, verksamhetsansvariga och fackliga organisationer angående lönesatsningar och prioriteringar där både chefer och medarbetares löneutveckling diskuteras. Efter genomförd löneöversyn 2013 landade löneutfallet för både chefer och medarbetare på 2,85 %. Att chefernas löner ökat med hela 13,5 % stämmer inte enligt våra data. Enligt vår sammanställning ökade lönen för kommunens chefer från 2011 till 2012 med i snitt 2,87 %. Från 2012 till 2013 i snitt 1,98 %. Sammantaget från 2011 till 2013 har chefers löner ökat med i snitt 2,84 %. Något byte av befattningar mellan chefer har inte skett, däremot har några chefer sökt och fått ny befattning med ett förändrat uppdrag. Vi är en liten kommun som vill präglas av positiv anda, professionalitet och engagemang där alla ska kunna bemötas med respekt av både chefer och medarbetare. Hoppas att ovanstående har besvarat era funderingar och om det finns kompletterande frågor så är ni välkomna att höra av er! / Birgitta Larsson t.f. Personalchef Norsjö kommun C:\Users\sofper\Desktop\Insändare Norran\Löneutveckling chefer - Svar på inlägg till Norran docx

11 Vi är en grupp engagerade Norsjöbor som undrar vart Norsjö kommun är på väg och vill ha svar från de styrande: Hur ser det ut med bemanningstätheten bland chefer och tjänstemän på Norsjö kommun? Hur välutbildade är tjänstemännen? Hur delaktiga är personalen innan olika beslut fattas? Vad är orsaken till ökad sjukfrånvaro inom förvaltningen? Vilket förtroende har medborgarna för kommunens politiker och tjänstemän? Och vem styr egentligen, är det politikerna eller är det tjänstemannastyre?

12 Datum (1) Svar på insändare gällande bemanningstäthet bland chefer Tack för era frågor och synpunkter! I Norsjö kommun finns cirka 450 tillsvidareanställda och av dessa har 30 ett chefsuppdrag. Personer med chefsbefattning får kontinuerlig utbildning inom de områden som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. Gällande personalens delaktighet i beslut som fattas, så sker alltid samverkan (enligt vårt samverkansavtal) med berörda fackförbund. Protokoll från samverkansmötet följer alltid med som bilaga till tjänsteskrivelsen, så att synpunkter från fack och medarbetare delges politikerna innan beslut tas. År 2012 landande Norsjö kommuns sjukfrånvaro på 3,1 procent. Med den siffran var Norsjö den kommun i Sverige som hade den lägsta totala sjukfrånvaron bland kommunanställda. År 2013 landade sjukfrånvaron på 4,2 procent. Trots ökning hamnade Norsjö på plats 5 av de kommunerna med lägst sjukfrånvaro. Snittet för sjukfrånvaron för hela riket år 2013 var 5,9 procent (i Västerbotten 5,8 procent) I rapporter från landets kommuner är nu trenden att sjukfrånvaron ökar. Norsjö är inget undantag. Vi följer kontinuerligt utvecklingen gällande sjukfrånvaron och arbetar aktivt med att följa upp utfallet. I insändaren ställs frågan: Vilket förtroende har medborgarna för politiker och tjänstemän? Vi tolkar det att skribenten/skribenterna vacklar i sitt förtroende mot Norsjö kommun. För att ändra på det, hoppas vi att författaren/författarna vill boka in ett möte med oss för ett samtal och för att besvara eventuella kvarstående funderingar, men även att redogöra för förslag på hur vi kan bli tydligare i vårt uppdrag. Gällande uppdrag för ledning och styrning, så är det politikerna som beslutar om vad som ska göras och tjänstepersoner har i uppdrag att genomföra det. Hoppas att ovanstående har besvarat era funderingar och om det finns kompletterande frågor så är ni välkomna att höra av er. Katarzyna Wikström, kommunchef Mikael Lindfors, kommunalråd C:\Users\sofper\Desktop\Insändare Norran\Bemanningstäthet - Svar på inlägg till Norran docx

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun Sara Wolff Dalarnas forskningsråd, november 2011 Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Glada Henkan Nacka Granskning genomförd i november 2013 av Maud Hallin och Britt-Marie Hallberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Glada Henkan är en fritidsgård som ligger

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande Utbildningsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-401/2803 Sida 1 (105) 2013-08-15 Handläggare Roy Melchert Telefon: 076-129 19 02 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Revisionsrapport nr 9 /2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/Mars 2015 Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Kommunstyrelsen...5

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 F S H O F O A G E R S L U N T L VANSBRO S K I N N T S A L K H A M M A R E T D S Ä T E H E R M O R A B E R G Y RAPPORT FRÅN KVALITETSNÄTVERK

Läs mer

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 Förord Våra barn behöver en jämställd och jämlik värld där alla är fria att leva sina liv utan fördomar och ärvda mönster. Det

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer