Vård- och omsorgscollege Örebro län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgscollege Örebro län"

Transkript

1 Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan Maria Sahlén Eriksson Dnr

2 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege? Syfte Vision Analys/bakgrund Befolkningsutveckling Pensionsavgångar Kompetensbehov Elevunderlag och sökande Konkurrens om arbetskraft Mål Nya regionala mål som ska uppnås till Uppföljning av regionala mål enligt ansökan Samverkan Organisation Den regionala styrgruppen Regional samordning och finansiering Det regionala samarbetets sammansättning Arbetsgivare och utbildningsanordnare Örebro universitet Kommunal Örebro län Arbetsförmedlingen Politisk förankring Regional utveckling Regionala arbetsgrupper Regionalt perspektiv Marknadsföring Omvärldsbevakning Mångfald och jämställdhet Infrastruktur för utbildningarna Gymnasieutbildning Vuxenutbildning YH-utbildning Örebro universitet Kompetensutveckling för redan anställd personal Nya utbildningsaktörer Hälsoperspektivet Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 22 7 Lärformer och arbetssätt Lärande i arbete Kvalitetsarbete/uppföljning Så uppnår vi målen Uppföljning av utbildningarnas kvalité Sammanställning statistik utbildning Statistik utbildning Örebro Statistik utbildning Karlskoga/Degerfors Statistik utbildning norra länsdelen Statistik utbildning Sydnärke Avtal och överenskommelser Nya avtal och avsiktsförklaringar Redan befintliga avtal Bilagor: Bil. 1 Rapporter från lokala college och Örebro läns landsting Bil. 2 Ledamöter regional/lokala styrgrupper Bil. 3 Avtal och avsiktsförklaringar Bil. 4 Organisationsskiss VO-College Örebro län Bil. 5 Inbjudan och program Dialogmöte Bil. 6 Informationsblad Bil. 7 Principer och rutiner för nya aktörer Bil. 8 Marknadsföringslayouter Bil. 9 Dokument för validering Bil. 10 Protokoll Regionala styrgruppen

3 1 Varför Vård- och omsorgscollege? 1.1 Syfte Syftet med Vård- och omsorgscollege Örebro län är att samordna och effektivisera samarbetet mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vård och omsorg för att få en väl avvägd matchning mellan behov av, och tillgång på, kompetent arbetskraft. 1.2 Vision Genom att de samlade resurserna i länet utnyttjas mer effektivt ska kompetensförsörjningen inom vård- och omsorg tryggas i Örebro län. Slutmålet är god vård och omsorg för länets invånare. 1.3 Analys/bakgrund I Örebroregionen växer antalet invånare långsamt. Även om Örebro kommun enligt prognoserna kommer att växa finns det några kommuner i länet som under de senaste 40 åren tappat ca 30 procent av sin befolkning. Samtidigt beräknar man att antalet ålderspensionärer i Örebro län om 20 år har ökat med ca personer. Det kommer att innebära en stor utmaning för hur vi ska lyckas trygga kompetensförsörjningen inom vård och omsorg och få resurserna att räcka till för god vård och omsorg för alla. Det innebär även en möjlighet till utveckling och innovationer inom offentlig och privat vård och omsorg. En positiv händelse för Örebroregionen är att Örebro universitet nu har fått sin ansökan om att starta läkarutbildning godkänd. Läkarutbildningen kommer förhoppningsvis att ha en positiv inverkan på utvecklingen inom all vård- och omsorgsutbildning i länet Befolkningsutveckling Prognoserna för förändringar av antalet invånare och åldersstrukturer de närmaste fem till tio åren skiljer sig åt ganska mycket mellan olika kommuner i länet. I Örebro kommun och Kumla kommun, och i någon mån även Lekeberg, Nora, Askersund och Hallsbergs kommun, väntas invånarantalet växa medan övriga kommuner i länet har ett vikande befolkningsunderlag under samma tidsperiod. Befolkningen i åldrarna 75 och äldre kommer först att vara ganska oförändrad sammantaget i länet för att om ca fem år öka de kommande tio åren därefter. I Örebro kommun blir de yngre pensionärerna, år, många fler de närmaste 10 åren. De äldsta invånarna, 90- år, blir också fler medan mellangruppen, 80-89, år minskar i antal under så gott som hela tioårsperioden Pensionsavgångar Samtidigt väntas stora pensionsavgångar inom vård- och omsorgsverksamheterna i Örebro län. Örebro läns landsting beräknar att ca 440 undersköterskor (44 %) beräknas gå i pension under de närmaste tio åren. Redan år 2016 har ca 25 % av nuvarande antal undersköterskorna uppnått 65 års ålder. I kommunerna beräknas också stora pensionsavgångar. Totalt i länets 3

4 kommuner väntas över 1000 personer som arbetar inom vård och omsorg gå i pension inom de närmaste 5 åren. För mer detaljerade uppgifter om befolkningsutveckling och pensionsavgångar se punkterna 1.3 (Örebro), 2.3 (Västra länsdelen), 3.3 (Norra länsdelen), 4.3 (Sydnärke) och 5.1 (landstinget) i bilaga 1 Rapporter från lokala college och Örebro läns landsting Kompetensbehov När antalet äldre ökar kommer också antalet personer med multipla sjukdomar att öka. Fler kommer att behöva vårdas i hemmet och i livets slutskede, vilket innebär att kvalificerad sjukvård, rehabilitering och habilitering i allt högre utsträckning kommer att bedrivas i hemmet. Alla kommuner i länet har som krav på anställningsbarhet för personal inom äldreomsorgen att man har utbildning från Omvårdnadsprogrammet/Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet alternativt 1350 poäng inom vuxenutbildningens omvårdnadsutbildning. Man har även behov av påbyggnadskurser för specifika målgrupper som exempelvis personer med demenssjukdom eller vård i livets slutskede och psykiskt sjuka. Man har stort behov av att rekrytera undersköterskor inom de närmaste åren och att få dessa att vara kvar och verka i sitt yrke. I Örebro kommun får den demografiska utvecklingen en förhållandevis begränsad effekt på kommunens vård och omsorgsverksamhet under kommande tioårsperiod. Den stora utmaningen för äldreomsorgen kommer först senare. Det kommer ändå att finnas stort behov av kompetent personal bland annat till följd av pensionsavgångar. Örebro läns landsting bedömer att behovet av undersköterskor kommer att öka inom de närmaste 10 åren. Landstinget har som önskemål att en undersköterska har grundläggande högskolebehörighet. Landstinget önskar också att man läst fördjupningsämnena Akutsjukvård 200 p, Medicin p, Engelska p, Svenska p samt Matematik p som individuellt val. Nyligen gjorde vi inom VO-College i länet en inventering i form av enkäter som skulle besvaras av varje kommun om vilken kompetensutveckling man har behov av för redan anställd personal. Vi undersökte vilka kompetensområden som behöver stärkas och vilka kurser som ingår i det nya vård- och omsorgsprogrammet man har behov av. Detta för att bland annat kunna samarbeta kring utbildning inom Socialstyrelsens satsning Omvårdnadslyftet. Inventeringen visar att ett mycket stort antal av personalen inom vården och omsorgen i länets kommuner, över 1000 personer, har behov av grundläggande utbildning motsvarande Vård- och omsorgsprogrammet genom t.ex. validering. De kurser i det nya Vård- och omsorgsprogrammet man har störst behov av som kompetensutveckling är Gerontologi och Geriatrik (Vård och omsorg vid demensvård, Äldres hälsa och livskvalité) men man har även stort behov av kurserna Psykiatri 1 och Pedagogik i vård och omsorg. De verksamhetsområden där man har störst personalbehov inom de närmaste åren i de flesta kommunerna är äldreomsorgen men även inom hälso- och sjukvård. När det gäller behov av att personal även har grundläggande högskolekompetens går meningarna isär mellan kommunerna. Kommunerna Örebro, Lindesberg, Karlskoga, Degerfors, Hallsberg och 4

5 Askersund svarar att de delvis önskar att personal man anställer ska ha utbildning med högskolebehörighet medan Kumla, Nora och Ljusnarsberg svarat att det inte är viktigt Elevunderlag och sökande Elevunderlaget för gymnasieskolan i länet beräknas de närmaste fyra åren minska med cirka 25 procent, från nuvarande elever till för läsåret 2015/16. På den nivån stabiliseras antalet elever fram till Det blir alltså en dramatisk minskning på kort tid av elever som kan söka till gymnasiet. De senast föregående två åren har antalet sökande till Omvårdnadsprogrammet och vuxenutbildningarnas omvårdnadsutbildningar varit relativt oförändrat. Antalet sökande till nya Vård- och omsorgsprogrammet hösten 2011 har ökat något i Sydnärke och ligger på ungefär samma nivå i norra länsdelen men har minskat i Örebro och Karlskoga. Totalt var det 74 sökande till gymnasiets Omvårdnadsprogram i länet förra året och i år 2011 är antalet sökande till Vård- och omsorgsprogrammet totalt 87 stycken i Örebro län. För mer detaljerade uppgifter om elevunderlag och sökande se punkt Konkurrens om arbetskraft Arbetsmarknaden i Örebro län är mycket varierad och det saknas på det regionala planet enskilda mycket dominerande företag eller branscher. Under våren 2012 pågår ett omfattande arbete med att kartlägga, analysera och göra prognoser för arbetsmarknaden nu och i framtiden i Örebroregionen. Arbetet sker inom det statliga uppdraget som getts till Regionförbundet Örebro att etablera en kompetensplattform. Vad arbetet kommer att visa är ännu inte klart eftersom den regionala analysen, de lokala prognoserna och analysen för vård- och omsorgsområdet kommer att redovisas tidigast till sommaren och hösten Vi inväntar resultaten av dessa. För närvarande finns inga tillförlitliga analyser gjorda för Örebro län av vilka företag och branscher som mest konkurrerar om arbetskraft med vård och omsorg varken i dagsläget eller i framtiden. Den regionala kompetenskartan, som hittills är den enda rapport som färdigställts, baseras på data från senast år Den ger ingen helt aktuell information och ingen prognos om framtiden, men år 2009 var service-, omsorgs- och försäljningsarbete det största yrkesområdet inom länets samtliga kommuner andelen av samtliga sysselsatta varierade mellan 26,8 procent, Kumla, och 17 procent, Hallsberg. Enligt den här kompetenskartan kan man kanske anta att de branscher som mest konkurrerar om arbetskraft med vård och omsorg är service- och försäljningsyrken. Inom de yrkesområdena väntas å andra sidan inte lika stora pensionsavgångar de närmaste åren som inom vård och omsorg. Lokalt finns det exempel på företag eller branscher som mer än andra konkurrerar om arbetskraft. I Lindesberg finns till exempel ett relativt stort industriföretag med knappt 1000 anställda som kan vara en konkurrent om arbetskraft även om efterfrågan på arbetskraft till industrin varierar mycket beroende på rådande konjunkturer. Även i Karlskoga och Degerfors är det tänkbart att industriföretag konkurrerar med vård och omsorg om arbetskraft. I den norra länsdelen finns det förhoppningar om att gruvnäringen så småningom kan få en nystart och i Sydnärke hoppas man på många nya arbetstillfällen inom logistik, transport och järnväg som kan väntas på grund av flera nyetableringar inom dessa områden i Hallsberg. 5

6 Dessa branscher kommer, om de utvecklas som man hoppas, eventuellt att konkurrera om arbetskraft med vård och omsorg. 1.4 Mål Nya regionala mål som ska uppnås till ANDELEN UTBILDADE MED VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING HAR ÖKAT genom att; - årliga uppföljningar för att mäta andelen utbildade genomförs, - riktade insatser för att utbilda och informera studie och yrkesvägledare om främst karriärvägar, arbetsmarknad och möjligheter till högskolebehörighet genomförs, - verka för att det ska finnas goda möjligheten för vård- och omsorgsutbildning för vuxna och goda möjligheten till komplettering av gymnasieutbildning, inom vuxenutbildningen, - samordna marknadsföringsinsatser och stödja marknadsföringen på lokal nivå, - verka för en större mångfald bland de som utbildar sig till yrken inom vård och omsorg (män, kvinnor, härkomst m.m.) 2. KVALITETEN PÅ VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNINGARNA I LÄNET HAR ÖKAT genom att; - länsgemensamma instrument för utvärdering och uppföljning av vård- och omsorgsutbildningarna utvecklas, - arbetsgivarnas behov av kompetens inventeras och att arbetsgivarna ges inflytande i utbildningen, - uppföljningar av elevernas sysselsättning efter avslutad utbildning genomförs, - länsgemensamma baskrav för alla kurser inom gymnasiets och vuxenutbildningarnas vård- och omsorgsutbildningar utvecklas, - länsgemensamma bedömningsunderlag för APL utvecklas, - länsgemensamma principer och instrument för validering utvecklas, - länsgemensamma kompetensutvecklingsinsatser för lärare som undervisar inom vård- och omsorgsutbildningar anordnas, - ett länsgemensamt kursutbud för att tillgodose arbetsgivarnas olika kompetensbehov utvecklas, 6

7 - göra det möjligt för utbildningsanordnarna att dela på resurser i form av lärare med specialistkompetens och utbildningsmaterial, - länsgemensamma riktlinjer för utbildningarnas hälsoarbete utvecklas. 3. EN STRATEGI FÖR ÖKAD ATTRAKTIVITET OCH HÖGRE KVALITET I ARBETSLIVET HAR UTVECKLATS genom att; - kriterier för attraktiva arbetsplatser utvecklas och årligen följs upp, - uppföljningar av elevernas sysselsättning efter avslutad utbildning genomförs, - arbetsgivarnas behov av kompetens inventeras och att arbetsgivarna ges inflytande i utbildningen, - en länsgemensam plan för kompetensutveckling och karriärvägar för yrkesgrupper inom vård och omsorg utvecklas, - samverka om kompetensutvecklingsinsatser för personal inom vård- och omsorg, - utbildningsanordnare och arbetsgivare samverkar för snabb övergång från utbildning till anställning (t.ex. traineeanställningar och garanterad sommarpraktik), - länsgemensamma kompetensprofiler för yrkesgrupper kopplade till utbildningarnas innehåll utvecklas. 4. DEN REGIONALA SAMORDNINGEN AV VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE ÖREBRO LÄN HAR SÄKERSTÄLLTS PÅ LÄNGRE SIKT genom att; - en överenskommelse görs mellan organisationerna inom Vårdoch omsorgscollege Örebro län om finansiering och organisation av resurser för samordning av VO-College i länet på längre sikt Uppföljning av regionala mål enligt ansökan De regionala målen för VO-College har varit en fråga som regelbundet behandlats och följts upp i den regionala styrgruppen. Även i de lokala styrgrupperna och i den regionala rektorsgruppen ingår uppföljningsarbetet med de regionala målen. De flesta av målen har vi arbetat framgångsrikt med och har nått en bit på väg. Det gäller målen: - I de olika delregionerna verka för att ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen samverkar i syfte att förbättra utbildningarna. 7

8 Samarbetet i den regionala arbetsgruppen för rektorer inom VO-College Örebro län har i högsta grad bidragit till att ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen samverkar för att förbättra utbildningarna inom vård- och omsorg. Rektorsgruppen har initierat arbetsgrupper och samverkan inom ett flertal områden. - Bredda rekryteringen och öka attraktionskraften inom vård- och omsorgsrelaterade utbildningar. Under året har mycket arbete gjorts för att marknadsföra Vård- och omsorgscollege. Det faktum att vård- och omsorgsutbildningarna nu ingår i, eller snart ingår i, certifierade lokala college bidrar i sig till att höja utbildningarnas attraktionskraft. - I praktisk handling visa samtliga intressenter de mervärden för alla parter som ligger i att olika aktörer och skilda nivåer samverkar inom vård- och omsorgsområdet. Många av parterna inom VO-College Örebro län är mycket aktiva och engagerade i samarbetet. Det vi behöver arbeta mer med är att informera och engagera arbetslivets personal i större utsträckning. Att en arbetsgrupp för arbetsgivarnas representanter ska tillsättas är redan beslutat i den regionala styrgruppen och den kommer bland annat att arbeta med den här frågan. Även Kommunal Örebro län har aktivt arbetat med att informera och engagera personal bland annat genom särskilda träffar om VO-College för sina förtroendevalda. - Koordinera utbudet av spetsutbildningar inom regionen så att kurser inom regionen erbjuds studerande vid samtliga lokala VO-College. - Samverka vid rekrytering och nyttjande av kompetens i hela regionen. Mellan utbildningsanordnarna har samverkan kommit så långt att man börjat planera för hur man bäst ska samarbete när det gäller kursutbud via till exempel distans för att kunna erbjuda ett bredare länsgemensamt kursutbud och samverkan om lärarresurser inom vissa ämnesområden. Ett dialogmöte beslutsfattare inom utbildning och vård- och omsorgsverksamheter är planerat den 27 oktober för att särskilt diskutera frågan (se bilaga 5). På Masugnens vuxenutbildning i Lindesberg, som ingår i den norra länsdelens lokala VO- College, arbetar man framgångsrikt för att utveckla möjligheter till vidareutbildning och specialiseringar inom vård och omsorg i länet. De Yrkeshögskoleutbildningar som redan startats där är utbildningen till tandsköterska och den Kvalificerade Yrkeshögskoleutbildningen Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg. - öka interaktionen mellan offentliga och privata aktörer, både på utbildningssidan och på avnämarsidan. Attendo är en aktiv samarbetspartner inom VO-College Örebro län men de har fram till nyligen varit den enda privata aktören som finns med i samarbetet. Därför tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram principer och rutiner för anslutning av nya aktörer som vill, eller bör, ansluta sig till VO-College. Assistansföretaget Aktiv Assistans Tillsammans ansökte och blev under våren antagna som ny aktör i Örebro lokala VO-College. Utbildningsföretagen 8

9 Medlern och Yrkesgymnasiet har också tagit kontakt med den lokala styrgruppen i Örebro och förklarat sig intresserade av att vara med i VO-College. Ett mål som finns angivet i ansökan bredda yrkesområdet till att omfatta även anställningar inom kriminalvården är inte längre aktuellt. Anledningen är att företrädare för kriminalvården har klargjort att de enbart rekryterar akademiskt skolad personal och själva till stor del genomför eller upphandlar utbildning av nyanställda. 2 Samverkan På den regionala styrgruppens dagordning finns alltid punkten Samverkansutveckling med. Där lyfts och diskuteras möjligheter till samarbete och samutnyttjande av resurser. Styrgruppen har bland annat tillsatt den regionala rektorsgruppen och den regionala arbetsgivargruppen som i sin tur initierar fler arbetsgrupper för samarbete. 2.1 Organisation Regionförbundet Örebro är huvudman för det regionala samarbetet inom Vård- och omsorgscollege. Övergripande samordnas och leds arbetet av den regionala styrgruppen. En regional processledare, anställd av regionförbundet, har uppgiften att stödja, driva och samordna de regionala frågorna Den regionala styrgruppen Regionala styrgruppen stödjer det lokala arbetet genom att; - Utarbeta stöd och direktiv. - Utse arbetsgrupper och gemensamma strukturer och arbetsmodeller för olika frågor, uppföljningssystem mm. - Ta beslut om, och godkänna, resultat från regionala arbetsgrupper och om regionala frågor. - Sprida informationen om aktuella kurser, konferenser, kompetensförsörjningsfrågor, utredningar, litteratur, artiklar mm. I styrgruppen ingår representanter från följande organisationer; - Regionförbundet Örebro - Örebro läns landsting - Örebro universitet - Representanter från varje lokal styrgrupp både från utbildningsanordnarna och arbetsgivarna - Kommunal Örebro län - Attendo (som representant för privata vård- och omsorgsgivare) - Arbetsförmedlingen. 9

10 Den regionala processledaren ingår i styrgruppen, bereder ärenden, upprättar tillsammans med ordförande dagordning och skriver protokoll från sammanträden. Dagordningen för den regionala styrgruppens sammanträden skickas ut cirka14 dagar före mötet och ledamöterna kan innan dess anmäla ärenden av regionalt intresse till dagordningen. Protokoll från regionala styrgruppsmöten skickas till ledamöterna cirka en vecka efter mötet och distribueras vidare till de lokala styrgrupperna och regionala arbetsgrupper för kännedom. Ordförande för den regionala styrgruppen är Christer Lenke, chef för enheten Social välfärd på Regionförbundet Örebro. Han är huvudansvarig för samordning av samarbeten inom vårdoch omsorg i länet, vilket bidrar till att VO-College ytterligare förstärks och knyts till övrigt samarbete inom vård och omsorg Regional samordning och finansiering Regionförbundet Örebro har under finansierat processledare som bland annat; - ansvarat för uppföljningsrapporter, verksamhetsberättelser och regionala certifieringar, - samordnat de lokala arbetsgruppernas arbete och stödjer arbetet med utveckling och uppföljning, - deltagit i regionala arbetsgrupper och möten där gemensamma frågeställningar diskuteras, - deltagit i nätverksdagar och en del av de lokala styrgruppernas och samarbetsgruppernas möten, - fungerat som bollplank till de lokala styrgrupperna i olika frågor - delgett aktuell information som fås från Nationella Rådet, - samordnat marknadsföringsinsatser och ansvarat för webbplatsen. Nyligen kom regionförbundet överens med länets kommuner och landstinget om gemensam finansiering av processledning, ungdomsinformatör och övriga kostnader för att driva regionalt Vård- och omsorgscollege under en ny certifieringsperiod Det gemensamma ansvarstagandet för verksamheten ger ytterligare stöd och tyngd åt samarbetet inom VO-College i länet. 2.2 Det regionala samarbetets sammansättning Positivt för det regionala samarbetet är att så många för VO-College betydelsefulla organisationer är representerade och aktiva i den regionala styrgruppen både från utbildningssidan och från arbetslivet. Även i lokala VO-College finns många betydelsefulla organisationer inom vård och omsorg med. Till exempel har Örebro läns landsting och fackförbundet Kommunal representanter med i alla lokala styrgrupper. Arbetsgivarnas representanter utgör majoriteten i alla styrgrupper och alla ordföranden är chefer inom vård och omsorg eller socialförvaltning. 10

11 2.2.1 Arbetsgivare och utbildningsanordnare De utbildningsanordnare som ingår i VO-College Örebro län är: - Gymnasieskolans omvårdnadsprogram/vård- och omsorgsprogram inklusive lärlingsutbildningar på Wadköpings Utbildningscenter i Örebro, Möckelngymnasiet i Karlskoga, Lindeskolan i Lindesberg samt Sydnärkes Utbildningsförbund i Hallsberg. - De kommunala omvårdnadsutbildningarna för vuxna i Örebro, Karlskoga/Degerfors, Ljusnarsberg, Masugnen i Lindesberg, Hjernet i Nora samt Sydnärkes Utbildningsförbund i Hallsberg. - Yh-utbildningen till tandsköterska och den Kvalificerade Yrkeshögskoleutbildningen Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg på Masugnen i Lindesberg. - Örebro universitet. Arbetslivets aktörer är: - Kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Laxå Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Lekebergs kommun kommer att ansluta som ny aktör under Örebro läns landsting - Kommunal Örebro län - Vård- och omsorgsföretaget Attendo - Vård- och omsorgsföretaget Norlandia Care kommer sannolikt att ingå i samarbetet från Örebro universitet Örebro universitet har inom Hälsoakademin samlat ett stort antal utbildningar och forskning som berör människors möjligheter och behov i samband med hälsa, vård och omsorg. Verksamheten sker i nära samverkan med samhällets frisk-, hälso- och sjukvård. Man bedriver forskning och erbjuder såväl fristående kurser som utbildningsprogram på grundoch avancerad nivå vilka leder till yrkesexamina och/eller generell examen. Örebro universitet och dess Hälsoakademi är en part som följer arbetet, och bidrar med kompetens. Universitetet ser Vård- och omsorgscollege som ett komplement till den helhetsbild av vårdutbildningar inklusive den nya läkarutbildningen som Örebro universitet står bakom. Universitetet kan ge stöd för att vård- och omsorgsutbildningarna har en forskningsanknytning och för att minska glappet mellan gymnasieutbildning och högskoleutbildning. Universitetet är ett stöd för utbildningsanordnarna i deras strävan att följa den pedagogiska utvecklingen och kompetensutveckla sin personal. Universitetets Hälsoakademi kan även utgöra ett stöd för lärare/elever i akademiskt skrivande och introducera dem till enklare forskningsrapporter. 11

12 Ett av våra nya regionala mål är 2. Kvalitén på vård- och omsorgsutbildningarna i länet har ökat. För att följa upp att det målet nås kommer universitetet vara ett viktigt stöd i arbetet att utforma kursvärderingar för uppföljning av utbildningarnas kvalité. Det finns flera områden och aktiviteter inom VO-College Örebro län där universitetet är en viktig aktör: - Universitet kan bidra till den för VO-College viktiga omvärldsbevakningen. - Universitetets Hälsoakademi erbjuder handledarutbildning 7,5 högskolepoäng (5 veckor), grundnivå. Se: Universitetets kursutbud genom att söka Kurser efter ämnesområde Utbildning / Kurser o program/kurser. - En workshop för bl.a. lärare och studie- och yrkesvägledare planeras av universitetet under våren Bl.a. som uppföljning på dialogmötet om kompetensbehov och samarbete mellan utbildningsanordnarna i länet. - Universitetets uppdragsutbildning är en välutbyggd verksamhet som är viktig för kommunernas och landstingets behov av kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal och chefer. En arbetsgivare kan även köpa enstaka platser på reguljära kurser. - Elever och lärare har möjlighet att ta del av studenternas examensarbeten på C-nivå och deras seminariebehandling. T.ex. kan handledare vara med där. - Universitetet anordnar varje år Gymnasiedagarna när universitetet visar sina utbildningar för gymnasieelever. - Universitetet bidrar med att visa på karriärvägar inom vård och omsorg. - Hälsoakademin har utvecklat ett nytt utbildningsprogram inom funktionshinderomsorg. Det kommer även att vara möjligt att läsa kurserna som ingår i programmet som fristående kurser. - Den nya läkarutbildning vid Örebro universitet kommer att vara en draghjälp för att öka attraktiviteteten att arbeta inom vård och omsorg, ökar möjligheterna till teamsamverkan i VFU/APU/APL och kommer överhuvudtaget ha en positiv inverkan på vård- och omsorg i Örebro län Kommunal Örebro län Utbildning är en mycket viktig fråga för Kommunal. Kommunal anser att undersköterskeyrket behöver stärkas och vidareutvecklas för nyutbildade och redan utbildade undersköterskor genom studier och kompetensutveckling. Kommunal har en god representation i alla de lokala styrgrupperna, i den regionala styrgruppen samt i arbetande undergrupper. Kommunal känner en god delaktighet och en bra 12

13 samverkan med övriga aktörer i VO-college. Många av Kommunals representanter arbetar själva som undersköterskor eller vårdare i sina respektive kommuner och man ser det som en styrka att kunna se en nyanserad bild av de behov som kan finnas i arbetslivet Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen är den största aktören inom kompetensförsörjning i länet och är mycket betydelsefulla i samarbetet inom VO-College. Arbetsförmedlingen bidrar bland annat med statistik och prognoser för arbetsmarknadens utveckling, informationsspridning, samordning och information om arbetsmarknadsutbildningar och satsningar Politisk förankring VO-College Örebro län har haft en tydligt politiskt förankring under etableringsfasen av verksamheten. Ordförande för den regionala styrgruppen har fram till slutet av 2010 varit en förtroendevald politiker med engagemang och inflytande på både lokal och regional nivå i länet. Även Örebro läns landsting har haft politisk representation i den regionala styrgruppen. Redan 2008, under projektarbetet för att ansöka om regional certifiering, arbetade projektgruppen målmedvetet med att förankra VO-College på politisk nivå i länet Regional utveckling Att Regionförbundet Örebro är huvudman för Vård- och omsorgscollege Örebro län underlättar samordningen med andra relaterade verksamheter och samarbeten för regional utveckling i regionen. I länet har man, med regionförbundet som samordnare, tagit fram en gemensam utvecklingsstrategi för regionens framtidsarbete (Utvecklingsstrategi för Örebroregionen) där Kunskapslyft i arbetslivet och Kunskapslyft för barn och unga hör till de viktigaste utvecklingsområdena. Här är VO-College ett viktigt redskap för att nå målsättningarna i strategin. Regionförbundet har fått regeringens uppdrag att bygga en kompetensplattform för Örebro län med syftet att öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Vård- och omsorgscollege ingår i kompetensplattformen som en betydelsefull del där VO-College räknas som branschorganisationen för vård- och omsorg. Regionförbundet ansvarar också för, eller ingår i, flera samarbetsgrupper och nätverk inom vård- och omsorgsområdet som till exempel den politiska samverkansgruppen Marit vars syfte är samverkan inom socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan kommunerna och landstinget i länet och Vilgotgruppen som är ett samarbete för chefer inom socialtjänst (äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård och elevhälsa/skolhälsovård). Sammantaget gör det att Vård- och omsorgscollege Örebro län blir en väl förankrad och betydelsefull del av utvecklingsområdena för vård- och omsorg, kompetensförsörjning och utbildning i Örebroregionen. 2.3 Regionala arbetsgrupper De flesta aktörer i Vård- och omsorgscollege Örebro län är engagerade i någon eller några av våra arbetsgrupper och deltar på så sätt aktivt i samarbetet, utöver att man är representerade i 13

14 regional eller lokal styrgrupp. Följande samarbeten och arbetsgrupper med representanter från alla länsdelar har tillsatts på uppdrag av den regionala styrgruppen, den regionala rektorsgruppen eller lokala styrgrupper och har arbetat under kortare eller längre tid: - Den regionala rektorsgruppen Gruppen syfte är att initiera, planera och genomföra samarbete och samverkan mellan länets utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsutbildning. Gruppen ska också sprida information och idéer och verka för utveckling av samarbetet inom länet mellan kommunala utbildningsanordnare, övriga utbildningsanordnare och berörda verksamheter. Gruppen har arbetat fram grundkrav för handledarutbildning och stöttande av länsgemensamt nätverk för lärare inom vård och omsorgsutbildning. Den regionala rektorsgruppen har samordningsansvar för det nya regionala målet: 2. Kvalitén på vård- och omsorgsutbildningarna i länet har ökat. - Nyligen togs beslut i den regionala styrgruppen att tillsätta en arbetsgrupp för arbetsgivarnas representanter inom VO-College, liknande den regionala rektorsgruppen för utbildningsanordnarnas representanter. Förslaget har även godkänts av länets socialchefer i den regionala nätverksgruppen för socialchefer som samordnas av regionförbundet. Att arbetsgruppen har uppdrag även från högsta ledningsnivå för vård- och omsorgsverksamheterna är betydelsefullt för gruppens mandat att kunna genomföra gemensamt fattade beslut. Arbetsgruppen kommer bland annat ha samordningsansvaret för det nya regionala målet: 3. En strategi för ökad attraktivitet och högre kvalitet i arbetslivet har utvecklats. - Arbetsgruppen Kursinnehåll, betyg & bedömning I arbetsgruppen ingår representanter från både utbildningsanordnarna och arbetsgivarna. Gruppen arbetar med att ta fram kursinnehåll ett praktiskt material om betyg och bedömning i karaktärskurserna och i APL för nya Vård- och omsorgsprogrammet. - Arbetsgruppen Validering Arbetsgruppen består av representerande från utbildningsanordnare, validringshandledare, arbetslivsrepresentanter och lärare. Seminarier har hållits 1gg/månad med målsättningen att ta fram riktlinjer/material som används i Vårdoch omsorgscollege i Örebro län. Så har också skett. Nu finns nedanstående dokument, godkända av den regionala styrgruppen, att användas gemensamt, samt en valideringshandledarutbildning som ska användas när praktisk validering är aktuell (se bilaga 9). Dokumenten är: Validering för dig som behöver papper på din kompetens, ett informationsmaterial till validanden För verksamheter inom Vård- och omsorgscollege som vill validera sin personal, ett informationsmaterial till arbetsgivare/chefer Självskattning, ett material där validanden skattar sina egna kunskaper baserade på yrkeserfarenhet 14

15 Valideringsintyg, ett material där arbetsledare/chef utifrån samma frågeställningar som i Självskattning, dokumenterar kunskaper och kompetenser hos validanden. Ansökningsblankett för validering. - Marknadsföring En arbetsgrupp utsedd av Örebros lokala styrgrupp där även den regionala samordnaren varit med har arbetat fram layouter för broschyrer, pins, dekaler och rollupper. De får användas för tryckning och marknadsföring av VO-College av alla inom det regionala samarbetet. Regionförbundet har låtit trycka materialet för marknadsföring regionalt (se bilaga 8). - Studiedagar och nätverk Rektorsgruppen har planerat och genomfört länsgemensamma studiedagar och nätverksträffar (två stycken under våren 2010, en under hösten 2010, en under våren 2011.) - En arbetsgrupp utsedd av regionala styrgruppen har arbetat med att ta fram stödmaterial som mallar och frågeunderlag för kvalitetsuppföljning av lokala college och utbildningar. - En arbetsgrupp som arbetat fram principer och rutiner för nya aktörer (se bilaga 7). - En arbetsgrupp för planering av dialogmötet om arbetsgivarnas kompetensbehov och samarbete om kurser och kompetenser mellan utbildningsanordnarna (se bilaga 5). 3 Regionalt perspektiv På den regionala styrgruppens dagordning finns alltid punkten Rapport från länsdelarnas lokala VO-Collegearbeten och Rapport från regionala arbetsgrupper där en orientering ges om vilka frågor som är aktuella på lokal och regional nivå och där olika resultat och framgångsfaktorer kan presenteras. Som beskrivits under punkt 2.3 Regionala arbetsgrupper, är även våra arbetsgrupper en effektiv metod för samarbete mellan den lokala och den regionala nivån. 3.1 Marknadsföring Varje lokalt college genomför informations- och marknadsföringsaktiviteter lokalt och tar fram eget marknadsföringsmaterial. Mycket av arbetet med marknadsföring sker ändå på regional nivå och under den kommande certifieringsperioden kommer vi att särskilt rikta in oss på information och utbildning av länets studie- och yrkesvägledare. Följande marknadsföringsinsatser har genomförts regionalt under de senaste två åren: 15

16 - Vård- och omsorgscollege Örebro har sina egna sidor med egen aliasadress på Regionförbundet Örebros webbplats. Webbplatsen används både för information om och marknadsföring av VO-College och som projektwebbplats med kalendarium för möten och delning av dokument för alla inom VO-College Örebro län. - Örebro läns landsting har för att särskilt marknadsföra undersköterskeyrket tagit fram ett material som består av intervjuer med två undersköterskor med information om utbildning, arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Materialet är publicerat på landstingets webbplats med länkar från den regionala webbplatsen för VO-College och utbildningsanordnarnas webbplatser. Landstinget hade även en helsidesartikel om VO-College i sitt senaste nummer av tidningen T-bladet. - I samarbete med Örebros lokala VO-College har layouter för broschyrer, pins, dekaler och rollupper tagits fram. De får användas för tryckning och marknadsföring av VO-College av alla inom det regionala samarbetet. Regionförbundet har låtit trycka materialet för marknadsföring regionalt (se bilaga 8). - Inför certifieringsceremonierna för ny certifierade lokala college har regionförbundets informatörer i samarbete med lokala college skickat pressinbjudan till media vilket resulterat i artiklar om VO-College i lokala dagstidningar. Information och nyheter om VO-College har också spridits via regionförbundets nyhetsbrev och nyhetsartiklar på regionförbundets webbplats. - Den regionala samordnaren har informerat om och presenterat VO-College vid flera regionala konferenser och möten under året. Bland annat vid en arbetsmarknadsdag för studie- och yrkesvägledare, och en konferens om regional tillväxt. Under hösten 2010 ägnades en särskild sammankomst inom föreläsningsserien Fredagsakademin helt åt VO-College. Fredagsakademin är ett forum och en föreläsningsserie för inspiration och dialog om Örebroregionens framtid och utveckling. - Ett informationsblad riktat särskilt till studie- och yrkesvägledare, föräldrar och elever togs fram av den regionala rektorsgruppen och skickades ut inför omvalet till gymnasiet 2011 (se bilaga 6). - Den årliga Arbetsmarknadsdagen som är en konferens för studie- och yrkesvägledare som regionförbundet är med och arrangerar hade i år temat Yrken inom vård och omsorg. Maria Åkesson som är personaldirektör för Örebro läns landsting var talare och berättade om det ökade behovet av 16

17 undersköterskor och sjuksköterskor och betydelsen av att tillräckligt många väljer Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. För information om hur man arbetar med marknadsföring på lokal nivå se punkterna 1.7 (Örebro), 2.7 (Västra länsdelen), 3.7 (Norra länsdelen) och 4.7 (Sydnärke) i bilaga 1 i rapporter från lokala college. 3.2 Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning är en återkommande fast punkt på den regionala styrgruppens och de lokala styrgruppernas dagordningar. Information om vad som händer när det gäller aktiviteter, utbildning, forskning och utveckling sprids på så sätt effektivt mellan regional och lokal nivå inom VO-College i länet. Betydelsefullt för en bra omvärldsbevakning för oss inom VO-College Örebro län är Örebro universitet, särskilt när det gäller vad som händer inom forskningen och högre utbildning nationellt och globalt. Möjlighet finns till exempel för elever, lärare och handledare att ta del av universitetets studenters examensarbeten på C-nivå och deras seminariebehandling. Arbetsförmedlingen bidrar bland annat med viktig statistik och prognoser för arbetsmarknaden och information om arbetsmarknadsinsatser inom vård- och omsorg. Kommunal vidarebefordrar information från konferenser på både nationell och internationell nivå och särskilt när det gäller vad som behöver göras för att öka vård- och omsorgsyrkenas attraktivitet. Örebro län, Gävleborgs län och Dalarnas län har tillsammans ett EU-kontor i Bryssel, Central Sweden, som regelbundet förser oss inom VO-College i länet med information om vad som händer inom vårt intresseområde och om kommande och pågående utlysningar om projekt relaterade till utbildning och vård och omsorg. Regionförbundets Örebros enheter Social välfärd och Kunskap & kompetens har omfattande kurs- och konferensverksamheter som det regelbundet informeras om under styrgrupps- och arbetsgruppsmöten och via webbplatsen. 3.3 Mångfald och jämställdhet Det finns en diskrimineringslagstiftning att följa och mångfald handlar om olikheter. Inom VO-College Örebro län inser vi att det krävs ett aktivt arbete med mångfaldsfrågor för att kunna värdera och tillvarata olikheter mellan människor. Vi vill att vårt samarbete ska bidra till en jämlik arbetsmiljö för alla. I arbetslivet vill vi sträva efter att arbetsgruppers sammansättning ska motsvara befolkningens sammansättning. Genusperspektivet respektive jämställdhetsperspektivet är också områden vi planerar att arbeta särskilt med under den kommande certifieringsperioden. Vi för sedan tidigare en ständig diskussion om vilka åtgärder som bör och kan göras för att ge elever av bägge könen möjlighet till studier på lika villkor och att lyfta fram sådan kunskap som kan bryta gamla tankemönster. Det är en utmaning för både lärare och elever. Det innebär en bredare kunskap om skillnader mellan gruppen män och gruppen kvinnor än att enbart öka antalet pojkar och män som väljer att studera till yrken inom vård och omsorg. 17

18 Inom VO-College Örebro län har vi arbetat, och kommer att arbeta, på olika sätt med mångfalds- och jämställdhetsfrågorna. Några exempel: - Brist på personal inom vård- och omsorg samtidigt som vi har många personer som relativt nyligen kommit till Sverige som står utanför arbetsmarknaden är slöseri med både ekonomiska och mänskliga resurser. Inom vård och omsorg är kraven på goda kunskaper i svenska höga och ökar allt mer i takt med att användningen av dokumentationssystem och IT-stöd ökar. Därför har man inom omvårdnadsutbildningen på Komvux i Örebro startat ett försöksprojekt för att öka möjligheterna för studerande med annat modersmål än svenska att bättre klara sina studier genom att först kartlägga de studerandes förkunskaper i svenska och sedan erbjuda förlängd studietiden med en termin samt särskilt stöd i svenska språket. Detta för att lyfta språket och på så sätt hjälpa eleverna genom i deras studier och för att de lättare ska komma in i terminologin som kan förekomma i yrket. Liknande möjligheter till stöd finns även inom länets övriga vuxenutbildningar. - Inom VO-College Örebro län planerar vi att ansöka om medel från Allmänna pensionsfonden, för att till att börja med genomföra en förstudie för att sedan gå vidare med ett treårigt projekt. Syftet med förstudien är att förutsättningslöst inventera idéer om vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka elever med utländsk bakgrund som går på utbildningar inom Vård- och omsorgscollege och förbättra deras inträde på arbetsmarknaden. Förstudien är tänkt att genomföras tillsammans med elever, relevanta ideella föreningar och/eller organisationer, företrädare för gymnasieskolor, vuxenutbildning, kommunala och landstingskommunala arbetsgivare samt forskare från Örebro universitet. Vi tänker oss en relativt bred satsning med många aktörer lämnade VO-College Örebro län en ansökan till Sveriges kommuner och landsting om medel för att anlita två ungdomsambassadörer, som ute i skolorna skulle verka för att framförallt fler pojkar skulle välja vård- och omsorgsutbildning. Tyvärr fick vi avslag på vår ansökan. Nu är ändå just ungdomsambassadör/ungdomsinformatör en del av det som nyligen beslutats kommer att ingå i en finansiering av VO-College i länet på längre sikt. - Ett exempel som visat sig locka både pojkar och flickor till omvårdnadsutbildning är det samarbete man haft mellan Omvårdnadsprogrammet på Alléskolan, Sydnärkes utbildningsförbund och Nerikes brandkår i den räddningsprofil man tidigare erbjudit. Samarbetet får nu en fortsättning i ett av kurspaketen man erbjuder i det nya Vård- och omsorgsprogrammet. Man marknadsför inte utbildningen som en utbildning till ambulansförare/sjukvårdare eller brandman men eleverna får ändå en möjlighet att under utbildningen läsa ämnen och få erfarenheter som de upplever som intressanta och spännande. Örebro läns landsting har dessutom varit tydliga med att man behöver undersköterskor som läst bl.a. räddningsmedicin. Dessa akutverksamheter/arbetsgivare, vill faktiskt idag ha fler kvinnor till området. Det ska bli spännande att se hur det blir nu när det blir ett kurspaket. 18

19 4 Infrastruktur för utbildningarna 4.1 Gymnasieutbildning De gymnasieutbildningar som igår i VO-College Örebro län är Omvårdnadsprogrammet/Vård- och omsorgsprogrammet på de fyra gymnasieskolorna Wadköpings Utbildningscenter (tidigare Risbergska skolan) i Örebro, Möckelngymnasiet i Karlskoga-Degerfors, Lindeskolan i Lindesberg och Alléskolan i Hallsberg som ingår i Sydnärkes Utbildningsförbund. Samarbete mellan gymnasieskolornas vård- och omsorgsutbildningar och även vuxenutbildningarna för att utveckla länsgemensamma kurser och dela på kompetenser är ett prioriterat område vi redan börjat arbeta med. Den 27 oktober i år har VO-College i länet som en uppstart bjudit in beslutsfattare inom området till ett dialogmöte kring dessa frågor (se bilaga 5). För närvarande pågår också ett arbete med att etablera ett samarbete för alla gymnasieutbildningar i länet i ett gymnasieforum som en del i den Regionala utvecklingsstrategin för Örebro län inom det prioriterade området Kunskapslyft för barn och unga. Där ingår samarbetet mellan vård- och omsorgsutbildningarna inom VO-College. 4.2 Vuxenutbildning De vuxenutbildningar som ingår i VO-College Örebro län är omvårdnadsutbildningarna inom de kommunala vuxenutbildningarna i Örebro, Karlskoga, Hjernet i Nora, Masugnen i Lindesberg, Ljusnarsbergs Lärcentrum, samt vuxenutbildningen inom Sydnärkes Utbildningsförbund. I Örebro län ser vi den stora betydelse som vuxenutbildningarna haft för att arbetsgivarna har klarat kompetensförsörjningen inom omsorgen under de senaste åren. Man har bland annat arbetat framgångsrikt med validering av redan anställd personal i flera kommuner. Under åren 2010 och 2011 som statistiken (se sammanställning av statistik under punkt 9.3) som den här ansökan är baserad på, har vuxenutbildningarna i Örebro län kunnat ta emot i stort sett alla som önskat läsa eller validera omvårdnadskurser. Under åren 2010 och 2011 slutförde ca 600 personer en omvårdnadsutbildning inom vuxenutbildningen i Örebro län. Intresset har också varit stort och man har haft resurser att till stor del klara efterfrågan på grund av de statliga medel man fått för Yrkesvux. Farhågor finns nu att eventuellt minskade resurser till i framtiden kommer att ha negativ inverkan på möjligheterna, för särskilt kommunerna, att klara nödvändig kompetensförsörjning. De minskade resurserna beror på minskade statsbidrag för Yrkesvux som inte motsvaras av möjligheter att prioritera kommunala medel i motsvarande utsträckning. Därför är ett av de prioriterade utvecklingsområdena under kommande certifieringsperiod: - att verka för att det ska finnas goda möjligheten för vård- och omsorgsutbildning för vuxna och goda möjligheten till komplettering av gymnasieutbildning, inom vuxenutbildningen. Hittills har vi under hösten 2011 genomfört ett dialogmöte (se bilaga 5) där vi bjöd in beslutsfattare i Örebro län för information och dialog om arbetsgivarnas kompetensbehov och utbildningsanordnarnas resurser och volymer. Vi planerar nu att särskilt rikta information till beslutsfattare och planerare främst inom kommuner, landsting och Arbetsförmedlingen. Till 19

20 att börja med vill vi göra en systematisk sammanställning av arbetsgivarnas behov och efterfrågan av kompetens som är relevanta inom vård- och omsorgsområdet (i synnerhet för gruppen undersköterskor) samt utbildningsgivarnas (både gymnasieskolans och vuxenutbildningens) uppgifter om ansökningsstatistik och tillgängliga studieplatser. Sammanställning ska också uppdateras som en årligen återkommande rapport. Arbetsförmedlingen kommer i dagsläget inte anta fler sökande till egen upphandlade omvårdnadsutbildning. De som har en pågående utbildning kommer att få slutföra den och sedan matchas mot arbetsmarknaden. Hos Arbetsförmedlingen i Örebro finns idag över 100 helt arbetslösa, utbildade undersköterskor som står till arbetsmarknadens förfogande. Det kan förhålla sig så att alla Arbetsförmedlingens arbetssökande undersköterskor inte uppfyller de krav branschen ställer. Arbetsförmedlingen ser ett behov av att vidare se över denna grupp. Arbetsförmedlingens bedömning är att en kartläggning av arbetssökande undersköterskor i avseende kompetens är nödvändig för att möta arbetsgivarnas önskemål och möjliggöra matchning på arbetsmarknaden. Kartläggningsarbetet är tänkt att genomföras i sammarbete med arbetsgivarrepresentanter i VO-College, detta för att säkerställa aktualiteten och möta branschens krav. Arbetsförmedlingen ser validering som en möjlig metod i kartläggningsarbetet samt identifiering av kompletteringsbehov i form av utbildningsinsatser eller praktisk erfarenhet för den enskilde. Upphandling av validering är pågående. Efter kartläggningen kommer Arbetsförmedlingen att se om behov finns för en ny upphandling av omvårdnadsutbildning. En roll Arbetsförmedlingen också har är att informera om möjligheter till omvårdnadsutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen. 4.3 YH-utbildning Det finns två YH-utbildningar på Masugnens vuxenutbildning i Lindesberg som ingår i VO- College i länet: YH-utbildningen till tandsköterska och den Kvalificerade Yrkeshögskoleutbildningen Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg. Inom samarbetet för VO-College i länet anser vi att VO-College är ett självklart forum och bollplank för utbildningsanordnare och andra aktörer som vill initiera eller ansöka om nya Yh-utbildningar inom vård- och omsorgsområdet. 4.4 Örebro universitet En mycket viktig utbildningsaktör för VO-College Örebro är Örebro universitet och dess Hälsoakademi. Hälsoakademin bedriver forskning och erbjuder såväl fristående kurser som utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå vilka leder till yrkesexamina och/eller generell examen, inom hälsa, vård och omsorg. Sedan årsskiftet finns också läkarutbildning vid Örebro universitet som vi tror kommer att vara en draghjälp för att öka attraktiviteteten att arbeta inom vård och omsorg, öka möjligheterna till teamsamverkan i VFU/APU/APL och överhuvudtaget kommer att ha en positiv inverkan på vård- och omsorgsutbildningar i Örebro län. 20

21 4.5 Kompetensutveckling för redan anställd personal Nyligen togs beslut i den regionala styrgruppen att tillsätta en arbetsgrupp för arbetsgivarnas representanter inom VO-College. Arbetsgruppen kommer bland annat att samordna arbetet med att inventera arbetsgivarnas kompetensbehov, utveckla en länsgemensam plan för kompetensutveckling och karriärvägar för yrkesgrupper inom vård och omsorg och samverka om kompetensutvecklingsinsatser för personal inom vård- och omsorg. Man kommer även att planera för hur VO-College kan utgöra en resurs för och plattform för samarbete kring kompetenshöjning enligt Socialstyrelsens satsning Omvårdnadslyftet. 4.6 Nya utbildningsaktörer Under våren 2011 har två nya privata utbildningsanordnare anmält sitt intresse att vara med i samarbetet inom VO-College i Örebro. Det är dels vuxenutbildningsföretaget Medlearn och gymnasiefriskolan Yrkesgymnasiet (Thoréngruppen). Under hösten 2011 och våren 2012 kommer man att gå vidare med ansökningar om certifiering om intresset kvarstår. 5 Hälsoperspektivet En stor del av arbetet inom området hälsa sker på det lokala planet och i varje enskild organisation även om frågor som berör hälsoperspektivet samordnas och diskuteras på den regionala nivån i arbetsgrupper och den regionala styrgruppen. Under den kommande certifieringsperioden planerar vi att bland annat ägna en länsstudiedag/konferens åt ämnet Hälsoperspektivet. Planer finns även på att samarbeta med VO-College Västmanland om en sådan konferens. Den regionala rektorsgruppen är den arbetsgrupp som främst arbetar med hälsoperspektivet för utbildningarnas del. Den planerade arbetsgruppen för arbetsgivarnas representanter kommer att ha som ett av sina uppdrag att arbeta med hälsoperspektivet både för den egna personalen och vård- och omsorgstagarna. Beslut om gemensamma strategier och aktiviteter tas i den regionala styrgruppen. I utbildningarna finns samverkan mellan ämnet idrott och hälsa och andra ämnen med avsikt att utöka de studerandes praktiska kunskaper om livsföring och hälsa. I alla kurser lyfts hälsoperspektivet in i undervisningen och diskussioner förs om den enskilde studerandes eget ansvar för hälsa och välbefinnande och sambandet mellan livsstil och hälsa. Generellt i utbildningens uppdrag och även i samband med hälsoperspektivet är det angeläget att arbeta med elevens värde som människa och förmågan att tro på sig själv och stödja eleven i arbetet för sin framtid. Förflyttningsteknik och ergonomi ingår som en viktig del i alla utbildningar inom VO- College Örebro län. Utbildningen sker oftast i samarbete med arbetsgivarna. I några hälsorelaterade projekt har utbildningarna och arbetsgivarna samarbetat: 21

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan Vård- och omsorgscollege Utbildning och arbetsliv i samverkan Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege Vi är skola, arbetsgivare, fackförening, universitet och arbetsförmedling tillsammans!

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post Lokalt VO-College Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post kerstin.persson@sydgym.se Styrgruppens ordförande Kristina Privér

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0047 Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 1. Återcertifiering Första delåret för Vård och omsorgscollege (VO-C) Sörmland har en stor del av processledarens

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20 Anette Granberg 2011-06-20 1(5) Närvarande Stefan Ask - Arbetsförmedlingen Anders Bro Örebro läns landsting Lena Nyquist Handelskammaren Mälardalen YHM Henrik Arenvang - Masugnen, Lindesberg kommun Sören

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt ESF projekt Bakgrund Lärling - Jobb i Sikte Projekttid 160501-190430 Analys- och planeringsfas 160501-161231 Genomförandefas 170101-190228 Avslutsfas 190301-190430 Lärling Jobb i Sikte Projektägare Activa

Läs mer

Vad är Vård- och omsorgscollege idag?

Vad är Vård- och omsorgscollege idag? Vad är Vård- och omsorgscollege idag? 22 regionala college 82 lokala VO-College 176 kommuner 20 landsting/region 114 gymnasieskolor Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar VO-College arbetar

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Västmanland

Vård- och omsorgscollege i Västmanland En snabbguide för alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorgscollege i Västmanland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Vård- och omsorgscollege Anders Björnstig,

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, 2016-09-06 Protokoll Linda Carlsson PROTOKOLL 160902 Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Stadgar. Vård- och omsorgscollege Örebro Län

Stadgar. Vård- och omsorgscollege Örebro Län Stadgar Vård- och omsorgscollege Örebro Län Varför stadgar? www.doldol.se För att på ett kortfattat och begripligt sätt beskriva syfte, struktur och ansvarsfördelning för samverkansorganet. Vad beskriver

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Agneta Jöhnk. Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017

Arbetsgivarfrågor. Agneta Jöhnk. Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017 Arbetsgivarfrågor Agneta Jöhnk Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017 Summering Avtal 17 - framgångar Långa avtalsperioder eller tillsvidareavtal: 3-åriga avtal AKV och Läkarförbundet, förlängning

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg 2013-04-15 Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg Detta dokument beskriver gemensamma och övergripande principer avseende kommunikationen för Vård- och omsorgscollege Kronoberg, såväl

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-10-15 Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: 08-508 29 315 Till Kommunstyrelsen Kompetensutveckling Stadsledningskontorets

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli 27 augusti 2012

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli 27 augusti 2012 Anette Granberg 2012-08-27 1(5) Närvarande Magnus Sjöberg Masugnen Lindesbergs kommun Maria Svensson Hallberg Regionförbundet Örebro Ulf Skoog Yrkesvux Örebro kommun Lars Pettersson Arbetsförmedlingen

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Industrikommittén Industrikommitten består av arbetsgivarorganisationer branschorganisationer fackförbund. Industrins offert till Sverige nov

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 2. Verksamheten - Regionala styrgruppsmöten - Regionala arbetsutskott - Lokala styrgrupper - Nätverksmöten - Besök i lokala

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14 Slutrapport Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar

Läs mer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Uppdraget Länsstyrgruppen i Sörmland tillika beredningsgrupp åt länets gemensamma nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel VOHJS, har fått i uppdrag att

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Bilaga 5 Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Inledning För att lättare kunna strukturera arbetet kring de kommunikationsinsatser som krävs lokalt i och med certifieringen av

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna

Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna Övergripande Den lokala VO- Collegeansökan ska ge en beskrivning av utbildningsanordnarens arbete och samverkan med avnämare och övriga utbildningsanordnare

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

DOKUMENATATION AV DIALOGER OM. Branschkrav och anställningsbarhet inom vård och omsorg /Vård- och omsorgscollege Örebro län

DOKUMENATATION AV DIALOGER OM. Branschkrav och anställningsbarhet inom vård och omsorg /Vård- och omsorgscollege Örebro län DOKUMENATATION AV DIALOGER OM Branschkrav och anställningsbarhet inom vård och omsorg 160929 /Vård- och omsorgscollege Örebro län 1 Fråga 1 Vad blir konsekvenserna av de regionala branschkrav, Kriterier

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Enligt särskild överenskommelse mellan landstinget Sörmland och

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet 1 (5) Handläggare: Datum 2016-09-01 Gunilla Length Persson Diarienummer: RS 2016-04725 Koncernstab HR Koncernkontoret Tel: 0702 371486 gunilla.length-persson@vgregion.se Västra Götalandsregionen Anvisningar

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer