Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-09-03"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Hans Jansson (S) Kjell Midér (S) Monica Georgsson (S) Sven Gåsfors (S) Helena Andersson (S) Krister Larsson (V) Lotta Gunnarsson (M) Håkan Berggren (M) Jan Tholerus (C) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Ewa Dagwall, kanslichef - sekreterare Mohammed L Mahmoud (S), ej tjänstgörande ersättare Göran Engström (C), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Calle Morgården Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, torsdag den 5 september 2013, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Ärendemening 86 Budgetuppföljning 87 Taxa för tillfällig uthyrning av lokaler i Fritidsgården Morgårdshammar 88 Markförsäljning Skepparen Gubbo Folkets Hus 90 Förnyelse av försäkring inför 2014 FSF 91 Skrivelse om förbud mot att ha okastrerade hankatter i tätbebyggt område 92 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 93 Upphandling förvaltningshuset ombyggnad ventilation/stambyte 94 Upphandling Harnäs förskola om- och tillbyggnad 95 Deltagande i Beyond Skiing Skid VM Detaljplan Vads udde 97 Samarbete angående handläggning enligt alkohol-, tobaks- och läkemedelslagen 98 Region Dalarnas Årsredovisning Fastighetsförsäljning By- och Bengtsgård 71: Organisation teknisk verksamhet 101 Delegationsärenden 102 Anmälan om anställning 103 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 104 Meddelanden

3 Kommunstyrelsen Ks 86 Budgetuppföljning 31 augusti Redovisning av kommunstyrelsens budgetuppföljning 31 augusti.

4 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 87 Tfu 108 Dnr Taxa för tillfällig uthyrning av lokaler i Fritidsgården Morgårdshammar Ärendebeskrivning På grund av stort slitage på lokaler och inventarier vid uthyrning i Fritidsgården Morgårdshammar har fritidskontoret och ungdomskontoret utarbetat förslag till justering av taxorna för tillfällig uthyrning av lokalerna i Fritidsgården Morgårdshammar. De nya taxorna föreslås gälla från 1 oktober Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för tillfällig uthyrning av lokaler i Fritidsgården Morgårdshammar att de nya taxorna ska gälla från 1 oktober Ingemar Hellström (S) föreslår att hyra av lokaler för privat fest ska vara 1.500:-- i hyra :-- som deposition. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige efter framställd proposition: Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för tillfällig uthyrning av lokaler i Fritidsgården Morgårdshammar, med förändringen att hyra av lokaler för privat fest ska vara 1.500:-- i hyra :-- som deposition att de nya taxorna ska gälla från 1 oktober Bil

5 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 88 Tfu 109 Dnr Markförsäljning Skepparen 17 Ärendebeskrivning Förfrågan har inkommit från Tage Hägerman att få köpa fastigheten Skepparen 17 på samma villkor som Norrbärke församling blev erbjuden fastigheten. I tidigare förslag till försäljning var tomten en del av återtagandet av marken till ett nytt församlingshem i Uddparken och övertagande av Arkivhusparken. Norrbärke församling ämnade genomföra direkt vidareförsäljning till Tage Hägerman. På grund av lantmäterisynpunkter bedömdes affären i den utformningen mindre lyckad. I stället har kommunen köpt Arkivhusparken och markförsäljningen till Tage Hägerman föreslås ske direkt mellan honom och kommunen. Teknik- och fritidsutskottet beslöt att föreslå kommunstyrelsen att annullera kommunstyrelsens beslut om markbyte samt att sälja fastigheten Skepparen 17 till Tage Hägerman för kronor. Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till tekniska kontoret för ytterligare handläggning. Tekniska kontorets yttrande: Fastigheten värderades vid försäljningen till Norrbärke församling enligt beslutad taxa enligt nedan (fastighetsytan beräknas till ca m2). Grundpris tomt upp till m 2 = kronor (50 kr/ m 2 ) Tilläggspris överstigande m 2 = kronor (20 kr/ m 2 ) Fastighetsregleringen ca kr varav hälften på kommunen på grund av oreglerade gränser enligt detaljplanen. Detta medför ett försäljningspris på kronor. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar annullera kommunstyrelsens beslut om markbyte samt att sälja fastigheten Skepparen 17 till Tage Hägerman för kronor enligt fastställd tomttaxa.

6 Kommunstyrelsen Forts. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag.

7 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 89 Tfu 114 Dnr Gubbo Folkets Hus Ärendebeskrivning Den nya styrelsen för Gubbo Folkets Hus förening har beslutat att godkänna att kommunen övertar ägandet av Folkets Hus fastigheten i Gubbo, under förutsättning att vissa justeringar sker i avtalet. Verksamheten kommer även i fortsättning att bedrivas av Folkets Hus styrelsen. När föreningen ordnar aktiviteter i Folkets Hus har det varit problem med bilar stående efter Gubbovägen på grund av dåligt med parkeringsplatser. Fritidschefen fick uppdrag att utreda möjligheten att anlägga parkering på åkermark intill fastigheten. Det har nu framkommit att det finns ett antal parkeringsplatser till förfogande bakom Folkets Hus fastigheten, som med relativt enkla medel kan iordningsställas. Ett avtal mellan kommunen och Gubbo Folkets Husförening bör upprättas av fritidschefen som underlag för kommunens köp av fastigheten. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att köpa Folkets Hus fastigheten i Gubbo under förutsättning att ett avtal mellan föreningen och kommunen upprättas. Kommunstyrelsen beslutar att förhandla om ett förvärv av Folkets Hus fastigheten i Gubbo under förutsättning om att ett driftavtal mellan föreningen och kommunen upprättas.

8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 90 Au 5 Dnr Förnyelse av försäkring inför FSF Ärendebeskrivning Från Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag (FSF) föreligger information om att bolaget avser att 2014 genomföra en premiehöjning om 2-7 % utöver sedvanlig justering för gällande byggnadskostnadsindex. Detta bedöms nödvändigt för att stärka bolagets ekonomiska ställning. Vid bra skaderesultat för kommunen aktualiseras endast en ökning i den lägre delen av detta spann. Senast 23 augusti 2013 ska kommunen meddela i vad mån den aviserade höjningen accepteras. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att meddela Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag (FSF) att Smedjebackens kommun accepterar den aviserade höjningen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 91 Au 6 Dnr Skrivelse om förbud mot att ha okastrerade hankatter i tätbebyggt område Ärendebeskrivning En skrivelse har inkommit till kommunstyrelsen med förslag att kommunen inför förbud att ha okastrerade hankatter lösa i tätbebyggt område. Vidare föreslås att kommunen går in och medverkar till att de som vill kastrera sina hankatter kunde få en viss ersättning/rabatt vid kastrering. Yttrande från miljö- och byggnadsnämnden Kommunen kan med stöd av bestämmelser i miljöbalken eller ordningslagen meddela lokala föreskrifter inom vissa områden, t.ex förbud mot tomgångskörning m.m. Däremot finns i lagstiftningen inget stöd för att meddela föreskrifter om kastrering av katter enligt det aktuella förslaget. Att subventionera kastrering av katter kan medföra ett betungande administrativt arbete för kommunen och är sannolikt inte heller tillåtet på grund av risken för otillbörligt gynnande av enskilda företagare. Vissa veterinärkliniker genomför dock ibland kastreringskampanjer på eget initiativ. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att föreslå att förslaget avslås. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om införande av förbud att ha okastrerade hankatter i tätbebyggt område att i kommande nummer av Smedjebacken.se informera om vad man som hund- och kattägare bör tänka på för att inte orsaka olägenheter för andra. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget om införande av förbud att ha okastrerade hankatter inom tätbebyggt område att i kommande nummer av Smedjebacken.se informera om vad man som hundoch kattägare bör tänka på för att inte orsaka olägenheter för andra.

10 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 92 Au 7 Dnr Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Ärendebeskrivning Förslag till överenskommelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare som bygger på vad riksdagen och regeringen förordnat om mottagning av vissa nyanlända invandrare har upprättats mellan Smedjebackens kommun och Staten genom Länsstyrelsen i Dalarnas län. Bil Parternas åtaganden 1. Smedjebackens kommun åtar sig att årligen ta emot 20 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 26 personer, inklusive de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd. 2. Staten genom Migrationsverket betalar under den period som överenskommelsen gäller årligen till kommunen ut grundersättning enligt 9 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till avtal att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

11 Kommunstyrelsen Ks 93 Dnr Upphandling förvaltningshuset ombyggnad ventilation/stambyte Ärendebeskrivning Upphandling av entreprenör för ombyggnad av ventilation och stambyte i förvaltningshuset pågår. Teknik- och fritidsutskottet beslöt att delegera till fastighetschefen anta upphandlingen under förutsättning att det ryms inom beslutad budget. Inlämnade anbud inklusive återstående kommunala kostnader är på 5,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta lägsta anbud att avsätta 5.3 miljoner kronor i 2013 års investeringsbudget att uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna erforderliga handlingar.

12 Kommunstyrelsen Ks 94 Dnr Upphandling Harnäs förskola om- och tillbyggnad Ärendebeskrivning Upphandling av entreprenör för om- och tillbyggnad av Harnäs förskola pågår. Teknik- och fritidsutskottet beslöt att delegera till fastighetschefen anta upphandlingen under förutsättning att det ryms inom beslutad budget. Inlämnade anbud inklusive återstående kommunala kostnader är på 4,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta lägsta anbud att avsätta 4,7 miljoner kronor i 2013 års investeringsbudget att uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna erforderliga handlingar.

13 Kommunstyrelsen Ks 95 Dnr Deltagande i Beyond Skiing Skid VM 2015 Ärendebeskrivning Kanslichefens tjänsteskrivelse: 2015 genomförs Skid-VM, Beyond Skiing, i Falun ett evenemang som syftar till utveckling och tillväxt i hela vår region. För att skapa aktiviteter med hög kvalitet krävs ett samarbete med andra aktörer. Totalt räknar man med att över personer kommer att delta i arrangemanget. Antingen som besökare eller på annat sätt. Massmedialt kommer det att bli ett intressant evenemang runt om i världen och som kommer att betyda mycket för vår region marknadsmässigt. Närmare 300 av länets företagare har valt att engagera sig i Beyond Skiing 2015, då de ser en reell nytta av att kunna använda varumärket. Även ett antal offentliga aktörer har valt att delta bl a Borlänge, Rättvik, Ludvika, Falun, Säter och Gagnefs kommuner, Visit Södra Dalarna och Falun-Borlänge regionen. Syftet med ett medlemskap är att vi i Smedjebacken ska kunna dra nytta av arrangemanget. Kostnaden för att ett deltagande är: 120,0 tkr år 2013 och år 2014 samt 60,0 tkr För att med minsta möjliga resurser skapa aktiviteter med hög kvalitet krävs ett samarbete med andra aktörer. Kommunerna inom Falun-Borlänge regionen har goda förutsättningar att samverka kring en kommunal satsning inför, under och efter skid-vm Beyond Skiing har ambitionen att jobba med länets kommuner för att hitta så många samordningsvinster som möjligt. Dialog inom Falun-Borlänge regionen och Beyond Skiing har inletts och ett marknadsråd har bildats, bestående av kommunala representanter för planeringen. I dagsläget finns det inte någon färdig genomförandeplan och inte heller en finansieringsplan som bygger på samarbete med andra kommuner. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare handläggning.

14 Kommunstyrelsen Ks 96 Dnr Detaljplan Vads udde Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att uppdra åt miljö- och byggkontoret att ta fram förslag till detaljplan för bostäder vid Vad (Vads udde) på fastigheterna Vad 5:26, 4:4 och 2:1. Arkitektfirman Planområdet har på miljö- och byggkontorets uppdrag tagit fram förslag till samrådshandlingar och behovsbedömning för Vads udde daterat Detta planförslag har varit tillgängligt för samråd under tiden 11 juni- 6 augusti Efter samrådet har miljö- och byggkontoret omarbetat planförslaget väsentligt, med hänsyn till inkomna synpunkter. Bland annat har planområdets storlek minskats. Syftet med etta planarbete är att möjliggöra byggnation av bostäder i strandnära läge i anslutning till Vads samhälle för att stärka service och utveckling i området. Avsikten är också att säkerställa viktiga natur- och friluftsvärden i anslutning till sjön. Området har pekats ut som ett lämpligt område för landsbygdsutveckling i strandnära läge i ett tillägg till översiktsplanen. I föreliggande omarbetade planförslag möjliggörs nybyggnad av åtta enbostadshus i sluttning vid sjön Södra Barken. Infart till området föreslås ske via Ånäsvägen. Området närmast stranden tillgängliggörs för allmänheten/friluftslivet genom att det avgränsas mot den nya bebyggelsen av staket eller häck. Ett område för bryggor avsätts i planen. Planområdet avses att anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av planen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte göras. Planförslaget har varit tillgängligt för granskning till och med Granskningsförfarandet har inte föranlett några ändringar i planförslaget. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att godkänna planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa detaljplan Vads udde.

15 Kommunstyrelsen Ks 97 Dnr Samarbete angående handläggning enligt alkohol-, tobaks- och läkemedelslagen Ärendebeskrivning Falun-Borlänge Regionens Utvecklingsbolags styrelse har låtit utreda möjligheten och konsekvenserna av att etablera en gemensam nämnd och handläggarorganisation för kommunernas lagliga skyldigheter enligt alkohollagen, tobakslagen samt läkemedelslagen. Utredningen rekommenderar att en gemensam nämnd och handläggarorganisation bildas. Utredningen ser ett antal fördelar med en gemensam organisation; bl.a minskad sårbarhet vid semester och sjukdom, samordnad tillsynsplanering, gemensamma rutiner, kompetensutveckling, förbättrad arbetsmiljö, ökad effektivitet, förbättrad kostnadsuppföljning m.m. Sätet för den gemensamma nämnden och handläggarorganisationen föreslås vara Falu kommun. Förslag till samarbetsavtal och reglemente har upprättats, där det framgår bl.a den gemensamma nämndens finansiering, som för Smedjebackens del uppgår till 448 tkr, plus initialkostnader för utrustning m.m första året. Kostnaderna för respektive deltagande kommun ska ses över årligen. Vidare avses att efter en tvåårsperiod pröva om den gemensamma nämnden även ska ta över beslut om taxor/avgifter inom verksamhetsområdet. Miljö- och byggnadsnämndens yttrande och beslut: Miljö- och byggnadsnämnden bedömer, i likhet med utredningen, att det finns betydande fördelar med en gemensam organisation för handläggning av ärendet enligt de aktuella lagarna. Nuvarande resurser för handläggning av dessa ärenden motsvarar, för Smedjebackens del 0,7 tjänster. Deltagande i den nya organisationen innebär en kostnadshöjning för Smedjebacken med 100 tkr i budget. Taxor/avgifter bör justeras uppåt för att minska nettokostnaden, men denna bedöms ändå öka i förhållande till nuvarande situation. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att tillstyrka att Smedjebackens kommun deltar i den föreslagna gemensamma nämnden och handläggarorganisationen för prövning och tillsyn enligt alkohol-, tobaks- och läkemedelslagen - att i det fall kostnaderna för deltagandet ska belasta miljö- och byggnadsnämndens budget förutsätter en justering av nämndens budgetram så att de ökade kostnaderna kan innehållas.

16 Kommunstyrelsen Forts Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att Smedjebackens kommun föreslås gå in i den nya organisationen med en mycket hög bidragsdel i förhållande till vad som redovisas för övriga deltagande kommuner. Det bör utredas närmare vad detta beror på och vid närmaste årliga kostnadsöversyn för respektive deltagande kommun bör detta redovisas och kostnaden bör på ett bättre sätt anpassas till prövnings- och tillsynsbehovet för kommunen. Falun-Borlänge Regionens förslag till beslut Kommunfullmäktige i respektive kommun måste behandla ärendet senast i oktober 2013 för att den gemensamma nämnden ska hinna bildas till Kommunfullmäktige föreslås besluta att bilda en genensam nämnd, tillsammans med kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken samt Hedemora och Leksand, med ansvarsområde för prövning och tillsyn utifrån de ålägganden som läkemedelslag, alkohollag och tobakslag lägger på kommunerna att fastställa bifogat förslag till samverkansöverenskommelse att fastställa bifogat förslag till reglemente för gemensam nämnd att fastställa bifogat förslag till riktlinjer för serveringstillstånd att handläggarorganisationen samlas i en gemensam organisation lokaliserad till Falu kommun att respektive kommun finansierar deltagandet i den nya organisationen genom medel motsvarande sin bruttokostnad enligt tabell i samarbetsöverenskommelsen, samt kostnader för läkemedelstillsyn att solidariskt finansiera de investeringskostnader som uppstår vid bildandet av en ny organisation i form av utrustning av arbetsplatser. Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 50 tkr per arbetsplats att beslut om avgifter/taxor vad avser tillsyn, tillståndsgivning inom berörda verksamhetsområden ligger kvar hos respektive hemkommun att den gemensamma nämnden med tillhörande organisation bildas från och med

17 Kommunstyrelsen Forts att fastställa att den gemensamma nämnden får i uppgift att speciellt noggrant följa utvecklingen avseende - Kostnad för gemensam nämnd - Den ekonomiska kompensationen från kommunerna för läkemedelshandläggning - Resekostnader - Utvärdering av kostnad för hjälp med tillsyn utöver alkoholhandläggarnas egen tillsyn - Utreda möjligheterna att föra över uttagande av avgifter/taxor inom kompetensområdet till den gemensamma nämnden efter 2 år och i samband därmed också se över respektive kommuns årliga bruttokostnadsbidrag till den gemensamma nämnden. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bilda en genensam nämnd, tillsammans med kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken samt Hedemora och Leksand, med ansvarsområde för prövning och tillsyn utifrån de ålägganden som läkemedelslag, alkohollag och tobakslag lägger på kommunerna att fastställa bifogat förslag till samverkansöverenskommelse att fastställa bifogat förslag till reglemente för gemensam nämnd att fastställa bifogat förslag till riktlinjer för serveringstillstånd att handläggarorganisationen samlas i en gemensam organisation lokaliserad till Falu kommun att respektive kommun finansierar deltagandet i den nya organisationen genom medel motsvarande sin bruttokostnad enligt tabell i samarbetsöverenskommelsen, samt kostnader för läkemedelstillsyn att solidariskt finansiera de investeringskostnader som uppstår vid bildandet av en ny organisation i form av utrustning av arbetsplatser. Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 50 tkr per arbetsplats att beslut om avgifter/taxor vad avser tillsyn, tillståndsgivning inom berörda verksamhetsområden ligger kvar hos respektive hemkommun

18 Kommunstyrelsen Forts. att den gemensamma nämnden med tillhörande organisation bildas från och med att fastställa att den gemensamma nämnden får i uppgift att speciellt noggrant följa utvecklingen avseende: - Kostnad för gemensam nämnd - Den ekonomiska kompensationen från kommunerna för läkemedelshandläggning. - Resekostnader - Utvärdering av kostnad för hjälp med tillsyn utöver alkoholhandläggarnas egen tillsyn - Utreda möjligheterna att föra över uttagande av avgifter/taxor inom kompetensområdet till den gemensamma nämnden efter 2 år och i samband därmed också se över respektive kommuns årliga bruttokostnadsbidrag till den gemensamma nämnden att den gemensamma nämnden även har i uppdrag att verka för effektivitetsvinster i verksamheten.

19 Kommunstyrelsen Ks 98 Dnr Region Dalarnas Årsredovisning 2012 Direktionen för Region Dalarna har beslutat att föreslå medlemmarna att godkänna årsredovisning för Region Dalarna räkenskapsåret Bil Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

20 Kommunstyrelsen Ks 99 Dnr Fastighetsförsäljning By- och Bengtsgård 71:31 Ärendebeskrivning Förslag till köpekontrakt har upprättats för försäljning av fastigheten By- och Bengtsgård 71:31. Köpeskillingen utgör kronor. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten By- och Bengtsgård 71:31 att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar.

21 Kommunstyrelsen Ks 100 Dnr Organisation teknisk verksamhet Med utgångspunkt att få en koncerngemensam utförarverksamhet och därigenom optimera nyttan av våra samlade resurser både ekonomiskt och kompetensmässigt beslöt kommunfullmäktige att lämna uppdrag till arbetsgrupp bestående av företrädare för kommunstyrelsens förvaltning och bolagets VD att arbeta vidare med en överföring av kommunens driftpersonal/arbetsledare till Bärkehus/SEAB. VD Cia Ferner-Kny redovisar bakgrund och resultat från de olika arbetsgrupper av medarbetare som processat fram förslag till gemensam organisation för kommunens driftpersonal/arbetsledare och medarbetare på Bärkehus/SEAB. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till lokalisering av den gemensamma organisationen ska presenteras på kommunstyrelsen att uppdra till kansliavdelningen ta fram förslag till revidering av Bärkehus och SEAB:s ägardirektiv med för organisationsförändringen nödvändiga justeringar (bl a ekonomi, kvalité, effektivitet). Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att från och med överföra kommunens driftpersonal/arbetsledare till Bärkehus/SEAB. Grundförutsättningen är oförändrad driftbudget.

22 Kommunstyrelsen Ks 101 Delegationsärenden Beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende löneförhandlingar m.m. träffade av kommunstyrelsens ansvarige för personalfrågor Ingemar Hellström. Nr 9-10/2013 Gatuchefens beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende parkeringstillstånd. Tillståndsnr: 01178, 01179, 01180, 01181, 01182, 01183, 01184, 01185, Tekniska chefens beslut att förordna personer rätten att övervaka parkering inom Smedjebackens kommun enligt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgifter, (FelPF) Teknik- och fritidsutskottets beslut 66, 68-75, 77-84, 86-88, 90-99

23 Kommunstyrelsen Ks 102 Anmälan om anställning Omsorgsförvaltningen Johanna Hahne, vårdbiträde Levina Norgren, undersköterska Maria Högbom, vårdare Saiphin Kanthadee, undersköterska tillsvidare Isabella Gustavsson, undersköterska Anna Granbom, undersköterska Anna Granbom, undersköterska Annelie Ekström, sjuksköterska tillsvidare Marie Clevenpalm, undersköterska Kanthadee Saiphin, undersköterska Kanthadee Saihpin, undersköterska tillsvidare Caroline Norström, undersköterska Annelie Ekström, sjuksköterska tillsvidare Levina Norgren, undersköterska Ida Pettersson Medén, undersköterska Christian Eckman, undersköterska Ingela Camitz, skyddad tjänst/vårdare Zarha Gustafsson, undersköterska tillsvidare Charlotta Eriksson, undersköterska tillsvidare Annelie Ekström, sjuksköterska tillsvidare Elisabeth Zimmer, förvaltningschef tillsvidare Familje- och utbildningsförvaltningen Chatarina Danielsson, skolmåltidsbiträde Susanne Bildås, barnskötare Eva Norman, assistent Leif Hillerström, lärare 4-9 ma/no tillsvidare Catarina Hillerström Jakobsson, lärare 4-9 ma/no tillsvidare Virpi Magnusson, lärare tillsvidare Silvia Carmen Nadejde, socialsekreterare Anneli Ohlsjö, vik. barnskötare Gun Byberg Jespersen, skolmåltidsbiträde Mikael Andersson, elevassistent Hanna Hansson, förskollärare tillsvidare Marie Gååse, lärare 1-7 sv/so tillsvidare Kulturnämnden Mimmi Olsson, skolbiblioteksassistent

24 Kommunstyrelsen Forts. Miljö- och byggnadsnämnden Monica Welamsson, miljöinspektör tillsvidare Kommunstyrelsen Mikael Edlund, projektarbete Andreas Kareliusson, projektanställd Abdi og Musaa, arbetsmarknadsåtgärd Fadumo Abdirahman Galanbi, assistent Anna Pergenius, lokalvårdare Amira Adem, projektanställd Amanda Thunström, lokalvårdare Feras Taem, projektanställd

25 Kommunstyrelsen Ks 103 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 2013:18 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:19 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) :20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:21 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - -PAN 13 med Svenska Kommunalarbetare förbundet (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:22 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:23 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:24 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion BAL 13 (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:25 Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud.13 (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:26 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter 2013:27 Arbetsdomstolens dom 2013 nr 42 om övergång till tillsvidareanställning för vikarierande förskollärare (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:28 Kommunens skyldighet att besluta om belägenhetsadresser för fritidshus senast den 1 januari 2015 samt vikten av att kommunen uppdaterar lägenhetsregistret

26 Kommunstyrelsen Forts 2013:29 Sotningsindex :30 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar 2013:31 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år :32 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 13 med fastighetsanställdas Förbund (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:33 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:34 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.- ÖLA med SEKO- Facket för service och kommunikation (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:35 Åhlénsbranden kommuners ansvar vid LVU-placeringar 2013:36 Kontrollavgifter för kommunala livsmedelskontrollen 2013:37 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd 2013:38 Överenskommelse om Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (AKAP-KL) m.m. (Arbetsgivarpolitik nr )

27 Kommunstyrelsen Ks 104 Meddelanden Ekomuseum Bergslagens protokoll årsstämma Protokoll från årsstämman med Falun Borlänge regionen Sammanträdesprotokoll från Bärkehus AB Protokoll från årsstämman med Kolbäcksåns Vattenförbund Sammanträdesprotokoll Smedjebacken Energi och Vatten Sammanträdesprotokoll Smedjebacken Energi Nät AB Sammanträdesprotokoll Västerbergslagens kulturskolenämnd Sammanträdesprotokoll miljö- och byggnadsnämnden Årsmötesprotokoll Intresseföreningen Bergslaget Sammanträdesprotokoll Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal Sammanträdesprotokoll årsstämma Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal Sammanträdesprotokoll Bärkehus AB Sammanträdesprotokoll Smedjebacken Energi Vatten AB Sammanträdesprotokoll Smedjebacken Energi Nät AB Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden Protokoll från FSF AB:s ordinarie bolagsstämma 2013 Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-04

Kommunstyrelsen 2012-09-04 Kommunstyrelsen 2012-09-04 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.40 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Helena Andersson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-19

Kommunfullmäktige 2011-09-19 Kommunfullmäktige 2011-09-19 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-05-11

Kommunstyrelsen 2010-05-11 Kommunstyrelsen 2010-05-11 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2013-06-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2013-06-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-04-22

Kommunfullmäktige 2013-04-22 Kommunfullmäktige 2013-04-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Boris Norrlén (M) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.15 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-04-29 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-02-21. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-02-21. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-02-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-04-03

Kommunstyrelsen 2012-04-03 Kommunstyrelsen 2012-04-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. 29-32 Ingemar Hellström (S) ordf. 33-48 (ledamot 29-32) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef Teknik- och fritidsutskottet 2009-10-19 1 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-09-06

Kommunstyrelsen 2011-09-06 Kommunstyrelsen 2011-09-06 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m)

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Teknik- och fritidsutskottet 2009-02-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-02-08

Kommunstyrelsen 2011-02-08 Kommunstyrelsen 2011-02-08 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 11.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Kerstin Junker (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-04-07

Kommunstyrelsen 2009-04-07 Kommunstyrelsen 2009-04-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist _.. ' 1\atrineholms konzinun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET 2013-09-11 1 Blad Plats och tid Atelj en, klockan 13.15 13.45 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Lars-Ove Norling (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kristina Magnusson, personalchef Siv Hedström, personalhandläggare Ulrika Kånåls, personalstrateg, 25 Mona Sandberg, personalstrateg, 28

Kristina Magnusson, personalchef Siv Hedström, personalhandläggare Ulrika Kånåls, personalstrateg, 25 Mona Sandberg, personalstrateg, 28 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-16 2013-08-23 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-23, kl 08.30 11.30 Beslutande Anna Hed, ordförande, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22 Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-05-29 klockan 09:00-11:40 i Kommunhuset. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 22-30 Christer Olsson

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-06

Kommunstyrelsen 2009-10-06 Kommunstyrelsen 2009-10-06 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Stora sessionsalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 8 november 2011, kl. 18.30-21.00 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

1995-03-14 1. Utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten

1995-03-14 1. Utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten 1995-03-14 1 Sven Gustavsson Laila Ekström Au 139 Utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten Nybro kommun inbjuder politiker och tjänstemän till en utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer