Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-09-03"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Hans Jansson (S) Kjell Midér (S) Monica Georgsson (S) Sven Gåsfors (S) Helena Andersson (S) Krister Larsson (V) Lotta Gunnarsson (M) Håkan Berggren (M) Jan Tholerus (C) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Ewa Dagwall, kanslichef - sekreterare Mohammed L Mahmoud (S), ej tjänstgörande ersättare Göran Engström (C), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Calle Morgården Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, torsdag den 5 september 2013, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Ärendemening 86 Budgetuppföljning 87 Taxa för tillfällig uthyrning av lokaler i Fritidsgården Morgårdshammar 88 Markförsäljning Skepparen Gubbo Folkets Hus 90 Förnyelse av försäkring inför 2014 FSF 91 Skrivelse om förbud mot att ha okastrerade hankatter i tätbebyggt område 92 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 93 Upphandling förvaltningshuset ombyggnad ventilation/stambyte 94 Upphandling Harnäs förskola om- och tillbyggnad 95 Deltagande i Beyond Skiing Skid VM Detaljplan Vads udde 97 Samarbete angående handläggning enligt alkohol-, tobaks- och läkemedelslagen 98 Region Dalarnas Årsredovisning Fastighetsförsäljning By- och Bengtsgård 71: Organisation teknisk verksamhet 101 Delegationsärenden 102 Anmälan om anställning 103 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 104 Meddelanden

3 Kommunstyrelsen Ks 86 Budgetuppföljning 31 augusti Redovisning av kommunstyrelsens budgetuppföljning 31 augusti.

4 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 87 Tfu 108 Dnr Taxa för tillfällig uthyrning av lokaler i Fritidsgården Morgårdshammar Ärendebeskrivning På grund av stort slitage på lokaler och inventarier vid uthyrning i Fritidsgården Morgårdshammar har fritidskontoret och ungdomskontoret utarbetat förslag till justering av taxorna för tillfällig uthyrning av lokalerna i Fritidsgården Morgårdshammar. De nya taxorna föreslås gälla från 1 oktober Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för tillfällig uthyrning av lokaler i Fritidsgården Morgårdshammar att de nya taxorna ska gälla från 1 oktober Ingemar Hellström (S) föreslår att hyra av lokaler för privat fest ska vara 1.500:-- i hyra :-- som deposition. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige efter framställd proposition: Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för tillfällig uthyrning av lokaler i Fritidsgården Morgårdshammar, med förändringen att hyra av lokaler för privat fest ska vara 1.500:-- i hyra :-- som deposition att de nya taxorna ska gälla från 1 oktober Bil

5 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 88 Tfu 109 Dnr Markförsäljning Skepparen 17 Ärendebeskrivning Förfrågan har inkommit från Tage Hägerman att få köpa fastigheten Skepparen 17 på samma villkor som Norrbärke församling blev erbjuden fastigheten. I tidigare förslag till försäljning var tomten en del av återtagandet av marken till ett nytt församlingshem i Uddparken och övertagande av Arkivhusparken. Norrbärke församling ämnade genomföra direkt vidareförsäljning till Tage Hägerman. På grund av lantmäterisynpunkter bedömdes affären i den utformningen mindre lyckad. I stället har kommunen köpt Arkivhusparken och markförsäljningen till Tage Hägerman föreslås ske direkt mellan honom och kommunen. Teknik- och fritidsutskottet beslöt att föreslå kommunstyrelsen att annullera kommunstyrelsens beslut om markbyte samt att sälja fastigheten Skepparen 17 till Tage Hägerman för kronor. Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till tekniska kontoret för ytterligare handläggning. Tekniska kontorets yttrande: Fastigheten värderades vid försäljningen till Norrbärke församling enligt beslutad taxa enligt nedan (fastighetsytan beräknas till ca m2). Grundpris tomt upp till m 2 = kronor (50 kr/ m 2 ) Tilläggspris överstigande m 2 = kronor (20 kr/ m 2 ) Fastighetsregleringen ca kr varav hälften på kommunen på grund av oreglerade gränser enligt detaljplanen. Detta medför ett försäljningspris på kronor. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar annullera kommunstyrelsens beslut om markbyte samt att sälja fastigheten Skepparen 17 till Tage Hägerman för kronor enligt fastställd tomttaxa.

6 Kommunstyrelsen Forts. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag.

7 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 89 Tfu 114 Dnr Gubbo Folkets Hus Ärendebeskrivning Den nya styrelsen för Gubbo Folkets Hus förening har beslutat att godkänna att kommunen övertar ägandet av Folkets Hus fastigheten i Gubbo, under förutsättning att vissa justeringar sker i avtalet. Verksamheten kommer även i fortsättning att bedrivas av Folkets Hus styrelsen. När föreningen ordnar aktiviteter i Folkets Hus har det varit problem med bilar stående efter Gubbovägen på grund av dåligt med parkeringsplatser. Fritidschefen fick uppdrag att utreda möjligheten att anlägga parkering på åkermark intill fastigheten. Det har nu framkommit att det finns ett antal parkeringsplatser till förfogande bakom Folkets Hus fastigheten, som med relativt enkla medel kan iordningsställas. Ett avtal mellan kommunen och Gubbo Folkets Husförening bör upprättas av fritidschefen som underlag för kommunens köp av fastigheten. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att köpa Folkets Hus fastigheten i Gubbo under förutsättning att ett avtal mellan föreningen och kommunen upprättas. Kommunstyrelsen beslutar att förhandla om ett förvärv av Folkets Hus fastigheten i Gubbo under förutsättning om att ett driftavtal mellan föreningen och kommunen upprättas.

8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 90 Au 5 Dnr Förnyelse av försäkring inför FSF Ärendebeskrivning Från Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag (FSF) föreligger information om att bolaget avser att 2014 genomföra en premiehöjning om 2-7 % utöver sedvanlig justering för gällande byggnadskostnadsindex. Detta bedöms nödvändigt för att stärka bolagets ekonomiska ställning. Vid bra skaderesultat för kommunen aktualiseras endast en ökning i den lägre delen av detta spann. Senast 23 augusti 2013 ska kommunen meddela i vad mån den aviserade höjningen accepteras. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att meddela Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag (FSF) att Smedjebackens kommun accepterar den aviserade höjningen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 91 Au 6 Dnr Skrivelse om förbud mot att ha okastrerade hankatter i tätbebyggt område Ärendebeskrivning En skrivelse har inkommit till kommunstyrelsen med förslag att kommunen inför förbud att ha okastrerade hankatter lösa i tätbebyggt område. Vidare föreslås att kommunen går in och medverkar till att de som vill kastrera sina hankatter kunde få en viss ersättning/rabatt vid kastrering. Yttrande från miljö- och byggnadsnämnden Kommunen kan med stöd av bestämmelser i miljöbalken eller ordningslagen meddela lokala föreskrifter inom vissa områden, t.ex förbud mot tomgångskörning m.m. Däremot finns i lagstiftningen inget stöd för att meddela föreskrifter om kastrering av katter enligt det aktuella förslaget. Att subventionera kastrering av katter kan medföra ett betungande administrativt arbete för kommunen och är sannolikt inte heller tillåtet på grund av risken för otillbörligt gynnande av enskilda företagare. Vissa veterinärkliniker genomför dock ibland kastreringskampanjer på eget initiativ. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att föreslå att förslaget avslås. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om införande av förbud att ha okastrerade hankatter i tätbebyggt område att i kommande nummer av Smedjebacken.se informera om vad man som hund- och kattägare bör tänka på för att inte orsaka olägenheter för andra. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget om införande av förbud att ha okastrerade hankatter inom tätbebyggt område att i kommande nummer av Smedjebacken.se informera om vad man som hundoch kattägare bör tänka på för att inte orsaka olägenheter för andra.

10 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 92 Au 7 Dnr Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Ärendebeskrivning Förslag till överenskommelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare som bygger på vad riksdagen och regeringen förordnat om mottagning av vissa nyanlända invandrare har upprättats mellan Smedjebackens kommun och Staten genom Länsstyrelsen i Dalarnas län. Bil Parternas åtaganden 1. Smedjebackens kommun åtar sig att årligen ta emot 20 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 26 personer, inklusive de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd. 2. Staten genom Migrationsverket betalar under den period som överenskommelsen gäller årligen till kommunen ut grundersättning enligt 9 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till avtal att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

11 Kommunstyrelsen Ks 93 Dnr Upphandling förvaltningshuset ombyggnad ventilation/stambyte Ärendebeskrivning Upphandling av entreprenör för ombyggnad av ventilation och stambyte i förvaltningshuset pågår. Teknik- och fritidsutskottet beslöt att delegera till fastighetschefen anta upphandlingen under förutsättning att det ryms inom beslutad budget. Inlämnade anbud inklusive återstående kommunala kostnader är på 5,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta lägsta anbud att avsätta 5.3 miljoner kronor i 2013 års investeringsbudget att uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna erforderliga handlingar.

12 Kommunstyrelsen Ks 94 Dnr Upphandling Harnäs förskola om- och tillbyggnad Ärendebeskrivning Upphandling av entreprenör för om- och tillbyggnad av Harnäs förskola pågår. Teknik- och fritidsutskottet beslöt att delegera till fastighetschefen anta upphandlingen under förutsättning att det ryms inom beslutad budget. Inlämnade anbud inklusive återstående kommunala kostnader är på 4,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta lägsta anbud att avsätta 4,7 miljoner kronor i 2013 års investeringsbudget att uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna erforderliga handlingar.

13 Kommunstyrelsen Ks 95 Dnr Deltagande i Beyond Skiing Skid VM 2015 Ärendebeskrivning Kanslichefens tjänsteskrivelse: 2015 genomförs Skid-VM, Beyond Skiing, i Falun ett evenemang som syftar till utveckling och tillväxt i hela vår region. För att skapa aktiviteter med hög kvalitet krävs ett samarbete med andra aktörer. Totalt räknar man med att över personer kommer att delta i arrangemanget. Antingen som besökare eller på annat sätt. Massmedialt kommer det att bli ett intressant evenemang runt om i världen och som kommer att betyda mycket för vår region marknadsmässigt. Närmare 300 av länets företagare har valt att engagera sig i Beyond Skiing 2015, då de ser en reell nytta av att kunna använda varumärket. Även ett antal offentliga aktörer har valt att delta bl a Borlänge, Rättvik, Ludvika, Falun, Säter och Gagnefs kommuner, Visit Södra Dalarna och Falun-Borlänge regionen. Syftet med ett medlemskap är att vi i Smedjebacken ska kunna dra nytta av arrangemanget. Kostnaden för att ett deltagande är: 120,0 tkr år 2013 och år 2014 samt 60,0 tkr För att med minsta möjliga resurser skapa aktiviteter med hög kvalitet krävs ett samarbete med andra aktörer. Kommunerna inom Falun-Borlänge regionen har goda förutsättningar att samverka kring en kommunal satsning inför, under och efter skid-vm Beyond Skiing har ambitionen att jobba med länets kommuner för att hitta så många samordningsvinster som möjligt. Dialog inom Falun-Borlänge regionen och Beyond Skiing har inletts och ett marknadsråd har bildats, bestående av kommunala representanter för planeringen. I dagsläget finns det inte någon färdig genomförandeplan och inte heller en finansieringsplan som bygger på samarbete med andra kommuner. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare handläggning.

14 Kommunstyrelsen Ks 96 Dnr Detaljplan Vads udde Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att uppdra åt miljö- och byggkontoret att ta fram förslag till detaljplan för bostäder vid Vad (Vads udde) på fastigheterna Vad 5:26, 4:4 och 2:1. Arkitektfirman Planområdet har på miljö- och byggkontorets uppdrag tagit fram förslag till samrådshandlingar och behovsbedömning för Vads udde daterat Detta planförslag har varit tillgängligt för samråd under tiden 11 juni- 6 augusti Efter samrådet har miljö- och byggkontoret omarbetat planförslaget väsentligt, med hänsyn till inkomna synpunkter. Bland annat har planområdets storlek minskats. Syftet med etta planarbete är att möjliggöra byggnation av bostäder i strandnära läge i anslutning till Vads samhälle för att stärka service och utveckling i området. Avsikten är också att säkerställa viktiga natur- och friluftsvärden i anslutning till sjön. Området har pekats ut som ett lämpligt område för landsbygdsutveckling i strandnära läge i ett tillägg till översiktsplanen. I föreliggande omarbetade planförslag möjliggörs nybyggnad av åtta enbostadshus i sluttning vid sjön Södra Barken. Infart till området föreslås ske via Ånäsvägen. Området närmast stranden tillgängliggörs för allmänheten/friluftslivet genom att det avgränsas mot den nya bebyggelsen av staket eller häck. Ett område för bryggor avsätts i planen. Planområdet avses att anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av planen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte göras. Planförslaget har varit tillgängligt för granskning till och med Granskningsförfarandet har inte föranlett några ändringar i planförslaget. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att godkänna planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa detaljplan Vads udde.

15 Kommunstyrelsen Ks 97 Dnr Samarbete angående handläggning enligt alkohol-, tobaks- och läkemedelslagen Ärendebeskrivning Falun-Borlänge Regionens Utvecklingsbolags styrelse har låtit utreda möjligheten och konsekvenserna av att etablera en gemensam nämnd och handläggarorganisation för kommunernas lagliga skyldigheter enligt alkohollagen, tobakslagen samt läkemedelslagen. Utredningen rekommenderar att en gemensam nämnd och handläggarorganisation bildas. Utredningen ser ett antal fördelar med en gemensam organisation; bl.a minskad sårbarhet vid semester och sjukdom, samordnad tillsynsplanering, gemensamma rutiner, kompetensutveckling, förbättrad arbetsmiljö, ökad effektivitet, förbättrad kostnadsuppföljning m.m. Sätet för den gemensamma nämnden och handläggarorganisationen föreslås vara Falu kommun. Förslag till samarbetsavtal och reglemente har upprättats, där det framgår bl.a den gemensamma nämndens finansiering, som för Smedjebackens del uppgår till 448 tkr, plus initialkostnader för utrustning m.m första året. Kostnaderna för respektive deltagande kommun ska ses över årligen. Vidare avses att efter en tvåårsperiod pröva om den gemensamma nämnden även ska ta över beslut om taxor/avgifter inom verksamhetsområdet. Miljö- och byggnadsnämndens yttrande och beslut: Miljö- och byggnadsnämnden bedömer, i likhet med utredningen, att det finns betydande fördelar med en gemensam organisation för handläggning av ärendet enligt de aktuella lagarna. Nuvarande resurser för handläggning av dessa ärenden motsvarar, för Smedjebackens del 0,7 tjänster. Deltagande i den nya organisationen innebär en kostnadshöjning för Smedjebacken med 100 tkr i budget. Taxor/avgifter bör justeras uppåt för att minska nettokostnaden, men denna bedöms ändå öka i förhållande till nuvarande situation. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att tillstyrka att Smedjebackens kommun deltar i den föreslagna gemensamma nämnden och handläggarorganisationen för prövning och tillsyn enligt alkohol-, tobaks- och läkemedelslagen - att i det fall kostnaderna för deltagandet ska belasta miljö- och byggnadsnämndens budget förutsätter en justering av nämndens budgetram så att de ökade kostnaderna kan innehållas.

16 Kommunstyrelsen Forts Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att Smedjebackens kommun föreslås gå in i den nya organisationen med en mycket hög bidragsdel i förhållande till vad som redovisas för övriga deltagande kommuner. Det bör utredas närmare vad detta beror på och vid närmaste årliga kostnadsöversyn för respektive deltagande kommun bör detta redovisas och kostnaden bör på ett bättre sätt anpassas till prövnings- och tillsynsbehovet för kommunen. Falun-Borlänge Regionens förslag till beslut Kommunfullmäktige i respektive kommun måste behandla ärendet senast i oktober 2013 för att den gemensamma nämnden ska hinna bildas till Kommunfullmäktige föreslås besluta att bilda en genensam nämnd, tillsammans med kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken samt Hedemora och Leksand, med ansvarsområde för prövning och tillsyn utifrån de ålägganden som läkemedelslag, alkohollag och tobakslag lägger på kommunerna att fastställa bifogat förslag till samverkansöverenskommelse att fastställa bifogat förslag till reglemente för gemensam nämnd att fastställa bifogat förslag till riktlinjer för serveringstillstånd att handläggarorganisationen samlas i en gemensam organisation lokaliserad till Falu kommun att respektive kommun finansierar deltagandet i den nya organisationen genom medel motsvarande sin bruttokostnad enligt tabell i samarbetsöverenskommelsen, samt kostnader för läkemedelstillsyn att solidariskt finansiera de investeringskostnader som uppstår vid bildandet av en ny organisation i form av utrustning av arbetsplatser. Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 50 tkr per arbetsplats att beslut om avgifter/taxor vad avser tillsyn, tillståndsgivning inom berörda verksamhetsområden ligger kvar hos respektive hemkommun att den gemensamma nämnden med tillhörande organisation bildas från och med

17 Kommunstyrelsen Forts att fastställa att den gemensamma nämnden får i uppgift att speciellt noggrant följa utvecklingen avseende - Kostnad för gemensam nämnd - Den ekonomiska kompensationen från kommunerna för läkemedelshandläggning - Resekostnader - Utvärdering av kostnad för hjälp med tillsyn utöver alkoholhandläggarnas egen tillsyn - Utreda möjligheterna att föra över uttagande av avgifter/taxor inom kompetensområdet till den gemensamma nämnden efter 2 år och i samband därmed också se över respektive kommuns årliga bruttokostnadsbidrag till den gemensamma nämnden. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bilda en genensam nämnd, tillsammans med kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken samt Hedemora och Leksand, med ansvarsområde för prövning och tillsyn utifrån de ålägganden som läkemedelslag, alkohollag och tobakslag lägger på kommunerna att fastställa bifogat förslag till samverkansöverenskommelse att fastställa bifogat förslag till reglemente för gemensam nämnd att fastställa bifogat förslag till riktlinjer för serveringstillstånd att handläggarorganisationen samlas i en gemensam organisation lokaliserad till Falu kommun att respektive kommun finansierar deltagandet i den nya organisationen genom medel motsvarande sin bruttokostnad enligt tabell i samarbetsöverenskommelsen, samt kostnader för läkemedelstillsyn att solidariskt finansiera de investeringskostnader som uppstår vid bildandet av en ny organisation i form av utrustning av arbetsplatser. Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 50 tkr per arbetsplats att beslut om avgifter/taxor vad avser tillsyn, tillståndsgivning inom berörda verksamhetsområden ligger kvar hos respektive hemkommun

18 Kommunstyrelsen Forts. att den gemensamma nämnden med tillhörande organisation bildas från och med att fastställa att den gemensamma nämnden får i uppgift att speciellt noggrant följa utvecklingen avseende: - Kostnad för gemensam nämnd - Den ekonomiska kompensationen från kommunerna för läkemedelshandläggning. - Resekostnader - Utvärdering av kostnad för hjälp med tillsyn utöver alkoholhandläggarnas egen tillsyn - Utreda möjligheterna att föra över uttagande av avgifter/taxor inom kompetensområdet till den gemensamma nämnden efter 2 år och i samband därmed också se över respektive kommuns årliga bruttokostnadsbidrag till den gemensamma nämnden att den gemensamma nämnden även har i uppdrag att verka för effektivitetsvinster i verksamheten.

19 Kommunstyrelsen Ks 98 Dnr Region Dalarnas Årsredovisning 2012 Direktionen för Region Dalarna har beslutat att föreslå medlemmarna att godkänna årsredovisning för Region Dalarna räkenskapsåret Bil Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

20 Kommunstyrelsen Ks 99 Dnr Fastighetsförsäljning By- och Bengtsgård 71:31 Ärendebeskrivning Förslag till köpekontrakt har upprättats för försäljning av fastigheten By- och Bengtsgård 71:31. Köpeskillingen utgör kronor. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten By- och Bengtsgård 71:31 att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar.

21 Kommunstyrelsen Ks 100 Dnr Organisation teknisk verksamhet Med utgångspunkt att få en koncerngemensam utförarverksamhet och därigenom optimera nyttan av våra samlade resurser både ekonomiskt och kompetensmässigt beslöt kommunfullmäktige att lämna uppdrag till arbetsgrupp bestående av företrädare för kommunstyrelsens förvaltning och bolagets VD att arbeta vidare med en överföring av kommunens driftpersonal/arbetsledare till Bärkehus/SEAB. VD Cia Ferner-Kny redovisar bakgrund och resultat från de olika arbetsgrupper av medarbetare som processat fram förslag till gemensam organisation för kommunens driftpersonal/arbetsledare och medarbetare på Bärkehus/SEAB. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till lokalisering av den gemensamma organisationen ska presenteras på kommunstyrelsen att uppdra till kansliavdelningen ta fram förslag till revidering av Bärkehus och SEAB:s ägardirektiv med för organisationsförändringen nödvändiga justeringar (bl a ekonomi, kvalité, effektivitet). Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att från och med överföra kommunens driftpersonal/arbetsledare till Bärkehus/SEAB. Grundförutsättningen är oförändrad driftbudget.

22 Kommunstyrelsen Ks 101 Delegationsärenden Beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende löneförhandlingar m.m. träffade av kommunstyrelsens ansvarige för personalfrågor Ingemar Hellström. Nr 9-10/2013 Gatuchefens beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende parkeringstillstånd. Tillståndsnr: 01178, 01179, 01180, 01181, 01182, 01183, 01184, 01185, Tekniska chefens beslut att förordna personer rätten att övervaka parkering inom Smedjebackens kommun enligt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgifter, (FelPF) Teknik- och fritidsutskottets beslut 66, 68-75, 77-84, 86-88, 90-99

23 Kommunstyrelsen Ks 102 Anmälan om anställning Omsorgsförvaltningen Johanna Hahne, vårdbiträde Levina Norgren, undersköterska Maria Högbom, vårdare Saiphin Kanthadee, undersköterska tillsvidare Isabella Gustavsson, undersköterska Anna Granbom, undersköterska Anna Granbom, undersköterska Annelie Ekström, sjuksköterska tillsvidare Marie Clevenpalm, undersköterska Kanthadee Saiphin, undersköterska Kanthadee Saihpin, undersköterska tillsvidare Caroline Norström, undersköterska Annelie Ekström, sjuksköterska tillsvidare Levina Norgren, undersköterska Ida Pettersson Medén, undersköterska Christian Eckman, undersköterska Ingela Camitz, skyddad tjänst/vårdare Zarha Gustafsson, undersköterska tillsvidare Charlotta Eriksson, undersköterska tillsvidare Annelie Ekström, sjuksköterska tillsvidare Elisabeth Zimmer, förvaltningschef tillsvidare Familje- och utbildningsförvaltningen Chatarina Danielsson, skolmåltidsbiträde Susanne Bildås, barnskötare Eva Norman, assistent Leif Hillerström, lärare 4-9 ma/no tillsvidare Catarina Hillerström Jakobsson, lärare 4-9 ma/no tillsvidare Virpi Magnusson, lärare tillsvidare Silvia Carmen Nadejde, socialsekreterare Anneli Ohlsjö, vik. barnskötare Gun Byberg Jespersen, skolmåltidsbiträde Mikael Andersson, elevassistent Hanna Hansson, förskollärare tillsvidare Marie Gååse, lärare 1-7 sv/so tillsvidare Kulturnämnden Mimmi Olsson, skolbiblioteksassistent

24 Kommunstyrelsen Forts. Miljö- och byggnadsnämnden Monica Welamsson, miljöinspektör tillsvidare Kommunstyrelsen Mikael Edlund, projektarbete Andreas Kareliusson, projektanställd Abdi og Musaa, arbetsmarknadsåtgärd Fadumo Abdirahman Galanbi, assistent Anna Pergenius, lokalvårdare Amira Adem, projektanställd Amanda Thunström, lokalvårdare Feras Taem, projektanställd

25 Kommunstyrelsen Ks 103 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 2013:18 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:19 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) :20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:21 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - -PAN 13 med Svenska Kommunalarbetare förbundet (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:22 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:23 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:24 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion BAL 13 (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:25 Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud.13 (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:26 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter 2013:27 Arbetsdomstolens dom 2013 nr 42 om övergång till tillsvidareanställning för vikarierande förskollärare (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:28 Kommunens skyldighet att besluta om belägenhetsadresser för fritidshus senast den 1 januari 2015 samt vikten av att kommunen uppdaterar lägenhetsregistret

26 Kommunstyrelsen Forts 2013:29 Sotningsindex :30 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar 2013:31 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år :32 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 13 med fastighetsanställdas Förbund (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:33 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:34 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.- ÖLA med SEKO- Facket för service och kommunikation (Arbetsgivarpolitik nr ) 2013:35 Åhlénsbranden kommuners ansvar vid LVU-placeringar 2013:36 Kontrollavgifter för kommunala livsmedelskontrollen 2013:37 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd 2013:38 Överenskommelse om Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (AKAP-KL) m.m. (Arbetsgivarpolitik nr )

27 Kommunstyrelsen Ks 104 Meddelanden Ekomuseum Bergslagens protokoll årsstämma Protokoll från årsstämman med Falun Borlänge regionen Sammanträdesprotokoll från Bärkehus AB Protokoll från årsstämman med Kolbäcksåns Vattenförbund Sammanträdesprotokoll Smedjebacken Energi och Vatten Sammanträdesprotokoll Smedjebacken Energi Nät AB Sammanträdesprotokoll Västerbergslagens kulturskolenämnd Sammanträdesprotokoll miljö- och byggnadsnämnden Årsmötesprotokoll Intresseföreningen Bergslaget Sammanträdesprotokoll Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal Sammanträdesprotokoll årsstämma Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal Sammanträdesprotokoll Bärkehus AB Sammanträdesprotokoll Smedjebacken Energi Vatten AB Sammanträdesprotokoll Smedjebacken Energi Nät AB Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden Protokoll från FSF AB:s ordinarie bolagsstämma 2013 Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen 2012-09-04

Kommunstyrelsen 2012-09-04 Kommunstyrelsen 2012-09-04 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.40 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Helena Andersson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-02-09

Kommunstyrelsen 2010-02-09 Kommunstyrelsen 2010-02-09 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28

Kommunfullmäktige 2014-04-28 Kommunfullmäktige 2014-04-28 Plats och tid Fritidsgården, Morgårdshammar klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-06

Kommunstyrelsen 2009-10-06 Kommunstyrelsen 2009-10-06 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-04-07

Kommunstyrelsen 2009-04-07 Kommunstyrelsen 2009-04-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 17.20 Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer