Carema 2008 I livets alla skeden 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carema 2008 I livets alla skeden 1"

Transkript

1 Carema 2008 I livets alla skeden 1

2 2

3 Innehåll Vd Cecilia Daun Wennborg har ordet All den vård och omsorg som Carema erbjuder ska präglas av hög kvalitet. 6 Det här är Carema Carema driver och utvecklar verksamhet inom vård och omsorg i Sverige och Norge. 8 Vår marknad Totalt drivs cirka 11 procent av den svenska offentligt finansierade vården och omsorgen i privat regi. 9 Året som gått Förvärv, uppstarter, inledda samarbeten, anbudsvinster med mera. 10 Carema vårdcentral Gullmarsplan Jätteöppet på grund av sjukdom. 12 Upplevelseerbjudanden inom äldreomsorgen Vi vill att våra kunder inom äldreomsorgen ska känna en förväntan på nästa dag. 12 Satsning inom öppenvårdspsykiatrin Gränsöverskridande samverkan och nytänkande ska utveckla svensk psykiatri. 14 Caremas roll i samhället Som en av de större privata aktörerna inom vård och omsorg följer ett stort ansvar. 16 Fokus på kvalitet Qualimax, ISO-certifiering och konceptutveckling. 18 Medarbetare Vårt mål är att vara förstahandsvalet som arbetsgivare inom vård och omsorg. 22 Etiska rådet Verksamheten måste alltid ha människan i centrum, den får inte teknikaliseras, säger Anita Bråkenhielm, ordförande i Caremas Etiska råd. 24 Carema Sjukvård Affärsområde Sjukvård driver vårdcentraler, närsjukhus, specialistkliniker och öppenvårdspsykiatri 28 Carema Omsorg Affärsområde Omsorg driver äldreboenden, hemtjänst och boenden för personer med funktionsnedsättning. 32 Bolagsstyrning 34 Styrelse och ledning 36 Historik 38 Definitioner och adresser 3

4 Ett år fyllt av framgång Det gångna året har varit mycket framgångsrikt. Carema har fått många nya förtroenden att driva verksamheter från både kommuner och landsting. Vi har också startat ett flertal enheter i egen regi och gått in i ett helt nytt verksamhetsområde har varit ett bra år för Carema. Vi har vuxit kraftigt inom både sjukvård och omsorg. En stor anledning till detta är stora anbudsvinster inom äldreomsorgen och öppenvårdspsykiatrin i Stockholm, men också övriga verksamheter har bidragit mycket positivt. Carema har sedan tidigare en bred verksamhet med helhetslösningar för vardagsnära vård och omsorg. Med öppenvårdspsykiatrin har vi gått in i ytterligare ett verksamhetsområde vilket blir en viktig byggsten i utvecklingen av våra erbjudanden. Allt för att förbättra och förenkla för våra kunder. Fokus på kvalitet en framgångsfaktor Vi tror att mycket av framgångarna under året beror på vårt kontinuerliga arbete att säkerställa kvalitet genom tydliga koncept och ständig förbättring av vår verksamhet. All den vård och omsorg som Carema erbjuder ska präglas av hög kvalitet. Därför är det också glädjande att allt fler kommuner och landsting upphandlar tjänster mer baserade på kvalitet än pris. Likaså är alla vård- och kundvalsreformer som införs av godo för våra kunder. De gör att Carema och övriga privata aktörer konkurrerar med kvalitet i stället för pris. Kvalitetsarbetet är och har varit i fokus hela året. Vi har fortsatt att implementera Qualimax, som är Caremas kvalitetledningssystem och ISO-certifierat ett flertal verksamheter både vad gäller kvalitet och miljö. Carema är ett företag som växer och med det följer utmaningen att skapa och upprätthålla en gemensam företagskultur. I det arbetet har vi under året tagit fram fyra kärnvärden som ska prägla allt arbete inom Carema: Kompetens, Respekt, Nytänkande och Livsglädje. Det sistnämnda handlar om att bejaka det positiva i livet, att i varje möte oavsett om det är med en kollega, kund eller närstående försöka bidra till den andres livsglädje. Och sin egen. Satsning på mönsterarbetsplatser Medarbetarnas bidrag till Caremas framgång kan inte nog betonas. En hög grad av empati, erfarenhet och engagemang har betydelse för den positiva utvecklingen och är en förutsättning för vår existens på marknaden. Det är därför vi är så måna om att medarbetarna verkligen trivs. Stödet till medarbetare och chefer har fortsatt att utvecklas under året, bland annat med en satsning på mönsterarbetsplatser tillsammans med Kommunal. Projektet syftar bland annat till att stärka ledarskapet och öka medarbetarnas inflytande. På vår pilotenhet Bäckagården i Ängelholm som är certifierad mönsterarbetsplats har medarbetarnas trivsel ökat, enligt undersökning gjord av Demoskop. Projektet har även resulterat i nöjdare kunder och närstående. Vi har inlett en speciell satsning för att göra Carema ännu mer attraktivt som arbetsgivare för läkare. Vi har jobbat med olika hälsosatsningar för att alla medarbetare ska må bättre. Och Carema är numera ett tobaksfritt företag. Ökad valfrihet sporrar utvecklingen Successivt ökar valfriheten inom vård och omsorg, vilket är positivt. Möjligheten för medborgarna att välja sin vårdgivare eller sitt äldreboende är en naturlig utveckling, eftersom vård och omsorg bäst organiseras utifrån människors behov och önskemål. Vi tror på mångfald och konkurrens, det ger möjlighet till jämförelser och sporrar oss att kontinuerligt utveckla och förbättra våra verksamheter. Som en följd av den ökade valfriheten har vi nyetablerat ett antal enheter. En speciell händelse var när vi i oktober öppnade en vårdcentral på Gullmarsplan i Stockholm. Med 4

5 mycket generösa öppettider är vårdcentralen lättillgänglig för alla människor som bor och arbetar i området, men också för alla de tusentals människor som dagligen passerar med bil, buss eller tunnelbana. Efter invigningsveckan hade personer valt Gullmarsplan till sin vårdcentral och det stora intresset har hållit i sig. Att Carema har startat verksamheten från scratch gör oss förstås extra stolta! 2008 var ett av Caremas mest framgångsrika år någonsin. Mycket tyder på att den positiva utvecklingen fortsätter under Vi växer inom våra befintliga verksamhetsområden och utvidgar med nya. Att vi kommer att klara dessa utmaningar, varenda en, det har jag inga tvivel om kommer att bli ett bra år. Cecilia Daun Wennborg, vd Carema 5

6 Livsglädje 6 Nytänkande Kompetens Respekt

7 Det här är Carema Carema driver och utvecklar verksamhet inom vård och omsorg i Sverige och Norge. Vi kombinerar det lilla företagets närhet och engagemang med stor erfarenhet och kompetens. Lokal förankring och goda relationer är lika viktigt som att skapa trygghet åt uppdragsgivaren genom långsiktig stabilitet. Caremas fokus är alltid på den enskilda individens behov och på att maximera tid och resurser i det personliga mötet mellan vård- och omsorgstagaren och våra medarbetare. Exempel på verksamheter inom företaget är vårdcentraler, närsjukhus, specialistmottagningar, omsorgsboenden och äldreboenden. I princip all verksamhet är offentligt finansierad via kommuner och landsting. Affärsidé Carema utvecklar och förnyar vården och omsorgen. Vision Carema ska vara förstahandsvalet inom vård och omsorg. Värderingsdriven verksamhet Carema är ett värderingsdrivet företag och under det gångna året har vi arbetat fram gemensamma kärnvärden vilka är en bas för all verksamhet inom företaget: Kompetens: Vi klarar av de olika krav som ställs i en viss situation, i en viss verksamhet. Kompetens bygger på erfarenhet och kunskap. Respekt: Vi respekterar alla individer, deras åsikter och olikheter. Vi bemöter våra kunder och arbetskamrater med respekt. Alla människor har samma värde. Nytänkande: Vi hittar nya innovativa sätt att arbeta och finner lösningar på problem för att förbättra vården och omsorgen. Livsglädje: Vi bejakar det positiva i livet. Oavsett den situation våra kunder och arbetskamrater befinner sig i skapar vi förutsättningar för att känna glädje. Carema Sjukvård Sektor Primärvård Sektor Specialistvård Sektor Psykiatri Sektor Bemanning Carema Sjukvård driver vårdcentraler och mottagningar för öppenvårdspsykiatri samt erbjuder specialistvård på närsjukhus och specialistkliniker. Affärsområdet hyr också ut kvalificerad medicinsk personal. Medelantalet årsanställda uppgår till Carema Omsorg Sektor Äldreomsorg Sektor Orkidén Sektor Psykiatri/Missbruk Carema Omsorg driver äldreboenden och erbjuder hemtjänst. Affärsområdet ger också service, omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning samt hjälper individer med missbruks- och psykiska problem. Medelantalet årsanställda uppgår till

8 Den svenska vård- och omsorgsbranschen 2008 Utvecklingen av olika valfrihetsmodeller har under året fortsatt inom både vården och omsorgen. Inom vård- och omsorgsområdet har kund-/ vårdvalslösningar införts i flera kommuner och landsting. Kundval innebär att patienten/ omsorgstagaren själv väljer till exempel vårdcentral, hemtjänstutförare eller äldreboende. Landstinget i Stockholm har infört vårdval inom primärvården och inom hemtjänst har bland annat Lund, Ystad och Jönköping infört kundval. Stockholms stad införde kundval för äldreboenden 1 juli Totalt upphandlade landstingen volymer inom primärvård och specialistvård för drygt 1,5 miljard kronor under Kommunerna upphandlade omsorgsverksamheter under året för nästan 3,5 miljarder kronor. Inom sjukvårdsområdet upphandlades exempelvis primärvård i Skåne, Västra Götaland, Uppsala och Östergötland. I Stockholms län upphandlades psykiatri och geriatrik. Kommunerna upphandlade förhållandevis mycket äldreomsorg under året, bland annat i Stockholms stad, Linköping, Helsingborg, Lund och Årjäng. Inom området boende för personer med funktionsnedsättning (LSS) upphandlades större volymer i Halmstad och Stockholms stad. Inom sjukvården har vårdköerna varit en uppmärksammad fråga under året. Trots statliga extrasatsningar finns köerna till specialistvård och operationer kvar. Regeringen har aviserat ytterligare satsningar under de kommande åren för att minska köerna. Inom äldreomsorgen har kvalitetsfrågor varit i särskilt fokus. En statlig utredning föreslog införandet av en särskild värdighetsgaranti för att säkerställa värdig omsorg av äldre omsorgstagare. I 2009 års statsbudget har regeringen avsatt medel för införande av värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Utsikter för det kommande året Många kommuner väntas upphandla äldreomsorg under Den nya lagen om valfrihet, LOV, antas innebära att ett stort antal kommuner inför kundvalslösningar, framförallt i hemtjänsten. 177 kommuner har ansökt om särskilda bidrag från Socialstyrelsen för att utreda införandet av kundval inom äldreomsorgen. LOV är en frivillig lag som möjliggör införandet av kundvalssystem i kommuner och landsting. Utförarna väljs ut efter kvalitetskriterier och ersättningen är lika för alla både för privata utförare och kommunens egna verksamhet. Den 1 januari 2010 träder lagen om vårdval i primärvården i kraft. Denna lag innebär att landstingen ska införa fri etablering och frihet att välja utförare inom primärvården. Med vårdval inom primärvården i hela landet öppnas en mycket stor marknad för privata aktörer som Carema. Totalt satsade landstingen drygt 30 miljarder på primärvård under Konkurrenter De största privata aktörerna inom vård och omsorg: Verksamhetsområde/Företag Äldreomsorg Funktionsnedsättning Missbruksvård Psykiatri Primärvård Specialistvård Carema Attendo Care Praktikertjänst Capio Aleris Förenade Care Bemanning Utöver dessa aktörer finns ett stort antal små och medelstora företag och ideella organisationer som bedriver vård och omsorg. Totalt drivs ca 11 procent av den svenska offentligt finansierade vården och omsorgen i privat regi. Inom primärvården är andelen drygt 20 procent och motsvarande siffra för äldreomsorgen är ca 12 procent. 8

9 Året som gått Under våren förvärvades tre verksamheter: Hedens Omvårdnadscenter AB som erbjuder boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Planeringshemmen AB som är ett akut- och korttidsboende för hemlösa vuxna män och kvinnor med missbruks- och/eller psykiska problem. Nya Nåshemmet AB som driver boende för personer med omfattande omvårdnadsbehov och för personer med demens. Fertilitetscentrum AB såldes i juni. Fyra enheter startades i egen regi. Gullmarsplans vårdcentral inom primärvården, Krusmyntan och Rotsundastrand 2 inom äldreomsorgen och Grillby LSS-boende inom Orkidéns verksamhet. Samarbete om mönsterarbetsplatser inleddes med Kommunal. Äldreomsorgen tog rekordstor anbudsvinst i Stockholm. Sektor Psykiatri och Carema Hjärnhälsan bildades efter anbudsvinster inom öppenvårdspsykiatrin. Hägerstens läkarmottagning förvärvades i december. Ett flertal verksamheter ISOcertifierades. Viktiga händelser efter årets slut I januari 2009 tog Carema över driften av Berga vårdcentral i Linköping. I februari 2009 tog Carema över driften av Liljeforstorg och Sävja vårdcentraler i Uppsala samt Enköpings vårdcentral. Viksjö och Upplands Väsby vårdcentraler samt Hälsobackens läkarmottagning i Ystad förvärvades. 9

10 10

11 Carema Gullmarsplan har jätteöppet på grund av sjukdom Den 15 oktober öppnade Carema en vård- och barnavårdscentral på Gullmarsplan i södra Storstockholm. Professionellt bemötande, fräscha lokaler och generösa öppettider gjorde att intresset var mycket stort. Invigningen skedde en vecka senare, den 22 oktober. Då hade redan närmare 700 personer listat sig, det vill säga valt Carema Gullmarsplan som sin vårdcentral. Carema bjöd på fika medan sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt klippte bandet och deklarerade att vård ska anpassas efter kunderna, inte tvärtom. Torget var fullt av folk och kön in till de nya, fräscha lokalerna ringlade sig lång. Innan Carema slog upp dörrarna var Gullmarsplan något av en vit fläck på Stockholms vårdkarta det fanns ingen vårdcentral i området. Däremot fanns det en barnavårdscentral, bvc, i landstingets regi. Den stängdes när Carema öppnade och all dess personal flyttade över till Carema. Den kanske främsta fördelen med att kunna erbjuda bvc och vårdcentral i samma lokaler är att bvc-sköterskorna alltid har möjlighet till direkta konsultationer med läkare. Alltid en tid samma dag Vem som helst i hela Stockholm är välkommen till Carema Gullmarsplan, men de två främsta kundgrupperna är de som bor i närområdet och de som ofta passerar Gullmarsplan via tunnelbana eller buss. Öppettiderna är mycket generösa: 7 22 på vardagar och 8 22 på helgerna alla dagar året runt. Och det är öppettiderna som ligger till grund för verksamhetens slogan: Jätteöppet på grund av sjukdom. Ambitionen är att kunderna alltid ska erbjudas en tid samma dag som de tar kontakt. Drop in eller bokning, det är upp till kunden. Trycket på Carema Gullmarsplan är stort och nu satsar personalen på att förbättra erbjudandet ytterligare. Det finns bland annat planer på att göra det möjligt att boka och betala via Internet, starta mödravård, erbjuda fullständig vaccinationsservice och bjuda in till temakvällar. Friskt eller sjukt, det finns en vilja att alltid erbjuda 100 procent service. 11

12 Upplevelseerbjudande med verklig valfrihet Vi vill att våra kunder inom äldreomsorgen ska känna en förväntan på nästa dag. Ett sätt att berika deras liv är att erbjuda dem ett brett utbud av upplevelser. Carema Äldreomsorg har tagit fram ett upplevelseerbjudande som utgår från kundernas behov och önskemål. Grundtanken är att man får välja från ett brett utbud och lägga till egna önskemål vid sidan av menyn. Upplevelseerbjudandet har fem olika inriktningar: Kultur, Sport och Fritid, Mat och Dryck, Hälsa samt Djur och Natur. Upplevelserna erbjuds i mindre eller större grupper. Alla har även rätt till individuella upplevelser, på tu man hand med sin kontaktman. Kunderna deltar efter lust och förmåga, och kan självklart välja upplevelser från samtliga fem inriktningar. Vi erbjuder verklig valfrihet. Djur- och naturinriktning I Täby utanför Stockholm ligger Furan, ett demensboende med djur- och naturinriktning. Boendet har två egna katter, fyra zebrafinkar och ett stort akvarium. Personalen har med sina hundar på jobbet och kunderna är välkomna att ta med sina husdjur när de flyttar in. Under sommarhalvåret tillbringar Furans boende mycket tid ute i trädgården. De påtar i landet, plockar bär och frukt eller bara njuter av att vara utomhus. Bio och spa Under vinterhalvåret är en stund framför vita duken i allrummet en uppskattad aktivitet. Favoritfilmen är Söderkåkar, följt av Hasse & Tages alla produktioner. Känslan av biograf förstärks av de varmrosa väggarna med svartvita porträtt av Sveriges forna skådespelarelit, gamla snyggingar som de äldre kallar dem. En populär individuell upplevelse är att koppla av med musik, oljor och doftljus i Furans hemmaspa. Upplevelserna betyder jättemycket för tryggheten och trivseln. Våra kunder lever upp, särskilt när de upplever något som de känner igen. Det kan vara en doft, en smak, en sång eller känslan av att vara nära ett djur, säger Furans verksamhetschef Kate Thelander. Satsning på öppenvårdpsykiatri Carema Sjukvård förstärkte och tydliggjorde sin satsning inom psykiatri genom att gå in i ett nytt verksamhetsområde i november Carema Sjukvård har under haft framgångar med sitt psykiatrikoncept och fått stora förtroenden att driva verksamhet i Västra Götaland och Stockholm. Genom detta, det nya bolaget Carema Hjärnhälsan och den redan befintliga psykiatrin inom affärsområde Omsorg, blir Carema en av Sveriges ledande privata utförare inom psykiatri. Den nya sektorn har hittills två delar: Carema Hjärnhälsan, som ska driva öppenvårdspsykiatrin i sydöstra Stockholm samt Carema Psykiatri som bedriver öppenvårdspsykiatri i Lysekil, Sotenäs och Munkedal. Båda är entreprenader. Uppdragen i Västra Götaland drogs igång under december 2008 januari Verksamheten i Stockholm startade 1 mars Carema har målet att erbjuda evidensbaserad psykiatri inom både öppenoch slutenvård. Carema vill genom gränsöverskridande samverkan och nytänkande bidra till en positiv utveckling för svensk psykiatri, inte minst för de vanliga diagnoserna som drabbar många människor. Vården ska vara utvärderingsbar inte bara när det gäller kostnader och effektivitet, utan framförallt gällande att mäta behandlingsresultat och bemötande. Strävan är alltid att bota och symtomreduktionen mäts med hjälp av validerade skattningsskalor. På så sätt uppnår vi bästa möjliga behandlingsresultat och resurseffektivitet för skattepengarna. 12

13 Upplevelserna betyder jättemycket för tryggheten och trivseln. Våra kunder lever upp, särskilt när de upplever något som de känner igen. 13

14 Caremas roll i samhället Som en av de större privata aktörerna inom vård och omsorg i Sverige och Norge följer ett stort ansvar. För Caremas del innebär detta främst att vi utvecklar våra verksamheter med syfte att tillföra samhället ett högre värde. Med ökad effektivitet, fler valmöjligheter och kontinuerlig kvalitetsutveckling skapas möjligheter och resurser som ökar hållbarheten i de vård- och omsorgssystem vi verkar inom. Ekonomiskt Carema förenar ett brett spektrum av verksamheter inom offentligt finansierad vård och omsorg. Genom fokus på kvalitetsutveckling och effektivisering kan vi minska kostnader för skattebetalarna och samtidigt frigöra resurser till andra områden. Detta samtidigt som vi bidrar till att valmöjligheterna blir fler. För att säkerställa vår kvalitetsutveckling är, eller kommer våra verksamheter att bli, certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO Socialt Medarbetarna är Caremas främsta resurs. Det är genom att utveckla deras kompetens och engagemang som vi uppfyller baskraven för vår verksamhet. Vi tillför nya karriärvägar och valmöjligheter i en bransch som domineras av offentliga verksamheter. Vi stimulerar även entreprenörsanda vilket leder till personlig utveckling bland medarbetare och nya företag i branschen. Vi arbetar proaktivt med hälsosamordnare för att minimera sjukskrivningar och har kontinuerligt lägre sjukskrivningstal i jämförelse med offentlig sektor. Vi jobbar aktivt med jämställdhet och möts dagligen av mångfaldsfrågor. Miljömässigt Caremas ledningssystem Qualimax har under våren 2008 utvecklats till att även vara ett ledningssystem för miljö. Ledningssystemet är ett stöd för att kunna arbeta systematiskt med miljöfrågor såväl som med kvalitet. Under hösten 2008 erhöll Carema Omsorg en miljöcertifiering enligt ISO 14001:2004 för företagets lednings- och stödfunktioner. Caremas främsta miljömässiga påverkan sker i de lokaler vi är verksamma i samt i samband med de transporter vi utför. En miljöpolicy har formulerats och utifrån den övergripande miljömål (se sida 15). Med miljömålen som styrning har en handlingsplan utformats med aktiviteter som ska leda mot målen. Ett antal miljönyckeltal följs upp två gånger per år. Långsiktighet och lokal förankring Bra vård och omsorg utgår från individuella och lokala behov. En viktig hörnsten i Caremas arbetssätt är därför lokal förankring. Förankring med kommuner, landsting, fackföreningar, närstående, pensionärs- och patientföreningar är grundläggande för att utveckla långsiktigt hållbara koncept. Caremas solida ekonomi är ytterligare en förutsättning för att kunna agera långsiktigt och investera i utvecklingsarbete. Tillsammans med vår samlade erfarenhet inom företaget skapar vi vård och omsorg som präglas av kontinuitet och trygghet samtidigt som den är nyskapande. Öppenhet är naturligtvis också betydelsefullt för vår trovärdighet och något vi eftersträvar i alla kontakter med våra intressenter. Ett exempel är de Caremadagar vi bjuder in till runt om i landet, då vi visar närstående och andra intressenter hur vi arbetar. Genom våra goda relationer och givande diskussioner med såväl organisationer som individer lär vi oss mycket. Denna kunskap ligger bland annat till grund för hur vi på Carema utformar framtidens vård och omsorg. 14

15 Övergripande miljömål Caremas övergripande miljömål är att i ett expansivt utvecklingsskede verka för att bolagets miljöpåverkan per anställd ska minska. Delmål Aktivt påverka företagets anställda att minska CO2-utsläpp genom ett förändrat tjänsteresande. Genom att löpande följa upp hur mycket farligt avfall (batterier, lysrör och elektronikskrot) vi kastar och initiera åtgärder för att minska denna miljöbelastning. Att bygga och renovera lokaler miljövänligt och bygga energisnålt. Att köpa lågförbrukande teknisk och annan stödutrustning (datorer, skrivare etc). Påverka våra leverantörer genom att kräva att de har en miljöpolicy och efterfråga handlingsplaner för att reducera miljöpåverkan. 15

16 Fokus på kvalitet Caremas vision är att vara förstahandsvalet inom vård och omsorg. För att nå dit krävs det att våra tjänster alltid håller högsta kvalitet. Vi på Carema ska erbjuda vård och omsorg av högsta kvalitet, varje dag inom varje enhet. För att vår strävan inte ska stanna vid fina ord, har vi låtit certifiera ett flertal verksamheter enligt ISO 9001:2000, en internationell standard som ställer krav på en organisations kvalitetsledningssystem.* Under 2008 ISO- certifierades Rönnbackens äldreboende inom Carema Äldreomsorg, ledningen inom Carema Närvård, ledningen och en vårdcentral i Västerås inom Carema Primärvård, ledningen inom Carema Omsorg samt Eslöv specialistmottagning inom Carema Specialistvård. Tanken är att arbetssättet på en certifierad verksamhet ska stå modell för Caremas övriga verksamheter inom samma område. Carema har också ett eget ledningssystem: Qualimax. Systemet som dels baseras på Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem, dels på goda exempel hämtade från verksamheten omfattar Ledning, Mätning, Förbättring och Dokumentation. Ledning innebär att vi har tydliga kvalitetsmål, roller och ansvar utifrån vår kvalitetspolicy. Vi gör regelbundna kvalitetsmätningar genom enkäter, avvikelserapporter, egenkontroller, kvalitetstillsyner etcetera. Vi analyserar mätresultaten och initierar kvalitetsförbättringar huvudsakligen i våra kvalitetsråd. Vi dokumenterar våra rutiner, planerade och utförda insatser. Som en försäkran om att Qualimax de facto håller måttet, har vi låtit ISO- certifiera även det. *Läs mer om ISO-certifierad verksamhet på sida

17 Koncept ett sätt att kvalitetssäkra För att ytterligare kvalitetssäkra vår verksamhet jobbar vi med koncept. Koncepten hjälper oss att skapa ett gemensamt arbetssätt som håller en hög standard. Inom Carema Orkidén, vår verksamhet för människor med funktionsnedsättningar, utgår stödet från konceptet Vi växer tillsammans, som handlar om att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential. Vi är övertygade om att varje människa har kraft och förmåga till ständig utveckling, och tillsammans med individen och närstående sätter vi upp realistiska utvecklingsmål. Ett annat koncept inom Carema Orkidén är Ett självständigt liv, som handlar om att med hjälp av en Steg för Steg manual förbättra grundläggande färdigheter, exempelvis att sköta sin personliga hygien eller att sköta sin medicinering. Målet är att den enskilda individen ska kunna leva ett självständigare liv, minska antalet återfall och fungera bättre socialt. Carema Orkidén jobbar även med Vinnavinna, som handlar om skapa riktiga och viktiga arbetsuppgifter som kommuner, företag eller privatpersoner inte har tid att utföra själva. Ett exempel är vår dagverksamhet i Nacka, där deltagarna jobbar på Saltsjöbadens äldreboende. De ersätter inte de ordinarie medarbetarna men avlastar dem genom att utföra viktiga sysslor, såsom att servera frukost och delta i umgänget med de äldre. Inom Carema Äldreomsorg har vi tagit fram Den Goda Dagen, som tydligt beskriver äldreomsorgens verksamhetsidé, organisation och åtaganden, det vill säga vad vi lovar att utföra och hur. Konceptet, som bygger på våra bästa arbetssätt, fastställer hur vi ska agera i konkreta vardagssituationer, exempelvis hur vi serverar mat och hanterar de boendes läkemedel. Carema Primärvård stärker kvaliteten genom Best Practice. Det är en arbetsmetod som går ut på att sammanställa goda exempel från olika vårdcentraler och sprida dem vidare. På Caremas vårdcentral på Södermalm i Stockholm, som var först ut med att tillämpa Best Practice, har man valt att fokusera på bland annat uppstart av drop in-verksamhet, utökade öppettider och förbättringar av lokalerna. Björn Gustafsson jobbar inom Vinna-vinna på Saltsjöbadens sjukhus där han bland annat ansvarar för att packa delikatesser. 17

18 Våra medarbetare Vårt mål är att vara förstahandsvalet som arbetsgivare inom vård och omsorg. Vi vill rekrytera och behålla branschens mest kompetetenta människor. Här är några exempel på vad vi gör för att lyckas. Traditionellt sett har personal inom vård och omsorg varit hänvisade till anställning inom landsting och kommun. Men i takt med att de privata aktörerna blir allt fler och allt större, ökar valfriheten på arbetsmarknaden. Och därmed konkurrensen om kompetensen. Mönsterarbetsplatsen Carema jobbar ständigt med att stärka sitt erbjudande som arbetsgivare. En omfattande satsning inom äldreomsorgen är projektet Mönsterarbetsplatsen, där målet är att leva upp till namnet. Projektet, som genomförs i samarbete med fackförbundet Kommunal, syftar bland annat till att ge medarbetarna större handlingsutrymme, stärka ledarskapet och förbättra möjligheterna att påverka. Och resultatet är tydligt: Där Mönsterarbetsplatsen är genomförd har medarbetarna blivit nöjdare, enligt undersökning genomförd av Demoskop. Projektet har även lett till höjda betyg från kunder och närstående. Rekrytering av läkare Inom affärsområde Sjukvård har en projektgrupp undersökt vad Carema kan och bör göra för att attrahera, behålla och utveckla läkare, en yrkesgrupp det råder brist på i Sverige. Undersökningen har resulterat i en lista med 25 aktiviteter, varav samtliga genomfördes eller påbörjades under Exempel på aktiviteter var att synliggöra Carema hos läkarstuderande och att underlätta kompetensutbyten mellan olika sektorer och mellan olika enheter. 18

19 Fokus på hälsa Caremas verksamhet handlar om att människor ska må bra. Och det är med samma entusiasm och engagemang som vi tar oss an medarbetarnas hälsa. En av många aktiviteter inom ramen för företagets Må Bättre-satsning är hälsodiplomeringen inom Carema Omsorg. Hälsodiplomet, som delas ut av Korpen Hälsa, är en bekräftelse på att arbetsplatsen jobbar med att utveckla och förbättra det hälsofrämjande arbetet. En annan hälsosatsning är att Carema numera är ett tobaksfritt företag. Tobakspolicyn innebär att medarbetarna inte får röka under arbetstid och att de inte får snusa i kontakt med kunder och närstående. Medarbetarna får röka på sin fritid, men inte i arbetskläder och endast på anvisad plats. Medarbetarens nya roll Allt fler kommuner och landsting möjliggör för medborgarna att själva bestämma vilken utförare av vård och omsorg de vill anlita. Att bemöta kunderna med respekt och förståelse är en självklarhet för Carema, men den nya konkurrensen gör att det blir ännu viktigare med tillgänglighet, service och ett gott bemötande från medarbetarna. Varje medarbetare är med och bidrar till Caremas affär. Det är ett stort ansvar samtidigt som det är en bekräftelse en kund som återkommer är ett kvitto på ett väl utfört arbete. Medelantal årsanställda per affärsområde Sjukvård Omsorg Totalt Antal anställda per affärsområde Sjukvård Omsorg Totalt Kategorifördelning Sjukvård Läkare 20% Sjuksköterskor 36% Undersköterskor 12% Omvårdnadspersonal 3% Paramedicinare 9% Aministrativ personal och övriga 20% Kategorifördelning Omsorg Sjuksköterskor 5% Undersköterskor 32% Omvårdnadspersonal 55% Paramedicinare 1% Aministrativ personal och övriga 7% Åldersfördelning: Sjukvård* < 29 år 5% år 43% > 50 år 52% Åldersfördelning: Omsorg* < 29 år 20% år 49% > 50 år 31% Könsfördelning: Sjukvård* Kvinnor 80% Män 20% Könsfördelning: Omsorg* Kvinnor 81% Män 19% *Medelantal årsanställda per affärsområde 19

20 fortsättning medarbetare... det behovet och ger mig ständigt nya mål att sträva mot. Maria Stenback, 29 år, är distriktssköterska på vårdcentralen i Västerås. Hennes senaste utmaning är att ansvara för ISO-certifieringen. Vad får dig att trivas på Carema? Här finns ett modernt tänkande, ledningen vågar prova det som är nytt inom vården. Företaget är även bra på att ta hand om kraften och energin hos oss medarbetare. Själv har jag ett stort behov av variation och att få lära mig nya saker, annars tröttnar jag lätt. Företaget ser Vilket mål strävar du mot just nu? Att slutföra ISO- certifieringen av vårdcentralen, ett projekt jag jobbar med på halvtid. Syftet med projektet är att gå igenom hur man bör arbeta på en vårdcentral för att kunna garantera patienterna hög kvalitet. Tanken är att vårt arbetssätt sedan ska stå modell för Caremas övriga verksamheter inom primärvården. Och vilken blir din nästa utmaning? Att bli kvalitetsansvarig på vårdcentralen. Den rollen kommer jag att ha parallellt med min roll som distriktssköterska. Jag är väldigt glad för den kombinationen, att få jobba med både vård och verksamhetsutveckling. Vad utmärker en bra dag på jobbet? Att jag har lyckats göra en patient riktigt nöjd. Sanna Kallijärvi, 34 år, är verksamhetschef på Klippans Äldreboende i Haparanda. Hon upplever att verksamheten har fått ett lyft sedan Carema tog över. Hur länge har du jobbat på Carema? Sedan maj 2007, då Carema tog över verksamheten från kommunen. Men jag hade jobbat på Klippans Äldreboende fyra år innan dess. Vad har förändrats sedan Carema tog över? Åh, det mesta. Och till det bättre! Vi jobbar på ett helt annat sätt i dag, mycket mer aktivt och strukturerat. Vi har tydliga arbetsprocesser, de boende får bättre kost, vi har fler aktiviteter för de boende. Hur har medarbetarna påverkats av förändringarna? Framför allt har deras inflytande och insyn, exempelvis i budgetarbetet, blivit så mycket större. Medarbetarna trivs mycket bättre i dag. Märker du av en ökad trivsel bland de boende också? Ja, definitivt! För några veckor sedan sa en närstående till mig: Något har hänt, personalen är mycket gladare och öppnare, det har blivit så harmoniskt här. Har man medarbetarna med sig, då funkar resten också. Vilket stöd får du från Carema? Jag har bland annat fått möjlighet att gå Caremas chefsutbildning och en extern UGLutbildning (Utveckling, Grupp och Ledarskap). Och så har jag en väldigt bra chef. Jag är ganska självgående, men när jag väl behöver hjälp och stöd så får jag det alltid omgående. 20

21 Chris Masaba, läkare på Carema Vårdcentral Lina Hage i Södertälje. 21

22 Etiska rådet Ett bollplank vid etiska dilemman Ute i verksamheten uppstår ibland situationer som inte omfattas av regler och där man i stället måste göra ett mänskligt ställningstagande. Vid sådana situationer kan ledningen ta hjälp av Caremas Etiska råd. Etiska rådet, som har funnits sedan 2001, träffas minst två gånger om året för att tillsammans med Caremas ledning diskutera aktuella etiska dilemman. För att få frågorna belysta ur personalens perspektiv deltar ofta verksamhets- eller enhetschefer. Rådet behandlar inte enskilda fall. I stället diskuteras frågorna principiellt, vanligtvis utifrån aktuella händelser. Ledstjärnan är, som inom all vård och omsorg, att sätta människan i centrum. Rune Borg, rådgivare i kommunikations- och marknadsfrågor, tidigare informationschef i ett antal större börsföretag, bosatt i Sigtuna. Erwin Bischofberger, jesuitpater och professor emeritus i medicinsk etik, KI, bosatt i Stockholm. Margareta Skog, legitimerad sjuksköterska, medicine doktor i omvårdnad, bosatt i Stockholm. Göran Skytte, journalist och samhällsdebattör, bosatt i Malmö. 22

23 Varför har du valt att engagera dig i Caremas Etiska råd? Etiska frågor inom vård och omsorg är så oerhört viktiga. Verksamheten måste alltid ha människan i centrum, den får inte teknikaliseras. Jag är mycket glad över att ha fått förtroendet. Vilka frågor har varit på dagordningen under 2008? Vi har bland annat diskuterat det nya verksamhetsområdet psykiatri och vilka utmaningar Carema står inför där. En annan aktuell fråga är omhändertagandet av människor som är svårt utåtagerande, ett beteende kopplat till bland annat autism. Hur kan vi ge de människorna ett värdigt liv och samtidigt ha en hållbar arbetssituation för Caremas personal? Frågorna är många och svaren sällan givna. Hur går arbetet i Etiska rådet till? Vi sitter kring ett bord och samtalar, öppet och informellt. Vi använder oss själva som resurser och bollar in våra olika erfarenheter. Ofta kommer vi tillbaka ända till Aristoteles och de värden som hela vår civilisation och kultur är byggd på, min kollega Erwin Bischofberger bidrar med den djupa filosofiska kunskapen. Är det oetiskt med vinstdrivande bolag inom vård och omsorg? Nej, det är det inte. Det är inte mer än rimligt att Caremas ägare får en viss utdelning för den risk det innebär att driva verksamhet. Det som är viktigt inte minst ur etisk synpunkt är att vården och omsorgen håller hög kvalitet. Därför är det glädjande att allt fler kommuner kvalitetsupphandlar äldreomsorg i större omfattning än tidigare. Anita Bråkenhielm, ordförande i Caremas Etiska råd, läkare, före detta riksdagsledamot och landshövding, styrelseledamot i Stiftelsen Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum, bosatt i Borgholm. 23

24 24

25 Carema Sjukvård Vi vet att våra patienter uppskattar vård som håller hög kvalitet och är lättillgänglig. Vi vet också att våra uppdragsgivare landsting och kommuner uppskattar nytänkande. Att Carema dessutom är en solid och långsiktig samarbetspartner borgar för det som är bland det viktigaste inom vården förtroende och långsiktighet. Affärsområde Sjukvård arbetar främst med sjukvård som är offentligt finansierad. Vi driver bland annat vårdcentraler, närsjukhus och specialistkliniker. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Sverige, men också i Norge. Dessutom erbjuder vår bemanningsverksamhet bra lösningar när det saknas personal. Inom Affärsområde Sjukvård arbetar Carema främst med de vanliga och mest förekommande sjukdomarna. Vårt mål är att ge våra patienter en bra och nära vård som utmärks av tillgänglighet och service. Under 2008 har Carema Närvård drivit två stora närvårdsprojekt i Värmland och Simrishamn i Skåne. Projektet i Värmland avslutades den 31 oktober och närvården i Skåne ingår numera i Carema Specialistvård. Primärvård Carema Primärvård erbjuder primärvård i form av vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, hemsjukvård, distriktssköteskeverksamhet och rehabilitering. En del av verksamheten utgörs av läkarinsatser för människor som bor på servicehus, äldreboenden, sjukhem och i gruppboende. Specialistvård Carema Specialistvård arbetar med öppen och sluten specialistvård. Verksamheten är inriktad mot i huvudsak tre områden: planerad kirurgi, ortopedi och rehabilitering. Sedan senare delen av 2008 ingår också närvården i Skåne i sektorn medan öppenvårdspsykiatrin är flyttad till egen sektor. Bemanning Carema Bemanning hyr ut kvalificerad medicinsk personal främst till kommuner och landsting men även till privata vårdgivare. Verksamheten är uppdelad i tre områden: Rent-A-Doctor, Rent-A-Nurse och Care Team. Psykiatri Under senare delen av 2008 tillkom en ny sektor i Carema Sjukvård: Carema Psykiatri. Under året hade Carema Specialistvård stora framgångar med sitt psykiatrikoncept med flera stora anbudsvinster inom psykiatrin. För att kunna fokusera på satsningen bildades den nya sektorn och det nya bolaget Carema Hjärnhälsan. Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Andel av omsättning (%) Rörelseresultat (EBITA) Rörelsemarginal (%) 8,0 1 6,8 7,4 5,1 5,5 Anställda (medelantal årsanställda) Rörelseresultatet inkluderar realisationsresultat om 11,0 MSEK avseende årets försäljning av Fertilitetscentrum AB. 25

26 Primärvård Inom Carema Primärvård får människor en bra och lättillgänglig vård. Vi är för valfrihet inom vården och positiva till de vård/hälsovalssystem som införs i olika landsting och planerna på ett nationellt valfrihetssystem. Anledningen är enkel: vård/hälsovalssystemet överensstämmer med våra värderingar om en bra och nära vård som utgår från varje människas behov. Förtroende för vården löper som en röd tråd genom alla verksamheter som Carema arbetar med. Vi är stolta över att Carema Primärvård har fått förtroende att driva 29 vårdcentraler runt om i Sverige, från Limhamn i söder till Umeå i norr. Dessutom ansvarar vi för bland annat barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, hemsjukvård och distriktssköterskeverksamhet. Carema Primärvård arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten. Under 2008 fortsatte vi att arbeta med programmet Carema Vårdcentral, en kvalitetsprocess som varje vårdcentral har genomgått och som bygger på Best Practice. Syftet med programmet är att både säkerställa och höja kvaliteten på respektive vårdcentral. Under 2008 har vi påbörjat arbetet inom de nya vårdvalssystemen i Stockholm och Västmanland. Sedan tidigare har Halland arbetat med ett liknande system, och eftersom Carema äger Husläkarna i Kungsbacka har vi stor erfarenhet av och kunskap om hur verksamheten kan anpassas så att det gynnar patienterna. Under året har vi också förberett oss för införandet av lagen om vårdval och de planerade vård/hälsovalssystemen i Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Gotland och Kronoberg. Carema Primärvård driver vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, hemsjukvård, distriktssköterskeverksamhet och rehabilitering. En del av verksamheten utgörs av läkarinsatser för människor som bor på servicehus, äldreboenden, sjukhem och i gruppboende. 29 vårdcentraler varav tre renodlade barnavårdscentraler listade patienter läkarbesök per år. Kundnöjdhet: 94%. Specialistvård Carema Specialistvårds mål är att vården ska vara snabbt tillgänglig och finnas nära patienten. Vi ger bra service och trevligt bemötande, samtidigt som vi förenklar flöden och rutiner. Carema Specialistvård arbetar med öppen och sluten specialistvård. Verksamheten är inriktad mot tre områden: planerad kirurgi, ortopedi och rehabilitering. Ortopedi är ett prioriterat område. Här finns stora möjligheter att utveckla verksamheten och göra den tillgänglig för fler människor. Under 2008 har vi arbetat intensivt med att utveckla vårt koncept med mobila operationsenheter som snabbt ska kunna ställas upp invid sjukhus och bidra till exempelvis kortade köer. Här har vi tagit tillvara på erfarenheterna från vår verksamhet i den mobila operationsenhet som effektivt bidrog till att korta operationsköer på Östra sjukhuset i Göteborg. Inom rehabilitering finns två verksamheter: Saltsjöbadens sjukhus utanför Stockholm och Friskvernklinikken i Asker utanför Oslo som arbetar med öppenvård och är specialiserad på ortopediska åkommor och psykosocial problematik. Verksamheten har mycket goda resultat när det gäller att snabbt hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. Under sommaren 2008 sålde vi, för att renodla vår verksamhet, Fertilitetscentrum AB som bedrev verksamhet i Göteborg och Stockholm. Carema har specialistkliniker i Stockholm (Carema Ortopediska Huset), Eslöv samt Lund. Carema Specialistvård arbetar med öppen och sluten specialistvård.verksamheten är inriktad mot tre områden: planerad kirurgi, ortopedi och rehabilitering. 7 enheter varav 1 i Norge läkarbesök operationer varav i slutenvård. Kundnöjdhet 99% (Sverige). Närvården vid Simrishams sjukhus ingår i sektorn besök (inberäknat underleverantörer). Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Anställda* * medelantal årsanställda Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Anställda* Carema Närvård startade 2005 med en omsättning på 259 MSEK och 304 anställda*. Tillväxten på 9% är exklusive Carema Närvård. 1 26

27 Psykiatri För att fullt ut kunna genomföra affärsområdets satsning på psykiatri, bildades under året den nya sektorn Carema Psykiatri, som tog form under hösten och startade vid årsskiftet. Sektorns första verksamhet startade den 1 november 2008 i Munkedal-Sotenäs och den andra i Lysekil den 1 december båda är öppenvårdspsykiatri på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Sektorns ledning har en medicinskt professionell profil med psykiatriker och sjuksköterska på de ledande posterna. Fokus ligger på att erbjuda en bättre tillgänglighet till psykiatrin för patienterna, det ska vara lätt att få kontakt och de ska erbjudas en vård som ger resultat. I Carema Psykiatri ingår bolaget Carema Hjärnhälsan, som bygger på det i Skåne etablerade företaget Hjärnhälsans principer om evidensbaserad vård. Carema Hjärnhälsan vann under 2008 ett stort anbud gällande öppenvårdspsykiatri i sydöstra Stockholms län och övertagandet skedde den 1 mars Entreprenaden gäller öppenvårdspsykiatri i Haninge, Tyresö, Nacka, Värmdö och Nynäshamn inom ett upptagningsområde med över invånare. Carema Psykiatri erbjuder evidensbaserad öppenvårdspsykiatri med fokus på tillgänglighet och goda behandlingsresultat. Uppdrag i Västra Götaland (Lysekil, Munkedal och Sotenäs) och i sydöstra Stockholm (Haninge, Tyresö, Nacka, Värmdö och Nynäshamn). Endast en mindre del av verksamheten bedrevs under senare delen av Därför presenterar vi inga nyckeltal för Bemanning Vår bemanningsverksamhet Rent-A-Doctor, Rent-A- Nurse, Care Team utgör en viktig del i sjukvårdskedjan. Vi ser till att patienterna får vård när den ordinarie personalen är ledig eller det finns vakanser. Vi erbjuder kompetens som kan hyras in till korta och långa uppdrag. Verksamheten är ISO- certifierad. Rent-A-Doctor har sedan 1994 hyrt ut läkare och är idag marknadsledare i Sverige. Vi hyr ut läkare inom allmänmedicin, anestesi, radiologi och psykiatri. Den största bristen på läkare råder inom primärvården, det vill säga allmänmedicin. Rent- A-Nurse startade sin verksamhet 2002 och sedan dess har behovet av sjuksköterskor ökat väsentligt. Uthyrning sker till landsting, kommuner och privata vårdgivare främst i Stockholmsområdet. Inom Care Team erbjuder vi mobila skötersketeam till äldreomsorgen i Stockholm och Linköping. Teamen bemannas med sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet. I Care Team ingår också ett rehabiliteringsteam med sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Det viktigaste för oss är att den personal som vi hyr ut håller hög och jämn kvalitet samt är mycket bra på att samarbeta. Den formella kompetensen hos varje ny anställd kontrolleras noga. All legitimerad personal granskas mot sjukvårdens ansvarsnämnd och samarbetsförmågan bekräftas av minst två muntliga referenser. Carema Bemanning hyr ut kvalificerad medicinsk personal främst till kommuner och landsting men även till privata vårdgivare. Verksamheten är uppdelad i tre områden: Rent-A-Doctor, Rent-A-Nurse och Care Team uppdrag inom Rent-A-Doctor timmars uppdrag inom Rent-A-Nurse. Kundnöjdhet: 4,1 (5-gradig skala). Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Anställda*

28 28

29 Carema Omsorg Carema Omsorg är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag. Verksamheten bedrivs i sektorerna Äldreomsorg, Orkidén och Psykiatri/Missbruk. Vi ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt personer med funktionsnedsättning. I vårt arbete utgår vi, så långt det är möjligt, från varje persons behov och önskemål. Ett viktigt mål inom sektor Äldreomsorg är att öka våra kunders valfrihet. Inom Orkidén utgår våra koncept från varje persons specifika förutsättningar att utvecklas. Inom sektor Psykiatri/ Missbruk sker vården och omsorgen i nära samarbete med de som bor hos oss och deras närstående. Äldreomsorg Inom Äldreomsorg ger vi vård, omsorg och service till ett stort antal människor. Här är valfrihet, omtanke och integritet nyckelord. Utvecklingen går mot att de äldre själva får bestämma hur och var de ska bo, vilket Carema ser mycket positivt på. Ett av våra mål är att erbjuda boenden med olika inriktningar så att varje kund kan välja det som passar honom eller henne. Den Goda Dagen är Caremas koncept inom äldreomsorgen och erbjuds såväl till våra kunder inom de särskilda boendena som inom hemtjänsten. Orkidén Inom Carema Orkidén arbetar vi med människor som har olika funktionsnedsättningar. Vi arbetar efter våra koncept Ett självständigt liv, Vi växer tillsammans och Vinna- vinna. Under året har vi bland annat satsat på utveckling av nya skolverksamheter för individer med diagnoser inom autismspektrat. Psykiatri/Missbruk Viss psykiatri kräver stora resurser och djup kunskap. Verksamheten bedrivs vid Skarpnäcksgården, Trehörna Omsorger, Hedens Omvårdnadscenter och Planeringshemmet. Samtliga enheter har lång erfarenhet och framgångsrika arbetsmetoder. Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Andel av omsättning (%) Rörelseresultat (EBITA) Rörelsemarginal (%) 8,1 9,1 7,8 6,7 5,8 Anställda (medelantal årsanställda)

30 Äldreomsorg En god omsorg i kombination med det som ger vardagen en guldkant, livsglädje och förväntan inför kommande dagar är vad Carema Äldreomsorg vill att alla kunder ska få uppleva. Under året har vi därför vidareutvecklat vårt koncept Den Goda Dagen. Utgångspunkten är att individer har olika behov och önskemål och att vi inom Carema ska tillgodose dem i så stor utsträckning som möjligt. Sektor Äldreomsorg hade under 2008 sitt hittills mest framgångsrika år med ett mycket stort antal nya förtroenden från exempelvis kommunerna Linköping, Helsingborg, Lund, Stockholm, Nyköping och Årjäng. Carema Äldreomsorg driver boenden på entreprenad och i egen regi samt hemtjänst såväl på entreprenad som inom kundvalssystem. Vi har fått förtroendet att ge vård, omsorg och service till personer i Sverige och i Norge. Sommaren 2008 arrangerade Carema och fackförbundet Kommunal ett seminarium i Almedalen med temat Mönsterarbetsplatser ger nöjdare kunder i äldreomsorgen. Samarbetet med Kommunal med Mönsterarbetsplatser fortsätter. Vi har 138 medarbetare på fyra enheter (inklusive en enhet inom Carema Orkidén) som är engagerade i ett testprojekt som pågår under Inom sektor Äldreomsorg pågår utveckling av en helt nydanande modell kring ett rankingsystem som stimulerar alla medarbetare att anstränga sig och utveckla kvaliteten både på vår omsorg till kunderna och hur arbetsplatserna kan fungera ännu bättre. Carema Äldreomsorg har verksamhet i stora delar av Sverige och i Norge. Målet med verksamheten är att erbjuda en bra omsorg och ett bra liv åt alla som omfattas av vår verksamhet. 139 enheter varav 3 i Norge personer får omsorg/hemtjänst. Kundnöjdhet: 4,0 (5-gradig skala). Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Anställda* * medelantal årsanställda Orkidén Carema Orkidén erbjuder stöd och service till personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar som har insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). Inom Carema VIP erbjuder vi pedagogisk verksamhet för elever/barn/ungdomar med diagnos inom autismspektrat i form av förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i en helhet tillsammans med korttidshem, boende och dagverksamhet. I Carema Orkidéns arbete inom LSS handlar det om att se möjligheter istället för hinder och arbetet utgår från vårt koncept Vi växer tillsammans. Vi fokuserar på utveckling och hur vi kan hjälpa varje individ att göra små framsteg i vardagen. Alla kan utvecklas i en verksamhet präglad av individuellt stöd, nyfikenhet på livet och ett stort hjärta. Vi utformar alltid vårt stöd med utgångspunkt från varje individs behov och möjligheter. Stödet vilar på en stark övertygelse om att varje människa är unik och ständigt utvecklas. I arbetet med personer som har psykiska funktionsnedsättningar fokuserar vi på det friska hos varje människa och vårt koncept Ett självständigt liv ligger till grund för detta. Vi utvecklar personens styrkor och uppmuntrar till vardagliga utmaningar. Individen ska få uppleva struktur, trygghet, mänskliga relationer och delaktighet. De flesta människor med psykisk funktionsnedsättning mår som bäst när det finns rutiner vardagen blir strukturerad och dygnsrytmen hälsosam. Att utveckla förmågan att klara av mer själv bygger på trygghet i samspelet mellan oss och den person vi stödjer. Målet är att individen ska vara så delaktig som möjligt i vardagsmomenten och i sina relationer till andra människor. Carema Orkidén har funnits sedan 1994 och erbjuder stöd och service till personer med funktionsnedsättning. 170 enheter. Ger dagligen stöd till cirka personer. Kundnöjdhet (närstående, gode män): 4,3 (5-gradig skala). Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Anställda* inkluderar även Psykiatri/Missbruk. 2 Beräknad på 2006 års omsättning, 330 MSEK exklusive Psykiatri/Missbruk. 3 Varav Psykiatri/Missbruk, 81 MSEK. 30

Vård och Omsorg. Carema AB Vretenvägen 13, Box 1565, 171 29 Solna Telefon 08-578 70 000 www.carema.se

Vård och Omsorg. Carema AB Vretenvägen 13, Box 1565, 171 29 Solna Telefon 08-578 70 000 www.carema.se Carema är ett av Sveriges ledande företag inom vård och omsorg med verksamhet inom äldreomsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättning, psykiatri, missbruk, primärvård, specialistvård, närvård och

Läs mer

Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Humana Verksamhetsberättelse 2013 Kort om Humana Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Vi är 12 000 medarbetare som med kunden i fokus verkar

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Innehåll. s.4. s.6. s.8. Vårt sätt ger Sveriges nöjdaste patienter. 1. Året i korthet 2. Praktikertjänst på 3 minuter 4.

Innehåll. s.4. s.6. s.8. Vårt sätt ger Sveriges nöjdaste patienter. 1. Året i korthet 2. Praktikertjänst på 3 minuter 4. Årsredovisning 2010 Innehåll 1. Året i korthet 2. Praktikertjänst på 3 minuter 4. Vd har ordet s.4 Vårt sätt ger Sveriges nöjdaste patienter Varje dag, över hela Sverige, fortsätter vi stå på tå för att

Läs mer

Alla har rätt till ett bra liv. Verksamhetsberättelse 2012

Alla har rätt till ett bra liv. Verksamhetsberättelse 2012 Alla har rätt till ett bra liv Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 1 Kort om Humana 2 VD-ord 4 Humana i samhället 6 Kvalitet 7 Humana i siffror 8 Affärsområde: Personlig assistans 12 Affärsområde: Äldreomsorg

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad 2011 Vivida Assistans årsredovisning Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad B VIVIDA ASSISTANS ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen till vår årsredovisning för 2011 Trevlig läsning!

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7 Årsredovisning 2011 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

Bemanningsföretag. sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård

Bemanningsföretag. sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård Bemanningsföretag en viktig DEL i svensk sjukvård Tillsammans för en effektiv vård Tillsammans för en effektiv vård 3 Innehåll Inledning Inledning...3 Sammanfattning...5 Personalbristen i vården...6 Vilka

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Kvalitet. Sundsvall Branschutveckling genom kvalitetsarbete. Kvalitet och strategiska nätverk hemtjänsten i fokus

Kvalitet. Sundsvall Branschutveckling genom kvalitetsarbete. Kvalitet och strategiska nätverk hemtjänsten i fokus Kvalitet Sundsvall Branschutveckling genom kvalitetsarbete Kvalitet och strategiska nätverk hemtjänsten i fokus Artiklar en artikelserie om hemtjänstbranschens framväxt och betydelsen av strategiska nätverk.

Läs mer

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 1 OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 Ett gott bemötande innebär att vara så trygg i sin professionalitet att man vågar vara personlig EMELIE HJELM BONIN, EN AV FRÖSUNDAS 206 VERKSAMHETSCHEFER

Läs mer

Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien

Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien Samhällsansvar inom vård & omsorg Hållbara vård- och omsorgstjänster i Skandinavien 2015 För mig är förhållandet mellan en ansvarsfull, hållbar verksamhet och vård- och omsorgstjänster av hög kvalitet

Läs mer

Innehåll. Malin Backlund, leg sjuksköterska, Dedicare Nurse

Innehåll. Malin Backlund, leg sjuksköterska, Dedicare Nurse Årsredovisning 2014 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 6 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 8 Verksamhetsbeskrivning 10 Affärsmodell 11 Marknaden 14 Organisation

Läs mer

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna?

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Studie av företagen som etablerar sig i vårdval Halland, Stockholm, Kronoberg, respektive Västmanland Rapport 0076 Vårdcentraler

Läs mer

Capio Årsöversikt 2011

Capio Årsöversikt 2011 Capio Årsöversikt 2011 23 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 1 3 2 9 2 18 8 9 2 4 10 4 8 9 9 9 9 9 9 10 1 9 5 9 5 7 1 2 3 4 5 6 11 17 6 10 39 9 8 3 8 9 10 HELSINKII

Läs mer