Kallelse KSPU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse KSPU 2013-02-28"

Transkript

1 KALLELSE 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Kallelse KSPU

2 KALLELSE Kommunstyrelsens personalutskott 2 (2) Plats och tid: Grön, , kl. 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare Beslutsärenden 1 Föredragningslistan 2 Val av justerare. Förslag Ola Carlsson 3 Karriärstjänster för lärare 2013/96 4 Revidering av riktlinjer för introduktion 2013/97 5 Medborgarförslag från Bodil Skans om privat bil i hemtjänsten 2012/529 Informationsärenden Information från Peter Lindholm om tillgång till Insikten Löneöversyn 2013 Aktuella förhandlingsfrågor Motion om rätt till heltid Aktuell personalstatistik Lägesrapport gemensamt löne- och pensionscenter

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE /96 1 (1) Diarienummer Hans-Börje Andersson Personalutskottet Karriärtjänster för lärare Ärendebeskrivning Från den 1 juli 2013 inrättas ett nytt statsbidrag för skolhuvudmännen för ett praktiknära karriärsteg för yrkesskickliga lärare. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och förbättra resultatet i skolan. Kommunen beslutar om vem som ska anställas som förstelärare, ansvarsområden, arbetsinnehåll och anställningsvillkor. Förvaltningschef Tony Mufic företräder och redovisar närmare ett förslag till hur tillämpningen kan utformas i Ängelholms kommun. Beslutsunderlag Ange beslutsunderlag här Utredning Förslag till beslut Skriv beslutsförslag här. Hans-Börje Andersson Personalchef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

4 Karriärtjänster för lärare Regeringsbeslut om nytt statsbidrag till skolhuvudmän. Två villkor, läraren ska vara särskilt yrkesskicklig och i allt väsentligt undervisa.

5 Tidplan/ aktör/ nationellt Departements förslag, januari Prop. i mars, riksdagsbeslut i maj Statsbidragsbestämmelse i mars, regeringsbeslut i maj Från 1 juli 2013 inrättas ett nytt statsbidrag för skolhuvudmän för ett praktiknära karriärsteg för yrkesskickliga lärare

6 Innehåll Karriärreform för lärare, syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och förbättra resultaten i skolan Huvudmannen beslutar om vem som ska anställas som förstelärare, ansvarsområden, arbetsinnehåll och anställningsvillkor Statsbidrag om 85 tkr/ förstelärare, 170 tkr/ lektor

7 Frågor för Ängelholm! Vad vill vi förstärka genom karriärreformen som leder till förbättrade resultat för skolan i Ängelholm? Organisationsöversyn : Var ska vi inrätta förstelärarebefattningar? Hur ska tjänsterna annonseras? Internt/ externt Vilka kompetenskrav gäller? Hur verifieras kompetenskraven? Certifiering? Fördelning? Ämne, allmändidaktik, proportionellt Hinner vi med alla delar till den 1 juli?

8 Forum för info/ dialog/ beslut Skolledargruppen Arbetsgrupp med skolledare FSG, info, dialog och förslag till beslut Rektor informerar på APT Överenskommelse- Skåne NV BUN PU

9 Utfall i förhållande till andelen lärare Räkneexempel

10 Utfall i förhållande till andelen elever Räkneexempel

11 Kvalifikationskrav Vad förväntas av en lärare på förstelärarbefattning? Kvalifikationskraven, behörighetsgivande examen, fyra års väl vitsordat arbete med undervisning, särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och starkt intresse för att utveckla undervisningen, (PM s. 26)

12 Harmonisering mellan huvudmän

13 Aretemeritering- ett uppslag

14 Förenklad urvalsmodell

15 Fyra beprövade verktyg, 1. Rektors vitsord ARETE certifiering 2. Oberoende lektionsobservationer 3. Elevenkäter 4. Argumenterande text

16 Samordning och tidplan för ARETEcertifiering Regional bedömargrupp Aretes examinationsgrupp (nationell) Klagomålshantering, (nationell) Förenklad urvalsprocess, 15 mars Uppstart av meriteringsarbete, april Meritmapp inlämnad 18 maj Tillsättning av förstelärartjänst juli 2013

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE /97 1 (1) Diarienummer Hans-Börje Andersson Personalutskottet Förslag till revidering av riktlinjer för introduktion Ärendebeskrivning Personalenheten har genomfört en uppföljning av riktlinjerna för introduktion och föreslår en revidering vad avser introduktion av nya chefer. Introduktionen av nya chefer har hittills omfattat en halvdag men bedömts otillräckligt. I ett nytt förslag föreslås introduktionen av nya chefer omfatta fem halvdagar med följande översiktliga innehåll: Personalpolicy & ledarskap Styrning & samverkan Arbetsrättens lagar & avtal Hälsa & arbetsmiljö Rekrytering & lön Varje tema enligt ovan genomförs två gånger per år. Beslutsunderlag Personalchefens tjänsteutlåtande 21 februari 2013 Bilaga, förslag till revidering av riktlinjer för introduktion Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att bifalla personalenhetens förslag till revidering av riktlinjer för introduktion Hans-Börje Andersson Personalchef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

18 Fastställd KSPU Reviderad KSPU 2013-XX-XX Riktlinjer för INTRODUKTION av nyanställda Kommunledningskontoret Postadress Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

19 INLEDNING Alla nyanställda ska känna sig välkomna till kommunens arbetsplatser. En bra introduktion är en mycket viktig del för att en nyanställd ska lära sig arbetet, komma in i arbetsgemenskapen och få information om organisationen, vad som gäller både formellt och informellt. Introduktionen måste planeras och förberedas noga. Chefen har ansvaret Närmaste chef är den som, tillsammans med den nyanställde och i samarbete med arbetskamrater och handledare, ansvarar för att planera introduktionen. Det är viktigt för den nyanställde att snabbt komma in i arbetet och arbetsgemenskapen. Den nyanställde har själv också ett stort ansvar för sin introduktion, att delta aktivt och att ta till sig all information som ges. MÅLSÄTTNING Målsättningen för en bra introduktion är att varje nyanställd ska få en planerad och individuell introduktion varje nyanställd ska få en handledare under de första sex månaderna och gärna under första året varje nyanställd ska om möjligt få gå parallellt med sin företrädare under en kortare tid Introduktionen omfattar alla nyanställda. Med nyanställd menar vi var och en som kommer ny till en arbetsenhet, t ex externt rekryterade, vikarier, omplacerade, internt rekryterade m fl. Med nödvändighet blir introduktionen olika beroende på hur och varifrån den nyanställde rekryterats och till vilka arbetsuppgifter. Introduktionen ska därför vara individuell. Varje nyanställd ska dessutom få en handledare det första halvåret. Handledaren är den som ska stötta den nyanställde på alla sätt och vis, framförallt i de nya arbetsuppgifterna och yrkesrollen. Den sker i första hand på och av den egna arbetsplatsen/enheten och i en takt som passar de inblandade. Räkna med att det tar minst sex månader och i vissa fall upp till ett år efter första anställningsdagen innan en nyanställd känner sig färdigintroducerad. KOMMUNÖVERGRIPANDE INTRODUKTION Från Kommunledningskontorets Ekonomi- och personalenhet tillhandahålls ett introduktionspaket avseende de kommunövergripande delarna av introduktionen. Introduktionspaket består av sex delar, varav tre avser aktiviteter då den nyanställde ska arbeta som chef (pkt 3-5): 1. Riktlinjer för introduktion av nyanställda (denna handling) 2. Checklista för introduktion av ny medarbetare 3. Introduktionsprogram för nya chefer 4. Genomgång av personalsystemet Personec P med mera för chef som ska ha personalansvar 5. Genomgång av ekonomisystemet Raindance med mera för chef som ska ha ekonomiansvar 6. Central introduktionsträff för nya medarbetare Nedan beskrivs de olika delarna av introduktionspaketet och vem som ansvarar för vad

20 1. Riktlinjer för introduktion av nyanställda (denna handling) Riktlinjen beskriver motiv, målsättning och innehåll/metoder för introduktionens olika delar. Riktlinjen klargör också ansvarsfördelningen mellan introduktionens olika delar. Ansvariga för framtagande och eventuella revideringar av riktlinjen är Kommunledningskontorets personalenhet. 2. Checklista för introduktion av ny medarbetare Checklistan för introduktionen av nya medarbetare ska ses som ett hjälpmedel för att under introduktionsperioden täcka in alla de olika delar som den nyanställde medarbetaren kan tänkas behöva veta för att bli en bra medarbetare i Ängelholms kommun. Checklistan är framtagen centralt och är tänkt att fungera på alla kommunens arbetsplatser, men behöver naturligtvis kompletteras för att passa på den lokala arbetsplatsen. Delar av checklistan avser moment som endast är aktuella om den nyanställde medarbetaren ska arbeta som chef. Närmaste chef ansvarar för att checklistan anpassas med de eventuella specialiteter som är specifika på den aktuella arbetsplatsen. Chefen ansvarar också för att varje nyanställd får den introduktion som framgår av detta introduktionspaket. Det är naturligtvis inte nödvändigt att de olika momenten under introduktionen genomförs av chefen, utan det kan till och med vara en fördel att engagera flera medarbetare på arbetsplatsen i introduktionens olika delar. Det är dock viktigt att det tydligt framgår vem som ska göra vad och att den nyanställde medarbetaren aldrig behöver tveka inför vem som håller i introduktionens olika moment. För att få en struktur på introduktionen är checklistan på aktiviteter uppdelad på aktiviteter före den nyanställdes första arbetsdag, aktiviteter första arbetsdagen, aktiviteter första veckan osv. Det är naturligtvis upp till den introduktionsansvarige att flytta aktiviteter om det är mera lämpligt i den specifika introduktionen. 3. Introduktionsprogram för nya chefer Programmet innehåller: fem utbildningshalvdagar med olika teman introduktionsträff för nya medarbetare (pkt 6 nedan) systemintroduktion i Hypergene, WinLas & Fakturaportalen Introduktionsprogrammet sträcker sig över ca ett halvår och deltagande i de olika utbildningstillfällena kan ske i olika ordning beroende på när den nya chefen börjar sin anställning. Varje tema genomförs två gånger per år. Teman för de fem utbildningstillfällena A - Personalpolicy & ledarskap Innehåll: Vad innebär det att vara chef i Ängelholms kommun? Genomgång av kommunens personalpolicy och modell för medarbetarsamtal. B - Styrning & samverkan Innehåll: Hur man arbetar med styrning med hjälp av styrmodellen Ratten, budget & uppföljning. Hur man arbetar med samverkan i Ängelholms kommun

21 C - Arbetsrättens lagar & avtal Innehåll: Introduktion till lagar och kollektivavtal som styr anställningsförhållandena såsom Lagen om anställningsskydd, och kollektivavtalets Allmänna bestämmelser. D - Hälsa & arbetsmiljö Innehåll: Hur främjar vi det som är bra och friskt och hur kartlägger och åtgärdar vi risker för att skapa en frisk och hälsosam arbetsplats med bra arbetsmiljö. Vad är arbetsgivarens och medarbetarens ansvar inom arbetsmiljö och rehabilitering? E - Rekrytering & lön Innehåll: Hur genomför man en lyckad rekrytering och hur arbetar vi med lönebildning och lönesättning i Ängelholms kommun? 4. Genomgång av personalsystem med mera för chef som ska ha personalansvar. Lönespecialist/systemförvaltare går individuellt igenom funktionerna i personalsystemen. Tonvikten i genomgången ligger på funktionerna avseende beviljande av ledigheter och attestering av lönepåverkande händelser, samt vilka uppgifter och sammanställningar om personalen som finns i systemen. Genomgång av personalrapporter i beslutsstödsystem, samt genomgång av funktioner för bevakning av anställningstid. Genomgången tar ca 3 timmar. 5. Genomgång av ekonomisystem med mera för chef som ska ha ekonomiansvar. Ekonom går individuellt igenom funktionerna i ekonomisystem, hantering av fakturor i fakturaportalen samt ekonomiuppföljningen i beslutsstödsystem. Även genomgång av attestreglementet. Genomgången tar ca 3 timmar. 6. Central introduktionsträff för nya medarbetare Central introduktionsträff för nya medarbetare genomförs en gång var annan månad. Datum för medarbetarintroduktionerna fastställs av personalchefen inför varje hel- och halvårsskifte. Närmast ansvarig chef ansvarar för att anmäla den nyanställde medarbetaren till den centrala introduktionsträffen och informera om när den genomförs. Kommunledningskontorets personalenhet ansvarar för genomförandet av introduktionsträffarna. Introduktionsträffen, som varar cirka tre timmar, innehåller övergripande information om bl a: Fakta om Ängelholms kommun som arbetsgivare Mål, styrmodell, värdegrund Nämnds- och förvaltningsorganisationen Kommunledningskontorets roll och organisation Samverkansavtal Anställningsförmåner Lönerapportering & löneutbetalning Informationsvägar bl a arbetsnätet Försäkringar för anställda - 4 -

22 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /529 Hans-Börje Andersson Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Bodil Skans om att samma regler/avtal ska gälla när privat bil körs i hemstjänsten som när kommunens leasingbilar används Handling Ärendebeskrivning Bodil Skans har inkommit med ett medborgarförslag om att samma regler/avtal ska gälla när privat bil körs i tjänsten som när kommunens leasingbilar används. Förslagsställaren nämner särskilt kostnad för självrisk i samband med skada. Medborgarförslaget har översänts till personalutskottet för yttrande senast 7 april Beslutsunderlag Personalchefens tjänsteutlåtande 19 februari Utredning Vid resor med egen bil i tjänsten utger kommunen ersättning enligt ett centralt tecknat kollektivavtal om bilersättning BIA. Ersättningsnivån är för närvarande 29 kr/mil. Ersättningsnivån bygger på en driftkostnadskalkyl som innefattar samtliga kostnader inklusive försäkringskostnader. Regler om ersättning för självrisk vid olyckor skulle ske utöver ovan angiven ersättningsnivå enligt förslagsställaren. Enligt gällande resepolicy anges att ersättning för självrisk i samband med försäkringsskada ej ersätts av kommunen. Ett införande av ersättning för självrisk vid försäkringsskada bedöms inte vara skäligt eller möjligt att genomföra. Betydande tillämpningsproblematik skulle uppstå kring frågor om storlek på försäkringsskada, olika självrisknivåer, vållandebedömning, förmånsbeskattning m m. Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

23 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /529 Förslag till beslut Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget om att införa ersättning för självriskkostnader i samband med skador på egen bil vid körning i tjänsten. Jan-Inge Hansson Kommundirektör Hans-Börje Andersson Personalchef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

24 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /529 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Överlämnande av medborgarförslag för yttrande Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Åsa Herbst Syfte: Bodil Skans har inkommit med medborgarförslag om att samma regler/avtal ska gälla när privat bil körs i hemtjänsten som när kommunens leasingbilar används. Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till personalutskottet för yttrande senast den 7 april Kommunstyrelsen Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 245 Dnr 2012/529 Medborgarförslag från Bodil Skans om att samma regler/avtal ska gälla när privat bil körs i hemstjänsten som när kommunens leasingbilar används Ärendebeskrivning Förslagsställaren önskar att kommunen beslutar att samma avtal/regler ska gälla då privat bil används i hemtjänsten som när kommunens leasingbilar används. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Bodil Skans om avtal/regler vid användning av privat bil i hemtjänsten inkommet den 5 november 2012 Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunsekreteraren Just. sign. Utdragsbestyrkande

26 , MEDBORGARLINJEN ÄNGELHOLM ÄNGELHOLMS KOMMUN ANK Cnr Till Ängelholms kommun Medborgarförslag ÄNGELHOLM Medborgarförslag Från: Namn: 'Bodi) Skans Gatuadress: inorrakyrkogatan 16 Postnummer och ort:i26232 Ängelholm Telefon: E-postadress: Förslaget i korthet: Då privat bil körs av hemtjänsten, ska samma regler/avtal gälla som då kommunens leasingbilar används. Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning sida 2): Ängelholms kommun arbetar aktivt för att vara en "god arbetsgivare med bra anställningsvillkor". Samtlig personal och därmed verksamheter arbetar efter kommunens värdeord öppenhet, omtanke och handlingskraft.vi som har haft glädjen att välja och få en anställning som undersköterskor i Ängelholms kommun har skrivit under ett anställningsavtal där vi är anställda med körkort och tillgång till bil. Allt oftare kör personal i hemtjänsten med privat bil. Kilometerersättning utgår, dock ej korrekt indexuppräknad.kommunen har även leasingbilar. Vid olycka under arbete får den som kör sin privata bil stå för självrisk och trolig bonusreducering. Kör den anställda med leasingbil står kommunen för självrisken. Bonusen förblir intakt. En självrisk går ofta på 4000:-(Folksam sept 2012) vilket är en stor utgift i en låg inkomst.

27 Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning): Missar, (som jag förstår att det rör sig om) i regelskrivningar och avtal går med handlingskraft att ändra. Även om facket tidigare har misslyckats med denna regel/avtalsändring, så är vår kommun nu genomsyrad av värdeorden och en omtänksam personalpolitik. Då nu ovanstående avtalsmiss blivit påtalad så ser vi anställda i hemtjänsten fram emot samma regler för privat-som leasingsbilskörning. Herbst, Garay, Sewring med flera i chefsbefattning, här är ett gyllene tillfälle att konkret bevisa att värdeorden verkligen betyder något och vad det innebär att vara en god arbetsgivare samt att visa hur bra anställningsvillkoren är. Och detta snarast. Jag godkänner att Ängelholms kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag lämnar in kommer att publiceras på Ängelholms kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och kallelser görs tillgängliga via Ort och datum: Ängelholm Underskrift: Skriv ut formulär

28

29

30

31

32

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson KALLELSE 2012-03-29 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27. Kallelse

KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27. Kallelse KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27 Kallelse KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-02-27, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

KALLELSE 2013-01-31. Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

KALLELSE 2013-01-31. Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 2 KALLELSE 2013-01-31 2 (3) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI TJÄNSTEUTLÅTANDE Rnr 89/04. Tf Personaldirektör Gunilla Fritzén 2004-02-05 Dnr 0327/04

GÖTEBORGS STADSKANSLI TJÄNSTEUTLÅTANDE Rnr 89/04. Tf Personaldirektör Gunilla Fritzén 2004-02-05 Dnr 0327/04 GÖTEBORGS STADSKANSLI TJÄNSTEUTLÅTANDE Rnr 89/04 Personalenheten Utfärdat Tf Personaldirektör Gunilla Fritzén 2004-02-05 Dnr 0327/04 Tfn: 612250 Reviderat 2004-03-09 E-post: gunilla.fritzén@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer

Kommunrevisionen begär svar senast 2014-06-16 från Er med anledning av granskningen

Kommunrevisionen begär svar senast 2014-06-16 från Er med anledning av granskningen Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunrevisionen

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Välkommen till Hultsfreds kommun

Välkommen till Hultsfreds kommun Uppdaterat 2015-07-31 Personalkonsult Ove Persson Välkommen till Hultsfreds kommun Information till dig som är nyanställd Hultsfred är en av Sveriges 290 kommuner. Tillsammans med elva andra kommuner bildar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

M E D A R B E T A R H A N D B O K

M E D A R B E T A R H A N D B O K M E D A R B E T A R H A N D B O K Vi håller vad vi lovar Vi når resultat Innehållsförteckning Competens vision och affärsidé 1 Våra medarbetare och chefer 1 Policys och rutiner 2 Rekryteringspolicy 4 Anställning

Läs mer

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer