Årsberättelse för Svenska kyrkans Trygghetsråd 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för Svenska kyrkans Trygghetsråd 2012"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Kyrkans Trygghetsråd bildades 2006 genom att ett omställningsavtal tecknades mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna; Kyrkans Akademikerförbund, Svenska Kommunal- arbetarförbundet, Vision, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund. Arbetsgivare i Svenska kyrkan finansierar åtgärder i omställningsavtalet genom en avgift beräknad på arbetsgivarens årslönesumma. Medlen förvaltas i Kollektivavtalsstiftelsen Svenska kyrkans trygghetsråd. Utförare av omställningsavtalet är Arbetslivsresurs AB. De ansvarar bland annat för coachningshjälp för uppsagda arbetstagare och stöd i processen till arbetsgivaren. Kyrkans Trygghetsråds beredningsgrupp består av tre representanter från arbetsgivarorganisationen och en representant vardera från de fem fackliga organisationerna. 2

3 Årsberättelse för Svenska kyrkans Trygghetsråd 2012 Beskrivning av omställningsprocessen Arbetsgivare och fackliga organisationer Processen påbörjas redan när arbetsgivaren inleder en organisatorisk förändring när behov av att ändra organisationen finns eller när ekonomin försämras. I den processen involveras de fackliga organisationerna genom att kallas till information och till förhandlingar enligt 11 MBL. Efter förhandlingar om förändringen och om turordningen av berörda arbetstagare verkställs uppsägningen. Uppsägningstiden för uppsägning på grund av arbetsbrist är för tillsvidareanställda sex månader eller tolv månader beroende på ålder och anställningstid. I samband med dessa förhandlingar eller senare tas frågan om omställning upp och information om detta ges till arbetstagaren. Av utvärderingen från oktober 2012 framgår att ca 66 procent av arbetstagarna har fått information om Kyrkans Trygghetsråd av sin arbetsgivare och 21 procent från facket. Arbetsgivare och arbetstagare Då man står inför en uppsägning på grund av arbetsbrist kan arbetsgivaren och arbetstagaren gemensamt göra en ansökan till Kyrkans Trygghetsråd för omställningsåtgärder. Det är en fördel om omställningsåtgärder görs så tidigt som möjligt så att arbetstagaren har möjlighet att få ett nytt arbete innan det gamla arbetet upphör. Målsättningen är att arbetslinjen ska uppnås. I allt för många fall kommer ansökningarna in för sent till Kyrkans Trygghetsråd, vilket innebär att åtgärder vidtas först när uppsägningstiden är slut och arbetstagaren redan är i arbetslöshet. Ansökningar är ibland ofullständiga genom att protokoll från MBL förhandlingar saknas, vilket försenar handläggningen och åtgärderna. Vidare görs ansökningar trots att skälet till uppsägningen är personliga. Vidare finns ansökningar av vilka framgår att arbetsgivaren har utbetalat ett avgångsvederlag vid arbetsbristen. I det läget uppkommer frågan om det är en arbetsbrist och om saklig grund för uppsägningen finns. I några fall har arbetsgivaren och facken gemensamt rubricerat uppsägningen som en uppsägning på grund av arbetsbrist trots att det är en uppsägning på grund av personliga skäl. Kyrkans Trygghetsråd och utförare Ansökningarna inkommer och registreras i ärendehanteringssystemet Lime. Därefter fattas beslut om ansökningen ska beviljas eller avslås. Uppfylls de formella kraven som finns angivna i Omställningsavtalet och i policyn? Besked lämnas till arbetsgivaren och arbetstagaren om beslutet. Om ansökan beviljas och gäller coachning överlämnas ärendet till utföraren Arbetslivsresurs AB. Enligt avtalet med Arbetslivsresurs AB ska någon av deras coacher ta en kontakt med arbetstagaren inom fyra dagar från det att de fått ärendet. Utvärderingen visar att den tiden inte alltid kunnat hållas. Utvärderingen utgår från att Arbetslivsresurs AB tagit kontakt efter det att arbetstagaren fått besked från Kyrkans trygghetsråd. Frågan om snabbare kontakt med arbetstagaren har aktualiserats med utföraren för en uppföljning. Coachningen ska i första hand leda till självhjälp för att få ett nytt arbete och måste komma igång så snabbt som möjligt efter det att arbetstagaren fått information om att en uppsägning på grund av arbetsbrist är förestående. 3

4 En av de viktiga punkterna vid coachningen är att arbetstagaren får stöd för att upprätta en handlingsplan för hur situation ska lösas. Enligt utvärderingen upprättades en handlingsplan vid 60 procent av alla coachningar. Utföraren har från och med december 2012 tagit fram ett nytt material för att ytterligare tydliggöra arbetet med planen och den kommer att användas från och med år Arbetslivsresurs tjänster till uppsagda är att upprätta ett samordningskontrakt, ett grundpaket ges på sex månader med planering, möjlighetsanalys, individuell arbetsplan för nytt jobb eller starta eget, yrkes och branschorientering, karriärplanering och personlig rådgivning mot utbildning eller nytt arbete. Vidare ges stöd för upprättande av cv och ansökningshandlingar, jobbsökaraktiviteter, anställningsintervjuer, workshops allt under en sex månaders period. Därtill tillkommer tilläggstjänster stödsamtal och förstärkt coachning. Dessa åtgärder kan beviljas efter nytt beslut från Kyrkans trygghetsråd och kan ske efter det att de första åtgärderna inom de sex månaderna avslutats. Till arbetsgivaren ges chef- och ledningsstöd och teamutveckling. Här står rådet för halva kostnaden och arbetsgivaren för halva kostnaden. Antalet ansökningar från arbetsgivare är få. I utvärderingen har frågor ställts om hur coacherna uppfattades avseende kunnighet, lyssnande, om de hade tid för arbetstagaren, gav stöd som uppfattades som meningsfullt och om de var insatta i de arbetsuppgifter som arbetstagaren hade innan uppsägningen. Resultatet visar att 85 procent uppfattade coacherna som kunniga, lyssnande och hade tid för arbetstagaren gav 88 procent uttryck för, meningsfullt stöd menade 66 procent att de fick och insatt i arbetsuppgifterna menade 70 procent att coacherna var. Sammanfattningsvis visar utvärderingen bra resultat för coacherna och särskilt noteras att coachernas kunskaper om arbetstagarnas arbetsuppgifter förbättras. Den utbildningssatsning som gjorts synes ha gett resultat. Ytterligare utbildningsinsatser för coacherna planeras inför Studiestöd Om arbete inte kan erhållas utifrån nuvarande kompetens kan studiestöd efter särskild ansökan hos Kyrkans Trygghetsråd beviljas. Det formella kravet för studiestöd är mer än tre års anställning inom Svenska kyrkan och att grundvillkoren för att omfattas av Omställningsavtalet är uppfyllda. Behovet av kompetenshöjning fastställs av coachen och arbetstagaren tillsammans. Utbildningen ska bedömas kunna leda till nytt arbete. Här vänder sig coachen eller arbetstagaren med sin ansökan till kyrkans Trygghetsråd för beslut. För att tydliggöra denna process inför nästa år är förslaget att coachen är den som tar kontakten med rådet för att få ett beslut om studiestöd. Även praktikplats planeras gemensamt av arbetstagaren och coachen och om praktiken innebär ett ekonomisk åtagande ska beslut fattas av Kyrkans Trygghetsråd. Coachen tar kontakt med rådet för att få ett beslut om praktiken beviljas. När det gäller utbetalningen av studiestödet till arbetstagaren eller kostnader i samband med praktik är det viktigt att Kyrkans Trygghetsråds handläggare för utbetalningarna, får alla uppgifter som behövs för att utbetalningen ska kunna göras på ett smidigt sätt. Det gäller uppgifter om kontonummer, fakturor och kvitton. Coachen upplyser om vart fakturorna ska skickas och vidarebefordrar uppgifter om kontonummer till rådet eller uppmanar arbetstagaren att själv ta den kontakten. Dessa rutiner saknas för närvarande. 4

5 Löneutfyllnad och avgångsersättning När det gäller löneutfyllnad och avgångsersättning är det arbetstagaren själv som gör ansökan till Kyrkans Trygghetsråd. Om coachning föregår dessa åtgärder är det viktigt att coachen upplyser om denna möjlighet till stöd. Vid coachning kan det också vara coachen som förmedlar en ansökan men det är viktigt att arbetstagaren själv gör ansökan till rådet och skickar med det underlag som behövs för beslutet om villkoren enligt Omställningsavtalet och policyn är uppfyllda. Lägg särskilt märke till att vid löneutfyllnad beräknas ersättningen med beaktande av samma sysselsättningsgrad som gällde i den tidigare anställningen. Vidare är det viktigt att ansökan är komplett med uppgifter om lön i gamla och nya anställningen vilken styrks med anställningsavtal och lönespecifikationer och utdrag från a- kassan, eftersom avgångsersättning knyts till a-kassan. Idag är ansökningarna ibland ofullständiga. Blanketterna har setts över för att mer kompletta ansökningar ska komma in till rådet. Antal ansökningar Under år 2012 har arbetet inom Trygghetsrådet inriktats på att se till att alla ansökningar om omställning handlagts på bästa sätt. Ärendehanteringssystemet Lime har uppdaterats och varit i tillämpning sedan hösten Genom ärendehanteringssystemet har en effektivisering av handläggningen av ansökningar och åtgärder genomförts. Under året har 58 nya ansökningar om coachning inkommit till Kyrkans Trygghetsråd. 5 arbetsgivare har under året beviljats och fått chefsstöd eller teamutveckling, varav 3 har fått teamutveckling och 2 har fått chefsstöd. Utföraren är Arbetslivsresurs AB. Av de 55 arbetstagarer som under 2012 har fått coachning av utföraren Arbetslivsresurs AB har 22 stycken fått nya arbeten, en efter en praktikperiod. Exempel på områden där arbete erhållits är inom Svenska kyrkan till 50 procent, till kommunen i 25 procent och till privat, statlig och stiftelseanställning i övriga fall. Det innebär att 6 av 10 fått nytt arbete. Under 2012 har utbetalningar avseende studier gjorts till 14 personer. Studier bedrivs till undersköterska, socionom, diakon, inom vård och omsorgsprogrammet, coach, inom data, växeltelefonist, truckutbildning, lastbilsförarutbildning, starta eget utbildning och väktarutbildning. Det kan leda till en högre siffra på antalet som fått arbete. 18 ärenden pågår hos Arbetslivsresurs AB med en kartläggning och utarbetande av en handlingsplan. 5 personer har avslutat stödet på grund av missnöje eller bristande motivation. 3 personer har fått aktivitetsstöd. Extra coachning har beviljats i 1 fall. 2 löneutfyllnader och 3 AGE-ersättningar har beviljats under året. Tre ansökningar har avslagits när de formella kraven inte varit uppfyllda. Stöd under sammanlagt två år Stöd ges från Trygghetsrådet till uppsagd arbetstagare under sammanlagt två år och för närvarande har vi 31 pågående ärenden där utbetalningar görs från kansliet. Sedan tidigare har vi 6 personer som får löneutfyllnad och 3 personer som får AGE. Ansökan om stöd måste ha inkommit till Kyrkans Trygghetsråd inom två år från avgångstidpunkten för att stöd ska kunna beviljas. Efterskydd Om en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist fått nytt arbete och blir uppsagd från det arbetet kan arbetstagaren under fem år räknat från uppsägningstidens utgång ansöka om stöd från 5

6 Kyrkans trygghetsråd om inte stöd ges från något annat trygghetsråd. För efterskyddet gäller att ansökan måste komma in inom två år från avgångstidpunkten från det nya arbetet. Kansliet Kansliet för handläggning av omställningsåtgärder och ekonomi inom Kyrkans Trygghetsråd har under året bestått av Anna Lundvall, Annie Håård, Kerstin Karlsson och Ylva Wåhlin. Kontaktpersonerna hos vår utförare på Arbetslivsresurs är Annika Stenberg och Åke Larsson. Utveckling av Omställningsavtalet och dess policy Utvecklingsarbetet har under året huvudsakligen skett i den partsgemensamma Beredningsgruppen och har varit inriktat mot en utökning av Omställningsavtalet att gälla under en treårig försöksperiod med början den 1 januari Utökningen gäller för omställning vid ohälsa och när arbetsgivare beviljar Särskild avtalspension till arbetstagare för att lösa en övertalighet och därvid kan ett visst kostnadsbidrag erhållas från Kyrkans Trygghetsråd. Omställningen vid ohälsa kan fås när arbetsgivaren vidtagit alla möjliga rehabiliteringsåtgärder för att få arbetstagaren tillbaka till arbetet i det egna arbetet eller i något annat arbete hos arbetsgivaren. Vid ohälsa gäller samma åtgärdspaket som vid arbetsbrist och förutsätter att arbetstagaren har en arbetsförmåga. En stödform som visat sig vara omtyckt är ersättning vid studier. I policyn har reglerna omkring studiestödet utvecklats under året. För att studiestöd ska kunna utgå gäller att arbetslinjen inte kan fullföljas och att en kompetenshöjning är nödvändig. För att få del av ett studiestöd krävs tre års sammanhängande arbete inom Svenska kyrkan och att grundvillkoren för att omfattas av Omställningsavtalet är uppfyllda. Studiestödet kan utgå för högst fyra terminer. Det finns ett tak för ersättning får litteratur och resor i samband med studier på kronor för vardera. I policyn har lagts fast att AGE inte utgår när den sökande får sjukpenning. Slutligen har bestämts att åtgärder från Trygghetsrådet enligt huvudregeln begränsas till två år. Utvärdering En utvärdering av utföraren Arbetslivsresurs AB och kansliet har genomförts under oktober månad Utvärderingen ligger till grund för bl.a. kommande upphandling av utförare inför år Vissa praktiska problem med att få in svar av arbetstagarna föreligger. Kansliet arbetar med att åtgärda bristerna. Brev skickas till dem som fått stöd från rådet för studier för att följa upp om studierna lett till nytt arbete. Information På informationsområdet har en broschyr utarbetats tillsammans med utföraren Arbetslivsresurs AB. På Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferenser har den delats ut till deltagarna. Vidare ges kontinuerligt information om Omställningsavtalet på av förbundet anordnade kurser. Därutöver ges information vid förfrågningar och på webbplatsen och en ny blankett för löneutfyllnad har utarbetats. Utbildning Utbildning har genomförts för Trygghetsrådets styrelse under två dagar beträffande kapitalförvaltning, budget och bokslut med externa föreläsare. Ytterligare utbildningar är planerade under år 2013 om styrelsearbete och för omvärldsbevakning, bland annat om konsekvenser av Strukturutredningen. 6

7 Avgiften Avgiften till Kyrkans Trygghetsråd har under året varit 0,05 procent av arbetsgivarnas lönesummor. Underlaget för lönesummorna fås av Kyrkans Pensionskassa. Under året har en förändring genomförts genom att avgiften kommer att tas in det år vartill den hör. Därför har ingen avgift tagits in för år 2012 utan år 2011 och 2012 har slagits samman. För år 2013 är avgiften fastställd till 0,1 procent av arbetsgivarnas lönesummor och kommer att tas in under mars månad Ekonomihanteringen för Kyrkans Trygghetsråd genomförs av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations ekonomienhet och SE banken. Upphandling Under året har ett arbete med upphandlingen inför 2014 påbörjats och arbetet kommer att avslutas under första halvåret Vidare har vårt tidigare avtal med Arbetslivsresurs AB utökats till att gälla omställning vid ohälsa. Samma åtgärdspaket som vid arbetsbrist gäller. Utökningen har samma löptid som det ursprungliga avtalet. Ytterligare slutsatser beträffande omställningen Fördelning bland yrkesgrupper 2012 Chefsuppg. Assisterande uppg. Specialist/handläggaruppg. Servicetekniska uppgifter Kyrkomusikaliska uppgifter Prästuppgifter Diakonuppgifter Pedagogiska uppgifter

8 Dessa siffror ska jämföras med att antalet kvinnor 2011 i Svenska kyrkan var och antalet män d.v.s. ca 40 % av de anställda är män. Geografisk fördelning 8

9 Åldersfördelning Åldersstrukturen för Svenska kyrkan är: Antal 0 Svenska kyrkan Antal antällda i resp. ålder Antal Ålder 9

10

11

12

13

14

15

16

17

B. Uppsägning och återanställning på lägre sysselsättningsgrad

B. Uppsägning och återanställning på lägre sysselsättningsgrad Svenska Kyrkans Trygghetsråds policy A. Ansökan 1. Grundvillkor för stöd Grundvillkoret för att omfattas av Omställningsavtalet för tillsvidareanställd arbetstagare, är att ha arbetat mer än ett (1) år

Läs mer

Omställningsavtal för trossamfundet Svenska kyrkan

Omställningsavtal för trossamfundet Svenska kyrkan Omställningsavtal för trossamfundet Svenska kyrkan 2005-05-24 Reviderad 2007-01-01 2010-10-20 Överenskommelse Förhandlingsprotokoll Ärende Överenskommelse om ändring av Omställningsavtalet Tid 2010-11-24

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL OFRs talarmanus KOM-KL Försättssida KOM KL Ett omställningsavtal för anställda i kommuner, landsting och Pactaföretag som träder i kraft 1 januari 2012. 1 Bild 1. Syfte Omställningsavtalet ska stödja och

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen är till för dig som är stats anställd eller som genom din arbets - givare är ansluten till Trygghetsstiftelsen Om du blir uppsagd eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse

Läs mer

Stöd vid. arbetslöshet

Stöd vid. arbetslöshet Stöd vid arbetslöshet Innehåll Om du blir arbetslös 1 Stöd vid arbetslöshet 2 Ersättning från arbetslöshetskassan 3 Särskilda avtal ger extra skydd 7 Omställningsavtalet, TRR 8 Omställningsavtalet, TRS

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

1 kap. Inledande bestämmelser

1 kap. Inledande bestämmelser Avtal 2014-06-25 Bilaga 1 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

C h e c k l i s t a. Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist

C h e c k l i s t a. Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist C h e c k l i s t a Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist September 2013 2 FÖRORD Denna skrift ger vägledning rörande vilka olika åtgärder företaget ska vidta i en driftsinskränkningssituation.

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

Omställningsavtalen: mellan vilka, för vilka och på vilket sätt?

Omställningsavtalen: mellan vilka, för vilka och på vilket sätt? Omställningsavtalen: mellan vilka, för vilka och på vilket sätt? Sara Martinson RAPPORT 2005:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Löner och yrkesvillkor Sida 1 Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för sjukskrivna och rehabiliteringskedjan infördes. Rätten till sjukpenning

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser? riksrevisionen granskar: offentliga finanser Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser? rir 2014:27 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer