ÅRSRAPPORT Verksamheten /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT Verksamheten 2005-01-01/2005-12-31"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Verksamheten / FoU om Infrastruktur för tillväxt 1991 startades arbetet med att etablera en forskningsmiljö med inriktning mot de kommunala tekniska kontorens ekonomi, organisation och administration. Miljön förlades till Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet. Initiala finansiärer var Byggforskningsrådet, Svenska Kommunförbundet, Va-forsk och. Några år senare tillkom även MOVIUM/SLU. I syfte att stödja sektorns fortsatta utveckling beslutade Svenska Kommunförbundet, Svenska Renhållningsverksföreningen samt VA-FORSK att fortsätta samarbetet med Institutet för ekonomisk forskning. Med utgångspunkt i FoU-programmet FoU om infrastruktur för tillväxt samhällets tekniska försörjningssystem, , som fastställdes av parterna , gjordes bedömningen att behovet av forskning inom tekniska försörjningssystem är minst lika stort i framtiden som det varit de senaste åren. Innevarande FoU-program har en något bredare empirisk ambition än tidigare satsningar vilka huvudsakligen varit orienterade mot kommunal tekniska verksamheter. Ambitionen är att utifrån etablerad forskningskapacitet aktivt arbeta med att vidmakthålla och utveckla forskningsmiljöns position och kompetens inom tekniska försörjningssystem. Detta är ett arbete som under de senaste åren bedrivits inom Public Management-programmet, Institutet för ekonomisk forskning, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ett fruktbart år Verksamhetsåret 2005 får betraktas som ett fruktbart år. Det finns åtminstone tre anledningar till detta: Offensiv projektsatsning Genomslag för programmets forskning Efterfrågad forskningsmiljö Arbetet med att realisera de riktlinjer som Ramstyrgruppen tog första verksamhetsåret och som betonade en aktiv dialog mellan Ramstyrgruppen och forskargruppen samt behovet att sprida programmets forskningsresultat har givit många positiva resultat. Resultat som stärker bilden av en etablerad och stabil forskningsmiljö med ett starkt varumärke och tydlig profil. Den breda

2 seniorbemanningen och miljöns konkurrenskraftiga doktorander stärker också bilden av miljön som en kvalificerad samtalspart för både praktik och akademi. Offensiv projektsatsning Under året har Ramstyrgruppen ansvarat för fem projekt: Styrmodell för effektivt underhåll/slump, aktion eller reaktion förstår vi underhållets kostnader? Särredovisning inom avfallshantering VA-på entreprenad exempel Norrtälje Förekomst och användning av nyckeltal inom avfall Framgångsrika kommunaltekniska organisationer Projekten Styrmodell för effektivt underhåll samt Särredovisning inom avfallshantering har Mattias Haraldsson arbetat med på heltid under året. Projektet om särredovisning genomfördes, genom extrafinansiering, i samverkan med Rvf som under våren 2005 hade behov av en specialbelysning av frågan. Rapporten om särredovisning är avrapporterad till Rvf och ligger till grund för deras fortsatta arbeta med att fram praxis för branschen. Underhållsprojektet behandlar planering av drift och underhåll inom gata och VA. En första delrapport är framtagen och innehåller ett förslag till system för styrning av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska verksamheter. Ramstyrgruppen har föreslagit att rapporten kan utvecklas med fler konkreta exempel. Projektet VA-entreprenad exemplet Norrtälje har Anna Thomasson arbetat heltid med under I samråd med Ramstyrgruppen beslutades det vid augustimötet att Anna, baserat på de erfarenheter som hon erhållit, skulle skriva en rapport som mer generellt tog upp ämnet entreprenadupphandling av VA. Rapporten avrapporterades under året och belyser bl.a. erfarenheter och lärdomar från både svenska och internationella VA-upphandlingar. Anders Isaksson har bedrivit projektarbete inom ramen för programmet på 30 % av en heltid. Under verksamhetsåret har Anders avslutat projektet Framgångsrika kommunaltekniska organisationer samt påbörjat och avslutat ovanstående projekt om nyckeltal inom avfall. Bilden från nyckeltalsstudien är entydig. Huvudsakligen förekommer det nyckeltal som beskriver avfallskvantiteter. Betydligt sämre ställt är det t.ex. med kostnads- kund- och kvalitetsnyckeltal. Dessa brister i utformningen 2

3 påverkade användningen. Flera kommuner betonade också behovet av att utveckla flera och bättre nyckeltal och därigenom också kunna använda dem mer frekvent. Ramstyrgruppen konstaterade att det finns ett behov av att utveckla nyckeltal inom kommunal avfallshantering Genomslag av programmets forskning Alla avslutade projekt läggs kontinuerligt ut på som pdf filer. Förutom denna spridning har forskargruppen arbetat hårt för att realisera Ramstyrgruppens önskan om att sprida forskningsresultat i de fem prioriterade informationskanalerna ; 1) nyhetsblad och webben 2) tidningsartiklar i t.ex. Svenskt Vatten och RVF-nytt 3) bearbetade rapporter utgivna t.ex. via Svenskt Vatten 4) rapporter i teknikprogrammets rapportserie och 5) vetenskapliga artiklar och konferensartiklar. Som nedanstående axplock visar har det gångna årets informationsspridning varit god inom både praktik och akademi. Bearbetade rapporter/artiklar VA-Forsk rapport nr , Uthålliga VA-system, VA-Forsk rapport nr , Vatten på Holländskt vis. VA-Forsk & Sveriges kommuner & Landsting, VA i samverkan: Samverkansformer inom vatten- & avloppsförsörjning Artikel i Kom.ek, nr 3/2005, Kan man lita på revisorn. Artikel i Kom.ek, nr 5/2005, Flerdimensionell hushållning klarar ekonomin. Artikel i Kom.ek, nr 5/2005, Åre kommun entreprenadpionjär vid vägskäl Studentlitteratur, God kommunal hushållning måste man arbeta för. Vetenskapliga artiklar och konferensartiklar Thomasson, A, (2005). Contracting for public services. Conference paper presented at EURAM (European Academy of Management), München 5-7 Maj, Falkman, P., and Tagesson, T. (2005) The compliance with standards in Swedish municipal accounting. Deltagande på EAA konferens (European Accounting Association). Göteborg, Maj Haraldsson, M Deltagande på 10 th Biennial CIGARR Conference, Maj, Poitiers, Frankrike. Thomasson, A, Knutsson, H och Mattisson O, VA-entreprenad respektive BKT presentationer vid konferens i kommunal ekonomi Alvesta oktober,

4 Verksamhetsåret har också resulterat i två tydliga kvitton på att programmets forskning håller god akademisk kvalitet. Mattias Haraldsson har fått sin Research proposal granskad och godkänd vid ett offentligt forskningsseminarium. Anna Thomasson har i hård konkurrens meriterat sig för statlig doktorand tjänst. Detta innebär att hon vid detta verksamhetsårs slut lämnar sin tjänst inom FoUprogrammet. Förutom att Anna på heltid kan ägna sig åt sin forskning kan två andra positiva programeffekter av Annas tjänst konstateras. För det första finansieras Annas fortsatta forskning om entreprenadlösningar inom kommunalteknik av staten de närmaste två åren. I praktiken innebär det att Anna är finansierad även efter innevarande programperiods avslut.för det andra skapar detta möjlighet för Ramstyrgruppen att besluta om nya FoU-projekt under sista programperioden samtidigt som de kan följa Annas fortsatta forskning. Ambitionen är att Mattias skall meritera sig på liknande sätt. Anna har under året klarat av 12 p och Mattias 10p på utbildningens kursdel. Efterfrågad forskningsmiljö Efterfrågan på forskningsmiljöns kompetens och kunskap kan åtminstone delas upp i två delar; konferens och utbildningsinsatser samt externa förfrågningar om genomförande av diverse projekt/utbildningar. Närvaron vid konferenser har en påtaglig koppling till de projekt som forskargruppen bedrivit. Miljöns forskare har varit engagerade på följande konferenser: Regional VA-samverkan. Föreningen Vattens Skånelandsmöte mars, Vad finns det för skäl till VA-samverkan. Ledningsgruppsmöte med Teknisk förvaltning/kommunledning i Helsingborg och Torsås. Vilka är de framtida utmaningarna? Konferens kring temat VA-samverkan, Sveriges kommuner och landsting, december. Så samverkar VA-verken och Är driftentreprenaden död?. Hur får praktiken nytta av akademin? Seminarium på Sveriges kommuner och landsting, december. Konferens för de tekniska cheferna i Skåne kring frågan om framgångsrika kommunaltekniska organisationer. Föredrag vid konferens om Regional Cooperation on Waste management (RECO). Tallinn september. Närvaro i Ciriec nätverket Den fleråriga utvädringen av Bergslagens kommunalteknik har avslutats under året. Fyra nya externa uppdrag har initierats under verksamhetsåret. Ett handlar om utvärdering av bredbandsutbyggnaden inom BAS-Skåne, ett om målstyrning i offentliga fastighetsföretag, ett om hur tre regionala avfallsbolag kan organisera en gemensam ledningsfunktion och ett om produktkalkylering. 4

5 FoU-programmets styrning och organisation Programmets ramstyrgrupp har som finansiärernas representanter både beslutat om och utvärderat de projekt som löpt under året. Totalt har två ramstyrgruppsmöten avhållits och sex personer varit involverade i arbetet. För att främja arbetets kontinuitet och få med erfarenheter från tidigare programår har programmets tidigare ordförande, Jan Blomqvist, på Ramstyrgruppens önskan närvarat vid mötena. Jan Söderström, Sveriges kommuner och landsting, är programperiodens ordförande. Engagerade personer i Ramstyrgruppen framgår av sammanställning nedan: Kaj Andersson Förvaltningschef Kretsloppskontoret i Göteborgs stad, representerar Svenska Renhållningsverksföreningen. Jan Söderström Sektionschef vid Sveriges kommuner och landsting, representerar Sveriges kommuner och landsting Eva Sjölin Stadsbyggnadschef i Lomma representerar Sveriges kommuner och landsting Anders Lindberg Vd AB Borlänge Energi, representerar Svenska Renhållningsverksföreningen. Olle Ljunggren Göteborgs VA-verk, representerar Svenskt Vatten. Mikael Medelberg Vd Roslagsvatten AB, representerar Svenskt Vatten Personer som under året varit engagerade i projektarbeten framgår av nedanstående sammanställning: Hans Knutsson Ola Mattisson Ulf Ramberg Stefan Yard Torbjörn Tagesson Anna Thomasson Mattias Haraldsson Anders Isaksson Företagsekonomiska institutionen Högskolan Kristianstad 5

6 Ekonomisk redovisning Andra verksamhetsårets offensiva projektsatsningar har medfört en smärre avvikelse jämfört med budget då lönekostnaderna blev något större än budgeterat. Utifrån antaget forskningsprogrammet har programmets resurser minskat från planerade 2,2 miljoner/år till 1,2 miljoner. Den ursprungliga planen att finansiera tre heltidsdoktorander och en senior forskare på halvtid reviderades därför i samband med första årets uppstart. Den reviderade bedömningen är att det huvudsakligen är två heltids doktorandtjänster som kan finansieras inom ramen för programmet. Vidare skall det finnas kapacitet för senior handledning, informationshantering och för korta avgränsade projektinsatser. Följande bidrag har erhållits under året: Svenska Kommunförbundet 400 Rvf 300 VA-forsk Årets budget och utfall framgår av nedanstående sammanställning: Budget/helår Utfall/helår Anslag Förvaltningsavgift Projektram Lön, fast Projekt kostnader Insatta resurser för 2:a verksamhetsåret Anders I 30 %, halvår Anna T 100 %, 1 år Mattias H 100 %, 1 år Utfall lön Projektkostnader Totalt Resultat

7 Publikationer Årets samlade rapport- och artikelskörd spänner över stora delar av det kommunaltekniska området. Många av de framtagna rapporterna har också kunnat bilda underlag till de artiklar som forskargruppen presenterat vid vetenskapliga konferenser. Publicerade rapporter, artiklar och delrapporter under året framgår av nedanstående sammanställning. Publikationerna går att hämta hem som pdf-fil på programmets hemsida; I de fall som programmets finansiärer eller annat förlag har bearbetat och givit ut material framtagna av programmets forskargrupp återfinns en länk till den aktuella hemsidan. Sedan förra programperiodens slut har 33 rapporter skrivits. Av dessa är 9 framtagna under verksamhetsåret Årsrapport - verksamhetsåret Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen 165 Inter-municipal cooperation organisational trial and error in Bergslagens kommunalteknik 164 Kan driftentreprenad tillföra något till svensk va-sektor? - Effekter och erfarenheter av driftentreprenad 163 En mogen bransch söker nya verktyg - Nyckeltal i kommunal avfallshantering 162 Samverkan i kommunalförbund - Erfarenheter från Bergslagens kommunalteknink 161 Entreprenadpionjären vid ett vägskäl - Lärdomar och erfarenheter från Åre kommun 160 Erfarenheter av alternativa organisationsformer utifrån ett kommunalt perspektiv 159 Contracting for public services 7

Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor?

Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor? VA-Forsk rapport Nr 2006-11 Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor? Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras

Läs mer

Hur kommer framtidens VA-organisationer att se ut?

Hur kommer framtidens VA-organisationer att se ut? VA - Forsk rapport Nr 2004-16 Hur kommer framtidens VA-organisationer att se ut? två exempel: samverkan och entreprenad Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Vatten på holländskt vis

Vatten på holländskt vis VA - Forsk rapport Nr 2005-01 Vatten på holländskt vis en studie av VA-verksamheten i Nederländerna Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet

Läs mer

Framgångsrik förändring

Framgångsrik förändring Framgångsrik förändring ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer Centrum för Kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT

UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 6 UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT C H R I S T E R H E I N E G Å R D, P E K K A P E U R A & K N U T M A G N A R S A N D

Läs mer

RVF Utveckling 2004:10

RVF Utveckling 2004:10 När ett plus ett blir tre Om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 Reviderad upplaga RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Tobias Harding. Åsa Söderlind

Tobias Harding. Åsa Söderlind Nationell överblick över kulturpolitiskt relevant forskning Tobias Harding Åsa Söderlind Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås och SweCult, Linköpings universitet, Februari 2010 Sammanfattning:

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING 2006 Titel : Årsredovisning 2006 Serie: VINNOVA Information VI 2007:07 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2007 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål... 2 2 Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen)...

Läs mer

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG Tillväxtmotor för det regionala GGGGGGGGGGGGGGG och lokala näringslivet GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014

www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 , www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 Reg.nr 122-471-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

1 SAMMANFATTNING...1 2 STUDIEUPPLÄGG...1 3 VARFÖR SAMVERKA?...1 3.1 SAMVERKAN OCH HÖGSKOLANS UPPDRAG...2 3.2 HÖGSKOLEVERKET DEFINIERAR SAMVERKAN...

1 SAMMANFATTNING...1 2 STUDIEUPPLÄGG...1 3 VARFÖR SAMVERKA?...1 3.1 SAMVERKAN OCH HÖGSKOLANS UPPDRAG...2 3.2 HÖGSKOLEVERKET DEFINIERAR SAMVERKAN... Inre perspektiv på samverkan organisation, arbetssätt och uppföljning UniLink-rapport 2009:2 1 SAMMANFATTNING...1 2 STUDIEUPPLÄGG...1 3 VARFÖR SAMVERKA?...1 3.1 SAMVERKAN OCH HÖGSKOLANS UPPDRAG...2 3.2

Läs mer

nytt från utredningsresurs, säger KEFUs forskningsledare

nytt från utredningsresurs, säger KEFUs forskningsledare Utges av Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning i Skåne Ansvarig utgivare: Göran Hedsund, ordf KEFU Redaktion: Lasse Sjöblom (red), Ulf Ramberg, Jonas Levmo, Ulla Tapper Adress: KEFU, Institutet

Läs mer

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2008 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 33 Organisation

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Inventering av forskning och forskningssamverkan

Inventering av forskning och forskningssamverkan Inventering av forskning och forskningssamverkan Amanda Bjernestedt Innehåll Förord 7 1. Inledning 9 1.1 Sammanfattning 9 1.2 Syfte 9 1.3 Bakgrund 9 2. Inventeringsansvarig 11 3. Avgränsning och metod

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer