Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering."

Transkript

1 allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor i vid bemärkelse. En strävan ska vara att bli en av de ledande aktörerna inom detta område. Föreningen ska utveckla sitt nätverk genom att söka samarbete med organisationer både i Sverige och i de nordiska länderna. Kontakterna med Norges Försvarsförening ska fördjupas. Arbetet med att starta nya länsavdelningar ska fortsätta. Samtidigt ska generalsekreteraren stödja befintliga länsavdelningar med särskilt fokus på de som är nystartade. Samarbete och informationsutbyte mellan länsavdelningarna ska uppmuntras. Inom länsavdelningarna ska de regionala nätverken fördjupas och utvecklas. Ansträngningarna att rekrytera nya medlemmar ska fortsätta. Vid sidan om generalsekreteraren insatser ska länsavdelningarna känna ett särskilt ansvar för att rekrytera nya medlemmar och där även behovet att rekrytera yngre personer ska tillgodoses. Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. 2. Årsstämma, styrelse och länskonferens 2.1 Årsstämma Årsstämma genomförs den 9 maj 2012 i Stockholm. 2.2 Styrelse Styrelsen ska sammanträda 7 gånger under året. Mötena genomförs på Teatergatan 3, om inget annat anges. Vid behov kan ordföranden kalla till extra styrelsemöten. Arbetet i styrelsen utgår från den stående arbetsplan som fastställts vid styrelsemöte Följande möten är inplanerade: 20/2, 15/3, 9/5 (två möten), 11/9 (styrelsemiddag), 23/10, 4/12. Styrelsemedlem som önskar få en särskild fråga behandlad bör anmäla den till kansliet senast 14 dagar före styrelsemötet. Arbets- och kapitalförvaltningsutskott sammanträder då respektive ordförande finner så påkallat.

2 allmänna försvarsföreningen Sida 2 (8) 2.3 Länskonferens Länskonferens genomförs under ca tre timmar samma dag som årsstämman, 9 maj. Syftet med länskonferensen är att länsavdelningarna får en möjlighet att träffa styrelseledamöter, generalsekreteraren och varandra för att redovisa sin verksamhet och synen på AFF:s utveckling. Dessutom ges möjlighet att diskutera problem samt hur olika lösningar kan se ut. Strävan är att varje länsavdelning ska vara representerad vid årets konferens. Länsavdelningarna insänder till kansliet senast 1 april de frågor som bör behandlas på konferensen. 3. Ekonomi 3.1 Finansiering AFF verksamhet ska finansieras med medlemsavgifter, prenumerationsavgifter, annonsintäkter, övriga intäkter och direktavkastningen från det egna kapitalet. Under 2012 ska särskilda insatser göras för att öka intäkter från annonser och sponsorer. För särskilda arrangemang under 2012 ska projektbidrag sökas. Alternativt kan även arrangemang ordnas tillsammans med andra aktörer som delar på kostnaderna. För finansiering av verksamheten får del av kapitalet utnyttjas. Budget för 2012 framgår av underbilaga Ekonomisk förvaltning Förvaltningen av föreningens kapital följs upp av kapitalförvaltningsutskottet 3.3 Länsavdelningarna De ekonomiska relationerna med länsavdelningarna regleras i det dokument som styrelsen beslutade om , Allmänna försvarsföreningens ekonomiska relationer med samarbetspartners. 3.4 Stipendium Möjligheterna att skapa ett årligt stipendium ska undersökas under verksamhetsåret Syftet med stipendiet är att belöna en person som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att sprida kunskap om försvars- och säkerhetsfrågor. Strävan är att stipendiet ska delas ut vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen Se styrelseprotokoll 7/2010, bilaga 3.

3 allmänna försvarsföreningen Sida 3 (8) En inriktning bör vara att pristagaren utses av en priskommitté med representant från vardera Utrikespolitiska institutet, Kungl. Krigsvetenskapsakademin, Folke Bernadotteakademin och Försvarshögskolan. Ordförande i priskommittén är AFF styrelseordförande. 4. Centralt kansli och generalsekreteraren Kansliet behåller nuvarande lokalisering och med en generalsekreterare som arbetar deltid. Generalsekreteraren ska representera Allmänna Försvarsföreningen på central nivå och aktivt inhämta information om utvecklingen inom det säkerhets- och försvarspolitiska området, samt verka för att föreningen blir erkänd som en respekterad aktör. Generalsekreteraren ansvarar för administrationen av Allmänna Försvarsföreningens verksamhet och ska vara föredragande för olika ärenden vid föreningens styrelsemöten. Som stöd till administrationen av medlemsregistret och utsändningen av kallelser ska Föreningshuset utnyttjas i nuvarande omfattning. Generalsekreteraren ansvarar för utvecklingen av Allmänna Försvarsföreningen mot de mål som anges av styrelsen samt understödjer föreningens länsavdelningar i deras arbete. 5. Länsavdelningarna Stöd till Länsavdelningarnas verksamhet ska ges i likhet med tidigare år. Vid genomföranden av olika arrangemang ska strävan vara att samverka med andra intressenter. Med hänsyn till föreningens samlade disponibla resurser och länsavdelningarnas framförda önskemål avdelas följande medel: Länsavdelning Beslut Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge 2000 Blekinge Pax Baltica Skåne Värmland 5000 Jämtland Västerbotten, Pax Nordica Norrbotten SUMMA Styrkta utlägg, räkningar och fakturor sänds in till kansliet för utbetalning. Utskick av kallelser görs av Föreningshuset, om inget annat överenskommes. Kostnader för utskick budgeterascentralt. Kallelser till arrangemang ska vidare läggas ut på hemsidan. Underlag sänds via e-post till kansliet. Efter genomfört arrangemang ska kort referat, gärna

4 allmänna försvarsföreningen Sida 4 (8) kompletterat med digitala bilder, sändas in till kansliet för att bland annat läggas ut på hemsidan. Antalet länsavdelningar påverkar föreningens verksamhet och inflytande på flera olika sätt. Det är därför viktigt att återstarta länsavdelningar på platser där det bedrivs någon verksamhet. En central uppgift för generalsekreteraren under 2012 är att söka upp personer som är intresserade att organisera en länsavdelning och ge dem stöd i deras engagemang. Under året ska länsavdelningarna ges möjlighet att påverka arbetet med AFF pågående verksamhet och framtida inriktning. Underlag för Verksamhetsplan 2013 (planerad verksamhet, ekonomiska behov m.m.) ska vara kansliet tillhanda senast Informationsverksamhet 6.1 Vårt Försvar Nuvarande organisation med redaktör och en redaktionskommitté ska bibehållas. Redaktören ska tills vidare bibehålla nuvarande lokalisering (delas med KKrVA). Kommittén består av en ordförande, redaktören och generalsekreteraren. Till stöd för kommittén finns ett nätverk av flera olika personer med olika kunskaper och kön. Detta nätverk ska fortlöpande nyttjas för att förse redaktören med förslag på artiklar och lämpliga skribenter. Redaktören kallas till minst ett styrelsemöte per år. Tidningen ska ges ut med 4 nummer om normalt 36 sidor vardera. Vårt Försvar ska behandla såväl försvars- och säkerhetspolitik samt konflikt- och krishantering. Varje nummer ska innehålla ett tema. Innehållet ska bestämmas efterhand med hänsyn till utvecklingen inom och utom landet. En särskild sida Föreningsnytt ska finnas med information om kommande aktiviteter, reportage från genomförda arrangemang mm. Utgivningsplan: VF 1 mitten mars VF 2 mitten juni VF 3 mitten oktober VF 4 början december Utgivningsplan för 2012 bifogas. 6.2 Hemsidan Under 2012 ska ytterligare insatser göras för att utveckla hemsidan.

5 allmänna försvarsföreningen Sida 5 (8) På hemsidan ska man kunna finna uppgift på alla aktuella arrangemang samt referat från genomförda aktiviteter. På hemsidan ska man vidare kunna hämta aktuella uppgifter på funktionärer inom föreningen. Som webbmaster utnyttjas firma MediaLive (www.medialive.se). 6.3 Facebook Generalsekreteraren ska under 2012 undersöka på vilket sätt som Allmänna Försvarsföreningen ska utnyttja Facebook. 7. Arrangemang och samarbeten 7.1 Länsavdelningar Varje länsavdelning ska under 2012 sträva efter att arrangera minst två egna seminarier/föreläsningar. Särskilt intresse ska läggas på arrangemang som kan locka även yngre åhörare. I Stockholmsområdet arrangeras minst två konferenser under ledning av generalsekreteraren Ordförandekonferens Under eftermiddagen 9 maj, planeras en konferens för länsavdelningarnas ordförande samt sekreterare. Inriktningen är att diskutera nationell försvarsplanering och civil-militär samverkan. Ledamöter från försvarsutskottet kommer att inbjudas. 7.2 Större samarrangemang Pax Nordica Under 2012 genomförs Pax Nordica Ekonomiskt stöd för 2012 har erhållits med kronor från Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond Pax Baltica Allmänna Försvarsföreningen ska fortsätta stödja Pax Baltica. Arrangemanget ska fortsätta att vara en kvalificerad plattform för kunskapsspridning och åsiktsutbyte om säkerhetspolitiska frågor med tonvikt på Norra Europa med Södra Östersjön som ett naturligt centrum. Målgrupp är medlemmar, elever vid olika typer av skolor, allmänhet m.fl. Ekonomiskt stöd för 2012 har erhållits med kronor från Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.

6 allmänna försvarsföreningen Sida 6 (8) 7.3 Övriga arrangemang och samarbeten Samarbetet med Norges Försvarsförening (NFF) ska fortsätta. På nationell nivå ska ett utökat samarbete med andra organisationer och myndigheter eftersträvas Folk och Försvars Rikskonferens - Sälen Allmänna Försvarsföreningen ska delta i Rikskonferensen med 1-2 deltagare Åre Risk Event 2012 års Riskkonferens i Åre I samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arrangerar Risk and Crisis Research Center (RCR) vid Mittuniversitetet den 13-15/ en konferens i Åre, Åre Risk Event. Här samlas forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer för att utbyta kunskap om samhällets risk- och krishantering. Målet med konferensen är att generera ny kunskap i syfte att öka samhällets säkerhet och bidra till hållbar tillväxt. Allmänna Försvarsföreningens ordförande deltar i arrangemanget Almedalen Allmänna Försvarsföreningen ska delta i Almedalen i samarbete med andra organisationer och myndigheter. 8. Medlemsvärvning 8.1 Inledning En av de viktigaste grunderna för AFF:s fortsatta existens är en aktiv medlemsrekrytering. En central roll i denna verksamhet har länsavdelningarna. Vid medlemsrekrytering ska särskilt intresse läggas på att föryngra medlemskåren.

7 allmänna försvarsföreningen Sida 7 (8) 8.2 Mål för medlemsvärvning under 2012 Antalet medlemmar per län oktober 2010 och december 2011 (Inklusive Föreningen för Göteborgs Försvar: Västra Götaland och Halland) Län Medlemmar okt 2010 Medlemmar Mål 2012 Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Utomlands boende Summa

8 allmänna försvarsföreningen Sida 8 (8) 9. Utgivningsplan Vårt Försvar 2012 Nr 1/ 12 2/12 3/12 4/12 Manusstopp 10/2 11/5 24/8 22/10 Bildrepro./ Sättn. mm 13/2 24/2 14/5 25/5 27/8 17/9 29/10 12/11 Till tryck 27/2 31/5 24/9 26/11 Utgivn. 19/3 15/6 15/10 10/12 Möte Redkom. 16/1 kl /4 kl /6 kl /9kl /11 kl 1500 Tema (Tentativt) Samverkan civmil. Försvarsplanering Inför Almedalen Svenskt Luftförsvar Hur försvara Sverige militärt Genomgående tema för 2012 handlar om det nationella försvaret

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

allmänna försvarsföreningen LÄNSKONFERENS 2010

allmänna försvarsföreningen LÄNSKONFERENS 2010 LÄNSKONFERENS 2010 Den årliga länskonferensen genomfördes 6 maj, som vanligt på Drottning Viktorias Örlogshem. Alla länsavdelningar utom Jönköping och Jämtland var representerade. Tack vare att AFF ordförande,

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1 FOMS årsmöte 20140326 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 för Svenska OCD-förbundet, Stockholm Förbundets ändamål relaterat till Svenska OCD-förbundets antagna stadgar 2 är som följer: Att Att Att Att arbeta intressepolitiskt för att

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 2014 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 1 FOMS årsmöte 20150318 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Siffror och fakta Den här verksamhetsberättelsen är den mer formella beskrivningen av Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet 2013. Den ska kompletteras med föreningens Årsredovisningen

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Redovisning länskonsulenternas verksamhet

Redovisning länskonsulenternas verksamhet Cajsa Anufrijeff Röhr Avdelningen för kommunikation och utveckling 2007-06-29 Dnr KUR2007/2815 Redovisning länskonsulenternas verksamhet 1 Uppdraget I regleringsbrevet för 2007 fick Kulturrådet i uppdrag

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Årsm. -12 Verksamhetsberättelse 2011.doc Innehållsförteckning Förbundsstyrelsen 2 Förbundskansli 3

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001

CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001 CONNECT Nordica Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum 20 april 2001 Förord Målet för CONNECT är att underlätta nyföretagande genom frivilligt och aktivt mentorskap samt att förse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 1(18) Byggnadsindustrins Yrkesnämnd Verksamhetsplan 2015 Fastställd av BYNs styrelse 2014-09-30 2(18) Verksamhetsplan för Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 2015 Verksamhetsplanen beskriver målen för det arbete

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. MEDLEMS- OCH BÅTREGISTER... 2 Nytt medlemssystem... 2 Medlemsutveckling... 2 2. PÅ KRYSS... 3 3. MEDLEMSMATRIKEL... 4 4. ÅRSBOKEN...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplan för 2014 Umeå Verksamhetsplan för 2014 Inledning Styrelsen för kretsen började under 2012 ett delvis annat sätt att arbeta genom att: identifiera verksamhetsområden som kan anses vara viktiga för Umeåkretsen klarlägga

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer