VÄLKOMMEN TILL VÅRDCENTRALEN GULLVIKSBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL VÅRDCENTRALEN GULLVIKSBORG"

Transkript

1 1 tisdag den 27 januari 2004 VÄLKOMMEN TILL VÅRDCENTRALEN GULLVIKSBORG Verksamhetschef är Marie Olsson som har ansvar för vårdcentralerna Gullviksborg och Hindby. Tomas Bjarnevik är medicinskt ansvarig läkare Marianne Bjerström är samordnande distriktssköterska Vårdcentralens upptagningsområde är cirka invånare och omfattar huvudsakligen Gullvik, Hermodsdal, Eriksfält, Nydala och delar av Hindby På vårdcentralen finns 4,5 distriktsläkare, 0,5 kurator, 1distriktssköterska, 5 sjuksköterskor, 2 undersköterskor, 3,5 läkarsekreterare, 0,5 kanslist på halvtid samt planerat för 1 AT-läkare och 1 ST-läkare, 4 sjukgymnaster, 4 barnsjuksköterskor med en undersköterska på 75% Läkarmottagningen har alltid förbokade patienter akuta tider bokas in samma dag från kl 8.00, antingen via telefon eller om patienterna kommer hit för bedömning Kurator bokar själv sina patienter, se bilaga 1 Sjusköterskorna har öppen mottagning måndag, tisdag, torsdag, fredag kl övriga tider är förbokade Sjukgymnaster tar emot patienter både via remiss och egen tidsbokning, se bilaga 2 BVC drivs enligt riktlinjer för barnhälsovårdsplanen, se bilaga 3

2 2 PATIENTFLÖDET Patienter bör lista sig i samband med läkarbesök RP-blankett skrives av sjuksköterska vid tidbokningen alternativt av läkare till egen mottagning. RP-blanketterna plockas fram av sekreterarna dagen före planerad tid Lista över mottagningsbesöken drages fram samt RP blanketterna fästes vid denna och läggs i läkarfacken. Lista lämnas även till laboratoriet. Patienten anmäler sig och kontakttillfälle göres i receptionen, kontrollera att adress och telefonnummer stämmer i PASIS och Biosis. Alla patienter som fått tider och uteblir skall debiteras. Vid planerade läkarbesök anmäler patienten sig i receptionen och får sitta ner i väntrummet, läkaren hämtar själv patienten. Patient som skall opereras, rektoskoperas, eller prover tagas innan läkarbesöket sätter sjuksköterska/undersköterska in på undersökningsrummet Vid behov av prover, EKG m m sätter doktorn RP:n i facket utanför laboratoriet På RP:n skall också anges var patienten finns, väntrummet? undersökningsrum med nr? Om patienten kan gå hem direkt skall detta också anges på RP:n När provtagning m m är klart sättes RP:n i läkarens fack med uppgift om var patienten finns Gyn, op och rektoskopier bokas i datorn, men skrivs även in i en speciell bok i tidsbeställningen Akuta röntgen läkarna skriver i KundRad, ger patienten en lapp där det står akut rtg och meddelar akutsköterskan. Slottsstaden och Ellenbogen: ge patienten remissen och be patienten gå dit Vid planerade röntgenundersökningar som dikteras och kräver förberedelser ge patienten recept på detta, gäller Slottsstaden, Ellenbogen samt UMAS Föreskrifter på rum 3

3 3 AKUTA PATIENTER Normaltiderna för akutbesök är 15 minuter, t ex luftvägsinfektioner, hudutslag, urinvägsinfektioner m m Urinvägsbesvär hos män bokas på 30 minuter Patienter med yrsel, huvudvärk, andningsbesvär, bröstsmärtor, neurologiska symtom och akut nytillkomen diffus symtomatologi bokas på 30 minuter, med tolk 45 min Äldre patienter med andra bakomliggande sjukdomar bokas på 30 minuter Alla tolkpatienter bokas på minuter Akuta psykiska besvär/psykosociala problem bokas på 30 minuter om tolk 45 minuter Rättsintyg 45 minuter Gynekologiska symtom 30 minuter Patienter med akuta smärtor, t ex ryggar, trauma, sårskada m m bokas på 30 minuter, har patienten däremot haft besvär under längre tid, ska vanlig återbesökstid bokas Akuta sjukskrivningar bokas på 30 minuter med undantag av luftvägsinfektioner 15 minuter Patienter med många olika besvär ska informeras om att vid akutbesöket handlägges endast akuta besvär och övriga symtom får handläggas på vanlig återbesökstid En akut BVC tid kl varje dag. Bokas av BVC sköterska fram till kl omvandlas därefter till akut tid Hemsjukvårdstid 1 tim per läkare och vecka kl , omvandlas till akut tid efter kl PLANERADE MOTTAGNINGSBESÖK Normaltiden är 30 minuter Öronkontroller 15 minuter Förstagångsbesök med komplicerade somatiska sjukdomstillstånd, mycket gamla patienter och nybesök med tolk bokas på 45 minuter Nybesök av patienter med kronisk smärta, psykiska besvär och sociala problem bokas också på 45 minuter

4 4 Patienter med hudförändringar bokas på 15 minuter för bedömning Bedömer läkaren att kirurgisk åtgärd är indicerad ges nytt återbesök och på RP:n anges tidsåtgång Förlängning av långtidssjukskrivningar bokas på 30 minuter om tolk behövs 45 min Intyg till t ex Försäkringskassan, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen bokas på 45 minuter och om tolk behövs 60 minuter SJUKSKRIVNINGAR Alla patienter som sjukskrives mer än 14 dagar av läkare här på mottagningen ansvarar respektive läkare för en eventuell förlängning av sjukskrivningen - planerat återbesök, ''egen mottagning'' eller administrativ tid. Lämnas till respektive sekreterare. Patienter som är långtidssjukskrivna av annan läkare än här på mottagningen skall endast undantagsvis erbjudas tid till vår mottagning för ställningstagande till förlängning FÖRNYELSE AV RECEPT Grundprincipen bör vara att alla patienter skall erhålla recept som räcker till nästa återbesök ( och lite till ) Receptförnyelse bör i regel ske genom ett nytt läkarbesök Akut slut på medicin boka 15 minuter - informera patienten att endast recept kommer att utfärdas och nytt återbesök kommer att planeras in Yngre patienter som står på beroendeframkallande medel Treo comp, Citodon, Tramadol, bensodiazepiner och sömnmedel m fl skall alltid erhålla läkarbesök vid förnyelse (Socialstyrelsens uppfattning) TELEFONTIDER Förbokade telefontider min moduler på akut och mottagnings fm

5 5 INKOMMANDE REMISSER OCH JOURNALKOPIOR Remiss in: läkarsekreteraren datumstämplar, kollar om patienten är listad eller tillhör vårt område (skriv liten lapp om vilket) Skriv in i pärmen inkommande remisser Alla journalkopior som kommer skall läggas i respektive läkares fack nya till MAL/medicinskt ansvarig läkare) Alla inkommande remisser med begäran om läkarbesök läggs till vederbörande dr, nya eller olistade patienter som tillhör vårt område till MAL som i sin tur fördelar remisserna efter genomläsning Samordnad vårdplanering sköts enlig särskild instruktion enl. bilaga 5 KANDIDAT UTBILDNINGSLÄKARE Avsatt tid för handledning Rimlig arbetsbörda för AT-läkare, högst 10 patienter per heldag! PATIENTBEDÖMNING AV SJUKSKÖTERSKA För rådgivning av sjuksköterska mellan tar patienten en kölapp i väntrummet. Önskar patienten planerad mottagningstid ber sekreteraren patienten gå hem och ringa hit på eftermiddagen för tidsbokning. Vid problem i receptionen skall akutsjuksköterska hjälpa till. Akutteamet- Rum ½ 1 Sjuksköterska, laboratoriesyster arbetar tillsammans med akutdoktor för att minimera runt om patienten arbetet för doktorn. Eventuella prover skall ha ordinerats och tagits innan patienten träffar doktorn. Akutsyster skall hela tiden en dialog med doktorn. Eventuella extra patienter bokas endast via akutsyster. Tar hand om alla akut sjuka som kommer till vårdcentralen. Se pm på rum ½ ett. Assistans vid tidsbeställda mottagningar-rum 3 Laboratoriesyster ( ej akut) assisterar i första hand och svarar för provtagningar.

6 6 Syster på rum 3 tar hand om sjuksköterskeuppgifterna. Bokar återbesöks-, blodtryckstider med mera. Telefonrådgivning-Rum 1 Bemannat hela dagen med minst 1 sjuksköterska DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTTAGNING Patienten kan komma via remiss eller söka själv. I första hand bokas patienter som behöver kontinuitet i i vården. Öppen mottagning måndag, tisdag, torsdag och fredag kl , övrig tid efter bokning. Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl PROVTAGNING/BEHANDLING/EKG Provtagning inför läkarbesök och extern provtagning är välkomna måndag-fredag kl 8-9, nummerlappar finns i väntrummet Registrering av extern provtagning i PASIS på laboratoriet Om prover skall tagas före nästa läkarbesök be patienten komma hit en vecka före besöket (remiss lämnas på laboratoriet) Provtagning under planerad mottagning och akutbesök kommer att utföras dels på laboratoriet, dels inne på undersökningsrummen Inhalationer ges på rum 3 Lappen läggs i lådan utanför. Patienter som skall komma tillbaka dagen efter för inhalation (pärm finns i rum 3) anmäler sig i receptionen. Alla patienter läkaren bedömer skall registreras som läkarbesök. EKG utförs på undersökningsrummet, önskvärt är att patienten ligger kvar. Lappen läggs i lådan utanför laboratoriet Öronspolning görs endast på läkarordination Patienten bör vara förbehandlad Lapp lägges i korg utanför rum 3 Xylocain för injektion kommer att finnas i låst skåp på op-rummet

7 7 RUTINER Läkare Läkarschemat bygger tills vidare på 15-minuters moduler och på fredagseftermiddag 20 minuters moduler Telefontider (10 min) Första patienten förmiddagar och sista Första patienten eftermiddagar och sista Fredagseftermiddag första patienten och sista (20-minuters moduler) På akutmottagningen får tiden mellan kl förbokas av icke akuta patienter På akutmottagningen på eftermiddagen får inga tider förbokas Utöver akutmottagningen kommer läkare som har vanlig mottagning att ha akuttider På förmiddagen finns akuttider inlagda kl På eftermiddagen finns akuttider inlagda kl Varje doktor kommer att ha en förmiddag eller en eftermiddag i veckan för egenmottagning och dessa tider kan endast bokas efter godkännande av berörd läkare Läkarnas egna tidsbokningar görs av sekreterare Alla ändringar i schemat skall ske via ansvarig schemaläggare På fredagseftermiddag kommer en läkare att tjänstgöra som akutläkare Jämna veckor tjänstgör 2 läkare på fredagseftermiddag, en av läkarna är akutläkare och en läkare har administration/hemsjukvård med mera

8 8 SEKRETERARE Mia Riikonen, läkarsekreterare, är SA-, Kundrad-ansvarig, PASIS- samt IT-ansvarig. Lisbeth Frejd, läkarsekreterare, är schemaläggare, IT- och ställföreträdande SA-ansvarig, bokningsansvarig för läkemedelsinfo, nätverksansvarig Lisa Lundberg, läkarsekreterare, är LISSY-ansvarig, remissbevakning samt arkivredogörare Marie Nilsson, läkarsekreterare, PASIS-ansvarig, förrådsansvarig Margaretha Flis, kanslist, administration, reception, Skånekatalog ansvarig INTERN SERVICE. Riktad läkarsekreterarservice till läkarna: Lisa Birgitta Marie Mikael + Ann-Marie Mia Tomas Lisbeth Gunnar Läkarna lägger banden på respektive sekreterarrum/skrivrum enl överenskommelse Vid diktering uppger läkarna dikt.datum, pers.nr, (10 siffror), pat-initialer samt gradantal på Stenorett-lapp. Inga förkortningar dikteras. Akuta diktat dikteras på separata band och lämnas till resp sekreterare INKOMMANDE REMISSER OCH JOURNALKOPIOR Alla inkommande remisser, journalkopior och epikriser datumstämplas, skrivs in i postpärmen och läggs till respektive läkare, övriga i Tomas fack. SEKRETERARE RECEPTION Besökregistrera (läkare + sjukgymn) och skapa kontakttillfälle i BIOSIS (läkare) samt kontrollera att adress + tfn nummer + namn stämmer överens i Pasis och Biosis. Inkomna fax - vårdplanering skall läggas till akutdoktor och sign och faxas åter inom 24 timmar, sparas därefter i pärm med faxkvittot. Epikris kommer oftast via post och skrives in i postpärmen. Meddelande om inläggning/utskrivning lägges i resp läkares postfack.

9 9 Ta ut listor till resp läkarmott Plocka fram RP till morgondagen som läggs tillsammans med listor i läk fack Vid akutbesök lämnas rosa RP till pat i samband med registreringen. Tömma receptionsbrevlåda 1 gång/dag Uteblivna besök debiteras Lägga upp frikort Beställa färdtjänst Skriva ut ev Kundrad-svar Telefonservice Lizzy reg Posthantering Bedömningar förfrågningar hänvisas till akut SSK Kassaavstämning dagligen. Sammanställning och redovisning varje torsdag. Informationsmöte varje morgon. SJUKSKÖTERSKOR: Specialmottagningar- Rp-blankett lämnas till respektive sjuksköterskas fack Astmamottagning- Gunilla se bilaga 6 Diabetesmottagning- Marianne, Helene Enuresmottagning- Birthe Hypertoni-/blodtrycksmottagning- Verica se bilaga 7 Inkontinensmottagning- Lotta Övriga specialuppgifter: Audiogram- Birthe Mantoux(PPD)- Birthe Ansvarsområden: Mediciner från apoteket beställs av Helen Narkotika kontrolleras av Verica Akutrummet, syrgas och defibrillator kontrolleras av Helen Astmautrustning R 3+Maxim: Gunilla Förbands-/injektionsmaterial Birthe Förråd beställs varje torsdag av Gertrud och Ljiljana Tvättförråd beställs varannan onsdag av Gertrud och Ljiljana Sterilförråd beställs 1-2 gånger per vecka av Gertrud och Ljiljana Städning av rummen och genomgång av tillhörande utensilier varje onsdag av Gertrud och Ljiljana

10 10 Bilaga 1 KURATOR Agneta Marke Lind Tel internt: 39750, externt: Arbetstid 75%, lediga fredagar. Ingen speciell telefontid. Telefonsvarare inkopplad då jag inte kan svara. Garanterar inte att jag kan ringa upp samma dag. Hur nå kurator? Inget remisstvång. Patienter och anhöriga tar oftast själva kontakt. Alltid att föredra att patienten själv kontaktar kurator. Då blir det patientens egen motivation som styr. Kurator är en frivillig samtalspartner. Remiss muntlig eller skriftlig - från personalen på VC kan enklast innehålla patientens namn och telefonnummer + ev. information (t ex hänvisning till journalanteckning) samt information om att patienten kommer att ringa mig eller vill bli uppringd av mig. OBS! tala om vem som remitterar. Remisser kommer också utifrån, t ex från psykiatrin eller andra läkare, socialförvaltning. Akuta tider? Svår psykisk påfrestning hänvisas till psyk. akut. Inga akuttider finns, eftersom sådana tider alltid äts upp av angelägna patienter. Kurator är i princip ingen akutinstans utan arbetar med inplanerade besök. Det kan ändå finnas utrymme för akuta ärenden i tidboken t ex akuta kriser i form av återbud, kanske inte samma dag men dagen därpå. Informera mig så tar jag kontakt med patienten. Det kan då bli ett enstaka samtal och sedan väntetid, men i regel är det ändå bra med ett första akut samtal trots väntetiden sedan. I rum 1 finns en lista på jour-instanser dit patienten kan ringa då hon/han har behov av snabb hjälp och stöd. T ex olika kriscentrum, tjejjouren, brottsofferjour, jourhavande medmänniska präst mm. Orsaker till kontakt. Nedanstående orsaker innebär i regel att patienten tagit kontakt med sjukvårdspersonal antingen på VC eller annan sjukvårdsinstans i första hand och därefter får kontakt med kurator. T ex Kriser av olika slag

11 11 Förlusten eller stora förändringar i livet Stressutlösta utmattningsreaktioner Samlevnadsproblem Problem på arbetsplatsen Ångestproblematik eller oro Nedstämdhet och depressioner som handhas inom primärvården. Psykosomatiska besvär Behandlingsåtgärder Bearbetande samtal samtalsterapi Stödsamtal jagstödjande Krisbearbetning Rådgivning och information

12 12 bilaga 2 SJUKGYMNASTERNA INFORMERAR Vi bedömer och behandlar patienter med smärta och besvär från rörelse- och stödjeorganen. Även patienter med neurologiska diagnoser, huvudvärk och migrän kan hänvisas till oss. Vi har kompetens att behandla patienter med MTT ( Medicinsk Tränings Terapi ), MET ( Muskel Energi Teknik ), Mc Kenzie/ MDT ( Mekanisk Diagnostik och Terapi ), OMI ( Orthopaedic Medicine International ), OMT (ortopedmedicinsk terapi),akupunktur, basal kroppskännedom, TENS, hypnos och avspänning. Gruppbehandlingar: Vattengymnastik, individuell träning, endast prioriterade patienter. Diskutera med oss. Parkinson-grupp. Basal kroppskännedom. Artros-skola. Förebyggande information och träningsinstruktioner för nyblivna mammor i samarbete med BVC. Hjälpmedel: TENS-utprovning för hembehandling. Krävs läkarremiss. Försäljning av kryckkäppar vid akut behov. 70 kr/st. Kostnadsfritt under 20 år. Vägar till oss I FÖRSTA HAND ska patienten själv ta kontakt med oss. Vi har telefontid mån-fre kl för tidbokning eller rådgivning. Lämna vår skrifliga information till patienten. Gäller även om pat. har remiss med sig. Observera att personalen alltid kan lämna meddelande på samtliga telefoner utom Remiss endast i de fall då specifika restriktioner/upplysningar behövs. Akutmottagning enligt nedan. Daglig akutmottagning. Akut smärta från rörelse-stödjeorganen, max 14 dagar. Listan finns på sjukgymnasternas expedition, kontakta oss. Pat bokas i turordning, inga tider får hoppas över. Tiderna bokas av sjuksköterska, kurator eller läkare i samråd med oss. Har patienten varit hos läkare är besöket kostnadsfritt inom 24 timmar. Annars kostar det 100 kr. Ansvaret att beställa tolk ligger hos den inremitterande ( vår kod är 4105). Om du som sjuksköterska bokar in patienten, kontrollera alltid om patienten behöver sjukskrivning eller läkemedel.

13 13 Anledningar till förtur. Nydebuterad CVI. Fraktur Korttidssjukskrivna Akutmottagning, akut smärta max 14 dagar. Vad remissen eller RP:n ska innehålla Patientens namn, personnummer, adress, telefonnummer. Kort anamnes, diagnos och din bedömning för ev förtur eller akut omhändertagande. Inremitterandes fullständiga namn. Om patienten behöver tolk och vilket språk. Du som tar emot en remiss utifrån, kontrollera alltid att adress och telefonnummer är aktuellt. Obs! Fråga alltid om patienten är under pågående behandling hos annan sjukgymnast, kiropraktiker, naprapat eller dylikt. Vi behandlar inte parallellt med tanke på ansvarsfrågan. Sjukgymnasterna VC Gullviksborg. Inger Holmkvist internt 39751, externt Susanne Persson internt 39752, externt Malin Åkesson internt 39753, externt Mari Hansson internt 39754, externt Tidsbeställning/Rådgivning internt 39755, externt Måndag fredag

14 14 bilaga BARNHÄLSOVÅRDEN GULLVIKSBORG På barnavårdscentralen finns fyra sjuksköterskor /VUB barn och ungdom/instruktörer i Spädbarnsmassage och en undersköterska. -Barnhälsovårdsöverläkare är Marie Köhler -Barnhälsovårdssamordnare är Sussane Falck och Rose-Marie Hultman -Barnhälsovårdspsykolog är Lotta Pettersson -Kurator är Anette Nilsson. Vårt upptagningsområde innefattar ca 1600 barn Barnavårdcentralen har tidsbeställd mottagning: Rådgivning Vikt Längd Vaccinationer Utvecklingsbedömningar osv. Telefontid måndag-fredag Namn Telefon Internummer Elisabeth Broberg Barbro Delen Anneli Engblom Katarina Hansen Anett Burakovsky Läkarmottagning med förbokade barn. Anneli Engblom och Anne-Marie Adesten torsdagar Katarina Hansen och Christina Franzen torsdagar Barbro Delen och Thomas Bjarnevik tisdagar Elisabeth Broberg och Gunnar Lindvall onsdagar Läkartid finns avsatt på vårdcentralen varje dag kl som bokas av BVC personalen senast kl Personalen på BVC Anneli Engblom, barnsjuksköterska, arbetar även aktivt i överviktsenheten för förskolebarn. Katarina Hansen, barnsjuksköterska, är miljöombud och läkemedelsansvarig. Barbro Delen, barnsjuksköterska, ansvarar för BCG-vaccinationer och är med i enuresföreningen. Elisabeth Broberg, barnsjuksköterska, är miljöombud.

15 15 Anett Burakovsky,undersköterska, är hjärtat i väntrummet. -Välkomnar föräldrar och barn -Väger och mäter barn -Beställer förråd -Tar hand om folkbokföringskort -Journalhantering: in-ut skrivningar -Skriver in och ut i diarum -Skriver kallelser -Tar hand om posten -Rensning av journaler som ska scannas -Skötsel av väntrum,rengöring osv -Vattnar blommor -Påfyllnad av matrial. Vi arbetar efter ett basprogram utarbetat av socialstyrelsen. Vårt arbetsredskap är barnhälsovårdens-metodbok. Det finns en metodbok i varje rum och en på vårdcentralen. Föräldragrupper: Familjerna erbjuds sju tillfällen under första levnadsåret att medverka i föräldragrupper. Inriktningen är förebyggande hälsovård,egenvård och olyckfalls information. I grupperna ingår även spädbarnsmassage, information av barnmorska, sjukgymnast och öppna förskolan. Dagis: Vi gör tillsynsbesök varje år på förskolorna inom vårt område. Avgifter: Besöken är avgiftsfria.

16 16 Basprogram Inom 1 vecka efter hemgång från BB Hembesök av BVC-sköterskan 1:a månaden Sjuksköterskebesök (BVC-besök ca 1/vecka: utvecklingsbedömning) 2:a månaden Sjuksköterskebesök (BVC-besök var 14.e dag) 6-8 veckor Läkarundersökning 3 månader Sjuksköterskebesök (vaccination mot difteri, stelkramp,kikhosta,polio och hemophilus influenzae typ b) 4 månader Sjuksköterskebesök 5 månader Sjuksköterskebesök(vaccination mot difteri, Stelkramp,kikhosta,polio och hemophilus influenzae typ b) 6 månader Läkarundersökning(utvecklingsbedömning, ställningstagande till ev. vaccination mot tuberkulos) 8 månader Sjuksköterskebesök (BOEL-prov,ev hembesök) 10 månader Läkarundersökning eller sjuksköterskebesök (utvecklingsbedömning) 1 år Sjuksköterskebesök eller läkarundersökning (vaccination mot difteri,stelkramp,kikhosta,polio och hemophilus infuenzae typ b) 1 ½ år Läkarundersökning(utvecklingsbedömning, vaccination mot mässling,påssjuka och röda hund. 2 ½ år eller 3år Sjuksköterskebesök (utvecklingsbedömning,språk- och talutveckling. 4 år Sjuksköterskebesök (utvecklingsbedömning,syn,hörsel språk-och talutveckling. 5 eller 6 år Läkarundersökning(utvecklingsbedömning, vaccination mot polio

17 17

18 18 Bilaga 4 RUTINER SAMORDNAD VÅRDPLANERING FÖR VÅRDCENTRALEN GULLVIKSBORG Faxen skall kontrolleras minst 2 ggr/dag, en gång på f m och en gång på e m sköts av sekreteraren som är ansvarig för postöppningen. 1. Ansökan om familjeläkare. Om patienten inte har valt familjeläkare görs detta på avdelningen. Denna faxas ut till respektive vårdcentral. Valet knappas in i LISSY, blanketten skrives på och faxas tillbaka till respektive avdelning inom 24 timmar. 2. Meddelande om inläggning. Lägges i respektive läkares postfack eller om patienten är ny i MAL s postfack. 3. Vårdplan Överlämnas av mottagande sekreterare direkt till någon av akutläkarna. Akutläkaren bedömer om han/hon kan hantera det själv eller lämna över till ansvarig familjeläkare. Pappret skall faxas tillbaka till respektive avdelning inom 24 timmar kommer faxet innan kl skall pappret tillbaka samma dag efter kl nästkommande dag. 4. Utskrivningsmeddelande och/eller medicinsk epikris. Lägges i respektive läkares postfack eller om patienten är ny i MAL s postfack. Vårdplan, utskrivningsmeddelande eller epikris är journalhandling och skall antingen sammanfattas i en journalanteckning eller sparas i pärm.

19 19 Bilaga5 ASYLSÖKANDE Asylsökande som fyllt 18 år har rätt till: Akutvård och akut tandvård Vård och tandvård som inte kan anstå Mödrahälsovård Preventivmedelsrådgivning Vård vid abort Vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen (1988:1472) Asylsökande som inte fyllt 18 år har rätt till: Fullständig hälso- och sjukvård samt tandvård S k gömda barn som inte fyllt 18 år har rätt till: Fullständig hälso och sjukvård samt tandvård Alla asylsökande har rätt till: Hälsoundersökning som genomförs enligt Allmänna råd från Socialstyrelsen Hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar (1995:4)

20 20 Bilaga 6 Astma-mottagning omfattar patienter med astma / KOL, allergi samt rökavvänjning. Astma-mottagningen med undersökning och uppföljning är förlagd till torsdagar. Ansvarig sjuksköterska Gunilla Strausser. Ansvarig distriktsläkare Ann-Mari Adesten. Spirometri RP från läkaren lägges i Gunillas postfack, som kallar patienten efter prioritet. Undersökningsresultatet lämnas till Barbara Nilsson eller Ann-Mari Adesten för tolkning. Svaret lägges till remitterande läkare. Allergi Pricktest utförs av DSK Ann Bergman på Hindby VC. Tester görs på barn över 3 år och vuxna. RP lämnas i Gunillas postfack som vidarebefordrar dem till Ann. Rökavvänjning RP lämnas i Gunillas postfack som kallar patienten till ett enskilt samtal. Diskutera slutdag och hjälpmedel. Ett möte per vecka, 7-8 ggr. Uppföljning med enkät 3, 6 och 12 månader.

21 21 Mot: HYPER Vg: VEA/28 Bilaga 7 HYPERTONI MOTTAGNING Bokning: - 60 min/pat. Endast från Vårdcentralens läkare. - RP-blankett läges i syster Vericas postfack. - På RP:n skall anges hur många blodtryck som önskas o h intervall mellan blodtryckstagningarna. - Vid besöket tages endast blodtryck och puls i sittande. - Vid önskemål om blodtryck i liggande och stående skall detta uppges på remissen. - Remissvar lämnas via RP-n till respektive läkare. Vid besöket tages: Information om: Övrigt: - Blodtryck och puls sittande. Vid yrsel tages både sittande och stående blodtryck. - Vikt - Midjeomfång - BMI (Mål att reducera vikten till MBI <27 för män och <25 för kvinnor) - Kost - Vikt - Motion (ev fysisk aktivitet på recept) - Riskfaktorer: - Rökning - Alkohol - Stress Tex om blodprover är tagna eller planerat läkarbesök MÅLBLODTRYCK: < 140/90 mmhg < 130/85 mm Hg för patienter med diabetes

22 22 DIAGNOSTIK - Diagnosen hypertoni ställs efter upprepade blodtrycksmätningar under standardiserade former. - Blodtrycket mäts 2-3 ggr efter 5 minuters vila i sittande ställning med trippelmanschett. - Mätningen göres med armen understödd till hjärtnivå med kudde. - Patienten skall avstå från rökning, kaffe och fysisk ansträngning minst 30 minuter före - mätningen. - Vid blodtrycksmätning sittande skall patienten luta ryggen mot ryggstödet. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID BLODTRYCKSMÄTNING - Mät alltid blodtrycket i båda armarna vid första besöket - Välj sedan den dominanta armen vilket betyder att det skall skilja 10 mmhg eller mer, om ingen signifikant skillnad mätes trycket alltid i höger arm - Manometern skall vara placerad i ögonhöjd - Kontrollera att mätaren är nollställd före mätningen - Patientens arm skall vara fri från åtsittande klädesplagg - Patienten skall vara tyst och avslappnad - Mät pulsen - Placera stetoskopet under arteria brachialis och pumpa snabbt upp manschetten mmhg över palpabel puls - Släpp ut luften långsamt 2 mmhg - Vid upprepade mätningar viktigt att släppa ut all luft u manschetten och vänta 10 sekunder före nästa mätning REMISSINDIKATIONER FÖR LÄKAREN - Utröna om det föreligger en bestående blodtrycksförhöjning eller inte - Ge råd och information beträffande så kallad icke farmakologisk blodtrycksbehandling - Patienter med okomplicerad blodtrycksbehandling kan i vissa fall gå på årskontroller hos sjuksköterska - utröna om ortostatiskt blodtryck föreligger

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Projektgruppen: Verksamhetschef Gunnel Wahlgren Distriktssköterska Kristina Hofvander Distriktsläkare Regina Feierberg Distriktsläkare Henrik Sieradzki Läkarsekreterare

Läs mer

Vårdcentralen Vikbolandet

Vårdcentralen Vikbolandet Vårdcentralen Vikbolandet Välkommen till Vårdcentralen Vikbolandet Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, bokning av tid eller telefontid samt receptförnyelse sker via sjuksköterska. Sjuksköterskor:

Läs mer

Målsättning Övergripande mål Avancerad tillgänglighet Det vill säga att patienten ska få vård på rätt vårdnivå inom 3 dagar.

Målsättning Övergripande mål Avancerad tillgänglighet Det vill säga att patienten ska få vård på rätt vårdnivå inom 3 dagar. Inledning Vårdcentralen Törnrosen har haft ett stort underskott på personal. Detta har lett till att vi tvingats se över vårt arbetssätt och inleda ett förändringsarbete redan innan vi gick kursen Bra

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Kirsebergs Vårdcentral

Kirsebergs Vårdcentral Slutrapport Bra Mottagning för Kirsebergs Vårdcentral Malmö Teamets deltagare: Eva Pulverer-Marat, verksamhetschef Gunnar Forssell, distriktsläkare Cindy Abrahamss, undersköterska Anna Frankell, sjuksköterska

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Behandlingar Specialistgruppen AB

Behandlingar Specialistgruppen AB Behandlingar Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare, psykolog,

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5 3 Förändringsarbetets

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan Vidar Vårdcentral Med fokus på det friska hos människan Fotograf: Katerina Tzigotzidou Innehållsförteckning VIDAR VÅRDCENTRAL... 1 Vad utmärker Vidar Vårdcentral?... 1 Hur listar jag mig som husläkarpatient?...

Läs mer

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare,

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

AKUTTEAM I PRIMÄRVÅRDEN Mönsteråsmodellen

AKUTTEAM I PRIMÄRVÅRDEN Mönsteråsmodellen AKUTTEAM I PRIMÄRVÅRDEN Mönsteråsmodellen Maria A Hilberth Verksamhetschef Mönsterås Hälsocentral 121127 Mönsterås Hälsocentral Ca 8 600 listade patienter Storlek 6 av 27 offentliga HC Ca 40 medarbetare

Läs mer

BEON Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå på Vårdcentralen

BEON Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå på Vårdcentralen BEON Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå på Vårdcentralen Jan-Ola Westin Vc Ankaret Ref; Rapport - Öppna Prioriteringar i Primärvårdens Sjukgymnastik http://e.lio.se/prioriteringscentrum/pdf/slut%20primarvard%20sju

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö Slutrapport 071016 1 Teamets medlemmar Ann-Katrin Alveblom ST läkare allmänmedicin Vc Centrum Mailadress: ann-katrin.alveblom@ltkronoberg.se

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Familjehemsplacerade barns hälsa. Ulf Svensson, chefläkare 2013-11-25

Familjehemsplacerade barns hälsa. Ulf Svensson, chefläkare 2013-11-25 Familjehemsplacerade barns hälsa Ulf Svensson, chefläkare 2013-11-25 Alla barn har rätt till fysisk och psykisk hälsa FN:s konvention om mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter 2013-11-25

Läs mer

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare,

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL. Verksamhet i förändring. www.slso.sll.se/jordbro

Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL. Verksamhet i förändring. www.slso.sll.se/jordbro Jordbro vårdcentral VIF 1 JORDBRO VÅRDCENTRAL Verksamhet i förändring www.slso.sll.se/jordbro Jordbro vårdcentral VIF 2 Det här är VIF-teamet Annika Karlsson, Verksamhetschef Tfn: 606 14 76 Mail: Annika.I.Karlsson@sll.se

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

NULÄGES-OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR EKEBY VÅRDCENTRAL, 2008-04-14.

NULÄGES-OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR EKEBY VÅRDCENTRAL, 2008-04-14. NULÄGES-OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR EKEBY VÅRDCENTRAL, 2008-04-14. 1. Bakgrund, syfte och material Föreliggande verksamhetsbeskrivning är en del av upphandlingsunderlaget. Syftet med beskrivningen är

Läs mer

Handbok - schemaläggning i PASiS

Handbok - schemaläggning i PASiS Handbok - schemaläggning i PASiS Allmänt...sidan 2 Schemaläggningsmeny.sidan 2 1. Vårdgivarregister... sidan 3 2. Mottagningsrum/brevmall. sidan 5 Översikt mottagningsrum/brevmall... sidan 6 3. Prioriteter..

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Från Vårdcentral till Metabola syndromet Hälsocentral Olika metoder på olika VC

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Primärvård Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga Psykiatri Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Metod Tidigare besök på MVC Strukturerad

Läs mer

Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC

Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC 3 sjuksköterskor 0,75 läkare och akuta mottagningstider 1 undersköterska 1 sekreterare 1 barnmorska 0,5 BHV-sköterska 0,5 kurator (vakant) Migrationsverket Bodens

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Börja arbeta med tidbok online

Börja arbeta med tidbok online Tidbok på nätet PMO Börja arbeta med tidbok online Innan ni ansluter er till tjänsten är ett första steg att utse en ansvarig för tidboken på enheten samt utse ansvarig för att lägga nya scheman enligt

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Andréa Hellsberg, sekreterare

Andréa Hellsberg, sekreterare 1 (5) Plats Sammanträdesrum Tekniska förvaltningens sammanträdesrum, Torggatan 10B, Tingsryd Tid Onsdagen den 6 oktober 2010, kl. 13.30 15.35 Närvarande Göran Andersson, ordförande Rune Hammargren, SPF

Läs mer

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6 Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 2/6 Inledning En säker och effektiv hantering av er är nödvändig för en hög patientsäkerhet

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande 2009 Zandra Granfeldt 2009-04-01 2009-04 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TANDVÅRD 1 1 Hälso- och sjukvård för asylsökande 1.2 Allmänt 1.3 Så kallade gömda barn 1.4 Gömda/papperslösa

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Riktlinje Fotsjukvård

Riktlinje Fotsjukvård 2010-02-1 1(5) Mål och inriktning. Övergripande mål för fotsjukvård är att skapa en god fothälsa genom att i samverkan med övrig vård förebygga och behandla fotskador. Övriga mål är att reducera amputationsfrekvens,

Läs mer

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds?

Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds? Benny.Eklund@lul.se Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds? Vi beslutade om några tjänster Boka, avboka tider Lista sig i primärvården Begära förnyelse av recept Begära förlängning av sjukskrivning

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Teamarbete Reumatologi SUS

Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Tidigt kontakt med teamet Regelbundna teammöten Teambedömning vid sjukskrivning > 6 veckor 3 olika rehabprogram Undervisningsserie: - Öppen för alla

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna.

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna. VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna. Innehållsförteckning 1. Målsättning...2 2. Barnavårdscentral (BVC)...2

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Treserva Kapitel 6. Tidbok Läkarmedverkan

Treserva Kapitel 6. Tidbok Läkarmedverkan Treserva Kapitel 6 Tidbok Läkarmedverkan Riktlinjer för bokning av läkartid... 1 Tidbokning i Treserva... 2 Läkarnas tidböcker Objekt... 3 Utskrift av bokningar... 6 Riktlinjer för bokning av läkartid

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Kroppslig hälsa hos personer med allvarig och omfattande psykisk sjukdom Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29, 040-675 31 26 emelie.sunden@skane.se

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Uppföljning 2014. Vår Vårdcentral Katrineholm

Uppföljning 2014. Vår Vårdcentral Katrineholm Uppföljning 2014 Vår Vårdcentral Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex.

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. FaR, kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal ge många människor bättre

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Stressrelaterad psykisk ohälsa LATHUND. Utredning, diagnostik och behandling

Stressrelaterad psykisk ohälsa LATHUND. Utredning, diagnostik och behandling Stressrelaterad psykisk ohälsa LATHUND Utredning, diagnostik och behandling Innehållsförteckning 1. Vad är stressrelaterad psykisk ohälsa? 3 2. Förslag på utredning 4 3. Diagnos 7 4. Behandling 10 5. Sjukskrivning

Läs mer

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg Gäller från 200-0-0 VÅRD UTANFÖR AFL Allmänt Taxan innehåller åtgärder och tjänster som faller utanför AFL (t ex hälsokontroller, vaccinationer och utfärdande av intyg). För dessa tjänster betalar patienten

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer