VÄLKOMMEN TILL VÅRDCENTRALEN GULLVIKSBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL VÅRDCENTRALEN GULLVIKSBORG"

Transkript

1 1 tisdag den 27 januari 2004 VÄLKOMMEN TILL VÅRDCENTRALEN GULLVIKSBORG Verksamhetschef är Marie Olsson som har ansvar för vårdcentralerna Gullviksborg och Hindby. Tomas Bjarnevik är medicinskt ansvarig läkare Marianne Bjerström är samordnande distriktssköterska Vårdcentralens upptagningsområde är cirka invånare och omfattar huvudsakligen Gullvik, Hermodsdal, Eriksfält, Nydala och delar av Hindby På vårdcentralen finns 4,5 distriktsläkare, 0,5 kurator, 1distriktssköterska, 5 sjuksköterskor, 2 undersköterskor, 3,5 läkarsekreterare, 0,5 kanslist på halvtid samt planerat för 1 AT-läkare och 1 ST-läkare, 4 sjukgymnaster, 4 barnsjuksköterskor med en undersköterska på 75% Läkarmottagningen har alltid förbokade patienter akuta tider bokas in samma dag från kl 8.00, antingen via telefon eller om patienterna kommer hit för bedömning Kurator bokar själv sina patienter, se bilaga 1 Sjusköterskorna har öppen mottagning måndag, tisdag, torsdag, fredag kl övriga tider är förbokade Sjukgymnaster tar emot patienter både via remiss och egen tidsbokning, se bilaga 2 BVC drivs enligt riktlinjer för barnhälsovårdsplanen, se bilaga 3

2 2 PATIENTFLÖDET Patienter bör lista sig i samband med läkarbesök RP-blankett skrives av sjuksköterska vid tidbokningen alternativt av läkare till egen mottagning. RP-blanketterna plockas fram av sekreterarna dagen före planerad tid Lista över mottagningsbesöken drages fram samt RP blanketterna fästes vid denna och läggs i läkarfacken. Lista lämnas även till laboratoriet. Patienten anmäler sig och kontakttillfälle göres i receptionen, kontrollera att adress och telefonnummer stämmer i PASIS och Biosis. Alla patienter som fått tider och uteblir skall debiteras. Vid planerade läkarbesök anmäler patienten sig i receptionen och får sitta ner i väntrummet, läkaren hämtar själv patienten. Patient som skall opereras, rektoskoperas, eller prover tagas innan läkarbesöket sätter sjuksköterska/undersköterska in på undersökningsrummet Vid behov av prover, EKG m m sätter doktorn RP:n i facket utanför laboratoriet På RP:n skall också anges var patienten finns, väntrummet? undersökningsrum med nr? Om patienten kan gå hem direkt skall detta också anges på RP:n När provtagning m m är klart sättes RP:n i läkarens fack med uppgift om var patienten finns Gyn, op och rektoskopier bokas i datorn, men skrivs även in i en speciell bok i tidsbeställningen Akuta röntgen läkarna skriver i KundRad, ger patienten en lapp där det står akut rtg och meddelar akutsköterskan. Slottsstaden och Ellenbogen: ge patienten remissen och be patienten gå dit Vid planerade röntgenundersökningar som dikteras och kräver förberedelser ge patienten recept på detta, gäller Slottsstaden, Ellenbogen samt UMAS Föreskrifter på rum 3

3 3 AKUTA PATIENTER Normaltiderna för akutbesök är 15 minuter, t ex luftvägsinfektioner, hudutslag, urinvägsinfektioner m m Urinvägsbesvär hos män bokas på 30 minuter Patienter med yrsel, huvudvärk, andningsbesvär, bröstsmärtor, neurologiska symtom och akut nytillkomen diffus symtomatologi bokas på 30 minuter, med tolk 45 min Äldre patienter med andra bakomliggande sjukdomar bokas på 30 minuter Alla tolkpatienter bokas på minuter Akuta psykiska besvär/psykosociala problem bokas på 30 minuter om tolk 45 minuter Rättsintyg 45 minuter Gynekologiska symtom 30 minuter Patienter med akuta smärtor, t ex ryggar, trauma, sårskada m m bokas på 30 minuter, har patienten däremot haft besvär under längre tid, ska vanlig återbesökstid bokas Akuta sjukskrivningar bokas på 30 minuter med undantag av luftvägsinfektioner 15 minuter Patienter med många olika besvär ska informeras om att vid akutbesöket handlägges endast akuta besvär och övriga symtom får handläggas på vanlig återbesökstid En akut BVC tid kl varje dag. Bokas av BVC sköterska fram till kl omvandlas därefter till akut tid Hemsjukvårdstid 1 tim per läkare och vecka kl , omvandlas till akut tid efter kl PLANERADE MOTTAGNINGSBESÖK Normaltiden är 30 minuter Öronkontroller 15 minuter Förstagångsbesök med komplicerade somatiska sjukdomstillstånd, mycket gamla patienter och nybesök med tolk bokas på 45 minuter Nybesök av patienter med kronisk smärta, psykiska besvär och sociala problem bokas också på 45 minuter

4 4 Patienter med hudförändringar bokas på 15 minuter för bedömning Bedömer läkaren att kirurgisk åtgärd är indicerad ges nytt återbesök och på RP:n anges tidsåtgång Förlängning av långtidssjukskrivningar bokas på 30 minuter om tolk behövs 45 min Intyg till t ex Försäkringskassan, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen bokas på 45 minuter och om tolk behövs 60 minuter SJUKSKRIVNINGAR Alla patienter som sjukskrives mer än 14 dagar av läkare här på mottagningen ansvarar respektive läkare för en eventuell förlängning av sjukskrivningen - planerat återbesök, ''egen mottagning'' eller administrativ tid. Lämnas till respektive sekreterare. Patienter som är långtidssjukskrivna av annan läkare än här på mottagningen skall endast undantagsvis erbjudas tid till vår mottagning för ställningstagande till förlängning FÖRNYELSE AV RECEPT Grundprincipen bör vara att alla patienter skall erhålla recept som räcker till nästa återbesök ( och lite till ) Receptförnyelse bör i regel ske genom ett nytt läkarbesök Akut slut på medicin boka 15 minuter - informera patienten att endast recept kommer att utfärdas och nytt återbesök kommer att planeras in Yngre patienter som står på beroendeframkallande medel Treo comp, Citodon, Tramadol, bensodiazepiner och sömnmedel m fl skall alltid erhålla läkarbesök vid förnyelse (Socialstyrelsens uppfattning) TELEFONTIDER Förbokade telefontider min moduler på akut och mottagnings fm

5 5 INKOMMANDE REMISSER OCH JOURNALKOPIOR Remiss in: läkarsekreteraren datumstämplar, kollar om patienten är listad eller tillhör vårt område (skriv liten lapp om vilket) Skriv in i pärmen inkommande remisser Alla journalkopior som kommer skall läggas i respektive läkares fack nya till MAL/medicinskt ansvarig läkare) Alla inkommande remisser med begäran om läkarbesök läggs till vederbörande dr, nya eller olistade patienter som tillhör vårt område till MAL som i sin tur fördelar remisserna efter genomläsning Samordnad vårdplanering sköts enlig särskild instruktion enl. bilaga 5 KANDIDAT UTBILDNINGSLÄKARE Avsatt tid för handledning Rimlig arbetsbörda för AT-läkare, högst 10 patienter per heldag! PATIENTBEDÖMNING AV SJUKSKÖTERSKA För rådgivning av sjuksköterska mellan tar patienten en kölapp i väntrummet. Önskar patienten planerad mottagningstid ber sekreteraren patienten gå hem och ringa hit på eftermiddagen för tidsbokning. Vid problem i receptionen skall akutsjuksköterska hjälpa till. Akutteamet- Rum ½ 1 Sjuksköterska, laboratoriesyster arbetar tillsammans med akutdoktor för att minimera runt om patienten arbetet för doktorn. Eventuella prover skall ha ordinerats och tagits innan patienten träffar doktorn. Akutsyster skall hela tiden en dialog med doktorn. Eventuella extra patienter bokas endast via akutsyster. Tar hand om alla akut sjuka som kommer till vårdcentralen. Se pm på rum ½ ett. Assistans vid tidsbeställda mottagningar-rum 3 Laboratoriesyster ( ej akut) assisterar i första hand och svarar för provtagningar.

6 6 Syster på rum 3 tar hand om sjuksköterskeuppgifterna. Bokar återbesöks-, blodtryckstider med mera. Telefonrådgivning-Rum 1 Bemannat hela dagen med minst 1 sjuksköterska DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTTAGNING Patienten kan komma via remiss eller söka själv. I första hand bokas patienter som behöver kontinuitet i i vården. Öppen mottagning måndag, tisdag, torsdag och fredag kl , övrig tid efter bokning. Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl PROVTAGNING/BEHANDLING/EKG Provtagning inför läkarbesök och extern provtagning är välkomna måndag-fredag kl 8-9, nummerlappar finns i väntrummet Registrering av extern provtagning i PASIS på laboratoriet Om prover skall tagas före nästa läkarbesök be patienten komma hit en vecka före besöket (remiss lämnas på laboratoriet) Provtagning under planerad mottagning och akutbesök kommer att utföras dels på laboratoriet, dels inne på undersökningsrummen Inhalationer ges på rum 3 Lappen läggs i lådan utanför. Patienter som skall komma tillbaka dagen efter för inhalation (pärm finns i rum 3) anmäler sig i receptionen. Alla patienter läkaren bedömer skall registreras som läkarbesök. EKG utförs på undersökningsrummet, önskvärt är att patienten ligger kvar. Lappen läggs i lådan utanför laboratoriet Öronspolning görs endast på läkarordination Patienten bör vara förbehandlad Lapp lägges i korg utanför rum 3 Xylocain för injektion kommer att finnas i låst skåp på op-rummet

7 7 RUTINER Läkare Läkarschemat bygger tills vidare på 15-minuters moduler och på fredagseftermiddag 20 minuters moduler Telefontider (10 min) Första patienten förmiddagar och sista Första patienten eftermiddagar och sista Fredagseftermiddag första patienten och sista (20-minuters moduler) På akutmottagningen får tiden mellan kl förbokas av icke akuta patienter På akutmottagningen på eftermiddagen får inga tider förbokas Utöver akutmottagningen kommer läkare som har vanlig mottagning att ha akuttider På förmiddagen finns akuttider inlagda kl På eftermiddagen finns akuttider inlagda kl Varje doktor kommer att ha en förmiddag eller en eftermiddag i veckan för egenmottagning och dessa tider kan endast bokas efter godkännande av berörd läkare Läkarnas egna tidsbokningar görs av sekreterare Alla ändringar i schemat skall ske via ansvarig schemaläggare På fredagseftermiddag kommer en läkare att tjänstgöra som akutläkare Jämna veckor tjänstgör 2 läkare på fredagseftermiddag, en av läkarna är akutläkare och en läkare har administration/hemsjukvård med mera

8 8 SEKRETERARE Mia Riikonen, läkarsekreterare, är SA-, Kundrad-ansvarig, PASIS- samt IT-ansvarig. Lisbeth Frejd, läkarsekreterare, är schemaläggare, IT- och ställföreträdande SA-ansvarig, bokningsansvarig för läkemedelsinfo, nätverksansvarig Lisa Lundberg, läkarsekreterare, är LISSY-ansvarig, remissbevakning samt arkivredogörare Marie Nilsson, läkarsekreterare, PASIS-ansvarig, förrådsansvarig Margaretha Flis, kanslist, administration, reception, Skånekatalog ansvarig INTERN SERVICE. Riktad läkarsekreterarservice till läkarna: Lisa Birgitta Marie Mikael + Ann-Marie Mia Tomas Lisbeth Gunnar Läkarna lägger banden på respektive sekreterarrum/skrivrum enl överenskommelse Vid diktering uppger läkarna dikt.datum, pers.nr, (10 siffror), pat-initialer samt gradantal på Stenorett-lapp. Inga förkortningar dikteras. Akuta diktat dikteras på separata band och lämnas till resp sekreterare INKOMMANDE REMISSER OCH JOURNALKOPIOR Alla inkommande remisser, journalkopior och epikriser datumstämplas, skrivs in i postpärmen och läggs till respektive läkare, övriga i Tomas fack. SEKRETERARE RECEPTION Besökregistrera (läkare + sjukgymn) och skapa kontakttillfälle i BIOSIS (läkare) samt kontrollera att adress + tfn nummer + namn stämmer överens i Pasis och Biosis. Inkomna fax - vårdplanering skall läggas till akutdoktor och sign och faxas åter inom 24 timmar, sparas därefter i pärm med faxkvittot. Epikris kommer oftast via post och skrives in i postpärmen. Meddelande om inläggning/utskrivning lägges i resp läkares postfack.

9 9 Ta ut listor till resp läkarmott Plocka fram RP till morgondagen som läggs tillsammans med listor i läk fack Vid akutbesök lämnas rosa RP till pat i samband med registreringen. Tömma receptionsbrevlåda 1 gång/dag Uteblivna besök debiteras Lägga upp frikort Beställa färdtjänst Skriva ut ev Kundrad-svar Telefonservice Lizzy reg Posthantering Bedömningar förfrågningar hänvisas till akut SSK Kassaavstämning dagligen. Sammanställning och redovisning varje torsdag. Informationsmöte varje morgon. SJUKSKÖTERSKOR: Specialmottagningar- Rp-blankett lämnas till respektive sjuksköterskas fack Astmamottagning- Gunilla se bilaga 6 Diabetesmottagning- Marianne, Helene Enuresmottagning- Birthe Hypertoni-/blodtrycksmottagning- Verica se bilaga 7 Inkontinensmottagning- Lotta Övriga specialuppgifter: Audiogram- Birthe Mantoux(PPD)- Birthe Ansvarsområden: Mediciner från apoteket beställs av Helen Narkotika kontrolleras av Verica Akutrummet, syrgas och defibrillator kontrolleras av Helen Astmautrustning R 3+Maxim: Gunilla Förbands-/injektionsmaterial Birthe Förråd beställs varje torsdag av Gertrud och Ljiljana Tvättförråd beställs varannan onsdag av Gertrud och Ljiljana Sterilförråd beställs 1-2 gånger per vecka av Gertrud och Ljiljana Städning av rummen och genomgång av tillhörande utensilier varje onsdag av Gertrud och Ljiljana

10 10 Bilaga 1 KURATOR Agneta Marke Lind Tel internt: 39750, externt: Arbetstid 75%, lediga fredagar. Ingen speciell telefontid. Telefonsvarare inkopplad då jag inte kan svara. Garanterar inte att jag kan ringa upp samma dag. Hur nå kurator? Inget remisstvång. Patienter och anhöriga tar oftast själva kontakt. Alltid att föredra att patienten själv kontaktar kurator. Då blir det patientens egen motivation som styr. Kurator är en frivillig samtalspartner. Remiss muntlig eller skriftlig - från personalen på VC kan enklast innehålla patientens namn och telefonnummer + ev. information (t ex hänvisning till journalanteckning) samt information om att patienten kommer att ringa mig eller vill bli uppringd av mig. OBS! tala om vem som remitterar. Remisser kommer också utifrån, t ex från psykiatrin eller andra läkare, socialförvaltning. Akuta tider? Svår psykisk påfrestning hänvisas till psyk. akut. Inga akuttider finns, eftersom sådana tider alltid äts upp av angelägna patienter. Kurator är i princip ingen akutinstans utan arbetar med inplanerade besök. Det kan ändå finnas utrymme för akuta ärenden i tidboken t ex akuta kriser i form av återbud, kanske inte samma dag men dagen därpå. Informera mig så tar jag kontakt med patienten. Det kan då bli ett enstaka samtal och sedan väntetid, men i regel är det ändå bra med ett första akut samtal trots väntetiden sedan. I rum 1 finns en lista på jour-instanser dit patienten kan ringa då hon/han har behov av snabb hjälp och stöd. T ex olika kriscentrum, tjejjouren, brottsofferjour, jourhavande medmänniska präst mm. Orsaker till kontakt. Nedanstående orsaker innebär i regel att patienten tagit kontakt med sjukvårdspersonal antingen på VC eller annan sjukvårdsinstans i första hand och därefter får kontakt med kurator. T ex Kriser av olika slag

11 11 Förlusten eller stora förändringar i livet Stressutlösta utmattningsreaktioner Samlevnadsproblem Problem på arbetsplatsen Ångestproblematik eller oro Nedstämdhet och depressioner som handhas inom primärvården. Psykosomatiska besvär Behandlingsåtgärder Bearbetande samtal samtalsterapi Stödsamtal jagstödjande Krisbearbetning Rådgivning och information

12 12 bilaga 2 SJUKGYMNASTERNA INFORMERAR Vi bedömer och behandlar patienter med smärta och besvär från rörelse- och stödjeorganen. Även patienter med neurologiska diagnoser, huvudvärk och migrän kan hänvisas till oss. Vi har kompetens att behandla patienter med MTT ( Medicinsk Tränings Terapi ), MET ( Muskel Energi Teknik ), Mc Kenzie/ MDT ( Mekanisk Diagnostik och Terapi ), OMI ( Orthopaedic Medicine International ), OMT (ortopedmedicinsk terapi),akupunktur, basal kroppskännedom, TENS, hypnos och avspänning. Gruppbehandlingar: Vattengymnastik, individuell träning, endast prioriterade patienter. Diskutera med oss. Parkinson-grupp. Basal kroppskännedom. Artros-skola. Förebyggande information och träningsinstruktioner för nyblivna mammor i samarbete med BVC. Hjälpmedel: TENS-utprovning för hembehandling. Krävs läkarremiss. Försäljning av kryckkäppar vid akut behov. 70 kr/st. Kostnadsfritt under 20 år. Vägar till oss I FÖRSTA HAND ska patienten själv ta kontakt med oss. Vi har telefontid mån-fre kl för tidbokning eller rådgivning. Lämna vår skrifliga information till patienten. Gäller även om pat. har remiss med sig. Observera att personalen alltid kan lämna meddelande på samtliga telefoner utom Remiss endast i de fall då specifika restriktioner/upplysningar behövs. Akutmottagning enligt nedan. Daglig akutmottagning. Akut smärta från rörelse-stödjeorganen, max 14 dagar. Listan finns på sjukgymnasternas expedition, kontakta oss. Pat bokas i turordning, inga tider får hoppas över. Tiderna bokas av sjuksköterska, kurator eller läkare i samråd med oss. Har patienten varit hos läkare är besöket kostnadsfritt inom 24 timmar. Annars kostar det 100 kr. Ansvaret att beställa tolk ligger hos den inremitterande ( vår kod är 4105). Om du som sjuksköterska bokar in patienten, kontrollera alltid om patienten behöver sjukskrivning eller läkemedel.

13 13 Anledningar till förtur. Nydebuterad CVI. Fraktur Korttidssjukskrivna Akutmottagning, akut smärta max 14 dagar. Vad remissen eller RP:n ska innehålla Patientens namn, personnummer, adress, telefonnummer. Kort anamnes, diagnos och din bedömning för ev förtur eller akut omhändertagande. Inremitterandes fullständiga namn. Om patienten behöver tolk och vilket språk. Du som tar emot en remiss utifrån, kontrollera alltid att adress och telefonnummer är aktuellt. Obs! Fråga alltid om patienten är under pågående behandling hos annan sjukgymnast, kiropraktiker, naprapat eller dylikt. Vi behandlar inte parallellt med tanke på ansvarsfrågan. Sjukgymnasterna VC Gullviksborg. Inger Holmkvist internt 39751, externt Susanne Persson internt 39752, externt Malin Åkesson internt 39753, externt Mari Hansson internt 39754, externt Tidsbeställning/Rådgivning internt 39755, externt Måndag fredag

14 14 bilaga BARNHÄLSOVÅRDEN GULLVIKSBORG På barnavårdscentralen finns fyra sjuksköterskor /VUB barn och ungdom/instruktörer i Spädbarnsmassage och en undersköterska. -Barnhälsovårdsöverläkare är Marie Köhler -Barnhälsovårdssamordnare är Sussane Falck och Rose-Marie Hultman -Barnhälsovårdspsykolog är Lotta Pettersson -Kurator är Anette Nilsson. Vårt upptagningsområde innefattar ca 1600 barn Barnavårdcentralen har tidsbeställd mottagning: Rådgivning Vikt Längd Vaccinationer Utvecklingsbedömningar osv. Telefontid måndag-fredag Namn Telefon Internummer Elisabeth Broberg Barbro Delen Anneli Engblom Katarina Hansen Anett Burakovsky Läkarmottagning med förbokade barn. Anneli Engblom och Anne-Marie Adesten torsdagar Katarina Hansen och Christina Franzen torsdagar Barbro Delen och Thomas Bjarnevik tisdagar Elisabeth Broberg och Gunnar Lindvall onsdagar Läkartid finns avsatt på vårdcentralen varje dag kl som bokas av BVC personalen senast kl Personalen på BVC Anneli Engblom, barnsjuksköterska, arbetar även aktivt i överviktsenheten för förskolebarn. Katarina Hansen, barnsjuksköterska, är miljöombud och läkemedelsansvarig. Barbro Delen, barnsjuksköterska, ansvarar för BCG-vaccinationer och är med i enuresföreningen. Elisabeth Broberg, barnsjuksköterska, är miljöombud.

15 15 Anett Burakovsky,undersköterska, är hjärtat i väntrummet. -Välkomnar föräldrar och barn -Väger och mäter barn -Beställer förråd -Tar hand om folkbokföringskort -Journalhantering: in-ut skrivningar -Skriver in och ut i diarum -Skriver kallelser -Tar hand om posten -Rensning av journaler som ska scannas -Skötsel av väntrum,rengöring osv -Vattnar blommor -Påfyllnad av matrial. Vi arbetar efter ett basprogram utarbetat av socialstyrelsen. Vårt arbetsredskap är barnhälsovårdens-metodbok. Det finns en metodbok i varje rum och en på vårdcentralen. Föräldragrupper: Familjerna erbjuds sju tillfällen under första levnadsåret att medverka i föräldragrupper. Inriktningen är förebyggande hälsovård,egenvård och olyckfalls information. I grupperna ingår även spädbarnsmassage, information av barnmorska, sjukgymnast och öppna förskolan. Dagis: Vi gör tillsynsbesök varje år på förskolorna inom vårt område. Avgifter: Besöken är avgiftsfria.

16 16 Basprogram Inom 1 vecka efter hemgång från BB Hembesök av BVC-sköterskan 1:a månaden Sjuksköterskebesök (BVC-besök ca 1/vecka: utvecklingsbedömning) 2:a månaden Sjuksköterskebesök (BVC-besök var 14.e dag) 6-8 veckor Läkarundersökning 3 månader Sjuksköterskebesök (vaccination mot difteri, stelkramp,kikhosta,polio och hemophilus influenzae typ b) 4 månader Sjuksköterskebesök 5 månader Sjuksköterskebesök(vaccination mot difteri, Stelkramp,kikhosta,polio och hemophilus influenzae typ b) 6 månader Läkarundersökning(utvecklingsbedömning, ställningstagande till ev. vaccination mot tuberkulos) 8 månader Sjuksköterskebesök (BOEL-prov,ev hembesök) 10 månader Läkarundersökning eller sjuksköterskebesök (utvecklingsbedömning) 1 år Sjuksköterskebesök eller läkarundersökning (vaccination mot difteri,stelkramp,kikhosta,polio och hemophilus infuenzae typ b) 1 ½ år Läkarundersökning(utvecklingsbedömning, vaccination mot mässling,påssjuka och röda hund. 2 ½ år eller 3år Sjuksköterskebesök (utvecklingsbedömning,språk- och talutveckling. 4 år Sjuksköterskebesök (utvecklingsbedömning,syn,hörsel språk-och talutveckling. 5 eller 6 år Läkarundersökning(utvecklingsbedömning, vaccination mot polio

17 17

18 18 Bilaga 4 RUTINER SAMORDNAD VÅRDPLANERING FÖR VÅRDCENTRALEN GULLVIKSBORG Faxen skall kontrolleras minst 2 ggr/dag, en gång på f m och en gång på e m sköts av sekreteraren som är ansvarig för postöppningen. 1. Ansökan om familjeläkare. Om patienten inte har valt familjeläkare görs detta på avdelningen. Denna faxas ut till respektive vårdcentral. Valet knappas in i LISSY, blanketten skrives på och faxas tillbaka till respektive avdelning inom 24 timmar. 2. Meddelande om inläggning. Lägges i respektive läkares postfack eller om patienten är ny i MAL s postfack. 3. Vårdplan Överlämnas av mottagande sekreterare direkt till någon av akutläkarna. Akutläkaren bedömer om han/hon kan hantera det själv eller lämna över till ansvarig familjeläkare. Pappret skall faxas tillbaka till respektive avdelning inom 24 timmar kommer faxet innan kl skall pappret tillbaka samma dag efter kl nästkommande dag. 4. Utskrivningsmeddelande och/eller medicinsk epikris. Lägges i respektive läkares postfack eller om patienten är ny i MAL s postfack. Vårdplan, utskrivningsmeddelande eller epikris är journalhandling och skall antingen sammanfattas i en journalanteckning eller sparas i pärm.

19 19 Bilaga5 ASYLSÖKANDE Asylsökande som fyllt 18 år har rätt till: Akutvård och akut tandvård Vård och tandvård som inte kan anstå Mödrahälsovård Preventivmedelsrådgivning Vård vid abort Vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen (1988:1472) Asylsökande som inte fyllt 18 år har rätt till: Fullständig hälso- och sjukvård samt tandvård S k gömda barn som inte fyllt 18 år har rätt till: Fullständig hälso och sjukvård samt tandvård Alla asylsökande har rätt till: Hälsoundersökning som genomförs enligt Allmänna råd från Socialstyrelsen Hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar (1995:4)

20 20 Bilaga 6 Astma-mottagning omfattar patienter med astma / KOL, allergi samt rökavvänjning. Astma-mottagningen med undersökning och uppföljning är förlagd till torsdagar. Ansvarig sjuksköterska Gunilla Strausser. Ansvarig distriktsläkare Ann-Mari Adesten. Spirometri RP från läkaren lägges i Gunillas postfack, som kallar patienten efter prioritet. Undersökningsresultatet lämnas till Barbara Nilsson eller Ann-Mari Adesten för tolkning. Svaret lägges till remitterande läkare. Allergi Pricktest utförs av DSK Ann Bergman på Hindby VC. Tester görs på barn över 3 år och vuxna. RP lämnas i Gunillas postfack som vidarebefordrar dem till Ann. Rökavvänjning RP lämnas i Gunillas postfack som kallar patienten till ett enskilt samtal. Diskutera slutdag och hjälpmedel. Ett möte per vecka, 7-8 ggr. Uppföljning med enkät 3, 6 och 12 månader.

21 21 Mot: HYPER Vg: VEA/28 Bilaga 7 HYPERTONI MOTTAGNING Bokning: - 60 min/pat. Endast från Vårdcentralens läkare. - RP-blankett läges i syster Vericas postfack. - På RP:n skall anges hur många blodtryck som önskas o h intervall mellan blodtryckstagningarna. - Vid besöket tages endast blodtryck och puls i sittande. - Vid önskemål om blodtryck i liggande och stående skall detta uppges på remissen. - Remissvar lämnas via RP-n till respektive läkare. Vid besöket tages: Information om: Övrigt: - Blodtryck och puls sittande. Vid yrsel tages både sittande och stående blodtryck. - Vikt - Midjeomfång - BMI (Mål att reducera vikten till MBI <27 för män och <25 för kvinnor) - Kost - Vikt - Motion (ev fysisk aktivitet på recept) - Riskfaktorer: - Rökning - Alkohol - Stress Tex om blodprover är tagna eller planerat läkarbesök MÅLBLODTRYCK: < 140/90 mmhg < 130/85 mm Hg för patienter med diabetes

22 22 DIAGNOSTIK - Diagnosen hypertoni ställs efter upprepade blodtrycksmätningar under standardiserade former. - Blodtrycket mäts 2-3 ggr efter 5 minuters vila i sittande ställning med trippelmanschett. - Mätningen göres med armen understödd till hjärtnivå med kudde. - Patienten skall avstå från rökning, kaffe och fysisk ansträngning minst 30 minuter före - mätningen. - Vid blodtrycksmätning sittande skall patienten luta ryggen mot ryggstödet. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID BLODTRYCKSMÄTNING - Mät alltid blodtrycket i båda armarna vid första besöket - Välj sedan den dominanta armen vilket betyder att det skall skilja 10 mmhg eller mer, om ingen signifikant skillnad mätes trycket alltid i höger arm - Manometern skall vara placerad i ögonhöjd - Kontrollera att mätaren är nollställd före mätningen - Patientens arm skall vara fri från åtsittande klädesplagg - Patienten skall vara tyst och avslappnad - Mät pulsen - Placera stetoskopet under arteria brachialis och pumpa snabbt upp manschetten mmhg över palpabel puls - Släpp ut luften långsamt 2 mmhg - Vid upprepade mätningar viktigt att släppa ut all luft u manschetten och vänta 10 sekunder före nästa mätning REMISSINDIKATIONER FÖR LÄKAREN - Utröna om det föreligger en bestående blodtrycksförhöjning eller inte - Ge råd och information beträffande så kallad icke farmakologisk blodtrycksbehandling - Patienter med okomplicerad blodtrycksbehandling kan i vissa fall gå på årskontroller hos sjuksköterska - utröna om ortostatiskt blodtryck föreligger

Bilaga 2: Enkätsvarssammanställning. Enkät till sjuksköterskor vid landstingets vårdcentraler 2014

Bilaga 2: Enkätsvarssammanställning. Enkät till sjuksköterskor vid landstingets vårdcentraler 2014 Bilaga 2: Enkätsvarssammanställning Enkät till sjuksköterskor vid landstingets vårdcentraler 2014 Innehåll Svarsfrekvens och bakgrundsfrågor... 2 Användning av arbetstid och uppfattning om användning av

Läs mer

Välkommen till Akutmottagningen

Välkommen till Akutmottagningen Välkommen till Akutmottagningen Akuten bara när det är allvarligt Du skall alltid åka till närmaste akutmottagning vid livshotande tillstånd samt om du känner dig allvarligt oroad över plötsligt uppkomna

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

VÅRDEN ERBJUDER HÄLSO- SAMTAL

VÅRDEN ERBJUDER HÄLSO- SAMTAL En tidning från Landstinget i Jönköpings län 1.2012 Fyller du jämnt? VÅRDEN ERBJUDER HÄLSO- SAMTAL SIDORNA 2 3 Patientguide 2012 Riv ur och spara! SIDORNA 7 18 Läs också... Andningsgympa mot kol SIDAN

Läs mer

Landstingskatalogen 2011 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver vård

Landstingskatalogen 2011 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver vård Landstingskatalogen 2011 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver vård Råd om vård på webben Innehåller blankett om val av hälsocentral Resa inget hinder för snabb operation www.lg.se 1 2 Innehåll

Läs mer

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient.

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Katalogen 2010 Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Vi skriver ut fysisk aktivitet på recept (FaR). Det kan både förebygga och behandla

Läs mer

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Landsting Sverige är uppdelat i Kommuner och Landsting. Det finns 18 Landsting och i dessa finns ett antal kommuner. Sjukvården i Sverige bedrivs av Landstinget, hälsocentraler

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 3 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, oktober och december).

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM VID VÅLD MOT KVINNOR

HANDLINGSPROGRAM VID VÅLD MOT KVINNOR Höglandets sjukvårdsområde Utarbetad av Anne-Len Jägsell Agneta Rahm-Johansson Margareta Svedman Katarina Drott Anna-Karin Arvidsson Malena Tiefenthal Datum: 2006-06-28 Upplaga nr. 2 Ersätter upplaga 1

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

Bra mottagning Ett verktyg för kontinuerlig förbättring av tillgängligheten i sjukvården

Bra mottagning Ett verktyg för kontinuerlig förbättring av tillgängligheten i sjukvården Bra mottagning Ett verktyg för kontinuerlig förbättring av tillgängligheten i sjukvården Tech Futurum Avancerad vårdadministration Februari Maj 2007 Författare:, Handledare: Ewa Ekholm, Bengt Ardenvik

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare

Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare Bakgrund Som en del av granskningen genomfördes en enkätundersökning om hur systemet VAS används och hur användarna upplever

Läs mer

Patientnämnden - Delegationslista 2014-07-10

Patientnämnden - Delegationslista 2014-07-10 V0910-04456-34 Fick inte utredning och röntgen Har vid flera tillfällen sökt hjälp för olika problem, vid husläkarmottagning som sömnproblem, panikångest, hosta och knäskada. Har för den psykiatriska ohälsan

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION...

TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION... TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION... Sammanhållen journalföring I journalerna finns hela din vårdhistora samlad men vård som du fått hos en vårdgivare syns inte per automatik hos en annan.

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

Nu i Läkarvillan med fokus på kvinnohälsa, patientsäkerhet och tillgänglighet GynStockholm det självklara valet för patienter och läkare

Nu i Läkarvillan med fokus på kvinnohälsa, patientsäkerhet och tillgänglighet GynStockholm det självklara valet för patienter och läkare Korrektur 10, 3/12. Nu i Läkarvillan med fokus på kvinnohälsa, patientsäkerhet och tillgänglighet GynStockholm det självklara valet för patienter och läkare Grundarna har ordet Vår första verksamhet, GynStockholm,

Läs mer

NULÄGES-OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR EKEBY VÅRDCENTRAL, 2008-04-14.

NULÄGES-OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR EKEBY VÅRDCENTRAL, 2008-04-14. NULÄGES-OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR EKEBY VÅRDCENTRAL, 2008-04-14. 1. Bakgrund, syfte och material Föreliggande verksamhetsbeskrivning är en del av upphandlingsunderlaget. Syftet med beskrivningen är

Läs mer

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 Nummer 5 dec 2014 TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 INTRYCK 5 2014 1 I DETTA NUMMER Flera möjligheter att nå Vårdcentralen Gripen 4 Rutinerade sjuksköterskor svarar i telefon i Årjäng 6 Svarar hela dagen 8

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Bra givna svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin 2006

Bra givna svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin 2006 Bra givna svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin 2006 De erfarna allmänläkare som granskat frågorna, två för varje uppgift, har valt ut ett av de bästa svaren på varje uppgift. Ofta

Läs mer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer Kirurgiska kliniken Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer 1 Till Dig som ska opereras för bröstcancer Att få besked om att man har bröstcancer kan vara kaotiskt, men det finns en väg

Läs mer

Ackreditering Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag. Ackrediteringar Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag

Ackreditering Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag. Ackrediteringar Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag Ackrediteringar Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag 1 Innehåll: Sid 1. Nötkärnan Vård och Omsorg AB 3 2. Nötkärnan vårdenheter de medarbetarägda alternativen 4 3. Verksamhetsidé, inriktning

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-02-03 P 14 ANMÄLAN 2015-01-20 PaN A1501-00010-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke VISA blev VIS CVU Rapportserie 2005:6 Projektledare: Susanna Lindman Barnsjuksköterska Barn- och ungdomsmedicin Mölnlycke Sammanfattning Föräldrar

Läs mer