Vad är presidiets roll? Presidiet ska inte vara ledande för SFS arbete, presidiet ska förhålla sig till fum och styr snarare än driva nya frågor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är presidiets roll? Presidiet ska inte vara ledande för SFS arbete, presidiet ska förhålla sig till fum och styr snarare än driva nya frågor."

Transkript

1 Karolina Lindkvist Andre vice. Ko, utbildning SFS styr. Omvårdnadsprogrammet. Undersköterska Vidareutbildad inom facket (LO) handledning mm Statsvetare, samhällsvetenskapsprogrammet. Linjeförening, ordf. Gruppledare för parti i Umeå KF Instit.styr. Programkomm. SSR Vägen till utbildning är av vikt för hennes peson och bidrag. Bakgrunden är ickeakademisk trygghetssystem, inblick via facket. Vad är SFS för dig idag? Viktigt. Tror på tanken om en samlad röst. Det funkar i praktiken. Vad tycker du att SFS ska vara? Det vi gör idag fast med fullständig uppslutning. Vi-känslan måste stärkas. Att kårerna är SFS snarare än två olika enheter. Alla ska vara delaktiga. Vad kan du göra för att bidra till att SFS blir som du vill? Har erfarenheten att se vilka brister som finns i och med bakgrunden. Vad är presidiets roll? Presidiet ska inte vara ledande för SFS arbete, presidiet ska förhålla sig till fum och styr snarare än driva nya frågor.?? Är arbetet i presidiet team eller enskilt? Det är nog ett teamarbete. Representerar SFS alla studenter i Sverige eller bara medlemskårernas studenter? SFS ska representera alla men det är nog snarare medlemskårernas medlemmar som representeras, förvisso en majoritet. Kan du representera alla typer av studenter? Ja. Styrelsearbetetsom är en viktig post. Du är ospecifik, vill du hellre vara ordf. än vice? Nej. Det är samma sak. Vad ska ordförande göra? Helheten, ansiktet utåt. Vad ska vice ordf. göra? Jobba mer i bakgrunden, stödjande. Vilken passar du bäst som? (missade svaret) Hur har SFS hanterat obligatoriefrågan? På ett bra och pragmatiskt sätt. Accepterat förutsättningen och verkat arktivt. Förankrat i medlemskårerna(?). Skulle du gjort något annorlunda? Mer genomslag i media. Samarbetat mer med kårerna. Vad händer med SFS om/när obligatoriet försvinner? Riksdag/regring/dep. Behöver en part. SFS är kårerna och finns inte utan dem. Framöver måste vi stötta kårerna i deras arbete. Vad är viktigast vid ett lärosäte? Studentinflytandet. Samverkan. Tycker du samverkan är viktig? Ja. Arbetslivsanknytning. Undvika inomakademi.

2 Kvantitet eller kvalitet? Kvaliteten måste vi satsa på, det har möjligen gått lite för fort. Vad anser du om styrelsens VP-förslag? Generellt är den bra. (hon har ju varit med och tagit fram den!) Går man in på detaljer så behöver en del justeringar göras. Trygghetssystemet är mycket viktigt. Är det något du saknar eller vill du framhäva något särskilt? Heltid är heltid är en mycket viktig fråga, framförallt för hum/sam. Saknar inget. Vill inte ta bort. Som SFS ansikte utåt, scenario att hantera. TV-debatt med LL. Lars: Varför är SFS med här? De är inte representativa och kan knappast kallas partipolitiskt obunden... Det är vanligt att SFS anklagas för dålig representation, det ligger något i det i och med att kårvalen är dåliga på att samla studenterna. SFS som remissinstans speglar inte så många kårer alltid men svaren är bra. SFS är partipolitiskt obunden men vilka som engagerar sig varierar. Är du bekväm i en sådan här situation? Jo. Har stött på en del liknande situationer inom Umeå St. Är du medietränad? Nej inte formellt. Har du gjort bort dig i media? Nej men felciterad. Reparerade via samtal med U. Vad fick dig att engagera dig? Att utbildningen inte höll måttet. Bakgrunden i facket gjorde valet enkelt. Bristerna i utb. Var drivkraften. Starka sakområden? Rättssäkerheten. Trygghetssystem. Viss uppdatering behövs. Andra erfarenheter utanför kåren som kan vara viktig? Bakgrunden, breddad rekrytering. Beskriv två konflikter, en bra och en dåligt skött. Bra. En person gick bort. Vem hade ansvaret. Blev lite hetsk stämning. Allt löstes genom metodisk genomgång. Dålig.? SFS är stort. Hur kan du leda projekt? Arbetsleder kvalitetsarbetet på hemmakåren. Var är du svag i projektprocessen? Svackar i mitten. Bra på start och bra på avslut. Relfektionstid tar hon sig (hum!!!) Din relation till budget och ekonomiarbete? Jag förstår hur en budget funkar. Ser relationen mellan ekonomi och verksamhet. Kårer behöver bli bättre på att prognostisera och läsa av kvartal. Praktisk erfarenhet av utb.frågor? Dagligen. Arbetsuppgiften på hemmakåren. Praktisk erfarenhet av studiesociala frågor? Delad kontor med stud.soc.rep. Tidigare så det har diskuterats en hel del. Praktisk erfarenhet av mångfaldsfrågor? Praktisk erfarenhet av Forskningsutbildningsfrågor? Saknas Praktisk erfarenhet av samverkan Vill veta mer. Har en del kompetens. Helst arbeta med? Utb.frågor och stud.soc. Berätta om ett exempel

3 Partipolitisk tillhörighet? Nej. Bra/dåligt? Bra. Vill du helst ha obundna i presidiet tillsammans med dig? Det vet hon inte. Finns bra exempel i t.ex. Finland där det är bra för förankringen. Vad är du mest stolt över i ditt liv? Att hon tagit sig hit. Flyttat. Byggt nätverk. Vilka egenskaper värderar du högst hos dig själv? Dåliga? Ostrukturerad. Vilka egenskaper värderar du hos andra? Engagemang och öppenhet. Vilka egenskaper hos andra avskyr du? Trångsynthet Vet kårer i landet något om dig som kan komma upp? Nej, jag har inte haft nån särskild kontakt. Har du några lik i garderoben? Nej. En medelstor kår vill lämna SFS. Du ska, via ett personligt besök, övertyga dem om att stanna kvar Erfarenhetsutbyte, studentinflytande, vi måste organisera oss, SFS kan vara den enade fronten, SFS är vad man gör det till, medlemsskapet är bara dåligt om man inte nyttjar det. Samlande konferenser är bra, oberoende tema. Kårfrågor SFS ska arbeta med vi-känslan mer konkret än VP:n?(SiV) Organisationen ska spegla SFS syftet. Man arbetar med vi-känslan genom att träffas mycket. Hur ska SFS driva frågan om starka kårer? (SiB) Obligatoriefrågan börjar tiden rinna ut men vi måste visa tydligt på hur mycket kåren är värd för studenterna. Vilken skillnad gör studentkåren för de egna medlemmarna? Hur ska SFS stöd till kårerna se ut efter obli.? (SiB) 50/50, påverkansarbete/kårstöd. Utan stöd till kårerna kan inte SFS bli starkare. Finansieringsförslaget är bra. Hur menar du med att stanna upp inom kvalitet/kvantitet? (SiV) Antalet studieplatser ska inte skäras ned. Mer lärartid till studenterna. Det ska inte vara en bokklubb. Ditt bästa argument för höjt studiemedel? (Jönköping) Studenternas fattigdom, köpkraften minskar ständigt. Ökad kunskap == ökad tillväxt. Vad ska SFS prioritera ned för att kunna förankra sig bättre i kårerna? (SLUG) Styrelsens arbete måste förtydligas. Att styrelsen är den som gör det stora arbetet mot kårerna i förankringen. Ska ledamöterna i SFS styrelse arbeta mer? (SLUG) Nej. Men färdplanen måste vara tydligare. Vad anser du om en eventuell minskning av antalet lärosäten? (Jönköping) Det ska inte vara färre lärosäten, möjligen en annan organisering. Vad anser du om resurstilldelningen? (Jönköping) Utredningens förslag är bra. Kvalitetsfokuset är bra. Avslutning Handlar från hjärtat. Breddad rekrytering. Kan ge en god stämning till org.

4 Stefan Björk Karlstad, KO (tidigare vko) Sundbyberg. NV-gymnsiet. Jobbat volontär på Irland. Jobbat som lärare Pol.mag. klar. Skribent i kårtidningen Jobbat på kårpuben Ordf. linjeförening Engagerad inom ett tiotal utomkårs organisationer. Sverok. valberedning Historiska musset HSV Socialdemokratiska studentförbundet Lagt av sedan studentkårsarbetet. Främsta anledningen var intressekonflikten men även tidsbristen. Stoppade sjugradig betygsskala Lärarledd tid har varit i fokus. Kommer inte vidare, allt verkar vara genomlyst. (en drivkraft vid sökande till SFS presidie) Vad är SFS för dig idag? Den förenande rösten för studenter i Sverige. Representerar studenterna på ett nationellt plan. Det kan inte kårerna. Vad tycker du att SFS ska vara? Se ovan. Stödarbetet måste balanseras med påverkansarbetet. Vad kan du göra för att bidra till att SFS blir som du vill? Att vara tillgänglig för kårerna ger möjlighet att förbättra för kårerna. (Hur mycket ska kansliet arbeta?) Vad är presidiets roll? FUM sätter agendan inte presidiet. Presidiet leder arbetet inom kansliet och utför FUM:s mening. Hur tror du att arbetet inom presidiet är idag? Är arbetet i presidiet team eller enskilt? Team. Ett övergripande gemensamt arbete. Representerar SFS alla studenter i Sverige eller bara medlemskårernas studenter? SFS ska representera all studenter i Sverige. Trovärdigheten sviktar om man bara ser till medlemmarna. Kan du representera alla typer av studenter/kårer? (hum, sam, tek, stora, små) Förhoppningsvis, det är ju besvärligt. Han är sam men kommer från N/T. Att arbeta med andra kårer, mindre och större än Karlstad. Du är ospecifik, vill du hellre vara ordf. än vice? Ordf. helst. Kompetensen och erfarenheten kommer bäst till nytta där. Valberedningen och FUM ska ha sitt att säga, hade han velat vara vice så hade han sökt endast det. Han kan inte relatera till vem som passar bäst var. Vill vara ledare. Sett olika typer av organisationer. Hur har SFS hanterat obligatoriefrågan? Bra hållning. Principfrågan kan man undvika. Gillar obligatoriet personligt. SFS har fått stort inflytande i och med att man släppte obligatoriefrågan. Studentinflytande är en demokratifråga. Skulle du gjort något annorlunda? Nej det tycker han inte. Nöjd. Vad händer med SFS om/när obligatoriet försvinner? Alternativ finansiering. Anslaget i förslaget kommer inte räcka för att finansiera SFS som man gör idag. Statliga bidrag förmodligen. Vilken lösning föredrar du?

5 Ungdomsförbund men samtidigt är inte studenter ungdomar i allmänhet. Vad är viktigast vid ett lärosäte? Kvalitet och lärartid. Medlemmarna ser mest av det. Kvantitet eller kvalitet? Står inte i kontrast. Tillgänglighet kontra kvalitet. Och kvalitet är en tillgänglighetsfråga. Lärarledd tid. Breddad rekrytering. Vad anser du om styrelsens VP-förslag? Bra frågor. Skulle gärna se heltid är heltid men det är redan viktigt. Är det något du saknar eller vill du framhäva något särskilt? Saknar heltid är heltid. Kritiserar Peter H. maktfullkomlig Som SFS ansikte utåt, scenario att hantera. TV-debatt med LL. Lars: Varför är SFS med här? De är inte representativa, är en dålig remissinstans och kan knappast kallas partipolitiskt obunden SFS representerar studenter och det är klart fler än Fp. SFS har dessutom varit remissinstans i över 60 år. Är du bekväm i en sådan här situation? Ja. Viss vana från lokalmedia via kåren. Via sverok. Har du gjort bort dig i media? Hade ett hemma-hos-reportage i kårtidningen och nämnde något om hemmagjort vin vilket kanske i efterhand var lite mindre genomtänkt. Jämfört prorektorns demokratisyn med Kina vilket kanske inte var jättebra, han är ju rätt vettig. Vad fick dig att engagera dig? Första omgången var inte så intressant, KF var långsamt. Hittade fel i sin utbildning i Nationalekonomi, hade rätt och fick stöd av kåren och via det ett nytt sug. Starka sakområden? Erfarenhet av resurstilldelningssystem. Remissvarat på de två senaste. Bolognaarbetet. Arbetsmarknadsfrågor. Andra erfarenheter utanför kåren som kan vara viktig? Att ha sett många olika organisationer. Sv.Kyrkan. Beskriv två konflikter, en bra och en dåligt skött. Bra. Vid ett anställningsförfarande så fanns det en vänskap med en tidigare anställd och nuvarande anställd som blommade upp. Tydlighet löste. Dålig. Inom KS. Många hade problem med en person, ingen tog tag i det och Stefan var egentligen den närmsta. Det rann liksom ut i sanden. Vad har du lärt dig via det här? Man bråkar inte om småskit det är nåt annat. Ta tag i det omedelbums. SFS är stort. Hur kan du leda projekt? Arbetsgivare för kansliet och dagiset. ECTS-kampanjen. MM. Var är du svag i projektprocessen? Svårt för att delegera saker i början. Ger bort tråkuppgifterna lite för snabbt och tar hellre hand om saker som bokningar och annat som andra kunde gjort för att avlasta. Din relation till budget och ekonomiarbete? Skiljde inte på budget och bokföring. Varit aktiv i att ta fram buget. Praktisk erfarenhet av utb.frågor? Har varit utbildningspolitiskt ansvarig i kåren (ett år) och s-studenter. Jobbat inom SACO. Praktisk erfarenhet av studiesociala frågor? Mindre erfarenhet. Behjälplig till andra. Praktisk erfarenhet av mångfaldsfrågor? Skrivit jämställdhetsplaner åt ungdomsgården som yngre. Varit mångfaldsansvarig i SSU Värmland.

6 Praktisk erfarenhet av Forskningsutbildningsfrågor? Ingen? Doktorandsektionen inom kåren arbetar med det. Vill ge doktorandfrågorna större uppmärksamhet, ett tag sedan. Praktisk erfarenhet av samverkan Huvudarbetsuppgift under innevarande året. Helst arbeta med? Utb. Samverkan som nummer två. Berätta om ett exempel SFS Studentstad, hjälpt kåren frammåt. Kommunen har givit större gehör. Partipolitisk tillhörighet? S, har ingen förtroendepost mer än Karlstads studentbostäder och den skulle han i så fall lämna. Bra/dåligt? Bra. Det ska vi uppmuntra. Balanserad presidie, Rött-Grönt-Blått? Det kanske inte är ett krav varje år. Men visst är det en vacker ide. Vill du helst ha obundna i presidiet tillsammans med dig? Jag arbetar för SFS inte S. Vad är du mest stolt över i ditt liv? Att vinna ECTS-frågan som drevs hårt. Känner personlig stolthet i sitt tidigare engemang inom ungdomsrörelser. Ungdomsledartiden. Vilka egenskaper värderar du högst hos dig själv? Förmågan att se medmänniskorna. Vilka egenskaper värderar du hos andra? Lojalitet. Man ska inte sälja ut folk. Dåliga sidor? Tankspridd, litar på sin kalender. Vissa skrivsvårigheter. Vad gör dig förbannad? Såna som sätter sig på andra, förödmjukar personer offentlig bara för att man kan. Vet kårer i landet något om dig som kan komma upp? Någon du gått i klinsch med? Snarast känner man igen i och det långa engagemanget. Har du några lik i garderoben? Har bott i kollektiv men då betlade man nog inte tv-lincens. En medelstor kår vill lämna SFS. Du ska, via ett personligt besök, övertyga dem om att stanna kvar. Hur? Kåren kan själv hämta mycket stöd i SFS. Tiderna framför oss är lite luddiga och framförallt viktiga att vi tar tag i. Obligatoriet avskaffas och vi vet inte vad som kommer än. Kårfrågor Hur ska SFS driva frågan om obligatoriet? (SiB) Anser att det ser bra ut. Hur ska SFS arbeta med att få kårerna att vara oberoende och starka? (SiB) Uppvakta riksdagens ledamöter. Man får ju göra neddragningar och där kan SFS hjälpa med råd i och med sin stora breda kännedom om hur det ser ut i kårerna i landet. Ditt bästa argument för höjt studiemedel? (Jönköping) Vad ska SFS prioritera ned för att kunna förankra sig bättre i kårerna? (SLUG) Ska ledamöterna i SFS styrelse arbeta mer? (SLUG) Hur ska SFS fördela tiden mellan påverkansarbete och kårstöd om det blir mer knapert framöver? Påverkansarbetet är dyrare och får stryka på foten mest, stödet till kårerna är så pass viktigt att vi ska ta vara på det. Vad anser du om en eventuell minskning av antalet lärosäten? (Jönköping) Flodström har så hiskeligt fel.

7 Vad anser du om resurstilldelningen? (Jönköping) Man ska vara förtjänt av tilldelningen, kvalitet eller annat. Man kan inte jämföra med amerikanska universitet utan att tillföra pengar. Harvard har 4,5 gånger så mycket pengar somhela svenska högskolesystemet. Avslutning Man kan inte flytta pengar mellan utbildningsgrenar, högre lägsta nivå.

8 Henrik Denzler 27år Kristianstad Skövde numera Mediestudent exjobbar. Engagemang mer eller mindre omedelbart, SkHum. Sexmästeriet. Komplex tv-sändningar. KF. Andre vice kårordförande. Studiesociala frågor. Drog-programmet förbättrades Introduktionsarbetet förbättrades Fokus på bostäder. Brinner för studentpolitiken, studiesocialt Tillträdefrågor Poängterade splitten OSS<->partiet. St. Elin ordern. Brett kontaktnät, många vänner inom kårvärlden. Bungyjumpen. Ansvarstagande, utvecklande. Vad är SFS för dig idag? Ett sätt för studenter att påverka situationen för studenter nationellt. SFS är mer solidarisk än andra liknande sammanslutningar. Även om inte alla studentkårer är medlemmar så samlar SFS många. Om inte SFS jobbar för studenterna så är fråga vem som ska göra det. Måste lösa problematiken med att lösa organiseringen. Vad tycker du att SFS ska vara? Alla. Inkluderande. Vad kan du göra för att bidra till att SFS blir som du vill? Perspektivet med en mindre stad, mindre skola, mindre kår. En högskola inte U. Vad är presidiets roll? Ansiktet utåt. Ledande och stöttande för styrelen. Aktivt inkluderande i styrelsearbetet. Driva organisationen. Hur tror du att arbetet inom presidiet är idag? Är arbetet i presidiet team eller enskilt? Blandat, i vissa frågor är det mycket teamarbete medan andra frågor är mer egna spår. Att lägga fokusfrågorna på vice ordf. är ett klassiskt grepp och en anledning till att han bara söker vice. Samtalet är en viktig ingrediens. Representerar SFS alla studenter i Sverige eller bara medlemskårernas studenter? Medlemmarna borde vara i första hand, SFS har dock alla studenter för sina ögon i det mesta. SFS ska inte påskina att de representerar alla men många frågor rör alla studenter. Kan du representera alla typer av studenter/kårer? (hum, sam, tek, stora, små) Har fått möjligheten att träffa på många olika typer av kårer via partiarbetet, perspektivet med att han studerat på ett mindre lärosäte borde betyda något. Tillsammans med styrelsen och övriga presidialer borde man kunna få en bra blick. Du är specifik, varför bara vice? För att han vill driva frågor snarare än vara den första representativa personen. Hur ser du på kontrasten mellan vice och ordf.? Samarbetet är viktigt och ger organisationen mest om man kan arbeta bra tillsammans. Hur har SFS hanterat obligatoriefrågan? Lyssnat på medlemmarna är _oerhört_ bra. Trycket på studentinflytandet är viktigt och helt riktigt. Personlig åsikt är att obligatoriet är i sig inte fel. Kårer är särskilda jämfört med de allra flesta föreningar. Skulle du gjort något annorlunda? Inte varit helt involverad, svårt att säga något konkret. Kanske har det inte riktigt förankrats på sluttampen. Det han sett är helt okej och han har inget nytt att notera. Vad händer med SFS (om)/när obligatoriet försvinner?

9 Om inte kårerna har samma inkomst så blir det svårt för SFS att ta 30:- i avgift per student. Alternativ finansiering via eventuellt ombildande och annat. Vad är viktigast vid ett lärosäte? Utb.bevakning. Studentinflytande. Studiesocialafrågor, att lägga det på lärosätet kanske är en lösning rent organisatoriskt men studenterna måste inkluderas. Kvantitet eller kvalitet? Kvalitet är honnörsordet. Kvantitetstänkandet straffar sig. HiS har tagit ett intressant grepp och är seriösa. Kan man skära i antalet utbildningsplatser för att säkra kvaliteten? Det kan vara en lösning. Platserna i sig självt är inget egen värde. Vad anser du om styrelsens VP-förslag? Bra förslag, småsaker att ändra. Två bra fokusfrågor, vilka ytterligare förslag som kommer kan ju påverka att byta ut en fråga mot en annan. Är det något du saknar eller vill du framhäva något särskilt? Studenters trygghet saknar en del av problematiken runt studentbostäder. Som SFS ansikte utåt, scenario att hantera. TV-debatt med LL. Lars: Varför är SFS med här? De är inte representativa, är en dålig remissinstans och kan knappast kallas partipolitiskt obunden SFS måste vara med i debatten, faktumet är att en majoritet av de svenska studenterna är medlemmar i SFS men om inte SFS tar plats så gör ingen annan det för studenternas sak. Om SFS är en dålig remissinstans eller inte är väl inte hans sak att avgöra, det funkar som det är. Man kan inte sätta de enskilda kårerna som remissinstanser. SFS är sakpolitiska inte partipolitiska. Det kan mycket väl hända att vissa saker sammanfaller med ett eller flera partier. Är du bekväm i en sådan här situation? Ja. Det har funnits situationer på lokalplanet som givit intryck. Dessutom har han reparerat. Vara väl förberedd. Har du gjort bort dig i media? Nej. Möjligen felciterad. Vad fick dig att engagera dig i kåren? Kompisar tyckte att det fanns anledningar. Inte något större engagemang tidigare, var kamratstödjare tidigare... Kändes som att arbetet gav något tillbaka till honom personligen. Sexmästeriet ger kontaktnät och erfarenhet av verkligeheten. Sektionsstyrelsen och KF har givit en hel del argumentationsintresse. Starka sakområden? Studiesocialt; alkoholfrågor, studentbostäder. Organisation. Dokumentation. Andra erfarenheter utanför kåren som kan vara viktig? Möjligen bakgrund och annat men inget konkret. Beskriv två konflikter, en bra och en dåligt skött. Inga särskilda konflikter, ett kort exempel om att vara oense om en sakfråga och för att lösa problemet så släpper man ursprungsproblemet. Vilka kvaliteter kan vara viktiga att ta vara på? Att kunna backa av och inte lägga onödig tid på att diskutera i oändlighet. Släppa problemet och ta tillvara vad man kan vara överrens om. SFS är stort. Hur kan du leda projekt? Ordförande i Sektionsstyrelsen Ordförande i utskottet. Ledarroll i blandade projektarbeten, naturligt att ta kommando. Var är du svag i projektprocessen? Inte helt lyhörd under arbetets gång, kanske missar infall från andra. Jobbar med det. Din relation till budget och ekonomiarbete? Inte hemmabanan men har tvingats att ta hand om budgetar inom KS, studiesoc. och intro. Praktisk erfarenhet av utb.frågor? Lite grann. Inget direkt arbete med det, varit stöttande till andra som arbetat med det.

10 Praktisk erfarenhet av studiesociala frågor? Huvudområdet vid arvoderingen. Praktisk erfarenhet av mångfaldsfrågor? En del. Faller inom huvudområdet. Deltagit i en del utbildning och konferenser. Praktisk erfarenhet av Forskningsutbildningsfrågor? Så gott som inget. Praktisk erfarenhet av samverkan Lite grann, mest stöttande för andra. Arbetat med AMD. Viktigt med näringslivsanknytning. Helst arbeta med? Studiesocialt. Berätta om ett exempel Varit väldigt delaktig i diskussioner runt alkoholproblem för kårens räkning. Uppdaterad akohol och drogpolicy. Partipolitisk tillhörighet? Nej. Bra/dåligt? Det borde inte vara dåligt. Sakpolitik är det rämsta. Vad är du mest stolt över i ditt liv? Lyckades förbättra introduktionsarbetet vid HiS. Hur mycket han utvecklats som person. Vilka egenskaper värderar du högst hos dig själv? God vän. Vilka egenskaper hos andra värderar du minst? Trångsynt. Det är trist att inte kunna ta in nya perspektiv. Dåliga sidor? Morgontrött. Vad gör dig förbannad? Orättvis behandling utan grund. Vet kårer i landet något om dig som kan komma upp? Någon du gått i klinsch med? Nej. Det tror han inte. Har du några lik i garderoben? Nej. En medelstor kår vill lämna SFS. Du ska, via ett personligt besök, övertyga dem om att stanna kvar. Hur? Handlar det om att medlemsskapet inte ger något så får man diskutera hur det kan bli bättre. Saknas påverkansmöjligheten så kanske man kan driva det. Kårfrågor Hur ska SFS driva frågan om obligatoriet? (SiB) Han anser att man hanterat frågan bra hittils. Tyngden på studentinflytandet är helrätt, vi ska fortsätta fokusera på inflytandet. LL vill skära lite mycket troligen. Hur ska SFS arbeta med att få kårerna att vara oberoende och starka? (SiB) Ditt bästa argument för höjt studiemedel? (Jönköping) Vad ska SFS prioritera ned för att kunna förankra sig bättre i kårerna? (SLUG) stöd vs påverkan? Första delen ska vara påverkan inte stödet. Förmodligen kan stödet byggas via nätverkande och liknande. Ska ledamöterna i SFS styrelse arbeta mer? (SLUG) Hur ska SFS fördela tiden mellan påverkansarbete och kårstöd om det blir mer knapert framöver? Vad anser du om en eventuell minskning av antalet lärosäten? (Jönköping) Kan inte värdera hur antalet lärosäten påverkar bilden av utbildning. HiS arbetar med med sammarbeten.

11 Vad anser du om resurstilldelningen? (Jönköping) Kan nog inte bara gynna de stora. Kvalitativ forksning. Man får passa sig så att de små inte får för lite. I många fall kan små lärosäten ha minst lika god forskningskvalitet. Avslutning Utbildningskvaliteten är det mest centrala men utan de studiesocialadelarna måste det finnas stöd runt. Alla ska ha möjlighet att kunna studera på högskola. Studentkårer är viktiga i och med att man måste kunna påverka sin situation. En nationell organisation som SFS är mycket viktig för att kunna påverka. Solidaritet.

12 Moa Neuman 26 Leksand. Akademikerbakgrund. Gymnasielärare+SYO. Dyslexi. Lärde sig att fajtas för rättigheterna. Fältbiolog, rollspel. Ide- och lärdomshistoria. Lärarutbildning, samhäll. Klarade inte. Jobbat extra inom vården sedan gymnasiet. Etnologi, via halvtvång så tog hon stud.rep. på instituiotnen. Varit heltidsarvoderad i tre år. Ordf. Hum i FFS + Utb.ansv. I FFS Vice ordf. GUS (9av10 kårer) Ordf. GFS (studiesocialt inriktning) Vad är SFS för dig idag? Ett samarbete mellan kårerna. Ett stor nätverk för att väcka frågor och lyfta upp. Vad tycker du att SFS ska vara? Se ovan. Via utveckling kan vi vara bättre på att ta vara på engagemanget. Vad kan du göra för att bidra till att SFS blir som du vill? Massor med erfarenhet om samarbete mellan institutioner. Vad är presidiets roll? Påverka och stärka organisationen. Ansiktet utåt. Hur tror du att arbetet inom presidiet är idag? Är arbetet i presidiet team eller enskilt? Kombination. Vissa frågor driver man ensam eller möjligen med kansliet medan andra är drivet i teamet. Representerar SFS alla studenter i Sverige eller bara medlemskårernas studenter? Beror på frågan. Det är omöjligt att driva en fråga som studiemedlet endast för medlemskårerna. Kan du representera alla typer av studenter/kårer? (hum, sam, tek, stora, små) Ja. GFS är redan en sådan organisation och den kan hon. Du är ospecifik, vill du hellre vara ordf. än vice? Ordförande. Besviken om du inte blir vald till det? Möjligen vid tidens skeende men inte senare. Vill gärna vara en del av presidiet. Vad ska orförande vara? Den samlade rösten. Hur har SFS hanterat obligatoriefrågan? Släppt sakdelen om obligatoriet och fokuserat på inflytandet. Tycker inte att obligatoriet i sig är fel. Skulle du gjort något annorlunda? Nej det har fungerat bra. Vad händer med SFS om/när obligatoriet försvinner? Förändring. Vad är okänd. Stannar kvar som en stark organisation. Vill inte spekulera i hur det ska byggas om. Bollar över till FUM, skyller ifrån sig. Kvantitet eller kvalitet? Båda. Det är viktigt att många får plats. Liksom att det är vitkigt att kvaliten i utbildningen finns där. Vad är viktigast på lärosätet? (frågan blev något förvanskad jämfört med den andra svarande) Resursfrågor. Vad anser du om styrelsens VP-förslag? I stora drag är den bra. (sitter ju i styrelsen!) Är det något du saknar eller vill du framhäva något särskilt? Man behöver vässa tillträdesfrågan något, mot breddad rekrytering. Som SFS ansikte utåt, scenario att hantera.

13 TV-debatt med LL. Lars: Varför är SFS med här? De är inte representativa, är en dålig remissinstans och kan knappast kallas partipolitiskt obunden SFS är en legitim organisation. SFS hanterar remisserna ansvarsfullt via sina medlemsorganisationer som är demokratiska och dessa är skyddade av HF. Att bemöta en demokratisk organisation på detta sättet är inte bra (tandlöst!). Är du bekväm i en sådan här situation? Nej men jag hanterar det. Har gjort mycket media för GFS och blivit felciterad och gått på några nitar. Har du gjort bort dig i media? Ja. Felciterad. Vid ovanan så blev det en blaffa men hon ångrar inte sakprylen mer vad det blev av det. Vad fick dig att engagera dig? Att det finns möjlighet att ändra och förbättra. Att man struntar i regelverket. Att det vid GU inte finns samlade regler. Att beroende på var man bor i Göteborg får man olika bidragsmöjligheter. Starka sakområden? Rättssäkerhet Ämnesgrupper Doktorandfrågor Samverkan Dokumentation, åsiktsprogram. Andra erfarenheter utanför kåren som kan vara viktig? Arbetat en hel del inom sverok som arbetar på ett annat sätt men med ett liknande mål i inriktning. (tittade i anteckningar och avbröt sig!) Beskriv två konflikter, en bra och en dåligt skött. (Läser innantill) Bra FFS hade stora problem inom presidiet och detta fick man hantera under året, ansågs bättre än att dela presidiet så att de inte arbetade med varandra. Dåligt GFS har en konflikt inom sin sfär där en underkonsult vill ta för mycket mandat. Var är du svag i projektprocessen? Det kan bli lite mycket mot slutet men det kanske är naturen av ett projekt. Det blir bara så. Att försöka planlägga nåt som sedan är ändringsbar. Din relation till budget och ekonomiarbete? Kan hantera en budget och förstå den. Praktisk erfarenhet av utb.frågor? Mycket Bolognaprylar. Både lokalt och nationellt. Gav stor inblick i hur hela systemet fungerar. Betygsfrågor. Praktisk erfarenhet av studiesociala frågor? Väldigt aktuellt i GFS eftersom det är dess huvudsyfte i t.ex. intron Student YY. Praktisk erfarenhet av mångfaldsfrågor? Inte särskilt. Praktisk erfarenhet av Forskningsutbildningsfrågor? Arvoderad för att arbeta med doktorandfrågor på 30%. Arbetat med prolongering och skuggdoktorandproblemen. Praktisk erfarenhet av samverkan GFS-arbetet. Studentstadsansökan; kommun, näringsliv, lärosäten och studenter. Helst arbeta med? Studenters trygghet. Berätta om ett exempel (skrev? Läste?) Producerade en bok om att vara studentrepresentant vid GU. Rättigheter och mötestiknik mm. Hjälpte GUS och henne själv och de som fick den. Partipolitisk tillhörighet? Nej. Bra/dåligt? Partipolitiken brukar ge en del nätverkande och möjligheter men man bör nog inte skaffa dem nu utan de skulle funnits från början. Vad är du mest stolt över i ditt liv?

14 Professionellt: Är nöjd med åren inom kårarbetet, stolt över förtroendet från kårerna. Personligt: Blyg i grunden men är ändå på plats. Vilka egenskaper värderar du högst hos dig själv? Att få grupper att jämka. Att hon är snäll. Vilka egenskaper värderar du högst hos andra? Snälla. Vilka egenskaper värderar du minst hos andra? Elakhet Att svika. Dåliga sidor? Tidsoptimist. Splittrad (svårt att koncentrera sig, imho!). Emotionell. Vad gör dig förbannad? Orättvisor. När människor inte tar hand om varandra. När människor sviker. Vet kårer i landet något om dig som kan komma upp? Någon du gått i klinsch med? Nej. Har du några lik i garderoben? Nej. En medelstor kår vill lämna SFS. Du ska, via ett personligt besök, övertyga dem om att stanna kvar. Hur? (Skriver, kroppsspråket) Vi behöver kunna påverka de som bestämmer hur studenters situation ska se ut. Ni som egen kår kanske inte tycker att ni ska bidra till det eftersom frågorna drivs ändå, då handlar det om solidaritet. Vi och ni behöver er, ni behöver oss och vårt kansli liksom våra andra medlemskårer. Det finns många utvärderingar av SFS och dessa bör ni titta noga på. Kårfrågor Du blev inte ordförande, kan du ändå jobba som vice ordf.? (Nils, SiV) Ja. Blir inte bitter och det är en skarp styrka. Hur ska SFS driva frågan om obligatoriet? (SiB) (Antecknar) Trycker på pragmatism. Lösning som finns funkar bra. SFS gör rätt när de samla kårerna i en åsikt. SFS är tydlgia och skriver högt. Den villkorade linjen från SFS är helt rätt. Hur vi ska vara organiserade om det faller? Det måste FUM visa. Alternativ finansiering är viktigt oberoende hur det blir med obligatoriet i och med att man kan lätta kårernas kostnad. Riksorganisationstanken kan öppna en hel del dörrar. Var ligger ditt hjärta? Utbildning eller samverkan? (SLUG) Samverkan. Det har hon tryckt på tidigare i GUS och GFS. Avslutning Det är konstitg att bildning och samverkan kan ställas i motsats. Allas rätt till utbildning. Inkludering. Öppenhet, forskarstuderande (befattningsutredningen), studenter (ta examen och sen är du slut). Det måste finnas olika vägar.

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. 2014-2015 Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. Vad är GFS? Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 (5) Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 Inledning Studentkåren Malmö har funnits som en sammanslutning av studerande vid Malmö Högskola sen 2001. Organisationen är

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Protokoll Samhällsvetarsektionen

Protokoll Samhällsvetarsektionen Sida 1/5 Samhällsvetarvetarsektionen, styrelsemöte 5 verksamhetsåret 2014/2014 Datum: 2014-12-08 Tid: 13.00-16.00 Plats: [Kontoret, Sprängkullsgatan 19] Kallade: s styrelse Ärende 1 Preliminärer Föredragande

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet)

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Läser sjuksköterskeprogrammet, första terminen. Har grundläggande

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår

Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår Hej! Uppsala studentkår har en del problem men den är samtidigt unik. Det beror dels på att vi är många till antalet 35 000 studenter,

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER

PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA Att bevilja följande organisationer ordinarie medlemskap i LSU Freethem Sveriges förenade studentkårer (SFS) Freethems ansökan

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Synas mot studenterna

Synas mot studenterna Synas mot studenterna Synas mot studenterna och övriga samhället. Öka medvetenheten om hela studentkåren och dess resurser. Öka valdeltagandet. Visa rättigheter och möjligheter till påverkan. Synas i media

Läs mer

Studiesociala frågor

Studiesociala frågor Studiesociala frågor Ylva Eklind Utbildningsavdelningen Utbildning för Studentrepresentanter och Programstudierektorer 2015 Vad är studiesociala frågor och hur påverkar de studierna? Vad kan du ställas

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida Valberedningen har valt att nominera Karin Jerner till Kårordförande. Karin är en mycket strukturerad och stabil person som kan föra sig väl i olika sociala situationer och har god retorisk förmåga, något

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nomineringsanmodan GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår,

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad Studentekonomi på Högskolan Kristianstad - En rapport från Kristianstad Studentkår Amanda Lindborg Sofie Forss 1 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Underlag... 3 Resultat och Analys... 4 Huvudsaklig

Läs mer

Diskussionsunderlag Budget

Diskussionsunderlag Budget Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Verksamhetsplan Umeå studentkår 2007-2008

Verksamhetsplan Umeå studentkår 2007-2008 Umeå Studentkår Umeå Bilaga 1 2007-09-12 Verksamhetsplan Umeå studentkår 2007-2008 Umeå studentkår står inför ett verksamhetsår med många utmanande och viktiga uppgifter. Hela studentvärlden och studentinflytandet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 141007 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 141007 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Eric Insulahn, ledamot Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Martin Viberg, ledamot Joel Furvik, ledamot (inkom 15.50) 1. Preliminärer

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Entreprenörskap modell Bergvreten

Entreprenörskap modell Bergvreten Entreprenörskap modell Bergvreten Det här är ett exempel på hur man kan arbeta med entreprenöriellt lärande inom ramen för so ämnet. Eleverna ska komma fram till en affärsidé och förverkliga den så långt

Läs mer

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Lär på språket Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Språkutveckling i styrdokumenten Teori och metod Vad är genrepedagogik? Tre ämnen arbetar språkutvecklande Exempel från klassrummet

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Utbildning 20 21 maj 2015

Utbildning 20 21 maj 2015 Utbildning 20 21 maj 2015 Johan Wennström Charlotte Rydh Brakeley Nordic Att bygga relationer som ger stora gåvor 21 maj 2015 Charlotte Rydh Agenda Reflektioner från gårdagen & frågor Sju steg till en

Läs mer

Tips om tillsynsmetodik

Tips om tillsynsmetodik MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) TILLS Frida Billström 010-2405453 frida.billstrom@msb.se Tips om tillsynsmetodik Detta PM är en sammanställning av generella tips, som kan

Läs mer

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Att lära sig något nytt kan ses som en resa från där jag är idag till en ny plats. Rita två bilder av dig själv utifrån temat jämställdhet : - hur ser jag på

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer