Vad är presidiets roll? Presidiet ska inte vara ledande för SFS arbete, presidiet ska förhålla sig till fum och styr snarare än driva nya frågor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är presidiets roll? Presidiet ska inte vara ledande för SFS arbete, presidiet ska förhålla sig till fum och styr snarare än driva nya frågor."

Transkript

1 Karolina Lindkvist Andre vice. Ko, utbildning SFS styr. Omvårdnadsprogrammet. Undersköterska Vidareutbildad inom facket (LO) handledning mm Statsvetare, samhällsvetenskapsprogrammet. Linjeförening, ordf. Gruppledare för parti i Umeå KF Instit.styr. Programkomm. SSR Vägen till utbildning är av vikt för hennes peson och bidrag. Bakgrunden är ickeakademisk trygghetssystem, inblick via facket. Vad är SFS för dig idag? Viktigt. Tror på tanken om en samlad röst. Det funkar i praktiken. Vad tycker du att SFS ska vara? Det vi gör idag fast med fullständig uppslutning. Vi-känslan måste stärkas. Att kårerna är SFS snarare än två olika enheter. Alla ska vara delaktiga. Vad kan du göra för att bidra till att SFS blir som du vill? Har erfarenheten att se vilka brister som finns i och med bakgrunden. Vad är presidiets roll? Presidiet ska inte vara ledande för SFS arbete, presidiet ska förhålla sig till fum och styr snarare än driva nya frågor.?? Är arbetet i presidiet team eller enskilt? Det är nog ett teamarbete. Representerar SFS alla studenter i Sverige eller bara medlemskårernas studenter? SFS ska representera alla men det är nog snarare medlemskårernas medlemmar som representeras, förvisso en majoritet. Kan du representera alla typer av studenter? Ja. Styrelsearbetetsom är en viktig post. Du är ospecifik, vill du hellre vara ordf. än vice? Nej. Det är samma sak. Vad ska ordförande göra? Helheten, ansiktet utåt. Vad ska vice ordf. göra? Jobba mer i bakgrunden, stödjande. Vilken passar du bäst som? (missade svaret) Hur har SFS hanterat obligatoriefrågan? På ett bra och pragmatiskt sätt. Accepterat förutsättningen och verkat arktivt. Förankrat i medlemskårerna(?). Skulle du gjort något annorlunda? Mer genomslag i media. Samarbetat mer med kårerna. Vad händer med SFS om/när obligatoriet försvinner? Riksdag/regring/dep. Behöver en part. SFS är kårerna och finns inte utan dem. Framöver måste vi stötta kårerna i deras arbete. Vad är viktigast vid ett lärosäte? Studentinflytandet. Samverkan. Tycker du samverkan är viktig? Ja. Arbetslivsanknytning. Undvika inomakademi.

2 Kvantitet eller kvalitet? Kvaliteten måste vi satsa på, det har möjligen gått lite för fort. Vad anser du om styrelsens VP-förslag? Generellt är den bra. (hon har ju varit med och tagit fram den!) Går man in på detaljer så behöver en del justeringar göras. Trygghetssystemet är mycket viktigt. Är det något du saknar eller vill du framhäva något särskilt? Heltid är heltid är en mycket viktig fråga, framförallt för hum/sam. Saknar inget. Vill inte ta bort. Som SFS ansikte utåt, scenario att hantera. TV-debatt med LL. Lars: Varför är SFS med här? De är inte representativa och kan knappast kallas partipolitiskt obunden... Det är vanligt att SFS anklagas för dålig representation, det ligger något i det i och med att kårvalen är dåliga på att samla studenterna. SFS som remissinstans speglar inte så många kårer alltid men svaren är bra. SFS är partipolitiskt obunden men vilka som engagerar sig varierar. Är du bekväm i en sådan här situation? Jo. Har stött på en del liknande situationer inom Umeå St. Är du medietränad? Nej inte formellt. Har du gjort bort dig i media? Nej men felciterad. Reparerade via samtal med U. Vad fick dig att engagera dig? Att utbildningen inte höll måttet. Bakgrunden i facket gjorde valet enkelt. Bristerna i utb. Var drivkraften. Starka sakområden? Rättssäkerheten. Trygghetssystem. Viss uppdatering behövs. Andra erfarenheter utanför kåren som kan vara viktig? Bakgrunden, breddad rekrytering. Beskriv två konflikter, en bra och en dåligt skött. Bra. En person gick bort. Vem hade ansvaret. Blev lite hetsk stämning. Allt löstes genom metodisk genomgång. Dålig.? SFS är stort. Hur kan du leda projekt? Arbetsleder kvalitetsarbetet på hemmakåren. Var är du svag i projektprocessen? Svackar i mitten. Bra på start och bra på avslut. Relfektionstid tar hon sig (hum!!!) Din relation till budget och ekonomiarbete? Jag förstår hur en budget funkar. Ser relationen mellan ekonomi och verksamhet. Kårer behöver bli bättre på att prognostisera och läsa av kvartal. Praktisk erfarenhet av utb.frågor? Dagligen. Arbetsuppgiften på hemmakåren. Praktisk erfarenhet av studiesociala frågor? Delad kontor med stud.soc.rep. Tidigare så det har diskuterats en hel del. Praktisk erfarenhet av mångfaldsfrågor? Praktisk erfarenhet av Forskningsutbildningsfrågor? Saknas Praktisk erfarenhet av samverkan Vill veta mer. Har en del kompetens. Helst arbeta med? Utb.frågor och stud.soc. Berätta om ett exempel

3 Partipolitisk tillhörighet? Nej. Bra/dåligt? Bra. Vill du helst ha obundna i presidiet tillsammans med dig? Det vet hon inte. Finns bra exempel i t.ex. Finland där det är bra för förankringen. Vad är du mest stolt över i ditt liv? Att hon tagit sig hit. Flyttat. Byggt nätverk. Vilka egenskaper värderar du högst hos dig själv? Dåliga? Ostrukturerad. Vilka egenskaper värderar du hos andra? Engagemang och öppenhet. Vilka egenskaper hos andra avskyr du? Trångsynthet Vet kårer i landet något om dig som kan komma upp? Nej, jag har inte haft nån särskild kontakt. Har du några lik i garderoben? Nej. En medelstor kår vill lämna SFS. Du ska, via ett personligt besök, övertyga dem om att stanna kvar Erfarenhetsutbyte, studentinflytande, vi måste organisera oss, SFS kan vara den enade fronten, SFS är vad man gör det till, medlemsskapet är bara dåligt om man inte nyttjar det. Samlande konferenser är bra, oberoende tema. Kårfrågor SFS ska arbeta med vi-känslan mer konkret än VP:n?(SiV) Organisationen ska spegla SFS syftet. Man arbetar med vi-känslan genom att träffas mycket. Hur ska SFS driva frågan om starka kårer? (SiB) Obligatoriefrågan börjar tiden rinna ut men vi måste visa tydligt på hur mycket kåren är värd för studenterna. Vilken skillnad gör studentkåren för de egna medlemmarna? Hur ska SFS stöd till kårerna se ut efter obli.? (SiB) 50/50, påverkansarbete/kårstöd. Utan stöd till kårerna kan inte SFS bli starkare. Finansieringsförslaget är bra. Hur menar du med att stanna upp inom kvalitet/kvantitet? (SiV) Antalet studieplatser ska inte skäras ned. Mer lärartid till studenterna. Det ska inte vara en bokklubb. Ditt bästa argument för höjt studiemedel? (Jönköping) Studenternas fattigdom, köpkraften minskar ständigt. Ökad kunskap == ökad tillväxt. Vad ska SFS prioritera ned för att kunna förankra sig bättre i kårerna? (SLUG) Styrelsens arbete måste förtydligas. Att styrelsen är den som gör det stora arbetet mot kårerna i förankringen. Ska ledamöterna i SFS styrelse arbeta mer? (SLUG) Nej. Men färdplanen måste vara tydligare. Vad anser du om en eventuell minskning av antalet lärosäten? (Jönköping) Det ska inte vara färre lärosäten, möjligen en annan organisering. Vad anser du om resurstilldelningen? (Jönköping) Utredningens förslag är bra. Kvalitetsfokuset är bra. Avslutning Handlar från hjärtat. Breddad rekrytering. Kan ge en god stämning till org.

4 Stefan Björk Karlstad, KO (tidigare vko) Sundbyberg. NV-gymnsiet. Jobbat volontär på Irland. Jobbat som lärare Pol.mag. klar. Skribent i kårtidningen Jobbat på kårpuben Ordf. linjeförening Engagerad inom ett tiotal utomkårs organisationer. Sverok. valberedning Historiska musset HSV Socialdemokratiska studentförbundet Lagt av sedan studentkårsarbetet. Främsta anledningen var intressekonflikten men även tidsbristen. Stoppade sjugradig betygsskala Lärarledd tid har varit i fokus. Kommer inte vidare, allt verkar vara genomlyst. (en drivkraft vid sökande till SFS presidie) Vad är SFS för dig idag? Den förenande rösten för studenter i Sverige. Representerar studenterna på ett nationellt plan. Det kan inte kårerna. Vad tycker du att SFS ska vara? Se ovan. Stödarbetet måste balanseras med påverkansarbetet. Vad kan du göra för att bidra till att SFS blir som du vill? Att vara tillgänglig för kårerna ger möjlighet att förbättra för kårerna. (Hur mycket ska kansliet arbeta?) Vad är presidiets roll? FUM sätter agendan inte presidiet. Presidiet leder arbetet inom kansliet och utför FUM:s mening. Hur tror du att arbetet inom presidiet är idag? Är arbetet i presidiet team eller enskilt? Team. Ett övergripande gemensamt arbete. Representerar SFS alla studenter i Sverige eller bara medlemskårernas studenter? SFS ska representera all studenter i Sverige. Trovärdigheten sviktar om man bara ser till medlemmarna. Kan du representera alla typer av studenter/kårer? (hum, sam, tek, stora, små) Förhoppningsvis, det är ju besvärligt. Han är sam men kommer från N/T. Att arbeta med andra kårer, mindre och större än Karlstad. Du är ospecifik, vill du hellre vara ordf. än vice? Ordf. helst. Kompetensen och erfarenheten kommer bäst till nytta där. Valberedningen och FUM ska ha sitt att säga, hade han velat vara vice så hade han sökt endast det. Han kan inte relatera till vem som passar bäst var. Vill vara ledare. Sett olika typer av organisationer. Hur har SFS hanterat obligatoriefrågan? Bra hållning. Principfrågan kan man undvika. Gillar obligatoriet personligt. SFS har fått stort inflytande i och med att man släppte obligatoriefrågan. Studentinflytande är en demokratifråga. Skulle du gjort något annorlunda? Nej det tycker han inte. Nöjd. Vad händer med SFS om/när obligatoriet försvinner? Alternativ finansiering. Anslaget i förslaget kommer inte räcka för att finansiera SFS som man gör idag. Statliga bidrag förmodligen. Vilken lösning föredrar du?

5 Ungdomsförbund men samtidigt är inte studenter ungdomar i allmänhet. Vad är viktigast vid ett lärosäte? Kvalitet och lärartid. Medlemmarna ser mest av det. Kvantitet eller kvalitet? Står inte i kontrast. Tillgänglighet kontra kvalitet. Och kvalitet är en tillgänglighetsfråga. Lärarledd tid. Breddad rekrytering. Vad anser du om styrelsens VP-förslag? Bra frågor. Skulle gärna se heltid är heltid men det är redan viktigt. Är det något du saknar eller vill du framhäva något särskilt? Saknar heltid är heltid. Kritiserar Peter H. maktfullkomlig Som SFS ansikte utåt, scenario att hantera. TV-debatt med LL. Lars: Varför är SFS med här? De är inte representativa, är en dålig remissinstans och kan knappast kallas partipolitiskt obunden SFS representerar studenter och det är klart fler än Fp. SFS har dessutom varit remissinstans i över 60 år. Är du bekväm i en sådan här situation? Ja. Viss vana från lokalmedia via kåren. Via sverok. Har du gjort bort dig i media? Hade ett hemma-hos-reportage i kårtidningen och nämnde något om hemmagjort vin vilket kanske i efterhand var lite mindre genomtänkt. Jämfört prorektorns demokratisyn med Kina vilket kanske inte var jättebra, han är ju rätt vettig. Vad fick dig att engagera dig? Första omgången var inte så intressant, KF var långsamt. Hittade fel i sin utbildning i Nationalekonomi, hade rätt och fick stöd av kåren och via det ett nytt sug. Starka sakområden? Erfarenhet av resurstilldelningssystem. Remissvarat på de två senaste. Bolognaarbetet. Arbetsmarknadsfrågor. Andra erfarenheter utanför kåren som kan vara viktig? Att ha sett många olika organisationer. Sv.Kyrkan. Beskriv två konflikter, en bra och en dåligt skött. Bra. Vid ett anställningsförfarande så fanns det en vänskap med en tidigare anställd och nuvarande anställd som blommade upp. Tydlighet löste. Dålig. Inom KS. Många hade problem med en person, ingen tog tag i det och Stefan var egentligen den närmsta. Det rann liksom ut i sanden. Vad har du lärt dig via det här? Man bråkar inte om småskit det är nåt annat. Ta tag i det omedelbums. SFS är stort. Hur kan du leda projekt? Arbetsgivare för kansliet och dagiset. ECTS-kampanjen. MM. Var är du svag i projektprocessen? Svårt för att delegera saker i början. Ger bort tråkuppgifterna lite för snabbt och tar hellre hand om saker som bokningar och annat som andra kunde gjort för att avlasta. Din relation till budget och ekonomiarbete? Skiljde inte på budget och bokföring. Varit aktiv i att ta fram buget. Praktisk erfarenhet av utb.frågor? Har varit utbildningspolitiskt ansvarig i kåren (ett år) och s-studenter. Jobbat inom SACO. Praktisk erfarenhet av studiesociala frågor? Mindre erfarenhet. Behjälplig till andra. Praktisk erfarenhet av mångfaldsfrågor? Skrivit jämställdhetsplaner åt ungdomsgården som yngre. Varit mångfaldsansvarig i SSU Värmland.

6 Praktisk erfarenhet av Forskningsutbildningsfrågor? Ingen? Doktorandsektionen inom kåren arbetar med det. Vill ge doktorandfrågorna större uppmärksamhet, ett tag sedan. Praktisk erfarenhet av samverkan Huvudarbetsuppgift under innevarande året. Helst arbeta med? Utb. Samverkan som nummer två. Berätta om ett exempel SFS Studentstad, hjälpt kåren frammåt. Kommunen har givit större gehör. Partipolitisk tillhörighet? S, har ingen förtroendepost mer än Karlstads studentbostäder och den skulle han i så fall lämna. Bra/dåligt? Bra. Det ska vi uppmuntra. Balanserad presidie, Rött-Grönt-Blått? Det kanske inte är ett krav varje år. Men visst är det en vacker ide. Vill du helst ha obundna i presidiet tillsammans med dig? Jag arbetar för SFS inte S. Vad är du mest stolt över i ditt liv? Att vinna ECTS-frågan som drevs hårt. Känner personlig stolthet i sitt tidigare engemang inom ungdomsrörelser. Ungdomsledartiden. Vilka egenskaper värderar du högst hos dig själv? Förmågan att se medmänniskorna. Vilka egenskaper värderar du hos andra? Lojalitet. Man ska inte sälja ut folk. Dåliga sidor? Tankspridd, litar på sin kalender. Vissa skrivsvårigheter. Vad gör dig förbannad? Såna som sätter sig på andra, förödmjukar personer offentlig bara för att man kan. Vet kårer i landet något om dig som kan komma upp? Någon du gått i klinsch med? Snarast känner man igen i och det långa engagemanget. Har du några lik i garderoben? Har bott i kollektiv men då betlade man nog inte tv-lincens. En medelstor kår vill lämna SFS. Du ska, via ett personligt besök, övertyga dem om att stanna kvar. Hur? Kåren kan själv hämta mycket stöd i SFS. Tiderna framför oss är lite luddiga och framförallt viktiga att vi tar tag i. Obligatoriet avskaffas och vi vet inte vad som kommer än. Kårfrågor Hur ska SFS driva frågan om obligatoriet? (SiB) Anser att det ser bra ut. Hur ska SFS arbeta med att få kårerna att vara oberoende och starka? (SiB) Uppvakta riksdagens ledamöter. Man får ju göra neddragningar och där kan SFS hjälpa med råd i och med sin stora breda kännedom om hur det ser ut i kårerna i landet. Ditt bästa argument för höjt studiemedel? (Jönköping) Vad ska SFS prioritera ned för att kunna förankra sig bättre i kårerna? (SLUG) Ska ledamöterna i SFS styrelse arbeta mer? (SLUG) Hur ska SFS fördela tiden mellan påverkansarbete och kårstöd om det blir mer knapert framöver? Påverkansarbetet är dyrare och får stryka på foten mest, stödet till kårerna är så pass viktigt att vi ska ta vara på det. Vad anser du om en eventuell minskning av antalet lärosäten? (Jönköping) Flodström har så hiskeligt fel.

7 Vad anser du om resurstilldelningen? (Jönköping) Man ska vara förtjänt av tilldelningen, kvalitet eller annat. Man kan inte jämföra med amerikanska universitet utan att tillföra pengar. Harvard har 4,5 gånger så mycket pengar somhela svenska högskolesystemet. Avslutning Man kan inte flytta pengar mellan utbildningsgrenar, högre lägsta nivå.

8 Henrik Denzler 27år Kristianstad Skövde numera Mediestudent exjobbar. Engagemang mer eller mindre omedelbart, SkHum. Sexmästeriet. Komplex tv-sändningar. KF. Andre vice kårordförande. Studiesociala frågor. Drog-programmet förbättrades Introduktionsarbetet förbättrades Fokus på bostäder. Brinner för studentpolitiken, studiesocialt Tillträdefrågor Poängterade splitten OSS<->partiet. St. Elin ordern. Brett kontaktnät, många vänner inom kårvärlden. Bungyjumpen. Ansvarstagande, utvecklande. Vad är SFS för dig idag? Ett sätt för studenter att påverka situationen för studenter nationellt. SFS är mer solidarisk än andra liknande sammanslutningar. Även om inte alla studentkårer är medlemmar så samlar SFS många. Om inte SFS jobbar för studenterna så är fråga vem som ska göra det. Måste lösa problematiken med att lösa organiseringen. Vad tycker du att SFS ska vara? Alla. Inkluderande. Vad kan du göra för att bidra till att SFS blir som du vill? Perspektivet med en mindre stad, mindre skola, mindre kår. En högskola inte U. Vad är presidiets roll? Ansiktet utåt. Ledande och stöttande för styrelen. Aktivt inkluderande i styrelsearbetet. Driva organisationen. Hur tror du att arbetet inom presidiet är idag? Är arbetet i presidiet team eller enskilt? Blandat, i vissa frågor är det mycket teamarbete medan andra frågor är mer egna spår. Att lägga fokusfrågorna på vice ordf. är ett klassiskt grepp och en anledning till att han bara söker vice. Samtalet är en viktig ingrediens. Representerar SFS alla studenter i Sverige eller bara medlemskårernas studenter? Medlemmarna borde vara i första hand, SFS har dock alla studenter för sina ögon i det mesta. SFS ska inte påskina att de representerar alla men många frågor rör alla studenter. Kan du representera alla typer av studenter/kårer? (hum, sam, tek, stora, små) Har fått möjligheten att träffa på många olika typer av kårer via partiarbetet, perspektivet med att han studerat på ett mindre lärosäte borde betyda något. Tillsammans med styrelsen och övriga presidialer borde man kunna få en bra blick. Du är specifik, varför bara vice? För att han vill driva frågor snarare än vara den första representativa personen. Hur ser du på kontrasten mellan vice och ordf.? Samarbetet är viktigt och ger organisationen mest om man kan arbeta bra tillsammans. Hur har SFS hanterat obligatoriefrågan? Lyssnat på medlemmarna är _oerhört_ bra. Trycket på studentinflytandet är viktigt och helt riktigt. Personlig åsikt är att obligatoriet är i sig inte fel. Kårer är särskilda jämfört med de allra flesta föreningar. Skulle du gjort något annorlunda? Inte varit helt involverad, svårt att säga något konkret. Kanske har det inte riktigt förankrats på sluttampen. Det han sett är helt okej och han har inget nytt att notera. Vad händer med SFS (om)/när obligatoriet försvinner?

9 Om inte kårerna har samma inkomst så blir det svårt för SFS att ta 30:- i avgift per student. Alternativ finansiering via eventuellt ombildande och annat. Vad är viktigast vid ett lärosäte? Utb.bevakning. Studentinflytande. Studiesocialafrågor, att lägga det på lärosätet kanske är en lösning rent organisatoriskt men studenterna måste inkluderas. Kvantitet eller kvalitet? Kvalitet är honnörsordet. Kvantitetstänkandet straffar sig. HiS har tagit ett intressant grepp och är seriösa. Kan man skära i antalet utbildningsplatser för att säkra kvaliteten? Det kan vara en lösning. Platserna i sig självt är inget egen värde. Vad anser du om styrelsens VP-förslag? Bra förslag, småsaker att ändra. Två bra fokusfrågor, vilka ytterligare förslag som kommer kan ju påverka att byta ut en fråga mot en annan. Är det något du saknar eller vill du framhäva något särskilt? Studenters trygghet saknar en del av problematiken runt studentbostäder. Som SFS ansikte utåt, scenario att hantera. TV-debatt med LL. Lars: Varför är SFS med här? De är inte representativa, är en dålig remissinstans och kan knappast kallas partipolitiskt obunden SFS måste vara med i debatten, faktumet är att en majoritet av de svenska studenterna är medlemmar i SFS men om inte SFS tar plats så gör ingen annan det för studenternas sak. Om SFS är en dålig remissinstans eller inte är väl inte hans sak att avgöra, det funkar som det är. Man kan inte sätta de enskilda kårerna som remissinstanser. SFS är sakpolitiska inte partipolitiska. Det kan mycket väl hända att vissa saker sammanfaller med ett eller flera partier. Är du bekväm i en sådan här situation? Ja. Det har funnits situationer på lokalplanet som givit intryck. Dessutom har han reparerat. Vara väl förberedd. Har du gjort bort dig i media? Nej. Möjligen felciterad. Vad fick dig att engagera dig i kåren? Kompisar tyckte att det fanns anledningar. Inte något större engagemang tidigare, var kamratstödjare tidigare... Kändes som att arbetet gav något tillbaka till honom personligen. Sexmästeriet ger kontaktnät och erfarenhet av verkligeheten. Sektionsstyrelsen och KF har givit en hel del argumentationsintresse. Starka sakområden? Studiesocialt; alkoholfrågor, studentbostäder. Organisation. Dokumentation. Andra erfarenheter utanför kåren som kan vara viktig? Möjligen bakgrund och annat men inget konkret. Beskriv två konflikter, en bra och en dåligt skött. Inga särskilda konflikter, ett kort exempel om att vara oense om en sakfråga och för att lösa problemet så släpper man ursprungsproblemet. Vilka kvaliteter kan vara viktiga att ta vara på? Att kunna backa av och inte lägga onödig tid på att diskutera i oändlighet. Släppa problemet och ta tillvara vad man kan vara överrens om. SFS är stort. Hur kan du leda projekt? Ordförande i Sektionsstyrelsen Ordförande i utskottet. Ledarroll i blandade projektarbeten, naturligt att ta kommando. Var är du svag i projektprocessen? Inte helt lyhörd under arbetets gång, kanske missar infall från andra. Jobbar med det. Din relation till budget och ekonomiarbete? Inte hemmabanan men har tvingats att ta hand om budgetar inom KS, studiesoc. och intro. Praktisk erfarenhet av utb.frågor? Lite grann. Inget direkt arbete med det, varit stöttande till andra som arbetat med det.

10 Praktisk erfarenhet av studiesociala frågor? Huvudområdet vid arvoderingen. Praktisk erfarenhet av mångfaldsfrågor? En del. Faller inom huvudområdet. Deltagit i en del utbildning och konferenser. Praktisk erfarenhet av Forskningsutbildningsfrågor? Så gott som inget. Praktisk erfarenhet av samverkan Lite grann, mest stöttande för andra. Arbetat med AMD. Viktigt med näringslivsanknytning. Helst arbeta med? Studiesocialt. Berätta om ett exempel Varit väldigt delaktig i diskussioner runt alkoholproblem för kårens räkning. Uppdaterad akohol och drogpolicy. Partipolitisk tillhörighet? Nej. Bra/dåligt? Det borde inte vara dåligt. Sakpolitik är det rämsta. Vad är du mest stolt över i ditt liv? Lyckades förbättra introduktionsarbetet vid HiS. Hur mycket han utvecklats som person. Vilka egenskaper värderar du högst hos dig själv? God vän. Vilka egenskaper hos andra värderar du minst? Trångsynt. Det är trist att inte kunna ta in nya perspektiv. Dåliga sidor? Morgontrött. Vad gör dig förbannad? Orättvis behandling utan grund. Vet kårer i landet något om dig som kan komma upp? Någon du gått i klinsch med? Nej. Det tror han inte. Har du några lik i garderoben? Nej. En medelstor kår vill lämna SFS. Du ska, via ett personligt besök, övertyga dem om att stanna kvar. Hur? Handlar det om att medlemsskapet inte ger något så får man diskutera hur det kan bli bättre. Saknas påverkansmöjligheten så kanske man kan driva det. Kårfrågor Hur ska SFS driva frågan om obligatoriet? (SiB) Han anser att man hanterat frågan bra hittils. Tyngden på studentinflytandet är helrätt, vi ska fortsätta fokusera på inflytandet. LL vill skära lite mycket troligen. Hur ska SFS arbeta med att få kårerna att vara oberoende och starka? (SiB) Ditt bästa argument för höjt studiemedel? (Jönköping) Vad ska SFS prioritera ned för att kunna förankra sig bättre i kårerna? (SLUG) stöd vs påverkan? Första delen ska vara påverkan inte stödet. Förmodligen kan stödet byggas via nätverkande och liknande. Ska ledamöterna i SFS styrelse arbeta mer? (SLUG) Hur ska SFS fördela tiden mellan påverkansarbete och kårstöd om det blir mer knapert framöver? Vad anser du om en eventuell minskning av antalet lärosäten? (Jönköping) Kan inte värdera hur antalet lärosäten påverkar bilden av utbildning. HiS arbetar med med sammarbeten.

11 Vad anser du om resurstilldelningen? (Jönköping) Kan nog inte bara gynna de stora. Kvalitativ forksning. Man får passa sig så att de små inte får för lite. I många fall kan små lärosäten ha minst lika god forskningskvalitet. Avslutning Utbildningskvaliteten är det mest centrala men utan de studiesocialadelarna måste det finnas stöd runt. Alla ska ha möjlighet att kunna studera på högskola. Studentkårer är viktiga i och med att man måste kunna påverka sin situation. En nationell organisation som SFS är mycket viktig för att kunna påverka. Solidaritet.

12 Moa Neuman 26 Leksand. Akademikerbakgrund. Gymnasielärare+SYO. Dyslexi. Lärde sig att fajtas för rättigheterna. Fältbiolog, rollspel. Ide- och lärdomshistoria. Lärarutbildning, samhäll. Klarade inte. Jobbat extra inom vården sedan gymnasiet. Etnologi, via halvtvång så tog hon stud.rep. på instituiotnen. Varit heltidsarvoderad i tre år. Ordf. Hum i FFS + Utb.ansv. I FFS Vice ordf. GUS (9av10 kårer) Ordf. GFS (studiesocialt inriktning) Vad är SFS för dig idag? Ett samarbete mellan kårerna. Ett stor nätverk för att väcka frågor och lyfta upp. Vad tycker du att SFS ska vara? Se ovan. Via utveckling kan vi vara bättre på att ta vara på engagemanget. Vad kan du göra för att bidra till att SFS blir som du vill? Massor med erfarenhet om samarbete mellan institutioner. Vad är presidiets roll? Påverka och stärka organisationen. Ansiktet utåt. Hur tror du att arbetet inom presidiet är idag? Är arbetet i presidiet team eller enskilt? Kombination. Vissa frågor driver man ensam eller möjligen med kansliet medan andra är drivet i teamet. Representerar SFS alla studenter i Sverige eller bara medlemskårernas studenter? Beror på frågan. Det är omöjligt att driva en fråga som studiemedlet endast för medlemskårerna. Kan du representera alla typer av studenter/kårer? (hum, sam, tek, stora, små) Ja. GFS är redan en sådan organisation och den kan hon. Du är ospecifik, vill du hellre vara ordf. än vice? Ordförande. Besviken om du inte blir vald till det? Möjligen vid tidens skeende men inte senare. Vill gärna vara en del av presidiet. Vad ska orförande vara? Den samlade rösten. Hur har SFS hanterat obligatoriefrågan? Släppt sakdelen om obligatoriet och fokuserat på inflytandet. Tycker inte att obligatoriet i sig är fel. Skulle du gjort något annorlunda? Nej det har fungerat bra. Vad händer med SFS om/när obligatoriet försvinner? Förändring. Vad är okänd. Stannar kvar som en stark organisation. Vill inte spekulera i hur det ska byggas om. Bollar över till FUM, skyller ifrån sig. Kvantitet eller kvalitet? Båda. Det är viktigt att många får plats. Liksom att det är vitkigt att kvaliten i utbildningen finns där. Vad är viktigast på lärosätet? (frågan blev något förvanskad jämfört med den andra svarande) Resursfrågor. Vad anser du om styrelsens VP-förslag? I stora drag är den bra. (sitter ju i styrelsen!) Är det något du saknar eller vill du framhäva något särskilt? Man behöver vässa tillträdesfrågan något, mot breddad rekrytering. Som SFS ansikte utåt, scenario att hantera.

13 TV-debatt med LL. Lars: Varför är SFS med här? De är inte representativa, är en dålig remissinstans och kan knappast kallas partipolitiskt obunden SFS är en legitim organisation. SFS hanterar remisserna ansvarsfullt via sina medlemsorganisationer som är demokratiska och dessa är skyddade av HF. Att bemöta en demokratisk organisation på detta sättet är inte bra (tandlöst!). Är du bekväm i en sådan här situation? Nej men jag hanterar det. Har gjort mycket media för GFS och blivit felciterad och gått på några nitar. Har du gjort bort dig i media? Ja. Felciterad. Vid ovanan så blev det en blaffa men hon ångrar inte sakprylen mer vad det blev av det. Vad fick dig att engagera dig? Att det finns möjlighet att ändra och förbättra. Att man struntar i regelverket. Att det vid GU inte finns samlade regler. Att beroende på var man bor i Göteborg får man olika bidragsmöjligheter. Starka sakområden? Rättssäkerhet Ämnesgrupper Doktorandfrågor Samverkan Dokumentation, åsiktsprogram. Andra erfarenheter utanför kåren som kan vara viktig? Arbetat en hel del inom sverok som arbetar på ett annat sätt men med ett liknande mål i inriktning. (tittade i anteckningar och avbröt sig!) Beskriv två konflikter, en bra och en dåligt skött. (Läser innantill) Bra FFS hade stora problem inom presidiet och detta fick man hantera under året, ansågs bättre än att dela presidiet så att de inte arbetade med varandra. Dåligt GFS har en konflikt inom sin sfär där en underkonsult vill ta för mycket mandat. Var är du svag i projektprocessen? Det kan bli lite mycket mot slutet men det kanske är naturen av ett projekt. Det blir bara så. Att försöka planlägga nåt som sedan är ändringsbar. Din relation till budget och ekonomiarbete? Kan hantera en budget och förstå den. Praktisk erfarenhet av utb.frågor? Mycket Bolognaprylar. Både lokalt och nationellt. Gav stor inblick i hur hela systemet fungerar. Betygsfrågor. Praktisk erfarenhet av studiesociala frågor? Väldigt aktuellt i GFS eftersom det är dess huvudsyfte i t.ex. intron Student YY. Praktisk erfarenhet av mångfaldsfrågor? Inte särskilt. Praktisk erfarenhet av Forskningsutbildningsfrågor? Arvoderad för att arbeta med doktorandfrågor på 30%. Arbetat med prolongering och skuggdoktorandproblemen. Praktisk erfarenhet av samverkan GFS-arbetet. Studentstadsansökan; kommun, näringsliv, lärosäten och studenter. Helst arbeta med? Studenters trygghet. Berätta om ett exempel (skrev? Läste?) Producerade en bok om att vara studentrepresentant vid GU. Rättigheter och mötestiknik mm. Hjälpte GUS och henne själv och de som fick den. Partipolitisk tillhörighet? Nej. Bra/dåligt? Partipolitiken brukar ge en del nätverkande och möjligheter men man bör nog inte skaffa dem nu utan de skulle funnits från början. Vad är du mest stolt över i ditt liv?

14 Professionellt: Är nöjd med åren inom kårarbetet, stolt över förtroendet från kårerna. Personligt: Blyg i grunden men är ändå på plats. Vilka egenskaper värderar du högst hos dig själv? Att få grupper att jämka. Att hon är snäll. Vilka egenskaper värderar du högst hos andra? Snälla. Vilka egenskaper värderar du minst hos andra? Elakhet Att svika. Dåliga sidor? Tidsoptimist. Splittrad (svårt att koncentrera sig, imho!). Emotionell. Vad gör dig förbannad? Orättvisor. När människor inte tar hand om varandra. När människor sviker. Vet kårer i landet något om dig som kan komma upp? Någon du gått i klinsch med? Nej. Har du några lik i garderoben? Nej. En medelstor kår vill lämna SFS. Du ska, via ett personligt besök, övertyga dem om att stanna kvar. Hur? (Skriver, kroppsspråket) Vi behöver kunna påverka de som bestämmer hur studenters situation ska se ut. Ni som egen kår kanske inte tycker att ni ska bidra till det eftersom frågorna drivs ändå, då handlar det om solidaritet. Vi och ni behöver er, ni behöver oss och vårt kansli liksom våra andra medlemskårer. Det finns många utvärderingar av SFS och dessa bör ni titta noga på. Kårfrågor Du blev inte ordförande, kan du ändå jobba som vice ordf.? (Nils, SiV) Ja. Blir inte bitter och det är en skarp styrka. Hur ska SFS driva frågan om obligatoriet? (SiB) (Antecknar) Trycker på pragmatism. Lösning som finns funkar bra. SFS gör rätt när de samla kårerna i en åsikt. SFS är tydlgia och skriver högt. Den villkorade linjen från SFS är helt rätt. Hur vi ska vara organiserade om det faller? Det måste FUM visa. Alternativ finansiering är viktigt oberoende hur det blir med obligatoriet i och med att man kan lätta kårernas kostnad. Riksorganisationstanken kan öppna en hel del dörrar. Var ligger ditt hjärta? Utbildning eller samverkan? (SLUG) Samverkan. Det har hon tryckt på tidigare i GUS och GFS. Avslutning Det är konstitg att bildning och samverkan kan ställas i motsats. Allas rätt till utbildning. Inkludering. Öppenhet, forskarstuderande (befattningsutredningen), studenter (ta examen och sen är du slut). Det måste finnas olika vägar.

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Intervju: Heidi Olsson Marianne Samuelsson Språkrör 1992-1999, riksdagsledamot och gruppledare. Miljöpartiet har redan från början haft kvotering som princip,

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-04-11--13 1(98) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-04-11--13 Föregående möte: 2008-02-29--03-02

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka.

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka. Det ska bli fantastiskt att träffa dig i Höganäs 7-9 september. Vi hoppas att du kommer väl förberedd till vårt högst beslutande möte. Tillsammans har vi makt att förändra! I detta häfte hittar du texter

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Jubileumsskrift Gryning under 10 år

Jubileumsskrift Gryning under 10 år Jubileumsskrift Gryning under 10 år 1! 2 Innehåll 10 år med Gryning 4 Vi är kommunernas Gryning 6 Kan samhällsnyttiga företag vara framtidens vinnare? 8 Det roligaste och mest intensiva arbete jag någonsin

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer