Vad är presidiets roll? Presidiet ska inte vara ledande för SFS arbete, presidiet ska förhålla sig till fum och styr snarare än driva nya frågor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är presidiets roll? Presidiet ska inte vara ledande för SFS arbete, presidiet ska förhålla sig till fum och styr snarare än driva nya frågor."

Transkript

1 Karolina Lindkvist Andre vice. Ko, utbildning SFS styr. Omvårdnadsprogrammet. Undersköterska Vidareutbildad inom facket (LO) handledning mm Statsvetare, samhällsvetenskapsprogrammet. Linjeförening, ordf. Gruppledare för parti i Umeå KF Instit.styr. Programkomm. SSR Vägen till utbildning är av vikt för hennes peson och bidrag. Bakgrunden är ickeakademisk trygghetssystem, inblick via facket. Vad är SFS för dig idag? Viktigt. Tror på tanken om en samlad röst. Det funkar i praktiken. Vad tycker du att SFS ska vara? Det vi gör idag fast med fullständig uppslutning. Vi-känslan måste stärkas. Att kårerna är SFS snarare än två olika enheter. Alla ska vara delaktiga. Vad kan du göra för att bidra till att SFS blir som du vill? Har erfarenheten att se vilka brister som finns i och med bakgrunden. Vad är presidiets roll? Presidiet ska inte vara ledande för SFS arbete, presidiet ska förhålla sig till fum och styr snarare än driva nya frågor.?? Är arbetet i presidiet team eller enskilt? Det är nog ett teamarbete. Representerar SFS alla studenter i Sverige eller bara medlemskårernas studenter? SFS ska representera alla men det är nog snarare medlemskårernas medlemmar som representeras, förvisso en majoritet. Kan du representera alla typer av studenter? Ja. Styrelsearbetetsom är en viktig post. Du är ospecifik, vill du hellre vara ordf. än vice? Nej. Det är samma sak. Vad ska ordförande göra? Helheten, ansiktet utåt. Vad ska vice ordf. göra? Jobba mer i bakgrunden, stödjande. Vilken passar du bäst som? (missade svaret) Hur har SFS hanterat obligatoriefrågan? På ett bra och pragmatiskt sätt. Accepterat förutsättningen och verkat arktivt. Förankrat i medlemskårerna(?). Skulle du gjort något annorlunda? Mer genomslag i media. Samarbetat mer med kårerna. Vad händer med SFS om/när obligatoriet försvinner? Riksdag/regring/dep. Behöver en part. SFS är kårerna och finns inte utan dem. Framöver måste vi stötta kårerna i deras arbete. Vad är viktigast vid ett lärosäte? Studentinflytandet. Samverkan. Tycker du samverkan är viktig? Ja. Arbetslivsanknytning. Undvika inomakademi.

2 Kvantitet eller kvalitet? Kvaliteten måste vi satsa på, det har möjligen gått lite för fort. Vad anser du om styrelsens VP-förslag? Generellt är den bra. (hon har ju varit med och tagit fram den!) Går man in på detaljer så behöver en del justeringar göras. Trygghetssystemet är mycket viktigt. Är det något du saknar eller vill du framhäva något särskilt? Heltid är heltid är en mycket viktig fråga, framförallt för hum/sam. Saknar inget. Vill inte ta bort. Som SFS ansikte utåt, scenario att hantera. TV-debatt med LL. Lars: Varför är SFS med här? De är inte representativa och kan knappast kallas partipolitiskt obunden... Det är vanligt att SFS anklagas för dålig representation, det ligger något i det i och med att kårvalen är dåliga på att samla studenterna. SFS som remissinstans speglar inte så många kårer alltid men svaren är bra. SFS är partipolitiskt obunden men vilka som engagerar sig varierar. Är du bekväm i en sådan här situation? Jo. Har stött på en del liknande situationer inom Umeå St. Är du medietränad? Nej inte formellt. Har du gjort bort dig i media? Nej men felciterad. Reparerade via samtal med U. Vad fick dig att engagera dig? Att utbildningen inte höll måttet. Bakgrunden i facket gjorde valet enkelt. Bristerna i utb. Var drivkraften. Starka sakområden? Rättssäkerheten. Trygghetssystem. Viss uppdatering behövs. Andra erfarenheter utanför kåren som kan vara viktig? Bakgrunden, breddad rekrytering. Beskriv två konflikter, en bra och en dåligt skött. Bra. En person gick bort. Vem hade ansvaret. Blev lite hetsk stämning. Allt löstes genom metodisk genomgång. Dålig.? SFS är stort. Hur kan du leda projekt? Arbetsleder kvalitetsarbetet på hemmakåren. Var är du svag i projektprocessen? Svackar i mitten. Bra på start och bra på avslut. Relfektionstid tar hon sig (hum!!!) Din relation till budget och ekonomiarbete? Jag förstår hur en budget funkar. Ser relationen mellan ekonomi och verksamhet. Kårer behöver bli bättre på att prognostisera och läsa av kvartal. Praktisk erfarenhet av utb.frågor? Dagligen. Arbetsuppgiften på hemmakåren. Praktisk erfarenhet av studiesociala frågor? Delad kontor med stud.soc.rep. Tidigare så det har diskuterats en hel del. Praktisk erfarenhet av mångfaldsfrågor? Praktisk erfarenhet av Forskningsutbildningsfrågor? Saknas Praktisk erfarenhet av samverkan Vill veta mer. Har en del kompetens. Helst arbeta med? Utb.frågor och stud.soc. Berätta om ett exempel

3 Partipolitisk tillhörighet? Nej. Bra/dåligt? Bra. Vill du helst ha obundna i presidiet tillsammans med dig? Det vet hon inte. Finns bra exempel i t.ex. Finland där det är bra för förankringen. Vad är du mest stolt över i ditt liv? Att hon tagit sig hit. Flyttat. Byggt nätverk. Vilka egenskaper värderar du högst hos dig själv? Dåliga? Ostrukturerad. Vilka egenskaper värderar du hos andra? Engagemang och öppenhet. Vilka egenskaper hos andra avskyr du? Trångsynthet Vet kårer i landet något om dig som kan komma upp? Nej, jag har inte haft nån särskild kontakt. Har du några lik i garderoben? Nej. En medelstor kår vill lämna SFS. Du ska, via ett personligt besök, övertyga dem om att stanna kvar Erfarenhetsutbyte, studentinflytande, vi måste organisera oss, SFS kan vara den enade fronten, SFS är vad man gör det till, medlemsskapet är bara dåligt om man inte nyttjar det. Samlande konferenser är bra, oberoende tema. Kårfrågor SFS ska arbeta med vi-känslan mer konkret än VP:n?(SiV) Organisationen ska spegla SFS syftet. Man arbetar med vi-känslan genom att träffas mycket. Hur ska SFS driva frågan om starka kårer? (SiB) Obligatoriefrågan börjar tiden rinna ut men vi måste visa tydligt på hur mycket kåren är värd för studenterna. Vilken skillnad gör studentkåren för de egna medlemmarna? Hur ska SFS stöd till kårerna se ut efter obli.? (SiB) 50/50, påverkansarbete/kårstöd. Utan stöd till kårerna kan inte SFS bli starkare. Finansieringsförslaget är bra. Hur menar du med att stanna upp inom kvalitet/kvantitet? (SiV) Antalet studieplatser ska inte skäras ned. Mer lärartid till studenterna. Det ska inte vara en bokklubb. Ditt bästa argument för höjt studiemedel? (Jönköping) Studenternas fattigdom, köpkraften minskar ständigt. Ökad kunskap == ökad tillväxt. Vad ska SFS prioritera ned för att kunna förankra sig bättre i kårerna? (SLUG) Styrelsens arbete måste förtydligas. Att styrelsen är den som gör det stora arbetet mot kårerna i förankringen. Ska ledamöterna i SFS styrelse arbeta mer? (SLUG) Nej. Men färdplanen måste vara tydligare. Vad anser du om en eventuell minskning av antalet lärosäten? (Jönköping) Det ska inte vara färre lärosäten, möjligen en annan organisering. Vad anser du om resurstilldelningen? (Jönköping) Utredningens förslag är bra. Kvalitetsfokuset är bra. Avslutning Handlar från hjärtat. Breddad rekrytering. Kan ge en god stämning till org.

4 Stefan Björk Karlstad, KO (tidigare vko) Sundbyberg. NV-gymnsiet. Jobbat volontär på Irland. Jobbat som lärare Pol.mag. klar. Skribent i kårtidningen Jobbat på kårpuben Ordf. linjeförening Engagerad inom ett tiotal utomkårs organisationer. Sverok. valberedning Historiska musset HSV Socialdemokratiska studentförbundet Lagt av sedan studentkårsarbetet. Främsta anledningen var intressekonflikten men även tidsbristen. Stoppade sjugradig betygsskala Lärarledd tid har varit i fokus. Kommer inte vidare, allt verkar vara genomlyst. (en drivkraft vid sökande till SFS presidie) Vad är SFS för dig idag? Den förenande rösten för studenter i Sverige. Representerar studenterna på ett nationellt plan. Det kan inte kårerna. Vad tycker du att SFS ska vara? Se ovan. Stödarbetet måste balanseras med påverkansarbetet. Vad kan du göra för att bidra till att SFS blir som du vill? Att vara tillgänglig för kårerna ger möjlighet att förbättra för kårerna. (Hur mycket ska kansliet arbeta?) Vad är presidiets roll? FUM sätter agendan inte presidiet. Presidiet leder arbetet inom kansliet och utför FUM:s mening. Hur tror du att arbetet inom presidiet är idag? Är arbetet i presidiet team eller enskilt? Team. Ett övergripande gemensamt arbete. Representerar SFS alla studenter i Sverige eller bara medlemskårernas studenter? SFS ska representera all studenter i Sverige. Trovärdigheten sviktar om man bara ser till medlemmarna. Kan du representera alla typer av studenter/kårer? (hum, sam, tek, stora, små) Förhoppningsvis, det är ju besvärligt. Han är sam men kommer från N/T. Att arbeta med andra kårer, mindre och större än Karlstad. Du är ospecifik, vill du hellre vara ordf. än vice? Ordf. helst. Kompetensen och erfarenheten kommer bäst till nytta där. Valberedningen och FUM ska ha sitt att säga, hade han velat vara vice så hade han sökt endast det. Han kan inte relatera till vem som passar bäst var. Vill vara ledare. Sett olika typer av organisationer. Hur har SFS hanterat obligatoriefrågan? Bra hållning. Principfrågan kan man undvika. Gillar obligatoriet personligt. SFS har fått stort inflytande i och med att man släppte obligatoriefrågan. Studentinflytande är en demokratifråga. Skulle du gjort något annorlunda? Nej det tycker han inte. Nöjd. Vad händer med SFS om/när obligatoriet försvinner? Alternativ finansiering. Anslaget i förslaget kommer inte räcka för att finansiera SFS som man gör idag. Statliga bidrag förmodligen. Vilken lösning föredrar du?

5 Ungdomsförbund men samtidigt är inte studenter ungdomar i allmänhet. Vad är viktigast vid ett lärosäte? Kvalitet och lärartid. Medlemmarna ser mest av det. Kvantitet eller kvalitet? Står inte i kontrast. Tillgänglighet kontra kvalitet. Och kvalitet är en tillgänglighetsfråga. Lärarledd tid. Breddad rekrytering. Vad anser du om styrelsens VP-förslag? Bra frågor. Skulle gärna se heltid är heltid men det är redan viktigt. Är det något du saknar eller vill du framhäva något särskilt? Saknar heltid är heltid. Kritiserar Peter H. maktfullkomlig Som SFS ansikte utåt, scenario att hantera. TV-debatt med LL. Lars: Varför är SFS med här? De är inte representativa, är en dålig remissinstans och kan knappast kallas partipolitiskt obunden SFS representerar studenter och det är klart fler än Fp. SFS har dessutom varit remissinstans i över 60 år. Är du bekväm i en sådan här situation? Ja. Viss vana från lokalmedia via kåren. Via sverok. Har du gjort bort dig i media? Hade ett hemma-hos-reportage i kårtidningen och nämnde något om hemmagjort vin vilket kanske i efterhand var lite mindre genomtänkt. Jämfört prorektorns demokratisyn med Kina vilket kanske inte var jättebra, han är ju rätt vettig. Vad fick dig att engagera dig? Första omgången var inte så intressant, KF var långsamt. Hittade fel i sin utbildning i Nationalekonomi, hade rätt och fick stöd av kåren och via det ett nytt sug. Starka sakområden? Erfarenhet av resurstilldelningssystem. Remissvarat på de två senaste. Bolognaarbetet. Arbetsmarknadsfrågor. Andra erfarenheter utanför kåren som kan vara viktig? Att ha sett många olika organisationer. Sv.Kyrkan. Beskriv två konflikter, en bra och en dåligt skött. Bra. Vid ett anställningsförfarande så fanns det en vänskap med en tidigare anställd och nuvarande anställd som blommade upp. Tydlighet löste. Dålig. Inom KS. Många hade problem med en person, ingen tog tag i det och Stefan var egentligen den närmsta. Det rann liksom ut i sanden. Vad har du lärt dig via det här? Man bråkar inte om småskit det är nåt annat. Ta tag i det omedelbums. SFS är stort. Hur kan du leda projekt? Arbetsgivare för kansliet och dagiset. ECTS-kampanjen. MM. Var är du svag i projektprocessen? Svårt för att delegera saker i början. Ger bort tråkuppgifterna lite för snabbt och tar hellre hand om saker som bokningar och annat som andra kunde gjort för att avlasta. Din relation till budget och ekonomiarbete? Skiljde inte på budget och bokföring. Varit aktiv i att ta fram buget. Praktisk erfarenhet av utb.frågor? Har varit utbildningspolitiskt ansvarig i kåren (ett år) och s-studenter. Jobbat inom SACO. Praktisk erfarenhet av studiesociala frågor? Mindre erfarenhet. Behjälplig till andra. Praktisk erfarenhet av mångfaldsfrågor? Skrivit jämställdhetsplaner åt ungdomsgården som yngre. Varit mångfaldsansvarig i SSU Värmland.

6 Praktisk erfarenhet av Forskningsutbildningsfrågor? Ingen? Doktorandsektionen inom kåren arbetar med det. Vill ge doktorandfrågorna större uppmärksamhet, ett tag sedan. Praktisk erfarenhet av samverkan Huvudarbetsuppgift under innevarande året. Helst arbeta med? Utb. Samverkan som nummer två. Berätta om ett exempel SFS Studentstad, hjälpt kåren frammåt. Kommunen har givit större gehör. Partipolitisk tillhörighet? S, har ingen förtroendepost mer än Karlstads studentbostäder och den skulle han i så fall lämna. Bra/dåligt? Bra. Det ska vi uppmuntra. Balanserad presidie, Rött-Grönt-Blått? Det kanske inte är ett krav varje år. Men visst är det en vacker ide. Vill du helst ha obundna i presidiet tillsammans med dig? Jag arbetar för SFS inte S. Vad är du mest stolt över i ditt liv? Att vinna ECTS-frågan som drevs hårt. Känner personlig stolthet i sitt tidigare engemang inom ungdomsrörelser. Ungdomsledartiden. Vilka egenskaper värderar du högst hos dig själv? Förmågan att se medmänniskorna. Vilka egenskaper värderar du hos andra? Lojalitet. Man ska inte sälja ut folk. Dåliga sidor? Tankspridd, litar på sin kalender. Vissa skrivsvårigheter. Vad gör dig förbannad? Såna som sätter sig på andra, förödmjukar personer offentlig bara för att man kan. Vet kårer i landet något om dig som kan komma upp? Någon du gått i klinsch med? Snarast känner man igen i och det långa engagemanget. Har du några lik i garderoben? Har bott i kollektiv men då betlade man nog inte tv-lincens. En medelstor kår vill lämna SFS. Du ska, via ett personligt besök, övertyga dem om att stanna kvar. Hur? Kåren kan själv hämta mycket stöd i SFS. Tiderna framför oss är lite luddiga och framförallt viktiga att vi tar tag i. Obligatoriet avskaffas och vi vet inte vad som kommer än. Kårfrågor Hur ska SFS driva frågan om obligatoriet? (SiB) Anser att det ser bra ut. Hur ska SFS arbeta med att få kårerna att vara oberoende och starka? (SiB) Uppvakta riksdagens ledamöter. Man får ju göra neddragningar och där kan SFS hjälpa med råd i och med sin stora breda kännedom om hur det ser ut i kårerna i landet. Ditt bästa argument för höjt studiemedel? (Jönköping) Vad ska SFS prioritera ned för att kunna förankra sig bättre i kårerna? (SLUG) Ska ledamöterna i SFS styrelse arbeta mer? (SLUG) Hur ska SFS fördela tiden mellan påverkansarbete och kårstöd om det blir mer knapert framöver? Påverkansarbetet är dyrare och får stryka på foten mest, stödet till kårerna är så pass viktigt att vi ska ta vara på det. Vad anser du om en eventuell minskning av antalet lärosäten? (Jönköping) Flodström har så hiskeligt fel.

7 Vad anser du om resurstilldelningen? (Jönköping) Man ska vara förtjänt av tilldelningen, kvalitet eller annat. Man kan inte jämföra med amerikanska universitet utan att tillföra pengar. Harvard har 4,5 gånger så mycket pengar somhela svenska högskolesystemet. Avslutning Man kan inte flytta pengar mellan utbildningsgrenar, högre lägsta nivå.

8 Henrik Denzler 27år Kristianstad Skövde numera Mediestudent exjobbar. Engagemang mer eller mindre omedelbart, SkHum. Sexmästeriet. Komplex tv-sändningar. KF. Andre vice kårordförande. Studiesociala frågor. Drog-programmet förbättrades Introduktionsarbetet förbättrades Fokus på bostäder. Brinner för studentpolitiken, studiesocialt Tillträdefrågor Poängterade splitten OSS<->partiet. St. Elin ordern. Brett kontaktnät, många vänner inom kårvärlden. Bungyjumpen. Ansvarstagande, utvecklande. Vad är SFS för dig idag? Ett sätt för studenter att påverka situationen för studenter nationellt. SFS är mer solidarisk än andra liknande sammanslutningar. Även om inte alla studentkårer är medlemmar så samlar SFS många. Om inte SFS jobbar för studenterna så är fråga vem som ska göra det. Måste lösa problematiken med att lösa organiseringen. Vad tycker du att SFS ska vara? Alla. Inkluderande. Vad kan du göra för att bidra till att SFS blir som du vill? Perspektivet med en mindre stad, mindre skola, mindre kår. En högskola inte U. Vad är presidiets roll? Ansiktet utåt. Ledande och stöttande för styrelen. Aktivt inkluderande i styrelsearbetet. Driva organisationen. Hur tror du att arbetet inom presidiet är idag? Är arbetet i presidiet team eller enskilt? Blandat, i vissa frågor är det mycket teamarbete medan andra frågor är mer egna spår. Att lägga fokusfrågorna på vice ordf. är ett klassiskt grepp och en anledning till att han bara söker vice. Samtalet är en viktig ingrediens. Representerar SFS alla studenter i Sverige eller bara medlemskårernas studenter? Medlemmarna borde vara i första hand, SFS har dock alla studenter för sina ögon i det mesta. SFS ska inte påskina att de representerar alla men många frågor rör alla studenter. Kan du representera alla typer av studenter/kårer? (hum, sam, tek, stora, små) Har fått möjligheten att träffa på många olika typer av kårer via partiarbetet, perspektivet med att han studerat på ett mindre lärosäte borde betyda något. Tillsammans med styrelsen och övriga presidialer borde man kunna få en bra blick. Du är specifik, varför bara vice? För att han vill driva frågor snarare än vara den första representativa personen. Hur ser du på kontrasten mellan vice och ordf.? Samarbetet är viktigt och ger organisationen mest om man kan arbeta bra tillsammans. Hur har SFS hanterat obligatoriefrågan? Lyssnat på medlemmarna är _oerhört_ bra. Trycket på studentinflytandet är viktigt och helt riktigt. Personlig åsikt är att obligatoriet är i sig inte fel. Kårer är särskilda jämfört med de allra flesta föreningar. Skulle du gjort något annorlunda? Inte varit helt involverad, svårt att säga något konkret. Kanske har det inte riktigt förankrats på sluttampen. Det han sett är helt okej och han har inget nytt att notera. Vad händer med SFS (om)/när obligatoriet försvinner?

9 Om inte kårerna har samma inkomst så blir det svårt för SFS att ta 30:- i avgift per student. Alternativ finansiering via eventuellt ombildande och annat. Vad är viktigast vid ett lärosäte? Utb.bevakning. Studentinflytande. Studiesocialafrågor, att lägga det på lärosätet kanske är en lösning rent organisatoriskt men studenterna måste inkluderas. Kvantitet eller kvalitet? Kvalitet är honnörsordet. Kvantitetstänkandet straffar sig. HiS har tagit ett intressant grepp och är seriösa. Kan man skära i antalet utbildningsplatser för att säkra kvaliteten? Det kan vara en lösning. Platserna i sig självt är inget egen värde. Vad anser du om styrelsens VP-förslag? Bra förslag, småsaker att ändra. Två bra fokusfrågor, vilka ytterligare förslag som kommer kan ju påverka att byta ut en fråga mot en annan. Är det något du saknar eller vill du framhäva något särskilt? Studenters trygghet saknar en del av problematiken runt studentbostäder. Som SFS ansikte utåt, scenario att hantera. TV-debatt med LL. Lars: Varför är SFS med här? De är inte representativa, är en dålig remissinstans och kan knappast kallas partipolitiskt obunden SFS måste vara med i debatten, faktumet är att en majoritet av de svenska studenterna är medlemmar i SFS men om inte SFS tar plats så gör ingen annan det för studenternas sak. Om SFS är en dålig remissinstans eller inte är väl inte hans sak att avgöra, det funkar som det är. Man kan inte sätta de enskilda kårerna som remissinstanser. SFS är sakpolitiska inte partipolitiska. Det kan mycket väl hända att vissa saker sammanfaller med ett eller flera partier. Är du bekväm i en sådan här situation? Ja. Det har funnits situationer på lokalplanet som givit intryck. Dessutom har han reparerat. Vara väl förberedd. Har du gjort bort dig i media? Nej. Möjligen felciterad. Vad fick dig att engagera dig i kåren? Kompisar tyckte att det fanns anledningar. Inte något större engagemang tidigare, var kamratstödjare tidigare... Kändes som att arbetet gav något tillbaka till honom personligen. Sexmästeriet ger kontaktnät och erfarenhet av verkligeheten. Sektionsstyrelsen och KF har givit en hel del argumentationsintresse. Starka sakområden? Studiesocialt; alkoholfrågor, studentbostäder. Organisation. Dokumentation. Andra erfarenheter utanför kåren som kan vara viktig? Möjligen bakgrund och annat men inget konkret. Beskriv två konflikter, en bra och en dåligt skött. Inga särskilda konflikter, ett kort exempel om att vara oense om en sakfråga och för att lösa problemet så släpper man ursprungsproblemet. Vilka kvaliteter kan vara viktiga att ta vara på? Att kunna backa av och inte lägga onödig tid på att diskutera i oändlighet. Släppa problemet och ta tillvara vad man kan vara överrens om. SFS är stort. Hur kan du leda projekt? Ordförande i Sektionsstyrelsen Ordförande i utskottet. Ledarroll i blandade projektarbeten, naturligt att ta kommando. Var är du svag i projektprocessen? Inte helt lyhörd under arbetets gång, kanske missar infall från andra. Jobbar med det. Din relation till budget och ekonomiarbete? Inte hemmabanan men har tvingats att ta hand om budgetar inom KS, studiesoc. och intro. Praktisk erfarenhet av utb.frågor? Lite grann. Inget direkt arbete med det, varit stöttande till andra som arbetat med det.

10 Praktisk erfarenhet av studiesociala frågor? Huvudområdet vid arvoderingen. Praktisk erfarenhet av mångfaldsfrågor? En del. Faller inom huvudområdet. Deltagit i en del utbildning och konferenser. Praktisk erfarenhet av Forskningsutbildningsfrågor? Så gott som inget. Praktisk erfarenhet av samverkan Lite grann, mest stöttande för andra. Arbetat med AMD. Viktigt med näringslivsanknytning. Helst arbeta med? Studiesocialt. Berätta om ett exempel Varit väldigt delaktig i diskussioner runt alkoholproblem för kårens räkning. Uppdaterad akohol och drogpolicy. Partipolitisk tillhörighet? Nej. Bra/dåligt? Det borde inte vara dåligt. Sakpolitik är det rämsta. Vad är du mest stolt över i ditt liv? Lyckades förbättra introduktionsarbetet vid HiS. Hur mycket han utvecklats som person. Vilka egenskaper värderar du högst hos dig själv? God vän. Vilka egenskaper hos andra värderar du minst? Trångsynt. Det är trist att inte kunna ta in nya perspektiv. Dåliga sidor? Morgontrött. Vad gör dig förbannad? Orättvis behandling utan grund. Vet kårer i landet något om dig som kan komma upp? Någon du gått i klinsch med? Nej. Det tror han inte. Har du några lik i garderoben? Nej. En medelstor kår vill lämna SFS. Du ska, via ett personligt besök, övertyga dem om att stanna kvar. Hur? Handlar det om att medlemsskapet inte ger något så får man diskutera hur det kan bli bättre. Saknas påverkansmöjligheten så kanske man kan driva det. Kårfrågor Hur ska SFS driva frågan om obligatoriet? (SiB) Han anser att man hanterat frågan bra hittils. Tyngden på studentinflytandet är helrätt, vi ska fortsätta fokusera på inflytandet. LL vill skära lite mycket troligen. Hur ska SFS arbeta med att få kårerna att vara oberoende och starka? (SiB) Ditt bästa argument för höjt studiemedel? (Jönköping) Vad ska SFS prioritera ned för att kunna förankra sig bättre i kårerna? (SLUG) stöd vs påverkan? Första delen ska vara påverkan inte stödet. Förmodligen kan stödet byggas via nätverkande och liknande. Ska ledamöterna i SFS styrelse arbeta mer? (SLUG) Hur ska SFS fördela tiden mellan påverkansarbete och kårstöd om det blir mer knapert framöver? Vad anser du om en eventuell minskning av antalet lärosäten? (Jönköping) Kan inte värdera hur antalet lärosäten påverkar bilden av utbildning. HiS arbetar med med sammarbeten.

11 Vad anser du om resurstilldelningen? (Jönköping) Kan nog inte bara gynna de stora. Kvalitativ forksning. Man får passa sig så att de små inte får för lite. I många fall kan små lärosäten ha minst lika god forskningskvalitet. Avslutning Utbildningskvaliteten är det mest centrala men utan de studiesocialadelarna måste det finnas stöd runt. Alla ska ha möjlighet att kunna studera på högskola. Studentkårer är viktiga i och med att man måste kunna påverka sin situation. En nationell organisation som SFS är mycket viktig för att kunna påverka. Solidaritet.

12 Moa Neuman 26 Leksand. Akademikerbakgrund. Gymnasielärare+SYO. Dyslexi. Lärde sig att fajtas för rättigheterna. Fältbiolog, rollspel. Ide- och lärdomshistoria. Lärarutbildning, samhäll. Klarade inte. Jobbat extra inom vården sedan gymnasiet. Etnologi, via halvtvång så tog hon stud.rep. på instituiotnen. Varit heltidsarvoderad i tre år. Ordf. Hum i FFS + Utb.ansv. I FFS Vice ordf. GUS (9av10 kårer) Ordf. GFS (studiesocialt inriktning) Vad är SFS för dig idag? Ett samarbete mellan kårerna. Ett stor nätverk för att väcka frågor och lyfta upp. Vad tycker du att SFS ska vara? Se ovan. Via utveckling kan vi vara bättre på att ta vara på engagemanget. Vad kan du göra för att bidra till att SFS blir som du vill? Massor med erfarenhet om samarbete mellan institutioner. Vad är presidiets roll? Påverka och stärka organisationen. Ansiktet utåt. Hur tror du att arbetet inom presidiet är idag? Är arbetet i presidiet team eller enskilt? Kombination. Vissa frågor driver man ensam eller möjligen med kansliet medan andra är drivet i teamet. Representerar SFS alla studenter i Sverige eller bara medlemskårernas studenter? Beror på frågan. Det är omöjligt att driva en fråga som studiemedlet endast för medlemskårerna. Kan du representera alla typer av studenter/kårer? (hum, sam, tek, stora, små) Ja. GFS är redan en sådan organisation och den kan hon. Du är ospecifik, vill du hellre vara ordf. än vice? Ordförande. Besviken om du inte blir vald till det? Möjligen vid tidens skeende men inte senare. Vill gärna vara en del av presidiet. Vad ska orförande vara? Den samlade rösten. Hur har SFS hanterat obligatoriefrågan? Släppt sakdelen om obligatoriet och fokuserat på inflytandet. Tycker inte att obligatoriet i sig är fel. Skulle du gjort något annorlunda? Nej det har fungerat bra. Vad händer med SFS om/när obligatoriet försvinner? Förändring. Vad är okänd. Stannar kvar som en stark organisation. Vill inte spekulera i hur det ska byggas om. Bollar över till FUM, skyller ifrån sig. Kvantitet eller kvalitet? Båda. Det är viktigt att många får plats. Liksom att det är vitkigt att kvaliten i utbildningen finns där. Vad är viktigast på lärosätet? (frågan blev något förvanskad jämfört med den andra svarande) Resursfrågor. Vad anser du om styrelsens VP-förslag? I stora drag är den bra. (sitter ju i styrelsen!) Är det något du saknar eller vill du framhäva något särskilt? Man behöver vässa tillträdesfrågan något, mot breddad rekrytering. Som SFS ansikte utåt, scenario att hantera.

13 TV-debatt med LL. Lars: Varför är SFS med här? De är inte representativa, är en dålig remissinstans och kan knappast kallas partipolitiskt obunden SFS är en legitim organisation. SFS hanterar remisserna ansvarsfullt via sina medlemsorganisationer som är demokratiska och dessa är skyddade av HF. Att bemöta en demokratisk organisation på detta sättet är inte bra (tandlöst!). Är du bekväm i en sådan här situation? Nej men jag hanterar det. Har gjort mycket media för GFS och blivit felciterad och gått på några nitar. Har du gjort bort dig i media? Ja. Felciterad. Vid ovanan så blev det en blaffa men hon ångrar inte sakprylen mer vad det blev av det. Vad fick dig att engagera dig? Att det finns möjlighet att ändra och förbättra. Att man struntar i regelverket. Att det vid GU inte finns samlade regler. Att beroende på var man bor i Göteborg får man olika bidragsmöjligheter. Starka sakområden? Rättssäkerhet Ämnesgrupper Doktorandfrågor Samverkan Dokumentation, åsiktsprogram. Andra erfarenheter utanför kåren som kan vara viktig? Arbetat en hel del inom sverok som arbetar på ett annat sätt men med ett liknande mål i inriktning. (tittade i anteckningar och avbröt sig!) Beskriv två konflikter, en bra och en dåligt skött. (Läser innantill) Bra FFS hade stora problem inom presidiet och detta fick man hantera under året, ansågs bättre än att dela presidiet så att de inte arbetade med varandra. Dåligt GFS har en konflikt inom sin sfär där en underkonsult vill ta för mycket mandat. Var är du svag i projektprocessen? Det kan bli lite mycket mot slutet men det kanske är naturen av ett projekt. Det blir bara så. Att försöka planlägga nåt som sedan är ändringsbar. Din relation till budget och ekonomiarbete? Kan hantera en budget och förstå den. Praktisk erfarenhet av utb.frågor? Mycket Bolognaprylar. Både lokalt och nationellt. Gav stor inblick i hur hela systemet fungerar. Betygsfrågor. Praktisk erfarenhet av studiesociala frågor? Väldigt aktuellt i GFS eftersom det är dess huvudsyfte i t.ex. intron Student YY. Praktisk erfarenhet av mångfaldsfrågor? Inte särskilt. Praktisk erfarenhet av Forskningsutbildningsfrågor? Arvoderad för att arbeta med doktorandfrågor på 30%. Arbetat med prolongering och skuggdoktorandproblemen. Praktisk erfarenhet av samverkan GFS-arbetet. Studentstadsansökan; kommun, näringsliv, lärosäten och studenter. Helst arbeta med? Studenters trygghet. Berätta om ett exempel (skrev? Läste?) Producerade en bok om att vara studentrepresentant vid GU. Rättigheter och mötestiknik mm. Hjälpte GUS och henne själv och de som fick den. Partipolitisk tillhörighet? Nej. Bra/dåligt? Partipolitiken brukar ge en del nätverkande och möjligheter men man bör nog inte skaffa dem nu utan de skulle funnits från början. Vad är du mest stolt över i ditt liv?

14 Professionellt: Är nöjd med åren inom kårarbetet, stolt över förtroendet från kårerna. Personligt: Blyg i grunden men är ändå på plats. Vilka egenskaper värderar du högst hos dig själv? Att få grupper att jämka. Att hon är snäll. Vilka egenskaper värderar du högst hos andra? Snälla. Vilka egenskaper värderar du minst hos andra? Elakhet Att svika. Dåliga sidor? Tidsoptimist. Splittrad (svårt att koncentrera sig, imho!). Emotionell. Vad gör dig förbannad? Orättvisor. När människor inte tar hand om varandra. När människor sviker. Vet kårer i landet något om dig som kan komma upp? Någon du gått i klinsch med? Nej. Har du några lik i garderoben? Nej. En medelstor kår vill lämna SFS. Du ska, via ett personligt besök, övertyga dem om att stanna kvar. Hur? (Skriver, kroppsspråket) Vi behöver kunna påverka de som bestämmer hur studenters situation ska se ut. Ni som egen kår kanske inte tycker att ni ska bidra till det eftersom frågorna drivs ändå, då handlar det om solidaritet. Vi och ni behöver er, ni behöver oss och vårt kansli liksom våra andra medlemskårer. Det finns många utvärderingar av SFS och dessa bör ni titta noga på. Kårfrågor Du blev inte ordförande, kan du ändå jobba som vice ordf.? (Nils, SiV) Ja. Blir inte bitter och det är en skarp styrka. Hur ska SFS driva frågan om obligatoriet? (SiB) (Antecknar) Trycker på pragmatism. Lösning som finns funkar bra. SFS gör rätt när de samla kårerna i en åsikt. SFS är tydlgia och skriver högt. Den villkorade linjen från SFS är helt rätt. Hur vi ska vara organiserade om det faller? Det måste FUM visa. Alternativ finansiering är viktigt oberoende hur det blir med obligatoriet i och med att man kan lätta kårernas kostnad. Riksorganisationstanken kan öppna en hel del dörrar. Var ligger ditt hjärta? Utbildning eller samverkan? (SLUG) Samverkan. Det har hon tryckt på tidigare i GUS och GFS. Avslutning Det är konstitg att bildning och samverkan kan ställas i motsats. Allas rätt till utbildning. Inkludering. Öppenhet, forskarstuderande (befattningsutredningen), studenter (ta examen och sen är du slut). Det måste finnas olika vägar.

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete Verksamhetsplan Sveriges förenade studentkårer 2015 / 2016 1. Inledning SFS verksamhetsplan är det dokument som slår fast vilket arbete som SFS ska bedriva under verksamhetsåret med politisk påverkan och

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS sanmodan: Vice ordförande GFS Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för studentkårerna i GFS styrs av en styrelse och ett presidium. Styrelsen, som utses av medlemskårerna,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. 2014-2015 Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. Vad är GFS? Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st 252st patientenkäter Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st Vi ber dig att fylla i följande sidor, dina synpunkter är viktiga. Dessa gör att vi hela tiden ska kunna

Läs mer

Sveriges förenade studentkårer 2014/2015

Sveriges förenade studentkårer 2014/2015 Sveriges förenade studentkårer 2014/2015 SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten, som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och

Läs mer

Kandidatpresentationer

Kandidatpresentationer Handläggare: SFS Valberedning Datum: 2016-02-23 Kandidatpresentationer SFS Presidium Detta är de kandidater som har inkommit med kompletta presentationer: Andreas Sjöö andreas.sjoo@gfs.se Nominerad av

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Delmål 1: Att implementera den struktur för studentinflytande på programnivå som kårstyrelsen under tidigare år upprättat

Delmål 1: Att implementera den struktur för studentinflytande på programnivå som kårstyrelsen under tidigare år upprättat Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen hanterar studentkårens utbildningspolitiska arbete och hanterar därför inte löpande verksamhet eller verksamhet som definieras av stadgan. Studentinflytande Studenterna

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Personlig presentation Jacob Adamowicz [Please contact me if you want the English version of this letter]

Personlig presentation Jacob Adamowicz [Please contact me if you want the English version of this letter] Personlig presentation Jacob Adamowicz [Please contact me if you want the English version of this letter] Mitt namn är Jacob Adamowicz och jag söker härmed till att vara en del av nästa presidium för SFS.

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 25 oktober 2012 - Interpellationer och skriftliga svar a) avseende partipolitiska frågor i US b) avseende omröstningen på TekNat-fakulteten Interpellation

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Sveriges elevråd SVEAs verksamhetsplan 2017

Sveriges elevråd SVEAs verksamhetsplan 2017 Sveriges elevråd SVEAs verksamhetsplan 2017 ÖVERGRIPANDE PRIORITERING Sveriges elever ska vara en tung instans i skolfrågor på både lokal och nationell nivå. För att åstadkomma det här ska Sveriges elevråd

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Åsiktsdokumentet fastställs årligen av GFS styrelse och revideras på det sätt stadgan föreskriver. Inledning Göteborgs studenter är idag en heterogen grupp

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv IQ Stars är ett samarbete mellan IQ-initiativet och Riksidrottsförbundet. Läs mer på www.iqstars.se Detta häfte tillhör: Hur gör vi svensk

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren vill uppnå. Värdegrunden beskriver vad studentkåren står för. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet)

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Läser sjuksköterskeprogrammet, första terminen. Har grundläggande

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer P6 Handläggare: Styrelsen Datum: 2016-03-02 Dnr: O412-6/1516 Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer Innehåll 1. Inledning... 2 2. Om LSU... 2 2.1 Medlemsvillkor...

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Myter och sanningar om studieavgifter

Myter och sanningar om studieavgifter Myter och sanningar om studieavgifter Men alla andra tar ju ut avgifter! Nä, alla andra tar inte ut avgifter även om majoriteten gör det. Att många andra gör det är heller inget argument för att införa

Läs mer

Disposition Verksamhetsplanen är uppdelad under tre rubriker: Fokusfrågor, Organisationsutveckling och Löpande verksamhet.

Disposition Verksamhetsplanen är uppdelad under tre rubriker: Fokusfrågor, Organisationsutveckling och Löpande verksamhet. Sida 1/9 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Konkretiserad verksamhetsplan för Göta studentkår 2011/12 Göta studentkårs fullmäktige, 11-10-06 Inledning En verksamhetsplan lyfter fram de

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren strävar mot. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren skall arbeta med. De mäts på årsbasis genom indikatorer.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida Valberedningen har valt att nominera Karin Jerner till Kårordförande. Karin är en mycket strukturerad och stabil person som kan föra sig väl i olika sociala situationer och har god retorisk förmåga, något

Läs mer

Remissvar: Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92)

Remissvar: Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92) Handläggare: Simon Berg Datum: 2016-03-01 Dnr: PU2-7/1516 Remissvar: Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92) Sveriges förenade studentkårer, SFS, har fått möjlighet att framföra synpunkter

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Saco Studentråd. Strategi 2013-2017. Underrubrik

Saco Studentråd. Strategi 2013-2017. Underrubrik Saco Studentråd Strategi 2013-2017 Underrubrik 1 Bakgrund Saco Studentråd vill över tid uppfattas som en seriös påverkansaktör och därför behövs strategin för att ge ramarna för organisationen på längre

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen

Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen 1 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen hanterar studentkårens utbildningspolitiska arbete och hanterar därför inte löpande verksamhet eller verksamhet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON:

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: 30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: Ordförande, ledamöter och åhörare! Ett sommarjobb ger mycket mer än bara fickpengar. Det ger mening, sammanhang och möjlighet

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Arvodering på lokal nivå

Arvodering på lokal nivå Lokalavdelningarnas svar på remiss om lokal arvodering 2008/2009 Arvodering på lokal nivå Med anledning av stämmans beslut har styrelsen frågat alla lokalavdelningar om synen på lokal arvodering kontra

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 1 Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 2 Delaktighetstrappan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

PERSPEKTIV HÅLLBARA SAMRÅD FASTSTÄLLDA JANUARI 2015

PERSPEKTIV HÅLLBARA SAMRÅD FASTSTÄLLDA JANUARI 2015 PERSPEKTIV HÅLLBARA SAMRÅD FASTSTÄLLDA JANUARI 2015 Insamlade perspektiv ifrån 29 samtal Arbetsmaterial för arbetet med att medskapa hållbara, systematiska och kvalitativa samråd för romsk inkludering

Läs mer