INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI Personal 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI 14-15. Personal 23"

Transkript

1 Å R E T

2 I N N E H Å L L INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 Aktuellt i omvärlden 6-7 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI AVFALL SVERIGEs UTVECKLINGssatsning Rapporter Remissvar och skrivelser 20 Kurser, temadagar och konferenser 21 Organisation 22 Personal 23 A V F A L L S V E R I G E Avfall Sverige är kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning Avfall Sverige arbetar med samhällskontakter, rådgivning, utbildning och utveckling Avfall Sverige har Sveriges kommuner, eller deras kommunbolag som medlemmar, och därutöver ett 100 tal företag som associerade medlemmar Avfall Sveriges vision är Det finns inget avfall Avfall Sveriges värdegrund är en avfallshantering som är miljöriktig och hållbar med ett tydligt samhällsansvar Avfall Sverige är en ideell förening med ett helägt servicebolag: Avfall Sverige AB 2 AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2011

3 Intervju med VD och ordförande I n t e r vj u m e d V D o c h o r d f ö r a n d e Å r e t Avfall Sveriges kommunikation fokuserar på att berätta om den miljö- och samhällsnytta den kommunala avfallsverksamheten bidrar till. Hur ser ni på det? Kjell-Arne Landgren, ordförande, Avfall Sverige: Miljö- och samhällsnytta betyder framtid, ansvar. Det är viktigt att vi tar vår del av ansvaret utifrån den kompetens, kunskap och förmåga vi har. Det är också viktigt att vi berättar vad kommunerna faktiskt gör. Att sjunga vackert i ett slutet rum glädjer ingen. Avfall skapas av konsumtion och produktion i samhället. Kommunerna har en nära relation med både producenterna och med konsumenterna, dvs kommuninvånarna. Kommunen måste tänka långsiktigt utifrån både produktion och konsumtion. Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige: Kommunens avfallshantering bidrar till samhällsnytta genom att skapa utveckling, forskning och arbetstillfällen, att ta tillvara nya innovationer och utgöra bas för privata företags expansionsförmåga. Det är en slags bieffekt av att vi är framgångsrika i att ta tillvara avfall som resurs och minskar miljö- och klimatbelastningen. Kjell-Arne: Det talas mycket om att avfall är en resurs. Avfall är rätt hanterat en resurs men det bästa avfallet är ändå det som aldrig uppstår. Det finns absolut inget egenvärde i att skapa avfall. Weine: Kanske har vi de senaste åren fokuserat för mycket på resursaspekten. Viktigast är ändå fortfarande att miljösäkra hanteringen av det avfall som uppstår. Det gäller inte minst farligt avfall. Trots goda ambitioner tillförs samhället ständigt nya produkter, såsom lågenergilampor med kvicksilver eller bänkskivor med triklosan, som ställer särskilda krav när de tjänat ut och blir avfall. Avfall Sverige antog på senaste årsmötet en vision: Det finns inget avfall. Var det svårt att komma fram till den? Kjell-Arne: Alla visioner har till syfte att hålla samman en grupp och sträva åt visst håll. Det är vi, tillsammans, som ska arbeta för att nå visionen. Det var inte svårt att komma fram till att det var just en nollvision Avfall Sverige skulle ha. Vi kan inte säga att vi ska tillåta vissa mängder eller vem som ska få generera avfall och hur mycket. Vår vision måste vara att alla strävar åt samma håll; att minimera avfallet. Och med alla menar vi inte bara alla inom Avfall Sverige. Alla har en roll; transportväsendet, vi, medborgaren, producenten etc. Med gemensam kunskap kan vi tillsammans arbeta för att närma oss visionen. Weine: De mål vi har satt upp i arbetet för att nå visionen handlar om att vi ska bryta sambandet mellan tillväxt i samhället och ökande avfallsmängder och att arbeta oss högre upp i avfallshierarkin. Vi måste utveckla metoder för hur målen ska kunna mätas och följas upp, de måste bli greppbara och mätbara. Vi behöver också ta fram metodik för hur vi tolkar och följer upp ambitionerna kring kommunernas roll som motor och garant för en långsiktigt hållbar avfallshantering. Det finns inget avfall vill visa på ett tankesätt, förhållningssätt, men ska inte uppfattas absolut. Visionen går hand i hand med framtidsfrågor som att minska utsläppen av växthusgaser, minska gifterna i samhället, i maten, textilier osv. AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE

4 Intervju med VD och ordförande Under året tillsatte regeringen en utredning som ska se över avfallsområdet. Utredningen gäller främst utformningen och ansvaret för insamling och omhändertagande av hushållens avfall, men även vissa delar av näringslivets avfall ingår i uppdraget. Utredningen har ett visst fokus på producentansvar och så kallat jämförligt hushållsavfall. Behövs en sådan utredning? Weine: Det är något vi har arbetat hårt för under flera år. Det är inte första gången som producentansvaret utreds men nu finns en öppning att uppnå en annan ordning för hanteringen av förpackningar och tidningar. Det är en möjlighet och den måste vi ta. Regeringsrättens dom i de så kallade Sysav-målen 2008 innebar att kommunerna inte kunde tilldela uppdrag till sina bolag utan upphandling. Regeringen införde då tillfälliga undantag och nu finns ett förslag från regeringen om att permanenta undantagsreglerna. Weine: Vi får nu ett regelverk som gör det möjligt för kommunerna att även fortsättningsvis organisera sig i bolagsform. Vägen dit har varit mödosam, men vi är nöjda över att vi har fått ett regelverk som kommunerna kan arbeta efter. Det nya regelverket kan ändå för vissa kommunbolag komma att ställa krav på omställning. Kjell-Arne: Det faktum att några kommuner helt legalt har samlat in förpackningar och tidningar själva har möjligen tjänat som extra påtryckning för att få en utredning till stånd. Vår målsättning är att avfallshanteringen ska bli en integrerad del i samhällets infrastruktur och det kan den bli genom att kommunerna organiserar även insamling av förpackningar och tidningar. Kommunernas ansvar kan utveckla nya system och ny teknik. Weine: Vi föreslår att kommunerna organiserar insamlingen inom ramen för producentansvaret. En del tror felaktigt att vi vill rasera producentansvaret, men det stämmer inte. Producenternas ekonomiska ansvar är nyckeln för att finansiera insamlingen även när det faller under kommunernas ansvar. Frågan om det så kallade jämförliga hushållsavfallet är också uppe till diskussion. Det nuvarande systemet är bra, det finns inga miljöskäl som talar för en förändring. Det är upp till de som vill förändra att bevisa att det blir bättre med en avreglering och hur det i så fall ska gå till. Vi är övertygade om att det blir svårare att använda avfallstaxan som styrmedel för ökad återvinning, trafiken kommer att öka och det blir svårare att nå miljömålen. Kjell-Arne: Vad många inte insåg från början, var att detta var en enormt stor fråga för alla kommunala och statliga bolag. Det handlade inte bara om avfallshantering i bolagsform, utan om alla offentliga bolag. Därför var samarbetet med Sveriges kommuner och landsting, SKL, mycket värdefullt. Weine: Många kommuner handlar upp såväl insamling som behandling av sitt hushållsavfall, och de berörs inte på samma sätt av dessa undantagsregler. Upphandling är självfallet en möjlighet för kommunen att fullfölja sina ambitioner på avfallsområdet. I det sammanhanget har vi stora förväntningar på Wijkmans utredning som ska utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt-, miljö- och samhällsnyttoperspektiv. Tidigare har Avfall Sverige haft ett ganska löst sammansatt nätverk för miljöteknikexportfrågor. Nu är nätverket uppgraderat till en formell arbetsgrupp och en projekttjänst är tillsatt. Varför? Weine: Miljöteknikexport är ett av resultaten av det kommunala ansvaret. Det är faktiskt ett utmärkt exempel på den samhällsnytta vi tidigare talade om. Kommunerna har ett enormt kunnande och 4 AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2011

5 Intervju med VD och ordförande också anläggningar att visa upp, för att bidra till export. Hittills har vi främst sysslat med miljöteknikexport som försöksverksamhet, vi har inte haft den samordning och koordinering som varit nödvändig. Vi behöver samverka, och då menar jag inte bara kommunerna emellan, utan även med det privata näringslivet. Genom att kraftsamla som vi gör nu, kan vi bli ett bättre stöd för kommunerna, för näringslivet och för staten. Kommunerna har ett viktigt ansvar i att visa hur vi arbetar med allt från planering, organisation och utbildning till logistiklösningar och olika återvinningssystem. Kjell-Arne: Företag har byggt upp stora kraftfulla säljorganisationer för sina produkter och sitt material. Där finns en försäljningsapparat, hela strukturen är klar. Men hur organiserar man det på bästa sätt i ett land där det inte finns någon organisation att falla tillbaka på, eller någon struktur för att arbeta med företagande? Här har svenska kommuner mycket att erbjuda; stadsplanering, erfarenhetsutbyte, kunskaper. Ett exempel är ett nu aktuellt projekt i Indien som ska hjälpa till att bygga upp biogasområdet i landet. Avfall Sverige har fått konkreta förfrågningar av svenska företag för att bygga upp biogasen i praktiken i Indien. Här kan vi bidra. Weine: Det är också viktigt ur imagesynpunkt. Det ger en enorm pr för vår bransch och för kommunernas avfallshantering, som spiller över på hur man ser på kommunernas organisation, men också på kommunerna och bolagen som arbetsplats för nya generationer. Det talas mycket om samarbete inom och mellan kommuner. Varför är det så viktigt? Weine: Ett viktigt skäl är vikten av kompetensförsörjning. Kraven på kunskap ökar varje dag och för att öka kunskapen behöver basen öka. Kjell-Arne: Samverkan med universitet och högskolor är också viktigt. Ett exempel är de stipendier Avfall Sverige delar ut varje år. Det skapar intresse hos nya generationer, vi får in nya människor och nya idéer i branschen. Om vi blickar lite framåt i tiden, vilka är då de största utmaningarna i branschen under närmaste tiden och hur ska de mötas? Weine: Det finns frågor på tre plan som berör oss; EU, nationellt och på medlemsplanet. Inom EU är de viktigaste frågorna alla de utredningar och förslag som finns angående kommunernas roller. Resultatet av dessa skapar ramarna för hur vi i Sverige kan och ska agera i framiden. På det nationella planet kommer avfallsutredningen och dess resultat att vara oerhört viktiga för vårt framtida arbete. Utredningens resultat kommer att påverka oss under lång tid framöver, oavsett vad det blir. På medlemsplanet handlar det väldigt mycket om arbetsmiljö, både för kommunen som arbetsgivare men också för att arbetsmiljöfrågorna hänger ihop med samhällsplanering, med betydelse för medborgaren. Jag tänker på trånga gränder, att backa stora sopbilar, säkerhet etc. Matavfallsinsamling och satsning på biogas är också fortsatt viktigt. Kjell-Arne: Arbetsmiljö för kommunerna är ju många gånger livsmiljö för medborgare. Genom att ge kommunerna helhetsansvaret för att organisera förpacknings- och tidningsinsamlingen samt det därmed jämförliga avfallet, blir transporterna färre och effektivare vilket i sin tur minskar skaderisken. Detta är också något vi har påpekat för utredningen. AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE

6 AKTUELLT I OMVÄRLDEN A K T U E L LT I O M V Ä R L D E N EU-FRÅGOR EU-parlamentet röstade 2011 igenom ett reviderat WEEE-direktiv vilket innebär att alla medlemsländer måste öka sin insamling och återvinning av el-avfall. Detta gäller oavsett om de redan uppfyller det nuvarande schablonmålet på 4 kg per person och år, eller inte. Sverige ligger sedan länge i topp, 2011 samlade vi in över 16 kg per person. År 2016 måste 65 procent av el-avfallet, baserat på den genomsnittliga försäljningen av elektriska och elektroniska produkter de senaste tre åren, samlas in. När direktivet träder i kraft gäller 45 procents insamlingsgrad. De bästa tillvägagångssätten för återvinning bör användas och produkterna bör utformas så att man lättare ska kunna återvinna dem. Det kommer nu också att ställas krav på att konsumenterna ska få lämna in små och medelstora elektriska och elektroniska produkter i butiker utan att behöva köpa något nytt. EU-kommissionen antog under 2011 en färdplan för ett resurseffektivt Europa. Med den nya färdplanen ska EUs ekonomi vara hållbar före Färdplanen ringar in de näringsgrenar, som förbrukar mest resurser och föreslår verktyg och indikatorer för att åtgärda detta. Färdplanen är en strategi för konkurrens och tillväxt med resurshållning vid produktion och konsumtion. Den ska skapa näringsmöjligheter och arbetstillfällen inom olika verksamheter som återvinning, bättre produktutformning, materialersättning och ekoteknik. Vad det gäller avfallsområdet vill EU-kommissionen bland annat: stimulera marknaden för materialåtervinning genom ekonomiska incitament och genom att utveckla så kallade end of waste-kriterier fortsätta arbetet inom EU och internationellt mot olagliga avfallstransporter, särskilt med fokus på farligt avfall säkerställa att offentlig finansiering ur EUs budget prioriterar aktiviteter högre upp i avfallshierarkin underlätta utbyte av bästa praxis för insamling och behandling av avfall mellan medlemsstaterna och utveckla åtgärder för att mer effektivt bekämpa överträdelser av EUs avfallsregler. Producentansvaret för förpackningar och returpapper ses över I slutet av 2010 skrev Avfall Sverige till Miljödepartementet och föreslog att regeringen skulle se över reglerna om producentansvar för förpackningar och returpapper. Producentansvaret hade då funnits i mer än 15 år, och hela tiden dragits med betydande brister och problem. Avfall Sverige ansåg därför att det var hög tid att se över reglerna för att utveckla miljömålen och göra det enklare för hushåll och företag att källsortera. I juli 2011 kom så beskedet: Regeringen tillsatte en utredning för att göra en allmän översyn av avfallsområdet, främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall. Utgångspunkten i utredningen är att avfallshanteringen ska ske på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt, vara effektiv för samhället och enkel för konsumenter och andra grupper. Det är också inom de områdena det finns brister, vilket Avfall Sverige så många gånger påtalat. I uppdraget ingår också en översyn av ansvaret för verksamheternas avfall, särskilt avseende hushållsavfallet, förpackningar och returpapper. Utredaren ska också undersöka om det bör införas ytterligare styrmedel för att bättre möjliggöra utsortering av matavfall, farligt avfall, grovavfall och textilavfall. Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist ingår i utredningens expertgrupp. Uppdraget ska redovisas sommaren Förslag att undantagsreglerna i LOU permanentas Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll och insyn (Ofuki-utredningen) föreslog i sitt 830 sidor tjocka slutbetänkande att undantagen i lagen om offentlig upphandling (LOU) som infördes i juli 2010 permanentas från den 1 januari Bakgrunden är regeringsrättens domar i de så kallade Sysavmålen 2008, som innebar att det inte längre blev möjligt för kommuner att överlåta uppgifter till eget bolag utan föregående upphandling. Detta hinder skulle få långtgående konsekvenser för många statliga och kommunägda bolag, inte bara inom avfallsområdet utan i princip inom alla områden där sådana bolag finns. Regeringen införde därför tillfälliga undantagsregler, baserade på EU-domstolens så kallade Teckal-kriterier, som gäller till 1 januari Avfall Sverige ser positivt på att undantagsreglerna permanentas. Avfall Sverige anser dock att utredningen inte tagit tillräcklig hänsyn till varför kommuner valt att låta det egna kommunala bolaget svara för avfallshantering eller på motsvarande sätt samverka mellan flera kommuner i ett gemensamt bolag. Dessutom har de övergripande miljöaspekterna helt kommit i skymundan. Sverige och svensk avfallshantering hålls ofta fram som goda exempel. Det är därför viktigt att förstå att den svenska avfallsmodellen bygger på samverkan inom och mellan kommuner, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar till utredningen. 6 AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2011

7 AKTUELLT I OMVÄRLDEN Ny avfallslagstiftning och nationell avfallsplan I augusti 2011 trädde den nya avfallsförordningen i kraft. Nyheter i den nya förordningen är att avfallskategorierna tas bort, en ny avfallsdefinition införs och det blir enklare att transportera mindre mängder farligt avfall. Redan i december kom de första ändringarna i avfallsförordningen om tillstånds- och anmälningsplikt för tran sport av avfall. De nya avfallsreglerna innebar inte några dramatiska följder för den kommunala renhållningsskyldigheten och avfallshanteringen. Svensk avfallshantering har sedan länge arbetat enligt de nya krav som följer av ramdirektivet. Men den viktiga frågan om att förebygga uppkomsten av avfall finns inte med i förordningen, det är något som kommunerna arbetar allt mer med. Den finns däremot med i det förslag till nationell avfallsplan, som sändes ut på remiss under hösten. Där föreslår Naturvårdsverket att lagstiftningen ses över så att kommunerna får ett tydligare ansvar och klara befogenheter att arbeta avfallsförebyggande. Förslaget till ny nationell avfallsplan innehåller mål och åtgärder för ett antal prioriterade områden, bland annat avfall från byggnads- och rivningssektorn, ökad materialåtervinning av hushållsavfall, minskning av matavfallet. Under 2011 lämnades miljömålsberedningens förslag till nya etappmål: Matavfallet minskar med minst 20 procent jämfört med år Minst 40 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara till Minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tas tillvara och återförs till produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark. Återanvändningen och materialåtervinningen av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 procent år Förebyggande av avfall och återanvändning EUs ramdirektiv och den svenska avfallslagstiftningen är tydliga: Avfallsmängderna måste minska. Det är också en insikt som funnits inom den kommunala avfallshanteringen i Sverige länge. Redan under 1980-talet talades om en prioriteringsordning med avfallsminimering som första steg. I Sverige har vi kunnat notera en minskning av mängderna under några år. Även om det är för tidigt att dra några långsiktiga slutsatser är det ändå en intressant trend att det inte längre är helt självklart att avfallsmängderna ska öka år från år. Avfall Sverige har drivit arbetet för att minska avfallsmängderna, bland annat som nationell samordnare för det europeiska projektet Europa minskar avfallet i de tre år projektet pågått. Avfall Sverige uppmanade 2010 Miljödepartementet att se över regelverket kring kommunernas ansvar och roller när det gäller återanvändning och möjligheten att finansiera sådan verksamhet. Det är exempel på åtgärder som ligger i linje med att uppnå Avfall Sveriges vision Det finns inget avfall. Miljöteknik och miljöteknikexport Regeringen presenterade under hösten en samlad strategi för miljöteknik. Den har tre huvudmål att åstadkomma goda förutsättningar för framväxt och utveckling av miljöteknikföretag i Sverige, att främja export av svensk miljöteknik, att främja forskning och innovation inom miljöteknik och underlätta för innovationer att kommersialiseras. Regeringen satsar 400 miljoner kronor under mandatperioden på att utveckla miljöteknik. Samtidigt beslutade styrelsen för Avfall Sverige om en ny satsning för att stödja miljöteknikexport. En ny resurs inrättades för att koordinera kommunernas satsningar och det befintliga nätverket för miljöteknikexport uppgraderades till en arbetsgrupp inom Avfall Sverige. Syftet med satsningen är att öka samverkan mellan kommunerna/kommunbolagen och näringslivet samt myndigheter. AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE

8 VERKSAMHETEN A V F A L L S V E R I G E S V E R K S A M H E T Avfall Sverige företräder medlemmarnas intressen och utvecklar kompetensen hos medlemmarna genom lobbying- och påverkansarbete, erfarenhetsutbyte, kunskaps- och informationsförmedling samt utveckling av svensk avfallshantering. Visionen Vid årsmötet 2011 antogs en långsiktig vision för Avfall Sveriges kommunmedlemmar: Det finns inget avfall. Visionen är resultatet av ett arbete som pågått bland medlemmarna under ett år. De långsiktiga målen för 2020 är dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt har brutits, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin. Målbilden är också resultatet av medlemmarnas diskussioner Kommunerna är motorn i omställningen Kommunerna är garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering 2012 blir ett viktigt år då visionens tankar och målen för 2020 ska arbetas in i allt som rör Avfall Sveriges policy och verksamhet. Det kommer att behövas nya projekt för att utveckla metoder för hur målen till 2020 ska kunna mätas och följas upp. Vidare behöver det tas fram metodik för hur vi tolkar och följer upp ambitionerna kring kommunernas roller. Påverkansarbete Avfall Sverige företräder medlemmarna vid kontakter med myndigheter och beslutsfattare, både på nationell och på europeisk nivå. Möten, uppvaktningar, remisser, skrivelser och medieinslag är exempel på olika sätt att företräda medlemmarna. Avfall Sverige har under året haft en lång rad möten med regeringskansliet, träffat riksdagsledamöter, politiska tjänstemän och myndigheter. Det sker genom VD, jurist, övriga rådgivare och vid tillfälle i samverkan med Avfall Sveriges styrelse, medlemmar och andra organisationer. Avfall Sverige har en rådgivare för samhällskontakter placerad i Stockholm med uppgift att ytterligare utveckla kontakterna med beslutsfattare inom riksdag och departement. Avfall Sverige har också representanter med i Avfallsutredningens expertgrupp, i Naturvårdsverkets Avfallsråd och en mängd andra expertorgan. Erfarenhetsutbyte Arbetsgrupperna är en viktig länk mellan medlemmar och kansli. Det är främst via arbetsgrupperna som erfarenhetsutbytet sker. Arbetsgrupperna möts minst två gånger om året och håller däremellan kontinuerlig kontakt. Rådgivarna på Avfall Sveriges kansli deltar i arbetsgrupperna inom sitt respektive specialområde togs beslut om en ny arbetsgrupp för export. Arbetsgrupperna är nu indelade i de tio områdena beställarfrågor biologisk återvinning deponering energiåtervinning export farligt avfall kommunikation logistik materialåtervinning återvinningscentraler Inom varje arbetsgrupp finns undergrupper för speciella ämnesområden. Cirka 200 representanter för medlemmarna allt från små kommuner till stora kommunala bolag är engagerade i någon arbetsgrupp eller undergrupp. Erfarenhetsutbytet är för många den främsta anledningen till att engagera sig i en arbetsgrupp. Informationen från arbetsgrupperna sprids vidare inom den egna organisationen eller genom regionala nätverk samt i tidningen Avfall och Miljö. Kurser och temadagar, utvecklingsprojekt och kunskapsöverföring är också resultat av arbetsgruppernas verksamhet. Arbetsgrupperna är också en viktig intern bas för att förankra Avfall Sveriges ståndpunkt i olika lagstiftnings- och påverkansfrågor. Nätverk En del av erfarenhetsutbytet sker i de nätverk som finns för olika grupper inom Avfall Sverige. Ett sådant är företagsgruppen, som består av representanter för de associerade privata företagen. Ett annat nätverk är Avfall Sverige Yngre för personer under 36 år, som arbetar med avfallsfrågor. Nätverket för skolinformatörerna bland Avfall Sveriges medlemmar träffas en gång om året. Det finns också ett nätverk för upphandlare, som träffas regelbundet. 8 AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2011

9 VERKSAMHETEN Nätverket för miljöteknikexport, som 2011 ombildades till arbetsgrupp, har främjat samverkan mellan privata och offentliga aktörer i internationella projekt för att därmed öka exporten av varor och tjänster inom avfalls- och återvinningsområdet. En stor del av Avfall Sveriges medlemmar träffas i olika regionala nätverk över hela landet och nätverken håller regelbundet kontakt med kansliet och ytterligare tre guider publicerades under De fyra guiderna har följande rubriker Kommunernas roll vid insamling av förpackningar och returpapper Införande av system för insamling av källsorterat matavfall Undantag från kommunala föreskrifter för avfallshantering Innebörden av begreppet hushållsavfall Avfall Sverige Utbildning Avfall Sverige bedriver en omfattande utbildningsverksamhet för att Avfall Sveriges guider syftar till en samsyn på tolkningar, vilket kan ge bättre beslutsunderlag. De råd som Avfall Sverige publicerar i höja branschens kunskap och kompetens. Utbildningsverksamheten dessa guider utgör endast generell rådgivning och ska inte ses som är kvalitetscertifierad sedan 2009 och 2011 juridiskt bindande råd i det enskilda fallet. utsågs en utbildningschef. Under året har utbildningsverksamheten framgångsrikt utvecklat utbudet, kvalitetssystemet och den webbaserade utbildningen Avfallsakademin. Under 2011 introducerades två nya kurser och tio nya temadagar. Sammanlagt deltog personer (2 384 personer 2010) i Avfall Sveriges utbildningsverksamhet under Utbildningens inriktning är förankrad i arbetsgrupperna, och tillgodoser därför både medlemmarnas och branschens behov. Avfall Web Det webbaserade benchmarking- och statistiksystemet Avfall Web används av allt fler medlemmar. Där matas statistik och andra uppgifter in, som sedan kan ge stöd vid verksamhetsplanering och benchmarking. Systemet underlättar också insamlingen av den nationella statistiken av hushållsavfall, som Avfall Sverige tar fram varje år och publicerar i Svensk Avfallshantering. Avfallsakademin, Avfall Sveriges utbildningsportal på webben, lanserades under hösten Fördelen med interaktiva kurser är Kommunikation att utbildningen kan genomföras på hemmaplan vid valfri tidpunkt Fem och att år den tillmötesgår i sammandrag alla typer av lärstilar. Avfall Sverige två olika kampanjteman. och Kampanjen Avfall för ökad Sverige materialåtervinning, AB Den första webbkursen ger en introduktion till avfallsbranschen. Den gemensamma kommunikationen fortsatte under 2011 med som startade 2010, fortsatte även Under hösten startade Kursen har tagits fram av medlemmar för medlemmar och ger en grund i allmänna frågor inom avfallsområdet. Kursen ger alla anställda på en arbetsplats grundkunskaper som bidrar till effektivare arbete, säkrare beslutsunderlag och större förutsättningar för att lyckas med intern och extern kommunikation i avfallsfrågor. Introduktionskursen är också användbar för förtroendevalda, som ska besluta i frågor som rör avfall och återvinning. Totalt 620 licenser har hittills sålts till Introduktionsutbildning till också årets kampanj, som fokuserar på kommunernas roll och ansvar och visar hur avfallshanteringen skapar miljö- och samhällsnytta. Kampanjen ska också bidra till att nå Avfall Sveriges vision och de konkreta målen till De viktigaste målen med Avfall Sveriges gemensamma kommunikation, som pågått sedan 2006, är ökad kännedom om svensk avfallshantering och om kommunernas roll. Ett sätt att nå dessa mål är att under en period tydligt fokusera på olika områden inom avfallsbranschen på Avfallsakademin. En ny webbkurs avfallshanteringen. Kampanjens tema och de primära målen för Grunderna i Avfall Web utvecklades under 2011 och lanserades i mars kampanjen beslutas alltid i samråd med medlemmarna. Den gemensamma kommunikationen bedrivs nationellt av kansliet och lokalt/regionalt av medlemmarna. GUIDERNA En viktig uppgift för Avfall Sverige är att ta fram vägledningar och riktlinjer för hur branschen ska hantera och tolka olika begrepp, definitioner och företeelser inom avfallsområdet. Dessa vägledningar och riktlinjer publiceras i en serie guider. Den första blev klar Kommunikationssatsningen finansieras via en avgift på 30 öre per invånare, som årsmötet beslutar om. Till detta kommer de ekonomiska och personella resurserna hos kansliet och respektive medlem samt kompletterande ekonomiskt stöd genom utvecklingssatsningen. AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE

10 VERKSAMHETEN Projektet Europa minskar avfallet (European Week for Waste Reduction, EWWR) arrangerades år 2011 för tredje och sista gången i sin nuvarande form. Inom projektet ska EUs länder under samma vecka lyfta frågan om att begränsa avfallet på olika sätt. 30 europeiska länder deltog 2011 (17 länder deltog 2010). Avfall Sverige har varit nationell samordnare under de tre åren projektet pågått, med stöd av Naturvårdsverket. Projektet har förlängts och kommer att pågå fram till Avfall och Miljö är branschtidningen för alla som arbetar med avfallshantering och återvinning. Tidningen bevakar erfarenheter på fältet, politiska beslut, forskning och ny teknik. Den speglar även den aktuella debatten inom avfall och återvinning. Tidningen kommer ut med fem nummer per år enligt ett fast utgivningsschema. Den TS-kontrollerade upplagan är exemplar. 20 (19) nyhetsbrev gavs ut under året. Nyhetsbrevet har ingen fast utgivningsplan utan kommer ut vid behov, varannan vecka i snitt. Nyhetsbrevet publiceras också på hemsidan. Från och med 2011 ges nyhetsbrevet även ut elektroniskt, parallellt med det tryckta. Det finns även ett elektroniskt nyhetsbrev från Avfall Sverige Utveckling, med information om projekt och rapporter, och ett med nyheter från utbildningsverksamheten. Avfall Sverige svarar för driften av den nationella avfallsportalen Bakom denna står Naturvårdsverket, Förpackningsoch Tidningsinsamlingen, El-Kretsen och Avfall Sverige. På Avfall Sveriges hemsida finns publikationer, rapporter, pressmeddelanden och allt kampanjmaterial för nedladdning. På hemsidan finns också möjlighet att anmäla sig till Avfall Sveriges kurser, konferenser och temadagar. Hemsidan har nära unika besökare varje månad, en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Media Under 2011 uppmärksammades Avfall Sverige i tidningar, radio och TV över 500 tillfällen (350 tillfällen 2010). Det faktum att mycket tidningar och förpackningar inte sorteras ut till återvinning var en stor fråga i media vid flera tillfällen. Avfall Sveriges skrivelse till Miljödepartementet, med en önskan om att utreda producentansvaret blev mycket uppmärksammad i hela landet. Det blev även rapporten med en sammanställning av plockanalyser, som visar att mer än hälften av det som slängs i soppåsen kan återvinnas. En debattartikel på samma tema, som Avfall Sverige skrev tillsammans med hyresgästernas och fastighetsägarnas organisationer, publicerades i ett flertal större tidningar. Avfall Sverige stod också, tillsammans med övriga branschföreträdare, bakom en debattartikel med kritik mot Energimyndighetens förslag till biogasstrategi. Artiklarna och inslagen behandlade även frågor om insamling av matavfall, import av avfall, statistiken som visar minskade mängder och inte minst det arbete som görs med att förebygga avfall. I det sammanhanget kan rapporterna Förebygga avfall med kretsloppsparker och Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner nämnas liksom alla aktiviteter i samband med projektet Europa minskar avfallet. 32 (28) pressmeddelanden lämnade Avfall Sveriges kansli under Flera av dessa publicerades i olika medier, men tjänade också som underlag för andra artiklar om branschens frågor. Fyra (tre) egna debattartiklar och tre (två) repliker på andras publicerades. Media har också kontaktats både vid personliga besök och med ett speciellt nyhetsbrev där aktuella avfallsfrågor lyfts. Certifierad återvinning Certifieringssystemet för kompost och biogödsel startade 1999 och 14 anläggningar är nu certifierade. Certifieringen är frivillig och bygger på öppenhet mot kunden genom noggrann kvalitetsdokumentation och fri insyn vad det gäller miljö och kvalitet. Hela kedjan från råvara till slutprodukt anpassas till enhetliga kriterier utifrån miljöskydds- och användarbehov. Systemet har arbetats fram i samråd med lantbruks- och livsmedelsbranschen, tillverkare av kompost och biogödsel, jordtillverkare, myndigheter och forskare. Avfall Sverige har även infört ett frivilligt åtagande om att inventera biogas- och uppgraderingsanläggningar på utsläpp. Åtagandet innebär att anläggningarna förbinder sig till regelbundna inventeringar av utsläpp och att åtgärda dessa. 10 AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2011

11 VERKSAMHETEN Samarbete nationellt och internationellt Samverkan med andra organisationer nationellt och internationellt gynnar svensk avfallshantering och föreningens medlemmar. På det nationella planet sker samverkan med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenskt Vatten, Svensk Fjärrvärme och Energigas Sverige. Hållbara städer är ett exempel på en form av samarbete med andra organisationer. Det inleddes av Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten De fyra organisationerna har sedan dess arrangerat ett gemensamt seminarium i Almedalen varje år och uppvaktat riksdagen i gemensamma frågor. Samarbetet har även resulterat i en gemensam rapport för att lyfta den infrastruktur som är grundläggande för att bygga hållbara städer. Hållbara städer-samarbetet fortsätter även under Andra samverkansformer följer den lagstadgade organisationen av svensk avfallshantering. Producentansvaret för el-avfall gör det till exempel naturligt att samarbeta med El-Kretsen, och i samverkansorganet Elreturrådet möts representanter för kommuner och producenter. Samarbetet med El-Kretsen fördjupades i och med att producentansvaret för batterier trädde i kraft Samarbetet med producenter för tidningar och förpackningar sker i Återvinningsforum, där SKL, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Svensk GlasÅtervinning (SGÅ) samt Avfall Sverige ingår. Där ska parterna gemensamt utveckla informationsplaner, forskningsprojekt och utvärdera servicenivån. Avfall Sverige har ytterligare förstärkt bevakningen av EUs arbete genom de europeiska avfallsorganisationerna CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) och ECN (European Compost Network) men framför allt Municipal Waste Europe. CEWEP bevakar intressen kring energiåtervinning och ECN arbetar med frågor kring biologisk återvinning. Municipal Waste Europe är organisationen för nationella kommunala avfallsorganisationer. Municipal Waste Europe verkar i Bryssel och Avfall Sverige är en av grundarna till föreningen, vars syfte är att företräda kommunernas och de kommunala bolagens intressen inom EU. Municipal Waste Europe startade 2010 och har nu 13 medlemmar. Avfall Sverige är också en aktiv medlem i den internationella avfallsorganisationen ISWA (International Solid Waste Association). Även samarbetet med kollegerna i den nordiska avfallsföreningen NAF är mycket viktigt. Traditionellt har detta samarbete handlat om att utbyta praktiska erfarenheter av avfallshantering. Avfall Sverige deltar även i standardiseringsarbetet inom SIS, Swedish Standards Institute. Årsmöte och styrelse Avfall Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet. Det är årsmötet, som beslutar om stadgar, policyfrågor, rambudget, styrelse och valberedning. Avfall Sveriges uppfattningar och ståndpunkter i specifika frågor beslutas i styrelsen sedan de bearbetats i arbetsgrupper och i utvecklingskommittén. I större frågor av ansvarskaraktär samarbetar Avfall Sverige alltid med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Avfall Sveriges styrelse består av 18 ledamöter, tio förtroendevalda och åtta tjänstemän, som har en mandatperiod på två år. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. Valberedningen består av sju ledamöter. I valberedningens instruktion står bland annat att man ska sträva efter att styrelsens sammansättning speglar föreningens medlemmar i vad avser deras organisationsstruktur, storlek och geografiska fördelning samt sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt. Revisorerna, en ordinarie och en ersättare, väljs av årsmötet. Årsmötet 2011, som hölls i Lund, blev välbesökt. 467 personer deltog. AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE

12 VERKSAMHETEN Höstmöte Våld och hot på återvinningscentraler, långa och trånga dragvägar, olyckstillbud och till och med dödsolyckor är obehagliga påminnelser om att avfallsbranschen inte är någon riskfri bransch att arbeta inom. Avfall Sverige Utveckling har sedan några år arbetsmiljö som ett prioriterat område och arbetsmiljö var också temat på 2011 års höstmöte. Avfall Sveriges medlemmar och organisation Det finns två olika kategorier medlemmar i Avfall Sverige: Kommuner, kommunala bolag, kommunalförbund och liknande, som verkar utifrån ett samhällsuppdrag. Dessa medlemmar har rösträtt på årsmötet och beslutar över Avfall Sveriges stadgar, policyfrågor etc. Associerade medlemmar, till exempel leverantörer av tjänster och utrustning eller konsulter. Avfall Sverige är en ideell förening. Den löpande verksamheten drivs inom det helägda dotterbolaget Avfall Sverige AB. Styrelse och ledning för förening och bolag är identiska. Medlemsutveckling 2011 hade Avfall Sverige 385 medlemmar. Antalet kommunmedlemmar ökade från 247 till 250. De associerade medlemmarna var 135 (133). Avfall Sveriges kommunmedlemmar representerar 286 (284) av landets 290 kommuner, direkt eller genom sina regionbolag eller kommunalförbund. Att bli medlem Avfall Sverige är en organisation som i första hand företräder kommuner och kommunala bolag. Privata företag kan erhålla ett begränsat medlemskap, men privatpersoner kan inte bli medlemmar i föreningen. Medlemmarna kan dra nytta av Avfall Sveriges specialistkunskaper genom rapporter och andra informationskanaler eller direktkontakt med kansliet. De kan även vända sig till föreningen för rådgivning när det gäller juridik och informationsfrågor. Medlemmarna får också tillgång till ett stort nätverk inom avfallsbranschen. Medlemmar betalar också ett lägre pris på kurser och konferenser samt prenumerationer. Intresserade kan ansöka om medlemskap via formulär på Avfall Sveriges hemsida. Ansökan behandlas sedan av styrelsen. 12 AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2011

13 Avfall Sveriges ekonomi AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE

14 Avfall Sveriges ekonomi A v f a l l S v e r i g e s e k o n o m i Avfall Sverige bedriver verksamheten inom ramen för den ideella föreningen Avfall Sverige och det helägda bolaget Avfall Sverige AB. Detta bildar den oäkta koncernen Avfall Sverige. Detta är ett vanligt förfarande för föreningar med affärsverksamhet. INTÄKTER Verksamheten i Avfall Sverige är i huvudsak budgetbaserad och utgår från den verksamhetsbeskrivning som antas genom rambudgeten av årsmötet och detaljbudget av Avfall Sveriges styrelse. Intäkterna består till ungefär lika delar av avgifter från Avfall Sveriges medlemmar och intäkter från affärsverksamhet såsom kurser, konferenser, konsultuppdrag, publikationer med mera. Intäkterna 2011 uppgick till 65,3 (60,2) mkr. Samtliga medlemmar betalar medlems- och serviceavgift. För 2011 var dessa avgifter oförändrade, jämfört med året innan. Avgifterna är oförändrade även Av de samlade avgifterna utgör medlemsavgiften till föreningen tio procent och serviceavgiften till servicebolaget 90 procent. Avgifterna fastställs av årsmötet. Medlems- och serviceavgifterna för kommunmedlemmar (kommuner, kommunbolag och liknande) beräknas utifrån befolkningsunderlaget. Avgiften är degressiv, dvs. avgiften per invånare avtar i takt med att invånarantalet ökar. Kommunmedlemmarnas medlems- och serviceavgifter motsvarar i genomsnitt en krona per invånare. Kommunmedlemmar betalar därutöver en utvecklingsavgift, för 2011 med 1 (1) krona per invånare introducerades en särskild informationsavgift och för 2011 var den 30 öre (30 öre) per invånare. Dessa avgifter används för utvecklingsprojekt respektive projekt inom kommunikationssatsningar. Inom arbetsgrupperna för biologisk återvinning, energiåtervinning och deponering görs också särskilda utvecklingssatsningar från ett hundratal medlemmar som på likartat sätt är öronmärkta för projekt inom respektive område. Medlen, totalt kr, satsas av medlemmarna, som ingår i respektive arbetsgrupp och tas inte upp till beslut på årsmötet. För övriga medlemmar, konsulter, leverantörer, entreprenörer, återvinnare med flera, är avgiften ett fast belopp i två nivåer, beroende på företagens storlek. KOSTNADER Avfall Sveriges kostnader utgörs huvudsakligen av verksamhetskostnader som följer av projektverksamheten och affärsverksamheten. Till detta ska läggas sedvanliga kostnader för lokaler, personal med mera. RESULTAT Omsättningen uppgick för 2011 till ca 65 mkr (60 mkr). Årets resultat i koncernen uppgår till cirka 1,1 mkr (0,9 mkr). Det egna kapitalet i föreningen och bolaget uppgår till cirka 10,8 mkr. 14 AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2011

15 Avfall Sveriges ekonomi F e m å r i s a m m a n d r a g A v f a l l S v e r i g e o c h A v f a l l S v e r i g e A B RESULTATRÄKNING (tkr) Nettoomsättning Medlems- och serviceavgifter Utvecklings- informationsavgift/projekt Särskilda satsningar* Övrigt Summa nettoomsättning Verksamhetskostnader Utvecklings- informationsavgift/projekt Särskilda satsningar* Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetskostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Bokslutsdisp., skatt ÅRETS RESULTAT Not. Medel för påbörjade ej avslutade projekt överförs till kommande år inom satsningarna. *Inom arbetsgrupperna biologisk återvinning, energiåtervinning och deponering. AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE

16 AVFALL SVERIGES UTVECKLINGSSATSNING A V F A L L S V E R I G E S U T V E C K L I N G S S AT S N I N G Avfall Sveriges utvecklingssatsning, som startade 1998, har beviljat 330 utvecklingsprojekt till en kostnad av sammanlagt 61,7 miljoner kronor. Särskilda utvecklingssatsningar drivs inom områdena energiåtervinning, biologisk återvinning och deponering. Utöver detta finns en särskild satsning för gemensam kommunikation publicerades sammanlagt 35 rapporter (25 rapporter 2010). Under 2012 påbörjas arbetet för att införliva utvecklingssatsningarna i samma certifieringssystem som utbildningsverksamheten. Utvecklingssatsningen har en bred inriktning på konkreta projekt som bland annat beaktar: ekonomiska och juridiska aspekter, informations- och kommunikationsmässiga aspekter, kvalitetsaspekter, internationella jämförelser, tekniska frågor och miljöfrågor. Avfall Sveriges styrelse tillsätter utvecklingskommittén, som består av ordförande i föreningens arbetsgrupper och ytterligare två representanter från Avfall Sveriges medlemmar. Kommittén ska besluta om vilka projekt som ska beviljas och fördelningen av medel för att genomföra dem. Utvecklingskommittén sammanträder fyra gånger per år. Arbetsgrupperna beslutar om sina respektive särskilda satsningar: utvecklingssatsningen på energiåtervinning, deponeringssatsningen och satsningen på biologisk återvinning. Varje arbetsgrupp har tillsatt en särskild styrgrupp, som beslutar hur medlen i den speciella utvecklingssatsningen ska fördelas. Den gemensamma satsningen på utvecklingsprojekt gör att även måttliga enskilda medlemsinsatser ger stor avkastning i användbara projekt. Satsningarna baseras också på ett starkt engagemang från medlemmarna, bland annat genom arbetsgrupperna inom olika områden. Detta borgar för att projekten får en stark användarprofil. Den gemensamma utvecklingssatsningen inom Avfall Sverige bygger på att alla kommunmedlemmar kommuner, kommunala bolag, kommunalförbund betalar en årlig utvecklingsavgift. För år 2011 var avgiften 1 krona per invånare. Sedan 2006 avsätts en årlig avgift till den gemensamma kommunikationssatsningen, 2011 var den 30 öre per invånare (30 öre 2010). År 2011 tillfördes utvecklingssatsningen 9,0 miljoner kronor, samma summa som Av dessa avsätts medel för att täcka administrativa kostnader, därefter beslutar utvecklingskommittén om fördelningen av medlen till olika utvecklingsprojekt. När ett projekt beviljas, reserveras ett belopp motsvarande Avfall Sveriges del av projektkostnaden. Utbetalning av medlen kan sedan ske successivt under en kortare eller längre period, i en del fall över flera år. På samma sätt sker utbetalning från de övriga tre satsningarna också ofta över en längre tidsperiod än innevarande kalenderår. RAPPORTER Resultaten från Avfall Sveriges utvecklingssatsning presenteras i första hand som rapporter. Från 2008 distribueras rapporterna enbart elektroniskt via hemsidan, men ett tryckt sammanfattningsblad skickas till medlemmarna för att informera om innehållet i rapporterna. Även andra sätt att förmedla resultat och kunskaper används, till exempel temadagar och kurser, pressmeddelanden, artiklar i tidningen Avfall och Miljö och på hemsidan. Från våren 2010 presenteras information från Avfall Sverige Utveckling i ett helt nytt nyhetsbrev, som utkommer fyra gånger per år. Det distribueras enbart digitalt och innehåller information om utvecklingsprojekt och rapporter. Successivt förs tidigare utgivna rapporter, som bara funnits som trycksaker, över till elektroniska filer. Under 2011 publicerades samtliga utvecklingsrapporter, från år 2001 och framåt, på hemsidan. Resultaten och kunskaperna från projekten ska vara tillgängliga och praktiskt användbara i medlemmarnas verksamheter. De särskilda satsningarna inom energiåtervinning, biologisk återvinning och deponering förmedlar sina resultat även genom egna, interna rapporter. Resultaten från de olika utvecklingssatsningarna fyller en viktig funktion också för Avfall Sveriges arbete med att företräda medlemmarna i olika sammanhang. Avfall Sverige har genom sin utvecklingsverksamhet blivit en viktig aktör för att främja branschen och deltar i ett antal satsningar på forskning och utveckling inom universitet och institut med mera där andra, främst staten, står som finansiärer. Det gäller exempelvis Mistra, Waste Refinery, SNS och forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering. Satsningen inom biologisk återvinning 2006 inrättades en särskild utvecklingssatsning inom området biologisk återvinning. Det är 23 anläggningar som 2011 tillsammans satsade kronor på gemensamma utvecklingspro- 16 AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2011

17 AVFALL SVERIGES UTVECKLINGSSATSNING jekt. En kommitté har tillsatts av de finansierande anläggningarna med uppgift att besluta om och fördela de ekonomiska medlen till projekten. Hittills har 28 projekt initierats startade 6 nya projekt. Satsningen inom energiåtervinning Avfall Sveriges arbetsgrupp för energiåtervinning beslutade redan 1990 att etablera en gemensam utvecklingssatsning. Denna har en stark anknytning till drifttekniska frågor med erfarenheter och sammanställningar. Sedan starten har 110 projekt initierats för cirka 25 miljoner kronor, 2011 startade 6 nya projekt. Satsningen finansieras av samtliga svenska avfallsförbränningsanläggningar inom Avfall Sveriges arbetsgrupp för energiåtervinning med tillsammans nästan 2 miljoner kronor för år Arbetsgruppen har utsett en egen projektkommitté som beslutar om projekten. Deponeringssatsningen Bland landets cirka 75 deponeringsanläggningar satsade 30 anläggningar kronor i en gemensam satsning på utvecklingsprojekt. Även här rör det sig om projekt av mer eller mindre driftsmässig karaktär. Sedan starten 1998 har 83 projekt satts igång för drygt 11 miljoner kronor, 2011 startade 7 nya projekt. STIPENDIER Sedan 2005 delar Avfall Sverige årligen ut stipendier inom områdena avfallshantering och återvinning. 20 stipendier har delats ut under åren Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna och examensarbetena på grundnivå vid svenska universitet och högskolor och det är utvecklingskommittén som fattar beslut utdelades två stipendier på vardera kronor och två på vardera kronor. De gick till följande arbeten: Teknikneutrala miljöanpassade offentliga upphandlingar av bioavfall Anders Arvidsson, Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vem påverkar ditt avfall? En studie av aktörers deltagande i kommissionens öppna avfallskonsultationer Anders Arvidsson, Statsvetenskapliga institutionen, Europaprogrammet, Göteborgs universitet. Förbehandling av matavfall med skruvpress Utvärdering av effektiviteten i förbehandlingsanläggningen på NSR i Helsingborg Ylva Eriksson och David Holmström, Vatten försörjningsoch Avloppsteknik, Institutionen för Kemiteknik, Lunds universitet. Skyltkoncept på Stenby Återvinningscentral: med färg, bild och form Anette Ekman, Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola. AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE

18 Rapporter R a p p o r t e r Rapporter från utvecklingssatsningen U2011:01 På spåret: Transporter av avfall på järnväg en möjlighet? U2011:02 Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan. U2011:03 Biogödselförädling tekniker och leverantörer U2011:04 Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall U2011:05 Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion U2011:05 Good Examples of Waste Prevention in Municipalities A compilation of ideas for more sustainable production and consumption U2011:06 Med blicken mot 2020 omvärldsanalys och scenarier för kommunernas roll i framtidens avfallshantering U2011:07 Byggande och anläggande på och i anslutning till gamla avfallsupplag U2011:08 Förstudie av olika system för matavfallsutsortering med avfallskvarnar U2011:09 Bedömning av långtidsegenskaper hos tätskikt bestående av flygaskstabiliserat avloppsslam, FSA. Beständighet, täthet och utlakning U2011:10 Viktbaserad avfallstaxa en litteraturöversikt U2011:11 Volymvikter för avfall U2011:12 Handbok metanpotential U2011:13 Miljöeffekter av polymerer inom biogasbranschen. Förstudie U2011:14 Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på biologiska behandlingsanläggningar, Etapp II. Tätskikt på betong State of the Art U2011:15 Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie U2011:16 Strategi för biogödsel och kompost U2011:17 Förbättring av bottenaskors kvalitet U2011:18 Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Fas I U2011:19 Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall samt Guide #2 Införande av system för insamling av källsorterat matavfall U2011:20 Servicenivå för insamling av hushållens farliga avfall och grovavfall goda exempel och rekommendationer U2011:21 Avfall Web för din skull! En idébank till Avfall Web s funktioner och möjligheter U2011:22 Lämplig metodik för grundläggande karakterisering av aska för acceptans på deponi U2011:23 Substratmarknadsanalys. Sammanställning och analys av substratmarknaden U2011:24 Innovationer och nya företag resultat av kommunernas ansvar för avfallet U2011:25 Vägledning för upphandling av avfallsbehandlingstjänster Rapporter SATSNINGEN INOM biologisk ÅTERVINNING B2011:01 Handbok metanmätningar B2011:02 Torrötning av rejekt från förbehandling av matavfall 18 AVFALL SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2011

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092 Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Förord Avregleringar, införandet av Teckal-kriterier och förändringar i upphandlings-

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-06-21 10 (ls) 154 Dnr 2011/119 Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet INLEDNING VKL har

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

Sveriges standardiseringsråds, SSR:s, framtida roll och uppgifter

Sveriges standardiseringsråds, SSR:s, framtida roll och uppgifter Sveriges Standardiseringsråd, SSR Sveriges standardiseringsråds, SSR:s, framtida roll och uppgifter Förslag till förändring av SSR:s uppgifter och organisation Styrelsen, Sveriges Standardiseringsråd,

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

RVF Utveckling 2004:10

RVF Utveckling 2004:10 När ett plus ett blir tre Om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 Reviderad upplaga RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska

Läs mer

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 Enheten för Medie- och Kommunikationsvetenskap Lunds universitet Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 1. Inledning...2 1.1 Uppdraget...2 1.2

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Medlemmarnas ledningsfrågor... 4 Management... 5 Utbildning... 7 Utveckling... 8 Medlemmarnas produktionsfrågor...11 Dricksvatten...12 Rörnät...14 Avlopp

Läs mer