Verksamhetsberättelse 2011 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2011 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå Umeå Ulf Björnstig, professor, programdirektör Britt-Inger Saveman, professor, bitr. programdirektör

2 2 Rapport avseende verksamheten under 2011 i KcKM Umeå SAMMANFATTNING: Omvärldsanalys En kontinuerlig omvärldsbevakning från inträffade skadehändelser med tåg har gjorts och sammanställts i rapporten Omvärldsanalys från KcKM ( ), vilken tillställts SoS och alla beredskapssamordnare. Rapporten visar att dessa händelser har betydande aktualitet. Förmågeanalys En enkät till landets beredskapssamordnare och motsvarande avseende förmågan att hantera stora tågkrascher och hypotermisituation vid masskadesituation har genomförts. Hög svarsfrekvens och bra synpunkter framkom. Resultaten har tillställts SoS och alla beredskapssamordnare och motsvarande. Genomförda aktiviteter och forskningsprojekt Stora skadehändelser inom kommunikationssektorn: tågkrascher A. Oavsiktliga skadehändelser Erfarenheterna från pilotkursen ht 2010 för instruktörer i Räddning vid stora tågkrascher har implementerats i det webbaserade utbildningsprogrammet och en till kurs har genomförts i december Kursen hade ca 55 sökande till 24 platser. Publikationer: Tre artiklar är publicerade i reviewerbedömda vetenskapliga tidskrifter under året: 1. One hundred years of railway disasters and recent trends ; Prehospital and Disaster Medicine (PDM) - huvudförfattare Rebecca Forsberg 2. Inre säkerhet eftersatt i dagen tåg ; Läkartidningen huvudförfattare Annelie Holgersson 3. Survivors experiences of a train crash; International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being (QHW).- huvudförfattare Rebecca Forsberg Andra publikationer: 1. Kunskapsöversikt passagerarsäkerhet i tåg huvudförfattare Annelie Holgersson (har genomförts genom stöd från annat projekt)

3 3 Samverkansprojekt: Följande samverkansprojekt har initierats: 1. Forskningsprojekt med Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri (KcKP) i Uppsala vad avser Drabbades upplevelser av media vid stor tågkrasch. 2. Samarbete med Statens Haverikommission (SHK) vad avser tågkraschen i Kimstad SHK - rapport planeras utkomma under Genom samordning med forskningsprogrammet: Säkerhetsarbetets relevans och effekter", som är ett MSB-finansierat program lokaliserat till Enheten för kirurgi, finns den omfattande: Kunskapsöversikt avseende passagerarsäkerhet i tåg i tryck. Spridning av resultat: 1. Presentation vid vid 17th World Congress on Disaster and Emergency Medicine i Bejing, Kina. 2. Presentation på SKMF dagen i Örebro Presentation av resultat på forsknings-seminarium, samt föreläsningar för ssk studenter. 4. Presentation på Flisa i Gävle i september. 5. Rebecca forsberg har medverkatfrekvent i media bl.a.: - Radio: P1, Ekot, P4 Kronoberg, P4 Östergötland, P4 Västerbotten. - Press: Dagens nyheter, Norrköpingstidning, Vk, Expressen, Extra Östergötland. - TV: Tv 4 västerbotten. B. Avsiktliga skadehändelser Studierna gällande antagonistiska handlingar, såsom olika terroristattentat mot det rälsbundna transportsystemet har fortgått. Forskarstudenten veronica Strandberg har dock huvudsakligen genomgått grundläggande Statsvetenskapliga forskarkurser under året samt undervisat 20%, varför inge vetenskapliga alster publicerats ännu. Samarbetet med forskaren Martin Leucher, ursprungligen från EU-kommissionens Joint Research Center (JRC) i Ispra, Italien har fortsatt efter hans flytt till försvarets forskningscentral i Munchen och ett tekniskt medicinskt artikelmanuskript föreligger utgående från attentaten i Madrid där Rebecca Forsberg och undertecknad medverkar. Doktorander - forskarassistent: Rebecca Forsberg : Enheten för kirurgi (100%). Har två arbeten publicerade, har genomfört halvtidskontroll och har kommande två arbeten relativt långt framskridna. Planerad disputation november Veronica Strandberg: (50% kirurgi, 50% Statsvetenskap) första vetenskapliga arbetet ej färdigt, men relativt långt gånget. Undervisat 20% på Statsvetenskap disputation Annelie Holgersson: Enheten för kirurgi (100%) - potentiell doktorand, anställd som forskarassistent f.o.m. november Ämnesområde Antagonistiska handlingar mot allmänna transportmedel.

4 4 2. Prehospitalt omhändertagande vid masskadesituation i kall miljö: A. Aktiv värmetillförsel 1. Två kliniska studier avseende aktiv värmetillförsel vid prehospitalt omhändertagande i kall miljö har färdigställts och submitterats, varav den ena publicerats i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. (se också publikationslista). Den andra studien har submitterats till European Journal of Emergency Medicine. Review-process pågår. (PL och OH) 2. En kvalitativ intervjustudie av deltagande forskningspersoners upplevelse av omhändertagande och passiv respektive aktiv värmetillförsel har 2011 publicerats i International Emergency Nursing Jonas Alex, Omvårdnadsinstitutionen Umeå universitet är huvudförfattare. B. Passiv värmetillförsel 1. Manuskript från experimentell studie avseende värmeförluster från termisk docka med blöta kläder i kall miljö har under 2011 accepterats för publikation i Prehospital and Disaster Medicine. (OH och PL) 2. Uppföljande humanstudie avseende effekten av att avlägsna blöta kläder, eller av att tillföra fuktspärr, vid omhändertagande av blöt person i kall miljö har analyserats. Färdigställande av manuskript pågår och planeras för submittering till Journal of Applied Physiology senast i mars (OH och PL).

5 5 DETALJERAD REDOVISNING 1. Tågkrascher: oavsiktliga och avsiktliga skadehändelser Övergripande projektidé Under de senaste decennierna har en avsevärd utveckling skett inom spårbunden trafik både vad avser tågkonstruktion och hastigheter. Detta ställer nya krav på krisberedskap avseende räddningsinsatsernas taktik, teknik och utrustning för hantering av tunga, starka konstruktioner där nuvarande verktyg ej räcker till. I föreliggande projekt har utveckling syftande till ett utbildningsprogram för Räddning vid stora tågkrascher utgjort en komponent tillsammans med vetenskapliga studier av oavsiktliga och antagonistiska handlingar riktade mot allmänna kommunikationer speciellt spårbunden tågtrafik. Den vetenskapliga komponenten syftar till at stimulera yngre forskare att ägna sig åt det katastrofmedicinska området för att bidra till en framtida kompetensuppbyggnad. Forskarstudierna avses leda till doktorsexamen. Verksamhetsidé Att utveckla krisberedskapen inom detta område genom förbättrad kunskap och utveckling av metoder för optimalt omhändertagande vid denna typ av händelser. Därvid skall ett webbaserat myndighetsgemensamt (MSB, SoS) utbildningsprogram inom området, tillgängligt för samtliga aktörer tas fram som kan vidareutvecklas vartefter erfarenheter av värde görs. Metod/genomförande I samverkansprojekt med andra myndigheter och intressenter avses: 1. en probleminventering och kunskapsinhämtning avseende de i Bakgrund (ovan) nämnda faktorerna genomföras, plus att övriga faktorer av intresse kommer att analyseras. 2. ett myndighetsgemensamt utvecklingsarbete genomförs vad avser teknik, taktik och utrustning, för räddning vid stor tågkrasch, baserat på ovanstående probleminventering. 3. ett gemensamt curriculum och webbaserat utbildningsprogram utarbetas. 4. vetenskapliga studier genomförs som avses publiceras i vetenskapliga tidskrifter och leda till doktorsavhandlingar fokuserade på oavsiktliga respektive avsiktliga skadehändelser. Den övergripande projektidén innefattar även avsiktliga skadehändelser, dvs studier kring antagonistiska handlingar mot allmänna kommunikationer, ett område som vi under 2011 har börjat utforska. Denna transportsektor har vid upprepade tillfällen varit utsatt för attentat såsom dåden i Tokyo 1995, Madrid 2004, London 2005, plus ett flertal allvarliga attentat i öststaterna Det finns idag stora kunskapsluckor hur krisberedskap och krishanteringssystem ska konstrueras för att möta hotet från dessa attentat. Övergripande mål för denna del är därför att bidra till

6 6 hur vi på ett bättre sätt kan skydda och svara mot terrorism som är riktad mot allmänna kommunikationer och kanske speciellt spårbunden trafik. Projektorganisation Projektägare: Projektgenomförare Vetenskapliga handledare Samarbetspartners och referensgrupp: - Socialstyrelsen / KcKM Umeå prehospitala delen - MSB: s verksamhetsställe i Revinge (vad avser den tekniska delen i kursavsnittet) Rebecca Forsberg, doktorand, KcKM/Enheten för kirurgi Umeå universitet Veronica Strandberg, doktorand, KcKM/ Enheten för kirurgi/statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet (kan ej försörjas genom KcKM 2012) Annelie Holgersson, forskarassistent, KcKM/Enheten för kirurgi Umeå Professor Ulf Björnstig Professor Britt-Inger Saveman Fil. Dr. Jan Engberg, Statsvetenskapliga institutionen SoS, MSB, Trafikverket, Transportstyrelsen, tågtillverkare, operatörer, m.fl. Vad som genomförts under 2011 A. Oavsiktliga skadehändelser Enligt projektplan har följande genomförts eller publicerats 2011: Vetenskapliga publikationer 1. Forsberg R & Björnstig U. One hundred years of railway disasters and recent trends Prehospital and Disaster Medicine (PDM). 2. Holgersson A, Forsberg R, Saveman B-I. Inre säkerhet eftersatt i dagen tåg ; Läkartidningen 3. Forsberg R & Saveman B-I. Survivours experiances of a train crash; International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being (QHW). Övriga publikationer 1. En probleminventering som utmynnat i en aktuell vetenskaplig kunskapsöversikt har tagits fram; Kunskapsöversikt passagerarsäkerhet i tåg huvudförfattare Annelie Holgersson (har genomförts genom stöd från annat projekt)

7 7 Kursverksamhet 1. Kunskapsdokumentet och utbildningsdokementen Räddning vid stor tågkrasch har förbättrats, efter att erfarenheter från genomförda kurser inkorporerats 2. En kurs i Räddning vid stor tågkrasch genomfördes december 2011 vid MSB:s verksamhetsställe i Revinge. 3. Det uppdaterade webbaserade kunskapsdokumentet finns öppet tillgängligt på webben. Spridning av resultat 1. Föredrag på 17th World Congress on Disaster and Emergency Medicine, Peking, Kina i maj Föredrag har hållits på Katastrofmedicinska föreningens (SKMF) tema dagar i Örebro Föreläsningar gällande skadehändelser med tåg på grundutbildning, samt specialistutbildning för sjuksköterskor i Umeå samt presentation av forskningsresultat på forskningsseminarium 4. Presentation på Flisa i Gävle i september 5. Medverkat i media Rebecca forsberg o Radio: P1,Ekot, P4 Kronoberg, P4 Östergötland, P4 Västerbotten o Press: Dagensnyheter, Norrköpingstidning, Vk, Expressen, Extra Östergötland o TV: Tv 4 västerbotten Övrigt 1. Deltagit (Rebecca Forsberg och Ulf Björnstig) i seminarium som anordnades i Norrköping där aktörer (polis, ambulans, räddningstjänst, SOS Alarm) som varit inblandade vid tågkraschen i Kimstad deltog. Generella problem vid omhändertagandet diskuterades liksom andra erfarenheter från Kimstadskraschen. 2. Programdirektören (UB) utgör Statens Haverikommissions medicinska expert vid utredningen av Kimstadskraschen varvid intervjuer har genomförts med de flesta skadade (RF). 3. Rapporten Kunskapsöversikt avseende passagerarsäkerhet i tåg finns numera i tryck. Den syftar till att kartlägga forskning inom flera arenor som påverkar järnvägssäkerheten, både genom preventiva åtgärder och reaktiva lärdomar. Den berör bland annat inverkan av "den mänskliga faktorn", tågets externa och interna design, åtgärder riktade mot plankorsningar och socioekonomiska aspekter såsom organisatorisk säkerhetskultur och lärdomar från räddningsinsatser. Rapporten är en del i det större MSB-finansierade forskningsprogrammet "Säkerhetsarbetets relevans och effekter" och som därmed medför en synergieffekt för KcKM (AH). 4. Mittsseminarium för Rebecca Forsbergs avhandlingsarbete är genomfört med godkänt resultat i oktober 2011, där hennes redan färdiga manuskript, samt påtänkta manus för slutförande av avhandlingen behandlades.

8 8 B. Avsiktliga skadehändelser Pågående arbeten - manuskript 1. Attacks on rail bound traffic a case of contemporary terrorism. En empirisk genomgång av trender och utveckling av terrorist attentat mot spårbundentrafik (VS) 2. En valideringsstudie - Risk inside trains exposed to internal explosions. Verification of the risk model - Finita Element FE-modell för simulering av detonation i tågvagn. Arbetet sker i samarbete med ett av EU-kommissionens Joint Research Center (JRC) i Ispra, Italien samt med Institutet för Mekanik och Statistik på universitetet i München. Analys och skrivande pågår (RF+UB) Spridning av resultat (VS) 1. Statsvetenskapligt metodinternat för doktorander, Stockholm: presentation av paper: Terrorist Attacks on Rail Bound Traffic - Crisis Management Response to the 2004 Madrid Bombings and the 2005 London bombings. (VS) 2. Högre Seminarium statsvetenskapliga institutionen, Umeå: presentation av PM Terrorist attacks on rail bound traffic (VS). Övrigt (VS) 1. Kursansvarig för Freds- och konfliktstudier A moment 2: 7.5p (VS) 2. Deltagande i nystartat nätverk för doktorander inom risk- och krishanteringsforskning (University of Delaware, Umeå Universitet, Mittuniversitet, Försvarshögskolan och Lunds Universitet). (VS) Forskarutbildningskurser Rebecca Forsberg: 1. Forskningsmetodik och grundläggande statistik, 7,5 hp, (vt 2011). (RF har nu de totalt behövliga forskarutbildningskurser som krävs för doktorsexamen). Veronica Strandberg: 1. Quantitative Research Methods in Social Science, 7,5p, (vt 2011) 2. Statsvetenskapliga institutionens metodkurs för doktorander 7,5 p, (vt 2011) 3. Universitetspedagogiskt centrum Introduction to University teaching, (vt 2011) Spridning av resultat/övrigt 1. I maj kommer vi tillsammans med AKMC att anordna Svenska katastrofmedicinska (SKMF) temadagar där projektet gällande antagonistiska handlingar mot spårbunden trafik kommer att presenteras. 2. Diskussioner har påbörjats med designhögskolan i Umeå vad gäller ett framtida samarbete som berör inre säkerhet i tågvagnar. Avvikelser Publikation av Veronica Strandbergs första arbete är senare lagt jämfört med plan, delvis pga. stor anhopning av statsvetenskapliga forskarkurser och undervisning under 2011.

9 9 2. Prehospitalt omhändertagande vid masskadesituation i kall miljö Bakgrund Vid stora skadehändelser i kall, blåsig eller fuktig miljö utsätts skadade ofta för mer eller mindre uttalad kylstress. Vid större händelser med många skadade, tidskrävande evakuering och/eller begränsade transportresurser är risken för nedkylning särskilt stor. Vid flertalet av de senaste årens busskrascher med stort skadeutfall och i samband med flera större fartygsolyckor har exponeringen för kyla och väta bidragit till flera allvarliga fall av allmän nedkylning. Sjunkande kroppstemperatur ger en ökad cirkulatorisk och respiratorisk belastning samt koagulationspåverkan med påtagligt ökad risk för komplikationer och död jämfört med förhållandena hos skadade med normal kroppstemperatur. Vid prehospitalt omhändertagande av skadad är således åtgärder för att minimera kylstress och förhindra ytterligare nedkylning en viktig och integrerad del av omhändertagandet, vilket är särskilt viktigt att organisera vid stora skadehändelser. Initiala åtgärder omfattar skydd och isolering, passiv värmetillförsel, för att minska exponering för väder, vind och kontaktkyla, samt att konservera endogen värmeproduktion. Trots att såväl nationella som internationella riktlinjer poängterar vikten av skydd mot vind och väta så är vind- och vattenskyddade material idag ovanliga inom svensk räddningstjänst och ambulanssjukvård. Vidare rekommenderas ofta att våta kläder avlägsnas före isolering och i vissa riktlinjer även användandet av en fuktspärr närmast den skadade för att minska värmeförluster via avdunstning. Det vetenskapliga underlaget för dessa åtgärder och deras betydelse för värmeförluster och påverkan på kroppstemperaturen har dock varit mindre väl undersökta. I tillägg till skydd och isolering rekommenderas i nationella och internationella riktlinjer att aktiv värmetillförsel skall övervägas redan på skadeplats och under transport. Ett flertal studier med frivilligt nedkylda försökspersoner i laboratoriemiljö har visat att tillförsel av extern värmekälla kan signifikant minska behovet av huttring, reducera ytterligare sänkning av kroppstemperaturen (afterdrop) efter omhändertagande, samt åstadkomma en snabbare återhämtning till normal kroppstemperatur jämfört med passiv värmetillförsel. Den i laboratoriemiljö utvärderade materielen har dock inte alltid varit anpassad eller tillämplig för prehospitalt bruk och endast ett fåtal kliniska studier har genomförts. Därtill saknas i dagsläget materiel för aktiv värmetillförsel på de flesta enheter inom såväl svensk som utländsk ambulanssjukvård. Verksamhetsidé Sedan 2006 genomför läkarna Peter Lundgren och Otto Henriksson inom ramen för doktorandstudier på deltid vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet, ett forskningsprojekt med titeln: Prehospitalt omhändertagande vid masskadesituation i kall miljö.

10 10 Syftet med projektet är att: 1. utvärdera effekten av aktiv värmetillförsel, dvs. tillförsel av externa värmekällor, och dess effekt på värmeförluster och termoreglering samt upplevelse av kyla vid prehospitalt omhändertagande av skadad person i kall miljö. 2. utvärdera effekten av passiv värmetillförsel, dvs skydd och isolering, genom att fastställa isoleringsegenskaper hos vanligt förekommande materiel inom svensk räddningstjänst och ambulanssjukvård med inverkan av vind och väta, samt dess påverkan på värmeförluster och termoreglering samt upplevelse av kyla vid omhändertagande av blöt person i kall miljö. 3. utvärdera metoder för att påvisa kylstress samt monitorering av kroppstemperatur, genom utvärdering av en subjektiv skattningsskala för upplevelse av kyla, samt utvärdering av olika metoder för mätning av central kroppstemperatur i kall miljö. Projektorganisation: Ansvarig projektledare Vetenskapliga handledare Ulf Björnstig, professor, enheten för kirurgi, Umeå Universitet Ingvar Holmér, professor, laboratoriet för termisk miljö, Lunds Universitet Peter Naredi, professor, enheten för kirurgi, Umeå universitet Britt-Inger Saveman, Enheten för kirurgi samt Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Projektgenomförare Otto Henriksson, doktorand/ ST-läkare, anestesi och intensivvård, Eskilstuna Peter Lundgren, doktorand/ ST-läkare, kardiologi och internmedicin, Halmstad Jonas Alex, doktorand, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, Umeå Målsättning för 2011 enligt projektplan 1. Att slutföra pågående experimentell studie avseende effekten av att avlägsna blöta kläder respektive tillföra fuktspärr vid omhändertagande av blöt och kylstressad person. (PL.OH) 2. Att genomföra studie för jämförelse av subjektiva skattningsskalor för upplevelse av kyla vid olika grad av kylstress.(oh,pl)

11 11 3. Att slutföra pågående kvalitativ studie avseende de drabbades upplevelser av kyla och aktiv värmetillförsel vid prehospitalt omhändertagande i kall miljö. (JA) Genomförd verksamhet 2011 A. Aktiv värmetillförsel 1. Två manus har slutförts och submitterats utifrån två randomiserade kliniska studier avseende aktiv värmetillförsel vid omhändertagande av skadad i kall miljö inom ambulanssjukvården Jämtland/Västerbotten respektive sjukvårdsgrupper vid SLAO liftanläggningar. [1) The effect of active warming in prehospital trauma care during road and air ambulance transportation - a clinical randomized trial. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2011; 19: 59. och [2) The effect of active warming on cold discomfort in field treatment of trauma patients - a clinical randomized trial. Submitterad till European Journal of Emergency Medicine. 2. Ett manus har slutförts och publicerats utifrån en fördjupad kvalitativ studie där inkluderade forskningspersoner från ovanstående studier intervjuats avseende upplevelsen av omhändertagande och passiv respektive aktiv värmetillförsel. [Being cold when injured in a cold environment patients experiences. publicerad 2011 i Prehospital and Emergency Care, (JA)] B. Passiv värmetillförsel 1. Ett manus har slutförts och submitterats utifrån en experimentell studie avseende värmeförluster från termisk docka med blöta kläder i klimatkammare. Protection against cold in prehospital care evaporative heat loss reduction by wet clothing removal or the addition of a vapour barrier a thermal manikin study. Accepterad för publicering i Prehospital and Disaster Medicine. (PL, OH) 2. För att verifiera och komplettera fynden i ovanstående studie genomfördes hösten 2010 en uppföljande humanstudie vid Laboratoriet för termisk miljö, Lunds Universitet där effekten av att avlägsna blöta kläder eller tillföra fuktspärr till blöta och kylstressade försökspersoner utvärderades med avseende på kroppstemperatur, huttring och köldupplevelse vid simulerat omhändertagande i klimatkammare. Analys är genomförd under hösten 2011 och färdigställande av manuskript pågår. Protection against cold in prehospital care the utility of wet clothing removal or the addition of a vapour barrier in cold stressed wet subjects. (Submittering till Journal of Applied Physiology planeras till februari 2012) (PL,OH) C. Metodutvärdering 1. En humanstudie med försökspersoner har genomförts vid Laboratoriet för termisk miljö, Lunds Universitet där validitet och reliabilitet för en subjektiv

12 12 skattningsskala, Cold Discomfort Scale, utvärderats. För optimalt resursutnyttjande har samma försöksserie även utnyttjats för validering av temperaturmätning i öronkanalen i kall miljö. Den laborativa delen har utförts under hösten 2011 har därför utökats, varför analys och utarbetande av manuskript huvudsakligen kommer att förläggas till VT 2012 (OH,PL) Övrig verksamhet under 2011 Verksamhet vid Försvarsmaktens Vinterenhet Doktoranderna Otto Henriksson och Peter Lundgren är som reservofficerare knutna till Försvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur, och deltar årligen som instruktörer vid utbildning av egna och utländska förband i förmåga att verka i subarktiska förhållanden. Under 2011 har de även varit behjälplig med revidering av hypotermirelaterade avsnitt i Försvarsmaktens reglemente Vintersoldat. Samarbete med Norsk Luftambulans Sedan tidigare har doktoranderna Otto Henriksson och Peter Lundgren haft återkommande kontakter med personal inom Norsk luftambulans för utbyte av erfarenheter och synpunkter på prehospitalt omhändertagande i kall miljö. I november 2010 deltog man vid hypotermisymposium i Trondheim arrangerat av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Deltagandet var mycket uppskattat och resulterade i att för framtiden värdefulla kontakter för fortsatt erfarenhetsutbyte inom hypotermirelaterade frågor stärktes. Deltagande i en uppföljande internationell konferens om accidentell hypotermi i Tromsö var planerad till september 2011 men har av arrangörerna skjutits upp till Presentation av forskning vid internationell konferens Doktorand Otto Henriksson deltog som föredragshållare i IKAR/CISA (International Committee of Alpine Rescue) konferens, Åre, oktober, Genomförd forskningsverksamhet presenterades med efterföljande demonstration av material och metoder för skydd mot kyla i kall miljö. Deltagandet innebar därutöver ett deltagande i värdefulla diskussioner avseende hypotermirelaterade aspekter av prehospitalt omhändertagande där för framtiden värdefulla kontakter knöts. Annan skriftlig redovisning Avsnitten om hantering av hypotermiproblematiken vid stora busskrascher har reviderats och ny kunskap har tillförts i kunskapsdokumentet om Räddning vid stora busskrascher som utgör KcKM Umeås och Socialstyrelsens grunddokument vid instruktörsutbildning av ambulans- och räddningstjänstpersonal bl.a. i SoS:s och landstingens kursverksamhet. Forskarutbildning Doktorand Peter Lundgren har vid Lunds universitet genomfört 30 hp forskarutbildningskurser. Han har två arbeten publicerade, ett arbete submitterat, samt ett arbete i manuskript. Disputation planeras till maj Doktorand Otto Henriksson genomför hösten 2011 samt våren 2012 planerade forskarutbildningskurser vid Linköpings universitet där 30 hp kommer att ha slutförts

13 13 till april Han har två arbeten publicerade, ett arbete accepterat, samt ett arbete i manuskript. Disputation planeras till maj Sammanfattning avseende hypotermipublikationer för doktoranderna Peter Lundgren, Otto Henriksson och Jonas Alex (Omvårdnadsinstitutionen) Published articles: Lundgren P, Henriksson O. Widfeldt N. Vikstrom T. Insulated Spine Boards for Prehospital Trauma Care in a Cold Environment, International Journal of Disaster Medicine 2004; 2: Lundgren P, Henriksson O, Björnstig U, Giesbrecht G. Field Torso Rewarming using a Human model for Severe Hypothermia. Prehospital Emergency Care, 2009, Jul-Sep; 13(3):371-8 Henriksson O, Lundgren P, Kuklane K, Holmér I, Björnstig U. Protection against cold in prehospital care - thermal insulation properties of blankets and rescue bags in different wind conditions. Prehospital Disaster Medicine, 2009;24(5): Lundgren P, Henriksson O, Naredi P, Björnstig U. The Effect of Active Warming in Prehospital Trauma Care during Road and Air Ambulance Transportation - A Clinical Randomized Trial. Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation and Emergency Care, 2011; 19: 59. Henriksson O, Lundgren P, Kuklane K, Holmér I, Björnstig U. Protection against cold in prehospital care - evaporative heat loss reduction by wet clothing removal or the addition of a vapour barrier - a thermal manikin study. Prehospital Disaster Medicine. Accepted, Nov Alex J, Lundgren P, Henriksson O, Saveman B-I. Being cold when injured in a cold environment Patients experience. International Emergency Nursing. 2011; (e publ) Submitted articles: Lundgren P, Henriksson O, Naredi P, Björnstig U. The Effect of Active Warming on Cold Discomfort in Field Treatment of Trauma Patients - A Clinical Randomized Trial. European Journal of Emergency Medicine. Submitted, Feb Manuscripts: Henriksson O, Lundgren P. Widfeldt N. Vikstrom T. Protection against cold in mountain rescue - Field Comparison of a Rescue Bag vs. Woollen Blankets. Manuscript. Henriksson O, Lundgren P, Kuklane K, Holmér I, Björnstig U. Protection against cold in prehospital care - The utility of wet clothing removal or the addition of a vapour barrier in wet cold stressed shivering subjects. Manuscript. Lundgren P, Henriksson O, Kuklane K, Holmér I, Naredi P, Björnstig U. Validity and reliability of the Cold Discomfort Scale for evaluation of cold sensation. Manuscript. Avvikelser Genom samordning av två angelägna laboratoriestudier har målsättningen för året utökats med en laboratoriestudie, vilket medfört att analys och utarbetande av manuskript för den först planerade studien förskjutits från hösten 2011 till våren Därmed åstadkoms betydande ekonomiska och personella samordningsvinster. Planeringen inför disputation störs ej av detta. Otto Henriksson kommer att ta igen den tid som han förlorade genom sjukdom vad avser forskarutbildningskurser under vt 2012 varför inte heller detta torde påverka planerad disputation.

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Rapport från Anders Rüter, MD, överläkare, Katastrofmedicinskt Centrum Universitetssjukhuset i Linköping 581 85 Linköping

Läs mer

Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN

Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN November 2014 1 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Forskningsöversikt... 4

Läs mer

PKMC Pandemiarbetet Eterflaskor. AmbuAlarm Annikas ruta Forskning och utveckling Övninga - Vi arbetar på PKMC Utbildningarna

PKMC Pandemiarbetet Eterflaskor. AmbuAlarm Annikas ruta Forskning och utveckling Övninga - Vi arbetar på PKMC Utbildningarna PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, 031-63 07 93, annika.hedelin@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 031-63 07 49, irene.johansson@vgregion.se December 2009 Prehospitalt och katastrofmedicinskt

Läs mer

Lärande från INcidenter för Säkerhet inom farliga verksamheter. Populärvetenskaplig rapport

Lärande från INcidenter för Säkerhet inom farliga verksamheter. Populärvetenskaplig rapport Lärande från INcidenter för Säkerhet inom farliga verksamheter Populärvetenskaplig rapport 2 MSB:s kontaktpersoner: Thomas Gell, 010-240 56 68 Stefan Särdqvist, 010-240 36 44 Publikationsnummer MSB354

Läs mer

Tobias Harding. Åsa Söderlind

Tobias Harding. Åsa Söderlind Nationell överblick över kulturpolitiskt relevant forskning Tobias Harding Åsa Söderlind Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås och SweCult, Linköpings universitet, Februari 2010 Sammanfattning:

Läs mer

Centrum för utvärderingsforskning UCER. Verksamhetsberättelse 2005

Centrum för utvärderingsforskning UCER. Verksamhetsberättelse 2005 Centrum för utvärderingsforskning UCER Verksamhetsberättelse 2005 UCERs verksamhet har minskat något jämfört med 2004 om man mäter verksamheten i ekonomiska termer. Samtidigt har verksamheten, som i huvudsak

Läs mer

Virtuellt Sårcentrum ett koncept för kunskapsspridning?

Virtuellt Sårcentrum ett koncept för kunskapsspridning? Ulrika Källman Virtuellt Sårcentrum ett koncept för kunskapsspridning? Slutrapport projekt Virtuellt sårcentrum RAPPORT FRÅN ÄLDREVÄST SJUHÄRAD 2008 Virtuellt Sårcentrum ett koncept för kunskapsspridning?

Läs mer

Juni 2010. Annikas ruta. I det här numret. 1 Annikas ruta. 4 Evenemang inför sommaren. 5 Utbildningar och övningar.

Juni 2010. Annikas ruta. I det här numret. 1 Annikas ruta. 4 Evenemang inför sommaren. 5 Utbildningar och övningar. PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, 031-63 07 93, annika.hedelin@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 031-63 07 49, irene.johansson@vgregion.se Juni 2010 Prehospitalt och katastrofmedicinskt

Läs mer

Ambulansrelaterade skadehändelser

Ambulansrelaterade skadehändelser Vägverkets skyltfond 2005 (Dnr EK50A2002:23297) Ambulansrelaterade skadehändelser - kunskapsöversikt om skadefrekvens, uppföljningssystem och skadeprevention för ambulanspersonal och patienter Jörgen Lundälv

Läs mer

Risker och förmågor 2013. Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning

Risker och förmågor 2013. Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning Risker och förmågor 2013 Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning Risker och förmågor 2013 Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning Risker

Läs mer

Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring

Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring Slutrapport till AFA Försäkring Dnr. 090056 Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet

Läs mer

En högskola i världen

En högskola i världen Rapport 2008:15 R En högskola i världen internationalisering för kvalitet Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se En

Läs mer

Doktorandspegeln 2006

Doktorandspegeln 2006 Doktorandspegeln 2006 Jämförelse med Doktorandspegeln 2004 vid HH och den nationella Doktorandspegeln 2003 Doktorandspegeln är genomförd av FN SBVH och FN TN Resultatet i sammanfattning... 3 1. Om Doktorandspeglarna

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet ecall i Sverige

Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet ecall i Sverige samhällsskydd och beredskap 1 (63) Slutlig Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet ecall i Sverige Regeringsbeslut Fö2013/1532/SSK samhällsskydd och beredskap 2 (63) Slutlig Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Originalets titel: Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Copywright Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman och Susanne Syrén

Läs mer

NCS3: årsrapport 2012

NCS3: årsrapport 2012 NCS3: årsrapport 2012 Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet JONAS HALLBERG, MIKAEL WEDLIN, DAVID LINDAHL, JONAS ALMROTH, MATS PERSSON, TEODOR SOMMESTAD FOI är en huvudsakligen

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Institutionen för hälsovetenskap Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Karin Berg & Kristina Hedengran

Läs mer

REDAKTÖR ANNA-KARIN FRIH. ÖRE2010 Örebro Research Evaluation Utvärdering av forskningen vid Örebro universitet

REDAKTÖR ANNA-KARIN FRIH. ÖRE2010 Örebro Research Evaluation Utvärdering av forskningen vid Örebro universitet ÖRE2010 REDAKTÖR ANNA-KARIN FRIH ÖRE2010 Örebro Research Evaluation Utvärdering av forskningen vid Örebro universitet Örebro universitet, 2010 Titel: ÖRE2010. Örebro Research Evaluation. Utvärdering av

Läs mer

Att utbilda för utvärdering. En nationell kartläggning

Att utbilda för utvärdering. En nationell kartläggning Att utbilda för utvärdering En nationell kartläggning Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Några inledande ord Av Fredrik Bynander

Några inledande ord Av Fredrik Bynander Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Nyheter i korthet Seminarier och konferenser CNDS Personalnytt

Läs mer

Redovisning av Barnhusets kunskapsspridande insatser under 2008

Redovisning av Barnhusets kunskapsspridande insatser under 2008 Redovisning av Barnhusets kunskapsspridande insatser under 2008 Stiftelsen Allmänna Barnhuset har under 2008 fått medel av Socialdepartementet för kunskapsspridande insatser om sexuell exploatering av

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

FoU-rapport 2009/9 UTVÄRDERING AV AKTIVITETER INOM RAMEN FÖR KOMPETENSSTEGEN I UPPSALA KOMMUN. Förutsättningar för ett långsiktigt lärande

FoU-rapport 2009/9 UTVÄRDERING AV AKTIVITETER INOM RAMEN FÖR KOMPETENSSTEGEN I UPPSALA KOMMUN. Förutsättningar för ett långsiktigt lärande FoU-rapport 2009/9 UTVÄRDERING AV AKTIVITETER INOM RAMEN FÖR KOMPETENSSTEGEN I UPPSALA KOMMUN Förutsättningar för ett långsiktigt lärande Brita Gustafsson Juni 2009 1 Förord Under åren 2005-2008 satsade

Läs mer

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Anders Broberg & Linnéa Almqvist i samarbete med Kjerstin Almqvist, Ulf Axberg, Åsa Källström

Läs mer

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 Självvärderingens genomförande Självvärderingen av tandhygienistutbildningen har genomförts av en arbetsgrupp

Läs mer