Verksamhetsberättelse 2011 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2011 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå Umeå Ulf Björnstig, professor, programdirektör Britt-Inger Saveman, professor, bitr. programdirektör

2 2 Rapport avseende verksamheten under 2011 i KcKM Umeå SAMMANFATTNING: Omvärldsanalys En kontinuerlig omvärldsbevakning från inträffade skadehändelser med tåg har gjorts och sammanställts i rapporten Omvärldsanalys från KcKM ( ), vilken tillställts SoS och alla beredskapssamordnare. Rapporten visar att dessa händelser har betydande aktualitet. Förmågeanalys En enkät till landets beredskapssamordnare och motsvarande avseende förmågan att hantera stora tågkrascher och hypotermisituation vid masskadesituation har genomförts. Hög svarsfrekvens och bra synpunkter framkom. Resultaten har tillställts SoS och alla beredskapssamordnare och motsvarande. Genomförda aktiviteter och forskningsprojekt Stora skadehändelser inom kommunikationssektorn: tågkrascher A. Oavsiktliga skadehändelser Erfarenheterna från pilotkursen ht 2010 för instruktörer i Räddning vid stora tågkrascher har implementerats i det webbaserade utbildningsprogrammet och en till kurs har genomförts i december Kursen hade ca 55 sökande till 24 platser. Publikationer: Tre artiklar är publicerade i reviewerbedömda vetenskapliga tidskrifter under året: 1. One hundred years of railway disasters and recent trends ; Prehospital and Disaster Medicine (PDM) - huvudförfattare Rebecca Forsberg 2. Inre säkerhet eftersatt i dagen tåg ; Läkartidningen huvudförfattare Annelie Holgersson 3. Survivors experiences of a train crash; International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being (QHW).- huvudförfattare Rebecca Forsberg Andra publikationer: 1. Kunskapsöversikt passagerarsäkerhet i tåg huvudförfattare Annelie Holgersson (har genomförts genom stöd från annat projekt)

3 3 Samverkansprojekt: Följande samverkansprojekt har initierats: 1. Forskningsprojekt med Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri (KcKP) i Uppsala vad avser Drabbades upplevelser av media vid stor tågkrasch. 2. Samarbete med Statens Haverikommission (SHK) vad avser tågkraschen i Kimstad SHK - rapport planeras utkomma under Genom samordning med forskningsprogrammet: Säkerhetsarbetets relevans och effekter", som är ett MSB-finansierat program lokaliserat till Enheten för kirurgi, finns den omfattande: Kunskapsöversikt avseende passagerarsäkerhet i tåg i tryck. Spridning av resultat: 1. Presentation vid vid 17th World Congress on Disaster and Emergency Medicine i Bejing, Kina. 2. Presentation på SKMF dagen i Örebro Presentation av resultat på forsknings-seminarium, samt föreläsningar för ssk studenter. 4. Presentation på Flisa i Gävle i september. 5. Rebecca forsberg har medverkatfrekvent i media bl.a.: - Radio: P1, Ekot, P4 Kronoberg, P4 Östergötland, P4 Västerbotten. - Press: Dagens nyheter, Norrköpingstidning, Vk, Expressen, Extra Östergötland. - TV: Tv 4 västerbotten. B. Avsiktliga skadehändelser Studierna gällande antagonistiska handlingar, såsom olika terroristattentat mot det rälsbundna transportsystemet har fortgått. Forskarstudenten veronica Strandberg har dock huvudsakligen genomgått grundläggande Statsvetenskapliga forskarkurser under året samt undervisat 20%, varför inge vetenskapliga alster publicerats ännu. Samarbetet med forskaren Martin Leucher, ursprungligen från EU-kommissionens Joint Research Center (JRC) i Ispra, Italien har fortsatt efter hans flytt till försvarets forskningscentral i Munchen och ett tekniskt medicinskt artikelmanuskript föreligger utgående från attentaten i Madrid där Rebecca Forsberg och undertecknad medverkar. Doktorander - forskarassistent: Rebecca Forsberg : Enheten för kirurgi (100%). Har två arbeten publicerade, har genomfört halvtidskontroll och har kommande två arbeten relativt långt framskridna. Planerad disputation november Veronica Strandberg: (50% kirurgi, 50% Statsvetenskap) första vetenskapliga arbetet ej färdigt, men relativt långt gånget. Undervisat 20% på Statsvetenskap disputation Annelie Holgersson: Enheten för kirurgi (100%) - potentiell doktorand, anställd som forskarassistent f.o.m. november Ämnesområde Antagonistiska handlingar mot allmänna transportmedel.

4 4 2. Prehospitalt omhändertagande vid masskadesituation i kall miljö: A. Aktiv värmetillförsel 1. Två kliniska studier avseende aktiv värmetillförsel vid prehospitalt omhändertagande i kall miljö har färdigställts och submitterats, varav den ena publicerats i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. (se också publikationslista). Den andra studien har submitterats till European Journal of Emergency Medicine. Review-process pågår. (PL och OH) 2. En kvalitativ intervjustudie av deltagande forskningspersoners upplevelse av omhändertagande och passiv respektive aktiv värmetillförsel har 2011 publicerats i International Emergency Nursing Jonas Alex, Omvårdnadsinstitutionen Umeå universitet är huvudförfattare. B. Passiv värmetillförsel 1. Manuskript från experimentell studie avseende värmeförluster från termisk docka med blöta kläder i kall miljö har under 2011 accepterats för publikation i Prehospital and Disaster Medicine. (OH och PL) 2. Uppföljande humanstudie avseende effekten av att avlägsna blöta kläder, eller av att tillföra fuktspärr, vid omhändertagande av blöt person i kall miljö har analyserats. Färdigställande av manuskript pågår och planeras för submittering till Journal of Applied Physiology senast i mars (OH och PL).

5 5 DETALJERAD REDOVISNING 1. Tågkrascher: oavsiktliga och avsiktliga skadehändelser Övergripande projektidé Under de senaste decennierna har en avsevärd utveckling skett inom spårbunden trafik både vad avser tågkonstruktion och hastigheter. Detta ställer nya krav på krisberedskap avseende räddningsinsatsernas taktik, teknik och utrustning för hantering av tunga, starka konstruktioner där nuvarande verktyg ej räcker till. I föreliggande projekt har utveckling syftande till ett utbildningsprogram för Räddning vid stora tågkrascher utgjort en komponent tillsammans med vetenskapliga studier av oavsiktliga och antagonistiska handlingar riktade mot allmänna kommunikationer speciellt spårbunden tågtrafik. Den vetenskapliga komponenten syftar till at stimulera yngre forskare att ägna sig åt det katastrofmedicinska området för att bidra till en framtida kompetensuppbyggnad. Forskarstudierna avses leda till doktorsexamen. Verksamhetsidé Att utveckla krisberedskapen inom detta område genom förbättrad kunskap och utveckling av metoder för optimalt omhändertagande vid denna typ av händelser. Därvid skall ett webbaserat myndighetsgemensamt (MSB, SoS) utbildningsprogram inom området, tillgängligt för samtliga aktörer tas fram som kan vidareutvecklas vartefter erfarenheter av värde görs. Metod/genomförande I samverkansprojekt med andra myndigheter och intressenter avses: 1. en probleminventering och kunskapsinhämtning avseende de i Bakgrund (ovan) nämnda faktorerna genomföras, plus att övriga faktorer av intresse kommer att analyseras. 2. ett myndighetsgemensamt utvecklingsarbete genomförs vad avser teknik, taktik och utrustning, för räddning vid stor tågkrasch, baserat på ovanstående probleminventering. 3. ett gemensamt curriculum och webbaserat utbildningsprogram utarbetas. 4. vetenskapliga studier genomförs som avses publiceras i vetenskapliga tidskrifter och leda till doktorsavhandlingar fokuserade på oavsiktliga respektive avsiktliga skadehändelser. Den övergripande projektidén innefattar även avsiktliga skadehändelser, dvs studier kring antagonistiska handlingar mot allmänna kommunikationer, ett område som vi under 2011 har börjat utforska. Denna transportsektor har vid upprepade tillfällen varit utsatt för attentat såsom dåden i Tokyo 1995, Madrid 2004, London 2005, plus ett flertal allvarliga attentat i öststaterna Det finns idag stora kunskapsluckor hur krisberedskap och krishanteringssystem ska konstrueras för att möta hotet från dessa attentat. Övergripande mål för denna del är därför att bidra till

6 6 hur vi på ett bättre sätt kan skydda och svara mot terrorism som är riktad mot allmänna kommunikationer och kanske speciellt spårbunden trafik. Projektorganisation Projektägare: Projektgenomförare Vetenskapliga handledare Samarbetspartners och referensgrupp: - Socialstyrelsen / KcKM Umeå prehospitala delen - MSB: s verksamhetsställe i Revinge (vad avser den tekniska delen i kursavsnittet) Rebecca Forsberg, doktorand, KcKM/Enheten för kirurgi Umeå universitet Veronica Strandberg, doktorand, KcKM/ Enheten för kirurgi/statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet (kan ej försörjas genom KcKM 2012) Annelie Holgersson, forskarassistent, KcKM/Enheten för kirurgi Umeå Professor Ulf Björnstig Professor Britt-Inger Saveman Fil. Dr. Jan Engberg, Statsvetenskapliga institutionen SoS, MSB, Trafikverket, Transportstyrelsen, tågtillverkare, operatörer, m.fl. Vad som genomförts under 2011 A. Oavsiktliga skadehändelser Enligt projektplan har följande genomförts eller publicerats 2011: Vetenskapliga publikationer 1. Forsberg R & Björnstig U. One hundred years of railway disasters and recent trends Prehospital and Disaster Medicine (PDM). 2. Holgersson A, Forsberg R, Saveman B-I. Inre säkerhet eftersatt i dagen tåg ; Läkartidningen 3. Forsberg R & Saveman B-I. Survivours experiances of a train crash; International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being (QHW). Övriga publikationer 1. En probleminventering som utmynnat i en aktuell vetenskaplig kunskapsöversikt har tagits fram; Kunskapsöversikt passagerarsäkerhet i tåg huvudförfattare Annelie Holgersson (har genomförts genom stöd från annat projekt)

7 7 Kursverksamhet 1. Kunskapsdokumentet och utbildningsdokementen Räddning vid stor tågkrasch har förbättrats, efter att erfarenheter från genomförda kurser inkorporerats 2. En kurs i Räddning vid stor tågkrasch genomfördes december 2011 vid MSB:s verksamhetsställe i Revinge. 3. Det uppdaterade webbaserade kunskapsdokumentet finns öppet tillgängligt på webben. Spridning av resultat 1. Föredrag på 17th World Congress on Disaster and Emergency Medicine, Peking, Kina i maj Föredrag har hållits på Katastrofmedicinska föreningens (SKMF) tema dagar i Örebro Föreläsningar gällande skadehändelser med tåg på grundutbildning, samt specialistutbildning för sjuksköterskor i Umeå samt presentation av forskningsresultat på forskningsseminarium 4. Presentation på Flisa i Gävle i september 5. Medverkat i media Rebecca forsberg o Radio: P1,Ekot, P4 Kronoberg, P4 Östergötland, P4 Västerbotten o Press: Dagensnyheter, Norrköpingstidning, Vk, Expressen, Extra Östergötland o TV: Tv 4 västerbotten Övrigt 1. Deltagit (Rebecca Forsberg och Ulf Björnstig) i seminarium som anordnades i Norrköping där aktörer (polis, ambulans, räddningstjänst, SOS Alarm) som varit inblandade vid tågkraschen i Kimstad deltog. Generella problem vid omhändertagandet diskuterades liksom andra erfarenheter från Kimstadskraschen. 2. Programdirektören (UB) utgör Statens Haverikommissions medicinska expert vid utredningen av Kimstadskraschen varvid intervjuer har genomförts med de flesta skadade (RF). 3. Rapporten Kunskapsöversikt avseende passagerarsäkerhet i tåg finns numera i tryck. Den syftar till att kartlägga forskning inom flera arenor som påverkar järnvägssäkerheten, både genom preventiva åtgärder och reaktiva lärdomar. Den berör bland annat inverkan av "den mänskliga faktorn", tågets externa och interna design, åtgärder riktade mot plankorsningar och socioekonomiska aspekter såsom organisatorisk säkerhetskultur och lärdomar från räddningsinsatser. Rapporten är en del i det större MSB-finansierade forskningsprogrammet "Säkerhetsarbetets relevans och effekter" och som därmed medför en synergieffekt för KcKM (AH). 4. Mittsseminarium för Rebecca Forsbergs avhandlingsarbete är genomfört med godkänt resultat i oktober 2011, där hennes redan färdiga manuskript, samt påtänkta manus för slutförande av avhandlingen behandlades.

8 8 B. Avsiktliga skadehändelser Pågående arbeten - manuskript 1. Attacks on rail bound traffic a case of contemporary terrorism. En empirisk genomgång av trender och utveckling av terrorist attentat mot spårbundentrafik (VS) 2. En valideringsstudie - Risk inside trains exposed to internal explosions. Verification of the risk model - Finita Element FE-modell för simulering av detonation i tågvagn. Arbetet sker i samarbete med ett av EU-kommissionens Joint Research Center (JRC) i Ispra, Italien samt med Institutet för Mekanik och Statistik på universitetet i München. Analys och skrivande pågår (RF+UB) Spridning av resultat (VS) 1. Statsvetenskapligt metodinternat för doktorander, Stockholm: presentation av paper: Terrorist Attacks on Rail Bound Traffic - Crisis Management Response to the 2004 Madrid Bombings and the 2005 London bombings. (VS) 2. Högre Seminarium statsvetenskapliga institutionen, Umeå: presentation av PM Terrorist attacks on rail bound traffic (VS). Övrigt (VS) 1. Kursansvarig för Freds- och konfliktstudier A moment 2: 7.5p (VS) 2. Deltagande i nystartat nätverk för doktorander inom risk- och krishanteringsforskning (University of Delaware, Umeå Universitet, Mittuniversitet, Försvarshögskolan och Lunds Universitet). (VS) Forskarutbildningskurser Rebecca Forsberg: 1. Forskningsmetodik och grundläggande statistik, 7,5 hp, (vt 2011). (RF har nu de totalt behövliga forskarutbildningskurser som krävs för doktorsexamen). Veronica Strandberg: 1. Quantitative Research Methods in Social Science, 7,5p, (vt 2011) 2. Statsvetenskapliga institutionens metodkurs för doktorander 7,5 p, (vt 2011) 3. Universitetspedagogiskt centrum Introduction to University teaching, (vt 2011) Spridning av resultat/övrigt 1. I maj kommer vi tillsammans med AKMC att anordna Svenska katastrofmedicinska (SKMF) temadagar där projektet gällande antagonistiska handlingar mot spårbunden trafik kommer att presenteras. 2. Diskussioner har påbörjats med designhögskolan i Umeå vad gäller ett framtida samarbete som berör inre säkerhet i tågvagnar. Avvikelser Publikation av Veronica Strandbergs första arbete är senare lagt jämfört med plan, delvis pga. stor anhopning av statsvetenskapliga forskarkurser och undervisning under 2011.

9 9 2. Prehospitalt omhändertagande vid masskadesituation i kall miljö Bakgrund Vid stora skadehändelser i kall, blåsig eller fuktig miljö utsätts skadade ofta för mer eller mindre uttalad kylstress. Vid större händelser med många skadade, tidskrävande evakuering och/eller begränsade transportresurser är risken för nedkylning särskilt stor. Vid flertalet av de senaste årens busskrascher med stort skadeutfall och i samband med flera större fartygsolyckor har exponeringen för kyla och väta bidragit till flera allvarliga fall av allmän nedkylning. Sjunkande kroppstemperatur ger en ökad cirkulatorisk och respiratorisk belastning samt koagulationspåverkan med påtagligt ökad risk för komplikationer och död jämfört med förhållandena hos skadade med normal kroppstemperatur. Vid prehospitalt omhändertagande av skadad är således åtgärder för att minimera kylstress och förhindra ytterligare nedkylning en viktig och integrerad del av omhändertagandet, vilket är särskilt viktigt att organisera vid stora skadehändelser. Initiala åtgärder omfattar skydd och isolering, passiv värmetillförsel, för att minska exponering för väder, vind och kontaktkyla, samt att konservera endogen värmeproduktion. Trots att såväl nationella som internationella riktlinjer poängterar vikten av skydd mot vind och väta så är vind- och vattenskyddade material idag ovanliga inom svensk räddningstjänst och ambulanssjukvård. Vidare rekommenderas ofta att våta kläder avlägsnas före isolering och i vissa riktlinjer även användandet av en fuktspärr närmast den skadade för att minska värmeförluster via avdunstning. Det vetenskapliga underlaget för dessa åtgärder och deras betydelse för värmeförluster och påverkan på kroppstemperaturen har dock varit mindre väl undersökta. I tillägg till skydd och isolering rekommenderas i nationella och internationella riktlinjer att aktiv värmetillförsel skall övervägas redan på skadeplats och under transport. Ett flertal studier med frivilligt nedkylda försökspersoner i laboratoriemiljö har visat att tillförsel av extern värmekälla kan signifikant minska behovet av huttring, reducera ytterligare sänkning av kroppstemperaturen (afterdrop) efter omhändertagande, samt åstadkomma en snabbare återhämtning till normal kroppstemperatur jämfört med passiv värmetillförsel. Den i laboratoriemiljö utvärderade materielen har dock inte alltid varit anpassad eller tillämplig för prehospitalt bruk och endast ett fåtal kliniska studier har genomförts. Därtill saknas i dagsläget materiel för aktiv värmetillförsel på de flesta enheter inom såväl svensk som utländsk ambulanssjukvård. Verksamhetsidé Sedan 2006 genomför läkarna Peter Lundgren och Otto Henriksson inom ramen för doktorandstudier på deltid vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet, ett forskningsprojekt med titeln: Prehospitalt omhändertagande vid masskadesituation i kall miljö.

10 10 Syftet med projektet är att: 1. utvärdera effekten av aktiv värmetillförsel, dvs. tillförsel av externa värmekällor, och dess effekt på värmeförluster och termoreglering samt upplevelse av kyla vid prehospitalt omhändertagande av skadad person i kall miljö. 2. utvärdera effekten av passiv värmetillförsel, dvs skydd och isolering, genom att fastställa isoleringsegenskaper hos vanligt förekommande materiel inom svensk räddningstjänst och ambulanssjukvård med inverkan av vind och väta, samt dess påverkan på värmeförluster och termoreglering samt upplevelse av kyla vid omhändertagande av blöt person i kall miljö. 3. utvärdera metoder för att påvisa kylstress samt monitorering av kroppstemperatur, genom utvärdering av en subjektiv skattningsskala för upplevelse av kyla, samt utvärdering av olika metoder för mätning av central kroppstemperatur i kall miljö. Projektorganisation: Ansvarig projektledare Vetenskapliga handledare Ulf Björnstig, professor, enheten för kirurgi, Umeå Universitet Ingvar Holmér, professor, laboratoriet för termisk miljö, Lunds Universitet Peter Naredi, professor, enheten för kirurgi, Umeå universitet Britt-Inger Saveman, Enheten för kirurgi samt Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Projektgenomförare Otto Henriksson, doktorand/ ST-läkare, anestesi och intensivvård, Eskilstuna Peter Lundgren, doktorand/ ST-läkare, kardiologi och internmedicin, Halmstad Jonas Alex, doktorand, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, Umeå Målsättning för 2011 enligt projektplan 1. Att slutföra pågående experimentell studie avseende effekten av att avlägsna blöta kläder respektive tillföra fuktspärr vid omhändertagande av blöt och kylstressad person. (PL.OH) 2. Att genomföra studie för jämförelse av subjektiva skattningsskalor för upplevelse av kyla vid olika grad av kylstress.(oh,pl)

11 11 3. Att slutföra pågående kvalitativ studie avseende de drabbades upplevelser av kyla och aktiv värmetillförsel vid prehospitalt omhändertagande i kall miljö. (JA) Genomförd verksamhet 2011 A. Aktiv värmetillförsel 1. Två manus har slutförts och submitterats utifrån två randomiserade kliniska studier avseende aktiv värmetillförsel vid omhändertagande av skadad i kall miljö inom ambulanssjukvården Jämtland/Västerbotten respektive sjukvårdsgrupper vid SLAO liftanläggningar. [1) The effect of active warming in prehospital trauma care during road and air ambulance transportation - a clinical randomized trial. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2011; 19: 59. och [2) The effect of active warming on cold discomfort in field treatment of trauma patients - a clinical randomized trial. Submitterad till European Journal of Emergency Medicine. 2. Ett manus har slutförts och publicerats utifrån en fördjupad kvalitativ studie där inkluderade forskningspersoner från ovanstående studier intervjuats avseende upplevelsen av omhändertagande och passiv respektive aktiv värmetillförsel. [Being cold when injured in a cold environment patients experiences. publicerad 2011 i Prehospital and Emergency Care, (JA)] B. Passiv värmetillförsel 1. Ett manus har slutförts och submitterats utifrån en experimentell studie avseende värmeförluster från termisk docka med blöta kläder i klimatkammare. Protection against cold in prehospital care evaporative heat loss reduction by wet clothing removal or the addition of a vapour barrier a thermal manikin study. Accepterad för publicering i Prehospital and Disaster Medicine. (PL, OH) 2. För att verifiera och komplettera fynden i ovanstående studie genomfördes hösten 2010 en uppföljande humanstudie vid Laboratoriet för termisk miljö, Lunds Universitet där effekten av att avlägsna blöta kläder eller tillföra fuktspärr till blöta och kylstressade försökspersoner utvärderades med avseende på kroppstemperatur, huttring och köldupplevelse vid simulerat omhändertagande i klimatkammare. Analys är genomförd under hösten 2011 och färdigställande av manuskript pågår. Protection against cold in prehospital care the utility of wet clothing removal or the addition of a vapour barrier in cold stressed wet subjects. (Submittering till Journal of Applied Physiology planeras till februari 2012) (PL,OH) C. Metodutvärdering 1. En humanstudie med försökspersoner har genomförts vid Laboratoriet för termisk miljö, Lunds Universitet där validitet och reliabilitet för en subjektiv

12 12 skattningsskala, Cold Discomfort Scale, utvärderats. För optimalt resursutnyttjande har samma försöksserie även utnyttjats för validering av temperaturmätning i öronkanalen i kall miljö. Den laborativa delen har utförts under hösten 2011 har därför utökats, varför analys och utarbetande av manuskript huvudsakligen kommer att förläggas till VT 2012 (OH,PL) Övrig verksamhet under 2011 Verksamhet vid Försvarsmaktens Vinterenhet Doktoranderna Otto Henriksson och Peter Lundgren är som reservofficerare knutna till Försvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur, och deltar årligen som instruktörer vid utbildning av egna och utländska förband i förmåga att verka i subarktiska förhållanden. Under 2011 har de även varit behjälplig med revidering av hypotermirelaterade avsnitt i Försvarsmaktens reglemente Vintersoldat. Samarbete med Norsk Luftambulans Sedan tidigare har doktoranderna Otto Henriksson och Peter Lundgren haft återkommande kontakter med personal inom Norsk luftambulans för utbyte av erfarenheter och synpunkter på prehospitalt omhändertagande i kall miljö. I november 2010 deltog man vid hypotermisymposium i Trondheim arrangerat av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Deltagandet var mycket uppskattat och resulterade i att för framtiden värdefulla kontakter för fortsatt erfarenhetsutbyte inom hypotermirelaterade frågor stärktes. Deltagande i en uppföljande internationell konferens om accidentell hypotermi i Tromsö var planerad till september 2011 men har av arrangörerna skjutits upp till Presentation av forskning vid internationell konferens Doktorand Otto Henriksson deltog som föredragshållare i IKAR/CISA (International Committee of Alpine Rescue) konferens, Åre, oktober, Genomförd forskningsverksamhet presenterades med efterföljande demonstration av material och metoder för skydd mot kyla i kall miljö. Deltagandet innebar därutöver ett deltagande i värdefulla diskussioner avseende hypotermirelaterade aspekter av prehospitalt omhändertagande där för framtiden värdefulla kontakter knöts. Annan skriftlig redovisning Avsnitten om hantering av hypotermiproblematiken vid stora busskrascher har reviderats och ny kunskap har tillförts i kunskapsdokumentet om Räddning vid stora busskrascher som utgör KcKM Umeås och Socialstyrelsens grunddokument vid instruktörsutbildning av ambulans- och räddningstjänstpersonal bl.a. i SoS:s och landstingens kursverksamhet. Forskarutbildning Doktorand Peter Lundgren har vid Lunds universitet genomfört 30 hp forskarutbildningskurser. Han har två arbeten publicerade, ett arbete submitterat, samt ett arbete i manuskript. Disputation planeras till maj Doktorand Otto Henriksson genomför hösten 2011 samt våren 2012 planerade forskarutbildningskurser vid Linköpings universitet där 30 hp kommer att ha slutförts

13 13 till april Han har två arbeten publicerade, ett arbete accepterat, samt ett arbete i manuskript. Disputation planeras till maj Sammanfattning avseende hypotermipublikationer för doktoranderna Peter Lundgren, Otto Henriksson och Jonas Alex (Omvårdnadsinstitutionen) Published articles: Lundgren P, Henriksson O. Widfeldt N. Vikstrom T. Insulated Spine Boards for Prehospital Trauma Care in a Cold Environment, International Journal of Disaster Medicine 2004; 2: Lundgren P, Henriksson O, Björnstig U, Giesbrecht G. Field Torso Rewarming using a Human model for Severe Hypothermia. Prehospital Emergency Care, 2009, Jul-Sep; 13(3):371-8 Henriksson O, Lundgren P, Kuklane K, Holmér I, Björnstig U. Protection against cold in prehospital care - thermal insulation properties of blankets and rescue bags in different wind conditions. Prehospital Disaster Medicine, 2009;24(5): Lundgren P, Henriksson O, Naredi P, Björnstig U. The Effect of Active Warming in Prehospital Trauma Care during Road and Air Ambulance Transportation - A Clinical Randomized Trial. Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation and Emergency Care, 2011; 19: 59. Henriksson O, Lundgren P, Kuklane K, Holmér I, Björnstig U. Protection against cold in prehospital care - evaporative heat loss reduction by wet clothing removal or the addition of a vapour barrier - a thermal manikin study. Prehospital Disaster Medicine. Accepted, Nov Alex J, Lundgren P, Henriksson O, Saveman B-I. Being cold when injured in a cold environment Patients experience. International Emergency Nursing. 2011; (e publ) Submitted articles: Lundgren P, Henriksson O, Naredi P, Björnstig U. The Effect of Active Warming on Cold Discomfort in Field Treatment of Trauma Patients - A Clinical Randomized Trial. European Journal of Emergency Medicine. Submitted, Feb Manuscripts: Henriksson O, Lundgren P. Widfeldt N. Vikstrom T. Protection against cold in mountain rescue - Field Comparison of a Rescue Bag vs. Woollen Blankets. Manuscript. Henriksson O, Lundgren P, Kuklane K, Holmér I, Björnstig U. Protection against cold in prehospital care - The utility of wet clothing removal or the addition of a vapour barrier in wet cold stressed shivering subjects. Manuscript. Lundgren P, Henriksson O, Kuklane K, Holmér I, Naredi P, Björnstig U. Validity and reliability of the Cold Discomfort Scale for evaluation of cold sensation. Manuscript. Avvikelser Genom samordning av två angelägna laboratoriestudier har målsättningen för året utökats med en laboratoriestudie, vilket medfört att analys och utarbetande av manuskript för den först planerade studien förskjutits från hösten 2011 till våren Därmed åstadkoms betydande ekonomiska och personella samordningsvinster. Planeringen inför disputation störs ej av detta. Otto Henriksson kommer att ta igen den tid som han förlorade genom sjukdom vad avser forskarutbildningskurser under vt 2012 varför inte heller detta torde påverka planerad disputation.

Verksamhetsberättelse 2012 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå

Verksamhetsberättelse 2012 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå 1 Verksamhetsberättelse 2012 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå Umeå 2013-01-27 Ulf Björnstig, professor, programdirektör Britt-Inger Saveman, professor,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå

Verksamhetsberättelse 2013 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå 1 Verksamhetsberättelse 2013 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå Umeå 2014-01-31 Britt-Inger Saveman, professor, programdirektör Ulf Björnstig, professor,

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014 KcKM, Umeå Reviderad efter beslut (Dnr 36943/2013-5)

Verksamhetsplan för 2014 KcKM, Umeå Reviderad efter beslut (Dnr 36943/2013-5) 1 Verksamhetsplan för 2014 KcKM, Umeå Reviderad efter beslut 2013-12-03 (Dnr 36943/2013-5) Umeå 2014-01-31 Britt-Inger Saveman, professor, bitr. programdirektör Ulf Björnstig, professor, programdirektör

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan för 2014 KcKM, Umeå

Preliminär Verksamhetsplan för 2014 KcKM, Umeå 1 Preliminär Verksamhetsplan för 2014 KcKM, Umeå Umeå 2013-08-30 Britt-Inger Saveman, professor, bitr. programdirektör Ulf Björnstig, professor, programdirektör KcKM Umeå, Enheten för kirurgi, Umeå universitet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå

Verksamhetsberättelse 2014 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå 1 Verksamhetsberättelse 2014 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå Umeå 2015-01-30 Britt-Inger Saveman, professor, programdirektör Ulf Björnstig, professor,

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Konferens om landstingens krisberedskap 2015 2015-03-12 Syfte o mål Underlag för en strategi/plan för implementeringen i landstingen.

Läs mer

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar ewa.rolfsman@edusci.umu.se Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar Skador bland cyklister och fotgängare Britt-Inger Saveman, leg sjuksköt., professor Institutionen

Läs mer

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete NOFS 2011, Revinge Anders Hanberger Umeå Center for Evaluation Research (UCER) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet Innehåll

Läs mer

Mediernas olycksrapportering Utmaningar och möjligheter

Mediernas olycksrapportering Utmaningar och möjligheter En mycket förkortad version med de flesta bilder borttagna, samt merparten av opublicerade resultat borttagna. Mediernas olycksrapportering Utmaningar och möjligheter MSB konferensen För ett säkrare samhälle

Läs mer

Kan det lokala säkerhetsarbetet bli mer effektivt?

Kan det lokala säkerhetsarbetet bli mer effektivt? Kan det lokala säkerhetsarbetet bli mer effektivt? - ett doktorandarbete för ett effektivare säkerhetsarbete Lina Gyllencreutz, doktorand Umeå Universitet Handledare: Britt-Inger Saveman, professor Umeå

Läs mer

Socialstyrelsens Kunskapscentrum katastrofmedicin lägesrapport och framtida inriktning

Socialstyrelsens Kunskapscentrum katastrofmedicin lägesrapport och framtida inriktning Socialstyrelsens Kunskapscentrum katastrofmedicin lägesrapport och framtida inriktning Susannah Sigurdsson 2015-03-17 Nuvarande kunskapscentrum Strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) Katastrofpsykiatri

Läs mer

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan Lärande från olyckor Praktisk erfarenhetsåterföring Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan a-klindberg@abe.kth.se Projektet 1 Forskningsöversikt 2 Studie av arbetsmiljöverkets

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02219/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till fakultetsnämnderna

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 Senast ändrade: 2017-01-31 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till

Läs mer

Utbildningsprogram inom akutsjukvård- avancerad nivå. Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Utbildningsprogram inom akutsjukvård- avancerad nivå. Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Utbildningsprogram inom akutsjukvård- avancerad nivå Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Ambulanssjuksköterskan ansvarar för patientens

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

KAMEDO. Stavanger 16 februari 2010. Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen

KAMEDO. Stavanger 16 februari 2010. Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen KAMEDO Stavanger 16 februari 2010 Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen Krisberedskap Föreskrifter, rekommendationer handböcker utbildning, övning beredskapslager kunskapscentra (katastrofmedicin,

Läs mer

Kursplan. Kurskod VSB431 Dnr 84/ Beslutsdatum Medicinsk vetenskap - katastrofmedicin med inriktning mot intensivvård

Kursplan. Kurskod VSB431 Dnr 84/ Beslutsdatum Medicinsk vetenskap - katastrofmedicin med inriktning mot intensivvård Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VSB431 Dnr 84/2001-12 Beslutsdatum 2001-04-10 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Medicinsk vetenskap - katastrofmedicin

Läs mer

Konvektiv jämfört med konduktiv uppvärmning av kirurgiska patienter

Konvektiv jämfört med konduktiv uppvärmning av kirurgiska patienter 3M Patient Warming Introduktion till konvektiv uppvärmning Konvektiv jämfört med konduktiv uppvärmning av kirurgiska patienter Introduktion till konvektiv uppvärmning Jämförelse av system Frågor kring

Läs mer

Effektiva räddningsinsatser för framtidens skadeplats

Effektiva räddningsinsatser för framtidens skadeplats Effektiva räddningsinsatser för framtidens skadeplats Sofie Pilemalm Biträdande Professor Informatik Föreståndare för Centrum för forskning inom respons och räddningssystem (CARER) Linköpings universitet

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Dokumentnamn Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer

Läs mer

Katastrofberedskap med barnet i fokus

Katastrofberedskap med barnet i fokus 2:a Barnsäkerhetsforum / 10:e Nordiska Skadekonferensen Svenska Mässan 15 oktober 2013 Mikael Engvall Instruktör Barnintensivvård (BIVA) Barn är inte små vuxna i samband med stora olyckor (heller...) Anatomi

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Rektorer enligt sändlista

Rektorer enligt sändlista Rektorer enligt sändlista Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2003-12-16 Reg.nr 641-2642-03 Uppföljning av rätt att ge specialistsjuksköterskeexamen Regeringen införde den 1 mars 2001 en ny yrkesexamen,

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp Medical Science Ma, Emergency medicine, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

CARER. Center for advanced research in emergency response. Tobias Andersson Granberg

CARER. Center for advanced research in emergency response. Tobias Andersson Granberg CARER Center for advanced research in emergency response CARER CARER, def: a person who will help in identifying or preventing or treating illness and disability Centrum för forskning inom respons och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Gäller fr.o.m 2009-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2009-05-12. Reviderad* av Styrelsen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) AMSN2 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II 5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (AF) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Ambulanssjukvård,

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02217/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund Rektor har i instruktion

Läs mer

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Styrgrupp Triage i Region Skåne har idag beslutat att byta till som system för sekundärtriage hospitalt. Parallellt med denna process kommer -pre att införas för

Läs mer

PS- Prehospital Sjukvårdsledning Ett nationellt koncept

PS- Prehospital Sjukvårdsledning Ett nationellt koncept 2014 PS- Prehospital Sjukvårdsledning Ett nationellt koncept Nilsson Heléne, Med dr Katastrofmedicin Kunskapscentrum för Katastrofmedicin (KcKm) Linköpings Universitet PS-Nationell förvaltning, KMC 2014-06-01

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Barn som anhöriga - Hälsohögskolan Delprojektsansvarig Karin Enskär Datum 14-06-03 Sammanfattning Projektet innehåller två delar. Den

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Landstinget Dalarna 2016-10-05 Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projektet Allmänt

Läs mer

Kursutvärdering: Sammanställning

Kursutvärdering: Sammanställning Ebba 1 för SVK 1(15) Kursutvärdering: Sammanställning Kommentarer: För kursutvärderingen har använts Karolinska institutets obligatoriska enkät för studentvalda kurser på Läkarprogrammet Ebba 1 för SVK.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Elektronikämnet spänner över ett stort område, alltifrån

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2014-05-16. 1. Ämnesbeskrivning Biomedicinsk

Läs mer

Centrum för forskning inom responsoch räddningssystem (CARER)

Centrum för forskning inom responsoch räddningssystem (CARER) Centrum för forskning inom responsoch räddningssystem (CARER) Sofie Pilemalm Biträdande professor Informatik Föreståndare CARER Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Linköpings Universitet

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Dnr 2923/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7. Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.5 credits Ladokkod: 61SÖ01

Läs mer

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Prehospital Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen?

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Eva Jangland, Klinisk lektor, specialistsjuksköterska, medicine doktor 1 Pia Yngman Uhlin, Forskning och utvecklingsledare,

Läs mer

Vägledning för ansökan om oavlönad docentur vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Vägledning för ansökan om oavlönad docentur vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet PM 1(6) Vägledning för ansökan om oavlönad docentur vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Efter doktorsexamen finns möjlighet att ansöka om oavlönad docentur inom specifikt forskningsoch undervisningsområde.

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-644/2009 Sida 1(6) AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Emergency and Ambulance Care Programme, 120 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Traumavårdsuppdrag

Traumavårdsuppdrag Traumavårdsuppdrag 2013-2015 Enheten för krisberedskap Johan Carlstedt 2015-03-13 Översikt 1. Uppdraget 2. Organisation 2013-2015 3. Mål 4. Omfattning 5. Delprojekt - frågeställningar 6. Genomförande 7.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Dnr 2925/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Uppdragsutbildning, 60 hp

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Uppdragsutbildning, 60 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Uppdragsutbildning, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Prehospital Nursing, 60 Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Utvärdering. Regional samverkanskurs Publ. nr: 2011:43

Utvärdering.  Regional samverkanskurs Publ. nr: 2011:43 Utvärdering Regional samverkanskurs 11 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr: 11:3 Dnr: 5-5191-11 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... Målgrupp/deltagare....1 Förkunskapskrav... 3 Kursinnehåll... Planering

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 1 Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 Utvecklingssamtal - ett strukturerat samtal Forskarutbildningsprocessen Hur har utbildningen fortskridit i förhållande till studieplanen?

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård och trauma, 15 hp

Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård och trauma, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård och trauma, 15 hp Medical Science MA, Education in Critical Care Nursing and Trauma, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Utbildningsprogram 2009/2010

Utbildningsprogram 2009/2010 Utbildningsprogram 2009/2010 Biomet Utbildningsprogram Det kan vara svårt för ortopeder och annan kvalificerad personal att hålla sig à jour med den allt snabbare utvecklingen inom ortopedisk kirurgi.

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor under miljöbalken - Normering och annan vägledande information - Uppföljning och utvärdering av operativ

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Matrisen ska arkiveras tillsammans med blanketten för uppföljning på din institution.

Matrisen ska arkiveras tillsammans med blanketten för uppföljning på din institution. Sid 1 (9) Anvisningar för ifyllande av individuella lärandemål inför antagning till forskarutbildning/ Anvisningar för ifyllande av måluppfyllelse vid årlig uppföljning Du ska, liksom alla doktorander

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden

Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden Maaret Castrén Professor in emergency medicine Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, and Section of Emergency

Läs mer

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp Sports Sciences MA, Master Degree Project, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

TUNG RÄDDNING. Har Svensk Räddningstjänst tillräcklig kompetens för att utföra effektiva och säkra räddningsinsatser med tunga fordon?

TUNG RÄDDNING. Har Svensk Räddningstjänst tillräcklig kompetens för att utföra effektiva och säkra räddningsinsatser med tunga fordon? TUNG RÄDDNING Har Svensk Räddningstjänst tillräcklig kompetens för att utföra effektiva och säkra räddningsinsatser med tunga fordon? Tung Räddning - bakgrund Projekt Tung Räddning 2001 av Henry Linnsèn

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D)

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) VIDARKLINIKEN 2014 Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Tobias Sundberg, Med dr I C The Integrative Care Science Center Järna, mars 2015 VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN

Läs mer

KcKM Umeå. 1. Stora transportrelaterade skadehändelser 2. Hypotermi

KcKM Umeå. 1. Stora transportrelaterade skadehändelser 2. Hypotermi KcKM Umeå 1. Stora transportrelaterade skadehändelser 2. Hypotermi 3. Transporter över långa l avstånd Programdirektör: r: Ulf Björnstig Bussprojektets start: Inventering av erfarenheter från n genomförda

Läs mer

Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne

Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne Inledning: I det moderna samhället strävar vi efter robusthet och olycksprevention. Samtidigt är det viktig att inse att samhället är sårbart. Stora olyckor

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-05-02 Dnr 512-1915-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i företagsekonomi. 2. Behörighet för tillträde till forskarutbildningen

Studieplan för forskarutbildningen i företagsekonomi. 2. Behörighet för tillträde till forskarutbildningen Studieplan för forskarutbildningen i företagsekonomi Licentiatexamen, 80 poäng och Doktorsexamen, 160 poäng Studieplanen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet och fastställd

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialist Nursing Education Program - Psychiatric Care 60 Higher Education Credits *) Fastställd

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006 ~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP I III Landstinget REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET Den tidigare planen fastställdes 2006 Revidering av 2006 års upplaga Den regionala planen är en

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i ämnet Sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i ämnet Sociologi STUDIEPLAN 2007-05-24 Dnr A 10 S2007/147 Samhällsvetenskapliga fakulteten (Institution) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i ämnet Sociologi Planen är antagen av samhällsvetenskapliga

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer