Verksamhetsberättelse 2011 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2011 Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå Umeå Ulf Björnstig, professor, programdirektör Britt-Inger Saveman, professor, bitr. programdirektör

2 2 Rapport avseende verksamheten under 2011 i KcKM Umeå SAMMANFATTNING: Omvärldsanalys En kontinuerlig omvärldsbevakning från inträffade skadehändelser med tåg har gjorts och sammanställts i rapporten Omvärldsanalys från KcKM ( ), vilken tillställts SoS och alla beredskapssamordnare. Rapporten visar att dessa händelser har betydande aktualitet. Förmågeanalys En enkät till landets beredskapssamordnare och motsvarande avseende förmågan att hantera stora tågkrascher och hypotermisituation vid masskadesituation har genomförts. Hög svarsfrekvens och bra synpunkter framkom. Resultaten har tillställts SoS och alla beredskapssamordnare och motsvarande. Genomförda aktiviteter och forskningsprojekt Stora skadehändelser inom kommunikationssektorn: tågkrascher A. Oavsiktliga skadehändelser Erfarenheterna från pilotkursen ht 2010 för instruktörer i Räddning vid stora tågkrascher har implementerats i det webbaserade utbildningsprogrammet och en till kurs har genomförts i december Kursen hade ca 55 sökande till 24 platser. Publikationer: Tre artiklar är publicerade i reviewerbedömda vetenskapliga tidskrifter under året: 1. One hundred years of railway disasters and recent trends ; Prehospital and Disaster Medicine (PDM) - huvudförfattare Rebecca Forsberg 2. Inre säkerhet eftersatt i dagen tåg ; Läkartidningen huvudförfattare Annelie Holgersson 3. Survivors experiences of a train crash; International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being (QHW).- huvudförfattare Rebecca Forsberg Andra publikationer: 1. Kunskapsöversikt passagerarsäkerhet i tåg huvudförfattare Annelie Holgersson (har genomförts genom stöd från annat projekt)

3 3 Samverkansprojekt: Följande samverkansprojekt har initierats: 1. Forskningsprojekt med Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri (KcKP) i Uppsala vad avser Drabbades upplevelser av media vid stor tågkrasch. 2. Samarbete med Statens Haverikommission (SHK) vad avser tågkraschen i Kimstad SHK - rapport planeras utkomma under Genom samordning med forskningsprogrammet: Säkerhetsarbetets relevans och effekter", som är ett MSB-finansierat program lokaliserat till Enheten för kirurgi, finns den omfattande: Kunskapsöversikt avseende passagerarsäkerhet i tåg i tryck. Spridning av resultat: 1. Presentation vid vid 17th World Congress on Disaster and Emergency Medicine i Bejing, Kina. 2. Presentation på SKMF dagen i Örebro Presentation av resultat på forsknings-seminarium, samt föreläsningar för ssk studenter. 4. Presentation på Flisa i Gävle i september. 5. Rebecca forsberg har medverkatfrekvent i media bl.a.: - Radio: P1, Ekot, P4 Kronoberg, P4 Östergötland, P4 Västerbotten. - Press: Dagens nyheter, Norrköpingstidning, Vk, Expressen, Extra Östergötland. - TV: Tv 4 västerbotten. B. Avsiktliga skadehändelser Studierna gällande antagonistiska handlingar, såsom olika terroristattentat mot det rälsbundna transportsystemet har fortgått. Forskarstudenten veronica Strandberg har dock huvudsakligen genomgått grundläggande Statsvetenskapliga forskarkurser under året samt undervisat 20%, varför inge vetenskapliga alster publicerats ännu. Samarbetet med forskaren Martin Leucher, ursprungligen från EU-kommissionens Joint Research Center (JRC) i Ispra, Italien har fortsatt efter hans flytt till försvarets forskningscentral i Munchen och ett tekniskt medicinskt artikelmanuskript föreligger utgående från attentaten i Madrid där Rebecca Forsberg och undertecknad medverkar. Doktorander - forskarassistent: Rebecca Forsberg : Enheten för kirurgi (100%). Har två arbeten publicerade, har genomfört halvtidskontroll och har kommande två arbeten relativt långt framskridna. Planerad disputation november Veronica Strandberg: (50% kirurgi, 50% Statsvetenskap) första vetenskapliga arbetet ej färdigt, men relativt långt gånget. Undervisat 20% på Statsvetenskap disputation Annelie Holgersson: Enheten för kirurgi (100%) - potentiell doktorand, anställd som forskarassistent f.o.m. november Ämnesområde Antagonistiska handlingar mot allmänna transportmedel.

4 4 2. Prehospitalt omhändertagande vid masskadesituation i kall miljö: A. Aktiv värmetillförsel 1. Två kliniska studier avseende aktiv värmetillförsel vid prehospitalt omhändertagande i kall miljö har färdigställts och submitterats, varav den ena publicerats i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. (se också publikationslista). Den andra studien har submitterats till European Journal of Emergency Medicine. Review-process pågår. (PL och OH) 2. En kvalitativ intervjustudie av deltagande forskningspersoners upplevelse av omhändertagande och passiv respektive aktiv värmetillförsel har 2011 publicerats i International Emergency Nursing Jonas Alex, Omvårdnadsinstitutionen Umeå universitet är huvudförfattare. B. Passiv värmetillförsel 1. Manuskript från experimentell studie avseende värmeförluster från termisk docka med blöta kläder i kall miljö har under 2011 accepterats för publikation i Prehospital and Disaster Medicine. (OH och PL) 2. Uppföljande humanstudie avseende effekten av att avlägsna blöta kläder, eller av att tillföra fuktspärr, vid omhändertagande av blöt person i kall miljö har analyserats. Färdigställande av manuskript pågår och planeras för submittering till Journal of Applied Physiology senast i mars (OH och PL).

5 5 DETALJERAD REDOVISNING 1. Tågkrascher: oavsiktliga och avsiktliga skadehändelser Övergripande projektidé Under de senaste decennierna har en avsevärd utveckling skett inom spårbunden trafik både vad avser tågkonstruktion och hastigheter. Detta ställer nya krav på krisberedskap avseende räddningsinsatsernas taktik, teknik och utrustning för hantering av tunga, starka konstruktioner där nuvarande verktyg ej räcker till. I föreliggande projekt har utveckling syftande till ett utbildningsprogram för Räddning vid stora tågkrascher utgjort en komponent tillsammans med vetenskapliga studier av oavsiktliga och antagonistiska handlingar riktade mot allmänna kommunikationer speciellt spårbunden tågtrafik. Den vetenskapliga komponenten syftar till at stimulera yngre forskare att ägna sig åt det katastrofmedicinska området för att bidra till en framtida kompetensuppbyggnad. Forskarstudierna avses leda till doktorsexamen. Verksamhetsidé Att utveckla krisberedskapen inom detta område genom förbättrad kunskap och utveckling av metoder för optimalt omhändertagande vid denna typ av händelser. Därvid skall ett webbaserat myndighetsgemensamt (MSB, SoS) utbildningsprogram inom området, tillgängligt för samtliga aktörer tas fram som kan vidareutvecklas vartefter erfarenheter av värde görs. Metod/genomförande I samverkansprojekt med andra myndigheter och intressenter avses: 1. en probleminventering och kunskapsinhämtning avseende de i Bakgrund (ovan) nämnda faktorerna genomföras, plus att övriga faktorer av intresse kommer att analyseras. 2. ett myndighetsgemensamt utvecklingsarbete genomförs vad avser teknik, taktik och utrustning, för räddning vid stor tågkrasch, baserat på ovanstående probleminventering. 3. ett gemensamt curriculum och webbaserat utbildningsprogram utarbetas. 4. vetenskapliga studier genomförs som avses publiceras i vetenskapliga tidskrifter och leda till doktorsavhandlingar fokuserade på oavsiktliga respektive avsiktliga skadehändelser. Den övergripande projektidén innefattar även avsiktliga skadehändelser, dvs studier kring antagonistiska handlingar mot allmänna kommunikationer, ett område som vi under 2011 har börjat utforska. Denna transportsektor har vid upprepade tillfällen varit utsatt för attentat såsom dåden i Tokyo 1995, Madrid 2004, London 2005, plus ett flertal allvarliga attentat i öststaterna Det finns idag stora kunskapsluckor hur krisberedskap och krishanteringssystem ska konstrueras för att möta hotet från dessa attentat. Övergripande mål för denna del är därför att bidra till

6 6 hur vi på ett bättre sätt kan skydda och svara mot terrorism som är riktad mot allmänna kommunikationer och kanske speciellt spårbunden trafik. Projektorganisation Projektägare: Projektgenomförare Vetenskapliga handledare Samarbetspartners och referensgrupp: - Socialstyrelsen / KcKM Umeå prehospitala delen - MSB: s verksamhetsställe i Revinge (vad avser den tekniska delen i kursavsnittet) Rebecca Forsberg, doktorand, KcKM/Enheten för kirurgi Umeå universitet Veronica Strandberg, doktorand, KcKM/ Enheten för kirurgi/statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet (kan ej försörjas genom KcKM 2012) Annelie Holgersson, forskarassistent, KcKM/Enheten för kirurgi Umeå Professor Ulf Björnstig Professor Britt-Inger Saveman Fil. Dr. Jan Engberg, Statsvetenskapliga institutionen SoS, MSB, Trafikverket, Transportstyrelsen, tågtillverkare, operatörer, m.fl. Vad som genomförts under 2011 A. Oavsiktliga skadehändelser Enligt projektplan har följande genomförts eller publicerats 2011: Vetenskapliga publikationer 1. Forsberg R & Björnstig U. One hundred years of railway disasters and recent trends Prehospital and Disaster Medicine (PDM). 2. Holgersson A, Forsberg R, Saveman B-I. Inre säkerhet eftersatt i dagen tåg ; Läkartidningen 3. Forsberg R & Saveman B-I. Survivours experiances of a train crash; International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being (QHW). Övriga publikationer 1. En probleminventering som utmynnat i en aktuell vetenskaplig kunskapsöversikt har tagits fram; Kunskapsöversikt passagerarsäkerhet i tåg huvudförfattare Annelie Holgersson (har genomförts genom stöd från annat projekt)

7 7 Kursverksamhet 1. Kunskapsdokumentet och utbildningsdokementen Räddning vid stor tågkrasch har förbättrats, efter att erfarenheter från genomförda kurser inkorporerats 2. En kurs i Räddning vid stor tågkrasch genomfördes december 2011 vid MSB:s verksamhetsställe i Revinge. 3. Det uppdaterade webbaserade kunskapsdokumentet finns öppet tillgängligt på webben. Spridning av resultat 1. Föredrag på 17th World Congress on Disaster and Emergency Medicine, Peking, Kina i maj Föredrag har hållits på Katastrofmedicinska föreningens (SKMF) tema dagar i Örebro Föreläsningar gällande skadehändelser med tåg på grundutbildning, samt specialistutbildning för sjuksköterskor i Umeå samt presentation av forskningsresultat på forskningsseminarium 4. Presentation på Flisa i Gävle i september 5. Medverkat i media Rebecca forsberg o Radio: P1,Ekot, P4 Kronoberg, P4 Östergötland, P4 Västerbotten o Press: Dagensnyheter, Norrköpingstidning, Vk, Expressen, Extra Östergötland o TV: Tv 4 västerbotten Övrigt 1. Deltagit (Rebecca Forsberg och Ulf Björnstig) i seminarium som anordnades i Norrköping där aktörer (polis, ambulans, räddningstjänst, SOS Alarm) som varit inblandade vid tågkraschen i Kimstad deltog. Generella problem vid omhändertagandet diskuterades liksom andra erfarenheter från Kimstadskraschen. 2. Programdirektören (UB) utgör Statens Haverikommissions medicinska expert vid utredningen av Kimstadskraschen varvid intervjuer har genomförts med de flesta skadade (RF). 3. Rapporten Kunskapsöversikt avseende passagerarsäkerhet i tåg finns numera i tryck. Den syftar till att kartlägga forskning inom flera arenor som påverkar järnvägssäkerheten, både genom preventiva åtgärder och reaktiva lärdomar. Den berör bland annat inverkan av "den mänskliga faktorn", tågets externa och interna design, åtgärder riktade mot plankorsningar och socioekonomiska aspekter såsom organisatorisk säkerhetskultur och lärdomar från räddningsinsatser. Rapporten är en del i det större MSB-finansierade forskningsprogrammet "Säkerhetsarbetets relevans och effekter" och som därmed medför en synergieffekt för KcKM (AH). 4. Mittsseminarium för Rebecca Forsbergs avhandlingsarbete är genomfört med godkänt resultat i oktober 2011, där hennes redan färdiga manuskript, samt påtänkta manus för slutförande av avhandlingen behandlades.

8 8 B. Avsiktliga skadehändelser Pågående arbeten - manuskript 1. Attacks on rail bound traffic a case of contemporary terrorism. En empirisk genomgång av trender och utveckling av terrorist attentat mot spårbundentrafik (VS) 2. En valideringsstudie - Risk inside trains exposed to internal explosions. Verification of the risk model - Finita Element FE-modell för simulering av detonation i tågvagn. Arbetet sker i samarbete med ett av EU-kommissionens Joint Research Center (JRC) i Ispra, Italien samt med Institutet för Mekanik och Statistik på universitetet i München. Analys och skrivande pågår (RF+UB) Spridning av resultat (VS) 1. Statsvetenskapligt metodinternat för doktorander, Stockholm: presentation av paper: Terrorist Attacks on Rail Bound Traffic - Crisis Management Response to the 2004 Madrid Bombings and the 2005 London bombings. (VS) 2. Högre Seminarium statsvetenskapliga institutionen, Umeå: presentation av PM Terrorist attacks on rail bound traffic (VS). Övrigt (VS) 1. Kursansvarig för Freds- och konfliktstudier A moment 2: 7.5p (VS) 2. Deltagande i nystartat nätverk för doktorander inom risk- och krishanteringsforskning (University of Delaware, Umeå Universitet, Mittuniversitet, Försvarshögskolan och Lunds Universitet). (VS) Forskarutbildningskurser Rebecca Forsberg: 1. Forskningsmetodik och grundläggande statistik, 7,5 hp, (vt 2011). (RF har nu de totalt behövliga forskarutbildningskurser som krävs för doktorsexamen). Veronica Strandberg: 1. Quantitative Research Methods in Social Science, 7,5p, (vt 2011) 2. Statsvetenskapliga institutionens metodkurs för doktorander 7,5 p, (vt 2011) 3. Universitetspedagogiskt centrum Introduction to University teaching, (vt 2011) Spridning av resultat/övrigt 1. I maj kommer vi tillsammans med AKMC att anordna Svenska katastrofmedicinska (SKMF) temadagar där projektet gällande antagonistiska handlingar mot spårbunden trafik kommer att presenteras. 2. Diskussioner har påbörjats med designhögskolan i Umeå vad gäller ett framtida samarbete som berör inre säkerhet i tågvagnar. Avvikelser Publikation av Veronica Strandbergs första arbete är senare lagt jämfört med plan, delvis pga. stor anhopning av statsvetenskapliga forskarkurser och undervisning under 2011.

9 9 2. Prehospitalt omhändertagande vid masskadesituation i kall miljö Bakgrund Vid stora skadehändelser i kall, blåsig eller fuktig miljö utsätts skadade ofta för mer eller mindre uttalad kylstress. Vid större händelser med många skadade, tidskrävande evakuering och/eller begränsade transportresurser är risken för nedkylning särskilt stor. Vid flertalet av de senaste årens busskrascher med stort skadeutfall och i samband med flera större fartygsolyckor har exponeringen för kyla och väta bidragit till flera allvarliga fall av allmän nedkylning. Sjunkande kroppstemperatur ger en ökad cirkulatorisk och respiratorisk belastning samt koagulationspåverkan med påtagligt ökad risk för komplikationer och död jämfört med förhållandena hos skadade med normal kroppstemperatur. Vid prehospitalt omhändertagande av skadad är således åtgärder för att minimera kylstress och förhindra ytterligare nedkylning en viktig och integrerad del av omhändertagandet, vilket är särskilt viktigt att organisera vid stora skadehändelser. Initiala åtgärder omfattar skydd och isolering, passiv värmetillförsel, för att minska exponering för väder, vind och kontaktkyla, samt att konservera endogen värmeproduktion. Trots att såväl nationella som internationella riktlinjer poängterar vikten av skydd mot vind och väta så är vind- och vattenskyddade material idag ovanliga inom svensk räddningstjänst och ambulanssjukvård. Vidare rekommenderas ofta att våta kläder avlägsnas före isolering och i vissa riktlinjer även användandet av en fuktspärr närmast den skadade för att minska värmeförluster via avdunstning. Det vetenskapliga underlaget för dessa åtgärder och deras betydelse för värmeförluster och påverkan på kroppstemperaturen har dock varit mindre väl undersökta. I tillägg till skydd och isolering rekommenderas i nationella och internationella riktlinjer att aktiv värmetillförsel skall övervägas redan på skadeplats och under transport. Ett flertal studier med frivilligt nedkylda försökspersoner i laboratoriemiljö har visat att tillförsel av extern värmekälla kan signifikant minska behovet av huttring, reducera ytterligare sänkning av kroppstemperaturen (afterdrop) efter omhändertagande, samt åstadkomma en snabbare återhämtning till normal kroppstemperatur jämfört med passiv värmetillförsel. Den i laboratoriemiljö utvärderade materielen har dock inte alltid varit anpassad eller tillämplig för prehospitalt bruk och endast ett fåtal kliniska studier har genomförts. Därtill saknas i dagsläget materiel för aktiv värmetillförsel på de flesta enheter inom såväl svensk som utländsk ambulanssjukvård. Verksamhetsidé Sedan 2006 genomför läkarna Peter Lundgren och Otto Henriksson inom ramen för doktorandstudier på deltid vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet, ett forskningsprojekt med titeln: Prehospitalt omhändertagande vid masskadesituation i kall miljö.

10 10 Syftet med projektet är att: 1. utvärdera effekten av aktiv värmetillförsel, dvs. tillförsel av externa värmekällor, och dess effekt på värmeförluster och termoreglering samt upplevelse av kyla vid prehospitalt omhändertagande av skadad person i kall miljö. 2. utvärdera effekten av passiv värmetillförsel, dvs skydd och isolering, genom att fastställa isoleringsegenskaper hos vanligt förekommande materiel inom svensk räddningstjänst och ambulanssjukvård med inverkan av vind och väta, samt dess påverkan på värmeförluster och termoreglering samt upplevelse av kyla vid omhändertagande av blöt person i kall miljö. 3. utvärdera metoder för att påvisa kylstress samt monitorering av kroppstemperatur, genom utvärdering av en subjektiv skattningsskala för upplevelse av kyla, samt utvärdering av olika metoder för mätning av central kroppstemperatur i kall miljö. Projektorganisation: Ansvarig projektledare Vetenskapliga handledare Ulf Björnstig, professor, enheten för kirurgi, Umeå Universitet Ingvar Holmér, professor, laboratoriet för termisk miljö, Lunds Universitet Peter Naredi, professor, enheten för kirurgi, Umeå universitet Britt-Inger Saveman, Enheten för kirurgi samt Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Projektgenomförare Otto Henriksson, doktorand/ ST-läkare, anestesi och intensivvård, Eskilstuna Peter Lundgren, doktorand/ ST-läkare, kardiologi och internmedicin, Halmstad Jonas Alex, doktorand, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, Umeå Målsättning för 2011 enligt projektplan 1. Att slutföra pågående experimentell studie avseende effekten av att avlägsna blöta kläder respektive tillföra fuktspärr vid omhändertagande av blöt och kylstressad person. (PL.OH) 2. Att genomföra studie för jämförelse av subjektiva skattningsskalor för upplevelse av kyla vid olika grad av kylstress.(oh,pl)

11 11 3. Att slutföra pågående kvalitativ studie avseende de drabbades upplevelser av kyla och aktiv värmetillförsel vid prehospitalt omhändertagande i kall miljö. (JA) Genomförd verksamhet 2011 A. Aktiv värmetillförsel 1. Två manus har slutförts och submitterats utifrån två randomiserade kliniska studier avseende aktiv värmetillförsel vid omhändertagande av skadad i kall miljö inom ambulanssjukvården Jämtland/Västerbotten respektive sjukvårdsgrupper vid SLAO liftanläggningar. [1) The effect of active warming in prehospital trauma care during road and air ambulance transportation - a clinical randomized trial. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2011; 19: 59. och [2) The effect of active warming on cold discomfort in field treatment of trauma patients - a clinical randomized trial. Submitterad till European Journal of Emergency Medicine. 2. Ett manus har slutförts och publicerats utifrån en fördjupad kvalitativ studie där inkluderade forskningspersoner från ovanstående studier intervjuats avseende upplevelsen av omhändertagande och passiv respektive aktiv värmetillförsel. [Being cold when injured in a cold environment patients experiences. publicerad 2011 i Prehospital and Emergency Care, (JA)] B. Passiv värmetillförsel 1. Ett manus har slutförts och submitterats utifrån en experimentell studie avseende värmeförluster från termisk docka med blöta kläder i klimatkammare. Protection against cold in prehospital care evaporative heat loss reduction by wet clothing removal or the addition of a vapour barrier a thermal manikin study. Accepterad för publicering i Prehospital and Disaster Medicine. (PL, OH) 2. För att verifiera och komplettera fynden i ovanstående studie genomfördes hösten 2010 en uppföljande humanstudie vid Laboratoriet för termisk miljö, Lunds Universitet där effekten av att avlägsna blöta kläder eller tillföra fuktspärr till blöta och kylstressade försökspersoner utvärderades med avseende på kroppstemperatur, huttring och köldupplevelse vid simulerat omhändertagande i klimatkammare. Analys är genomförd under hösten 2011 och färdigställande av manuskript pågår. Protection against cold in prehospital care the utility of wet clothing removal or the addition of a vapour barrier in cold stressed wet subjects. (Submittering till Journal of Applied Physiology planeras till februari 2012) (PL,OH) C. Metodutvärdering 1. En humanstudie med försökspersoner har genomförts vid Laboratoriet för termisk miljö, Lunds Universitet där validitet och reliabilitet för en subjektiv

12 12 skattningsskala, Cold Discomfort Scale, utvärderats. För optimalt resursutnyttjande har samma försöksserie även utnyttjats för validering av temperaturmätning i öronkanalen i kall miljö. Den laborativa delen har utförts under hösten 2011 har därför utökats, varför analys och utarbetande av manuskript huvudsakligen kommer att förläggas till VT 2012 (OH,PL) Övrig verksamhet under 2011 Verksamhet vid Försvarsmaktens Vinterenhet Doktoranderna Otto Henriksson och Peter Lundgren är som reservofficerare knutna till Försvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur, och deltar årligen som instruktörer vid utbildning av egna och utländska förband i förmåga att verka i subarktiska förhållanden. Under 2011 har de även varit behjälplig med revidering av hypotermirelaterade avsnitt i Försvarsmaktens reglemente Vintersoldat. Samarbete med Norsk Luftambulans Sedan tidigare har doktoranderna Otto Henriksson och Peter Lundgren haft återkommande kontakter med personal inom Norsk luftambulans för utbyte av erfarenheter och synpunkter på prehospitalt omhändertagande i kall miljö. I november 2010 deltog man vid hypotermisymposium i Trondheim arrangerat av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Deltagandet var mycket uppskattat och resulterade i att för framtiden värdefulla kontakter för fortsatt erfarenhetsutbyte inom hypotermirelaterade frågor stärktes. Deltagande i en uppföljande internationell konferens om accidentell hypotermi i Tromsö var planerad till september 2011 men har av arrangörerna skjutits upp till Presentation av forskning vid internationell konferens Doktorand Otto Henriksson deltog som föredragshållare i IKAR/CISA (International Committee of Alpine Rescue) konferens, Åre, oktober, Genomförd forskningsverksamhet presenterades med efterföljande demonstration av material och metoder för skydd mot kyla i kall miljö. Deltagandet innebar därutöver ett deltagande i värdefulla diskussioner avseende hypotermirelaterade aspekter av prehospitalt omhändertagande där för framtiden värdefulla kontakter knöts. Annan skriftlig redovisning Avsnitten om hantering av hypotermiproblematiken vid stora busskrascher har reviderats och ny kunskap har tillförts i kunskapsdokumentet om Räddning vid stora busskrascher som utgör KcKM Umeås och Socialstyrelsens grunddokument vid instruktörsutbildning av ambulans- och räddningstjänstpersonal bl.a. i SoS:s och landstingens kursverksamhet. Forskarutbildning Doktorand Peter Lundgren har vid Lunds universitet genomfört 30 hp forskarutbildningskurser. Han har två arbeten publicerade, ett arbete submitterat, samt ett arbete i manuskript. Disputation planeras till maj Doktorand Otto Henriksson genomför hösten 2011 samt våren 2012 planerade forskarutbildningskurser vid Linköpings universitet där 30 hp kommer att ha slutförts

13 13 till april Han har två arbeten publicerade, ett arbete accepterat, samt ett arbete i manuskript. Disputation planeras till maj Sammanfattning avseende hypotermipublikationer för doktoranderna Peter Lundgren, Otto Henriksson och Jonas Alex (Omvårdnadsinstitutionen) Published articles: Lundgren P, Henriksson O. Widfeldt N. Vikstrom T. Insulated Spine Boards for Prehospital Trauma Care in a Cold Environment, International Journal of Disaster Medicine 2004; 2: Lundgren P, Henriksson O, Björnstig U, Giesbrecht G. Field Torso Rewarming using a Human model for Severe Hypothermia. Prehospital Emergency Care, 2009, Jul-Sep; 13(3):371-8 Henriksson O, Lundgren P, Kuklane K, Holmér I, Björnstig U. Protection against cold in prehospital care - thermal insulation properties of blankets and rescue bags in different wind conditions. Prehospital Disaster Medicine, 2009;24(5): Lundgren P, Henriksson O, Naredi P, Björnstig U. The Effect of Active Warming in Prehospital Trauma Care during Road and Air Ambulance Transportation - A Clinical Randomized Trial. Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation and Emergency Care, 2011; 19: 59. Henriksson O, Lundgren P, Kuklane K, Holmér I, Björnstig U. Protection against cold in prehospital care - evaporative heat loss reduction by wet clothing removal or the addition of a vapour barrier - a thermal manikin study. Prehospital Disaster Medicine. Accepted, Nov Alex J, Lundgren P, Henriksson O, Saveman B-I. Being cold when injured in a cold environment Patients experience. International Emergency Nursing. 2011; (e publ) Submitted articles: Lundgren P, Henriksson O, Naredi P, Björnstig U. The Effect of Active Warming on Cold Discomfort in Field Treatment of Trauma Patients - A Clinical Randomized Trial. European Journal of Emergency Medicine. Submitted, Feb Manuscripts: Henriksson O, Lundgren P. Widfeldt N. Vikstrom T. Protection against cold in mountain rescue - Field Comparison of a Rescue Bag vs. Woollen Blankets. Manuscript. Henriksson O, Lundgren P, Kuklane K, Holmér I, Björnstig U. Protection against cold in prehospital care - The utility of wet clothing removal or the addition of a vapour barrier in wet cold stressed shivering subjects. Manuscript. Lundgren P, Henriksson O, Kuklane K, Holmér I, Naredi P, Björnstig U. Validity and reliability of the Cold Discomfort Scale for evaluation of cold sensation. Manuscript. Avvikelser Genom samordning av två angelägna laboratoriestudier har målsättningen för året utökats med en laboratoriestudie, vilket medfört att analys och utarbetande av manuskript för den först planerade studien förskjutits från hösten 2011 till våren Därmed åstadkoms betydande ekonomiska och personella samordningsvinster. Planeringen inför disputation störs ej av detta. Otto Henriksson kommer att ta igen den tid som han förlorade genom sjukdom vad avser forskarutbildningskurser under vt 2012 varför inte heller detta torde påverka planerad disputation.

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete NOFS 2011, Revinge Anders Hanberger Umeå Center for Evaluation Research (UCER) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet Innehåll

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Katastrofberedskap med barnet i fokus

Katastrofberedskap med barnet i fokus 2:a Barnsäkerhetsforum / 10:e Nordiska Skadekonferensen Svenska Mässan 15 oktober 2013 Mikael Engvall Instruktör Barnintensivvård (BIVA) Barn är inte små vuxna i samband med stora olyckor (heller...) Anatomi

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Styrgrupp Triage i Region Skåne har idag beslutat att byta till som system för sekundärtriage hospitalt. Parallellt med denna process kommer -pre att införas för

Läs mer

Meritsammanställning för lärare Medicinska fakulteten Lund Universitet

Meritsammanställning för lärare Medicinska fakulteten Lund Universitet 1 Meritsammanställning för lärare Medicinska fakulteten Lund Universitet Information och instruktion till sökande av anställning som lärare vid medicinska fakulteten. Du söker en anställning via länken

Läs mer

KcKM Umeå. 1. Stora transportrelaterade skadehändelser 2. Hypotermi

KcKM Umeå. 1. Stora transportrelaterade skadehändelser 2. Hypotermi KcKM Umeå 1. Stora transportrelaterade skadehändelser 2. Hypotermi 3. Transporter över långa l avstånd Programdirektör: r: Ulf Björnstig Bussprojektets start: Inventering av erfarenheter från n genomförda

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

04/03/2011. Ventilerade kläder. Ventilerade kläder. Värmeförluster vid olika luftflöden: skillnad med betingelse utan flöde i torr tillstånd

04/03/2011. Ventilerade kläder. Ventilerade kläder. Värmeförluster vid olika luftflöden: skillnad med betingelse utan flöde i torr tillstånd Ventilerade kläder Ventilerade kläder Kalev Kuklane Användning av luftgenomsläppliga kläder Öka möjligheter för ventilation (designlösningar) Aktiv ventilation Ventilation i skyddsklädsel (t.ex. CBRN)

Läs mer

Höstkonferens om landstingens krisberedskap

Höstkonferens om landstingens krisberedskap VÄLKOMMEN TILL Höstkonferens om landstingens krisberedskap Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har glädjen att bjuda in till årets

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND Publikationer i vetenskapliga tidskrifter tillhör hörnstenarna i forskningsverksamhet

Läs mer

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan 1 Grafisk form och produktion: Incitera, www.incitera.se Foto: Daniel Jeminen Tryckt av EO Grafiska Stockholm 2008 SOS Alarm en strategisk partner till vården VI PÅ SOS

Läs mer

Studieplan för forskarutbildning Brandteknik, LTH

Studieplan för forskarutbildning Brandteknik, LTH 98026BR/SEM/AB Studieplan för forskarutbildning Brandteknik, LTH 1. Ämnesbeskrivning De två huvudområden för forskning är brand och brandförlopp samt risker och riskhantering främst inom räddningstjänstens

Läs mer

Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt

Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt Läkare anestesi och intensivvård Katastrofmedicinsk grundutbildning (exempelvis Katastrofmedicinsk dag) PHTLS- eller ATLS-kurs Specifik

Läs mer

Från parallell till synkron samverkansövningar i utveckling

Från parallell till synkron samverkansövningar i utveckling Från parallell till synkron samverkansövningar i utveckling Johan Berlin Docent, Högskolan Väst johan.berlin@hv.se Eric Carlström Professor, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet eric.carlstrom@gu.se

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Docent, Ulla Karin Nordänger (projektledare) Doktorand, Jens Gardesten Professor, Per Gerrevall Fil. dr, Henrik Hegender Doktorand, Kristina

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten nord/sek2 Krister Lundström krister.lundstrom@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-18 Dnr 9. l-42646/2011 Västerbottens läns landsting Landstingsdirektör J. Rastad

Läs mer

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor under miljöbalken - Normering och annan vägledande information - Uppföljning och utvärdering av operativ

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

AKMC Akutsjukvården i Västerbotten

AKMC Akutsjukvården i Västerbotten AKMC Akutsjukvården i Västerbotten Inbjudan till trafikinstruktörsutbildning för utryckningsförare hösten 2015 Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC) är en del av Akutsjukvården Västerbotten. Inom

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 23/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Effekter på sömn och självrapporterad hälsa efter en förändring av skiftschema Björn Karlson Frida Eek Palle Ørbæk Kai Österberg Bakgrund Skiftarbete

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Glesbygdsmedicinskt/centrum/

Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Utbildning)anpassad)för)glesbygdsmedicin) Övergripande)forsknings)och) utvecklingsområden) Lands4ngskommunala/samverkansprojekt/ Sjukstugemodellen/

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

DOKTORANDSPEGEL HH 2004

DOKTORANDSPEGEL HH 2004 DOKTORANDSPEGEL HH 2004 Högskoleverket genomför regelbundet en undersökning av doktoranders villkor, den så kallade Doktorandspegeln. I den undersökningen särredovisas inte de doktorander som finns knutna

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Smärta och smärtlindring i ambulanssjukvård

Smärta och smärtlindring i ambulanssjukvård Smärta och smärtlindring i ambulanssjukvård Veronica Lindström, leg. Sjuksköterska, Med.dr. Studierektor Specialistsjuksköterskeprogrammet, ambulanssjukvård, ledamot Pedagogiska Akademin Karolinska Institutet.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Bakgrund. 21 oktober 2014 Sussi Sjövall Anne-Marie Sporre

Bakgrund. 21 oktober 2014 Sussi Sjövall Anne-Marie Sporre Bakgrund 2008 planerade Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) att förbättra omhändertagandet av hjärtstopp inom sjukhuset. ÅHS ville införa enhetliga rutiner för HLR, först på sjukhuset, och därefter inom hela

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43) From: Netigate Sent: den 2 september 2014 21:56:32 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Läs mer

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson Hur vet man om man är frisk eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Centrum för allmänmedicin Med.dr Anna Nixon Andreasson Hälsa och sjukdom genom historien Hälsa och sjukdom genom

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 2. UTBILDNINGENS MÅL

UTBILDNINGSPLAN 2. UTBILDNINGENS MÅL UTBILDNINGSPLAN SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM INOM AKUTSJUKVÅRD MED INRIKTNING MOT ANESTESISJUKVÅRD, 40 POÄNG Emergency Care Specialist Nursing Programme Anaesthetic Nursing, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Katastrofberedskap med fokus på barn - självklarhet eller utopi?

Katastrofberedskap med fokus på barn - självklarhet eller utopi? Katastrofberedskap med fokus på barn - självklarhet eller utopi? 20 mars 2013 Mikael Engvall Instruktör Barnintensivvård (BIVA) Bussolycka (skolbuss) Mest sannolika olyckstypen i Sverige idag där flera

Läs mer

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare i Västra Götalandsregionen Verksamhetsrapport 2011 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 1 Sammanfattning Under 2011 larmades regional tjänsteman

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Anhörigstöd mitt i livet

Anhörigstöd mitt i livet Anhörigstöd mitt i livet - att utforma och testa en samverkansmodell för anhörigstöd riktat till yrkesverksamma anhöriga. Ett samverkansprojekt mellan näringsliv och Vallentuna och Täby kommuner. Slutrapport

Läs mer

Lärande idag Kartläggning av lärande inom andra organisationer (En inledande intervju studie)

Lärande idag Kartläggning av lärande inom andra organisationer (En inledande intervju studie) Det går inte att visa bilden för tillfället. Lärande idag Kartläggning av lärande inom andra organisationer (En inledande intervju studie) Rego Granlund CARER center for advanced research in emergency

Läs mer

DET SVENSKA LAVINSÄKERHETSARBETET

DET SVENSKA LAVINSÄKERHETSARBETET DET SVENSKA LAVINSÄKERHETSARBETET Nordisk Konferens om Snöskred och Friluftsliv Tromsö 4 November, 2011 Stefan Mårtensson Luleå Tekniska Universitet Svenska Liftanläggningars Organisation och Naturvårdsverket

Läs mer

Öva med FIA. Utveckling av övningsverksamhet med förstainsatsaktörer. Rebecca Stenberg. Emergency Response, Linköping University

Öva med FIA. Utveckling av övningsverksamhet med förstainsatsaktörer. Rebecca Stenberg. Emergency Response, Linköping University Öva med FIA Utveckling av övningsverksamhet med förstainsatsaktörer Rebecca Stenberg CARER - Center for Advanced Research in Emergency Response, Linköping University CARER, www.liu.se/forskning/carer 1

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Samverkan i gränsområde

Samverkan i gränsområde Samverkan i gränsområde Foto: Görgen Åberg Gränsöverskridande sjukvårdsledning i fokus Fokus på gränsöverskridande sjukvårdsledning - Välkommen till nyhetsbrev april 2013 för projektet Samverkan i gränsområde.

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Accidentell hypotermi Prehospitala praktiska synpunkter

Accidentell hypotermi Prehospitala praktiska synpunkter Accidentell hypotermi Prehospitala praktiska synpunkter Målsättning Akut handläggning, första 1-2 timmar Avgöra om livlös hypoterm har cirkulation Evakuera gravt hypoterm utan att orsaka hjärtstopp Transportera

Läs mer