Hållbar destinationsutveckling i ÅRE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar destinationsutveckling i ÅRE"

Transkript

1 Hållbar destinationsutveckling i ÅRE EUROPAS MEST ATTRAKTIVA ALPINA ÅRET-RUNT-DESTINATION Hållbarhetsstrategi Hållbarhetspolicy Analys Sammanställning aktiviteter Februari 2013

2 2 Innehållsförteckning Hållbar destinationsutveckling i ÅRE... 1 SAMMANFATTNING... 3 HÅLLBARHETSPOLICY HDU/ÅDAB... 4 HÅLLBARHETSPOLICY PROJEKTET HDU... 5 MÅLMATRIS... 6 ANALYS MÅL... 7 Bakgrund mål... 7 Hållbar utveckling... 7 Destinationens mål ur ett hållbarhetsperspektiv... 8 Motiv till prioritering av nationella mål/inriktingar... 9 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR GENOM UPPFÖLJNING ROLLER OCH ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING ÖVERSIKT AKVITIVETER AKTIVITETSPLAN Struktur Ny kunskap för en hållbar destinationsutveckling REFERENSER Rapporter Internet Samtal Deltagit i konferens Anordnat workshop... 17

3 3 SAMMANFATTNING Resultatet i det här dokumentet är en hållbarhetspolicy för projektet Hållbar destinationsutveckling och ÅreDestination. Det finns två varianter av policyn den första är en policy specifik för destinationen Åre (Staa-Såå) och den andra en mer generell som har en bredare ansats och riktar sig mot Årebygden. Dokumentet är uppdelat i hållbarhetspolicy, en analys som genom härledande av mål från EU nivå till lokal nivå visar att hållbarhetspolicyn är skriven i enlighet samhällets riktlinjer. I analysen har följande nationella mål prioriterats: Kulturpolitiska mål: främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas Friluftslivsmål: Skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet. Fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan Miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö (bidrar till Levande vattendrag), Rikt odlingsslandskap, God bebyggd miljö och Storslagen fjällmiljö Folkhälsomål: Fysisk aktivitet, mer fysisk rörelse under fritiden; Miljöer och produkter, en hälsofrämjande och säker yttre miljö Jämställdhetsmål: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Kulturpolitiska mål: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, att utveckla sina skapande förmågor. Vidare innehåller dokumentet ett förslag till process för uppföljning av projektet och en matris som föreslår hur en rollfördelning kan se ut. Till sist föreslår rapporten aktiviteter som kan stödja en hållbar destinationsutveckling i Åre, denna aktivitetslista är uppdelad i aktivititeter som bidrar till en strukturförändring och aktiviteter som bidrar till ny kunskap i området hållbar utveckling. Bilden visar på två saker: 1. Det är viktigt att den sektoriserade kunskapen kring de olika perspektiven; social, miljömässig och ekonomisk kunskap övergår i kunskap där perspektiven integreras. På grund av att det är mer verklighetsnära kunskap som behövs för att en sund utveckling ska ske. 2. Den nya kunskapen om hur vi kan ställa om till en hållbar utveckling måste kunna implementeras i samhället, då är det viktigt att vi har metoder och arbetssätt som kan ta emot den nya kunskapen, så den inte sorteras bort. Kunskap Struktur Ny kunskap Ny struktur Miljö passar ej in i Ekonomi Social Uppföljning Arbetssätt Regler Beslut mm Ekonomi Social Miljö passar in i Uppföljning Arbetssätt Regler Beslut mm

4 4 HÅLLBARHETSPOLICY HDU/ÅDAB Entreprenören med sin nyfikenhet och kreativitet skapar Åre och policyn samlar deras tankar kring att tänka hållbart - tänka nytt. Därför ska vi i Åre ta beslut som gör att vi uppfyller följande mål: Unika upplevelser - Ett gränslöst välkomnade - Ansvar för miljön Attraktiv livsmiljö För att skapa hållbar utveckling i Åre ska vi ta beslut som grundar sig på nedan definition: Åres företagare tror på att skapa ett vackrare, renare och säkrare Åre, att skapa en destination som man blir lycklig av att besöka, ett ställe där man kan mötas och utvecklas tillsammans, där vi kan lära för livet och som man vill komma tillbaka till, att kunna förändra Åre till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet samt dela med oss av till vår omgivning. Alla beslut som tas i HDU/ÅDAB leder till att vi: att vi skapar fler året-runt - och livet ut -jobb att vi skapar ekonomiskt* bärande produkter och upplevelser att vi får en vackrare natur och boendemiljö att vi får människor som trivs i Åre att vi får en säker och trygg plats att bo och röra oss i att vi inte använder energi i onödan att vi inte använder produkter med miljögifter, som på något sätt kan hamna i Åresjön. Det är viktigt att aktiviteter på Åreskutan/Renfjället inte skapar erosion. att vi får ett rikt och tillgängligt kulturliv att vårt ett levande kulturarv bevaras, används och utvecklas ÅreDestination har ett uppföljningssystem som är tillgängligt för alla att ta del av. Kriterierna i detta uppföljningssystem följer hållbarhetspolicyn. Varje år kommuniceras resultaten till alla berörda parter och resultaten används som underlag i planeringen inför kommande år. Personer och företag har möjlighet att påverka planeringen genom att använda sig av Wide-systemet. Policyn förbättras i samband med uppföljning. I Åre har företagen kunskap om de relevanta delarna av lagar som styr ekonomisk verksamhet i företagen, arbetsmiljölagar** och miljöbalken. *Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med andra ord hushållande av ändliga resurser i förhållande till ens önskemål och behov. **

5 5 HÅLLBARHETSPOLICY PROJEKTET HDU Entreprenören med sin nyfikenhet och kreativitet skapar Årebygden och policyn samlar deras tankar kring att tänka hållbart - tänka nytt. Därför ska vi i Årebygden ta beslut som gör att vi uppfyller följande mål: Unika upplevelser - Ett gränslöst välkomnade - Ansvar för miljön Attraktiv livsmiljö För att skapa hållbar utveckling i Årebygden ska vi ta beslut som grundar sig på nedan definition: Årebygdens företagare tror på att skapa en vackrare, renare och säkrare byggd, att skapa destinationer som man blir lycklig av att besöka, platser där man kan mötas och utvecklas tillsammans, där vi kan lära för livet och som man vill komma tillbaka till, att kunna förändra Årebygden till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet samt dela med oss av till vår omgivning. Alla beslut som tas i HDU leder till att vi: att vi skapar fler året-runt - och livet ut -jobb att vi skapar ekonomiskt* bärande produkter och upplevelser att vi får en vackrare natur och boendemiljö att vi får människor som trivs i Årebygden att vi får en säker och trygg plats att bo och röra oss i att vi inte använder energi i onödan att vi inte använder produkter med miljögifter, som på något sätt kan hamna i våra vattendrag. Det är viktigt att aktiviteter i naturen inte skapar erosion. att vi får ett rikt och tillgängligt kulturliv att vårt levande kulturarv bevaras, används och utvecklas HDU projektet har ett uppföljningssystem som är tillgängligt för alla att ta del av. Kriterierna i detta uppföljningssystem följer hållbarhetspolicyn. Varje år kommuniceras resultaten till alla berörda parter och resultaten används som underlag i planeringen inför kommande år. Personer och företag har möjlighet att påverka planeringen genom att använda sig av Wide-systemet. Policyn förbättras i samband med uppföljning. I Årebygden har företagen kunskap om de relevanta delarna av lagar som styr ekonomisk verksamhet i företagen, arbetsmiljölagar** och miljöbalken. *Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med andra ord hushållande av ändliga resurser i förhållande till ens önskemål och behov. **

6 6 MÅLMATRIS Definitionen Åres företagare tror på att skapa ett vackrare, renare och säkrare Åre, att skapa en destination som man blir lycklig av att besöka, ett ställe där man kan mötas och utvecklas tillsammans, där vi kan lära för livet och som man vill komma tillbaka till, att kunna förändra Åre till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet samt dela med oss av till vår omgivning. Hela definitionen Vision 2020 Åre övergripande och nedbrutna Regionala mål Nationella mål EU-mål Attraktiv livsmiljö/ fler bostäder, rekommendera andra att bli Årebor Ett gränslöst välkomnande Åre / mycket nöjda gäster, ökat antal gästnätter Unika upplevelser / (förutsättning för) fler skiddagar och cyckeldagar, liftdagar Ett gränslöst välkomnande Åre / mycket nöjda gäster, ökat antal gästnätter -Bevara natur- och kulturvärden -Bevara landskaps och naturtuyper -Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse - Fjällens skönhetsvärden ska beaktas vid all planering - Skador på mark och vegetation orsakade av mänsklig verksamhet begränsas - -Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (miljömål) Inga nedbrutna regionala friluftsmål (nya) Miljömål: Storslagen fjällmiljö Miljömål: Biologisk mångfald Miljömål: God bebyggd miljö Miljömål: Storslagen fjällmiljö Miljömål: Storslagen fjällmiljö Kulturpolitiska mål: främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas Friluftslivsmål: Skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet. Ingen hänvisning till klimat i definitionen Ansvar för miljön/minskad energiförbrukning Den totala elanvändningen ska inte öka Miljömål: Begränsad klimatpåverkan Minskat CO 2 utsläpp med 17 % Energieffektivitet minskning av energiförbrukningen i milj. ton Ingen hänvisning till klimat i definitionen Ansvar för miljön/miljömärkt el/gäster ska resa med tåg Renare Ansvar för miljön/ bibehållen vattenkvalitet Förekomst av prioriterade miljö- och hälsoskadliga ämnen ska minska i slam, naturgödsel, avloppsvatten, dagvattten, lakvatten och kompost vackrare, åretrunt jobb Attraktiv livsmiljö/ fler jobb, fler företag Livsmedelsproduktionen och vidareförädlingen i länet ska uppgå till minst samma nivå som 2005 Renare Attraktiv livsmiljö/ fler jobb Mängden avfall ska minska och mängden matavfall som behandlas biologiskt ska öka Hela definitionen Unika upplevelser / fler skiddagar och Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för cyckeldagar, liftdagar en hållbar utveckling i Jämtlands län* Gränslöst välkomnande Åre/ öka antalet Hälsofrämjande miljö gästnätter Hela definitionen förändra Åre till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet skapa en destination som man blir lycklig av att besöka, ett ställe där man kan mötas och utvecklas tillsammans Attraktiv livsmiljö/ 95% ska rekommendera andra att bli årebor Attraktiv livsmiljö/ 95% ska rekommendera andra att bli årebor Gränslöst välkomnande Åre/ öka antalet gästnätter Unika uppleveler Jämtlands län ska bli en fossilbränslefri region Miljömål: Begränsad klimatpåverkan 49 % ska vara förnyelsebar energii Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämtlands län* Hälsofrämjande miljö Jämtlands län kommer under 2013 att skriva en strategi för jämställdhet. Idag finns enbart ett internt dokument för hur Länsstyelsen ska arbeta. att ge goda villkor för konstnärligt skapande och företagande attitydfrämjande insatser för ett mångkulturellt samhälle, *Jämtlands län har valt att göra en kommungemensam folkhälospolicy som enbart riktar sig mot hur kommuner kan arbeta med folkhälsa. Miljömål: Giftfri miljö (bidrar till Levande vattendrag) Miljömål: Rikt odlingsslandskap Miljömål: God bebyggd miljö Folkhälsomål: Fysisk aktivitet / mer fysisk rörelse under fritiden Friluftslivsmål: Fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan. Folkhälosmål: Miljöer och produkter / En hälsofrämjande och säker yttre miljö Jämställdhetsmål: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Kulturpolitiska mål: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, att utveckla sina skapande förmågor Sysselsättningsgraden ska ligga betydligt över 80 %

7 7 ANALYS MÅL Bakgrund mål Nedan kommer motiv för hur denna definition av hållbar utveckling i Årebygden är förankrad i destinationens mål, de regionala målen, de nationella målen och EU Definitionen är sammanfattad av ÅreDestination:s VD Lars-Börje Eriksson. Åres företagare tror på att skapa ett vackrare, renare och säkrare Åre, att skapa en destination som man blir lycklig av att besöka, ett ställe där man kan mötas och utvecklas tillsammans, där vi kan lära för livet och som man vill komma tillbaka till, att kunna förändra Åre till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet samt dela med oss av till vår omgivning. (OBS hänvisning till klimataspekter saknas) Hållbar utveckling Vi utgår från Brundtlandkommissionen definition 1987, Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov Den trycker på vikten av att hitta balansen mellan långsiktighet och kortsiktighet. En hållbar utveckling uppstår när alla producenter tvingas betala sina egna produktionskostnader inklusive de sociala och miljömässiga. I en ha llbar utveckling arbetar vi i samverkan utifra n de lokala fo rutsa ttningarna. Va gen till en ha llbar utveckling i exempelvis Stockholm a r inte densamma som i a rebygden. Det finns ingen patentlo sning och vi kommer alltid ha olika lo sningar beroende pa platsen, ma nniskorna som bor da r och kulturen de skapat. Men, nobelpristagaren i ekonomi, Ellinor Ostrom visar tydligt att fo retag som skapar gemensamma regler fo r samverkan kring sina lokala a ndliga resurser, ba de naturen eller ma nniskorna, a r la ngsiktigt mer lo nsamma. HDU kan via den gemensamma visionen A RE 2020, forma lokala regler fo r samverkan som fo renklar ma lsa ttning och uppfo ljning, skapar (vidha ller) fo rutsa ttningar fo r ett gott entrepreno rskap och kreativitet i a rebygden. A rebygden har fo rutsa ttningar fo r att bli en unik plats da r trendig miljo va nlig teknologi, nyfikna och fo ra ndringsbena gna attityder, och jordbruk anva nds fo r att skapa en ha llbar utveckling. Detta kommer skapa bra la randemiljo er fo r alla skeden i livet. En tydlig och transparent process är ett måste för att skapa delaktighet för alla som aktivt arbetar för en hållbar destinationsutveckling i årebygden.

8 8 Destinationens mål ur ett hållbarhetsperspektiv Unika upplevelser: Basresursen för alla upplevelser som vi erbjuder i Åre är naturen. Detta blir särskilt tydligt på sommaren när det snötäcket försvinner från marken och eventuella skador på marken uppdagas. Skador på marken kan vara allt från en colaburk under liften till erosionsskador som gör att ny vegetation inte kan växa upp varken på land eller under vattnet. Det gäller även under vattnet, för en erosion medför att små partiklar lägger sig på sjöns botten som ett lock växtligheten och kväver den. Även när vi pratar om hälsoupplevelser och inaktiva upplevelser, så bygger dessa på att vi har den vackra naturen att se på och tystnaden. Ett gränslöst välkomnade: Här gäller samma argument som för Unika upplevelser. Den fysiska miljön påverkar val av resmål. Det är inte bara människor med sin energi och livsglädje som gör att gäster känner sig välkomna till Åre, även den vackra naturen i all sin prakt står där med en öppen famn när våra gäster kommer. Det är lika viktigt att vi människor vet hur vi välkomnar gästen, som att vi ger förutsättningar för naturen att göra det. Vad välkomnar vi våra gäster annars till? Ansvar för miljön: Detta mål lyftes fram som en mycket viktig del av de personer som deltog i processen att ta fram vision 2020 och lade grunden för en hållbar utveckling av Åre. De två ovanstående målen tar hänsyn till de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling, men med detta mål läggs även den ekologiska aspekten till. I miljöstrategin för vision 2020 läggs en övervägande vikt på klimatfrågan. För en sund ekologisk utveckling är det dock viktigt att ta hänsyn till faktorer som bevarande av natur- och kulturvärden ur fler aspekter. Attraktiv livsmiljö: Målet sätter fokus på samhällsperspektivet för destinationen. Visar på vikten av att turismen är en bärare för att skapa ett bättre samhälle där det behövs en sund arbetsmarknad, god kunskap, goda förutsättningar för att driva företag och bostäder för permanent boende. Det är att notera att Stockholm har nyligen fastställt sina behov för tillväxt i liknande termer.

9 9 Motiv till prioritering av nationella mål/inriktingar Folkhälsomål: Åres mål att skapa unika upplevelser har direkt koppling till folkhälsomålet fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och inaktivitet har många positiva effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Åres unika upplevelser skapar en attraktiv livsmiljö som är nära förknippat med hälsa, livsstilsförändring, välbefinnande, naturen och ren luft. Åre har en över hundraårig tradition som kurort. Ända fram till 1970-talet besöktes Åre av lika många människor sommartid som vintertid. Turister och kurgäster i Åre klimatoriska kurort var Åres första reklamslogan efter att Åre Turistbyrå startat Enköpingsläkaren Ernst Westerlund rönte i slutet av 1800-talet internationell uppmärksamhet för sin behandling av luftpatienter i Storlien. Han menade att luften och naturen mellan Åre och Storlien var perfekt för att få såväl kropp och själ i balans. I en tid då allt fler upplever sig stressade och utbrända kan en mindful miljö med frisk luft, natur och tystnad vara rekreerande. Målområdet Miljöer och produkter är relativt brett och omfattar vitt skilda typer av miljöer och exponeringssituationer. Det handlar om hela vår fysiska omgivning luft, mark, vatten samt den bebyggda miljön. Boende, transporter, produktion och konsumtion av varor är faktorer som på olika sätt påverkar hälsan. Även skadeperspektivet innefattas i målområdet och syftar till att skapa säkerhet i olika typer av miljöer som t.ex. trafikmiljö, arbetsmiljö, bostad, skola och fritid. En långsiktigt god folkhälsa är beroende av en hälsofrämjande och säker yttre miljö Jämställdhetsmål: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Detta mål är skrivet som ett hållbarhetsmål, det går bra att byta ut orden Kvinnor och män mot alla. Det intressanta är att turismen med sina mindre bra förutsättningar ur ett ekonomiskt perspektiv skulle även kunna jämföra sig med andra branscher, byt ut Kvinnor och män mot ordet turismbranschen. Detta är ett otroligt mångfacetterat mål som vi kan använda för att öka kunskapen om att känna ekonomisk trygghet ur ett bredare perspektiv. Regeringen har en strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. Strategin innehåller både en analys och en beskrivning av konkreta åtgärder som främjar kvinnors och mäns lika möjligheter att utvecklas i arbetslivet och i näringslivet. Strategin är uppdelad i följande områden. Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet Främja jämställda villkor för entreprenörskap Jämställt deltagande i arbetslivet Jämställda arbetslivsvillkor Målet är också det enda mål som har en direkt hänvisning till den ekonomiska dimensionen, förutom BNP och BRP. Kulturmål: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Kulturen har betydelse för såväl individen som för samhällets utveckling. För den enskilde kan kultur vara en källa till inspiration, rekreation, deltagnade, skapande och ärande. Ur ett samhällsperspektiv innebär det att kultur bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle för olika livsstilar och sätt att leva och tänka. Kultur kan stimulera till ökad sysselsättning och attraktionskraft och genom det attraheter besökare och inflyttare till länet.

10 10 Ett rikt kulturliv med goda villkor för kulturskapare är en viktig förutsättning för ökat företagande inom de kulturella kreativa näringarna. Endast hälften av företagen inom KKN i Jämtland i dag kan försörja sig på sin verksamhet, vilket pekar på både ett problem och en tillväxtpotential. Kulturen bidrar till sysselsättning även inom andra branscher och bidrar till olika näringar såsom turism, matprduktion mm. Tillväxtverkets definition av KKN: arkitektur, design, film och foto, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism, besöksnäring, upplevelsebaserat lärande Kulturarvet tillhör alla och ger perspektiv på samhället. Medborgarnas engagemang och delaktighet är viktiga förutsättningar för att kulturarvet ska leva vidare och utvecklas. Att ta till vara kulturarvet är också en viktig del av utvecklingen mot ett långsiktig hållbart samhälle. Ansvaret för att skydda och vårda kulturarvet delas av alla, såväl enskilda som myndigheter som ska visa hänsyn och aktsamhet. I de regionala miljömålen finns det hänvisning till eller direkta mål för kulturarvet integrerat i målen Begränsad klimatförändring, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker och Biologisk mångfald. Mål för friluftsliv: Förra året satte regeringen mål för friluftslivspolitiken som är till för att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen, få naturupplevelser, välbefinnande och social gemenskap. Natur- och kulturlandskapet är en resurs för folkhälsoarbetet i Sverige. Vistelse utomhus samt fysisk aktivitet har starka positiva hälsoeffekter, såväl fysiskt som psykiskt. Friluftsliv och rekreation bör kunna utövas av alla oavsett ålder, bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning. I det här arbetet är årebygden en självklar deltagare. För årebygdens del är det viktigt att vi ser till att skyddade områden som nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet. Den hållbara användningen av naturen planeras med hänsyn till friluftslivets behov. Det är viktigt att redan vid planering av infrastruktur, skötsel och förvaltning att ta hänsyn till rekreation och tillgänglighet, vid sidan av skötsel och bevarande av natur- och kulturvärden. Miljömål: Storslagen fjällmiljö: Turismen är en areell näring som baserar sin ekonomi på naturen och markanvändning är ett centralt begrepp och därmed mycket viktigt att ta hänsyn till. Åre är en fjällby starkt beroende av sina omkringliggande fjäll för sin produkt, att bevara dessa är såväl ekonomiska, ekologiskt som socialt lönsamt. Det visar på att hållbart utnyttjande av denna resurs är centralt när man ser på sammanställningen av målen, då denna resurs styrs av fem nationella mål som brutits ner på regional nivå. Dessa fem mål är förutom storslagen fjällmiljö, biologisk mångfald, god bebyggd miljö, skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet och främja ett levande kulturarv. Målen är inriktade på bevarande, planerande och skador.

11 11 Levande vattendrag/giftfrimiljö: Destinationsbolagets fokus ligger på barmarkssäsongen, förutom fjäll är företagarna i byn mycket beroende av rent vatten för rekreation och rent vatten i våra kranar. All verksamhet i Åre måste ta hänsyn till att Åresjön är ett naturreservat med EUregler (Natura 2000). Som de regionala miljömålen är uppbyggda är det dock svårt att använda sig av målsättningar för Levande sjöar och vattendrag för destinationsbolaget och företagen i Åre. För vattenkvaliteten i Åresjön blir det mycket mer relevant att prata om vikten av att inte släppa ut gifter i som kan hamna i Åresjön, därav hänvisning till miljömålet Giftfri miljö. Det är även viktigt att prata om erosionsrisk i samband med vatten kvaliteten i Åresjön, de unika upplevelser Åre vill erbjuda sina gäster får inte skapa erosion så material från bergen färdas ner i Åresjön. Det är intressant att fundera i termer av ekosystemtjänster när det gäller markanvändning. Rötter är en ekosystemtjänst som är viktig för Åres verksamheter under sommaren. Med många rötter minskar erosionsrisken och skönheten ökar också eftersom rötter ger vackra blommor, grönt gräs och träd. Förvandlingen från ett Åre med snötäcke till ett grönskande Åre är en story om naturen som är värd att bevara och förtälja. Begränsad klimatpåverkan: Viktigt att ta hänsyn till klimatförändringar för ett framtida väder. Minskad snötillgång, ökad nederbörd i from av regn, ökad vind och osäkra isförhållanden är fyra faktorer som kan påverka upplevelser i Åre negativt. Dessutom är klimatfrågan i högsta grad en solidarisk fråga mot länder som råkar värre ut än vi i framtiden. Klimatfrågan är väldigt väl implementerad i samhället idag och de flesta av målen i Vision 2020 miljöstrategi som riktar sig till att begränsa klimatförändringar. Ett viktigt fokus blir att få ett nytt tankesätt kring att hållbart kunna röra sig i dalen och på ett klimatsmartsätt lösa transportbehovet. Rikt odlingsslandskap: När man ser på gamla bilder från Åre ser man ett mycket mer öppet landskap, marken var brukad långt upp på fjällsidorna. Under hela 2000-talet har det arbetas för ett öppnare landskap från nationellt, regionalt och lokalt håll. Mer djur medför ett öppnare landskap som bra för ren djur, människan, miljön och ekonomin, under förutsättning att vi håller oss till naturens egna spelregler. I Åre har ÅreDestination och Fjällbete har satt ett fokus på lokalmatproduktion i projektet Smaka på Åre med fokus på lokal matproduktion och turism. Med stor framgång har initiativ som Mjölk är tjockare än vatten spridits i Jämtland och givit god publicitet åt Åre. I dag arbetar Smaka på Åre med att starta ett slakteri och ökad grönsaksproduktion i Åredalen, allt får en direkt gästnytta när kockarna på våra restauranger får fantastiska råvaror att arbeta med. I Åre bedrivs småskalig naturlig betesdrift som rakt i motsats till storskalig köttproduktion binder koldioxid i marken. Vårt lokala kött är alltså bra för att begränsa klimatpåverkan. God bebyggd miljö: En hållbar avfallshantering innebär ett kretslopp. Samhället arbetar med sopsortering och förbränning av sopor. Båda dessa åtgärder gör att Jämtlands län minskat sitt avfall som läggs på soptippen med 70 % under de senaste 10 åren. Genom att öka den biologiska avfallsbehandlingen lokalt i Åre kan vi minska transporter av sopor inom länet. I Åre har vi möjlighet att arbeta enlig följande modell: Avfall -> Avfallskvarn -> Reningsverk -> Biogas -> Bränsle.

12 12 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR GENOM UPPFÖLJNING Hållbar utveckling Ta fram gemensam övergripande plan för alla Förbättringsprocess tillsammans m. styrelse Kompetensutveckling Produktutveckling / innovation En gemensam uppföljning Presentation av uppföljningen för styrelsen/ sätta nya mål Marknadskunskap Finansieringsmodeller mån 1 mån 2 löpande mån 11 mån 12 Uppföljningen baseras på åtgärder och indikatorer som bygger på hållbarhetspolicyn och ska gälla för hela projektet och alla insatsområden. Definitionen och kriterierna i hållbarhetspolicyn måste vara implementerade i verksamheten och harmoniera med projektets åtgärder, indikatorer och mål. På så sätt kan vi få en uppföljning som visar att vi arbetar för en hållbar destinationsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. I samband med uppföljningen uppdateras policyn. ROLLER OCH ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING Roller Ansvar Destinationsbolagets roll Lobbyverksamhet som gynnar strukturförändringar för mot samhället turistbranschen, tex transporter, källsortering mm. Underlag för kommunal planering som utgår från turismens Destinationsbolagets roll mot företag, organisationer, nätverk och föreningar Destinationsbolagets roll mot privatperson Företag Organisation Nätverk Föreningar Privatperson behov. Öka kunskap om hållbart företagande och hållbar destinationsutveckling. Stöd till att skapa hållbara strukturer i företagen Skapa förutsättningar för att sälja hållbara produkter. Prioritera hållbara produkter och företag och lyfta dessa i gemensam marknadsföring. Ha ett öppet och deltagande arbetssätt så att privatpersoner känner delaktighet. Stödja och involvera nätverk som tex CSR-nätverket Utveckla sina företag enligt hållbara principer Öka kunskap om hållbart företagande Ha ett aktivt samhällsengagemang Ha ett aktivt engagemang för utvecklingen av Åre Delta i aktiviteter som anordnas och jobba vidare med idéer som genereras Var uthållig och glöm inte bort att tänka på din egen livskvalitet.

13 Översiktsbild Aktiviteter 13 Aktiviteter i insatsområdet hållbar av turismen har delats in i två grupper, struktur och kunskap. Anledningen är att det är viktigt att den nya kunskapen som vi inhämtar, där vi lär oss hur vi ska ställa om till en hållbar utveckling. Den kunskap där vi intererar de ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiven passar inte in i dagens strukturer. Kunskapen passar inte in i våra arbetssätt, rutiner och beslut m.m. Kunskapen är inte heller integrerad i våra lagar och regler. Därför måste vi hitta nya arbetssätt för att hantera den nya kunskapen. Kunskap Struktur Ny kunskap Ny struktur Miljö passar ej in i Ekonomi Social Uppföljning Arbetssätt Regler Beslut mm Ekonomi Social Miljö passar in i Uppföljning Arbetssätt Regler Beslut mm Strukturförändrande projekt Kunskapshöjande projekt Holistic Management Underlag för fysisk planering CSR-nätverket Smaka på Åre Analys om jämlik tillväxt MIUN Uppföljning av hållbar destinationsutveckling CSR-nätverket Restprodukter Åre Festival forever Kurort Åre Öppna samtal om hållbarhet Lobby verksamhet för hållbara transporter Analys av ekonomisk jämställdhet/ jämlikhet i turismen i Åre

14 14 AKTIVITETSPLAN Struktur Uppföljning Se sidan 4 i detta dokument, samt bilaga 1 Underlag till fysiskplanering Åre by Bilaga 2 Holistic Management Bilaga 3 Lobby verksamhet Se sid 4 i detta dokument Rollmatrisen Ny kunskap för en hållbar destinationsutveckling Produktutveckling (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet produktutveckling) Skaparglädje åt alla "vatten" turism - sommar och vinter Internationell paketering av "Alla på snö" Kul för barn i byn Centrum för ekologisk motorsport Åresjön som ekologisk vattensportarena Åre kulturhus "Kompisleder" Vindsnurre driven isbana på torget Åredalen Kurort Matens Mångfalds Festival Dessa aktiviteter är inskrivna i WIDE under insatsområdet Hållbar utveckling. Tanken med att kategorisera dessa som produktutveckling är att alla produkter bör beslutas med samma regelverk och där med kommer alla produkter att falla under benämningen för hållbara upplevelser/produkter. Kunskapshöjande (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet kunskapshöjande) Åredalen Kurort Zero waste journey International meetingpoint Åre Dessa aktiviteter är kunskapshöjande inom området hållbar utveckling. Det är viktigt att denna kunskap likställs med all annan kunskap.

15 15 Internationell marknad (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet produktutveckling) Destinationstransfer - spårbilstaxi ecotransfer Kollektivtrafik så gästen kan ta sig runt på destinationen Det står i planen för Internationell marknad att detta är en fråga som insatsområdet Internationell marknad ska jobba med. Säkerhet (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet säkerhet) Tryggare Åre by - fler ordningsvakter på Åre torg Hållbara liftar (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet Hållbara liftar) Självförsörjande lift Lämna bilen där du bor Restprodukter (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet Restprodukter) Tillåt avfallkvarnar i Åre By Enkel källsortering Källsortering Kompostering av matavfall Kurort Åre Åre Festival (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet Åre Festival) Miljömärkta boendeanläggningar Låt våra besökare bidra till hållbar utveckling Zero waste journey International meetingpoint Åre Åre Convention Bureau medlem i Green Meetings Industry Counsil Matens Mångfalds Festival Hyllning av "grönt" arbete på Åre torg Miljöcertifiering av verksamheter ex Hotellen

16 16 REFERENSER Rapporter Bevarandeplan Natura 2000 Åresjön, Länsstyrelsen Jämtlands län En jämställd arbetsmarknad regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet, Regeringens skrivelse 2008/09:198 Europa 2020-mål, nationella reformprogrammen i april 2011 Folkhälsostrategi för Åre kommun Åre kommun, Benckt Aspman HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING , internt dokument, Länsstyrelsen Jämtlands län Holistic Management, Allan Savory Mål för friluftslivspolitiken, Regeringens skrivelse 2012/13:51 Navet Sylarna - Förstudie av strategisk hållbar konceptutveckling för turismen i Sylarnaområdet, Svenska turist föreningen Regionala Miljömål - Gemensamma miljöambitioner för Jämtlands län, Länsstyrelsen Jämtlands län The Value of Cultural Institutions Measurement and Description (2012), School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, John Armbrecht Trafikstrategi destination ÅRE (2011), vision 2020 VÅR HÄLSA länets möjlighet, Folkhälsopolicy för Jämtlands län , Regionförbundet Jämtlands län ÅreDestination AB Affärsplan Internet Folkhälosmålen: Fysisk aktivietet Miljöer och produkter Jämställhetspolitiska mål: Miljömålen: Kulturpolitiska mål: Sidor från andra destinationer med intressanta arbetssätt:

17 17 Samtal Samtal i kronologiskordning (namn; företag/organisation/nätverk; samtalsämne) Lilian Alterskjear, Smaka på Åre, ÅreDestination, allt om hållbarhet Malin Kronwall, Åre Kurort, folkhälsa Tony Wallin, Camp Åre, skoter och aktiviteter Annika Ideström, ATI mountain experience, friluftslivsmål Lennart Bylund, CSR-nätverket, klimatseminarium Emelie, The good tribe / CSR-nätverket, kommunikation av hållbar utveckling Åre Festival grupp, Åre Festival, kunskap kring hållbar destinationsutveckling Jörgen Andersson, Fjällbete, Holistic management, markanvändning, lokalkapital Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtlands län, jämställdhet Hans Halvarsson, Länsstyrelsen Jämtlands län, strategi kommersiell service och turismperspektivet Else-Marie Norin, Länsstyresen Jämtlands län, strategi kommersiell service och turismperspektivet Johan Davidsson, TV-åre, film Mattias Grapenfeldt, STF, lokala transporter, Navet sylarna Göran Genvi, Naturakademien, Åre festival, hållbart ledarskap Hanna Moback, ÅreDestination, kulturmål Pernilla Hammar- Rognøy, ÅreDestination, folkhälsa, att kommunicera uppföljning Titti Rodling, Trampolin, kommunikation Erik Noaksson, Jegrelius Arkiv, Regionförbundet, hållbara liftar Staffan Hällstrand, SLU (Fjällbete), uppföljning markanvändning Ingrid Hedlund, JHT, nationell hållbarhetscertifiering Maria Engström, GRÖN FORM/Länsstyrelsen, underlag till fysisk planering Åre by, regionalamiljömål Bengt Daniel Rickardsson, Styrkebaserat, Styrkebaserat lärande (Appreciative Inquiry) Yvonne von Friedrich, MIUN, jämställdhet och tillväxt Cecilia Dalborg, MIUN, jämställdhet och tillväxt Deltagit i konferens: Kvinnor och tillväxt Interreg / MIUN på Holiday Club Åre Anordnat workshop Styrelsen ÅDAB definition av hållbar utveckling i Åre ÅDAB och HDU personal öppet samtal om hållbar utveckling Bilagor: Bilaga 1 Projektbeskrivning Uppföljning Bilaga 2 Projektbeskrivning Underlag till fysiskplanering i Åre by Bilaga 3 Projektbeskrivning Holistic Management Bilaga 4 Personalsättning insatsområde Hållbar destinationsutveckling HDU Bilaga 5 Resultat workshop samtal om hållbar utveckling i Åre

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Bilaga 1 S4013P03. Omställning Åland. Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051. Kommittén Omställning Åland, 2013

Bilaga 1 S4013P03. Omställning Åland. Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051. Kommittén Omställning Åland, 2013 Bilaga 1 S4013P03 Omställning Åland Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051 Kommittén Omställning Åland, 2013 1 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning... 3

Läs mer

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI Skånes regionala utvecklingsstrategi juni 2014 Politisk styrgrupp: Pia Kinhult, Katarina Erlingson, Rikard Larsson, Pontus Lindberg, Ewa Bertz, Christine Axelsson,

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Det öppna Skåne Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030

Det öppna Skåne Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030 01054 1(2) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-03-26 RS140055 Region Skåne J A Hedlunds väg 291 89 Kristianstad Det öppna Skåne

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Huvuddokument Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Innehållsförteckning VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?... 3 INLEDNING...

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 Dnr 100-859-07 Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag 9 2.1 Viktiga insatser och resultat 9 2.2

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer