Hållbar destinationsutveckling i ÅRE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar destinationsutveckling i ÅRE"

Transkript

1 Hållbar destinationsutveckling i ÅRE EUROPAS MEST ATTRAKTIVA ALPINA ÅRET-RUNT-DESTINATION Hållbarhetsstrategi Hållbarhetspolicy Analys Sammanställning aktiviteter Februari 2013

2 2 Innehållsförteckning Hållbar destinationsutveckling i ÅRE... 1 SAMMANFATTNING... 3 HÅLLBARHETSPOLICY HDU/ÅDAB... 4 HÅLLBARHETSPOLICY PROJEKTET HDU... 5 MÅLMATRIS... 6 ANALYS MÅL... 7 Bakgrund mål... 7 Hållbar utveckling... 7 Destinationens mål ur ett hållbarhetsperspektiv... 8 Motiv till prioritering av nationella mål/inriktingar... 9 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR GENOM UPPFÖLJNING ROLLER OCH ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING ÖVERSIKT AKVITIVETER AKTIVITETSPLAN Struktur Ny kunskap för en hållbar destinationsutveckling REFERENSER Rapporter Internet Samtal Deltagit i konferens Anordnat workshop... 17

3 3 SAMMANFATTNING Resultatet i det här dokumentet är en hållbarhetspolicy för projektet Hållbar destinationsutveckling och ÅreDestination. Det finns två varianter av policyn den första är en policy specifik för destinationen Åre (Staa-Såå) och den andra en mer generell som har en bredare ansats och riktar sig mot Årebygden. Dokumentet är uppdelat i hållbarhetspolicy, en analys som genom härledande av mål från EU nivå till lokal nivå visar att hållbarhetspolicyn är skriven i enlighet samhällets riktlinjer. I analysen har följande nationella mål prioriterats: Kulturpolitiska mål: främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas Friluftslivsmål: Skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet. Fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan Miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö (bidrar till Levande vattendrag), Rikt odlingsslandskap, God bebyggd miljö och Storslagen fjällmiljö Folkhälsomål: Fysisk aktivitet, mer fysisk rörelse under fritiden; Miljöer och produkter, en hälsofrämjande och säker yttre miljö Jämställdhetsmål: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Kulturpolitiska mål: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, att utveckla sina skapande förmågor. Vidare innehåller dokumentet ett förslag till process för uppföljning av projektet och en matris som föreslår hur en rollfördelning kan se ut. Till sist föreslår rapporten aktiviteter som kan stödja en hållbar destinationsutveckling i Åre, denna aktivitetslista är uppdelad i aktivititeter som bidrar till en strukturförändring och aktiviteter som bidrar till ny kunskap i området hållbar utveckling. Bilden visar på två saker: 1. Det är viktigt att den sektoriserade kunskapen kring de olika perspektiven; social, miljömässig och ekonomisk kunskap övergår i kunskap där perspektiven integreras. På grund av att det är mer verklighetsnära kunskap som behövs för att en sund utveckling ska ske. 2. Den nya kunskapen om hur vi kan ställa om till en hållbar utveckling måste kunna implementeras i samhället, då är det viktigt att vi har metoder och arbetssätt som kan ta emot den nya kunskapen, så den inte sorteras bort. Kunskap Struktur Ny kunskap Ny struktur Miljö passar ej in i Ekonomi Social Uppföljning Arbetssätt Regler Beslut mm Ekonomi Social Miljö passar in i Uppföljning Arbetssätt Regler Beslut mm

4 4 HÅLLBARHETSPOLICY HDU/ÅDAB Entreprenören med sin nyfikenhet och kreativitet skapar Åre och policyn samlar deras tankar kring att tänka hållbart - tänka nytt. Därför ska vi i Åre ta beslut som gör att vi uppfyller följande mål: Unika upplevelser - Ett gränslöst välkomnade - Ansvar för miljön Attraktiv livsmiljö För att skapa hållbar utveckling i Åre ska vi ta beslut som grundar sig på nedan definition: Åres företagare tror på att skapa ett vackrare, renare och säkrare Åre, att skapa en destination som man blir lycklig av att besöka, ett ställe där man kan mötas och utvecklas tillsammans, där vi kan lära för livet och som man vill komma tillbaka till, att kunna förändra Åre till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet samt dela med oss av till vår omgivning. Alla beslut som tas i HDU/ÅDAB leder till att vi: att vi skapar fler året-runt - och livet ut -jobb att vi skapar ekonomiskt* bärande produkter och upplevelser att vi får en vackrare natur och boendemiljö att vi får människor som trivs i Åre att vi får en säker och trygg plats att bo och röra oss i att vi inte använder energi i onödan att vi inte använder produkter med miljögifter, som på något sätt kan hamna i Åresjön. Det är viktigt att aktiviteter på Åreskutan/Renfjället inte skapar erosion. att vi får ett rikt och tillgängligt kulturliv att vårt ett levande kulturarv bevaras, används och utvecklas ÅreDestination har ett uppföljningssystem som är tillgängligt för alla att ta del av. Kriterierna i detta uppföljningssystem följer hållbarhetspolicyn. Varje år kommuniceras resultaten till alla berörda parter och resultaten används som underlag i planeringen inför kommande år. Personer och företag har möjlighet att påverka planeringen genom att använda sig av Wide-systemet. Policyn förbättras i samband med uppföljning. I Åre har företagen kunskap om de relevanta delarna av lagar som styr ekonomisk verksamhet i företagen, arbetsmiljölagar** och miljöbalken. *Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med andra ord hushållande av ändliga resurser i förhållande till ens önskemål och behov. **

5 5 HÅLLBARHETSPOLICY PROJEKTET HDU Entreprenören med sin nyfikenhet och kreativitet skapar Årebygden och policyn samlar deras tankar kring att tänka hållbart - tänka nytt. Därför ska vi i Årebygden ta beslut som gör att vi uppfyller följande mål: Unika upplevelser - Ett gränslöst välkomnade - Ansvar för miljön Attraktiv livsmiljö För att skapa hållbar utveckling i Årebygden ska vi ta beslut som grundar sig på nedan definition: Årebygdens företagare tror på att skapa en vackrare, renare och säkrare byggd, att skapa destinationer som man blir lycklig av att besöka, platser där man kan mötas och utvecklas tillsammans, där vi kan lära för livet och som man vill komma tillbaka till, att kunna förändra Årebygden till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet samt dela med oss av till vår omgivning. Alla beslut som tas i HDU leder till att vi: att vi skapar fler året-runt - och livet ut -jobb att vi skapar ekonomiskt* bärande produkter och upplevelser att vi får en vackrare natur och boendemiljö att vi får människor som trivs i Årebygden att vi får en säker och trygg plats att bo och röra oss i att vi inte använder energi i onödan att vi inte använder produkter med miljögifter, som på något sätt kan hamna i våra vattendrag. Det är viktigt att aktiviteter i naturen inte skapar erosion. att vi får ett rikt och tillgängligt kulturliv att vårt levande kulturarv bevaras, används och utvecklas HDU projektet har ett uppföljningssystem som är tillgängligt för alla att ta del av. Kriterierna i detta uppföljningssystem följer hållbarhetspolicyn. Varje år kommuniceras resultaten till alla berörda parter och resultaten används som underlag i planeringen inför kommande år. Personer och företag har möjlighet att påverka planeringen genom att använda sig av Wide-systemet. Policyn förbättras i samband med uppföljning. I Årebygden har företagen kunskap om de relevanta delarna av lagar som styr ekonomisk verksamhet i företagen, arbetsmiljölagar** och miljöbalken. *Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med andra ord hushållande av ändliga resurser i förhållande till ens önskemål och behov. **

6 6 MÅLMATRIS Definitionen Åres företagare tror på att skapa ett vackrare, renare och säkrare Åre, att skapa en destination som man blir lycklig av att besöka, ett ställe där man kan mötas och utvecklas tillsammans, där vi kan lära för livet och som man vill komma tillbaka till, att kunna förändra Åre till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet samt dela med oss av till vår omgivning. Hela definitionen Vision 2020 Åre övergripande och nedbrutna Regionala mål Nationella mål EU-mål Attraktiv livsmiljö/ fler bostäder, rekommendera andra att bli Årebor Ett gränslöst välkomnande Åre / mycket nöjda gäster, ökat antal gästnätter Unika upplevelser / (förutsättning för) fler skiddagar och cyckeldagar, liftdagar Ett gränslöst välkomnande Åre / mycket nöjda gäster, ökat antal gästnätter -Bevara natur- och kulturvärden -Bevara landskaps och naturtuyper -Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse - Fjällens skönhetsvärden ska beaktas vid all planering - Skador på mark och vegetation orsakade av mänsklig verksamhet begränsas - -Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (miljömål) Inga nedbrutna regionala friluftsmål (nya) Miljömål: Storslagen fjällmiljö Miljömål: Biologisk mångfald Miljömål: God bebyggd miljö Miljömål: Storslagen fjällmiljö Miljömål: Storslagen fjällmiljö Kulturpolitiska mål: främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas Friluftslivsmål: Skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet. Ingen hänvisning till klimat i definitionen Ansvar för miljön/minskad energiförbrukning Den totala elanvändningen ska inte öka Miljömål: Begränsad klimatpåverkan Minskat CO 2 utsläpp med 17 % Energieffektivitet minskning av energiförbrukningen i milj. ton Ingen hänvisning till klimat i definitionen Ansvar för miljön/miljömärkt el/gäster ska resa med tåg Renare Ansvar för miljön/ bibehållen vattenkvalitet Förekomst av prioriterade miljö- och hälsoskadliga ämnen ska minska i slam, naturgödsel, avloppsvatten, dagvattten, lakvatten och kompost vackrare, åretrunt jobb Attraktiv livsmiljö/ fler jobb, fler företag Livsmedelsproduktionen och vidareförädlingen i länet ska uppgå till minst samma nivå som 2005 Renare Attraktiv livsmiljö/ fler jobb Mängden avfall ska minska och mängden matavfall som behandlas biologiskt ska öka Hela definitionen Unika upplevelser / fler skiddagar och Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för cyckeldagar, liftdagar en hållbar utveckling i Jämtlands län* Gränslöst välkomnande Åre/ öka antalet Hälsofrämjande miljö gästnätter Hela definitionen förändra Åre till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet skapa en destination som man blir lycklig av att besöka, ett ställe där man kan mötas och utvecklas tillsammans Attraktiv livsmiljö/ 95% ska rekommendera andra att bli årebor Attraktiv livsmiljö/ 95% ska rekommendera andra att bli årebor Gränslöst välkomnande Åre/ öka antalet gästnätter Unika uppleveler Jämtlands län ska bli en fossilbränslefri region Miljömål: Begränsad klimatpåverkan 49 % ska vara förnyelsebar energii Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämtlands län* Hälsofrämjande miljö Jämtlands län kommer under 2013 att skriva en strategi för jämställdhet. Idag finns enbart ett internt dokument för hur Länsstyelsen ska arbeta. att ge goda villkor för konstnärligt skapande och företagande attitydfrämjande insatser för ett mångkulturellt samhälle, *Jämtlands län har valt att göra en kommungemensam folkhälospolicy som enbart riktar sig mot hur kommuner kan arbeta med folkhälsa. Miljömål: Giftfri miljö (bidrar till Levande vattendrag) Miljömål: Rikt odlingsslandskap Miljömål: God bebyggd miljö Folkhälsomål: Fysisk aktivitet / mer fysisk rörelse under fritiden Friluftslivsmål: Fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan. Folkhälosmål: Miljöer och produkter / En hälsofrämjande och säker yttre miljö Jämställdhetsmål: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Kulturpolitiska mål: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, att utveckla sina skapande förmågor Sysselsättningsgraden ska ligga betydligt över 80 %

7 7 ANALYS MÅL Bakgrund mål Nedan kommer motiv för hur denna definition av hållbar utveckling i Årebygden är förankrad i destinationens mål, de regionala målen, de nationella målen och EU Definitionen är sammanfattad av ÅreDestination:s VD Lars-Börje Eriksson. Åres företagare tror på att skapa ett vackrare, renare och säkrare Åre, att skapa en destination som man blir lycklig av att besöka, ett ställe där man kan mötas och utvecklas tillsammans, där vi kan lära för livet och som man vill komma tillbaka till, att kunna förändra Åre till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet samt dela med oss av till vår omgivning. (OBS hänvisning till klimataspekter saknas) Hållbar utveckling Vi utgår från Brundtlandkommissionen definition 1987, Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov Den trycker på vikten av att hitta balansen mellan långsiktighet och kortsiktighet. En hållbar utveckling uppstår när alla producenter tvingas betala sina egna produktionskostnader inklusive de sociala och miljömässiga. I en ha llbar utveckling arbetar vi i samverkan utifra n de lokala fo rutsa ttningarna. Va gen till en ha llbar utveckling i exempelvis Stockholm a r inte densamma som i a rebygden. Det finns ingen patentlo sning och vi kommer alltid ha olika lo sningar beroende pa platsen, ma nniskorna som bor da r och kulturen de skapat. Men, nobelpristagaren i ekonomi, Ellinor Ostrom visar tydligt att fo retag som skapar gemensamma regler fo r samverkan kring sina lokala a ndliga resurser, ba de naturen eller ma nniskorna, a r la ngsiktigt mer lo nsamma. HDU kan via den gemensamma visionen A RE 2020, forma lokala regler fo r samverkan som fo renklar ma lsa ttning och uppfo ljning, skapar (vidha ller) fo rutsa ttningar fo r ett gott entrepreno rskap och kreativitet i a rebygden. A rebygden har fo rutsa ttningar fo r att bli en unik plats da r trendig miljo va nlig teknologi, nyfikna och fo ra ndringsbena gna attityder, och jordbruk anva nds fo r att skapa en ha llbar utveckling. Detta kommer skapa bra la randemiljo er fo r alla skeden i livet. En tydlig och transparent process är ett måste för att skapa delaktighet för alla som aktivt arbetar för en hållbar destinationsutveckling i årebygden.

8 8 Destinationens mål ur ett hållbarhetsperspektiv Unika upplevelser: Basresursen för alla upplevelser som vi erbjuder i Åre är naturen. Detta blir särskilt tydligt på sommaren när det snötäcket försvinner från marken och eventuella skador på marken uppdagas. Skador på marken kan vara allt från en colaburk under liften till erosionsskador som gör att ny vegetation inte kan växa upp varken på land eller under vattnet. Det gäller även under vattnet, för en erosion medför att små partiklar lägger sig på sjöns botten som ett lock växtligheten och kväver den. Även när vi pratar om hälsoupplevelser och inaktiva upplevelser, så bygger dessa på att vi har den vackra naturen att se på och tystnaden. Ett gränslöst välkomnade: Här gäller samma argument som för Unika upplevelser. Den fysiska miljön påverkar val av resmål. Det är inte bara människor med sin energi och livsglädje som gör att gäster känner sig välkomna till Åre, även den vackra naturen i all sin prakt står där med en öppen famn när våra gäster kommer. Det är lika viktigt att vi människor vet hur vi välkomnar gästen, som att vi ger förutsättningar för naturen att göra det. Vad välkomnar vi våra gäster annars till? Ansvar för miljön: Detta mål lyftes fram som en mycket viktig del av de personer som deltog i processen att ta fram vision 2020 och lade grunden för en hållbar utveckling av Åre. De två ovanstående målen tar hänsyn till de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling, men med detta mål läggs även den ekologiska aspekten till. I miljöstrategin för vision 2020 läggs en övervägande vikt på klimatfrågan. För en sund ekologisk utveckling är det dock viktigt att ta hänsyn till faktorer som bevarande av natur- och kulturvärden ur fler aspekter. Attraktiv livsmiljö: Målet sätter fokus på samhällsperspektivet för destinationen. Visar på vikten av att turismen är en bärare för att skapa ett bättre samhälle där det behövs en sund arbetsmarknad, god kunskap, goda förutsättningar för att driva företag och bostäder för permanent boende. Det är att notera att Stockholm har nyligen fastställt sina behov för tillväxt i liknande termer.

9 9 Motiv till prioritering av nationella mål/inriktingar Folkhälsomål: Åres mål att skapa unika upplevelser har direkt koppling till folkhälsomålet fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och inaktivitet har många positiva effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Åres unika upplevelser skapar en attraktiv livsmiljö som är nära förknippat med hälsa, livsstilsförändring, välbefinnande, naturen och ren luft. Åre har en över hundraårig tradition som kurort. Ända fram till 1970-talet besöktes Åre av lika många människor sommartid som vintertid. Turister och kurgäster i Åre klimatoriska kurort var Åres första reklamslogan efter att Åre Turistbyrå startat Enköpingsläkaren Ernst Westerlund rönte i slutet av 1800-talet internationell uppmärksamhet för sin behandling av luftpatienter i Storlien. Han menade att luften och naturen mellan Åre och Storlien var perfekt för att få såväl kropp och själ i balans. I en tid då allt fler upplever sig stressade och utbrända kan en mindful miljö med frisk luft, natur och tystnad vara rekreerande. Målområdet Miljöer och produkter är relativt brett och omfattar vitt skilda typer av miljöer och exponeringssituationer. Det handlar om hela vår fysiska omgivning luft, mark, vatten samt den bebyggda miljön. Boende, transporter, produktion och konsumtion av varor är faktorer som på olika sätt påverkar hälsan. Även skadeperspektivet innefattas i målområdet och syftar till att skapa säkerhet i olika typer av miljöer som t.ex. trafikmiljö, arbetsmiljö, bostad, skola och fritid. En långsiktigt god folkhälsa är beroende av en hälsofrämjande och säker yttre miljö Jämställdhetsmål: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Detta mål är skrivet som ett hållbarhetsmål, det går bra att byta ut orden Kvinnor och män mot alla. Det intressanta är att turismen med sina mindre bra förutsättningar ur ett ekonomiskt perspektiv skulle även kunna jämföra sig med andra branscher, byt ut Kvinnor och män mot ordet turismbranschen. Detta är ett otroligt mångfacetterat mål som vi kan använda för att öka kunskapen om att känna ekonomisk trygghet ur ett bredare perspektiv. Regeringen har en strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. Strategin innehåller både en analys och en beskrivning av konkreta åtgärder som främjar kvinnors och mäns lika möjligheter att utvecklas i arbetslivet och i näringslivet. Strategin är uppdelad i följande områden. Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet Främja jämställda villkor för entreprenörskap Jämställt deltagande i arbetslivet Jämställda arbetslivsvillkor Målet är också det enda mål som har en direkt hänvisning till den ekonomiska dimensionen, förutom BNP och BRP. Kulturmål: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Kulturen har betydelse för såväl individen som för samhällets utveckling. För den enskilde kan kultur vara en källa till inspiration, rekreation, deltagnade, skapande och ärande. Ur ett samhällsperspektiv innebär det att kultur bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle för olika livsstilar och sätt att leva och tänka. Kultur kan stimulera till ökad sysselsättning och attraktionskraft och genom det attraheter besökare och inflyttare till länet.

10 10 Ett rikt kulturliv med goda villkor för kulturskapare är en viktig förutsättning för ökat företagande inom de kulturella kreativa näringarna. Endast hälften av företagen inom KKN i Jämtland i dag kan försörja sig på sin verksamhet, vilket pekar på både ett problem och en tillväxtpotential. Kulturen bidrar till sysselsättning även inom andra branscher och bidrar till olika näringar såsom turism, matprduktion mm. Tillväxtverkets definition av KKN: arkitektur, design, film och foto, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism, besöksnäring, upplevelsebaserat lärande Kulturarvet tillhör alla och ger perspektiv på samhället. Medborgarnas engagemang och delaktighet är viktiga förutsättningar för att kulturarvet ska leva vidare och utvecklas. Att ta till vara kulturarvet är också en viktig del av utvecklingen mot ett långsiktig hållbart samhälle. Ansvaret för att skydda och vårda kulturarvet delas av alla, såväl enskilda som myndigheter som ska visa hänsyn och aktsamhet. I de regionala miljömålen finns det hänvisning till eller direkta mål för kulturarvet integrerat i målen Begränsad klimatförändring, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker och Biologisk mångfald. Mål för friluftsliv: Förra året satte regeringen mål för friluftslivspolitiken som är till för att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen, få naturupplevelser, välbefinnande och social gemenskap. Natur- och kulturlandskapet är en resurs för folkhälsoarbetet i Sverige. Vistelse utomhus samt fysisk aktivitet har starka positiva hälsoeffekter, såväl fysiskt som psykiskt. Friluftsliv och rekreation bör kunna utövas av alla oavsett ålder, bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning. I det här arbetet är årebygden en självklar deltagare. För årebygdens del är det viktigt att vi ser till att skyddade områden som nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet. Den hållbara användningen av naturen planeras med hänsyn till friluftslivets behov. Det är viktigt att redan vid planering av infrastruktur, skötsel och förvaltning att ta hänsyn till rekreation och tillgänglighet, vid sidan av skötsel och bevarande av natur- och kulturvärden. Miljömål: Storslagen fjällmiljö: Turismen är en areell näring som baserar sin ekonomi på naturen och markanvändning är ett centralt begrepp och därmed mycket viktigt att ta hänsyn till. Åre är en fjällby starkt beroende av sina omkringliggande fjäll för sin produkt, att bevara dessa är såväl ekonomiska, ekologiskt som socialt lönsamt. Det visar på att hållbart utnyttjande av denna resurs är centralt när man ser på sammanställningen av målen, då denna resurs styrs av fem nationella mål som brutits ner på regional nivå. Dessa fem mål är förutom storslagen fjällmiljö, biologisk mångfald, god bebyggd miljö, skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet och främja ett levande kulturarv. Målen är inriktade på bevarande, planerande och skador.

11 11 Levande vattendrag/giftfrimiljö: Destinationsbolagets fokus ligger på barmarkssäsongen, förutom fjäll är företagarna i byn mycket beroende av rent vatten för rekreation och rent vatten i våra kranar. All verksamhet i Åre måste ta hänsyn till att Åresjön är ett naturreservat med EUregler (Natura 2000). Som de regionala miljömålen är uppbyggda är det dock svårt att använda sig av målsättningar för Levande sjöar och vattendrag för destinationsbolaget och företagen i Åre. För vattenkvaliteten i Åresjön blir det mycket mer relevant att prata om vikten av att inte släppa ut gifter i som kan hamna i Åresjön, därav hänvisning till miljömålet Giftfri miljö. Det är även viktigt att prata om erosionsrisk i samband med vatten kvaliteten i Åresjön, de unika upplevelser Åre vill erbjuda sina gäster får inte skapa erosion så material från bergen färdas ner i Åresjön. Det är intressant att fundera i termer av ekosystemtjänster när det gäller markanvändning. Rötter är en ekosystemtjänst som är viktig för Åres verksamheter under sommaren. Med många rötter minskar erosionsrisken och skönheten ökar också eftersom rötter ger vackra blommor, grönt gräs och träd. Förvandlingen från ett Åre med snötäcke till ett grönskande Åre är en story om naturen som är värd att bevara och förtälja. Begränsad klimatpåverkan: Viktigt att ta hänsyn till klimatförändringar för ett framtida väder. Minskad snötillgång, ökad nederbörd i from av regn, ökad vind och osäkra isförhållanden är fyra faktorer som kan påverka upplevelser i Åre negativt. Dessutom är klimatfrågan i högsta grad en solidarisk fråga mot länder som råkar värre ut än vi i framtiden. Klimatfrågan är väldigt väl implementerad i samhället idag och de flesta av målen i Vision 2020 miljöstrategi som riktar sig till att begränsa klimatförändringar. Ett viktigt fokus blir att få ett nytt tankesätt kring att hållbart kunna röra sig i dalen och på ett klimatsmartsätt lösa transportbehovet. Rikt odlingsslandskap: När man ser på gamla bilder från Åre ser man ett mycket mer öppet landskap, marken var brukad långt upp på fjällsidorna. Under hela 2000-talet har det arbetas för ett öppnare landskap från nationellt, regionalt och lokalt håll. Mer djur medför ett öppnare landskap som bra för ren djur, människan, miljön och ekonomin, under förutsättning att vi håller oss till naturens egna spelregler. I Åre har ÅreDestination och Fjällbete har satt ett fokus på lokalmatproduktion i projektet Smaka på Åre med fokus på lokal matproduktion och turism. Med stor framgång har initiativ som Mjölk är tjockare än vatten spridits i Jämtland och givit god publicitet åt Åre. I dag arbetar Smaka på Åre med att starta ett slakteri och ökad grönsaksproduktion i Åredalen, allt får en direkt gästnytta när kockarna på våra restauranger får fantastiska råvaror att arbeta med. I Åre bedrivs småskalig naturlig betesdrift som rakt i motsats till storskalig köttproduktion binder koldioxid i marken. Vårt lokala kött är alltså bra för att begränsa klimatpåverkan. God bebyggd miljö: En hållbar avfallshantering innebär ett kretslopp. Samhället arbetar med sopsortering och förbränning av sopor. Båda dessa åtgärder gör att Jämtlands län minskat sitt avfall som läggs på soptippen med 70 % under de senaste 10 åren. Genom att öka den biologiska avfallsbehandlingen lokalt i Åre kan vi minska transporter av sopor inom länet. I Åre har vi möjlighet att arbeta enlig följande modell: Avfall -> Avfallskvarn -> Reningsverk -> Biogas -> Bränsle.

12 12 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR GENOM UPPFÖLJNING Hållbar utveckling Ta fram gemensam övergripande plan för alla Förbättringsprocess tillsammans m. styrelse Kompetensutveckling Produktutveckling / innovation En gemensam uppföljning Presentation av uppföljningen för styrelsen/ sätta nya mål Marknadskunskap Finansieringsmodeller mån 1 mån 2 löpande mån 11 mån 12 Uppföljningen baseras på åtgärder och indikatorer som bygger på hållbarhetspolicyn och ska gälla för hela projektet och alla insatsområden. Definitionen och kriterierna i hållbarhetspolicyn måste vara implementerade i verksamheten och harmoniera med projektets åtgärder, indikatorer och mål. På så sätt kan vi få en uppföljning som visar att vi arbetar för en hållbar destinationsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. I samband med uppföljningen uppdateras policyn. ROLLER OCH ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING Roller Ansvar Destinationsbolagets roll Lobbyverksamhet som gynnar strukturförändringar för mot samhället turistbranschen, tex transporter, källsortering mm. Underlag för kommunal planering som utgår från turismens Destinationsbolagets roll mot företag, organisationer, nätverk och föreningar Destinationsbolagets roll mot privatperson Företag Organisation Nätverk Föreningar Privatperson behov. Öka kunskap om hållbart företagande och hållbar destinationsutveckling. Stöd till att skapa hållbara strukturer i företagen Skapa förutsättningar för att sälja hållbara produkter. Prioritera hållbara produkter och företag och lyfta dessa i gemensam marknadsföring. Ha ett öppet och deltagande arbetssätt så att privatpersoner känner delaktighet. Stödja och involvera nätverk som tex CSR-nätverket Utveckla sina företag enligt hållbara principer Öka kunskap om hållbart företagande Ha ett aktivt samhällsengagemang Ha ett aktivt engagemang för utvecklingen av Åre Delta i aktiviteter som anordnas och jobba vidare med idéer som genereras Var uthållig och glöm inte bort att tänka på din egen livskvalitet.

13 Översiktsbild Aktiviteter 13 Aktiviteter i insatsområdet hållbar av turismen har delats in i två grupper, struktur och kunskap. Anledningen är att det är viktigt att den nya kunskapen som vi inhämtar, där vi lär oss hur vi ska ställa om till en hållbar utveckling. Den kunskap där vi intererar de ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiven passar inte in i dagens strukturer. Kunskapen passar inte in i våra arbetssätt, rutiner och beslut m.m. Kunskapen är inte heller integrerad i våra lagar och regler. Därför måste vi hitta nya arbetssätt för att hantera den nya kunskapen. Kunskap Struktur Ny kunskap Ny struktur Miljö passar ej in i Ekonomi Social Uppföljning Arbetssätt Regler Beslut mm Ekonomi Social Miljö passar in i Uppföljning Arbetssätt Regler Beslut mm Strukturförändrande projekt Kunskapshöjande projekt Holistic Management Underlag för fysisk planering CSR-nätverket Smaka på Åre Analys om jämlik tillväxt MIUN Uppföljning av hållbar destinationsutveckling CSR-nätverket Restprodukter Åre Festival forever Kurort Åre Öppna samtal om hållbarhet Lobby verksamhet för hållbara transporter Analys av ekonomisk jämställdhet/ jämlikhet i turismen i Åre

14 14 AKTIVITETSPLAN Struktur Uppföljning Se sidan 4 i detta dokument, samt bilaga 1 Underlag till fysiskplanering Åre by Bilaga 2 Holistic Management Bilaga 3 Lobby verksamhet Se sid 4 i detta dokument Rollmatrisen Ny kunskap för en hållbar destinationsutveckling Produktutveckling (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet produktutveckling) Skaparglädje åt alla "vatten" turism - sommar och vinter Internationell paketering av "Alla på snö" Kul för barn i byn Centrum för ekologisk motorsport Åresjön som ekologisk vattensportarena Åre kulturhus "Kompisleder" Vindsnurre driven isbana på torget Åredalen Kurort Matens Mångfalds Festival Dessa aktiviteter är inskrivna i WIDE under insatsområdet Hållbar utveckling. Tanken med att kategorisera dessa som produktutveckling är att alla produkter bör beslutas med samma regelverk och där med kommer alla produkter att falla under benämningen för hållbara upplevelser/produkter. Kunskapshöjande (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet kunskapshöjande) Åredalen Kurort Zero waste journey International meetingpoint Åre Dessa aktiviteter är kunskapshöjande inom området hållbar utveckling. Det är viktigt att denna kunskap likställs med all annan kunskap.

15 15 Internationell marknad (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet produktutveckling) Destinationstransfer - spårbilstaxi ecotransfer Kollektivtrafik så gästen kan ta sig runt på destinationen Det står i planen för Internationell marknad att detta är en fråga som insatsområdet Internationell marknad ska jobba med. Säkerhet (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet säkerhet) Tryggare Åre by - fler ordningsvakter på Åre torg Hållbara liftar (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet Hållbara liftar) Självförsörjande lift Lämna bilen där du bor Restprodukter (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet Restprodukter) Tillåt avfallkvarnar i Åre By Enkel källsortering Källsortering Kompostering av matavfall Kurort Åre Åre Festival (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet Åre Festival) Miljömärkta boendeanläggningar Låt våra besökare bidra till hållbar utveckling Zero waste journey International meetingpoint Åre Åre Convention Bureau medlem i Green Meetings Industry Counsil Matens Mångfalds Festival Hyllning av "grönt" arbete på Åre torg Miljöcertifiering av verksamheter ex Hotellen

16 16 REFERENSER Rapporter Bevarandeplan Natura 2000 Åresjön, Länsstyrelsen Jämtlands län En jämställd arbetsmarknad regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet, Regeringens skrivelse 2008/09:198 Europa 2020-mål, nationella reformprogrammen i april 2011 Folkhälsostrategi för Åre kommun Åre kommun, Benckt Aspman HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING , internt dokument, Länsstyrelsen Jämtlands län Holistic Management, Allan Savory Mål för friluftslivspolitiken, Regeringens skrivelse 2012/13:51 Navet Sylarna - Förstudie av strategisk hållbar konceptutveckling för turismen i Sylarnaområdet, Svenska turist föreningen Regionala Miljömål - Gemensamma miljöambitioner för Jämtlands län, Länsstyrelsen Jämtlands län The Value of Cultural Institutions Measurement and Description (2012), School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, John Armbrecht Trafikstrategi destination ÅRE (2011), vision 2020 VÅR HÄLSA länets möjlighet, Folkhälsopolicy för Jämtlands län , Regionförbundet Jämtlands län ÅreDestination AB Affärsplan Internet Folkhälosmålen: Fysisk aktivietet Miljöer och produkter Jämställhetspolitiska mål: Miljömålen: Kulturpolitiska mål: Sidor från andra destinationer med intressanta arbetssätt:

17 17 Samtal Samtal i kronologiskordning (namn; företag/organisation/nätverk; samtalsämne) Lilian Alterskjear, Smaka på Åre, ÅreDestination, allt om hållbarhet Malin Kronwall, Åre Kurort, folkhälsa Tony Wallin, Camp Åre, skoter och aktiviteter Annika Ideström, ATI mountain experience, friluftslivsmål Lennart Bylund, CSR-nätverket, klimatseminarium Emelie, The good tribe / CSR-nätverket, kommunikation av hållbar utveckling Åre Festival grupp, Åre Festival, kunskap kring hållbar destinationsutveckling Jörgen Andersson, Fjällbete, Holistic management, markanvändning, lokalkapital Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtlands län, jämställdhet Hans Halvarsson, Länsstyrelsen Jämtlands län, strategi kommersiell service och turismperspektivet Else-Marie Norin, Länsstyresen Jämtlands län, strategi kommersiell service och turismperspektivet Johan Davidsson, TV-åre, film Mattias Grapenfeldt, STF, lokala transporter, Navet sylarna Göran Genvi, Naturakademien, Åre festival, hållbart ledarskap Hanna Moback, ÅreDestination, kulturmål Pernilla Hammar- Rognøy, ÅreDestination, folkhälsa, att kommunicera uppföljning Titti Rodling, Trampolin, kommunikation Erik Noaksson, Jegrelius Arkiv, Regionförbundet, hållbara liftar Staffan Hällstrand, SLU (Fjällbete), uppföljning markanvändning Ingrid Hedlund, JHT, nationell hållbarhetscertifiering Maria Engström, GRÖN FORM/Länsstyrelsen, underlag till fysisk planering Åre by, regionalamiljömål Bengt Daniel Rickardsson, Styrkebaserat, Styrkebaserat lärande (Appreciative Inquiry) Yvonne von Friedrich, MIUN, jämställdhet och tillväxt Cecilia Dalborg, MIUN, jämställdhet och tillväxt Deltagit i konferens: Kvinnor och tillväxt Interreg / MIUN på Holiday Club Åre Anordnat workshop Styrelsen ÅDAB definition av hållbar utveckling i Åre ÅDAB och HDU personal öppet samtal om hållbar utveckling Bilagor: Bilaga 1 Projektbeskrivning Uppföljning Bilaga 2 Projektbeskrivning Underlag till fysiskplanering i Åre by Bilaga 3 Projektbeskrivning Holistic Management Bilaga 4 Personalsättning insatsområde Hållbar destinationsutveckling HDU Bilaga 5 Resultat workshop samtal om hållbar utveckling i Åre

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 Adrenalin. Äventyr. Frihet. Natur. Utmaning. Syre. Härproducerat. Upplevelse. Njutning. Puls. Upplevelse. Nöje.

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Utvecklingen av en destination

Utvecklingen av en destination Utvecklingen av en destination Åre Åre torg 1980 Åre vintern 1976 Åre torg 2010 Mountainbike en viktig barmarksaktivitet Åre etablerad arrangör av Alpina tävlingar Antal företag i Åre kommun alla företagsformer

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Turism, vindkraftverk, gruvindustri eller renskötsel? Vad händer i fjällen om eleverna får bestämma? Genom ett rollspel får eleverna kunskap om fjällens storslagna

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass:

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass: Hållbar utveckling Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013 Namn: Klass: NO/TK - HÅLLBAR UTVECKLING Följande NO/TK mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet Du kommer att

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

LARS-BÖRJE BULAN ERIKSSON!

LARS-BÖRJE BULAN ERIKSSON! LARS-BÖRJE BULAN ERIKSSON! Professionell skidåkare 1986-1992! Olympisk brons medaljör 1988! VD, Åre Agentur AB 1992 2008! VD, Åre Destination AB 2008 2013! VD, Bulan & Partners AB 2013-!! Styrelse erfarenheter:!

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer