Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU"

Transkript

1 KKV1007, v1.2, YTTRANDE Dnr 94/ (7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Att. Markus Forsman Stockholm Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU Sammanfattning Konkurrensverket ser positivt på kommissionens initiativ till en Grönbok mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet och mobilbetalningar. Frågan om multilateralt avtalade mellanbanksavgifter (multilateral interchange fees, MIF) inom olika betalsystem strider mot konkurrensreglerna har under lång tid varit och är alltjämt föremål för undersökningar inom EU. Genom att lagstifta om att få tillgång till generella betalningssystem möjliggörs marknadstillträdet för mindre och nya aktörer på bankmarknaden vilket stimulerar utvecklingen mot ökad konkurrens. Det är av stor betydelse att prissättningen av olika varor och tjänster är transparent för konsumenterna. Detta talar för att det borde vara tillåtet med vidaredebitering, s.k. surcharging av kostnaderna för betalning till kunderna. Det är viktigt med en tydlig separering mellan den som ansvarar för SEPA regelverken och ägarna av infrastrukturen. Det är värdefullt att utveckla en kunskapsbas för att öka kundrörligheten och undersöka varför konsumenterna i allmänhet inte köper gränsöverskridande finansiella tjänster. Konkurrensverket ser positivt på kommissionens initiativ till en Grönbok mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet och mobilbetalningar. Konkurrensverket vill understryka vikten av att alla möjligheter till en väl fungerande konkurrens, såväl nationellt som inom EU, tas tillvara. Inte minst säkra, effektiva och innovativa elektroniska betalsystem kan öka förutsättningarna för konsumenter, näringsidkare och företag att fullt ut utnyttja den inre marknadens fördelar. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 94/ (7) Konkurrensverket väljer att kommentera innehållet utifrån ett övergripande perspektiv och avstår från att lämna detalj synpunkter Multilaterala förmedlingsavgifter Frågan om multilateralt avtalade mellanbanksavgifter (multilateral interchange fees, MIF) inom olika betalsystem strider mot konkurrensreglerna har under lång tid varit och är alltjämt föremål för undersökningar. Det är framför allt EUkommissionen som vid ett flertal tillfällen utrett olika MIF:ar. MIF:en tas ut för att slutföra en betalningstransaktion t.ex. vid kortbetalningar. Kommissionen har i ett beslut från år 2007 (COMP/ MasterCard, COMP/ EuroCommarce och COMP/ CommercialCards) förbjudit de multilaterala mellanbanksavgifterna (MIF) som MasterCard tillämpar inom EES, eftersom de multilaterala avtalen om mellanbanksavgifter är att betrakta som ett konkurrensbegränsande samarbete som omfattas av art. 101 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF) och som i normalfallet inte kan omfattas av undantagsreglerna. Master- Card-ärendet är för närvarande föremål för rättslig prövning i tribunalen, tidigare Första instansrätten. I Sverige är den grundläggande regeln att mellanbanksavgifter inom MasterCard och Visas kortsystem oberoende och var för sig förhandlas fram mellan bankerna som utför inlösen av korttransaktioner. Mellanbanksavgifterna är alltså bilateralt förhandlade. MasterCard och Visas kortsystem i Sverige berörs alltså i princip inte av kommissonens beslut i det ovan nämnda MasterCard-ärendet. Konkurrensverket har emellertid år 2006 undersökt marknaden för inlösen av Visas korttransaktioner och de avgifter som förekommer där. De avgifter som betalades mellan bankerna bedömdes inte hindra inträde för nya aktörer på marknaden och en ny aktör var också de facto på väg att etablera sig. Under utredningens gång sjönk också de avgifter som handlarna betalade. En relativt liten del av mellanbanksavgiften utgörs av kostnaden för själva korttransaktionen. Mellanbanksavgiften utgörs generellt sett till ca 75 procent av serviceavgifter. 1 Med hänsyn till den utveckling verket kunde konstatera på området avslutade därför Konkurrensverket utredningen. För en vidare förståelse för mellanbanksavgifternas funktion hänvisar Konkurrensverket till rapporten Mellanbanksavgifter i betalsystem bra eller dåligt för konsumenterna? (2009), som tagits fram av Copenhagen Economics på uppdrag av Konkurrensverket. I rapporten belyses effekterna som uppstår av de avgifter som bankerna tar ut av varandra för att genomföra betalningar och hur olika system kan påverka förutsättningarna för en väl fungerande konkurrens. Rapporten finns att ladda ner på Konkurrensverkets hemsida. 1 Se rapporten Mellanbanksavgifter i betalsystem bra eller dåligt för konsumenterna? (Copenhagen Economics, 2009)

3 Dnr 94/ (7) Tillgång till avvecklingssystem Konkurrensverket har tidigare analyserat tillträdesvillkoren för betalsystem på bankmarknaden på uppdrag av regeringen i en rapport, Tillträdesvillkor för betalsystem skillnader för små och stora banker (Konkurrensverkets rapport 2006:1). De resonemang som Konkurrensverket då förde avseende vikten av objektiva tillträdesvillkor för betalsystem på bankmarknaden torde alltjämt vara relevant för en vidare kategori betaltjänstleverantörer. Rapporten finns att ladda ner på Konkurrensverkets hemsida. Av rapporten framgår bland annat följande. Den svenska bankmarknaden domineras av ett fåtal stora aktörer och har en oligopolistisk struktur. De fyra storbankerna Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB tillhör fortfarande de största aktörerna på flertalet delmarknader och står t.ex. för omkring 75 procent av den totala inlåningen från den svenska allmänheten. Bankverksamheten förutsätter tillgång till bankernas generella betalningssystem, vilket i princip inkluderar åtminstone Bankgirocentralen, Dataclearingen och Riksbankens RIX. Generella betalningssystem är till sin natur nätverk, vilket också framgår av legaldefinitionen; system för förmedling av ett stort antal betalare till ett stort antal mottagare. Betalningssystem tillhör därför kategorin nätverksindustrier. Det kan vara svårt eller omöjligt för ett nytt företag att bryta sig in på en marknad där det redan finns ett system eller en produkt med starka nätverkseffekter, om inte den nya aktören kan ansluta sig till det befintliga nätverket. Betydelsefullt för såväl marknadens utveckling som för möjligheterna för nya aktörer att ta sig in på marknaden är de villkor som gäller för att få tillträde till generella betalningssystem. Villkoren får inte missgynna nya aktörer och på så sätt hindra en utveckling mot ökad konkurrens. Frågan om tillträdesrätten till ett nätverk kan således vara avgörande för enskilda företags möjlighet att kunna existera och bedriva verksamhet. I allmänhet kan man tänka sig att deltagarna i ett befintligt nätverk är positivt inställda till att fler aktörer ansluter sig, eftersom betalningsviljan hos konsumenterna ökar med nätverkets storlek och spridning. Ju större de nya aktörerna är desto bättre, eftersom stora ökningar av nätverkets storlek är bättre än små ökningar. Samtidigt finns en motverkande kraft fler aktörer innebär att konkurrensen om konsumenterna ökar. Det kan därför ligga i de befintliga aktörernas intresse att begränsa inträdet av nya aktörer, t.ex. genom att införa villkor som gynnar stora aktörer framför mindre aktörer. Vidare framgår av rapporten att små företag gärna ansluter sig till stora nätverk eftersom nätverkseffekterna är betydande. Befintliga medlemmar av systemen är knappast lika entusiastiska eftersom de små aktörerna endast tillför en marginell värdeökning, men samtidigt många gånger kan bidra till att konkurrensen ökar påtagligt.

4 Dnr 94/ (7) Från ett konsumentperspektiv handlar konkurrens i grunden om en köpares möjlighet att välja mellan olika alternativ. När denna valmöjlighet finns kan konsumenten värdera de olika produkterna som kan tillfredsställa ett visst behov med avseende på produkternas egenskaper. Genom att lagstifta om att få tillgång till generella betalningssystem möjliggörs marknadstillträdet för mindre och nya aktörer på bankmarknaden vilket stimulerar utvecklingen mot ökad konkurrens. Konkurrensverket har i ett remissyttrande framfört att betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer som är juridiska personer ska ha rätt till tillträde till generella betalsystem för att kunna konkurrera på den aktuella marknaden. 2 Reglerna för tillträde till betalningssystemen måste vara objektiva, ickediskriminerande och proportionella. Vart och ett av betalningssystemen är viktiga pusselbitar i det nät som bildar grundstommen för att kunna erbjuda betalningstjänster. 4.2 Transparent och kostnadseffektiv prissättning på betaltjänster för konsumenter, näringsidkare och andra företag I Sverige är det enligt lag om betaltjänster inte tillåtet att ta ut avgifter vid kortbetalningar. Sverige utnyttjade i lagstiftningsarbetet möjligheten att förbjuda eller begränsa rätten att ta ut avgifter med beaktande av behovet att stimulera konkurrensen och främja en effektiv användning av betalningsinstrument. Konkurrensverket framförde i sitt remissvar att frågan som aktualiseras är om det finns skäl att begränsa företeelsen där det sker en vidaredebitering till kunder av vissa kostnader, s.k. surcharging. 3 Vissa handlare lägger på en extra avgift vid betalningstransaktioner som sker med kontokort och som rör lägre belopp. Detta är tillåtet enligt MasterCards regelsystem, men inte enligt Visas. Att inte tillåta att extra avgifter tas ut vid kortbetalningar kallas ibland för ickediskrimineringsregeln. Kommissionen prövade regeln enligt EG-fördraget år 2001 (Visa), och kom fram till att det inte gick att förbjuda icke-diskrimineringsregeln eftersom de möjliga konkurrensbegränsande effekterna inte var märkbara. 4 Kommissionen stödde sig här på en marknadsundersökning som baserade sig på förhållandena i Sverige och Nederländerna. Till följd av kommissionens ställningstagande omprövade Konkurrensverket år 2004 sitt tidigare beslut och förklarade att ickediskrimineringsreglerna inte omfattas av förbuden i konkurrenslagen. 5 Trots att det är tillåtet enligt MasterCards regelverk att ta ut serviceavgifter av kunderna, är det mycket få handlare som gör detta. Svenska konsumenter betalar 2 Se Genomförande av betaltjänstdirektivet 2007/64/EG. Rapport med författningsförslag, KKV dnr 527/2008, Fi2008/ Se Genomförande av betaltjänstdirektivet 2007/64/EG. Rapport med författningsförslag, KKV dnr 527/2008, Fi2008/ Comp/ KKV dnr 784/1996

5 Dnr 94/ (7) vanligtvis inga avgifter vid köptillfället och betalar endast en årlig avgift för kortinnehavet. Handeln betalar avgifter till banker för kontanter och för kortbetalningstjänster men prissätter inte dessa tjänster explicit mot sina egna kunder. De kostnader som handeln har i samband med betalningar förs istället vidare till konsumenterna genom allmänna pålägg på priserna på varor. På så sätt lämnar inte handeln heller några signaler till konsumenterna om kostnaderna för olika betalningssätt. Konkurrensverket anser att det är av stor betydelse att prissättningen av olika varor och tjänster är transparent för konsumenterna. Detta är oftast inte fallet när det gäller olika betalningssätt eftersom de verkliga priserna är dolda. Kostnaderna för olika typer av betalningar finns naturligtvis även om de inte syns och drabbar konsumenterna genom att varor och tjänster blir dyrare. Detta talar för att det borde vara tillåtet med vidaredebitering av kostnaderna för betalning till kunderna, detta självfallet under förutsättning att en sådan debitering är tillåten enligt respektive kortsystems regelverk. 5.1 Styrningen av SEPA För utvecklingen av konkurrensen inom den finansiella sektorn är tillträde till den generella infrastrukturen inom området central, inte minst tillträde till betalsystemen. När nya infrastrukturer skall byggas upp kan detta påverka konkurrensen mellan aktörerna på marknaden. Det pågår för närvarande ett omfattande och viktigt arbete med att skapa en enhetlig struktur för betalningar inom EU området - Single Euro Payment Area (SEPA). Målet är att skapa ett system för betaltjänster i euro för både konsumenter och företag över hela Europa. SEPA öppnar nya möjligheter och kommer troligen, om rätt utformat, att öka konkurrensen på området vilket kommer konsumenterna tillgoda i form av lägre priser. Målet med Single Euro Payment Area (SEPA) är att skapa en gemensam marknad för betalningstjänster i euro. Den rättsliga grunden för SEPA finns i EU-direktivet om betaltjänster (Payment Service Directive, PSD). SEPA ska göra det möjligt för både konsumenter och företag att skicka och ta emot eurobetalningar på samma villkor och till samma pris över hela Europa. Även betalkort ska utan hinder kunna användas i samtliga EU-länder. För utvecklingen av konkurrensen inom den finansiella sektorn är tillträde till den generella infrastrukturen inom området central, inte minst tillträde till betalsystemen. När nya infrastrukturer skall byggas upp kan detta påverka konkurrensen mellan aktörerna på marknaden. För att SEPA ska kunna införas måste aktörerna på marknaden för betaltjänster anpassa sina betalningsrutiner och datasystem samt affärsmässiga bestämmelser. SEPAprojektet drivs av europeiska banker och bankföreningar som bildat organisationen European Payment Council (EPC). EPC består av banker eller bankföreningar (totalt 64 medlemmar från 27 europeiska länder). Eftersom SEPA drivs av ett antal företag som egentligen är konkurrenter är konkurrensrättsliga aspekter på SEPA av vikt.

6 Dnr 94/ (7) Konkurrensverket har i ett remissyttrande, som bifogas, Consultative paper on SEPA Incentives till kommissionen från år 2006 (Ref.230/2006) framfört synpunkter och förslag kring framförallt följande punkter: Infrastrukturen Det är viktigt med en tydlig separering mellan den som ansvarar för SEPA regelverken och ägarna av infrastrukturen. Med regelverk avses när det gäller SEPA av branschen själv framtagna regler, exempelvis SEPA rule books. Dessa regler kommer i framtiden att uppdateras, utvecklas och övervakas av för uppgiften särskilt utsedda s.k. SEPA Scheme Management Entities. Det råder osäkerhet kring hur separeringen i praktiken kommer att utformas och på vilket sätt tillsynen över denna kommer att ske. Det finns en risk i att enbart bankernas intressen tillvaratas och inte andra aktörer som IT-företag och teleopratörer som kan utveckla innovativa lösningar. Informationsutbyte mellan konkurrenter Informationsutbyte mellan aktörer som egentligen är konkurrenter kan vara problematiskt. Det finns alltid en risk att information om t.ex. kostnader, strukturer och affärsmodeller utbyts som kan begränsa konkurrensen. Informationsutbyte är ett vanligt inslag på många konkurrensutsatta marknader och kan ge upphov till olika typer av effektivitetsvinster. Utbytet av marknadsinformation kan emellertid också leda till en begränsning av konkurrensen särskilt i situationer där det gör det lättare för företagen att få reda på konkurrenternas marknadsstrategier. Hur informationsutbytet påverkar konkurrensen beror på egenskaperna hos den marknad där informationsutbytet sker, det är mer sannolikt att företag uppnår samverkan på marknader som är tillräckligt öppna, koncentrerade, okomplicerade, stabila och symmetriska. På dessa marknader kan företag nå samförstånd om villkoren för samordning och med framgång övervaka och straffa avvikelser. Kommissionen har behandlat problematiken med samordnade företags informationsutbyte i Meddelande Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal (2011/C11/01), läs särskilt punkt 55 punkt 85.

7 Dnr 94/ (7) Värt att notera är att Australien antagit en ny lag som förbjuder ensidigt konkurrensbegränsande informationsutbyte per se. Förbudet innebär att det inte finns något beviskrav på att syftet eller handlingen skall vara konkurrensbegränsande. Den aktiva handlingen är i sig förbjuden enligt den nya lagstiftning som kommer att börja gälla i Australien från och med den 2 juni Allmänna anmärkningar Konkurrensverket vill i sammanhanget särskilt framhålla det angelägna i kommissionens arbete med frågor kring kundrörligheten när det gäller banktjänster. Kommissionens expertgrupp på kundrörlighet har publicerat en rapport med rekommendationer för att underlätta kundrörligheten i samband med bankkonton, Report from the Expert Group on Customer Mobility in Relation to Bank Accounts, (June 2007). Expertgruppens rapport behandlar bland annat de frågor om kundrörlighet som de nordiska konkurrensmyndigheterna tog upp i rapporten Competition in Nordic Retail Banking, (1/2006). Konkurrensverket delar således expertgruppens uppfattning att hinder för kundernas rörlighet, t.ex. avgifterna för att avsluta ett konto, dålig eller komplicerad information, kopplingsförbehåll och administrativt krångel vid byte av leverantörer, måste undanröjas. Kommissionen har ytterligare i rapporten Consumers view on switching service providers, Flash Eurobarometer (2009), uppmärksammat kundrörlighetens betydelse för konkurrensen. Det är enligt Konkurrensverket också värdefullt om kommissionen, såsom man planerar, utvecklar den kunskapsbas som behövs för att öka kundrörligheten och undersöker varför konsumenterna i allmänhet inte köper gränsöverskridande finansiella tjänster. 6 Detta yttrande har beslutats av Stf. generaldirektören. Föredragande har varit konkurrenssakkunnige Mårten Törnqvist. Anne Vadasz-Nilsson Mårten Törnqvist 6 Se Europiska kommissionens Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden, KOM(2007)226Slutlig.

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv KKV2002, v1.2, 2011-02-05 ANFÖRANDE 2012-03-15 1 (5) Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Riksdagens finansutskott

Läs mer

Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar

Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar En undersökning av gränsöverskridande handel för kortbetalningar och dess konkurrensbegränsande effekt Ida Boman Blomgren Kandidatuppsats i handelsrätt

Läs mer

EUROSYSTEMETS SYNPUNKTER PÅ ETT SEPA FÖR KORT

EUROSYSTEMETS SYNPUNKTER PÅ ETT SEPA FÖR KORT EUROSYSTEMETS SYNPUNKTER PÅ ETT SEPA FÖR KORT SAMMANFATTNING För närvarande finns det över 350 miljoner kort i omlopp i euroområdet. Dessa används vid mer än 12 miljarder betalningar och 6 miljarder kontantuttag

Läs mer

samhällsekonomiskt perspektiv

samhällsekonomiskt perspektiv n Kort- och kontantbetalningar ett samhällsekonomiskt perspektiv Mats Bergman, Gabriela Guibourg och Björn Segendorf Mats Bergman är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Under perioderna

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.7.2013 COM(2013) 547 final 2013/0264 (COD) C7-0230/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Mellanbanksavgifter i betalsystem

Mellanbanksavgifter i betalsystem Mellanbanksavgifter i betalsystem Bra eller dåligt för konsumenterna? En rapport skriven av Karl Lundvall, Niklas Strand och Anna Möller på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2009:11

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden

Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden KKV2002, v1.2, 2011-02-05 2013-11-22 1 (6) Konkurrensavdelning 2 Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden Anförande av Gunnel Schön, avdelningschef Konkurrensverket, vid Finansbolagens förenings

Läs mer

Hinder för effektiv konkurrens

Hinder för effektiv konkurrens Granskning av banktjänster för privatpersoner, dagligvaruhandeln och produktion av byggmaterial En rapport skriven av Copenhagen Economics på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets

Läs mer

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Betänkande av Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Stockholm 2014 SOU 2014:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

Betaltjänster för alla

Betaltjänster för alla Rapport 2001:13 Betaltjänster för alla Förslag om rätt för alla att ha inlåningskonto förenat med tillgång till betaltjänster Förord Idag är de allra flesta konsumenterna beroende av ett väl fungerande

Läs mer

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter 2006-04-28 Finansdepartementet FI Dnr 06-202-000 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Under de tio år som passerat sedan det tidigare gruppundantaget för vertikala avtal började gälla har stora detaljhandlare

Läs mer

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad YTTRANDE Enheten för inre marknaden Dnr 100-180-04 För kännedom Se sändlista Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar

Läs mer

Vad kostar korten? Synliga och dolda kostnader för hushåll och handel

Vad kostar korten? Synliga och dolda kostnader för hushåll och handel Vad kostar korten? Synliga och dolda kostnader för hushåll och handel Per Hortlund Andreas Svensson HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Förord Handeln är sedan ett antal år tillbaka

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna -

En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna - JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Viktor Larsson En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna - JURK01 Rättsvetenskaplig

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder

Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder Rapport 2013:4 Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden - inlåning, bolån och fonder Konkurrensverkets rapportserie

Läs mer

Ni som arbetar med dessa frågor till vardags gör stora och viktiga insatser på detta område.

Ni som arbetar med dessa frågor till vardags gör stora och viktiga insatser på detta område. 2010-04-20 1 (11) Fungerande konkurrens gynnar försäkringstagarna Tal på Tjänstepensionsdagarna den 20 april 2010 i Stockholm Gunnel Schön, avdelningschef Konkurrensverket Det talade ordet gäller Tack

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Kommer kort att ersätta kontanter? 1

Kommer kort att ersätta kontanter? 1 ANFÖRANDE DATUM: 2011-05-03 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Cards and Cash Payments Forum, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer