CARDIA VR D384VRG. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CARDIA VR D384VRG. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet."

Transkript

1 Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet Läkarmanual

2

3 Läkarmanual En manual för användning och programmering av modell D384VRG Cardia VR digital implanterbar enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR)

4 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare. ATP During Charging, Active Can, Cardia, Cardiac Compass, CareAlert, CareLink, ChargeSaver, Checklist, Conexus, Flashback, InCheck, Intrinsic, Marker Channel, Marquis, Medtronic, Medtronic CareAlert, Medtronic CareLink, Quick Look, SureScan, Switchback, T-Shock, TherapyGuide

5 Innehåll 1 Systembeskrivning Introduktion Systembeskrivning Indikationer och användning Kontraindikationer Varningar, försiktighetsåtgärder och möjliga biverkningar Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder Explantation och kassering Hanterings- och förvaringsanvisningar Elektrodutvärdering och elektrodanslutning Enhetens funktion Risker vid medicinsk behandling Hem- och arbetsmiljöer Möjliga biverkningar Användning av programmeraren Upprätta telemetri mellan enheten och programmeraren Utföra en undersökning Bildskärmsfunktioner Avge akut takyarytmiterapi Aktivera akut VVI-stimulering Effektivisering av implantations- och uppföljningsundersökningar med checklista Visning och programmering av enhetsparametrar Spara och hämta en uppsättning parametervärden Välja parametervärden med hjälp av TherapyGuide Visning och inmatning av patientuppgifter Arbeta med kontinuerligt EKG Underlätta uppföljningstillfällen med Leadless ECG (elektrodlöst EKG) Spara och hämta enhetsdata Skriva ut rapporter Läkarmanual 5

6 4 Implantation av enheten Förberedelser för en implantation Välja och implantera elektroderna Test av elektrodsystemet Anslutning av elektroderna till enheten Utföra test av defibrilleringströskeln i kammaren Placering och fixering av enheten Slutförande av implantationen Utbyte av en enhet Patientuppföljning Riktlinjer för patientuppföljningar Visa en sammanfattning av nyligen lagrade data Automatiska larm och meddelanden om händelser som gäller klinisk behandling och systemprestanda Monitorering av elektroder för larm avseende RV-elektrodintegritet Granska långsiktiga trender med Cardiac Compass-rapporten Visa data för arytmiepisoder och ställa in preferenser för datainsamling Visa episod- och behandlingsräknare Visa Flashback-minnesdata Använda frekvenshistogram för bedömning av hjärtfrekvenser Visa detaljerad information om enhets- och elektrodprestanda Automatisk monitorering av enhetens status Optimering av enhetens livslängd Konfigurera stimuleringsterapier Avkänning av spontan hjärtaktivitet Tillhandahålla stimuleringsterapier Tillhandahålla frekvensvariabel stimulering Främja spontanfrekvensen under inaktiva perioder Tillhandahålla en långsammare stimuleringsfrekvens under sömn Ökning av stimuleringspulsen efter en högspänningsterapi Overdrive-stimulering efter en VT/VF-högspänningsterapi Svara på VES med hjälp av frekvensstabilisering i kammaren Läkarmanual

7 7 Konfigurera takyarytmidetektion Detektion av kammartakyarytmier Särskilja VT/VF från SVT med hjälp av Wavelet Särskilja sinustakykardi och VT med hjälp av Onset-funktionen Särskilja AT/AF och VT med hjälp av funktionen Stability (stabilitet) Detektion av förlängda takyarytmier med hjälp av High Rate Timeout (tidsgräns för hög hjärtfrekvens) Särskilja RV-elektrodstörningar från VT/VF Göra uppehåll i och återuppta takyarytmidetektion Konfigurera takykardibrytande stimuleringsterapier Behandling av episoder som detekteras som VF Behandling av VT- och FVT-episoder med antitakykardistimuleringsterapier Behandling av VT och FVT med elkonvertering i kammaren Optimering av terapi med progressiv episodterapi Optimering av laddningstid med automatisk kondensatorkonditionering Systemtest Utvärdering av underliggande rytm Mätning av stimuleringströsklar Testa Wavelet-funktionen Mätning av elektrodimpedans Utföra ett avkänningstest Test av enhetens kondensatorer Induktion av arytmi Manuell terapi A Snabbreferens A.1 Specifikationer A.2 Elektriska specifikationer A.3 Utbytesindikatorer A.4 Beräknad livslängd A.5 Energinivåer och vanliga laddningstider A.6 Magnetapplikation A.7 Lagrade data och diagnostik Läkarmanual 7

8 B Enhetens parametrar B.1 Akutinställningar B.2 Parametrar för takyarytmidetektion B.3 Parametrar för takyarytmiterapi i kammaren B.4 Stimuleringsparametrar B.5 Medtronic CareAlert-parametrar B.6 Parametrar för datainsamling B.7 Systemtestparametrar B.8 Parametrar för EP-studier B.9 Ej programmerbara parametrar Ordlista Index Läkarmanual

9 1 Systembeskrivning 1.1 Introduktion Om denna manual I den här manualen beskrivs funktioner och avsedd användning av systemet Cardia VR modell D384VRG Konventioner i manualen I hela manualen menas med enhet den implanterade Cardia VR-enheten. Symbolen i parametertabeller anger Medtronics nominella värde för den parametern. De exempel på skärmbilder som visas i dokumentet är hämtade från en Medtronic CareLink-programmerare modell Dessa skärmbilder är endast avsedda som referens och stämmer eventuellt inte överens med den slutliga mjukvaran. Namn på knappar på skärmen visas inom hakparentes: [Knappens namn]. Programmeringsinstruktionerna i manualen är ofta uppbyggda i ett programmeringsblock som beskriver sökvägen genom applikationsmjukvaran till specifika bildskärmar eller parametrar. Följande konventioner används i programmeringsblock: Symbolen anges före den text på bildskärmen som kan väljas för att navigera till en ny bildskärm. Symbolen anges före namnet på en parameter som kan programmeras för en funktion. När ett navigeringssteg hänför sig till ett fält på bildskärmen som är märkt både med en radrubrik och en kolumnrubrik används tecknet för att separera de olika rubrikerna. Parametervärden använder dock inte denna konvention. Om ett särskilt värde måste väljas för en parameter för att övriga parametrar eller navigering ska bli möjlig, visas detta värde inom <vinkelparentes>. Här är ett exempel på ett programmeringsblock med dessa konventioner: Läkarmanual 9

10 Välj ikonen Params (parametrar) Text som ska väljas på bildskärmen Bildskärmfältets radrubrik kolumnrubrik Parameterns benämning <Erforderligt värde> Parameterns benämning Parameterns benämning Produktdokumentation Innan enheten implanteras rekommenderas att följande åtgärder vidtas: Läs den medföljande produktdokumentationen för information om förskrivning, implantation och användning av enheten samt hur en patientuppföljning genomförs. Läs noggrant igenom de tekniska manualerna för de elektroder som används tillsammans med enheten. Läs även de tekniska manualerna för övriga komponenter i systemet. Gå igenom enheten och implanationsförfarandet med patienten och andra berörda samt lämna över den patientinformation som medföljer enheten Teknisk support Medtronic har högt utbildade representanter och ingenjörer över hela världen som kan stå till tjänst och, på begäran, erbjuda utbildning av kvalificerad sjukhuspersonal i användningen av Medtronics produkter. Medtronic har dessutom en stab av professionella konsulter som produktanvändare kan konsultera i tekniska frågor. För ytterligare information kontakta närmaste Medtronic-representant. Det går också bra att skriva eller ringa till Medtronic. Adress och telefonnummer finns på omslagets baksida Utbildning Medtronic inbjuder läkare att delta i ett utbildningsseminarium om enheten. Under kursen tar vi upp indikationer för användning, systemets funktioner, implantationsprocedurer och uppföljning av patienten. 10 Läkarmanual

11 1.1.5 Försäkran om överensstämmelse Medtronic försäkrar att denna produkt uppfyller grundkraven i direktiv 1999/5/EG om radiooch telekommunikationsutrustning och direktiv 90/385/EEG om aktiv, implanterbar medicinsk utrustning (AIMD). Kontakta Medtronic på de telefonnummer och adresser som anges på omslagets baksida, om ytterligare information önskas Industry Canada compliance information (överensstämmelse gäller endast för Kanada) Funktionen underligger följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar och (2) denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion av enheten Förklaring av symboler Följande lista med symboler och förkortningar gäller för olika produkter. Se förpackningsetiketterna för att se vilka som gäller denna produkt. Tabell 1. Förklaring av symboler på förpackningsetiketten Symbol Förklaring Conformité Européenne (Europeisk standard). Denna symbol betyder att utrustningen helt följer direktiv 90/385/EEG (anmält organ 0123) om aktiva medicintekniska produkter för implantation och direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning. Denna symbol innebär att utrustningen helt följer reglerna från den australienska kommunikations- och mediemyndigheten (ACMA; Australian Communications and Media Authority) och ministeriet för ekonomisk utveckling på Nya Zeeland (New Zealand Ministry of Economic Developments) för radiospektrumhantering för radiokommunikationsutrustning. Radioregler. Den här symbolen betyder att ditt lands telekommunikationsoch radiokommunikationsregler kan gälla för denna produkt. På finns specifik information om vilka telekommunikations- och radiostandarder som denna produkt måste uppfylla i ditt land. MR-kompatibel. SureScan-stimuleringssystemet är säkert att använda i MR-miljö, om det används i enlighet med instruktionerna i den tekniska manualen för SureScan. Observera: Inte alla enheter är MR-kompatibla. OBS! Läkarmanual 11

12 Tabell 1. Förklaring av symboler på förpackningsetiketten (fortsättning) Symbol Förklaring Öppna här Får ej användas om förpackningen är skadad Endast för engångsbruk Steriliserad med etylenoxid Se bruksanvisningen Gäller endast i USA Tillverkningsdatum Tillverkare EC REP Auktoriserad representant inom EU Får användas till och med Lotnummer Beställningsnummer Serienummer Temperaturbegränsning 12 Läkarmanual

13 Tabell 1. Förklaring av symboler på förpackningsetiketten (fortsättning) Symbol Förklaring Anpassad Förpackningens innehåll Implanterbar enhet IPG Belagd (IPG) ICD Belagd (ICD) Enhet för hjärtresynkroniseringsterapi (CRT) Belagd (CRT) Tvåkammar-IPG med hjärtresynkroniseringsterapi (CRT-P) Produktdokumentation Momentnyckel Tillbehör Läkarmanual 13

14 Tabell 1. Förklaring av symboler på förpackningsetiketten (fortsättning) Symbol Förklaring Amplitud/pulsbredd Förmaksamplitud/-pulsbredd RV-amplitud/pulsbredd LV-amplitud/pulsbredd Övre synkronfrekvens/lägsta frekvens Frekvens Lägsta frekvens Känslighet Avkänt AV-intervall AV-intervall (stimulerat/avkänt) Refraktärperiod Refraktärperiod i förmaket Refraktärperiod i kammaren 14 Läkarmanual

15 Tabell 1. Förklaring av symboler på förpackningsetiketten (fortsättning) Symbol Förklaring (PVARP) Postventrikulär förmaksrefraktärperiod Polaritet Stimuleringspolaritet (enkammar) Stimuleringspolaritet (tvåkammar) LV-stimuleringspolaritet Stimuleringspolaritet i förmaket RV-stimuleringspolaritet Avkänningspolaritet (enkammar) Avkänningspolaritet (tvåkammar) Förmakskänslighet Kammarkänslighet VF-terapier (avgivna/lagrade) VT-terapier Läkarmanual 15

16 Tabell 1. Förklaring av symboler på förpackningsetiketten (fortsättning) Symbol Förklaring Kammarstimulering/VV-stimuleringsfördröjning VT-monitorering AT/AF-detektion VT-, VF-detektion VT-, FVT-, VF-detektion AT/AF-terapier VT-, VF-terapier VT-, FVT-terapier (CRT) AT/AF-intervention Burst Burst (CRT) Burst+ 50 Hz Burst 16 Läkarmanual

17 Tabell 1. Förklaring av symboler på förpackningsetiketten (fortsättning) Symbol Förklaring A-ramp Ramp (CRT) Ramp+ Ramp+ (CRT) V-ramp AV-ramp Defibrillering V-elkonvertering AV-elkonvertering FVT-terapier Mode Switch Magnetfrekvens Farlig spänning Läkarmanual 17

18 Tabell 1. Förklaring av symboler på förpackningsetiketten (fortsättning) Symbol Förklaring Active Can TR DR D SR S Frekvensvariabel trekammarpacemaker Frekvensvariabel tvåkammarpacemaker Tvåkammarpacemaker Frekvensvariabel enkammarpacemaker Enkammarpacemaker Obs! Skärmen Patient Information (patientinformation) i programmerarens programvaruapplikation tillhandahålls som ett informationsverktyg till slutanvändaren. Användaren är ansvarig för korrekt inmatning av patientinformation i programvaran. Medtronic är ej ansvarigt för korrekt och fullständig inmatning av den patientinformation som slutanvändare för in i skärmen Patientinformation. Medtronic FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR VARJE DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, OFÖRUTSEDD SKADA ELLER FÖLJDSKADA PÅ TREDJE MAN TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DEN PATIENTINFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV PROGRAMVARANS SLUTANVÄNDARE. Mer information om skärmen Patientinformation finns i Avsnitt Systembeskrivning Den implanterbara enkammar-cardioverter defibrillatorn (ICD) modell D384VRG Cardia VR från Medtronic är en multiprogrammerbar hjärtenhet som monitorerar och reglerar patientens hjärtfrekvens genom frekvensvariabel antibradykardistimulering för ett hjärtrum och kammartakyarytmiterapier. Enheten känner av den elektriska aktiviteten i patientens hjärta med elektroderna på den implanterade högra kammarelektroden. Därefter analyserar den hjärtrytmen utifrån valbara detektionsparametrar. Enheten kan automatiskt detektera takyarytmi i kammaren (VT/VF) och ger behandling med defibrillering, elkonvertering eller stimuleringsterapier för antitakykardi. Enheten svarar på bradyarytmier genom att ge stimuleringsterapi för antibradykardi. Enheten tillhandahåller även diagnostisk information och monitoreringsinformation som underlättar systemutvärdering och patientvård. 18 Läkarmanual

19 Elektroder Det elektrodsystem som används med enheten måste tillhandahålla avkänning, stimulering och elkonverterings-/defibrilleringsterapier till höger kammare (RV). Använd inte några elektroder med den här enheten utan att först kontrollera kontaktkompatibilitet. Information om hur elektroder för denna enhet väljs och implanteras finns i Avsnitt 4.2, Välja och implantera elektroderna, sidan 86. Implanterbart system Modell D384VRG Cardia VR utgör tillsammans med stimuleringselektroden och defibrilleringselektroder den implanterbara delen av systemet. I följande figur visas de viktigaste komponenterna som kommunicerar med det implanterbara systemet. Figur 1. Systemets komponenter I hemmet InCheck patientstyrd aktivator Implanterbart system Medtronic CareLink programmerare och analysator Medtronic CareLink-monitor Programmerare och mjukvara Medtronic CareLink-programmerare modell 2090 och mjukvara används för att programmera denna enhet. Programmeringshuvudet används för att kunna kommunicera med enheten. Programmerare från andra tillverkare är inte kompatibla med enheter från Medtronic men skadar inte enheter från Medtronic. Analysator modell 2290 Systemet stöder användning av Medtronic CareLink-analysator modell 2290, ett tillbehör till Medtronic CareLink-programmeraren. Systemet tillåter att Läkarmanual 19

20 enhetsmjukvaran och analysatormjukvaran körs samtidigt, vilket gör det möjligt både att snabbt skifta mellan mjukvarorna utan att behöva starta om eller avsluta någon av dem och att skicka data från analysatorn till programmeraren. Medtronic CareLink-monitor modell 2490G Patienter med tillgång till Medtronic CareLink Network i sitt område kan använda monitorn modell 2490G och en telefonlinje i hemmet för att sända information från den implanterade enheten till en läkare. Patienten samlar in information från enheten genom att placera ett telemetrihuvud över enheten. Monitorn sänder sedan informationen via telefonlinjen i hemmet till CareLink Network, där den kan studeras av kliniken. Information om anslutning och användning finns i dokumentationen till monitorn. Patientstyrd aktivator InCheck modell 2696 Patienten kan använda den patientstyrda aktivatorn InCheck modell 2696 för att starta registreringen av hjärthändelser i enhetens minne. Den sterila förpackningens innehåll Förpackningen innehåller en implanterbar cardioverter defibrillator, en momentnyckel och en DF-1 kontaktplugg. 1.3 Indikationer och användning Cardia VR-systemet är avsett att ge antitakykardistimulering i kammaren och kammardefibrillering för automatisk behandling av livshotande kammartakyarytmier. Före implantation ska en fullständig kardiologisk bedömning, inklusive elektrofysiologiska tester göras av patienten. Dessutom ska säkerheten och effektiviteten hos de föreslagna takyarytmiterapierma utvärderas och testas elektrofysiologiskt, både under och efter implantationen. 1.4 Kontraindikationer Cardia VR-systemet är kontraindicerat för patienter med takyarytmier som har övergående eller reversibla orsaker som till exempel: akut hjärtinfarkt, läkemedelsförgiftning, drunkning, elektrisk chock, elektrolytobalans, hypoxi eller sepsis. Enheten är kontraindicerad för patienter som har en unipolär pacemaker implanterad. 20 Läkarmanual

21 2 Varningar, försiktighetsåtgärder och möjliga biverkningar 2.1 Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder Undvik chock under hantering Inaktivera takyarytmidetektionen vid implantation, explantation och obduktioner. Enheten kan avge en högspänningschock om defibrilleringsterminalerna vidrörs. Elektrisk isolering under implantation Se till att patienten inte kommer i kontakt med jordad elektrisk utrustning som kan producera elektrisk läckström under implantationen. Elektrisk läckström kan framkalla takyarytmier som kan göra att patienten avlider. Extern defibrillator Ha alltid extern defibrillator i beredskap för omedelbar användning när det finns risk för takyarytmier eller när de framkallas avsiktligt under tester av enheten, under implantationen eller under tester efter implantationen. Elektrodkompatibilitet Elektroder från andra tillverkare får inte användas utan att kompatibilitet med Medtronic-enheterna har påvisats. Om en elektrod inte är kompatibel med Medtronic-enheten kan det leda till undersensing av hjärtverksamheten, till att nödvändig behandling inte avges eller till en läckande eller intermittent elektrisk anslutning. 2.2 Explantation och kassering Överväg följande information beträffande explantation och kassering av enheten: Avläs enheten och inaktivera takyarytmidetektion innan enheten explanteras, rengörs eller transporteras. Det hindrar att enheten avger oönskade chocker. Explantera enheten post-mortem. I vissa länder är det av miljöskäl obligatoriskt att explantera batteridrivna implanterade enheter. Ta reda på gällande föreskrifter. Dessutom kan enheten explodera om den utsätts för de höga temperaturer som råder vid förbränning eller kremering. Implanterbara enheter från Medtronic är endast avsedda för engångsbruk. Explanterade enheter får inte omsteriliseras och implanteras igen. Explanterade enheter ska returneras till Medtronic för analys och kassering. Adresser finns på omslagets baksida. Läkarmanual 21

22 2.3 Hanterings- och förvaringsanvisningar Följ dessa riktlinjer noga vid hantering och förvaring av enheten Hantering av enheten Kontrollera och öppna förpackningen Kontrollera att det inte finns några tecken på skador, som kan bryta steriliseringen av förpackningsinnehållet innan den sterila förpackningen öppnas. Om förpackningen är skadad Enheten är förpackad i en ytterförpackning och en innerförpackning. Enheten eller tillbehören får inte användas om ytterförpackningen är våt, punkterad, öppnad eller skadad. Returnera enheten till Medtronic eftersom det kan inverka på den sterila förpackningens integritet eller enhetens funktion. Enheten ska inte omsteriliseras. Sterilisering Medtronic har steriliserat förpackningens innehåll med etylenoxid före leverans. Enheten är endast avsedd för engångsbruk och får inte steriliseras om. Enhetens temperatur Låt enheten nå rumstemperatur innan den programmeras eller implanteras. Temperatur över eller under rumstemperatur kan påverka enhetens initiala funktion. Om enheten har tappats Enheten får inte implanteras om den har fallit ned på en hård yta från en höjd på 30 cm eller mer efter att den tagits ut ur förpackningen. Används före -datum Implantera inte enheten efter Används före-datumet, eftersom batteriets livslängd kan förkortas. Endast för engångsbruk En explanterad enhet får inte omsteriliseras eller återimplanteras Förvaring av enheten Undvik magneter Undvik skador på enheten genom att förvara den i ett rent utrymme där det inte förekommer magneter, satser som innehåller magneter eller elektromagnetiska störningskällor. Temperaturgränser Förvara och transportera förpackningen mellan 18 C och +55 C. Elektrisk nollställning kan inträffa i temperaturer under 18 C. Temperaturer över +55 C kan påverka enhetens livslängd och prestanda. 22 Läkarmanual

23 2.4 Elektrodutvärdering och elektrodanslutning Se elektrodernas tekniska manualer för specifika instruktioner och försiktighetsåtgärder vid hantering av elektroderna. Momentnyckel Använd endast den momentnyckel som levereras tillsammans med enheten. Momentnyckeln är utformad så att enheten inte kan skadas på grund av att en kontaktskruv dras åt för hårt. Andra momentnycklar (till exempel en med blått handtag eller en högervinklad sexkantnyckel) har vridmoment som är större än elektrodens kontakt tål. Elektrodkontakt Överväg följande information vid anslutning av elektroden och enheten: Isolera övergivna elektroder för att undvika överföring av elektriska signaler. Skydda enheten med pluggar i elektrodportar som inte används. Kontrollera elektrodanslutningarna. Lösa elektrodanslutningar kan resultera i otillräcklig avkänning och utebliven arytmibehandling. Elektrodimpedans Ta hänsyn till nedanstående information om elektrodimpedans när elektrodsystemet utvärderas: Se till att defibrilleringselektrodens impedans är större än 20 Ω. En impedans på mindre än 20 Ω kan skada enheten eller göra att högspänningsterapi uteblir. Avlägsna föremål av ledande material som till exempel guidetrådar från elektroderna innan elektrisk effektivitet eller defibrilleringseffektivitet mäts. Metallföremål som till exempel guidetrådar kan kortsluta enheten och elektroden och göra att strömmen leds förbi hjärtat och eventuellt skadar enheten och elektroden. Patchelektroder Ingen del av en patchelektrod får vikas, ändras eller avlägsnas. Det kan påverka elektrodens funktion eller livslängd. 2.5 Enhetens funktion Tillbehör Använd enheten endast med tillbehör, förslitningsdelar och engångsartiklar vars tekniska standard har testats och befunnits säkra av en godkänd testinstitution. Urladdning av batteri Övervaka batteriets livslängd noga genom att kontrollera batterispänning och utbytesindikatorer. Urladdning av batteriet kommer med tiden att leda till att enheten slutar att fungera. Elkonvertering och defibrillering är högenergiterapier som förkortar batteriets livslängd. Antalet uppladdningscykler påverkar också batteriets livslängd. Laddningskretsens tidsgräns eller laddningskrets inaktiv Kontakta en Medtronic-representant och byt ut enheten omedelbart om programmeraren visar ett meddelande om Charge Circuit Timeout (laddningskretsens tidsgräns) eller Charge Circuit Läkarmanual 23

24 Inactive (laddningskrets inaktiv). När detta meddelande visas, är högspänningsterapier inte tillgängliga för patienten. Samtidig pacemakeranvändning Kontrollera att ICD-enheten inte känner av pacemakerpulserna, om en separat pacemaker används samtidigt med ICD:n, eftersom detta kan påverka ICD:ns detektion av takyarytmier. Programmera pacemakern så att stimuleringspulserna avges med längre intervall än ICD-enhetens detektionsintervall för takyarytmi. Enhetens statusindikatorer Informera omedelbart en Medtronic-representant, om någon av enhetens statusindikeringar (till exempel elektrisk nollställning) visas på programmeraren efter avläsning av enheten. Om dessa statusindikeringar visas för enheten, är behandlingen eventuellt inte tillgänglig för patienten. Elektrisk nollställning Elektrisk nollställning kan orsakas av temperaturer under 18 C eller av kraftiga elektromagnetiska fält. Instruera patienten att undvika kraftiga elektromagnetiska fält. Följ temperaturgränserna för förvaring så att enheten inte utsätts för låga temperaturer. Om en partiell nollställning inträffar återupptas stimuleringen i programmerad funktion med behållning av många av de programmerade inställningarna. Om en fullständig nollställning inträffar arbetar enheten i VVI-funktion vid 65 min 1. Elektrisk nollställning anges med ett varningsmeddelande på programmeraren som visas omedelbart vid avläsning. För att få enheten att återgå till den tidigare funktionen måste den programmeras om. Informera en Medtronic-representant om patientens enhet har nollställts. EOS-indikator (servicetidens slut) Byt omedelbart ut enheten om programmeraren visar en EOS-indikator. Enheten kan snart förlora förmågan att adekvat stimulera, känna av och tillföra terapi. Uppföljningstestning Ta hänsyn till nedanstående information vid uppföljningstestning av enheten: Se till att extern defibrillator finns till hands och kan användas omedelbart. Eventuella skadliga spontana eller framkallade takyarytmier kan förekomma under testning av enheten. Ändringar av patientens kondition, medicinering och andra faktorer kan påverka defibrilleringströskeln (DFT), vilket kan hindra enheten från att avbryta patientens takyarytmier efter operationen. Även om kammarflimmer eller kammartakykardi kan avbrytas under implantationen är det ingen garanti för att takyarytmier kan avbrytas efter operationen. Högre energi än programmerat Enheten kan avge en terapi som är högre än den programmerade energin, om den tidigare laddats till en högre energi och laddningen finns kvar i kondensatorerna. 24 Läkarmanual

25 Magneter Genom att placera en magnet över enheten inaktiveras tillfälligt takyarytmidetektionen, men bradykarditerapin ändras inte. Om ett programmeringshuvud placeras över enheten och en telemetriundersökning inleds, görs inget uppehåll i takyarytmidetektionen. Säkerhetsmarginaler för stimulering och avkänning Elektrodläkning kan göra att avkänningsamplituderna minskar och stimuleringströsklarna ökar, vilket kan orsaka för svag avkänning eller uteblivet stimuleringssvar. Se till att det finns en tillräcklig säkerhetsmarginal när värden väljs för stimuleringsamplitud, stimuleringspulsbredd och känslighetsparametrar. Programmerare Använd endast Medtronics programmeringsenheter och applikationsmjukvara för kommunikation med enheten. Programmerare och mjukvara från andra tillverkare är inte kompatibla med Medtronic enheter. Frekvensvariabla funktionssätt Programmera inte frekvensvariabla funktionssätt för patienter som inte tål stimuleringsfrekvenser över programmerad Lägsta frekvens. Frekvensvariabla funktionssätt kan ge dessa patienter obehag. Leveransinställningar Använd inte leveransinställningar eller nominella inställningar för stimuleringsamplitud och känslighet utan att verifiera att inställningarna ger tillräckliga säkerhetsmarginaler för patienten. Twiddlers syndrom Twiddlers syndrom, dvs. en tendens hos vissa patienter att manipulera enheten efter implantation, kan göra att stimuleringsfrekvensen ökar tillfälligt om enheten är programmerad till ett frekvensvariabelt funktionssätt Pacemakerberoende patienter OVO-funktionssätt Stimulering är inaktiverad vid OVO-funktion. Programmera inte OVO-funktion för pacemakerberoende patienter. Använd i stället test av underliggande rytm för att erhålla en kort period utan stimuleringshjälp. Test av underliggande rytm Var försiktig när test av underliggande rytm används för inhibering av stimulering. Patienten har inte något stimuleringsstöd när stimuleringen inhiberas. 2.6 Risker vid medicinsk behandling Datortomografi (DT) När patienten genomgår datortomografi påverkas enheten inte om den inte befinner sig direkt i röntgenstrålen. Om enheten befinner sig direkt i datortomografins röntgenstråle kan överdetektion inträffa under tiden i röntgenstrålen. Om enheten befinner sig i röntgenstrålen under mer än 4 s ska lämpliga åtgärder vidtas för patienten, till exempel genom att ett asynkront funktionssätt aktiveras för Läkarmanual 25

26 pacemakerberoende patienter eller en funktion utan stimulering för patienter som inte är pacemakerberoende och genom att takykardidetektionsfunktionen inaktiveras. Dessa åtgärder hindrar falsk inhibering och falsk följning. Återställ enhetens parametrar och aktivera takykardidetektionsfunktionen efter datortomografin. Diatermi Personer med metallimplantat, som pacemakrar, ICD-enheter och tillhörande elektroder, ska inte behandlas med diatermi. Interaktion mellan implantat och diatermi kan orsaka vävnadsskada, flimmer eller skada på enhetens komponenter som kan leda till allvarlig kroppsskada, utebliven terapi och/eller behov av omprogrammering eller utbyte av enheten. Elektrokirurgisk kauterisation Elektrokirurgisk kauterisation kan orsaka kammartakyarytmier och flimmer eller göra att enheten inte fungerar. Om elektrokirurgisk kauterisation inte kan undvikas ska följande försiktighetsåtgärder vidtas för att minimera komplikationer: Ha utrustning för temporär stimulering och defibrillering tillgänglig. Programmera enheten till asynkron stimuleringsfunktion för pacemakerberoende patienter. När diatermin är avslutad programmeras funktionssättet till den ursprungliga inställningen. Inaktivera takyarytmidetektion med en magnet, eller inaktivera takyarytmidetektionen med programmeraren. Ta bort magneten när diatermin har avslutats eller aktivera takyarytmidetektion med hjälp av programmeraren. Använd ett bipolärt diatermisystem, om möjligt. Om unipolär diatermi används, ska jordplattan placeras så att strömbanan inte passerar genom eller nära enheten och elektrodsystemet. Strömbanan ska befinna sig minst 15 cm från enheten och elektrodsystemet. Undvik att diatermiutrustningen får direktkontakt med den implanterade enheten eller implanterade elektroder. Direktkontakt kan skada enheten eller elektroderna. Använd korta, intermittenta och oregelbundna pulser på lägsta kliniskt lämpliga energinivåer. Extern defibrillering Extern defibrillering kan skada den implanterade enheten. Extern defibrillering kan även resultera i temporärt eller permanent förhöjda stimuleringströsklar eller i temporära eller permanenta skador på myokardiet vid kontaktytan mellan elektrod och vävnad. Strömflödet genom enheten och elektroden kan minimeras genom att nedanstående försiktighetsåtgärder vidtas: Använd lägsta möjliga, kliniskt acceptabla defibrilleringsenergi. Placera defibrilleringspatcharna eller spadarna minst 15 cm från enheten. Placera defibrilleringselektroderna eller -spadarna vinkelrätt mot enheten och elektrodsystemet. 26 Läkarmanual

27 Om en extern defibrillering avges inom 15 cm från enheten ska en Medtronic-representant kontaktas. Litotripsi Litotripsi kan skada enheten permanent om den befinner sig i litotripsistrålens brännpunkt. Om litotripsi måste utföras, ska nedanstående försiktighetsåtgärder vidtas: Inaktivera takyarytmidetektion med hjälp av programmeraren. Aktivera takyarytmidetektion när litotripsiproceduren är klar. Programmera stimuleringsfunktionen så att effekterna av oversensing (överdetektion) vid stimulering (till exempel falsk följning eller falsk inhibering) minimeras. Programmera enheten till asynkron stimuleringsfunktion för pacemakerberoende patienter. Programmera enheten till en funktion utan stimulering för patienter som inte är pacemakerberoende. När litotripsiproceduren är avslutad programmeras stimuleringsfunktionen till den ursprungliga inställningen. Håll litotripsistrålens brännpunkt på minst 2,5 cm avstånd från den implanterade enheten. Magnetisk resonanstomografi (MR) Använd inte magnetisk resonanstomografi (MR) på patienter som har denna enhet implanterad. MR kan inducera ström i implanterade elektroder, vilket kan leda till att vävnaden skadas och till induktion av takyarytmier. MR kan dessutom skada enheten. Läkemedelsbehandling som påverkar enhetens funktion De elektrofysiologiska egenskaperna hos en patients hjärta kan förändras med tiden, särskilt om patientens medicinering ändrats. Dessa förändringar kan leda till att programmerade terapier blir ineffektiva eller till och med skadliga för patienten. Genomför regelbundna uppföljningar och övervaka att de programmerade terapierna är lämpliga. Radiofrekvensablation (RF) En RF-ablation kan göra att enheten upphör att fungera eller skadas. Riskerna vid radiofrekvensablation kan minimeras genom följande försiktighetsåtgärder: Ha utrustning för temporär stimulering och defibrillering tillgänglig. Programmera funktionssättet så att effekterna av överdetektion vid stimulering (till exempel falsk följning eller falsk inhibering) minimeras. Programmera enheten till asynkron stimuleringsfunktion för pacemakerberoende patienter. Programmera enheten till en funktion utan stimulering för patienter som inte är pacemakerberoende. När ablationsproceduren är avslutad programmeras funktionssättet till den ursprungliga inställningen. Inaktivera takyarytmidetektion med en magnet, eller inaktivera takyarytmidetektionen med programmeraren. Ta bort magneten när ablationen avslutats eller aktivera takyarytmidetektion med hjälp av programmeraren. Undvik direktkontakt mellan ablationskatetern och det implanterade systemet. Läkarmanual 27

28 Placera jordplattan så att strömmen inte passerar genom eller nära enheten eller elektrodsystemet. Strömbanan ska befinna sig minst 15 cm från enheten och elektrodsystemet. Strålbehandling och oversensing Om patienten genomgår strålbehandling kan enheten felaktigt känna av direkt eller spridd strålning som hjärtaktivitet under proceduren. Minimera komplikationer genom att vidta nedanstående försiktighetsåtgärder: Inaktivera takyarytmidetektion med en magnet, eller inaktivera takyarytmidetektionen med programmeraren. Ta bort magneten när strålbehandlingen avslutats eller aktivera takyarytmidetektion med hjälp av programmeraren. Programmera enheten till asynkron stimuleringsfunktion för pacemakerberoende patienter. När strålbehandlingen är avslutad programmeras stimuleringsfunktionen till den ursprungliga inställningen. Strålbehandling och skador på enheten Utsätt inte enheten för höga doser av direkt eller spridd strålning. En ackumulerad strålningsdos på över 5 Gy till enhetens kretsar kan skada enheten. Det kan dock hända att skadan inte visar sig omedelbart. Skadan kan visa sig på olika sätt, bland annat genom ökad strömförbrukning som leder till förkortad livslängd för enheten eller annorlunda avkänningsprestanda. Om en patient behöver strålningsbehandling från någon källa ska enheten inte utsättas för strålning som överskrider en ackumulerad dos på 5 Gy. Använd lämpligt skydd eller andra åtgärder så att exponeringen av enheten begränsas. Den ackumulerade dosen från diagnostisk röntgen, datortomografi eller fluoroskopisk utrustning är vanligtvis inte tillräcklig för att skada enheten. Överväg den ackumulerade dosen till enheten från tidigare exponeringar för patienter som genomgår flera strålbehandlingar. Strålbehandling och funktionsfel i enheten Om enheten utsätts för direkta eller spridda neutroner kan en elektrisk nollställning av enheten, fel i enhetens funktion, fel i diagnostiska data eller förlust av diagnostiska data inträffa. För att minska risken för elektrisk nollställning på grund av exponering för neutroner bör strålbehandling med fotoner ges med en energi som är mindre än eller lika med 10 MV. Användning av konventionellt röntgenskydd under strålbehandling skyddar inte enheten från att påverkas av neutronerna. Om fotonenergin överskrider 10 MV rekommenderar Medtronic att enheten avläses omedelbart efter strålbehandlingen. En elektrisk nollställning kräver att enhetens parametrar programmeras om. Strålbehandling med elektroner orsakar inte elektrisk nollställning av enheten. Terapeutiskt ultraljud Enheten får inte utsätts för terapeutiskt ultraljud. Terapeutiskt ultraljud kan skada enheten permanent. 28 Läkarmanual

29 2.7 Hem- och arbetsmiljöer Mobiltelefoner Enheten har ett filter som förhindrar att de flesta mobiltelefonsändningarna rubbar enhetens funktion. För att ytterligare minska risken för störningar iakttas nedanstående försiktighetsåtgärder: Håll ett minsta avstånd mellan enheten och mobiltelefonen på minst 15 cm, även om mobiltelefonen inte är på. Håll ett minsta avstånd på 30 cm mellan enheten och antenner som sänder med mer än 3 W. Håll mobiltelefonen mot det öra som är längst bort från enheten. Enheten har testats enligt standarderna EN :2008 och ANSI/AAMI PC-69:2007 och befunnits kompatibel med mobiltelefoner och andra handhållna sändare med liknande effekt. Dessa sändningstekniker täcker in huvuddelen av de mobiltelefoner som används över hela världen. Enhetens kretssystem är konstruerat för att under nominella funktionstillstånd utesluta eventuella effekter från mobiltelefoner. Elektromagnetisk störning (EMI) Instruera patienten att undvika enheter som genererar kraftig EMI. Elektromagnetisk störning kan leda till att oönskad terapi avges. och kan även störa eller skada enheten. Patienten bör förflytta sig bort från EMI-källan eller stänga av källan eftersom enheten då vanligtvis återgår till dess normala funktion. Elektromagnetisk störning kan avges från följande källor: högspänningsledningar kommunikationsutrustning som mikrovågssändare, nätdrivna förstärkare eller amatörsändare med hög effekt elektrisk utrustning inom industrin som bågsvetsar, induktionsugnar eller motståndssvetsar Hushållsapparater som fungerar korrekt och är korrekt jordade genererar normalt sett inte tillräckligt mycket EMI för att störa funktionen hos enheten. Det finns rapporter om övergående störningar av elektriska handverktyg eller elektriska rakapparater, som använts direkt över implantationsstället för enheten. Utvärdera noggrant risken för ökad mottaglighet för EMI och oversensing innan känsligheten ändras till den lägsta (känsligaste) inställningen på 0,15 mv. Varularm Varularm som till exempel stöldskyddssystem i affärer kan påverka enheterna och orsaka felaktig terapi. Tala om för patienten att han/hon ska gå rakt igenom sådana system och inte uppehålla sig i närheten av dessa under längre tid än nödvändigt. Statiska magnetfält Patienter bör undvika utrustning eller situationer där de kan utsättas för statiska magnetfält över 10 gauss eller 1 mt. Statiska magnetfält kan inaktivera takyarytmidetektion. Statiska magnetfältskällor är till exempel stereohögtalare, Läkarmanual 29

30 bingostavar, extraktorstavar, sugmunstycken, magnetiska brickor eller magnetiska terapiprodukter. 2.8 Möjliga biverkningar Möjliga komplikationer som förknippas med användning av transvenösa elektroder och stimuleringssystem inbegriper, men är inte begränsade till, följande händelser: acceleration av takyarytmier (orsakade av enheten) luftembolism blödning avstötningsreaktioner inklusive lokal vävnadsreaktion hjärtdissektion perforation av hjärtat hjärttamponad kronisk nervskada dödsfall endokardit erosion erosion genom huden kraftig fibrotisk vävnadstillväxt extrusion flimmer eller andra arytmier vätskeackumulering hematom- eller cystbildning hjärtblock hjärt- eller venväggsruptur hematom/serom infektion keloidbildning nötning eller avbrott på elektroden migration/dislokation av elektroden muskelstimulering, nervstimulering eller båda myokardskada myokardretning myopotential avkänning utgjutning i perikardiet gnidskador i perikardiet pneumothorax potentiell mortalitet på grund av oförmåga att avge terapi avstötningsreaktioner (lokal vävnadsreaktion, tröskelförhöjning fibrotisk vävnadsbildning, migration av enheten) tromboemboli trombo- och luftembolism trombos elektrodrelaterad transvenös trombos klaffskador (speciellt i ömtåliga hjärtan) venös ocklusion perforation av ven eller hjärta 30 Läkarmanual

31 Ytterligare möjliga komplikationer som förknippas med användning ICD-system omfattar bland annat följande händelser: felaktiga chocker potentiell mortalitet på grund av oförmåga att defibrillera förbiledning av ström eller isolering av myokardiet under defibrillering Patienter som är känsliga för frekventa chocker trots medicinsk behandling kan utveckla psykologisk intolerans mot ett ICD-system som kan omfatta följande tillstånd: beroende depression rädsla för för tidig urladdning av batteriet rädsla för chock i medvetet tillstånd rädsla för att förmågan till chock kan försvinna inbillad chock (fantomchock) Läkarmanual 31

32 3 Användning av programmeraren 3.1 Upprätta telemetri mellan enheten och programmeraren Telemetri kan upprättas mellan enheten och programmeraren med Medtronic CareLink-programmeraren modell Det går också att upprätta telemetri med Medtronic CareLink-programmeraren modell 2090 med Conexus-telemetri utan trådlös telemetri. Dessutom måste ett Medtronic programmeringshuvud modell 2067 eller 2067L användas. Information om hur programmeraren ställs in för en patientundersökning finns i referenshandboken till programmeraren Upprätta telemetri mellan enheten och programmeraren Upprätta telemetri mellan programmeraren och enheten genom att placera programmeringshuvudet över enheten. Lyckad avläsning eller programmering av enheten är en bekräftelse på att tillförlitlig kommunikation har upprättats mellan enheten och programmeraren. Observera: Programmeringshuvudet innehåller en magnet som kan avbryta takyarytmidetektion. När telemetri upprättats mellan enheten och programmeraren avbryts inte detektionen. Då programmeringshuvudet är placerat över enheten och telemetrikontakt har upprättats släcks den gula lampan på programmeringshuvudet, och en eller flera gröna indikatorlampor tänds. Den bästa placeringen av programmeringshuvudet erhålls om det förs runt över den implanterade enheten, tills det största antalet gröna lampor tänds. Placera programmeringshuvudet så att minst två (2) av de gröna lamporna är tända, vilket säkerställer pålitlig telemetri. Undersökningen avslutas inte om programmeringshuvudet skulle glida av patienten. Lägg tillbaka programmeringshuvudet över enheten för att fortsätta att programmera eller läsa av enheten. Observera: Mer information om den allmänna användningen av programmeringshuvudet finns i referenshandboken till programmeraren. 32 Läkarmanual

33 3.1.2 Upprätthålla tillförlitlig telemetri Tillförlitlig telemetri mellan den implanterade enheten och programmeraren kan förväntas i ett vanligt undersökningsrum eller operationsrum. Om det är svårt att upprätthålla en jämn och pålitlig telemetri mellan patientens implanterade enhet och programmeraren ska alla källor till elektromagnetisk interferens (EMI) som kan påverka telemetrisignalen tas bort och sedan ska programmeringshuvudet placeras så att minst två (2) av de gröna lamporna på programmeringshuvudet lyser. Observera: Om programmeringen störs av EMI eller av utebliven telemetri måste telemetrin återupprättas och sedan måste enheten programmeras på nytt. 3.2 Utföra en undersökning I början av en undersökning avläser programmeraren patientens enhet. Eftersom programmeraren samlar in och lagrar data för varje undersökning, måste en ny undersökning startas för varje patient. Den föregående undersökningen måste avslutas innan en undersökning av en ny patient kan startas Starta en undersökning Obs! Om det inträffar ett fel i programmeraren (till exempel ett fel på pekpennan) kan det leda till att programmeringen blir felaktig eller att det inte går att avsluta en pågående åtgärd eller aktivitet. Om det skulle inträffa ett fel i programmeraren ska strömmen till programmeraren omedelbart stängas av så att telemetrin inaktiveras och eventuella pågående aktiviteter som styrs av programmeraren avslutas. Observera: Under en initial avläsning är endast akuta programmeringsfunktioner tillgängliga Att starta en patientundersökning 1. Sätt på programmeraren. 2. Placera programmeringshuvudet över enheten och upprätta telemetri. 3. Tryck på knappen I på programmeringshuvudet, eller välj [Find Patient ] (sök patient). Läkarmanual 33

34 3.2.2 Effekter på enheten och telemetrin under en patientundersökning Takyarytmidetektion under en undersökning Om en magnet placeras över enheten inaktiveras tillfälligt takyarytmidetektion och en asynkron, fast antibradykardi-stimulering inleds. Programmeringshuvudet innehåller en magnet som kan göra att magnetfunktion inträffar. Magnetfunktion inträffar dock inte om telemetri har etablerats mellan enheten och programmeraren. Pågående episoder under en telemetriundersökning När telemetri upprättats och programmeringshuvudet placeras över enheten då en detekterad arytmiepisod pågår kommer enheten att behandla arytmin som vanligt. Om ingen telemetri kunde upprättas och programmeringshuvudet placeras över enheten gör magneten inuti programmeringshuvudet att enheten avbryter detektionen. Kondensatoruppladdning under en telemetriundersökning Störningar som orsakas av kondensatoruppladdning kan påverka telemetrin mellan enheten och programmeraren. Programmeringshuvudets indikatorlampor kan släckas under laddningstider. Det är normalt att lamporna på programmeringshuvudet släcks i det här tillståndet. Observera: P -knappen på programmeringshuvudet är inaktiverad under alla EP-studietester och manuella systemtester. Under takyarytmiinduktioner är programmeringshuvudets knapp I också inaktiverad. Marköröverföringar under en telemetriundersökning Enheten överför kontinuerligt Marker Channel-data och kompletterande markördata när telemetri är upprättad och programmeringshuvudet är placerat över enheten. Enheten stoppar dessa överföringar när programmeringshuvudet lyfts upp, såvida inte funktionen Holter-telemetri är programmerad till On (på). Om Holter-telemetri är programmerad till On (på) överför enheten Marker Channel- och kompletterande markördata oberoende av programmeringshuvudets placering Avläsa enheten under undersökningen I början av en undersökning avläser programmeraren patientens enhet. Enheten kan även avläsas manuellt när som helst under undersökningen med hjälp av följande steg: 1. Välj [Interrogate ] (avläs) på kommandofältet. Enheten kan även avläsas genom att trycka på knappen I på programmeringshuvudet. 2. Välj alternativet Since last session (sedan senaste undersökning) i avläsningsfönstret om information som samlats in sedan den senaste patientundersökningen ska visas. Välj alternativet All (alla) om all information i enheten ska visas. 3. Välj [Start]. 34 Läkarmanual

35 Observera: Enheten kan inte avläsas i en nödsituation. Innan enheten kan avläsas måste skärmen Emergency (nödsituation) stängas Avsluta en patientundersökning Att avsluta en patientundersökning 1a 2 1b För att gå igenom eller skriva ut en lista med de ändringar som gjorts under den senaste undersökningen, välj Session > Changes This Session (undersökning > ändringar under denna undersökning). a. Gå igenom de programmeringsändringar som genomförts under patientundersökningen. b. Välj [Print ] (skriv ut) för att skriva ut en rapport över ändringarna. 2. Välj [End Session ] (avsluta undersökning). Läkarmanual 35

36 3. Välj [Save To Disk ] (spara på diskett) för att spara undersökningens data på ett USB-minne eller en diskett. 4. För att avsluta undersökningen och återgå till fönstret Select Model (välja modell), välj [End Now] (avsluta nu). Eftersom programmeraren samlar in och lagrar data vid varje undersökning, är det viktigt att avsluta en undersökning på rätt sätt. Undersökning av en annan patient bör inte påbörjas förrän tidigare undersökning har avslutats med förfarandet som beskrivs i detta avsnitt. Observera: Om programmeraren detekterar ett serienummer som skiljer sig från det som lästes in under inledande avläsning kommer den automatiskt att avsluta undersökningen. Innan undersökningen avslutas kan man välja mellan följande alternativ: Spara data från undersökningen på diskett. Spara undersökningsdata på ett USB-minne. 3.3 Bildskärmsfunktioner Programmerarens bildskärm är ett gränssnitt som visar text och grafik. Det är också en kontrollpanel som visar knappar och menyalternativ som kan väljas med hjälp av pekpennan. Huvuddelarna i en vanlig bildskärm under en patientundersökning visas i Figur Läkarmanual

37 Figur 2. Huvuddelarna av en bildskärm 1 Aktivitetsfält 2 Statusfält 3 Fönster med kontinuerligt EKG 4 Aktivitetsområde 5 Kommandofält 6 Verktygspalett Aktivitetsfält Allra överst i bildskärmen finns aktivitetsfältet. Aktivitetsfältet har också en grafisk återgivning av programmeringshuvudets ljuspanel för telemetristyrka. Figur 3. Aktivitetsfält 1 Ikonen för telemetri och indikatorn för telemetristyrka 2 Diskettindikator 3 USB-indikator 4 Analysatorikon 5 Enhetsikon Läkarmanual 37

38 Diskettindikatorn och USB-indikatorn kan visas på olika sätt: USB-indikatorn är grön när ett USB-minne är anslutet till programmeraren. Diskettenheten är då inte tillgänglig och diskettindikatorn är inaktiverad. Diskettindikatorn är grön när inte finns något USB-minne anslutet till programmeraren. Diskettenheten är tillgänglig när en diskett är isatt Statusfält När enheten har avlästs kan statusfältet överst i bildskärmen (omedelbart under aktivitetsfältet) användas för att utföra några grundläggande funktioner och kontrollera enhetens aktuella status. Figur 4. Statusfält För tillfället aktiv stimuleringsfunktion 2 Programmerad detektions- och terapikonfiguration 3 Knappar som används för att återgå till eller avbryta detektion 4 Automatisk detektionsstatus 5 Indikator som visar att en takyarytmiepisod pågår 6 Antingen aktuell episod, terapi eller manuella funktioner eller enhetens namn och modellnummer Fönster med kontinuerligt EKG I fönstret för kontinuerligt EKG visas EKG, Leadless EKG, Marker Channel och EGM-kurvsegment överförda med telemetri. Förutom kurvsegment visar fönstret med kontinuerligt EKG följande information: Hjärtfrekvensen och frekvensintervallet visas om telemetri har upprättats med enheten. Hänvisningarna ovanför kurvsegmenten visar den punkt vid vilken parametrarna är programmerade. Det kontinuerliga EKG:t visas som standard i delvisningen, enligt Figur 5. Det går att expandera detta fönster till full storlek genom att klicka på den lilla rutan i det övre högra hörnet av fönstret eller genom att välja [Adjust ]. För information om fönstret för kontinuerligt EKG, se Avsnitt 3.11, Arbeta med kontinuerligt EKG, sidan Läkarmanual

PROTECTA VR D364VRG. Läkarmanual

PROTECTA VR D364VRG. Läkarmanual PROTECTA VR Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) SmartShock -teknik (diskriminering för RV-elektrodstörning, larm avseende RV-elektrodintegritet, T-vågsdiskriminering, Confirmation+,

Läs mer

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual ADVISA DR Digital tvåkammarpacemaker (OAE-DDDR) MVP -funktion med komplett Capture Management -diagnostik (ACM, RVCM), AT/AF Suite-diagnostik och -behandling, OptiVol -vätskeövervakning samt TherapyGuide

Läs mer

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR)

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR) VIRTUOSO VR D164VWC Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR) Implantationsmanual 0123 2006 Följande lista innehåller

Läs mer

EVERA XT VR DVBB2D4. Manual till enheten

EVERA XT VR DVBB2D4. Manual till enheten EVERA XT VR DVBB2D4 Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknik, OptiVol 2.0-vätskeövervakning, Complete Capture Management -diagnostik (RVCM)

Läs mer

VIVA XT CRT-D DTBA2D1

VIVA XT CRT-D DTBA2D1 VIVA XT CRT-D DTBA2D1 Implanterbar digital cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, AdaptivCRT -algoritm, CardioSync -optimering, SmartShock -teknik,

Läs mer

MAXIMO TM DR 7278. Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (VVE-DDDR) Referensmanual

MAXIMO TM DR 7278. Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (VVE-DDDR) Referensmanual MXIMO TM DR 7278 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (VVE-DDDR) Referensmanual 2003 0123 Maximo TM DR 7278 0 Referensmanual 0 En handbok för användning och programmering av modell 7278 Maximo

Läs mer

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020 Copyright 2011 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Med ensamrätt. Begränsad programlicens och användning av

Läs mer

Implantationsmanual. Frekvensmodulerad enkammarpacemaker

Implantationsmanual. Frekvensmodulerad enkammarpacemaker Implantationsmanual Frekvensmodulerad enkammarpacemaker blank blank INNEHÅLL 1. Allmän beskrivning... 6 2. Indikationer... 6 3. Kontraindikationer... 6 3.1. Allmänt... 6 3.2. Eventuella komplikationer...

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal.!usa Endast Rx!USA Apparatspårning Amerikanska

Läs mer

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A Bruksanvisning M4735A HeartStart XL defibrillator/monitor Observera Om den här utgåvan Utgåva 7 Tryckt i USA Publikationsnummer M4735-91906 Informationen i den här

Läs mer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKSANVISNING Information om inställning, användning, underhåll och tillbehör M5066A Utgåva 6 Sidan är avsiktligen tom. framifrån A överst B bakifrån överst K C l J D I I S E

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

412097 Defibrillator Telefunken AED semiautom. akutset och väska 412074 Väggfäste Telefunken AED AED Wallmount 412098 Defibrilleringselektrod t

412097 Defibrillator Telefunken AED semiautom. akutset och väska 412074 Väggfäste Telefunken AED AED Wallmount 412098 Defibrilleringselektrod t Artikelnr: Produkt 412097 Defibrillator Telefunken AED semiautom. akutset och väska 412074 Väggfäste Telefunken AED AED Wallmount 412098 Defibrilleringselektrod t Telefunken AED vuxen (Hållbarhet 3 år)

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Bruksanvisning 2013 Welch Allyn. Med ensamrätt. För att stödja den avsedda användningen av produkten som beskrivs i denna publikation, tillåts inköparen

Läs mer

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv Paradigm Veo Användarhandbok 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Med ensamrätt. Bolus Wizard, CareLink, Dual Wave, Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set, Silhouette, Sof-set och Square Wave är

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Infinity CentralStation

Bruksanvisning Infinity CentralStation Bruksanvisning Infinity CentralStation VARNING För korrekt användning av denna medicintekniska produkt, läs och följ denna bruksanvisning. Infinity CentralStation Programvara VG1 och Infinity M300 Typografiska

Läs mer

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM www.lidco.com Version 1.04 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält

Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält Monica Sandström, Amanda Johansson, Jonna Wilén, Kjell Hansson Mild, Berndt

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer