anta delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "anta delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Delegationsordning 2015 FRI Sammanfattning Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd som är underställd nämnden. Förvaltningen har skrivit ett förslag till en revidering av nuvarande delegationsordning, där ärenden som tidigare inte funnits med är tilllagda och vissa förslag till ändringar av beslut och delegater är gjorda. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att anta delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse fritidsnämndens delegationsordning 2015 Delegationsordning 2015 med markerade ändringar Delegationsordning 2015 tvättad Beslutsplanering Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd som är underställd nämnden. Det finns två bilagor till ärendet. I den första bilagan är förslagen till förändringar markerade. Text som är röd föreslås tas bort och text som är markerat i grönt föreslås läggas till. Den andra bilagan visar hur delegationsordningen kommer att se ut i sin helhet, om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Ansvariga Yvonne Gustafsson Administrativ chef Bo Sjöström SIGNERAD

2 DELEGATIONSORDNING Fritidsnämnden Förslag till fritidsnämnden december 2013 januari 2015

3 1 Om delegation VILKA BESLUT KAN DELEGERAS? VILKA BESLUT KAN INTE DELEGERAS? VIDAREDELEGATION BESLUTSFATTANDE ÄRENDEN SOM INTE FINNS I DELEGATIONSORDNINGEN ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT ÖVERKLAGANDEN Laglighetsprövning Förvaltningsbesvär Förkortningar Offentlighet och sekretess Ekonomi Personal Föreningsärenden Verksamhetsärenden Övriga ärenden

4 1 Om delegation En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är emellertid praktiskt omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta nämnden från att behöva fatta beslut. Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd som är underställd nämnden. En nämnds rätt att besluta om delegation regleras dels i kommunallagen (1991:900), KL, dels i speciallagstiftning. Fritidsnämnden är en kommunal nämnd enligt KL. 1.1 VILKA BESLUT KAN DELEGERAS? Beslut av rent förberedande eller rent verkställande karaktär kräver ingen delegation utan sådana beslut kan tjänstemännen fatta på egen hand. Detta gäller alltså ett beslutsfattande där beslutet är givet på förhand utan att det föreligger ett verkligt bedömningsutrymme, t.ex. beslut om debitering enligt en taxa. Nämndens rätt att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns ett utrymme för överväganden och bedömningar, dock utan att detta utrymme är forum för politiska värderingsfrågor, t.ex. myndighetsutövning som inte är av principiell natur och verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Genom delegation effektiviseras den kommunala förvaltningen, och medborgarna ges en bättre service. Bestämmelser om delegering av ärenden inom en kommunal nämnd finns i 6 kap KL. Enligt 6 kap. 33 KL får en nämnd uppdra åt: ett utskott en ledamot eller ersättare en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden. 1.2 VILKA BESLUT KAN INTE DELEGERAS? I följande slag av ärenden får beslutanderätten med stöd av 6 kap. 34 KL inte delegeras: ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Det är dock tillåtet att delegera ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda av principiell beskaffenhet som enligt specialförfattning får delegeras till utskott. 1.3 VIDAREDELEGATION Nämnden kan genom beslut ge direktören rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd enligt 6 kap. 37 kommunallagen. Nämnden ska hela tiden ha kännedom om vem som har rätt att fatta beslut. 1.4 BESLUTSFATTANDE Delegationen innebär att beslutanderätten i de i delegationsordningen angivna ärendena överlämnats till delegaten som träder i nämndens ställe. Beslut fattas sålunda på nämndens vägnar och har samma rättsverkan som beslut fattade av nämnden i plenum. Beslutsrätten enligt delegationsordningen gäller tills vidare och kan återkallas eller ändras av nämnden. 2

5 Delegerad beslutanderätt ska utövas i överensstämmelse med gällande författningar samt kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndens styrdokument samt rymmas inom ramen för anslagna medel. Ärenden delegerade till nämndens ordförande beslutas vid förhinder av denna av vice ordföranden. Beslut som fattas av viss beslutsfattare med stöd av delegering får även fattas av överordnad beslutsfattare. Med avdelningschef i delegationsordningen avses chef för administrativa-, ekonomi-, evenemang- och rekreations-, förenings- och driftavdelningen. Med enhetschef i delegationsordningen avses arbetsledare underställd avdelningschef. Med sektionschef i delegationsordningen avses arbetsledare underställd enhetschef. Den som är jävig i ett visst ärende får inte besluta i det eller ens delta i handläggningen. Bestämmelser om jäv finns i 6 kap KL. Om en delegat är jävig överlämnas ärendet för avgörande till närmaste chef eller nämnden. Till ett enligt förvaltningsbesvär överklagbart beslut ska fogas en korrekt överklagandehänvisning. 1.5 ÄRENDEN SOM INTE FINNS I DELEGATIONSORDNINGEN Ärenden av ren verkställighetskaraktär upptas inte i en delegationsordning. Ärenden som är av principiell natur eller som enligt författning inte får delegeras finns självfallet inte heller upptagna i delegationsordningen. 1.6 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Enligt 6 kap. 35 KL ska beslut som fattats med stöd av delegation anmälas till nämnden. Alla beslut som har fattats med stöd av delegation från nämnden ska anmälas till nämnden vid närmast påföljande nämndssammanträde. Alla beslut som har fattats med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska först anmälas till förvaltningschefen och sedan till nämnden vid närmast påföljande nämndssammanträde. 1.7 ÖVERKLAGANDEN Delegationsbesluten kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut dvs. antingen med stöd av 10 kap. KL genom laglighetsprövning eller med stöd i specialförfattning genom förvaltningsbesvär. Ett beslut överklagas skriftligt Laglighetsprövning Överklaganden enligt laglighetsprövningsinstitutet ska ske inom tre veckor från den dag då justering tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla av protokollet från det sammanträde, då delegationsbeslutet anmäldes. Beslutsfattaren har ingen skyldighet att bifoga anvisning om hur man begär laglighetsprövning. Överklagandet ska inges av klaganden direkt till Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, Malmö. Förvaltningsrätten kan endast pröva lagligheten men inte lämpligheten i ett beslut. Rätten kan upphäva det överklagade beslutet men inte sätta något annat beslut i dess ställe Förvaltningsbesvär Bestämmelserna om laglighetsprövning gäller inte om det i en specialförfattning anges hur beslut enligt denna författning ska överklagas. Det blir då fråga om förvaltningsbesvär. Besluten överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten i Malmö är den domstol i första instans som är behörig att pröva överklaganden av Malmö kommuns beslut. 3

6 1.8 Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AGU Arbetsgivarutskott AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) BrB Brottsbalken (1962:700) FL Förvaltningslagen (1986:223) KL Kommunallagen (1991:900) LAS Lagen (1982:80) om anställningsskydd OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) PUL Personuppgiftslagen (1998:204) PUO Personuppgiftsombud SAM Arbetsmiljöverkets föreskrift (2000:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 4

7 2. Offentlighet och sekretess Ärende Lagrum Delegat Kommentar Beslut att lämna ut allmän handling, uppgifter i allmän handling 2 kap. 12 TF, OSL Beslut att lämna ut handling/uppgift i allmän handling till enskild med uppställande av förbehåll 10 kap. 14 OSL en Beslut att inte lämna ut allmän handling/uppgifter i allmän handling med stöd i TF och OSL Den som har vården om en handling en Stadsjuristen kan sätta upp beslutsförslag Stadsjuristen kan sätta upp beslutsförslag 2.4 Yttrande vid överklagande Vederbörande beslutsdelegat Stadsjuristen kan sätta upp beslutsförslag 3. Ekonomi Ärende Lagrum Delegat Kommentar VISSA EKONOMISKA ÄRENDEN Utse besluts- och behörighetsattester samt ersättare för dessa Utse tillfälliga ersättare för besluts- och behörighetsattester Bevilja kassaförlag (handkassa) Bevilja kredit- och betalkort försäljning av egen produktion Firmatecknare enligt särskilt beslut Budgetansvarig periodisering av kommunbidrag Tecknande och uppsägning av företagskonto och checkkonto 5

8 Direktuttag från post- och bankgiro, lösa ut postförsändelser till fritidsnämnden, postanvisningar och utbetalningskort. ÄRENDEN OM UPPHANDLING OCH AVROP tecknande och uppsägning av serviceavtal och avrop på ramavtal. Ekonom Budgetansvarig 3.10 Upphandling som inte avser drift av verksamhet eller är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt: < ett basbelopp per tillfälle < två basbelopp per tillfälle < Sju basbelopp per tillfälle > Sju basbelopp per tillfälle Sektionschef Enhetschef antagande av anbud (tilldelningsbeslut) samt tecknande av avtal avseende upphandlingar som inte är inom ramen för verksamhetens normala drift. AVTAL, HYRESAVTAL, LEASINGAVTAL tecknande av leasingavtal: VISAB Övriga Avtal avseende extern förhyrning av lokal. Budgetansvarig 3.14 Kommuninterna avtal avseende förhyrning av lokaler och anläggningar samt förlängning av ingånget avtal, om hyreshöjningen inte är väsentlig. 6

9 3.15 Avtal avseende fast uthyrning av fritidsförvaltningens lokaler. Enhetschef Avtal gällande seriespel och evenemang/arrangemang Reklamavtal efter av nämnden fastställda riktlinjer, s.k. goodwillavtal Tecknande av sponsorsavtal Enhetschef och Enhetschef 3.19 Tecknande av riskavtal uppsägning av hyresgäst pga. obetald hyra. INVENTERINGAR, AVSKRIVNING, FÖRSÄLJNING AV INVENTARIER, AVSKRIVNING FÖRLUSTER nedskrivning och avskrivning av anläggningstillgångar. försäljning av inventarier Ge anstånd med betalning och besluta om avbetalningsplan för fordringar omfattande: < = två basbelopp och högst sex månaders anstånd 3.24 > två basbelopp eller över sex månaders anstånd Kvarhållande av föreningsbidrag exkl. lönebidrag som avdrag för förfallna fordringar, där det totala avdraget är: < = 1 basbelopp < = 3 basbelopp > 3 basbelopp 7

10 Beslut gällande avstängning från aktivitetsytor och andra tjänster pga. förfallen fordran: för alla kunder med undantag för registrerade föreningar för registrerade föreningar avskrivning av förluster på fordringar (inte lön): < ett halvt basbelopp < = två basbelopp > två basbelopp SKADESTÅND OCH ERSÄTTNINGAR ersättning för skada som åsamkats tredje man, på fritidsnämndens anläggningar eller förorsakad av personal: < = kronor Enhetschef < = ett basbelopp 4. Personal Ärende Lagrum Delegat Kommentar ANSTÄLLNINGSBESLUT ANSTÄLLNINGSÄRENDEN Grundbefattningar 4.1 Tillsvidareanställning 4 LAS Närmaste chef Tidsbegränsad anställning > 6 månader 5 LAS Närmaste chef Provanställning - grundbefattning AB 4 mom.2 Närmaste chef Tidsbegränsad anställning av arbetstagare över 67 år < 90 dagar 5 LAS Närmaste chef Tidsbegränsad anställning av arbetstagare över 67 år > 90 dagar 5 LAS Arbetsgivarutskottet HR-chef för framställan till HR-strategiska avdelningen 8

11 4.6 Tillsvidareanställning 4 LAS Lön och anställningsvillkor fastställs i samråd med HR-strategiska avdelningen 4.7 Tidsbegränsad anställning > 6 månader 5 LAS Övriga chefsbefattningar Tillsvidareanställning: Enhetschef/ Sektionschef 4 LAS Närmaste chef Tidsbegränsad anställning > 6 månader 5 LAS Närmaste chef ARBETSMILJÖ 4.10 Arbetsmiljöuppgifter 3 kap. AML, 6 SAM TILLFÖRORDNANDE Utse tillförordnad fritidsdirektör vid ordinarie fritidsdirektörs frånvaro TJÄNSTERESOR OCH DELTAGANDE I KURSER Tjänsteresor och deltagande i kurs/konferens utanför Norden. Kan vidarefördelas. Den som mottar fördelningen ska ha kompetens att utföra uppgiften, befogenhet att vidta åtgärder när problem uppstår samt möjlighet att returnera fördelas uppgift. 5. Föreningsärenden Ärende Lagrum Delegat Kommentar bidrag för anställda som uppbär lönebidrag. arrangemangsbidrag för mindre arrangemang stipendiet Fritidsexpressen Enhetschef evenemang Sekreterare Bevaka beslut dec 9

12 arrangemangsbidrag för större arrangemang, där bidragsbelopp = kronor arrangemangsbidrag för större arrangemang, där bidragsbelopp > kronor jämställdhetsbidrag, där bidragsbelopp = kronor jämställdhetsbidrag, där bidragsbelopp > kronor Från förening begära in medlemsförteckning, bokföring, yttranden, förklaringar och upplysningar i övrigt som är av betydelse för bidragsgivning. Välja ut förening för särskild granskning i enlighet med fritidsnämndens allmänna bestämmelser för föreningar. Beslut att i avvaktan på resultat av granskning, kvarhålla bidrag från förening: Enhetschef evenemang Sekreterare Sekreterare < = 1 månad < = 3 månader Arbetsutskott 5.11 bidrag för lovverksamhet. Sekreterare 10

13 5.12 bidrag för spontan i stan Sekreterare utbildningsbidrag registrering av förening till nivå 1, 2, 3 eller organisation enligt bidragsbestämmelserna Återkallande av registreringsnivå för förening som inte längre uppfyller kriterierna för att vara registrerad på den aktuella nivån. bidrag för särskilda insatser i enlighet med verksamhetsplan och budget, upp till och med kronor per förening. Sekreterare Sekreterare Undantag föreligger om föreningen inte uppfyller villkor för att vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer bidrag till kulturoch samlingslokaler, enligt principer fastställda i särskilt beslut Avregistrera förening som inte inkommer med föreningsrapport enligt bidragsbestämmelserna. 6. Verksamhetsärenden Ärende Lagrum Delegat Kommentar LOKAL- PLANFÖRDELNING, UTHYRNING säsongsfördelning Tilldelning av tid enligt fördelningsprinciperna. Förändring av säsongsfördelning av lokaler och planer AVSTÄNGNING AV BESÖKARE/FÖRENING Sekreterare 11

14 6.3 Avstängning av besökaren under, högst tre månader, vid allvarlig incident eller för att besökare vid upprepade gånger gjort sig skyldig till ordningsstörande beteende, av sådant slag att grund för avvisning förelegat Sektionschef 6.4 att tillfälligt, högst under 30 dagar, frånta en förenings rätt att utnyttja aktivitetsytor om föreningen åsamkat en allvarlig incident eller vid upprepade gånger inte följer fastlagda ordningsoch skötselregler. LOTTERITILLSTÅND 6.5 lotteritillstånd Lotterilagen (1994:1000) AVSTEG avsteg från prislistan. Avvikelser från fastställd prislista avseende uthyrning av anläggning i samband med arrangemang Avvikelser från fastställd prislista och bidragsbestämmelser avseende tidsfaktor för ansökan om arrangemang och arrangemangsbidrag Enhetschef evenemang Enhetschef evenemang 7. Övriga ärenden Ärende Lagrum Delegat Kommentar Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Föra fritidsnämndens talan i allmän domstol och förvaltningsdomstol 6 kap. 36 KL Ordföranden i nämnden, första vice ordförande, vid dennes förfall andre vice ordförande en med rätt att vidaredelegera samt stadsjurist. 12

15 7.3 Överklaganden av förvaltningsdomstols dom och fortsatt kommunicering i målet, om ursprungsbeslutet fattats av delegat samt avgivande av yttranden till förvaltningsdomstol där ursprungsbeslutet fattas av delegat. Delegaten i ursprungsbeslutet Avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 7.4 Rättidsprövning och beslut om avvisning om överklagandet har kommit in för sent 24 1 st. FL Delegaten i ursprungsbeslutet 7.5 förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 7.6 Teckna samverkansavtal och likande med kommuner, landsting m.m. 7.7 Beslut efter ansökan om information enligt 26 PUL 26 PUL Enhetschef i samråd med PUO Kan överklagas enligt 52 PUL till allmän förvaltningsdomstol/ 10 (2011:454) 7.8 Beslut på begäran om rättelse av personuppgift som behandlats felaktigt och underrättelse till tredje man 28 PUL 9 (2001:454) Enhetschef i samråd med PUO Kan överklagas enligt 52 PUL, 10 (2001:454) 7.9 Beslut efter ansökan om information enligt 29 2st PUL 29 2 st PUL Enhetschef i samråd med PUO Kan överklagas enligt 52 PUL 7.10 Beslut på begäran om upplysningar enligt 42 PUL 42 PUL Enhetschef i samråd med PUO Kan överklagas enligt 52 PUL 13

16 DELEGATIONSORDNING Fritidsnämnden Förslag till fritidsnämnden januari 2015

17 1 Om delegation VILKA BESLUT KAN DELEGERAS? VILKA BESLUT KAN INTE DELEGERAS? VIDAREDELEGATION BESLUTSFATTANDE ÄRENDEN SOM INTE FINNS I DELEGATIONSORDNINGEN ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT ÖVERKLAGANDEN Laglighetsprövning Förvaltningsbesvär Förkortningar Offentlighet och sekretess Ekonomi Personal Föreningsärenden Verksamhetsärenden Övriga ärenden

18 1 Om delegation En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är emellertid praktiskt omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta nämnden från att behöva fatta beslut. Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd som är underställd nämnden. En nämnds rätt att besluta om delegation regleras dels i kommunallagen (1991:900), KL, dels i speciallagstiftning. Fritidsnämnden är en kommunal nämnd enligt KL. 1.1 VILKA BESLUT KAN DELEGERAS? Beslut av rent förberedande eller rent verkställande karaktär kräver ingen delegation utan sådana beslut kan tjänstemännen fatta på egen hand. Detta gäller alltså ett beslutsfattande där beslutet är givet på förhand utan att det föreligger ett verkligt bedömningsutrymme, t.ex. beslut om debitering enligt en taxa. Nämndens rätt att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns ett utrymme för överväganden och bedömningar, dock utan att detta utrymme är forum för politiska värderingsfrågor, t.ex. myndighetsutövning som inte är av principiell natur och verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Genom delegation effektiviseras den kommunala förvaltningen, och medborgarna ges en bättre service. Bestämmelser om delegering av ärenden inom en kommunal nämnd finns i 6 kap KL. Enligt 6 kap. 33 KL får en nämnd uppdra åt: ett utskott en ledamot eller ersättare en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden. 1.2 VILKA BESLUT KAN INTE DELEGERAS? I följande slag av ärenden får beslutanderätten med stöd av 6 kap. 34 KL inte delegeras: ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Det är dock tillåtet att delegera ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda av principiell beskaffenhet som enligt specialförfattning får delegeras till utskott. 1.3 VIDAREDELEGATION Nämnden kan genom beslut ge direktören rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd enligt 6 kap. 37 kommunallagen. Nämnden ska hela tiden ha kännedom om vem som har rätt att fatta beslut. 1.4 BESLUTSFATTANDE Delegationen innebär att beslutanderätten i de i delegationsordningen angivna ärendena överlämnats till delegaten som träder i nämndens ställe. Beslut fattas sålunda på nämndens vägnar och har samma rättsverkan som beslut fattade av nämnden i plenum. Beslutsrätten enligt delegationsordningen gäller tills vidare och kan återkallas eller ändras av nämnden. 2

19 Delegerad beslutanderätt ska utövas i överensstämmelse med gällande författningar samt kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndens styrdokument samt rymmas inom ramen för anslagna medel. Ärenden delegerade till nämndens ordförande beslutas vid förhinder av denna av vice ordföranden. Beslut som fattas av viss beslutsfattare med stöd av delegering får även fattas av överordnad beslutsfattare. Med avdelningschef i delegationsordningen avses chef för administrativa-, ekonomi-, evenemang- och rekreations-, förenings- och driftavdelningen. Med enhetschef i delegationsordningen avses arbetsledare underställd avdelningschef. Med sektionschef i delegationsordningen avses arbetsledare underställd enhetschef. Den som är jävig i ett visst ärende får inte besluta i det eller ens delta i handläggningen. Bestämmelser om jäv finns i 6 kap KL. Om en delegat är jävig överlämnas ärendet för avgörande till närmaste chef eller nämnden. Till ett enligt förvaltningsbesvär överklagbart beslut ska fogas en korrekt överklagandehänvisning. 1.5 ÄRENDEN SOM INTE FINNS I DELEGATIONSORDNINGEN Ärenden av ren verkställighetskaraktär upptas inte i en delegationsordning. Ärenden som är av principiell natur eller som enligt författning inte får delegeras finns självfallet inte heller upptagna i delegationsordningen. 1.6 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Enligt 6 kap. 35 KL ska beslut som fattats med stöd av delegation anmälas till nämnden. Alla beslut som har fattats med stöd av delegation från nämnden ska anmälas till nämnden vid närmast påföljande nämndssammanträde. Alla beslut som har fattats med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska först anmälas till förvaltningschefen och sedan till nämnden vid närmast påföljande nämndssammanträde. 1.7 ÖVERKLAGANDEN Delegationsbesluten kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut dvs. antingen med stöd av 10 kap. KL genom laglighetsprövning eller med stöd i specialförfattning genom förvaltningsbesvär. Ett beslut överklagas skriftligt Laglighetsprövning Överklaganden enligt laglighetsprövningsinstitutet ska ske inom tre veckor från den dag då justering tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla av protokollet från det sammanträde, då delegationsbeslutet anmäldes. Beslutsfattaren har ingen skyldighet att bifoga anvisning om hur man begär laglighetsprövning. Överklagandet ska inges av klaganden direkt till Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, Malmö. Förvaltningsrätten kan endast pröva lagligheten men inte lämpligheten i ett beslut. Rätten kan upphäva det överklagade beslutet men inte sätta något annat beslut i dess ställe Förvaltningsbesvär Bestämmelserna om laglighetsprövning gäller inte om det i en specialförfattning anges hur beslut enligt denna författning ska överklagas. Det blir då fråga om förvaltningsbesvär. Besluten överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten i Malmö är den domstol i första instans som är behörig att pröva överklaganden av Malmö kommuns beslut. 3

20 1.8 Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AGU Arbetsgivarutskott AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) BrB Brottsbalken (1962:700) FL Förvaltningslagen (1986:223) KL Kommunallagen (1991:900) LAS Lagen (1982:80) om anställningsskydd OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) PUL Personuppgiftslagen (1998:204) PUO Personuppgiftsombud SAM Arbetsmiljöverkets föreskrift (2000:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 4

21 2. Offentlighet och sekretess Ärende Lagrum Delegat Kommentar Beslut att lämna ut allmän handling, uppgifter i allmän handling 2 kap. 12 TF, OSL Beslut att lämna ut handling/uppgift i allmän handling till enskild med uppställande av förbehåll 10 kap. 14 OSL en Beslut att inte lämna ut allmän handling/uppgifter i allmän handling med stöd i TF och OSL Den som har vården om en handling en Stadsjuristen kan sätta upp beslutsförslag Stadsjuristen kan sätta upp beslutsförslag 2.4 Yttrande vid överklagande Vederbörande beslutsdelegat Stadsjuristen kan sätta upp beslutsförslag 3. Ekonomi Ärende Lagrum Delegat Kommentar VISSA EKONOMISKA ÄRENDEN Utse besluts- och behörighetsattester samt ersättare för dessa Utse tillfälliga ersättare för besluts- och behörighetsattester Bevilja kassaförlag (handkassa) Bevilja kredit- och betalkort försäljning av egen produktion Firmatecknare enligt särskilt beslut Budgetansvarig periodisering av kommunbidrag Tecknande och uppsägning av företagskonto och checkkonto 5

22 Direktuttag från post- och bankgiro, lösa ut postförsändelser till fritidsnämnden, postanvisningar och utbetalningskort ÄRENDEN OM UPPHANDLING OCH AVROP tecknande och uppsägning av serviceavtal och avrop på ramavtal Ekonom Budgetansvarig 3.10 Upphandling som inte avser drift av verksamhet eller är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt: < ett basbelopp per tillfälle < två basbelopp per tillfälle < Sju basbelopp per tillfälle > Sju basbelopp per tillfälle Sektionschef Enhetschef antagande av anbud (tilldelningsbeslut) samt tecknande av avtal avseende upphandlingar som inte är inom ramen för verksamhetens normala drift AVTAL, HYRESAVTAL, LEASINGAVTAL tecknande av leasingavtal: VISAB Övriga Avtal avseende extern förhyrning av lokal Budgetansvarig 3.14 Kommuninterna avtal avseende förhyrning av lokaler och anläggningar samt förlängning av ingånget avtal, om hyreshöjningen inte är väsentlig 6

23 3.15 Avtal avseende fast uthyrning av fritidsförvaltningens lokaler Enhetschef Avtal gällande seriespel och evenemang/arrangemang Reklamavtal efter av nämnden fastställda riktlinjer, s.k. goodwillavtal Tecknande av sponsorsavtal Enhetschef och Enhetschef 3.19 Tecknande av riskavtal uppsägning av hyresgäst pga. obetald hyra INVENTERINGAR, AVSKRIVNING, FÖRSÄLJNING AV INVENTARIER, AVSKRIVNING FÖRLUSTER nedskrivning och avskrivning av anläggningstillgångar. försäljning av inventarier Ge anstånd med betalning och besluta om avbetalningsplan för fordringar omfattande: < = två basbelopp och högst sex månaders anstånd 3.24 > två basbelopp eller över sex månaders anstånd Kvarhållande av föreningsbidrag exkl. lönebidrag som avdrag för förfallna fordringar, där det totala avdraget är: < = 1 basbelopp < = 3 basbelopp > 3 basbelopp 7

24 Beslut gällande avstängning från aktivitetsytor och andra tjänster pga. förfallen fordran: för alla kunder med undantag för registrerade föreningar för registrerade föreningar avskrivning av förluster på fordringar (inte lön): < ett halvt basbelopp < = två basbelopp > två basbelopp SKADESTÅND OCH ERSÄTTNINGAR ersättning för skada som åsamkats tredje man, på fritidsnämndens anläggningar eller förorsakad av personal: < = kronor Enhetschef < = ett basbelopp 4. Personal Ärende Lagrum Delegat Kommentar ANSTÄLLNINGSBESLUT ANSTÄLLNINGSÄRENDEN Grundbefattningar 4.1 Tillsvidareanställning 4 LAS Närmaste chef Tidsbegränsad anställning > 6 månader 5 LAS Närmaste chef Provanställning - grundbefattning AB 4 mom.2 Närmaste chef Tidsbegränsad anställning av arbetstagare över 67 år < 90 dagar 5 LAS Närmaste chef 4.5 Tidsbegränsad anställning av arbetstagare över 67 år > 90 dagar 5 LAS Arbetsgivarutskottet HR-chef för framställan till HR-strategiska avdelningen 8

25 4.6 Tillsvidareanställning 4 LAS Lön och anställningsvillkor fastställs i samråd med HR-strategiska avdelningen 4.7 Tidsbegränsad anställning > 6 månader 5 LAS Övriga chefsbefattningar Tillsvidareanställning: Enhetschef/ Sektionschef 4 LAS Närmaste chef Tidsbegränsad anställning > 6 månader 5 LAS Närmaste chef ARBETSMILJÖ 4.10 Arbetsmiljöuppgifter 3 kap. AML, 6 SAM TILLFÖRORDNANDE Utse tillförordnad fritidsdirektör vid ordinarie fritidsdirektörs frånvaro TJÄNSTERESOR OCH DELTAGANDE I KURSER Tjänsteresor och deltagande i kurs/konferens utanför Norden Kan vidarefördelas. Den som mottar fördelningen ska ha kompetens att utföra uppgiften, befogenhet att vidta åtgärder när problem uppstår samt möjlighet att returnera fördelas uppgift. 5. Föreningsärenden Ärende Lagrum Delegat Kommentar bidrag för anställda som uppbär lönebidrag. arrangemangsbidrag för mindre arrangemang Enhetschef evenemang 9

26 5.3 arrangemangsbidrag för större arrangemang, där bidragsbelopp = kronor Enhetschef evenemang arrangemangsbidrag för större arrangemang, där bidragsbelopp > kronor jämställdhetsbidrag, där bidragsbelopp = kronor jämställdhetsbidrag, där bidragsbelopp > kronor Välja ut förening för särskild granskning i enlighet med fritidsnämndens allmänna bestämmelser för föreningar Beslut att i avvaktan på resultat av granskning, kvarhålla bidrag från förening Sekreterare 5.9 bidrag för lovverksamhet. Sekreterare 5.10 bidrag för Spontan i stan Sekreterare utbildningsbidrag registrering av förening till nivå 1, 2, 3 eller organisation enligt bidragsbestämmelserna Återkallande av registreringsnivå för förening som inte längre uppfyller kriterierna för att vara registrerad på den aktuella nivån Sekreterare Sekreterare Undantag föreligger om föreningen inte uppfyller villkor för att vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer 10

27 5.14 bidrag för särskilda insatser i enlighet med verksamhetsplan och budget, upp till och med kronor per förening 5.15 bidrag till kulturoch samlingslokaler, enligt principer fastställda i särskilt beslut 5.16 Avregistrera förening som inte inkommer med föreningsrapport enligt bidragsbestämmelserna 6. Verksamhetsärenden 6.1 Ärende Lagrum Delegat Kommentar LOKAL- PLANFÖRDELNING, UTHYRNING säsongsfördelning enligt fördelningsprinciperna AVSTÄNGNING AV BESÖKARE/FÖRENING 6.2 Avstängning av besökaren under, högst tre månader, vid allvarlig incident eller för att besökare vid upprepade gånger gjort sig skyldig till ordningsstörande beteende, av sådant slag att grund för avvisning förelegat Sektionschef 6.3 att tillfälligt, högst under 30 dagar, frånta en förenings rätt att utnyttja aktivitetsytor om föreningen åsamkat en allvarlig incident eller vid upprepade gånger inte följer fastlagda ordningsoch skötselregler 11

28 LOTTERITILLSTÅND 6.4 lotteritillstånd Lotterilagen (1994:1000) AVSTEG avsteg från prislistan. Avvikelser från fastställd prislista avseende uthyrning av anläggning i samband med arrangemang Avvikelser från fastställd prislista och bidragsbestämmelser avseende tidsfaktor för ansökan om arrangemang och arrangemangsbidrag Enhetschef evenemang Enhetschef evenemang 7. Övriga ärenden Ärende Lagrum Delegat Kommentar Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Föra fritidsnämndens talan i allmän domstol och förvaltningsdomstol Överklaganden av förvaltningsdomstols dom och fortsatt kommunicering i målet, om ursprungsbeslutet fattats av delegat samt avgivande av yttranden till förvaltningsdomstol där ursprungsbeslutet fattas av delegat Rättidsprövning och beslut om avvisning om överklagandet har kommit in för sent 6 kap. 36 KL 24 1 st. FL Ordföranden i nämnden, första vice ordförande, vid dennes förfall andre vice ordförande en med rätt att vidaredelegera samt stadsjurist Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 7.5 förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst 12

29 7.6 Teckna samverkansavtal och likande med kommuner, landsting m.m 7.7 Beslut efter ansökan om information enligt 26 PUL 26 PUL Enhetschef i samråd med PUO Kan överklagas enligt 52 PUL till allmän förvaltningsdomstol/ 10 (2011:454) 7.8 Beslut på begäran om rättelse av personuppgift som behandlats felaktigt och underrättelse till tredje man 28 PUL 9 (2001:454) Enhetschef i samråd med PUO Kan överklagas enligt 52 PUL, 10 (2001:454) 7.9 Beslut efter ansökan om information enligt 29 2st PUL 29 2 st PUL Enhetschef i samråd med PUO Kan överklagas enligt 52 PUL 7.10 Beslut på begäran om upplysningar enligt 42 PUL 42 PUL Enhetschef i samråd med PUO Kan överklagas enligt 52 PUL 13

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegations- och beslutsförteckning

Delegations- och beslutsförteckning Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden 2013-09-01 Delegations- och beslutsförteckning Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2012-12-06 248 Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-10-08 162 Vetlanda

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33-38 kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden Individ- och familjeförvaltningen Delegationsordning dnr 2014/00120 015 700 Ansvarig Utfärdad av Berörd verksamhet IoF Nämnd Sara Lantz Hela IoF Utfärdad Reviderad Revideras senast Upphörd rutin 2015-01-02

Läs mer

Ärende nr 3. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning

Ärende nr 3. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning Ärende nr 3 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 1 Tingsryds '\!!V kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Il Au 276 Dm2014/360 002 Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst Antagen av direktionen 2015-04-29 1 Innehållsförteckning sida Allmänt om delegation 3 Förkortningar och förklaringar 5 6 Gymnasieskolan, allmänt 6 Gymnasieskolan,

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Innehållsförteckning Inledning... 2 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 7 Del 3 Personal... 10 Del 4 Vuxenutbildning... 13 Del 5

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Innehållsförteckning Inledning... 2 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen... 3 Del

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer