REMISSVAR Rnr Lilla Nygatan 14 Box STOCKHOLM Tel 08/ Fax 08/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISSVAR Rnr 104.02 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-03-31 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01"

Transkript

1 REMISSVAR Rnr Lilla Nygatan 14 Box STOCKHOLM Tel 08/ Fax 08/ Marie-Louise Strömgren/LE Till Näringsdepartementet HÅLLFAST ARBETSRÄTT FÖR ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV (Ds 2002:56) N2002/10662/ARM SACO vill inledningsvis framhålla vår principiella inställning att arbetsrättsfrågorna bäst skulle lösas inom ramen för partssystemet i kollektivavtal. Vår utgångspunkt är att det främst är genom förhandlingar som man kan göra den erforderliga intresseavvägningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta för att uppnå en hållbar arbetsrätt. SACO instämmer i stort i utredningens analys av arbetsmarknadens utveckling och att den har förändrats sedan den arbetsrättsliga lagstiftningens tillkomst på 1970-talet. Det är därför viktigt att kritiskt granska nuvarande lag med detta perspektiv. Svaret på dagens eventuella arbetsrättsliga problem är inte förändrad lagstiftning. SACO anser att det är viktigt att parterna på arbetsmarknaden tar ansvaret för utvecklingen av arbetsrätten genom fortlöpande regleringar i avtal. Parternas ansvar för processen skulle stärka dess legitimitet. Mot den bakgrunden kommenterar SACO nedan de förslag till lagändringar som lagts inom ramen för det uppdrag Arbetslivsinstitutet fått av regeringen. Arbetstagarbegreppet Utredningen föreslår inga nya lagförslag. SACO anser i likhet med utredningen att i den takt typiska anställnings- respektive uppdragsavtal förändras utifrån hur arbetsmarknaden förändras, är

2 2 det inte en lämplig uppgift för lagstiftaren att närmare ange vilka dessa karaktäristika skall vara. Det faller sig naturligt att en helhetsbedömning görs och att det även fortsättningsvis är en uppgift för rättstillämpningen. SACO bejakar också här, precis som utredningen gör, möjligheten att nå kollektivavtalslösningar. SACO delar också utredningens uppfattning att införandet av en ny mellangrupp i den arbetsrättsliga regleringen inte är en lösning. Man ställs då inför fler gränsdragningsproblem än vad man gör idag; dels att dra gränsen mellan arbetstagare och mellangruppen, dels att dra gränsen mellan mellangruppen och självständiga uppdragstagare. Uppdelningen mellan uppsägningar av personliga skäl respektive på grund av arbetsbrist Utredningen föreslår inga lagändringar. Den nuvarande gränsdragningen behålls mellan uppsägningar av personliga skäl respektive på grund av arbetsbrist. SACO ansluter sig till utredningens bedömningar i denna del. SACO kan konstatera att ett stort antal ärenden finns där arbetsgivaren önskar säga upp en enskild arbetstagare på grund av arbetsbrist. Som påpekats i utredningen kan det här handla om situationer där arbetsgivaren genomför en omorganisation som skapar utrymme för att säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist som man egentligen vill bli av med av personliga skäl såsom för sjukdom. SACO anser att det är mycket angeläget att det finns ett skydd mot godtyckliga uppsägningar av detta slag och att rättstillämpningen skall klara att hantera så kallade fingerade arbetsbristuppsägningar. SACO delar dock utredningens uppfattning att man inte kunnat hitta den tekniska lösning på detta angelägna problem som inte innebär nackdelar i övrigt. De förslag till lösningar som utredningen prövat skulle nämligen innebära att arbetstagare som misskött sig på något sätt skulle få ett starkare anställningsskydd vid omorganisationer än övriga anställda. En effekt som SACO anser vara oacceptabel. Andra förslag som utredningen prövat, men förkastat, skulle ingripa i arbetsgivarens möjligheter att bestämma över verksamhetens inriktning och organisationens utformning på ett påtagligt sätt. SACO delar utredningens uppfattning att dessa frågor inte passar för domstolsprövning.

3 3 Tidsbegränsade anställningar En takregel om längsta tillåtna tid ersätter listan i LAS rörande tillåtna tidsbegränsade anställningar Utredningen föreslår att nuvarande lista över tillåtna visstidsanställningar i Lagen om anställningsskydd tas bort och ersätts med en regel om möjlighet att visstidsanställa upp till 18 månader under en femårsperiod. Vidare föreslås att vikariat för annan anställd skall kunna tillåtas under ytterligare 18 månader. Provanställning föreslås behållas som en ytterligare anställningsform. SACO tillstyrker utredningens förslag om en helt ny förenklad och mer enhetlig modell för reglering av tidsbegränsade anställningar. SACO har sedan länge förordat denna förenkling av regelverket kring de olika anställningsformera. Vi har konstaterat att nuvarande detaljerade regelverk, med dess möjligheter till rullande anställningar på olika typer av tidsbegränsade anställningar, inte har givit arbetstagarna ett tillräckligt skydd mot osäkra anställningar. SACO anser att det är rätt inriktning att rensa i floran av de framvuxna olika typerna av tidsbegränsade anställningsformer, men att det måste finnas ett tak för hur länge arbetsgivaren får anställa på detta sätt. SACO stöder förslaget om att det därmed blir tre typer av tidsbegränsade anställningar kvar: - Provanställning (samma som nu). - Tidsbegränsad anställning, utan angivande av skäl. - Vikariat som särskild form av tidsbegränsad anställning. SACO ansluter sig till utredningens förslag om att den nya formen av tidsbegränsad anställning skall kunna användas upp till 18 månader och vikariat under ytterligare 18 månader under en femårsperiod. SACO är positiv till att anställningsformen provanställning behålls och att den inräknas i taket på de 18 månaderna för hur länge man totalt kan använda sig av tidsbegränsade anställningar för en individ. Detta understryker att den nya formen för tidsbegränsad anställning om högst 18 månader inte är till för att användas för provanställning. SACO anser att provanställningen ofta kan vara en smidig form att använda när avsikten är att, efter en inledande prövotid, tillsvidareanställa en arbetstagare.

4 4 SACO beklagar att utredningen inte ansett sig kunna gå in på de ytterligare möjligheter till tidsbegränsade anställningar som finns i författningar inom den statliga sektorn. Även om SACO har förståelse för vissa av de regleringar som finns i t ex Högskoleförordningen, anser vi att det borde vara möjligt att rensa ytterligare i floran av visstidsanställningar. Att t ex en befattning finansieras med externa medel och osäkerheten om man får dessa även framgent skiljer sig inte på något avgörande sätt från många privata arbetsgivares osäkerhet om framtida orderingång eller beställningar till företaget. SACO ser av den anledningen inte heller något behov av att ha en särreglering för s k projektanställningar i allmänhet. Förstärkt företrädesrätt för tidsbegränsat anställda Utredningen föreslår att företrädesrätten till återanställning skall ske efter sex månaders anställning under en tvåårsperiod. Vidare föreslås att en arbetstagare som är anställd för begränsad tid har rätt till företrädesrätt till återanställning oberoende av skälet till att anställningen inte förlängs. SACO avstyrker utredningens förslag. Vi tror inte att utredningens förslag om en förkortning av tiden från 12 till 6 månader för att tjäna in företrädesrätt till återanställning kommer att få några positiva effekter. Vi befarar att det kan bli tvärtom. Det skulle kunna leda till än kortare anställningar än vad som sker idag. Något som varken arbetstagarna eller arbetsgivarna skulle vara betjänta av. På en arbetsmarknad med ökade krav på större kunskapsinnehåll i befattningarna är detta inte rätt väg att gå. Vi tror att tiden är alltför kort för att många arbetstagare skall ha en fair chans att sätta sig in i arbetet och därmed visa vad man duger till. SACO avstyrker förslaget om att även den som inte får en förlängd anställning på grund av personliga skäl får företrädesrätt till återanställning. SACO anser att detta skulle ge fel signaler ute på arbetsplatserna. En arbetstagare som t ex har stulit eller på annat sätt betett sig mycket illa på sin arbetsplats skulle, när den tidsbegränsade anställningen löper ut, därmed få information om att han eller hon har företrädesrätt till nya lediga arbetstillfällen. SACO anser att detta skulle strida mot det allmänna rättsmedvetandet. SACO delar inte utredningens resonemang om att eventuell misskötsamhet får man ta ställning till först när man skall pröva om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer till en ledig befattning.

5 5 SACO konstaterar att det utredningen vill uppnå, en förstärkt företrädesrätt för tidsbegränsat anställda, inte kommer att få någon påtaglig effekt på det statliga området med den särreglering som finna inom den sektorn. Ett nytt sanktionssystem Utredningen föreslår att överträdelse av takreglerna för tidsbegränsade anställningar liksom reglerna om företrädesrätt för tidsbegränsat anställda skall sanktioneras med ett särskilt vederlag. Detta skall motsvara en tredjedels månadslön för varje anställningsmånad, dock lägst tre månadslöner. Rätten till vederlaget bortfaller bl a om arbetsgivaren erbjuder en tillsvidareanställning. SACO avstyrker utredningens förslag om att vid överträdelse av takreglerna införa ett särskilt vederlag. SACO anser istället att anställningen automatiskt skall övergå i en tillsvidareanställning om tidsgränserna 18 respektive 36 månader överskrids. Erfarenheterna från tillämpningen av den s k vikariatsregeln (nuvarande 5 2 st LAS) är att en sådan regel är fullt möjlig att hantera för såväl arbetsgivare som arbetstagare. SACO anser vidare att en automatikregel understryker att tillsvidareanställning alltjämt skall vara den huvudsakligen förekommande anställningsformen. Enligt SACOs uppfattning bör istället nuvarande sanktionssystem bibehållas med möjlighet till skadestånd enligt 38 LAS och omvandling av visstidsanställningen till tillsvidareanställning enligt ovan. SACO delar inte utredningens uppfattning att det nödvändigtvis måste vara samma sanktion för brott mot takregeln och brott mot företrädesrätten. På det sätt utredningen lagt sitt förslag skulle det vara möjligt för arbetsgivare att tidsbegränsa en anställning i princip hur länge som helt. Först när anställningen upphör förfaller det särskilda vederlaget till betalning. Om arbetsstagaren själv säger upp sig utgår inget vederlag, trots att arbetsgivaren kan ha överskridit takgränserna om 18 respektive ytterligare 18 månader. SACO anser vidare att i många fall kan arbetstagarens fordran vara osäker, det finns risk för missbruk och innebrända pengar vid t ex konkurs. Nuvarande beloppsgränser i lönegarantilagen och tidsbegränsningarna i förmånsrättslagen kommer i många fall inte att räcka till. SACO anser att det är mycket osäkert om det nu föreslagna särskilda vederlaget i arbetslöshetsförsäk-

6 6 ringens mening skulle komma att jämställas med ett allmänt skadestånd och därmed inte påverka rätten till arbetslöshetsunderstöd, som anges i utredningen. Det särskilda vederlaget skiljer sig inte på ett så utmärkande sätt från många av de avgångsvederlag som överenskoms mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sådana avgångsvederlag påverkar idag ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen. Rätt för arbetstagare att säga upp en tidsbegränsad anställning Utredningen föreslår att en arbetstagare får säga upp en tidsbegränsad anställning med en månads uppsägningstid, om inte annat särskilt har avtalats. SACO tillstyrker utredningens förslag. SACO anser att den som får ett annat arbete, t ex en tillsvidareanställning, inte skall behöva tvingas vara kvar i en tidsbegränsad anställning under mycket lång tid. Möjligheten till uppsägning från arbetsgivarens sida skall inte påverkas. Det förutsätter även fortsättningsvis, enligt utredningens förslag, att avtal träffas om denna möjlighet samt att det finns saklig grund för uppsägning i det konkreta fallet. SACO delar denna uppfattning. Lojalitet och samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare Utredningen föreslår att arbetsgivares och arbetstagares ömsesidiga lojalitetsplikt kodifieras i en allmän målsättningsparagraf i LAS. Inför särskilt ingripande förändringar som hänför sig till arbetstagaren personligen föreslås att arbetsgivaren skall samråda med den enskilda arbetstagaren. Vidare föreslås att arbetsgivarens beslut måste grundas på godtagbara skäl. Samtidigt föreslås att arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet enligt 11 i MBL i denna del avskaffas. SACO delar till fullo utredningens uppfattning om vikten av det ömsesidiga samarbetet, respekten och hänsynen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Såväl arbetsgivare som arbetstagare har enligt detta synsätt ömsesidiga skyldigheter att samverka och beakta varandras intressen. SACO anser däremot att detta område bäst lämpar sig för reglering i kollektivavtal och i samband därmed avgivna viljeyttringar. SACO avstyrker därför att en kodifiering av en ömsesidig skyldighet för parterna att informera och samverka med varandra införs i lagstiftningen på sätt

7 7 som föreslås. Till detta kommer allmängiltiga regler som inte skulle behöva kodifieras. SACO konstaterar att detta inte hittills har varit föremål för lagstiftning. På arbetsplatser där klimatet inte speglas av samråd och respekt, kan arbetstagaren bibringas en slags falsk trygghet, trots faktum att arbetsgivaren slutligen ändå fattar de avgörande besluten. Vår bedömning är att det är väsentligt att sådana bestämmelser, som utredningen föreslår, inte lägger ytterligare betungande förpliktelser på arbetstagaren jämfört med vad som redan gäller inom anställningsförhållandet och som följer av ADs praxis. Vi befarar att de föreslagna reglerna skulle öka antalet tvister på området. SACO anser att de föreslagna 3 a och 3 b i LAS också är otydligt formulerade och framstår som mindre väl analyserade avseende dess konsekvenser och hur de båda föreslagna paragraferna står mot varandra. 3 a är inte heller dispositiv, vilket 3 b föreslås vara, trots att kravet på samråd anges i båda paragraferna. SACO ställer sig också tveksam till en målsättningsparagraf som inte i sig är sanktionsbestämd. SACO tillstyrker att arbetsgivaren skall redovisa godtagbara skäl för ingripande åtgärder mot en enskild arbetstagare. SACO ser det också som en naturlig utveckling att samråd sker med den berörda arbetstagaren särskilt i frågor som berör individen direkt. Sannolikt måste den allmänna lojalitetsregeln och regeln om samråd med individen före ingripande åtgärder ses i ett sammanhang. Av utredningen framgår inte hur förhandlingsreglerna enligt MBL skulle påverkas. SACO avstyrker därför att förhandlingsrätten enligt 11 MBL avskaffas som skulle innebära en allvarlig inskränkning i förhandlingsskyldigheten. Utredningen föreslår en lagändring som innebär att uppsägning skall vara en sista åtgärd som tillgrips när andra lösningar utretts. Idag nämns endast omplaceringsskyldigheten i LAS. Enligt förslaget till 7 LAS nämns att arbetsgivaren vidtar andra åtgärder till undvikande av uppsägning. SACO är frågande inför hur denna ändring i lagen kan komma att påverka de s k avtalsturlistorna som i vissa fall upprättas vid uppsägningssituationer. Av förslaget framgår inte hur detta i praktiken skall hanteras och SACO avstyrker därför denna ändring i lagen.

8 8 Utredningen föreslår att arbetstagaren skall ges rätt att frånträda anställningen med rätt till skadestånd, då arbetsgivaren väsentligen åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren. SACO tillstyrker förslaget som därmed likställer frånträdande av anställningen i dessa situationer med s k provocerade avskedanden eller uppsägningar avseende möjligheten att få allmänt skadestånd. Konkurrensklausuler Utredningen föreslår en lagregel som redovisar i vilka situationer s k konkurrensklausuler är tillåtna. SACO avstyrker den föreslagna lagregeln om konkurrensklausuler. Vår bedömning är att denna typ av yrkesförbud skapar inlåsningseffekter som inte är förenliga med en väl fungerande arbetsmarknad. SACO befarar att lagförslaget skulle öppna för en mycket mer omfattande användning av konkurrensklausuler än vad som gäller idag enligt 1969 års kollektivavtal och rättspraxis. SACO förordar att denna fråga även fortsättningsvis får utvecklas genom partssystemet. Vi vill se en fortsatt restriktiv hållning till konkurrensklausuler. SACO anser att utredningen inte i tillräcklig omfattning har analyserat effekterna av konkurrensklausuler och dess reglering. Utredningen har inte studerat relevant forskning avseende inlåsningseffekter, konkurrensen mellan företag och en fri arbetsmarknad för arbetstagarna och dess betydelse för tillväxten i samhället. Det är av stort intresse såväl för den anställdes möjligheter till försörjning som för den ekonomiska utvecklingen och tillväxten i stort inom kunskapsintensiva branscher att individens möjligheter till ny anställning inte begränsas. Det lagförslag som nu föreläggs innebär, som SACO uppfattar det, i vissa viktiga avseenden försämrat skydd för arbetstagare anställda i företag som inte omfattas av 1969 års överenskommelse än vad som följer av arbetsdomstolens praxis. Skyddsnivån förefaller också vara lägre än motsvarande lagstiftning i Danmark och övriga nordiska länder. Lagförslaget öppnar upp en möjlighet att tillämpa konkurrensklausuler på alla arbetstagare och inte bara på dem som har en särskild förtroendeställning i ett företag. Förslaget anger att avtalet skall ha ingåtts av vägande skäl som förefaller vara en helt omotiverad utvidgning av området för konkurrensklau-

9 9 suler jämfört med ADs nuvarande praxis. Lagförslaget anger inget om intresseavvägningen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, inte heller om hur stor den ekonomiska kompensationen skall vara och att den skall belöpa sig efter anställningens upphörande och inte som en del i den normala lönen. Vidare finns inget angivet om att befintliga konkurrensklausuler på ett företag måste uppdateras årligen. SACO anser vidare att möjligheten för arbetsgivaren att erhålla ett interimistiskt beslut i domstol för att med stöd av vite hävda förverkligandet av att en konkurrensklausul måste tas bort. Skyddet för föräldralediga arbetstagare Utredningen föreslår att ett särskilt förbud mot att diskriminera föräldralediga införs i föräldraledighetslagen. Vidare föreslås att uppsägningstiden vid uppsägning på grund av arbetsbrist av anställd som är helt föräldraledig börjar löpa först när arbetstagaren helt eller delvis återupptar sitt arbete. SACO tillstyrker förslaget att ett särskilt förbud införs mot diskriminering i föräldraledighetslagen. Diskrimineringsförbudet är i allt väsentligt uppbyggt på samma sätt som jämställdhetslagens förbud mot könsdiskriminering. SACO anser att det är viktigt att arbetsmarknadens parter här anförtros den angelägna uppgiften att övervaka denna reglering. SACO tillstyrker också utredningens förslag om att uppsägningstiden börjar löpa först när arbetstagaren kommer tillbaka från föräldraledigheten eller skulle ha kommit tillbaka på sätt som föreslås. SACO delar utredningens bedömning om att det behövs ett starkare skydd för föräldralediga arbetstagare. Det är dock viktigt att reformen följs upp, så att den inte får till effekt att småbarnsföräldrar och/ eller kvinnor i barnafödande ålder får det svårare att få arbete. Slutkommentarer SACO anser att utredningen inte i alla delar är tillräckligt genomarbetad. Bristen på konsekvensanalyser, särskilt vad avser dess effekter på partssystemet, är påfallande. Däremot anser vi att utredningen redovisar en förtjänstfull genomgång av framförallt arbetsdomstolens praxis inom de aktuella områdena som kan komma till praktisk användning i det dagliga arbetet.

10 10 Sammanfattning - SACOs principiella inställning är att arbetsrättsfrågorna bäst skulle lösas inom ramen för partssystemet i kollektivavtal. SACO anser att det är viktigt att parterna på arbetsmarknaden tar ansvaret för utvecklingen av arbetsrätten. Det är främst genom förhandlingar som man kan göra den erforderliga intresseavvägningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta för att uppnå en hållbar arbetsrätt. - SACO tillstyrker en förenkling av regelverket kring de tidsbegränsade anställningarna och att man rensar i floran av olika anställningar. - SACO ansluter sig till utredningens förslag att den nya formen av tidsbegränsad anställning skall kunna användas upp till 18 månader oavsett vilket skäl arbetsgivaren har till anställningen. Därutöver skall man få anställa på s k äkta vikariat under ytterligare 18 månader under en femårsperiod. Provanställning skall finnas kvar i sin nuvarande form. - SACO anser att det måste finnas ett tak för hur länge arbetsgivaren får anställa på detta sätt. Om tidsgränserna 18 respektive 36 månader överskrids, skall anställningen automatiskt övergå till en tillsvidareanställning. SACO säger därför nej till utredningens förslag om att arbetsgivarna istället skall betala ett särskilt vederlag när anställningen upphör. - SACO avstyrker utredningens förslag om en förkortning av tiden för att tjäna in företrädesrätt till återanställning. Vi befarar att det kan leda till än kortare anställningar än idag. Arbetstagarna ges inte heller en fair chans att sätta sig in i arbetet och visa vad man duger till. - SACO avstyrker utredningens förslag om att kodifiera lojalitet och samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det lämpar sig bäst för reglering i partssystemet. Vidare avstyrks förslaget om att inskränka förhandlingsskyldigheten enligt 11 MBL. - SACO avstyrker den föreslagna lagregeln om konkurrensklausuler. Vi anser att denna typ av yrkesförbud skapar inlåsningseffekter som inte är förenliga med en väl fungerande arbetsmarknad. Vi befarar att lagförslaget skulle öppna för en mycket mer omfattande användning av dess klausuler än vad som gäller idag.

11 11 - SACO tillstyrker utredningens förslag om att stärka skyddet för föräldralediga arbetstagare. Det är dock viktigt att reformen följs upp så att det inte slår negativt för småbarnsföräldrar att få anställningar. SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION Anna Ekström Marie-Louise Strömgren

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Näringsdepartementet GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET OM INFORMATION OCH SAMRÅD (SOU

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62) 2013-01-18 Rnr 89.12 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

1 (8) Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco.

1 (8) Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco. Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco.se Sida 1 (8) Bilaga 2. Rättsutredning avseende frågan om den svenska

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2013 Sommaren är nu äntligen här! Sol, skön värme och vackra blomster lockar

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Saklig grund uppsägning på grund av personliga skäl. finnas anledning att fundera på vilket sätt som ska väljas.

Saklig grund uppsägning på grund av personliga skäl. finnas anledning att fundera på vilket sätt som ska väljas. I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Uppsägning på grund av personliga skäl Lagändringar Nya rättsfall Kommande lagändringar och pågående utredningar Saklig grund uppsägning på grund av personliga

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Mårtensson/Strömgren/LE Till Socialdepartementet SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST. SKYDD OCH ANPASSNING

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Sidan 1 av 6 Nr 19/15 Stockholm 2015-10-29 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Svenskt Näringsliv och Förhandlings-

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

TCO är en partipolitiskt obunden federation bestående av 17 svenska fackförbund vilka samlar omkring 1,3 miljoner medlemmar.

TCO är en partipolitiskt obunden federation bestående av 17 svenska fackförbund vilka samlar omkring 1,3 miljoner medlemmar. 1 Europeiska Kommissionen Rue de la Loi B-1049 Bruxelles Belgien Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av att nya anställningsskyddslagsregler om visstidsanställningar i Sverige innebär ett bristande

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Ylva Johansson Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

Genom den föreslagna regleringen i den nya lagen stärks arbetstagarens rätt till likabehandling i lönehänseende.

Genom den föreslagna regleringen i den nya lagen stärks arbetstagarens rätt till likabehandling i lönehänseende. 14 Svar på interpellation 2012/13:94 om missbruk av bemanningsföretag Anf. 46 Arbetsmarknadsminister HILLEVI ENGSTRÖM (M): Fru talman! Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att verka för skärpt lagstiftning

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 Arbetsrättsgruppen inom Gärde Wesslau Advokatbyrå presenterar härmed årets

Läs mer

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar:

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar: R-2015/0659 Stockholm den 28 maj 2015 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2015/1050/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tillämpningsdirektivet

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

PM om nya regler avseende deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

PM om nya regler avseende deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. PM om nya regler avseende deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Inledning Utifrån nyckelorden flexibilitet och icke-diskriminering slöts år 1997 respektive 1999

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

REMISSVAR (A2015/734/ARM) Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I (SOU 2015:13)

REMISSVAR (A2015/734/ARM) Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I (SOU 2015:13) 2015-06-01 Rnr 22.15 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (A2015/734/ARM) Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I (SOU 2015:13) Övergripande synpunkter Saco har beretts

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ).

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ). nyheter arbetsrätt dec 2012. Ny lag om uthyrning av arbetstagare Den första januari 2013 träder en ny lag i kraft. Lagen har sin bakgrund i ett EUdirektiv bemanningsdirektivet. Bemanningsdirektivet har

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS OCH EU-RÄTTEN #8/10

TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS OCH EU-RÄTTEN #8/10 TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS OCH EU-RÄTTEN #8/10 2010-07-06 Författare Samuel Engblom jurist Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: samuel.engblom@tco.se tel: 08-782 91 37 Innehåll

Läs mer

PERSONALANSVARSNÄMND

PERSONALANSVARSNÄMND PM 1 (5) Personalavdelningen Bitr personaldirektör Bo Waerme PERSONALANSVARSNÄMND Uppgifter och sammansättning 2 kap15 högskoleförordningen (1993:100) Styrelsen får inrätta en personalansvarsnämnd med

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Anställningskontrakt

Anställningskontrakt Anställningskontrakt för anställda säljare Tillträdesdag, distrikt och produkt 1 Distrikt Produkt/sortiment S:s förpliktelser 2 F:s förpliktelser 3 Ömsesidiga förpliktelser 4 Fast lön 5 Provision 6 Förskott

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande?

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande? Arbetsgivarverket 2007-03-12 LRA eller överklagande? Innehåll 1. Allmänt om innehållet 3 2. Regler om överprövning 4 3. LRA eller överklagande 5 4. Förfarandet vid överprövning enligt LRA 6 5. Förfarandet

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning

Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning Carin Ulander-Wdnman IUSTUS FÔRLAG Innehâll Fôrkortningar 15 DEL I INLEDNING OCH BAKGRUND 17 1 Inledning 19 1.1 Âmne och problembeskrivning 19 1.2 Teoretiska utgângspunkter

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 33 november 2012 Arbetsrätt och pensioner redaktör Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling Innehåll Personalavveckling... 3 Arbetsbrist... 3 Uppsägning på grund av personliga skäl... 4 Uppsägningsbesked... 4 Fullföljdshänvisning... 5 Tvåmånadersregeln... 5 Varning

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

Studiematerial kring otrygga jobb

Studiematerial kring otrygga jobb Studiematerial kring otrygga jobb Studiematerial kring otrygga jobb Detta studiematerial, som ska ge en översikt om lagstiftningen kring otrygga jobb och hur facket kan jobba för att motverka otrygghet,

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

TCO LO Arbetsmarknadsdepartementet Per Ewaldsson

TCO LO Arbetsmarknadsdepartementet Per Ewaldsson 1 TCO LO Saco Arbetsmarknadsdepartementet Per Ewaldsson Ett gemensamt yttrande från TCO, LO och Saco angående EU-kommissionens förslag till ändrat direktiv gällande europeiska företagsråd här förkortat

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

Anställningsskyddet och pensionsåldern

Anställningsskyddet och pensionsåldern Anställningsskyddet och pensionsåldern Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) Pensionsåldersutredningen 103 33 Stockholm Tfn 08-405 10 00 www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com Omslag: Elanders Sverige

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-04-29 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Sverige behöver ett modernt anställningsskydd

Sverige behöver ett modernt anställningsskydd Sverige behöver ett modernt anställningsskydd KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INNEHÅLL Förord... 5 1. Sammanfattning... 6 2. Arbetsmarknadens utmaningar... 9 3. Lagen om anställningsskydd (LAS)... 11

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

ARBETSGIVARENS LOJALITETSPLIKT INOM 7 LAS

ARBETSGIVARENS LOJALITETSPLIKT INOM 7 LAS ARBETSGIVARENS LOJALITETSPLIKT INOM 7 LAS Av Sanna Bothin Örby Handledare: Ronnie Eklund Examensarbete med praktik 30 poäng i civilrätt Stockholm vårterminen 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGAR...

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

B 137 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009

B 137 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009 B 137 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009 Motion angående Lagen om anställningsskydd Bakgrund Lagen om anställningsskydd har aldrig varit omtyckt av arbetsgivarna, man har alltid hävdat

Läs mer

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Förord Ledighet från arbetet för vård av barn har inte alltid varit en självklarhet. Inte heller har det varit självklart att man skulle få ersättning under

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer