Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG"

Transkript

1 Personaljuridik Tjugoandra upplagan TOMMY ISESKOG Norstedts Juridik AB

2 Innehåll 1. Kollektivavtal Bakgrund Bundenhet vid kollektivavtal Fredsplikt och stridsrätt Undantag från fredsplikten Sammanfattning om bundenhet vid kollektivavtal Tolkningsföreträde relaterat till kollektivavtal Tolkning av kollektivavtal Olika typer av kollektivavtal Formkrav för kollektivavtal Tvister om kollektivavtal Kollektivavtals betydelse för oorganiserade arbetstagare Förhandlingsrätt - en förutsättning för kollektivavtal Pågående lagstiftningsarbete Föreningsrätt Bakgrund Vad är egentligen föreningsrätt? Vem har föreningsrätt? Gentemot vem har arbetsgivare respektive arbetstagare föreningsrätt? Hur visar sig föreningsrätten i praktiken? 85

3 2.6 Några praktiska exempel på föreningsrättskränkningar Skadestånd Anställningsavtal - anställningsskydd Bakgrund Principerna i lagen om anställningsskydd Anställningsavtalet som avtal Skriftlig information om anställningsvillkor och anställningstid Tidsbegränsade anställningsavtal och provanställning Anställningsskydd för den som är anställd tidsbegränsat Uppsägning Den praktiska gången vid uppsägning Att upplösa ett anställningsavtal genom avtal eller onkludent agerande Allmänna anledningar som saklig grund för uppsägning Turordningsreglerna Omplacering efter turordningen Företrädesrätt till ny anställning Schema över turordning, omplacering och företrädesrätt Personliga anledningar som saklig grund för uppsägning Uppsägning av personliga skäl - praktikfall Misskötsel och sjukdom Avskedande Skillnader mellan uppsägning och avskedande Tvåmånadersregeln - "preskription" av misskötsel Uppsägning - avskedande - permittering Förändring av anställning utan uppsägning Övergång av verksamhet Företrädesrätt till utökad tjänstgöringsgrad 268

4 3.25 Sammanställning över anställningsskyddslagens regler samt "gången" vid uppsägning och avskedande Pågående lagstiftningsarbete Arbetsmiljö Arbetsmiljölagens innehåll i punktform De allmänna uttalandena Arbetsgivarens skyldigheter Arbetstagarens skyldigheter Samverkan och tillsyn i arbetsmiljösammanhang Skyddsverksamheten Skyddskommittéarbetet Skyddsombud Skyddsombudets ställning Skyddsombudets befogenheter Tillsynsmyndigheterna Straffansvar Arbetsmiljöansvar för andra kategorier än arbetsgivare Pågående lagstiftningsarbete Facklig förtroendeman Förtroendemannalagens huvudsakliga innehåll Vem är facklig förtroendeman enligt lagen? Förtroendemannens rätt till ledighet Rätt till betald ledighet Förtroendemannens löne- och anställningsskydd Regionala fackliga förtroendemän Tolkningsföreträde Kollektivavtal om förtroendemannens verksamhet Medbestämmande Medbestämmandets historia Medbestämmande och medbestämmandeavtal Medbestämmandelagens innehåll i punktform Information Vem är mottagare av informationen? Tystnadsplikt 385

5 6.7 Förhandling Vad förhandlar man om? När ska förhandlingen inledas? Vem är arbetsgivarens motpart i förhandlingarna? Gången i en förhandling Kollision mellan medbestämmande och andra intressen Anlitande av "entreprenör" och facklig vetorätt Utvecklingen av medbestämmandet Europeiska företagsråd Europabolag och europakooperativ Arbetstagarinflytände vid gränsöverskridande fusioner Pågående lagstiftningsarbete Diskriminering Bakgrund Lagens uppbyggnad Diskrimineringsfaktorer Olika typer av diskrimineringar Förbud mot direkt diskriminering Förbud mot indirekt diskriminering Aktiva åtgärder för jämställdhet och likabehandling Arbetsgivarens skyldigheter vid trakasserier Samverkan i jämställdhetsarbetet och arbetet för likabehandling Tillsyn Sanktioner vid brott mot diskrimineringslagen Diskrimineringslagen är tvingande Särskild lag mot diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda Regler om redovisning av könsfördelningen i företagsledningar Pågående lagstiftningsarbete Semester Den nuvarande semesterlagen 470

6 8.2 Semesterlagens innehåll i korthet Rätten till semester Rätt till semesterlön och semesterersättning Hur beräknas semesterlönen och semesterersättningen? Ett räkneexempel för semesterlön Semesterersättning för korttidsanställda Rätt att spara semester Semesterlönen vid sparad semester Förläggning av semesterledigheten Lag om semesterlöneförsäkring Pågående lagstiftningsarbete Föräldraförsäkring Bakgrund Systemet i korthet Den allmänna föräldrapenningen Föräldrapenning för tillfällig vård av barn "Pappapenningen" Föräldrapenning vid kontaktdagar Havandeskapspenning Jämställdhetsbonus Pågående lagstiftningsarbete Föräldraledighet Bakgrund Lagens innehåll i stort Ledighet i samband med att föräldern uppbär föräldrapenning Helt ledig för att vårda barn (utan föräldrapenning) Förkortad arbetstid Hur får föräldraledigheten tas ut? När kan ledigheten avbrytas? Anställningsskydd för och skydd mot diskriminering av den föräldraledige Rätt till omplacering för gravida kvinnor Brott mot lagen Pågående lagstiftningsarbete 524 7

7 10.12 Sammanfattning av föräldraledighet och föräldraförsäkring Studieledighet Vem har rätt till studieledighet? Vad är utbildning enligt studieledighetslagen? Arbetsgivarens rätt att kräva framförhållning vid planering av studieledighet Arbetstagarens rätt att återvända till sitt arbete Tolkningsföreträde Skadestånd Pågående lagstiftningsarbete Sammanfattning Föreningsuppdrag i skolan Bakgrund Vem har rätt till ledighet? Ledighetens längd och förläggning Ledighet utan lön Pågående lagstiftningsarbete Sammanfattning Svenskundervisning Bakgrund Ledighetslagen och svenskundervisningen Arbetstagarens rätt till ledighet Varseltider för ledigheten och avbrott Lön och semesterförmåner Pågående lagstiftningsarbete Sammanfattning Närståendevård Närståendevårdsreglerna i punktform Förutsättningar för närståendevårdsersättning Ersättningstid Ansökan om ersättning för närståendevård Rätt till ledighet Semesterlönegrundande frånvaro 556

8 14.7 Pågående lagstiftningsarbete Sammanfattning Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen Lagens innehåll Ledighet i en akut familjesituation Ledighetsrättens omfattning Anställningsskydd och skydd vid omplacering Lagen är i princip tvingande Skadestånd vid brott mot lagen Pågående lagstiftningsarbete Sammanfattning Ledighet för att bedriva näringsverksamhet Lagens innehåll i punktform Ledighetsrättens innehåll och omfattning Vad är näringsverksamhet? Vem har rätt till ledighet? Arbetsgivarens rätt att i vissa fall vägra ledighet Anställningsskydd och skydd vid omplacering Lagen är i princip tvingande Skadestånd vid brott mot lagen Pågående lagstiftningsarbete Sammanfattning Ledighet för att prova annat arbete Vem har rätt att vara ledig? Anmälan och beslut om ledighet Ledighetens längd Återgång i arbetet Anställningsskydd Lagen är i princip tvingande Skadestånd Pågående lagstiftningsarbete Sammanfattning Arbetstid Arbetstidslagens uppbyggnad 582

9 18.2 Ordinarie arbetstid och jourtid Övertid Mertid Regler om nattvila, veckovila, raster och pauser EU-regel om veckoarbetstid EU-regel om dygnsvila EU-regler om nattarbete EU-spärrarna i arbetstidslagen Tillsyn Sanktioner mot den som bryter mot lagen Specialregler för visst vägtransportarbete, flygpersonal och internationell järnvägstrafik Pågående lagstiftningsarbete Avgång med pension Tidigare fanns möjlighet till delpension Arbetstagarens skyldighet att avgå med ålderspension Anställningstryggheten efter uppnådd pensionsålder Anställningens upphörande vid pensioneringen Pågående lagstiftningsarbete Sysselsättning - arbetslöshet Lagar som ska främja anställningar Anmälningar om driftsinskränkningar Regler som ska främja äldres och arbetshandikappades anställning (personer med nedsatt arbetsförmåga) Ungdomars arbetsmarknad Anpassningsgrupper Rehabilitering Obligatorisk platsanmälan Olika arbetsmarknadspolitiska program Generationsväxling Individuellt kompetenssparande Arbetsförmedling och uthyrning Lag mot diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda

10 20.13 Övriga stimulansåtgärder för anställningar Pågående lagstiftningsarbete Kvittning i lön När kan kvittning över huvud taget förekomma? Kvittning kontra löneberäkning Vilka regler gäller för kvittning? Sjukfrånvaro, sjuklön och sjuklöneansvar Arbetsgivarinträde i sjukförsäkringen Vem har rätt till sjuklön? Sjukanmälan, sjukförsäkran och sjukintyg Arbetsgivarens anmälningsskyldighet Karensdag Allmänt och särskilt högriskskydd Sjuklönens storlek Sjuklönegaranti Försäkringsmöjligheter för mindre arbetsgivare Redovisning av sjukfrånvaro Pågående lagstiftningsarbete Arbetsskada arbetsskadeförsäkring Bakgrund Principerna i lagen om arbetsskadeförsäkring Arbetsskadebegreppet Ersättning som vid sjukdom Bestående nedsättning av arbetsförmågan - livränta Ersättning till efterlevande Skydd for företagshemligheter Vad aren företagshemlighet? Vilka företagshemligheter skyddas inte av lagen? Straffskydd Skadeståndsskydd Pågående lagstiftningsarbete Arbetsdomstolen Bakgrund Vad sysslar Arbetsdomstolen med?

11 25.3 Hur arbetar Arbetsdomstolen? Vem uppträder som part inför Arbetsdomstolen? "Väcka talan" Processen i Arbetsdomstolen Rättegångshinder och formella invändningar mot krav i domstol Svensk domstols behörighet och tillämplig lag vid internationella tvister Arbetsdomstolen och EG-domstolen Arbetsrättsliga skadestånd Skadestånd i allmänhet Arbetsrättsliga skadestånd Allmänt och ekonomiskt skadestånd - praktikfall Skadeståndens storlek Rättegångskostnader Arbetstagarens skadeståndsskyldighet Den skattemässiga behandlingen av skadestånd Arbetsrättens utveckling 716 Sakregister 749 Tidigare av Tommy Iseskog utgivna böcker

Arbetsgivarfrgåor. ligen organiserade. Svenska Transportarbetareförbundet

Arbetsgivarfrgåor. ligen organiserade. Svenska Transportarbetareförbundet Arbetsgivarfrågor Arbetsgivarfrgåor 89 Arbetsmarknadens organisationer Svenskt samhällsliv kännetecknas av starka organisationer. Inte minst gäller detta arbetsmarknaden, där arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

2013-2016. maskinföraravtalet MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016

2013-2016. maskinföraravtalet MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016 maskinföraravtalet 2013-2016 Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016 Service- och Kommunikationsfacket

Läs mer

Personalfrågor. Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje. Föregående uppdatering skedde 2005 04 01

Personalfrågor. Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje. Föregående uppdatering skedde 2005 04 01 Uppdaterat 2007-08-15 Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje Föregående uppdatering skedde 2005 04 01 Observera att direkt efter innehållsförteckningen finns en ny opaginerad sida med information

Läs mer

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet 2009:6 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

VERKSTADSAVTALET KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET

VERKSTADSAVTALET KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET VERKSTADSAVTALET KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET KOMMENTARER TILL VERKSTADSAVTALET SVENSKA METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET Innehållsförteckning Förord...15 Inledning...17 Avtalets tillämpningsområde...18

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

CHEFSSKOLAN. slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens. med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden

CHEFSSKOLAN. slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens. med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden CHEFSSKOLAN Gemensamt ansvar I slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens parter tillsammans med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden skulle ta ansvar för löner och arbetsförhållanden i arbetslivet,

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2013-2016

Bransch- och löneavtal 2013-2016 Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Bransch- och löneavtal 2013-2016 Reviderad version september 2013 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30

KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30 KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) 2013 2016 Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 4 2 Allmänna förhållningsregler... 4 3 Anställning m m... 5

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2010 2011 Kommentarer Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Förbundet Sveriges

Läs mer

PROTOKOLL. 1 På grund av utträde ur Almega önskar parterna teckna nytt avtal gällande från 28 maj 2014.

PROTOKOLL. 1 På grund av utträde ur Almega önskar parterna teckna nytt avtal gällande från 28 maj 2014. PROTOKOLL Saken: Tecknande av kollektivavtal gällande lärare, skolledare samt övrig personal vid och (nedan kallad Praktiska och Movant). Parter och Robert Westberg Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds

Läs mer

Kollektivavtal. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Kollektivavtal. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Avtalsområde För taxiförare anställda vid till arbetsgivarförbundet anslutna taxiföretag Giltighetstid 1 maj 2008

Läs mer

NYHETSBREVET OM ARBETSRÄTT

NYHETSBREVET OM ARBETSRÄTT NYHETSBREVET OM ARBETSRÄTT Nr 1 juli 2011 Nyhetsbrevet om Arbetsrätt utges av Advokat Göran Smedberg, 10zing Advokatbyrå och Ann Fagraeus, HRakuten Nyhetsbrevet om arbetsrätt ges ut 3-4 gånger per år och

Läs mer

Teknikavtalet IF Metall

Teknikavtalet IF Metall Gemensamma avtalskommentarer Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 TEKNIKAVTALET IF METALL 1 april 2010 31 januari 2012 PRODUKTION Tagg, Stockholm TRYCK Ljungbergs Tryckeri AB, 2010 Teknikavtalet

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29

KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29 KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29 Innehållsförteckning 1 AVTALETS OMFATTNING... 3 2 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER... 3 3 ANSTÄLLNING M M... 4 4 ANSTÄLLNINGENS

Läs mer

SERVICE ARBETSGIVARE INOM GOLFEN

SERVICE ARBETSGIVARE INOM GOLFEN SERVICE ARBETSGIVARE INOM GOLFEN Innehållsförteckning Sid 1. ANSTÄLLNING... 3 1.1 Två anställningstyper...3 1.1.1 Tidsbegränsad anställning...4 1.1.2 Minderåriga... 4 1.2 Anställning av medborgare i EU-länder...

Läs mer

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet

Läs mer

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom fristående skolor, förskolor och fritidshem Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

2013-2016. Gruventreprenadavtalet

2013-2016. Gruventreprenadavtalet 2013-2016 Gruventreprenadavtalet i Innehållsförteckning AVTALETS OMFATTNING... 7 1 Avtalets omfattning, föreningsrätt m.m.... 7 1.1 Avtalets omfattning... 7 1.2 Definitioner av parter och begrepp i detta

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer