Anställd? Ja, men hur?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställd? Ja, men hur?"

Transkript

1 Umeå universitet Juridiska institutionen C-kurs i Rättsvetenskap, vt 2007 Uppsats 10 p Handledare Örjan Edström Anställd? Ja, men hur? En studie av lagens regler kring anställningsformer idag och imorgon samt lagens tillämpning i två olika verksamheter Ylva Linghult

2 1. Inledning Bakgrund och ämnesval Teorin om kärnarbetskraft Syfte och frågeställningar Metod, material och urval En lagregels kärna Material och urval Anställningsformer Gällande rätt Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning Säsongsarbete och arbete av särskild beskaffenhet Vikariat, praktikarbete eller feriearbete Tillfällig arbetsanhopning Anställning inför värnplikt Anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år Överenskommen visstidsanställning 5 a Provanställning Lagändring från 1 juli Lagstiftarens intentioner med olika anställningsform Gällande rätt Lagändring från 1 juli Fallstudie Inledning Den stora verkstadsindustrin (V) Allmänt Anställningsformer i verksamheten Andel anställda inom respektive anställningsform Motsvarar lagen verksamhetens behov gällande anställningsform? Om och hur anställningsform regleras via kollektivavtal Historik Anställningsformer som minskat respektive ökat inom verksamheten över tid Anledningen till denna utveckling enligt parterna Den stora myndigheten (M) Allmänt Anställningsformer i verksamheten Andel anställda inom respektive anställningsform Om lagen motsvarar verksamhetens behov gällande anställningsform Om och eventuellt hur anställningsform regleras via kollektivavtal Historik Anställningsformer som minskat respektive ökat inom verksamheten över tid Anledningen till denna utveckling Sammanfattning fallstudien Analys och slutsatser Teorin kopplad till fallstudien Tänkbara effekter av lagändringen från den 1 juli Fortsatta studier Käll- och litteraturförteckning A Lagförarbeten m.m...35 B Litteratur C Övrigt... 36

3 Material från företag ingående i fallstudierna Intervjuade personer Verksamhet V Verksamhet M EG-rätt... 36

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund och ämnesval Att i dagens samhälle, med relativt hög arbetslöshet, bli anställd betyder ofta att man blivit utvald bland många sökanden, ibland i hård konkurrens. Både den sökande och arbetsgivaren har lagt ner resurser och engagemang för att nå målet. I dagsläget är det många sökanden till alla utlysta anställningar, i stor sett oavsett anställningsform. Såväl ett vikariat som tillsvidareanställning lockar många sökanden och arbetsgivaren får vara beredd på ett omfattande urvalsarbete för att hitta rätt person. Något säger mig att såväl arbetsgivarföreträdare som arbetsgivarorganisationer har haft intresse av att skapa en bild av att dagens unga människor inte bryr sig om formen för anställning, medan undersökningar där man tillfrågat ungdomar visar att även dessa söker trygghet i anställningen. 1 Helt klart har dessa två grupper i samhället olika intressen av vilken bild som är gällande i samhället och vilket öra det politiska etablissemanget väljer att lyssna med och agera utifrån. En aktuell fråga i Sverige år 2007 är hur landet ska kunna lösa problemet med arbetslösheten. Arbetsmarknadspolitiska reformer är aktuella, bl. a. antog riksdagen i maj 2006 en förändring av lagen om anställningsskydd (LAS). Under våren 2007 har nuvarande regering lagt fram ytterligare en proposition (prop. 2006/07:111) gällande förändring av LAS. Torsdag 31 maj 2007 antog riksdagen den föreslagna förändringen av LAS. I ljuset av detta har jag valt ämnet för denna uppsats. Jag vill nämligen studera lagens regler om anställningsformer och tillämpningen av dessa. Min förförståelse bygger på att jag själv arbetar praktiskt vid en statlig myndighet inom personalområdet och även arbetar fackligt. Det betyder att jag både tillämpar lagen för att anställa personal samt granskar lagens tillämpning utifrån ett fackligt perspektiv. Min erfarenhet säger mig att de tidsbegränsade anställningarna ökat och att arbetsgivaren vid nyanställningar ofta försöker hitta en anledning till att tidsbegränsa anställningen utan att detta alltid är sakligt motiverat. 2 Man försöker tänja på gränserna för vad som exempelvis är projektanställning. 3 Det kan ibland te sig som om man glömt grunden för anställning, d.v.s. 4 LAS första meningen Anställningsavtal gäller tillsvidare. För att kunna jämföra lagens tillämpning, gällande val av anställnings- 1 Bl.a. beslyses detta faktum i TCO:s rapport Viljan att skaffa barn. TCO granskar nr , s I Arbetslivsinstitutets promemoria Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv (Ds 2002:56) konstaterar institutet att antalet tidsbegränsat anställda ökat markant sedan 1990-talets början. 3 Att utföra undervisning vid ett universitet/lärosäte kan för mig aldrig anses som arbete av särskild beskaffenhet, även om det är en väldigt speciell kurs/ny kurs, utan ska anses som ordinarie arbete inom verksamheten. 4

5 form, är jag intresserad av att få ökad kunskap om tillämpningen inom andra branscher, t ex. privat sektor. 1.2 Teorin om kärnarbetskraft Begreppet kärnarbetskraft fokuserar på den del av arbetskraften som har en särskilt gynnad position på arbetsmarknaden i kraft av sin kunskap och kompetens. Den engelska forskaren John Atkinson formulerade i mitten av 1980-talet en teori om det flexibla företaget. 4 Enligt Atkinson har de moderna flexibla företagen i princip tre grupper av anställda som kännetecknas av att deras kunskap är mer eller mindre betydelsefull för verksamheten samt att de har olika anställningsvillkor. Atkinsons delar in de anställda i tre grupper av arbetstagare: 1. En kärngrupp (core workers) av anställda som har ett företagsspecifikt kunnande och en hög kompetensnivå. Anställda inom denna grupp är i kraft av sin kompetens svåra att ersätta. Gruppen är ofta föremål för en kontinuerlig kompetensutveckling och har bättre anställningsvillkor än övriga grupper. 2. En perifer grupp (first periphal group) består liksom kärngruppen av tillsvidareanställd personal. Skillnaden är att deras kunskaper inte är företagsspecifika och de är av den anledningen inte lika svåra att ersätta. Det är därför inte lika intressant för arbetsgivaren att säkerställa deras anknytning till verksamheten. Karriärmöjligheterna för denna grupp är begränsade och inget som arbetsgivaren på något särskilt sätt prioriterar. 3. En än mer perifer grupp (second periphal group) är personal med svagare anknytning till verksamheten och som har relativt sett sämre anställningsförhållanden. Gruppen består av deltidsanställda, korttidsanställda, vikarier, statligt subventionerad arbetskraft och andra som har anställningar eller motsvarande av mer tillfällig karaktär. Atkinsons teori om kärnarbetskraften utgår från en stark koppling mellan anställningsform, kompetens och kvalifikationer. Viktiga begrepp som kan kopplas till de tre grupperna ovan är numerär och funktionell flexibilitet. Den numerära flexibiliteten går ut på att vid varje tillfälle ha rätt antal anställda i verksamheten och kan åstadkommas genom exempelvis användning av tidsbegränsade anställningar av olika slag. 5 Funktionell flexibilitet innebär att de anställdas kunnande kan utnyttjas på de områden 4 Edström, Örjan, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, s. 25 (ursprung Atkinson, Personnel Management, August 1984, s 29). 5 A.a., s

6 som det vid varje tillfälle finns behov av i en verksamhet. 6 En anställd som har en funktionell flexibilitet finns ofta i kärngruppen som beskrivs ovan och är lätt för arbetsgivaren att placera d.v.s. kan användas för att utföra många olika arbetsuppgifter inom organisationen. Från rättslig utgångspunkt är kopplingen mellan anställningsform och den indelning Atkinson gjort att arbetstagarna i den första och andra gruppen ingår i kärnan. Bägge grupperna har gynnade positioner med tanke på anställningsform arbetsgivaren erbjuder tillsvidareanställning. Grupperna har på så sätt, i relation till grupp tre, en tryggare anställning eftersom LAS ger ett starkare skydd till den med tillsvidareanställning. Det handlar bl.a. om att det krävs saklig grund för att säga upp den anställda, om turordningsregler vid uppsägning pga. arbetsbrist. För den tidsbegränsat anställda upphör anställningen utan att något skäl behöver anges. Arbetsgivaren är vidare skyldig att i första hand undersöka möjligheten att omplacera uppsägningshotade tillsvidareanställda till andra arbetsuppgifter. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet gäller även framför företrädesrätten till återanställning enligt LAS 25. Ett brott mot omplaceringsskyldigheten kan dessutom leda till långt mer allvarliga påföljder för arbetsgivaren än att åsidosätta företrädesrätten. LAS har under 1990-talet delvis förändrats i riktning mot att stärka de tillsvidareanställdas positioner. Exempel är LAS 6 b som handlar om verksamhetsövergångar. Fr.o.m övergår rättigheter och skyldigheter som är angivna i anställningsavtalet till den nya arbetsgivaren, dessutom ska gällande kollektivavtals villkor tillämpas under högst ett år efter överlåtelsen (MBL 28 3 st). Ett annat exempel är den förstärkning av anställningstryggheten för vikarierande personal som trädde i kraft den 1 januari LAS 5 p 2 innebär sedan dess att arbetstagare som varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än tre år under de senaste fem åren ska anställas tillsvidare. I och med det så kallade visstidsdirektivet (1999/70/EG), som bygger på en kollektiv överenskommelse på Europanivå, har dock de visstidsanställdas position stärkts inom arbetsmarknaden, då de enligt klausul 4.1 inte ska behandlas mindre fördelaktigt än jämförbara tillsvidareanställda enbart på grund av att de har en visstidsanställning. Denna grupp får alltså inte diskrimineras enligt klausul 1. Detta direktiv har implementerats i svenska lag genom Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. 6 A.a., s

7 LAS kommer att förändras 1 juli 2007 och även i kommande förändring av lagstiftningen gynnas de med tillsvidareanställning. Ett svagare skydd bl.a. gällande turordningsregler vid uppsägning kommer dock att drabba de som är 45 år eller äldre. Propositionen föreslår förändringar i beräkningen av antalet anställningsår vid turordningens upprättande Syfte och frågeställningar Uppsatsens syfte är att analysera anställningsformer enligt LAS, särskilt 4, 5, 5a, 6, både enligt nuvarande version av LAS och efter lagändringen som behandlar anställningsform. Innebörden av LAS regler om anställningsform ska analyseras dels i ett rättsligt perspektiv, dels i ett praktiskt perspektiv. I det senare perspektivet står lagens tillämpning på två arbetsplatser i fokus. Uppsatsens syfte leder till två olika inriktningar på frågeställningarna, dels frågeställningar som rör (1) lagen och dess normativa innehåll, dels frågan (2) hur lagstiftningen tillämpas praktiskt på arbetsplatserna. (1). Frågeställningar som inriktas mot lagstiftningen är; Vilka anställningsformer finns och vad är innebörden av dessa? Vilka intentioner har lagstiftaren haft vid utformandet av lagen gällande anställningsformer? Kan avvikelser från LAS, gällande anställningsform, göras genom kollektivavtal? På vilket sätt är kärnarbetskraften gynnad enligt lagen? Hur har utvecklingen över tid gällande anställningsform sett ut? (2). Frågeställningar som rör lagstiftningens praktiska tillämpning och riktar sig till arbetsgivare och fackliga företrädare är; Vilka av lagens möjliga anställningsformer använder sig respektive verksamhet av och varför dessa? Hur stor andel av de anställda återfinns inom respektive anställningsform? Motsvarar lagen det behov parterna på arbetsplatsen har gällande anställningsform? Regleras användningen av anställningsform i kollektivavtal vid respektive arbetsplats? Om ja, på vilket sätt? Hur har olika anställningsformer använts under de senaste årtiondena? Vilken är anledningen till denna utveckling? 7 En arbetstagare skall inte få tillgodoräkna sig extra anställningstid efter det att han eller hon fyllt 45 år i samband med beräkning av anställningstid vid turordning vid uppsägning, företrädsrätt till återanställning eller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad eller skadestånd enligt 39 anställningsskyddslagen. Prop. 2006/07:111, s

8 1.4 Metod, material och urval En lagregels kärna I denna uppsats redogör jag för kärnan i de olika begrepp som bl.a. används i paragraf 5 LAS. Exempelvis är det viktigt att redogöra för vad som menas med ett äkta vikariat enligt lagens mening. Denna redogörelse återfinns i kapitel 2. För att kunna besvara frågan vad som är en viss lagregels kärna måste man identifiera innebörden av olika juridiska begrepp. Stig Strömholm redogör i sin bok Allmän rättslära för begreppen mångtydighet och vaghet. Han menar att det är viktigt att uppmärksamma att t.ex. både språkljud, ord och hela satser i det naturliga språket ofta är mångtydiga. I juridiska sammanhang nämns ofta ordet rätt och minst fyra olika betydelser av detta ord kan identifieras. 8 Det naturliga språket består också av vagheter. Ett exempel är ordet skog. Hur många träd behövs det för att en trädsamling ska kallas en skog, till skillnad från en dunge e. d,? Strömholm har använt begreppet betydelseområde och han menar att ett ords betydelse kan återfinnas i kärnområdet eller i ett ytterområde. Ett ords betydelseområde kan illustreras genom följande figur Material och urval Det material som används är det traditionella rättskällematerialet i form av lagtext och förarbeten, Annat material är t.ex. aktuella kollektivavtal inom respektive bransch. Det empiriska materialet insamlas med hjälp av kvalitativ metod i form av en fallstudie med intervjuer. Intervjuundersökningen består av strukturerade intervjuer med arbetsgivarföreträdare och arbetstagarföreträdare inom respektive verksamhet. Dessa intervjuer används för att nå en ökad förståelse av aktuella frågeställningar. Ett fåtal intervjuer ger ett begränsat värde om man vill 8 (1) Du har rätt. Åtminstone två betydelsenyanser kan urskiljas: Du har rätt, och han har orätt Du har rätt och han har fel. (2) Det finns få formregler i svensk rätt. (3) Hyresgästen har rätt att få hyresavtalet förlängt. (4) Ombuds behörighet prövas av rätten. 9 Figuren är hämtad från Strömholm, Stig, Allmän rättslära, tredje upplagan, s 24. 8

9 pröva hållbarheten i en uppställd teori. Intervjuer ger samtidigt ett större utrymme för den som intervjuas att beskriva upplevelser och motiv för ett handlande. Exempelvis är jag intresserad av att få veta respektive företrädares upplevelse av kollektivavtalets praktiska tillämpning när det gäller val av anställningsform. Materialet ska sedan tolkas och sättas in i ett meningssammanhang med hjälp av min förförståelse inom ämnet samt de teoretiska perspektiv som redovisats. För att få ökad kunskap om hur olika arbetsgivare tillämpar lag och kollektivavtal vad gäller val av anställningsform har en arbetsgivare inom offentlig sektor samt en arbetsgivare inom privat sektor i Umeå studerats. Tanken har varit att dessa arbetsgivare ska vara av liknande storlek (antal anställda). Min tanke är att desto större arbetsgivare desto större komplexitet och variation av anställningsformer. Skälet till att begränsa urvalet till två sektorer och i Umeå är av praktisk karaktär (tidsaspekt). För att få en så pass nyanserad bild av den verkliga tillämpningen som möjligt, har jag valt att genomföra samtal med både arbetsgivarföreträdare och arbetstagarföreträdare. Den inom organisationen som jag intervjuat är någon som ofta, i stort sett dagligen, utför någon typ av arbete där valet av anställningsform är aktuellt. På arbetsgivarsidan är detta t ex. en personalhandläggare/ motsvarande respektive en ordförande/motsvarande på arbetstagarsidan. 9

10 2. Anställningsformer 2.1 Gällande rätt Olika anställningsformer regleras i främst 4-6 i LAS. LAS 1 definierar för vem denna lag gäller samt vilka som ska undantas från lagens tillämpning. I LAS 2 anges när avvikelser från LAS får göras. I den inledande meningen sägs dessutom att om det finns annan lag eller om det i en förordning som har meddelats med stöd av lag finns särskilda föreskrifter som avviker från LAS, ska dessa föreskrifter gälla. I t.ex. högskoleförordningen (1993:100) finns särskilda bestämmelser om tidsbegränsade anställningar som avviker från anställningsskyddslagen. 10 LAS är i stora delar dispositiv, d.v.s. avvikelse från LAS tillåts i kollektivavtal mellan arbetsgivare och de fackliga organisationer som är kollektivavtalsbärare. Till exempel är några av de paragrafer som rör anställningsform (5, 5a, 6 ) dispositiva. Detta är något som många branscher har tillämpat genom åren. Denna möjlighet har funnits med i LAS sedan första början. Kraven på om kollektivavtalet behöver slutas av en central arbetstagarorganisation eller lokal arbetstagarorganisation har dock varierat. Även kommande utformning av LAS medger att kollektivavtal upprättas mellan parterna. I förarbeten benämns kollektivavtalsreglering som en särskild möjlighet och något som förordas. 11 För att visa utvecklingen av olika anställningsformer under åren har jag tagit hjälp av Statistiska centralbyråns statistik 12. I bilaga 1 redovisas antalet anställda inom fast respektive tidsbegränsad anställning bland män respektive kvinnor samt totalt i Sverige under perioden Tillsvidareanställning 4 Huvudregeln är att anställningsavtal gäller tills vidare (4 ). Avtal om tidsbegränsad anställning får enligt LAS träffas i de fall som anges i 5, 5 a och 6. Om anställningsavtal ingås utan dessa lagrum som grund, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 få domstols förklaring att avtalet ska gälla tills vidare. Det som kännetecknar en tillsvidareanställning är att anställningstiden inte bestäms på förhand. Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående upp- 10 Högskoleförordningen tillämpas exempelvis i hög grad vid universitet och högskolor när det gäller tidsbegränsning av anställning för t.ex. undervisande personal och forskare. Se AD 2003:53 samt AD 2004: Prop. 2006/2007:111, s Källa är arbetskraftsundersökningarna (AKU). 10

11 sägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats eller följer av 5 andra stycket eller 6. Vid sidan av dessa huvudtyper av anställningsformer kan man finna blandade anställningsformer, t.ex. att en anställning gäller tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt, s.k. längstanställningar. Anställningen kan alltså sägas upp före avtalstidens utgång efter en viss uppsägningstid. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp arbetstagaren krävs dock att saklig grund föreligger, d.v.s. på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist Tidsbegränsad anställning 5 Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall: 1. Avtal för viss tid, viss säsong eller visst arbete, om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet. 2. Avtal för viss tid som avser vikariat, praktikarbete eller feriearbete. 3. Avtal för viss tid, dock sammanlagt högst sex månader under två år, om det föranleds av tillfällig arbetsanhopning. 4. Avtal som gäller för tiden till dess arbetstagaren skall börja sådan tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, som skall pågå mer än tre månader. 5. Avtal för viss tid, när arbetstagaren har fyllt 67 år. Om en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än tre år under de senaste fem åren, övergår anställningen till en tillsvidareanställning Säsongsarbete och arbete av särskild beskaffenhet Ibland används beteckningen projektanställning för en anställning som är tidsbegränsad. I LAS förekommer över huvudtaget inte begreppet projektanställning men av 5 st 1 framgår att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för viss tid, viss säsong eller visst arbete om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet. Med arbetets särskilda beskaffenhet menas att arbetet bedrivs på sådant sätt och under sådana förutsättningar att tidsbegränsningen är motiverad. Avgörande är alltså inte att själva arbetet ska utföras under en begränsad tid utan med arbete av särskild beskaffenhet avses arbete där arbetsuppgifterna faller utanför den ordinarie verksamheten. Arbetsuppgifterna ska följaktligen vara annorlunda än de arbetsuppgifter som utförs i den ordinarie verksamheten. Det är fråga om arbete som kräver särskild sakkunskap eller i vart fall inte fortlöpande brukar utföras i verksamheten. Ett tecken, som dock inte är avgörande, på att det är fråga om arbete av särskild beskaffenhet är att ordinarie personal hos arbetsgivaren saknar erforderliga kvalifikationer för arbetet. Det kan t ex vara fråga om att lägga upp en webbsida, göra en marknadsundersökning, ta fram en specialdesig- 11

12 nad informationsbroschyr m.m. Områden där visstidsanställningar är naturliga och vanligt förekommande är inom teatern, musik- och idrotts- samt inom nöjesbranschen. Inom kulturlivet och massmedia är det med tanke på arbetsuppgifternas ofta tillfälliga karaktär naturligt att tala om arbetets särskilda beskaffenhet. Speciella yrkeskrav på utövarna kan motivera att det är fråga om arbete av särskild beskaffenhet. Forsknings- eller utredningsuppdrag är ofta av den karaktären att arbetet kan rubriceras som en laglig tidsbegränsad anställning. Förutom kravet att arbetet ska vara av "särskild beskaffenhet" ska avtalet gälla för viss tid, visst arbete eller för viss säsong. Arbetet ska alltså vara av den karaktären att det är tidsbegränsat. Om det råder osäkerhet när ett projekt ska avslutas är det naturligt att avtala om att anställningen gäller under den tid projektet pågår. Säsonganställning används för arbete som är knutet till naturens växlingar, t.ex. bärplockning, arbete vid skidlift, anställningar inom turistverksamheten under turistsäsongen, t.ex. guider av olika slag. Arbetsuppgifterna ska dessutom vara av den karaktären att de återkommer säsong efter säsong Vikariat, praktikarbete eller feriearbete I domen AD 1984 nr 66 återfinns en analys i frågan om ett vikariats innehåll. Arbetsdomstolen anförde att för vikariatet är kännetecknande att anställningen består så länge tjänstens ordinarie innehavare är ledig eller om denne frånträtt tjänsten intill dess tjänsten blir besatt med ordinarie innehavare. 13 För att ett vikariat ska kunna betraktas som lagstridigt måste i princip kunna konstateras att vikariatet inte är äkta genom att arbetsgivaren på något sätt har sökt kringgå lagen. Ett exempel på oäkta vikariat kan exempelvis vara om arbetstagaren i större utsträckning och mera regelbundet sysselsätts med arbetsuppgifter som inte skulle ha ankommit på tjänstens ordinarie innehavare att utföra. 14 I AD 1976 nr 23 uttalade domstolen att det inte räcker med att arbetstagaren upplyses om att han ska vara vikarie och om den tid som vikariatet ska avse. Vikariens anställning måste också knytas till en viss ledig arbetstagares anställning eller annars till en bestämd ledig befattning. Praktikarbete. Enligt förarbetena till 1982 års lag bör en sådan anställning normalt vara betingad av en utbildning, för vilken det enligt gällande läroplan eller motsvarande ställs krav på att ut- 13 Lunning, Lars och Toijer Gudmund, Anställningsskydd. Kommentar till anställningsskyddslagen, nionde upplagan. Stockholm 2006, s A.a., s

13 bildningen föregås av viss praktik, eller att det är en förutsättning för godkänd utbildning att en viss praktik har blivit fullgjord. Feriearbete. För att studerande ska få ökade möjligheter att arbeta under ferier finns denna bestämmelse som tillåter tidsbegränsning av anställningsavtalet för feriearbete. En tidsmässig begränsning av anställningen uppnås genom att knyta anställningen till feriebegreppet. Med ferier avses här främst sådana ledigheter från studier som infaller under pågående utbildning. Förarbetena säger att som ferier bör även kortare uppehåll, t.ex. över en sommar, som infaller vid övergång från en utbildning till en annan, betraktas som grund för ferieanställning Tillfällig arbetsanhopning Avsikten med denna regel är enligt förarbetena att ge en möjlighet för arbetsgivaren att klara tillfälliga och kortsiktiga behov av extra arbetsinsatser. I princip är det enligt förarbetsuttalanden den enskilda arbetsgivarens sak att bedöma när det uppstår ett tillfälligt behov av extra arbetskraft. Viktigt är att det är fråga om tillfälligt behov av extra arbetsinsatser i den normala verksamheten hos arbetsgivaren. Exempelvis extraanställning till följd av en enstaka större order, även extra arbetskraft under budgetarbetet eller under rea eller julruschen inom handeln. Maximalt antal dagar som denna anställningsform kan användas är 180 dagar (lagen utgår från en normalmånad om 30 dagar) under två år Anställning inför värnplikt Här handlar det om att det är tillåtet med visstidsanställning när det handlar om en arbetstagare som väntar på att fullgöra tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, förutsatt att det handlar om en tjänstgöring som ska pågå mer än tre månader. Vapenfri tjänst och annan därmed jämförlig tjänstgöring (t.ex. kvinnor som väntar på att den militära grundutbildningen tar sin början) innefattas också under denna punkt. Den militära tjänstgöringen ska vara på ett eller annat sätt aktuell, t.ex. genom ett beslut om tjänstgöring eller kallelse till inskrivning. I AD 1986 nr 60 kom domstolen fram till en anställning med denna grund, som upphörde, inte kunde anses ha upphört på grund av arbetsbrist i vedertagen mening och att det därmed inte fanns stöd i lagen för att anse att den f.d. värnpliktige hade förvärvat en företrädesrätt till återanställning Anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år I och med att en arbetstagare fyller 67 år kan en tidigare tillsvidareanställning omvandlas till en tidsbegränsad anställning. Vidare är det möjligt att anställa en 67-åring oavsett reglerna i 5 första stycket punkterna A.a., s

14 2.1.3 Överenskommen visstidsanställning 5 a Avtal om överenskommen visstidsanställning får beträffande en och samma arbetstagare omfatta sammanlagt högst tolv månader under tre år. Överenskommelsen ska träffas mellan arbetsgivaren och den enskilda arbetstagaren. Något skäl för tidsbegränsningen behöver inte anges. Ingen avtalsperiod får vara kortare än en månad. I andra stycket redovisas en avvikelse till regeln om högst 12 månader. Den avvikelsen kan tillämpas inom företag och verksamheter som tidigare inte haft någon arbetstagare (nystartade). I paragrafen ges information om en viktig förutsättning för att använda denna form av tidsbegränsad anställning, d.v.s. en arbetsgivare får vid en och samma tidpunkt ha högst fem arbetstagare anställda med hänvisning till denna tidsbegränsningsgrund. Denna möjlighet tillkom år 1996 då den s.k. Arbetsrättskommissionen presenterade detta i en proposition (1996/97:16) Provanställning 6 En person får provanställas om prövotiden är högst sex månader. Arbetsgivarens avsikt ska vara att pröva arbetstagaren, och provanställning kan inte användas vid återanställning i samma arbete. En provanställning får inte vare sig förlängas eller förnyas. Om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren vidtar några åtgärder för att avbryta den inledda anställningen övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. 2.2 Lagändring från 1 juli 2007 Lagen om anställningsskydd (LAS) få ny lydelse från och med den 1 juli 2007 respektive 1 januari 2008 i och med att regeringens proposition 2006/07:111 antogs av riksdagen 31 maj Förändringen innebär att avtal om tidsbegränsad anställning ( 5) får träffas 1. för allmän visstidsanställning, 2. för vikariat, 3. för säsongsarbete och 4. när arbetstagaren har fyllt 67 år. Allmän visstidsanställning En nya anställningsform allmän visstidsanställning införs från den 1 juli Allmän visstidsanställning innebär att arbetsgivaren, oavsett skäl 16, kan visstidsanställa en person under maximalt 24 månader. Den allmänna visstidsanställningen övergår till en tillsvidareanställning om 16 Denna form av visstidsanställning kräver inte någon objektiv konstaterbar grund för att vara tillåten, jmf. Vikariat, rubrik

15 arbetstagaren har varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. För anställningsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet ska dock äldre bestämmelser gälla. Vikariat För att denna grund för tidsbegränsning ska få användas krävs det att det finns en objektiv grund för att tidsbegränsa anställningen, nämligen ett vikariat. Om en arbetstagare har varit anställd hos samma arbetsgivare som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, ska anställningen övergå i en tillsvidareanställning. Förändringen ska gälla fr.o.m. 1 januari Vid beräkning av anställningstid som vikarie ska även anställningstid före den 1 januari 2008 som vikarie inom en femårsperiod beaktas. För anställningsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet ska dock äldre bestämmelser gälla. Tid i allmän visstidsanställning ska räknas för sig och tid som vikarie ska räknas för sig. Någon sammanräkning med annan anställningstid i tidsbegränsad anställning eller provanställning ska inte ske. Säsongsanställning Anställningsavtal får träffas för säsongsarbete. För säsongsarbete finns inga tidsbegränsningsregler. Gäller fr.o.m. 1 juli Arbetstagaren har fyllt 67 år Anställningsavtal får träffas för viss tid. Gäller fr.o.m. 1 juli

16 3. Lagstiftarens intentioner med olika anställningsform 3.1 Gällande rätt Lagen 1974 om anställningsskydd ansågs innebära en radikal förändring till arbetstagarnas förmån i förhållande till vad som tidigare gällt på den svenska arbetsmarknaden. Lagen byggde i huvudsak på Åmankommitténs förslag. 17 För att hindra ett kringgående av lagens skydd för tillsvidareanställningar begränsades användningen av tidsbegränsade anställningar. Sådan anställningsform fick användas endast om arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet föranledde detta eller om anställningen avsåg praktikarbete eller vikariat. En stor del av lagen var dispositiv. Avvikelser gällande bl.a. anställningsform kunde göras i kollektivavtal på förbundsnivå. 18 Gällande rätt, d.v.s. Lag (1982:80) om anställningsskydd, har varit föremål för ändringar många gånger under tiden fram till idag, under år ändrades lagen 16 gånger. Sju av dessa ändringar gällde regleringen av anställningsform (4-6 ). 3.2 Lagändring från 1 juli 2007 Viljan att förändra gällande lagstiftning har funnits hos både nuvarande regering och tidigare regering. Den nyligen antagna lagändringen kommer att innebära minskat antal tidsbegränsningsgrunder. Av regeringens proposition (2006/07:111) framgår att det ska vara lätt för arbetsgivare att anställa. För att underlätta att anställningar kommer till stånd bör det enligt regeringens uppfattning vara lätt att anställa tidsbegränsat och tidsbegränsade anställningar bör vara tillåtna under en förhållandevis lång tidsperiod. Goda möjligheter att anställa för begränsad tid ökar arbetsgivarens flexibilitet vid anställningstillfället. En långvarig tidsbegränsad anställning ökar också tryggheten för den anställde eftersom en tidsbegränsad anställning normalt inte kan avbrytas under den överenskomna anställningstiden. 19 Regeringen gör bedömningen att allmän visstidsanställning bör vara tillåten under sammanlagt högst två år under en femårsperiod. Det finns dessutom möjlighet för arbetsmarknadens parter att i kollektivavtal anpassa anställningsskyddslagens bestämmelser till de förhållanden som gäller i olika branscher Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning. En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner. (Ak. avh.) Lund 1984, s A.a., s Observera att detta inte gäller för s.k. längstanställningar, se sid Regeringens proposition 2006/07:111, s

17 Nuvarande och tidigare regering vill ha en arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande. Både kvinnor och män ska ha möjligt att förena arbetsliv och privatliv under alla faser av livet och med hänsyn till den enskildes förutsättningar. Ett väl balanserat och förutsägbart arbetsrättsligt system är en viktig delförutsättning för en hållbar tillväxt och full sysselsättning. De arbetsrättsliga reglerna i Sverige ger enligt regeringen generellt goda förutsättningar för att kombinera trygga förhållanden på arbetsmarknaden med en hög sysselsättning. Regeringen anser att grunderna för arbetsrätten bör bestå även framöver. Regeringen slår vidare vakt om den svenska modellen, där förhållandena på arbetsmarknaden i första hand regleras i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Vid sidan av regeringens insatser är det också av vikt att arbetsmarknadens parter är engagerade i och tar sin del av ansvaret för utvecklingen av en modern och väl fungerande arbetsrätt. Grundprincipen om tillsvidareanställning ska fortsätta gälla. Regeringen vill dock bl.a. förbättra möjligheterna att anställa för begränsad tid Regeringens budgetproposition. PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 14. Kapitel 5, verksamhetsområde Arbetsrätt, s

18 4. Fallstudie 4.1 Inledning I detta kapitel redovisas två fallstudier som genomfördes med hjälp av intervjuer under perioden februari april Ytterligare material utgörs av årsredovisningar, kollektivavtal m.m. Verksamheterna presenteras under följande beteckningar: * den stora verkstadsindustrin (V) * den stora myndigheten (M) 4.2 Den stora verkstadsindustrin (V) Allmänt Företaget ingår idag i en multinationell industrikoncern med 770 anställda. 22 Moderbolaget har till uppgift samordna och styra verksamheten i tre affärsområden; Produktion, Marknad och Eftermarknad. Förutom moderbolaget består koncernen av sammanlagt 13 sälj- och produktionsbolag i nio länder (Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland, Österrike, Storbritannien, USA och Kanada). Undersökningen omfattar intervjuer med arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare (IF Metall och SIF) vid det största dotterbolaget och där finns ca 350 anställda. Företaget tillverkar frontlastare med tillhörande redskap för användning inom t.ex. jordbruk och industri. Omkring år 1950 startade företaget som ett familjeägt företag och har därefter utvecklats mycket. I slutet av 1980-talet förvärvas det första internationella bolaget och under 1990-talet förvärvades ytterligare internationella bolag. Av den totala produktionen exporteras idag ca 90 procent. Bolaget har två stora aktieägare (49,9 % respektive 49,7 %) och övriga aktier ägs av företagets ledning och styrelse. Under år 2005 införde företaget en ny organisation anpassad för ny produktionsstrategi. Till följd av det nya produktionssystemet varslades 228 personer (157 av dessa sades senare upp) Anställningsformer i verksamheten Huvuddelen av de anställda är tillsvidareanställda enligt LAS 4. Inom verksamheten använder man sig också av vikariat (LAS 5 p 2) främst för de som är föräldralediga, tjänstlediga för studier samt tjänstlediga för friår. För närvarande är det flest vikarier för de som har friår, d.v.s. fem personer. Övriga visstidsanställningar används också, då är den främsta anledningen arbete av 22 Uppgifter hämtade från företagets Annual Report

19 särskild beskaffenhet (LAS 5 p 1). Visstidsanställningar via kollektivavtal (för IF Metall) förekommer se vidare information nedan. Provanställning enligt LAS 6 förekommer också. Anledningen till att ett antal anställningar är tidsbegränsade är att bolaget strävar efter en minskad bemanning totalt. Bolaget har regelbundna genomgångar/förhandlingar med aktuell facklig motpart när det gäller bolagets visstidsanställda. Resultatet av den senaste förhandlingen var att ett antal visstidsanställda personer (4) fick tillsvidareanställning. Dessa personer hade passerat 12- månadersgränsen se vidare information nedan. Arbetsgivarens bedömning är dock att bolaget inte har ett långsiktigt behov av denna arbetskraft och att det därför kan bli aktuellt med uppsägningar på grund av arbetsbrist framöver. Den tillsvidareanställda personalen utgör huvuddelen av bolagets anställda. När man anställer någon tillsvidare via annons och personen saknar erfarenhet anställs alltid personen på provanställning (LAS 6 ). Är det aktuellt att rekrytera/anställa någon inom en specialistbefattning/kvalificerad befattning tillsvidareanställs alltid den personen på en gång Andel anställda inom respektive anställningsform Andelen anställda med tidsbegränsad anställning är i dagsläget låg. Det handlar om ca 5 personer på vikariat, d.v.s. 1 % av de anställda. Före den senaste förhandlingen enligt information ovan (1 mars) fanns en grupp visstidsanställda men dessa är nu tillsvidareanställda. Detta innebär naturligtvis att andelen tillsvidareanställda är mycket hög, i det närmaste total. Något som framkommer under intervjun är att man i viss omfattning anlitar bemanningsföretag, både på tjänstemannasidan och inom verkstadsområdet. På tjänstemannasidan har man använt denna lösning ganska länge, man har hyrt in personal vid kortare arbetsanhopning samt även vid mer långsiktigt behov av arbetskraft, där man tidigare anställde vikarier. Inom verkstadsområdet ( kollektivsidan ) drev arbetsgivaren 23 för över ett år sedan (2005) igenom att få anlita bemanningsföretag för att klara arbetstoppar samt att klara en stor omställningsprocess (med minskning av personalstyrkan) som bolaget genomgick under Under perioder har man behövt extrafolk och ibland har man haft personer anställda via bemanningsföretag. Just nu har bolaget 20 inhyrda personer (17 inom kollektivsidan och 3 inom tjänstemannasidan). Målet är att ha inhyrd personal motsvarande 10 % av den totala bemanningen. Både inhyrd personal över 3-månadersperioder och vid arbetstoppar samt ersätta personal som har korttidsfrånvaro (sjukdom). Ett pågående utvecklingsområde är att samarbeta med bemanningsföretagen 23 Förhandlingar enligt MBL 38 genomfördes. 19

20 vad gäller rehabiliteringsåtgärder tanken är att de personer som är sjukskrivna och inte klarar av ett arbete inom bolaget ska kunna få hjälp att ta sig vidare via bemanningsföretagets kontakter Motsvarar lagen verksamhetens behov gällande anställningsform? Vid intervjutillfället tillämpades LAS främst vid anställning inom tjänstemannasidan. På kollektivsidan använder man sig i huvudsak av gällande kollektivavtal, som innehåller särskilda regler om anställningens ingående och upphörande. I den mån arbetsgivaren använder LAS tycker jag mig kunna tolka att lagen motsvarar verksamhetens behov till viss del. Det faktum att man använder sig av bemanningsföretag för i stort sett all visstidsanställd personal kan tolkas som att man inte hittar det man söker inom ramen för nuvarande lagstiftning (LAS). Vidare kan man anta att, eftersom mycket inom kollektivsidan är reglerat i kollektivavtal, har det funnits anledning att reglera frågan om anställningsform i ett verksamhetsanpassat kollektivavtal d.v.s. LAS 5 6 har inte helt uppfyllt verksamhetens behov. Om man tittar utanför dessa paragrafer, d.v.s. LAS 2 3 st återfinns möjligheten att göra avvikelser från lagen genom kollektivavtal, på så sätt uppfyller den delen av LAS verksamhetens behov. När vi diskuterade vad lagändringen kan tänkas få för konsekvenser inom deras verksamhet kunde vi konstatera att förändringen inte kommer påverkar bolaget i någon större omfattning. Detta med anledning av vad som nämns ovan och ytterligare fakta under rubrik Något som bolaget dock bevakade, vid tidpunkten för intervjun, var om nuvarande kollektivavtal skulle komma att förändras gällande regleringen av anställningsform i samband med ny avtalsperiod fr.o.m. 1 april Om och hur anställningsform regleras via kollektivavtal Inom bolaget regleras anställningsform i ett kollektivavtal (Teknikavtalet - Metall) för personal anställd inom verkstadsområdet (kollektivsidan) samt från 1 april 2007 även inom tjänstemannasidan. I Teknikavtalet IF Metall finns 9 moment 1-3 som reglerar Anställningens ingående och upphörande. Det som är relevant att studera för denna uppsats syfte är 9 moment 1 Visstidsanställningar samt i Teknikavtalet Sif/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 3 moment 1-2 Anställning. Utdrag ur kommentarer till Teknikavtalet Metall 9 moment 1, avtalsperiod 1 april mars 2007: En anställning gäller antingen tills vidare eller för begränsad tid. 20

21 Tillsvidareanställning är huvudformen. Det innebär bl.a. att om ingenting är sagt eller skrivet om att det är en visstidsanställning så är anställningen en tillsvidareanställning. Det är normalt den part i anställningsavtalet som påstår att anställningen är en visstidsanställning som ska bevisa att så är fallet. I 9 mom 1 anges hur visstidsanställningar kan träffas enligt Teknikavtalet Metall och det gäller i stället för LAS. Teknikavtalet Metall ersätter LAS regler om visstidsanställning vid tillfällig arbetstopp, provanställning samt om överenskommen visstidsanställning. Eftersom sådana visstidsanställningar är vanligast kommer de flesta avtalen om visstidsanställning inom vår bransch att träffas enligt Teknikavtalet Metall och inte enligt LAS. Visstidsanställningar på grund av arbetets särskilda beskaffenhet, vikariat, praktikarbete, feriearbete och kommande militärtjänstgöring träffas enligt bestämmelserna i LAS. Överenskommelsen (anställningsavtalet) mellan företaget och arbetstagaren om anställning för begränsad tid ska vara skriftlig. Anställningstiden får normalt inte överstiga 12 månader. Vid företag där det finns verkstadsklubb ska en visstidsanställning ha stöd av en lokal överenskommelse mellan företaget och verkstadsklubben. Vid företag där det inte finns någon verkstadsklubb får avtal om visstidsanställning träffas utan stöd av lokal överenskommelse. Metalls lokala avdelning ska underrättas om sådana avtal Sammanfattningsvis kan man konstatera att Teknikavtalet - Metall, i denna version, reglerar en viss del av LAS tidsbegränsningsgrunder men inte alla. De som ligger utanför avtalet är arbete av särskild beskaffenhet (LAS 5 p 1), vikariat, praktikarbete, feriearbete (LAS 5 p 2) och kommande militärtjänstgöring (LAS 5 p 4). Inget nämns om LAS 5 p 5. Vidare framkom det under intervjun med arbetsgivaren att det genom lokala överenskommelser mellan parterna kan avtalas om att överstiga 12 månadersgränsen. Utdrag ur Teknikavtalet IF Metall 9 moment 1, avtalsperiod 1 april mars 2010: Visstidsanställning på avtalsområdet sker enbart enligt detta avtal som helt ersätter reglerna om visstidsanställning i lagen om anställningsskydd. Ett avtal om visstidsanställning mellan arbetsgivare och arbetstagare ska vara skriftligt. Utan stöd av lokal överenskommelse kan arbetsgivare och arbetstagare träffa avtal om visstidsanställning om minst en månads och högst tolv månaders anställningstid. Med stöd av lokal överenskommelse kan arbetsgivare och arbetstagare träffa avtal om visstidsanställning som medför att arbetstagaren kommer att vara visstidsanställd under längre tid än tolv månader under en treårsperiod. Saknas verkstadslubb kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om visstidsanställning utan stöd av överenskommelse med den fackliga organisationen, som dock ska underrättas om varje särskilt fall. Anmärkning: Om den fackliga organisationen anser att missbruk av bestämmelsen i sista stycket sker äger den påkalla lokal respektive central förhandling i 21

22 ärendet. Löses ej tvisten gäller för det företag som tvisten gäller i fortsättningen samma regler som för företag där verkstadsklubb finns Sammanfattningsvis kan man konstatera att Teknikavtalet - Metall som gäller fr.o.m. 1 april 2007 reglerar all visstidsanställning. Nytt från 1 april 2007 är också att Teknikavtalet Sif/Sveriges Ingenjörer/Ledarna också innehåller reglering av anställningsform, detta görs i 3 moment 1-2. D.v.s. även tjänstemannasidan har nu regleringar av anställningsform i sitt kollektivavtal. Utdrag ur Teknikavtalet Sif/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 3 moment 1-2, s 6-7: Mom 1 Anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har överenskommit om annat enligt mom 2 nedan. Mom 2 Anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete Mom 2:1 Arbetsgivaren och tjänstemannen kan överenskomma om anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete om arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet föranleder sådan anställning. Skolungdom och studerande får anställas för viss tid, viss säsong eller visst arbete när de har ferier eller annars gör uppehåll i studierna. Tjänsteman som kvarstår i tjänst vid företaget efter det att han uppnått den för honom gällande ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen får anställas för viss tid, viss säsong eller visst arbete. Samma gäller om en tjänsteman anställs vid företaget efter det att han har uppnått den pensionsålder som tillämpas vid detta. Mom 2:2 Avtal om anställning för viss tid får vidare träffas om anställningen avser praktikarbete eller vikariat. Med vikariat avses - att tjänstemannen ersätter en annan tjänsteman under dennes frånvaro, t.ex. vid ledighet på grund av semester, sjukdom, utbildning eller föräldraledighet eller - att tjänstemannen under högst 6 månader eller under den längre tid som överenskommits mellan arbetsgivaren och den lokala tjänstemannaparten, uppehåller en ledigbliven befattning i avvaktan på att en ny innehavare av befattningen har utsetts. Mom 2:3 För att avlasta tillfällig arbetstopp vid företaget får arbetsgivaren och tjänstemannen överenskomma om anställning för viss tid. Mom 2:4 Avtal om anställning för viss tid i form av provanställning får träffas mellan arbetsgivaren och tjänstemannen - om tjänstemannens kvalifikationer inom befattningsområdet är oprövade eller - om det eljest föreligger särskilda skäl att pröva tjänstemannens kvalifikationer och arbetsförutsättningar mot bakgrund av arbetsuppgifternas speciella krav eller - om tjänstemannen är handikappad, långtidsarbetslös eller upptagen i Trygghetsrådets clearingsregister. Provanställning kan omfatta högst 6 månader. Då synnerliga skäl föreligger kan provanställningen efter lokal överenskommelse förlängas, dock längst ytterligare 6 månader. Mom 2:5 Om arbetsgivaren står i begrepp att anställa en tjänsteman enligt mom 2:3 eller mom 2:4 bör arbetsgivaren, om det är praktiskt möjligt, underrätta berörd tjänstemannaklubb vid 22

23 företaget innan anställningsöverenskommelse träffas. Underrättelse skall dock alltid lämnas inom en vecka efter det anställningsöverenskommelse har träffats. Mom 2:6 Arbetsgivarens rätt att anställa tjänstemän för att avlasta arbetstoppar enligt mom 2:3 respektive provanställa tjänstemän enligt mom 2:4 kan sägas upp av den lokala tjänstemannaparten eller av PTK-förbund. Uppsägningstiden är 3 månader. Om arbetsgivaren önskar att nämnda rätt skall bestå, skall han skyndsamt begära att förhandlingar härom förs under uppsägningstiden. Förbundsparterna kan förlänga uppsägningstiden för att möjliggöra att förhandlingar enligt förhandlingsordningen hinner slutföras innan uppsägningstiden utlöper. I sista hand kan frågan huruvida rätten skall bestå eller ej tas upp till överläggningar i Tjänstemarknadsnämnden SAF-PTK Vid tidpunkten för intervjun med företrädare för Sif (29 mars 2007) blev svaret på frågan om anställningsform regleras i kollektivavtal nej. Alltså innebär kollektivavtalet som gäller fr.o.m. 1 april en stor förändring i jämförelse med förra avtalsperioden Historik Anställningsformer som minskat respektive ökat inom verksamheten över tid Gemensamt för samtliga företrädare som intervjuats är att den gällande anställningsformen år 1977 var fast anställning/tillsvidareanställning. Det man också ger en gemensam bild över är att det år i samband med det största förändringsarbetet i bolagets historia (ur personalsynpunkt), d.v.s. vid införandet av ny produktionsstrategi i två av fabriksanläggningarna, var väldigt mycket visstidsanställd personal, ibland upp emot personer. Vid denna förändring sades 157 personer upp, många av dessa återanställdes dock på viss tid (bl.a. utifrån företrädesrätter). När listan med personer som hade företrädesrätt till återanställning var slut beslutade sig bolaget, efter förhandling enligt MBL 38, att börja anlita bemanningsföretag för att klara arbetstoppar och personalfrånvaro (målet för arbetsgivaren är att ha 10 % inom kollektivsidan). Detta tror arbetsgivaren också är framtiden, d.v.s. att ha ett visst antal personer inhyrda och att bolaget har en grundbemanning som är tillsvidareanställda. Övriga resultat redovisas nedan. År 1977: Fast anställning/tillsvidareanställning är det som används. Dock stor personalomsättning, mer rörlighet på arbetsmarknaden totalt inom verkstadsindustrin. År 1987: Enligt Metall: All personal tillsvidareanställs direkt. Enligt Sif: Mycket tillsvidareanställningar också vikariat samt provanställning. 24 År 1997: Enligt arbetsgivaren: I stort sett inga visstidsanställda (ev. något vikariat). Provanställning om 3 månader inom verkstadssidan. 24 Provanställning blev möjlig genom införandet av Lag (1982:80) om anställningsskydd. 23

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2013 Sommaren är nu äntligen här! Sol, skön värme och vackra blomster lockar

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

1 (8) Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco.

1 (8) Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco. Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco.se Sida 1 (8) Bilaga 2. Rättsutredning avseende frågan om den svenska

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

TCO är en partipolitiskt obunden federation bestående av 17 svenska fackförbund vilka samlar omkring 1,3 miljoner medlemmar.

TCO är en partipolitiskt obunden federation bestående av 17 svenska fackförbund vilka samlar omkring 1,3 miljoner medlemmar. 1 Europeiska Kommissionen Rue de la Loi B-1049 Bruxelles Belgien Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av att nya anställningsskyddslagsregler om visstidsanställningar i Sverige innebär ett bristande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS OCH EU-RÄTTEN #8/10

TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS OCH EU-RÄTTEN #8/10 TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS OCH EU-RÄTTEN #8/10 2010-07-06 Författare Samuel Engblom jurist Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: samuel.engblom@tco.se tel: 08-782 91 37 Innehåll

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Ylva Johansson Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-05-11 1 (6) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB

AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB BILAGA AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB Bakgrund Ett företag i VVS-branschen med verksamhet på flera olika orter i landet genomförde en driftsinskränkning

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

bemanningsföretagen 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

bemanningsföretagen 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 0267 bemanningsföretagen 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-06-01 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande C h e c k l i s t a för anställnings ingående och upphörande September 2013 LÄS DETTA FÖRST Att ingå och avsluta en anställning komplexa regler När ett anställningsavtal ingås eller upphör uppkommer en

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Studiematerial kring otrygga jobb

Studiematerial kring otrygga jobb Studiematerial kring otrygga jobb Studiematerial kring otrygga jobb Detta studiematerial, som ska ge en översikt om lagstiftningen kring otrygga jobb och hur facket kan jobba för att motverka otrygghet,

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Teknikarbetsgivarna anser därför att parterna ska eftersträva ett treårigt avtal.

Teknikarbetsgivarna anser därför att parterna ska eftersträva ett treårigt avtal. Teknikarbetsgivarnas krav 2012 riktade till IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer 1 Avtalsperiod Nu gällande Teknikavtalet IF Metall och Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna avseende

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning

Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning Carin Ulander-Wdnman IUSTUS FÔRLAG Innehâll Fôrkortningar 15 DEL I INLEDNING OCH BAKGRUND 17 1 Inledning 19 1.1 Âmne och problembeskrivning 19 1.2 Teoretiska utgângspunkter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 50/15 Mål nr A 74/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 50/15 Mål nr A 74/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 50/15 Mål nr A 74/14 Tolkning av kollektivavtal. Fråga om allmän visstidsanställning är en tillåten form en tidsbegränsad anställningen enligt ett kollektivavtal för tjänstemän i

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID 1 Tjänsteförhållandets längd 1.1 Grunder för tjänsteförhållande för viss tid En tjänsteinnehavare kan

Läs mer

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år.

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år. Mom 2 Kollektivavtalad deltid i pensioneringssyfte Bilaga 5 1 (7) Mom 2:1 Avsättning till deltidspension Avsättning till deltidspension sker år 2014 med 0,2 % och år 2015 med ytterligare 0,3 %. Avsättningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Gjorde undantagsregeln skillnad?

Gjorde undantagsregeln skillnad? Gjorde undantagsregeln skillnad? nr 5 2009 årgång 37 Möjligheten för företag med högst tio anställda att undanta två personer från regeln sist in, först ut har givit få mätbara resultat. Små företag anställde

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ).

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ). nyheter arbetsrätt dec 2012. Ny lag om uthyrning av arbetstagare Den första januari 2013 träder en ny lag i kraft. Lagen har sin bakgrund i ett EUdirektiv bemanningsdirektivet. Bemanningsdirektivet har

Läs mer

Avtal för kabinpersonal anställd i Sverige 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

Avtal för kabinpersonal anställd i Sverige 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Avtal för kabinpersonal anställd i Sverige 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Kollektivavtal 5 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

REMISSVAR Rnr 104.02 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-03-31 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 104.02 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-03-31 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 104.02 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-03-31 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Marie-Louise Strömgren/LE Till Näringsdepartementet HÅLLFAST ARBETSRÄTT FÖR ETT FÖRÄNDERLIGT

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Anställningsvillkor för tidsbegränsat anställda

Anställningsvillkor för tidsbegränsat anställda LUNDS UNIVERSITET Ekonomihögskolan Institutionen för handelsrätt VT 2007 HAR161 Handelsrättslig specialkurs Magisteruppsats Anställningsvillkor för tidsbegränsat anställda Handledare Lea Hatzidaki-Dahlström

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Rekryteringsbehov. Rekryteringsförfarande När en myndighet ska rekrytera ska myndigheten på något lämpligt sätt informera

Rekryteringsbehov. Rekryteringsförfarande När en myndighet ska rekrytera ska myndigheten på något lämpligt sätt informera Anställning Enligt förordningen med instruktion för SiS tillsätts generaldirektören av regeringen. Regioncheferna samt tillsynschefen och avdelningscheferna på HK tillsätts av generaldirektören. Övrig

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-21 1 (9) Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Utbildning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande C h e c k l i s t a för anställnings ingående och upphörande September 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST... 4 VID ANSTÄLLNING... 5 ANSTÄLLNING AV UTLÄNDSKA MEDBORGARE... 9 ANSTÄLLNING AV MINDERÅRIGA...

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Anställningsformer år 2011

Anställningsformer år 2011 ARBETSMARKNAD Anställningsformer år 211 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 211 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...4 2 Anställningsformer

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 42/13 Mål nr A 63/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 42/13 Mål nr A 63/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 42/13 Mål nr A 63/12 En utbildad förskollärare har hos en kommun haft flera på varandra följande tidsbegränsade anställningar, dels som vikarierande förskollärare, dels som obehörig

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling Innehåll Personalavveckling... 3 Arbetsbrist... 3 Uppsägning på grund av personliga skäl... 4 Uppsägningsbesked... 4 Fullföljdshänvisning... 5 Tvåmånadersregeln... 5 Varning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART Bilaga 1 Löneavtalet 1 Grundläggande principer för lönesättning Allmänt Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar

Läs mer

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Entrepreno rskap, fo retagande och arbetsra tt 2011-05-24 Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Lena.lofdahl@ackebrink.se Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/11 Mål nr A 42/11 och A 63/11

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/11 Mål nr A 42/11 och A 63/11 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/11 Mål nr A 42/11 och A 63/11 Sammanfattning Ett antal mål har överlämnats från tingsrätt till Arbetsdomstolen. Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans pröva

Läs mer

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal Bilaga 1 Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal För tiden 2010-04-01 2012-04-30 gäller nedanstående minimilöner per månad: a) fyllt 16 år 13.745 14.161 b) fyllt 17 år 14.890 15.306

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer