Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006"

Transkript

1 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006 Till arbetsgivare som har för avsikt att gå med i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation försäkringar på arbetsmarknaden, maj 2006

2 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006 Till arbetsgivare som har för avsikt att gå med i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation maj 2006

3 Svenskt Näringsliv 1981 Produktion Copine Design Tryck Henrix Grafiska AB, Huskvarna

4 Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har alltid nära till oss. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar konsultation, information och utbildning avseende dessa försäkringar. Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK. Information och utbildning ges i form av regionala konferenser, kurser och företagsanpassad information. Även konsultation avseende egna företagares personliga försäkringsskydd lämnas. Kontakta Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation vid tecknande av avtalsförsäkringar frågor om lag- och avtalsbundna försäkringar jämförelse mellan olika försäkringslösningar information om försäkringar i det egna företaget genomgång och hjälp till egna företagare vid köp av försäkringsskydd behov av kontaktperson gentemot de försäkringsbolag som har uppdraget att sköta avtalsförsäkringarna övertalighetsproblem och alternativa försäkringslösningar anordnande och genomförande av intern försäkringsutbildning. Förutom denna skrift ger vi ut Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning och Företagarens försäkringsskydd. Alla tre skrifterna kan kostnadsfritt beställas från vår hemsida Exempel på annan information som finns på hemsidan är Fakta om företagets sociala kostnader samt den interaktiva hjälpredan Praktisk försäkringshantering. Vi har gedigen erfarenhet av och kunskap om social- och avtalsförsäkringar samt individuella försäkringar. Kontakta gärna någon av våra regionala konsulter. Adresser och telefonnummer finns i slutet av skriften. Välkommen

5 4 Förkortningar Förkortningar försäkringsförmåner, lagar m m AFA-försäkringarna En gemensam beteckning för AGB, AGS, TGL och TFA AFL Lagen om allmän försäkring AGB Avgångsbidrag (för arbetare) AGE Avgångsersättning (för tjänstemän) AGS Avtalsgruppsjukförsäkring ALF Lagen om arbetslöshetsförsäkring ATP Allmän tilläggspension EPL Lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn GPL Lagen om garantipension ITP Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän ITPK ITP-kompletterande ålderspension LAF Lagen om arbetsskadeförsäkring LFU Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring LIP Lagen om inkomstgrundad ålderspension SGI Sjukpenninggrundande inkomst sjll Lagen om sjuklön STP Särskild tilläggspension (t o m 1995) TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TGL Tjänstegrupplivförsäkring försäkringsbolag, organisationer m m AFA Alecta AMF Pension AMS AP Collectum Fora FPG ILO LO PPM PRI PTK RSV SAF TRR Trygghetsrådet TSL En gemensam beteckning för de tre försäkringsbolagen: AFA Livförsäkring (Försäkringsgivare för AGB och TGL) AFA Sjukförsäkring (Försäkringsgivare för AGS) AFA Trygghetsförsäkring (Försäkringsgivare för TFA) Försäkringsbolaget Alecta, ömsesidigt Försäkringsbolaget AMF Pension Arbetsmarknadsstyrelsen Arkitekternas pensionskassa Administrationsbolag för kollektivavtalade försäkringar (Svenskt Näringsliv PTK) Utför försäkringstjänster inom ramen för kollektivavtalade försäkringar Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt International Labour Organisation, FN-organ Landsorganisationen i Sverige Premiepensionsmyndigheten Pensionsregistreringsinstitutet Förhandlings- och samverkansrådet PTK (f d Privattjänstemannakartellen) Riksskatteverket, från 2004 Skatteverket Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund lades ned den 29 mars 2001, Näringslivets nya företrädare heter nu Svenskt Näringsliv Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet (Svenskt Näringsliv PTK) Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL (Svenskt Näringsliv LO)

6 Ineldning 5 Inledning Som arbetsgivare har företaget enligt lag vissa sociala skyldigheter. Till dessa hör att företaget skall betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften finansierar huvudsakligen de lagstadgade sociala försäkringarna såsom sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och ålderspensionen. Företaget kan också genom kollektivavtal vara skyldig att svara för vissa sociala förmåner för de anställda. tjänstemän arbetare enligt lag allmänt Företag som inte är bundna av kollektivavtal har inte skyldighet enligt lag att teckna kompletterande försäkringar för de anställda. När ditt företag blir bundet av kollektivavtal stadgar detta vilka skyldigheter företaget har vad gäller försäkringar och pensioner. Den här skriften vill ge dig information som beskriver konsekvenserna för företaget i detta avseende samt upplysa om hur man praktiskt går till väga för att uppfylla sina skyldigheter. Vi ger en kortfattad översikt över de kollektivavtalade försäkringarna på den privata arbetsmarknaden och arbetsgivarens kostnader för dessa. Mera information om de kollektivavtalade försäkringarna och även de lagstadgade finner du i vår skrift Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal som kan beställas kostnadsfritt från vår hemsida Våra föräkringskonsulter hjälper dig också gärna, adresser näst sista sidan. Hjälpen är kostnadsfri även vid företagsbesök. Stockholm i maj 2006 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

7 6 Försäkringar enligt kollektivavtal Försäkringar enligt kollektivavtal fördelar ur arbetsgivarens synvinkel omställningsförsäkring vilka gäller kollektivavtalet för? arbetare tjänstemän Fördelen med de kollektivavtalade försäkringarna är att de innebär en relativt enkel administration för företaget. I kollektiva försäkringar är alla fullt arbetsföra försäkringsbara, till normalpremie, ingen hälsoprövning görs av varje person. När företaget blir medlem i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv är man normalt bunden av kollektivavtal. Kollektivavtalet innebär bland annat att företaget är skyldigt att teckna dessa försäkringar; AFA-försäkringarna, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO för anställda arbetare, ITP-planen, tjänstegrupplivförsäkring, TGL och arbetsskadeförsäkring för tjänstemän, TFA hos bestämda försäkringsbolag samt att företaget ska anslutas till Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet. Det är arbetsgivaren själv som skall göra försäkringsanmälan direkt hos berörda bolag. Försäkringsavtal sluts i och med att arbetsgivaren får försäkringsbekräftelse från försäkringsbolaget. Försäkringsavtalet gäller från samma datum som kollektivavtalet. Kollektivavtalet gäller för dem som utför arbete som kollektivavtalet omfattar. Kollektivavtalen ser olika ut för arbetare respektive tjänstemän. Observera att alla anställda omfattas av försäkringarna. Undantaget är VD och företagare som enbart omfattas av arbetsskadeförsäkringen, TFA. Samtliga företag måste teckna försäkringsavtal om TFA som omfattar både arbetare och tjänstemän AGS, TGL (AFA-försäkringarna), Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO eller annan kollektivavtalad pensionslösning som omfattar arbetare. Försäkringsavtal tecknas genom Fora, varifrån också blanketter kan rekvireras. Från arbetarförsäkringarna kan undantag enbart göras, för anställda som är delägare i företaget. Företag som har anställda tjänstemän måste teckna Försäkringsavtal om ITP och TGL. ITP måste tecknas i försäkringsbolaget Alecta det görs genom Collectum. OBS! Viktig information angående tecknande av den nya ITP-planen beskrivs på nästa sida. TGL tecknas hos något av försäkringsbolagen; Alecta, Bliwa, Folksam, Länsförsäkringar, SEB/SEB Trygg Liv och Skandia. Läkekostnadsförsäkring gäller de företag som har tjänstemän i utlandstjänst. Företag som har tecknat tjänstepensioner för anställda tjänstemän innan företaget blir kollektivavtalsbundet kan i samråd med tjänstemännen välja att behålla dessa lösningar. Den anställde avstår då från sina ITP-förmåner och det ska skriftligen meddelas Collectum. Undantaget gäller så länge anställningen varar. När företaget blir medlem i ett av arbetsgivarförbunden i Svenskt Näringsliv sker automatisk anslutning till kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet. Ett företag som inte är medlem i något arbetsgivarförbund kan också bli bundet av kollektivavtal genom att teckna avtal direkt med ett fackförbund, s k hängavtal eller genom att överta verksamhet från ett kollektivavtalsbundet företag. Använd gärna vår interaktiva kurs Teckna kollektivavtalad försäkring på

8 Nytt ITP-avtal 7 Nytt ITP-avtal Företag som efter den 25 april 2006 blir bundet av kollektivavtal som innebär skyldighet att teckna ITP kan direkt börja tillämpa den nya planen för samtliga tjänstemän. OBS! Det krävs ett centralt godkännande av berörda förbundsparter för att få tillämpa den nya planen på alla tjänstemän oavsett ålder. Det är viktigt att detta är klart innan företaget blir bundet av kollektivavtal. Kravet på överenskommelse och godkännande gäller även efter den 31 december Den nya ITP-planen träder i kraft den 1 januari De praktiska förutsättningarna kan innebära att den nya planen gäller från en senare tidpunkt, dock senast från den 1 juli 2007 samt att justeringar i regelverket kan ske. Fram tills att den nya planen träder i kraft ska arbetsgivaren upprätthålla den pensionsplan för tjänstemän som redan finns. Saknas pensionsplan ska ITP-sjukpension tecknas samt pensionsavgift betalas enligt den nya planen. Övriga avtalsförsäkringar (TGL, TFA och TRR) tecknas på vanligt sätt. den nya itp-planen Från den 1 januari 2007 börjar tjänstemän födda 1979 och senare att tjäna in ålderspension enligt den nya ITP-planen från 25 års ålder. Planen blir helt avgiftsbestämd. Avgiften blir 4,5% på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp ( kr år 2006) och 30% på lönedelar däröver. På lönedelar som för en månad överstiger 7,5 inkomstbasbelopp/12 är avgiften 30%. Utöver den avgiftsbestämda planen tillkommer premie för ITP-sjukpension och premiebefrielseförsäkring. Pensionsmedförande lön blir kontant utbetald bruttolön exklusive kostnadsersättningar. Premie betalas från första lönekronan. Tjänstemannen har möjlighet att välja förvaltare och sparform. Dock ska minst hälften av avgiften placeras i en traditionell pensionsförsäkring. Tjänstemannen kan också välja återbetalningsskydd samt familjeskydd med 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år i 5, 10, 15 eller 20 år. Valcentral blir Collectum och familjeskyddet försäkras i Alecta. Icke-väljarens avgifter placeras i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd och familjeskydd. Collectum kommer utifrån ITP-nämndens direktiv att göra en upphandling av de förvaltare som blir möjliga att välja. Flytträtt av kapitalet är obligatoriskt. Pensionen kan tas ut helt eller delvis, tidigast från 55 års ålder. Tjänstemannen bestämmer utbetalningstid, som kortast 5 år och som längst livsvarig. Arbetsgivaren kan betala kompletterande avgifter. pensionsmedförande lön tjänstemannen val uttag av pension kompletterande avgifter

9 8 Utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Avtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive PTK berör företag med säte inom EU/EES som bedriver tillfällig verksamhet i Sverige och där företaget i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till försäkringarna. Med tillfällig verksamhet menas att perioden som företaget avser bedriva verksamhet i Sverige inte beräknas överstiga 12 månader. Försäkringsavtal med Fora respektive Collectum skall tecknas fr o m kollektivavtalstidpunkten. Utgångspunkten är att alla försäkringar skall tecknas, men efter särskild prövning kan följande gälla TGL och TFA tecknas alltid Omställningsförsäkring för arbetare och Omställningsavtal för tjänstemän tecknas ej AGS-sjukförsäkring för arbetare och ITP-sjukpension för tjänstemän tecknas ej om arbetsgivare kan visa att den anställde omfattas av socialförsäkringssystem i annat EU/EES-land om avgifter till kompletterande ålderspension i hemlandet fortfarande erläggs kan arbetare undantas från Avtalspension SAF-LO och tjänstemän undantas från ITP-ålders och familjepension samt ITPK. Undantag enligt ovan skall sökas hos Fora för arbetare och hos Collectum för tjänstemän. Företag med säte utanför EU/EES som bedriver tillfällig verksamhet i Sverige och där företaget i kollektivavtal förbundit sig att teckna försäkringarna kan, efter särskild prövning i Försäkringsnämnden respektive ITPG-nämnden, också undantas enligt ovan.

10 10 Försäkringar enligt kollektivavtal arbetare Försäkringar enligt kollektivavtal arbetare för arbetare försäkring arbetsgivarens underlag för premier 2006 skyldighet att debitering % av bruttolönen teckna försäkring premiebetalning avtalspension saf-lo pensionspremie premiebefrielse försäkring ags-avtalsgruppsjukförsäkring omställningsförsäkring agb omställningsstöd tgl-tjänstegrupplivförsäkring tfa-trygghetsförsäkring vid arbetsskada Kollektivavtalsbundna arbetsgivare är skyldiga att teckna försäkringsavtal om AGS, Avtalspension SAF-LO, TGL och Omställningsförsäkring som omfattar arbetare och TFA som omfattar både arbetare och tjänstemän. Försäkringsavtal tecknas hos Fora. Blanketter kan beställas från Fora tel Försäkringsavtal sluts i och med att arbetsgivaren får försäkringsbekräftelse från Fora. Avtalet träder i kraft med retroaktiv verkan från och med den dag kollektivavtalet blev gällande. Löneuppgifter lämnas vid årets början till Fora. Uppgifterna kan lämnas på Internet. Uppgiften avser slutlig lönesumma från föregående år och ligger till grund för debitering av samtliga AFA försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO. När slutliga uppgifter lämnats till Fora görs avräkning mellan preliminär och slutlig premie. Slutliga uppgifter avser även löneuppgifter för arbetare som fyllt 21 år som underlag för beräkning av pensionspremie. Vid utlandstjänstgöring får arbetsgivaren betala tilläggspremie till AGSoch Avtalspension SAF-LO. För AGS är tilläggspremien 2,0% och för Avtalspension SAF-LO 11,91%. Anmälan skall göras till Fora när anställd förlorar rätten till svensk sjukpenning eller när ålderspensionsavgift inte längre betalas. 1,44 3,50 0,65 Arbetsgivare som hade Fora-avtal betalar ej dessa premier år Premierna är i sin helhet rabatterade. 0,15 * 0,37 0,26 Faktura på preliminära premier sänds ut av Fora i början av varje jämn månad under året. Om årspremien blir mindre än kr (2006) sker ingen uppdelning. Hela beloppet erläggs vid första faktureringstillfället. Betalningen ska vara Fora tillhanda senast sista vardagen i första faktureringsmånaden (februari). Vid avräkning av saldo som avser preliminär premie uttas och utges ränta enligt räntelagens 5 (referensränta + 2%-enheter). Arbetsgivaren bör begära löneändring om den förväntade årslönesumman avviker väsentligt från den preliminära som Fora räknar fram. På Foras hemsida kan man göra löneändring direkt eller beställa blankett. Om företaget byter namn, och/eller adress, ombildas, byter ägare eller läggs ned måste detta anmälas till Fora. Premie erläggs på företagets årslönesumma för anställda. Den preliminära premien för 2006 baseras på den årslönesumma som företaget uppgivit till Fora för 2004, uppräknad med 8%. Lönedelar över 7,5 prisbasbelopp medräknas i premieunderlaget för TFA och Avtalspension SAF-LO inklusive premiebefrielseförsäkringen. * Företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv betalar en högre avgift. År 2006 varierar avgiften mellan 0,15 och 0,32. Hängavtalsföretag betalar 0,3%.

11 Försäkringar enligt kollektivavtal arbetare 11 förmåner för de anställda försäkringsfall handläggs av arbetsgivarens medverkan vid försäkringsfall mm arbetstagarens medverkan vid försäkringsfall Dagersättning under sjukpenningtid resp månadsersättning under tid med aktivitets-/ sjukersättning. AFA Sjukförsäkring* tel Arbetsgivaren skall intyga anställningsförhållanden m m samt ange försäkringsavtalsnummer på arbetstagarens anmälan. Anmälan skall göras till Fora när anställd förlorar rätten till svensk sjukpenning i samband med utlandstjänstgöring. Anmälan görs av arbetstagaren på särskild blankett, Anmälan avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och premiebefrielseförsäkring". Ålderspension med eller utan återbetalningsskydd. Familjeskydd kan väljas. Premiebefrielseförsäkring vid sjukdom och barns födsel. Det försäkringsbolag den anställde valt. Fora tel Arbetsgivaren medverkar genom att lämna uppgifter om lön. Arbetstagaren gör pensionsvalet genom Fora. Innan 65-årsdagen får arbetstagaren pensionsmeddelande och väljer då utbetalningssätt. Arbetstagaren har också själv kontakt med sitt försäkringsbolag. Ersättning till arbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. AFA Livförsäkring* tel Arbetsgivaren anmäler. Arbetstagaren kan alltid själv göra anmälan om AGB. Åtgärdsprogram för att den anställde snarast ska få nytt jobb. Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL tel Arbetsgivaren och den fackliga organisationen söker gemensamt bidrag hos TSL. Arbetsgivaren upphandlar tjänsten. Arbetstagaren skriver på ansökningsblanketten gällande omställningsstödet. Engångsbelopp i form av s k grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp till efterlevande vid den försäkrades död. I vissa fall även vid makes/registrerad partners/sammanboendes död. AFA Livförsäkring* tel Arbetsgivaren skall lämna anställningsintyg i samband med anmälan. Anmälan görs av den avlidnes anhöriga. Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler vid arbetsskada, d v s olycksfall i arbetet, vissa färdolycksfall och arbetssjukdom. Detta innebär ersättning för kostnader, sveda och värk samt vid invaliditet för lyte och men och för olägenheter i övrigt. Dessutom kan viss inkomstersättning utges. Vidare kan vissa kostnader i samband med rehabilitering ersättas. AFA Trygghetsförsäkring* tel Arbetsgivaren skall intyga anställningsförhållanden m m samt underteckna anmälan tillsammans med arbetstagaren. Företaget intygar på blankett Skadeanmälan TFA enbart anställningsförhållandena till TFA och inte bedömning om det föreligger arbetsskada eller inte. Anmälan görs på särskild blankett, Skadeanmälan TFA. Till anmälan bifogas läkarintyg samt eventuella kvitton på kostnader. Den undertecknas av arbetsgivaren och arbetstagaren. * Dessa försäkringsgivare kallas tillsammans för AFA och har Fora som gemensam enhet.

12 12 Försäkringar enligt kollektivavtal tjänstemän Försäkringar enligt kollektivavtal tjänstemän försäkring arbetsgivarens underlag för premier 2006 skyldighet att debitering % av bruttolönen teckna försäkring premiebetalning itp-industrins och handelns tilläggspension nuvarande plan Den nya planen beskrivs på sid 7. Kollektivavtalsbundna arbetsgivare är skyldiga att teckna försäkringsavtal hos Collectum, för tjänstemän som fyllt 18 år. Företag kan som ett alternativ till försäkring göra utfästelser om ålderspensionsförmåner genom skuldföring i det egna företaget eller avsättning till pensionsstiftelse. Villkor är i båda fallen att kreditförsäkring tecknas i FPG samt att registrering om pensionsutfästelserna sker hos PRI. Arbetsgivaren måste också löpande anmäla inträde i försäkringen, löneändringar samt avgång ur tjänst av annan anledning än uppnådd pensionsålder. Särskilda blanketter finns. Arbetsgivaren skall varje år göra löneanmälan till Collectum. Rapporteringen avser innevarande års aktuella löner. Den förtryckta blanketten Anmälan om ändrad årslön skickas ut av Collectum. Uppgifterna kan lämnas på Internet. Därigenom fastställes premierna respektive avsättningarna till PRI. Då rätten till svensk sjukpenning upphör resp ålderspension ej tjänas in i samband med utlandstjänstgöring får arbetsgivaren betala tilläggspremie till ITP. I genomsnitt ca 12,7% (normalt mellan 5 och 20). Högsta premie för tjänstemans ålderspensionsförmåner är 5,5% (lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp) resp 50,0% (lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp). Är tjänstemannen under 28 år är hela ITP-premien 1,9-4,8% beroende på lönenivå. Företag anslutna till FPG/PRI erlägger kreditförsäkringspremier och administrationsavgift till FPG resp PRI. Faktura sänds ut av Collectum varje månad. Premiebefrielse gäller vid sjukdom normalt fr o m 91:a sjukdagen. Premie erläggs fram till och med månaden före pensioneringsmånaden. Collectum hanterar tjänstemännens ITPK-val och sköter fakturering på berörda försäkringsbolags vägnar. tgl-tjänstegrupplivförsäkring Arbetsgivaren tecknar själv försäkringsavtal hos något av bolagen, Alecta, Bliwa, Folksam, Länsförsäkringar, SEB/SEB Trygg Liv och Skandia för samtliga tjänstemän som fyllt 18 år. Arbetsgivaren anmäler till det försäkringsbolag där TGL tecknats. Respektive försäkringsbolag tillämpar olika rutiner för premiebetalning. Ca 0,2 (600 kr per år, eller 50 kr per månad och tjänsteman). Fr o m 2005 tillämpas fri premiesättning. Faktura sänds ut av respektive TGL-bolag. Vid militär grundutbildning och studier erläggs inte premier. Premie erläggs som längst till månaden före 70 år. tfa-trygghetsförsäkring vid arbetsskada Arbetsgivaren måste själv teckna försäkringsavtal hos Fora tel Samma som för AFAförsäkringarna. 0,01 Faktura sänds ut av Fora i början av varje jämn månad. Betalningen ska vara Fora tillhanda senast sista vardagen i faktureringsmånaden. lfu-läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring Arbetsgivaren måste själv teckna försäkringsavtal hos något av de försäkringsbolag som tillhandahåller LFU resp garantiförsäkring. Enligt resp försäkringsbolags regler. Enligt resp försäkringsbolags regler. Enligt resp försäkringsbolags regler. kollektivavtalsstiftelsen trr trygghetsrådet (age-avgångsersättning m m) När medlemskap i Svenskt Näringsliv har beviljats ansluts företaget automatiskt till TRR. Övriga företag ansöker om anslutning. Samma som för AFAförsäkringarna. 0,30* Faktura sänds ut av Fora i början av varje jämn månad. Betalning skall vara Fora tillhanda senast sista vardagen i faktureringsmånaden. * Hängavtalsföretag betalar 0,7%.

13 Försäkringar enligt kollektivavtal tjänstemän 13 förmåner för de anställda försäkringsfall handläggs av arbetsgivarens medverkan vid försäkringsfall m m arbetstagarens medverkan vid försäkringsfall ITP-planen omfattar ålderspension sjukpension familjepension ITPK-egenpension ITPK-familjeskydd Alecta Det försäkringsbolag tjänstemannen valt. Collectum Arbetsgivaren skall alltid anmäla långvarig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall samt dödsfall till Collectum. Särskilda blanketter finns. Arbetsgivaren skall anmäla till Collectum när anställd förlorar rätten till svensk sjukpenning i samband med utlandstjänstgöring. Arbetstagaren gör ITPK-val. För att få sjukpension måste arbetstagaren visa läkarintyg. Arbetstagare som önskar avgå med pension före 65 års ålder måste själv göra anmälan. Engångsbelopp i form av s k grundbelopp och barnbelopp till efterlevande vid den försäkrades död, i vissa fall även vid makes/registrerad partners/sammanboendes död. Resp försäkringsbolag. Arbetsgivaren anmäler dödsfall till respektive försäkringsbolag. Anmälan görs av den avlidnes anhöriga. Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler vid arbetsskada, d v s olycksfall i arbetet, vissa färdolycksfall och arbetssjukdom. Detta innebär ersättning för kostnader, sveda och värk samt vid invaliditet för lyte och men och olägenheter i övrigt. Dessutom kan viss inkomstersättning utges. Vidare kan vissa kostnader i samband med rehabilitering ersättas. AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag tel (skadeutbetalning, skadereglering). Arbetsgivaren skall intyga anställningsförhållanden m m samt underteckna anmälan tillsammans med arbetstagaren. Företaget intygar på blankett Skadeanmälan TFA enbart anställningsförhållandena till TFA och inte bedömning om det föreligger arbetsskada eller inte. Anmälan görs på särskild blankett, Skadeanmälan TFA. Till anmälan bifogas läkarintyg samt ev kvitton på kostnader. Den undertecknas av arbetsgivaren och arbetstagaren. Ersättning för bl a vårdkostnader, hemtransport, tandvård, graviditetskontroll och förlossning. Resp försäkringsbolag. Arbetsgivaren gör anmälan till resp försäkringsbolag. Arbetstagaren skall snarast anlita läkare och snarast anmäla skador, senast inom 6 månader. Ersättning och andra insatser i samband med driftsinskränkningar, företagsnedläggelser etc. TRR tel Arbetsgivaren skall intyga vissa anställningsförhållanden och orsaken till uppsägningen samt underteckna ansökan till TRR tillsammans med arbetstagaren. Arbetstagare som är uppsagd p g a arbetsbrist skall tillsammans med arbetsgivaren underteckna ansökan till TRR.

14 14 Arbetsgivaravgifter arbetare, tjänstemän och egna företagare Arbetsgivaravgifter arbetare, tjänstemän och egna företagare arbetsgivaravgifter för arbetare och tjänstemän Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring 8,64 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,70 Arbetsskadeförsäkring 0,68 Arbetsmarknadsavgift 4,45 Allmän löneavgift 4,40 totalt 32,28 avgifter för egna företagare ej aktiebolag Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring / **) 6,99/ *) 7,86 9,61 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,70 Arbetsskadeförsäkring 0,68 Arbetsmarknadsavgift 1,91 Allmän löneavgift 4,40 totalt 30,71 i procent av bruttolön För personer som är födda betalas pensionsavgift och särskild löneskatt 26,37%. För arbetstagare och egenföretagare som är födda 1937 eller tidigare betalas istället särskild löneskatt om 24,26%. * Egenföretagare har möjlighet att sänka sin sjukförsäkringsavgift genom val av *) 3 eller **) 30 dagars karenstid. Egenavgiften är då 28,96 resp. 28,09% på lönedelar upp till 7,5, prisbasbelopp. På lönedelar därutöver betalas 30,71%. nedsättning av arbetsgivaravgifterna Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna respektive egenavgifterna får arbetsgivaren varje månad göra ett avdrag motsvarande 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst kr per månad respektive högst kr per år för egenföretagare. Om flera arbetsgivare ingår i en koncern skall de i detta fall anses som en arbetsgivare. Ytterligare nedsättningar finns inom vissa regionala områden. Länsstyrelsen kan ge mera information. allmän pensionsavgift för anställda Den anställde erlägger en egenavgift till pensionssystemet om 7%. Avgifterna inkluderas i inkomstskatten och betalas inte på lönedelar över kr.

15 Premier till avtalsförsäkringar arbetare och tjänstemän 15 Premier till avtalsförsäkringar arbetare och tjänstemän premier arbetare Omställningsförsäkring 0,15 * AGS 1,44 TFA 0,26 TGL 0,37 Avtalspension SAF-LO pensionspremie 3,50 ** premiebefrielseförsäkring 0,65 total bruttopremie 6,37 rabatt gällande arbetsgivare med Fora-avtal , se nedan. 4,15 total nettopremie 2,22 * Avgift för företag utanför Svenskt Näringsliv 0,15-0,32. Hängavtalsföretag betalar 0,3%. ** Tas ut från 21 år. rabatt I samband med avvecklingen av den pensionsplan som gällde för arbetare t o m 1995, STP-planen, kom Svenskt Näringsliv och LO överens om att eventuellt överskott, efter att nödvändigt kapital för att betala den förmånsbestämda STPn avskilts inom AMF Pension, ska återbetalas till arbetsgivarna. Det överskott som nu finns används för år 2006 till att betala Avtalspension SAF-LO med premiebefrielseförsäkring åt de arbetsgivare som hade avtal med Fora om dessa försäkringar. Arbetsgivaren måste före utgången av år 2007 ha lämnat slutliga löneuppgifter gällande år 2006 till Fora för att rabatten ska gälla. premier tjänstemän (nuvarande itp-plan) ITP ca 12,7 * TGL ca 0,2 ** TFA (AFA-försäkring) 0,01 TRR 0,3 *** totalt ca 13,2 * Prognos för 2006, stora avvikelser förekommer. Kostnaden ligger normalt mellan 5 och 20%. ** Ca 50 kr per månad och anställd (600 kr/år) vilket motsvarar ca 0,2% på tjänstemännens lönesumma. *** Hängavtalsföretag betalar 0,7%. pensionskostnader Arbetsgivare skall erlägga särskild löneskatt om 24,26% på pensionskostnaderna för sina anställda. Detta innebär bl a att löneskatt betalas för pensionspremier. Kostnaden motsvarar ca 1% på lönesumman för arbetare. Arbetsgivaren som har rabatt enligt ovan betalar ingen löneskatt. Kostnaden för tjänstemän motsvarar ca 3% av lönesumman. Den särskilda löneskatten ska betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är avdragsgill för arbetsgivaren vid inkomsttaxeringen. för ytterligare information se och fakta om företagets sociala kostnader

16 16 Telefon- och adresslista Telefon- och adresslista arbetare arbetare Allmän information om AFA- Fora försäkringarna, försäkringsavtal, Stockholm fakturor, ändring av försäkring, blanketter, villkor m m AGB AFA Stockholm AGS AFA Premiebefrielseärenden Stockholm Avtalspension SAF-LO Fora Stockholm Omställningsstöd Trygghetsfonden TSL Box Stockholm Pensionsval, Avtalspension SAF-LO Fora Stockholm Särskild sjukförsäkringsavgift och Försäkringskassan andra frågor rörande sjukfrånvaron Kundcenter för arbetsgivare Forskningsvägen Säffle TFA AFA Stockholm TGL AFA Stockholm Utlandstjänst Fora Stockholm

17 Telefon- och adresslista 17 Telefon- och adresslista tjänstemän tjänstemän Arkitekternas ITP Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan Stockholm ITP-ärenden Alecta premieberäkningar Stockholm individuella förmåner avgångspension fortsättningsförsäkring utbetalning Arbetsgivare Anställda ITP-ärenden Collectum allmänt om ITP Stockholm fakturan ITPK-valet förmånstagarregister Arbetsgivare Anställda PRI PRI Stockholm Kreditförsäkring (FPG) FPG Box Stockholm Särskild sjukförsäkringsavgift och Försäkringskassan andra frågor rörande sjukfrånvaron Kundcenter för arbetsgivare Forskningvägen Säffle TGL Alecta Bliwa Folksam Länsförsäkringar SEB/SEB Trygg Liv Skandia TFA AFA Stockholm TRR TRR Box Stockholm Utlandsförsäkring, ITP Collectum Stockholm

18 18 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation våra försäkringskonsulter falun Monika Engblom göteborg Martin Rydhem Anders Levin jönköping Hans-Olof Siwe linköping Annika Mörn malmö Hans Hansson Åsa Blomberg skellefteå Bengt Johansson stockholm Carl-Erik Tärnström Olov Hansson Dorota Thureson sundsvall Jan Nordqvist växjö Tommy Bakkman örebro Susanna Östberg

19 storgatan 19, stockholm, telefon Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar kostnadsfri konsultation, information och utbildning avseende dessa försäkringar. Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK. Information och utbildning ges i form av regionala konferenser, kurser och företagsanpassad information. Även konsultation avseende egna företagares personliga försäkringsskydd lämnas. ytterligare exemplar av denna skrift kan beställas från svenskt näringsliv förlagservice, sandviken telefon , telefax eller från vår hemsida

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2010 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2010 vid

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Försäkringsinformation

Försäkringsinformation www.finfa.se/introduktionsfilm 1 2013-07 Försäkringsinformation Attraktiva arbetsgivare försäkrar sig om sina medarbetares trygghet 2 2013-07 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro

Läs mer

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation försäkringar på arbetsmarknaden, september 2006 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2007 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för säkr ingar på arbetsmarknaden, februar i 2007 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2008 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för säkr ingar på arbetsmarknaden, februar i 2008 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2009

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2009 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2009 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Trettioförsta, reviderade upplagan februari 2009 Svenskt Näringsliv 1981 Tryck Henrix Grafiska

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettioåttonde reviderade

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden

Försäkringar på arbetsmarknaden Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2010 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Trettioandra, reviderade

Läs mer

Var finns vi? Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö.

Var finns vi?  Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö. http://www.finfa.se/ 1 2014-01 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro Stockholm Linköping Göteborg Jönköping Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar Malmö

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden

Försäkringar på arbetsmarknaden Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Trettiofjärde, reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2008 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för säkr ingar på arbetsmarknaden, oktober 2008 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Avtalsförsäkringar. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Datum. Tillhör ert företag en koncern? Fyll i namn eller ge org nr på koncernmodern

Datum. Tillhör ert företag en koncern? Fyll i namn eller ge org nr på koncernmodern Vi ansöker om medlemskap i Vårdföretagarna och Föreningen Svenskt Näringsliv. Vi har tagit del av stadgarna för Vårdföretagarna (www.vardforetagarna.se) och Svenskt Näringsliv (www.svensktnaringsliv.se)

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens försäkringsskydd Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015. Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO

FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015. Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO Innehåll Inledning...3 Försäkringar enligt lag arbetsgivaravgifter

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens för säkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Försäkringskonsulter i regionen: Anders Levin, tfn 031-62 94 52 anders.levin@svensktnaringsliv.se

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens för säkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Handledning för inrapportering. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Handledning för inrapportering. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som har anställda som omfattas av KTP-planens avdelning

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Slutliga uppgifter för anställda -utland

Slutliga uppgifter för anställda -utland Slutliga uppgifter för anställda -utland Anställda som tjänstgör utomlands omfattas av den svenska arbetsgivarens försäkringsavtal om avtalsförsäkringar som är tecknat med Fora med förutsättning att följande

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

FORA... 1 Skapa Fora rapporten... 1 Rapporten... 4 Ladda upp filen på FORAS hemsida... 5 Hur beräknar Caspeco avsättningen till FORA?...

FORA... 1 Skapa Fora rapporten... 1 Rapporten... 4 Ladda upp filen på FORAS hemsida... 5 Hur beräknar Caspeco avsättningen till FORA?... FORA... 1 Skapa Fora rapporten... 1 Rapporten... 4 Ladda upp filen på FORAS hemsida... 5 Hur beräknar Caspeco avsättningen till FORA?... 6 Stämma av FORA kostanden er anställd.... 9 Är du säker på att

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Om du skadar dig. För statligt anställda

Om du skadar dig. För statligt anställda Om du skadar dig För statligt anställda Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. Hör du till dem är du skyddad via jobbet. Det betyder att du kan ha

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer