Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found"

Transkript

1 slista för ÅLR sdatum mellan och cases found Diarienr. ÅLR 2015/2001 Reg.datum sdatum organ Ärendemening Avbytarstöd 2015 Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 50 % avbytare under en sjukskrivningsperiod omfattande maximalt 300 dagar. Ersättning betalas för en arbetstid omfattande 5 timmar per dag. Ersättningen utgår från följande totalkostnader: Timlön 9,00 /h Semesterersättning 12,5% 1,125 Pensionspremie 24,7 % - 5,7 % 1,71 Socialskyddsavgift 2,08 % 0,187 Arpl 0,80 % 0,072 Gruppliv- och olycksfall 1 % 0,09 12,184 * 5 h/d = 60,92 /d Tidigare har beviljats ersättning för januari och februari, sammanlagt 59 dagar. Perioden fram till 27 oktober omfattar de följande 241 stödberättigade dagarna. Ersättningen för dessa dagar blir 241 * 60,92 /d = ,72 Diarienr. ÅLR 2015/2001 Reg.datum sdatum organ Ärendemening Avbytarstöd 2015

2 avbytare under ledighet. Som djurgård med fler än 6 de och annan inriktning än mjölkkor är Ni beviljade stödberättigad ledighet för 15 dagar á 5 timmar, vilket gör 75 timmar. Redovisning har inkommit. Ersättningen utgår från följande totalkostnader: Timlön 9,00 /h Semesterersättning 12,5% 1,125 Pensionspremie 24,7 % - 5,7 % 1,71 Socialskyddsavgift 2,08 % 0,187 Arpl 0,80 % 0,072 Gruppliv- och olycksfall 1 % 0,09 12,184 Ersättningen blir därmed 75 timmar * 0,8 * 12,18 = 730,80 Diarienr. ÅLR 2014/10005 Reg.datum sdatum organ avbytare under ledighet. Ni har blivit beviljad stöd för maximalt 300 dagar, av vilka Ni utnyttjat 184. Redovisning har inkommit. Ersättningen utgår från följande totalkostnader: Löner 4.011,03 /h Kilometerersättning 319,04 Socialskyddsavgift 2,08 % 85, ,90 Den maximala timkostnaden för vilken ersättning utgår är 16 euro per timme ( 5). Ni överskrider taket, varför ersättning utgår till högsta belopp, 0,8 *16 euro/timme. De ersatta kostnaderna blir därmed 184 timmar *12,80 eller 2.355,20 Diarienr. ÅLR 2015/868 Reg.datum sdatum organ

3 avbytare eller avbytarföretagare under ledighet omfattande 75 timmar. Ni har redan tidigare erhållit ersättning för 37 timmar avbytarhjälp med företagare. Ersättning beviljas nu för 9 timmar företagarhjälp á 11,00 euro per timme (momsfri del) samt 16 timmar utbetald lön á 16 euro per timme. Då den utbetalda lönen redan når upp till stödtaket för privat anställda behövs ingen beräkning av ytterligare löneomkostnader. Redovisning har inkommit. Ersättningen för avbytarhjälpen under ledigheten blir därmed 9 timmar * 0,8 * 11 eller 79,20 samt 16 timmar * 0,8 * 16 eller 204,80 Ni har därmed utnyttjat 62 timmar av Er stödberättigade ledighet under Diarienr. ÅLR 2015/410 Reg.datum sdatum organ För perioden 1 juni - 31 december 2015 har landskapsregeringen utbetalat avbytarstöd för arbete utfört hos Er åt företagare Deli Dutchman för ytterligare 72,25 timmar utöver de 58 timmar Ni tidigare erhållit stöd för. Ni har därmed under år 2015 utnyttjat 130,25 timmar av Er stödberättigade ledighet. Diarienr. ÅLR 2015/2049 Reg.datum sdatum organ Ärendemening Avbytarstöd 2015

4 avbytare eller avbytarföretagare under ledighet upp till 300 timmar per år. Ni har redan tidigare erhållit ersättning för 139,5 timmar avbytarhjälp med företagare. Ersättning beviljas nu för de återstående 160,5 timmarna, vilka har erhållits med hjälp av anställd avbytare. Redovisning har inkommit. Ersättningen grundar sig på följande kostnader. Timlön inkl. kvällstillägg 11,06 /h Semesterpremie 12,5 % 1,37 Pensionsavgift 19 % 2,36 Socialskyddsavgift 2,08 % 0,26 Arpl 0,80 % 0,10 Dagpenningspremie 0,78 % 0,10 15,25 Kostnaden som ersätts per timme är 80 % eller 0,8 * 15,25 för 160,5 timmar. Ersättningen blir därmed 160,5 timmar * 12,20 eller 1.958,10 Diarienr. ÅLR 2015/1751 Reg.datum sdatum organ

5 avbytare eller avbytarföretagare under ledigheten. Ersättning betalas för maximalt 300 timmar där stödtaket nås vid 16 euro per timme. Tidigare under år 2015 har Ni erhållit stöd som utbetalats direkt åt avbytarföretagare Tony Degerman för 184 timmar. Återstår 116 stödberättigade avbytartimmar. Ersättningen utgår från följande totalkostnader: Grundlön inklusive OB-tillägg 13,50 /h Pensionspremie 19 % 2,57 Socialskyddsavgift 2,08 % 0,28 Arpl 0,80 % 0,11 Gruppliv- och olycksfall 1 % 0,13 16,59 Redovisning har inkommit. Med omkostnader överstiger lönekostnaderna för avbytaren 16 euro per timme, och Ni kan därför beviljas maximal stödersättning för de återstående timmarna. Kostnaden som ersätts per timme är 80 % av 16 euro, eller 12,80 euro per timme. Ersättning utbetalas för 116 timmar vilket blir 1.484,80. Diarienr. ÅLR 2015/1622 Reg.datum sdatum organ

6 I enlighet med LF 2015/47 om ändring av lagen om avbytarstöd har landskapsregeringen fått rätt att ersätta upp till 300 dagar vikariehjälp för sjukskrivning med en ersättningsnivå motsvarande 50 procent av en maximal kostnad om 16 euro per timme. Redovisning har inkommit. Avbytaren jobbar halvtid med en grundlön på 14,90 euro per timme, vilket innebär att totalkostnaden överskrider 16 euro per timme. Avbytarhjälpen kan därför ersättas till maximalt belopp, 64 euro per dag. Antalet arbetsdagar i december var 10,5 dagar vilket innebär att stödet som utbetalas blir 672 euro. Diarienr. ÅLR 2016/68 Reg.datum sdatum organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef Karlman Niklas, Ärendemening Tjänsteresa till Finland Beviljas. Diarienr. ÅLR 2016/117 Reg.datum sdatum organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef Karlman Niklas, Ärendemening Tjänstledighet Beviljas tjänstledighet. Diarienr. ÅLR 2015/3483 Reg.datum sdatum organ Ärendemening Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning Offentlig medfinansiering EFF Fifax Ab

7 Diarienr. ÅLR 2014/9953 Reg.datum sdatum organ För perioden 1 juni - 31 augusti 2015 har landskapsregeringen utbetalat avbytarstöd för avbytarverksamhet utförd hos Er av Ulfsby gårds anställda. Stöd har utbetalats för 75 timmar. Ni har därmed utnyttjat hela Er stödberättigade ledighet år Diarienr. ÅLR 2015/12320 Reg.datum sdatum organ Ärendemening Regeringskansli Allmänna byrån Rättsserviceenheten tjänstemannaföredragning Juresta Mikael, Lindqvist Monica, Näringsrätt Gripenbergs entreprenad Ab Beviljat. Landskapsregeringen meddelar sökanden att fastigheter kan ägas och besittas utan näringsrätt, eftersom detta inte utgör sådan näringsutövning som omfattas av landskapslag (1996:47) om rätt att utöva näring. Villkor: 1. Tillståndet gäller för uthyrning av bostäder och renoveringsarbeten. 2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst två tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatta i landskapet Åland under minst fem år. 4. Verksamheten skall bedrivas på svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser och lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten skall vara förenlig med god sed och tillåten i lag. Diarienr. ÅLR 2015/305 Reg.datum sdatum

8 organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef Karlman Niklas, Ärendemening Inspektör Beslöts förordna tillfällig inspektör vid infrastrukturavdelningens allmänna byrå för tiden Diarienr. ÅLR 2014/3179 Reg.datum sdatum organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannaföredragning Ärendemening Paf-medel Skapa styrkeområde inom informationsteknologi (IT) Högskolan på Åland Diarienr. ÅLR 2015/12316 Reg.datum sdatum organ Ärendemening Avbytarstöd 2015 avbytare under ledigheten. Den beviljade ledighetens längd uppgår till 75 timmar. Redovisning har inkommit. Då den utbetalda lönen i sig utgör minst 16 euro per timme nås stödtaket för ersättning till privat avbytare utan att lönebikostnaderna behöver preciseras. Ersättningen blir därmed 75 timmar * 0,8 * 16 euro eller 960 euro. Diarienr. ÅLR 2015/12377 Reg.datum sdatum

9 organ Ärendemening Regeringskansli Allmänna byrån Rättsserviceenheten tjänstemannaföredragning Juresta Mikael, Lindqvist Monica, Näringsrätt Göran Sundqvist Travelpartner Ab Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för turist- och bokningsservice. 2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst två tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatta i landskapet Åland under minst fem år. 4. Verksamheten skall bedrivas på svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser och lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten skall vara förenlig med god sed och tillåten i lag. Diarienr. ÅLR 2016/181 Reg.datum sdatum organ Regeringskansli Allmänna byrån Avdelningschef/Byråchef Nikula Vivan, Ärendemening Förordnande EU-beredare Förordnande Diarienr. ÅLR 2015/12380 Reg.datum sdatum organ Ärendemening Regeringskansli Allmänna byrån Rättsserviceenheten tjänstemannaföredragning Juresta Mikael, Lindqvist Monica, Näringsrätt Ekonomikompaniet Ab

10 Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för bokföringsoch bokslutstjänster. 2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst två tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatta i landskapet Åland under minst fem år. 4. Verksamheten skall bedrivas på svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser och lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten skall vara förenlig med god sed och tillåten i lag. Diarienr. ÅLR 2015/6056 Reg.datum sdatum organ Ärendemening Avbytarstöd 2015 avbytare under ledigheten. Ersättning betalas för maximalt 300 timmar för en högsta kostnad av 16 euro per timme. Redovisning har inkommit. Timlön 14,00 /h Pensionsavgift 19 % 2,66 Socialskyddsavgift 2,08 % 0,29 Arpl 0,80 % 0,11 17,06 Kostnaderna överstiger 16 euro per timme och Ni kan därmed beviljas maximalt stödbelopp 300 timmar * 0,8 *16 eller Diarienr. ÅLR 2015/12231 Reg.datum sdatum organ Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Löndahl Viveka, Ärendemening Tjänsteresa till Tallin Beviljas

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-12-28 och 2015-12-28 17 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-12-28 och 2015-12-28 17 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-12-28 och 2015-12-28 17 cases found Diarienr. ÅLR 2014/9567 Reg.datum 8.12.2014 sdatum 28.12.2015 organ avbytare under ledighet. Ersättning betalas för en arbetstid omfattande

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-01 och 2015-10-01 14 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-01 och 2015-10-01 14 cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-10-02 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-01 och 2015-10-01 14 cases found Diarienr. ÅLR 2013/6086 Reg.datum 2013-07-03 sdatum 2015-10-01 organ Utbildnings- och kulturavdelningen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-12-18 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-12-17 och 2015-12-17 12 cases found Diarienr. ÅLR 2015/12071 Reg.datum 2015-12-16 sdatum 2015-12-17 Social- och miljöavdelningen Avdelningschef

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-08 och 2015-10-08 28 cases found Diarienr. ÅLR 2015/8931 Reg.datum 25.8.2015 sdatum 8.10.2015 Diarienr. ÅLR 2015/8726 Reg.datum 18.8.2015 sdatum 8.10.2015 Diarienr.

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-04-21 och 2016-04-21 13 cases found Diarienr. ÅLR 2016/2631 Reg.datum 6.4.2016 sdatum 21.4.2016 organ Nykarleby Bygg & Spåntak Öb Beviljat för tiden 1.5-31.12.2016. Villkor:

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-12-28 och 2018-12-28 23 cases found Diarienr. ÅLR 2018/10611 Reg.datum 19-12-2018 sdatum 2018-12-28 Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar (15 dagar). (2631 N2)

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-03-06 och 2018-03-06 18 cases found Diarienr. ÅLR 2017/9217 Reg.datum 30-11-2017 sdatum 2018-03-06 Understöd för installation av solcell Landskapsregeringen beviljar Er

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-05-29 och 2015-05-29 13 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-05-29 och 2015-05-29 13 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-05-29 och 2015-05-29 13 cases found Diarienr. ÅLR 2015/6251 Reg.datum 26.5.2015 sdatum 29.5.2015 Extra upphandlare 20.7-31.12.2015 Förordnades. Diarienr. ÅLR 2015/6252

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-12-05 och 2018-12-05 10 cases found Diarienr. ÅLR 2018/9373 Reg.datum 06-11-2018 sdatum 2018-12-05 organ avbytare under ledighet. Ersättning utbetalas för maximala kostnader

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-11-10 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-11-09 och 2015-11-09 15 cases found Diarienr. ÅLR 2014/9770 Reg.datum 2014-12-15 sdatum 2015-11-09 organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2019-02-06 och 2019-02-06 22 cases found Diarienr. ÅLR 2019/991 Reg.datum 31-01-2019 sdatum 2019-02-06 Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Mariehamn brevnummer

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-01-15 och 2016-01-15 21 cases found Diarienr. ÅLR 2016/266 Reg.datum 13.1.2016 sdatum 15.1.2016 organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef Österlund Yvonne, Tjänsteresa

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2019-02-13 och 2019-02-13 14 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9542 Reg.datum 17-09-2015 sdatum 2019-02-13 Näringsavdelningen Allmänna byrån Stolt Ralf, Bäckman-Hägglund Tina,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-12-14 och 2016-12-14 29 cases found Diarienr. ÅLR 2016/9345 Reg.datum 12.12.2016 sdatum 2016-12-14 Infrastrukturavdelningen Avdelningschef Karlman Niklas, Besiktningstekniker

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-21 och 2015-08-21 23 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-21 och 2015-08-21 23 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-08-21 och 2015-08-21 23 cases found Diarienr. ÅLR 2015/8746 Reg.datum 19.8.2015 sdatum 21.8.2015 organ Uppsägning av anställningsförhållandet. Diarienr. ÅLR 2015/8629

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-11-30 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-11-27 och 2015-11-27 17 cases found Diarienr. ÅLR 2015/7482 Reg.datum 2015-06-17 sdatum 2015-11-27 tjänstemannaföredragning Stödundervisning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-09-11 och 2015-09-11 16 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9260 Reg.datum 4.9.2015 sdatum 11.9.2015 Diarienr. ÅLR 2015/9118 Reg.datum 31.8.2015 sdatum 11.9.2015 Ax Alfa Gamma

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2019-01-07 och 2019-01-07 21 cases found Diarienr. ÅLR 2018/10739 Reg.datum 21-12-2018 sdatum 2019-01-07 Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-09-25 och 2015-09-25 11 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-09-25 och 2015-09-25 11 cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-09-28 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-09-25 och 2015-09-25 11 cases found Diarienr. ÅLR 2014/8398 Reg.datum 2014-10-20 sdatum 2015-09-25 organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-09-08 och 2015-09-08 23 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9212 Reg.datum 3.9.2015 sdatum 8.9.2015 Tjänsteresa till Helsingfors Godkänns. nr 234 U1. Diarienr. ÅLR 2015/9254

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-11-30 och 2016-11-30 23 cases found Diarienr. ÅLR 2016/5761 Reg.datum 4.8.2016 sdatum 2016-11-30 organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef Eklund-Melander Jenny,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2018-12-12 och 2018-12-12 20 cases found Diarienr. ÅLR 2018/10386 Reg.datum 12-12-2018 Beslutsdatum 2018-12-12 organ Beslut Finansavdelningen Redovisningsbyrån Byman

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-11 och 2015-08-11 17 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-11 och 2015-08-11 17 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-08-11 och 2015-08-11 17 cases found Diarienr. ÅLR 2015/8179 Reg.datum 20.7.2015 sdatum 11.8.2015 organ Social- och miljöavdelningen Avdelningschef Michelsson Bengt, Tjänsteresa

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-29 och 2018-11-29 13 cases found Diarienr. ÅLR 2018/9577 Reg.datum 14-11-2018 sdatum 2018-11-29 Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Ålands museum Procope-Ilmonen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-16 och 2015-06-16 13 cases found Diarienr. ÅLR 2015/6978 Reg.datum 10.6.2015 sdatum 16.6.2015 Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-06-22 och 2016-06-22 44 cases found Diarienr. ÅLR 2016/4383 Reg.datum 7.6.2016 sdatum 2016-06-22 organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-06-21 och 2016-06-21 28 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9168 Reg.datum 2.9.2015 sdatum 2016-06-21 organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef Österlund Yvonne, Systemutvecklare

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-01 och 2018-11-01 12 cases found Diarienr. ÅLR 2018/6352 Reg.datum 19-07-2018 sdatum 2018-11-01 organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-10-30 och 2018-10-30 17 cases found Diarienr. ÅLR 2018/8928 Reg.datum 24-10-2018 sdatum 2018-10-30 Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef Nord Lennart, Sundblom

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2017-03-30 och 2017-03-30 Diarienr. ÅLR 2016/7066 Reg.datum 21-09-2016 sdatum 2017-03-30 organ Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef Karlman Niklas, Karlsson Gunilla,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2019-03-13 och 2019-03-13 Diarienr. ÅLR 2019/1865 Reg.datum 04-03-2019 sdatum 2019-03-13 Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef Högman Sölve, Lindström Leila, Godkännande

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-03-29 och 2016-03-29 17 cases found Diarienr. ÅLR 2016/1786 Reg.datum 4.3.2016 sdatum 29.3.2016 Diarienr. ÅLR 2016/2025 Reg.datum 14.3.2016 sdatum 29.3.2016 Diarienr.

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2016-12-12 slista för ÅLR sdatum mellan 2016-12-09 och 2016-12-09 20 cases found Diarienr. ÅLR 2016/9262 Reg.datum 8.12.2016 sdatum 2016-12-09 organ Ansökan godkänns Diarienr.

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found utskriftsdatum: 2018-02-22 slista för ÅLR sdatum mellan 2018-02-21 och 2018-02-21 13 cases found Diarienr. ÅLR 2017/4974 Reg.datum 19-06-2017 sdatum 2018-02-21 Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Sjöblom

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-09-21 och 2015-09-21 7 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9470 Reg.datum 15.9.2015 sdatum 21.9.2015 Ärendemening Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-09-15 och 2015-09-15 25 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9384 Reg.datum 9.9.2015 sdatum 15.9.2015 organ Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-10-22 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-21 och 2015-10-21 20 cases found Diarienr. ÅLR 2015/10600 Reg.datum 2015-10-20 sdatum 2015-10-21 organ Social- och miljöavdelningen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2016-11-14 och 2016-11-14 Diarienr. ÅLR 2016/8007 Reg.datum 21-10-2016 sdatum 2016-11-14 Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Ålands museum Dahlblom Annika, Utförsel

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2018-05-08 och 2018-05-08 Diarienr. ÅLR 2018/3088 Reg.datum 17-04-2018 Beslutsdatum 2018-05-08 organ Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2017-06-20 och 2017-06-20 24 cases found Diarienr. ÅLR 2017/749 Reg.datum 26.1.2017 sdatum 2017-06-20 organ Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån Lehtonen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-04-14 och 2016-04-14 23 cases found Diarienr. ÅLR 2016/2736 Reg.datum 11.4.2016 sdatum 14.4.2016 organ Get Out Adventures Diarienr. ÅLR 2016/2737 Reg.datum 11.4.2016 sdatum

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2019-01-18 och 2019-01-18 36 cases found Diarienr. ÅLR 2018/10705 Reg.datum 20-12-2018 sdatum 2019-01-18 Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef Österlund Yvonne,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-06-02 och 2016-06-02 25 cases found Diarienr. ÅLR 2016/3761 Reg.datum 25.5.2016 sdatum 2016-06-02 ande organ ande Diarienr. ÅLR 2016/3880 Reg.datum 27.5.2016 sdatum 2016-06-02

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-04 och 2015-06-04 12 cases found Diarienr. ÅLR 2015/5933 Reg.datum 19.5.2015 sdatum 4.6.2015 Cirkus Maximum AB Beviljat för tiden 3-5.7.2015. Villkor: 1. Tillståndet

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2018-07-06 och 2018-07-06 Diarienr. ÅLR 2018/4920 Reg.datum 08-06-2018 sdatum 2018-07-06 organ Sjöblom Roy, Lindström Johnny, Elarbeten Basanmälan Ecomar Ab Ålands landskapsregering

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2016-11-04 och 2016-11-04 Diarienr. ÅLR 2016/7970 Reg.datum 20-10-2016 sdatum 2016-11-04 organ Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning Nord Lennart,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-24 och 2015-06-24 27 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-24 och 2015-06-24 27 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-24 och 2015-06-24 27 cases found Diarienr. ÅLR 2015/7272 Reg.datum 12.6.2015 sdatum 24.6.2015 Idrottsakuten Åland AB Diarienr. ÅLR 2015/7269 Reg.datum 12.6.2015 sdatum

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2016-11-09 och 2016-11-09 Diarienr. ÅLR 2016/4152 Reg.datum 1.6.2016 sdatum 2016-11-09 Kommunalstyrelsen i Föglö dock högst 381.910,40 euro. (319 N1) Diarienr. ÅLR 2016/5184

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-08-29 och 2018-08-29 17 cases found Diarienr. ÅLR 2015/10753 Reg.datum 26-10-2015 sdatum 2018-08-29 Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef Nord Lennart, Ekblom

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-06-13 och 2016-06-13 15 cases found Diarienr. ÅLR 2016/2307 Reg.datum 23.3.2016 sdatum 2016-06-13 Energieffektivisering av flerbostadshus Bab Slemmern 1 Landskapsregeringen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-14 och 2018-11-14 14 cases found Diarienr. ÅLR 2018/7616 Reg.datum 11-09-2018 sdatum 2018-11-14 Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut Loumann Annette,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-02-19 och 2016-02-19 24 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9719 Reg.datum 24.9.2015 sdatum 19.2.2016 Social- och miljöavdelningen Avdelningschef Michelsson Bengt, Almqvist

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-11 och 2015-06-11 19 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-11 och 2015-06-11 19 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-11 och 2015-06-11 19 cases found Diarienr. ÅLR 2015/6639 Reg.datum 4.6.2015 sdatum 11.6.2015 organ Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-10-31 och 2018-10-31 11 cases found Diarienr. ÅLR 2018/5775 Reg.datum 26-06-2018 sdatum 2018-10-31 organ Diarienr. ÅLR 2018/7927 Reg.datum 20-09-2018 sdatum 2018-10-31

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2019-03-06 slista för ÅLR sdatum mellan 2019-03-05 och 2019-03-05 12 cases found Diarienr. ÅLR 2018/7322 Reg.datum 31-08-2018 sdatum 2019-03-05 Räntestöd för bostadssparlån samt

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-11-11 och 2015-11-11 20 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-11-11 och 2015-11-11 20 cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-11-12 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-11-11 och 2015-11-11 20 cases found Diarienr. ÅLR 2015/10877 Reg.datum 2015-10-29 sdatum 2015-11-11 Social- och miljöavdelningen Hälso-

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-12-01 och 2016-12-01 32 cases found Diarienr. ÅLR 2016/9020 Reg.datum 29.11.2016 sdatum 2016-12-01 organ Tjänstledighet Ledigheten förordas. Diarienr. ÅLR 2016/6843 Reg.datum

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2016-09-16 och 2016-09-16 Diarienr. ÅLR 2016/6612 Reg.datum 5.9.2016 sdatum 2016-09-16 Rättsserviceenheten Salong Klippan Beviljat för tiden 16.9.2016-12.9.2018. Villkor: 1.

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2019-09-11 och 2019-09-11 Diarienr. ÅLR 2019/6906 Reg.datum 09-09-2019 sdatum 2019-09-11 Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-01-20 och 2016-01-20 21 cases found Diarienr. ÅLR 2015/5981 Reg.datum 20.5.2015 sdatum 20.1.2016 organ Byråchef Nyholm Conny, Karlberg Annelie, Evenemangsbidrag för Nordisk

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-07-07 och 2016-07-07 12 cases found Diarienr. ÅLR 2016/4928 Reg.datum 17.6.2016 sdatum 2016-07-07 organ Social- och miljöavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-12-04 och 2018-12-04 21 cases found Diarienr. ÅLR 2018/6836 Reg.datum 15-08-2018 sdatum 2018-12-04 Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef Juslin Rainer, Storfors

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2017-01-18 och 2017-01-18 Diarienr. ÅLR 2017/321 Reg.datum 13.1.2017 sdatum 2017-01-18 organ Lotteritillstånd Lions Club Åland Freja för tiden 1-28.2.2017 landskapet Åland.

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-01 och 2015-06-01 15 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-01 och 2015-06-01 15 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-01 och 2015-06-01 15 cases found Diarienr. ÅLR 2015/6325 Reg.datum 27.5.2015 sdatum 1.6.2015 organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut Österlund

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-11-26 slista för ÅLR sdatum mellan 2015-11-25 och 2015-11-25 27 cases found Diarienr. ÅLR 2015/10584 Reg.datum 2015-10-20 sdatum 2015-11-25 organ Understöd för uppgradering

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-28 och 2018-11-28 14 cases found Diarienr. ÅLR 2017/6632 Reg.datum 30-08-2017 sdatum 2018-11-28 Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef Juslin Rainer, Storfors

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-17 och 2015-08-17 23 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-17 och 2015-08-17 23 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-08-17 och 2015-08-17 23 cases found Diarienr. ÅLR 2013/500 Reg.datum 15.1.2013 sdatum 17.8.2015 organ Eliasson-Myllykoski Siv, Projektansökan ur LBU Startstöd för unga

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-01-28 och 2016-01-28 20 cases found Diarienr. ÅLR 2016/34 Reg.datum 4.1.2016 sdatum 28.1.2016 ande Rättsserviceenheten Campus Group Oy Beviljat för tiden 28.1.2016-27.1.2021.

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2016-02-10 och 2016-02-10 16 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2016-02-10 och 2016-02-10 16 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-02-10 och 2016-02-10 16 cases found Diarienr. ÅLR 2016/393 Reg.datum 15.1.2016 sdatum 10.2.2016 organ Jordförvärv i Föglö Diarienr. ÅLR 2015/11916 Reg.datum 10.12.2015

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2016-11-16 och 2016-11-16 Diarienr. ÅLR 2016/8312 Reg.datum 2.11.2016 sdatum 2016-11-16 organ Landskapsregeringen har beviljat dig fem (1-5) ålderstillägg retroaktivt fr.o.m.

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2018-11-12 och 2018-11-12 3 cases found Diarienr. ÅLR 2018/9404 Reg.datum 07-11-2018 Beslutsdatum Beslutande organ Beslutande Föredragande Ärendemening Infrastrukturavdelningen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-04-20 och 2016-04-20 13 cases found Diarienr. ÅLR 2016/2849 Reg.datum 15.4.2016 sdatum 20.4.2016 organ Näringsavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut Johansson Linnéa,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2018-12-17 slista för ÅLR sdatum mellan 2018-12-14 och 2018-12-14 9 cases found Diarienr. ÅLR 2018/8550 Reg.datum 12-10-2018 sdatum 2018-12-14 organ Infrastrukturavdelningen Allmänna

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-06-29 och 2016-06-29 17 cases found Diarienr. ÅLR 2016/5163 Reg.datum 28.6.2016 sdatum 2016-06-29 organ Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef Ekblom Björn, om

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-23 och 2018-11-23 11 cases found Diarienr. ÅLR 2018/3241 Reg.datum 23-04-2018 sdatum 2018-11-23 organ Utlåtande över förslag på ändring i Universitets- och högskolerådets

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-11 och 2015-08-11 13 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-11 och 2015-08-11 13 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-08-11 och 2015-08-11 13 cases found Diarienr. ÅLR 2015/8513 Reg.datum 10.8.2015 sdatum 11.8.2015 organ Tjänsteresa till helsingfors Diarienr. ÅLR 2015/8514 Reg.datum 10.8.2015

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-05-26 och 2016-05-26 12 cases found Diarienr. ÅLR 2016/3088 Reg.datum 26.4.2016 sdatum 2016-05-26 Understöd för uppgradering av reglerteknik och styrsystem i flerbostadshus.

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-31 och 2015-08-31 14 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-31 och 2015-08-31 14 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-08-31 och 2015-08-31 14 cases found Diarienr. ÅLR 2015/9024 Reg.datum 27.8.2015 sdatum 31.8.2015 organ Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef Korpela Mikael, Lindfors

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2017-06-21 och 2017-06-21 40 cases found Diarienr. ÅLR 2017/4134 Reg.datum 30.5.2017 sdatum 2017-06-21 organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found NO_COMMAN utskriftsdatum: 2015-11-19 slista för sdatum mellan 2015-11-18 och 2015-11-18 7 cases found 2014/2238 Reg.datum 2014-03-20 sdatum 2015-11-18 Projektansökan ur LBU Landskapsregeringen har den

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2019-01-31 och 2019-01-31 10 cases found Diarienr. ÅLR 2019/753 Reg.datum 25-01-2019 sdatum 2019-01-31 Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut Kondelin Hanna,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-02-17 och 2016-02-17 28 cases found Diarienr. ÅLR 2016/1120 Reg.datum 11.2.2016 sdatum 17.2.2016 organ Diarienr. ÅLR 2016/1108 Reg.datum 10.2.2016 sdatum 17.2.2016 organ

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-07-05 och 2016-07-05 11 cases found Diarienr. ÅLR 2016/5224 Reg.datum 29.6.2016 sdatum 2016-07-05 organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut Karlman

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-18 och 2015-06-18 14 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-06-18 och 2015-06-18 14 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-18 och 2015-06-18 14 cases found Diarienr. ÅLR 2015/679 Reg.datum 22.1.2015 sdatum 18.6.2015 organ Bengts Petra, Anmälan om ändring av elarbetsledare Diarienr. ÅLR

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2017-03-23 och 2017-03-23 13 cases found Diarienr. ÅLR 2017/1529 Reg.datum 22.2.2017 sdatum 2017-03-23 organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Paaso Lilli, Nyberg Andreas,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2017-03-06 och 2017-03-06 Diarienr. ÅLR 2017/1559 Reg.datum 23-02-2017 sdatum 2017-03-06 Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning Nord Lennart,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-02-11 och 2016-02-11 37 cases found Diarienr. ÅLR 2016/1028 Reg.datum 8.2.2016 sdatum 11.2.2016 Infrastrukturavdelningen Avdelningschef ande Tjänstledighet 28-29.1.2016

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-02-27 och 2018-02-27 7 cases found Diarienr. ÅLR 2017/9410 Reg.datum 7.12.2017 sdatum 2018-02-27 organ Social- och miljöavdelningen Avdelningschef Michelsson Bengt, Lehtonen

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-12-18 och 2018-12-18 21 cases found Diarienr. ÅLR 2018/10328 Reg.datum 10-12-2018 sdatum 2018-12-18 Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för kulturarvsförvaltning

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-01-14 och 2016-01-14 9 cases found Diarienr. ÅLR 2014/2570 Reg.datum 31.3.2014 sdatum 14.1.2016 organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Eliasson-Myllykoski Siv, Projektansökan

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2017-05-12 och 2017-05-12 Diarienr. ÅLR 2017/2345 Reg.datum 23-03-2017 sdatum 2017-05-12 organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning Lundén Christina,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-29 och 2015-10-29 21 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-10-29 och 2015-10-29 21 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-10-29 och 2015-10-29 21 cases found Diarienr. ÅLR 2015/10787 Reg.datum 27.10.2015 sdatum 29.10.2015 organ Diarienr. ÅLR 2015/10741 Reg.datum 26.10.2015 sdatum 29.10.2015

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-30 och 2018-11-30 6 cases found Diarienr. ÅLR 2018/9845 Reg.datum 23-11-2018 sdatum 2018-11-30 organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef Österlund Yvonne,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-06-10 och 2015-06-10 44 cases found Diarienr. ÅLR 2015/6818 Reg.datum 8.6.2015 sdatum 10.6.2015 organ Social- och miljöavdelningen Avdelningschef Michelsson Bengt, Tjänsteresa

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-08-24 och 2018-08-24 12 cases found Diarienr. ÅLR 2014/6916 Reg.datum 26-08-2014 sdatum 2018-08-24 organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Österlund Yvonne, Lundén

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2016-02-01 till 2016-02-01 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/788 Diariebtkn. 500 Natur & Miljö, allmänt Mia Westman PAF-medel till PLANERA projekt Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/808

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2016-03-09 till 2016-03-09 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/1902 Diariebtkn. 200 Ekonomi, allmänt Conny Nyholm Offert Årsredovisning 2015 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/1917

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2018-11-02 och 2018-11-02 8 cases found Diarienr. ÅLR 2017/2298 Reg.datum 21-03-2017 sdatum 2018-11-02 Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef Strand Susanne, Åkergård Kenneth,

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och slista för ÅLR sdatum mellan 2017-04-26 och 2017-04-26 Diarienr. ÅLR 2017/3093 Reg.datum 25-04-2017 sdatum 2017-04-26 organ Diarienr. ÅLR 2017/3094 Reg.datum 25-04-2017 sdatum 2017-04-26 organ Diarienr.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 39 3.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve Chefsjurist

Läs mer