PRISS ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRISS ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas"

Transkript

1 PRISS ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas Ett nationellt multiprofessionellt arbete för att halvera den reala risken för infektion efter ledproteskirurgi Pelle Gustafson docent, chefläkare Patientförsäkringen LÖF

2 Vårt uppdrag Patientförsäkringen LÖF är Sveriges motsvarighet till NPE, fast ett ömsesidigt (gjensidigt) försäkringsbolag, ägt av landsting och regioner Patientförsäkringen LÖF ska utreda och lämna rätt ersättning i rätt tid till patienter som drabbats av skada inom vården Patientförsäkringen LÖF ska även genom skadeförebyggande arbete verka för att antalet skador minskar

3 Skadeanmälningar Ca st/år Knappt 40 % får ersättning Skadeersättning/år: ca 475 Mkr Alla anmälningar sparas och utgör grunden för omfattande skadestatistik

4 Skadeförebyggande arbete Det pågår ett aktivt arbete för att minska patientskador och öka patientsäkerheten inom svensk sjukvård En viktig uppgift för Patientförsäkringen LÖF är att stödja landsting, regioner samt yrkesorganisationer i detta arbete

5 Särskilt angelägna områden Mänskligt lidande Höga kostnader för Patientförsäkringen LÖF, vården, samhället

6 Är det bra att ha rutiner och att följa dem?

7 Är det bra att ha rutiner och att följa dem? Annals of Surgery 257: bukkirurgiska patienter, 659 postoperativa vårddygn Totalt 256 process failures, 85 % undvikbara, 51 % ledde till vårdskada Medicinering, infarter/drän, smärtlindring Bristande kommunikation och förseningar bakom 54 % av process failures

8 Då är det väl bara att följa rutinerna?

9 Då är det väl bara att följa rutinerna?

10 Man måste inse att man har ett problem - för att kunna göra något åt det!

11 Man måste inse att man har ett problem - innan man är mottaglig för lösningen på problemet!

12 Fyra nationella projekt 2007 Säker Förlossningsvård - minska antalet förlossningsskador till följd av svår syrebrist på barnet, samt också bäckenbottenskador på mamman 2008 PRISS (ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas) - halvera den reala förekomsten av infektion efter protesoperation i knä och höft 2010 Säker Bukkirurgi - halvera risken för vårdskada och komplikation vid bukkirurgi 2013 Säker Läkemedelsanvändning i primärvård (med SKL) - minska läkemedelsskador och miljöpåverkan

13 Grundprinciper för projekten Yrkesorganisationerna ansvarar odelat för projektens bemanning medicinska och professionella innehåll genomförande Klinikerna medverkar på frivilligbasis Sekretess inom projekten Patientförsäkringen LÖF stödjer projekten administrativt och ekonomiskt

14 Svensk Förening för Klinisk Farmakologi

15 Granskningsprocessen 7. Slutredovisning Klinikledningar, revisorer och styrgrupp, totalt 1 år efter punkt 4 6. Revisorer Analyserar rapport och ger feed-back till kliniken. Rapporterar till LÖF att överenskomna åtgärder har genomförts 1. Verksamhetsledning Självvärdering och rapport 18 månader 2. Startseminarium för revisorer Analyserar svar och förbereder platsbesök 3. Revisorer Platsbesök, fördjupad analys, sammanfattning av iakttagelser 5. Verksamhetsledning Åtgärder och rapport till revisorer inom 6 månader 4. Revisorer Skriftlig återföring inom 4 veckor Överenskommelse om åtgärder

16 Inriktning Frågorna är öppna och ej normerande Ingen granskning utifrån någon form av föreskrivande protokoll Konceptet är självvärdering tvärprofessionellt stöd från erfarna kollegor erfarenhetsutbyte och spridning av idéer/metoder nationellt inspiration till gemensamt utvecklingsarbete

17 Återkommande grundfrågor Vilka rutiner/riktlinjer har ni? Hur skapar ni förutsättningar för efterlevnad? Hur mäter/kontrollerar ni graden av efterlevnad? Hur återför ni resultaten (av c) till era medarbetare? Vilka idéer har ni om åtgärder/ förbättringar (a-d)?

18 Återföring till kliniken Återföringsrapporten är teamets egen samlade bedömning Överenskommelsen om åtgärder förutsätter konsensus med verksamhetsledningen, som har sista ordet Viktigt hålla tempo och överenskomna tider!

19 Ansvar och befogenheter Verksamhetschefen har ansvaret för patientsäkerheten vid kliniken och de eventuella åtgärder som genomförs Revisionen/återföringen ska vara stödjande för verksamhetsledningens patientsäkerhetsarbete inom befintliga resurser och förutsättningar Revisorsteamet ska inta ett objektivt förhållningssätt tydligt uppmärksamma de säkerhetsrisker man finner komma överens med verksamhetschefen om åtgärder

20 Sekretess Revisorerna behandlar självvärderingsrapporten liksom uppgifter i övrigt som sekretessbelagt arbetsmaterial Självvärderingsrapporten, revisorsteamets arbete och resultat diskuteras därmed inte med andra Materialet förvaras på Patientförsäkringen LÖF och betraktas som bolagshemlighet Styrgruppen äger besluten om vem som får tillgång

21 PRISS Målet är att minska den reala infektionsfrekvensen vid elektiva knä- och höftplastikoperationer med minst 50 % Från uppskattningsvis: 180 till 90 höftprotesinfektioner per år 200 till 100 knäprotesinfektioner per år

22 Frågorna ställs utifrån befintlig kunskap och ur infektionssynpunkt kritiska moment Urval och optimering av patienter inför operation Preoperativ tvätt Basala hygienregler Intakt hudkostym Korrekt antibiotika profylax Adekvat operationsmiljö Postoperativ sårbehandling Tidig upptäckt och åtgärd av infektion Infektionsregistrering Vårdprogram

23 Fråga 3 Hur säkerställer ni att basala hygienrutiner inkl. klädkoder följs genom hela vårdprocessen? t.ex. personal, vårdutrymmen, hjälpmedel hur involveras patienten? Vilka rutiner/riktlinjer har ni? Hur skapar ni förutsättningar för efterlevnad? Hur mäter/kontrollerar ni graden av efterlevnad? Hur återför ni resultaten (av c) till era medarbetare? Vilka idéer har ni om åtgärder/ förbättringar (a-d)?

24 Fråga 7 Hur säkerställer ni att korrekt antibiotikaprofylax ges? Vilka rutiner/riktlinjer har ni? Hur skapar ni förutsättningar för efterlevnad? Hur mäter/kontrollerar ni graden av efterlevnad? Hur återför ni resultaten (av c) till era medarbetare? Vilka idéer har ni om åtgärder/ förbättringar (a-d)?

25 Omfattning Alla 72 ortopediska kliniker (!) Pilot + 6 formella omgångar Sammanställning av resultat pågår

26 Utvärdering av processen Enkäter till: Verksamhetscheferna i omgång 5 och 6 Revisorerna i omgång 0 4 Svarsfrekvens 73 % resp. 75 %

27 Självvärderingsinstrumentet Inga viktiga frågor saknas, borde utgå, tillföras eller justeras när det gäller att förebygga infektioner vid protesoperationer i knä och höft. Markera på en skala 1-8. % Verksamhetsledningar Revisorer

28 Platsbesöket Jag upplevde att vi hade en bra och öppen dialog. Markera på en skala % Verksamhetsledningar Revisorer

29 Återföringen Revisorsteamet påpekade patientsäkerhetsbrister som verksamhetsledningen tidigare inte var medveten om. Markera på en skala 1-8. % Verksamhetsledningar Revisorer

30 Överenskommelsen om åtgärder Verksamhetsledningen och revisorsteamet blev utan svårighet överens om innehållet i åtgärdsöverenskommelsen. Markera på en skala % Verksamhetsledningar Revisorer

31 Mallar för checklistor, PM mm Tycker du att det vore bra att ta fram mallar för checklistor, PM mm för vissa områden/moment när det gäller primära elektiva protesoperationer i knä och höft? 1 = ja, 2 = nej. Verksamhetsledningar Revisorer

32 Ägarskapet En bärande tanke/idé med PRISS-projektet är att kliniken själv äger både problemen och möjligheten/ansvaret att komma till rätta med dem. I vilken mån lyckades granskningen förmedla denna tanke? Markera på en skala 1 8. Verksamhetsledningar

33 Verksamhetsledningarnas reflektioner "Utmärkt sätt att driva projekt. Många projekt "pådyvlas" lite "från ovan". Detta kändes viktigt och relevant. "Vi tycker samtliga att PRISS är en fantastisk bra tanke o organisation genom att man får verksamheten belyst samt goda idéer/tankar från andra delar av landet. "Bra och viktigt arbetssätt. Sjukhuset kommer att använda självvärderingsfrågorna på fler diagnoser och specialiteter. Våra processteam kommer att arbeta med detta under kommande månader.

34 Revisorernas reflektioner "Ett fantastiskt projekt. För första gången under min egen karriär där alla professioner arbetar tillsammans för en gemensam sak. Alla synergieffekter av proj. är ovärderliga. Alla yrkesgrupper blir medvetna om infektioner på ett annat sätt. Lärorikt, mycket som jag som infektionsläkare inte haft en aning om - trots att jag arbetar med protesinfektioner! " Fantastiskt bra projekt som lärt mig mycket som jag även har delgett på min hemklinik. Träffat många som man kan utbyta erfarenheter med. " Bra att vårdhygienikerna kommit med. Anestesiologerna borde ha tvingats med

35 Identifierade förbättringsområden (1) standardiserad remiss från primärvården gemensamma riktlinjer för urval och optimering av patienter preoperativ checklista artrosskola rökstopp BMI, Hb hudkostym

36 Identifierade förbättringsområden (2) spritflaskor på sänggavlar PM för rengöring av hjälpmedel bättre återkoppling till personalen kontrollerad preoperativ dusch på sjukhuset checklista vid kontroll av hudkostym CFU-mätningar salsdiciplin, minimera antalet dörröppningar följsamhet antibiotikaprofylax och knivstart

37 Identifierade förbättringsområden (3) gemensam rutin för såromläggning och förbandsbyte KAD-rutiner skriftlig information vid utskrivning alt telefonuppringning lokal infektion/komplikationsregistrering med återkoppling hitta ett strukturerat synsätt på tidig postoperativ infektion observationsstudier införa självskattning avtal med vårdhygien

38 Vart hänvisas den utskrivna patienten vid sårproblem? 21/48 (44%) till mottagningen 15/48 (31%) till primärvården 9/48 (19%) till vårdavdelningen 3/48 (6%) till sårmottagning

39 Hur kan vi mäta effekten av PRISS? Nationella kvalitetsregistren knäprotesregistret höftprotesregistret Lokala register / uppföljningar Infektionsverktyget Uppföljning av postoperativ antibiotikaförskrivning Andra sätt? Blandning av process- och utfallsdata

40 Kommer vi att kunna mäta effekten av PRISS? I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind; it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely in your thoughts advanced to the state of science, whatever the matter may be." William Thomson, Lord Kelvin

41 Vad har åtgärdats? 85 % rutiner 10 % bättre förutsättningar för efterlevnad 5 % åtgärder för att mäta och följa upp

42 Utfallsmått i kvalitetsregistren reoperation = alla omoperationer revision = reoperation där en proteskomponent bytes, tas bort eller läggs till alla infektioner leder inte till omoperation (protesinfektion fortfarande inte entydigt definierat!)

43 Svenska knäprotesregistret från 2009 ett nytt formulär för inrapportering flertal variabler som är intressanta ur infektionssynpunkt registreras BMI typ av trombosprofylax tidpunkt för antibiotika drän blodtomt fält etc

44 Knäprotesregistret nya variabler Knäprotesregistret årsrapport 2012

45 Lokal infektionsregistrering - antal höftproteser och andelen infekterade inom 1 år åren (1 5) 1-7 infektioner / år 0,4 % infektionsfrekvens inom 1 år under åren

46 Lokal infektionsregistrering - antal knäproteser och andelen infekterade inom 1 år åren (1 5) 5 23 infektioner / år 1,5 % infektionsfrekvens inom 1 år under åren

47 Paradoxal ökning av revisioner efter PRISS? Uppmärksamhet vid sårkomplikationer kan leda till: diagnos tidigare diagnos möjlighet till behandling med mjukdelsrensning och byte av utbytbara delar av protesen registreras som revision

48 Mörkertal vid infektionsregistrering primär total höftartroplastik operationer samkörning med Läkemedelsregistret patient som fått ab i 4 veckor postoperativt patienter (2 218 höftop) fått antibiotika (4.5 %) av 602 patienter som reopererats pga. infektion fanns 67 % i höftprotesregistret infektionsfrekvens inom 1 år 1,2 % i detta material 60 % diagnostiserade inom första månaden Höftprotesregistret årsrapport 2011 Viktor Lundgren, doktorand

49 Kommer vi att kunna mäta effekten av PRISS?

50 Kommer vi att kunna mäta effekten av PRISS? Effekt Insats

51 Kommer vi att kunna mäta effekten av PRISS? Dagar mellan oönskad händelse SPC Statistical Process Control Månad Pelle Gustafson

52 Mätning i sammanfattning Effekterna av PRISS mäts bäst med analys av registerdata Fördröjning på 2-3 år Lokal analys svår men nödvändig Behov av nya utfallsmått Behov av nya sätt att mäta

53 Fortsättningen Expertgrupper best practice 1. Patientselektion och preoperativ optimering 2. Profylaktisk antibiotikabehandling 3. Tidig uppföljning och diagnostik av infektion 4. Optimal operationsmiljö Lokala uppföljningsmöten Slutsymposium 21/11 i Stockholm Referenslistan

54

55 Sammanfattande erfarenheter Yrkesorganisationer i tvärprofessionell samverkan utgör en betydande potential som kan tas tillvara för nationellt patientsäkerhetsarbete Det är avgörande att yrkesorganisationerna odelat svarar för det medicinska innehållet, samt äger och driver projekten Administrativt och ekonomiskt stöd behövs Högt tempo avgörande Frivillig anslutning fungerar, med dessa förutsättningar, långt

En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR

En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR MED FOKUS PÅ KUNDEN Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkrings bolag som har till huvuduppgift att försäkra

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Medicinsk revision, en del i internkontrollen

Medicinsk revision, en del i internkontrollen Medicinsk revision, en del i internkontrollen Stockholm 2009-10-13 Helseplan Consulting Group AB Kungsgatan 55, 111 22 Stockolm Telefon: 021-12 99 88 / Fax: 021-12 99 97 Organisationsnummer: 556763-1428

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Innehållsförteckning Förord 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning/sammanfattning 3 Kvalitets-, patient- och brukarsäkerhetsarbete

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Östergötland år 2013 Jenni Fock, processledare omvårdnad Martin Magnusson, utvecklingschef D-nr LiÖ 2014-296 www.lio.se Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion

Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion Slutrapport PRISS expertgrupp 1 Detta dokument ska ses som en sammanställning och värdering

Läs mer

erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN

erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN erksamhetsedovisning 2011 ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN ANDERS SVENSSON På Ortho Center IFK-Kliniken har jag alltid fått ett väldigt professionellt bemötande EMMA GREEN Jag känner mig trygg med de råd och

Läs mer

Ansvarig utgivare: Ledningsgruppen för Spenshult sjukhus genom Annika Teleman, Mai-Lis Örjansson och Torvald Berg

Ansvarig utgivare: Ledningsgruppen för Spenshult sjukhus genom Annika Teleman, Mai-Lis Örjansson och Torvald Berg Sida 1 av 28 Innehåll Inledning... 4 Verksamhet/produktion... 4 Ortopedi/handkirurgi... 4 Reumatologi... 5 Medicinsk service... 6 Laboratoriet... 6 Röntgen... 7 Rehabilitering... 8 Reumarehabilitering...

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Bättre vård med kvalitetsregister

Bättre vård med kvalitetsregister Slutrapport Bättre vård med kvalitetsregister Ett nationellt genombrottsprojekt under 212 med syfte att förbättra vårdens kvalitet. Elva team och två register berättar i den här rapporten om hur de arbetat

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Carina Mattsson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning S ammanfattning... 5 S Us uppdrag och uppföljning av vårdöverenskommelsen... 8 Patientperspektivet... 9 Sjukhusets mål i patientperspektivet...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Kartläggning av Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv:

Kartläggning av Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv: Kartläggning av Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv: En förstudie 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Kvalitetsregister- en kort historik... 4 Vad registreras

Läs mer

S:t Eriks Ögonsjukhus Kvalitetsrapport 2010. En redovisning av vårt arbete med kvalitet och patientsäkerhet.

S:t Eriks Ögonsjukhus Kvalitetsrapport 2010. En redovisning av vårt arbete med kvalitet och patientsäkerhet. S:t Eriks Ögonsjukhus Kvalitetsrapport 2010 En redovisning av vårt arbete med kvalitet och patientsäkerhet. Rapporten är sammanställd av: Eva Bjarman, kvalitetssamordnare Gunilla Landstedt, vårdutvecklare

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Medicin. Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård

Medicin. Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård Medicin Tandvård Psykiatri Akutvård Kirurgi Primärvård Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård Myrna Palmgren Fredrik Eklund ISBN: 978-91-977858-3-9 Grafisk form & produktion: F&B Factory 2014

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013 Åsa Robinson Specialistläkare öron-, näs- och hals

Ledarskaps-ST 2009-2013 Åsa Robinson Specialistläkare öron-, näs- och hals 1 Ledarskaps-ST 2009-2013 Åsa Robinson Specialistläkare öron-, näs- och hals Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet i ledarskaps-st

Läs mer

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN 1 (12) Landstingets revisorer 2008-05-20 Till Dnr REV /24/2007 Certifierad kommunal revisor Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen 1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN Landstingets revisorer behandlade,

Läs mer