Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg"

Transkript

1 Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg 1. Öppnande 2. Godkännande av ombudsfullmakter 3. Förslag till dag- och arbetsordning 4. Val av presidium mm a) Två ordförande b) Två sekreterare c) Två protokollsjusterare d) Två rösträknare e) Redaktionsutskott 5. Frågestund 6. Distriktsstyrelsens förslag a) Förslag till stadgar för partidistriktet b) Förslag till stadgar för landstingsgruppen c) Övriga förslag 7. Motionsbehandling 8. Berättelserna a) Styrelsens berättelse b) Landstingsgruppens berättelse c) Regionförbundsgruppens berättelse d) Riksdagsbänkens berättelse e) Sidoorganisationernas berättelse f) Henry Allardfonden g) Revisorernas berättelse för Henry Allardfonden h) Ekonomisk berättelse i) Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat och balansräkning 10. Beslut om ansvarsfrihet 11. Gästerna har ordet 12. Valärenden (Inom parantes de som haft uppdraget under perioden) a) Ledamot och studieledare på två år (Katarina Hansson, Kumla) b) Ledamot och facklig ledare fyllnadsval på ett år (Gunnar Larsson, Örebro) c) Tre ledamöter - på två år (Matilda Ernkrans Hallsberg, Lena Baastad Örebro och Sven-Olov Axelsson Karlskoga) d) Kassör adjungeras till styrelsen på ett år (Andreas Svahn) e) Fem ersättare på ett år (Niina Laitila Karlskoga, Tommy Holmquist Laxå, Irén Lejegren Örebro, Ameer Sachet Örebro och Ewa-Leena Johansson Ljusnarsberg ) f) En revisor på två år (Roland Karlsson, Laxå) g) Tre revisorsersättare på ett år (Bengt Hallström, Solveig Samuelsson, Anders Ceder) h) Fem ledamöter till det centrala förtroenderådet på ett år ( Marie-Louise Forsberg-Fransson Nora, Håkan Bergman Örebro, Siv Ahlstrand Askersund, Sven- Olov Axelsson Karlskoga, Lena Baastad Örebro) i) Fem ersättare till det centrala förtroenderådet på ett år (Irén Lejegren Örebro, Anders Ceder Lindesberg, Liselotte Eriksson Karlskoga, Katarina Hansson Kumla, Magnus Andersson Hallsberg) 13. Information kring kommande verksamhet 14. Eventuellt 15. Avslutning Förslag till arbetsordning Yttrande och förslagsrätt vid förtroenderådet Yttrande och förslagsrätt har utöver ombuden följande: Distriktsstyrelsens ledamöter och ersättare; partidistriktets revisorer; partidistriktets 1

2 valberedning; av partistyrelsen utsedd representant; de socialdemokratiska riksdagsledamöterna som representerar partidistriktet, en representant för partiets sidoorganisationer; en representant för LOdistriktet, samt partidistriktets 1:e ombudsman. Rösträtt vid årsmötet Endast ombud har rösträtt vid årsmötet. Varje ombud har en röst. Rösträtten får inte överlåtas. Förslag till årsmötet Förslag vid årsmötet ska göras skriftligt och överlämnas till tjänstgörande ordförande. Förslaget ska vara undertecknad med förslagsställarens namn. Styrelsens berättelse Distriktsstyrelsens ledamöter: Jonas Karlsson ordf, Marie-Louise Forsberg-Fransson, vice ordf, Andreas Svahn adj kassör, Matilda Ernkrans, Håkan Bergman, Bengt Storbacka, Katarina Hansson, Sven-Olov Axelsson, Lena Baastad, Gunnar Larsson facklig ledare. Ersättare: Niina Laitila, Tommy Holmquist, Irén Lejegren, Ewa-Leena Johansson, Ameer Sachet. Internationellt ansvarig: Ameer Sachet Kyrkopolitiskt ansvarig: Vanja Björsson Senioransvarig: Margareta Johansson Revisorer: Ulf Wilén, Ewonne Granberg, Roland Karlsson Revisorsersättare: Bengt Hallström, Solveig Samuelsson samt Anders Ceder. Sammanträden: Under det gångna året har distriktsstyrelsen hållit 11 sammanträden. Bokföring och kassauppgifter har administrerats av distriktsexpeditionen. Partidistriktets expedition Partidistriktets personal har under året bestått av följande medarbetare: Andreas Svahn, ombudsman Alaa Idris, jan- aug studieombudsman Ulrika Sandberg, fr o m aug - studieombudsman Yvonne Nordström, verksamhetsassistent Kerstin Israelsson, assistent deltid Valberedning Partidistriktets valberedning sammansättning under perioden : Bengt Wentzel, ordförande Örebro Liselotte Eriksson, Karlskoga Greger Nilsson, Lindesberg Peder Boström, Askersund Eva Ströman, Örebro Facklig-politisk verksamhet Under det gångna året har diskussionen förts kring hur den facklig-politiska verksamheten ska utvecklas. Resultatet blev ett uppdrag i verksamhetsplanen för 2012 att bygga en väl fungerande facklig politisk organisation/verksamhet i distriktet och att stödja arbetarkommunerna att starta/utveckla sin facklig politiska organisation/verksamhet. 2

3 Extra partikongress Socialdemokraterna samlades till extra partikongress mars. Kongressen hölls på hotell Waterfront i Stockholm. Vår partiordförande Mona Sahlin avtackades och Håkan Juholt tillträdde som ny partiordförande. Extrakongressen skulle markera en nystart för partiet med sikte på valvinst Det debatterades kring tre områden såsom omvärldsanalys, partiorganisationen och politikens utveckling. Våra 14 valda ombud från Örebro län som deltog på kongressen: Johan Calais, Askersund Marianne Högberg, Degerfors (ersättare för Daniel Frisk, Hällefors) Helena Frisk, Karlskoga Bo Sjöberg, Karlskoga Katarina Hansson, Kumla Lennart Eriksson, Kumla Kenth Gustafson, Laxå Bengt Storbacka, Lindesberg Solveig Oscarsson, Nora Lena Baastad, Örebro Dennis Begic, Örebro Martin Lind, Örebro Eva Marcusdotter, Örebro Eva Ströman, Örebro Förtroenderåd Örebro län Den 2 april hölls årsmöte med förtroenderådet i Örebro län samt den 12 november, båda mötena hölls i Örebro. Årsmötet den 2 april höll sedvanliga årsmötesförhandlingar samt att det behandlades två uttalanden, den första handlar om att ta krafttag för att utrota barnfattigdomen och det andra uttalandet handlar om vår röst i världen att stödja den framväxande demokratirörelsen i arabvärlden. Förtroenderådet den 12 november behandlade verksamhetsplan samt budget. Nio motioner behandlades också. Centralt förtroenderåd Stockholm Socialdemokraternas årliga förtroenderåd ägde i år rum den 3-4 december 2011 i Aula Magna på Stockholms universitet. Förtroenderådet inleddes på lördagen den 3 december med tal av Håkan Juholt. På förtroenderådet deltog 120 ombud från partidistrikten. Förtroenderådet beslutade: Att statsbudgeten kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk t ex innehållande mål om antalet arbetade timmar, arbetslöshet och sysselsättningsgrad, Att vid sidan av befintligt mål för offentligfinansiellt sparande se över möjligheten att utarbeta ett mål för de statliga investeringarna i reala tillgångar. Örebro län representerades av följande ombud: Marie-Louise Forsberg-Fransson, Nora Irén Lejegren, Örebro Siv Ahlstrand, Askersund Magnus Andersson, Hallsberg Håkan Bergman, Örebro Första Maj i Örebro län 1 maj-firanden genomfördes på traditionellt sätt i samarbete med LO. Årets tema var jämlikhet och utveckling. Nedan redovisas huvudtalare i resp kommun. 3

4 ASKERSUND: Huvudtalare: Jonas Karlsson, ordf partidistriktet DEGERFORS: Huvudtalare: Håkan Bergman, riksdagsledamot HALLSBERG: Huvudtalare: Stefan Carlén, förbundsekonom Handels HÄLLEFORS: Huvudtalare: Johanna Quist, SSU KARLSKOGA: Huvudtalare: Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot KUMLA: Huvudtalare. Lennart Eriksson, kommunstyrelsens ordförande LAXÅ: Huvudtalare: Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordf LEKEBERG: Huvudtalare: Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot LINDESBERG: Huvudtalare: Bengt Storbacka, arbetarekommunens ordf LJUSNARSBERG: Huvudtalare: Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande NORA: Huvudtalare: Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordf ÖREBRO: Huvudtalare: Carin Jämtin, partisekreterare och Lena Baastad, kommunalråd Ordförandeträffar Främsta syftet med ordförandeträffarna för länets arbetarekommuner är att utveckla och samordna verksamheten. Under året har ordförandegruppen träffats sju gånger. KICK OFF Det gjordes en KICK-OFF resa med Birka line den september då samtliga styrelser i arbetarekommunerna var närvarande samt distriktsstyrelsen. Målsättningen för resan var att lägga grunden för vår gemensamma verksamhet och målsättningar för åren 2012 och Kommunalråd- och landstingsrådsöverläggningar Under året har gruppen träffats på följande datum: 28 januari (heldag med lilla gruppen KSordföranden eller gruppledare samt landstingsråd) 16 september maj stora gruppen (samtliga kommunalråd samt landstingsråd) oktober stora gruppen Studier För att medlemmar ska få bättre förutsättningar att påverka politiken och bli en aktiv medlem, och för att utveckla hela föreningen har partidistriktet från och med 2011 gjort en strategisk och långsiktig satsning för att utveckla partiets studier. 4

5 Partidistriktet har utsett ett studieutskott. Gruppen har bestått av Katarina Hansson (sammankallande), Gunnar Larsson, Helena Frisk och Peter Zetterman. Ett led i arbetet med en långsiktig studiesatsning har varit att förstärka personalen på partidistriktet med en ny funktion. En studieombudsman har anställts. (Under våren 2011 var det Alaa Idris och under hösten 2011 var det Ulrika Sandberg) En annan satsning är de länsgemensamma medlemsutbildningar i två steg och i internatform under två dagar. Studierna är en rolig och viktig del med att vara medlem i socialdemokraterna där man lär mer om politiken men också lär känna andra socialdemokrater. Det finns en grundutbildning och en vidareutbildning. Medlemsutbildningen hålls över två dagar med övernattning däremellan. Den sociala samvaron är en viktig del i medlemsutbildningarna. Utbildning, mat och logi är kostnadsfri för den enskilda deltagaren och finansieras genom partistöd och folkbildningsmedel från ABF. Under året har det genomförts fyra grundutbildningar och två vidareutbildningar och 53 medlemmar har deltagit i medlemsutbildningarna under I arbetet med studier i länet har arbetarekommunernas studieansvariga en mycket viktig funktion. De regelbundna träffarna med studieorganisatörerna ska fortsätta utvecklas och bli en viktig arena för partiets studiesatsning och en plattform för att lära mer av varandra och sprida till exempel studiecirklar och andra utbildningsinsatser som görs i olika arbetarekommuner. För att utveckla studierna har även ett arbete med att utveckla kurshandledare påbörjats. Under året har ett 20-tal olika personer deltagit som kursledare och passhållare på de genomförda utbildningarna. Men ett femtiotal socialdemokrater från Örebro län ingår i ett nätverk för kurshandledare. Arbetet med att stödja kurshandledarna och säkra en fortsatt bra tillgång på duktiga pedagoger och passhållare behöver vidareutvecklas i samarbete med ABF och partiet centralt. Vi vill underlätta människors engagemang att lära. Samtidigt har arbetarekommunerna eller våra socialdemokratiska föreningar väldigt olika förutsättningar och behov. För att underlätta och stödja utvecklingsarbetet har vi satt ihop foldern- Partilyftet. Partilyftet är i praktiken en utbildningsmeny med olika tvåtimmars pass med flexibla "moduler" som kan sättas ihop utifrån sitt eget behov, till studiecirkel och/eller en dagskurs eller internat. Under 2011 har det även pågått ett utvecklingsarbete kring informationen om våra studier. Bland annat har webbsidan utvecklats med tydligare information om vilka studier som finns och hur man anmäler sig. Det här arbetet måste fortsätta att utvecklas både i partidistriktets kanaler men också i arbetarekommunernas rekrytering av deltagare till utbildningar och cirklar. Det strategiska och långsiktiga arbetet med att använda studier som ett sätt att utveckla både organisationen och politiken samt att ge våra medlemmar bra verktyg för inflytande och kunskapsutveckling fortsätter och inför 2012 har fler utmaningar antagits i verksamhetsplanen. Internationellt Tunisien: 2011 var ett spännande år internationellt och den arabiska våren svepte över Nordafrika. För att vara med och stödja demokratiseringsprocessen och våra systerorganisationer i de nya demokratierna har Socialdemokraterna i Örebro län under 2011 ansökt om att i samarbete med Uppsala partidistrikt och Palmecentret starta ett 5

6 projekt i Tunisien och en första resa genomfördes för att träffa det Socialdemokratiska partiet FDTL eller Ettakatol som de också kallas. Den första resan genomfördes i september till Tunisiens huvudstad Tunis. Från Örebro län deltog Andreas Svahn och Ulrika Sandberg tillsammans med Helena Proos och Bertil Kinnunen från Uppsala län. Samtalen gick bra och ett förslag till treårigt samarbetsprojekt med start 2012 har antagits av Palmecentret. En styrgrupp är sammansatt och de svenska representanterna är Andreas Svahn, Ulrika Sandberg, Bertil Kinnunen och Helena Proos. I oktober genomförde Tunisien sina första fria val till ett parlament som ska ta fram landets nya konstitution och vårt systerparti deltar i förhandlingar om Tunisiens framtid och styrning. Under hösten har det i samarbete med ESPföreningen genomförts en öppen föreläsning om Tunisien och resan dit. 6

7 MEDLEMSSTATISTIK ASKERSUNDS ARBETAREKOMMUN Askersund, Aspabruk, IF Metallsossen, Kommunal Sossen, Lerbäck, Åsbro, Summa DEGERFORS ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Finskspråkiga, Degerfors, Strömtorp, Svartå Summa HALLSBERG ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Hallsberg Södra, IF Metall, Kårstahult, Nya (S) Pålsboda, Rallarrosen, Vretstorp, Östansjö Summa HÄLLEFORS ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Grythyttan, Hällefors, Hällefors-Sikfors kvinnoklubb, Kommunals S-klubb, SSU-Hällefors Summa KARLSKOGA ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Byggfacken, IF Metall-Östra Värmland, Industrifacken, Karlskoga Kvinnoklubb, Södra S-föreningen, Veteranklubben, Östra S-föreningen, Karlskoga Summa KUMLA ARBETAREKOMMUN Byggfacken, Hällabrottet, IF Metallsossen, Tro och Solidaritet, Kumla Kumla Södra kvinnoklubb, LO-facken Summa LAXÅ ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Finnerödja-Tived, Hasselfors, IF Metallsossen, Laxå-Röfors Summa LEKEBERGS ARBETAREKOMMUN Direktanslutna, IF Metallsossen Summa

8 LINDESBERGS ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Fellingsbro, Frövi, Guldsmedshyttan-Stråssa, IF Metallsossen, Lindesbergs Kvinnoklubb, Lindesberg, Ramsberg, Vedevåg, Somaliska Summa LJUSNARSBERGS ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Direktanslutna, Ljusnarsbergs kvinnoklubb Summa NORA ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, IF Metallsossen, Nora, Striberg-Gyttorp, Viker Summa ÖREBRO ARBETAREKOMMUN Adolfsberg, Almby, Asker Lännäs, Axberg Ervalla, Baronbackarna-Holmen, Bosnisk- Hercegovinska, Brickebacken, Tro och Solidaritet, Byggfacken, Eritreanska, ESP Örebro län, Futura, Glanshammar, Gällersta, Haga-Väster, Handels, HBT, Hovsta, IF Metall, Kommunals Fackklubb, Kulturarbetarna, Kurdiska, Lillån, Markbacken-Hjärsta, Norrbyås, Närkes Kil, Oxhagen, Rosta-Örnsro, Seko, Soc.dem i City, Solatino, Somsof, Stora Mellösa, Teckenspråkiga, Tybble-Sörby, Tysslinge, Wadköping, Wasa, Vintrosa, Vivalla-Lundby, Örebro Kvinnoklubb, Örebro Norra, Örebro, Veteranföreningen, Studentklubb, Örebro SSU Kommun, Örebro Södra, Örebro Unga (s), Örebro Västra, Östernärke Kvinnoklubb Summa PARTIDISTRIKTET 9 7 Direktanslutna via Tro och Solidaritet, S-kvinnor SUMMA TOTALT

9 Slutord I länet genomför vi just nu en av de största studiesatsningarna på länge, där vi framförallt prioriterar grundutbildningen för nya medlemmar. Vi fortsätter arbetet med ledarutbildningar för att skola nya företrädare som ska kunna gå in och ta tunga uppdrag i vårt parti framöver. Genom rekryteringen av en studie- och organisationsombudsman till distriktet ska vi tydligare kunna stärka oss som parti i hela länet. Och genom vår nya valkretsombudsman ska inte minst kontakten mellan rikspolitiken och länet bli starkare samtidigt som vi blir mer utåtriktade också mellan valen. Nationellt har vi fått en ny partiordförande i Stefan Löfven. Den första partiordförande med LObakgrund men ännu viktigare, en partiordförande med stöd från hela partiet, med erfarenhet av det lagarbete som det är att leda en stor folkrörelse, med värderingar djupt förankrade i vår rörelse och med en trovärdighet i inte minst jobbfrågan som är oändlig i förhållande till den nuvarande regeringens. Föregående år var extra tungt. Den 22 juli mördades brutalt 77 personer, varav 69 partivänner inom AUF på Utøya. Detta besinningslösa terrorattentat var ett fruktansvärt angrepp på arbetarerörelsen och på det öppna och demokratiska samhället. Sorgen och bestörtningen delas av alla demokratiska krafter. Dessutom är det bara att erkänna att under sista delen av förra året var det jobbigt för vårt parti och i vårt parti. Partiets kris och förtroendet för partiledningen var ständigt återkommande diskussioner. Möjligheterna att prata politik har varit i det närmaste obefintliga och det är knappast förvånande att vi haft det kämpigt i opinionen. I historieböckerna kommer det säkert att skrivas en hel del om den senaste tidens händelser, men till slut blev situationen ohållbar. Förtroendet för partiet och inom partiet var så skadat att det inte längre gick att reparera. Det konstaterade vi i vårt län och det konstaterade Håkan Juholt som valde att lämna sitt uppdrag som partiordförande. Samtidigt som det var tungt nationellt står Socialdemokraterna i vårt län på många sätt starkare än på länge. Det visade sig inte minst i omvalet i Örebro där vårt parti nådde en fantastisk framgång. Vi har visat att vi förmår att få fram nya ledare, driva viktiga frågor, förnya partiarbetet och stärka oss organisatoriskt. Det finns ett stort intresse för vårt sätt att jobba bland partikamrater på många håll i landet. Vi är många som känner att luften är lite lättare att andas, vi rätar på ryggarna och att vi faktiskt känner oss rejält laddade för att göra Socialdemokraterna till den ledande politiska kraften också nationellt och inte bara i vårt län. Jonas Karlsson Marie-Louise Forsberg-Fransson Matilda Ernkrans Bengt Storbacka Håkan Bergman Lena Baastad Sven-Olov Axelsson Katarina Hansson 9

10 Landstingsgruppen Förord 2011 dominerades av två stora frågor, regionbildning och bildandet av kollektivtrafikmyndighet. Vi lyckades till slut ro kollektivtrafikfrågan i hamn och den 1 januari 2012 blev landstinget kollektivtrafikmyndighet i Örebro län och tog över ansvaret för all kollektivtrafik i länet. Den sista december var frågan om en gemensam ansökan att bilda regionkommun, Region Mälardalen, med Västmanland och Sörmland fortfarande inte klar. Men vi är väl medvetna om att frågan kommer att prägla även 2012, på ett eller annat sätt. Vi har under året arbetat med att utveckla begreppet Ett sjukhus på tre ben för att komma ännu längre i ambitionen att säkra våra tre sjukhus framtid och under året blev satsningen att Örebro län ska ha Sveriges bästa vårdcentraler mer aktiv och påtaglig. Under året har landstinget rekryterat ny landstingsdirektör, Rickard Simonsson, kulturansvaret har i sin helhet flyttats tillbaka från Regionförbundet till landstinget och ett omfattande dialogarbete har pågått för att skriva en kulturplan för Örebro län, som om staten godkänner den, kommer att utgöra grunden för fördelningen av statliga kulturpengar till länets kulturaktörer Landstingsgruppen Under året har landstingsgruppen bestått av 31 ordinarie landstingsfullmäktigeledamöter, och 15 ersättare samt ordförande i revisionen, politiska sekreterarna, ombudsmannen samt våra fyra riksdagsledamöter. Gruppen har under 2011 haft 7 möten under året, 10 februari april, 8 juni, september, 5 oktober, 13 oktober och 7 november. Gruppstyrelsen har under året bestått av ordförande Sölve Persson, vice ordförande Kerstin Bergström Persson, ledamöter Marie-Louise Forsberg-Fransson, Torgny Larsson, Robert Mörk, Azra Prepic och Susanne Stenlund, Adjungerade har varit Andreas Svahn och Tomas Bergh. Gruppstyrelsen har sammanträtt sex gånger under året. Landstingsråd Landstingsråd och tillika landstingsstyrelsens ordförande har under året varit Marie-Louise Forsberg-Fransson. Landstingsråd, landstingsstyrelsens vice ordförande tillika ordförande för nämnden för trafik, miljö och service har varit Jonas Karlsson. Landstingsråd och ordförande i nämnden för somatisk specialistvård har under året varit Robert Mörk. Uppdraget som landstingsråd tillika ordförande för forskningsnämnden har innehafts av Jenny Steen. Hänt i landstingsgruppen Bommersvik april Landstingsgruppen fick bland annat besök av riksdagsledamot Lena Hallengren, som talade om socialdemokratins utmaningar på vårdområdet och vilka frågor man kommer att lyfta på den nationella nivån. Landstingsgruppen skickade med en tydlig signal till riksdagsgruppen att vi anser att partiet måste ta ett helhetsgrepp i frågorna om privatiseringen av vården där vi inte stillatigande kan acceptera den borgerliga politiken på området. Lindesberg den 8 juni I samband med att Lindesbergs lasarett fyllde 50 år och den nya datortomografin invigdes på sjukhuset hade landstingsgruppen möte där. Gruppen bjöd in landstingsdirektören, Rickard Simonsson och Pia Öijen, hälso- och sjukvårdsdirektör till en hearing inför budgetprocessen. De pekade på att landstinget har stora utmaningar inför framtiden, med en åldrande befolkning och växande krav på tillgänglighet till vården. Gruppen genomförde en enkät om budgetprocessen 10

11 som sedan låg till grund för prioriteringar i årets budgetarbete. Askersund september Efter sommaruppehållet träffades gruppen åter i Askersund den september. Hälso- och sjukhusdirektör Pia Öijen deltog och höll en föreläsning om landstingets arbete med att ta fram en handlingsplan för tillgänglighet och Ola Fernberg deltog och informerade om tandvårdstaxans uppräkning. Under de båda dagarna arbetade hela landstingsgruppen med frågor kring budgeten i olika temagrupper vilket resulterade i inspel till budgetarbetet. Örebro 5 oktober Kvällsmöte där gruppen gavs möjligheter att göra sista inspel till det förslag till budget som i det närmaste var klart. Tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet kunde vi presentera en budget med fokus på barn, äldres hälsa och tillgänglighet. Vi var ärliga med att det inte var en reformbudget, det ekonomiska utrymmet var krympande inför 2012 men genom politiska och ekonomiska prioriteringar kunde vi försvara de stora reformer som vi drivit på redan i 2011 års budget. Kävesta folkhögskola 13 oktober När gruppen träffades på Kävesta folkhögskola stod det klart att vi inte skulle kunna ta budgeten som planerat i oktober. Bakgrunden var frågan om kollektivtrafikmyndighet som inte hade löst sig i tid inför budgetdebatten som var planerad till oktober. Degerfors kommun var inte överens med landstinget och övriga kommuner i länet. Vi ansåg inte att det var möjligt att ta en budget där vi inte visste om vi skulle genomföra en skatteväxling om 34 öre eller inte. Ett likalydande beslut måste tas i alla länets 13 fullmäktigeförsamlingar innan den 31 oktober och hela länet var tvungna att invänta Degerfors kommun som hade möte den 24 oktober. Örebro 7 november På årets sista gruppdag dominerade budgeten och förberedelser inför budgetdebatten. Vi konstaterade att det var länge sedan skillnaderna var tydligare mellan blocken. Borgerliga oppositionen har visserligen köpt vår skattesats men höjer avgifterna, avskaffar den avgiftsfria sjukvården upp till 25 år och lägger tuffare krav på vårdpersonalen för att skapa ett större överskott i verksamheten. Oppositionen lade in att landstinget ska sälja vård för 25 miljoner. Vi tvekade därför att det krävs stora investeringar initialt, för att säkra patientsäkerheten. Budget 2012 Budgetprocessen komplicerades av kollektivtrafikmyndighetsfrågan som fortfarande inte hade lösts inför den planerade budgetdebatten. Därför tvingades landstingsstyrelsen att skjuta budgetfullmäktige till november. Vi kunde känna av att år 2012 ekonomiskt kommer att bli ett tuffare år för landstinget. Den ansträngda ekonomin tvingade oss till att besluta om lägre uppskrivning av omkostnader och lönekostnader än de 2,4 procent som SKL rekommenderade och i budgetprocessens slutskede fick vi besked om räntehöjningar på pensionsskulden som medförde cirka 45 miljoner i ökade omkostnader för landstinget för år Trots det kunde vi presentera en budget där våra reformer för barn och unga låg fast och där vi inte gjorde några generella höjningar av patientavgifterna. Samarbetet med vänsterpartiet och miljöpartiet måste beskrivas som gott. Vi delar en gemensam syn på offentlig välfärd och tillsammans har vi potential att utveckla och förbättra verksamheten på flera områden. Under året har vi dessutom närmat oss varandra och funnit goda strukturer för vårt samarbete. 11

12 Förändringar i Landstingsgruppen Under året har det inte skett några stora förändringar i landstingsgruppen. Katarina Strömgren Sandh, Örebro, valde att lämna gruppen på grund av nytt jobb och ersattes av Kerstin Karlsson. Hänt i landstinget under året Regionbildning Samtalen om att ansöka om att få bilda regionkommun tog stora kliv framåt under året. Örebro läns landsting arbetade mycket strategiskt med ett uppstagat mål att få till en ansökan tillsammans med Västmanland och Sörmland läns landsting. Flera andra län nämndes i diskussionerna men till slut var det uttalat att Region Mälardalen i första hand skulle formas kring de tre länen. Vid årsskiftet stod det ännu inte klart var frågan om regionbildning skulle landa men till protokollet ska noteras att strax innan landstingsstyrelsen i de tre länen skulle fatta beslut kunde vi konstatera att det inte fanns en majoritet för en gemensam ansökan i Sörmland. Landstingsstyrelsen i Örebro läns landsting fattade beslutet att vi står bakom de skrivningarna som vi gjort tillsammans med Västmanland och Sörmland men att det inte fanns någon möjlighet att lämna in en gemensam ansökan innan den 31 januari Invigning av vårdcentralen Ängen Den 18 maj invigdes Ängens vårdcentral i Örebro. Ängens vårdcentral är ett unikt samarbete mellan landstinget och Örebro kommun där det mest utmärkande är den samverkan och det helhetsperspektiv som finns kring patienten. Vårcentralen är ett bevis på att landstinget i Örebro län har kommit långt i sitt samarbete med kommunerna i länet. På Ängens vårdcentral ska patienten kunna få vård i alla livets skeden, här finns familjecentral, minnesmottagning och dagcentral. Redan nu har landstingspolitiker från andra delar av landet besökt Ängen och fler hör av sig för att få göra besök. Kollektivtrafikmyndighet Från den 1 januari 2012 trädde en ny lag i kraft som ändrade organiseringen av kollektivtrafiken i Sverige. Den innebär att varje län ska ha en myndighet som ansvarar för och fattar beslut i kollektivtrafikfrågor. Frågan om att bilda kollektivtrafikmyndighet i länet blev kanske mer dramatisk än förväntat. Alla kommuner i länet var överens om att landstinget skulle bli Örebro läns kollektivtrafikmyndighet men i slutskedet av processen var inte Degerfors kommun överens med övriga kommuner om hur kollektivtrafiken ska finansieras. Länstrafiken kallade till ett ägarmöte den 6 oktober där frågan diskuterades och där krav ställdes på att en lösning måste förhandlas fram. Lösningen blev att man kom överens om ett antal kontrollpunkter under 2012 och 2013 där finansieringen av den stadstrafik som finns i länet ska justeras, om det finns möjlighet att göra det. HPV-vaccin På grund av en utdragen domstolsprocess drog den nationella upphandlingen av vaccin mot HPV-virus, ett virus som ökar risken för cancer i livmodershalsen, ut på tiden. Örebro läns landsting var ett av landets första att undersöka möjligheterna att göra en separat upphandling av vaccinet, särskilt avsedd för flickor födda 1993 som annars skulle gå miste om vaccinationen. I december stod det klart att landstinget lyckats sluta ett temporärt avtal om att upphandla vaccin och vaccineringen kunde inledas. Landstingets ekonomi Örebro läns landsting visade ett positivt ekonomiskt resultat för 2011 på + 70 miljoner kronor, bättre än den planerade budgeten, men det är exklusive jämförelsestörande poster. Inklusive jämförelsestörande poster är resultatet 12

13 negativt och uppgår till 133 miljoner kronor. Jämförelsestörande poster är bl a en förändrad räntesats för beräkning av landstingets pensionsskuld som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beslutat om. Detta innebär en engångsbelastning på 222 miljoner kronor för Örebro läns landsting. S-gruppen - Regionförbundet Örebro län En hållbar utveckling är förutsättningen för att trygga välfärden i vår region. Med detta som förtecken har s-gruppen arbetat inom många olika områden. För att ytterligare förstärka vårt arbete med energi- och klimatfrågor har en ny nämnd bildats under året. Till ordförande i nämnden valdes Björn Eriksson, Kumla och till ledamot valdes Lena Baastad, Örebro. Regionråd Regionråd under året har varit Irén Lejegren. Följande uppdrag har innehafts av Irén Lejegren under det gångna året. Regionråd och ordförande i regionstyrelsen samt ledamot i regionfullmäktige. Ledamot i landstingsfullmäktige Ledamot i landstingsstyrelsen Ordförande i landstingets nämnd för tillväxt, kultur och bildning Huvudman i Sparbanken Nya Ledamot i styrelsen för ALMI Örebro Styrelsen har också utsett rapportörer med särskilt uppföljningsuppdrag. Arbetet innebär att utvärdera och följa verksamheten inom olika sakområden. Kompetensförsörjning: Hans Karlsson, Hallsberg, Internationellt arbete: Irén Lejegren, Örebro, Näringsliv: Anders Ceder, Lindesberg, Social ekonomi: Katarina Hansson, Kumla, Natur och friluftsliv: Ewa- Leena Johansson, Ljusnarsberg, Infrastruktur: Jonas Karlsson, Örebro, Social välfärd: Annika Engelbrektsson, EU:s strukturfonder: Hans Karlsson, Hallsberg Inom området Entreprenörskap och företagande har förberedelser för att ta fram en ny handlingsplan dominerat. Handlingsplanen inkluderar också området innovationer. Under året har också regionförbundet fått uppdraget att främja kvinnors företagande. Kunskap och kompetens är ett av målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Stort fokus har därför under året legat på detta område. En regional kompetensarena har etablerats för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering har arbetet med nationella och internationella transportstråk getts större utrymme än tidigare. Kopplingen till kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder har också stärkts under året. Aktivt påverkansarbete pågår för stråken Stockholm Oslo och Stockholm Örebro/Hallsberg Göteborg. Bl a genomfördes seminarier under Almedalsveckan. Örebroregionens arbete som internationell logistiknod ska stärkas. Därför deltar vi i olika nätverk inom området. Under hösten togs beslut av regionförbundet och landstinget att överföra hela ansvaret för kulturen till landstinget. Det skedde vid årsskiftet. Skälet är länets ansökan om att få ta över den regionala finansieringen från staten. All finansiering regionalt sker då från en huvudman. Social välfärd har ytterligare förstärkt samarbetet mellan kommunerna och berörda delar av landstinget. Samverkansavtal och handlingsplaner har tagits fram brett inom hela området. Stort fokus har legat på arbetet med att ta fram ett program för området social välfärd, vilket beräknas bli klart

14 2011 var också ett år då arbetet för att bilda regionkommun tillsammans med våra grannar Sörmland och Västmanland dominerade. I Örebro län fanns en stor samstämmighet mellan partierna. Under de första veckorna på det nya året föll det dock i Sörmland. Vi kommer att arbeta hårt för att ändå ta vara på varandras kompetens och samverka där det är möjligt. Riksdagsgruppen Länets socialdemokratiska riksdagsgrupp har haft följande sammansättning och fördelning på utskott samt andra uppdrag: Matilda Ernkrans Uppdrag i riksdagsgruppen: Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. Ledamot i socialdemokratiska riksdagsgruppens gruppstyrelse Ledamot av Krigsdelegationen Övriga statliga uppdrag Ledamot av Miljömålsberedningen Övriga uppdrag: Ledamot av distriktsstyrelsen, Socialdemokraterna i Örebro län Suppleant i partistyrelsen Lennart Axelsson Uppdrag i riksdagsgruppen: Ledamot i socialutskottet Suppleant i skatteutskottet Suppleant EU-nämnden Suppleant Europarådets svenska delegation Medlem i Fackliga studiegruppen Övriga statliga uppdrag: Ledamot i Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Övriga uppdrag: Ledamot i Örebro länsstyrelses viltvårdsdelegation Vice ordförande i Gyttorps folkdansgille Ordförande i Gamla Pershyttans samfällighetsförening Eva-Lena Jansson Uppdrag i riksdagsgruppen: Ledamot Socialförsäkringsutskottet Suppleant Näringsutskottet Suppleant EU-nämnden Medlem i riksdagens Socialdemokratiska jämställdhetsnätverk Länsbänksansvarig för Örebrobänken Medlem i Fackliga studiegruppen Ordförande för SÄRLA, Sällskapet Right Livelihood Award i riksdagen Övriga statliga uppdrag: Ledamot av Örebro läns insynsråd Övriga uppdrag: Valberedare UN Women Revisor i SEKO Klubb Post, Örebro Håkan Bergman Uppdrag i riksdagsgruppen: Ledamot Utbildningsutskottet Suppleant Socialförsäkringsutskottet Övriga statliga uppdrag: - Övriga uppdrag: Ledamot i partiets valberedning inför den extra partikongressen Ledamot av distriktsstyrelsen, Ordförande i Örebro arbetarekommun från november Aktiviteter i riksdagen Länsbänken har under året var representerat vid flera debatter i riksdagens kammare, såväl vid frågestund med enskilda ministrar som vid statsministerns frågestund. Därutöver har man deltagit i debatter om betänkande från utskotten. Motioner: Ett stort antal enskilda motioner har lämnats in under året (utöver detta har ledamöterna i sitt respektive utskott lämnat in ett antal följdmotioner på propositioner). Interpellationer: 14 stycken Enkla frågor: 29 stycken 14

15 Motioner, interpellationer och enkla frågor går att hitta på Regional samverkan Länsbänken från Örebro län ingår i Region Mälardalen tillsammans med länsbänkarna från Södermanland, Västmanland, Östergötland och Uppsala län. Personal Tillsammans med fyra andra länsbänkar har Örebro riksdagsgrupp haft stöd i sitt uppdrag från Ann Wolgers politisk sekreterare, Lena Palmgren administratör, och Matilda Ström pressekreterare. Möten och medborgarkontakter I valrörelsen inför omvalet i nordöstra valkretsen i Örebro den 15 maj deltog länets samtliga riksdagsledamöter i det utåtriktade arbetet. Riksdagsgruppen har i genomsnitt haft ett sammanträde i veckan under riksdagsperioden. Örebro läns fyra riksdagsledamöter skrev regelbundet krönikor i Karlskoga-Kuriren fram till att tidningen förändrades när den blev uppköpt av NWT-koncernen hösten Matilda Ernkrans har fortsatt att skriva krönikor även efteråt. Eva-Lena Jansson har dessutom skrivit krönikor i Nerikes Allehanda under året. Samtliga riksdagsledamöter har därutöver publicerat en mängd debattartiklar i länets tidningar. Radio Örebros Rakt på sak har varit en plats där länsbänken fått möjlighet att vara representerad vid många debatter. Varje riksdagsledamot har en egen hemsida, som underhålls med hjälp från riksdagsgruppens kansli. Samtliga ledamöter finns på Facebook, två har en blogg och en ledamot är aktiv på Twitter. Riksdagsgruppen har under verksamhetsåret även försökt underhålla partidistriktets hemsida med aktuella nyheter, utspel och liknande. Riksdagsgruppen har under året tagit emot många besök från länet vilket är en viktig del av arbetet i riksdagen. Vi anser att det är viktigt att länets invånare får en inblick i hur riksdagsarbetet fungerar. Länets högstadieoch gymnasieskolor är flitiga besökare. Riksdagsgruppen har också regelbundna träffar med för länet viktiga aktörer som exempel kan nämnas Örebro Universitet, Regionförbundet, landsting- och kommunledning i länet, LO-distriktet Örebro-Värmland och Svenskt Näringsliv i Örebro län. Därutöver har många arbetsplats- och företagsbesök gjorts i länet. Länets riksdagsledamöter har under året drivit en aktiv oppositionspolitik i riksdagen i stort men också ur ett länsperspektiv. Frågor om socialförsäkringar med betoning på sjukförsäkringen, vikten av satsningar på infrastruktur, utbildning och energiomställning har varit i fokus. Jobben, barnen och de äldres villkor, arbetsmiljö och arbetsrätt, bostadsbyggande och trygghet i omställning är andra viktiga profilfrågor som länets riksdagsledamöter jobbat med under året. SSU-distriktet Föregående verksamhetsår för Örebro Läns Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt har präglats av tre huvudsakliga verksamheter, omvalsrörelsen, förbundskampanjen och studier. Mycket resurser i form av personal, tid och pengar har lagts på dessa tre vilket medförde att vi fick ett bra valresultat i Örebro. Medlemsutvecklingen i SSUdistriktet har haft en positiv utveckling och studieverksamheten har åter börjat växa. Distriktsstyrelsen har fokuserat under verksamhetsåret på att stärka medlemmarna i politiska sakfrågor, öka kännedom bland ungdomar och yngre vuxna om SSU i länet samt att vidga verksamheten till övriga kommuner i länet. Tillsammans med SSU Örebro Läns nyanställde ombudsman 15

16 kommer detta arbete att fortskrida under verksamhetsåret 2012/2013. Vi har under verksamhetsåret haft tre stycken aktiva SSU-kommuner (Örebro, Karlskoga och Nora) samt att SSU Allé startat upp som omfattar Kumla, Hallsberg och Laxå. Utöver SSU-kommunerna har två stycken SSU klubbar startat, tidningen Analog som är distriktets nystartade idépolitiska tidskrift samt en klubb kallad Plus 20 som riktar sig till äldre medlemmar inom SSU Örebro Läns SSUdistrikt. S-studenter S-studenter har deltagit i omvalsrörelsen genom bl. a. dörrknackning. Under 2011 har vi varit ca 10 aktiva som haft studiecirkel i EU. Vi har haft kontinuerliga möten varannan onsdag varvat med besök av bl a Thomas Esbjörnsson. Vi har deltagit på socialdemokraternas grundutbildning, S- studenters ledarskapsutbildning, S- kongressen, arbetarekommunens representantskapsmöten. Vi har haft medlemmar i ak-styrelsen, samt vissa nämnduppdrag. Vi har bedrivit en kampanj på campus då vi värvade fyra medlemmar. S-kvinnor i Örebro län 2011 handlade i huvudsak om tre områden EU ur ett kvinnoperspektiv, Demokratiprojektet i Burma och Förbundsmötet. Örebro kvinnoklubb genomförde en studiecirkel om EU som avslutades med en resa till Bryssel våren Under hösten startade ytterligare tre cirklar i den norra och södra länsdelen, som ska avslutas i en studieresa till Bryssel våren Demokratiprojektet i Burma har utvärderats och Olof Palmecenter vill gärna att projektet fortsätter och kvinnoklubben Rallarrosen och distriktet ser med glädje att allt fler intresserar sig för projektet. Egeninsatsen för 2011 har fått medel från lokala klubbar, Hallsbergs arbetarkommun, kvinnodistriktet, partidistriktet samt fackförbund och många organisationer. Information om projektet har skett i hela länet. Inför Förbundsmötet i Luleå i augusti arbetade distriktet intensivt för att få till stånd Förändring och förnyelse. I samarbete med flera distrikt nominerades tre nya kandidater till uppdraget som förbundsordförande. Med stor marginal valdes Lena Sommestad. Vi nominerade Eva-Lena Jansson. Hon blev invald i styrelsen på 4 år och Lisbet Björklund valdes till revisor. Distriktet bidrog med sex motioner som alla bifölls. Den 8 oktober hade kvinnodistriktet en nystart med den nya förbundsordförande Lena Sommestad. Vi startade med torgmöte på Stortorget i Örebro och fortsatte med samtal om framtiden, mat och sång tillsammans med många klubbister från länet. En utbildningsdag om konsten att skriva som politiskt redskap genomfördes under hösten med Torgny Larsson. Distriktet har också varit representerat på partidistriktets möten med länets arbetarekommuner och skickat motioner till länets förtroenderåd. ABF ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är en idérörelse, en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. ABF är arbetarrörelsens studieförbund, som med stor glädje samarbetar med alla våra organisationer. Vår vision är ett samhälle och en värld befriad från alla former av förtyck och orättvisor och som bejakar alla människors lika rätt att vara olika. 16

17 Vi ska genom folkbildningen ge människor mod och kunskap att få makt och ansvar i såväl den egna vardagen som i samhället som helhet. ABF är en samarbetspartner att bolla idéer med vare sig det gäller uppläggning av utbildningar och studiematerial eller föreläsningar och kurser. ABF Örebro läns samarbete med de socialdemokratiska arbetarekommunerna och partidistriktet är gott. Vi har tillsammans med arbetarekommunerna genomfört ett flertal samhällsstudiecirklar och medlemsutbildningar under Vidare har flera arbetarekommuner och partidistrikt tillsammans med ABF arrangerat kurshelger Genom Tankarnas Trädgård har en lång rad föreläsningar genomförts, under 2011 närmare 100 föreläsningar. Teman har bland annat varit Demokratisera mera! Bokslut Reinfeldt, Sverigedemokraterna har fel, Vem älskar välfärdsstaten, Vanmaktens spottloskor tankar om politik i en nyliberal värld, En budget för Eko-omställning, Jämställdhet på väg vart! med föreläsare som Bengt Göransson, Gertrud Åström, Johan Ehrenberg, Stefan Svallfors Daniel Suhonen, Anna-Lena Lodenius och Alexander Bengtsson. Flera föreläsningar har också väckt så stort intresse att studiecirklar startats upp för att fördjupa sig i ämnet. ABF Örebro län har också medverkat i planering och genomförande av partidistriktets ledarutbildningar, det har gällt inte minst den långa regionala utbildningen 600-ledare, för unga socialdemokrater, och länets egen internatbaserade ledarutbildning. ABF Örebro län samarbetar med partidistrikt och arbetarekommuner kring studier i socialdemokratisk ideologi och politik, vi har också tagit fram ett system med utbildningsmoduler där arbetarekommuner och grundorganisationer enkelt kan sätta ihop sin egen skräddarsydda kursdag eller studiecirkel utifrån en meny med ämnen, material och medverkande. Unga Örnar Örebro län Unga Örnar Örebro län består av 189 medlemmar och vi verksamma i tre kommuner. Avdelningarna finns i Pålsboda, Kumla och tre i Örebro. Vi fortsätter att tappa medlemmar. Under halva 2011 hade vi en administratör anställd på distriktet. Kontakt har tagits med Askersunds arbetarekommun om att starta en avdelning där. Det arbetet kommer att fortsätta Vi sysslar med allt från traditionell örnverksamhet till rollspel och musik. Distriktets huvudsakliga roll består i stöttning och utbildning av ledare och medlemmar samt att utveckla och stödja både ny och nuvarande verksamhet runt om i länet. I februari anordnade vi återigen vår uppskattade resa till Cosmonova i Stockholm. Det var ca 60 personer som deltog. I september anordnade distriktet en medlemsresa till Liseberg. Resan var mycket uppskattad. Riksförbundet startade under hösten en kampanj som man kallar Jämlika barn leka bäst. Olika aktiviteter har anordnats med anledning av kampanjen, bl.a. har UÖ Kumla och UÖ Vivalla gjort Solidaritetstårtor, som man mätt längden på och sedan har Riksförbundet betalat in 40 kr per decimeter till Solidaritetsfonden. Kampanjen har också erbjudit föreläsningar om barnfattigdom. I november var förbundssekreterare Lenita Karlsson och föreläste för fullmäktigegruppen Kumla. Flera arbetarekommuner har anmält att de är intresserade av att boka en föreläsning. 17

18 Tro och Solidaritet, Broderskapsdistriktet För Broderskapsdistriktet har 2011 varit ett innehållsrikt år. Första lördagen i mars hölls distriktets årsmöte där verksamhetsplaneringen för 2011 antogs, vilket bland annat innebar att rekrytera nya medlemmar, stödja skapandet nya grupper, stödja nya studiecirklar samt att, genom att ringa medlemmarna och fråga vad de vill arbeta med, försöka få till stånd nya arbetsgrupper. Samtalskvällar, bl a om andra religioner än kristendomen, om Omvända världen och Valanalys och utblick mot framtiden samt aktiviteter med anledning av Coops handel med israeliska företag som begår folkrättsbrott var andra uppdrag inför verksamhetsåret. I Hallsberg har en Broderskapsgrupp åter startats och gruppen har redan mer än 18 medlemmar. Som ordförande för Broderskapsdistriktet i Örebro län så kändes det högtidligt att få önska dem lycka till med sitt uppdrag. Ulla William-Olsson i Noragruppen har kompletterat den utställning hon tog fram i samband med att Noragruppen fyllde 75 år genom att producera ett häfte om Broderskaps historia i Nora Gud är röd?. Gruppen i Degerfors har redan påbörjat en studiecirkel kring Ju mörkare natten, desto ljusare är stjärnorna en antologi som ger underlag till diskussioner om hur framtidens politik ska utformas. Alla distriktets grupper har under hösten haft i uppdrag att ringa sina medlemmar och fråga om vilka cirklar de vill ska startas och om de vill vara med. I Örebro har telefonsamtalen varit mycket uppskattade och där har en arbetsgrupp kring äldreomsorgsfrågor startat. Örebrogruppen fick under året en ny ordförande, Veikko Pelto-Piri, vid ett extra årsmöte den 30 maj. Till förbundets kongress i Uppsala i juni åkte åtta ombud från distriktet vilka fick gehör av kongressen för många av sina förslag till det handlingsprogram som antogs. Vår motion om rätten till familjeåterförening antogs också. En viktig punkt på kongressen var att förbundet bytte namn från Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund till Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Detta för att öppna upp för medlemmar i andra trossamfund att kunna känna sig välkomna i vårt förbund och parti. Ett upptaktsmöte hölls i augusti vid Ramundeboda klosterkonvent med en guidad tur om de utgrävningar som gjorts och hur man tänkt om den framtida utvecklingen av platsen. Vid kaffet efteråt i sockenstugan fick vi höra om Länsstyrelsens engagemang i projektet med restaureringen av klostret. Den 15 november höll islamolog professor emeritus Jan Hjärpe en mycket uppskattad och inspirerande föreläsning i Vasakyrkan i Örebro under rubriken Generationsväxling islams försvenskning, ett arrangemang genomfört i samarbete med ABF, Tankarnas Trädgård och partidistriktet. I samband med denna föreläsning inbjöds till en studiecirkel om islam som nu har börjat. Till alla ovan nämnda cirklar har våra direktanslutna medlemmar inbjudits. På initiativ av Axel Gisslén och Ulla-Britt Carlsson har föreningen Al Falaq (gryning på arabiska) bildats vars uppgift är att starta en folkhögskola där även de som inte fått möjlighet till utbildning i hemlandet kan gå. Kurser i mänskliga rättighetsfrågor och fredsskapande arbete är föreslagna. Arbetet för föreningen har skett i samarbete med ABF, Föreningen Simon och Moskén i Vivalla. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet tillsatte efter kongressen tre arbetsgrupper: Alla folks frihet hela världens fred, Mänsklig värdighet och Ekonomi, bildning och miljö. I var och en av dessa 18

19 grupper finns Örebrodistriktet representerat med en deltagare. Uppgifterna är vittomfattande förutom opinionsbildande insatser ska grupperna arbeta mot hemlöshet och barnfattigdom, utveckla alkoholpolitiken, ta fram ett miljöpolitiskt program och ett program för Mellanöstern och Nordafrika samt ta initiativ inom området rättvis handel. Det Asylpolitiska programmet ska implementeras och seminarier inför Almedalsveckan planeras. Vi har haft ett gott år med många nya medlemmar och intressanta diskussioner. Vi tackar partidistriktet och andra aktörer för gott samarbete och önskar ett välsignat gott arbetsår 2012 med nya medlemmar, gott samarbete och nya stimulerande utmaningar. Verdandi Verdandi Örebro län var 2011 värd för Verdandiförbundets kongress som hölls i Kumla. Huvudfrågan för kongressen var hur vi ska fortsätta arbetet mot den fattigdom som blir allt större i Sverige både för barnfamiljer som ensamstående. Verdandikongressen tog ett uttalande om att avskaffa barnfattigdomen. Ur uttalandet: "Idag lever ett stort antal barn och familjer i fattigdom. Enligt de senaste undersökningarna år 2008 så levde barn i fattigdom. De som drabbas hårdast är ensamförsörjare och de som står längst bort från arbetsmarknaden." "Verdandi kräver en kraftfull politisk insats nu för att avskaffa barnfattigdomen och förbättra barns villkor. Arbetet måste föras både på statlig och kommunal nivå. Verdandi Örebro län har verksamheter i Hallsberg som är ungdomsinriktad, öppen dagverksamhet för daglediga i Örebro och Kumla, verksamhet för ungdomar och asylsökande i Storå som tyvärr varit vilande under hösten, och verksamhet i Rosta som framförallt vänder sig till pensionärer i Rosta. Verdandi Örebro har under året varit med och avslutat EVA-projektet som vi drev tillsammans med ABF och Stiftelsen Cesam och som var ett treårigt projekt för långtidsarbetslösa och sjukskrivna. Resultatet blev bland annat Eva-kooperativet som idag driver ett eget socialt arbetskooperativ med 8 anställda. Örebrokretsen deltar och driver tillsammans med Stiftelsen Cesam genom nätverket för sociala frågor, EKSAM som är en rådgivningsverksamhet för människor som har ekonomiska bekymmer Under året har Verdandi Örebro tillsammans med Hela Människan-Ria och Örebro kommun initierat ett arbete med Bostad först för människor som är hemlösa eller bostadslösa. Tanken är att verksamheten kommer att startas upp under ABF Örebro och Verdandi Örebro har under 2011 inlett arbetet med ett nytt ESFprojekt som går under arbetsnamnet Mötesplats 2020 och som ska vända sig till de som står allra längst från arbetsmarknaden och som har svårast att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Projektet som ingår i ett landsomfattande projekt med temat Stoppa Fattigdomen Nu, har beviljats medel och kommer att starta upp under mars månad Utöver det pågår det omfattande aktiviteter i länet med under helger och lov. Framförallt under våra storhelger då annan verksamhet så ofta stänger. Vi har haft konferenser och seminarier tillsammans med andra eller i egen regi. Vi har haft konferenser och seminarier om Fattigdomsfrågorna, erfarenhetskonferens om slutsatserna om EVA-projektet och en stor konferens tillsammans med nätverket för sociala frågor, Örebro kommun och Örebro Universitet om Bostad först en arbetssätt för att hjälpa människor till egen bostad som inte har det. Verdandi behövs. 19

20 Det finns all anledning att tala om fattigdom och hur den ska bekämpas. Verdandi ger röst åt de av oss som har svagast stämband. Vi har mycket att arbeta med både när det gäller de socialpolitiska frågor utifrån rådande samhällsklimat, men också i vår praktiska sociala verksamhet. Verdandi har sagt det förr men vi kommer att upprepa det med en dåres envishet, vi behöver kraftsamla i arbetarrörelsen för att komma tillrätta med den utslagning och den fattigdom som vi ser allt mer av i dagens samhälle. Vi måste skapa framtidstro och möjligheter för människor ska kunna lämna fattigdomen bakom sig. 20

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2013 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 10 maj 2014 i Kalmar 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Dagordning 2 Styrelsens berättelse 3 Kommunala gruppens berättelse 9 Ekonomisk berättelse 13 Revisorernas berättelse 16 Valanalys

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen 140425 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2013... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress 2013... 9 Utveckling, förnyelse och samordning...

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1 Jobben Skolan Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg 22-23 mars 2014 Arbetets söner / Arbetets kvinnor Musik: Nils Petter Möller Text: Henrik Menander (Arbetets söner), Eva Svedberg (Arbetets kvinnor)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna 1 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter...3 Partiets verksamhet i siffror...4 Valrörelsen 2010...8 Etablering av en ny gemensam

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Stockholm INNEHÅLL INLEDNING... 5 STYRELSE OCH EXPEDITION... 6 FOLKRÖRELSE OCH KAMPANJVERKSAMHET... 9 STUDIEVERKSAMHET...11 INTERNATIONELL VERKSAMHET...12

Läs mer

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet...

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 1 Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 7 Evenemang... 8 Första Maj... 8 Kultur... 9 Politikutveckling...

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 N framtids partiet Innehållsförteckning PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 PARTIPROGRAMMET... 103 UN3 Utlåtande partiprogrammet... 103 2 Partiet Partistyrelsens

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007-2009

Verksamhetsberättelse 2007-2009 Verksamhetsberättelse 2007-2009 GLÖD-kongressen 2009 Rådhuset, Malmö 2 Innehåll Organisation... 6 1. Kongressen 2007... 6 2. Förbundsstyrelsen... 6 3. Broderskapsdistrikten... 8 4. Broderskap i riksdagen...

Läs mer

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm Folkpartiet i Stockholms län Box 2155 103 14 Stockholm 08-410 242 00 stockholm@liberal.se www.folkpartiet.se/stockholm Folkpartiet ska leda och bidra till den liberala idéutvecklingen i Stockholms län.

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Tebladet. När håret inte längre är huvudsaken. Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling!

Tebladet. När håret inte längre är huvudsaken. Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling! Länstidningen Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling! SIDAN 16 16 februari 2012 årgång 31 Till alla länsbor från landstinget GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nyheter Läkarstudenter ute i vården

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 3 Inledning ABF Skåne har under åren 2010-2012 arbetar utifrån den långsiktiga plan som

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014 Kristdemokraternas riksting 2015 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Ett år av valförberedelser Kristdemokraterna är ett folkrörelseparti. Med över

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer