Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg"

Transkript

1 Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg 1. Öppnande 2. Godkännande av ombudsfullmakter 3. Förslag till dag- och arbetsordning 4. Val av presidium mm a) Två ordförande b) Två sekreterare c) Två protokollsjusterare d) Två rösträknare e) Redaktionsutskott 5. Frågestund 6. Distriktsstyrelsens förslag a) Förslag till stadgar för partidistriktet b) Förslag till stadgar för landstingsgruppen c) Övriga förslag 7. Motionsbehandling 8. Berättelserna a) Styrelsens berättelse b) Landstingsgruppens berättelse c) Regionförbundsgruppens berättelse d) Riksdagsbänkens berättelse e) Sidoorganisationernas berättelse f) Henry Allardfonden g) Revisorernas berättelse för Henry Allardfonden h) Ekonomisk berättelse i) Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat och balansräkning 10. Beslut om ansvarsfrihet 11. Gästerna har ordet 12. Valärenden (Inom parantes de som haft uppdraget under perioden) a) Ledamot och studieledare på två år (Katarina Hansson, Kumla) b) Ledamot och facklig ledare fyllnadsval på ett år (Gunnar Larsson, Örebro) c) Tre ledamöter - på två år (Matilda Ernkrans Hallsberg, Lena Baastad Örebro och Sven-Olov Axelsson Karlskoga) d) Kassör adjungeras till styrelsen på ett år (Andreas Svahn) e) Fem ersättare på ett år (Niina Laitila Karlskoga, Tommy Holmquist Laxå, Irén Lejegren Örebro, Ameer Sachet Örebro och Ewa-Leena Johansson Ljusnarsberg ) f) En revisor på två år (Roland Karlsson, Laxå) g) Tre revisorsersättare på ett år (Bengt Hallström, Solveig Samuelsson, Anders Ceder) h) Fem ledamöter till det centrala förtroenderådet på ett år ( Marie-Louise Forsberg-Fransson Nora, Håkan Bergman Örebro, Siv Ahlstrand Askersund, Sven- Olov Axelsson Karlskoga, Lena Baastad Örebro) i) Fem ersättare till det centrala förtroenderådet på ett år (Irén Lejegren Örebro, Anders Ceder Lindesberg, Liselotte Eriksson Karlskoga, Katarina Hansson Kumla, Magnus Andersson Hallsberg) 13. Information kring kommande verksamhet 14. Eventuellt 15. Avslutning Förslag till arbetsordning Yttrande och förslagsrätt vid förtroenderådet Yttrande och förslagsrätt har utöver ombuden följande: Distriktsstyrelsens ledamöter och ersättare; partidistriktets revisorer; partidistriktets 1

2 valberedning; av partistyrelsen utsedd representant; de socialdemokratiska riksdagsledamöterna som representerar partidistriktet, en representant för partiets sidoorganisationer; en representant för LOdistriktet, samt partidistriktets 1:e ombudsman. Rösträtt vid årsmötet Endast ombud har rösträtt vid årsmötet. Varje ombud har en röst. Rösträtten får inte överlåtas. Förslag till årsmötet Förslag vid årsmötet ska göras skriftligt och överlämnas till tjänstgörande ordförande. Förslaget ska vara undertecknad med förslagsställarens namn. Styrelsens berättelse Distriktsstyrelsens ledamöter: Jonas Karlsson ordf, Marie-Louise Forsberg-Fransson, vice ordf, Andreas Svahn adj kassör, Matilda Ernkrans, Håkan Bergman, Bengt Storbacka, Katarina Hansson, Sven-Olov Axelsson, Lena Baastad, Gunnar Larsson facklig ledare. Ersättare: Niina Laitila, Tommy Holmquist, Irén Lejegren, Ewa-Leena Johansson, Ameer Sachet. Internationellt ansvarig: Ameer Sachet Kyrkopolitiskt ansvarig: Vanja Björsson Senioransvarig: Margareta Johansson Revisorer: Ulf Wilén, Ewonne Granberg, Roland Karlsson Revisorsersättare: Bengt Hallström, Solveig Samuelsson samt Anders Ceder. Sammanträden: Under det gångna året har distriktsstyrelsen hållit 11 sammanträden. Bokföring och kassauppgifter har administrerats av distriktsexpeditionen. Partidistriktets expedition Partidistriktets personal har under året bestått av följande medarbetare: Andreas Svahn, ombudsman Alaa Idris, jan- aug studieombudsman Ulrika Sandberg, fr o m aug - studieombudsman Yvonne Nordström, verksamhetsassistent Kerstin Israelsson, assistent deltid Valberedning Partidistriktets valberedning sammansättning under perioden : Bengt Wentzel, ordförande Örebro Liselotte Eriksson, Karlskoga Greger Nilsson, Lindesberg Peder Boström, Askersund Eva Ströman, Örebro Facklig-politisk verksamhet Under det gångna året har diskussionen förts kring hur den facklig-politiska verksamheten ska utvecklas. Resultatet blev ett uppdrag i verksamhetsplanen för 2012 att bygga en väl fungerande facklig politisk organisation/verksamhet i distriktet och att stödja arbetarkommunerna att starta/utveckla sin facklig politiska organisation/verksamhet. 2

3 Extra partikongress Socialdemokraterna samlades till extra partikongress mars. Kongressen hölls på hotell Waterfront i Stockholm. Vår partiordförande Mona Sahlin avtackades och Håkan Juholt tillträdde som ny partiordförande. Extrakongressen skulle markera en nystart för partiet med sikte på valvinst Det debatterades kring tre områden såsom omvärldsanalys, partiorganisationen och politikens utveckling. Våra 14 valda ombud från Örebro län som deltog på kongressen: Johan Calais, Askersund Marianne Högberg, Degerfors (ersättare för Daniel Frisk, Hällefors) Helena Frisk, Karlskoga Bo Sjöberg, Karlskoga Katarina Hansson, Kumla Lennart Eriksson, Kumla Kenth Gustafson, Laxå Bengt Storbacka, Lindesberg Solveig Oscarsson, Nora Lena Baastad, Örebro Dennis Begic, Örebro Martin Lind, Örebro Eva Marcusdotter, Örebro Eva Ströman, Örebro Förtroenderåd Örebro län Den 2 april hölls årsmöte med förtroenderådet i Örebro län samt den 12 november, båda mötena hölls i Örebro. Årsmötet den 2 april höll sedvanliga årsmötesförhandlingar samt att det behandlades två uttalanden, den första handlar om att ta krafttag för att utrota barnfattigdomen och det andra uttalandet handlar om vår röst i världen att stödja den framväxande demokratirörelsen i arabvärlden. Förtroenderådet den 12 november behandlade verksamhetsplan samt budget. Nio motioner behandlades också. Centralt förtroenderåd Stockholm Socialdemokraternas årliga förtroenderåd ägde i år rum den 3-4 december 2011 i Aula Magna på Stockholms universitet. Förtroenderådet inleddes på lördagen den 3 december med tal av Håkan Juholt. På förtroenderådet deltog 120 ombud från partidistrikten. Förtroenderådet beslutade: Att statsbudgeten kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk t ex innehållande mål om antalet arbetade timmar, arbetslöshet och sysselsättningsgrad, Att vid sidan av befintligt mål för offentligfinansiellt sparande se över möjligheten att utarbeta ett mål för de statliga investeringarna i reala tillgångar. Örebro län representerades av följande ombud: Marie-Louise Forsberg-Fransson, Nora Irén Lejegren, Örebro Siv Ahlstrand, Askersund Magnus Andersson, Hallsberg Håkan Bergman, Örebro Första Maj i Örebro län 1 maj-firanden genomfördes på traditionellt sätt i samarbete med LO. Årets tema var jämlikhet och utveckling. Nedan redovisas huvudtalare i resp kommun. 3

4 ASKERSUND: Huvudtalare: Jonas Karlsson, ordf partidistriktet DEGERFORS: Huvudtalare: Håkan Bergman, riksdagsledamot HALLSBERG: Huvudtalare: Stefan Carlén, förbundsekonom Handels HÄLLEFORS: Huvudtalare: Johanna Quist, SSU KARLSKOGA: Huvudtalare: Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot KUMLA: Huvudtalare. Lennart Eriksson, kommunstyrelsens ordförande LAXÅ: Huvudtalare: Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordf LEKEBERG: Huvudtalare: Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot LINDESBERG: Huvudtalare: Bengt Storbacka, arbetarekommunens ordf LJUSNARSBERG: Huvudtalare: Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande NORA: Huvudtalare: Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordf ÖREBRO: Huvudtalare: Carin Jämtin, partisekreterare och Lena Baastad, kommunalråd Ordförandeträffar Främsta syftet med ordförandeträffarna för länets arbetarekommuner är att utveckla och samordna verksamheten. Under året har ordförandegruppen träffats sju gånger. KICK OFF Det gjordes en KICK-OFF resa med Birka line den september då samtliga styrelser i arbetarekommunerna var närvarande samt distriktsstyrelsen. Målsättningen för resan var att lägga grunden för vår gemensamma verksamhet och målsättningar för åren 2012 och Kommunalråd- och landstingsrådsöverläggningar Under året har gruppen träffats på följande datum: 28 januari (heldag med lilla gruppen KSordföranden eller gruppledare samt landstingsråd) 16 september maj stora gruppen (samtliga kommunalråd samt landstingsråd) oktober stora gruppen Studier För att medlemmar ska få bättre förutsättningar att påverka politiken och bli en aktiv medlem, och för att utveckla hela föreningen har partidistriktet från och med 2011 gjort en strategisk och långsiktig satsning för att utveckla partiets studier. 4

5 Partidistriktet har utsett ett studieutskott. Gruppen har bestått av Katarina Hansson (sammankallande), Gunnar Larsson, Helena Frisk och Peter Zetterman. Ett led i arbetet med en långsiktig studiesatsning har varit att förstärka personalen på partidistriktet med en ny funktion. En studieombudsman har anställts. (Under våren 2011 var det Alaa Idris och under hösten 2011 var det Ulrika Sandberg) En annan satsning är de länsgemensamma medlemsutbildningar i två steg och i internatform under två dagar. Studierna är en rolig och viktig del med att vara medlem i socialdemokraterna där man lär mer om politiken men också lär känna andra socialdemokrater. Det finns en grundutbildning och en vidareutbildning. Medlemsutbildningen hålls över två dagar med övernattning däremellan. Den sociala samvaron är en viktig del i medlemsutbildningarna. Utbildning, mat och logi är kostnadsfri för den enskilda deltagaren och finansieras genom partistöd och folkbildningsmedel från ABF. Under året har det genomförts fyra grundutbildningar och två vidareutbildningar och 53 medlemmar har deltagit i medlemsutbildningarna under I arbetet med studier i länet har arbetarekommunernas studieansvariga en mycket viktig funktion. De regelbundna träffarna med studieorganisatörerna ska fortsätta utvecklas och bli en viktig arena för partiets studiesatsning och en plattform för att lära mer av varandra och sprida till exempel studiecirklar och andra utbildningsinsatser som görs i olika arbetarekommuner. För att utveckla studierna har även ett arbete med att utveckla kurshandledare påbörjats. Under året har ett 20-tal olika personer deltagit som kursledare och passhållare på de genomförda utbildningarna. Men ett femtiotal socialdemokrater från Örebro län ingår i ett nätverk för kurshandledare. Arbetet med att stödja kurshandledarna och säkra en fortsatt bra tillgång på duktiga pedagoger och passhållare behöver vidareutvecklas i samarbete med ABF och partiet centralt. Vi vill underlätta människors engagemang att lära. Samtidigt har arbetarekommunerna eller våra socialdemokratiska föreningar väldigt olika förutsättningar och behov. För att underlätta och stödja utvecklingsarbetet har vi satt ihop foldern- Partilyftet. Partilyftet är i praktiken en utbildningsmeny med olika tvåtimmars pass med flexibla "moduler" som kan sättas ihop utifrån sitt eget behov, till studiecirkel och/eller en dagskurs eller internat. Under 2011 har det även pågått ett utvecklingsarbete kring informationen om våra studier. Bland annat har webbsidan utvecklats med tydligare information om vilka studier som finns och hur man anmäler sig. Det här arbetet måste fortsätta att utvecklas både i partidistriktets kanaler men också i arbetarekommunernas rekrytering av deltagare till utbildningar och cirklar. Det strategiska och långsiktiga arbetet med att använda studier som ett sätt att utveckla både organisationen och politiken samt att ge våra medlemmar bra verktyg för inflytande och kunskapsutveckling fortsätter och inför 2012 har fler utmaningar antagits i verksamhetsplanen. Internationellt Tunisien: 2011 var ett spännande år internationellt och den arabiska våren svepte över Nordafrika. För att vara med och stödja demokratiseringsprocessen och våra systerorganisationer i de nya demokratierna har Socialdemokraterna i Örebro län under 2011 ansökt om att i samarbete med Uppsala partidistrikt och Palmecentret starta ett 5

6 projekt i Tunisien och en första resa genomfördes för att träffa det Socialdemokratiska partiet FDTL eller Ettakatol som de också kallas. Den första resan genomfördes i september till Tunisiens huvudstad Tunis. Från Örebro län deltog Andreas Svahn och Ulrika Sandberg tillsammans med Helena Proos och Bertil Kinnunen från Uppsala län. Samtalen gick bra och ett förslag till treårigt samarbetsprojekt med start 2012 har antagits av Palmecentret. En styrgrupp är sammansatt och de svenska representanterna är Andreas Svahn, Ulrika Sandberg, Bertil Kinnunen och Helena Proos. I oktober genomförde Tunisien sina första fria val till ett parlament som ska ta fram landets nya konstitution och vårt systerparti deltar i förhandlingar om Tunisiens framtid och styrning. Under hösten har det i samarbete med ESPföreningen genomförts en öppen föreläsning om Tunisien och resan dit. 6

7 MEDLEMSSTATISTIK ASKERSUNDS ARBETAREKOMMUN Askersund, Aspabruk, IF Metallsossen, Kommunal Sossen, Lerbäck, Åsbro, Summa DEGERFORS ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Finskspråkiga, Degerfors, Strömtorp, Svartå Summa HALLSBERG ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Hallsberg Södra, IF Metall, Kårstahult, Nya (S) Pålsboda, Rallarrosen, Vretstorp, Östansjö Summa HÄLLEFORS ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Grythyttan, Hällefors, Hällefors-Sikfors kvinnoklubb, Kommunals S-klubb, SSU-Hällefors Summa KARLSKOGA ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Byggfacken, IF Metall-Östra Värmland, Industrifacken, Karlskoga Kvinnoklubb, Södra S-föreningen, Veteranklubben, Östra S-föreningen, Karlskoga Summa KUMLA ARBETAREKOMMUN Byggfacken, Hällabrottet, IF Metallsossen, Tro och Solidaritet, Kumla Kumla Södra kvinnoklubb, LO-facken Summa LAXÅ ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Finnerödja-Tived, Hasselfors, IF Metallsossen, Laxå-Röfors Summa LEKEBERGS ARBETAREKOMMUN Direktanslutna, IF Metallsossen Summa

8 LINDESBERGS ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Fellingsbro, Frövi, Guldsmedshyttan-Stråssa, IF Metallsossen, Lindesbergs Kvinnoklubb, Lindesberg, Ramsberg, Vedevåg, Somaliska Summa LJUSNARSBERGS ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, Direktanslutna, Ljusnarsbergs kvinnoklubb Summa NORA ARBETAREKOMMUN Tro och Solidaritet, IF Metallsossen, Nora, Striberg-Gyttorp, Viker Summa ÖREBRO ARBETAREKOMMUN Adolfsberg, Almby, Asker Lännäs, Axberg Ervalla, Baronbackarna-Holmen, Bosnisk- Hercegovinska, Brickebacken, Tro och Solidaritet, Byggfacken, Eritreanska, ESP Örebro län, Futura, Glanshammar, Gällersta, Haga-Väster, Handels, HBT, Hovsta, IF Metall, Kommunals Fackklubb, Kulturarbetarna, Kurdiska, Lillån, Markbacken-Hjärsta, Norrbyås, Närkes Kil, Oxhagen, Rosta-Örnsro, Seko, Soc.dem i City, Solatino, Somsof, Stora Mellösa, Teckenspråkiga, Tybble-Sörby, Tysslinge, Wadköping, Wasa, Vintrosa, Vivalla-Lundby, Örebro Kvinnoklubb, Örebro Norra, Örebro, Veteranföreningen, Studentklubb, Örebro SSU Kommun, Örebro Södra, Örebro Unga (s), Örebro Västra, Östernärke Kvinnoklubb Summa PARTIDISTRIKTET 9 7 Direktanslutna via Tro och Solidaritet, S-kvinnor SUMMA TOTALT

9 Slutord I länet genomför vi just nu en av de största studiesatsningarna på länge, där vi framförallt prioriterar grundutbildningen för nya medlemmar. Vi fortsätter arbetet med ledarutbildningar för att skola nya företrädare som ska kunna gå in och ta tunga uppdrag i vårt parti framöver. Genom rekryteringen av en studie- och organisationsombudsman till distriktet ska vi tydligare kunna stärka oss som parti i hela länet. Och genom vår nya valkretsombudsman ska inte minst kontakten mellan rikspolitiken och länet bli starkare samtidigt som vi blir mer utåtriktade också mellan valen. Nationellt har vi fått en ny partiordförande i Stefan Löfven. Den första partiordförande med LObakgrund men ännu viktigare, en partiordförande med stöd från hela partiet, med erfarenhet av det lagarbete som det är att leda en stor folkrörelse, med värderingar djupt förankrade i vår rörelse och med en trovärdighet i inte minst jobbfrågan som är oändlig i förhållande till den nuvarande regeringens. Föregående år var extra tungt. Den 22 juli mördades brutalt 77 personer, varav 69 partivänner inom AUF på Utøya. Detta besinningslösa terrorattentat var ett fruktansvärt angrepp på arbetarerörelsen och på det öppna och demokratiska samhället. Sorgen och bestörtningen delas av alla demokratiska krafter. Dessutom är det bara att erkänna att under sista delen av förra året var det jobbigt för vårt parti och i vårt parti. Partiets kris och förtroendet för partiledningen var ständigt återkommande diskussioner. Möjligheterna att prata politik har varit i det närmaste obefintliga och det är knappast förvånande att vi haft det kämpigt i opinionen. I historieböckerna kommer det säkert att skrivas en hel del om den senaste tidens händelser, men till slut blev situationen ohållbar. Förtroendet för partiet och inom partiet var så skadat att det inte längre gick att reparera. Det konstaterade vi i vårt län och det konstaterade Håkan Juholt som valde att lämna sitt uppdrag som partiordförande. Samtidigt som det var tungt nationellt står Socialdemokraterna i vårt län på många sätt starkare än på länge. Det visade sig inte minst i omvalet i Örebro där vårt parti nådde en fantastisk framgång. Vi har visat att vi förmår att få fram nya ledare, driva viktiga frågor, förnya partiarbetet och stärka oss organisatoriskt. Det finns ett stort intresse för vårt sätt att jobba bland partikamrater på många håll i landet. Vi är många som känner att luften är lite lättare att andas, vi rätar på ryggarna och att vi faktiskt känner oss rejält laddade för att göra Socialdemokraterna till den ledande politiska kraften också nationellt och inte bara i vårt län. Jonas Karlsson Marie-Louise Forsberg-Fransson Matilda Ernkrans Bengt Storbacka Håkan Bergman Lena Baastad Sven-Olov Axelsson Katarina Hansson 9

10 Landstingsgruppen Förord 2011 dominerades av två stora frågor, regionbildning och bildandet av kollektivtrafikmyndighet. Vi lyckades till slut ro kollektivtrafikfrågan i hamn och den 1 januari 2012 blev landstinget kollektivtrafikmyndighet i Örebro län och tog över ansvaret för all kollektivtrafik i länet. Den sista december var frågan om en gemensam ansökan att bilda regionkommun, Region Mälardalen, med Västmanland och Sörmland fortfarande inte klar. Men vi är väl medvetna om att frågan kommer att prägla även 2012, på ett eller annat sätt. Vi har under året arbetat med att utveckla begreppet Ett sjukhus på tre ben för att komma ännu längre i ambitionen att säkra våra tre sjukhus framtid och under året blev satsningen att Örebro län ska ha Sveriges bästa vårdcentraler mer aktiv och påtaglig. Under året har landstinget rekryterat ny landstingsdirektör, Rickard Simonsson, kulturansvaret har i sin helhet flyttats tillbaka från Regionförbundet till landstinget och ett omfattande dialogarbete har pågått för att skriva en kulturplan för Örebro län, som om staten godkänner den, kommer att utgöra grunden för fördelningen av statliga kulturpengar till länets kulturaktörer Landstingsgruppen Under året har landstingsgruppen bestått av 31 ordinarie landstingsfullmäktigeledamöter, och 15 ersättare samt ordförande i revisionen, politiska sekreterarna, ombudsmannen samt våra fyra riksdagsledamöter. Gruppen har under 2011 haft 7 möten under året, 10 februari april, 8 juni, september, 5 oktober, 13 oktober och 7 november. Gruppstyrelsen har under året bestått av ordförande Sölve Persson, vice ordförande Kerstin Bergström Persson, ledamöter Marie-Louise Forsberg-Fransson, Torgny Larsson, Robert Mörk, Azra Prepic och Susanne Stenlund, Adjungerade har varit Andreas Svahn och Tomas Bergh. Gruppstyrelsen har sammanträtt sex gånger under året. Landstingsråd Landstingsråd och tillika landstingsstyrelsens ordförande har under året varit Marie-Louise Forsberg-Fransson. Landstingsråd, landstingsstyrelsens vice ordförande tillika ordförande för nämnden för trafik, miljö och service har varit Jonas Karlsson. Landstingsråd och ordförande i nämnden för somatisk specialistvård har under året varit Robert Mörk. Uppdraget som landstingsråd tillika ordförande för forskningsnämnden har innehafts av Jenny Steen. Hänt i landstingsgruppen Bommersvik april Landstingsgruppen fick bland annat besök av riksdagsledamot Lena Hallengren, som talade om socialdemokratins utmaningar på vårdområdet och vilka frågor man kommer att lyfta på den nationella nivån. Landstingsgruppen skickade med en tydlig signal till riksdagsgruppen att vi anser att partiet måste ta ett helhetsgrepp i frågorna om privatiseringen av vården där vi inte stillatigande kan acceptera den borgerliga politiken på området. Lindesberg den 8 juni I samband med att Lindesbergs lasarett fyllde 50 år och den nya datortomografin invigdes på sjukhuset hade landstingsgruppen möte där. Gruppen bjöd in landstingsdirektören, Rickard Simonsson och Pia Öijen, hälso- och sjukvårdsdirektör till en hearing inför budgetprocessen. De pekade på att landstinget har stora utmaningar inför framtiden, med en åldrande befolkning och växande krav på tillgänglighet till vården. Gruppen genomförde en enkät om budgetprocessen 10

11 som sedan låg till grund för prioriteringar i årets budgetarbete. Askersund september Efter sommaruppehållet träffades gruppen åter i Askersund den september. Hälso- och sjukhusdirektör Pia Öijen deltog och höll en föreläsning om landstingets arbete med att ta fram en handlingsplan för tillgänglighet och Ola Fernberg deltog och informerade om tandvårdstaxans uppräkning. Under de båda dagarna arbetade hela landstingsgruppen med frågor kring budgeten i olika temagrupper vilket resulterade i inspel till budgetarbetet. Örebro 5 oktober Kvällsmöte där gruppen gavs möjligheter att göra sista inspel till det förslag till budget som i det närmaste var klart. Tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet kunde vi presentera en budget med fokus på barn, äldres hälsa och tillgänglighet. Vi var ärliga med att det inte var en reformbudget, det ekonomiska utrymmet var krympande inför 2012 men genom politiska och ekonomiska prioriteringar kunde vi försvara de stora reformer som vi drivit på redan i 2011 års budget. Kävesta folkhögskola 13 oktober När gruppen träffades på Kävesta folkhögskola stod det klart att vi inte skulle kunna ta budgeten som planerat i oktober. Bakgrunden var frågan om kollektivtrafikmyndighet som inte hade löst sig i tid inför budgetdebatten som var planerad till oktober. Degerfors kommun var inte överens med landstinget och övriga kommuner i länet. Vi ansåg inte att det var möjligt att ta en budget där vi inte visste om vi skulle genomföra en skatteväxling om 34 öre eller inte. Ett likalydande beslut måste tas i alla länets 13 fullmäktigeförsamlingar innan den 31 oktober och hela länet var tvungna att invänta Degerfors kommun som hade möte den 24 oktober. Örebro 7 november På årets sista gruppdag dominerade budgeten och förberedelser inför budgetdebatten. Vi konstaterade att det var länge sedan skillnaderna var tydligare mellan blocken. Borgerliga oppositionen har visserligen köpt vår skattesats men höjer avgifterna, avskaffar den avgiftsfria sjukvården upp till 25 år och lägger tuffare krav på vårdpersonalen för att skapa ett större överskott i verksamheten. Oppositionen lade in att landstinget ska sälja vård för 25 miljoner. Vi tvekade därför att det krävs stora investeringar initialt, för att säkra patientsäkerheten. Budget 2012 Budgetprocessen komplicerades av kollektivtrafikmyndighetsfrågan som fortfarande inte hade lösts inför den planerade budgetdebatten. Därför tvingades landstingsstyrelsen att skjuta budgetfullmäktige till november. Vi kunde känna av att år 2012 ekonomiskt kommer att bli ett tuffare år för landstinget. Den ansträngda ekonomin tvingade oss till att besluta om lägre uppskrivning av omkostnader och lönekostnader än de 2,4 procent som SKL rekommenderade och i budgetprocessens slutskede fick vi besked om räntehöjningar på pensionsskulden som medförde cirka 45 miljoner i ökade omkostnader för landstinget för år Trots det kunde vi presentera en budget där våra reformer för barn och unga låg fast och där vi inte gjorde några generella höjningar av patientavgifterna. Samarbetet med vänsterpartiet och miljöpartiet måste beskrivas som gott. Vi delar en gemensam syn på offentlig välfärd och tillsammans har vi potential att utveckla och förbättra verksamheten på flera områden. Under året har vi dessutom närmat oss varandra och funnit goda strukturer för vårt samarbete. 11

12 Förändringar i Landstingsgruppen Under året har det inte skett några stora förändringar i landstingsgruppen. Katarina Strömgren Sandh, Örebro, valde att lämna gruppen på grund av nytt jobb och ersattes av Kerstin Karlsson. Hänt i landstinget under året Regionbildning Samtalen om att ansöka om att få bilda regionkommun tog stora kliv framåt under året. Örebro läns landsting arbetade mycket strategiskt med ett uppstagat mål att få till en ansökan tillsammans med Västmanland och Sörmland läns landsting. Flera andra län nämndes i diskussionerna men till slut var det uttalat att Region Mälardalen i första hand skulle formas kring de tre länen. Vid årsskiftet stod det ännu inte klart var frågan om regionbildning skulle landa men till protokollet ska noteras att strax innan landstingsstyrelsen i de tre länen skulle fatta beslut kunde vi konstatera att det inte fanns en majoritet för en gemensam ansökan i Sörmland. Landstingsstyrelsen i Örebro läns landsting fattade beslutet att vi står bakom de skrivningarna som vi gjort tillsammans med Västmanland och Sörmland men att det inte fanns någon möjlighet att lämna in en gemensam ansökan innan den 31 januari Invigning av vårdcentralen Ängen Den 18 maj invigdes Ängens vårdcentral i Örebro. Ängens vårdcentral är ett unikt samarbete mellan landstinget och Örebro kommun där det mest utmärkande är den samverkan och det helhetsperspektiv som finns kring patienten. Vårcentralen är ett bevis på att landstinget i Örebro län har kommit långt i sitt samarbete med kommunerna i länet. På Ängens vårdcentral ska patienten kunna få vård i alla livets skeden, här finns familjecentral, minnesmottagning och dagcentral. Redan nu har landstingspolitiker från andra delar av landet besökt Ängen och fler hör av sig för att få göra besök. Kollektivtrafikmyndighet Från den 1 januari 2012 trädde en ny lag i kraft som ändrade organiseringen av kollektivtrafiken i Sverige. Den innebär att varje län ska ha en myndighet som ansvarar för och fattar beslut i kollektivtrafikfrågor. Frågan om att bilda kollektivtrafikmyndighet i länet blev kanske mer dramatisk än förväntat. Alla kommuner i länet var överens om att landstinget skulle bli Örebro läns kollektivtrafikmyndighet men i slutskedet av processen var inte Degerfors kommun överens med övriga kommuner om hur kollektivtrafiken ska finansieras. Länstrafiken kallade till ett ägarmöte den 6 oktober där frågan diskuterades och där krav ställdes på att en lösning måste förhandlas fram. Lösningen blev att man kom överens om ett antal kontrollpunkter under 2012 och 2013 där finansieringen av den stadstrafik som finns i länet ska justeras, om det finns möjlighet att göra det. HPV-vaccin På grund av en utdragen domstolsprocess drog den nationella upphandlingen av vaccin mot HPV-virus, ett virus som ökar risken för cancer i livmodershalsen, ut på tiden. Örebro läns landsting var ett av landets första att undersöka möjligheterna att göra en separat upphandling av vaccinet, särskilt avsedd för flickor födda 1993 som annars skulle gå miste om vaccinationen. I december stod det klart att landstinget lyckats sluta ett temporärt avtal om att upphandla vaccin och vaccineringen kunde inledas. Landstingets ekonomi Örebro läns landsting visade ett positivt ekonomiskt resultat för 2011 på + 70 miljoner kronor, bättre än den planerade budgeten, men det är exklusive jämförelsestörande poster. Inklusive jämförelsestörande poster är resultatet 12

13 negativt och uppgår till 133 miljoner kronor. Jämförelsestörande poster är bl a en förändrad räntesats för beräkning av landstingets pensionsskuld som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beslutat om. Detta innebär en engångsbelastning på 222 miljoner kronor för Örebro läns landsting. S-gruppen - Regionförbundet Örebro län En hållbar utveckling är förutsättningen för att trygga välfärden i vår region. Med detta som förtecken har s-gruppen arbetat inom många olika områden. För att ytterligare förstärka vårt arbete med energi- och klimatfrågor har en ny nämnd bildats under året. Till ordförande i nämnden valdes Björn Eriksson, Kumla och till ledamot valdes Lena Baastad, Örebro. Regionråd Regionråd under året har varit Irén Lejegren. Följande uppdrag har innehafts av Irén Lejegren under det gångna året. Regionråd och ordförande i regionstyrelsen samt ledamot i regionfullmäktige. Ledamot i landstingsfullmäktige Ledamot i landstingsstyrelsen Ordförande i landstingets nämnd för tillväxt, kultur och bildning Huvudman i Sparbanken Nya Ledamot i styrelsen för ALMI Örebro Styrelsen har också utsett rapportörer med särskilt uppföljningsuppdrag. Arbetet innebär att utvärdera och följa verksamheten inom olika sakområden. Kompetensförsörjning: Hans Karlsson, Hallsberg, Internationellt arbete: Irén Lejegren, Örebro, Näringsliv: Anders Ceder, Lindesberg, Social ekonomi: Katarina Hansson, Kumla, Natur och friluftsliv: Ewa- Leena Johansson, Ljusnarsberg, Infrastruktur: Jonas Karlsson, Örebro, Social välfärd: Annika Engelbrektsson, EU:s strukturfonder: Hans Karlsson, Hallsberg Inom området Entreprenörskap och företagande har förberedelser för att ta fram en ny handlingsplan dominerat. Handlingsplanen inkluderar också området innovationer. Under året har också regionförbundet fått uppdraget att främja kvinnors företagande. Kunskap och kompetens är ett av målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Stort fokus har därför under året legat på detta område. En regional kompetensarena har etablerats för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering har arbetet med nationella och internationella transportstråk getts större utrymme än tidigare. Kopplingen till kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder har också stärkts under året. Aktivt påverkansarbete pågår för stråken Stockholm Oslo och Stockholm Örebro/Hallsberg Göteborg. Bl a genomfördes seminarier under Almedalsveckan. Örebroregionens arbete som internationell logistiknod ska stärkas. Därför deltar vi i olika nätverk inom området. Under hösten togs beslut av regionförbundet och landstinget att överföra hela ansvaret för kulturen till landstinget. Det skedde vid årsskiftet. Skälet är länets ansökan om att få ta över den regionala finansieringen från staten. All finansiering regionalt sker då från en huvudman. Social välfärd har ytterligare förstärkt samarbetet mellan kommunerna och berörda delar av landstinget. Samverkansavtal och handlingsplaner har tagits fram brett inom hela området. Stort fokus har legat på arbetet med att ta fram ett program för området social välfärd, vilket beräknas bli klart

14 2011 var också ett år då arbetet för att bilda regionkommun tillsammans med våra grannar Sörmland och Västmanland dominerade. I Örebro län fanns en stor samstämmighet mellan partierna. Under de första veckorna på det nya året föll det dock i Sörmland. Vi kommer att arbeta hårt för att ändå ta vara på varandras kompetens och samverka där det är möjligt. Riksdagsgruppen Länets socialdemokratiska riksdagsgrupp har haft följande sammansättning och fördelning på utskott samt andra uppdrag: Matilda Ernkrans Uppdrag i riksdagsgruppen: Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. Ledamot i socialdemokratiska riksdagsgruppens gruppstyrelse Ledamot av Krigsdelegationen Övriga statliga uppdrag Ledamot av Miljömålsberedningen Övriga uppdrag: Ledamot av distriktsstyrelsen, Socialdemokraterna i Örebro län Suppleant i partistyrelsen Lennart Axelsson Uppdrag i riksdagsgruppen: Ledamot i socialutskottet Suppleant i skatteutskottet Suppleant EU-nämnden Suppleant Europarådets svenska delegation Medlem i Fackliga studiegruppen Övriga statliga uppdrag: Ledamot i Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Övriga uppdrag: Ledamot i Örebro länsstyrelses viltvårdsdelegation Vice ordförande i Gyttorps folkdansgille Ordförande i Gamla Pershyttans samfällighetsförening Eva-Lena Jansson Uppdrag i riksdagsgruppen: Ledamot Socialförsäkringsutskottet Suppleant Näringsutskottet Suppleant EU-nämnden Medlem i riksdagens Socialdemokratiska jämställdhetsnätverk Länsbänksansvarig för Örebrobänken Medlem i Fackliga studiegruppen Ordförande för SÄRLA, Sällskapet Right Livelihood Award i riksdagen Övriga statliga uppdrag: Ledamot av Örebro läns insynsråd Övriga uppdrag: Valberedare UN Women Revisor i SEKO Klubb Post, Örebro Håkan Bergman Uppdrag i riksdagsgruppen: Ledamot Utbildningsutskottet Suppleant Socialförsäkringsutskottet Övriga statliga uppdrag: - Övriga uppdrag: Ledamot i partiets valberedning inför den extra partikongressen Ledamot av distriktsstyrelsen, Ordförande i Örebro arbetarekommun från november Aktiviteter i riksdagen Länsbänken har under året var representerat vid flera debatter i riksdagens kammare, såväl vid frågestund med enskilda ministrar som vid statsministerns frågestund. Därutöver har man deltagit i debatter om betänkande från utskotten. Motioner: Ett stort antal enskilda motioner har lämnats in under året (utöver detta har ledamöterna i sitt respektive utskott lämnat in ett antal följdmotioner på propositioner). Interpellationer: 14 stycken Enkla frågor: 29 stycken 14

15 Motioner, interpellationer och enkla frågor går att hitta på Regional samverkan Länsbänken från Örebro län ingår i Region Mälardalen tillsammans med länsbänkarna från Södermanland, Västmanland, Östergötland och Uppsala län. Personal Tillsammans med fyra andra länsbänkar har Örebro riksdagsgrupp haft stöd i sitt uppdrag från Ann Wolgers politisk sekreterare, Lena Palmgren administratör, och Matilda Ström pressekreterare. Möten och medborgarkontakter I valrörelsen inför omvalet i nordöstra valkretsen i Örebro den 15 maj deltog länets samtliga riksdagsledamöter i det utåtriktade arbetet. Riksdagsgruppen har i genomsnitt haft ett sammanträde i veckan under riksdagsperioden. Örebro läns fyra riksdagsledamöter skrev regelbundet krönikor i Karlskoga-Kuriren fram till att tidningen förändrades när den blev uppköpt av NWT-koncernen hösten Matilda Ernkrans har fortsatt att skriva krönikor även efteråt. Eva-Lena Jansson har dessutom skrivit krönikor i Nerikes Allehanda under året. Samtliga riksdagsledamöter har därutöver publicerat en mängd debattartiklar i länets tidningar. Radio Örebros Rakt på sak har varit en plats där länsbänken fått möjlighet att vara representerad vid många debatter. Varje riksdagsledamot har en egen hemsida, som underhålls med hjälp från riksdagsgruppens kansli. Samtliga ledamöter finns på Facebook, två har en blogg och en ledamot är aktiv på Twitter. Riksdagsgruppen har under verksamhetsåret även försökt underhålla partidistriktets hemsida med aktuella nyheter, utspel och liknande. Riksdagsgruppen har under året tagit emot många besök från länet vilket är en viktig del av arbetet i riksdagen. Vi anser att det är viktigt att länets invånare får en inblick i hur riksdagsarbetet fungerar. Länets högstadieoch gymnasieskolor är flitiga besökare. Riksdagsgruppen har också regelbundna träffar med för länet viktiga aktörer som exempel kan nämnas Örebro Universitet, Regionförbundet, landsting- och kommunledning i länet, LO-distriktet Örebro-Värmland och Svenskt Näringsliv i Örebro län. Därutöver har många arbetsplats- och företagsbesök gjorts i länet. Länets riksdagsledamöter har under året drivit en aktiv oppositionspolitik i riksdagen i stort men också ur ett länsperspektiv. Frågor om socialförsäkringar med betoning på sjukförsäkringen, vikten av satsningar på infrastruktur, utbildning och energiomställning har varit i fokus. Jobben, barnen och de äldres villkor, arbetsmiljö och arbetsrätt, bostadsbyggande och trygghet i omställning är andra viktiga profilfrågor som länets riksdagsledamöter jobbat med under året. SSU-distriktet Föregående verksamhetsår för Örebro Läns Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt har präglats av tre huvudsakliga verksamheter, omvalsrörelsen, förbundskampanjen och studier. Mycket resurser i form av personal, tid och pengar har lagts på dessa tre vilket medförde att vi fick ett bra valresultat i Örebro. Medlemsutvecklingen i SSUdistriktet har haft en positiv utveckling och studieverksamheten har åter börjat växa. Distriktsstyrelsen har fokuserat under verksamhetsåret på att stärka medlemmarna i politiska sakfrågor, öka kännedom bland ungdomar och yngre vuxna om SSU i länet samt att vidga verksamheten till övriga kommuner i länet. Tillsammans med SSU Örebro Läns nyanställde ombudsman 15

16 kommer detta arbete att fortskrida under verksamhetsåret 2012/2013. Vi har under verksamhetsåret haft tre stycken aktiva SSU-kommuner (Örebro, Karlskoga och Nora) samt att SSU Allé startat upp som omfattar Kumla, Hallsberg och Laxå. Utöver SSU-kommunerna har två stycken SSU klubbar startat, tidningen Analog som är distriktets nystartade idépolitiska tidskrift samt en klubb kallad Plus 20 som riktar sig till äldre medlemmar inom SSU Örebro Läns SSUdistrikt. S-studenter S-studenter har deltagit i omvalsrörelsen genom bl. a. dörrknackning. Under 2011 har vi varit ca 10 aktiva som haft studiecirkel i EU. Vi har haft kontinuerliga möten varannan onsdag varvat med besök av bl a Thomas Esbjörnsson. Vi har deltagit på socialdemokraternas grundutbildning, S- studenters ledarskapsutbildning, S- kongressen, arbetarekommunens representantskapsmöten. Vi har haft medlemmar i ak-styrelsen, samt vissa nämnduppdrag. Vi har bedrivit en kampanj på campus då vi värvade fyra medlemmar. S-kvinnor i Örebro län 2011 handlade i huvudsak om tre områden EU ur ett kvinnoperspektiv, Demokratiprojektet i Burma och Förbundsmötet. Örebro kvinnoklubb genomförde en studiecirkel om EU som avslutades med en resa till Bryssel våren Under hösten startade ytterligare tre cirklar i den norra och södra länsdelen, som ska avslutas i en studieresa till Bryssel våren Demokratiprojektet i Burma har utvärderats och Olof Palmecenter vill gärna att projektet fortsätter och kvinnoklubben Rallarrosen och distriktet ser med glädje att allt fler intresserar sig för projektet. Egeninsatsen för 2011 har fått medel från lokala klubbar, Hallsbergs arbetarkommun, kvinnodistriktet, partidistriktet samt fackförbund och många organisationer. Information om projektet har skett i hela länet. Inför Förbundsmötet i Luleå i augusti arbetade distriktet intensivt för att få till stånd Förändring och förnyelse. I samarbete med flera distrikt nominerades tre nya kandidater till uppdraget som förbundsordförande. Med stor marginal valdes Lena Sommestad. Vi nominerade Eva-Lena Jansson. Hon blev invald i styrelsen på 4 år och Lisbet Björklund valdes till revisor. Distriktet bidrog med sex motioner som alla bifölls. Den 8 oktober hade kvinnodistriktet en nystart med den nya förbundsordförande Lena Sommestad. Vi startade med torgmöte på Stortorget i Örebro och fortsatte med samtal om framtiden, mat och sång tillsammans med många klubbister från länet. En utbildningsdag om konsten att skriva som politiskt redskap genomfördes under hösten med Torgny Larsson. Distriktet har också varit representerat på partidistriktets möten med länets arbetarekommuner och skickat motioner till länets förtroenderåd. ABF ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är en idérörelse, en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. ABF är arbetarrörelsens studieförbund, som med stor glädje samarbetar med alla våra organisationer. Vår vision är ett samhälle och en värld befriad från alla former av förtyck och orättvisor och som bejakar alla människors lika rätt att vara olika. 16

17 Vi ska genom folkbildningen ge människor mod och kunskap att få makt och ansvar i såväl den egna vardagen som i samhället som helhet. ABF är en samarbetspartner att bolla idéer med vare sig det gäller uppläggning av utbildningar och studiematerial eller föreläsningar och kurser. ABF Örebro läns samarbete med de socialdemokratiska arbetarekommunerna och partidistriktet är gott. Vi har tillsammans med arbetarekommunerna genomfört ett flertal samhällsstudiecirklar och medlemsutbildningar under Vidare har flera arbetarekommuner och partidistrikt tillsammans med ABF arrangerat kurshelger Genom Tankarnas Trädgård har en lång rad föreläsningar genomförts, under 2011 närmare 100 föreläsningar. Teman har bland annat varit Demokratisera mera! Bokslut Reinfeldt, Sverigedemokraterna har fel, Vem älskar välfärdsstaten, Vanmaktens spottloskor tankar om politik i en nyliberal värld, En budget för Eko-omställning, Jämställdhet på väg vart! med föreläsare som Bengt Göransson, Gertrud Åström, Johan Ehrenberg, Stefan Svallfors Daniel Suhonen, Anna-Lena Lodenius och Alexander Bengtsson. Flera föreläsningar har också väckt så stort intresse att studiecirklar startats upp för att fördjupa sig i ämnet. ABF Örebro län har också medverkat i planering och genomförande av partidistriktets ledarutbildningar, det har gällt inte minst den långa regionala utbildningen 600-ledare, för unga socialdemokrater, och länets egen internatbaserade ledarutbildning. ABF Örebro län samarbetar med partidistrikt och arbetarekommuner kring studier i socialdemokratisk ideologi och politik, vi har också tagit fram ett system med utbildningsmoduler där arbetarekommuner och grundorganisationer enkelt kan sätta ihop sin egen skräddarsydda kursdag eller studiecirkel utifrån en meny med ämnen, material och medverkande. Unga Örnar Örebro län Unga Örnar Örebro län består av 189 medlemmar och vi verksamma i tre kommuner. Avdelningarna finns i Pålsboda, Kumla och tre i Örebro. Vi fortsätter att tappa medlemmar. Under halva 2011 hade vi en administratör anställd på distriktet. Kontakt har tagits med Askersunds arbetarekommun om att starta en avdelning där. Det arbetet kommer att fortsätta Vi sysslar med allt från traditionell örnverksamhet till rollspel och musik. Distriktets huvudsakliga roll består i stöttning och utbildning av ledare och medlemmar samt att utveckla och stödja både ny och nuvarande verksamhet runt om i länet. I februari anordnade vi återigen vår uppskattade resa till Cosmonova i Stockholm. Det var ca 60 personer som deltog. I september anordnade distriktet en medlemsresa till Liseberg. Resan var mycket uppskattad. Riksförbundet startade under hösten en kampanj som man kallar Jämlika barn leka bäst. Olika aktiviteter har anordnats med anledning av kampanjen, bl.a. har UÖ Kumla och UÖ Vivalla gjort Solidaritetstårtor, som man mätt längden på och sedan har Riksförbundet betalat in 40 kr per decimeter till Solidaritetsfonden. Kampanjen har också erbjudit föreläsningar om barnfattigdom. I november var förbundssekreterare Lenita Karlsson och föreläste för fullmäktigegruppen Kumla. Flera arbetarekommuner har anmält att de är intresserade av att boka en föreläsning. 17

18 Tro och Solidaritet, Broderskapsdistriktet För Broderskapsdistriktet har 2011 varit ett innehållsrikt år. Första lördagen i mars hölls distriktets årsmöte där verksamhetsplaneringen för 2011 antogs, vilket bland annat innebar att rekrytera nya medlemmar, stödja skapandet nya grupper, stödja nya studiecirklar samt att, genom att ringa medlemmarna och fråga vad de vill arbeta med, försöka få till stånd nya arbetsgrupper. Samtalskvällar, bl a om andra religioner än kristendomen, om Omvända världen och Valanalys och utblick mot framtiden samt aktiviteter med anledning av Coops handel med israeliska företag som begår folkrättsbrott var andra uppdrag inför verksamhetsåret. I Hallsberg har en Broderskapsgrupp åter startats och gruppen har redan mer än 18 medlemmar. Som ordförande för Broderskapsdistriktet i Örebro län så kändes det högtidligt att få önska dem lycka till med sitt uppdrag. Ulla William-Olsson i Noragruppen har kompletterat den utställning hon tog fram i samband med att Noragruppen fyllde 75 år genom att producera ett häfte om Broderskaps historia i Nora Gud är röd?. Gruppen i Degerfors har redan påbörjat en studiecirkel kring Ju mörkare natten, desto ljusare är stjärnorna en antologi som ger underlag till diskussioner om hur framtidens politik ska utformas. Alla distriktets grupper har under hösten haft i uppdrag att ringa sina medlemmar och fråga om vilka cirklar de vill ska startas och om de vill vara med. I Örebro har telefonsamtalen varit mycket uppskattade och där har en arbetsgrupp kring äldreomsorgsfrågor startat. Örebrogruppen fick under året en ny ordförande, Veikko Pelto-Piri, vid ett extra årsmöte den 30 maj. Till förbundets kongress i Uppsala i juni åkte åtta ombud från distriktet vilka fick gehör av kongressen för många av sina förslag till det handlingsprogram som antogs. Vår motion om rätten till familjeåterförening antogs också. En viktig punkt på kongressen var att förbundet bytte namn från Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund till Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Detta för att öppna upp för medlemmar i andra trossamfund att kunna känna sig välkomna i vårt förbund och parti. Ett upptaktsmöte hölls i augusti vid Ramundeboda klosterkonvent med en guidad tur om de utgrävningar som gjorts och hur man tänkt om den framtida utvecklingen av platsen. Vid kaffet efteråt i sockenstugan fick vi höra om Länsstyrelsens engagemang i projektet med restaureringen av klostret. Den 15 november höll islamolog professor emeritus Jan Hjärpe en mycket uppskattad och inspirerande föreläsning i Vasakyrkan i Örebro under rubriken Generationsväxling islams försvenskning, ett arrangemang genomfört i samarbete med ABF, Tankarnas Trädgård och partidistriktet. I samband med denna föreläsning inbjöds till en studiecirkel om islam som nu har börjat. Till alla ovan nämnda cirklar har våra direktanslutna medlemmar inbjudits. På initiativ av Axel Gisslén och Ulla-Britt Carlsson har föreningen Al Falaq (gryning på arabiska) bildats vars uppgift är att starta en folkhögskola där även de som inte fått möjlighet till utbildning i hemlandet kan gå. Kurser i mänskliga rättighetsfrågor och fredsskapande arbete är föreslagna. Arbetet för föreningen har skett i samarbete med ABF, Föreningen Simon och Moskén i Vivalla. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet tillsatte efter kongressen tre arbetsgrupper: Alla folks frihet hela världens fred, Mänsklig värdighet och Ekonomi, bildning och miljö. I var och en av dessa 18

19 grupper finns Örebrodistriktet representerat med en deltagare. Uppgifterna är vittomfattande förutom opinionsbildande insatser ska grupperna arbeta mot hemlöshet och barnfattigdom, utveckla alkoholpolitiken, ta fram ett miljöpolitiskt program och ett program för Mellanöstern och Nordafrika samt ta initiativ inom området rättvis handel. Det Asylpolitiska programmet ska implementeras och seminarier inför Almedalsveckan planeras. Vi har haft ett gott år med många nya medlemmar och intressanta diskussioner. Vi tackar partidistriktet och andra aktörer för gott samarbete och önskar ett välsignat gott arbetsår 2012 med nya medlemmar, gott samarbete och nya stimulerande utmaningar. Verdandi Verdandi Örebro län var 2011 värd för Verdandiförbundets kongress som hölls i Kumla. Huvudfrågan för kongressen var hur vi ska fortsätta arbetet mot den fattigdom som blir allt större i Sverige både för barnfamiljer som ensamstående. Verdandikongressen tog ett uttalande om att avskaffa barnfattigdomen. Ur uttalandet: "Idag lever ett stort antal barn och familjer i fattigdom. Enligt de senaste undersökningarna år 2008 så levde barn i fattigdom. De som drabbas hårdast är ensamförsörjare och de som står längst bort från arbetsmarknaden." "Verdandi kräver en kraftfull politisk insats nu för att avskaffa barnfattigdomen och förbättra barns villkor. Arbetet måste föras både på statlig och kommunal nivå. Verdandi Örebro län har verksamheter i Hallsberg som är ungdomsinriktad, öppen dagverksamhet för daglediga i Örebro och Kumla, verksamhet för ungdomar och asylsökande i Storå som tyvärr varit vilande under hösten, och verksamhet i Rosta som framförallt vänder sig till pensionärer i Rosta. Verdandi Örebro har under året varit med och avslutat EVA-projektet som vi drev tillsammans med ABF och Stiftelsen Cesam och som var ett treårigt projekt för långtidsarbetslösa och sjukskrivna. Resultatet blev bland annat Eva-kooperativet som idag driver ett eget socialt arbetskooperativ med 8 anställda. Örebrokretsen deltar och driver tillsammans med Stiftelsen Cesam genom nätverket för sociala frågor, EKSAM som är en rådgivningsverksamhet för människor som har ekonomiska bekymmer Under året har Verdandi Örebro tillsammans med Hela Människan-Ria och Örebro kommun initierat ett arbete med Bostad först för människor som är hemlösa eller bostadslösa. Tanken är att verksamheten kommer att startas upp under ABF Örebro och Verdandi Örebro har under 2011 inlett arbetet med ett nytt ESFprojekt som går under arbetsnamnet Mötesplats 2020 och som ska vända sig till de som står allra längst från arbetsmarknaden och som har svårast att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Projektet som ingår i ett landsomfattande projekt med temat Stoppa Fattigdomen Nu, har beviljats medel och kommer att starta upp under mars månad Utöver det pågår det omfattande aktiviteter i länet med under helger och lov. Framförallt under våra storhelger då annan verksamhet så ofta stänger. Vi har haft konferenser och seminarier tillsammans med andra eller i egen regi. Vi har haft konferenser och seminarier om Fattigdomsfrågorna, erfarenhetskonferens om slutsatserna om EVA-projektet och en stor konferens tillsammans med nätverket för sociala frågor, Örebro kommun och Örebro Universitet om Bostad först en arbetssätt för att hjälpa människor till egen bostad som inte har det. Verdandi behövs. 19

20 Det finns all anledning att tala om fattigdom och hur den ska bekämpas. Verdandi ger röst åt de av oss som har svagast stämband. Vi har mycket att arbeta med både när det gäller de socialpolitiska frågor utifrån rådande samhällsklimat, men också i vår praktiska sociala verksamhet. Verdandi har sagt det förr men vi kommer att upprepa det med en dåres envishet, vi behöver kraftsamla i arbetarrörelsen för att komma tillrätta med den utslagning och den fattigdom som vi ser allt mer av i dagens samhälle. Vi måste skapa framtidstro och möjligheter för människor ska kunna lämna fattigdomen bakom sig. 20

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning Reserapport Kunskapsresan 30-31 oktober 2012 Den 30-31 oktober åkte ca 45 politiker och tjänstemän från länets kommuner, landstinget och regionförbundet ut på en gemensam resa för att besöka regionerna

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen.

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen. Distriktskongressen genomförs den 4 mars 2017. Kongressen inleds klockan 09.00 på Malmö Arena hotell, Hyllie, Malmö. Klockan 12.30 ajourneras kongressen för lunchuppehåll. Distriktskongressen återupptas

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Regionförbundets politiska organisation

Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2010 2 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen)

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) 4 april, 2014 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) Samverkansstruktur mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län Ett väl fungerande samarbete

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Innehåll. Höst i min bok!

Innehåll. Höst i min bok! SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Sidan 2 kalender, valberedning

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Nuvarande lydelse Förbund 1 Ändamål Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, S-kvinnor, erkänner sig till den demokratiska socialismen, sådan den uttrycks i socialdemokratiska partiets program och stadgar.

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011

Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011 Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011 Utgångspunkter Styrelsen fastställer verksamhet och budget inför varje verksamhetsår. Ledningen har ansvar att leda förbundets arbete och verkställa de

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Folkdansringen i Örebro län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Tur att Orsa spelmän hade tak över huvudet i alla fall! 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2010 Styrelsen för Folkdansringen i Örebro län, tillhörig Svenska

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2009 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater Stockholm den 17 december 2010 Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater 1 Ändamål Sveriges Troende Socialdemokrater är ett förbund av grupper och enskilda vars övertygelse är att

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län 1 (5) Protokoll Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Vid protokollet Justerat den: 2016-09-28 Siv Ahlstrand Vice Ordförande Magnus Andersson Justerare Närvarande ledamöter: Siv Ahlstrand

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

GÅ MED I EN S-FÖRENING

GÅ MED I EN S-FÖRENING GÅ MED I EN S-FÖRENING Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I NORRKÖPING Engagera dig i en S-förening Den här foldern innehåller en förteckning över de aktiva Socialdemokratiska föreningarna i Norrköping.

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19. 1 Mötet öppnas. 2 Godkännande av kallelse

Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19. 1 Mötet öppnas. 2 Godkännande av kallelse Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19 1 Mötet öppnas 2 Godkännande av kallelse 3 Godkännande av dagordning 4 Val av presidium a) Ordföranden b) Sekreterare

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND, ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET 25 APRIL 2005 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE Inom handikapprörelsen arbetar vi tillsammans för alla

Läs mer