Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna"

Transkript

1 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén, kanslichef Övriga kallade Vallentuna den 29 november 2011 Örjan Lid Ordförande Victor Kilén Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (25) Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet (KS ) Informationsärende - Tryggare Vallentuna och samverkansöverenskommelsen Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen (KS ) Månadsuppföljning efter oktober 2011 (KS ) Svar Granskning avtalsstyrning (KS ) Svar Granskning Intern kontroll - Materiella anläggningstillgångar (KS ) Gynna lokal produktion i kommunal upphandling (KS ) Strategi för esamhället (KS ) Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen o (KS ) Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel (KS ) Samarbetsavtal - gemensamt överförmyndarnämnds kansli (KS ) Ny tjänstemannaorganisation för samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 2012 (KS ) Förslag till parkeringsnormer för Vallentuna kommun (KS ) Hållplats Byle på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun (KS ) Försäljning av mark i Fågelsången, Bällsta 5:260 (KS ) Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 (KS ) Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC i Garns- Ekskogen (KS ) Borgen Vallentunavatten AB, 2011 (KS ) Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59), tjäns (KS ) Anmälningslista ( ) Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (25) Kommunstyrelsen Val av justerare

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (25) Kommunstyrelsen Fastställande av dagordning

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (25) Kommunstyrelsen Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet (KS Beslut ) Kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Det kommunala handikapprådet (KHR) har meddelat att de önskar byta namn till Kommunala funktionshinderrådet. Begreppet "handikapp" bör inte längre användas, utan ersätts istället av "funktionshinder". Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet Expedieras till Akten

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (25) Kommunstyrelsen Informationsärende - Tryggare Vallentuna och samverkansöverenskommelsen.

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (25) Kommunstyrelsen Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen (KS ) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning och prognos av ekonomin för kommunstyrelsen efter oktober Av kommunstyrelsens rambudget så har 75 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 83 procent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inom flyktingservice där en stor del av introduktionsersättningarna som tidigare inkommit har periodiserats som nuvarande och kommande intäkter. Samtidigt har kostnaderna för flyktingintroduktionen på arbetsmarknaden minskat. En del projekt som ligger under kommunstyrelsen har också senarelagts till Detta sammantaget gör att prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli 4,5 mkr i överskott. Förbrukningen inom räddningstjänsten ligger på riktpunkten, men prognosavvikelsen uppgår till 1,0 mkr i underskott vid årets slut. Anledningen till detta är att ett underskott hos Storstockholms brandförsvar måste täckas upp för både 2010 och Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var sju miljoner kronor vid årets början. Av dessa har 5,1 miljoner kronor tagits i anspråk till och med oktober Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. KS_Driftekonomi_MU_Okt_ Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen Expedieras till Kommundirektör Ekonomichef Personalchef IT- och Kommunikationschef Planeringschef Kanslichef

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (25) Kommunstyrelsen Månadsuppföljning efter oktober 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar gjort en ekonomisk analys och en prognos för Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Månadsuppföljning efter oktober 2011 Expedieras till Akten Handläggare

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (25) Kommunstyrelsen Svar Granskning avtalsstyrning (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisionsrapporten. Ärendet i korthet På uppdrag av Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat styrningen och uppföljningen av avtal med externa utförare av uppgifter som kommunen annars skulle ha utfört i egen regi. Föremål för granskningen var kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden. Den revisionsfråga som besvaras i rapporten är: Ger avtalens utformning förutsättningar för att nämnderna ska kunna upprätthålla en tillräcklig intern kontroll? Rapporten är överlämnad till kommunstyrelsen för yttrande. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Svar Granskning avtalsstyrning, tjänsteskrivelse Expedieras till Revisorer Upphandlingsenheten Samtliga nämnder

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (25) Kommunstyrelsen Svar Granskning Intern kontroll - Materiella anläggningstillgångar (KS Beslut ) Kommunstyrelsen godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisionsrapporten. Ärendet i korthet På uppdrag av Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer har kommunal sektor inom PwC gjort en granskning av intern kontroll med inriktning på anläggningsregistret och de materiella anläggningstillgångarna. Granskningen omfattar dels en kartläggning av rutinen i kommunen (en så kallad flödesbeskrivning) med genomgång av vilka kontroller som görs och vilka riktlinjer/anvisningar som kommunen har, dels en registeranalys av kommunens anläggningsregister gentemot Lantmäteriverkets fastighetsregister samt dessutom olika verifieringar. Den revisionsfråga som ska besvaras är: "Är Kommunstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar tillräcklig?" I samband med granskningen har även ett antal kontrollmål formulerats. Utifrån granskningen görs bedömningen att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Ett antal rekommendationer för att ytterligare stärka den interna kontrollen lämnas i granskningsrapporten. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Svar Granskning Intern kontroll - Materiella anläggningstillgångar Expedieras till Revisorer Ekonomichef Handläggare Arkivet

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (25) Kommunstyrelsen Gynna lokal produktion i kommunal upphandling (KS ) Beslut Kommunstyrelsen utreder upphandling med uppdelning i mindre inköpsområden. Ärendet i korthet Kommunfullmäktige beslutade den 4 oktober 2010 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om möjligheter att gynna lokal produktion i kommunens upphandlingar. Uppdraget har sitt ursprung i motionen Gynna lokal produktion daterad 14 december Det är möjligt att gynna lokal produktion i upphandlingar. Det finns två vägar att gå: Indela upphandlingen i mindre inköpsområden. Samordnade transporter - distributionscentral Indela upphandlingen i mindre inköpsområden. Detta innebär att Vallentuna kommun indelas i mindre områden fördelat antingen på en förskola eller på en grupp förskolor och skola eller ett äldreboende. För att få den bästa indelningen behöver det genomlysas i en förstudie. I förstudien behöver det även analyseras vilka lokala producenter som finns inom en bestämd radie och som därför kan vara intressant för Vallentuna, vilka förutsättningar har dessa lokala producenter att leverera till Vallentuna, vilka volymer behöver producenterna leverera per gång och hur stor radie kan de leverera inom. Dessutom behöver utredas vilka kök som har möjlighet att ta emot leveranser från lokala producenter utifrån om det blir volymökningar, behövs större lagerutrymmen, eller andra tillagningssätt, behövs stekbord. Om kommunen beslutar att upphandlingen ska delas i mindre inköpsområden måste det anges att kommunen kommer att anta fler ramavtalsleverantörer per inköpsområde. * Samordna transporterna - distributionscentral * Samordna transporterna distributionscentral är ett annat sätt att gynna lokala produktioner på. En distributionscentral kan delas med flera kommuner och detta kan ge stora miljövinster. Samordnade transporter kan användas inom både torra (kontors- och städmaterial samt kolonialvaror) och kylda varor (livsmedel) vilket ge färre transportbilar till förskolor, skolor och äldreboende. Vinnande i att ha en distributionscentral är dels de lokala producenterna som då bara behöver leverera till ett leveransställe och dels kommunen själv som kan minska sina miljö- och klimatpåverkan. Att utreda införande av samordnade transporter och distributionscentral är en större utredning som kräver ytterligare resurser. Att använda sig av detta alternativ i den kommande livsmedelsupphandlingen med planerad annonsering tidig höst 2012 är svårt ur tidsaspekten. Dvs. det är praktiskt svårt att hinna utreda och bygga upp organisation och system för detta innan upphandling. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (25) Kommunstyrelsen Gynna lokal produktion i kommunal upphandling Expedieras till Akten

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (25) Kommunstyrelsen Strategi för esamhället (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun ska arbeta enligt SKLs Strategi för esamhället och följa deras rekommendationer i sitt utvecklingsarbete mot en effektiv och ändamålsenlig e- förvaltning. Detta ska ske under förutsättning att arbetet inte medför någon merkostnad för kommunen. Ärendet i korthet SKLs styrelse rekommenderar kommuner, landsting och regioner att för sin del anta strategin för esamhället. Strategin är framtagen för att stödja samverkan kring utveckling av e-fövaltning. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Strategi för esamhället Expedieras till Akt, SKL

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (25) Kommunstyrelsen Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt Beslut alkohollagen, tobakslagen och lagen o (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avtal tecknas mellan Täby kommun och Vallentuna om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln åt Vallentuna kommun, medan beslut som följer härav fattas av Vallentuna kommun. Ärendet i korthet Frågan om gemensam alkoholhandläggning, myndighetsutövning enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln har aktualiserats inom Stockholm Nordost. Österåker har liksom Täby och Vaxholm uttryckt önskemål om att i SRMH:s uppdrag även inkludera besluten enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om tillsyn över läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Norrtälje och Vallentuna som inte ingår i den gemensamma nämnden önskar däremot teckna särskilda avtal med Täby om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln som sedan ligger till grund för beslut som fattas av respektive kommun. En samlokalisering med möjligbet till specialisering och en större organisatorisk frihet skulle ge en effektivare organisation med en bättre service till restauranger och försäljningsställen och en bättre möjlighet för kommunerna att fullfölja sina uppdrag. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2. Tjänsteskrivelse SF 3. Utredning Expedieras till Socialnämnden Akten

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (25) Kommunstyrelsen Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, Beslut tobakslagen och lagen om handel (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa avgifter för kommunens handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel i enlighet med socialnämndens förslag, samt att avgifterna ska träda i kraft från och med den 1 februari Ärendet i korthet I samband med beslut att teckna avtal med Täby om en samlokaliserad handläggning och tillsyn så föreslås Vallentuna kommun att fatta beslut om nya avgifter som utgår ifrån att kostnadstäckningen för kommunens handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria läkemedel är 100%. Avgiftsförslaget utgår från den modell som Norrtälje kommun tillämpar med några kompletterande avgiftskategorier som tillkommit i samband med nya alkohollagen. Modellen har lett till att Norrtälje idag har full kostnadstäckning avseende den kommunala skyldigheten att utöva och kontroll enligt berörda lagar. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Tjänsteskrivelse SF 2. Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Expedieras till Socialnämnden Akten

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (25) Kommunstyrelsen Samarbetsavtal - gemensamt överförmyndarnämnds kansli (KS Beslut ) Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtalet och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att teckna avtalet med Täby kommun, Norrtälje kommun och Österåkers kommun. Ärendet i korthet Den 17 oktober 2011 beslutade kommunfullmäktige att Vallentuna kommun ska medverka i bildandet av ett gemensamt kansli för överförmyndarverksamheten i kommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker med start den 1 januari Det gemensamma överförmyndarkansliet ska ha sitt säte i Täby kommun och driftskostnaderna för det gemensamma överförmyndarkansliet ska inte överstiga de sammanlagda kostnaderna enligt dagens organisation. När det gäller kostnader ska dessa fördelas kommunerna emellan i proportion till verksamhetens omfattning i respektive kommun. Fullmäktige gav även kommunstyrelsen i uppdrag att teckna samverkansavtal med berörda kommuner enligt med fullmäktiges beslut. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande. Handlingar 1. Samarbetsavtal - gemensamt överförmyndarnämnds kansli Expedieras till Akt Täby kommun Kommundirektör Kanslichef

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (25) Kommunstyrelsen Ny tjänstemannaorganisation för samhällsbyggnadsförvaltningen från Beslut och med 2012 (KS ) Kommunstyrelsen antar förslag till ny organisation för samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer från och med januari 2012 att vara en förvaltning under kommunstyrelsen. Den nya förvaltningen ska samordna frågor rörande översiktsplanering och andra planer av strukturell karaktär. Nuvarande planavdelning på kommunledningskontoret kommer att integreras i den nya organisationen för att skapa effektiva samordnade arbetsprocesser för planeringsfrågor. I övrigt kommer förvaltningen att arbeta med samma verksamhetsområde som tidigare inom det tekniska området med tillägg för förvaltning av kommunens fritidsfastigheter. En ny befattning som jurist tillförs samhällsbyggnadsförvaltningen placerad direkt under förvaltningschefen. Denna juristfunktion ska också kunna bistå hela kommunen och fungera som kommunjurist. Förvaltningen kommer att vara tjänstemannaorganisation åt den nya "Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden". Den nya nämndens uppgifter hanteras idag inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Ny tjänstemannaorganisation för samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 2012 Expedieras till Akt SBN Kommundirektör Kanslichef

18 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (25) Kommunstyrelsen Förslag till parkeringsnormer för Vallentuna kommun (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna de parkeringsnormer med tillhörande principer för zonindelning som redovisas i rapporten Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun, daterad Normerna ersätter de normer för bostäder som redovisas i Riktlinjer för utvecklingsområdet centrala Vallentuna", godkänd av kommunfullmäktige KF 78. Ärendet i korthet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en utredning vad gäller kommunens bestämmelser rörande antal parkeringsplatser och p-norm samt att ge förslag på alternativ lösning. Nu gällande parkeringsnormer för Vallentuna kommun redovisas i Riktlinjer för utvecklingsområdet centrala Vallentuna, godkänd av kommunfullmäktige KF 78. Föreslagna normer basers på inventering av det faktiska bilplatsbehovet samt ett resonemang kring framtida bilinnehav, andelen tjänstebilar samt en viss felmarginal vad gäller befintligt statistikunderlag. Hänsyn har dessutom tagits till parkeringsnormer i jämförbara kommuner i Stockholms län. Behovet av bil varierar stort mellan olika områden i Vallentuna. Det går tydligt att utläsa en koppling mellan lågt bilinnehav och närhet till god kollektivtrafik. Parkeringsnormerna sätts därför utifrån en zonindelning som baseras på närhet till befintlig kollektivtrafikoch dess turtäthet. Tre olika zoner föreslås, där zon 1 är områden med mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik i form av närhet till Roslagsbanans stationer. Zon 2 är områden med god kollektivtrafik i form av närhet till busshållplatser. Zon 3 är de områden som ligger utanför zon 1 och 2. Föreslagna normer är lägre än både nu gällande normer samt de normer som föreslagits för detaljplanering i Åby Ängar. De bedöms vara rimliga utifrån förutsättningarna i Vallentuna kommun samt helt i linje med Översiktsplanes intentioner om att Vallentuna ska utvecklas till en attraktiv småstad som aktivt bidrar till en växande och hållbar storstadsregion. Ärendets tidigare behandling Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Förslag till parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun 2. Förslag till Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun Expedieras till akten

19 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 19 (25) Kommunstyrelsen Hållplats Byle på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun (KS Beslut ) Kommunstyrelsen uttalar att Vallentuna kommun inte anser att det är motiverat att anlägga en ny hållplats på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun mellan Täby Kyrkby station och Kragstalunds station. Avståndet mellan Kragstalunds station och efterfrågad ny hållplats är mycket kort. Tidsvinsten för dagens och tilltänkta resenärer med Roslagsbanan som förutsätts använda en ny hållplats inom Vallentuna kommun mellan stationerna Täby Kyrkby och Kragstalund kan enligt Vallentuna kommun inte motivera den restidsförlust för genomresande resenärer som uppstår. Ärendet i korthet Flera privatpersoner har till SL framfört önskemål att Byle station återinrättas på Roslagsbanan i samband med arbetet av rapporten Förstudie kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan inklusive dubbelspår etapp 2. SL har tillsammans med Täby kommun studerat och avfärdat möjligt hållplats läge söder om Loke/Vasavägen i Täby kommun med anledning av att privat mark behöver tas i anspråk och att banan behöver höjas vid det tilltänkta hållplatsläget för att plattformarna ska få en acceptabel maxlutning. Täby kommun efterfrågar nu ett hållplatsläge i Byle lokaliserad inom Vallentuna kommun. SL avser att ställa samman ett PM med motiv varför SL inte har för avsikt att inrätta en ny hållplats i Vallentuna och önskar samtidigt Vallentuna kommuns yttrande i frågan. Ärendets tidigare behandling KSAU KS Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU KSAU KSAU Handlingar 1. Tjänsteskrivelse hållplats Byle på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun Expedieras till Akten AB Storstockholms Lokaltrafik

20 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 20 (25) Kommunstyrelsen Försäljning av mark i Fågelsången, Bällsta 5:260 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal om försäljning av fastigheten Bällsta 5:260 till Jaan Ingel AB för kr Ärendet i korthet Planeringsavdelningen på kommunledningskontoret har upprättat ett köpeavtal för försäljning av fastigheten Bällsta 5:260, 3985 kvm till Jaan Ingel AB med tillträde 10 februari Köpeskillingen är kr. Försäljningspriset är uppdelat i två nivåer p.g.a. den kraftledning som är dragen över fastigheten. Pris för mark upplåten för kraftledning är 400 kr per kvm, total yta 900 kvm. Pris för resterande mark är 900 kr per kvm, total yta kvm. Köpeskillingen erläggs med 10 % som handpenning när avtal växlas och resterande vid tillträdet. Orsaken till det lägre priset under kraftledningen är att den marken inte kan bebyggas annat än till parkeringsyta för personbilar. Kraftledningen har haft en negativ inverkan på möjligheten att få fastigheten såld trots att läget på fastigheten ur skyltsynpunkt är mycket bra och markförhållandena i övrigt är goda. Jaan Ingel AB har i dag sin verksamhet i Täby/Arninge och har för avsikt att flytta till Vallentuna. Företagets verksamhetsområde är inom kontorsmaterial, de designar, importerar, lagerhåller, trycker och graverar. Försäljningen sker via presentreklam- och kontorsmaterialföretag inom och utanför Sverige. På fastigheten ska byggas en kombinerad kontors- och lagerbyggnad. Ärendets tidigare behandling Handlingar 1. Försäljning av mark i Fågelsången, Bällsta 5: Förslag till köpeavtal Expedieras till Akten

21 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 21 (25) Kommunstyrelsen Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 Beslut (KS ) Planutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anslå 1 miljon kronor i investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön Ärendet i korthet Vallentunasjön är sedan länge övergödd, har dåligt siktdjup och drabbas av återkommande algblomningar. Vallentuna kommun samverkar med Täby kommun om åtgärder för att komma till rätta med problemen. Under 2010 och 2011 har trålning efter vitfisk utförts under sommarhalvåret. Uppföljning av vattenkvalitet och växt- och djurplankton sker kontinuerligt. Mängden vitfisk som togs upp med trål minskade med 60 % från fiskesäsongen 2010 till fiskesäsongen 2011, vilket innebär att beståndet av vitfisk i sjön sannolikt har minskat i motsvarande utsträckning. Mängden djurplankton i sjön har ökat sedan Detta är en positiv utveckling. För att fortsätta den positiva utvecklingen och ytterligare reducera beståndet av vitfisk föreslås fortsatta åtgärder, med bl.a. fiske med bottengarn och uppföljning av vattenkvalitet under Total kostnad för 2012 beräknas till 2 miljoner kronor. Vallentuna kommun och Täby kommun delar lika på kostnader i projektet. Täby kommun har anslagit 1 miljon kronor för verksamhet Ärendets tidigare behandling KSAU KS Handlingar 1. Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 Expedieras till Akten

22 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 22 (25) Kommunstyrelsen Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC Beslut i Garns-Ekskogen (KS ) Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra några förändringar i detaljplanerna för Garns-Ekskogen och Älgeby avseende planbestämmelserna för avlopp. Ärendet i korthet Det har väckts en fråga om möjligheterna till ändring av detaljplanebestämmelserna avseende avloppslösningar. Frågan gäller om möjligheterna att tillåta minireningsverk i områdena Garns- Ekskogen och Älgeby. Ärendets tidigare behandling Handlingar 1. Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC i Garns-Ekskogen 2. Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC i Garns-Ekskogen, utkast 2 Expedieras till akt SBF Ise Roos

23 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 23 (25) Kommunstyrelsen Borgen Vallentunavatten AB, 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen på 11,0 mnkr budgetåret Ärendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån på 11,0 mnkr. Lånet är en förutsättning för att kunna fortsätta byggnationen av vatten- och avloppsledningar till Hagaskolan, huvudledning Etapp 3, Skoga, Ekskogen samt relining och Lindö pumpstation. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Investeringen finansieras fullt ut via VA-taxan varför det är en minimal ekonomisk risk för kommunen. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 2010 till 157,7 mnkr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Borgen Vallentunavatten AB, 2011, tjänsteskrivelse 2. Budget för år 2011 koncernen Roslagsvatten AB 3. Anhållan om kommunal borgen och protokoll nr 34 Styrelsemöte i Vallentunavatten AB Expedieras till Redovisningsansvarig Marie Wallin Vallentunavatten AB Roslagsvatten AB

24 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 24 (25) Kommunstyrelsen Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal Beslut verksamhet (SOU 2011:59), tjäns (KS ) Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Vallentuna kommuns yttrande avseende betänkande Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) till Finansdepartementet. Ärendet i korthet Regeringen beslutade den 25 mars 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag om hur procykliska variationer i kommuners och landstings verksamheter kan förebyggas. Den 15 september 2011 lämnade utredningen sitt betänkande "Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet", SOU 2011:59. Betänkandet har skickats ut på remiss till samtliga kommuner och landsting samt till vissa myndigheter och organisationer. Svar på remissen ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 13 januari Det kompletta utredningsförslaget återfinns på: Utredaren presenterar förslag inom två områden: Resultatutjämningsreserv Kommuner och landsting ska ha möjlighet att sätta av medel i en resultatutjämningsreserv, som kan tas i anspråk för att klara balanskravet när intäktsutvecklingen är svag. Vallentuna kommun yttrar sig positivt till förslaget. Central kommunstabiliseringsfond Kommunerna och landstingen ska sätta av medel till en central kommunstabiliseringsfond, som innebär en garanti om en lägsta utveckling av det kommunala skatteunderlaget på 2,2 procent. Vallentuna kommun avstyrker förslaget. Ärendets tidigare behandling Handlingar 1. Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59), tjänsteskrivelse 2. Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU ) 3. Sammanfattning Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011_59) Expedieras till Finansdepartementet

25 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 25 (25) Kommunstyrelsen Anmälningslista ( ) Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens planutskott Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik KS Patric Andersson (Vallentuna kommun) Näringsidkarkredit - långfristig, Skuldebrev, Vallentunavatten AB Skrivelser Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik Samhällsbyggnadsförva ltningen (Vallentunakommun) Förhandsbesked Nybyggnad av maskinhall, GRANA 1: Kommunfullmäktige (Vallentuna kommun) Samhällsbyggnadsförva ltningen (Vallentuna kommun) Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Beviljat bygglov Vallentuna prästgård 1:147 (Industrivägen 2) Kungörelse av beslut, Delegationsbeslut Registrator Klk Cirkulär 11:50 från Sveriges kommuner och Landsting Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI Registrator Klk Cirkulär 11:51 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta Cirkulär Bilaga Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 11:51 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

26 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 3 Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet KS Månadsuppföljning oktober 2011 kommunstyrelsenks Månadsuppföljning oktober samtliga nämnderks Granskning avtalsstyrning KS Granskning av intern kontroll materiella anläggningstillgångar KS Gynna lokal produktion i kommunal upphandling KS Strategi för esamhället KS Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemede KS Samarbetsavtal gemensamt överförmyndarnämndskansli KS Ny tjänstemannaorganisation för samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 2012 KS Förslag till parkeringsnormer för Vallentuna kommunks Hållplats Byle på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun KS Försäljning av mark i Fågelsången, Bällsta 5:260 KS Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 KS Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC i Garns-Ekskogen KS Borgen Vallentunavatten AB, 2011 KS Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) KS

27 Ärende 3

28 VALLENTUNA KOMMUN Sarnrnanträdesprotokoil Kommunstyrelsens arbetsutskott :; (19} 175 Namnbyte på handikapprådet, förslag till KS (KS 20iL303) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen och föres1<'lf kommunstyrelsen att göra detsamma. Ärendet i korthet Det kommunala handikapprådet (KHR) har meddelat att dc önskar byta namn till Kommunala funktionshinderrådet. Begreppet "handikapp" hör inte längre användas, utan ersätts istället av "funktionshinder". Ärendets tidigare behandling Handlingar L lllformationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet 2. Namnbyte på handikapprädet Expedieras till Akten

29 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KALLE SÖNNERGREN SID 1/1 KOMMUNSEKRETERARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Det kommunala handikapprådet (KHR) har meddelat att de önskar byta namn till Kommunala funktionshinderrådet. Begreppet "handikapp" bör inte längre användas, utan ersätts istället av "funktionshinder". Handlingar 1. Namnbyte på handikapprådet 2. Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Victor Kilén Kanslichef Ska expedieras till: Akten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

30 VALLENTUNA KOMMUN Kommunalt handikappråd Sammanträdesprotokoll 8 sept (14) 28 Namnbyte på handikapprådet Beslut att föreslå kommunstyrelsen att handikapprådet byter namn till kommunala funktionshinderrådet. Ärendet i korthet Socialstyrelsens terminologiråd har gått ut med rekommendationen att inte längre använda begreppet "handikapp". Idag säger vi inte att människor är "handikappade". Ordet funktionsnedsättning beskriver att en person har en nedsättning aven fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och omgivningen, när det finns brister som begränsar en individs möjligheter att vara delaktig. Med anledning av ovanstående väcktes frågan om ett namnbyte på KHR:s sammanträde i februari. Frågan behandlades även på samanträdet i maj där man beslutade att beslut ska tas på KHR i sept. Expedieras till: Kommunstyrelsen H4. ~'g VaJlentuna kommun

31 Ärende 5

32 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsuppföljning oktober kommunstyrelsen eks ) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen och föreslår kommunstyrelsen alt godkänna prognosen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning oeh prognos av ekonomin för kommunstyrelsen efter oktober Av kommunstyrelsens rambudget så har 75 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 8:3 proeent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inorn flyktingserviee chif en stor del av introduktionsersättningarna som tidigare inkommit har periodiserats som nuvarande oeh kommande intäkter. Samtidigt har kostnaderna för f1yktingintroduktionen på arbetsmarknaden minskat. En del projekt som ligger under kommunstyrelsen har också senarelagts till Detta sammantaget gör att prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli 4,5 mkr i överskott. Förbrukningen inom räddningstjänsten ligger på riktpunkten, men prognosavvikclsen uppgal' till 1,0 mkr i underskott vid årets slut. Anledningen till detta iii' att ett underskott hos Storstockholms brandförsvar måste täckas upp för både 2010 och Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var ~ju miljoner kronor vid årets början. Av dessa har 5,1 mi\joner honor tagits i anspråk till och med oktober Bedömningen är att aterstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. Ärendets tidigare behandling Handlingar L Manadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen 2. KS_.. Driftekonomi MU Okt 2011 Expedieras till!{onmlundi.rektör Ekonomichef Personalchef 1'1'- oeh Kommunfkai.lonsdwf Plancringsehef!{anslkhef Juster,mdes sign

33 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS LARS ODELMARK SID 1/2 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning och prognos av ekonomin för kommunstyrelsen efter oktober Av kommunstyrelsens rambudget så har 75 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 83 procent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inom flyktingservice där en stor del av introduktionsersättningarna som tidigare inkommit har periodiserats som nuvarande och kommande intäkter. Samtidigt har kostnaderna för flyktingintroduktionen på arbetsmarknaden minskat. En del projekt som ligger under kommunstyrelsen har också senarelagts till Detta sammantaget gör att prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli 4,5 mkr i överskott. Förbrukningen inom räddningstjänsten ligger på riktpunkten, men prognosavvikelsen uppgår till 1,0 mkr i underskott vid årets slut. Anledningen till detta är att ett underskott hos Storstockholms brandförsvar måste täckas upp för både 2010 och Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var sju miljoner kronor vid årets början. Av dessa har 5,1 miljoner kronor tagits i anspråk till och med oktober Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. Handlingar 1. Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen 2. KS_Driftekonomi_MU_Okt_2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

34 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Kommundirektör Ekonomichef Personalchef IT- och Kommunikationschef Planeringschef Kanslichef

35 Riktpunkt 83% Verksamhetsblock Budget Bokfört t.o.m. oktober % Prognos Prognosavvikelse mot budget Bokslut Bokfört t.o.m. oktober TOTALT, TKR (Netto) * % Politisk verksamhet K % I N % Infrastruktur, skydd m.m. K % I % N % Flyktingservice K % I % N % Arbetsmarknadsåtgärder K % I % N % Kommungemensam verksamhet Bostadsexploatering K I N IKT-avdelning K % I % N % HR-avdelning K % I N % Ekonomiavdelning K % I % N % Kommunstyrelsens kansli K % I N % Övrig kommungemensam verksamhet K % I N % Räddningstjänst N % KSOF N % * K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

36 Kommunstyrelsen exklusive räddningstjänst och KSOF Efter 10 månader har 75 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 83 procent. Eftersläpningen kan framförallt härledas till ett antal projekt, där starten skjutits fram till 2012, t ex "kontaktcenter" och ny "styrmodell". Verksamheten för flyktingservice visar också höga överskott på grund av att tidigare ersättningar från migrationsverket har periodiserats till framtida intäkter. Samtidigt som kostnaderna för integrationen minskat. Politisk verksamhet Inställda sammanträden med fullmäktige gör att budget för kommunfullmäktige prognostiseras med 250 tkr i överskott, inklusive det nyinrättade planutskottet. Infrastruktur, skydd m.m. Under året har nya politiska uppdrag tillkommit t ex aktualisering av strukturplan för centrala Vallentuna, parkeringsutredning och trafikstrategi. Uppdragen är inte finansierade i årets budget därför prognostiseras ett underskott med 300 tkr. Detta vägs delvis upp av lägre personalkostnd än beräknat. Total prognosticerad avvikelse är -214 tkr. Avseende verksamheten för "totalförsvar & samhällsskydd " så är personalkostnaderna underbudgeterade, orsaken är förändring i tjänsgöringgraden per den 1 april från 50 % till 75 % av heltid. Flyktingservice Prognos kostnader: Ej utnyttjad 600 tkr vid årets slut. Orsak: Flera av de nyanlända har kommit ut i jobb och flyttat. Det innebär att introduktionsersättningskostnaden har minskat. MV:s ersättningar tillfaller kommunen, även om den nyanlände kommer ut innan introduktionstidens slut. Även minskade kostnader för språkundervisning, samt lägre löne- personalkostnader p.g.a. ordinarie handläggares dödsfall. Prognos intäkter: Överskott tkr vid årets slut. Orsak: Det är svårt att budgetera intäkter för integration. Vi har haft inflyttade från annan kommun och fått extra pengar för dem. Samtidigt har flera personer flyttat från kommunen, vilket har inneburit att pengar för introduktion kvarstår. MV har också betalat ut belopp som vi har återsökt. Utöver det har det inkommit stimulanspengar. Arbetsmarknadsåtgärder Prognos kostnader: Ej utnyttjad 450 tkr vid årets slut. Orsak: Generell återhållsamhet. Prognos intäkter: Intäkter kommer minska med 500 tkr vid årets slut. Orsak: Lägre antal deltagare, minskat anställningsstöd från arbetsförmedlingen, färre antal placeringar av externa kunder. IKT-avdelningen Utfallet är i nivå med riktpunkten och noll i prognosavvikelse förutspås. Budget grov skattning pga ny telefoni. Släpar med intäkter relaterat till telefoni, pga att lösning för snabb intern vidarefakturering ej är på plats. Räknar med att komma igång i slutet av året. HR-avdelningen En gemensam upphandling för kompetenskartläggning har dragit ut på tiden, minskade konsultkostnader samt en vakans under senare delen av hösten gör att prognosen blir 400 tkr lägre än budget. Ekonomiavdelningen Lönekostnaderna är lägre än budgeterat beroende på period med vakanser. Kostnader för inhyrd personal /konsulter är i motsvarande belopp högre. Kommunstyrelsens kansli Satsningar på att utveckla Platina kvarstår att göra, möbelinköp pga nytt kansli, därför står budgeten fast. Övrig kommungemensam verksamhet Utfallet ligger under budget. Kontaktcenter och ny styrmodell kommer inte att starta förrän 2012 vilket ger ett överskott på ksek. Den förändrade kansli och nämndsadministrationen ger en direkt effektivisering om 200 tkr för innevarande år och 600 tkr som helårseffekt fr.o.m. september Resurser har omfördelats från nämnderna till kommunstyrelsen enligt beslut i KF. Målsättningen är att under 2012 fullfölja intentionerna i beslutet om gemensamt kansli och nämndsadministration. Det innebär ökad kvalité och kompetens samt ytterligare 700 tkr i minskade kostnader. Den grovt uppskattade ekonomiska effektivsering som framfördes i underlaget för gemensamt kansli och nämndsadministration var 1,8 mnkr. I beräkningen ingick även en effektivisering och synergier mellan kommunstyrelsens kansli och överförmyndarnämndens kansli. Detta beräknades till en besparing på kr.i och med överförmyndarnämndens kansli flyttar till Täby så är det inte möjligt. Den nya PBL som började gälla den 2 maj visade sig dessutom kräva % mer i administration för bygglov, än planerat. (Detta har slagit mot alla Sveriges kommuner). Räddningstjänst Utfallet ligger på riktpunkten t.o.m oktober månad men Storstockholms brandförsvar har haft ett underskott under 2010 och 2011 där Vallentunas andel ligger på 1,0 Mnkr. Hela underskottet för 2010 och 2011 kommer att belasta Vallentuna under KSOF Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början 7 mnkr. Av dessa har 5,1 mnkr tagits i anspråk t.o.m Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året.

37 Ärende 6

38 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll l.o (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott \1ånadsuppföljning oktober sarntliga nämnder (KS 201 i. 359) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen o<:h förslär kommunstyrelsen att godkänna prognosen, Ärendet i korthet Kommunledningskoutoret har utifrån nämndernas månadsllppföljningar gjcnt en ekonomisk analys oc,h en prognos för Ärendets tidigare behandling Handlingar.L Månadsuppföljl1ing efter oktober ~Wll Expedieras till Akl.en Handläggare

39 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar gjort en ekonomisk analys och en prognos för Bakgrund Det ekonomiska utfallet per oktober Det bokförda resultatet för kommunen per 31 oktober är 55,9 mnkr vilket är bättre än motsvarande del av budget. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 30,0 mnkr. Årsprognos för 2011 Prognosen för hela årets resultat är +14,0 mnkr vilket till större delen förklaras av ökade skatteintäkter och lägre investeringstakt än budgeterat. Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 2,5 mnkr. Resultatförbättringen motverkas samtidigt av att pensionskostnaderna ökar med 7,5 mnkr jämfört med budget. För en överblick av budget för 2011, utfall per oktober samt årsprognos, se tabell 1. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

40 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/8 Tabell 1 Resultaträkning utfall , budget 2011 samt helårsprognos Belopp i tkr Budget Okt Prognos Avvikelse 2010 Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar/nedskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Avgår: realisationsvinster Resultat enligt balanskravet Skatter, generella statsbidrag och utjämning Totalt har kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökat med 14,8 miljoner kronor jämfört med budget. Beroende av sänkt uppräkningsfaktor 2011 har överskottet minskat med 2,2 miljoner kronor sedan delårsrapporten. De preliminärt utbetalade skatteintäkterna 2010 har visat sig vara för låga. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos (okt) handlar det om en ökning med 21,0 miljoner kronor. I bokslutet 2010 togs 16,8 miljoner kronor upp så det handlar om en förbättring med 4,2 miljoner kronor. Skatteunderlaget 2011 ger en ökad nettoskatteintäkt om 11,3 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften för 2011 är 0,7 miljoner kronor lägre än den som låg till grund för budgeten.

41 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/8 Avskrivningar Prognosen för avskrivningarna är plus 3,2 miljoner kronor. En något lägre investeringstakt än budgeterat är orsaken. Finansiella kostnader och intäkter Prognosen över de finansiella intäkterna följer budget medan det förutspås en positiv avvikelse på 1 miljoner kronor för kostnaderna. Orsaken till underskottet är ett något uppskjutet lånebehov på grund lägre investeringstakt jämfört mot budget. Övriga centrala kostnader och intäkter Pensionskostnaderna ökar med 7,5 mnkr jämfört med budget. Sveriges Kommuner och Landsting har sänkt diskonteringsräntan för pensionsskulden. Enligt regelverket riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07, definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. En nuvärdesberäknad skuld blir högre med lägre ränta och vice versa. Återbetalning av moms efter omprövningar i kommunkontosystemet åren medför en nettointäkt på 1 miljon kronor.

42 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/8 Tabell 2 Driftsredovisning utfall , budget 2011 samt helårsprognos Nämnd Belopp mnkr Budget Okt Prognos Avvikelse Bokslut Kommunstyrelse % KS OF % Överförmyndarnämnd % Samhällsbyggnadsnämnd % Myndighetsnämnd % Fritidsnämnd % Kulturnämnd % Barn- och ungdomsnämnd % Skolpengsram % Utbildningsnämnd % Gymnasiepeng % Socialnämnd % Summa nämnder % Interna poster och övriga 1) % kostnader och intäkter Verksamhetens nettokostnad % Prognosen negativ för tre nämnder samt för skol- och gymnasiepengen De bokförda nettokostnaderna för driftsekonomin per oktober uppgår till 1019 mnkr vilket motsvarar 81 procent av årsbudgeten. Detta ska jämföras med den linjära riktpunkten på 83 procent (se tabell 2). Sammantaget ger nämndernas prognos tillsammans med vår bedömning av övriga poster inom driftsredovisningen ett överskott på 13,5 mnkr mot budget. Nämnderna prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Detta är en förbättring mot prognosen som lämnades i augusti då ett samlat underskott på 1,4 miljoner kronor redovisades.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

VaSaRu-uppföljning efter första tertialet 2009

VaSaRu-uppföljning efter första tertialet 2009 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunstaben TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt 08-587 850 37 1 Vallentunas

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27

KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 09.00 12.35 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C), Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Månadsuppföljning efter oktober 2009

Månadsuppföljning efter oktober 2009 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomiavdelningen TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt 08-587 850 37

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-10 Tid och plats Kl 18.00 Kultursalen, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Övriga kallade

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-03 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, kanslichef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kommunstyrelsen 2009-11-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kallade tjänstemän Tf Kommundirektör

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2072-06-14 1s (20) 9s7 Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS 20t2.279) Beslut Arbetsutskottets förslag:

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-17 DNR KS 2014.480 EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-01 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-01 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, kanslichef

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-10-18 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalkontoret, Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Inga-Lill Björklund, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-01-17 2 KS 1 Dnr 2011.291-37 Verksamhetsplan 2012 för Energi- och klimatrådgivning för Lessebo kommun För att öka kännedom om energi- och klimatrådgivarnas verksamhet i kommunen kräver

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-11-17 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-10 DNR KS 2015.313 EMELIE HALLIN SID 1/3 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Överföring

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12. Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna

K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12. Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12 Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna Kallade tjänstemän Pernilla Järveroth, förvaltningschef, Sofia Nilsson, nämndsekreterare,

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 44 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 44 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-03-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 44 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner KS

Redovisning av obesvarade motioner KS Redovisning av obesvarade motioner 201 10 KS 201.420 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 201-11-1 184 Redovisning av obesvarade motioner 201 (KS 201.420) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer