Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna"

Transkript

1 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén, kanslichef Övriga kallade Vallentuna den 29 november 2011 Örjan Lid Ordförande Victor Kilén Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (25) Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet (KS ) Informationsärende - Tryggare Vallentuna och samverkansöverenskommelsen Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen (KS ) Månadsuppföljning efter oktober 2011 (KS ) Svar Granskning avtalsstyrning (KS ) Svar Granskning Intern kontroll - Materiella anläggningstillgångar (KS ) Gynna lokal produktion i kommunal upphandling (KS ) Strategi för esamhället (KS ) Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen o (KS ) Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel (KS ) Samarbetsavtal - gemensamt överförmyndarnämnds kansli (KS ) Ny tjänstemannaorganisation för samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 2012 (KS ) Förslag till parkeringsnormer för Vallentuna kommun (KS ) Hållplats Byle på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun (KS ) Försäljning av mark i Fågelsången, Bällsta 5:260 (KS ) Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 (KS ) Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC i Garns- Ekskogen (KS ) Borgen Vallentunavatten AB, 2011 (KS ) Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59), tjäns (KS ) Anmälningslista ( ) Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (25) Kommunstyrelsen Val av justerare

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (25) Kommunstyrelsen Fastställande av dagordning

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (25) Kommunstyrelsen Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet (KS Beslut ) Kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Det kommunala handikapprådet (KHR) har meddelat att de önskar byta namn till Kommunala funktionshinderrådet. Begreppet "handikapp" bör inte längre användas, utan ersätts istället av "funktionshinder". Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet Expedieras till Akten

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (25) Kommunstyrelsen Informationsärende - Tryggare Vallentuna och samverkansöverenskommelsen.

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (25) Kommunstyrelsen Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen (KS ) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning och prognos av ekonomin för kommunstyrelsen efter oktober Av kommunstyrelsens rambudget så har 75 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 83 procent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inom flyktingservice där en stor del av introduktionsersättningarna som tidigare inkommit har periodiserats som nuvarande och kommande intäkter. Samtidigt har kostnaderna för flyktingintroduktionen på arbetsmarknaden minskat. En del projekt som ligger under kommunstyrelsen har också senarelagts till Detta sammantaget gör att prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli 4,5 mkr i överskott. Förbrukningen inom räddningstjänsten ligger på riktpunkten, men prognosavvikelsen uppgår till 1,0 mkr i underskott vid årets slut. Anledningen till detta är att ett underskott hos Storstockholms brandförsvar måste täckas upp för både 2010 och Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var sju miljoner kronor vid årets början. Av dessa har 5,1 miljoner kronor tagits i anspråk till och med oktober Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. KS_Driftekonomi_MU_Okt_ Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen Expedieras till Kommundirektör Ekonomichef Personalchef IT- och Kommunikationschef Planeringschef Kanslichef

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (25) Kommunstyrelsen Månadsuppföljning efter oktober 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar gjort en ekonomisk analys och en prognos för Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Månadsuppföljning efter oktober 2011 Expedieras till Akten Handläggare

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (25) Kommunstyrelsen Svar Granskning avtalsstyrning (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisionsrapporten. Ärendet i korthet På uppdrag av Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat styrningen och uppföljningen av avtal med externa utförare av uppgifter som kommunen annars skulle ha utfört i egen regi. Föremål för granskningen var kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden. Den revisionsfråga som besvaras i rapporten är: Ger avtalens utformning förutsättningar för att nämnderna ska kunna upprätthålla en tillräcklig intern kontroll? Rapporten är överlämnad till kommunstyrelsen för yttrande. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Svar Granskning avtalsstyrning, tjänsteskrivelse Expedieras till Revisorer Upphandlingsenheten Samtliga nämnder

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (25) Kommunstyrelsen Svar Granskning Intern kontroll - Materiella anläggningstillgångar (KS Beslut ) Kommunstyrelsen godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisionsrapporten. Ärendet i korthet På uppdrag av Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer har kommunal sektor inom PwC gjort en granskning av intern kontroll med inriktning på anläggningsregistret och de materiella anläggningstillgångarna. Granskningen omfattar dels en kartläggning av rutinen i kommunen (en så kallad flödesbeskrivning) med genomgång av vilka kontroller som görs och vilka riktlinjer/anvisningar som kommunen har, dels en registeranalys av kommunens anläggningsregister gentemot Lantmäteriverkets fastighetsregister samt dessutom olika verifieringar. Den revisionsfråga som ska besvaras är: "Är Kommunstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar tillräcklig?" I samband med granskningen har även ett antal kontrollmål formulerats. Utifrån granskningen görs bedömningen att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Ett antal rekommendationer för att ytterligare stärka den interna kontrollen lämnas i granskningsrapporten. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Svar Granskning Intern kontroll - Materiella anläggningstillgångar Expedieras till Revisorer Ekonomichef Handläggare Arkivet

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (25) Kommunstyrelsen Gynna lokal produktion i kommunal upphandling (KS ) Beslut Kommunstyrelsen utreder upphandling med uppdelning i mindre inköpsområden. Ärendet i korthet Kommunfullmäktige beslutade den 4 oktober 2010 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om möjligheter att gynna lokal produktion i kommunens upphandlingar. Uppdraget har sitt ursprung i motionen Gynna lokal produktion daterad 14 december Det är möjligt att gynna lokal produktion i upphandlingar. Det finns två vägar att gå: Indela upphandlingen i mindre inköpsområden. Samordnade transporter - distributionscentral Indela upphandlingen i mindre inköpsområden. Detta innebär att Vallentuna kommun indelas i mindre områden fördelat antingen på en förskola eller på en grupp förskolor och skola eller ett äldreboende. För att få den bästa indelningen behöver det genomlysas i en förstudie. I förstudien behöver det även analyseras vilka lokala producenter som finns inom en bestämd radie och som därför kan vara intressant för Vallentuna, vilka förutsättningar har dessa lokala producenter att leverera till Vallentuna, vilka volymer behöver producenterna leverera per gång och hur stor radie kan de leverera inom. Dessutom behöver utredas vilka kök som har möjlighet att ta emot leveranser från lokala producenter utifrån om det blir volymökningar, behövs större lagerutrymmen, eller andra tillagningssätt, behövs stekbord. Om kommunen beslutar att upphandlingen ska delas i mindre inköpsområden måste det anges att kommunen kommer att anta fler ramavtalsleverantörer per inköpsområde. * Samordna transporterna - distributionscentral * Samordna transporterna distributionscentral är ett annat sätt att gynna lokala produktioner på. En distributionscentral kan delas med flera kommuner och detta kan ge stora miljövinster. Samordnade transporter kan användas inom både torra (kontors- och städmaterial samt kolonialvaror) och kylda varor (livsmedel) vilket ge färre transportbilar till förskolor, skolor och äldreboende. Vinnande i att ha en distributionscentral är dels de lokala producenterna som då bara behöver leverera till ett leveransställe och dels kommunen själv som kan minska sina miljö- och klimatpåverkan. Att utreda införande av samordnade transporter och distributionscentral är en större utredning som kräver ytterligare resurser. Att använda sig av detta alternativ i den kommande livsmedelsupphandlingen med planerad annonsering tidig höst 2012 är svårt ur tidsaspekten. Dvs. det är praktiskt svårt att hinna utreda och bygga upp organisation och system för detta innan upphandling. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (25) Kommunstyrelsen Gynna lokal produktion i kommunal upphandling Expedieras till Akten

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (25) Kommunstyrelsen Strategi för esamhället (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun ska arbeta enligt SKLs Strategi för esamhället och följa deras rekommendationer i sitt utvecklingsarbete mot en effektiv och ändamålsenlig e- förvaltning. Detta ska ske under förutsättning att arbetet inte medför någon merkostnad för kommunen. Ärendet i korthet SKLs styrelse rekommenderar kommuner, landsting och regioner att för sin del anta strategin för esamhället. Strategin är framtagen för att stödja samverkan kring utveckling av e-fövaltning. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Strategi för esamhället Expedieras till Akt, SKL

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (25) Kommunstyrelsen Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt Beslut alkohollagen, tobakslagen och lagen o (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avtal tecknas mellan Täby kommun och Vallentuna om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln åt Vallentuna kommun, medan beslut som följer härav fattas av Vallentuna kommun. Ärendet i korthet Frågan om gemensam alkoholhandläggning, myndighetsutövning enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln har aktualiserats inom Stockholm Nordost. Österåker har liksom Täby och Vaxholm uttryckt önskemål om att i SRMH:s uppdrag även inkludera besluten enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om tillsyn över läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Norrtälje och Vallentuna som inte ingår i den gemensamma nämnden önskar däremot teckna särskilda avtal med Täby om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln som sedan ligger till grund för beslut som fattas av respektive kommun. En samlokalisering med möjligbet till specialisering och en större organisatorisk frihet skulle ge en effektivare organisation med en bättre service till restauranger och försäljningsställen och en bättre möjlighet för kommunerna att fullfölja sina uppdrag. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2. Tjänsteskrivelse SF 3. Utredning Expedieras till Socialnämnden Akten

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (25) Kommunstyrelsen Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, Beslut tobakslagen och lagen om handel (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa avgifter för kommunens handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel i enlighet med socialnämndens förslag, samt att avgifterna ska träda i kraft från och med den 1 februari Ärendet i korthet I samband med beslut att teckna avtal med Täby om en samlokaliserad handläggning och tillsyn så föreslås Vallentuna kommun att fatta beslut om nya avgifter som utgår ifrån att kostnadstäckningen för kommunens handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria läkemedel är 100%. Avgiftsförslaget utgår från den modell som Norrtälje kommun tillämpar med några kompletterande avgiftskategorier som tillkommit i samband med nya alkohollagen. Modellen har lett till att Norrtälje idag har full kostnadstäckning avseende den kommunala skyldigheten att utöva och kontroll enligt berörda lagar. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Tjänsteskrivelse SF 2. Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Expedieras till Socialnämnden Akten

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (25) Kommunstyrelsen Samarbetsavtal - gemensamt överförmyndarnämnds kansli (KS Beslut ) Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtalet och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att teckna avtalet med Täby kommun, Norrtälje kommun och Österåkers kommun. Ärendet i korthet Den 17 oktober 2011 beslutade kommunfullmäktige att Vallentuna kommun ska medverka i bildandet av ett gemensamt kansli för överförmyndarverksamheten i kommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker med start den 1 januari Det gemensamma överförmyndarkansliet ska ha sitt säte i Täby kommun och driftskostnaderna för det gemensamma överförmyndarkansliet ska inte överstiga de sammanlagda kostnaderna enligt dagens organisation. När det gäller kostnader ska dessa fördelas kommunerna emellan i proportion till verksamhetens omfattning i respektive kommun. Fullmäktige gav även kommunstyrelsen i uppdrag att teckna samverkansavtal med berörda kommuner enligt med fullmäktiges beslut. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande. Handlingar 1. Samarbetsavtal - gemensamt överförmyndarnämnds kansli Expedieras till Akt Täby kommun Kommundirektör Kanslichef

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (25) Kommunstyrelsen Ny tjänstemannaorganisation för samhällsbyggnadsförvaltningen från Beslut och med 2012 (KS ) Kommunstyrelsen antar förslag till ny organisation för samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer från och med januari 2012 att vara en förvaltning under kommunstyrelsen. Den nya förvaltningen ska samordna frågor rörande översiktsplanering och andra planer av strukturell karaktär. Nuvarande planavdelning på kommunledningskontoret kommer att integreras i den nya organisationen för att skapa effektiva samordnade arbetsprocesser för planeringsfrågor. I övrigt kommer förvaltningen att arbeta med samma verksamhetsområde som tidigare inom det tekniska området med tillägg för förvaltning av kommunens fritidsfastigheter. En ny befattning som jurist tillförs samhällsbyggnadsförvaltningen placerad direkt under förvaltningschefen. Denna juristfunktion ska också kunna bistå hela kommunen och fungera som kommunjurist. Förvaltningen kommer att vara tjänstemannaorganisation åt den nya "Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden". Den nya nämndens uppgifter hanteras idag inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Ny tjänstemannaorganisation för samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 2012 Expedieras till Akt SBN Kommundirektör Kanslichef

18 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (25) Kommunstyrelsen Förslag till parkeringsnormer för Vallentuna kommun (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna de parkeringsnormer med tillhörande principer för zonindelning som redovisas i rapporten Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun, daterad Normerna ersätter de normer för bostäder som redovisas i Riktlinjer för utvecklingsområdet centrala Vallentuna", godkänd av kommunfullmäktige KF 78. Ärendet i korthet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en utredning vad gäller kommunens bestämmelser rörande antal parkeringsplatser och p-norm samt att ge förslag på alternativ lösning. Nu gällande parkeringsnormer för Vallentuna kommun redovisas i Riktlinjer för utvecklingsområdet centrala Vallentuna, godkänd av kommunfullmäktige KF 78. Föreslagna normer basers på inventering av det faktiska bilplatsbehovet samt ett resonemang kring framtida bilinnehav, andelen tjänstebilar samt en viss felmarginal vad gäller befintligt statistikunderlag. Hänsyn har dessutom tagits till parkeringsnormer i jämförbara kommuner i Stockholms län. Behovet av bil varierar stort mellan olika områden i Vallentuna. Det går tydligt att utläsa en koppling mellan lågt bilinnehav och närhet till god kollektivtrafik. Parkeringsnormerna sätts därför utifrån en zonindelning som baseras på närhet till befintlig kollektivtrafikoch dess turtäthet. Tre olika zoner föreslås, där zon 1 är områden med mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik i form av närhet till Roslagsbanans stationer. Zon 2 är områden med god kollektivtrafik i form av närhet till busshållplatser. Zon 3 är de områden som ligger utanför zon 1 och 2. Föreslagna normer är lägre än både nu gällande normer samt de normer som föreslagits för detaljplanering i Åby Ängar. De bedöms vara rimliga utifrån förutsättningarna i Vallentuna kommun samt helt i linje med Översiktsplanes intentioner om att Vallentuna ska utvecklas till en attraktiv småstad som aktivt bidrar till en växande och hållbar storstadsregion. Ärendets tidigare behandling Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Förslag till parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun 2. Förslag till Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun Expedieras till akten

19 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 19 (25) Kommunstyrelsen Hållplats Byle på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun (KS Beslut ) Kommunstyrelsen uttalar att Vallentuna kommun inte anser att det är motiverat att anlägga en ny hållplats på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun mellan Täby Kyrkby station och Kragstalunds station. Avståndet mellan Kragstalunds station och efterfrågad ny hållplats är mycket kort. Tidsvinsten för dagens och tilltänkta resenärer med Roslagsbanan som förutsätts använda en ny hållplats inom Vallentuna kommun mellan stationerna Täby Kyrkby och Kragstalund kan enligt Vallentuna kommun inte motivera den restidsförlust för genomresande resenärer som uppstår. Ärendet i korthet Flera privatpersoner har till SL framfört önskemål att Byle station återinrättas på Roslagsbanan i samband med arbetet av rapporten Förstudie kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan inklusive dubbelspår etapp 2. SL har tillsammans med Täby kommun studerat och avfärdat möjligt hållplats läge söder om Loke/Vasavägen i Täby kommun med anledning av att privat mark behöver tas i anspråk och att banan behöver höjas vid det tilltänkta hållplatsläget för att plattformarna ska få en acceptabel maxlutning. Täby kommun efterfrågar nu ett hållplatsläge i Byle lokaliserad inom Vallentuna kommun. SL avser att ställa samman ett PM med motiv varför SL inte har för avsikt att inrätta en ny hållplats i Vallentuna och önskar samtidigt Vallentuna kommuns yttrande i frågan. Ärendets tidigare behandling KSAU KS Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU KSAU KSAU Handlingar 1. Tjänsteskrivelse hållplats Byle på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun Expedieras till Akten AB Storstockholms Lokaltrafik

20 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 20 (25) Kommunstyrelsen Försäljning av mark i Fågelsången, Bällsta 5:260 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal om försäljning av fastigheten Bällsta 5:260 till Jaan Ingel AB för kr Ärendet i korthet Planeringsavdelningen på kommunledningskontoret har upprättat ett köpeavtal för försäljning av fastigheten Bällsta 5:260, 3985 kvm till Jaan Ingel AB med tillträde 10 februari Köpeskillingen är kr. Försäljningspriset är uppdelat i två nivåer p.g.a. den kraftledning som är dragen över fastigheten. Pris för mark upplåten för kraftledning är 400 kr per kvm, total yta 900 kvm. Pris för resterande mark är 900 kr per kvm, total yta kvm. Köpeskillingen erläggs med 10 % som handpenning när avtal växlas och resterande vid tillträdet. Orsaken till det lägre priset under kraftledningen är att den marken inte kan bebyggas annat än till parkeringsyta för personbilar. Kraftledningen har haft en negativ inverkan på möjligheten att få fastigheten såld trots att läget på fastigheten ur skyltsynpunkt är mycket bra och markförhållandena i övrigt är goda. Jaan Ingel AB har i dag sin verksamhet i Täby/Arninge och har för avsikt att flytta till Vallentuna. Företagets verksamhetsområde är inom kontorsmaterial, de designar, importerar, lagerhåller, trycker och graverar. Försäljningen sker via presentreklam- och kontorsmaterialföretag inom och utanför Sverige. På fastigheten ska byggas en kombinerad kontors- och lagerbyggnad. Ärendets tidigare behandling Handlingar 1. Försäljning av mark i Fågelsången, Bällsta 5: Förslag till köpeavtal Expedieras till Akten

21 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 21 (25) Kommunstyrelsen Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 Beslut (KS ) Planutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anslå 1 miljon kronor i investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön Ärendet i korthet Vallentunasjön är sedan länge övergödd, har dåligt siktdjup och drabbas av återkommande algblomningar. Vallentuna kommun samverkar med Täby kommun om åtgärder för att komma till rätta med problemen. Under 2010 och 2011 har trålning efter vitfisk utförts under sommarhalvåret. Uppföljning av vattenkvalitet och växt- och djurplankton sker kontinuerligt. Mängden vitfisk som togs upp med trål minskade med 60 % från fiskesäsongen 2010 till fiskesäsongen 2011, vilket innebär att beståndet av vitfisk i sjön sannolikt har minskat i motsvarande utsträckning. Mängden djurplankton i sjön har ökat sedan Detta är en positiv utveckling. För att fortsätta den positiva utvecklingen och ytterligare reducera beståndet av vitfisk föreslås fortsatta åtgärder, med bl.a. fiske med bottengarn och uppföljning av vattenkvalitet under Total kostnad för 2012 beräknas till 2 miljoner kronor. Vallentuna kommun och Täby kommun delar lika på kostnader i projektet. Täby kommun har anslagit 1 miljon kronor för verksamhet Ärendets tidigare behandling KSAU KS Handlingar 1. Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 Expedieras till Akten

22 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 22 (25) Kommunstyrelsen Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC Beslut i Garns-Ekskogen (KS ) Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra några förändringar i detaljplanerna för Garns-Ekskogen och Älgeby avseende planbestämmelserna för avlopp. Ärendet i korthet Det har väckts en fråga om möjligheterna till ändring av detaljplanebestämmelserna avseende avloppslösningar. Frågan gäller om möjligheterna att tillåta minireningsverk i områdena Garns- Ekskogen och Älgeby. Ärendets tidigare behandling Handlingar 1. Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC i Garns-Ekskogen 2. Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC i Garns-Ekskogen, utkast 2 Expedieras till akt SBF Ise Roos

23 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 23 (25) Kommunstyrelsen Borgen Vallentunavatten AB, 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen på 11,0 mnkr budgetåret Ärendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån på 11,0 mnkr. Lånet är en förutsättning för att kunna fortsätta byggnationen av vatten- och avloppsledningar till Hagaskolan, huvudledning Etapp 3, Skoga, Ekskogen samt relining och Lindö pumpstation. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Investeringen finansieras fullt ut via VA-taxan varför det är en minimal ekonomisk risk för kommunen. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 2010 till 157,7 mnkr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Borgen Vallentunavatten AB, 2011, tjänsteskrivelse 2. Budget för år 2011 koncernen Roslagsvatten AB 3. Anhållan om kommunal borgen och protokoll nr 34 Styrelsemöte i Vallentunavatten AB Expedieras till Redovisningsansvarig Marie Wallin Vallentunavatten AB Roslagsvatten AB

24 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 24 (25) Kommunstyrelsen Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal Beslut verksamhet (SOU 2011:59), tjäns (KS ) Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Vallentuna kommuns yttrande avseende betänkande Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) till Finansdepartementet. Ärendet i korthet Regeringen beslutade den 25 mars 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag om hur procykliska variationer i kommuners och landstings verksamheter kan förebyggas. Den 15 september 2011 lämnade utredningen sitt betänkande "Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet", SOU 2011:59. Betänkandet har skickats ut på remiss till samtliga kommuner och landsting samt till vissa myndigheter och organisationer. Svar på remissen ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 13 januari Det kompletta utredningsförslaget återfinns på: Utredaren presenterar förslag inom två områden: Resultatutjämningsreserv Kommuner och landsting ska ha möjlighet att sätta av medel i en resultatutjämningsreserv, som kan tas i anspråk för att klara balanskravet när intäktsutvecklingen är svag. Vallentuna kommun yttrar sig positivt till förslaget. Central kommunstabiliseringsfond Kommunerna och landstingen ska sätta av medel till en central kommunstabiliseringsfond, som innebär en garanti om en lägsta utveckling av det kommunala skatteunderlaget på 2,2 procent. Vallentuna kommun avstyrker förslaget. Ärendets tidigare behandling Handlingar 1. Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59), tjänsteskrivelse 2. Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU ) 3. Sammanfattning Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011_59) Expedieras till Finansdepartementet

25 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 25 (25) Kommunstyrelsen Anmälningslista ( ) Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens planutskott Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik KS Patric Andersson (Vallentuna kommun) Näringsidkarkredit - långfristig, Skuldebrev, Vallentunavatten AB Skrivelser Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik Samhällsbyggnadsförva ltningen (Vallentunakommun) Förhandsbesked Nybyggnad av maskinhall, GRANA 1: Kommunfullmäktige (Vallentuna kommun) Samhällsbyggnadsförva ltningen (Vallentuna kommun) Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Beviljat bygglov Vallentuna prästgård 1:147 (Industrivägen 2) Kungörelse av beslut, Delegationsbeslut Registrator Klk Cirkulär 11:50 från Sveriges kommuner och Landsting Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI Registrator Klk Cirkulär 11:51 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta Cirkulär Bilaga Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 11:51 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

26 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 3 Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet KS Månadsuppföljning oktober 2011 kommunstyrelsenks Månadsuppföljning oktober samtliga nämnderks Granskning avtalsstyrning KS Granskning av intern kontroll materiella anläggningstillgångar KS Gynna lokal produktion i kommunal upphandling KS Strategi för esamhället KS Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemede KS Samarbetsavtal gemensamt överförmyndarnämndskansli KS Ny tjänstemannaorganisation för samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 2012 KS Förslag till parkeringsnormer för Vallentuna kommunks Hållplats Byle på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun KS Försäljning av mark i Fågelsången, Bällsta 5:260 KS Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 KS Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC i Garns-Ekskogen KS Borgen Vallentunavatten AB, 2011 KS Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) KS

27 Ärende 3

28 VALLENTUNA KOMMUN Sarnrnanträdesprotokoil Kommunstyrelsens arbetsutskott :; (19} 175 Namnbyte på handikapprådet, förslag till KS (KS 20iL303) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen och föres1<'lf kommunstyrelsen att göra detsamma. Ärendet i korthet Det kommunala handikapprådet (KHR) har meddelat att dc önskar byta namn till Kommunala funktionshinderrådet. Begreppet "handikapp" hör inte längre användas, utan ersätts istället av "funktionshinder". Ärendets tidigare behandling Handlingar L lllformationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet 2. Namnbyte på handikapprädet Expedieras till Akten

29 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KALLE SÖNNERGREN SID 1/1 KOMMUNSEKRETERARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Det kommunala handikapprådet (KHR) har meddelat att de önskar byta namn till Kommunala funktionshinderrådet. Begreppet "handikapp" bör inte längre användas, utan ersätts istället av "funktionshinder". Handlingar 1. Namnbyte på handikapprådet 2. Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Victor Kilén Kanslichef Ska expedieras till: Akten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

30 VALLENTUNA KOMMUN Kommunalt handikappråd Sammanträdesprotokoll 8 sept (14) 28 Namnbyte på handikapprådet Beslut att föreslå kommunstyrelsen att handikapprådet byter namn till kommunala funktionshinderrådet. Ärendet i korthet Socialstyrelsens terminologiråd har gått ut med rekommendationen att inte längre använda begreppet "handikapp". Idag säger vi inte att människor är "handikappade". Ordet funktionsnedsättning beskriver att en person har en nedsättning aven fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och omgivningen, när det finns brister som begränsar en individs möjligheter att vara delaktig. Med anledning av ovanstående väcktes frågan om ett namnbyte på KHR:s sammanträde i februari. Frågan behandlades även på samanträdet i maj där man beslutade att beslut ska tas på KHR i sept. Expedieras till: Kommunstyrelsen H4. ~'g VaJlentuna kommun

31 Ärende 5

32 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsuppföljning oktober kommunstyrelsen eks ) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen och föreslår kommunstyrelsen alt godkänna prognosen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning oeh prognos av ekonomin för kommunstyrelsen efter oktober Av kommunstyrelsens rambudget så har 75 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 8:3 proeent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inorn flyktingserviee chif en stor del av introduktionsersättningarna som tidigare inkommit har periodiserats som nuvarande oeh kommande intäkter. Samtidigt har kostnaderna för f1yktingintroduktionen på arbetsmarknaden minskat. En del projekt som ligger under kommunstyrelsen har också senarelagts till Detta sammantaget gör att prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli 4,5 mkr i överskott. Förbrukningen inom räddningstjänsten ligger på riktpunkten, men prognosavvikclsen uppgal' till 1,0 mkr i underskott vid årets slut. Anledningen till detta iii' att ett underskott hos Storstockholms brandförsvar måste täckas upp för både 2010 och Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var ~ju miljoner kronor vid årets början. Av dessa har 5,1 mi\joner honor tagits i anspråk till och med oktober Bedömningen är att aterstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. Ärendets tidigare behandling Handlingar L Manadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen 2. KS_.. Driftekonomi MU Okt 2011 Expedieras till!{onmlundi.rektör Ekonomichef Personalchef 1'1'- oeh Kommunfkai.lonsdwf Plancringsehef!{anslkhef Juster,mdes sign

33 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS LARS ODELMARK SID 1/2 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning och prognos av ekonomin för kommunstyrelsen efter oktober Av kommunstyrelsens rambudget så har 75 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 83 procent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inom flyktingservice där en stor del av introduktionsersättningarna som tidigare inkommit har periodiserats som nuvarande och kommande intäkter. Samtidigt har kostnaderna för flyktingintroduktionen på arbetsmarknaden minskat. En del projekt som ligger under kommunstyrelsen har också senarelagts till Detta sammantaget gör att prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli 4,5 mkr i överskott. Förbrukningen inom räddningstjänsten ligger på riktpunkten, men prognosavvikelsen uppgår till 1,0 mkr i underskott vid årets slut. Anledningen till detta är att ett underskott hos Storstockholms brandförsvar måste täckas upp för både 2010 och Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var sju miljoner kronor vid årets början. Av dessa har 5,1 miljoner kronor tagits i anspråk till och med oktober Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. Handlingar 1. Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen 2. KS_Driftekonomi_MU_Okt_2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

34 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Kommundirektör Ekonomichef Personalchef IT- och Kommunikationschef Planeringschef Kanslichef

35 Riktpunkt 83% Verksamhetsblock Budget Bokfört t.o.m. oktober % Prognos Prognosavvikelse mot budget Bokslut Bokfört t.o.m. oktober TOTALT, TKR (Netto) * % Politisk verksamhet K % I N % Infrastruktur, skydd m.m. K % I % N % Flyktingservice K % I % N % Arbetsmarknadsåtgärder K % I % N % Kommungemensam verksamhet Bostadsexploatering K I N IKT-avdelning K % I % N % HR-avdelning K % I N % Ekonomiavdelning K % I % N % Kommunstyrelsens kansli K % I N % Övrig kommungemensam verksamhet K % I N % Räddningstjänst N % KSOF N % * K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

36 Kommunstyrelsen exklusive räddningstjänst och KSOF Efter 10 månader har 75 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 83 procent. Eftersläpningen kan framförallt härledas till ett antal projekt, där starten skjutits fram till 2012, t ex "kontaktcenter" och ny "styrmodell". Verksamheten för flyktingservice visar också höga överskott på grund av att tidigare ersättningar från migrationsverket har periodiserats till framtida intäkter. Samtidigt som kostnaderna för integrationen minskat. Politisk verksamhet Inställda sammanträden med fullmäktige gör att budget för kommunfullmäktige prognostiseras med 250 tkr i överskott, inklusive det nyinrättade planutskottet. Infrastruktur, skydd m.m. Under året har nya politiska uppdrag tillkommit t ex aktualisering av strukturplan för centrala Vallentuna, parkeringsutredning och trafikstrategi. Uppdragen är inte finansierade i årets budget därför prognostiseras ett underskott med 300 tkr. Detta vägs delvis upp av lägre personalkostnd än beräknat. Total prognosticerad avvikelse är -214 tkr. Avseende verksamheten för "totalförsvar & samhällsskydd " så är personalkostnaderna underbudgeterade, orsaken är förändring i tjänsgöringgraden per den 1 april från 50 % till 75 % av heltid. Flyktingservice Prognos kostnader: Ej utnyttjad 600 tkr vid årets slut. Orsak: Flera av de nyanlända har kommit ut i jobb och flyttat. Det innebär att introduktionsersättningskostnaden har minskat. MV:s ersättningar tillfaller kommunen, även om den nyanlände kommer ut innan introduktionstidens slut. Även minskade kostnader för språkundervisning, samt lägre löne- personalkostnader p.g.a. ordinarie handläggares dödsfall. Prognos intäkter: Överskott tkr vid årets slut. Orsak: Det är svårt att budgetera intäkter för integration. Vi har haft inflyttade från annan kommun och fått extra pengar för dem. Samtidigt har flera personer flyttat från kommunen, vilket har inneburit att pengar för introduktion kvarstår. MV har också betalat ut belopp som vi har återsökt. Utöver det har det inkommit stimulanspengar. Arbetsmarknadsåtgärder Prognos kostnader: Ej utnyttjad 450 tkr vid årets slut. Orsak: Generell återhållsamhet. Prognos intäkter: Intäkter kommer minska med 500 tkr vid årets slut. Orsak: Lägre antal deltagare, minskat anställningsstöd från arbetsförmedlingen, färre antal placeringar av externa kunder. IKT-avdelningen Utfallet är i nivå med riktpunkten och noll i prognosavvikelse förutspås. Budget grov skattning pga ny telefoni. Släpar med intäkter relaterat till telefoni, pga att lösning för snabb intern vidarefakturering ej är på plats. Räknar med att komma igång i slutet av året. HR-avdelningen En gemensam upphandling för kompetenskartläggning har dragit ut på tiden, minskade konsultkostnader samt en vakans under senare delen av hösten gör att prognosen blir 400 tkr lägre än budget. Ekonomiavdelningen Lönekostnaderna är lägre än budgeterat beroende på period med vakanser. Kostnader för inhyrd personal /konsulter är i motsvarande belopp högre. Kommunstyrelsens kansli Satsningar på att utveckla Platina kvarstår att göra, möbelinköp pga nytt kansli, därför står budgeten fast. Övrig kommungemensam verksamhet Utfallet ligger under budget. Kontaktcenter och ny styrmodell kommer inte att starta förrän 2012 vilket ger ett överskott på ksek. Den förändrade kansli och nämndsadministrationen ger en direkt effektivisering om 200 tkr för innevarande år och 600 tkr som helårseffekt fr.o.m. september Resurser har omfördelats från nämnderna till kommunstyrelsen enligt beslut i KF. Målsättningen är att under 2012 fullfölja intentionerna i beslutet om gemensamt kansli och nämndsadministration. Det innebär ökad kvalité och kompetens samt ytterligare 700 tkr i minskade kostnader. Den grovt uppskattade ekonomiska effektivsering som framfördes i underlaget för gemensamt kansli och nämndsadministration var 1,8 mnkr. I beräkningen ingick även en effektivisering och synergier mellan kommunstyrelsens kansli och överförmyndarnämndens kansli. Detta beräknades till en besparing på kr.i och med överförmyndarnämndens kansli flyttar till Täby så är det inte möjligt. Den nya PBL som började gälla den 2 maj visade sig dessutom kräva % mer i administration för bygglov, än planerat. (Detta har slagit mot alla Sveriges kommuner). Räddningstjänst Utfallet ligger på riktpunkten t.o.m oktober månad men Storstockholms brandförsvar har haft ett underskott under 2010 och 2011 där Vallentunas andel ligger på 1,0 Mnkr. Hela underskottet för 2010 och 2011 kommer att belasta Vallentuna under KSOF Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början 7 mnkr. Av dessa har 5,1 mnkr tagits i anspråk t.o.m Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året.

37 Ärende 6

38 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll l.o (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott \1ånadsuppföljning oktober sarntliga nämnder (KS 201 i. 359) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen o<:h förslär kommunstyrelsen att godkänna prognosen, Ärendet i korthet Kommunledningskoutoret har utifrån nämndernas månadsllppföljningar gjcnt en ekonomisk analys oc,h en prognos för Ärendets tidigare behandling Handlingar.L Månadsuppföljl1ing efter oktober ~Wll Expedieras till Akl.en Handläggare

39 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar gjort en ekonomisk analys och en prognos för Bakgrund Det ekonomiska utfallet per oktober Det bokförda resultatet för kommunen per 31 oktober är 55,9 mnkr vilket är bättre än motsvarande del av budget. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 30,0 mnkr. Årsprognos för 2011 Prognosen för hela årets resultat är +14,0 mnkr vilket till större delen förklaras av ökade skatteintäkter och lägre investeringstakt än budgeterat. Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 2,5 mnkr. Resultatförbättringen motverkas samtidigt av att pensionskostnaderna ökar med 7,5 mnkr jämfört med budget. För en överblick av budget för 2011, utfall per oktober samt årsprognos, se tabell 1. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

40 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/8 Tabell 1 Resultaträkning utfall , budget 2011 samt helårsprognos Belopp i tkr Budget Okt Prognos Avvikelse 2010 Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar/nedskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Avgår: realisationsvinster Resultat enligt balanskravet Skatter, generella statsbidrag och utjämning Totalt har kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökat med 14,8 miljoner kronor jämfört med budget. Beroende av sänkt uppräkningsfaktor 2011 har överskottet minskat med 2,2 miljoner kronor sedan delårsrapporten. De preliminärt utbetalade skatteintäkterna 2010 har visat sig vara för låga. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos (okt) handlar det om en ökning med 21,0 miljoner kronor. I bokslutet 2010 togs 16,8 miljoner kronor upp så det handlar om en förbättring med 4,2 miljoner kronor. Skatteunderlaget 2011 ger en ökad nettoskatteintäkt om 11,3 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften för 2011 är 0,7 miljoner kronor lägre än den som låg till grund för budgeten.

41 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/8 Avskrivningar Prognosen för avskrivningarna är plus 3,2 miljoner kronor. En något lägre investeringstakt än budgeterat är orsaken. Finansiella kostnader och intäkter Prognosen över de finansiella intäkterna följer budget medan det förutspås en positiv avvikelse på 1 miljoner kronor för kostnaderna. Orsaken till underskottet är ett något uppskjutet lånebehov på grund lägre investeringstakt jämfört mot budget. Övriga centrala kostnader och intäkter Pensionskostnaderna ökar med 7,5 mnkr jämfört med budget. Sveriges Kommuner och Landsting har sänkt diskonteringsräntan för pensionsskulden. Enligt regelverket riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07, definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. En nuvärdesberäknad skuld blir högre med lägre ränta och vice versa. Återbetalning av moms efter omprövningar i kommunkontosystemet åren medför en nettointäkt på 1 miljon kronor.

42 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/8 Tabell 2 Driftsredovisning utfall , budget 2011 samt helårsprognos Nämnd Belopp mnkr Budget Okt Prognos Avvikelse Bokslut Kommunstyrelse % KS OF % Överförmyndarnämnd % Samhällsbyggnadsnämnd % Myndighetsnämnd % Fritidsnämnd % Kulturnämnd % Barn- och ungdomsnämnd % Skolpengsram % Utbildningsnämnd % Gymnasiepeng % Socialnämnd % Summa nämnder % Interna poster och övriga 1) % kostnader och intäkter Verksamhetens nettokostnad % Prognosen negativ för tre nämnder samt för skol- och gymnasiepengen De bokförda nettokostnaderna för driftsekonomin per oktober uppgår till 1019 mnkr vilket motsvarar 81 procent av årsbudgeten. Detta ska jämföras med den linjära riktpunkten på 83 procent (se tabell 2). Sammantaget ger nämndernas prognos tillsammans med vår bedömning av övriga poster inom driftsredovisningen ett överskott på 13,5 mnkr mot budget. Nämnderna prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Detta är en förbättring mot prognosen som lämnades i augusti då ett samlat underskott på 1,4 miljoner kronor redovisades.

KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27

KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 09.00 12.35 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C), Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Vallentuna den 7 oktober 2010. Örjan Lid Ordförande. Victor Kilén Sekreterare Tfn: 08-587 850 00. KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18

Vallentuna den 7 oktober 2010. Örjan Lid Ordförande. Victor Kilén Sekreterare Tfn: 08-587 850 00. KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18 KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 18.00 Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Henrik Berggren, tf.

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 44 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 44 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-03-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 44 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040)

Läs mer

110 Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386)

110 Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-13 110 Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

922 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040)

922 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sam ma nträdesprotokol I 2013-02-14 10 (17) 922 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040) Beslut Arbetsutskottet ställer

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

2. Månadsuppföljning ftir kommunstyrelsen efter oktober zorz. 1. Månadsuppfiiljning oktober eorz KS. "ú' Ärendet i korthet. Handlingar. kommunikation.

2. Månadsuppföljning ftir kommunstyrelsen efter oktober zorz. 1. Månadsuppfiiljning oktober eorz KS. ú' Ärendet i korthet. Handlingar. kommunikation. Ärendet i korthet Den samlade prognosen frir kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på ro 494 tkr. Detta består av överskott inom kommunledningskontoret på S 8S+ tkr och samhällsbyggnadsfürvaltningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén,

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Roland Beijer, tf kommundirektör Kristina Dahl, tf ekonomichef Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Roland Beijer, tf kommundirektör Kristina Dahl, tf ekonomichef Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-16 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, tf kommundirektör Kristina Dahl, tf ekonomichef Victor Kilén, kanslichef

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24 ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 02-6 03-24 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 02- Kommunstyrelsens arbetsutskott 02-2 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 02-0 Delegationsbeslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-t2-73 13 (1s) 5 181 Färdtjänstens nämndstillhörighet (KS 201 1.396) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-12

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 12 juni 2008 kl 9-12 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18. Socialnämnden 2004-02-03 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.30, Genomgång av handlingar kl 17.30 Kallade tjänstemän

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

GATUKOST NADS- UTREDNING

GATUKOST NADS- UTREDNING 202-03-5 GATUKOST NADS- UTREDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE HAGA 3 Utställningshandling . Innehåll. Innehåll... 2 Samrådsredogörelse... 3 2. Samrådsinstanser... 3 3. Samrådets upplägg... 3 4. Yttranden... 4 4.

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19 KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-11-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-14 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 51 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 52 Upphandling ärendehanteringssystem 4 53 Finansiell profil 2012-2014 5 54 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2015

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59

Yttrande över betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59 Kommunstyrelsen 2012 01 16 14 31 Arbets och personalutskottet 2011 12 19 261 568 Dnr 11.589 10 janks11 Yttrande över betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59 Bilaga:

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-04-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 12 april 2007 kl 10.00-12.15 Örjan Lid (m),

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer