Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna"

Transkript

1 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén, kanslichef Övriga kallade Vallentuna den 29 november 2011 Örjan Lid Ordförande Victor Kilén Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (25) Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet (KS ) Informationsärende - Tryggare Vallentuna och samverkansöverenskommelsen Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen (KS ) Månadsuppföljning efter oktober 2011 (KS ) Svar Granskning avtalsstyrning (KS ) Svar Granskning Intern kontroll - Materiella anläggningstillgångar (KS ) Gynna lokal produktion i kommunal upphandling (KS ) Strategi för esamhället (KS ) Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen o (KS ) Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel (KS ) Samarbetsavtal - gemensamt överförmyndarnämnds kansli (KS ) Ny tjänstemannaorganisation för samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 2012 (KS ) Förslag till parkeringsnormer för Vallentuna kommun (KS ) Hållplats Byle på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun (KS ) Försäljning av mark i Fågelsången, Bällsta 5:260 (KS ) Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 (KS ) Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC i Garns- Ekskogen (KS ) Borgen Vallentunavatten AB, 2011 (KS ) Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59), tjäns (KS ) Anmälningslista ( ) Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (25) Kommunstyrelsen Val av justerare

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (25) Kommunstyrelsen Fastställande av dagordning

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (25) Kommunstyrelsen Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet (KS Beslut ) Kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Det kommunala handikapprådet (KHR) har meddelat att de önskar byta namn till Kommunala funktionshinderrådet. Begreppet "handikapp" bör inte längre användas, utan ersätts istället av "funktionshinder". Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet Expedieras till Akten

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (25) Kommunstyrelsen Informationsärende - Tryggare Vallentuna och samverkansöverenskommelsen.

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (25) Kommunstyrelsen Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen (KS ) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning och prognos av ekonomin för kommunstyrelsen efter oktober Av kommunstyrelsens rambudget så har 75 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 83 procent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inom flyktingservice där en stor del av introduktionsersättningarna som tidigare inkommit har periodiserats som nuvarande och kommande intäkter. Samtidigt har kostnaderna för flyktingintroduktionen på arbetsmarknaden minskat. En del projekt som ligger under kommunstyrelsen har också senarelagts till Detta sammantaget gör att prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli 4,5 mkr i överskott. Förbrukningen inom räddningstjänsten ligger på riktpunkten, men prognosavvikelsen uppgår till 1,0 mkr i underskott vid årets slut. Anledningen till detta är att ett underskott hos Storstockholms brandförsvar måste täckas upp för både 2010 och Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var sju miljoner kronor vid årets början. Av dessa har 5,1 miljoner kronor tagits i anspråk till och med oktober Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. KS_Driftekonomi_MU_Okt_ Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen Expedieras till Kommundirektör Ekonomichef Personalchef IT- och Kommunikationschef Planeringschef Kanslichef

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (25) Kommunstyrelsen Månadsuppföljning efter oktober 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar gjort en ekonomisk analys och en prognos för Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Månadsuppföljning efter oktober 2011 Expedieras till Akten Handläggare

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (25) Kommunstyrelsen Svar Granskning avtalsstyrning (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisionsrapporten. Ärendet i korthet På uppdrag av Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat styrningen och uppföljningen av avtal med externa utförare av uppgifter som kommunen annars skulle ha utfört i egen regi. Föremål för granskningen var kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden. Den revisionsfråga som besvaras i rapporten är: Ger avtalens utformning förutsättningar för att nämnderna ska kunna upprätthålla en tillräcklig intern kontroll? Rapporten är överlämnad till kommunstyrelsen för yttrande. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Svar Granskning avtalsstyrning, tjänsteskrivelse Expedieras till Revisorer Upphandlingsenheten Samtliga nämnder

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (25) Kommunstyrelsen Svar Granskning Intern kontroll - Materiella anläggningstillgångar (KS Beslut ) Kommunstyrelsen godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisionsrapporten. Ärendet i korthet På uppdrag av Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer har kommunal sektor inom PwC gjort en granskning av intern kontroll med inriktning på anläggningsregistret och de materiella anläggningstillgångarna. Granskningen omfattar dels en kartläggning av rutinen i kommunen (en så kallad flödesbeskrivning) med genomgång av vilka kontroller som görs och vilka riktlinjer/anvisningar som kommunen har, dels en registeranalys av kommunens anläggningsregister gentemot Lantmäteriverkets fastighetsregister samt dessutom olika verifieringar. Den revisionsfråga som ska besvaras är: "Är Kommunstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar tillräcklig?" I samband med granskningen har även ett antal kontrollmål formulerats. Utifrån granskningen görs bedömningen att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Ett antal rekommendationer för att ytterligare stärka den interna kontrollen lämnas i granskningsrapporten. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Svar Granskning Intern kontroll - Materiella anläggningstillgångar Expedieras till Revisorer Ekonomichef Handläggare Arkivet

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (25) Kommunstyrelsen Gynna lokal produktion i kommunal upphandling (KS ) Beslut Kommunstyrelsen utreder upphandling med uppdelning i mindre inköpsområden. Ärendet i korthet Kommunfullmäktige beslutade den 4 oktober 2010 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om möjligheter att gynna lokal produktion i kommunens upphandlingar. Uppdraget har sitt ursprung i motionen Gynna lokal produktion daterad 14 december Det är möjligt att gynna lokal produktion i upphandlingar. Det finns två vägar att gå: Indela upphandlingen i mindre inköpsområden. Samordnade transporter - distributionscentral Indela upphandlingen i mindre inköpsområden. Detta innebär att Vallentuna kommun indelas i mindre områden fördelat antingen på en förskola eller på en grupp förskolor och skola eller ett äldreboende. För att få den bästa indelningen behöver det genomlysas i en förstudie. I förstudien behöver det även analyseras vilka lokala producenter som finns inom en bestämd radie och som därför kan vara intressant för Vallentuna, vilka förutsättningar har dessa lokala producenter att leverera till Vallentuna, vilka volymer behöver producenterna leverera per gång och hur stor radie kan de leverera inom. Dessutom behöver utredas vilka kök som har möjlighet att ta emot leveranser från lokala producenter utifrån om det blir volymökningar, behövs större lagerutrymmen, eller andra tillagningssätt, behövs stekbord. Om kommunen beslutar att upphandlingen ska delas i mindre inköpsområden måste det anges att kommunen kommer att anta fler ramavtalsleverantörer per inköpsområde. * Samordna transporterna - distributionscentral * Samordna transporterna distributionscentral är ett annat sätt att gynna lokala produktioner på. En distributionscentral kan delas med flera kommuner och detta kan ge stora miljövinster. Samordnade transporter kan användas inom både torra (kontors- och städmaterial samt kolonialvaror) och kylda varor (livsmedel) vilket ge färre transportbilar till förskolor, skolor och äldreboende. Vinnande i att ha en distributionscentral är dels de lokala producenterna som då bara behöver leverera till ett leveransställe och dels kommunen själv som kan minska sina miljö- och klimatpåverkan. Att utreda införande av samordnade transporter och distributionscentral är en större utredning som kräver ytterligare resurser. Att använda sig av detta alternativ i den kommande livsmedelsupphandlingen med planerad annonsering tidig höst 2012 är svårt ur tidsaspekten. Dvs. det är praktiskt svårt att hinna utreda och bygga upp organisation och system för detta innan upphandling. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (25) Kommunstyrelsen Gynna lokal produktion i kommunal upphandling Expedieras till Akten

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (25) Kommunstyrelsen Strategi för esamhället (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun ska arbeta enligt SKLs Strategi för esamhället och följa deras rekommendationer i sitt utvecklingsarbete mot en effektiv och ändamålsenlig e- förvaltning. Detta ska ske under förutsättning att arbetet inte medför någon merkostnad för kommunen. Ärendet i korthet SKLs styrelse rekommenderar kommuner, landsting och regioner att för sin del anta strategin för esamhället. Strategin är framtagen för att stödja samverkan kring utveckling av e-fövaltning. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Strategi för esamhället Expedieras till Akt, SKL

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (25) Kommunstyrelsen Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt Beslut alkohollagen, tobakslagen och lagen o (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avtal tecknas mellan Täby kommun och Vallentuna om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln åt Vallentuna kommun, medan beslut som följer härav fattas av Vallentuna kommun. Ärendet i korthet Frågan om gemensam alkoholhandläggning, myndighetsutövning enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln har aktualiserats inom Stockholm Nordost. Österåker har liksom Täby och Vaxholm uttryckt önskemål om att i SRMH:s uppdrag även inkludera besluten enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om tillsyn över läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Norrtälje och Vallentuna som inte ingår i den gemensamma nämnden önskar däremot teckna särskilda avtal med Täby om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln som sedan ligger till grund för beslut som fattas av respektive kommun. En samlokalisering med möjligbet till specialisering och en större organisatorisk frihet skulle ge en effektivare organisation med en bättre service till restauranger och försäljningsställen och en bättre möjlighet för kommunerna att fullfölja sina uppdrag. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2. Tjänsteskrivelse SF 3. Utredning Expedieras till Socialnämnden Akten

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (25) Kommunstyrelsen Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, Beslut tobakslagen och lagen om handel (KS ) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa avgifter för kommunens handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel i enlighet med socialnämndens förslag, samt att avgifterna ska träda i kraft från och med den 1 februari Ärendet i korthet I samband med beslut att teckna avtal med Täby om en samlokaliserad handläggning och tillsyn så föreslås Vallentuna kommun att fatta beslut om nya avgifter som utgår ifrån att kostnadstäckningen för kommunens handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria läkemedel är 100%. Avgiftsförslaget utgår från den modell som Norrtälje kommun tillämpar med några kompletterande avgiftskategorier som tillkommit i samband med nya alkohollagen. Modellen har lett till att Norrtälje idag har full kostnadstäckning avseende den kommunala skyldigheten att utöva och kontroll enligt berörda lagar. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Tjänsteskrivelse SF 2. Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Expedieras till Socialnämnden Akten

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (25) Kommunstyrelsen Samarbetsavtal - gemensamt överförmyndarnämnds kansli (KS Beslut ) Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtalet och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att teckna avtalet med Täby kommun, Norrtälje kommun och Österåkers kommun. Ärendet i korthet Den 17 oktober 2011 beslutade kommunfullmäktige att Vallentuna kommun ska medverka i bildandet av ett gemensamt kansli för överförmyndarverksamheten i kommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker med start den 1 januari Det gemensamma överförmyndarkansliet ska ha sitt säte i Täby kommun och driftskostnaderna för det gemensamma överförmyndarkansliet ska inte överstiga de sammanlagda kostnaderna enligt dagens organisation. När det gäller kostnader ska dessa fördelas kommunerna emellan i proportion till verksamhetens omfattning i respektive kommun. Fullmäktige gav även kommunstyrelsen i uppdrag att teckna samverkansavtal med berörda kommuner enligt med fullmäktiges beslut. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande. Handlingar 1. Samarbetsavtal - gemensamt överförmyndarnämnds kansli Expedieras till Akt Täby kommun Kommundirektör Kanslichef

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (25) Kommunstyrelsen Ny tjänstemannaorganisation för samhällsbyggnadsförvaltningen från Beslut och med 2012 (KS ) Kommunstyrelsen antar förslag till ny organisation för samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer från och med januari 2012 att vara en förvaltning under kommunstyrelsen. Den nya förvaltningen ska samordna frågor rörande översiktsplanering och andra planer av strukturell karaktär. Nuvarande planavdelning på kommunledningskontoret kommer att integreras i den nya organisationen för att skapa effektiva samordnade arbetsprocesser för planeringsfrågor. I övrigt kommer förvaltningen att arbeta med samma verksamhetsområde som tidigare inom det tekniska området med tillägg för förvaltning av kommunens fritidsfastigheter. En ny befattning som jurist tillförs samhällsbyggnadsförvaltningen placerad direkt under förvaltningschefen. Denna juristfunktion ska också kunna bistå hela kommunen och fungera som kommunjurist. Förvaltningen kommer att vara tjänstemannaorganisation åt den nya "Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden". Den nya nämndens uppgifter hanteras idag inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Ny tjänstemannaorganisation för samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 2012 Expedieras till Akt SBN Kommundirektör Kanslichef

18 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (25) Kommunstyrelsen Förslag till parkeringsnormer för Vallentuna kommun (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna de parkeringsnormer med tillhörande principer för zonindelning som redovisas i rapporten Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun, daterad Normerna ersätter de normer för bostäder som redovisas i Riktlinjer för utvecklingsområdet centrala Vallentuna", godkänd av kommunfullmäktige KF 78. Ärendet i korthet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en utredning vad gäller kommunens bestämmelser rörande antal parkeringsplatser och p-norm samt att ge förslag på alternativ lösning. Nu gällande parkeringsnormer för Vallentuna kommun redovisas i Riktlinjer för utvecklingsområdet centrala Vallentuna, godkänd av kommunfullmäktige KF 78. Föreslagna normer basers på inventering av det faktiska bilplatsbehovet samt ett resonemang kring framtida bilinnehav, andelen tjänstebilar samt en viss felmarginal vad gäller befintligt statistikunderlag. Hänsyn har dessutom tagits till parkeringsnormer i jämförbara kommuner i Stockholms län. Behovet av bil varierar stort mellan olika områden i Vallentuna. Det går tydligt att utläsa en koppling mellan lågt bilinnehav och närhet till god kollektivtrafik. Parkeringsnormerna sätts därför utifrån en zonindelning som baseras på närhet till befintlig kollektivtrafikoch dess turtäthet. Tre olika zoner föreslås, där zon 1 är områden med mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik i form av närhet till Roslagsbanans stationer. Zon 2 är områden med god kollektivtrafik i form av närhet till busshållplatser. Zon 3 är de områden som ligger utanför zon 1 och 2. Föreslagna normer är lägre än både nu gällande normer samt de normer som föreslagits för detaljplanering i Åby Ängar. De bedöms vara rimliga utifrån förutsättningarna i Vallentuna kommun samt helt i linje med Översiktsplanes intentioner om att Vallentuna ska utvecklas till en attraktiv småstad som aktivt bidrar till en växande och hållbar storstadsregion. Ärendets tidigare behandling Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Förslag till parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun 2. Förslag till Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun Expedieras till akten

19 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 19 (25) Kommunstyrelsen Hållplats Byle på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun (KS Beslut ) Kommunstyrelsen uttalar att Vallentuna kommun inte anser att det är motiverat att anlägga en ny hållplats på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun mellan Täby Kyrkby station och Kragstalunds station. Avståndet mellan Kragstalunds station och efterfrågad ny hållplats är mycket kort. Tidsvinsten för dagens och tilltänkta resenärer med Roslagsbanan som förutsätts använda en ny hållplats inom Vallentuna kommun mellan stationerna Täby Kyrkby och Kragstalund kan enligt Vallentuna kommun inte motivera den restidsförlust för genomresande resenärer som uppstår. Ärendet i korthet Flera privatpersoner har till SL framfört önskemål att Byle station återinrättas på Roslagsbanan i samband med arbetet av rapporten Förstudie kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan inklusive dubbelspår etapp 2. SL har tillsammans med Täby kommun studerat och avfärdat möjligt hållplats läge söder om Loke/Vasavägen i Täby kommun med anledning av att privat mark behöver tas i anspråk och att banan behöver höjas vid det tilltänkta hållplatsläget för att plattformarna ska få en acceptabel maxlutning. Täby kommun efterfrågar nu ett hållplatsläge i Byle lokaliserad inom Vallentuna kommun. SL avser att ställa samman ett PM med motiv varför SL inte har för avsikt att inrätta en ny hållplats i Vallentuna och önskar samtidigt Vallentuna kommuns yttrande i frågan. Ärendets tidigare behandling KSAU KS Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU KSAU KSAU Handlingar 1. Tjänsteskrivelse hållplats Byle på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun Expedieras till Akten AB Storstockholms Lokaltrafik

20 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 20 (25) Kommunstyrelsen Försäljning av mark i Fågelsången, Bällsta 5:260 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal om försäljning av fastigheten Bällsta 5:260 till Jaan Ingel AB för kr Ärendet i korthet Planeringsavdelningen på kommunledningskontoret har upprättat ett köpeavtal för försäljning av fastigheten Bällsta 5:260, 3985 kvm till Jaan Ingel AB med tillträde 10 februari Köpeskillingen är kr. Försäljningspriset är uppdelat i två nivåer p.g.a. den kraftledning som är dragen över fastigheten. Pris för mark upplåten för kraftledning är 400 kr per kvm, total yta 900 kvm. Pris för resterande mark är 900 kr per kvm, total yta kvm. Köpeskillingen erläggs med 10 % som handpenning när avtal växlas och resterande vid tillträdet. Orsaken till det lägre priset under kraftledningen är att den marken inte kan bebyggas annat än till parkeringsyta för personbilar. Kraftledningen har haft en negativ inverkan på möjligheten att få fastigheten såld trots att läget på fastigheten ur skyltsynpunkt är mycket bra och markförhållandena i övrigt är goda. Jaan Ingel AB har i dag sin verksamhet i Täby/Arninge och har för avsikt att flytta till Vallentuna. Företagets verksamhetsområde är inom kontorsmaterial, de designar, importerar, lagerhåller, trycker och graverar. Försäljningen sker via presentreklam- och kontorsmaterialföretag inom och utanför Sverige. På fastigheten ska byggas en kombinerad kontors- och lagerbyggnad. Ärendets tidigare behandling Handlingar 1. Försäljning av mark i Fågelsången, Bällsta 5: Förslag till köpeavtal Expedieras till Akten

21 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 21 (25) Kommunstyrelsen Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 Beslut (KS ) Planutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anslå 1 miljon kronor i investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön Ärendet i korthet Vallentunasjön är sedan länge övergödd, har dåligt siktdjup och drabbas av återkommande algblomningar. Vallentuna kommun samverkar med Täby kommun om åtgärder för att komma till rätta med problemen. Under 2010 och 2011 har trålning efter vitfisk utförts under sommarhalvåret. Uppföljning av vattenkvalitet och växt- och djurplankton sker kontinuerligt. Mängden vitfisk som togs upp med trål minskade med 60 % från fiskesäsongen 2010 till fiskesäsongen 2011, vilket innebär att beståndet av vitfisk i sjön sannolikt har minskat i motsvarande utsträckning. Mängden djurplankton i sjön har ökat sedan Detta är en positiv utveckling. För att fortsätta den positiva utvecklingen och ytterligare reducera beståndet av vitfisk föreslås fortsatta åtgärder, med bl.a. fiske med bottengarn och uppföljning av vattenkvalitet under Total kostnad för 2012 beräknas till 2 miljoner kronor. Vallentuna kommun och Täby kommun delar lika på kostnader i projektet. Täby kommun har anslagit 1 miljon kronor för verksamhet Ärendets tidigare behandling KSAU KS Handlingar 1. Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 Expedieras till Akten

22 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 22 (25) Kommunstyrelsen Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC Beslut i Garns-Ekskogen (KS ) Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra några förändringar i detaljplanerna för Garns-Ekskogen och Älgeby avseende planbestämmelserna för avlopp. Ärendet i korthet Det har väckts en fråga om möjligheterna till ändring av detaljplanebestämmelserna avseende avloppslösningar. Frågan gäller om möjligheterna att tillåta minireningsverk i områdena Garns- Ekskogen och Älgeby. Ärendets tidigare behandling Handlingar 1. Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC i Garns-Ekskogen 2. Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC i Garns-Ekskogen, utkast 2 Expedieras till akt SBF Ise Roos

23 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 23 (25) Kommunstyrelsen Borgen Vallentunavatten AB, 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen på 11,0 mnkr budgetåret Ärendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån på 11,0 mnkr. Lånet är en förutsättning för att kunna fortsätta byggnationen av vatten- och avloppsledningar till Hagaskolan, huvudledning Etapp 3, Skoga, Ekskogen samt relining och Lindö pumpstation. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Investeringen finansieras fullt ut via VA-taxan varför det är en minimal ekonomisk risk för kommunen. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 2010 till 157,7 mnkr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Borgen Vallentunavatten AB, 2011, tjänsteskrivelse 2. Budget för år 2011 koncernen Roslagsvatten AB 3. Anhållan om kommunal borgen och protokoll nr 34 Styrelsemöte i Vallentunavatten AB Expedieras till Redovisningsansvarig Marie Wallin Vallentunavatten AB Roslagsvatten AB

24 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 24 (25) Kommunstyrelsen Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal Beslut verksamhet (SOU 2011:59), tjäns (KS ) Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Vallentuna kommuns yttrande avseende betänkande Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) till Finansdepartementet. Ärendet i korthet Regeringen beslutade den 25 mars 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag om hur procykliska variationer i kommuners och landstings verksamheter kan förebyggas. Den 15 september 2011 lämnade utredningen sitt betänkande "Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet", SOU 2011:59. Betänkandet har skickats ut på remiss till samtliga kommuner och landsting samt till vissa myndigheter och organisationer. Svar på remissen ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 13 januari Det kompletta utredningsförslaget återfinns på: Utredaren presenterar förslag inom två områden: Resultatutjämningsreserv Kommuner och landsting ska ha möjlighet att sätta av medel i en resultatutjämningsreserv, som kan tas i anspråk för att klara balanskravet när intäktsutvecklingen är svag. Vallentuna kommun yttrar sig positivt till förslaget. Central kommunstabiliseringsfond Kommunerna och landstingen ska sätta av medel till en central kommunstabiliseringsfond, som innebär en garanti om en lägsta utveckling av det kommunala skatteunderlaget på 2,2 procent. Vallentuna kommun avstyrker förslaget. Ärendets tidigare behandling Handlingar 1. Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59), tjänsteskrivelse 2. Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU ) 3. Sammanfattning Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011_59) Expedieras till Finansdepartementet

25 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 25 (25) Kommunstyrelsen Anmälningslista ( ) Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens planutskott Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik KS Patric Andersson (Vallentuna kommun) Näringsidkarkredit - långfristig, Skuldebrev, Vallentunavatten AB Skrivelser Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik Samhällsbyggnadsförva ltningen (Vallentunakommun) Förhandsbesked Nybyggnad av maskinhall, GRANA 1: Kommunfullmäktige (Vallentuna kommun) Samhällsbyggnadsförva ltningen (Vallentuna kommun) Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Beviljat bygglov Vallentuna prästgård 1:147 (Industrivägen 2) Kungörelse av beslut, Delegationsbeslut Registrator Klk Cirkulär 11:50 från Sveriges kommuner och Landsting Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI Registrator Klk Cirkulär 11:51 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta Cirkulär Bilaga Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 11:51 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

26 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 3 Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet KS Månadsuppföljning oktober 2011 kommunstyrelsenks Månadsuppföljning oktober samtliga nämnderks Granskning avtalsstyrning KS Granskning av intern kontroll materiella anläggningstillgångar KS Gynna lokal produktion i kommunal upphandling KS Strategi för esamhället KS Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemede KS Samarbetsavtal gemensamt överförmyndarnämndskansli KS Ny tjänstemannaorganisation för samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 2012 KS Förslag till parkeringsnormer för Vallentuna kommunks Hållplats Byle på Roslagsbanan inom Vallentuna kommun KS Försäljning av mark i Fågelsången, Bällsta 5:260 KS Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 KS Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC i Garns-Ekskogen KS Borgen Vallentunavatten AB, 2011 KS Yttrande över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) KS

27 Ärende 3

28 VALLENTUNA KOMMUN Sarnrnanträdesprotokoil Kommunstyrelsens arbetsutskott :; (19} 175 Namnbyte på handikapprådet, förslag till KS (KS 20iL303) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen och föres1<'lf kommunstyrelsen att göra detsamma. Ärendet i korthet Det kommunala handikapprådet (KHR) har meddelat att dc önskar byta namn till Kommunala funktionshinderrådet. Begreppet "handikapp" hör inte längre användas, utan ersätts istället av "funktionshinder". Ärendets tidigare behandling Handlingar L lllformationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet 2. Namnbyte på handikapprädet Expedieras till Akten

29 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KALLE SÖNNERGREN SID 1/1 KOMMUNSEKRETERARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Det kommunala handikapprådet (KHR) har meddelat att de önskar byta namn till Kommunala funktionshinderrådet. Begreppet "handikapp" bör inte längre användas, utan ersätts istället av "funktionshinder". Handlingar 1. Namnbyte på handikapprådet 2. Informationsärende - namnbyte för kommunala handikapprådet Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Victor Kilén Kanslichef Ska expedieras till: Akten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

30 VALLENTUNA KOMMUN Kommunalt handikappråd Sammanträdesprotokoll 8 sept (14) 28 Namnbyte på handikapprådet Beslut att föreslå kommunstyrelsen att handikapprådet byter namn till kommunala funktionshinderrådet. Ärendet i korthet Socialstyrelsens terminologiråd har gått ut med rekommendationen att inte längre använda begreppet "handikapp". Idag säger vi inte att människor är "handikappade". Ordet funktionsnedsättning beskriver att en person har en nedsättning aven fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och omgivningen, när det finns brister som begränsar en individs möjligheter att vara delaktig. Med anledning av ovanstående väcktes frågan om ett namnbyte på KHR:s sammanträde i februari. Frågan behandlades även på samanträdet i maj där man beslutade att beslut ska tas på KHR i sept. Expedieras till: Kommunstyrelsen H4. ~'g VaJlentuna kommun

31 Ärende 5

32 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsuppföljning oktober kommunstyrelsen eks ) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen och föreslår kommunstyrelsen alt godkänna prognosen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning oeh prognos av ekonomin för kommunstyrelsen efter oktober Av kommunstyrelsens rambudget så har 75 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 8:3 proeent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inorn flyktingserviee chif en stor del av introduktionsersättningarna som tidigare inkommit har periodiserats som nuvarande oeh kommande intäkter. Samtidigt har kostnaderna för f1yktingintroduktionen på arbetsmarknaden minskat. En del projekt som ligger under kommunstyrelsen har också senarelagts till Detta sammantaget gör att prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli 4,5 mkr i överskott. Förbrukningen inom räddningstjänsten ligger på riktpunkten, men prognosavvikclsen uppgal' till 1,0 mkr i underskott vid årets slut. Anledningen till detta iii' att ett underskott hos Storstockholms brandförsvar måste täckas upp för både 2010 och Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var ~ju miljoner kronor vid årets början. Av dessa har 5,1 mi\joner honor tagits i anspråk till och med oktober Bedömningen är att aterstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. Ärendets tidigare behandling Handlingar L Manadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen 2. KS_.. Driftekonomi MU Okt 2011 Expedieras till!{onmlundi.rektör Ekonomichef Personalchef 1'1'- oeh Kommunfkai.lonsdwf Plancringsehef!{anslkhef Juster,mdes sign

33 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS LARS ODELMARK SID 1/2 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning och prognos av ekonomin för kommunstyrelsen efter oktober Av kommunstyrelsens rambudget så har 75 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 83 procent. Den främsta förklaringen till den låga förbrukningen återfinns inom flyktingservice där en stor del av introduktionsersättningarna som tidigare inkommit har periodiserats som nuvarande och kommande intäkter. Samtidigt har kostnaderna för flyktingintroduktionen på arbetsmarknaden minskat. En del projekt som ligger under kommunstyrelsen har också senarelagts till Detta sammantaget gör att prognosavvikelsen för rambudgeten beräknas bli 4,5 mkr i överskott. Förbrukningen inom räddningstjänsten ligger på riktpunkten, men prognosavvikelsen uppgår till 1,0 mkr i underskott vid årets slut. Anledningen till detta är att ett underskott hos Storstockholms brandförsvar måste täckas upp för både 2010 och Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var sju miljoner kronor vid årets början. Av dessa har 5,1 miljoner kronor tagits i anspråk till och med oktober Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. Handlingar 1. Månadsuppföljning oktober 2011 för kommunstyrelsen 2. KS_Driftekonomi_MU_Okt_2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

34 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Kommundirektör Ekonomichef Personalchef IT- och Kommunikationschef Planeringschef Kanslichef

35 Riktpunkt 83% Verksamhetsblock Budget Bokfört t.o.m. oktober % Prognos Prognosavvikelse mot budget Bokslut Bokfört t.o.m. oktober TOTALT, TKR (Netto) * % Politisk verksamhet K % I N % Infrastruktur, skydd m.m. K % I % N % Flyktingservice K % I % N % Arbetsmarknadsåtgärder K % I % N % Kommungemensam verksamhet Bostadsexploatering K I N IKT-avdelning K % I % N % HR-avdelning K % I N % Ekonomiavdelning K % I % N % Kommunstyrelsens kansli K % I N % Övrig kommungemensam verksamhet K % I N % Räddningstjänst N % KSOF N % * K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

36 Kommunstyrelsen exklusive räddningstjänst och KSOF Efter 10 månader har 75 procent av årsbudgeten förbrukats, vilket är lägre än riktpunkten på 83 procent. Eftersläpningen kan framförallt härledas till ett antal projekt, där starten skjutits fram till 2012, t ex "kontaktcenter" och ny "styrmodell". Verksamheten för flyktingservice visar också höga överskott på grund av att tidigare ersättningar från migrationsverket har periodiserats till framtida intäkter. Samtidigt som kostnaderna för integrationen minskat. Politisk verksamhet Inställda sammanträden med fullmäktige gör att budget för kommunfullmäktige prognostiseras med 250 tkr i överskott, inklusive det nyinrättade planutskottet. Infrastruktur, skydd m.m. Under året har nya politiska uppdrag tillkommit t ex aktualisering av strukturplan för centrala Vallentuna, parkeringsutredning och trafikstrategi. Uppdragen är inte finansierade i årets budget därför prognostiseras ett underskott med 300 tkr. Detta vägs delvis upp av lägre personalkostnd än beräknat. Total prognosticerad avvikelse är -214 tkr. Avseende verksamheten för "totalförsvar & samhällsskydd " så är personalkostnaderna underbudgeterade, orsaken är förändring i tjänsgöringgraden per den 1 april från 50 % till 75 % av heltid. Flyktingservice Prognos kostnader: Ej utnyttjad 600 tkr vid årets slut. Orsak: Flera av de nyanlända har kommit ut i jobb och flyttat. Det innebär att introduktionsersättningskostnaden har minskat. MV:s ersättningar tillfaller kommunen, även om den nyanlände kommer ut innan introduktionstidens slut. Även minskade kostnader för språkundervisning, samt lägre löne- personalkostnader p.g.a. ordinarie handläggares dödsfall. Prognos intäkter: Överskott tkr vid årets slut. Orsak: Det är svårt att budgetera intäkter för integration. Vi har haft inflyttade från annan kommun och fått extra pengar för dem. Samtidigt har flera personer flyttat från kommunen, vilket har inneburit att pengar för introduktion kvarstår. MV har också betalat ut belopp som vi har återsökt. Utöver det har det inkommit stimulanspengar. Arbetsmarknadsåtgärder Prognos kostnader: Ej utnyttjad 450 tkr vid årets slut. Orsak: Generell återhållsamhet. Prognos intäkter: Intäkter kommer minska med 500 tkr vid årets slut. Orsak: Lägre antal deltagare, minskat anställningsstöd från arbetsförmedlingen, färre antal placeringar av externa kunder. IKT-avdelningen Utfallet är i nivå med riktpunkten och noll i prognosavvikelse förutspås. Budget grov skattning pga ny telefoni. Släpar med intäkter relaterat till telefoni, pga att lösning för snabb intern vidarefakturering ej är på plats. Räknar med att komma igång i slutet av året. HR-avdelningen En gemensam upphandling för kompetenskartläggning har dragit ut på tiden, minskade konsultkostnader samt en vakans under senare delen av hösten gör att prognosen blir 400 tkr lägre än budget. Ekonomiavdelningen Lönekostnaderna är lägre än budgeterat beroende på period med vakanser. Kostnader för inhyrd personal /konsulter är i motsvarande belopp högre. Kommunstyrelsens kansli Satsningar på att utveckla Platina kvarstår att göra, möbelinköp pga nytt kansli, därför står budgeten fast. Övrig kommungemensam verksamhet Utfallet ligger under budget. Kontaktcenter och ny styrmodell kommer inte att starta förrän 2012 vilket ger ett överskott på ksek. Den förändrade kansli och nämndsadministrationen ger en direkt effektivisering om 200 tkr för innevarande år och 600 tkr som helårseffekt fr.o.m. september Resurser har omfördelats från nämnderna till kommunstyrelsen enligt beslut i KF. Målsättningen är att under 2012 fullfölja intentionerna i beslutet om gemensamt kansli och nämndsadministration. Det innebär ökad kvalité och kompetens samt ytterligare 700 tkr i minskade kostnader. Den grovt uppskattade ekonomiska effektivsering som framfördes i underlaget för gemensamt kansli och nämndsadministration var 1,8 mnkr. I beräkningen ingick även en effektivisering och synergier mellan kommunstyrelsens kansli och överförmyndarnämndens kansli. Detta beräknades till en besparing på kr.i och med överförmyndarnämndens kansli flyttar till Täby så är det inte möjligt. Den nya PBL som började gälla den 2 maj visade sig dessutom kräva % mer i administration för bygglov, än planerat. (Detta har slagit mot alla Sveriges kommuner). Räddningstjänst Utfallet ligger på riktpunkten t.o.m oktober månad men Storstockholms brandförsvar har haft ett underskott under 2010 och 2011 där Vallentunas andel ligger på 1,0 Mnkr. Hela underskottet för 2010 och 2011 kommer att belasta Vallentuna under KSOF Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början 7 mnkr. Av dessa har 5,1 mnkr tagits i anspråk t.o.m Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året.

37 Ärende 6

38 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll l.o (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott \1ånadsuppföljning oktober sarntliga nämnder (KS 201 i. 359) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen o<:h förslär kommunstyrelsen att godkänna prognosen, Ärendet i korthet Kommunledningskoutoret har utifrån nämndernas månadsllppföljningar gjcnt en ekonomisk analys oc,h en prognos för Ärendets tidigare behandling Handlingar.L Månadsuppföljl1ing efter oktober ~Wll Expedieras till Akl.en Handläggare

39 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar gjort en ekonomisk analys och en prognos för Bakgrund Det ekonomiska utfallet per oktober Det bokförda resultatet för kommunen per 31 oktober är 55,9 mnkr vilket är bättre än motsvarande del av budget. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 30,0 mnkr. Årsprognos för 2011 Prognosen för hela årets resultat är +14,0 mnkr vilket till större delen förklaras av ökade skatteintäkter och lägre investeringstakt än budgeterat. Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 2,5 mnkr. Resultatförbättringen motverkas samtidigt av att pensionskostnaderna ökar med 7,5 mnkr jämfört med budget. För en överblick av budget för 2011, utfall per oktober samt årsprognos, se tabell 1. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

40 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/8 Tabell 1 Resultaträkning utfall , budget 2011 samt helårsprognos Belopp i tkr Budget Okt Prognos Avvikelse 2010 Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar/nedskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Avgår: realisationsvinster Resultat enligt balanskravet Skatter, generella statsbidrag och utjämning Totalt har kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökat med 14,8 miljoner kronor jämfört med budget. Beroende av sänkt uppräkningsfaktor 2011 har överskottet minskat med 2,2 miljoner kronor sedan delårsrapporten. De preliminärt utbetalade skatteintäkterna 2010 har visat sig vara för låga. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos (okt) handlar det om en ökning med 21,0 miljoner kronor. I bokslutet 2010 togs 16,8 miljoner kronor upp så det handlar om en förbättring med 4,2 miljoner kronor. Skatteunderlaget 2011 ger en ökad nettoskatteintäkt om 11,3 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften för 2011 är 0,7 miljoner kronor lägre än den som låg till grund för budgeten.

41 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/8 Avskrivningar Prognosen för avskrivningarna är plus 3,2 miljoner kronor. En något lägre investeringstakt än budgeterat är orsaken. Finansiella kostnader och intäkter Prognosen över de finansiella intäkterna följer budget medan det förutspås en positiv avvikelse på 1 miljoner kronor för kostnaderna. Orsaken till underskottet är ett något uppskjutet lånebehov på grund lägre investeringstakt jämfört mot budget. Övriga centrala kostnader och intäkter Pensionskostnaderna ökar med 7,5 mnkr jämfört med budget. Sveriges Kommuner och Landsting har sänkt diskonteringsräntan för pensionsskulden. Enligt regelverket riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07, definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. En nuvärdesberäknad skuld blir högre med lägre ränta och vice versa. Återbetalning av moms efter omprövningar i kommunkontosystemet åren medför en nettointäkt på 1 miljon kronor.

42 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/8 Tabell 2 Driftsredovisning utfall , budget 2011 samt helårsprognos Nämnd Belopp mnkr Budget Okt Prognos Avvikelse Bokslut Kommunstyrelse % KS OF % Överförmyndarnämnd % Samhällsbyggnadsnämnd % Myndighetsnämnd % Fritidsnämnd % Kulturnämnd % Barn- och ungdomsnämnd % Skolpengsram % Utbildningsnämnd % Gymnasiepeng % Socialnämnd % Summa nämnder % Interna poster och övriga 1) % kostnader och intäkter Verksamhetens nettokostnad % Prognosen negativ för tre nämnder samt för skol- och gymnasiepengen De bokförda nettokostnaderna för driftsekonomin per oktober uppgår till 1019 mnkr vilket motsvarar 81 procent av årsbudgeten. Detta ska jämföras med den linjära riktpunkten på 83 procent (se tabell 2). Sammantaget ger nämndernas prognos tillsammans med vår bedömning av övriga poster inom driftsredovisningen ett överskott på 13,5 mnkr mot budget. Nämnderna prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Detta är en förbättring mot prognosen som lämnades i augusti då ett samlat underskott på 1,4 miljoner kronor redovisades.

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-02-21 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Patric Andersson, Ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -05-12 DNR KS.226 ANDREAS FORSLUND SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april,

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24. Tid och plats tisdagen den 29

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Tjänsteskrivelse Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -09-24 DNR KS.363 ANDREAS FORSLUND SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Delårsrapport januari-augusti,

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 KS 2010.021 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare:

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078)

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-03-2t 9 (16) 536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) Beslut Arbetsutskottet füreslår att:

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Budget 2014 med inriktning för driftbudget 2015-2016 och investeringsbudget 2015-2018

Budget 2014 med inriktning för driftbudget 2015-2016 och investeringsbudget 2015-2018 Budget 2014 med inriktning för driftbudget 2015-2016 och investeringsbudget 2015-2018 SAMMANFATTNING BUDGET Kommunfullmäktige 2013-11-19 1 Innehåll Sammanfattning av budget... 3 Bakgrund... 4 Kommunen

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 113 Kommunplan 2014-2016 (KS 2012.478) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer