Årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.lio.se Årsredovisning 2011"

Transkript

1

2 Årsredovisning 2011

3 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland Linköping Telefon: Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben, Landstinget i Östergötland Grafisk form och layout: ZON Reklambyrå Foto: Informationscentrums bildarkiv, Göran Billeson med flera Tryck: LTAB 2012

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE De senaste fem årens utveckling inom Landstinget i Östergötland 4 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 5 Landstingsdirektören har ordet års resultat en sammanfattning 7 Vart är vi på väg? 8 Den politiska mandatfördelningen 11 Uppdraget 11 Visionen 11 Medborgarperspektivet 12 Processperspektivet 36 Medarbetarperspektivet 58 Ekonomiperspektivet 67 Landstingets samlade verksamhet 81 Regionsjukvårdsnämnden Patientnämnden Redovisning av resultatmått 88 EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning 92 Kassafl ödesanalys 93 Balansräkning 94 Resultat per enhet 95 Investeringsredovisning 96 Noter 98 Redovisningsprinciper 107 LANDSTINGETS ORGANISATION OCH STYRNING

5 Årsredovisning 2011 De senaste fem årens utveckling inom Landstinget i Östergötland DE SENASTE FEM ÅRENS UTVECKLING INOM LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Medborgarperspektivet Antal invånare Andel 0-17 år (%) 20,9 20,7 20,4 20,2 19,9 Andel år (%) 61,1 61,1 61,1 60,9 60,7 Andel 65 år- (%) 18,0 18,3 18,5 18,9 19,4 Andel 80 år- (%) 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 Östgötar som upplever sig ha ett bra allmänt hälsotillstånd(%) Östgötar som har förtroende för sitt närmaste sjukhus (%) Östgötar som har förtroende för sin vårdcentral (%) Östgötar som upplever sig ha tillgång till den sjukvård man behöver (%) Ohälsotal (dagar/inv år) 38,1 35,2 32,6 29,6 27,9 Processperspektivet 1 Unika individer som haft vårdkontakt Läkarbesök Sjukvårdande behandlingar Vårdtillfällen slutenvård Vårdtid (dagar) Finansiering kliniskt inriktad medicinsk forskning (mkr) Disputerade Medarbetarperspektivet Anställda Läkare Sjuksköterskor Undersköterskor Administrativ personal Sjukfrånvaro (%) 5,8 5,4 4,9 4,4 4,2 Ekonomiperspektivet Ekonomiskt resultat totalt (mkr) Ekonomiskt resultat hälso- och sjukvårdsverksamhet (mkr) Eget kapital (mkr) Nettokostnader (mkr) Lönekostnadsutveckling (%) + 7,4 + 5,2 + 4,3 + 2,9 +4,1 Skatteintäkter (mkr) Generella statsbidrag (mkr) Landstingsskatt (utdebitering) 9,85 9,85 9,85 9,85 9, Uppgifterna avser landstingsfinansierad verksamhet inklusive utomlänspatienter. 2 Från och med 1 oktober 2009 övergick 163 medarbetare till privata Proxima som då tog över verksamhet inom Lasarettet i Motala. Dessa medarbetare ingår därmed inte i statistiken för Tidigare år är inte justerade. 4

6 Årsredovisning 2011 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet LANDSTINGSSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Ett centralt mål för Landstinget i Östergötland är en bra tillgänglighet till vård. Under 2011 har jag kunnat se en mycket stor förbättring av tillgängligheten till både primärvård och slutenvård. Under året har vi sakta men säkert klättrat på topplistan över landstingen i landet och nådde i december pallplats när det gäller hur många som fått komma till ett första besök inom specialistvården. Det innebär att Landstinget i Östergötland i dag kan erbjuda den bästa tillgängligheten på många år. Detta är resultatet av ett gediget och systematiskt arbete hos alla våra medarbetare. Våra privata vårdgivares insatser har också varit ett viktigt bidrag till den förbättrade situationen. En av de viktigaste förutsättningarna för en god tillgänglighet, men även för goda resultat i övrigt, är en väl fungerande ledning och styrning med tydliga uppdrag i alla led. Det förbättrade arbetet med produktionsplanering, kapacitetsanalyser och det gedigna arbetet med verksamhetsplanerna är viktiga framgångsfaktorer för en bra vårdverksamhet. Primärvården är viktig för att få en tillgänglig vård med hög kvalitet och stor delaktighet. I Norrköping har landstingets vårdcentraler genomgått en förnyelse för att bättre kunna möta patienternas behov. Det är en förändring för framtiden som kommer att kunna stärka möjligheterna till att erbjuda alla patienter en bra och nära vård. Primärvårdens ökade fokus på hälsa är mycket viktig. Hälsorum och hälsospår är nya inslag vid vårdcentralerna som gör att patienterna på ett enklare sätt kan bli delaktiga i att förbättra sin hälsa. Här finns mer att göra, men vi är på god väg. För att förbättra tillgängligheten i akutvården har extra satsningar gjorts, bland annat med hjälp av vårdcoacher som nu prövas inom ramen för det som kallas för Aktiv hälsostyrning. Vården av bröst- och ändtarmscancer är andra områden där insatser görs för att förbättra tillgänglighet och vårdkvalitet. En röd tråd vid utvecklingen av dessa vårdprocesser är att sätta patientens behov i centrum. Cancervården har allmänt sett stärkts genom att Regionalt Cancercentrum nu finns på plats och kan arbeta med att förbättra cancervården för hela sydöstra sjukvårdsregionen. År 2011 har även präglats av förhandlingar mellan landstinget och kommunerna om stora förändringar i ansvarsfördelningen och därav följande behov av skatteväxlingar. Det har handlat om kollektivtrafiken för vilken landstinget har hela ansvaret från och med Det har även handlat om hemsjukvården som fortfarande är under diskussion och där förändring av ansvar och en skatteväxling är att vänta från och med Annars lär nog 2011 gå till historien som fastighetsinvesteringarnas år, något som visar att Landstinget i Östergötland satsar för framtiden: Under våren invigdes det nya Vretagymnasiet som är ett av de modernaste naturbruksgymnasierna i hela landet. Under hösten gjordes den första sprängningen för Framtidens Universitetssjukhus, som är en stor satsning för att möta framtidens vård vid vårt Universitetssjukhus i Linköping. En ombyggnation som kommer att pågå under flera år och som har en budget på nästan fyra miljarder. Ett stort arbete har gjorts med att ta fram en plan, kallad VisIoN 2020, för hur vi ska utveckla Vrinnevisjukhuset för att möta framtidens behov. I Finspång planeras en ny sjukvårdsbyggnad för att ersätta den nuvarande som är uttjänt. I Vadstena planeras det för en nybyggnation av en Rättspsykiatrisk verksamhet. Lasarettet i Motala har under de senaste åren genomgått ett antal ombyggnationer och sist ut under 2011 var en sammanhållen barn- och ungdomsverksamhet. Självklart finns det utmaningar kvar för framtiden. Frågan om hur framtidens regioner ska se ut och vem som ska ha ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna har dominerat När vi summerar året kan vi konstatera att det inte finns några förutsättningar för att skapa regioner i en större geografi från och med Nu blir det upp till de politiska partierna i länet och de samlade fullmäktigeförsamlingarna att lösa frågorna om vad man gör för att skapa utvecklingskraft för Östergötland. En ytterligare utmaning är självklart ekonomin för landstinget under de kommande åren. Under 2011 har en ekonomisk analys för de kommande åren presenterats som visar på stora kostnadsökningar. Det viktigaste för den politiska ledningen är att ta ett ekonomiskt ansvar för den utvecklingen. Det kommer både att kräva nya resurser i form av en förändrad skattenivå, men också fortsatt fokus på att förbättra vårdprocesser och ett systematiskt arbete med effektiviseringar i vårdens alla delar. Det är så vi skapar en bra vård och en bättre hälsa för alla, där tillgänglighet, kvalitet och delaktighet står i fokus. Marie Morell (M) Ordförande i landstingsstyrelsen 5

7 Årsredovisning 2011 Landstingsdirektören har ordet LANDSTINGSDIREKTÖREN HAR ORDET När jag summerar året som gått ser jag att vi åstadkommit mycket som vi ska vara stolta över samtidigt som jag konstaterar att det också finns utmaningar som följer med oss in i År 2011 blev det år då Landstinget i Östergötland påbörjade satsningen på förbättring och utveckling utifrån den så kallade leanfilosofin. Det är glädjande att så många verksamheter redan har anammat detta. Vår organisation har en lång erfarenhet av förbättringsarbete. Det som lean tillför är ett samlat koncept med strategier och värderingar som fokuserar på det som är värdeskapande för våra patienter. De resultat som ska uppnås beskrivs i Målbild 2015 där jag som landstingsdirektör översätter de politiska intentionerna i konkreta målsättningar på kort och lång sikt. Det ligger en stor utmaning i att nå dessa mål men samtidigt vet vi av erfarenhet att systematiskt förbättringsarbete ger resultat. Till de stora utmaningarna hör vår förmåga att utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Här finns långsiktigt en betydande potential som det med uthållighet gäller att ta tillvara för att positivt påverka befolkningens hälsa och parera ett ökande resursbehov. Patienterna har gett oss höga betyg vad gäller upplevt bemötande och skapat förtroende i samband med vårdkontakten. Däremot upplevs inte delaktigheten som lika positiv. Detta ska vi ta till oss eftersom patientens delaktighet och engagemang i sin egen vård kan vara avgörande för behandlingsresultatet. En bra tillgänglighet till kontakt, besök och behandling värdesätts högt av vår befolkning och bidrar också starkt till att skapa förtroende för hälso- och sjukvården. En bra tillgänglighet är också något av en garant för att våra egna arbetsprocesser är vältrimmade. Detta är ett område som kräver ständig uppmärksamhet. Vi har fortfarande en bit kvar innan vi uppnått en robust tillgänglighetssituation med små variationer inom länet. Ett angeläget förbättringsområde är det akuta omhändertagandet där det finns problem med alltför långa väntetider. Resurser har under året satsats på kompetenshöjning och på projekt med olika upplägg. Vårdplatssituationen på våra sjukhus följs regelbundet och vi vet därför att beläggningen varierar en hel del. Under hösten har beläggningen ökat och vi måste ta ställning till hur vi nu ska agera för att möta detta. De projekt som har startats (Aktiv hälsostyrning, ALMA med flera) kommer samtidigt att drivas vidare för att öka vårdkvaliteten men också för att eventuellt kunna minska behovet av slutenvård. De Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens resultat som genomförs nationellt sedan några år tillbaka, gör det möjligt att värdera de egna resultaten i förhållande till övriga landet. Hälso- och sjukvården i Östergötland har bland de bästa medicinska resultaten i landet och det kommer våra patienter tillgodo på olika sätt. När vi samtidigt noterar att vi har bland de lägsta kostnaderna i landet så verkar länets invånare få mycket valuta för skattepengarna. Den årliga medarbetaruppföljningen ger en uppfattning om hur vi trivs och upplever vår arbetsplats. Det är en viktig information för att utveckla verksamheten och jag tror att alla har områden som man behöver förbättra. De flesta är stolta över sin egen arbetsplats och sin egen insats men inställningen till landstingskoncernen ser jag att vi gemensamt kan förbättra. Hur blir vi en mer attraktiv arbetsgivare? Det handlar faktiskt om att förbättra arbetsmiljön på alla nivåer, i alla verksamheter och då behöver alla vara delaktiga! Inte minst är detta viktigt för att kunna rekrytera nya medarbetare på sikt. En summering av året går inte att göra utan att komma in på de ekonomiska förutsättningarna som har en förmåga att överraska på olika sätt. Den optimism som fanns inför år 2011, att det ekonomiska läget skulle förbättras, grusades tidigt under året. Vi kan nu konstatera att vi, trots aviserad skattehöjning, har att hantera en ekonomiskt ansträngd situation under de närmaste åren. Samtidigt är det en fara att fokusera för mycket på de pengar vi inte har när lösningen på den ekonomiska problematiken i viss utsträckning ligger i hur vi nyttjar de pengar vi har. Den öppna process som vi har utvecklat för resursfördelning, där företrädare från såväl verksamhet som politik medverkar, är viktig för att komma fram till hur resurserna ska användas på bästa sätt. Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare. Genom ert engagerade och professionella arbete bidrar ni till ett välskött Landstinget i Östergötland med gott renommé i omvärlden inom många områden! Barbro Naroskyin Landstingsdirektör 6

8 Årsredovisning års resultat en sammanfattning 2011 ÅRS RESULTAT EN SAMMANFATTNING Vissa verksamhetsresultat kan, i större utsträckning än andra, visa i vad mån de ekonomiska resurserna har omsatts till en god vård. Socialstyrelsen har definierat begreppet god vård 3 med hjälp av sex kvalitetskriterier. Årets verksamhetsresultat kan värderas utifrån dessa sex kriterier baserat på bedömningar som mer detaljerat återfinns senare i årsredovisningen: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Den medicinska kvalitén är överlag god, även i ett nationellt perspektiv. Flertalet resultat i nationella Öppna jämförelser visar en förbättring jämfört med tidigare år. En systematisk kunskapsstyrning och kvalitetsuppföljning bedöms ge förutsättningar för evidensbaserad vård. Inte minst har de regionala medicinska programgrupperna en viktig roll i detta. Säker Säkerhetsarbetet är ambitiöst och det bedrivs proaktivt och systematiskt. Det är även nationellt uppmärksammat. De vårdrelaterade infektionerna har emellertid ökat vid den senaste observationen vilket signalerar hur komplext detta problemområde är. Det är angeläget att fortsatt utveckla metoder för återkoppling och lärande för att kunna agera förebyggande i högre utsträckning än idag. Patientfokuserad Östgötarnas förtroende för sjukvården har ökat på senare år. Patienterna upplever ett gott bemötande men inte delaktighet i samma omfattning. Det interna verksamhetsperspektivet är emellertid fortfarande starkt inom vården och det finns fortfarande åtskilligt att göra för att stärka patientens ställning. Ett viktigt steg är den introducerade leanfilosofin som innebär att utveckla verksamheten med utgångspunkt i vad som är värdeskapande för patienterna. Utveckling pågår med uttalat patientfokus av ett flertal vårdprocesser. Effektiv Landstinget i Östergötland har jämfört med andra landsting låga kostnader för sjukvård även när man tar hänsyn till strukturella skillnader. Goda verksamhetsresultat inom många områden och låga kostnader talar för att effektiviteten är jämförelsevis god även om det finns många ytterligare förbättringar att göra. Organisering i ett mindre antal länsövergripande centra och en sammanhållen närsjukvård medverkar till en effektiv styrning/ledning. Inom hela verksamheten introduceras successivt den så kallade leanfilosofin för att resurserna ska tas tillvara på bästa sätt. Jämlik Hälsan är ojämnt fördelad och ojämlikhet förekommer även i förhållningssättet till patienterna. En systematisk behovsstyrning med brukardialoger bedöms bidra till att medvetna satsningar utvecklar en mer likvärdig och jämlik hälso- och sjukvård på såväl strukturell som individuell nivå. Denna process utgår från behovsanalyser och brukardialoger som sedan får genomslag i överenskommelser och resursfördelning. En ny folkhälsopolicy har förbättrat förutsättningarna att, tillsammans med andra samhällsaktörer, förtydliga ansvar och mer strategiskt påverka ojämlika förhållanden i länet. Tillgänglighet i rimlig tid Telefontillgängligheten till vårdcentralerna är generellt god med vissa undantag. Tillgängligheten till besök på vårdcentralerna är mycket god i en nationell jämförelse. Tillgängligheten till specialiserad vård har förbättrats mot slutet av 2011 och vid årsskiftet kunde Östergötland räknas till de allra bästa landstingen i landet. *** Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För Landstinget i Öster götland har god ekonomisk hushållning innebörden att de finansiella målen ska vara uppfyllda och därutöver ska landstinget uppnå goda verksamhetsresultat. Om det finansiella kravet på god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfyllt, ska årets resultat uppgå till minst två procent av verksamhetens nettokostnad. Landstinget i Östergötland redovisar ett positivt resultat 2011 och når detta mål. Verksamhetens ekonomiska resultat visar samtidigt i grunden en obalans mellan landstingets kostnader och intäkter. En sammanvägning av måluppfyllelsen för landstingets finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Landstinget i Östergötland inte fullt ut har uppfyllt kravet på god ekonomisk hushållning under år I sammanhanget ska noteras att värderingen av det ekonomiska resultatet är restriktiv i avseendet att det enbart är Landstinget i Östergötland, Landstinget i Jönköpings län och Region Skåne som tillämpar en rättvisande redovisning 4 av pensionsskulden i sin redovisning. 3 Nationella indikatorer för God Vård (Socialstyrelsen 2009). 4 Med rättvisande redovisning av pensionsskulden avses att det totala pensionsåtagandet redovisas på balansräkningen och att resultaträkningen har påverkats med den totala pensionsförändringen. 7

9 Årsredovisning 2011 Vart är vi på väg? VART ÄR VI PÅ VÄG? Hälsoutvecklingen Den svenska folkhälsan fortsätter att förbättras. Det finns ingen anledning att förvänta sig någon större förändring av denna utveckling under överskådlig tid (Se Figur 1). Medellivslängden ökar och av de flickor som föds idag förväntas hälften överleva sin 90-årsdag och av pojkarna som föds kommer hälften att uppleva sin 88-årsdag. Vissa grupper löper emellertid fortfarande större risk än andra att dö i förtid. Det gäller bland annat personer med exempelvis låg inkomst eller kort utbildning. Återstående medellivslängd Prognos Kvinnor Män 2080 Befolkningsutvecklingen och försörjningskvoten Antalet barn och ungdomar, 0-19 år, kommer att öka något de närmaste 40 åren medan antalet personer i yrkesaktiv ålder, år, kommer att vara ganska konstant. Åldersgruppen över 65 år kommer emellertid att öka betydligt. Detta är en utveckling som innebär att den sysselsatta befolkningen ska försörja allt fler. Idag har vi en försörjningskvot 6 på 72 personer per 100 i yrkesaktiv ålder. Denna nivå antas öka till en nivå på omkring 88 personer per 100 i yrkesaktiv ålder år Detta kan förenklat uttryckas som att 100 personer behöver försörja 88 unga och gamla. (Se Figur 2) Försörjningsbörda (%) Prognos Totalt Från äldre Från barn och unga År 0 Figur 1: Medellivslängd i Sverige och prognos för år (Källa: Statistiska centralbyrån) År Den medicinska utvecklingen innebär för patienten säkrare diagnostik och bättre behandlingsresultat vilket i sin tur bidrar till mindre lidande, bättre överlevnad, och en bättre livskvalitet. Insjuknandet i flera folksjukdomar förskjuts till högre åldrar. Den ökande medellivslängden de senaste decennierna beror främst på att allt färre insjuknar eller avlider i hjärt- och kärlsjukdomar. Cancerdödligheten har också visat en positiv utveckling om än inte i samma utsträckning. För båda dessa sjukdomsgrupper finns ytterligare förbättringspotential i diagnostisering och behandling. Färre personer röker, men i övrigt tycks inte de ohälsosamma levnadsvanorna minska i omfattning. Många personer uppger dock att de vill förändra sina ohälsosamma levnadsvanor och de flesta tycker att det är positivt att dessa diskuteras i samband med vårdbesök 5. Om samhället lyckas utnyttja potentialen i det sjukdomsförebyggande arbetet kan detta generellt sannolikt påverka sjukdomsbördan mer än vad behandlingsinsatser kan bidra med. Figur 2: Försörjningskvot i Sverige och prognos för år (Källa: Statistiska centralbyrån). Enligt den senaste arbetskraftsprognosen 7 kommer antalet sysselsatta att öka med cirka till år 2030 men det skulle kräva cirka fler sysselsatta för att behålla försörjningskvoten på dagens nivå. Den medicinska utvecklingen Den medicinska utvecklingen går snabbt och påskyndas av en global kunskapsspridning. Under det kommande decenniet kommer en rad nya behandlingsmöjligheter få ett genombrott, även om det finns en osäkerhet om omfattningen 8. Även det telemedicinska området, medicinsk vård på distans, förväntas att utvecklas kraftigt. Inom den nya biologin, som utnyttjar molekylära metoder, stamceller och genteknik, finns stora möjligheter till utveckling vilken lär påskyndas genom att så kallad DNA-sekvensering 5 Lägesrapport 2011 (Socialstyrelsen 2012). 6 Den totala försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år + antal personer 65 år och äldre delat med antal personer år multiplicerat med Arbetskraftsprognos 2009 Utvecklingen till år 2030 enligt två scenarier (SCB). 8 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 (Socialstyrelsen). 8

10 Årsredovisning 2011 Vart är vi på väg? gör det möjligt att allt snabbare och billigare kartlägga arvsmassan. Genetiskt inriktad terapi kommer att öka möjligheter att diagnostisera och förutsäga sjukdom och att ta fram personanpassade läkemedel. Nanomedicinen kommer att innebära målsökande läkemedel, möjlighet att reparera vävnader/ organ och förbättrade möjligheter att diagnostisera. Datorer med artificiell intelligens kommer att vara ett framtida stöd vid diagnostisering. Vårdens resursbehov Det går redan nu att skönja inledningen på den demografiska utveckling som om ett drygt decennium ställer den offentliga sektorn inför betydande utmaningar då effekterna av antalet äldre tar fart på grund av att fyrtiotalisterna börjar nå vårdkrävande ålder och sextiotalisterna börjar gå i pension. Samtidigt ökar den arbetsföra delen av befolkningen endast marginellt. Därutöver kan förutses en allmän standardutveckling i samhället, en fortsatt medicinteknisk utveckling och ett ökande kvalitetskrav från brukarna. Dessa faktorer kommer att påverka förutsättningarna för de verksamheter som kommunerna och landstingen finansierar. Det förändrade scenariot kommer att påverka såväl kostnader som intäkter men kommer sammantaget sannolikt att vara kostnadsdrivande i en omfattning som inte kan finansieras med ett oförändrat skatte- eller avgiftsuttag. Kostnadsökningar på grund av befolkningsförändringar bedöms kunna pareras tack vare en samtidig ökning av bruttonationalprodukten (BNP) och bedöms inte ställa krav på nämnvärt ändrad finansiering de närmaste 25 åren. Den historiska kostnadsutvecklingen har emellertid varit runt en procent utöver den som befolkningsförändringar har orsakat. Om så blir fallet även framöver så visar uppskattningar 9 att detta till år 2035 skulle ge en kostnadsökning på närmare 30 procent utöver den demografiskt betingade. En ökad ambitionsnivå bedöms leda till att hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökar med drygt två procentenheter till år Samhällsekonomin Den ekonomiska utvecklingen har varit mycket svag under slutet av 2011 i stora delar av Europa. Bedömningen är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt stannat av, men att svensk ekonomi snart växer igen. Tillväxten blir emellertid 2012 och 2013 väsentligt svagare än under 2010 och Arbetslösheten kommer därför att stiga något, men inte särskilt mycket. Lägre sysselsättning och dämpad inflation håller tillbaka skatteunderlaget, men andra faktorer som ökade pensioner verkar i motsatt riktning. Efter två år med tillväxt sker nu en halvering av tillväxttalen och svensk BNP beräknas 2012 öka med mer måttliga 1,3 procent 11. Trots svag arbetsmarknad ökar ändå skatteunderlaget i relativt god takt I reala termer handlar det om en tillväxt på 1,1 procent. Även åren blir skatteunderlagets utveckling gynnsam. Det sammanhänger med att tillväxten i svensk ekonomi förutsätts ta fart på nytt. 9 Framtidens utmaning. Välfärdens långsiktiga finansiering, (SKL 2010). 10 Den ljusnande framtid är vård (Regeringskansliet 2010). 11 MakroNytt 1/2012 (Sveriges Kommuner och Landsting). Förändring (%) Möjlig utveckling för skatteunderlag och BNP ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Landstingsekonomin Osäkerheten är stor om hur utvecklingen ska bli åren framöver. Tendensen har varit densamma under längre tid landstingen har svårt att hålla budgeten för sjukvården, det gäller särskilt för den somatiska specialistsjukvården. Trendmässigt växer landstingens kostnader för hälso- och sjukvård mer än skatteunderlaget. Om kostnaderna på sikt ska hålla jämna steg med skatteunderlaget måste kostnadsutvecklingen i landstingens hälso- och sjukvård minska med cirka 1 procentenhet per år. Tillväxten av skatteunderlaget räcker för att parera för befolkningsförändringar men inte för nya behandlingar, läkemedel etc. År 2012 beräknas intäkterna växa långsammare än under De sista delarna av konjunkturstödet upphör och inga nya resurstillskott i form av ovillkorade statsbidrag är beslutade. Det kan bli svårt att nå upp till ett resultat på 2 procent av skatter och bidrag under de närmaste åren. Landstinget i Östergötland redovisar för 2011 ett ekonomiskt överskott på 259 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på att skatteintäkterna blev högre än det prognostiserade. Verksamhetens samlade resultat är emellertid i obalans, minus 161 miljoner kronor. Landstinget i Östergötland har ett bättre utgångsläge än många andra landsting med en relativt god ekonomisk ställning och låg skattesats. Trots detta kommer det inte vara lätt om ens önskvärt att på kort sikt hålla kostnaderna på en nivå som är förenlig med god ekonomisk hushållning. Ett tecken på den allvarliga ekonomiska situationen är att Landstinget i Östergötland i finansplanen för , inte lever upp till det finansiella målet. Ekonomin bedöms emellertid vara i balans under denna period under förutsättningen att effektiviseringar genomförs i verksamheten med 100 miljoner kronor år 2013 och ytterligare 100 miljoner kronor år För att uppnå ekonomisk balans år 2014 krävs därutöver kostnadsreducerande åtgärder på cirka 120 miljoner kronor. År BNP Skatteunderlag realt Figur 3: Möjlig utveckling för skatteunderlag och BNP (Sveriges Kommuner och Landsting)

11 Årsredovisning 2011 Vart är vi på väg? Landstinget står inför stora infrastrukturella investeringar i fastigheter som från år 2014 innebär en kraftig kostnadsökning på runt 250 miljoner kronor vilken år 2018 beräknas uppgå till cirka 300 miljoner kronor. Trots en aviserad skattehöjning, för att möta investeringsbehovet, krävs med nödvändighet fortsatt effektivisering och/eller prioritering inom landstingets verksamheter. Samhällsstrukturen Hur Sverige ska organiseras i framtiden har diskuterats allt sedan Ansvarskommittén lämnade sitt slutbetänkande år De försök med regionkommuner som funnits i Skåne och Västra Götaland har permanentats. Ytterligare regionkommuner har bildats i Halland och Gotland. För övrigt förefaller inte ytterligare regionbildningar skapas till år Landstinget i Östergötland har tagit initiativet till att, tillsammans med kommunerna och Regionförbundet Östsam, ta fram en avsiktsförklaring som en utgångspunkt för diskussioner med de parter som kan tänkas vara intressenter i en framtida regionbildning. Diskussioner har förts med ledande politiska företrädare för grannlandstingen. En förfrågan har också gått ut till länets kommuner hur man ser på Östergötland i en större geografisk region från år 2019 och som en egen region från år På nationell nivå pågår en översyn för att se över den statliga regionala förvaltningen bland annat för att skapa förutsättningar för ökad samordning mellan staten och den kommunala nivån. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i december Resultatet av denna översyn bedöms ha påverkan på den fortsatta regionbildningen. Läsanvisningar Redovisning av resultat I de följande avsnitten fi nns återkommande inslag där resultat redovisas för strategiska mål, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer. Resultatmått redovisas samlat på sid 88. Strategiska mål är fastställda av landstingsfullmäktige som uppdrag till landstingsstyrelse och hälso- och sjukvårdsnämnd. Framgångsfaktorer är utvecklingsområden som landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om i sina verksamhetsplaner. Nyckelindikatorerna har funktionen att bidra till värderingen av utfallet för framgångsfaktorer/utvecklingsområden. Resultatmåtten ska bidra till analysen av hur de strategiska målen har uppnåtts. Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål är en samlad bedömning varför utfallet för enskild framgångsfaktor/nyckelindikator/ resultatmått inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen. Bedömning Strategiska mål Nyckelindikatorer Framgångsfaktorer Resultatmått Målet är uppnått Tillfredsställande resultat Målet är i hög grad uppnått Inte helt tillfredsställande Målet är delvis uppnått I mindre grad tillfredsställande Målet är ej uppnått Otillfredsställanderesultat Uppgift saknas/ Ej möjlig att värdera 10

12 Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse DEN POLITISKA MANDATFÖRDELNINGEN Efter valet 2010 fördelades landstingsfullmäktiges 101 mandat på följande sätt: Mandatperioden Politisk ledning 50 Övriga partier 51 Moderaterna 25 Socialdemokraterna 35 Vrinnevilistan 8 Miljöpartiet 7 Centerpartiet 6 Vänsterpartiet 5 Folkpartiet 6 Sverigedemokraterna 4 Kristdemokraterna 5 VISIONEN Landstinget i Östergötland har följande vision: Bra vård och bätte hälsa Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård fi nns tillgänglig när den behövs. UPPDRAGET Hälso- och sjukvårdslagen Lagen innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Lagen är i allt väsentligt utformad som en ramlag. Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. I övrigt finns bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för olika delar av hälso- och sjukvården. Lagen innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. Kommunallagen Lagen innehåller de grundläggande reglerna för vad ett landsting (eller kommun) får göra och för hur landstingen kan organisera sin verksamhet. Lagen innehåller bestämmelser om förtroendevalda (politiker), landstingets allmänna befogenheter, landstingsfullmäktiges uppgifter i förhållande till nämnder. I lagen regleras också arbetsformerna i fullmäktige och i nämnderna, hur ärenden ska förberedas inför beslut. Lagen anger också hur landstinget ska sköta sin ekonomi; att landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 11

13 MEDBORGARPERSPEKTIVET Beskriver hur landstinget på ett hållbart och förtroendeskapande sätt ska tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård.

14 Årsredovisning 2011 Medborgarperspektivet Sammanfattning av resultat Regional utveckling ska bidra till en hållbar välfärd Effektiva regionala trafiksystem Tydliga uppdrag till Östsam Effektiva innovationsstrukturer God och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Aktiva sjukdomsförebyggande insatser Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapande insatser Nöjda patienter Patientfokuserad hälso- och sjukvård Stor valfrihet för patienten Jämlik och likvärdig vård Insatser och utbud utifrån konstaterade behov Bra tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i rimlig tid och så nära som möjligt Resultat Mål: Regional utveckling ska bidra till en hållbar välfärd Måluppfyllelse: Målet är i hög grad uppnått Ansvarig: Landstingsstyrelsen Landstinget har till Regionförbundet Östsam överlämnat ansvaret för den löpande hanteringen av huvuddelen av verksamhetsområdet Regional utveckling. Detta innebär att landstinget har lämnat ett aktivt stöd till arbetet för en långtgående samverkan på regional nivå i Östergötland. Utvecklingen inom verksamhetsområdet visar på positiva resultat och att landstingets uppdrag till Östsam är utfört. Östgötatrafi ken har i stort utfört uppdraget enligt landstingets trafi kbeställning men betydande driftstörningar förekom under vintertid, första kvartalet Trafi ksystemets kostnadseffektivitet har minskat under de senaste åren. Det huvudsakliga skälet till detta är ökade investeringskostnader som inte har kunnat täckas av biljettintäkter trots ett ökat resande. En viktig roll i regionens utveckling En fortsatt utveckling av välfärden kan långsiktigt klaras enbart genom en tillväxt i den samlade ekonomin. En förutsättning för att öka tillväxten är en hög sysselsättningsnivå och ett bra skatteunderlag. En ökad tillväxt, som är hållbar, kräver en samhällsorganisation som tar vara på de krafter som driver tillväxten. Det behövs en förmåga att med helhetsperspektiv hantera utvecklingsfrågor över sektorsgränser på nationell, regional och lokal nivå. Landstinget har en viktig roll i detta, i första hand som sjukvårdshuvudman men även genom sitt delansvar i Regionförbundet Östsam och i sitt ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Landstingets verksamhet utgör den dominerande regionala utvecklingsmiljön för produkter och tjänster inom hälso- och sjukvården. Utvecklingssamarbete med landstinget har därför stor betydelse för företags och entreprenörers möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster som dels kan bidra till en effektivisering av vården, dels bidra till ökad tillväxt i regionen. Landstinget har under året aktivt jobbat med att utveckla de interna strukturerna för att stimulera och ta tillvara goda idéer till nya produkter och tjänster inom ramen för Innovationssluss Östergötland. I övrigt har landstinget bidragit till den regionala utvecklingen som aktör i den infrastruktur som skapar en miljö som på olika sätt stimulerar till företagsutveckling och tillväxt. Se även relaterade nyckelindikatorer (sid 16) och resultatmått (sid 88). 13

15 Årsredovisning 2011 Medborgarperspektivet Framgångsfaktor Effektiva regionala trafi ksystem Landstinget övertar ansvaret för all kollektivtrafik Kollektivtrafikens viktiga roll när det gäller regional integration och tillväxt har varit en viktig utgångspunkt för den översyn av trafikens ansvarsförhållanden, finansiering och organisering som genomförts under året. Översynen har resulterat i att landstingets ansvarar för all kollektivtrafik från och med år För att utföra trafikuppdraget har landstinget bildat den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Detta genom att inrätta en särskild trafiknämnd och överta hela ägandet av AB Östgötatrafiken. Under 2011 ökade resandet med 2,7 procent jämfört med Totalt gjordes 26,9 (26,2) miljoner resor i kollektivtrafiken under Framför allt är det den mellankommunala trafiken som har bidragit till ökningen. Östgötapendeln har under 2011 utökats med trafik till Jönköping och nya fordon har satts i trafik. En ny trafikoperatör tillträdde i december Under första kvartalet var störningarna omfattande orsakade av vinter, eftersatt underhåll på äldre fordon, avsaknad av verkstad i trafikområdet samt driftledningsproblem. Störningarna har skadat varumärket och kundernas tilltro. De ekonomiska effekterna har varit betydande både med merkostnader och tappade intäkter. Kapacitetsbristen på södra stambanan och eftersatt underhåll av järnvägssystemet utgör ett av de allvarligaste hoten mot ett väl fungerande trafiksystem i Östergötland. Trafiksystemets kostnadseffektivitet har också minskat under de senaste åren. Det huvudsakliga skälet till detta är ökade investeringskostnader som inte har kunnat täckas av biljettintäkter trots ett ökat resande. En kund- och marknadsundersökning visar att resenärernas viktigaste önskemål är en förbättrad information vid störningar. Möjlighet till e-postinformation om störningar på linjenivå har införts och en trafikinformationscentral har startats. Östgötatrafikens hemsida har byggts om och erbjuder nu bättre reseplanering, störningsinformation och köp av färdbevis. Störningsinformation ges via sociala medier. Ett nytt regionalt stomlinjenät med buss startades upp i juni. Resandet för arbetspendling har fått ett lyft samtidigt som skolresorna minskar på grund av minskade ungdomskullar. Driften med förnyelsebara drivmedel har ökat kraftigt. Busstrafik utgående från depåer i Linköping, Norrköping och Motala körs nu på biogas i tätort, närområde och landsbygd. Östergötland intar nu tätpositionen vad gäller drift med förnyelsebara drivmedel. Efter år av stopp för kontantförsäljning på fordon finns nu ett nytt betalsystem och en fullvärdig försäljningsorganisation. En välutvecklad webbutik i kombination med försäljningsombud, kundcenter och försäljningsautomater ger kunderna goda köpmöjligheter. Köp ombord kan ske med kontokort undantaget i de stora städernas tätortstrafik. Strategiska frågor för den regionala trafiken är att trygga Östgötapendelns kapacitet, att öka framkomligheten i de större städerna för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen samt att öka samordningen mellan allmän och särskild kollektivtrafik för att kunna erbjuda resmöjligheter på landsbygden. Framgångsfaktor Tydliga uppdrag till Östsam Regionförbundet Östsam en regional utvecklingsmotor Regionförbundet Östsam är ett kommunalt samverkansorgan bildat av landstinget och länets kommuner. Landstinget har 18 av 55 röster i regionförbundets fullmäktige. Landstinget har överlämnat ansvaret för frågor som rör regional utveckling till Östsam. Genom samfinansiering och överenskommelser med andra aktörer utvecklas och drivs verksamheter inom tre områden: Samhällsbyggnad Kompetensförsörjning och företagande Kultur och kreativitet Det regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen 2020 är vägledande för statlig planering, men beskriver först och främst de politiska utvecklingsambitionerna i Östergötland. Östgötaregionen 2020 har kompletterats med insatsprogram som preciserar vad som ska genomföras. Under 2011 har en revidering gjorts av programmet utifrån ny kunskap och förändrade förutsättningar. Regionförbundets fullmäktige förväntas i maj 2012 ta ställning till Regionalt utvecklingsprogram>2030 för Östergötland. Infrastruktur Östsam har ansvaret för att prioritera statliga investeringar inom det vägnät som ingår i den regionala länstransportplanen (LTP). Regionfullmäktige har beslutat om länstransportplan för perioden och regeringen har beslutat om en nationell plan för motsvarande period. Vissa förseningar har uppstått i genomförandet av båda planerna men under 2012 kommer insatserna att öka. Trafikverket har genomfört en kapacitetsstudie av det svenska järnvägsnätet. Studien visar att de förslag som finns i den nationella transportplanen kommer att resultera i kapacitetsbrist på södra stambanan genom Östergötland. Detta är ett hot mot Östgötapendelns kapacitetsbehov. Östsam har därför arbetat aktivt för att övertyga berörda parter om behovet av ökad kapacitet på södra stambanan. Viss tillförsikt finns inför den infrastrukturproposition som regeringen har aviserat till hösten Näringslivsutveckling Östsams viktigaste roll för att främja näringslivets utveckling är att förbättra de grundläggande förutsättningarna till vilka kan räknas; tillgång till utbildad arbetskraft, stimulerande forsknings- och utvecklingsmiljöer, samt väl fungerande kommunikationer. Östsam gör också särskilda insatser för att främja utvecklingen av regionens näringsliv, främst med inriktning mot små och medelstora företag. 14

16 Årsredovisning 2011 Medborgarperspektivet ALMI Företagspartner i Östergötland AB, erbjuder rådgivning och finansiellt stöd till små och medelstora företag i hela regionen. Almis lånevolymer tredubblades som en följd av finanskrisen. Utlåningen ligger fortfarande på höga nivåer under 2011 och landade på 148 miljoner kronor, vilket är strax över nivån för Detta ger en total lånestock på 356 miljoner kronor. Inom området affärsrådgivning är efterfrågan stor. Särskilda satsningar görs mot lite större företag, anställda, i projektform tillsammans med Linköpings universitet. De långsiktiga effekterna kan inte be dömas ännu, men kundtillströmningen och utvecklingen i bolag som tidigare fått rådgivning är god. Antalet kvinnor som efterfrågar innovationsrådgivning har ökat. Turistverksamheten är nu en integrerad del av Östsams kansli. I december lanserades det nya varumärket Visit Östergötland. Turistfrämjandet är inriktat på marknadsföring av regionens besöksnäring, samordning av projekt och visst utvecklingsarbete. Marknadsföringsinsatserna är en viktig del av den regionala varumärkesplattform (East Sweden) som arbetats fram i bred samverkan under Inom besöksnäringen kan noteras att antalet besökande ökar för de flesta besöksmålen. Antalet övernattningar ligger på ungefär samma nivå som förra året, vilket är ett något bättre utfall än i riket som helhet. Tydliga strömmar av utländska besökare märks bland annat från Ryssland, Tyskland, Holland och Polen. Ung Företagsamhet erbjuder gymnasister att under ett läsår starta, driva och avveckla ett företag i utbildningssyfte. Under läsåret 2011/12 är cirka elever engagerade. Detta ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Utvecklingen av innovationssystemet och annan projektverksamhet har under året drivits med målet att förstärka samarbetet i regionen och över tid uppträda som en aktör, East Sweden Business Region. Östsam har under året aktivt medverkat bland annat genom att finansiera projekt via riskkapitalbolaget Almi Invest, utveckla handledning och processtöd för innovationer i offentlig verksamhet, främja investeringar med särskilt fokus på turistbranschen samt genom att utveckla yrkeshögskoleutbildningar. Regional kultursamverkan En ny modell för regional fördelning av statliga kulturpengar sjösattes 2011 och en stor del av arbetet inom kulturområdet har under året handlat om att lotsa in Östergötland i denna nya nationella modell. Ansvaret för såväl nationell som regional kulturpolitik kommer i fortsättningen till stor del att finnas på regional nivå. I praktiken kommer fördelningen av statliga medel till regional kultur att fördelas av Östsam. För Östergötlands del handlade det år 2011 om cirka 64 miljoner kronor från staten och därutöver cirka 132 miljoner kronor från Östsam/landstinget och Norrköpings-/Linköpings kommun. Som ett underlag för denna samverkan har Östergötlands kulturplan tagits fram och lämnats till Statens kulturråd. Kulturplanen har tagits fram via omfattande samråd med kulturlivets olika intressenter. Östsam finansierar med landstingsmedel verksamhet vid ett antal kulturinstitutioner med regionala uppdrag. Största delen av kulturanslagen går till scenkonstområdet. Andra anslag finansierar länsmuseiuppdraget, regional biblioteksverksamhet, resurscentrat för filmfrågor, hemslöjdsverksamhet, regional idrottsverksamhet, folkbildningens organisationer, natur- och friluftsfrämjande verksamhet med mera. Medel har också avsatts till kulturarrangemang och utvecklingsverksamhet. Till stor del har sådana medel styrts mot yngre målgrupper. Inom biblioteksområdet har det drivits flera utvecklingsprojekt med Länsbibliotek Östergötland som motor. Ett gemensamt biblioteksdatasystem har upphandlats för alla kommunala folkbibliotek, som innebär att man i fortsättningen kommer att ha samlad tillgång till hela utbudet av biblioteksservice i hela Östergötland. Satsningar har gjorts på att hjälpa människor att använda digitala tjänster. Samhällsservice och information erbjuds allt mer via digitala media, och den som inte har tillgång till detta riskerar att hamna utanför många viktiga sammanhang. Landsbygdsutveckling Östsams insatser inom landsbygdsutveckling styrs av det insatsprogram för utveckling av Östergötlands landsbygd som är en del av det regionala utvecklingsprogrammet Östgötaregionen Ett viktigt instrument för utveckling av landsbygden är det, delvis EU-finansierade, Landsbygdsprogrammet ur vilket ekonomiskt stöd kan hämtas för olika utvecklingsinsatser. Stöd ges bland annat till affärsutveckling för mindre företag på landsbygden, lokal energiproduktion och livsmedelsförädling. Östsams medfinansiering har ofta varit en förutsättning för projekten. Särskilda insatser har gjorts i skärgården främst genom stöd till utveckling av miljöanpassad fiskodling och stöd till bildandet av fiskevårdsområde En utredning har genomförts om kollektivtrafiken i skärgården vilket har resulterat i en påtaglig förbättring av skärgårdstrafiken. Trafiken kommer att bedrivas från andra halvåret Framgångsfaktor Effektiva innovationsstrukturer Aktiv samverkan i innovationsarbetet Vårt samhälle är under ständig utveckling och förmågan att ta tillvara goda idéer och utveckla dessa till nya innovativa lösningar är ett svenskt kännetecken. Utvecklingstrycket och de utmaningar som västvärldens ekonomier står inför gör att vi måste bli ännu bättre på detta för att skapa framtidens framgångsföretag. Under 2011 har regionens aktörer gemensamt utarbetat en regional innovationsstrategi som utgör basen för offentliga insatser inom innovationsområdet. Tre strategiska mål har identifierats för innovationsarbetet i regionen för att kunna möta de förväntningar som finns när det gäller att skapa goda betingelser för att kunna utveckla och ta tillvara potentialen i nya innovationer; 15

17 Årsredovisning 2011 Medborgarperspektivet 1. Stark innovationskultur den breda synen på innovationer och hur man kan ta tillvara dessa behöver utvecklas och stärkas i vårt samhälle. 2. Fruktbara innovativa miljöer det behövs fysiska och virtuella miljöer där innovatörer, entreprenörer, företag och intresserade kunder kan mötas och diskutera behov och lösningar. 3. Effektiva offentliga insatser offentliga insatser inom området ska vara väl samordnade och fokuserade. Landstinget i Östergötland har som den största regionala aktören en viktig roll i att bidra till den regionala strategin. Detta görs bland annat genom ett engagemang inom Hälsans Nya Verktyg med syftet att utveckla nya lösningar för framtidens vård och omsorg. En stor utmaning är att få verksamheterna att börja använda nya lösningar och anpassa arbetssätten för att skapa nytta för patienterna. Här finns mycket att göra, bland annat att sprida de goda exempel där innovationer möjliggjort nya arbetssätt. Under 2011 har också strukturerna inom landstinget förstärkts genom Innovationssluss Östergötland. Innovationsslussen är den centrala verksamhet inom landstinget som ansvarar för att informera och inspirera medarbetarna att ta tillvara och utveckla idéer till nya produkter och tjänster som kan komma patienter och verksamhet till godo. Inom ramen för Innovationsslussen erbjuds också medarbetare rådgivning och viss finansiering genom övriga offentliga aktörer inom området, primärt ALMI Företagspartner. Under året har mycket arbete lagts på att förtydliga landstingets roll i relation till företag. Detta har resulterat i ett antal konkreta erbjudanden som företag kan ta del av när det gäller utvecklingsarbete. En annan viktig aspekt när det gäller innovationer är så kallad innovationsupphandling för att genom upphandling främja utvecklingen av nya lösningar inom näringslivet. Här återstår mycket arbete, men arbete har under året inletts på såväl nationell som regional nivå där landstinget deltar med målet att hitta upphandlingsformer som främjar utveckling av innovationer i regionen. Sammantaget kan konstateras att många positiva aktiviteter gjorts under året vilket också resulterat i 55 inkomna idéer till innovationsslussen. Nyckelindikatorer utvecklingsmål Uppdraget ska ha utförts i förhållande till trafikbeställning till ÖTRAF Uppdraget ska ha utförts i förhållande till Östsams treårsplan Resultat 2011 Utfört Utfört Utfört Utfört Utfört Utfört Reflektion En befolkning med god hälsa skapar förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg. Analyser visar att kommuner med god folkhälsa också är ekonomiskt starka 12. En nyckelfråga för länets framtid är hur väl regionens olika delar kan integreras. Det vill säga hur samarbeten och utbyten inom regionen kan växa så att länet inom viktiga områden kan fungera som en funktionell enhet. Större delen av Östergötland kan fungera som en gemensam arbets-, studie- och bostadsmarknad och många offentliga verksamheter kan organiseras rationellt utifrån regionens samlade befolkningsunderlag. Årlig sysselsättningstillväxt 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Figur 4: Storlek och sysselsättning Göteborg Stockholm Malmö/Lund Linköping Norrköping -2, Befolkning i lokal arbetsmarknad Samband mellan storlek på lokal arbetsmarknad och sysselsättningstillväxt. Det fi nns ett tydligt statistiskt samband mellan ett arbetsmarknadsområdes storlek och dess förmåga att generera arbetstillfällen. Den grundläggande förklaringen till det starka sambandet är mångfald. Med mångfald menas förekomsten av olika sorters ekonomiska verksamheter varor, tjänster och kompetenser. En större närmarknad ger utrymme för fl era olika sorters ekonomisk verksamhet att täcka sina kostnader. Detta grundläggande samband är mycket starkt för både företag och hushåll. I en större ort byggs därmed en robustare ekonomi genom mångfalden och alternativa användningar för investeringar, samt allmänt mer begränsade affärsrisker. I detta sammanhang blir frågan om utformningen av en framtida regionbildning avgörande för Östergötlands utvecklingsmöjligheter. Under året har mycket energi ägnats åt denna fråga både inom länet och i kontakten med kringliggande län. Fortsatt nära samarbete med kringliggande landsting när det gäller till exempel sjukvård har, liksom möjligheterna för kollektivtrafi k, identifi erats som kritiska frågor tillsammans med goda kommunikationer norrut mot Stockholm. Ett Innovationsslussen ska registrera minst 50 ärenden per år 31? Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling (FHI 2007). 16

18 Årsredovisning 2011 Medborgarperspektivet viktigt inspel i detta arbete är hur staten väljer att organisera sin verksamhet i regionerna En väl fungerande kollektivtrafi k är en viktig förutsättning för att knyta ihop regionen och skapa möjlighet för människor att studera och arbeta där de vill utan att vara beroende av bil. För att detta ska bli verklighet måste kollektivtrafi ken utformas utifrån ett helhetsperspektiv så att det blir möjligt att resa snabbt och enkelt. Organiseringen av kollektivtrafi kfrågorna inom landstinget ger möjlighet till ett sådant helhetstänk med möjlighet att göra kopplingar till andra utvecklingsområden. Samtidigt måste kollektivtrafi ken vara lätt tillgänglig för resenärerna och snabbt kunna komma fram i städerna för att kunna vara ett verkligt alternativ till bilen. En tät, förtroendefull och konstruktiv dialog mellan landstinget och länets kommuner är därför avgörande för att kunna fortsätta utveckla kollektivtrafi ken. Den ekonomiska utvecklingen inger dock oro för den regionala kollektivtrafi ken. Beslutade satsningar måste skapa samhällsnytta men också bidra till utvecklingen av ett mera kostnadseffektivt trafi ksystem i Östergötland. Det fi nns annars en risk för att Östergötland hamnar i en situation med storstadskostnader och landsbygdsintäkter. De senaste tio åren har samhällsfi nansieringen ökat från 50 till över 60 procent. Detta som en följd av att antalet resande och därmed intäkterna har ökat men inte i lika stor utsträckning som kostnaderna ökat under samma period. Utvecklingen i form av en minskad kostnadstäckning måste brytas och genom effektiviseringar och därmed bättre användande av skattemedlen, kan trenden brytas och vändas för att på sikt åter nå en samhällsfi nansieringsgrad på 50 procent. Konkret innebär det att vi kommer att behöva kraftsamla resurser där det fi nns stora resandeunderlag för att utveckla länet till en fl erkärnig stadsregion genom att knyta ihop regionens ortssystem. Trafi kutbudet kommer att koncentreras till de stora pendlingsstråken och större städerna. Där resandeunderlaget är svagare prioriteras i första hand arbets- och studieresor. Nya, mer kostnadseffektiva kollektivtrafikformer måste prövas. Resultat Strategiskt mål: God och jämlik hälsa Måluppfyllelse: Målet är delvis uppnått Ansvar: Hälso- och sjukvårdsnämnden I ett längre tidsperspektiv har folkhälsan i Östergötland förbättrats om man ser till medellivslängd eller återstående levnadsår vid olika åldrar. Spädbarnsdödligheten är bland den lägsta i världen, sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar minskar och cancersjukdomarna ökar i lägre takt. Drygt 70 procent av de vuxna östgötarna upplever sig ha ett bra allmänt hälsotillstånd. Det går att skönja en upplevd hälsoförbättring i Östergötland mellan år Östgötens hälsa och levnadsvanor följer i stort det nationella mönstret. Det går samtidigt att konstatera att de sociala hälsoskillnaderna är betydande såväl inom som mellan Östergötlands kommuner. Landstinget har liten möjlighet att påverka de socioekonomiska skillnader som fi nns men måste förhålla sig till hur dessa skillnader får konsekvenser för folkhälsan och anpassa insatserna till detta. Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser inom sjukvården utvecklas successivt men det fi nns fortfarande en betydande förbättringspotential. Landstinget är en aktiv kraft i den folkhälsopolitiska process som pågår tillsammans med kommunerna och som skapat förväntningar på ett samlat och integrerat folkhälsoarbete i länet. Se även relaterade nyckelindikatorer (sid 20) och resultatmått (sid 88). 17

19 Årsredovisning 2011 Medborgarperspektivet Tendens till förbättrad hälsa Landstinget i Östergötland följer kontinuerligt befolkningens självupplevda hälsa och levnadsvanor Röker dagligen Inte stressad Snusar dagligen Riskdrickare Känner ingen ängslan, oro, ångest Inga sömnsvårigheter Når ej rekomendation av fysisk aktivitet Når ej rekomendation av frukt och grönt Bra tandhälsa Andel (%) Bra allmänt hälsotillstånd Andel (%) Röker dagligen Snusar dagligen Inte stressad Känner ingen ängslan, oro, ångest Inga sömnsvårigheter Riskdrickare Når ej rekomendation av fysisk aktivitet Når ej rekomendation av frukt och grönt Bra tandhälsa Andel (%) Bra allmänt hälsotillstånd Andel (%) Figur 6: Ohälsosamma levnadsvanor hos östgötarna (16-84 år) 2010 (Nationell folkhälsoenkät 2010). Figur 5: Andel östgötar (16-84 år) med god hälsostatus 2011 (Nationell folkhälsoenkät 2011). Drygt 70 procent av östgötarna upplever sig ha ett bra allmänt hälsotillstånd 13. Undantaget tandhälsa, upplever männen sin hälsa som bättre än vad kvinnorna gör. Det går att skönja en upplevd hälsoförbättring mellan år , men förändringen är inte statistiskt säkerställd. Tobaksbruket minskar i Östergötland Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan sunda levnadsvanor bland annat förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer 14. De levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige är tobaksbruk (rökning och snusning), riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor 15. Uppskattningsvis är i Östergötland samhällskostnaderna runt 2,5 miljarder kronor på grund av dessa levnadsvanor 16. Rekommendationen om frukt och grönsaker (500g/dag) är det endast en minoritet av östgötarna som lever upp till och utgör därför den klart vanligaste ohälsosamma levnadsvanan. En dryg tredjedel av befolkningen motionerar inte heller i tillräcklig omfattning. Männens levnadsvanor är, undantaget rökning, ohälsosammare än kvinnornas. Förändringen mellan är liten men statistisk säkerställd vad gäller kvinnornas förbättrade rökvanor. Samtidigt har viss nyrekrytering av rökare skett bland ungdomar. Andel (%) Män Kvinnor 0 Inga En Två Tre Fyra Fem Antal ohälsosamma levnadsvanor 13 Hälsa på lika villkor nationell befolkningsenkät 2011 bearbetad av Folkhälsocentrum Östergötland. (2 569 östgötar svarade, 53 % svarsfrekvens). 14 Cardiovascular diseases (CVDs), Fact sheet N 317, WHO 2011, Cancer, Fact sheet N 297, WHO Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (Socialstyrelsen). 16 Ekonomiska beräkningar och bedömningar, Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 (Statens Folkhälsoinstitut 2011). Figur 7: Östgötens levnadsvanor (16-84 år) 2011 (Nationell folkhälsoenkät 2011). En och samma individ har ofta flera ohälsosamma levnadsvanor. Av figur 7 framgår att ett fåtal inte har någon ohälsosam levnadsvana, många har mer än en ohälsosam vana men ytterst få har samtliga här identifierade ohälsosamma levnadsvanor. 18

20 Årsredovisning 2011 Medborgarperspektivet Kvinnor har i mindre omfattning än män ohälsosamma levnadsvanor och mer sällan fler ohälsosamma levnadsvanor samtidigt. En analys visar att de som inte har någon ohälsosam levnadsvana i allmänhet upplever sitt hälsotillstånd bättre än de som har fler ohälsosamma vanor detta oavsett kön och ålder. Framgångsfaktor Ett hälsofrämjande förhållningssätt Ökat fokus på hälsoorientering under år 2011 Landstinget ska medverka till en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. En gemensamt framtagen Folkhälsopolitisk policy mellan länets kommuner och landstinget stödjer det arbetet. Regionförbundet Östsam har huvudansvaret för att samordna detta arbete och har under 2011 tillsatt en samordnare för folkhälsoområdet. Ett arbete har också inletts med att ta fram indikatorer för att kunna följa folkhälsans utveckling. Folkhälsan i Sverige är bland de bästa i världen, men hälsoskillnaderna mellan grupper med olika socioekonomisk bakgrund verkar öka. Jämlik hälsa uppnås i första hand genom att förbättra människors livsvillkor i vardagen, men landstinget har en viktig uppgift och utmaning i att bidra till att minska skillnaderna i hälsa på de områden där hälso- och sjukvården finns. Landstinget i Östergötland har i sina målsättningar tydligt markerat behovet av en ökad hälsoorientering av hälso- och sjukvården. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser har varit ett särskilt utvecklingsområde i verksamheternas uppdrag för Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att i det personliga mötet stärka patienters förmåga att ta kontroll över sin hälsa och uppleva delaktighet i vård och behandling. Detta är ett angeläget utvecklingsområde som krävt och fortsatt kräver kompetensutveckling för medarbetarna. En uppföljning 17 visar att 60 procent av enheterna under de senaste 12 månaderna utbildat medarbetare i hälsofrämjande förhållningssätt. Det webbaserade läromaterialet Hälsofrämjande och värdeskapande möten i vården har introducerats. Inledningsvis har runt 200 personer från olika professioner medverkat. Ett antal utvecklingsområden har identifierats i syfte att förbättra och utjämna hälsoskillnaderna bland befolkningen18. Exempel på sådana satsningar är ett systematiskt förbättringsarbete inom barnhälsovården med att kvalitetssäkra barnavårdscentralernas arbete kring levnadsvanor. Ett annat exempel är Hälsolyftet som är en satsning inom primärvården i två delar. Den ena delen är en befolkningsenkät som går att följa på individnivå över tid. Den andra delen innebär hälsoundersökningar och insatser i 17 Enkät till verksamheten, 142 verksamhetsenheter svarade, svarsfrekvens 75 %. 18 Nulägesrapport om Jämlik vård i Östergötland 2011 (Landstinget i Östergötland). form av hälsosamtal riktade till den vuxna befolkningen mellan år. I den östra länsdelen görs en bredare befolkningsinriktad satsning, Mitt hjärta, i syfte att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Kultur och hälsa Strävan att förbättra hälsan, behov av att vidga sjukvårdens möjligheter och en human åldringsvård lockar fram nya idéer om hur kultur kan berika människor. Kultur kan ge människor styrka att påverka sina liv, vilket sannolikt är avgörande för hälsan. Det ligger helt i linje med landstingets arbete inom det hälsofrämjande området att kunna erbjuda kultur som ett verktyg för vissa patientgrupper. Området röner ett ökande intresse även på det nationella planet och inom vetenskapen, inte minst tack vare att nya metoder påvisat positiva effekter av kultur, bland annat inom hjärnforskningen. Ett pilotprojekt har startat i Östergötland med titeln Kultur och hälsa. Målgruppen är patienter inom primärvården som är i behov av insatser vid stressrelaterade besvär och diffus smärta. Projektet är med i det nordiska nätverket Kultur i vården och ingår också i ett regionalt nätverk tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och Linköpings universitet. Inom delprojektet Må bra med kultur ska patienter från primärvården engageras i kulturaktiviteter. I februari 2012 är det aktuellt för de första patienterna. Framgångsfaktor Aktiva sjukdomsförebyggande insatser Det sjukdomsförebyggande arbetet bedrivs med olika verktyg Patientmötet En sjukdomsförebyggande metod är att ta upp levnadsvanor som ett ämne vid mötet med patienten. Mer än 90 procent av enheterna tar upp tobaks- och matvanor vid patientmöten19. Även fysisk aktivitet och alkoholvanor tas upp i stor utsträckning, 81 respektive 76 procent av enheterna, medan frågor om sömn och stress inte aktualiseras lika ofta. Frågan om alkohol tas upp i högre grad nu jämfört med tidigare år. De allra flesta som får frågor om levnadsvanor erbjuds också stöd till förändring i landstingets regi, eller från externa aktörer exempelvis idrottsföreningar. Inom Landstinget i Östergötland stimuleras länets vårdcentraler till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser via en prestationsbaserad ersättning, Mål och mått. Två insatsområden är ordination av tobaksavvänjning samt fysisk aktivitet på recept (FaR ). Vårdcentralerna använder sig av dessa insatser i varierande omfattning. Detta talar för att det finns en betydande potential för att utveckla arbetssättet. 19 Enkät till verksamheten, 142 verksamhetsenheter svarade, svarsfrekvens 75 %. 19

Årsredovisning 2011 Landstinget i Östergötland

Årsredovisning 2011 Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben Urban Svahn 2012-03-20 LiÖ 2012-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden Årsredovisning 2011 Landstinget i Östergötland Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar i särskild ordning en årsredovisning

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2011

www.lio.se Årsredovisning 2011 www.lio.se Årsredovisning 2011 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben, Landstinget i Östergötland

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Bra vård och bättre hälsa Tillgänglighet Kvalitet Delaktighet

Bra vård och bättre hälsa Tillgänglighet Kvalitet Delaktighet Bra vård och bättre hälsa Tillgänglighet Kvalitet Delaktighet Strategisk plan med treårsbudget 2013 2015 Vision, mål och ekonomiska ramar Förslag från (M), (VL), (FP), (C) och (KD) till landstingsstyrelsen

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland - större kraft att växa tillsammans större kraft att växa tillsammans Vad innebär det att bilda region? Landstinget tar över ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna Landstinget i Östergötland bytte

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Landstingets strategiska plan med treårsbudget Landstingets strategiska plan med treårsbudget 2011-2013 Förändringar jämfört 2010-2012 Vissa begreppsförändringar Markerad hållbarhetsdimension Perspektivet Förnyelse borttaget Perspektivens innebörd

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG. Christina Blomqvist 2014-04-08

PROTOKOLLSUTDRAG. Christina Blomqvist 2014-04-08 PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2014-04-08 Årsredovisning 2013 Landstinget i Östergötland LiÖ 2014-18 32 Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar i särskild ordning

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Bra vård och bättre hälsa Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet

Bra vård och bättre hälsa Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet Bra vård och bättre hälsa Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet Strategisk plan med treårsbudget 2014-2016 Vision, mål och ekonomiska ramar Förslag från (M), (VL), (FP), (C) och (KD) till landstingsstyrelsen

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur Landstingets uppdrag Hälso- och sjukvård inklusive tandvård Regional utveckling Kultur Uppdraget styrs av Kommunallagen Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Kollektivtrafiklagen Norrbotten Politisk

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

September 2014 NYHETSBLAD LANDSTINGSVALET 2014. Gör din röst hörd

September 2014 NYHETSBLAD LANDSTINGSVALET 2014. Gör din röst hörd September 2014 NYHETSBLAD LANDSTINGSVALET 2014 Gör din röst hörd Gör din röst hörd i valet till nya Region Östergötland! Söndagen den 14 september är det åter igen dags att bege sig till valurnorna (om

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Förslag till trafiknämnden 2014-04-02. Årsredovisning 2013

Förslag till trafiknämnden 2014-04-02. Årsredovisning 2013 Förslag till trafiknämnden 2014-04-02 Årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 års utveckling inom Landstinget i Östergötland... 2 Den politiska plattformen... 3 Landstinget i

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt? Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober 2013 Nya organisationen vad är nytt? Hans Rönnkvist, biträdande landstingsdirektör Innehåll - Styr- och ledningsmodell - Varför omorganiserar landstinget?

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Årsredovisning 2010 Landstinget i Östergötland

Årsredovisning 2010 Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben Urban Svahn 2011-03-29 LiÖ 2011-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden Årsredovisning 2010 Landstinget i Östergötland Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar i särskild ordning en årsredovisning

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

Februari 2015 NYHETSBLAD REGION ÖSTERGÖTLAND. Flera frågor för dig att påverka

Februari 2015 NYHETSBLAD REGION ÖSTERGÖTLAND. Flera frågor för dig att påverka Februari 2015 NYHETSBLAD REGION ÖSTERGÖTLAND Flera frågor för dig att påverka Ny kraft med region Den 1 januari såg Region Östergötland äntligen dagens ljus! Hälso- och sjukvården kommer fortfarande att

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2010

www.lio.se Årsredovisning 2010 www.lio.se Årsredovisning 2010 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben, Landstinget i Östergötland

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Årsredovisning 2014. Landstinget i Östergötland. www.regionostergotland.se MEDBORGARPERSPEKTIVET 2

Årsredovisning 2014. Landstinget i Östergötland. www.regionostergotland.se MEDBORGARPERSPEKTIVET 2 Årsredovisning 2014 Landstinget i Östergötland www.regionostergotland.se MEDBORGARPERSPEKTIVET 2 Region Östergötland, 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 e-post: region@regionostergotland.se www.regionostergotland.se

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå

Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå Karin Junehag Källman, Folkhälsomyndigheten Ingrid Ström, Socialstyrelsen Innehåll i vår föredragning Förutsättningar

Läs mer

Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun

Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Tre megautmaningar Ungas hälsa och skolresultat

Läs mer

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015 -03-24 Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidè... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet... 6 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Samordnad utveckling för god och nära vård

Samordnad utveckling för god och nära vård Samordnad utveckling för god och nära vård Kommittédirektiv 2017:24 Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården Socialdepartementet 1 Direktivet

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Fokus på effektiviseringsgapet www.regeringen.se sök på LEV Den ljusnande framtid är vård Bakgrund - en åldrande befolkning medför ökad efterfrågan på vård och omsorg Syfte

Läs mer