Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Delårsbokslut 2011

2 Innehållsförteckning Inledning Vaggeryds kommun 10års översikt...1 Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag 2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse...3 Investeringsredovisning.13 Redovisningsprinciper...14 Sifferdel kommunen Resultaträkning inklusive noter 16 Balansräkning och Finansieringsanalys samt Noter..17 Verksamhetsberättelser kommun och koncern Kommunstyrelse...19 Kommunstyrelse-Teknisk verksamhet...25 Miljö- och byggnämnd...31 Kultur- och Fritidsnämnd...34 Vaggeryds Elverk...37 Barn- och Utbildningsnämnd...41 Socialnämnd...47 Vaggeryds Energi AB...59 Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB...67 Vaggeryds Näringslivsråd KB...71 Bild från Bratteborgs ridskola.

3 VAGGERYDS KOMMUN - 10 ÅRS ÖVERSIKT Nyckeltal för Vaggeryds kommun, beloppen är i miljoner kronor om ingenting annat anges Nyckeltal Delår 2011 Delår Externa intäkter Externa kostnader * Årets resultat * -0,2 +28,1 +20,2 +10,3 +5,9 +18,7 +11,8 +11,0-2,9 +1,0 Tillgångar Skulder och avsättningar * Eget kapital Soliditet (inkl äldre pensionsförpliktelser) 29 % 35 % 32% 32 % 35 % 35 % 39 % 39 % 39 % 42 % Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar Budgetavvikelse drift Huvudprogram 0-8 exklusive affärsdrivande verksamheter -18,8-4,4-13,2 +2,7-5,1 +4,3 +2,9-0,7-14,1-8,8 Nettokostnadskvot 99,5 % 93 % *98% 98 % 99 % 97 % 96 % 98 % 101 % 100 % Totala skatteintäkter och skatteutjämning Personalkostnader Antal årsarbetare Eget kapital/invånare (kr) Anläggningstillgångar * Pensionsförpliktelse tom Långfristiga lån Antal invånare Nettokostnadskvoten är nedjusterad 4,4 mkr för jämförelsestörande post försäljning kraftverk ** Anläggninsgstillgångar omfattar även värdet av exploateringsfastigheter

4 Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag 2011 Månad Prel kom.skatt Avräkn Slutavr kom.skatt Fastighetsavg fastighetsavg Utjämningsbi drag LSS Inkomstutjämni ngsbidrag Kostnadsutjä mningsbidra g Regleringsbid r Summa Januari Avräkn Februari Mars April Summa 30/ Maj Juni Juli Augusti Summa 31/ September Oktober November December Summa

5 Förvaltningsberättelse 2011 Makroekonomiskt läge Konjunkturuppgången i världen och i Sverige har stannat av Detta konstaterar Konjunkturinstitutet, som är det senaste institutet i raden att kraftigt justera ned sin BNP-prognos för nästa år. Konjunkturuppgången i världsekonomin och i Sverige har stannat av. Under senare delen av 2012 kommer återhämtningen i Sverige igång igen, men arbetslösheten bedöms sjunka först Utvecklingen förutsätter en oförändrad reporänta det närmaste året. Det finns också ett utrymme för en expansiv finanspolitik. Det visar Konjunkturinstitutets prognos, Konjunkturläget. BNP väntas öka med 4,3 procent i år, 1,9 procent år 2012 och 3,4 procent I förra prognosen, i juni, spådde KI att BNP skulle öka med 4,4 procent i år och 2,9 procent år KI konstaterar att Sverige har varit i en lågkonjunktur sedan det kraftiga fallet i BNP Återhämtningen accelererade under 2010, men under sommaren började den hastigt tappa fart. Den finansiella turbulens som drog in från omvärlden med stora börsfall ökar osäkerheten. Oroliga hushåll och företag skjuter upp konsumtions- och investeringsbeslut. Därför dämpas tillväxten och arbetslösheten planar ut kring 7,5 procent Den svaga internationella utvecklingen medför att återhämtningen i Sverige behöver draghjälp av en expansiv penning- och finanspolitik. Prognosen förutsätter en expansiv penningpolitik med en reporänta som ligger kvar på 2,0 procent till nästa sommar för att därefter gradvis höjas till cirka 3,5 procent Den finansiella turbulensen väntas avta under hösten och framtidstron återkommer gradvis När hushållens och företagens tillförsikt om den ekonomiska framtiden återkommer ökar tillväxten igen. De inhemska förutsättningarna för en stark tillväxt är goda. Bland annat är hushållens sparande högt i ett historiskt perspektiv, vilket ger ett ordentligt utrymme för konsumtionsökningar när osäkerheten har lagt sig. Utvecklingen i Sverige bromsas dock av den tröga återhämtningen i länder som är viktiga för svensk export. Det finns en betydande risk att skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare än i prognosen. I ett alternativt scenario beskrivs en utveckling där osäkerheten är förhöjd under hela 2012 och problemen sprider sig till euroområdets banksektor. I detta scenario ökar BNP med endast 0,5 procent 2012 och 2,7 procent 2013, medan arbetslösheten stiger till 8,1 procent år 2012 och 9,2 procent år (källa Dagens industri ) Tabell: Valda indikatorer (källa konjunkturinstitutet) Årlig procentuell förändring respektive procent BNP till marknadspris 5,3 5,7 4,3 1,9 3,4 Bytesbalans 6,8 6,2 5,7 6,1 6,2 Antal arbetade timmar 2,6 1,9 1,7 0,8 1,0 Sysselsättning 2,1 1,1 2,1 0,6 1,0 Arbetslöshet 8,3 8,4 7,5 7,5 7,3 Produktivitet i näringslivet -4,2 4,1 3,5 1,5 2,8 KPI -0,5 1,2 3,0 1,9 2,1 Reporänta 0,25 1,25 2,0 2,25 2,75 Tioårig statsobligationsränta 3,2 3,2 2,5 3,2 3,8 Offentligt finansiellt sparande -0,9-0,2-0,1 0,3 0,4 The Outstanding US Public Debt as of 01 Sep En stor del av oron för den internationella ekonomin består i hög skuldsättning inom EU hos ett antal sydeuropeiska länder. I ett värsta scenario kan oro återkomma inom det internationella banksystemet om någon nation inte längre kan betala sina skulder.

6 Förvaltningsberättelse 2011 Landareal: 830 km 2 Antal invånare Antal invånare Befolkningsökning delår Befolkning tätorter och landsbygd, med förändring från Byarums landsbygd 935 (-1) Vaggeryds samhälle 4974 (+67) Bondstorps församling 355 (+6) Skillingaryds samhälle 3939 (+52) Tofteryds landsbygd 543 (+18) Hoks samhälle 633 (+4) Hagshults församling 319 (0) Klevshults samhälle 258 (-6) Åkers landsbygd 554 (+11) Restförda 7 (-3) Svenarums landsbygd 588 (-2) På församlingen skrivna har lagts in under landsbygd. Restförda är i regel personer som flyttat in i nybyggda hus vilka ännu inte har registrerats i nyckelkodsregistret. Befolkningsutveckling i Vaggeryds kommun (31/12 varje år) Karta över Vaggeryds kommun med de större orterna År Befolkning Källa: SCB

7 Förvaltningsberättelse 2011 Mandatfördelning i kommunfullmäktige Valresultatet för kommande mandatperiod gav en röd-grön majoritet då centerpartiet valde att byta block. Antal Mandat per parti Moderata samlingspartiet 9 9 Kristdemokraterna 6 6 Folkpartiet 3 2 Centerpartiet 5 3 Socialdemokraterna Vänsterpartiet 1 2 Miljöpartiet 0 1 Sverigedemokraterna 1 2 Kommunalskatten är 31:50 Skatteuttaget är samma år Landstinget 10:67 Vaggeryds Kommun 20:83 Vaggeryds kommun har år 2011 länets lägsta kommunalskatt! Kommunen har under år 2005 höjt sin utdebitering med 50 öre Landstinget höjde under år 2004 sin utdebitering med en krona. Skatteväxling skedde 1999 med landstinget avseende övertagande av vissa gymnasieprogram med 19 öre. Skatteväxling har skett 1996 mellan kommunen och landstinget med 1:64 kr. Orsaken är övertagande av huvudmannaskap för omsorger och särskola samt psykiatrireformen. Skatteväxling skedde även enligt Ädelreformen 1992, då den kommunala utdebiteringen höjdes med två kronor.

8 Förvaltningsberättelse 2011 Presentation av Konsolideringsenheten Konsolideringsenheten Vaggeryds kommun omfattar tre bolag och ett kommunalförbund. Vaggeryds kommun, Ägare Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB 100 % Vaggeryds Energi AB 100 % Vaggeryds Näringslivsråd 50 % Högskolan på hemmaplan GGVV 25 % Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB bildades VSBo har cirka 1000 egna uthyrningslägenheter. Vaggeryds kommun köper delar av sin städverksamhet från VSBo. Hjortsjöskolan, Gullbäckens förskola samt Skillingehus ingår ej. Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB betalar år tkr till ägaren Vaggeryds kommun som ersättning för tecknade borgensavtal. Vaggeryds Energi AB bildades 1 januari, 1995 genom sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk AB och elhandelsorganisationen inom Vaggeryds Elverk i enlighet med förslag om ny ellagstiftning. Energibolaget betalar i år 600 tkr till ägaren som ränteersättning på insatt kapital och före tecknade borgensavtal. Vaggeryds Näringslivsråd KB är ett kommanditbolag med avsikten att tillsammans med Vaggeryds kommun främja utvecklingen av näringslivet i kommunen Högskolan på hemmaplan i GGVV-regionen Verksamheten bedrivs i ett kommunalförbund och är ett samarbete mellan kommunerna Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved och Värnamo. Verksamhetens syfte är att medverka till kompetensutveckling för kommuninvånarna och anställda i regionens företag och offentlig sektor.

9 Förvaltningsberättelse 2011 Finansiell Analys Kommunen beräknar att klara balanskravet För 2011 beräknar kommunen ett ekonomiskt resultat i balans. Prognostiserat helårsresultat är 1,8 miljoner kronor sämre än det budgeterade. Mkr 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 18,7 Delårsbokslut prognos +- 0 Mkr 5,9 10,3 20,2 0, Prognos 2011 Delårsresultatet tom augusti månad är minus 2,5 mkr Delår De slutliga effekterna av retroaktiva löneökningar ger ännu inte fullt utslag i delårsresultatet då utfallet för lärarkollektivet fortfarande saknas. Största orsaken till resultatförsämringen 2011 är att flera program och verksamheter i kommunen ökat sina kostnader avsevärt mer än resurstillförseln genom inflation och ökade skatteintäkter. Resursökningen via skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag uppgår till 1,2 %. En orsak till att denna ökning inte är större trots konjunkturuppgång är att 2010 års redovisning innehöll ett särskilt regeringsstöd med 12,4 mkr som var av engångskaraktär. Inflationsökningen räknad på augusti månad var 3,0 % Nettokostnadsökningar i kommunen är cirka 8 % vilket gör att det ekonomiska resultatet försämras gentemot föregående år. Nämnder och styrelser står för en stor del av kostnadsökningarna. Dessutom innehöll 2010 års nettokostnader ett antal positiva belopp av jämförelsestörande karaktär utanför nämndernas påverkan som också förklarar försämringen mellan åren. Ett annat kostnadsdrivande program är finansiering av investeringar genom ökad upplåning. Räntekostnader på lån är cirka 2,2 mkr under delårsperioden och bidrar till försämrat finansiellt netto för verksamhetsåret. Analysen av det ekonomiska utfallet kan delas upp mellan faktorer utanför verksamheternas kontroll och verksamheternas budgetföljsamhet. Faktorer utanför verksamheternas kontroll Positivt med befolkningsökning, men påfrestningar uppstår genom framtida konjunkturförsvagning, upplåning samt ökade räntekostnader De totala intäkterna för skatter och utjämningsbidrag beräknas i delårsbokslutet till 402 mkr, vilket är sex miljoner kronor bättre än budgeterat. För helåret beräknas ovanstående intäkter till 603,5 mkr och det är cirka sju mkr bättre än budget. Det finns dock en risk att prognoserna för skatteutfallet från SKL kommer att visa sämre siffror i slutet av året och ovanstående beräkning revideras om nya sämre prognoser från SKL anländer i slutet på året. -0,2 De ökade resurserna via skatteintäkter är en vid budgeteringstillfället okänd faktor för kommunen. Kommunen försöker förbättra skatteunderlaget genom att arbeta för en ökad befolkning genom att erbjuda en attraktiv boendemiljö, god arbetsmarknad, låga avgifter mm. I delårsbokslutet har befolkningen ökat med 146 personer gentemot föregående jämförelseperiod. En stor del av ökningen härrör sig från en nettoinflyttning till kommunen. Även födelseöverskottet är en betydande faktor. Största delen av skatteintäkterna är baserade på invånarnas beskattningsbara inkomst i hela riket. Räntan på upplåning är en annan faktor opåverkbar faktor. Det som är påverkbart för kommunen är den upplånade volymen. För att finansiera de höga investeringarna under har kommunen tvingats utnyttja koncernkontot med 50 mkr mer än vid föregående delårsbokslut. Utöver det har ny långfristig upplåning om 25 mkr upptagits under perioden så kommunens totala upplåning närmar sig 200 mkr. Förutom den ökade volymen försämras det finansiella nettot av ränteökningar av reporäntan med 1,5 % mellan åren. Reporäntan är nu 2 % Riksbanken valde vid sitt septembersammanträde 2011 att inte höja räntan enligt den föraviserade räntebanan. Det är faran för en konjunkturförsvagning som bidragit till beslutet. Det finansiella nettot kommer fortsättningsvis att försämras tills en balans nås mellan investeringsnivå och reinvesteringsutrymme. Sådan balans kommer inte att nås under 2011, men förutsättningar finns för budgetåret Inflationsnivån på tre procent ligger över både reporäntan och den nivå som nämnderna budgetmässigt kompenserats. Även kommunens placeringar för pensionsåtaganden hör till den kategori som inte är påverkbar för verksamheten. Kommunens kapitalplaceringar är inriktad mot kapitalgaranterade placeringsprodukter. Dessa placeringsprodukter har en låg risk i överensstämmelse med finansieringspolicyn i kommunen och skyddar därigenom mot kursfall under inköpsvärdet däremot kan eventuell överavkastning påverkas negativt. Totalt ackumulerade realiserade vinster för pensionsplaceringar uppgår till 5,7 mkr. Verksamheternas ekonomiska resultat Budgetföljsamheten bland nämnder och styrelser är inte tillfredsställande Verksamheternas kostnader och intäkter skall ha en följsam utveckling gentemot budgeterade medel. Budgetföljsamheten hos nämnderna är mycket viktig för kommunens långsiktiga förmåga att kunna utföra kommunala tjänster enligt fullmäktiges antagna målsättningar. Man bör dock komma ihåg att målet med den kommunala verksamheten inte är ekonomisk vinst utan det viktiga är att utnyttja befintliga resurser på bästa sätt så att tjänsterna kommer kommunmedborgaren till del på bästa sätt.

10 Förvaltningsberättelse 2011 Att uppnå effektivitet i ekonomistyrning, prioriteringar och effektiv produktion är ett gemensamt ansvar för anställda och politiker på olika nivåer. Kommunstyrelsen Inom kommunstyrelsen finns ett stort antal fungerande enheter som utför arbetsuppgifter av central karaktär för kommunen. Kommunstyrelsens prognoser visar ett beräknat underskott mot budget för helår på 1,8 mkr Kommunstyrelsens verksamheter som visar underskott är i första hand försörjningsstödet, som är en verksamhet där budgetansvaret övertagits från Socialnämnden. Programmet är budgetmässigt förstärkt med en mkr under 2011, men visar trots detta underskott med 1,6 mkr. Det är därför av högsta vikt att sysselsättningen kan hållas på en hög nivå, vilket i så fall på många sätt förbättrar ekonomin. Kollektivtrafiken beräknar ett underskott på en mkr. Dessutom är kostnaderna för kollektivtrafiken högre än budgeterad nivå Teknisk verksamhet Verksamheten är uppdelad i skattefinansierad verksamhet, vatten- och avlopp samt renhållning. Underskott mot budget finns i den skattefinansierade verksamheten. Markreserv, skog, gator och vägar klarar inte verksamheten inom budgeterade medel. Tekniska kontoret har under året tillgodoförts 1,5 mkr av årets ersättning på fem mkr, som utgår för att kommunen tar över väghållningen även för de tidigare statliga vägarna i kommunen. Tekniska verksamheten aviserar ett underskott i den skattefinansierade verksamheten med 1,9 mkr, som till stor del kommer från väghållning och gatubelysning. Kultur och fritidsnämnd Enligt budget. De stiftelser som förvaltar kommunens utomhusanläggningar har en ansträngd ekonomi. Elverket Elverket finansieras helt via taxor. Barn- och utbildningsnämnd Nämnden har tre stora utbildningsområden Grundskola Gymnasiet/Komvux Förskola Det finns en medveten underbudgetering 2011 på 2,7 miljoner kronor gjord av Barn- och utbildningsnämnden. Ekonomienheten anser att sådana budgetbeslut uppenbart försvårar en god ekonomisk hushållning och budgetföljsamhet. Budgetföljsamheten hos nämnden har successivt förbättrats under de senaste åren, men i delårsbokslutet visar redovisningen i samband med Fenix kunskapscentrum på underskott mot budget cirka fyra miljoner kronor. Här krävs långsiktig balans. Socialnämnden Socialnämnden är uppdelad i två förvaltningar Vård- och omsorg Individ- och familjeomsorg Nämnden har under de senast åren jobbat mot att komma i ekonomisk balans. Underskott har tidigare funnits i båda förvaltningarna. I årets delårsbokslut visar vård- och omsorgsförvaltningen ett underskott för äldreomsorgen med 2,2 mkr, avseende främst hemtjänstprogrammet Inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen visar programmet Barn- och ungdom ett väsentligt underskott. Detta program är dock genom sin karaktär väldigt svårt att budgetera rätt i förväg. Det är viktigt att nämnden fortsätter sitt arbete med ekonomistyrningen tills fullständig budgetbalans uppnås. Enligt kommunfullmäktiges beslut skall ett uppkommet underskott år 2009 för socialnämnden på 373 tkr regleras under budgetåret Beslutet är i överensstämmelse med gällande regler för resultatregleringsfonder. Ekonomienhetens bedömning är att nämnden inte kommer klara detta åtagande under Miljö- och byggnämnd Nämnden verkar vara i god ekonomisk balans. Resultat nämnder Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen m m Teknisk verksamhet skattefinansierat Vatten och Avlopp Renhållningsverksamhet Kultur- Fritidsnämnd Elverket (inkl avk kommun) Barn- och Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö- och byggnämnd Överförmyndare Summa Mkr Därav individ- och familjeomsorg Helår -1,8-1,9-1, ,4-4,7-4,1-0,7-0,5-0,3-14,2 Tabellen visar de viktigaste nämndernas ekonomiska resultat. Delår -3,5-5,2-0,9 +1,0 +0,2 0,6-5,7-4,4-1,2 +0,1-0,3-18,1 God ekonomisk hushållning är en ledstjärna för kommunen. I kommunallagen anges att kommunen skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunens tolkning av begreppet god ekonomisk hushållning avspeglar sig i kommunens finansiella mål. Dessutom krävs för god ekonomisk hushållning även att verksamhetens kvantitet och kvalitet stämmer överens med av kommunfullmäktige satta mål.

11 Förvaltningsberättelse 2011 Ekonomiska och finansiella mål enligt KF Utvärdering av dessa mål sker under egna rubriker Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna skall inte överstiga 98 % Soliditetsmålet sätts till 50 % inklusive pensionsskuld. Definition: Det egna kapitalet skall ej understiga 50 % av kommunens totala tillgångar. Ökningen ett enskilt år av det egna kapitalet skall vara minst 1 % av ökningen av det totala kapitalet. Soliditeten beräknas inklusive pensionsskuld inom linjen Investeringstak, beslut fattas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. För mandatperioden är den skattefinansierade delen beslutad till 140 miljoner kronor. Definition Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringstak för varje ny mandatperiod. Investeringstakets storlek skall överensstämma med övriga ekonomiska mål på kort och lång sikt. De ekonomiska målen skall kommenteras och utvärderas i förvaltningsberättelsen vid del- och årsbokslut samt i av kommunfullmäktige antagen budget. I årsbokslutet bör även förräntningen av eget kapital kommenteras i förhållande till värdeminskningen under året. Budgeterat och beräknat resultat skall minst täcka värdeminskningen av kommunens kapital. Budgeterat och beräknat resultat skall minst täcka värdeminskningen av kommunens kapital. Delårsbokslut, tabell: Finansiella mål Mål Utfall 2011 Balanskrav >0 Ok Nettokostnadskvot 98 % 99,6 % delår Nettokostnadskvot 98 % 99,6 % helår Soliditet inkl pensionsskuld 50 % 29,3 % delår Investeringstak <140 mkr Mandatperioden Tabellen visar hur de viktigaste nyckeltalen utfallit i förhållande till målen. De finansiella målen uppnås i delårsbokslutet endast avseende balanskravet. Balanskrav Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat måste överstiga noll. Kommunen anser inte att ett nollresultat är tillräckligt för god ekonomisk hushållning. För att skuldsättningsgraden inte skall öka när kommunens nettotillgångar ökar krävs ett visst driftsöverskott. I såväl delårsbokslutet som i prognosen för helårsutfall klaras balanskravet. Inriktningen 2011 är att balanskravet skall klaras. Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna skall inte överstiga 98 % Det finansiella målet är att 2 % av nettokostnaderna skall utgöra underlag för finansiering av investeringar. Utfallet i såväl delårsbokslut som i helårsprognosen är minst en procentenhet sämre än mål. Relationen mellan kommunens nettokostnader och de totala skatteintäkterna är det vanligaste använda nyckeltalet för att mäta tillståndet i den kommunala driftsekonomin. Kommunfullmäktiges beslutade mål innebär att verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar inte bör överstiga 98 % av de totala skatteintäkterna inklusive utjämningsbidrag. Beräknat utfall för 2011 är 99 %, vilket är en procentenhet sämre än målsättningen. Mkr 100,0% 99,5% 99,0% 98,5% 98,0% 97,5% 97,0% 96,5% 96,0% 95,5% 97,0% Nettokostnadskvotens mål på högst 98% uppnås ej 99,0% 98,0% 97,7% 99,6% Diagrammet visar att beräknat utfall för helår 2011 är sämre än målet 98 % Syftet med målsättningen att nettokostnaderna skall vara två procentenheter lägre än de totala skatteintäkterna är att egenfinansiera nyinvesteringar i tillräcklig grad. INVESTERINGAR En uppställning av investeringsutgifter för objekt med projektbudget över 1,5 mkr finns efter denna förvaltningsberättelse. Investerade belopp enligt den listan löper fram till 29 september. Investeringstak, beslut fattas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. För mandatperioden är den skattefinansierade delen efter uppjustering beslutad till 140 miljoner kronor exklusive utgifter för Stigamoområdet. Investeringsutgiften tom delårsbokslutet indikerar en fara för överskridande av målet, precis som skedde föregående mandatperiod. Eftersom det finns ett samband mellan investeringsnivå och kommunens upplåningskostnader är målet synnerligen viktigt att följa upp i framtiden. Systemet med Investeringsramen underlättar och förbättrar den långsiktiga ekonomiska styrningen

12 Förvaltningsberättelse 2011 och likviditetsplaneringen i kommunen, samt klargör det politiska ansvaret. Det är viktigt att inte äventyra målsatt relation mellan drifts- och investeringsutgifter.. Mkr Nettoinvesteringarna uppgick i delårsbokslutet till 48 Mkr Största enskilda objekten har varit ombyggnaden av Skryds sim- o sporthall samt planskilda korsningar i Vaggeryd Delår Diagrammet visar hur mycket kommunen investerat de senaste åren. Genomsnittlig planerad årlig investeringsnivå för innevarande mandatperiod enligt plan är 35 mkr. Årets nettoinvesteringar inkl elverket var redan vid delårsbokslutet 47,6 mkr Det största och kanske viktigaste investeringsprojektet i år är den planskilda korsningen i Vaggeryd för biltrafik. Arbetet pågår och kommer att bli färdigt i slutet på året. Hittills är 27 mkr investerat i detta projekt. Investeringsbidrag från Trafikverket på 15 mkr kommer att erhållas i efterhand. Tekniska kontorets investeringar är i mer detalj redovisade i deras verksamhetsberättelse. Det näst största projektet är ombyggnaden av den gamla sim- och sporthallen i Skillingaryd med totalinvestering på 15,4 mkr. Bland annat har badbassängen renoverats och har en höj- och sänkbar botten. Projektet har blivit drygt 2 mkr dyrare än sin budget. Överskridandet beror på förhållanden som upptäcktes under själva ombyggnationen som var tvungna att justeras. Under året har arbetet påbörjats genom tillbyggnaden av Skillingehus för att lösa socialförvaltningens lokalproblem. Investeringsbudgeten är på 12,5 mkr och pengarna skall enligt fastighetschefen räcka till. Kalkylmässigt bidrar minskade hyreskostnader i de lokaler som förvaltningens personal därigenom kan lämna till projektets finansiering. Tallbackens förskola har också färdigställts med ett mindre utgiftsöverskridande. Totalt investerat belopp är 8,2 mkr. På den del av investeringsutgiften som Barn- och utbildningsnämnden ansvarat för vid byggnationen av Fenix (2) kultur- och kunskapscentrum nämligen inventarieanslaget som budgeterats till 8 mkr finns ett väsentligt överskridande med 1,9 mkr. Ytterligare information om Bun:s investeringar finns i deras egen förvaltningsberättelse Risk kontroll Till detta område hör uppföljning av soliditetsmålet. Om kommunen skulle få en för hög skuldsättningsgrad, kan det innebära att verksamheten inte kan styras dit politikerna vill eller att drastiska åtgärder behöver vidtas och att en ond ekonomisk cirkel uppstår. Soliditetsmålet sätts till 50 % inklusive pensionsskuld. Definition: Det egna kapitalet skall inte understiga 50 % av kommunens totala tillgångar. Ökningen ett enskilt år av det egna kapitalet skall vara minst 1 % av ökningen av det totala kapitalet Soliditeten är det viktigaste nyckeltalet för den ekonomiska styrningen på längre sikt, och används av alla juridiska personer med betydande ekonomisk omsättning. Soliditeten visar även i vilken grad kommunen finansierat tillgångarna med egna medel. Soliditeten speglar även kommunens betalningsförmåga på längre sikt. Soliditetsnivån prognostiseras till 28 % för helåret. Den är beräknad inklusive pensionsskuld före Soliditetsnivå minskar därmed fyra procentenheter jämfört med bokslut Soliditeten är god i jämförelse med övriga kommuner i länet men målet om 50 % soliditet är kommunen ändå långt borta. Det 50-procentiga målet är ändå bra som riktlinje för framtida utrymme för investeringar. Mkr 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Soliditeten 29 % är beräknad inklusive pensionsskuld före ,35 0,35 Målet för soliditeten är lägst 50 % 0,32 0,32 0, Delår 2011 Soliditetsmålet är inte uppnått, men är mer av inriktningskaraktär, vilket kommunens politiker är införstådda med. Den väsentligt sämre kvoten mellan åren påverkar dock den långsiktiga ekonomiska styrkan negativt. Likviditeten i kommunen mätt som rörelsekapital har försämrats Kommunen har utnyttjat 137/150 mkr av checkräkningen Utnyttjandet av kommunens kreditmöjligheter har ökat från 90 mkr i januari till 137 mkr i augusti. Då skall noteras att 25 mkr tillförts systemet genom ett nytt långfristigt lån samt att 16 mkr utbetalts från kommunen avseende en långfristig lånefordran. Eftersom kommunens driftsresultat är ungefär +- noll samtidigt som investeringsutgifterna överstiger avskrivningsbeloppen för perioden

13 Förvaltningsberättelse 2011 försämras likviditeten. Tendensen med negativ cashflow väntas fortsätta närmaste åren, men likviditeten bör bevakas då det är viktigt att kommunens möjligheter att snabbt uppfylla betalningsförpliktelser inte får kunna ifrågasättas. Likviditeten avser att mäta betalningsförmågan på kort sikt. I Vaggeryds kommun är omsättningstillgångarna 41 mkr betydligt lägre än de kortfristiga skulderna som är 248 mkr. Detta innebär att kommunen har ett negativt rörelsekapital på 207 mkr. Tabell rörelsekapital Delår De ekonomiska villkoren i det nytecknade koncernbanksavtalet med Handelsbanken är förmånligt, men riksbanken har under året höjt reporäntan från 0,25 till 2,0 % vilket medför ökade räntekostnader. En stor fördel med nuvarande avtal förutom en förmånlig räntesats är den kapitalgaranti som kommunen förhandlat sig till ifall en likviditetsbrist i banksystemet skulle uppstå. Kommunen kan därmed inte i förväg tvingas återbetala kapitalbeloppet under avtalsperioden. En annan halvlikvid källa är de pensionsplaceringar som kommunen gjort på 105 mkr. Placeringarna består till stor del av kapitalgaranterade värdepapper. I normalt marknadsläge kan dessa vid akut kapitalbehov realiseras. Målsättningen med kommunens likviditetsstyrning är att optimera ränte- och avkastningseffekter samtidigt som en hög betalningsförmåga säkerställs. Pensionsåtagande Den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen disponeras från och med år 1998 av den anställde för eget val av förvaltare. Kvarstående avsättning 15,2 mkr avser i huvudsak pensioner enligt PA-KL och kompletterande ålderspension. Realiserad avkastning från kapitalförvaltningen har bokförts som avsättning av pensionsmedel med 5,7 mkr. Bedömningen är att vid delårsbokslutet finne en orealiserad förlust på ungefär en miljon kronor. Bedömningen är att den årliga förräntningstakten hittills på placeringarna är godtagbar med hänsyn till att marknadsutvecklingen på 2000-talet förvaltningen. En orsak till detta är effekter av den ovanligt djupa finanskris som rådde framförallt under andra halvåret Medel avsatta för framtida pensioner Delår Delår Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser from Avsättning, pensionsförpliktelser tom Delår 14,0 14,7 15,2 3,1 3,3 5,7 Ansvarsförbindelse tom ,0 259,3 264,9 Finansiella placeringar, bokfört värde 94,6 93,3 105,7 Totala förpliktelser./. finansiella placeringar (bokfört värde) 189,5 184,0 180,1 Realisationsresultat o avkastning under året 0,2 0,5-0,4 Realiserad + Orealiserad vinst/förlust i % av bokfört värde 6,2 8,5 4,4 Återlån i verksamheten 189,5 184,0 180,1 Intjänad pensionsrätt till och med år 1997 redovisas i delårsbokslutet inom linjen som ansvarsförbindelse med 265 mkr. Placering av pensionsmedel sker huvuddelen i kapitalgaranterade finansiella instrument. Nedan följer en samlad redovisning av kommunens pensionsmedelsförvaltning. Konsolideringsenheten Resultat - kapacitet Resultat- kapacitet visar på vilken balans kommunen haft mellan sina intäkter och kostnader under året och den kapacitet kommunen har att möta finansiella svårigheter på kort och lång sikt. Resultaten för konsolideringsenheterna. Prognosen för helår För beskrivning av bolagens verksamhet och resultat hänvisas till de egna verksamhetsberättelserna Ekonomiska resultat per bolag, Konsolideringsenheten Bokslut 2010 Delår 2010 Delår 2011 Prognos 2011 Vaggeryds kommun +20,2 +28,1-0,2 +-0 Vaggeryd- Skillingaryds Bostads AB - 0,5-1,6-1,6-1,0 Vaggeryds Energi AB + 0,3 +1,9 + 0,3 + 0 Vaggeryds Näringslivsråd -0,8-0,4-0,3-0,4 För Näringslivsrådet är halva underskottet infogat i tabellen motsvarande kommunens ägandeandel som komplementär.

14 Förvaltningsberättelse 2011 Personalredovisning Personalredovisningen är hämtad från både det gamla och nya personalsystemet, Personec K (KV1) och Personec P (KV2). Under en tid kommer vi att redovisa statistik för hela socialnämnden men där det är möjligt kommer vi att dela upp statistiken per förvaltning, individ och familjeomsorg samt vård och omsorg. I personalredovisningen redovisas tillsvidareanställd personal enligt allmänna bestämmelser (AB). Timavlönade ingår inte, inte heller förtroendevalda. Vi skiljer på anställda och anställningar. Med anställningar avses befattningar och med anställd avses personen. Uppgifter om den aktuella bemanningssituationen är den 31 augusti De personer som arbetar 100 procent av normal arbetstid redovisas som heltid och de med en faktisk sysselsättning mellan 1-99 procent som deltid. Personalvolym, uppdelad per förvaltning Vaggeryds kommun hade den 31 augusti tillsvidareanställda. Tabell 1: Antal personer efter anställningsform Tillsvidare Visstid Totalt BUN IFO VoO MILJÖ KULTUR TEKNISKA KLK RÄDDNING TOT Förkortningar: BUN Barn- och utbildningsförvaltning IFO Individ och familjeomsorgsförvaltning VoO- Vård och omsorgsförvaltning TEK Tekniska förvaltning KLK Kommunledningskontor MILJÖ Miljö- och byggförvaltning RÄDDNING Räddningstjänst KULTUR Kultur- och fritidsförvaltning Tabell 2: Antal tillsvidareanställningar fördelat per kön Kvinnor Män Totalt BUN IFO Vård/Omsorg MILJÖ KULTUR TEKNISKA KLK RÄDDNING Tot Av kommunens tillsvidareanställda är ca 85 % kvinnor och 15 % män, vilket är näst intill jämförbart med föregående år. Fördelningen mellan kvinnor och män varierar stort mellan förvaltningarna. Socialförvaltningen har den högsta andelen kvinnor, ca 96 % Av kommunens anställda arbetar 64 % heltid och 36 % deltid. Av kvinnorna är det 59 % som arbetar heltid och av männen 94 %. Heltidsanställningarna varierar mellan förvaltningarna. Genomsnittsåldern för våra tillsvidareanställningar är 45, varav kvinnor 44,9 år och män 45,7år. Genomsnitts anställningstid för kommunens tillsvidareanställningar är 13,3år. Tabell 3: Åldersfördelning år; 27,17% Anställda i Vaggeryds kommun per åldersintervall i % år; 12,85% år; 10,44% år; 25,51% år; 24,03% Sjukfrånvaro Kommunens totala sjukfrånvaro under kvartal 1 och är 3,91 % Tabell 4: Sjukfrånvaro per förvaltning Sjukfrånvaro i %, KV Tabell 5 Sjukfrånvaro per kvartal 1 och 2 KV KV KV KV BUN 5,55 4,43 3,9 3,95 SOC 7,31 5,72 6,36 4,9 MILJÖ 3,68 1,41 2,61 0,58 KLK 5,51 4,08 6,35 2,07 TEKNISKA 4,31 1,76 1,3 0,77 KULTUR 5,8 0,36 2,11 0,37 RÄDDNING ,96 0 TOT 6,22 4,49 4,94 3,91 Tabell 6 Jämförelse bakåt i tiden Vaggeryds kommun 5,45% 5,04% 5,00% 3,84% KV KV KV KV För perioden januari-augusti är sjukfrånvaron 3.84 % Det innebär en sänkning med 1,16%, vilket innebär att vi förhoppningsvis kommer att nå vårt mål med 1%-enhets nedgång för hela året.

15 Total budget projekt Avvikelse mot Totalbudget Investering detta Investering Budget Budget Budget Budget Budget INVESTERINGAR Vaggeryds kommun år tom 29 sept totalt Expl. Industriområde Stigamo Exploatering Båramo Fenix 2, lokaler Markinköp Årets investeringar elverket Bro, Parallelväg och anslutningar Båramo Nybyggn förrådslokal o personalutrymme Nuvarande Sim- och sporthallen Tillbyggnad Skillingehus Planskilda korsningar Vaggeryd - Skillingaryd Prologis Expl. Fåglabäckområdet Skillingaryd Fenix 2 inventarier Bun Tallbackens förskola, Skryd Till KS förfogande Ombyggnad Hoks skola Energibesparande kommunala fastigheter Upprustn. IT- miljön i skolor engångsinsats Smedjegatans förlängning Skillingaryd Södraparkvägen, Vgd bro- och gata Vaggeryds Centrum och Stationsgata Expl. norr om travbaneområdet Planfria korsningar Skillingaryd, 50% Förskolan Växthuset Träningssärskolelokaler GC,väg Skillingaryd - Tofteryd Maskiner Lätt avhjälpa hinder,automatiska dörröppnare m.m Expl. Industriområde ospecificerat Byarums skola och förskola Total

16 Redovisningsprinciper Resultaträkningen sammanfattar driftredovisningens kostnader och intäkter och visar det egna kapitalets förändring. Balansräkningen visar kommunens tillgångar och skulder på balansdagen. Finansieringsanalysen förklarar varifrån pengarna kommit - tillförda medel och hur de använts - använda medel. Skillnaden mellan tillförda och använda medel är lika med förändringen av rörelsekapitalet. Driftredovisningen redovisar utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter. Investeringsredovisningen beskriver årets investeringsutgifter fördelade på olika programområden. Redovisningen har skett enligt god redovisningssed, innebärande band annat att: Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension Rekommendationen efterlevs helt och de olika slagen av pensionsförmåner finns specificerade i not till balansräkningen. 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål Inga extraordinära poster ingår i redovisningen för delår Redovisning av skatteintäkter Periodisering av skatteintäkter sker enligt gällande rekommendation. Detta innebär att kommunen i delårsbokslutet för 2011 har bokfört periodiserade skatteintäkter enligt SKL:s senaste prognos 11: Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar Inga kostnader enligt ovanstående rekommendation finns för redovisningsåret Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Rekommendationen efterlevs helt och upplysningarna finns redovisade i förvaltningsberättelsen under rubriken pensionsåtagande. 8.1 Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen upprättas enligt RKR:s rekommendation genom förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen ej är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i den sammanställda redovisningen. 9 Klassificering av finansiella tillgångar Finansiella stadigvarande tillgångar avsedda att täcka framtida pensionsutbetalningar klassificeras som finansiell anläggningstillgång Avsättningar och ansvarsförbindelser Avkastning från kapitalförvaltning avseende pensionsmedel har redovisats som avsättning med 5,6 mkr. Detta är ett avsteg från utfärdad rekommendation vilket är godkänt av kommunens revisoret och enligt vår bedömning är att ses som god ekonomisk hushållning. Del av beräknade medel avseende deponins återställande finns redovisade som avsättning. From år 2007 redovisas VA-kollektivets upparbetade resultat som avsättning, i enlighet med ny VAlag som gäller from år Angående avsättning för pensionsmedel se rekommendation Materiella anläggningstillgångar Linjär metod tillämpas för avskrivningar. Kommunens bedömning avseende ekonomisk livslängd ligger i linje med av SKL:s tidigare utfärdade rekommendationer. Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus investeringsbidrag. Redovisninga av ackumulerade avskrivningar i not till balansräkningen sker separat enligt bruttometod. Exploateringsfastigheter redovisas som anläggningstillgång. Detta redovisningssätt stämmer enligt kommunens bedömning med god redovisningssed men avviker från RKR:s idéskrift om klassificering Redovisning av immateriella tillgångar Inga immateriella tillgångar finns redovisade Redovisning av hyres-/leasingavtal Kommunen har endast ett fåtal leasingavtal av mindre omfattning. Avtal avseende kommunens fordon är att betrakta som operationell leasing 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel Inga åtgärder finns att vidtaga med hänvisning till ovanstående rekommendation Redovisning av lånekostnader Rekommendationen efterföljs och kommunen använder sig av generella lånearrangemang. Räntekostnader periodiseras löpande Redovisning av kassaflöden Kommunen följer i årsbokslutet rekommendationen att redovisa en kassaflödesanalys som utmynnar i en förändring av likvida medel. I delårsbokslutet finns endast en modell som visar förändring av rörelsekapitalet 17 Värdering och upplysning av pensionsförplikterser Upplysningar enligt rekommendationen lämnas i not till balansräkningen både vad gäller pensionsavsättning och för pensionsförpliktelser som redovisas under ansvarsförbindelsen.

17 Informationer från Rådet för kommunal redovisning Redovisningsprinciper Ankomstregistrering av fakturor Samtliga leverantörsfakturor mottages centralt av ekonomienheten och direkt ankomstregistrering sker. Redovisning av kommunala anslutningsavgifter Intäkter avseende anslutningavgifter för redovisningsåret 2010 är bokförda i investeringredovisningen. Detta är en förändring gentemot redovisningsår 2009 Korttidsinventarier och inventarier av mindre väde Enligt kommunfullmäktiges beslut finansieras mindre inventarieinköp och persondatorer genom direktavskrivning i driftbudgeten. Redovisning av åtaganden för framtida verksamhet Av praktiska skäl redovisar kommunen i vissa fall kvarvarande medel på av kommunstyrelsen beslutade projekt, även om extern part ännu inte erhållit vederlag. Egna upplysningar Intjänad pensionsrätt till och med år 1997 redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse. From intjänandeåret 1998 är pensionsåtagandet redovisat dels som avsättning vad gäller PA-KL och KAP-KL pensioner och kompletterande ålderspension, dels som kortfristig skuld avseende individuella delar enligt KAP-KL. Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden. Semesterlöneskuld avseende månadsavlönade periodiseras löpande månadsvis och har skuldbokförts. Personalomkostnadspålägg har interndebiterats förvaltningarna med 39,28 %.

18 Resultaträkning, kommunen Mkr Prognos Budget Bokslut Delår Delår Not Verksamhetens intäkter +179,4 +197,8 +103,1 +128,9 Verksamhetens kostnader -742,0-734,6-479,3-473,3 Avskrivningar -38,9-38,9-36,2-25,1-24,3 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -601,5-592,0-573,0-401,3-368,7 Skatteintäkter ,0 +436,0 +444,4 +296,7 +298,0 Generella statsbidrag och utjämning ,5 +158,2 +147,3 +106,0 +98,3 Totala skatteintäkter +603,5 +594,2 +591,7 +402,7 +396,3 Finansiella intäkter 3 +4,0 +7,0 +6,0 +1,5 +1,2 Finansiella kostnader 4-6,0-7,3-4,5-3,1-0,7 ÅRETS RESULTAT ,8 +20,2-0,2 +28,1 NOTER Delårsbokslut Not 1 Skatteintäkter Kommunalskatt 290,7 292,1 301,2 Preliminär avräkning 6,0 5,9-10,6 SUMMA 296,7 298,0 290,6 Not 2 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag, införandebidrag 72,5 64,5 68,5 Kostnadsutjämning 0,6-0,7 0,5 Utjämningsbidrag LSS 9,4 9,9 9,5 Fastighetsavgift, Regleringsbidrag 14,6 16,3 7,1 Tillfälligt konjunkturstöd 8,9 8,4 SUMMA 106,0 98,4 85,6 Not 3 Finansiella intäkter Ränteintäkter likvida medel, 1,2 0,5 0,0 Räntebidrag 0,0 0,1 0,2 Övrigt 0,3 0,6 0,0 SUMMA 1,5 1,2 0,4 Not 4 Finansiella kostnader Räntor på lån 2,2 0,2 0,2 Eliminering ränteintäkter pensionskapital 0,9 0,5 0,2 SUMMA 3,1 0,7 0,4

19 Balansräkning, kommunen Mkr Prognos Bokslut Delår Delår TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och anläggningar 526,0 485,5 506,4 521,9 Maskiner och inventarier 20,0 21,9 19,3 12,1 Exploateringsfastigheter 110, ,0 66,2 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar 1 128,0 121,2 128,7 109,4 Långfristiga fordringar 2 18,0 2,6 18,2 3,2 Summa anläggningstillgångar 812,2 740,2 781,6 712,8 Omsättningstillgångar Förråd m.m. 3 3,0 2,9 2,9 2,9 Kortfristiga fordringar 4 59,0 58,3 58,8 32,6 Kassa och bank 0,3 0,4 0,4 0,3 Summa omsättningstillgångar 62,3 61,6 62,1 35,8 SUMMA TILLGÅNGAR 874,5 801,8 843,7 748,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 505,4 512,5 512,3 520,5 Därav årets resultat ,2-0,2 +28,1 Avsättningar 5 31,0 27,4 26,9 23,8 Skulder Långfristiga skulder 77,0 32,2 56,7 5,6 Kortfristiga skulder 6 261,1 229,7 247,8 198,7 Summa skulder 338,1 261,9 304,5 204,3 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 874,5 801,8 843,7 748,6 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser inkl löneskatt tom ,5 253,1 264,9 267,0 Borgensförbindelse 242,0 238,2 242,0 240,0 Kreditlöften Handelsbanken * 165, ,0 0 Swedbank 20,0 135,0 20,0 135,0 Nordea 10,0 10,0 10,0 10,0 * kommunens + elverkets kredit Delår 2011 Delår 2010 Bokslut 2010 FINANSIERINGSANALYS Tillförda medel Resultat före jämförelsestör poster och avskrivning 24,8 52,4 56,4 Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Exploateringsfastigheter mm 0,0 0,6 0,0 Ökning av långfristiga skulder o avsättningar 24,0 1,3 31,5 Minskning av långfristiga fordringar och värdepapper 0,0 5,3 0,0 Summa tillförda medel 48,8 59,6 87,9 Använda medel Nettoinvesteringar exklusive elverk 43,3 84,3 114,0 Ökning långfristiga fordringar och värdepapper 23,1 0,0 6,1 Minskning av långfristiga skulder o avsättningar 0,0 0,0 0,0 Övrigt 0,0 0,0 1,7 Summa använda medel 66,4 87,3 121,8 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL -17,6-27,7-33,9 SPECIFIKATION, FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ändring förråd och exploateringsfastigheter 0,0 0,0 0,0 Ändring kortfristiga fordringar 0,5-17,0 8,7 Ändring kortfristiga skulder -18,1-9,4-41,4 Ändring likvida medel 0,0-1,3-1,2 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL -17,6-27,7-33,9

20 Balansräkning, kommunen Mkr NOTER Delår 1. Värdepapper, andelar Delår Delår Delår Aktieinnehav 23,0 16,1 16,1 Placering pensionsmedel 105,7 93,3 94,6 SUMMA 128,7 109,4 110,7 2. Långfristiga fordringar Delår Delår Delår Utlämnade lån 2,7 2,8 3,4 Bostadsrättsförening Folkparken 15,5 0,0 0,0 SUMMA 18,2 3,2 3,4 3. Förråd Delår Delår Delår Elverkets förråd 2,3 2,3 2,5 Tekniska förvaltningens förråd 0,6 0,6 0,6 SUMMA 2,9 2,9 3,1 Delår Delår Delår 4. Kortfristiga fordringar Fastighetsavgifter och prognos 18,5 6,0 0,0 Kommunalskatt Kundfordringar 21,8 14,3 10,1 Elverkets fordringar inkl kundfordring 10,3 11,7 9,5 Interimsfordringar periodisering extern 3,4-3,5 7,7 hyra, städ mm Fordran mervärdesskatt 4,5 3,9 2,0 Övriga fordringar 0,2 0,0 0,7 SUMMA 58,7 32,4 30,0 5. AVSÄTTNINGAR Delår Delår Delår Avsättning pensionsförpliktelser Pensionsskuld 12,2 11,8 11,1 Särskild löneskatt pensionsskuld 3,0 2,9 2,7 Ackumulerad avkastning placerade pensionsmedel 5,6 3,3 3,1 SUMMA Övriga avsättningar Avsättning deponi 2,9 1,7 4,4 Avsättning VA-fond 1,5 2,7 2,8 Avsättningar förvaltningar 0,7 0,9 1,2 Avsättning flyktingmedel 1,0 0,5 0,4 SUMMA 26,9 23,8 25,7 6. Kortfristiga skulder Delår Delår Delår Leverantörsskulder 31,8 23,7 23,2 Checkräkningskonto 137,4 90,5 32,8 Skatteintäkter avräkning 0,0 9,8 21,5 Elverket leverantörsskulder mm 9,9 10,3 7,9 Arbetsgivaravgifter och källskatt 14,6 15,1 15,5 Övriga interimsskulder och periodiseringar 4,1 4,8 6,5 Pensionskostnad individuell del 13,2 13,4 14,5 Särskild löneskatt individuell del 3,5 3,3 3,5 Semesterlöneskuld-okompenserad tid 30,6 25,7 26,5 Försvarsmuseum 2,7 2,1 0,0 SUMMA 247,8 198,7 148,9

21 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse Ordförande: Berry Lilja (S) Förvaltningschef: Bengt-Olof Magnusson Antal årsarbetare: Nettokostnad total delårsbokslut: tkr Nettokostnad per invånare delår: 3674 kr Den 10 maj arrangerades en populär bussrundtur med guide för nyinflyttade i kommunen. Här får passagerarna en fartfylld tur på travbanan. Den 26 till 28 maj hölls Skogs Elmia i Bratteborgsskogarna. Kommunen deltog med ett informationstält som var mycket välbesökt. RESULTATRÄKNING, TKR Prognos helår 2011 Delårsresultat 2011 Redovisning 2010 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Kommunbidrag Årets resultat Kommunstyrelsens resultaträkning inkluderar kommunfullmäktiget, räddningstjänst och överförmyndare From år 2010 ingår Ekonomiskt bistånd i kommunstyrelsens resultaträkning. NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Kommunstyrelsens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål berörs på ett flertal ställen i verksamhetsberättelsen under respektive rubrik. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens uveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: kommunens ekonomi utvecklingen av den kommunala demokratin personalpolitik översiktlig planering av mark och vatten näringslivsfrågor mark- och bostadspolitik energiplanering informationsverksamhet kommunaltekniska frågor. I styrelsens styrfunktion ingår bland annat att: utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd. Kommunstyrelsen är även ansvarig nämnd för lokal beredskap vid krig och civila katastrofer samt arbetslöshetsnämnd. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för de kommunaltekniska frågorna och har för detta tillsatt ett tekniskt utkott. Kommunstyrelsen är trafiknämnd. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för den centrala arkivverksamheten. EKONOMISKT RESULTAT Beräkande underskott för kollektivtrafiken med en miljon kronor samt underbudgetering med 1,6 miljoner kronor till försörjningsstöd förklarar största delen av det prognosticerade underskottet för kommunstyrelsen. STYRELSENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE Kommunstyrelsen har inom sitt verksamhetsområde antagit visioner och inriktningar inom sex verksamhetsområden. Dessa är: Offentlig service Ekonomi Boende Omgivning Kommunikationer Privat näringsliv och offentlig verksamhet. VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fortsätter sitt arbete att förnya sina arbetsformer med hjälp av de synpunkter och förslag som kommit fram vid förnyelsearbetet tidigare år.

22 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska verka för en förvaltningsövergripande samordning av kommunens olika verksamheter så att den totala kommunnyttan främjas. Ekonomin ska vara så stark att kommunens olika mål kan förverkligas med en bibehållen god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens roll som regional aktör ska stärkas. Partistöd Utbetalt enligt de regler kommunfullmäktige antagit. Kommunal information och marknadsföring Vaggeryds kommun eftersträvar välinformerade medborgare och anställda. Det gemensamma målet för både informations- och marknadsföringsarbetet är att höja kommunens attraktionskraft på alla plan, både vad gäller kommunen som arbetsgivare och Vaggeryds kommun som bostads- och etableringsort. I förlängningen handlar det om att bygga och vårda varumärket Vaggeryds kommun. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den kommungemensamma och kommunövergripande strategiska informationsverksamheten. Kommunledningskontorets informatör bevakar och samordnar informationsbehov samt utför och verkställer informationsuppdrag. Information kan delas in i extern och intern information. Att fortsätta den långsiktiga marknadsföringen av kommunen som en bra plats att bo, leva och verka i. Kommuntidningen Vaggeryds kommun info (VK Info) har getts ut med två nummer, med information om kommunens verksamhet, nyetableringar, intressanta händelser, våra samhällen med mera. Skriften delades ut till samtliga hushåll i kommunen, samt till kommunanställda boende utanför kommunen. I maj arrangerades SkogsElmia i bratteborgsskogarna. Kommunen deltog med ett mycket välbesökt tältmonter som fungerade som en mobil turistbyrå. Under våren arrangerades även en populär bussrundtur för nyinflyttade. Med i bussen fanns en kunnig guide som berättade om platserna som besöktes Under året har vi informerat allmänheten och media om intressanta händelser och aktiviteter i kommunen gällande till exempel boendemöjligheter och fritidsaktiviteter via vår externa webbplats, via annonser i dagspress och genom distribution av informationsmaterial. Att fortsätta den långsiktiga marknadsföringen av kommunen som en attraktiv etableringsort för företag inom ramen för arbetet med Vaggeryd Logitic Center. Under våren genomfördes även ett omfattande arbete med att realisera den trespråkiga webbplatsen för Vaggeryd Logistic Center. Sajten lanserades i samband med att representanter för Vaggeryd Logistic Center åkte till en stor logistikmässa i München. Att öka kännedomen om hur kommunens grafiska profil ska användas samt arbeta för att grafiska profilen till fullo implementeras i vår dagliga verksamhet. Implementeringen av vår grafiska profil är ett löpande Kommunstyrelse arbete som säkerställer att kommunen ger ett homogent intryck, till exempel vid annonsering. Rätt använd bidrar den grafiska profilen till att stärka kommunens varumärke. En insats för att öka kunskapen om den grafiska profilen kommer att genomföras av kommunens informatör under hösten Kommunens webbplats ska bibehålla sin ställning som en stark informationskanal med uppgift att ge aktuell och uppdaterad information och svara på vanligt förekommande frågor från allmänheten. Kommunens informatör har tillsammans med webbredaktörerna under året arbetat för att hålla informationen uppdaterad och samordnad samt informerat om aktuella händelser. I arbetet ingår att fortlöpande förbättra och samordna informationen på kommunens webbplats, med målet att strukturera informationen utifrån besökarens behov Under första halvan av 2010 har utbildningar i form av punktinsatser gjorts för nya webbredaktörer. Att fortsätta arbetet med att skapa ett intranät för koncernens anställda med fler funktioner än idag. Planeringen av ett nytt intranät påbörjades under En förstudie som kartlade kommunens behov och önskemål genomfördes av kommunens informatör. Kommunens informatör, IT-chef och PA-chef har vid diskussioner kommit fram till att det krävs en extra resurs för att hantera uppbyggnationen av ett nytt intranät. Det befintliga intranätet har under året varit en informationskanal till kommunens anställda och löpande uppdaterats med nyheter. Försörjningsstöd Budgetansvaret för försörjningsstödet överfördes 2010 från socialnämnden till kommunstyrelsen. Budgeten för 2011 är inte konjunkturanpassad. Målet för verksamhetsförändringen är att kommunen på ett ännu bättre sätt än idag ska kunna bistå individen att nå självförsörjning genom eget arbete, då kommunstyrelsen även har ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna. Socialnämnden har fortsatt ansvar för handläggningen av ärendena samt planering och uppföljning av stödet till de enskilda individerna. Antalet hushåll med behov av stöd har minskat något, men de totala kostnaderna för programmet har ännu inte kunnat minskas Hantering av ärenden ska ske på ett rättssäkert sätt. För alla som uppbär försörjningsstöd ska det finnas en plan för hur den enskilde ska bli självförsörjande Det finns samverkansrutiner mellan IFO, Arbetsmarknadsenheten, Försäkringskassan, Landstinget och Arbetsförmedlingen som ska säkerställa målet.

23 Fastighetsenheten Sedan vi började med energioptimeringen, har energiförbrukningen minskat med 17 %. Den nya Sim och Sporthallen har färdigställts. Arbetet med nya kontor söder om Skillingehus har påbörjats och kommer att vara klar i slutet av 2011 och början av Kommunledningskontorets ledningsfunktion Erbjuda en effektiv och god administrativ service till rimligt pris Minst 90 % av kommunstyrelsens ledamöter ska vara nöjda med det beslutsunderlag som förvaltningen tar fram. 80 % av ärendena ska vara avslutade efter 12 mån. Ett fortsatt arbete med ny översiktsplan i vilken kommunen anger inriktningen för mark- och vattenanvändningen under 2010-talet. Antagna tjänste- och kvalitetsgarantier ska utvecklas inom verksamheten Kommunens fokus mot boendeutveckling och företagsetableringar fortsätter. Telefonväxeln ska snabbt och serviceinriktat besvara och vidarebefordra telefonsamtal mot allmänhet och kommunanställda. Arbetsmarknadsenheten Målet är att hjälpa människor till självförsörjning genom arbete, studier eller andra insatser. Detta är själva grundtanken med arbetsmarknadsenheten. På enheten arbetar vi ständigt med att hjälpa våra deltagare till en utveckling som leder till arbete och självförsörjning. För innevarande år är det start av sociala företag som har stått på agendan och i dagsläget finns tre små embryo till företag som i en framtid kanske kan försörja/sysselsätta ett tiotal personer. I ett socialt företag ska varje person arbete till 100 % av sin förmåga. Vi fortsätter med utredningsuppdrag åt socialförvaltningen mfl för att se var finns det för arbetsförmåga hos deltagarna. Till och med augusti månad så hade 98 personer varit inskrivna på enheten och av dessa har 27 personer fått en anställning. Anställningarna är både hos enheten och ute i det privata näringslivet. Flyktingmottagningen Att flyktingarna i vår kommun ska få möjlighet till en bra start i svenska språket, en arbetsmarknadsanpassad yrkesutbildning, en integration i svenska samhället som ger möjlighet till arbete och självförsörjning. År 2011 har mottagande omorganiserats och en ny reform har den sk Etableringsreformen har trätt i kraft. Det innebär att arbetsförmedlingen ska ta huvudansvaret för flyktingens introduktion och kommunnen ska vara behjälplig med bostad, skola och vanliga samhällsfunktioner som ligger inom kommunens ansvarsområde. Till den 31 augusti har vi tagit emot fyra flyktingar varav ett ensamkommande barn. Skuldsanering IT-enheten Enheten ansvarar för att hålla en hög tillgänglighet och funktion på kommunens IT-baserade system, samtidigt som det ska vara kostnadseffektivt och framtidssäkert. Kommunstyrelse Förutom att hantera den dagliga driften för att se till att kommunens samtliga system, telefonväxel m.m. fungerar på ett för användarna tillfredställande sätt har vi också gjort följande: Tagit över ansvaret för skolans IT teknik och påbörjat integreringen av skolans och adminstrationens plattformar till en samstämmighet. Infört säkerhetslösning för extern åtkomst till våra IT system, bl.a. självserviceåtkomst via tjänstelegitimationskorten för alla anställda. Uppdaterat säkerhetsplattformen för backuper och imagehantering. Infört möjlighet att hyra olika alternativ av datorarbetsplats. Utvecklat kommunens gemensamma GIS system ytterligare. Medverkar som pådrivande kraft i E-Hälsa projektet inom länet på Regionförbundets begäran. - Påbörjat införandet av olika säkerhetslösningar som ska både säkra upp och förenkla för användarna. Kanslienheten Förutom de sedvanliga arbetsuppgifterna har enheten arbetat mycket med att utöka och diversifiera turistinformationen, bl a genom de sk guldkornsbladen och medverkan i SkogsElmia genom en välbesökt monter. Kanslienheten har representerat kommunen i arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin, RUS. Införandet av ett nytt ärendehanteringssystem med handläggarstöd har fortsatt och beräknas vara infört i årsskiftet Serviceenheten Fortsatt hålla en hög service och effektivt hantera de arbetsuppgifter som utförs i telefonväxeln. Servicefunktionen ska i möjligaste mån kunna erbjuda viss service under kvällstid. Skillingehus ska även fortsättningsvis kunna erbjuda bra service vid sammanträden dagtid samt vara en naturlig samlingspunkt för föreningar och grupper av olika slag. Personal- och löneenheten Verkställa uppgradering av personal- och lönestystem med självservice för medarbetare i Vaggeryds kommun år 2010/2011. Öka kvaliteten i det sytematiska arbetsmiljöarbetet genom en tydligare arbetsstruktur för bättre uppföljning och styrning i verksamheten. Fortsatt utbildning kommer att genomföras i mångfald, jämställdhet Utveckla samverkansarbetet på alla nivåer i organisationen för att genom delaktighet skapa engagemang för verksamheten (FAS 05).Utbildning kommer att ske direkt till samverkansgrupperna. Fortsatt långsiktigt friskvårdsarbete Att öka antalet anställda som nyttjar friskvårdspengen.

24 Ekonomienheten Ett projektarbete har påbörjats under 2011 för att uppgradera kommunens beslutsstödssystem Webinfo från Agresso. Syftet är att det skall bli ännu enklare och tydligare för respektive budgetansvarig att följa upp just sitt ansvarsområde. Skarp drift beräknas starta under hösten. Arbetet med att öka elektroniska fakturor och beställningar pågår kontinuerligt med gott resultat. Ekonomienheten försöker att utnyttja nya tekniska möjligheter till förbättringar av inköp och fakturahantering. Tolkningsprogrammet för scanning, Read Soft eyes and hands är också uppgraderat och klarar förutom scanning bland annat även att ta emot och tolka pdf-fakturor. Arbete med upprättande av kommunens budget inklusive uppföljning pågår också kontinuerligt hela året. Några viktiga upphandlingar som genomförts tom bokslutsperiden är: Livsmedel Tryckeritjänster Tvättjänster Glödlampor och lysrör Ärendehanteringssystem Vägmärken Betongvaror Rör o rördelar Inlåning 25 mkr Servera, Hammargården Sambruksförening, Åbro bryggeri, Frukt och Grönt Skilltryck Berendsen Textil Aura Light AB Platina från Formpipe Blinkfyrar St Eriks, MEAG VA system Dahl Sverige AB Kommuninvest Kommunstyrelse Nya försäkringsgivare från och med 2010 är: Kommunförsäkring o ansvar Länsförsäkringar Olycksfall Folksam Fordon TryggHansa Tjänsteresor AIG, Chartis Försäkringsmäklare Marsh Hittills under 2011 har inga stora skador inträffat. Däremot har inbrottsfrekvensen varit relativt hög och det är viktigt eftersom kommunens egendomsförsäkring omfattar 10 basbelopp att det förebyggande arbetet under självrisk fungerar bra. Kameraövervakning på Hjortsjöskolan planeras. Näringslivsbefrämjande åtgärder Bli länets bästa företagarkommun genom att: 1. Arbeta för ökad delaktighet och engagemang bland kommunens företagare i syfte att skapa tillväxt och utveckling inom industri, handel, skola och miljö. 2. Arbeta för ökad exponering och marknadsföring av kommunen i syfte att nya företagsetableringar ökar mer än riksgenomsnittet. Vaggeryd Logistic Center En broschyr arbetades fram för att förmedla utbudet av logistiktjänster och - produkter tillsammans med tillgänglig industrimark. Fysisk planering Kollektivtrafik Trafikverket ska besluta om elektrifiering av bansträckan Värnamo Jönköping/Nässjö. Ett samarbete mellan de berörda kommunerna, Trafikverket, Regionförbundet och JLT har fortsatt med syfte att påskynda en elektrifiering. Kommunen ska arbeta för att JLTs system för underskottstäckning ändras till ett mer rättvist system där kommuner med lång ban/vägsträcka och liten befolkning inte missgynnas. Länstrafikbolagets ägare har under 2011 beslutat att ändra systemet för underskottstäckning i enlighet med den begäran Vaggeryds kommun i flera år framfört. Det nya systemet innebär att Landstinget tar över ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken och kommunerna betalar sin andel genom en skatteväxling mot landstinget. Det nya systemet träder i kraft 2012 med en anpassningsperiod på 3 år, med hänsyn till de de kommuner som får betala mer för kollektivtrafiken i det nya systemet. Vaggeryds kommun kommer att få en kostnadssänkning på ca 2 Mkr när systemet är helt genomfört. Nuvarande system för underskottstäckning är underbudgeterat och kollektivtrafiken kommer att visa ett underskott på ca tkr för Bland aktiviteterna under dagen som gick av stapeln LogPoint South Sweden 3. Stödja befintligt näringsliv i utvecklingen mot ökad nationell och internationell konkurrens i syfte att trygga företagens framtida ekonomiska tillväxt. 4. Främja ett ökat nyföretagande inom service-, handels- och tjänstesektorn i syfte att öka nyföretagandet i kommunen och mångfalden inom näringslivet. Turistbefrämjande åtgärder Försäkringar

25 Kommunstyrelse Fritidsverksamhetslokaler Skillingehus ska kunna erbjuda möjligheten att utnyttja fest och danslokalen för olika typer av aktiviteter. Kulturverksamhetslokaler Biografverksamheten återupptas. Ej utfört Räddningstjänst Räddningstjänsten har 32 deltidsanställda brandmän varav 5 som slutat under året Orsak till problem med planeringen var att bara en av dessa fem var känd som naturlig pensionsavgång Detta påverkar budgeten negativt då det kostar ca tkr att utbilda och nyanställa en ny deltidsbrandman. Detta kommer att påverka budgeten under 2011 och Om inte mer ekonomiskt stöd avsätts för detta från budgetberedningen så kommer Resursförändring inför år 2012 (KF april 2011) att användas som en del i att få budgeten i balans och det politiska utlovandet om ekonomiskt ersatt fysträning från politiken inte att uppfyllas. Förvaltningen har som målsättning att prognosen av den totala budgeten på räddningstjänsten skall hållas inom ram. MILJÖREDOVISNING FN:S BARNKONVENTION FRAMÅTBLICK

26 VAGGERYDS KOMMUN Delårsbokslut Kommunstyrelsen 2011 per Augusti Program Beskrivning Nettokostnad tom aug Nettobudget tom aug Budgetavvikelse Årsbudget Nettokostn tom Prognos helår Tkr Tkr Tkr aug förra året Tkr Nettokostnader 101 Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Utvecklingsprojekt Kommunalt partistöd Kommunal information Fastighetsenhet Kommunledning Arbetsmarknadsåtgärder Avräkning VSBo mm Personalvård och personalutbildning Näringslivsbefrämjande åtgärder Övriga personaladministativa åtgärde Bygg och plan Datakommunikation Televäxel Överförmyndarnämnd Försäkringar Infriade borgensförbindelser Övrig verksamhet Ks Saneringsfastigheter Skillingehus Kollektivtrafik Turistbefrämjande åtgärder Samlingslokaler Skillingehus Samlingslokaler Skillingehus Försörjningsstöd Flyktingmottagning Brandväsen Befolkningsskydd och krigsräddnings Totalt

27 Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet Ordförande: Carina Ödebrink (S) Förvaltningschef: Magnus Ljunggren Under sensommaren genomfördes lanseringen av brokonstruktionen vid Folkets hus och järnvägstrafiken bröts under drygt fyra dygn. Bron är på rätt plats och arbetena för en funktionell tunnel för bil, gång och cykeltrafik fortsätter med förhoppningen om en inte alltför tidig vinter. Första delen av 2011 års insatser för vinterväghållning var av större omfattning. RESULTATRÄKNING, TKR Prognos helår 2011 Delårsresultat 2011 Redovisning 2010 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Kommunbidrag Årets resultat HELÅRSRESULTAT Prognos Delårsresultat Skattefinansierad verksamhet tkr tkr Vatten och avlopp (taxefinansierad) tkr -935 tkr Renhållning (taxefinansierad) 0 tkr tkr Totalt tkr tkr EKONOMISKT RESULTAT Inom det skattefinansierade blocket pekar ett antal verksamheter på ett negativt helårsresultat, de större avvikelserna är vinterväghållning, gatubelysning samt gårdslampor. Prognosen för helårsresultat tkr för skattefinansierad verksamhet. Den skattefinansierade verksamheten tyngs under året av utförda uppdrag som regleras inför årsskiftet varpå delårsresultatet blir mer negativt än prognostiserat bokslutsresultat. Helårsprognosen för VA-verksamheten är tkr. Det prognostiserade helårsresultatet beror framförallt på periodisering av anläggningsavgifter utifrån vattentjänstlagens redovisningsprinciper som medför mindre intäkter under en period av 19 år, dyrare slamhantering då vassbäddarna upphört att fungera vintertid (slamcentrifug, transporter och energikostnad vid centrifugering), behovet av luftvattenspolning för att upprätthålla vattenkvaliteten och åtgärder på avloppspumpstationer. Inom renhållningen förväntas ett nollresultat mot budget. Under senare delen av året sker återställningsinsatser för sluttäckning av deponin. Stora samordningsvinster sker då detta arbete samordnas med överskottsmassor (sand) från tunnelbygge i Vaggeryd samt matjord från Fåglabäck i Skillingaryd. ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE Att besparingarna i verksamheten inte skall medföra olägenheter för allmänheten. I genomförda besparingar inom verksamheterna har en förhållandevis god service upprätthållits mot allmänheten. Under året har inga nya neddragningar genomförts. Klagomål på minskad nivå av skötsel på grönytor är relativt vanligt förekommande. Utökad service på vinterväghållning och mer belysning och fler lekplatser samt förbättrade GC-kommunikationer efterfrågas som alltid. Att aktivt genomföra effektiviseringsarbete för att uppnå kostnadseffektiv service med hög kvalitet. Normalt diskuteras kostnad, service och kvalitet löpande dagligen men också i olika arbetsgrupper. Under året pågår fördjupade diskussioner inom bl.a. förrådets verksamhet, framtida organisation inom tekniska kontoret och säkerheten inom VA-verksamheten. På tekniska utskottet behandlas ärenden utifrån kostnad, service och kvalitet regelbundet. Att samla den tekniska verksamheten under en organisation. Under året har en mät- och kartingenjör börjat på förvaltningen efter övertagandet av MBK-verksamheten. Tidigare handlades MBK- verksamheten på miljö- och byggförvaltningen och utfördes av Metria. Samlokalise-

28 Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet ring av Elverkets nya förråd med tekniska förvaltningens nuvarande förråd har prövats. Det gick inte att tillfredställa Elverkets behov vid en samlokalisering. Fakturering av renhållning, vatten och avlopp sker genom avtal med Vaggeryds elverk. Idag finns ingen koppling mellan tekniska förvaltningens fakturering och elverkets fakturering av el, fjärrvärme och bredband varpå fakturering av de tekniska tjänsterna planeras ske inom tekniska förvaltningen på sikt. VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE Gemensam teknisk administration Öka tillgången på dricksvatten i Bondstorp och Skillingaryd. Sökandet efter vatten har påbörjats genom översiktlig analys av de geologiska förutsättningarna i områdena. Provborrning med efterföljande kapacitetspumpning är inplanerade att påbörjas vid årsskiftet. Öka trafiksäkerheten genom anläggande av gcvägar. Trafikering av GC-tunnlar vid Fåglabäck i Skillingaryd och vid Slätten i Vaggeryd har möjliggjorts under året. Till vintern planeras en GC-väg vara anlagd på Sturegatan i Skillingaryd, projektet samfinansieras med Trafikverket 50 %. GC-passage vid Folkets hus i Vaggeryd förväntas vara färdig i december. Mindre anpassning av GC-väg har gjorts i kvarteret Slätten. Öka trafiksäkerheten genom stängning av trafikfarliga korsningar mellan järnväg och biltrafik efter genomförda byggnationer av planskilda korsningar. Förrättning är beställd och planeras ske till hösten för att få den juridiska rätten att stänga korsningarna. Trafikverket har genomfört utredning för indragningsärende angående del av väg 645 Ovdaskogsvägen i Skillingaryd som kommer att övergå i kommunalt ansvar. Skapa förutsättningar för ökad trafiksäkerhet genom planering för byggande av planskilda korsningar, Ödestugevägen och Byarum. Dialogen om framtida trafiksäkerhetssatsningar för plankorsningar sker med Trafikverket, troligtvis ger inte medelstilldelningen utrymme att genomföra byggnationer inom en snar framtid. Söka energibesparande lösningar inom belysningsområdet. Drygt 100 stycken 125 W kvicksilverarmarturer byts till 70 W högtrycksnatrium och ca 50 stycken 250 W kvicksilverarmarturer byts till metallhalogen 100 W under året. Att minska den tunga trafiken genom tätorterna. När kommunen blir väghållare av statlig väg (då positivt regeringsbeslut har fattats) finns möjligheten att som väghållare fatta erforderliga beslut som begränsar den tunga trafiken genom tätorterna. Undersöka möjligheten att konvertera delar av maskin och fordonsparken till el- eller gasdrift. Medel är begärda (2012) till inköp av ett fordon. Praktiskt ser förvaltningen möjligheter till ett första fordon och förhoppningen är att prisbilden sjunker för elfordon. Successivt förstärka dagvattennätet för att klara de regnvattenmängder som är ett resultat av klimatförändringar. Förstärkningsåtgärder av dagvattennätet sker på Sturegatan i Skillingaryd. Bristande reinvesteringsutrymme inom VA-verksamheten medför ytterst begränsade möjligheter till större insatser på sikt. Stora delar av utförda planteringar visar god tillväxt. Att upprätta uppdaterade skogsbruksplaner med extra hänsynstagande till friluftslivet. Målet har inte påbörjats p.g.a. resursbrist. Gator och vägar Att genom förnuftiga trafiksäkerhetsåtgärder försöka tillgodose såväl oskyddade trafikanters krav på säkerhet som bilisternas önskan om krångelfri och komfortabel framfart. Trafikering av GC-tunnlar vid Fåglabäck i Skillingaryd och vid Slätten i Vaggeryd har möjliggjorts under året. Den planfria korsningen vid Folkets hus i Vaggeryd förväntas vara färdig i december. Beslutade förbättringsåtgärder på Jönköpingsvägen i Vaggeryd är genomförda. Förbereda byggandet av cykelväg till Skillingaryd - Tofteryd och Vaggeryd - Bäck Diskussioner mellan kommunen och den militära verksamheten om tillåtelse för anläggande av cykelväg till Tofteryd pågår. Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige att skjuta byggnationen Vaggeryd Bäck till Regionförbundet har tydliggjort medfinansieringsnivån för båda cykelvägarna till Trafikverket. Detaljprojektering och marklösen för byggnationer har inte påbörjats. Att bygga en gatuförbindelse mellan Fåglabäck och Bårmo industriområde, Smedjegatans förlängning. En mindre sträcka har byggts under året för att skapa förbindelsen med den nybyggda GC-tunneln i Fåglabäck. Inom plankommittén har frågan om byggnationens nytta diskuterats och kommer att lyftas i kommunstyrelsen för ett avgörande om eventuell detaljplan. Anlägga en GC-väg Sturegatan, Skillingaryd GC-väg kommer att anläggas under hösten. Grönytor väg Gallra bort trafikfarliga träd och buskage. Arbetet har utförts i enlighet med målen. Parker och lekplatser Att ta fram en plan för att utveckla lekplatserna. Framtagningen av planen beräknas ske gemensamt med planarkitekt och stadsarkitekt, p.g.a. hög arbetsbelastning har inte arbetet startat. Att bygga en pocketpark i Skillingaryd Investeringsmedel är begärda (2012), placering och utformning är beslutade. Att förbättra miljön i och vid Linnarbäcken, Vaggerryd. Rensning av Linnarbäcken gjordes under sommaren, åtgärder med gångar och belysning har påbörjats. Att tillsammans med GIS-samordnaren utveckla ett digitalt system för plantering och uppföljning av parkarbeten. Inga större ansatser har lagts för att skapa digitalt system för planteringar och uppföljning av parkarbeten. Förvaltningens koncentration har i första hand gått till funktionalitet i GIS-system för VA-ledningar och införande av nytt primärkartsystem. Dessa system har prioriterats högre och bör fungera väl innan nya system utvecklas. Markförsörjning Att följa upp och skydda nya planteringar efter tidigare stormar.

29 Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet Kommunförråd Att tydligare särskilja förrådet och Cramoverksamheten. Cramo valde att lägga ned uthyrningsverksamheten i Vaggeryd under året. Att införa bränslemätning vid dieseltank. Nytt tanksystem med registrering av volym för alla dieselfordon har installerats på förråden i Vaggeryd och Skillingaryd, viss intrimning och kunskap kring systemet sker. GS-personal Att fortsätta utbildningen för maskinförare Maskinutbildning av personal pågår kontinuerligt. Att tillämpa de förvärvade kunskaperna i ecodriving Erfarenhetsutbyte mellan fordonsförare sker. Uppföljningen kommer att underlättas då åtgång av bränsle registreras per fordon, se införa bränslemätning kommunförrådet. Maskiner och transportmedel Förnya maskin och fordonsparken i enlighet med avskrivningsplanen. Under året har fordon- och maskinbyte gjorts enligt plan. Sträva efter maskiner med minsta möjliga miljöpåverkan. Miljöaspekten vägs in vid varje inköp. Gårds- och vägbelysning Att överlåta gårdsbelysningen till fastighetsägaren genom att erbjuda ett kostnadsneutralt bidrag. Under året har kommunfullmäktige beslutat om nytt regelverk angående gårdsbelysning. I praktiken innebär detta att kommunen är ägare av belysningsanläggningen och att elförsörjningen successivt överkopplas till fastighetsägarens elnät. Fastighetsägaren får i och med överkoppling till sitt elnät ett kommunalt bidrag. Överkoppling sker framförallt då elnätsägarna genomför åtgärder på sitt elnät och inte accepterar omätt anslutning. Att förstärka budgeten så att undersskott ej uppstår. Budgetförstärkning sker 2012 med 700 tkr. Enskild väghållning Att inventera statusen på bidragsvägarna med enbart kommunalt bidrag och uppdatera registret över bidragsmottagare. Resurserna inom tekniska kontoret har fått prioritera att genomföra större exploateringsinvesteringar under året varpå resurserna inte har räckt till. Kolonilotter Att successivt avveckla verksamheten. Tecknat avtal med Lundbyholms koloniförening gäller. Hållplatser buss- och tågtrafik Att hålla en aktiv dialog med Trafikverket angående skötseln av stationsområdena. Trafikverket har upphandlat skötseln på nationell nivå och har ingen möjlighet att låta kommunen sköta städning av området mot betalning. Synpunkter på dålig städning eller icke åtgärdad skadegörelse fotodokumenteras och skickas till Trafikverket för en möjlig påverkan till förändring av skötselnivån. Dammanläggningar Att utreda ägarförhållandena och åtgärder vid Vaggeryds kvarn. Utredning om ansvarsförhållanden för bron och fallrätten har beställts. Begäran om investeringsmedel har gjorts av tekniska utskottet. Vattenförsörjning Målet är att till anslutna abonnenter leverera renvatten av god kvalitet och i erforderlig mängd med minsta möjliga driftstörningar, samt att mottaga spillvatten och dagvatten för avledning till reningsverk respektive till recipient. Några störningar i vattenleveransen och anmärkningar på kvaliteten har förekommit, bl.a. har Vaggeryd drabbats av grått vatten (mangan) under en period men detta åtgärdades då råvattenbrunn 3 togs ur bruk. Luftvattenspolning planeras ske i ledningsnät med gråvatten-problem senare delen av året. Upprätta plan för den långsiktiga vattenförsörjningen i hela kommunen. Upprättande av plan har inletts men resultatet beräknas vara färdigt under Överföra data till kommunens nya GIS system. Överföring till kommunens GIS-system är genomfört. Rening av avloppsvatten Att upprätta en VA-plan för omvandlingsområden utifrån strategier om landsbygdsutveckling i översiktsplanen. Delar av VA-planen utifrån landsbygdsutveckling har upprättats utifrån Länsstyrelsens prioritering av områden. Upprättande av en komplett VA- plan där omvandlingsområden utifrån landsbygdsutveckling ingår har påbörjats men resultatet beräknas vara färdigt under Att genomföra igångsättning och intrimning av slamcentrifug. Genomfört. Förbättra dagvattennätet i Skillingaryd. Åtgärder görs på Sturegatan i Skillingaryd. Att upprätta en plan med åtgärder i svaga punkter och sträckor på VA-ledningsnätet i Vaggeryd. Svaga punkter/sträckor på avloppsledningsnätet genom Vaggeryd har lokaliserats. Plan för åtgärder beräknas vara färdig till årsskiftet. Besiktning och mätning Att registrering av vattenförbrukningen till 90 % sker genom självavläsning. Det återstår en bit innan målet nås. Tendens är stigande men det kräver mer informationsinsats för att nå målet. Att registrering av vattenförbrukningen till 60 % sker genom internet. Det återstår en bit innan målet nås. Tendens är stigande men det kräver mer informationsinsats för att nå målet. Bortforsling av avfall Att undersöka möjligheten att transportera matavfall från storkök till rötning och gasutvinning. Gemensamt med GGVV-regionen har frågan diskuterats men inte lösts. Behovet av samarbete anses vara avgörande för att uppnå målet. Efter omgjord upphandling levereras hushållsavfallet till Torsvik, Jönköping.

30 Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet Återvinning Att utveckla möjligheten till återanvändning Samarbete med AME har inletts under året där återvinningscentralen samlar materiel för iordningställning och åter till konsument. Sen tidigare finns ett samarbete med Kupan. Sidoordnad verksamhet, renhållning Att förbättra registret och kontrollen över fettavskiljare och avloppsbrunnar. Förberedande ansats är gjord och enkelt utredda registerbrister är åtgärdade, fältinventering kvarstår. PERSONAL ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN Att ha en god stämning på arbetsplatserna Stämningen bland personalen upplevs god, få konflikter förekommer. Att upprätta allomfattande arbetsmiljöplaner Ett inledande arbete har påbörjats men det återstår ett stort arbete innan arbetsmiljöplanerna är implementerade. Att ordna gemensamma aktiviteter t.ex. studieresor och fritidsaktiviteter utanför arbetstid. Ett antal aktiviteter utanför arbetstid har arrangerats i olika konstellationer. PERSONALREDOVISNING Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron bedöms som låg inga riktade insatser har planerats. Total sjukfrånvaro på förvaltningen period Sjukfrv. tim Ordinarie arbetstid Sjukfrv. % Sjukfrv. fr o m dag ,46 0 Personalrekrytering Personalomsättningen är låg och inga återbesättningar har genomförts. Tjänstemannaorganisationen är förstärkt under året med en ingenjör i första hand p.g.a. den stora investeringsvolymen som hanteras inom förvaltningen. I vanlig ordning förekommer ett antal tidsbegränsade anställningar för att upprätthålla servicen under semestern och vid längre tids frånvaro av driftpersonal. Möten Under året har kontinuerliga personalträffar genomförts inom varje personalgrupp. Ett gemensamt möte för förvaltningen där all personal från verksamheterna har deltagit har genomförts i samband med en gemensam utflykt. Utbildning och kompetensutveckling Under året har personal deltagit i ett antal kortare eller längre kurser och konferenser. Utbildningsinsatserna är behovsstyrda utifrån arbetsuppgifterna som är skiftande inom förvaltningen. REDOVISNING AV MILJÖARBETET Att alltid låta miljöaspekten väga tungt i alla sammanhang, transporter, materialval och maskininköp. Den som levererar trädgårdsavfall får matjord framställt ur kompostmaterial utan kostnad. På Återvinningscentralen sker insamling till återanvändning åt Kupan och AME om kund så medger. Återanvändning av asfalt och betong sker. JÄMSTÄLLDHET Eftersträva större jämställdhet. Tekniska utskottet verkar utifrån att värdera alla människor lika. Att utjämna könsfördelningen. Personalstyrkan består av 29 personer, 7 kvinnor och 22 män. Tekniska utskottet består av 3 kvinnor och 2 män. FN:S BARNKONVENTION Eftersträva hög standard på den miljö där barn vistas, exempelvis lekplatser och skolvägar. Genom genomförda satsningar på gång- och cykelvägar och planskilda korsningar (järnvägskorsningar) har en säkrare och tryggare vardag åstadkommits, som medger en större rörelsefrihet för de oskyddade barnen. Arbetsmiljö Inga allvarliga olycksfall inträffade under året. Mindre tillbud inom verksamheterna har tagits upp och diskuterats direkt i personalgrupperna. Arbetsmiljön är stående punkt vid arbetsplatsträffar eventuella arbetsmiljöproblem prioriteras och åtgärdas fortast möjligt. Arbetsmiljörisker analyseras och förebyggs vid personalträffar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har påbörjats men det finns mycket att förbättra vad gäller kraven på dokumentation och handlingsplaner. Arbetsmiljön för delar av förvaltningens personal är ansträngd framförallt på grund av flera stora investeringsprojekt, detta medför ett ständigt prioriterande. Nya problem eller tillkommande uppgifter medför att något annat läggs åt sidan. Irritation uppstår från omgivningen då inte möjligheten att nedlägga tillräcklig tid i respektive uppgift finns.

31 Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet STÖRRE INVESTERINGAR Nr Id Aktivitet KF budget tkr jan aug 2011 Investering totalt tkr jan aug 2011 Belopp tkr jan 2011-aug 2011 Avvikelse mot totalbudget Expl. industriområde Stigamo Expl. Båramo Planskilda korsningar Vaggeryd-Skillingaryd Expl. Fåglabäck Skillingaryd Smedjegatans förlängning Skillingaryd Södraparkvägen, Vaggeryd bro- och gata Expl. norr om travbaneområdet GC-väg Skillingaryd - Tofteryd Maskiner Expl. Industriområde ospecificerat Projektering, geotekniska undersökningar och dimensioneringen för infrastrukturen är snart färdig. Ansökan angående avvattning och grundvattensänkning har påbörjats, inledande samråd med berörda markägare utanför detaljplanområdet har genomförts. Ansökningsprocessen beräknas ta minst 1 år innan beslut fattas av Mark- och miljödomstolen. Denna process försenar byggnationen av infrastrukturen och därmed möjligheten att sälja tomtmark. 2. Projektet pågår. 3. Projektet pågår och avslutas då 7 plankorsningar är stängda. Inför byggstart av tunnel vid Folkets hus i Vaggeryd begärdes tkr i tilläggsbudget. Enligt avtal ska Trafikverket bidra med totalt tkr i projektet, utbetalning sker i efterhand då plankorsningar stängs. 4. Investeringen är genomförd, viss överkostnad konstateras. 5. En mindre del av gatans förlängning har byggts under året för att ansluta nya GC-tunnlen i Fåglabäck. Fortsättning avvaktar utveckling av verksamhetsområde Båramo. 6. Projektet är i det närmaste färdigt vissa delar återstår då Götarpsvägens plankorsning stängs. 7. Projektet är vilande. 8. Diskussioner mellan kommunen och den militära verksamheten om tillåtelse för anläggande av cykelväg pågår. Regionförbundet har tydliggjort medfinansieringsnivån för Trafikverket. 9. Årligt anslag för inköp av maskiner. 10. Årligt anslag för mindre exploateringskostnader i samband med försäljning av industrimark.

32 Delårsbokslut Tekniska kontoret 2011 per Augusti Nettokostnad Nettobudge Budgetavvikelse Nettokostn Program Beskrivning tom aug t tom aug Årsbudget tom Prognos helår Kommentar Tkr Tkr Tkr aug förra året Tkr Nettokostnader 110 Kommunal information Gemensam teknisk administration Byggledning 164 Torgplatser Bygg och plan Ny verksamhet MBK 188 Kommunförråd Nedläggning av Cramo 211 Allmän markreserv - skogar Skogsintäkter 215 Saneringsfastigheter Kolonilotter Kommunala gator och vägar Vinterväghållning, gatubelysning 311 Grönytor väg Effektiv skötsel 330 Gård- och vägbelysning Omläggning av elanslutning 331 Stöd till enskild väghållning utan statsbidrag Stöd till enskild väghållning med statsbidrag Större bidrag än budget 341 GS-personal Maskiner Transportmedel, bilar mm Hållplatser tågtrafik Hållplatser busstrafik Juleklärering Kommunala julgranar Bidrag till samhällsföreningar, julgranar Parker och lekplatser Sidoordnad verksamhet, externa projekt Gemensam adm Vattenverk VA-utredningar/ledningskartor 541 Vattenverk Periodisering anslutningsavgift 551 Rening av avloppsvatten Slamhantering 556 Besiktning och mätning hos abonnenter Bortforsling av avfall Deponering av avfall Sidoordnad verksamhet Renhållning Kraftanläggningar Totalt

33 Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnd Ordförande: Monica Sporrong (S) Förvaltningschef: Ivar Pettersson Järnvägskorsning, Götaforsvägen i Vaggeryd RESULTATRÄKNING, TKR Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Kommunbidrag Årets resultat Prognos helår Vy över Vederydssjön Delårsresultat Redovisning EKONOMISKT RESULTAT Miljö- och byggnämnden Nämnden ligger med 92 % av budget för 2011, över riktvärdet 66 %. Miljö- och hälsoskydd Miljöverksamheten ligger med 45 % under riktvärdet. Kalkning I stort sett hela kalkningsverksamheten görs under hösten. Bygg och plan Byggverksamheten följer riktvärdet för Bostadsanpassning Bostadsanpassningen ligger med sina 85 % över riktvärdet. NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE Förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön. Se tabell uppföljning av tillsynsplan. Natur- hälso- och miljöhänsyn i all planering. Arbetet pågår. Hellre förebygga än förelägga. Arbetet pågår. VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD Miljö- och byggnämndens måldokument är den tillsynsplan som nämnden enligt miljöbalken fastställer för varje år. Tillsynsplanen omfattar utöver tillsyn enligt miljöbalken även livsmedelslagen. Se tabell uppföljning av tillsynsplan. Tillsynsplan (TP) En behovsutredning och en tillsynsplan har tagits fram samt fastställts under I tillsynsplanen för år 2011 har nämnden prioriterat tillsynsarbetet. Uppföljningen av tillsynsplanen visar det totala antalet objekt, antalet objekt som ska ges tillsyn enligt tillsynsplanen samt antalet objekt som har fått tillsyn. Hälsoskyddstillsyn har lågprioriterats i tillsynsplanen. Tillsynsområde Miljöskydd Livsmedel Hälsoskydd Statistik Inkomna ärenden Nämndbeslut Delegationsbeslut: - Miljö - Bygg - Bostadsanpassning Tot objekt TP objekt Tillsyn objekt Miljöskydd Utöver tillsynen enligt tillsynsplan har enskilda avlopp inom Hokaåns och Häråns avrinningsområden inventerats. Inventeringen pågår under 2011 och 20012, hittills har 90 anläggningar inspekterats. LOVA-bidrag erhölls för projektet som görs i syfte att minska kommunens bidrag av näringsämnen till Västerhavet. Inkommande ärenden har handlagts, 5 st angående nya eller ändrade verksamheter bl.a. planerade vindkraftsprojekt, och 28 st angående nya eller ändrade enskilda avlopp. Flera ärenden gällande misstänkta eller konstaterade föroreningar i mark vid nedlagda

34 Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnd verksamheter har behandlats. Handläggare har deltagit i Miljösamverkan f s arbete med att revidera handläggningsrutiner för värmepumpar. Arbetet med att granska inkomna miljö- och årsrapporter har påbörjats. Endast en liten del av planerad miljötillsyn har utförts. Skydda kommuninvånarna från hälsorisker och fusk i livsmedelshanteringen. Målet har uppfyllts. Se tabell uppföljning av tillsynsplanen. Livsmedel Miljö- och byggförvaltningen har deltagit i länsprojektet provtagning på mjukglass och kulglass. Därmed har 3 anläggningar kontrollerats utöver tillsynsplanen. 4 anläggningar har kontrollerats i samband med ny registrering/ ändrad verksamhet. Förvaltningen har bedrivit tillsyn under Elmia skog. En reviderad version av kontrollplanen innehållande rutiner för livsmedelskontrollen har antagits av miljöoch byggnämnden. Avvikelser som påtalades vid länsstyrelsens revision av kommunens livsmedelskontroll 2010 har åtgärdats och redovisats till Länsstyrelsen. På grund av ändringar i lagstiftningen har arbetet med omklassning av livsmedelsverksamheter påbörjats och förslag till ändrad livsmedelstaxa har tagits fram. Hälsoskydd Provtagningar och tillsyn har gjorts vid strandbad. Totalt har åtta klagomålsärenden handlagts angående bl.a. bostadshygien och djurhållning. Kalkning För varje kalkningsprojekt finns måluppfyllelse vilka skall uppnås. Dessa mål är uppsatta i kalkplan för Jönköpings län. Kalkning sker på hösten. Naturvård Kommunfullmäktige har antagit arbetsordning för Natur- och miljörådet i mars Miljö- och byggnämndens presidium ingår i rådet och möte har hållits i maj. PERSONAL ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN Inga längre perioder med sjukfrånvaro finns på förvaltningen. Sjukfrånvaron var låg. PERSONALREDOVISNING Miljö- och byggnämnden har som verkställande organ miljö- och byggförvaltningen. På förvaltningen finns det sammanlagt 12 tjänster, (11 årsarbetare). I februari har två bygginspektörer anställts (en ersättare för pensionsavgång och en ersättare för övergång till annan arbetsgivare). I februari har en klimatstrateg anställts i samverkan med kommunstyrelsen. I augusti har en administratör anställts på grund av ny PBL och att en administratör har gått ner i tjänstgöringsgrad. Under sommaren har en person varit projektanställd för inventering av enskilda avloppsanläggningar.

35 VAGGERYDS KOMMUN Miljö- och byggnämnden Delårsprognos Miljö- och Bygg 2011 per Augusti Program Beskrivning Nettokostnad tom aug Nettobudget tom aug Budgetavvikelse %/I år Årsbudget Nettokostn tom %/För år Prognos helår Tkr Tkr Tkr aug förra året Tkr Nettokostnader 170 Bygg och plan % % Bostadsanpassningsbidrag % % Miljö- och byggnämnd % % Miljö- och hälsoskydd % % Naturvård % % 0 Totalt % % De stora bostadsanpassningsbidragen ökar. Både i antal och kostnad. 811 Årsavgifter för livsmedel fakturerades under första kvartalet och för miljöskydd under andra kvartalet. 822 Kalkning utförs under hösten.

36 Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd Ordförande: Kenth Williamsson (S) Förvaltningschef: Göran Svensson Antal årsarbetare: 27,2 Nettokostnad totalt tkr Nettokostnad per invånare: kr RESULTATRÄKNING, TKR Prognos helår 2011 Delårsresultat 2011 Redovisning 2010 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Kommunbidrag Årets resultat EKONOMISKT RESULTAT, Prognos för hel året, Enligt budget Resultatet tom aug visar på ett överskott på 258 tkr. Motsvarande siffra 2010 var 854 tkr. Anledningen till årets överskottet tom aug är i första hand att sommarmånaderna är driftsmässigt billiga månader medan årets sista månader är de verksamhetsmässigt mest kostsamma. Prognosen för helåret är ett nollresultat med mindre avvikelser för enskilda verksamheter. 420 Gemensam administration Enligt budget Nämndens arvodeskostnader beräknas bli avsevärt högre än budget medan förvaltningens kostnader förväntas ungefärligen enligt budget. Några ränteintäkter från resultatregleringsfonden är inte kalkylerade. För att uppnå ett resultat enligt budget behöver större delen av kontot Till nämndens förfogande disponeras till arvodeskostnader. 421 Utomhusidrott Movalla, Waggeryds IP Enligt budget Idrottsplatserna redovisar sammantaget ett överskott mot budget på 278 tkr tom aug, vilket kan jämföras med fjolårets 256 tkr. Movalla har en skuld till kommunen på 73 tkr. Nämnden utgår från att verksamheterna håller sig inom ramen för beviljade anslag 2011, Movalla tkr och VIP tkr. 422 Sporthallar Enligt budget Antalet bad har fortsatt att minska årets första 8 månaderna i jämförslse med Minskningen har en naturlig förklaring i att Skillingaryds sim- och sporthall har varit stängd för renovering. För året som helhet förväntas dock en ökning i jämförelse med Det ekonomiska resultatet för helåret är svårbedömt. Detta med anledning av renoveringen och de verksamhetsmässiga konsekvenserna av detta. Minskade intäkter kompenseras inte fullt ut av motsvarande kostnadsminskningar. 425 Friluftsbad -35 tkr Prognosen för friluftsbadens kostnader är ett underskott. Orsaken är rent allmänt att servicenivån vid baden är högre än vad budgeten medger. Det är fasta kostnader av olika slag som ger underskottet. Helårsresultatet är osäkert med anledning av att huvuddelen av badets kostnader bokförs under andra halvåret. 427 Bowlinghall Enligt budget Kostnaderna för bowlinghallen förväntas bli enligt budget 443 Ungdomsverksamhet UC/UG Enligt budget Resultatet tom aug ligger 200 tkr över budget. Anledningen är ökade anslag till personal. Vidare kvarstår utbetalningar för årets vuxenvandringar. Besöksantalet har minskat något påuc/ug under årets första hälft. UC i Vaggeryd har under våren flyttat sin verksamhet till kulturskolans fd lokaler vid Hjortsjöskolan. Arbetet med en ungdomsstrategi för den öppna ungdomsverksamheten har inletts. 450 Föreningsbidrag Enligt budget Föreningsanslaget förväntas totalt bli enligt budget. Avsikten är att ett eventuellt överskott kommer att fördelas bland föreningar som ansöker om s.k. särskilt bidrag. Antalet föreningar som får kommunala bidrag 2011 förväntas fortsatt minska. Anledningen är färre inlämnade ansökningar. 461 Bibliotek Enligt budget Tidigare års trend med minskande utlåningssiffror har vänts. I stort sett alla bibliotek har ökat sin utlåning. Antal utlån för de första åtta månaderna är , vilket är lån mer än fjolåret. I utlåningssiffran ingår inte utlånen vid skolbiblioteken. Under vintern och våren har programverksamheten genomförts. Ett 20-tal aktiviteter har ordnats med ca 1100 besökare. Det ekonomiska resultatet för helåret förväntas bli enligt budget. 468 Kulturverksamhet +80 tkr Det ekonomiska resultatet för helåret visar på ett troligt överskott, bla som följd av att året anslag för kulturarvsinsatser sannolikt inte kommer att förbrukas. Vidare genomförs inte något kostnadskrävande kulturarrangemang likt konst och kulturdagarna. Kostnaderna för Miliseum kommer även detta år att finansieras via utomkommunala medel förutom tjänsten som projektledare, som finansieras med kommunala medel. Anslaget till kommunal museiverksamhet kommer inte att förbrukas eftersom någon verksamhet inte har påbörjats. 484 Studieförbund Enligt budget Anslaget till studieförbunden har under året ökat med 100 tkr, vilket skall ställas i relation till den minskning med 206 tkr som gjordes inför Årets ökade anslag har tillförts kontantbidraget och är fördelat och blir enligt budget. Även bidraget till lokalsubventioner förväntas bli enligt budget. 691 Kulturskolan Enligt budget Deltagarantalet i verksamheten har under året varit fortsatt mycket positivt. Under hösten kommer fler än 400 ungdo-

37 Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd mar delta i kulturskolans olika i verksamhetsområden. Kön till verksamheten uppgår till ett 20-tal. Därtill kommer drygt 800 elever inom ramen för olika samarbetsprojekt med skolan. Antalet deltagare i den självfinansierade verksamheten, dans, bild och drama, fortsätter att öka och är nu uppe i ett drygt 100-tal. Deltagaravgiften som höjdes hösten 2010 är oförändrade under Inför 2011 tillfördes kulturskolan 50 tkr för utökning av lärartjänst års resultat förväntas bli enligt budget trots att resultatet tom aug är relativt stort bla beroende på att deltagaravgifterna för hösten faktureras under oktober månad. En varningens finger höjs för att nya verksamheter drar med sig extra kostnader, vilket kan påverka årsresultatet. VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE Gemensam administration Nämnden har under årets första hälft fått informationer om ett flertal av nämndens olika verksamhetsområden. Arbetet med att se över inriktningsmålen för nämndens olika verksamheter har påbörjats. Marknadsföring av nämndens olika verksamheter görs på Skillingaryd.nu genom fast annonsering. Idrottsplatser Nämnden har avvaktat med en uppföljande utredning av drift och skötsel av idrottsplatserna med anledning av att verksamheten just nu fungerar väl. I investeringsbudgeten finns resurser avsatta till maskinell utrustning och byggnader. Sim- och sporthallar Renoveringen av sim- och sporthallen i Skillingaryd är klar och verksamheten har kommit igång. Lokaler för gymverksamhet är i ordningsställda och verksamheten har startat. I ett första steg med förändrade öppettider för allmänhetens bad har säsongen för morgonbad förlängts. Regelbunden marknadsföring av anläggningarna görs regelbundet på ICA, Vaggeryd och Skillingaryd.nu Friluftsbad Arbetsmarknadsenheten, arrendator av Hjortsjöns camping, har på ett utmärkt sätt sett till att anläggningens kvalité har kunnat förbättras, bla har en ny golfbana kommit på plats. Badplatsen vid Rasjön i Bondstorp har inte fått någon ny toalett. Anledningen är brist på investeringsmedel. Ungdomsverksamhet Arbetet att ta fram en ungdomsstrategi för den öppna ungdomsverksamheten är påbörjad. Årets vuxenvandringar startade i månadsskiftet april/maj och pågår september månad ut med uppehåll under juli. Vandringarna har en positiv inverkan på samhället och bidrar till att det finns vuxna ute i samhället. Föreningsbidrag Projekt INFRA har just nu 3 personer sysselsatta i föreningar i kommunen. Elektroniska blanketter kan nu användas för att söka föreningsbidrag. Vad som återstår att ordna är att även kunna skicka in ifyllda och underskrivna blanketter, vilket ännu inte är möjligt. Revidering av föreningsbidragen har ännu inte påbörjats. Orsaken är tidsbrist. Något aktivt arbete med föreningarnas drog och mobbningspolicy har heller inte hunnits med. Bibliotek Arbetet med att ta fram en mediaplan har påbörjats men är inte slutfört. Arbetet är mer tidskrävande än planerat. Någon översyn av öppettiderna vid biblioteken har inte gjorts. Biblioteket planerar under hösten att ta fram en strategi för IT- verksamheten. Personalsituationen har varit ansträngd under hela året beroende på korttidsfrånvaro för sjukdom och föräldraledigheter. Kulturverksamhet Den stora kulturella satsningen som nu är beslutad gäller iordningställande av lokaler på Västra Lägret för Miliseums räkning. Arbetet med att revidera den kulturhistoriska utredningen har pågått en längre tid med hjälp av hembygdsföreningarna. Tyvärr har arbetet avstannat och etapp 1 som avser inventering av byggnader är inte slutförd. Frågan om ett lokalt museum i Skillingaryd har inte utretts vidare frånsett att det finns förslag på lämplig byggnad. Konstutskottet har bla arbetat med utsmyckning av Skillingaryds sim- och sporthall och Tallbackens förskola. Bissefällarutställningen har på ett förtjänstfullt sätt visats för allmänheten med hjälp av Åkers Hembygdsförening. Studieförbund Anslaget till studieförbunden har under året höjts med 100 tkr. Pengar som används för att öka kontantbidraget till studieförbundens verksamhet. Några förändringar av bidragsnormerna har inte gjorts. Kulturskolan Målsättningen att uppnå 350 deltagare i instrumentspel och sång kommer på helårsbasis nästa att nås. Prognosen visar på ca 330 elever. Inom övriga verksamhetsområden som dans, drama, bild uppnås målet 100-talet deltagare. Sammantaget gör detta att kulturskolan har mer än 430 deltagare i verksamheten. Arbetet med en estetisk plattform i samarbete med grundskola och förskola har resulterat i ökat samarbete inom den estetiska verksamheten. Delår 2011 Delår 2010 Budget 2011 Redov 2010 NYCKELTAL Simhallar Antal bad Ungdomsverksamhet Antal verksamhetstimmar Kostnad/tim 1.090: : : :- Antal besök Biblioteksverksamhet Antal lån Kostnad/lån 68:00 68:40 65:20 70:90 Kulturskola Antal elever Nettokostnad/elev 7.335: : : :- Teckenförklaring = tendensen är ett förbättrat resultat = oförändrat = försämrat.

38 Program Delårsprognos Kultur och fritidsnämnden 2011 per Augusti Beskrivning Nettokos tnad tom aug Nettobudg Budgetavvikels Nettokost %/Föregåe Prognos et tom aug e %/I år Årsbudget tom nde år helår Tkr Tkr Tkr aug förra året Tkr Kommentar Nettokostnader 104 Utvecklingsprojekt INFRA Fordran ESF-rådet 420 Gem adm kultur o fritid % % Enligt budget Periodiska kostnader 421 Idrottsplatser % % Enligt budget Se kommentarer i delårs bokslutet 422 Sim- och sporthallar % % Enligt budget Osäker prognos pga ombyggnad 425 Friluftsbad % % Service högre än vad budgeten -35 medger 427 Bowlinghall % % Enligt budget Hyrekostnader 443 Fritidsverksamhet UC/UG % % Enligt budget Fritidsledtjänst from Föreningsbidrag % % Enligt budget 461 Biblioteksverksamhet % % Enligt budget Det särskilda bidaget avgörande för resultatet Kulturarvspengar och kulturminnesvård 463 Kulturminnesvård % % Museiverksamhet % % 35 Se kommentarer i delårs bokslutet 465 Konstnärlig utsmyckning % % -5 Kapitalkostnader 467 Teaterverksamhet % % Enligt budget 468 Övrig kulturverksamhet % % 25 Programverksamhet 481 Stöd till kulturföreningar % % Enligt budget Bidragen betalas ut under hösten 484 Studieorganisation % % Enligt budget bidragen 691 Kulturskola % % Enligt budget Totalt % % 45 Höstens elevantal avgörande för resultatet

39 Verksamhetsberättelse Ordförande: Martin Gunnarsson (S) Förvaltningschef: Anders Wahlgren Antal årsarbetare: 0 Tunnelbygge med inverkan på kabeldragning Byte av högspänningsställverk i Stödstorp RESULTATRÄKNING, TKR Prognos helår 2011 Delårsresultat 2011 Redovisning 2010 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Bokslutsdispositioner Resultat efter bokslutsdispositioner ELVERKETS UPPGIFTER Elverksstyrelsen har till uppgift att handha förvaltningen av kommunens elverk med därtill hörande fast och lös egendom. Det åligger elverksstyrelsen bl.a. att: - i den mån så följer av lag eller annan författning eller av kommunfullmäktiges beslut, svara för försörjningen av ledningsbunden energi inom kommunen, - fullgöra kommunens åvilade skyldighet att leverera energi utanför kommunens område, - för fullmäktige framlägga förslag till taxor och andra leveransvillkor - svara för samverkan med andra energiintressenter av betydelse för kommunens elförsäljning - utfärda de bestämmelser som behövs inom dess förvaltningsområde, såsom i fråga om anslutning och installation EKONOMISKT RESULTAT Vaggeryds Elverk redovisar ett resultat på tkr per 31/ Av detta härrör 492 tkr från entreprenadverksamheten. Nätverksamheten går med 110 tkr i vinst efter avdrag med tkr i avkastning till kommunen (1 500 tkr på årsbasis). En bidragande orsak till nätverksamhetens positiva resultat är bl.a. lägre kostnader för elinköp som täcker nätförlusterna, lägre kostnader för driftstörningar och lägre kostnader för besiktning och röjning än budgeterat. På grund av det goda ränteläget så ligger de finansiella kostnaderna lägre än budget. Kostnader för drift och underhåll av mätare ligger över budget men kostnader för drift av insamlingssystem följer budget. Kostnader för inhyrd personal (energibolaget) kompenseras av motsvarande lägre kostnader drift och underhåll samt arbetsledning. Prognos för helår 2011 är ett resultat enligt budget, totalt tkr. Som vanligt förutsätter det bl.a att vi ex. inte drabbas av omfattande höstoväder. Investeringar för perioden januari-augusti uppgår till tkr, varav tkr i byte av högspänningsställverk vid Stödstorp. VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE Vaggeryds Elverk fortsätter det långsiktiga arbetet med att bygga ett elnät som är mindre känsligt för störningar, främst genom förläggning av jordkabel. De största högspänningsjobben har utfört vid Gärdesbygget/Långö, Boarp/Källeberg/Högås, Högås/Ahl. Totalt har vi förlagt 6,2 km högspänningskabel t.o.m. 31 aug. På Bergstigen har ställverksinredningen bytts ut både på högspännings- och lågspänningssidan. De största entreprenadjobben har varit för Waggeryds Cells, Vaggeryds Energis, Neovas och Tekniska kontorets räkning. Totalt har entreprenadjobb för närmare 2 Mkr utfört t.o.m. 31 augusti. Arbetet med att ta fram en risk- och sårbarhetsutredning har slutförts och redovisats för Energimark-

40 Verksamhetsberättelse nadsinspektionen liksom ansökan om intäktsram för de kommande fyra åren. Genom detta arbete har frågan om en ökad reinvesteringstakt blivit aktuell. Energimarknadsinspektionen kommer tyvärr att besluta om intäktsram först efter det att Elverket lagt sin budget i början av oktober. Arbetet med att förbättra förutsättningarna för förrådsverksamheten samt en säker arbetsmiljö i anslutning till förrådet har tagit ett stort steg framåt genom framtagande av bygglovshandlingar för byggnation på fastigheten Hermes 2. Energibolaget har fått frågan om de är beredda att bygga för Elverkets räkning men det är inte klarställt om så blir fallet. Även alternativ med att bygga personallokaler inklusive kontorsdel har studerats. PERSONALREDOVISNING Sedan halvårsskiftet 2011 så har Elverkets personal överförts till Energibolaget vilket möjliggjort en tydligare linjeorganisation då Elverket och Energibolaget samverkar in många frågor. På sikt kan det även innebära att nätverksamheten blir renodlad och därmed lättare att redovisa bokföringsmässigt. Vaggeryds Elverk har kontaktats av flera intressenter för vindkraftetableringar i nätområdet. Störst är e-on:s studie om upp till 90 MW vid Palsbo. Det kan bli aktuellt att Elverket engagerar sig i denna och/eller andra etableringar och att detta kommer medföra mycket stora investeringar i ett produktionsnät och stationer. Svenska kraftnät har beslutat att genomföra prishöjningar för stamnätet inför Kontakter med Vattenfall som är ansvariga för regionnätet tyder på kostnadsökningar i nivån 2-5 % för Vaggeryds Elverk inför 2011, något som Elverket kommer att behöva kompensera sig för. Även kostnader för lokaler kommer att öka. Elverket studerar nu hur man kan öka driftsäkerheten genom att förbinda Åkerslinjen och Bondstorpslinjen. Vi avvaktar besked om möjlig samförläggning med Opto på sträckan Gölen-Eckersholm, ett arbete som annars var planerat under Under året har vi haft en pensionsavgång varvid en ingenjör han anställts som också kommer att ansvara för driften av Elverkets anläggningar. FRAMÅTBLICK

41 VAGGERYDS ELVERK DELÅRSBOKSLUT AUG 2011 NÄTVERKSAMHET Bokfört Budget Utfall 5101 Administration Styrelsen Summa administration Inhyrd personal Summa Inhyrd Personal Regionnät Summa Regionnät Drift & underhåll nätet Arbetsledning Beredskap Driftstörningar Skogsröjning Besiktning Förrådskostnader Bilar netto Summa elnätet Drift & underhåll mätare Insamlingssystem Schablonberäkning Avläsning och delgivning Avräkning Summa mätning RESULTAT NÄTET KOMMUNENS AVKASTNINGSKRAV ÄR KR / ÅR bokfört resultat budgeterat res. utfall

42 ICKE NÄTVERKSAMHET Bokfört Budget Utfall 5111 Elproduktion Summa Elproduktion Beredskap Skillingaryd Driftstörningar Skillingaryd Summa Skillingaryd Externa entreprenader Vaggeryds Energi opto/ktv Summa Entreprenader Administration Gatubelysning Vaggeryd Extra gatubelysning Vgd Gårdsbelysning Vaggeryd Extra gårdsbelysning Vgd Summa Belysning TOTALT ICKE NÄTVERKSAMHET TOTALT RESULTAT FÖRE AVKASTNING AVKASTNING 8 MÅN VAGGERYDS KOMMUN TOTALT RESULTAT HELA ELVERKET bokfört resultat budgeterat res. utfall

43 Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd Ordförande: Roger Ödebrink (s) Tf.Förvaltningschef: Carina Sandberg Barn samlade på Sörgårdsskolans trädäck. RESULTATRÄKNING, TKR Prognos helår 2011 Delårsresultat 2011 Bokslut 2010 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Kommunbidrag Årets resultat EKONOMISKT RESULTAT Budgetåret 2011 inleddes med ett underskott på tkr. Nämnden och samtliga skolområden jobbar systematiskt med att minska underskottet. Vi kan redan nu konstatera att vi inte kommer att hämta hela underfinansieringen under detta år och att effekter av vidtagna åtgärder dröjer till nästa år. I början på året gjordes investeringar i inventerier och utrustning till Multihallen på Fenix Kultur och kunskapscentrum samt till träningslokalen på Fenix Gymnasium. Dessa investeringar finansierades genom driftbudget, vilket ökade det befintliga underskottet ytterligare. Redan tidigare överskridna, och inte kompenserade av KF investeringar i inventarier till Fenix 2, påverkar väsentligt avskrivningskostnaderna. Eftersom dessa inte budgeterades fullt ut visar de en negativ avvikelse mot budget och därigenom negativt resultat. Den 30 juni avslutades ESF projektet Kompetensvågen. Slutredovisningen skall vara färdig och ESF kontoret tillhanda senast den 30 september. Vi räknar med att få ytterligare 800 tkr i bidrag från ESF för månaderna april till juni Efter åtta månader är vårt ekonomiska resultat tkr. Programområden som visar negativ avvikelse mot budget är IKE gymnasiet samt förskola. I båda fallen beror den negativa avvikelsen på att utbetalningar av bidrag till fristående gymnasieskolor och förskolor har varit högre än vad som var budgeterat. De fristående förskolorna har tagit emot fler barn än det beräknade antalet platser under vårterminen. Förskoleklass och fritidshem är konton som i dagsläget är i balans. Utfallet för programområde grundskola visar på ett överskott. Överskottet beror på erhållet statsbidrag för matematikprojektet. Eftersom projektet sträcker sig över två år kommer vi vid årets slut att föra över outnyttjade medel till nästa bokföringsår och på så sätt justera resultatet. Prognosen för helårsresultat pekar på ett underskott om tkr. Vi räknar med att vi minskar det ingående budgetunderskottet som var tkr med 500 tkr under detta år. IKE utbetalningarna beräknas inte att vara lika höga som under VT 2011 och kommer att sluta med en avvikelse på minus tkr. Utbetalningar till fristående förskolor kommer att överskrida budget med 700 tkr vi årets slut. Skolskjutsar i avseende på särskolan kommer att visa negativt resultat. Avvikelsen bedöms till minus 300 tkr eller ca minus 3%. Inom programområde vuxenutbildning beräknas resultatet bli minus 400 tkr. Underskottet består dels av överbudgeterat bidrag för flyktingar, dels av att uppdragsutbildningar inte når upp till det intäktskrav som finns på detta verksamhetsområde. Det överbudgeterade bidraget för flyktingar beräknas vara 120 tkr istället för 850 tkr. Intäkter för uppdragsutbildningar kommer att vara 110 tkr istället för budgeterade 800 tkr. Att underskottet inte blir större beror på erhållet statsbidrag för KomVuxutbildningar. Vårdnadsbidraget kommer att betalas ut till färre antal bidragsmottagare än budgeterat Personalkostnader visar överlag på underbalans. Mest underskott inom detta kostnadsslag har Fenix Kultur och kunskapscentrum samt förskolan.

44 NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE Organisation för barn- och utbildningsförvaltningen Under våren genomfördes en utredning av en begränsad krets bestående av förvaltningsledning och områdeschefer. Den ledde fram till 3 olika alternativ som sedan BUN fick ta del av. Det mynnande ut i att förvaltningen har ett uppdrag att genomföra en fördjupad utredning som kan leda till politiska beslut om hur det ska se ut inför läsåret 2012/2013. Det arbetet har under hösten blivit försenat vilket innebär att det inte blir klart i tid. Lärande I vårt arbete med att utveckla lärprocesser byggda på lust, glädje, delaktighet och anpassning till varje individs förutsättningar i all vår verksamhet fokuserar vi särskilt på studieresultaten i grundskolan. Särskilda utvecklingsområden är: Läs, skriv och räkneinlärning i F-3. En särskild satsning görs på kompetenshöjning av personalen samt förbättrad undervisningsutrustning. Insatser har gjorts dels genom ett system av tester/screening och uppföljning av dessa, dels genom lärarnätverk som deltagit i föreläsningar och litteraturstudier. Den tekniska utrustningen i klassrummen har förbättrats. Under vårterminen avslutades läs- och språkutvecklingsdelen för att övergå till matematik. Litteraturstudier har hela tiden kopplats till praktiska uppgifter som varje pedagog utfört. Litteratur och praktik har diskuterats i nätverk. En enkät genomfördes i juni månad, den visade att pedagogerna var mycket nöjda med val av litteratur, samtalens innehåll/struktur och att föreläsningarna var bra. 50% angav att den egna kompetensen hade ökat i att möta barns olikheter i mycket eller hög grad och att deras ämneskompetens ökat i samma grad, de övriga angav i viss mån. BUN har kontinuerligt kunnat följa utvecklingen och tagit del av resultaten från det arbetet. För all skolverksamhet gäller att : Vidareutveckla en modern IT-miljö i våra skolor/förskolor. Vi följer vår it plan som innebär att vi under våren har förstärkt nätverken på våra enheter så att vi står väl rustade inför höstens utökning av datorer i grundskolan och på gymnasiet. Vi har genomfört kompetensutveckling i kompensatoriska hjälpmedel för lärarna. ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE För förskolans del har initiativ tagits till en Leader ansökan med namnet ReMida. Det är ett projekt som handlar om att samla rest- och spillprodukter från företag. Materialet ska samlas i en lokal och vara tillgänglig för kommunala och alternativa förskolor och skolor. Grundskolan har blivit beviljad kr från skolverket som stöd för att tillsammans med Gnosjö, Gislaved och Värnamo utveckla en modell för entreprenörscertifiering. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med forskare. Både grundskolan och Fenix ingår i Skolkraft- kraft för entreprenörskap i skolan som har sitt huvudsäte på Högskolan för lärande och kommunikation ( HLK) i Jönköping. Ung företagsamhet har vi framgångsrikt samverkat med i många år vad det gäller ungdomsgymnasiet. Ett utvidgat samarbete har nu påbörjats för grundskolans del, både för åk 2-5 men även för åk 6-9. BEMÖTANDE/INFLYTANDE/TRYGGHET /TILLGÄNGLIGHET En arbetsmiljöenkät som genomfördes i åk 4 och åk 8 under våren visade att på område Norr känner sig 94% av eleverna trygga, ca 81% upplever att de vet vad de ska kunna för att nå målen och att lärarna förväntar sig att eleverna ska klara målen. Inom område Fågelfors har man frågat samtliga elever från förskoleklass och till åk 9, den visar att 91% av eleverna är trygga på lektionerna.skolans toaletter är den plats där de känner sig mindre trygga på. MÅL FÖR MILJÖARBETET Hållbar utveckling I kommunen är det 17 enheter som har en aktuell certifiering i Grön Flagg. De är fördelade på 10 inom Fågelforsområdet och 7 inom område Norr. I jämförelse med andra kommuner i länet ligger vi på 2:a plats. PERSONAL ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN Sjukfrånvaron inom Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att sjunka. Under första halvåret 2009 var sjukfrånvaron 5,49%, under motsvarande period år 2010 minskade sjukfrånvaron ytterligare och var 4,73%. Frånvarostatistiken för första kvartal 2011 visar för förvaltningen 3,31% vilket skall jämföras med hela kommunens 4,61% och för andra kvartalet 2011 för förvaltningen 3,37% och hela kommunens 3,41%. Vi har kunnat se att sjukfrånvaron har varit högst bland fritidspedagoger därför har vi vidtagit åtgärder för att förebygga och åtgärda fritidspedagogernas ohälsotal. Genom Previa kommer vi att genomföra ett program som heter Balansprofil, det sträcker sig över tidsperioden hösten 2011 och våren JÄMSTÄLLDHET Analysarbetet kring flickors och pojkars svar har inte blivit genomfört enligt målsättning. Genusperspektiven lyftes i löneöversynen. VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE 600 Gemensam administration Andelen elever i årskurs 9 som nått målen i samtliga ämnen minskade från 80% vt till 77% vt Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolan minskade från 83,8 % vt 2010 till 79,1 % vt 2011 Arbetet med att utveckla samverkan mellan IFO och Bun fortsätter. Det återstår nu att ta fram tydliga och konkreta manualer för samarbetet i individärenden. Arbetet med att ta fram samverkansverktyg har försenats på grund av personalomsättningar i båda verksamheterna. En bra samverkan finns avseende Familjecentralen och Ungdomsmottagningen. Politisk samordning i frågor som rör barn och unga Har ej genomförts, det beror på att förvaltningen under våren 2010 varit underbemannad. Samordning av projekt Har ej genomförts, det beror på att förvaltningen under våren 2010 varit underbemannad. Ta fram förbättrade rutiner för vår ungdomsuppföljning Dialog har genomförts mellan förvaltningschefer och presider i länet kring frågan. Åtgärder är vidtagna så att en förbättring ska ske på gymnaisenivå. Att det fortfarande finns behov att utveckla bättre arbetsrutiner beror på att skolledningen under hela läsåret 10/11 har varit underbemannad. Förbättring av inom/utomhusmiljö En kartläggning av utomhusmiljön gällande utebelysning är genomförd av Eva Andolfsson, Arbetsmiljlöinjenjör och rektorer. Med den som underlag har en prioriteringslista sammanställts i ledningsgrupen. Åtgärder har påbörjats för att säkra utemiljön. Den pedagogiska miljön i klassrum har inte påbörjats.

45 Modersmålsunderviningen Rekrytering av modersmålslärare till språk där efterfrågan har varit tillräckligt stort men där vi saknat lärare har vi klarat i begränsad omfattning. Ny teknik för den här undervisningen har inte utvecklats mer än att fler lärare använder datorer. Genomföra ny upphandling av skolskjuts Det kommer att genomföras enligt den upprätttade tidsplanen. 601 Kompetensutveckling Vid årsskiftet 2010/2011 hade ca 77,5% av personalen i område Norr förskollärarutbildning eller var under utbildning och i område Fågelfors är motsvarande siffra ca 70%. Totalt innebär det att 73,8% av vår personal har förskollärarutbildning. Det har tyvärr visat sig svårt att få fler barnskötare att satsa på utbildningen och vi har därför inte kunnat starta någon ny utbildningsomgång under året. En självskattning från lärare kring deras behörighet är genomförd utifrån nya behörighetskrav. Under hösten ska en fördjupad kartläggning genomföras. 603 Gemensam administration område norr Minska elevernas frånvaro Elevvården i samverkan med rektor och personal inom IFO utvecklar nya arbetssätt för att minska elevernas frånvaro. Den metoden de tidigare har utarbetat och använder för åk 6-9 nyttjas numera även för åk 5. IT-satsning Områdets egna medel har samordnas med det centrala ITprojektet. Under våren har de kompletterat med 10 st bärbara datorer. Förbättra ute/inne miljö Arbetet har påbörjats. 604 Gemensam administration Fågelforsområdet Minska elevernas frånvaro Elevvården i samverkan med rektor och personal inom IFO utvecklar nya arbetssätt för att minska elevernas frånvaro. IT-satsning Områdets egna medel har samordnas med det centrala ITprojektet. Under våren har de kompletterat med två IT vagnar med 16 bärbara datorer vardera för Fågelforsskolan år 6-9 och särskolan. I särskolan har de dessutom satsat på två interaktiva tavlor främst för träningsskolans elever. Samtliga förskolor har utrustats med interaktiva tavlor och personalen har fått utbildning i att använda dessa tillsammans med barnen. Gullbäckens förskola ingår även i ett forkningsprojekt med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping. Ämnet är små barns språkutveckling och användande av digitala verktyg. Förbättra ute/inne miljö Arbetet har påbörjats. 621 Kosthåll Starta ett systematiskt kvalitetsarbete Kostens ledningsgrupp arbetar kontinuerligt med det. Utveckla information till ever/föräldrar/allmänhet Ett kostprogram används för att ta fram näringsberäkning för varje måltid. Resultaten finns tillgänliga på förvaltningen hos kostchefen. Genomföra kompetensutveckling för personalen Vid de enheter där det är möjligt arbetar personalen genom arbetsrotation. Öka elevernas inflytande Matråd fungerar på enheterna med hälp av anställda från kostenheten tillsammans med elever, lärare eller rektor. 624 Skolskjutsar Genomföra säkerhetsutbildning Den planerade säkerhetsutbildningen som skulle ske i samverkan med Jönköping uteblev, orsaken var att vi inte fick plats. Inledande samtal kring att bedriva en liknande utbildning i samverkan med räddningstjänsten och vår entreprenör har inletts. 723 Förskoleklass Fullfölja läs-skriv- och räkna satsningen Alla lärare i förskoleklass har fått utbildning om Bornholmsmodellen och de har deltagit i kompetensnätverk tillsammans med övrig lärarpersonal i F Grundskola Andelen elever som har nått målen i samtliga ämnen skall öka från 82% till 85% Andelen elever i årskurs 9 som nått målen i samtliga ämnen minskade från 80% vt 2010 till 77% vt Andelen elever med behörighet till nationellt gymnasieprogram ska öka från 83,8% till 89% Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolan minskade från 83,8 % vt 2010 till 79,1 % vt 2011 Sträva efter likvärdig betyg och bedömning Lärarpersonalen har samverkat över områdes- och stadiegränser för att implementera de nya kursplanerna och betygskriterierna i syfte att nå en så likvärdig bedömning som möjligt. 657 Gymnasieutbildning, studieplatser i annan kommun Vårt resultat är att 52 % av årskullen har börjat på Fenix kultur och kunskapscentrum. 658 Lokalkostnader Fenix Kunskapscentrum Den nya teknik/vaktmästartjänsten är inrättad i samråd med Kultur och fritidsnämnden men finaniseras av BUN. 659 Gymnasieskola Andelen av eleverna som avslutar årskurs 3 med slutbetyg som ger allmän behörighet till högskolestudier ska öka från 75% till 80%. Sammanställningen är inte slutförd Andelen som avslutar sina studier inom tre år ska öka jämfört med läsåret 09/10. Sammanställningen är inte slutförd Betygspoängen för slutbetygen på yrkesprogrammen ska öka jämfört med lå 09/10 Sammanställningen är inte slutförd Redovisa hur eleverna bedömer trivsel, trygghet och inflytande Ej genomfört Handlingsplan för anpassning till en ny gymnasiereform och elevminskningar ska genomföras under 2011 Gymnasiechefen har arbetat fram en plan för vilka program som ska erbjudas inför läsåret 2011/2012 och planen har behandlats och godkänts av BUN. Personalen har arbetat med planeringen av program och informationsmaterial under hösten och föräldrar och elever har fått information om tänkta förändringar vid informa-

46 tionsmöten med elever, öppet hus kväll under hösten och via skolans nya hemsida. Arbetet kring reformen måste fortsätta hela Vuxenutbildning Anpassa utbud av kurser till efterfrågan. Komvux arbetar för att på ett systematisk sätt samla in önskemål från ortens näringsliv och andra samhällsaktörer samt genomföra uppföljningar med tidigare studeranden och använda detta för att kontinuerligt anpassa sitt utbud till efterfrågan. Redovisa studieresultaten för SFI-studeranden under perioden En sammanställning är gjord för andra halvåret Den visar att 93 elever läste 107 kurser, av dessa blev 23 godkända kurser dvs kurser som elever har slutfört och nått upp till kursmålen för betyget godkänt eller väl godkänt. Av de 107 genomförda var det 16 kurser som elever avbrutet under terminen. Redovisa antal utbetalda SFI-bonusar Ingen under våren ESF-PROJEKT KOMPETENSVÅGEN Den 30 juni 2011 avslutades på Fenix Kultur och kunskapscentrum, projektet Kompetensvågen som bedrevs med Europeiska Socialfondens finansiella medel. Projektets huvudsyfte var att höja kompetensen ett steg för målgrupper som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Genom insatser inom fyra områden: kompetensuppväxling, företagsförlagd utbildning, egenföretagarsatsning och stöd att föra minst 400 individer till arbete, studier eller eget företagande. Arbetet med slutredovisning av projektet pågår till den 30 september I samband med att projektet avslutades i juni, startades uppdraget med att omfördela personalresurser som ingått i projektets verksamhet i syfte att tillvarata kompetensen och hamna inom vår tilldelade budgetram. 724 Förskola Att bibehålla nuvarande personaltäthet Eftersom det är besparingar i verksamheten kommer inte personaltätheten att bibehållas. Genomföra implementering av den nya läroplanen. Arbetet med implemteneringen har påbörjats. Arbeta fram en strategi för hur vi kan tillgodose en efterfrågan av barntillsyn på obekväma tider Det arbetet har inte påbörjats. 725 Fritidshem Bibehålla nuvarande personaltäthet Eftersom vi har små fritidshem på ytterskolor där vi måste ha en viss grundbemanning så innebär det i sin tur att personaltätheten i centralorterna kommer att vara lägre än kommunens snittsiffra. Utarbeta ett lokalt måldokument med utgångspunkt från skolverkets allmänna råd En gemensam personalgrupp från våra bägge skolområden har arbetat med dessa frågor under hela De har kommit långt i sitt arbete men de är inte helt färdiga utan kommer att avsluta arbetet under Vårdnadsbidrag Förbättra uppföljning och kontroll av utbetalda vårdnadsbidrag För de familjer som ansökt om bidraget utgår vi från att det har inneburit en ökad valfrihet för dem. Vi har inte genomfört någon uppföljning eller utvärdering av verksamheten under våren. 671 Särskola Genomföra kultur i skolan projekt med särskolans elever. Under våren 2011 har särskolan haft ett "ord och bild" - projekt i samarbete med kulturskolan. Eleverna har regelbundet träffat två konstnärer i kommunen för att måla och framställa bilder. I klasserna har man tillsammans med områdets litteraturpedagog och klasslärare skrivit sagor och berättelser. Detta kommer att utmynna i en egen bok med elevernas bilder och sagor. Att redovisa grundsärskoleelevernas kunskapsutveckling för nämnden. Vi har utarbetat en modell för att följa upp elevernas kunskapsutveckling som sedan tillsammans med särskoleelevernas betyg redovisas i vår kvalitetsredovisning. Utarbeta ett förslag till programinnehåll för gysär. Programinnehållet för gymnasiesärskolan är ännu inte klart men vi arbetar vidare för att ha det klart under hösten 2011 för att kunna presentera det för eleverna inför gymnasievalet till hösten 2012.

47 Program Delårsbokslut Barn- och utbildningsnämnd 2011 per Augusti Beskrivning Nettokostnader Nettokostnad Nettobudget Budgetavvikelse Nettokostn tom aug tom aug %/I år Årsbudget tom %/Förår Prognos helår Tkr Tkr Tkr aug förra året Tkr 600 Gemensam adm Bun % % Här finns ingående budgetunderskottet om tkr 601 Personalutbildning Bun % % Gem adm Omr Norr % % Gem adm Omr Ffors % % Kosthåll % % Skolskjutsar % % Grundskola % % IKE Gymnasieskola % % Lok o invent, drift & underh, Gymn % % Gymnasieskola Fenix % % Vuxenutbildning % % HPH / KY % % ESF-projekt kompetensvågen % % Särskolan % % Förskoleklass % % Förskola % % Fritidshem % % Vårdnadsbidrag % % 800 Totalt % %

48 INVESTERINGAR Vaggeryds kommun Resultat per identitet Total Investering Investering budget detta år totalt projekt Avvikelse mot Totalbudget Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget ** Klevshults skola och förskola - integrering Kalkyl, Inköp av mjukvarusystem,iup Inventarier Kemisal Fågelforsskolan Kalkyl kosttransportbil VW Crafter Fenix 2 inventarier Bun Träningssärskolelokaler Upprustn. IT- miljön i skolor engångsinsats Säkra transporter samt utemiljöer fsk och grs Total Pågående investeringar BUN år 2011 Investeringskonto 9635 Fenix 2 (förtydligande) På investeringskonto 9635 Fenix 2 bokfördes i början på året, beloppet kr. Detta belopp omfattar olika ändringar av elinstallationer på Fenix 2. Kostnaden 149 tkr, det vill säga 41% av den bokförda summan rör ändringar av scenen samt ljud/ljus installationer i Multihallen. Resterande delen av kostnaden gäller ändringar i verkstadslokaler och tele/dataanpassning. På detta investeringskonto bokfördes ytterligare ca 50 tkr under februari/mars I detta belopp ingår inventarier samt maskiner och utrustning till verkstaden och musikutrustning till Multihallen för ett mindre belopp. Investeringskonto 9639 Upprustning, IT- miljön i skolor Vi fortsätter att rusta upp skolorna inom IT området enligt vår IT plan. Det innebär att detta års satsning i gymnasieskolan rörande investeringar i datorer, nätverk, licenser, leasing med mera, är enligt planen 997 tkr. Satsningen i grundskolorna är 600 tkr. För upprustning av Mediaklassrum används under detta år 500 tkr från investeringsanslaget. Vid 2012 års utgång kommer investeringsmedlen om tkr vara förbrukade. I april 2011 informerade BUN budgetberedningen att det finns risk för att IT planen inte kommer att fullföljas. I förklaringen angav vi följande. I den fördelning som är gjord för investeringsmedlen, när det gäller gymnasiet, ligger en grund som gällde för första läsåret 09/10. Det innebar att hösten 2009 betalade BUN för leasingkostnaden, först vårterminen 2010 gick det medel från investeringspengarna. Detta kontrakt gäller tom vilket innebär att från hösten 2012 finns endast ca 80 tkr för gymnasiedatorer. Tillskjuts inte medel för datorer måste det till en omfördelning vilket kommer att innebära att målen för IT planen inte kommer att nås eftersom gymnasiet tar en större del av investeringarna. Investeringskonto 9643 Säkra transporter samt utemiljöer förskola och grundskola I 2011 års investeringsbudget avsattes tkr för att säkra mattransporter och utemiljöer i grundskola och förskola. Det beloppet fördelas enligt följande. Förbättra utebelysning i grundskola och förskola i område Norr 500 tkr och i område Fågelfors 400 tkr. För att säkerställa mattransporter vid Hok förskola 400 tkr. Arbetet med installation av belysning och grävning har påbörjats. När det gäller Hoks säkra transporter krävs det en djupare utredning eftersom det sedan tidigare finns ett stort behov av parkeringsplatser inom området som inte är åtgärdat. Den utredningen kräver samverkan mellan flera förvaltningar för att det ska bli en tillfredställande lösning. Samverkan mellan förvaltningar har påbörjats. Eftersom alla investeringar inte hinner genomföras i år, har vi äskat om att flytta de medel som blir kvar från detta år till år 2012.

49

50 Verksamhetsberättelse Socialnämnd Ordförande: Sören Ståhlgren (s) Vård- och omsorgschef: Agneta Hugander IFO-chef: Annika Åberg Antal årsarbetare: Bilderna är från Sörgården och visar från vänster: sommarutflykt till Byarums hembygdsgård, fika utomhus och förberedelser inför midsommarfirandet. RESULTATRÄKNING, TKR Prognos helår 2011 Delårsresultat 2011 Redovisning 2010 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Kommunbidrag Årets resultat EKONOMISKT RESULTAT Socialnämnden uppvisar fram till augusti 2011 ett underskott på tkr utan lönekompensation. Delårsresultatet fördelas enligt följande Socialnämnd + 12 Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionshinderomsorg Personlig assistans Socialnämnden har ännu inte fått ersättning för den löneökning som inträffat i april. Ersättningen kommer att förbättra det ekonomiska resultatet med ca tkr. Socialnämnd Socialnämnden uppvisar ett positivt resultat på 12 tkr. Program socialnämnd har tidigare legat på underskott vilket berodde på ökade kostnader för ersättningar för förlorad arbetsförtjänst men uppvisar nu i augusti ett litet överskott. Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett överskridande av budget med tkr till och med augusti. Historiskt sett har kostnaderna för individ- och familjeomsorgen i Vaggeryds kommun varit låga i jämförelse med andra kommuner var kostnaderna näst lägst i länet trots budgetöverskridandet. Underskottet till och med augusti beror främst på de placeringar på institution som individ- och familjeomsorgen har haft för barn och unga samt ökade kostnader för kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vård för barn har fått extra medel på 1,4 miljoner kr för Den totala lönekostnaden för all personal överensstämmer med budget. Det finns överskridanden på barn och unga myndighet och myndighet vuxna men dessa balanseras upp av de lägre personalkostnaderna vid Familj- och ungdomsteamet. Helårsunderskottet för Individ- och familjeomsorgen har prognostiserats till 710 tkr. Individ- och familjeomsorg administration beräknas redovisa ett överskott på 100 tkr medan underskottet för insatser barn och unga förväntas minska. Denna uppskattning har gjorts utifrån nuvarande placeringar. Helårsprognosen för Insatser Vuxna uppvisar ett underskott på -190 tkr vilket delvis beror på en placering på skyddat boende. Äldreomsorgen Äldreomsorgen har överskridit sin budget med tkr. Hemtjänst, nattpatrull, demensvård samt särskilt boende ligger till grund för det negativa resultatet. Hemtjänsten i Vaggeryd och i Skillingaryd har inte en traditionell budget. Verksamheten får ersättning i efterskott utifrån utförda timmar. Ersättningen skall täcka hemtjänstens alla kostnader. Insatser utförs utifrån antalet beviljade timmar vilket kan skapa differens mellan beviljade och utförda timmar. Hemtjänstens kostnader har överskridit intäkterna från LOV-ersättningen. Hemtjänst Vaggeryd uppvisar ett underskott på tkr. Hemtjänst Skillingaryd har ett underskott på tkr. Verksamhetsanpassning utifrån beviljade budgetramar

51 Verksamhetsberättelse Socialnämnd inom nattpatrullen försenades och var inte helt genomförd förrän i maj vilket medförde att verksamheten under årets första månader har upparbetat ett underskott som förväntas bli 330 tkr vid årets slut. Inom programmet för demensvård har ett engångsbelopp betalats ut i överenskommelse med den chef som slutade sin anställning sista april. Personalkostnaderna för demensboende Talludden ligger till grund för det underskott som demensvården uppvisar vilket motsvarar 640 tkr. Äldreomsorgen prognostiseras att redovisa ett underskott på tkr vid årets slut. Ett överskott prognostiseras för såväl administration som sjukvårdsinsatser. Demensvård samt hemtjänst och övrig service förväntas uppvisa ett negativt resultat vid årets slut. Funktionshinderomsorgen exklusive personlig assistans Funktionshinderomsorgen uppvisar ett överskott på tkr. Överskottet beror på att planerad boendestödsverksamhet inte startats upp och därmed har budgeterade medel inte tagits i anspråk. I början av året var tjänsten som chef för socialpsykiatrin vakant vilket beräknas ha gett ett plus på cirka kr i budgeten. Övriga insatser samt bostad med särskild service uppvisar överskott. Det ekonomiska läget inom vård- och omsorgsförvaltningen låg till grund för att boendestödsteamet inom omsorgen inte startats upp. Korttidstillsyn för ungdomar med funktionsnedsättning beräknas gå över budget med 284 tkr på grund av extra personal som anställts till köpt plats på kommunens särskola. Funktionshinderomsorgen exklusive personlig assistans har prognostiserats att redovisa ett överskott på tkr vid årets slut. Socialpsykiatrin kommer att överskrida budget med -250 tkr vilket beror delvis på icke budgeterade placeringar. Externa placeringar inom socialpsykiatrin som inte kunde avslutas som planerat och därmed inte fanns budgeterade har till och med april gett upphov till ett underskott på 290 tkr. Från maj finns dock inte några externa placeringar inom socialpsykiatrin. Överskotten för övriga insatser samt bostad med särskild service förväntas att öka. Personlig assistans Personlig assistans uppvisar ett underskott på tkr. Kostnader för ledsagarservice på kr har felaktigt belastat program personlig assistans. Kostnaden ska belasta program övriga insatser. Efter omfördelning uppvisar personlig assistans ett underskott på tkr. Budgeten för år 2011 har minskats med 4,3 miljoner kronor jämfört med år Dessutom har ersättningen som kommunen står för ökat med 6 kr per timme; från 252 kr till 258 kr. Trots det uppvisade negativa resultatet har kostnader för utförandet av LSS/LASS timmarna minskat med tkr. Underskottet beror på övriga kostnader som inte har förutsetts och budgeterats. 1. Vid årsskiftet har förvaltningsrätten bifallit ett överklagande retroaktivt gällande personlig assistans för perioden december 2009 juni 2010 vilket innebar en kostnad på kr som belastar 2011 års budget. 2. Personlig assistans togs över av Assistansia 15 mars. Kommunen betalar för de första 20 timmarna per brukare och vecka enligt LASS. Kommunen står även för kostnader för övriga LSS-beslut. Från januari har det skett en volymökning av LSS-beslut vilket medför ökade kostnader motsvarande kr per månad. 3. Fram till den 15:e mars har ersättningen från försäkringskassan i kombination med budgeten för de 20 första timmarna per brukare och vecka inte räckt för att bedriva verksamheten som har upparbetat ett underskott på 908 tkr. 4. Resultatet för personlig assistans har försämrats ytterligare av den utbetalning på kr som gjorts till Assistansia. Utbetalningen avsåg kompensation för övertalig tjänstgöringsgrad. 5. Personlig assistans har inte fått ersättning från försäkringskassan för februari månad samt halva mars månad. Därmed har personlig assistans haft kostnader på kr som inte täckts av ersättningen från försäkringskassan. Personlig assistans har haft kostnader för assistenter i särskolan på kr som ska betalas av Assistansia. 6. I samband med övertagandet av personlig assistans uppstod en övertalighet av personal inom vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningen har mellan april och augusti haft lönekostnader på kr som har bokförts på personlig assistans. Sammanställning Överklagande Volymökning Upparbetat underskott jan-april Kompensation tjänstgöringsgrad Förväntad intäkt från assistansia Förväntad intäkt från FK Övertalig personal april-augusti Summa Till och med augusti månad har antalet beviljade timmar för personlig assistans enligt LSS och LASS uppgått till timmar vilket motsvarar en kostnad på kr. Helårsprognosen för personlig assistans exklusive övertalig personal förväntas uppvisa ett underskott på tkr vid årets slut. Helårsprognosen för övertalig personal som bokförs på personlig assistans uppskattas till tkr. VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE Individ- och familjeomsorg 750 Individ- och familjeomsorgens administration Delprogrammet omfattar individ- och familjeomsorgens ledning, social jour, nämndsekreterare, hyreskostnader, data och telekommunikation, kompetensutveckling, företagshälsovård och övrigt som inte kan knytas till specifikt delprogram. Prognosen är att budget kommer att hållas

52 Verksamhetsberättelse Socialnämnd 751 Familjerådgivning Kommunen har en lagstadgad skyldighet att svara för familjerådgivning. På uppdrag av länets kommuner sköts verksamheten på entreprenad av Familjerådgivarna i Småland AB. Familjerådgivarna fakturerar antalet behandlingstimmar Kostnaderna har till och med augusti legat under budget men ett nollresultat förväntas för hela året. 754 Insatser barn och unga Mål Samverkan, rådgivning och information ska leda till att färre barn och ungdomar blir aktuella för insatser. Insatser ska verkställas inom 3 månader. FUT (Familj- och ungdomsteamet, öppenvård för barn och unga) ska erbjuda en bredd av insatser vilket ska förebygga behov av placeringar. Barns behov av skydd ska tillgodoses. Målen är delvis uppfyllda Prognosen är att budget kommer att överskridas på grund av institutionsplaceringar Detta delprogram omfattar Individ- och familjeomsorgens arbete med barn och unga, såsom förebyggande insatser, myndighetsutövningen och behandlingsinsatser både i öppna former och i form av placeringar utanför hemmet. Arbetet med att utveckla samverkan mellan IFO och Bun fortsätter. Det återstår nu att ta fram tydliga och konkreta manualer för samarbetet i individärenden. Arbetet med att ta fram fullödiga samverkansverktyg har försenats på grund av personalomsättningar i båda verksamheterna. En bra samverkan finns avseende Familjecentralen och Ungdomsmottagningen. Ärendemängden rörande barn och unga har varit fortsatt hög. Detta i kombination med en fortsatt hög personalomsättning och viss sjukfrånvaro har medfört att handläggningstider inte har kunnat hållas. Två bemanningskonsulter togs in under maj och juni för att göra klart barnavårdsutredningar och komplicerade faderskapsärenden. Anmälningar har hanterats inom 14 dagar. Utredningstiden på 4 månader har inte klarats och i ett antal fall har tiderna överskridits men flera månader. Socialnämnden har fått erlägga sanktionsavgift till Socialstyrelsen i ett ärende där beslut om kontaktfamilj inte verkställts i tid. Socialstyrelsen har begärt yttrande från nämnden i ytterligare fem ärenden där beslut om insats inte verkställts inom 3 månader från det att beslut fattats. Familjerättsärenden, som komplicerade faderskapsutredningar samt adoptionsutredningar har inte kunnat handläggas med den skyndsamhet som anges i målen. Barns behov av skydd har tillgodosetts då dessa ärenden har prioriterats framför ärenden där det enbart funnits behov av stöd. Vid FUT har det också varit personalomsättning varför det har varit kö och flera barn och ungdomar och deras familjer har fått vänta på att insats ska komma igång. En halvtidstjänst vid FUT har inte kunnat besättas då nämnden har tvingats använda medel för denna tjänst för att finansiera förstärkning inom missbrukshandläggningen. Domstolsbeslut om ungdomstjänst eller vård inom socialtjänsten har verkställts inom tre månader. För tidigt förebyggande insatser har målen uppnåtts när det gäller rådgivning av socionom på familjecentral samt att fältsekreterarna har bedrivit uppsökande arbete, genomfört gruppaktiviteter samt antilangningskampanj. Institutionsplaceringar av barn Budget har överskridits till och med augusti. Det har varit fler och dyrare placeringar än vad det funnits medel i budget. Totalt har fyra barn varit placerade varav två barn tillsammans med en förälder. Placeringen av två barn med förälder var under tre månader och upphörde i juni. För en placering av en ungdom gjordes ett försök med hemplacering men den unge fick återplaceras på institution i maj månad En annan placering av en ungdom upphörde i augusti. Vid augusti månads utgång pågick två placeringar, en heldygn på SS-institution och en dagplacering vid ett skol/behandlingshem. Det är en orolig situation för några ungdomar i kommunen varför man inte kan utesluta att det i något fall kan bli institutionsplacering innan årets slut om inte behovet av skydd kan tillgodoses i öppenvård. Familjehemsplacerade barn Budget kommer att överskridits till och med augusti men blir det inte fler placeringar under hösten kommer budget att hållas. Fem barn har varit familjehemsplacerade under lång tid för stadigvarande vård och fostran. En av dessa placeringar upphörde från augusti månad. Alla placerade barn har följts upp minst en gång per halvår och nämnden har i samtliga fall tagit ställning till om vården ska fortsätta. Genomförandeplaner finns för alla placerade barn. Utöver de familjeplacerade barnen har fyra barn varit placerade för kortare tid i så kallat enskilt hem det vill säga placering i en annan familj än den egna under kortare tid än fyra månader. 755 Insatser vuxna, Utredningar och uppföljningar ska göras med stöd av ASI (Addiction severity index). Vårdinsatser ska ha god kvalitet och matchas mot Utredningar och uppföljningar ska göras med stöd av ASI (Addiction severity index). Vårdinsatser ska ha god kvalitet och matchas mot den enskildes behov. Kvinnor och män som utsatts för hot eller våld i nära relationer ska erbjudas skydd och stöd. Handläggningen ska vara skyndsam och rättssäker. Barn i familjer med bidragsbehov ska särskilt uppmärksammas.

53 Verksamhetsberättelse Socialnämnd Samverkan med andra ska öka möjligheterna till egenförsörjning. Målen är uppfyllda Prognosen är att budget kommer att överskridas på grund av höga kostnader för skyddat boende för en kvinna utsatt för så kallat hedersrelaterat hot och våld. Detta delprogram omfattar förebyggande insatser samt vård för missbrukare, handläggning av ekonomiskt bistånd samt insatser för kvinnor och män som utsatts för hot eller våld i nära relationer. Missbruk Kostnaderna för vård av missbrukare har legat under budget till och med augusti. En person var i heldygnsvård till februari. Två personer har varit i dagvård. En ny dagvård tillkom i juli och pågår året ut. För en så kallad kontraktsvård (kriminalvården bekostar vården till frigivning härefter tar socialtjänst över) ska nämnden ansvara för kostnaderna från november. Antalet personer aktuella för missbruksproblematik har ökat under de senaste åren. För att klara lagstadgade krav på hantering av anmälningar ansökningar, utredningar och uppföljningar har nämnden fått omfördela personalresurser från insatser för barn och unga ( från FUT). Detta har inneburit att handläggningen idag är rättssäker och att utredningar och uppföljningar av vårdinsatser kan göra med stöd av instrumentet ASI. Nämnden äskade om medel till ytterligare missbrukshandläggare för 2012 men fick inte detta. Socialstyrelsen riktade kritik mot nämnden vid tillsyn 2010 för brister i missbrukshandläggningen och krävde att nämnden åtgärdade dessa vilket har gjorts genom personalförstärkning vilket dock har fått konsekvenser för arbetet med barn- och unga. Ekonomiskt bistånd Kommunstyrelsen ansvarar för de budgeterade medel som avsatts för det ekonomiska bistånd som utbetalas till enskild. Socialnämnden ansvarar för handläggning, planering och uppföljning av insatser. Varje månad beviljas mellan 85 och drygt 100 hushåll ekonomiskt bistånd och en tredjedel av dessa är ungdomar mellan år. Ungefär hälften av hushållen är beroende av försörjningsstöd under de flesta av årets månader. De tidsgränser som finns för handläggningen av ärenden har klarats. Det finns planer i nästan alla ärenden för insatser som syftar till självförsörjning. Det finns struktur för samverkan i individärenden med AME (kommunens arbetsmarknadsenhet), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vårdcentralerna. Från i år finns också Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. I Samordningsförbundet finns Jönköpings, Vaggeryds, Mullsjö och Habo kommuner med tillsammans med Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet ska genom finansiell samordning driva projekt som syftar till att enskilda ska få stöd, hjälp, rehabilitering etc. för att nå egenförsörjning och för att de inte ska hamna mellan stolarna. Våld i nära relationer Medverkan, familjefrid i GGVV-kommunerna är en mottagning för kvinnor och män som utsatts för hot eller våld i nära relationer. Medverkan drivs av GGVVkommunerna i samverkan. Kostnaden för Vaggeryds kommun är 180 tkr per år. Mottagningen ger råd och stöd till hot- och våldsutsatta kvinnor och barn samt erbjuder rådgivning till män som utövat våld och som vill ha hjälp för att upphöra med sitt beteende. Utöver det stöd som Medverkan eller socialsekreterare ger kan det ibland finnas behov av skyddat boende vilket varit aktuellt för två kvinnor under året. För en kvinna med två barn finansierades det skyddade boende från ID för institutionsplaceringar av barn och unga. För en annan kvinna som utsatts för hedersrelaterat hot och våld har det skyddade boendet finansierats från kontot för Brottsoffer vuxna vilket ligger under delprogram, insatser vuxna. PERSONAL ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN Personalarbetet ska präglas av dialog, lärande och i övrigt en god arbetsmiljö. Personalplaneringen ska vara långsiktig och präglas av flexibilitet och minskade revirgränser. Ledarskap och medarbetarskap ska utvecklas genom dialog. Genom ett nära ledarskap ska varje medarbetare ges det stöd som behövs Genom kompetensutveckling i form av utbildning och handledning ska personalen ges möjlighet att utföra ett professionellt arbete Mängden ärenden och dess komplexitet ska vara rimligt utifrån medarbetarens utbildning och erfarenhet. Målen har delvis uppfyllts Under maj månad var det en hög sjukfrånvaro som förklaras av att två personer hade längre sjukskrivningar. Före och efter har sjukskrivningarna legat på en låg nivå. Den höga personalomsättningen har medfört att målen bara delvis har uppnåtts. Personalomsättningen har inneburit stora påfrestningar och starkt påverkat effektiviteten i arbetet. Cheferna har lagt mycket tid på nyrekryteringar och introduktion av ny personal vilket begränsat både chefernas och medarbetarnas möjligheter till utvecklingsarbete. Grundutbildning för nyanställda i våra gemensamma arbetsmetoder har tagit mycket av budget för kompetensutveckling utan att den totala kompetensnivån har höjts. Den psykosociala arbetsmiljön har kontinuerligt följts upp i lokal samverkan med fackliga representanter och av cheferna vid gruppmöten och med enskilda medarbetare. Personalenheten har också bistått med råd och stöd. Ärendemängden på respektive tjänst följs regelbundet upp och omfördelning av arbetsuppgifter har gjorts. Åtgärder har vidtagits i form av tillfälliga personalförstärkningar och två bemmanningskonsulter togs in under maj och juni. Detta har varit till god hjälp men det finns fortfarande långa eftersläpningar i handläggningstider och för insatser som inte kunnat verkställas inom rimlig tid. PERSONALREDOVISNING Individ- och familjeomsorgen

54 Verksamhetsberättelse Socialnämnd Anställningsform Tillsvidare Visstid Totalt Kön Kvinna Man Totalt Personalomsättningen har varit mycket hög. Fyra socialsekreterare och en behandlare med fast anställning har slutat för annat arbete. En socialsekreterare och en fältsekreterare har bytt arbetsuppgifter och gått över till behandlingsarbetet vid FUT. En socialsekreterare har blivit områdeschef för barn och unga myndighet. En socialsekreterare och en administratör har slutat i samband med att deras vikariat upphört. Två socialsekreterare har återkommit efter föräldraledighet. Fem socialsekreterare och en administratör har nyanställts på fasta tjänster. Två socialsekreterare och en fältsekreterare har anställts tillfälligt under året varav två också har hunnit sluta. Det har gått att rekrytera personal med adekvat utbildning, några nyutexaminerade men också några med längre erfarenhet inom yrket. Vakanser på vissa tjänster har lösts genom köp av tjänster av bemanningskonsulter. VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE Vård och omsorg 756 SOCIALPSYKIATRI Socialtjänsten ska erbjuda människor med psykisk funktionsnedsättning insatser som tillvaratar den enskildes egna resurser och ger möjlighet till ett självständigt liv i samhällets gemenskap. Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning ges enligt SoL och LSS. Detta innebär: Stöd till gruppbostaden ska renodlas. Målet är delvis uppfyllt. Arbete har påbörjats för att implementera AMPS. AMPS (The Assessment of Motor and Process) är ett exempel på skattningsskala som används av arbetsterapeuter för att definiera brukarens kognitiva funktionsnedsättning som t.ex. att ha svårigheter att organisera sin vardagstillvaro. Boendestödet ska utvecklas. Målet är delvis uppfyllt. Ett förändrat arbetssätt med mer struktur och med stöd av genomförandeplaner, där kontaktmannen i dialog med brukaren gör täta uppföljningar ska säkerställa att insatserna gör skillnad för brukaren. Genom förnyat arbetssätt inom boendestödet, med fokus på brukarperspektivet och de egna resurserna ska brukarens behov så långt det är möjligt säkerställas i ordinärt boende. Målet är delvis uppfyllt. En process har påbörjats för att personalen ska börja använda CAN. CAN (Camberwell Assessment of Need) är en behovsskattningsskala vilket berör 22 olika livsområden i brukarens vardag. Mätning som sker i dialog med brukaren genomförs före insatsen påbörjats och efter insatsen pågått över en tid. Detta möjliggör kvalitetssäkring med utvärdering av insatser inom boendestöd och gruppbostad. Brukarperspektivet tydliggörs i den fortbildning som påbörjats under hösten. Kontaktmannaskapet ska tydliggöras i verksamheten och utgöra kärnan i arbetet kring brukaren. Målet är delvis uppfyllt. Ett utvecklingsarbete pågår för att förtydliga uppdraget och ansvarsområdena för kontaktmän. Brukaren ska tillförsäkras kontinuitet trygghet och förutsägbarhet. Målet är delvis uppfyllt. Samtliga brukare har en genomförandeplan upprättad. Arbete pågår med att förbättra kvaliteten i dokumentet vilket ska leda till ökad förståelse för brukarens behov, delaktighet och brukarens egna kunskaper om sin situation. Evidensbaserade metoder ska implementeras. Målet är inte uppfyllt. CAN och AMPS ska användas. Brukare som trots olika stödinsatser ej klarar att bo i eget boende, ska erbjudas ett anpassat boende. Målet är delvis uppfyllt. Genomförandeplanen tydliggör brukarens behov och delaktighet vilket gör det möjligt att tillämpa ett invidanpassat arbetssätt i bostad med särskild service. Verksamheten ska anpassas så att samtliga brukares behov i första hand ska tillgodoses i den egna kommunen. Målet är uppfyllt. Samtliga brukares behov för målgruppen är tillgodosedda i den egna regin. 770 ADMINISTRATION MÅL UNDER 2011 Myndighetsutövningen inom vår och omsorg ska ske korrekt utifrån lagstiftning och praxis. Myndighetsutövningen ska till sin hjälp ha doktrin och myndighetspublikationer. Myndighetens bedömningar ska följa socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5 (S), handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, regelverk om samordnad samverkan samt av socialnämnden antagna riktlinjer. Detta innebär: Professionell handläggning ska ske utifrån lagstiftning, rättspraxis och föreskrifter. Målet är uppfyllt. Aktuell litteratur har införskaffats och prenumeration på databas gällande vård- och omsorgsjuridik har påbörjats. Kontinuerlig kunskapsutveckling sker i takt med de

55 Verksamhetsberättelse Socialnämnd förändringar som sker i lagstiftning och vad som framkommer genom rättspraxis. Samtliga äldreomsorgens handläggare har genomgått utbildning gällande handläggning, nya lagstiftningen och innebörden av LOV (Lagen om valfrihet). Ansökningarna ska var grundligt utredda genom att i detalj utreda behovet utifrån många aspekter. Målet är uppfyllt. Genom ett nytt arbetssätt där handläggarna samlas återkommande varje vecka för genomgång av ärenden, vägs olika perspektiv samman utifrån kunskap och erfarenheter. Riktlinjer och kriterier för biståndsbedömningen ska arbetas fram, tydliggöras och tillämpas. Målet är uppfyllt. Riktlinjer för handläggning har reviderats och tillämpas. Handläggningen ska renodlas från verksställigheten. Målet är uppfyllt. Med fokus på den enskildes behov undviks anpassning av beslut utifrån verksamhet. En tydlig gränsdragning mellan myndighetsbeslut och verkställighet medför en ökad rättsäkerhet för den enskilde. Förenklad biståndsbedömning för serviceinsatser ska utredas. Målet med utredningen är att få en brukarorienterad service. Målet är delvis uppfyllt. Myndigheten har påbörjat en utredning gällande förenklad biståndsbedömning. Äldreomsorgens handläggare har deltagit i ett seminarium om hur förenklad biståndsbedömning tillämpas i andra kommuner. Myndigheten ska fungera självständigt och neutralt gentemot samtliga utförare. Målet är uppfyllt. I samband med ansökan om hemtjänstinsatser och vissa LSS insatser informeras brukare och anhöriga av handläggaren om möjligheten att välja utförare. Aktuella utförare presenteras på ett konkurrensneutralt sätt. 771 SÄRSKILT BOENDE MÅL UNDER 2011 Verksamheten vänder sig till äldre med så omfattande behov av service och vård att insatser inom ramen för hemtjänst och andra öppna insatser är otillräckliga. Detta innebär: Bostäderna ska uppfylla krav på trivsel och komfort, men också ge bra arbetsvillkor. Målet är delvis uppfyllt. Fortlöpande reparationer och upprustning av byggnader för särskilt boende sker utifrån de renoveringsbehov som uppstår. Före inflyttning besiktigas lägenheterna då fel och brister åtgärdas. Personalen har tillgång till arbetstekniska hjälpmedel utifrån vad som krävs i vårdoch omsorgsarbetet. Vårdtyngdsmätning inom särskilt boende fortgår. Målet är uppfyllt. Vårdtyngden mäts regelbundet med hjälp av framtagna modeller, månadsvis på Talludden och på Sörgården och kvartalsvis på Furugården. Den enskildes resurser ska tas tillvara liksom anhörigas möjlighet till medverkan i vård- och serviceuppgifter. Målet är delvis uppfyllt. Samtliga brukare har en kontaktman som är känd och är tillgänglig för brukaren och hans/hennes anhöriga. Kontaktmannen ansvarar för att brukare och anhöriga/företrädare görs delaktiga vid upprättande av en genomförandeplan och vid uppföljningen av denna som sker vid behov eller minst en gång per år. Arbete pågår med att förbättra kvaliteten i dokumentet. De boende uppmuntras till att vara aktiva att klara sin vardag vid olika situationer i boendet DEMENSVÅRD MÅL UNDER 2011 Socialtjänsten bör erbjuda personer med demenssjukdom en psykosocial miljö som kännetecknas av trygghet, tillgänglighet och ett meningsfullt innehåll. Detta innebär: Livskvaliteten ska förbättras för personer med demenssjukdom som bor i anpassat boende. Målet är delvis uppfyllt. Genom tillgång till personal i de boendes omedelbara närhet som har goda kunskaper om varje brukare, kan personalen handleda de boende i vardagen och tillgodose de boendes behov av trygghet, omvårdnad och bemötande. Ett aktivt arbete pågår med att förkorta nattfastan vilket har medfört en minskad risk för undernäring. Genom fysiska aktiviteter ges de boende möjlighet till regelbunden gång och balansträning som ett led i att bibehålla och förbättra sina funktioner. De boende erbjuds daglig utomhusvistelse om vädret tillåter. Brukare med demensdiagnos ska bemötas med respekt och med bevarande av integritet. Målet är delvis uppfyllt. Arbete med bemötandeplaner fortgår och har upprättats för samtliga boende för att kunna ge trygghet och rätt bemötande. Av vikt är att personalen har en gemensam syn och ett gemensamt sätt att förhålla sig till varje boende. Anhöriga görs delaktiga vid upprättande av genomförande i möjligaste mån. Dagverksamheten ska erbjuda stimulerande gemenskap. Målet är uppfyllt. Dagverksamheten erbjuder sittgymnastik och en gemensam aktivitet dagligen. Aktiviteter planeras utifrån årstider, högtider och traditioner. Den som vårdar närstående med demensdiagnos ska erbjudas avlastning.

56 Verksamhetsberättelse Socialnämnd Målet är uppfyllt. Avlastning erbjuds utifrån behov och önskemål i form av växelvård och dagverksamhet. Evidensbaserade metoder ska användas inom demensvården. Målet är delvis uppfyllt. Aktuell forskning inom området bevakas. Arbete utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom har påbörjats. 774 SJUKVÅRDSINSATSER MÅL UNDER 2011 Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå till dem som bor i särskilda boendeformer eller vistas i daglig verksamhet. Äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen skall sörja för att omvårdnaden är av god kvalitet. Detta innebär: Omvårdnaden och rehabiliteringen ska utgå från varje persons individuella behov, i samverkan med den som behöver den. Målet är uppfyllt. För att omvårdnaden och rehabiliteringen ska kunna utföras på bästa sätt dokumenteras varje persons individuella vårdbehov i vårdplaner som vårdpersonalen upprättar i samverkan med brukaren. Kvaliteten i vården ska fortlöpande utvecklas. Målet är helt uppfyllt. Arbetet med kvalitetsregistret Senior Alert som är en del av verksamhetens patientsäkerhetsarbetet fortgår och har utvecklats tillsammans med ett nutritionsprojekt. Arbetet har lett till att det finns aktuell status för varje vårdtagare, vad gäller risk för fall, trycksår och undernäring. Det ska finnas personal, lokaler och den utrustning som behövs för att en god och säker vård ska kunna ges. Målet är delvis uppfyllt. Inför sommaren 2011 har det varit problem att rekrytera semestervikarier till HSL verksamheten vilket har medfört att ordinarie personal har fick ett utökat ansvar. Trots detta har kraven på patientsäkerhet kunnat uppnås. Inköp av produkter och tjänster ska ske från godkända leverantörer. Målet är uppfyllt. Samtliga inköp av produkter har skett med redan godkända leverantörer. Förhållningssättet ska vara jag-stödjande med ett vardagsrehabiliterande arbetssätt där personen känner sig värdefull. Målet är uppfyllt. Med stöd av rehabiliteringspersonalens kunskap och närvaro arbetar samtlig personal med ett jag-stödjande och vardagsrehabiliterande arbetssätt. Omvårdnaden ska tillvarata personens egna resurser, behov och möjligheter och vara en hjälp till självhjälp. Målet är uppfyllt. Omvårdnadsplanerna som upprättas för varje brukare är ett led i att ta till vara individens egna resurser och att synliggöra aktuell information för samtlig personal som finns kring brukaren. Övergripande rutiner i samband med egenvård ska utvecklas. Målet är uppfyllt. Rutiner för egenvård har arbetats fram både på regionaloch lokal nivå utifrån socialstyrelsens föreskrift om egenvård, 2009:6. Samverkansformer inom GGVV ska utvecklas. Målet är delvis uppfyllt. Samverkan mellan de olika kommunerna i södra delen av länet har inte utvecklats men fungerar i viss form. Det finns ett fungerande nätverk gällande Magna Cura samt ett nätverk för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Arbetet för att få en fungerande form vid vårdplaneringar enligt LOTS modellen ska utvecklas. Målet är inte uppfyllt. Arbetet med LOTS modellen som skulle vara en del i vårdplaneringarna mellan sjukhuset och kommunerna i GGVV (Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd) har inte fullföljts. Kommun och landsting har därmed inte nått någon överenskommelse för LOTS modellen. Användandet av palliativa registret ska utvecklas. Målet är uppfyllt. Registrering i nationella palliativa kvalitetsregistret sker på samtliga särskilda boenden. Ansvarig för registreringen är sjuksköterska. Registreringen visar på måluppfyllelse utifrån de nationella målen. Samverkansformer i samband med vårdvalet ska tas fram. Målet är uppfyllt. Samverkan mellan kommun och landsting på kommunaloch primärvårdsnivå finns sedan tidigare och fungerar med regelbundna möten, där chefen för kommunens hemtjänst, verksamhetschefen på vårdcentralen och Medicinskt ansvarig sjuksköterska ingår. Vid behov närvarar även samordnare för hemtjänsten samt distriktssköterskor. 776 HEMTJÄNST OCH ÖVRIG SERVICE MÅL UNDER 2011 Kommunen ska tillhandahålla ett tjänsteutbud i ordinärt boende som möjliggör kvarboende i det egna hemmet. Detta innebär: Hemtjänsten ska utvecklas för att garantera brett utbud av tjänster under hela dygnet. Målet är uppfyllt. Samtliga brukares behov tillgodoses hela dygnet.

57 Verksamhetsberättelse Socialnämnd Den enskildes resurser ska tas till vara så långt det är möjligt. Målet är delvis uppfyllt. Vid upprättande av genomförandeplanen görs brukare och anhöriga/företrädare delaktiga i planeringen av omsorgen och den enskildes resurser tas tillvara. Genomförandeplaner hålls aktuella och följs upp vid behov eller minst en gång per år. Verksamheten eftersträvar att samtliga brukare oavsett insats får en plan upprättad. Varje brukare ska tillförsäkras en individuellt anpassad, trygg, säker och sakkunnig vård och omsorg. Målet är delvis uppfyllt. Varje brukare garanteras en kontaktman som har ett helhetsansvar för brukarens välbefinnande. Individanpassad genomförandeplan säkerställer en trygg, säker och sakkunnig vård och omsorg. Hemtjänsten ska anpassa sin organisation och arbetssätt i respektive arbetslag efter ett nytt resursfördelningssystem. Målet är inte uppfyllt. Hemtjänstsorganisationen har genomlyst och identifierats. Förändringsarbetet kommer att påbörjas under hösten. Den enskilde ska genom LOV välja utförare inom ramen för biståndsbeslutet. Målet är uppfyllt. Brukare hänvisas till biståndsenheten vid önskemål om byte av utförare. Utförd insatstid ska mätas med hjälp av Mobipen. Målet är uppfyllt. Genom Mobipen garanteras brukaren få det stöd och den tid som hon/han enligt biståndsbeslutet har rätt till. Rutiner för hantering av den enskildes nycklar ska finnas. Målet är inte uppfyllt. Införskaffande av nyckelskåp med kodlås har inte skett. Korttidsvård är avsett för behandling, rehabilitering, växelvård och vård vid livets slutskede. Detta innebär. Vistelsetiden på korttidsboendet ska begränsas till max tre veckor för att säkerställa att alla brukare som har behov av insatsen ska garanteras plats. Målet är delvis uppfyllt. Information och tydliggörande angående begränsad vistelsetid har getts till personal, brukare och anhöriga. Biståndsenheten utreder och bedömer vistelsetiden på korttidsboendet. Samtliga platser inom korttidsvården ska användas på ett effektivt sätt. Målet är delvis uppfyllt. För att effektivisera korttidsvistelseplaneringen ses samverkansrutiner över inom teamet. Kontinuerlig statistik över antal personer och vistelsetid pågår. Målet är uppfyllt. Kontinuerlig statistik över antal personer och vistelsetid pågår. Statistiksammanställning och rapportering sker halvårsvis. Brukarens synpunkter ska tas tillvara genom brukarenkät som lämnas efter avslutad vistelsetid. Målet är delvis uppfyllt. Utvärderingsblankett lämnas till varje brukare under vistelsetiden men rutinen behöver ses över. Enkäten ska underlätta för brukaren att framföra sina synpunkter. Vårdtyngdsmätning sker en gång i månaden. Målet är uppfyllt. Resultatsammanställning av vårdtyngdsmätningen sker månadsvis. Anhörigstöd ska erbjudas till personer som stöder närstående som är långvarigt sjuka eller som har någon form av funktionsnedsättning. Detta innebär: Anhörigvårdskonsulent ska stödja personer som stöder närstående. Målet är uppfyllt. Hembesök genomförs av anhörigvårdskonsulent för enskilda samtal inom sex månader efter biståndsbeslut samt därefter vid behov. Jupiter ska vara öppet för anhörigvårdare. Målet är uppfyllt. Jupiter är öppet för anhörigvårdare. Jupiter är också öppet för primärvård, tandvård, bibliotek och räddningstjänst. Studiecirklar ska erbjudas anhörigvårdare på Jupiter. Målet är uppfyllt. Anhörigvårdskonsulenten stödjer i huvudsak närstående till äldre. Studiecirklar för närstående bedrivs i samarbete med NBV. Må bra dagar genomförs med möjlighet till massage, fotvård, öronljus, mat, musik, spel och samvaro. Anhörigvårdskonsulenten ska genom uppsökande verksamhet identifiera individuellt behov av stöd. Målet är uppfyllt. Anhörigvårdkonsulenten bedriver uppsökande verksamhet och gör hembesök för enskilda samtal. Enkätundersökningar genomförs för att få kunskap om individuella förutsättningar som i sin tur ska utgöra underlag för riktat stöd. Allaktivitetshuset Nya Jupiter ska erbjuda kommuninnevånarna möjlighet till sociala kontakter. Verksamheten i huset är hemtjänst, boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning, dagverksamhet för personer med psykisk

58 Verksamhetsberättelse Socialnämnd funktionsnedsättning och personer med intellektuell funktionsnedsättning samt köksverksamhet och anhörigkonsulent. Detta innebär: Ett mångfaldigt utbud av gemensamma aktiviteter ska erbjudas. Målet är uppfyllt. Aktiviteter ordnas dagligen i form av bingo, gruppgymnastik, sång och musik och gudstjänster. Genom aktiviteter t.ex. i form av café och olika temaevenemang som anordnas av Röda korset och kyrkorna finns forum i för social samvaro. Andra aktiviteter som erbjuds är grillkvällar, vårfest, midsommarfirande, öppet hus, tipspromenader utomhus, läsecirkel och julgranspundring. Samarbete sker med olika lokala föreningar t.ex. Afasiföreningen och NBV, Vuxenskolan och Bilda som kommer till Jupiter och har föreläsningar och utställningar. Kulturskolan har haft konsert på Jupiter. Aktiviteterna som erbjuds på Jupiter riktar sig till de boende i huset och till allmänheten. Gemensamma kvällsaktiviteter ska erbjudas för brukare och anhörigvårdare. Målet är uppfyllt. Erbjudanden om aktiviteter till brukare och anhörigvårdare har inte lett till gensvar i någon större omfattning. Gemensamma aktiviteter för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning ska anordnas. Målet är delvis uppfyllt. Aktiviteterna riktar sig till samtliga målgrupper. Det finns ingen aktivitet som specifikt riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Målgruppen har heller inte valt att delta vid anordnande av gemensamma aktivteter som t.ex. grillkväll eller filmkväll. Generations- och kulturöverbryggande mötesplats ska skapas. Målet är inte uppfyllt. Nystarten har i första hand riktats till de boende i huset och i närområdet. Fokus ska ligga på gemenskap, kultur och teknik. Målet är delvis uppfyllt. Vid anordnande av aktiviteter har fokus legat på gemenskap men även på kultur genom olika utställningar En datakurs har startats upp. Samordnare ska finnas som en länk till nya kontakter. Målet är uppfyllt. Samordnare är aktiv i sitt arbete med att vara en länk till att skapa nya kontakter. Kontakter med ideella och politiska organisationer har etablerats för att presentera Jupiter. 781 PERSONLIG ASSISTANS MÅL UNDER 2011 Personlig assistans är ett personligt utformat stöd enligt LSS eller LASS som är knutet till den enskilde. Vissa grundläggande behov ska ligga till grund för rätten till insatsen. Insatsen ska stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Detta innebär: Brukare ska själv ha möjlighet att välja assistansanordnare. Målet är uppfyllt. Verksamheten ska göra det möjligt för brukaren att vara delaktig i rekryteringsprocessen vid valet av personlig assistent för uppdraget. Målet är uppfyllt. Skriftligt avtal ska upprättas mellan den enskilde och kommunen eller annan assistansanordnare. Målet är uppfyllt. Uppföljning av avtalet med Assistansia AB har genomförts. Dialog med Assistansia AB förs kontinuerligt. 782 ÖVRIGA INSATSER MÅL UNDER 2011 Korttidsvistelse ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till miljöombyte och rekreation. Anhöriga ska beredas möjlighet till avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidstillsyn erbjuds skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Detta innebär: Verksamheten korttidsvistelse och korttidstillsyn ska renodlas. Målet är delvis uppfyllt. Arbete har påbörjats för att planera inför för förändring av verksamhetens lokaler/innehåll. Verksamheten ska främja barn och ungdomars möjligheter att utvecklas och blir självständiga. Målet är uppfyllt. Genom att träna på att planera, organisera och genomföra aktiviteter som förekommer i vardagen förbereds barnen/ungdomarna på att utvecklas och bli självständiga. Verksamheten ska skapa förutsättningar för att ta tillvara ungdomarnas intressen och individuella behov, vilket skulle kunna utgöra en grund för insatser senare i livet, t.ex. för att hitta lämplig arbetslivsinriktad daglig verksamhet. Målet är delvis uppfyllt. Korttidsvistelseverksamheten arbetar med att stötta varje barn/ungdom att hitta fritidsaktiviteter utifrån individuella behov. För att kartlägga barnens/ungdomarnas intressen har intervjuer genomförts i samarbete med särskolan. Ledsagarservice är avsedd för besök hos vänner eller vid deltagande i kulturlivet eller bara för att promenera. Kontaktpersonen ska vara en

59 Verksamhetsberättelse Socialnämnd medmänniska som ska kunna ge stöd för att bryta den enskildes isolering, en hjälp vid fritidsaktiviteter och för att kunna ge råd. Avlösarservice ges till föräldrar eller närstående i det egna hemmet genmat t en person tillfälligt övertar omvårdnaden. Daglig verksamhet enligt LSS riktar sig till personer i yrkesverksamhet som saknar arbete eller annan daglig sysselsättning. Detta innebär: Verksamheten ska utvecklas så att brukarens intressen, önskemål och behov tas tillvara. Målet är uppfyllt. Genomförandeplanen hålls aktuell för brukare och personal, vilket innebär att brukarens intressen, önskemål och behov tas tillvara. Brukare ska ges möjlighet till arbetslivsinriktad daglig verksamhet så långt det är möjligt. Målet är delvis uppfyllt. Genom olika inriktningar inom daglig verksamhet ges brukare möjlighet att arbeta med arbetslivsinriktade arbetsuppgifter. På kortare eller längre sikt ska insatsen utveckla den enskildes möjligheter till arbete. Målet är inte uppfyllt. Verksamheten har inte arbetat aktivt med detta mål. Samverkan med arbetsmarknadsenheten AME ska utvecklas. Målet är inte uppfyllt. Verksamheten har inte arbetat aktivt med detta mål. 785 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE MÅL UNDER 2011 Människor med funktionsnedsättning ska leva och bo så likt andra som möjligt. Brukare som trots stödinsatser inte klarar att bo i ordinärt boende kan vara i behov av en anpassad bostad. Detta innebär: Ett kvalificerat stöd som tillgodoser varje brukares individuella behov av stöd och service ska erbjudas. Målet är uppfyllt. Kompetensutveckling sker genom utbildningssatsningar utifrån de funktionsnedsättningar och diagnoser som förekommer samt utifrån tillgänglig kunskap inom området. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte är en ständigt pågående process inom personalgruppen. som ges. Arbete pågår även med att begränsa antalet personal kring brukaren. Samtliga brukares behov ska i första hand tillgodoses i den egna kommunen. Målet är delvis uppfyllt. Genom anpassning av verksamheten ges den enskilde tillgång till ett boende som stämmer överens med hans/hennes behov. För närvarande finns tre tjänsteköp i annan kommun. För att kartlägga framtida boendebehov för personer med funktionsnedsättning ska en inventering genomföras. Målet är delvis uppfyllt. En inventering har påbörjats för att kartlägga framtida bostadsbehov för ovan nämnda målgrupp. För att tillgodose efterfrågan kan detta innebära ett behov av att tillskapa nya gruppbostäder eller servicebostäder. PERSONALREDOVISNING Vård och omsorg Anställningsform Tillsvidare Visstid Totalt Kön Kvinna Man Totalt PERSONALREDOVISNING Hela socialnämnden Anställningsform Tillsvidare Visstid Totalt Kön Kvinna Man Totalt Åldersfördelning Ålder Antal Brukaren ska garanteras kontinuitet i stödet som ges. Målet är delvis uppfyllt. Ett led i att skapa kontinuitet, trygghet och för att brukaren ska kunna utveckla sin självständighet är att varje brukare har tillgång till en kontaktman och att en genomförandeplan upprättas tillsammans med brukaren och anhöriga/företrädare. Genomförandeplanen tydliggör brukarens delaktighet i samband med de stödinsatser Sjukfrånvaro socialnämnden

60 Verksamhetsberättelse Socialnämnd Sjukfrånvaro i %, hela socialnämnden 8 7 6,56 7, ,51 5,31 4 3,77 3,93 4,21 3, Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti

61 VAGGERYDS KOMMUN Socialkontoret/EC Delårsbokslut Socialförvaltning 2011, per Augusti Program Beskrivning Nettokostnad tom aug Nettobudget tom aug Budgetavvikelse %/I år Årsbudget Nettokostn tom %/För år Prognos helår Tkr Tkr Tkr aug förra året Tkr Nettokostnader 700 Socialnämnd % % Individ och familjeomsorg administration % % Familjerådgivning % % Insatser barn och ungdom ifo % % Insatser vuxna ifo % % Socialpsykiatri % % Vård och omsorg administration % % Särskilt boende % % Demensvård % % Sjukvårdsinsatser % % Hemtjänst och övrig service % % Färdtjänst % % Administration LSS % % Personlig assistans % % Övriga insatser % % Bostad med särskild service % % 800 Totalt % %

62 Verksamhetsberättelse Ordförande: Martin Gunnarsson (s) Verkställande direktör: Anders Wahlgren Antal anställda: 22 Vår nya reservpanncentral på plats i Skillingaryd. Här ser vi omläggning av Optokanalisation i samband med tunnelbygget i Vaggeryd. RESULTATRÄKNING, TKR Prognos helår 2011 Delårsresultat 2011 Redovisning 2010 Rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Bokslutsdispositioner och skatt Resultat efter bokslutsdispositioner EKONOMISKT RESULTAT Vaggeryds Energi AB redovisar ett resultat på 150 tkr per 31/8. Av detta härrör -184 tkr (+20 tkr) från elhandelverksamheten +443 tkr ( tkr) från fjärrvärmeverksamheten och -109 tkr (-131 tkr) från optoverksamheten. Fjärrvärmeverksamheten som helhet följer budget väl. Lägre avskrivningar och räntor än budgeterat äts upp av osäkra fodringar på kommunen för kostnader i samband med flytt av kulvert i samband med järnvägstunnel. Vi har klarat vinter, våren och sommarrevisionen med endast marginell oljeanvändning. Andelen olja fram t.o.m. augusti är cirka 0,8 %. Fjärrvärme har fram till 31 augusti investerat tkr. Omsättningen inom elhandel har ökat och ligger 1,8 Mkr över budget. Å andra sidan har kostnad för inköp av elenergi också varit högre. lägre, Det för perioden dåliga resultatet härrör delvis från högre kostnader för inköpt elenergi och elcertifikat orsakat av att periodiseringen i försäljningen (1-3 årsavtal) avviker från inköpen som sker på månadsbasis. Elhandel har investerat 49 tkr. Inom optoverksamheten ligger intäkterna något sämre än budget. Det är främst intäkter i form av sålda tjänster till Elverket som minskat i omfattning. Även driftkostnader i form av osäkra fodringar på kommunen för kostnader i samband med flytt av kanalisation i samband med järnvägstunnel och övriga kostnader, ex. för köpta tjänster från Elverket är högre än budgeterat. Totalt har tkr investerats i Optoverksamheten. VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE I Juni anslöts Expert lager på Båramo som fjärrvärmekund. Tyvärr visade det sig att deras anslutning är cirka hälften så stor som förväntat och den årliga energiförbrukningen förväntas bli ytterligare lägre. Trots detta så är värmeförsäljningen för perioden något högre än budgeterat. Utöver Expert så har vi anslutit 5 st. villor, Brandstationen och Elbyrån i Skillingaryd samt Växthuset i Vaggeryd. Avtal har även tecknats med Fastighets AB Strömlunds Snickerifabrik om leverans från hösten Utbyggnaden av Opto på Södra Park i Vaggeryd fortsätter och vi är nu klara med kanalisation för etapp 3. Antalet företag som ansluter överträffar budget och vi bedöms klara årets målsättning avseende privatkunder och tv-kunder. PERSONALREDOVISNING Sedan halvårsskiftet 2011 så har Elverkets personal överförts till Energibolaget vilket möjliggjort en tydligare linjeorganisation då Elverket och Energibolaget samverkar i många frågor. Under året har vi haft en pensionsavgång på Elverket varvid en ingenjör han anställts som kommer att ha ansvaret för driften av Elverkets anläggningar. För närvarande pågår rekrytering av chef för fjärrvärmeverksamheten och en drifttekniker. JÄMSTÄLLDHET I och med att nya personallokaler har färdigställts så finns numera också omklädningsrum för kvinnor. Vi har glädjande nog även erhållit kvinnliga sökande för driftteknikertjänsten. FRAMÅTBLICK Såväl fjärrvärme som elhandel påverkas av väderförhållanden. Redan med normala förhållanden räknar vi med

63 Verksamhetsberättelse att tappa något inom fjärrvärmen eftersom Expert visade sig bli en mindre kund än förväntat. Inverkan av volymavvikelser på elavtal med fastpris påverkas förutom av temperatur och nederbörd också på huruvida kärnkraften kommer igång igen efter revisionstopp eller inte. Helårsresultatet förväntas bli sämre än budgeterat främst då elhandeln bör ha svårt att återhämta sig de få månader som återstår av året. NYCKELTAL Delår Omsättning Mkr 50,4 84,9 70,0 69,7 57,3 Resultat efter finansiella poster Mkr 0,1 2,5 2,7 0,7 0,8 Balansomslutning Mkr 100,4 125,3 110,2 111,3 96,9 Medeltalet anställda 21,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Avkastning på eget kapital % 0,6 8,6 13,0 3,6 2,6 Avkastning på totalt kapital % 2,9 3,1 3,9 3,1 2,9 Soliditet % 23,1 21,4 19,0 17,1 19,5

64 RESULTATRÄKNING HELA FÖRETAGET DELÅR AUG 2011 TKR Rörelsens intäkter Resultat Budget Utfall Energiintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Energikostnader Drift och underhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Räntenetto Resultat

65 DELÅRSBOKSLUT AUG 2011 VAGGERYDS ENERGI AB TKR Avvikelse Budget Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat t om aug t om aug Fjärrvärme Elhandel Opto och KTV Entreprenad Totalt

66 VAGGERYDS ENERGI AB RESULTATRÄKNING FJÄRRVÄRME Delår aug 2011 TKR Rörelsens intäkter Resultat Budget Utfall Energiintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Bränslekostnader Drift och underhåll Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Räntenetto Resultat Kommentar till bokslutet:

67 VAGGERYDS ENERGI AB RESULTATRÄKNING TKR ELHANDEL OCH ADMINISTRATION Delår aug 2011 Rörelsens intäkter Resultat Budget Utfall Intäkter elförsäljning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Energikostnader Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Räntenetto Resultat Kommentar till bokslutet

68 VAGGERYDS ENERGI AB RESULTATRÄKNING Elv / Entreprenader Delår aug 2011 TKR Rörelsens intäkter Resultat Budget Utfall Tjänster Elverket Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Personalkostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat Kommentar till bokslutet

69 VAGGERYDS ENERGI AB RESULTATRÄKNING TKR BREDBAND OCH KABEL-TV Delår aug 2011 Rörelsens intäkter Resultat Budget Utfall Intäkter bredband & Kabel-TV Entreprenader Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Kapacitet Internet & Kabel-TV Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Räntenetto Resultat Kommentar till bokslutet

70 Verksamhetsberättelse Ordförande: Lars Erik Joakimsson Verkställande direktör: Satu Jonsson Antal årsarbetare: 24 Trygghetsboende på Slätten 5 i Skillingaryd. Inflyttningsklart 2011 RESULTATRÄKNING, TKR Nettoomsättning Fastighetskostnader Städverksamhet Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner och skatt Årets resultat Prognos helår 2011 BOLAGETS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Öka invånarantalet med 50 personer per år invånare senast 31/ Vi har snart färdigställt 56 lägenheter i Trygghetsboende på Slätten. Minst en boende i varje lägenhet ska ha fyllt 70 år. Detta innebär att det är en eller två personer som i många fall säljer ett hus och flyttar till Slätten. Husen köps ofta av barnfamiljer, en del flyttar in till kommunen, vilket ökar invånarantalet. Vi prioriterar personer som fått arbete i kommunen eller ska studera här och ser till att alla som behöver flytta in får en bostad. Delårsresultat Redovisning Vår sjukfrånvaro är låg 4,07 % 2010 och vi arbetar med olika friksvårdsprojekt för att personalen ska må bra och hålla sig frisk. EKONOMISKT RESULTAT Resultatet är -1,6 Mkr men underskotten blir troligen större till årsskiftet när Trygghetsboendet på Slätten kan slutredovisas. BOLAGETS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETEN Fastighetsförvaltning Lokalvård Bli länets bästa boendekommun Vi arbetar ständigt på att erbjuda våra hyresgäster bra bostäder och bra service. Med årliga hyresgästenkäter och daglig kontakt med hyresgäster kontrollerar vi att vi är på rätt väg. PERSONAL ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN PERSONALREDOVISNING Sänka sjukfrånvaron bland kommunens anställda med 1 %.

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Delårsbokslut Innehållsförteckning Inledning Vaggeryds kommun 10års översikt...1 Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag 2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse...3 Investeringsredovisning.15

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Maj 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Årsredovisning 2003. April 2004. Rolf Hammar Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Årsredovisning 2003. April 2004. Rolf Hammar Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Söderhamns kommun Granskning av Årsredovisning 2003 April 2004 Rolf Hammar Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer