ÅRSREDOVISNING Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

2 Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar en värld full av Nynas.

3 från råvara till kund Nynas är ett internationellt företag som har en välutvecklad distribution av nafteniska specialoljor och bitumen. Tack vare ett globalt nätverk med depåer, fartyg och tankbilar är det möjligt att leva upp till marknadens högt ställda krav på säkerhet, service och kostnadseffektivitet. Från oljekälla till kund Här kan du följa två exempel på alla de steg som måste till innan den färdiga produkten når slutkunden. Transformatorolja till Singapore Oljan utvinns I området kring Maracaibosjön i Venezuela produceras tunga och trögflytande råoljor. Nynas raffinaderier har anpassats för att förädla den här typen av olja, som lämpar sig väldigt bra för både bitumen och nafteniska specialoljor. fartyg till Europa Puerto Miranda ligger nära sundet som leder ut i Karibiska havet. Där lastas råoljan som ska leve reras till Nynas raffi naderier i Europa. Vanligtvis handlar det om cirka ton per tankfartyg. Varje år går cirka 35 tankfartyg med venezuelansk råolja till Nynäshamn, Dundee, Antwerpen och Göteborg. Råoljan blir destillat I detta fall anländer råoljan till Göteborg. I destillationstornet delas den upp i olika fraktioner som lämpar sig för fortsatt upparbetning. Högst upp i tornet utvinns lätta fraktioner destillat som ska bli nafteniska specialoljor. Med fartyg till Nynäshamn Destillatet skickas med fartyg till Nynäshamn där det genomgår hydrering för att ta bort föroreningar. Dessutom sker en kemisk omvandling som gör att oljorna möter högt ställda krav på funktion hälso- och miljöegenskaper. Ut från processen kommer bland annat en komponent för transformatorolja. Vidare till Antwerpen Komponenten från Nynäshamn skickas med fartyg till Antwerpen. Där färdigställs produkten genom blandning enligt ett specifikt recept. Därmed är transformator oljan Nytro Libra klar för leverans. Med fartyg till Singapore En del av den färdiga transformatoroljan skickas till Singapore för att lagras på en depå där Nynas hyr cisterner. Produkterna transporteras sedan vidare med tankbil till kunderna. Framme hos kunden Leveranserna går bland annat till ABB:s anläggning i Tuas industriområde i Singapore där man tillverkar distributionstransformatorer. Varje färdig transformator fylls med liter olja beroende på kapacitet.

4 Illustration: Nils Jarlsbo Polymermodifierat bitumen (PMB) till Norge Råoljan utvinns Det finns ett par Nordsjöråoljor som passar Nynas produktion. Merparten kommer från ett oljefält knappt 150 kilometer nordöst om Aberdeen i Skottland. Med fartyg till Nynäshamn Råoljan hämtas vid plattformarna med speciella fartyg shuttle tankers. Ett fartyg i kvartalet med cirka ton råolja färdas från fälten i Nordsjön till raffinaderiet i Nynäshamn. Råoljan raffineras När Nordsjöoljan anländer till Nynäshamn lagras den i bergrum. Därifrån pumpas den vidare till de cisterner som försörjer destillationsanläggningen. Efter destillationen får man fram destillat för tillverkning av specialoljor, bitumenkomponenter samt produkter för bränsletillverkning. Raffinaderiet i Göteborg I Göteborg tillverkas flera typer av PMB, polymermodifierat bitumen. Beroende på kundens krav blandas här de nödvändiga komponenterna tillsammans med polymerer som bland annat gör bindemedlet mer flexibelt i låga temperaturer. Med fartyg runt den svenska kusten Den tunga bitumenkomponenten skickas till Göteborg. Nynas har egna fartyg för transporter av bitumen i främst norra Europa. Med tankbil till Norge En stor del av bitumentransporterna sker med fartyg, men i vissa fall används även tankbilar. Transporterna måste leva upp till högt ställda säkerhets- och kvalitetskrav. Framme hos kunden Leveranserna av PMB gick bland annat till Skanska för produktion av asfaltbeläggningar till Gardermoens flygplats utanför Oslo. PMB ger beläggningen högre motståndskraft mot tunga laster och flexibilitet även vid låga temperaturer.

5 INNEHÅlL Nynas har en stark ställning, både geografiskt och pro duktmässigt. För våra nafteniska produkter har vi tecknat flera nya kontrakt i Asien och vi räknar med en högre försäljning än i fjol. Staffan Lennström, VD-ordet sid 4 5 Som en internationell koncern verksam på en global marknad måste Nynas ha förmågan att följa och parera de omvärldsförändringar som hela tiden uppstår, svängningar som skapar både utmaningar och möjligheter. Servicegrad, leveransförmåga och kostnadseffektivitet är ytterst avgörande för Nynas konkurrensförmåga. Därför arbetar Nynas kontinuerligt för att utveckla och förbättra försörjningskedjan, från inköp av råvara till slutkund. LÄS MER PÅ SID 14 LÄS MER PÅ SID 8 Kort om Nynas 2 Året som gått 3 VD-ord 4 Strategi och mål 6 Globala trender 8 Våra produkter 10 Tillverkning 12 Försörjningskedjan 14 Hållbarhet 16 Miljö 18 Säkerhet 20 Medarbetare 22 Forskning och utveckling 24 Riskhantering 26 Bolagsstyrning 31 Styrelse 35 Koncernledning 36 Flerårsöversikt 37 Finansiella räkningar 38 Redovisningsprinciper 48 Noter 54 Förslag till vinstdisposition 82 Revisionsberättelse 83 Nynas historia 84 Ordlista 86 Definitioner 87 LÄS MER PÅ SID 24 Nynas FoU kräver både djup teknisk kunskap och förståelse för kundens verksamhet. Det yttersta målet är att alltid ligga steget före och ha produkter som är klara att möta nya krav när sådana kommer. Styrelsen och verkställande direktören i Nynas AB (pub), organisationsnummer , får härmed avge års redovisning för verksamhetsåret 2012 för moderbolaget och koncernen. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 29 april Koncernens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 29 april Årsredovisningen inklusive revisions berättelse omfattar sidorna 3, Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 3,

6 Kort om nynas Nynas har förändrats avsevärt sedan grundandet över 80 år sedan. Från att vara ett svenskt oljebolag, med tillverkning av allt från bensin och diesel till eldningsolja och smörjmedel, till att vara en ledande internationell koncern specialiserad på nafteniska specialoljor och bitumen. Nynas, ett annorlunda oljebolag Bolagets specialisering skiljer Nynas från de flesta andra oljebolag, som är större och främst erbjuder olja som energikälla i form av bensin och andra bränslen. I dag är Nynas en ledande partner inom områden som transformatoroljor för världens elnät och miljöanpassade oljor för däckproduktion. Försäljningen av nafteniska oljor sker till stora delar av världen. Under de senaste åren har Nynas öppnat kontor och distributionsterminaler på snabbväxande marknader som Kina, Sydkorea, Indien, Ryssland och flera latinamerikanska länder. I Västeuropa är Nynas också en av de ledande leverantörerna av bitumen för produktion av asfalt. Nynas är ledande i en relativt smal nisch inom oljeindustrin, men det bolaget gör syns överallt omkring dig. Vägar, tak, rör, däck, gummi, golv, färg och tidningar är bara några av de tusentals vardagsföremål som på något sätt innehåller Nynas oljor. Även om specialoljor och bitumen är en liten del av oljemarknaden är Nynas idag en stor koncern med försäljningskontor i över 30 länder och ett globalt distributionsnät. Försäljningen överstiger 20 miljarder kronor och cirka 90 procent av försäljningen går på export. Nynas har två internationella ägare, båda fokuserade på oljeindustrin, det venezuelanska oljebolaget Petroleos de Venezuela och finländska Neste Oil. Nyckeltal 1) Koncernen OMSÄTTNING PER PRODUKT MSEK Omsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Nettoresultat Kassaflödet före finansieringsverksamheten Investeringar, brutto Avkastning på eget kapital % -6 9 Soliditet % Räntebärande skulder Medelantal anställda Bitumen 42 % Nafteniska specialoljor 30 % Bränsle 10 % Råolja/övrigt 18 % 1) För definitioner se sidan 87. 2

7 året som gått Året i korthet Oljepriset priset ökade i början av året till 120 USD/fat, föll sedan kraftigt under sommaren till 88 USD/fat och steg på nytt under hösten till 110 USD/fat, bland annat som en följd av den politiska oron i Mellan östern. Den fortsatt svaga världsekonomin ledde till minskad efterfrågan inom flera sektorer, däribland den europeiska bilindustrin som är en viktig slutanvändare av nafteniska specialoljor. Marknaden för transformatoroljor fortsatte dock att utvecklas positivt och i oktober 2012 nådde Nynas månadsförsäljning en rekordvolym inom denna produktgrupp. Trots det svaga konjunkturläget 2012 nådde Nynas en total försäljningsvolym för nafteniska specialoljor som var i stort sett oförändrad från Den europeiska bitumenmarknaden präglades även under 2012 av minskad efterfrågan, sjunkande marginaler och fortsatt konsolidering. Den skandinaviska bitumenmarknaden utvecklades emellertid relativt väl och Nynas lyckades även stärka sin position på den viktiga marknaden i Storbritannien. Resultatet efter finansnetto uppgick till -52 MSEK (454). Soliditeten uppgick till 36 procent (35). Hösten 2012 invigdes en ny svavelreningsanläggning i Nynäshamn. Investeringen på cirka 600 miljoner kronor bidrar till att öka tillförlitlig heten i produktionen, samt till att minska Nynas miljöpåverkan. OMSÄTTNING , MSEK RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER , MSEK KASSAFLÖDET FÖRE FINANSIERINGSVERKSAMHETEN , MSEK

8 VD-ord När vi summerar resultaten 2012 så måste jag konstatera att, trots att vår omsättning växte, så redovisar vi för första gången på länge ett negativt resultat. Å andra sidan, har vi under året lyckats bättre än någonsin tidigare vad gäller säkerhet, tillförlitlighet, minskad energiförbrukning och bättre utnyttjandegrad av råoljan. Marknaden för transformatorolja var fortsatt stark. Uppgraderingar av elnät, utbyggnad av vindkraft i bland annat Europa, och fortsatt industrialisering i Kina, Indien och Sydamerika, skapar en ökande efterfrågan. vi har dessutom framgångsrikt pressat ner det arbetande kapitalet, både vad gäller lager och betalningstider. Trots ett netto resultat på minus 34 MSEK, presterade vi ett positivt kassaflöde på cirka 350 MSEK. Den finansiella nedgången i västvärlden blev både bredare och djupare än vad vi förutsett. Att många viktiga kunder inom industrin gick på lågfart under året, samtidigt som infrastruktursatsningar lades på is i väntan på bättre tider, påverkade både volymer och priser. Förseningen av övertagandet av Shells basoljeanläggning i Harburg innebar extra kostnader under året. Det höga oljepriset under våren och ett lägre pris under högsäsongen var också ogynnsamt ur resultatsynpunkt. Reparationerna efter branden i Nynäshamnsraffinaderiet hösten 2011 var klara i mars Kostnaderna blev omfattande, men täcktes till största delen av våra försäkringar. Det blev dock en stor utmaning att ordna med leveranserna till våra kunder under denna period. Vi klarade detta i stort sett utan störningar, men till priset av höga logistikkostnader. Resultatet för 2012 blev inte enligt förväntan, men det är viktigt att påpeka att Nynas fortfarande är en stark koncern med en tydlig tillväxtstrategi för nafteniska specialoljor. För 2013 räknar vi med att få ett godkännande från EU för övertagandet av raffinaderiet i Harburg. Vi känner oss trygga med de åtgärder vi vidtagit för att minska råvaruexponeringen, öka kostnadseffektiviteten och också trygga i att de nya försäljningskontrakten, både inom Nafteniska specialoljor och Bitumen, ska ge oss en acceptabel lönsamhet under Marknadsutblick Inom bitumen har produktionen anpassats för ett bättre kapacitetsutnyttjande. De skandina- 4

9 viska marknaderna gick relativt bra under 2012 och vi stärkte våra positioner på den viktiga marknaden i Storbritannien. Att förbättra vår lönsamhet på den kontinentala bitumenmarknaden blir däremot en fortsatt utmaning där vi söker en tillfredställande lösning. För våra nafteniska specialoljor var marknaden för transformatorolja fortsatt stark. Uppgraderingar av elnät, utbyggnad av vindkraft i bland annat Europa, och fortsatt industrialisering i Kina, Indien och Sydamerika, skapar en ökande efterfrågan. Värre var det för de av våra produkter som går till fordonsindustrin. Nedskärningar inom främst europeisk bilindustri, påverkade Nynas negativt. Cirka 40 procent av produktionen av nafteniska produkter används inom denna industri i form av, till exempel, smörjfetter och däcks- och metallbearbetningsoljor. Den totala försäljningsvolymen av nafteniska specialoljor var under 2012 i stort densamma som under 2011, vilket, med tanke på konjunkturläget, är ett gott betyg för vår globala försäljnings- och tekniska serviceorganisation. Investeringar för framtiden Hårda miljö- och säkerhetskrav är tekniskt och kostnadsmässigt en utmaning för små raffinaderier, något som leder till en löpande konsolidering i branschen. Vi har under de senaste åren kunnat genomföra målmedvetna investeringar i infrastruktur med förbättrad miljöprestanda, effektivare produktion, högre tillgänglighet och högre säkerhet som mål. Hösten 2012 invigde vi en ny svavelreningsanläggning i Nynäshamn. Den tidigare färdigställda vätgasanläggningen och andra genomförda förbättringar i Nynäshamn utgör nu en mycket bra bas att bygga på för framtiden. Tillförsikt inför framtiden Marknadsutvecklingen för 2013 är fortsatt osäker. Vår bedömning är att vi kommer att sälja mer bitumen på den nordiska marknaden jämfört med 2012, medan vi ser en svagare marknad i Storbritannien och fortsatt hård konkurrens på kontinenten. Nynas har dock en stark ställning, både geografiskt och produktmässigt. För våra nafteniska produkter har vi tecknat flera nya kontrakt i Asien och vi räknar med en högre försäljning än i fjol. Vi hoppas också på att den europeiska bilindustrin under senare delen av året ska ha återhämtat sig något från den djupa svacka den nu befinner sig i. Oavsett marknadsutvecklingen ligger grunden till vår framgång i vår tillgång till kunniga och motiverade medarbetare. Därför är det glädjande att vi nu, förutom att kontinuerligt utveckla våra medarbetare och säkerställa vår kompetensbas, också ser en ny generation ledare stiga fram, mer internationell och med en större mångfald ur flera aspekter. Jag känner en stor trygghet i att vi har rätt kompetens och en bra organisation som kan möta kundernas krav, nu och i framtiden. Nynas driver utvecklingen, tekniskt och miljömässigt. Vi vidareutvecklar olja och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi skapar nytta och värde för våra kunder. Vi är med där det händer. Staffan Lennström, VD Vi har under de senaste åren kunnat genomföra målmedvetna investeringar i infrastruktur med förbättrad miljöprestanda, effektivare produktion, högre tillgänglighet och högre säkerhet som mål. 5

10 strategi och mål Nynas har sedan länge ett starkt fokus på två produktområden, dels nafteniska specialoljor som används i en rad olika industriella applikationer, från kylning av transformatorer till däcktillverkning och tryckfärg, dels bitumen, som främst används som bindemedel i asfalt. Nynas har över tid byggt upp ett stort kunnande om de olika kundernas verksamheter och specifika behov, ett kunnande som lagt grunden till flera mångåriga samarbeten. Baserat på teknisk kompetens kan Nynas därför bidra till att utveckla kundens verksamhet och affär, och samtidigt själva fortsätta att vara ett starkt och livskraftigt företag. Koncernens styrelse har beslutat om den övergripande strategi som ligger till grund för Nynas planering, styrning och kontroll. Nynas verksamhet bygger på fem strategiska huvudriktningar. 1: Tillväxt inom nafteniska specialoljor Nynas har en stark position som leverantör av nafteniska specialoljor på den globala marknaden. Det finns, förutom den underliggande industriella tillväxten i världen, speciellt i Asien och Latinamerika, flera skäl till att en ökad efterfrågan kan förväntas inom denna nisch på marknaden. Ökade miljökrav medför en ökad efterfrågan då nafteniska oljor kan ersätta hälso- och miljöfarliga produkter som tidigare använts. Den tekniska utvecklingen inom tillverkning av paraffiniska specialoljor som nu pågår, medför att den nya generationen av dessa produkter saknar vissa av de egenskaper som tidigare raffinaderiteknik gav. Den förändring av, till exempel, dessa oljors lösande förmåga som ägt rum medför att nya applikationsområden öppnas där de speciella egenskaperna hos nafteniska oljor kan ge fördelar. Nynas har också en ledande roll som leverantör av transformatorolja, ett produktområde som gynnas av att överförings- och distributionssystem för elkraft byggs ut i exempelvis Brasilien, Indien och Kina, men också då elnäten i västvärlden behöver uppdateras och utökas i takt med att till exempel vindkraften byggs ut. Koncernen har en stark marknads- och serviceorganisation och är redo att ta del av tillväxten. Nynas möjlighet att växa på denna marknad har varit begränsad av den tillgängliga tillverkningskapaciteten. Genom det planerade förvärvet av basoljeanläggningen i Harburg och den planerade ombyggnaden av denna, försvinner emellertid denna begränsning. Exempel: Ett marknadssegment där Nynas vuxit under 2012 är däcksoljor. Här ersätter nafteniska specialoljor de tidigare använda aromatiska extrakten. Teknikskiftet drivs av strängare hälso-, säkerhets-, och miljökrav på slutprodukten bildäck. 2: Stark position på bitumenmarknaden Bitumen är i Västeuropa en mogen marknad med begränsad volymtillväxt. Marknaden är regional och Nynas mål är att vara den ledande aktören på de marknader där företaget är verksamt. Det innebär även att Nynas arbetar konsekvent med att tillhandahålla ett brett produktprogram med särskilt fokus på utvecklade produktegenskaper som kan ge kunderna ökat mervärde. Uppgraderade produkter som emulsioner och polymermodifierade produkter ger kunderna möjligheter att skapa asfaltprodukter med högre slitstyrka och förbättrad bullerdämpning. Möjligheten att leverera bitumen som kan användas i asfalt med sänkta utläggningstemperaturer är ett annat område som stärker den marknadsledande rollen. Exempel: Trots minskad total försäljningsvolym har Nynas har under året ökat sina leveranser av polymermodifierat bitumen på den nordiska marknaden. 3: Balanserad råvaruförsörjning Vid tillverkning av både nafteniska specialoljor och bitumen är råvaruvalet kritiskt för att kunna uppnå de önskade produktegenskaperna. För att få god ekonomi i tillverkningen gäller också att råvaruinköpen matchar efterfrågesituationen. Efterfrågan på bitumen är mer säsongsbetonad, till skillnad från den jämnare efterfrågan på nafteniska specialoljor. För att möta dessa utmaningar gäller det för Nynas att utveckla lösningar som på bästa sätt möter dessa krav. Koncernen har dessutom en ansvarfull leveransposition gentemot många kunder och det är viktigt att olika råvarualternativ utvecklas för att minska sårbarheten vid eventuella störningar i leveranskedjan. Målet är att ingen enskild leverantör ska stå för mer än 50 procent av de totala råvaruleveranserna till koncernen. Exempel: Trots en allvarlig brand i anläggningen i Nynäshamn hösten 2011, lyckades koncernen möta kundbehoven under det första halvåret 2012, detta genom att ändra planerad tillverkning och råvaruval för övriga anläggningar inom koncernen. 4: Optimalt utnyttjande av tillverknings utrustningen Nynas tillverkningsprocesser är kapitalintensiva och förutsätter ett högt kapacitetsutnyttjande. Nynas produkter är dessutom viktiga insatsvaror i kundernas verksamheter och tillverkningen har därmed höga krav på tillförlitlighet. Under de senaste åren har koncernen investerat stora resurser i utrustning och personal, främst avseende anläggningarna i Nynäshamn, med ambitionen att öka tillförlitlighet och kapacitet. Det investeringsprogram på cirka två miljarder kronor som genomförts under de senaste fem åren börjar nu bära frukt. Under året kunde mycket goda resultat rapporteras från Nynäshamnsanläggningen. Exempel: Under året färdigställdes en ny svavelåtervinningsanläggning i Nynäshamn. När anläggningen startas i början av 2013 kommer raffinaderiets miljöprestanda att förbättras. Den tidigare kapacitetsbegränsningen avseende svavelåtervinning är nu åtgärdad. 5: Kundfokus och effektivitet Nynas strävar alltid efter att hålla ett starkt kundfokus och efter att ha en effektiv organisation som understödjer detta. En kunddriven försäljnings- och marknadsorganisation som stöds av kompetenta centrala stödfunktioner utgör den organisatoriska strukturen. Ett intensivt 6

11 Under året kunde mycket goda resultat för tillförlitligheten rapporteras från Nynäshamnsanläggningen. produktinriktat forsknings- och utvecklingsarbete och ett effektivt varuflöde utgör andra förutsättningar för att lyckas i marknadsarbetet. Exempel: Under året tecknades ett långsiktigt hyresavtal avseende två nya specialdesignade bitumenfartyg. Detta säkerställer koncernens möjligheter att möta kundernas krav på leveranssäkerhet. I detta fall gäller det speciellt inom den nordiska regionen, som har en mängd leveransplatser kring kusterna. Mål och målstyrning Nynas finansiella mål är att säkerställa långsiktig lönsamhet och att öka tillgångarnas värde. Detta har formulerats som en förväntad avkastning på sysselsatt kapital på minst 13 procent över en konjunkturcykel. Målsättningen är dessutom att skuldsättningsgraden skall ligga intervallet procent (årligt genomsnitt av Nettoskuld /Eget kapital). För årets utfall se sid 37, nyckeltal. Koncernens operativa mål är kopplade till en eller flera av de fem strategiska inriktningarna. Målen utvärderas och uppdateras årligen för att säkerställa deras relevans för verksamheten. Utöver koncernens övergripande finansiella och operativa mål har affärsområden och produktionsorganisation egna detaljerade mål kopplade till deras respektive verksamhet på en mer delegerad och lokal nivå. Koncernens operativa mål för 2012: Minskad frekvens av personskador (Total Recordable Injuries, TRI) Ökad tillförlitlighet i Nynäshamns specialoljeproduktion (Reliability Nynäshamn NSP Plant) Ökad försäljningsvolym av specialoljor Ökat resultat före räntor, avskrivningar och skatt (EBITDA) Målet för minskat antal olycksfall är kopplat till Nynas fokus på medarbetarna och deras betydelse för verksamheten. Det är också en förutsättning för att nå övriga mål som är kopplade till effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet. Tillförlitlighetsmålet är vidare kopplat till mål för ökad produktions kapacitet, i sig en förutsättning för tillväxt, en hög EBITDA-nivå, samt högre avkastning på arbetande kapital och en lägre skuldsättningsgrad. mål Mål 2012 utfall 2012 mål 2013 PersonskadeUTFALL (TRI Antal olyckor per miljoner ARBETStimmar) 6,0 4,3 Den bärande delen i det kontinuerligt pågående förbättringsarbetet inom säkerhet utgörs av den koncernövergripande HSSE & Q-policyn. Denna, i kombination med löpande interna säkerhetsprogram, ledde till ett förbättrat utfall för ,5 Tillförlitlighet i Nynäshamns specialoljeproduktion (andel tid med godkänd kapacitet och kvalitet) 95 procent 95 procent Under de senaste åren har stora investeringar genomförts för att skapa en mer flexibel, kostnadseffektiv, säker, tillförlitlig och miljöanpassad produktion. Genom detta uppnådde Nynas tillförlitlighetsmålet för procent Ökad FörsäljningSVolym specialoljor 850 kton 696 kton Den allmänna konjunktur nedgången, i kombination med den inträffade förseningen av det planerade övertagandet av raffinaderiet i Harburg, medförde att målet för 2012 inte uppnåddes. 800 kton Resultat före avskrivningar, räntor o skatt (EBITDA) MSEK 581 MSEK Den allmänna konjunkturnedgången, volatila råvarukostnader och effekterna av branden i Nynäshamn hösten 2011 innebar att målet för 2012 inte uppnåddes. Målet för 2012 var dessutom baserat på att ökad produktionskapacitet skulle erhållas genom övertagande av raffinaderiet i Harburg i Tyskland. Denna affär är försenad och ingen kapacitetsökning ägde rum under EBITDA MSEK 7

12 Globala Trender Som en internationell koncern verksam på en global marknad måste Nynas ha förmågan att följa och parera de omvärldsförändringar som hela tiden uppstår, svängningar som skapar både utmaningar och möjligheter. Utmaningar i form av stigande oljepriser och lågkonjunktur, möjligheter att driva utvecklingen av nya och säkrare produkter med bättre miljöprestanda och därigenom förstärka sin ledande marknadsposition. Agecom Produtos de Petroleo i Brasilien som bland annat tillverkar industriella smörjmedel använder ett flertal basoljor från Nynas. Den nedgång i världsekonomin som inleddes redan under åren fortsatte även under Året präglades av låg eller negativ tillväxt på många områden och stor finansiell oro i främst södra Europa, men också på den viktiga amerikanska marknaden. I takt med att den finansiella krisen blev djupare fortsatte såväl företagens investeringar som privatkonsumtionen att minska, något som fick tillverknings- och verkstadsindustrin att ytterligare dra ner på produktionstakten. För Nynas del ledde de minskade produktionsvolymerna till minskad efterfrågan på till exempel specialoljor som insatsvara för tillverkning av metallberbetningsoljor och däck inom bilindustrin. Sparåtgärder Även en stor del av de infrastruktursatsningar som ofta använts av den offentliga sektorn som konjunkturbalanserande åtgärder uteblev under året. Flera europeiska regeringar beslutade om stora sparåtgärder, något som påverkade såväl Nynas som andra europeiska bitumenleverantörer. Oljepriset var volatilt, efter en kraftig nedgång under sommaren då priset sjönk under 90 USD/fat, steg prisnivån återigen under hösten, bland annat som en följd av den politiska oron i Mellanöstern. Ett högt oljepris ökar Nynas kapitalbindning. Koncernen vidtar fortl öpande åtgärder för att minska lagerhållningen och därmed kapitalbindningen. Oljeprisets utveckling har ett starkt genomslag på marknadspriserna i de segment där Nynas verkar. Nynas kan därför till stor del i sin prissättning kompensera för högre råvarukostnader, något som dock hela tiden sker med fördröjning, varför rörelseresultatet temporärt kan påverkas. Oljeprisets utveckling, USD 1) ) Genomsnittligt månadspris för Brent i USD/fat 8

13 Adtek i Malaysia använder Nynas processolja för tillverkning av vidhäftningsmedel för hygienprodukter som till exempel blöjor. Nya möjligheter Krav på bättre miljöprestanda och förbättrad energihushållning i kombination med nya tekniska landvinningar, driver produktutvecklingen framåt. En ny generation basoljeraffinaderier håller på att ta över, vilket skapar nya möjligheter för nischen nafteniska specialoljor. Som ett starkt specialiserat företag skiljer sig Nynas i allt väsentligt från de flesta andra aktörer i raffinaderiindustrin. Den absolut övervägande delen av de cirka 90 1) miljoner fat råolja som varje dag utvinns världen runt används för att tillverka olika sorters bränslen. Bara några få procent används i applikationer där man utnyttjar oljans unika förmåga att smörja, binda och skydda. För Nynas är de bränslen som alltid är en del av resultatet när råoljan raffinerats däremot en ren sidoström. Istället arbetar Nynas att för att så långt som optimera andelen nafteniska specialoljor och bitumen som utvinns ur oljan. Vid tillverkning av olika typer av syntetiskt gummi utnyttjas den höga renheten och den höga lösligheten hos Nynas oljor. Global konjunktur Efterfrågan på nafteniska specialoljor är delvis knuten till den globala konjunkturcykeln. En minskad industriproduktion innebär generellt ett minskat behov av basoljor för industriella smörjmedel och metallbearbetningsoljor. Färre producerade bilar ger på samma sätt ett minskat behov av däckoljor. Samtidigt påverkas inte den långsiktiga utbyggnaden av elnät som sker för att möta tillväxt och fortsatt industrialisering av till exempel Indien, Kina och Sydamerika, på samma sätt av konjunkturen. Detta gör att marknaden för transformatoroljor fortsätter att utvecklas positivt. Nynas är marknadsledande på detta produktområde och i oktober 2012 nådde Nynas månadsförsäljning av transformatoroljor all time high Konkurrensmässigt möter Nynas både stora internationella oljebolag, och mindre, men mer nischade lokala företag med inriktning på paraffiniska och nafteniska specialoljor. I Kina finns, till exempel, en stor inhemsk marknad som till en del betjänas av lokala och nationella producenter. Marknaden konsolideras Den europeiska bitumensektorn har drabbats hårt av den finansiella nedgången. Minskade investeringar i nybyggnation och underhåll har under tre år i rad kraftigt drivit ner den samlade efterfrågan. Det har i sin tur lett till en överkapacitet, sjunkande marginaler och vidare till en konsolidering av marknaden. Allt fler av Nynas europeiska konkurrenter, regionala såväl som nationella, har valt att lämna produktområdet eller att helt eller delvis stänga ner produktionsanläggningar. Detta kan leda till en underkapacitet när efterfrågan återigen stiger, då återstart av stängda anläggningar kan vara kostnadskrävande. Nynas har en stark marknadsposition, främst i norra Europa och i Storbritannien har istället valt att arbeta med effektiviseringar av organisation, anläggningar och distributionskedja och för att vara väl representerat och rustat för att möta en efterfrågeuppgång. Bättre egenskaper Utveckling av bitumentyper med förbättrade egenskaper som efterfrågas av kunderna, som till exempel, högre slitstyrka, bättre bullerdämpning och bättre återvinningsegenskaper är en annan väg för Nynas att upprätthålla marginaler och marknadsposition på en just nu krympande marknad. 1) EIA, US Energy Information Administration 9

14 våra produkter Nynas produkter bygger alla på råolja, men har ändå mycket olika egenskaper. Råoljan processas dels till de nafteniska specialoljor, som används för att isolera transformatorer, smörja vindkraftverk eller minska rullmotståndet i bildäck, dels till bitumen som är bindemedlet i den asfalt som läggs på våra vägar. Kunskap om kundernas verksamhet och behov är nyckeln till framgång. Produkt Användning ANDEL AV OMSÄTTNING 1) Transformatoroljor Elektrisk isolering och kylning av elektriska transformatorer 20 % 18 % Naphtenics Processoljor Basoljor Oljor för kemisk och teknisk tillverknings industri. Ingår i, exempel vis, industrigummi, bläck, lim och termoplaster 7 Komponent i skärvätskor för metallbearbetning, hydrauloljor, fetter och andra industriella smörjmedel 10 % 7 % % 12 % Däckoljor Ingår som mjukgörare i de gummi blandningar som används för till verkning av bildäck 4 % 5 % Bitumen: Bindemedel Regular, Extra och Premium Bindemedel för asfalt avsett för väg- och ytbeläggningar 55 % 55 % Bitumen Bitumen: Industriella applikationer Takpapp och specialapplikationer inom områden som till exempel rostskydd 4 % 4 % 10 1) Respektive produkts andel av den del av omsättningen som omfattar bitumen och nafteniska specialoljor.

15 Basoljor Transformatoroljor Processoljor Bitumen Däcksoljor Geografisk marknad Drivkrafter i marknaden Kunder Globala kunder Utbyggnad av elnät i utvecklings länder Nyinvesteringar och uppgradering av elnät i Europa och USA Övergång till nya energislag Transformatortillverkare Elbolag Elproducenter Globala kunder Behovet av och efterfrågan på avancerade skräddarsydda produkter öppnar nya marknader, där servicegrad och kompetens är avgörande för framgång Främst kemisk industri och process industri Globala kunder Globalt skifte inom tekniken för att framställa paraffiniska basoljor öppnar nya möjligheter för nafteniska produkter Industriella tillverkare av smörjmedel, skärvätskor och hydrauloljor Globala kunder, USA, Europa, Asien Miljölagstiftning Ökade krav på prestanda för slutprodukten Polymertillverkare med däcktillverkare som slutkund, däcktillverkare direkt Norra Europa, Storbritannien, Norden Offentligt finansierad utbyggnad och upprustning av vägnät och infrastruktur Teknikutveckling inom vägbyggnadsindustrin Ökade krav på prestanda och teknikutveckling för asfaltbeläggningar Bygg- och anläggnings företag Norra Europa, Storbritannien, Norden Bygg- och underhållskonjunktur, konkurrens läge mot alternativa tekniska lösningar Tillverkare av takpapp, rör med mera 11

16 Tillverkning Raffinaderierna utgör kärnan i Nynas verksamhet. Det är här som råoljan processas till de produkter i form av nafteniska specialoljor för olika ändamål som sedan säljs på världsmarknaden och till det bitumen som används för att underhålla och bygga ut den nordeuropeiska infrastrukturen. Nynas har egna raffinaderier i Nynäshamn, Göteborg och i Dundee i Skottland. Tillsammans med Shell drivs ytterligare ett i engelska Eastham. Det finns också inköpsavtal med andra raffinaderier, bland annat i USA, Belgien och Västindien. Nynas har tre egna raffinaderier, det ursprungliga finns i Nynäshamn, som också har gett koncernen sitt namn, de två övriga finns i Göteborg och i Dundee i Skottland. Utöver detta driver Nynas ytterligare ett raffinaderi i engelska Eastham, då i form av ett samriskbolag med Shell. Ytterligare produktionsresurser har säkerställts genom inköpsavtal med andra raffinaderier, främst i Three Rivers i Texas USA, på Curacao i Västindien och i belgiska Antwerpen. När de råoljor som valts för produktionen processas faller resultatet ut i tre delar; nafteniska specialoljor, bitumen och restprodukten bränsle. Nynas strävar efter ett optimalt utfall av antingen specialoljor eller bitumen och att andelen som utgörs av bränsle ska bli så liten som möjligt. Det är önskvärt att kunna säsongsanpassa produktionen, då efterfrågan på bitumen är högre under årets varma månader då det är lämpligt att lägga asfalt, medan efterfrågan på nafteniska specialoljor är mer jämn över verksamhetsåret. Det innebär att Nynas produktionsanläggningar måste var flexibla vad gäller råvaruanvändning. Utökad kapacitet Tillverkningen av de nafteniska specialoljor som utgör Nynas snabbast växande produktområde, sker främst i Nynäshamn i Sverige, kompletterad av inköpsavtal i Curacao och Three Rivers. Förutsatt att EU-myndigheterna ger sitt tillstånd kommer Nynas under 2013 att, genom ett övertagande av raffinaderiet i Hamburg-Harburg i norra Tyskland, utöka sin kapacitet för produktion av nafteniska specialoljor. Bitumen, där det idag finns ett stort överskott i produktionskapacitet på marknaden i Västeuropa, tillverkas i Göteborg, Eastham, Dundee, Antwerpen och i Nynäshamn. Delar av marknaden, främst Finland försörjs via raffinaderiet i finländska Nådendal, där Neste Oil är ägare. Hösten 2011 drabbades raffinaderiet i Nynäshamn av en omfattande brand som slog ut delar av produktionen. Återuppbyggnadsarbetet var tack vare stora insatser klart redan efter fem månader och driften kunde då återupptas till fullo. Under stilleståndet utnyttjades den tillgängliga produktionskapaciteten i Göteborg och Dundee på ett framgångsrikt sätt för att svara på kundernas efterfrågan. Miljöanpassning Under de senaste åren har stora investeringar genomförts i raffinaderierna, främst i Nynäshamn. Syftet har varit att skapa en mer flexibel, kostnadseffektiv, säker, tillförlitlig och miljöanpassad produktion. Den anläggning för produktion av vätgas till hydreringsprocessen som togs i bruk i Nynäshamn under 2010 drivs sedan 2011 med naturgas, som ersatte den råbensin som tidigare användes som råvara. Anläggningen i kombination med naturgasen, har medfört såväl minskade driftskostnader samt högre tillförlitlighet och kapacitet i produktionen, samtidigt som utsläppen av koldioxid (CO2) minskat avsevärt. Hösten 2012 invigdes en ny svavelreningsanläggning, också den i Nynäshamn. Investeringen på cirka 600 miljoner kronor bidrar till att öka tillförlitligheten i produktionen, samt att minska Nynas miljöpåverkan. Anläggningen kan drivas i kombination med den tidigare reningsanläggningen. Detta ökar raffinaderiets tillgänglighet, eftersom det nu finns två enheter som kan backa upp varandra. Investeringar Det fortsatta basinvesteringsbehovet för att upprätthålla driften och klara uppställda säkerhets- och miljökrav uppgår till cirka 300 miljoner kronor per år. Studier pågår för att identifiera möjligheter till produktionshöjningar i Nynäshamn, baserat på modifieringar av de existerande processanläggningarna. När det gäller övertagandet av raffinaderiet i Harburg är planerna för den nödvändiga 12

17 Hösten 2012 invigdes en ny svavelreningsanläggning, i Nynäshamn. Investeringen på cirka 600 miljoner kronor bidrar till att öka tillförlitligheten i produktionen och minskar Nynas miljöpåverkan. ombyggnaden färdiga. Det integrationsarbete som behövs för att inlemma raffinaderiet i Nynas produktion kan inledas omgående när EU lämnat tillstånd. Nynas bedömning är att övertagandet av produktionen kan startas i ett första steg cirka ett halvår efter godkännandet. Nynas använder oljans unika egenskaper att smörja, binda, isolera och lösa för att skapa nya och innovativa kundapassade produkter för till exempel tillverkning av tätningar och packningar. Utvärdering Tillverkningen vid Nynas egna raffinaderier och anläggningar utvärderas månatligen baserat på fastställda mätetal, så kallade Key Performance Indicators (KPI). Mätetalen innefattar, till exempel tillgänglighet, produktion- och kostnadsnivåer, säkerhet i form av olycksfall och grad av miljöpåverkan. KPI:erna utvärderas och revideras årligen för att vara relevanta för verksamheten. Nynas Raffinaderier 2012 Nynäshamn Göteborg Dundee Eastham 50% Produktion nafteniska specialoljor, kton Produktion Bitumen, kton Tillgänglighet NSP/Destillation % Basinvesteringar, MSEK N/A Investering i anläggningstillgångar, MSEK Koncernen Basinvesteringar Nyinvesteringar Totalt

18 FÖRSÖRJNINGSKEDJAN En nyckel till framgång för Nynas ligger dels i tillgången till rätt råolja och andra råmaterial, dels i tillgången till ett distributionsnät som säkerställer att rätt produkter levereras i rätt kvantiteter och i rätt tid till krävande kunder, oavsett var i världen de finns. Under året tecknade Nynas ett hyresavtal avseende två nya specialdesignade fartyg för transport av bitumen. LAGERVOLYMER I DECEMBER kton Servicegrad, leveransförmåga och kostnadseffektivitet är ytterst avgörande för Nynas konkurrensförmåga och därför arbetar Nynas kontinuerligt för att utveckla och förbättra försörjningskedjan, från inköp av råvara till slutkund. För att minska beroendet av enskilda leverantörer och för att effektivisera logistiken har bolaget under de senaste åren breddat sin portfölj av alternativa råoljor och andra råmaterial för tillverkningen. Råoljor från, till exempel, Brasilien, Australien och Nordsjön har identifierats, utvärderats och bedömts innan de testkörs i Nynas laboratorier och slutligen processas rutinmässigt Tillgång till råvaror med de rätta egenskaperna är en nödvändighet för att Nynas med sina produkter ska kunna uppnå de produktegenskaper som efterfrågas av marknaden och som samtidigt svarar mot högt ställda krav vad gäller säkerhet och miljöprestanda. Nynas strävar dessutom efter att kunna utnyttja råvarorna effektivt, detta för att vid varje enskilt tillfälle uppnå en optimal mix av bitumen och nafteniska specialoljor som slutprodukter, totalt sett och anpassat efter säsong. Specialoljor Nafteniska specialoljor tillverkas främst vid Nynas raffinaderi i Nynäshamn, men också på Curacao i Nederländska Antillerna och vid Three Rivers i USA. De färdiga nafteniska oljorna skeppas från raffinaderierna för mellanlagring i Antwerpen, Houston och Singapore - och därifrån vidare till depåerna och slutligen fram till kunden. För att minska transportbehovet kan i vissa fall olika specialoljor blandas till kundspecifika produkter på plats vid lagringspunkterna. Under året har Nynas börjat utveckla nätverket som en förberedelse för att kunna hantera större volymer av nafteniska specialoljor. Bitumen Nynas bitumenmarknad utgörs av norra och västra Europa, inklusive Storbritannien och baltiska och nordiska länderna. Bitumen tillverkas i Nynäshamn, men också i Göteborg, Dundee och Eastham. Då bitumen måste hållas varmt under transporter för att inte stelna och bli obrukbart kräver detta en väl fungerande logistik. Samtidigt är säkerhets- och miljökraven stränga vilket ställer krav på både fordon och anläggningar. För längre transporter prioriteras sjöfrakt och under året har Nynas tagit två nya fartyg i drift, specialanpassade för just bitumentransporter. Prognoser avgörande Det volatila oljepriset och säsongsvariationen i efterfrågan mellan de olika produkterna ställer stora krav på Nynas förmåga att göra korrekta försäljningsprognoser. Tidscyklerna är långa för transporter från råoljeleverantören till produktionen och därifrån vidare till kund. Detta kan riskera att leda till höga lagerkostnader. Nynas prognoser bygger på en stor kunskap om kundernas verksamhet och ett förtroendefullt långsiktigt samarbete. Det höga och volatila oljepriset innebär också att Nynas arbetar kontinuerligt för att minska sin kapitalbindning. Detta sker genom att bolaget så långt som möjligt strävar efter att minimera sina lager av såväl råolja som färdiga produkter, utan att därför äventyra leveransförmågan. Som en följd av detta minskade lagerhållningen under såväl 2012 som Arbetet kommer att fortsätta under

19 Servicegrad, leveransförmåga och kostnadseffektivitet är ytterst avgörande för Nynas konkurrensförmåga. Nynas arbetar kontinuerligt med att förbättra leveranskedjan hela vägen ut till kund. 15

20 Hållbarhet Nynas arbetar med råolja som sin huvudsakliga råvara. Eftersom det är en ändlig resurs gäller det alltid att söka efter sätt att utnyttja och använda den så intelligent som möjligt. Nynas affärsidé är att uppgradera så stor del av råoljan som möjligt till specialoljor och bitumen, produkter med lång livslängd, och att reducera mängden producerade bränsleprodukter ämnade för snabb förbränning. Nynas utvecklar produkter med nya och bättre egenskaper både funktionellt och miljömässigt För koncernen är det dessutom viktigt att alla steg i processen, från transporterna av råoljan, genom tillverkningsprocessen och ut i distributionskedjan till kunderna, sker effektivt och med ambitionen att kontinuerligt minska energiförbrukning och miljöpåverkan. Ett kontinuerligt pågående och mycket praktiskt hållbarhetsarbete är därför en viktig del av Nynas verksamhet. Ersättare När det gäller Nynas produkter ligger fokus på att förbättra produktens förmåga att lösa kundens behov. Men Nynas tar användandet av råolja ett steg framåt, detta genom att, till exempel, utveckla produkter som både har utmärkta produktegenskaper och samtidigt tillgodoser det ökande behovet av att ersätta hälsovådliga produkter i olika tillämpningar, som exempelvis i däcksoljor. Detta innebär att koncernen alltid måste förstå kundernas verksamhet och behov och samtidigt vara uppdaterad både vad gäller den tekniska utvecklingen och förändringar i lagstiftning. Det gäller att ligga steget före och erbjuda lösningar och produkter som motsvarar eller överträffar de krav som ställs. Fokus För Nynäs innebär hållbar utveckling att man utvecklar och implementerar strategier som säkerställer tillväxt av aktieägarvärde samtidigt som man proaktivt ser till alla intressenters behov, och då speciellt skyddar och bevarar människor och naturresurser för framtida generationer. Hållbarhetsarbetet på Nynas sker med olika fokusområden i olika delar av företaget. Arbetet hålls dock samman på koncernnivå, både för att säkerställa att arbetet sker enligt gemensamma riktlinjer och för att de initiativ som genomförs ska få en tydlig och given plats i en övergripande struktur. Den Sustainability Policy som antogs 2012 är både ett övergripande styrdokumentet och en viktig del i detta arbete. Denna Policy refererar till såväl koncernens HSSE-Q Policy, som till den uppförandekod (Code of Conduct, antagen 2011) som tar upp mänskliga rättigheter, inköpskontroll och förhållandet till konkurrenter. I koden tar Nynas dessutom aktivt avstånd från bestickning och annan korruption. Uppförandekoden ska stötta transparens och öppenhet i förhållande till Nynas olika intressentgrupper. Gemensam bas Avsikten är att skapa ett konsistent handlingssätt som stimulerar till nya och egna initiativ för hållbarhetsarbetet, samtidigt som basen är gemensam. Det är också viktigt att arbetet sker på affärsmässiga grunder och i en takt som gör det möjligt för koncernen att fortsätta att utvecklas positivt. Det praktiska genomförandet sker till stor del delegerat, detta eftersom det styrande, kundens behov, skiljer sig åt mellan de olika produktområdena. Detta medger fokus på den egna verksamheten samtidigt som det ger stöd till kunden, så att produktutnyttjandet kan ske på ett bra och uthålligt sätt. Den decentraliserade modellen innebär att hållbarhetsarbetet hittills har kommit olika långt inom olika delar av koncernen. Produktområdet nafteniska specialoljor fokuserar på frågor som rör hälsa och miljö i användningen av produkter som, till exempel, däcksoljor, skärvätskor och smörjfetter. Ett exempel på detta är den uppdatering av den generiska livscykelstudie (LCI) som nu genomförts för basoljor. Inom produktområdet Bitumen inriktas arbetet på produkter som i sin användning medger minskad energiåtgång och ökad återvinningsgrad. Säkerhet Nynas strävan efter kostnadseffektivitet sammanfaller med ambitionen om miljöhänsyn vid transporter. Detta innebär, bland annat, att längre transporter normalt genomförs sjövägen. Både mark och sjötransporter, liksom förvaring i depåer, styrs av mycket stränga 16

21 Fokus på samarbete Nynas är en av deltagarna i Responsible Care, den kemiska industrins arbetsprogram för att kontinuerligt förbättra säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet. Nynas har också anslutit sig till programmet för hållbar utveckling som utarbetats av International Chamber of Commerce (ICC). En stor del av utvecklingsarbetet sker i olika branschorganisationer som strävar efter att utveckla bättre produkter, t.ex. inom CONCAWE, de europeiska olje bolagens organisation för frågor som gäller miljö, hälsa och säkerhet. säkerhetskrav. Nynas har under 2012 kunnat ersätta äldre fartyg med två nya långtidskontrakterade fartyg för bitumentransporter, båda med högsta säkerhetsklassning. Relevans Under 2013 kommer Nynas att etablera ett antal nya och gamla KPI:er (Key Performance Indicators) för hållbarhetsarbetet. KPI:erna berör uthållighetsarbetets Miljö, Ekonomi och Sociala delområden. De fastställda KPI:ernas relevans och måltal kommer att revideras regelbundet. Ur ett internationellt perspektiv har Nynas valt att vara aktivt inom bland annat CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water in Europe), de europeiska oljebolagens organisation för hälsa, miljö och säkerhet. Detta gör det möjligt för Nynas att driva branschfrågor på europeisk basis. Nynas måste alltid förstå kundernas verksamhet och behov och samtidigt vara uppdaterat både vad gäller den tekniska utvecklingen och förändringar i lagstiftning. 17

22 miljö Den verksamhet Nynas bedriver ställer stora krav på löpande investeringar och kontinuerligt miljöarbete, detta för att så långt som möjligt förebygga eller minska utsläpp i luft och vatten och eliminera eventuella olycksrisker. Nynas driver tre raffinaderier i egen regi i Nynäshamn, i Göteborg och i Dundee i Skottland. Verksamheten är tillståndspliktig och följer miljölagstiftningen i Sverige respektive Skottland. Vid en miljöprövning inför, till exempel, en produktionsökning eller uppförandet av en ny anläggning, upprättas en miljökonsekvensbeskrivning. Den beskriver vad man vill göra och hur den planerade verksamheten eller åtgärderna kommer att påverka människor och miljö. Beskrivningen och en ansökan lämnas i Sverige till Mark- och miljödomstolen som är tillståndsgivare. Efter ett remissförfarande tar domstolen beslut och meddelar miljödomen eller tillståndsbeslutet. I Dundee regleras verksamheteten på motsvarande sätt av myndigheten Scottish Environment Protection Agency som utfärdar tillstånd för drift och produktion. Nynas har även samarbetsavtal med andra raffinaderier. Då Nynas ej har fullständig inblick i hur miljöarbetet bedrivs vid dessa raffinaderier avgränsas informationen i avsnittet Miljö till de anläggningar som Nynas äger. Komplex process Tillståndsprocessen är komplex och noggrann och tar i praktiken ofta flera år i anspråk. Deldomar om till exempel godkända utsläppsnivåer eller förelägganden om fortsatta eller nya utredningar lämnas därför fortlöpande. Nynas tillstånd gäller produktion av bitumen, nafteniska specialoljor och destillat. Bitumen och destillat tillverkas vid samtliga egna raffinaderier, medan nafteniska specialoljor tillverkas vid anläggningen i Nynäshamn, samt i partnerraffinaderier runt om i världen. Nynäshamn Under de senaste åren har stora investeringar genomförts i Nynäshamn, dels för att öka produktiviteten, men också för att förbättra anläggningens miljöprestanda. Nynas var tidigt ute med att gå över till biobränslen för sin ångproduktion, andra investeringar har rört svavelåtervinning och vattenrening. Stora ansträngningar har också gjorts när det gäller sanering av historiska föroreningar från tidigare processer. Nynas nuvarande miljötillstånd för verksamheten i Nynäshamn gäller sedan 2010, då koncernen inledde driften av den nya vätgasanläggningen. Den deldom som kom 2009 och som var en del av tillståndprocessen innehöll 18 villkor och tolv prövotidsförhållanden, varav fem skulle rapporteras senast 2012 och ytterligare fyra under Under 2012 kom en ny deldom från miljödomstolen baserad på de utredningar som genomförts av Nynas. Deldomen avser Nynas energihushållning vid anläggningen och i domen ingår även krav på redovisning till tillståndsmyndigheten vart tredje år när det gäller vilka fortsatta energibesparingsåtgärder koncernen avser att vidta. Energibesparing Koncernen har åtagit sig att genomföra sju åtgärder som sammantaget beräknas ge en energibesparing på sex MW årligen i Nynäshamn. Bland åtgärderna finns, bland annat, minimerad fackling (förbränning) av bränslegas, ett förbättrat underhållsprogram för så kallade ångfällor, förbättrad värmeintegration i destillationsanläggningen samt införandet av ett energiledningssystem. Hösten 2012 invigdes en ny svavelreningsanläggning som, förutom bättre miljöprestanda, också ger högre tillförlitlighet i produktionen, bättre kapacitet och ökad återvinningsgrad. Anläggningen kan köras parallellt med den existerande äldre enheten och de är dessutom sammankopplade i en gemensam nyinstallerad tailgasenhet som ytterligare ökar reningsgraden. Utbyggnaden av vattenreningsanläggningen i Nynäshamn fortsatte. De nya delarna i anläggningen, bland annat ett biofilter, kommer att tas i drift stegvis under Arkéer De försök som Nynas tidigare genomfört när det gäller biologisk nedbrytning av oljerester med hjälp av bakterier och arkéer har varit 18

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! ÅRSREDOVISNING 2011 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 %

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 % I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi oljor som ökar värdet på deras produkter och processer. Oljor med lång livslängd som skapar ett hållbart mervärde. BINDANDE Bitumen binder samman de olika

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012:

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012: Sekab rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport 2012 Tertial 3: Nettoomsättningen är 264 Mkr (416) Bruttovinsten uppgick till 42 Mkr (42) Rörelseresultatet (EBIT) 18 Mkr (-15) Resultat efter finansiella

Läs mer

NCC Roads. Göran Landgren Affärsområdeschef

NCC Roads. Göran Landgren Affärsområdeschef NCC Roads Göran Landgren Affärsområdeschef NCC Roads i NCC-koncernen 2008 Omsättning Antal anställda 19% 21% 11 317 MSEK 4 176 Norrortsleden, Stockholm 2 NCC Roads Värdekedja Kross Asfaltproduktion Asfaltbeläggning

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN SWEDEN N AT U R A L A S S E T S A B ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN VÄRLDSPRODUKTION OCH KONSUMTION AV RÅOLJA 120 000 100 000 Produktion Oljebehov (Per dag i miljoner

Läs mer

26 maj, 2010. Årsstämma 2010. Opus Prodox AB (publ) Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Date

26 maj, 2010. Årsstämma 2010. Opus Prodox AB (publ) Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Date 26 maj, 2010 Årsstämma 2010 Opus Prodox AB (publ) Date Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon Verksamhetsåret 2009 i korthet Finansiell utveckling Omsättning: 214,1 MSEK (143,5)

Läs mer

v: :l lf-; Koncernen Försåljning Resultat efter finansiella intåkter och kostnader sig redan under forsta kvartalet, inte har fcirändrats nämnvärt.

v: :l lf-; Koncernen Försåljning Resultat efter finansiella intåkter och kostnader sig redan under forsta kvartalet, inte har fcirändrats nämnvärt. i ': Koncernen SKF-koncernens försälj ning under första halvåret 1987 ökade, jämfört med motsvarande period foregående år, med 9 procent till9 901 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella intäkter

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ)

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) Kvartal 1 MAJ JULI 2005 Nettoomsättning 7,2 MSEK Rörelseresultat 0,6 MSEK Vinst per aktie 0,02 kr/aktie Breddat produktsortiment

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 3333 DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning av delårsrapport, Q1 2010... 3 Nyckeltal och kommentarer... 3 Finansiell information... 6 Sammanfattning

Läs mer