ÅRSREDOVISNING Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

2 Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar en värld full av Nynas.

3 från råvara till kund Nynas är ett internationellt företag som har en välutvecklad distribution av nafteniska specialoljor och bitumen. Tack vare ett globalt nätverk med depåer, fartyg och tankbilar är det möjligt att leva upp till marknadens högt ställda krav på säkerhet, service och kostnadseffektivitet. Från oljekälla till kund Här kan du följa två exempel på alla de steg som måste till innan den färdiga produkten når slutkunden. Transformatorolja till Singapore Oljan utvinns I området kring Maracaibosjön i Venezuela produceras tunga och trögflytande råoljor. Nynas raffinaderier har anpassats för att förädla den här typen av olja, som lämpar sig väldigt bra för både bitumen och nafteniska specialoljor. fartyg till Europa Puerto Miranda ligger nära sundet som leder ut i Karibiska havet. Där lastas råoljan som ska leve reras till Nynas raffi naderier i Europa. Vanligtvis handlar det om cirka ton per tankfartyg. Varje år går cirka 35 tankfartyg med venezuelansk råolja till Nynäshamn, Dundee, Antwerpen och Göteborg. Råoljan blir destillat I detta fall anländer råoljan till Göteborg. I destillationstornet delas den upp i olika fraktioner som lämpar sig för fortsatt upparbetning. Högst upp i tornet utvinns lätta fraktioner destillat som ska bli nafteniska specialoljor. Med fartyg till Nynäshamn Destillatet skickas med fartyg till Nynäshamn där det genomgår hydrering för att ta bort föroreningar. Dessutom sker en kemisk omvandling som gör att oljorna möter högt ställda krav på funktion hälso- och miljöegenskaper. Ut från processen kommer bland annat en komponent för transformatorolja. Vidare till Antwerpen Komponenten från Nynäshamn skickas med fartyg till Antwerpen. Där färdigställs produkten genom blandning enligt ett specifikt recept. Därmed är transformator oljan Nytro Libra klar för leverans. Med fartyg till Singapore En del av den färdiga transformatoroljan skickas till Singapore för att lagras på en depå där Nynas hyr cisterner. Produkterna transporteras sedan vidare med tankbil till kunderna. Framme hos kunden Leveranserna går bland annat till ABB:s anläggning i Tuas industriområde i Singapore där man tillverkar distributionstransformatorer. Varje färdig transformator fylls med liter olja beroende på kapacitet.

4 Illustration: Nils Jarlsbo Polymermodifierat bitumen (PMB) till Norge Råoljan utvinns Det finns ett par Nordsjöråoljor som passar Nynas produktion. Merparten kommer från ett oljefält knappt 150 kilometer nordöst om Aberdeen i Skottland. Med fartyg till Nynäshamn Råoljan hämtas vid plattformarna med speciella fartyg shuttle tankers. Ett fartyg i kvartalet med cirka ton råolja färdas från fälten i Nordsjön till raffinaderiet i Nynäshamn. Råoljan raffineras När Nordsjöoljan anländer till Nynäshamn lagras den i bergrum. Därifrån pumpas den vidare till de cisterner som försörjer destillationsanläggningen. Efter destillationen får man fram destillat för tillverkning av specialoljor, bitumenkomponenter samt produkter för bränsletillverkning. Raffinaderiet i Göteborg I Göteborg tillverkas flera typer av PMB, polymermodifierat bitumen. Beroende på kundens krav blandas här de nödvändiga komponenterna tillsammans med polymerer som bland annat gör bindemedlet mer flexibelt i låga temperaturer. Med fartyg runt den svenska kusten Den tunga bitumenkomponenten skickas till Göteborg. Nynas har egna fartyg för transporter av bitumen i främst norra Europa. Med tankbil till Norge En stor del av bitumentransporterna sker med fartyg, men i vissa fall används även tankbilar. Transporterna måste leva upp till högt ställda säkerhets- och kvalitetskrav. Framme hos kunden Leveranserna av PMB gick bland annat till Skanska för produktion av asfaltbeläggningar till Gardermoens flygplats utanför Oslo. PMB ger beläggningen högre motståndskraft mot tunga laster och flexibilitet även vid låga temperaturer.

5 INNEHÅlL Nynas har en stark ställning, både geografiskt och pro duktmässigt. För våra nafteniska produkter har vi tecknat flera nya kontrakt i Asien och vi räknar med en högre försäljning än i fjol. Staffan Lennström, VD-ordet sid 4 5 Som en internationell koncern verksam på en global marknad måste Nynas ha förmågan att följa och parera de omvärldsförändringar som hela tiden uppstår, svängningar som skapar både utmaningar och möjligheter. Servicegrad, leveransförmåga och kostnadseffektivitet är ytterst avgörande för Nynas konkurrensförmåga. Därför arbetar Nynas kontinuerligt för att utveckla och förbättra försörjningskedjan, från inköp av råvara till slutkund. LÄS MER PÅ SID 14 LÄS MER PÅ SID 8 Kort om Nynas 2 Året som gått 3 VD-ord 4 Strategi och mål 6 Globala trender 8 Våra produkter 10 Tillverkning 12 Försörjningskedjan 14 Hållbarhet 16 Miljö 18 Säkerhet 20 Medarbetare 22 Forskning och utveckling 24 Riskhantering 26 Bolagsstyrning 31 Styrelse 35 Koncernledning 36 Flerårsöversikt 37 Finansiella räkningar 38 Redovisningsprinciper 48 Noter 54 Förslag till vinstdisposition 82 Revisionsberättelse 83 Nynas historia 84 Ordlista 86 Definitioner 87 LÄS MER PÅ SID 24 Nynas FoU kräver både djup teknisk kunskap och förståelse för kundens verksamhet. Det yttersta målet är att alltid ligga steget före och ha produkter som är klara att möta nya krav när sådana kommer. Styrelsen och verkställande direktören i Nynas AB (pub), organisationsnummer , får härmed avge års redovisning för verksamhetsåret 2012 för moderbolaget och koncernen. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 29 april Koncernens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 29 april Årsredovisningen inklusive revisions berättelse omfattar sidorna 3, Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 3,

6 Kort om nynas Nynas har förändrats avsevärt sedan grundandet över 80 år sedan. Från att vara ett svenskt oljebolag, med tillverkning av allt från bensin och diesel till eldningsolja och smörjmedel, till att vara en ledande internationell koncern specialiserad på nafteniska specialoljor och bitumen. Nynas, ett annorlunda oljebolag Bolagets specialisering skiljer Nynas från de flesta andra oljebolag, som är större och främst erbjuder olja som energikälla i form av bensin och andra bränslen. I dag är Nynas en ledande partner inom områden som transformatoroljor för världens elnät och miljöanpassade oljor för däckproduktion. Försäljningen av nafteniska oljor sker till stora delar av världen. Under de senaste åren har Nynas öppnat kontor och distributionsterminaler på snabbväxande marknader som Kina, Sydkorea, Indien, Ryssland och flera latinamerikanska länder. I Västeuropa är Nynas också en av de ledande leverantörerna av bitumen för produktion av asfalt. Nynas är ledande i en relativt smal nisch inom oljeindustrin, men det bolaget gör syns överallt omkring dig. Vägar, tak, rör, däck, gummi, golv, färg och tidningar är bara några av de tusentals vardagsföremål som på något sätt innehåller Nynas oljor. Även om specialoljor och bitumen är en liten del av oljemarknaden är Nynas idag en stor koncern med försäljningskontor i över 30 länder och ett globalt distributionsnät. Försäljningen överstiger 20 miljarder kronor och cirka 90 procent av försäljningen går på export. Nynas har två internationella ägare, båda fokuserade på oljeindustrin, det venezuelanska oljebolaget Petroleos de Venezuela och finländska Neste Oil. Nyckeltal 1) Koncernen OMSÄTTNING PER PRODUKT MSEK Omsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Nettoresultat Kassaflödet före finansieringsverksamheten Investeringar, brutto Avkastning på eget kapital % -6 9 Soliditet % Räntebärande skulder Medelantal anställda Bitumen 42 % Nafteniska specialoljor 30 % Bränsle 10 % Råolja/övrigt 18 % 1) För definitioner se sidan 87. 2

7 året som gått Året i korthet Oljepriset priset ökade i början av året till 120 USD/fat, föll sedan kraftigt under sommaren till 88 USD/fat och steg på nytt under hösten till 110 USD/fat, bland annat som en följd av den politiska oron i Mellan östern. Den fortsatt svaga världsekonomin ledde till minskad efterfrågan inom flera sektorer, däribland den europeiska bilindustrin som är en viktig slutanvändare av nafteniska specialoljor. Marknaden för transformatoroljor fortsatte dock att utvecklas positivt och i oktober 2012 nådde Nynas månadsförsäljning en rekordvolym inom denna produktgrupp. Trots det svaga konjunkturläget 2012 nådde Nynas en total försäljningsvolym för nafteniska specialoljor som var i stort sett oförändrad från Den europeiska bitumenmarknaden präglades även under 2012 av minskad efterfrågan, sjunkande marginaler och fortsatt konsolidering. Den skandinaviska bitumenmarknaden utvecklades emellertid relativt väl och Nynas lyckades även stärka sin position på den viktiga marknaden i Storbritannien. Resultatet efter finansnetto uppgick till -52 MSEK (454). Soliditeten uppgick till 36 procent (35). Hösten 2012 invigdes en ny svavelreningsanläggning i Nynäshamn. Investeringen på cirka 600 miljoner kronor bidrar till att öka tillförlitlig heten i produktionen, samt till att minska Nynas miljöpåverkan. OMSÄTTNING , MSEK RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER , MSEK KASSAFLÖDET FÖRE FINANSIERINGSVERKSAMHETEN , MSEK

8 VD-ord När vi summerar resultaten 2012 så måste jag konstatera att, trots att vår omsättning växte, så redovisar vi för första gången på länge ett negativt resultat. Å andra sidan, har vi under året lyckats bättre än någonsin tidigare vad gäller säkerhet, tillförlitlighet, minskad energiförbrukning och bättre utnyttjandegrad av råoljan. Marknaden för transformatorolja var fortsatt stark. Uppgraderingar av elnät, utbyggnad av vindkraft i bland annat Europa, och fortsatt industrialisering i Kina, Indien och Sydamerika, skapar en ökande efterfrågan. vi har dessutom framgångsrikt pressat ner det arbetande kapitalet, både vad gäller lager och betalningstider. Trots ett netto resultat på minus 34 MSEK, presterade vi ett positivt kassaflöde på cirka 350 MSEK. Den finansiella nedgången i västvärlden blev både bredare och djupare än vad vi förutsett. Att många viktiga kunder inom industrin gick på lågfart under året, samtidigt som infrastruktursatsningar lades på is i väntan på bättre tider, påverkade både volymer och priser. Förseningen av övertagandet av Shells basoljeanläggning i Harburg innebar extra kostnader under året. Det höga oljepriset under våren och ett lägre pris under högsäsongen var också ogynnsamt ur resultatsynpunkt. Reparationerna efter branden i Nynäshamnsraffinaderiet hösten 2011 var klara i mars Kostnaderna blev omfattande, men täcktes till största delen av våra försäkringar. Det blev dock en stor utmaning att ordna med leveranserna till våra kunder under denna period. Vi klarade detta i stort sett utan störningar, men till priset av höga logistikkostnader. Resultatet för 2012 blev inte enligt förväntan, men det är viktigt att påpeka att Nynas fortfarande är en stark koncern med en tydlig tillväxtstrategi för nafteniska specialoljor. För 2013 räknar vi med att få ett godkännande från EU för övertagandet av raffinaderiet i Harburg. Vi känner oss trygga med de åtgärder vi vidtagit för att minska råvaruexponeringen, öka kostnadseffektiviteten och också trygga i att de nya försäljningskontrakten, både inom Nafteniska specialoljor och Bitumen, ska ge oss en acceptabel lönsamhet under Marknadsutblick Inom bitumen har produktionen anpassats för ett bättre kapacitetsutnyttjande. De skandina- 4

9 viska marknaderna gick relativt bra under 2012 och vi stärkte våra positioner på den viktiga marknaden i Storbritannien. Att förbättra vår lönsamhet på den kontinentala bitumenmarknaden blir däremot en fortsatt utmaning där vi söker en tillfredställande lösning. För våra nafteniska specialoljor var marknaden för transformatorolja fortsatt stark. Uppgraderingar av elnät, utbyggnad av vindkraft i bland annat Europa, och fortsatt industrialisering i Kina, Indien och Sydamerika, skapar en ökande efterfrågan. Värre var det för de av våra produkter som går till fordonsindustrin. Nedskärningar inom främst europeisk bilindustri, påverkade Nynas negativt. Cirka 40 procent av produktionen av nafteniska produkter används inom denna industri i form av, till exempel, smörjfetter och däcks- och metallbearbetningsoljor. Den totala försäljningsvolymen av nafteniska specialoljor var under 2012 i stort densamma som under 2011, vilket, med tanke på konjunkturläget, är ett gott betyg för vår globala försäljnings- och tekniska serviceorganisation. Investeringar för framtiden Hårda miljö- och säkerhetskrav är tekniskt och kostnadsmässigt en utmaning för små raffinaderier, något som leder till en löpande konsolidering i branschen. Vi har under de senaste åren kunnat genomföra målmedvetna investeringar i infrastruktur med förbättrad miljöprestanda, effektivare produktion, högre tillgänglighet och högre säkerhet som mål. Hösten 2012 invigde vi en ny svavelreningsanläggning i Nynäshamn. Den tidigare färdigställda vätgasanläggningen och andra genomförda förbättringar i Nynäshamn utgör nu en mycket bra bas att bygga på för framtiden. Tillförsikt inför framtiden Marknadsutvecklingen för 2013 är fortsatt osäker. Vår bedömning är att vi kommer att sälja mer bitumen på den nordiska marknaden jämfört med 2012, medan vi ser en svagare marknad i Storbritannien och fortsatt hård konkurrens på kontinenten. Nynas har dock en stark ställning, både geografiskt och produktmässigt. För våra nafteniska produkter har vi tecknat flera nya kontrakt i Asien och vi räknar med en högre försäljning än i fjol. Vi hoppas också på att den europeiska bilindustrin under senare delen av året ska ha återhämtat sig något från den djupa svacka den nu befinner sig i. Oavsett marknadsutvecklingen ligger grunden till vår framgång i vår tillgång till kunniga och motiverade medarbetare. Därför är det glädjande att vi nu, förutom att kontinuerligt utveckla våra medarbetare och säkerställa vår kompetensbas, också ser en ny generation ledare stiga fram, mer internationell och med en större mångfald ur flera aspekter. Jag känner en stor trygghet i att vi har rätt kompetens och en bra organisation som kan möta kundernas krav, nu och i framtiden. Nynas driver utvecklingen, tekniskt och miljömässigt. Vi vidareutvecklar olja och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi skapar nytta och värde för våra kunder. Vi är med där det händer. Staffan Lennström, VD Vi har under de senaste åren kunnat genomföra målmedvetna investeringar i infrastruktur med förbättrad miljöprestanda, effektivare produktion, högre tillgänglighet och högre säkerhet som mål. 5

10 strategi och mål Nynas har sedan länge ett starkt fokus på två produktområden, dels nafteniska specialoljor som används i en rad olika industriella applikationer, från kylning av transformatorer till däcktillverkning och tryckfärg, dels bitumen, som främst används som bindemedel i asfalt. Nynas har över tid byggt upp ett stort kunnande om de olika kundernas verksamheter och specifika behov, ett kunnande som lagt grunden till flera mångåriga samarbeten. Baserat på teknisk kompetens kan Nynas därför bidra till att utveckla kundens verksamhet och affär, och samtidigt själva fortsätta att vara ett starkt och livskraftigt företag. Koncernens styrelse har beslutat om den övergripande strategi som ligger till grund för Nynas planering, styrning och kontroll. Nynas verksamhet bygger på fem strategiska huvudriktningar. 1: Tillväxt inom nafteniska specialoljor Nynas har en stark position som leverantör av nafteniska specialoljor på den globala marknaden. Det finns, förutom den underliggande industriella tillväxten i världen, speciellt i Asien och Latinamerika, flera skäl till att en ökad efterfrågan kan förväntas inom denna nisch på marknaden. Ökade miljökrav medför en ökad efterfrågan då nafteniska oljor kan ersätta hälso- och miljöfarliga produkter som tidigare använts. Den tekniska utvecklingen inom tillverkning av paraffiniska specialoljor som nu pågår, medför att den nya generationen av dessa produkter saknar vissa av de egenskaper som tidigare raffinaderiteknik gav. Den förändring av, till exempel, dessa oljors lösande förmåga som ägt rum medför att nya applikationsområden öppnas där de speciella egenskaperna hos nafteniska oljor kan ge fördelar. Nynas har också en ledande roll som leverantör av transformatorolja, ett produktområde som gynnas av att överförings- och distributionssystem för elkraft byggs ut i exempelvis Brasilien, Indien och Kina, men också då elnäten i västvärlden behöver uppdateras och utökas i takt med att till exempel vindkraften byggs ut. Koncernen har en stark marknads- och serviceorganisation och är redo att ta del av tillväxten. Nynas möjlighet att växa på denna marknad har varit begränsad av den tillgängliga tillverkningskapaciteten. Genom det planerade förvärvet av basoljeanläggningen i Harburg och den planerade ombyggnaden av denna, försvinner emellertid denna begränsning. Exempel: Ett marknadssegment där Nynas vuxit under 2012 är däcksoljor. Här ersätter nafteniska specialoljor de tidigare använda aromatiska extrakten. Teknikskiftet drivs av strängare hälso-, säkerhets-, och miljökrav på slutprodukten bildäck. 2: Stark position på bitumenmarknaden Bitumen är i Västeuropa en mogen marknad med begränsad volymtillväxt. Marknaden är regional och Nynas mål är att vara den ledande aktören på de marknader där företaget är verksamt. Det innebär även att Nynas arbetar konsekvent med att tillhandahålla ett brett produktprogram med särskilt fokus på utvecklade produktegenskaper som kan ge kunderna ökat mervärde. Uppgraderade produkter som emulsioner och polymermodifierade produkter ger kunderna möjligheter att skapa asfaltprodukter med högre slitstyrka och förbättrad bullerdämpning. Möjligheten att leverera bitumen som kan användas i asfalt med sänkta utläggningstemperaturer är ett annat område som stärker den marknadsledande rollen. Exempel: Trots minskad total försäljningsvolym har Nynas har under året ökat sina leveranser av polymermodifierat bitumen på den nordiska marknaden. 3: Balanserad råvaruförsörjning Vid tillverkning av både nafteniska specialoljor och bitumen är råvaruvalet kritiskt för att kunna uppnå de önskade produktegenskaperna. För att få god ekonomi i tillverkningen gäller också att råvaruinköpen matchar efterfrågesituationen. Efterfrågan på bitumen är mer säsongsbetonad, till skillnad från den jämnare efterfrågan på nafteniska specialoljor. För att möta dessa utmaningar gäller det för Nynas att utveckla lösningar som på bästa sätt möter dessa krav. Koncernen har dessutom en ansvarfull leveransposition gentemot många kunder och det är viktigt att olika råvarualternativ utvecklas för att minska sårbarheten vid eventuella störningar i leveranskedjan. Målet är att ingen enskild leverantör ska stå för mer än 50 procent av de totala råvaruleveranserna till koncernen. Exempel: Trots en allvarlig brand i anläggningen i Nynäshamn hösten 2011, lyckades koncernen möta kundbehoven under det första halvåret 2012, detta genom att ändra planerad tillverkning och råvaruval för övriga anläggningar inom koncernen. 4: Optimalt utnyttjande av tillverknings utrustningen Nynas tillverkningsprocesser är kapitalintensiva och förutsätter ett högt kapacitetsutnyttjande. Nynas produkter är dessutom viktiga insatsvaror i kundernas verksamheter och tillverkningen har därmed höga krav på tillförlitlighet. Under de senaste åren har koncernen investerat stora resurser i utrustning och personal, främst avseende anläggningarna i Nynäshamn, med ambitionen att öka tillförlitlighet och kapacitet. Det investeringsprogram på cirka två miljarder kronor som genomförts under de senaste fem åren börjar nu bära frukt. Under året kunde mycket goda resultat rapporteras från Nynäshamnsanläggningen. Exempel: Under året färdigställdes en ny svavelåtervinningsanläggning i Nynäshamn. När anläggningen startas i början av 2013 kommer raffinaderiets miljöprestanda att förbättras. Den tidigare kapacitetsbegränsningen avseende svavelåtervinning är nu åtgärdad. 5: Kundfokus och effektivitet Nynas strävar alltid efter att hålla ett starkt kundfokus och efter att ha en effektiv organisation som understödjer detta. En kunddriven försäljnings- och marknadsorganisation som stöds av kompetenta centrala stödfunktioner utgör den organisatoriska strukturen. Ett intensivt 6

11 Under året kunde mycket goda resultat för tillförlitligheten rapporteras från Nynäshamnsanläggningen. produktinriktat forsknings- och utvecklingsarbete och ett effektivt varuflöde utgör andra förutsättningar för att lyckas i marknadsarbetet. Exempel: Under året tecknades ett långsiktigt hyresavtal avseende två nya specialdesignade bitumenfartyg. Detta säkerställer koncernens möjligheter att möta kundernas krav på leveranssäkerhet. I detta fall gäller det speciellt inom den nordiska regionen, som har en mängd leveransplatser kring kusterna. Mål och målstyrning Nynas finansiella mål är att säkerställa långsiktig lönsamhet och att öka tillgångarnas värde. Detta har formulerats som en förväntad avkastning på sysselsatt kapital på minst 13 procent över en konjunkturcykel. Målsättningen är dessutom att skuldsättningsgraden skall ligga intervallet procent (årligt genomsnitt av Nettoskuld /Eget kapital). För årets utfall se sid 37, nyckeltal. Koncernens operativa mål är kopplade till en eller flera av de fem strategiska inriktningarna. Målen utvärderas och uppdateras årligen för att säkerställa deras relevans för verksamheten. Utöver koncernens övergripande finansiella och operativa mål har affärsområden och produktionsorganisation egna detaljerade mål kopplade till deras respektive verksamhet på en mer delegerad och lokal nivå. Koncernens operativa mål för 2012: Minskad frekvens av personskador (Total Recordable Injuries, TRI) Ökad tillförlitlighet i Nynäshamns specialoljeproduktion (Reliability Nynäshamn NSP Plant) Ökad försäljningsvolym av specialoljor Ökat resultat före räntor, avskrivningar och skatt (EBITDA) Målet för minskat antal olycksfall är kopplat till Nynas fokus på medarbetarna och deras betydelse för verksamheten. Det är också en förutsättning för att nå övriga mål som är kopplade till effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet. Tillförlitlighetsmålet är vidare kopplat till mål för ökad produktions kapacitet, i sig en förutsättning för tillväxt, en hög EBITDA-nivå, samt högre avkastning på arbetande kapital och en lägre skuldsättningsgrad. mål Mål 2012 utfall 2012 mål 2013 PersonskadeUTFALL (TRI Antal olyckor per miljoner ARBETStimmar) 6,0 4,3 Den bärande delen i det kontinuerligt pågående förbättringsarbetet inom säkerhet utgörs av den koncernövergripande HSSE & Q-policyn. Denna, i kombination med löpande interna säkerhetsprogram, ledde till ett förbättrat utfall för ,5 Tillförlitlighet i Nynäshamns specialoljeproduktion (andel tid med godkänd kapacitet och kvalitet) 95 procent 95 procent Under de senaste åren har stora investeringar genomförts för att skapa en mer flexibel, kostnadseffektiv, säker, tillförlitlig och miljöanpassad produktion. Genom detta uppnådde Nynas tillförlitlighetsmålet för procent Ökad FörsäljningSVolym specialoljor 850 kton 696 kton Den allmänna konjunktur nedgången, i kombination med den inträffade förseningen av det planerade övertagandet av raffinaderiet i Harburg, medförde att målet för 2012 inte uppnåddes. 800 kton Resultat före avskrivningar, räntor o skatt (EBITDA) MSEK 581 MSEK Den allmänna konjunkturnedgången, volatila råvarukostnader och effekterna av branden i Nynäshamn hösten 2011 innebar att målet för 2012 inte uppnåddes. Målet för 2012 var dessutom baserat på att ökad produktionskapacitet skulle erhållas genom övertagande av raffinaderiet i Harburg i Tyskland. Denna affär är försenad och ingen kapacitetsökning ägde rum under EBITDA MSEK 7

12 Globala Trender Som en internationell koncern verksam på en global marknad måste Nynas ha förmågan att följa och parera de omvärldsförändringar som hela tiden uppstår, svängningar som skapar både utmaningar och möjligheter. Utmaningar i form av stigande oljepriser och lågkonjunktur, möjligheter att driva utvecklingen av nya och säkrare produkter med bättre miljöprestanda och därigenom förstärka sin ledande marknadsposition. Agecom Produtos de Petroleo i Brasilien som bland annat tillverkar industriella smörjmedel använder ett flertal basoljor från Nynas. Den nedgång i världsekonomin som inleddes redan under åren fortsatte även under Året präglades av låg eller negativ tillväxt på många områden och stor finansiell oro i främst södra Europa, men också på den viktiga amerikanska marknaden. I takt med att den finansiella krisen blev djupare fortsatte såväl företagens investeringar som privatkonsumtionen att minska, något som fick tillverknings- och verkstadsindustrin att ytterligare dra ner på produktionstakten. För Nynas del ledde de minskade produktionsvolymerna till minskad efterfrågan på till exempel specialoljor som insatsvara för tillverkning av metallberbetningsoljor och däck inom bilindustrin. Sparåtgärder Även en stor del av de infrastruktursatsningar som ofta använts av den offentliga sektorn som konjunkturbalanserande åtgärder uteblev under året. Flera europeiska regeringar beslutade om stora sparåtgärder, något som påverkade såväl Nynas som andra europeiska bitumenleverantörer. Oljepriset var volatilt, efter en kraftig nedgång under sommaren då priset sjönk under 90 USD/fat, steg prisnivån återigen under hösten, bland annat som en följd av den politiska oron i Mellanöstern. Ett högt oljepris ökar Nynas kapitalbindning. Koncernen vidtar fortl öpande åtgärder för att minska lagerhållningen och därmed kapitalbindningen. Oljeprisets utveckling har ett starkt genomslag på marknadspriserna i de segment där Nynas verkar. Nynas kan därför till stor del i sin prissättning kompensera för högre råvarukostnader, något som dock hela tiden sker med fördröjning, varför rörelseresultatet temporärt kan påverkas. Oljeprisets utveckling, USD 1) ) Genomsnittligt månadspris för Brent i USD/fat 8

13 Adtek i Malaysia använder Nynas processolja för tillverkning av vidhäftningsmedel för hygienprodukter som till exempel blöjor. Nya möjligheter Krav på bättre miljöprestanda och förbättrad energihushållning i kombination med nya tekniska landvinningar, driver produktutvecklingen framåt. En ny generation basoljeraffinaderier håller på att ta över, vilket skapar nya möjligheter för nischen nafteniska specialoljor. Som ett starkt specialiserat företag skiljer sig Nynas i allt väsentligt från de flesta andra aktörer i raffinaderiindustrin. Den absolut övervägande delen av de cirka 90 1) miljoner fat råolja som varje dag utvinns världen runt används för att tillverka olika sorters bränslen. Bara några få procent används i applikationer där man utnyttjar oljans unika förmåga att smörja, binda och skydda. För Nynas är de bränslen som alltid är en del av resultatet när råoljan raffinerats däremot en ren sidoström. Istället arbetar Nynas att för att så långt som optimera andelen nafteniska specialoljor och bitumen som utvinns ur oljan. Vid tillverkning av olika typer av syntetiskt gummi utnyttjas den höga renheten och den höga lösligheten hos Nynas oljor. Global konjunktur Efterfrågan på nafteniska specialoljor är delvis knuten till den globala konjunkturcykeln. En minskad industriproduktion innebär generellt ett minskat behov av basoljor för industriella smörjmedel och metallbearbetningsoljor. Färre producerade bilar ger på samma sätt ett minskat behov av däckoljor. Samtidigt påverkas inte den långsiktiga utbyggnaden av elnät som sker för att möta tillväxt och fortsatt industrialisering av till exempel Indien, Kina och Sydamerika, på samma sätt av konjunkturen. Detta gör att marknaden för transformatoroljor fortsätter att utvecklas positivt. Nynas är marknadsledande på detta produktområde och i oktober 2012 nådde Nynas månadsförsäljning av transformatoroljor all time high Konkurrensmässigt möter Nynas både stora internationella oljebolag, och mindre, men mer nischade lokala företag med inriktning på paraffiniska och nafteniska specialoljor. I Kina finns, till exempel, en stor inhemsk marknad som till en del betjänas av lokala och nationella producenter. Marknaden konsolideras Den europeiska bitumensektorn har drabbats hårt av den finansiella nedgången. Minskade investeringar i nybyggnation och underhåll har under tre år i rad kraftigt drivit ner den samlade efterfrågan. Det har i sin tur lett till en överkapacitet, sjunkande marginaler och vidare till en konsolidering av marknaden. Allt fler av Nynas europeiska konkurrenter, regionala såväl som nationella, har valt att lämna produktområdet eller att helt eller delvis stänga ner produktionsanläggningar. Detta kan leda till en underkapacitet när efterfrågan återigen stiger, då återstart av stängda anläggningar kan vara kostnadskrävande. Nynas har en stark marknadsposition, främst i norra Europa och i Storbritannien har istället valt att arbeta med effektiviseringar av organisation, anläggningar och distributionskedja och för att vara väl representerat och rustat för att möta en efterfrågeuppgång. Bättre egenskaper Utveckling av bitumentyper med förbättrade egenskaper som efterfrågas av kunderna, som till exempel, högre slitstyrka, bättre bullerdämpning och bättre återvinningsegenskaper är en annan väg för Nynas att upprätthålla marginaler och marknadsposition på en just nu krympande marknad. 1) EIA, US Energy Information Administration 9

14 våra produkter Nynas produkter bygger alla på råolja, men har ändå mycket olika egenskaper. Råoljan processas dels till de nafteniska specialoljor, som används för att isolera transformatorer, smörja vindkraftverk eller minska rullmotståndet i bildäck, dels till bitumen som är bindemedlet i den asfalt som läggs på våra vägar. Kunskap om kundernas verksamhet och behov är nyckeln till framgång. Produkt Användning ANDEL AV OMSÄTTNING 1) Transformatoroljor Elektrisk isolering och kylning av elektriska transformatorer 20 % 18 % Naphtenics Processoljor Basoljor Oljor för kemisk och teknisk tillverknings industri. Ingår i, exempel vis, industrigummi, bläck, lim och termoplaster 7 Komponent i skärvätskor för metallbearbetning, hydrauloljor, fetter och andra industriella smörjmedel 10 % 7 % % 12 % Däckoljor Ingår som mjukgörare i de gummi blandningar som används för till verkning av bildäck 4 % 5 % Bitumen: Bindemedel Regular, Extra och Premium Bindemedel för asfalt avsett för väg- och ytbeläggningar 55 % 55 % Bitumen Bitumen: Industriella applikationer Takpapp och specialapplikationer inom områden som till exempel rostskydd 4 % 4 % 10 1) Respektive produkts andel av den del av omsättningen som omfattar bitumen och nafteniska specialoljor.

15 Basoljor Transformatoroljor Processoljor Bitumen Däcksoljor Geografisk marknad Drivkrafter i marknaden Kunder Globala kunder Utbyggnad av elnät i utvecklings länder Nyinvesteringar och uppgradering av elnät i Europa och USA Övergång till nya energislag Transformatortillverkare Elbolag Elproducenter Globala kunder Behovet av och efterfrågan på avancerade skräddarsydda produkter öppnar nya marknader, där servicegrad och kompetens är avgörande för framgång Främst kemisk industri och process industri Globala kunder Globalt skifte inom tekniken för att framställa paraffiniska basoljor öppnar nya möjligheter för nafteniska produkter Industriella tillverkare av smörjmedel, skärvätskor och hydrauloljor Globala kunder, USA, Europa, Asien Miljölagstiftning Ökade krav på prestanda för slutprodukten Polymertillverkare med däcktillverkare som slutkund, däcktillverkare direkt Norra Europa, Storbritannien, Norden Offentligt finansierad utbyggnad och upprustning av vägnät och infrastruktur Teknikutveckling inom vägbyggnadsindustrin Ökade krav på prestanda och teknikutveckling för asfaltbeläggningar Bygg- och anläggnings företag Norra Europa, Storbritannien, Norden Bygg- och underhållskonjunktur, konkurrens läge mot alternativa tekniska lösningar Tillverkare av takpapp, rör med mera 11

16 Tillverkning Raffinaderierna utgör kärnan i Nynas verksamhet. Det är här som råoljan processas till de produkter i form av nafteniska specialoljor för olika ändamål som sedan säljs på världsmarknaden och till det bitumen som används för att underhålla och bygga ut den nordeuropeiska infrastrukturen. Nynas har egna raffinaderier i Nynäshamn, Göteborg och i Dundee i Skottland. Tillsammans med Shell drivs ytterligare ett i engelska Eastham. Det finns också inköpsavtal med andra raffinaderier, bland annat i USA, Belgien och Västindien. Nynas har tre egna raffinaderier, det ursprungliga finns i Nynäshamn, som också har gett koncernen sitt namn, de två övriga finns i Göteborg och i Dundee i Skottland. Utöver detta driver Nynas ytterligare ett raffinaderi i engelska Eastham, då i form av ett samriskbolag med Shell. Ytterligare produktionsresurser har säkerställts genom inköpsavtal med andra raffinaderier, främst i Three Rivers i Texas USA, på Curacao i Västindien och i belgiska Antwerpen. När de råoljor som valts för produktionen processas faller resultatet ut i tre delar; nafteniska specialoljor, bitumen och restprodukten bränsle. Nynas strävar efter ett optimalt utfall av antingen specialoljor eller bitumen och att andelen som utgörs av bränsle ska bli så liten som möjligt. Det är önskvärt att kunna säsongsanpassa produktionen, då efterfrågan på bitumen är högre under årets varma månader då det är lämpligt att lägga asfalt, medan efterfrågan på nafteniska specialoljor är mer jämn över verksamhetsåret. Det innebär att Nynas produktionsanläggningar måste var flexibla vad gäller råvaruanvändning. Utökad kapacitet Tillverkningen av de nafteniska specialoljor som utgör Nynas snabbast växande produktområde, sker främst i Nynäshamn i Sverige, kompletterad av inköpsavtal i Curacao och Three Rivers. Förutsatt att EU-myndigheterna ger sitt tillstånd kommer Nynas under 2013 att, genom ett övertagande av raffinaderiet i Hamburg-Harburg i norra Tyskland, utöka sin kapacitet för produktion av nafteniska specialoljor. Bitumen, där det idag finns ett stort överskott i produktionskapacitet på marknaden i Västeuropa, tillverkas i Göteborg, Eastham, Dundee, Antwerpen och i Nynäshamn. Delar av marknaden, främst Finland försörjs via raffinaderiet i finländska Nådendal, där Neste Oil är ägare. Hösten 2011 drabbades raffinaderiet i Nynäshamn av en omfattande brand som slog ut delar av produktionen. Återuppbyggnadsarbetet var tack vare stora insatser klart redan efter fem månader och driften kunde då återupptas till fullo. Under stilleståndet utnyttjades den tillgängliga produktionskapaciteten i Göteborg och Dundee på ett framgångsrikt sätt för att svara på kundernas efterfrågan. Miljöanpassning Under de senaste åren har stora investeringar genomförts i raffinaderierna, främst i Nynäshamn. Syftet har varit att skapa en mer flexibel, kostnadseffektiv, säker, tillförlitlig och miljöanpassad produktion. Den anläggning för produktion av vätgas till hydreringsprocessen som togs i bruk i Nynäshamn under 2010 drivs sedan 2011 med naturgas, som ersatte den råbensin som tidigare användes som råvara. Anläggningen i kombination med naturgasen, har medfört såväl minskade driftskostnader samt högre tillförlitlighet och kapacitet i produktionen, samtidigt som utsläppen av koldioxid (CO2) minskat avsevärt. Hösten 2012 invigdes en ny svavelreningsanläggning, också den i Nynäshamn. Investeringen på cirka 600 miljoner kronor bidrar till att öka tillförlitligheten i produktionen, samt att minska Nynas miljöpåverkan. Anläggningen kan drivas i kombination med den tidigare reningsanläggningen. Detta ökar raffinaderiets tillgänglighet, eftersom det nu finns två enheter som kan backa upp varandra. Investeringar Det fortsatta basinvesteringsbehovet för att upprätthålla driften och klara uppställda säkerhets- och miljökrav uppgår till cirka 300 miljoner kronor per år. Studier pågår för att identifiera möjligheter till produktionshöjningar i Nynäshamn, baserat på modifieringar av de existerande processanläggningarna. När det gäller övertagandet av raffinaderiet i Harburg är planerna för den nödvändiga 12

17 Hösten 2012 invigdes en ny svavelreningsanläggning, i Nynäshamn. Investeringen på cirka 600 miljoner kronor bidrar till att öka tillförlitligheten i produktionen och minskar Nynas miljöpåverkan. ombyggnaden färdiga. Det integrationsarbete som behövs för att inlemma raffinaderiet i Nynas produktion kan inledas omgående när EU lämnat tillstånd. Nynas bedömning är att övertagandet av produktionen kan startas i ett första steg cirka ett halvår efter godkännandet. Nynas använder oljans unika egenskaper att smörja, binda, isolera och lösa för att skapa nya och innovativa kundapassade produkter för till exempel tillverkning av tätningar och packningar. Utvärdering Tillverkningen vid Nynas egna raffinaderier och anläggningar utvärderas månatligen baserat på fastställda mätetal, så kallade Key Performance Indicators (KPI). Mätetalen innefattar, till exempel tillgänglighet, produktion- och kostnadsnivåer, säkerhet i form av olycksfall och grad av miljöpåverkan. KPI:erna utvärderas och revideras årligen för att vara relevanta för verksamheten. Nynas Raffinaderier 2012 Nynäshamn Göteborg Dundee Eastham 50% Produktion nafteniska specialoljor, kton Produktion Bitumen, kton Tillgänglighet NSP/Destillation % Basinvesteringar, MSEK N/A Investering i anläggningstillgångar, MSEK Koncernen Basinvesteringar Nyinvesteringar Totalt

18 FÖRSÖRJNINGSKEDJAN En nyckel till framgång för Nynas ligger dels i tillgången till rätt råolja och andra råmaterial, dels i tillgången till ett distributionsnät som säkerställer att rätt produkter levereras i rätt kvantiteter och i rätt tid till krävande kunder, oavsett var i världen de finns. Under året tecknade Nynas ett hyresavtal avseende två nya specialdesignade fartyg för transport av bitumen. LAGERVOLYMER I DECEMBER kton Servicegrad, leveransförmåga och kostnadseffektivitet är ytterst avgörande för Nynas konkurrensförmåga och därför arbetar Nynas kontinuerligt för att utveckla och förbättra försörjningskedjan, från inköp av råvara till slutkund. För att minska beroendet av enskilda leverantörer och för att effektivisera logistiken har bolaget under de senaste åren breddat sin portfölj av alternativa råoljor och andra råmaterial för tillverkningen. Råoljor från, till exempel, Brasilien, Australien och Nordsjön har identifierats, utvärderats och bedömts innan de testkörs i Nynas laboratorier och slutligen processas rutinmässigt Tillgång till råvaror med de rätta egenskaperna är en nödvändighet för att Nynas med sina produkter ska kunna uppnå de produktegenskaper som efterfrågas av marknaden och som samtidigt svarar mot högt ställda krav vad gäller säkerhet och miljöprestanda. Nynas strävar dessutom efter att kunna utnyttja råvarorna effektivt, detta för att vid varje enskilt tillfälle uppnå en optimal mix av bitumen och nafteniska specialoljor som slutprodukter, totalt sett och anpassat efter säsong. Specialoljor Nafteniska specialoljor tillverkas främst vid Nynas raffinaderi i Nynäshamn, men också på Curacao i Nederländska Antillerna och vid Three Rivers i USA. De färdiga nafteniska oljorna skeppas från raffinaderierna för mellanlagring i Antwerpen, Houston och Singapore - och därifrån vidare till depåerna och slutligen fram till kunden. För att minska transportbehovet kan i vissa fall olika specialoljor blandas till kundspecifika produkter på plats vid lagringspunkterna. Under året har Nynas börjat utveckla nätverket som en förberedelse för att kunna hantera större volymer av nafteniska specialoljor. Bitumen Nynas bitumenmarknad utgörs av norra och västra Europa, inklusive Storbritannien och baltiska och nordiska länderna. Bitumen tillverkas i Nynäshamn, men också i Göteborg, Dundee och Eastham. Då bitumen måste hållas varmt under transporter för att inte stelna och bli obrukbart kräver detta en väl fungerande logistik. Samtidigt är säkerhets- och miljökraven stränga vilket ställer krav på både fordon och anläggningar. För längre transporter prioriteras sjöfrakt och under året har Nynas tagit två nya fartyg i drift, specialanpassade för just bitumentransporter. Prognoser avgörande Det volatila oljepriset och säsongsvariationen i efterfrågan mellan de olika produkterna ställer stora krav på Nynas förmåga att göra korrekta försäljningsprognoser. Tidscyklerna är långa för transporter från råoljeleverantören till produktionen och därifrån vidare till kund. Detta kan riskera att leda till höga lagerkostnader. Nynas prognoser bygger på en stor kunskap om kundernas verksamhet och ett förtroendefullt långsiktigt samarbete. Det höga och volatila oljepriset innebär också att Nynas arbetar kontinuerligt för att minska sin kapitalbindning. Detta sker genom att bolaget så långt som möjligt strävar efter att minimera sina lager av såväl råolja som färdiga produkter, utan att därför äventyra leveransförmågan. Som en följd av detta minskade lagerhållningen under såväl 2012 som Arbetet kommer att fortsätta under

19 Servicegrad, leveransförmåga och kostnadseffektivitet är ytterst avgörande för Nynas konkurrensförmåga. Nynas arbetar kontinuerligt med att förbättra leveranskedjan hela vägen ut till kund. 15

20 Hållbarhet Nynas arbetar med råolja som sin huvudsakliga råvara. Eftersom det är en ändlig resurs gäller det alltid att söka efter sätt att utnyttja och använda den så intelligent som möjligt. Nynas affärsidé är att uppgradera så stor del av råoljan som möjligt till specialoljor och bitumen, produkter med lång livslängd, och att reducera mängden producerade bränsleprodukter ämnade för snabb förbränning. Nynas utvecklar produkter med nya och bättre egenskaper både funktionellt och miljömässigt För koncernen är det dessutom viktigt att alla steg i processen, från transporterna av råoljan, genom tillverkningsprocessen och ut i distributionskedjan till kunderna, sker effektivt och med ambitionen att kontinuerligt minska energiförbrukning och miljöpåverkan. Ett kontinuerligt pågående och mycket praktiskt hållbarhetsarbete är därför en viktig del av Nynas verksamhet. Ersättare När det gäller Nynas produkter ligger fokus på att förbättra produktens förmåga att lösa kundens behov. Men Nynas tar användandet av råolja ett steg framåt, detta genom att, till exempel, utveckla produkter som både har utmärkta produktegenskaper och samtidigt tillgodoser det ökande behovet av att ersätta hälsovådliga produkter i olika tillämpningar, som exempelvis i däcksoljor. Detta innebär att koncernen alltid måste förstå kundernas verksamhet och behov och samtidigt vara uppdaterad både vad gäller den tekniska utvecklingen och förändringar i lagstiftning. Det gäller att ligga steget före och erbjuda lösningar och produkter som motsvarar eller överträffar de krav som ställs. Fokus För Nynäs innebär hållbar utveckling att man utvecklar och implementerar strategier som säkerställer tillväxt av aktieägarvärde samtidigt som man proaktivt ser till alla intressenters behov, och då speciellt skyddar och bevarar människor och naturresurser för framtida generationer. Hållbarhetsarbetet på Nynas sker med olika fokusområden i olika delar av företaget. Arbetet hålls dock samman på koncernnivå, både för att säkerställa att arbetet sker enligt gemensamma riktlinjer och för att de initiativ som genomförs ska få en tydlig och given plats i en övergripande struktur. Den Sustainability Policy som antogs 2012 är både ett övergripande styrdokumentet och en viktig del i detta arbete. Denna Policy refererar till såväl koncernens HSSE-Q Policy, som till den uppförandekod (Code of Conduct, antagen 2011) som tar upp mänskliga rättigheter, inköpskontroll och förhållandet till konkurrenter. I koden tar Nynas dessutom aktivt avstånd från bestickning och annan korruption. Uppförandekoden ska stötta transparens och öppenhet i förhållande till Nynas olika intressentgrupper. Gemensam bas Avsikten är att skapa ett konsistent handlingssätt som stimulerar till nya och egna initiativ för hållbarhetsarbetet, samtidigt som basen är gemensam. Det är också viktigt att arbetet sker på affärsmässiga grunder och i en takt som gör det möjligt för koncernen att fortsätta att utvecklas positivt. Det praktiska genomförandet sker till stor del delegerat, detta eftersom det styrande, kundens behov, skiljer sig åt mellan de olika produktområdena. Detta medger fokus på den egna verksamheten samtidigt som det ger stöd till kunden, så att produktutnyttjandet kan ske på ett bra och uthålligt sätt. Den decentraliserade modellen innebär att hållbarhetsarbetet hittills har kommit olika långt inom olika delar av koncernen. Produktområdet nafteniska specialoljor fokuserar på frågor som rör hälsa och miljö i användningen av produkter som, till exempel, däcksoljor, skärvätskor och smörjfetter. Ett exempel på detta är den uppdatering av den generiska livscykelstudie (LCI) som nu genomförts för basoljor. Inom produktområdet Bitumen inriktas arbetet på produkter som i sin användning medger minskad energiåtgång och ökad återvinningsgrad. Säkerhet Nynas strävan efter kostnadseffektivitet sammanfaller med ambitionen om miljöhänsyn vid transporter. Detta innebär, bland annat, att längre transporter normalt genomförs sjövägen. Både mark och sjötransporter, liksom förvaring i depåer, styrs av mycket stränga 16

21 Fokus på samarbete Nynas är en av deltagarna i Responsible Care, den kemiska industrins arbetsprogram för att kontinuerligt förbättra säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet. Nynas har också anslutit sig till programmet för hållbar utveckling som utarbetats av International Chamber of Commerce (ICC). En stor del av utvecklingsarbetet sker i olika branschorganisationer som strävar efter att utveckla bättre produkter, t.ex. inom CONCAWE, de europeiska olje bolagens organisation för frågor som gäller miljö, hälsa och säkerhet. säkerhetskrav. Nynas har under 2012 kunnat ersätta äldre fartyg med två nya långtidskontrakterade fartyg för bitumentransporter, båda med högsta säkerhetsklassning. Relevans Under 2013 kommer Nynas att etablera ett antal nya och gamla KPI:er (Key Performance Indicators) för hållbarhetsarbetet. KPI:erna berör uthållighetsarbetets Miljö, Ekonomi och Sociala delområden. De fastställda KPI:ernas relevans och måltal kommer att revideras regelbundet. Ur ett internationellt perspektiv har Nynas valt att vara aktivt inom bland annat CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water in Europe), de europeiska oljebolagens organisation för hälsa, miljö och säkerhet. Detta gör det möjligt för Nynas att driva branschfrågor på europeisk basis. Nynas måste alltid förstå kundernas verksamhet och behov och samtidigt vara uppdaterat både vad gäller den tekniska utvecklingen och förändringar i lagstiftning. 17

22 miljö Den verksamhet Nynas bedriver ställer stora krav på löpande investeringar och kontinuerligt miljöarbete, detta för att så långt som möjligt förebygga eller minska utsläpp i luft och vatten och eliminera eventuella olycksrisker. Nynas driver tre raffinaderier i egen regi i Nynäshamn, i Göteborg och i Dundee i Skottland. Verksamheten är tillståndspliktig och följer miljölagstiftningen i Sverige respektive Skottland. Vid en miljöprövning inför, till exempel, en produktionsökning eller uppförandet av en ny anläggning, upprättas en miljökonsekvensbeskrivning. Den beskriver vad man vill göra och hur den planerade verksamheten eller åtgärderna kommer att påverka människor och miljö. Beskrivningen och en ansökan lämnas i Sverige till Mark- och miljödomstolen som är tillståndsgivare. Efter ett remissförfarande tar domstolen beslut och meddelar miljödomen eller tillståndsbeslutet. I Dundee regleras verksamheteten på motsvarande sätt av myndigheten Scottish Environment Protection Agency som utfärdar tillstånd för drift och produktion. Nynas har även samarbetsavtal med andra raffinaderier. Då Nynas ej har fullständig inblick i hur miljöarbetet bedrivs vid dessa raffinaderier avgränsas informationen i avsnittet Miljö till de anläggningar som Nynas äger. Komplex process Tillståndsprocessen är komplex och noggrann och tar i praktiken ofta flera år i anspråk. Deldomar om till exempel godkända utsläppsnivåer eller förelägganden om fortsatta eller nya utredningar lämnas därför fortlöpande. Nynas tillstånd gäller produktion av bitumen, nafteniska specialoljor och destillat. Bitumen och destillat tillverkas vid samtliga egna raffinaderier, medan nafteniska specialoljor tillverkas vid anläggningen i Nynäshamn, samt i partnerraffinaderier runt om i världen. Nynäshamn Under de senaste åren har stora investeringar genomförts i Nynäshamn, dels för att öka produktiviteten, men också för att förbättra anläggningens miljöprestanda. Nynas var tidigt ute med att gå över till biobränslen för sin ångproduktion, andra investeringar har rört svavelåtervinning och vattenrening. Stora ansträngningar har också gjorts när det gäller sanering av historiska föroreningar från tidigare processer. Nynas nuvarande miljötillstånd för verksamheten i Nynäshamn gäller sedan 2010, då koncernen inledde driften av den nya vätgasanläggningen. Den deldom som kom 2009 och som var en del av tillståndprocessen innehöll 18 villkor och tolv prövotidsförhållanden, varav fem skulle rapporteras senast 2012 och ytterligare fyra under Under 2012 kom en ny deldom från miljödomstolen baserad på de utredningar som genomförts av Nynas. Deldomen avser Nynas energihushållning vid anläggningen och i domen ingår även krav på redovisning till tillståndsmyndigheten vart tredje år när det gäller vilka fortsatta energibesparingsåtgärder koncernen avser att vidta. Energibesparing Koncernen har åtagit sig att genomföra sju åtgärder som sammantaget beräknas ge en energibesparing på sex MW årligen i Nynäshamn. Bland åtgärderna finns, bland annat, minimerad fackling (förbränning) av bränslegas, ett förbättrat underhållsprogram för så kallade ångfällor, förbättrad värmeintegration i destillationsanläggningen samt införandet av ett energiledningssystem. Hösten 2012 invigdes en ny svavelreningsanläggning som, förutom bättre miljöprestanda, också ger högre tillförlitlighet i produktionen, bättre kapacitet och ökad återvinningsgrad. Anläggningen kan köras parallellt med den existerande äldre enheten och de är dessutom sammankopplade i en gemensam nyinstallerad tailgasenhet som ytterligare ökar reningsgraden. Utbyggnaden av vattenreningsanläggningen i Nynäshamn fortsatte. De nya delarna i anläggningen, bland annat ett biofilter, kommer att tas i drift stegvis under Arkéer De försök som Nynas tidigare genomfört när det gäller biologisk nedbrytning av oljerester med hjälp av bakterier och arkéer har varit 18

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! ÅRSREDOVISNING 2011 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar

Läs mer

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 %

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 % I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi oljor som ökar värdet på deras produkter och processer. Oljor med lång livslängd som skapar ett hållbart mervärde. BINDANDE Bitumen binder samman de olika

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION PULP IS OUR PASSION ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA VÄGEN FRAMÅT MÅLSÄTTNING KONCERNEN SKA NÅ EN

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

I dag erbjuder vi allt från globala supply chain-lösningar och avancerade

I dag erbjuder vi allt från globala supply chain-lösningar och avancerade ÅRSREDOVISNING 14 VÄLKOMMEN Elanders har funnits i över 100 år och har vuxit från ett lokalt och familjeägt bolag till en börsnoterad global koncern med verksamhet i mer än 15 länder på fyra kontinenter.

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

CO N CO R D IA MAR ITIME ÅRSR EDOVISN ING

CO N CO R D IA MAR ITIME ÅRSR EDOVISN ING 2014 ÅRSREDOVISNING BOLAGSÖVERSIKT Året i korthet 1 VD har ordet 2 Vision och mål 4 Strategi 6 VERKSAMHETEN Vår flotta 8 Marknadens utveckling och flottans intjäning 10 Världsledande kompetens 14 SÄKERHET

Läs mer

Innehållsförteckning. 10 Food Ingredients. 16 Chocolate & Confectionery Fats. 7 AAKs vision. 14 Satsning på bagerinäringen

Innehållsförteckning. 10 Food Ingredients. 16 Chocolate & Confectionery Fats. 7 AAKs vision. 14 Satsning på bagerinäringen Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 7 AAKs vision The first choice for value-added vegetable oil solutions. Visionen innehåller tre viktiga element som styr vad AAK vill åstadkomma. Baserat på vegetabiliska

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 214 Det här är NIBE En global koncern med verksamhet och försäljning i fem världsdelar NIBE är ett svenskt företag med rötterna i Småland och har lång

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

introduktion introduktion

introduktion introduktion årsredovisning 2006 2 XX innehåll Innehåll Introduktion 4 2006 i sammandrag 5 Historik 6 Viktiga händelser 7 VD har ordet 8 Strategier 10 Organisation 11 Affärsområde Marknad 14 Affärsområde Produktion

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer Årsredovisning 2012 Framtidens miljöer Ansvarsfullt byggande Hållbart samspel Framtidens miljöer med ansvarsfullt byggande ett hållbart samspel NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

AAK Årsredovisning 2014

AAK Årsredovisning 2014 AAK Årsredovisning 2014 The first choice for value-added vegetable oil solutions Innehåll 1 2014 i korthet 3 Kommentarer av Melker Schörling, styrelsens ordförande 4 Kommentarer av Arne Frank, koncernchef

Läs mer