ÅRSREDOVISNING Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

2 Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar en värld full av Nynas.

3 från råvara till kund Nynas är ett internationellt företag som har en välutvecklad distribution av nafteniska specialoljor och bitumen. Tack vare ett globalt nätverk med depåer, fartyg och tankbilar är det möjligt att leva upp till marknadens högt ställda krav på säkerhet, service och kostnadseffektivitet. Från oljekälla till kund Här kan du följa två exempel på alla de steg som måste till innan den färdiga produkten når slutkunden. Transformatorolja till Singapore Oljan utvinns I området kring Maracaibosjön i Venezuela produceras tunga och trögflytande råoljor. Nynas raffinaderier har anpassats för att förädla den här typen av olja, som lämpar sig väldigt bra för både bitumen och nafteniska specialoljor. fartyg till Europa Puerto Miranda ligger nära sundet som leder ut i Karibiska havet. Där lastas råoljan som ska leve reras till Nynas raffi naderier i Europa. Vanligtvis handlar det om cirka ton per tankfartyg. Varje år går cirka 35 tankfartyg med venezuelansk råolja till Nynäshamn, Dundee, Antwerpen och Göteborg. Råoljan blir destillat I detta fall anländer råoljan till Göteborg. I destillationstornet delas den upp i olika fraktioner som lämpar sig för fortsatt upparbetning. Högst upp i tornet utvinns lätta fraktioner destillat som ska bli nafteniska specialoljor. Med fartyg till Nynäshamn Destillatet skickas med fartyg till Nynäshamn där det genomgår hydrering för att ta bort föroreningar. Dessutom sker en kemisk omvandling som gör att oljorna möter högt ställda krav på funktion hälso- och miljöegenskaper. Ut från processen kommer bland annat en komponent för transformatorolja. Vidare till Antwerpen Komponenten från Nynäshamn skickas med fartyg till Antwerpen. Där färdigställs produkten genom blandning enligt ett specifikt recept. Därmed är transformator oljan Nytro Libra klar för leverans. Med fartyg till Singapore En del av den färdiga transformatoroljan skickas till Singapore för att lagras på en depå där Nynas hyr cisterner. Produkterna transporteras sedan vidare med tankbil till kunderna. Framme hos kunden Leveranserna går bland annat till ABB:s anläggning i Tuas industriområde i Singapore där man tillverkar distributionstransformatorer. Varje färdig transformator fylls med liter olja beroende på kapacitet.

4 Illustration: Nils Jarlsbo Polymermodifierat bitumen (PMB) till Norge Råoljan utvinns Det finns ett par Nordsjöråoljor som passar Nynas produktion. Merparten kommer från ett oljefält knappt 150 kilometer nordöst om Aberdeen i Skottland. Med fartyg till Nynäshamn Råoljan hämtas vid plattformarna med speciella fartyg shuttle tankers. Ett fartyg i kvartalet med cirka ton råolja färdas från fälten i Nordsjön till raffinaderiet i Nynäshamn. Råoljan raffineras När Nordsjöoljan anländer till Nynäshamn lagras den i bergrum. Därifrån pumpas den vidare till de cisterner som försörjer destillationsanläggningen. Efter destillationen får man fram destillat för tillverkning av specialoljor, bitumenkomponenter samt produkter för bränsletillverkning. Raffinaderiet i Göteborg I Göteborg tillverkas flera typer av PMB, polymermodifierat bitumen. Beroende på kundens krav blandas här de nödvändiga komponenterna tillsammans med polymerer som bland annat gör bindemedlet mer flexibelt i låga temperaturer. Med fartyg runt den svenska kusten Den tunga bitumenkomponenten skickas till Göteborg. Nynas har egna fartyg för transporter av bitumen i främst norra Europa. Med tankbil till Norge En stor del av bitumentransporterna sker med fartyg, men i vissa fall används även tankbilar. Transporterna måste leva upp till högt ställda säkerhets- och kvalitetskrav. Framme hos kunden Leveranserna av PMB gick bland annat till Skanska för produktion av asfaltbeläggningar till Gardermoens flygplats utanför Oslo. PMB ger beläggningen högre motståndskraft mot tunga laster och flexibilitet även vid låga temperaturer.

5 INNEHÅlL Nynas har en stark ställning, både geografiskt och pro duktmässigt. För våra nafteniska produkter har vi tecknat flera nya kontrakt i Asien och vi räknar med en högre försäljning än i fjol. Staffan Lennström, VD-ordet sid 4 5 Som en internationell koncern verksam på en global marknad måste Nynas ha förmågan att följa och parera de omvärldsförändringar som hela tiden uppstår, svängningar som skapar både utmaningar och möjligheter. Servicegrad, leveransförmåga och kostnadseffektivitet är ytterst avgörande för Nynas konkurrensförmåga. Därför arbetar Nynas kontinuerligt för att utveckla och förbättra försörjningskedjan, från inköp av råvara till slutkund. LÄS MER PÅ SID 14 LÄS MER PÅ SID 8 Kort om Nynas 2 Året som gått 3 VD-ord 4 Strategi och mål 6 Globala trender 8 Våra produkter 10 Tillverkning 12 Försörjningskedjan 14 Hållbarhet 16 Miljö 18 Säkerhet 20 Medarbetare 22 Forskning och utveckling 24 Riskhantering 26 Bolagsstyrning 31 Styrelse 35 Koncernledning 36 Flerårsöversikt 37 Finansiella räkningar 38 Redovisningsprinciper 48 Noter 54 Förslag till vinstdisposition 82 Revisionsberättelse 83 Nynas historia 84 Ordlista 86 Definitioner 87 LÄS MER PÅ SID 24 Nynas FoU kräver både djup teknisk kunskap och förståelse för kundens verksamhet. Det yttersta målet är att alltid ligga steget före och ha produkter som är klara att möta nya krav när sådana kommer. Styrelsen och verkställande direktören i Nynas AB (pub), organisationsnummer , får härmed avge års redovisning för verksamhetsåret 2012 för moderbolaget och koncernen. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 29 april Koncernens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 29 april Årsredovisningen inklusive revisions berättelse omfattar sidorna 3, Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 3,

6 Kort om nynas Nynas har förändrats avsevärt sedan grundandet över 80 år sedan. Från att vara ett svenskt oljebolag, med tillverkning av allt från bensin och diesel till eldningsolja och smörjmedel, till att vara en ledande internationell koncern specialiserad på nafteniska specialoljor och bitumen. Nynas, ett annorlunda oljebolag Bolagets specialisering skiljer Nynas från de flesta andra oljebolag, som är större och främst erbjuder olja som energikälla i form av bensin och andra bränslen. I dag är Nynas en ledande partner inom områden som transformatoroljor för världens elnät och miljöanpassade oljor för däckproduktion. Försäljningen av nafteniska oljor sker till stora delar av världen. Under de senaste åren har Nynas öppnat kontor och distributionsterminaler på snabbväxande marknader som Kina, Sydkorea, Indien, Ryssland och flera latinamerikanska länder. I Västeuropa är Nynas också en av de ledande leverantörerna av bitumen för produktion av asfalt. Nynas är ledande i en relativt smal nisch inom oljeindustrin, men det bolaget gör syns överallt omkring dig. Vägar, tak, rör, däck, gummi, golv, färg och tidningar är bara några av de tusentals vardagsföremål som på något sätt innehåller Nynas oljor. Även om specialoljor och bitumen är en liten del av oljemarknaden är Nynas idag en stor koncern med försäljningskontor i över 30 länder och ett globalt distributionsnät. Försäljningen överstiger 20 miljarder kronor och cirka 90 procent av försäljningen går på export. Nynas har två internationella ägare, båda fokuserade på oljeindustrin, det venezuelanska oljebolaget Petroleos de Venezuela och finländska Neste Oil. Nyckeltal 1) Koncernen OMSÄTTNING PER PRODUKT MSEK Omsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Nettoresultat Kassaflödet före finansieringsverksamheten Investeringar, brutto Avkastning på eget kapital % -6 9 Soliditet % Räntebärande skulder Medelantal anställda Bitumen 42 % Nafteniska specialoljor 30 % Bränsle 10 % Råolja/övrigt 18 % 1) För definitioner se sidan 87. 2

7 året som gått Året i korthet Oljepriset priset ökade i början av året till 120 USD/fat, föll sedan kraftigt under sommaren till 88 USD/fat och steg på nytt under hösten till 110 USD/fat, bland annat som en följd av den politiska oron i Mellan östern. Den fortsatt svaga världsekonomin ledde till minskad efterfrågan inom flera sektorer, däribland den europeiska bilindustrin som är en viktig slutanvändare av nafteniska specialoljor. Marknaden för transformatoroljor fortsatte dock att utvecklas positivt och i oktober 2012 nådde Nynas månadsförsäljning en rekordvolym inom denna produktgrupp. Trots det svaga konjunkturläget 2012 nådde Nynas en total försäljningsvolym för nafteniska specialoljor som var i stort sett oförändrad från Den europeiska bitumenmarknaden präglades även under 2012 av minskad efterfrågan, sjunkande marginaler och fortsatt konsolidering. Den skandinaviska bitumenmarknaden utvecklades emellertid relativt väl och Nynas lyckades även stärka sin position på den viktiga marknaden i Storbritannien. Resultatet efter finansnetto uppgick till -52 MSEK (454). Soliditeten uppgick till 36 procent (35). Hösten 2012 invigdes en ny svavelreningsanläggning i Nynäshamn. Investeringen på cirka 600 miljoner kronor bidrar till att öka tillförlitlig heten i produktionen, samt till att minska Nynas miljöpåverkan. OMSÄTTNING , MSEK RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER , MSEK KASSAFLÖDET FÖRE FINANSIERINGSVERKSAMHETEN , MSEK

8 VD-ord När vi summerar resultaten 2012 så måste jag konstatera att, trots att vår omsättning växte, så redovisar vi för första gången på länge ett negativt resultat. Å andra sidan, har vi under året lyckats bättre än någonsin tidigare vad gäller säkerhet, tillförlitlighet, minskad energiförbrukning och bättre utnyttjandegrad av råoljan. Marknaden för transformatorolja var fortsatt stark. Uppgraderingar av elnät, utbyggnad av vindkraft i bland annat Europa, och fortsatt industrialisering i Kina, Indien och Sydamerika, skapar en ökande efterfrågan. vi har dessutom framgångsrikt pressat ner det arbetande kapitalet, både vad gäller lager och betalningstider. Trots ett netto resultat på minus 34 MSEK, presterade vi ett positivt kassaflöde på cirka 350 MSEK. Den finansiella nedgången i västvärlden blev både bredare och djupare än vad vi förutsett. Att många viktiga kunder inom industrin gick på lågfart under året, samtidigt som infrastruktursatsningar lades på is i väntan på bättre tider, påverkade både volymer och priser. Förseningen av övertagandet av Shells basoljeanläggning i Harburg innebar extra kostnader under året. Det höga oljepriset under våren och ett lägre pris under högsäsongen var också ogynnsamt ur resultatsynpunkt. Reparationerna efter branden i Nynäshamnsraffinaderiet hösten 2011 var klara i mars Kostnaderna blev omfattande, men täcktes till största delen av våra försäkringar. Det blev dock en stor utmaning att ordna med leveranserna till våra kunder under denna period. Vi klarade detta i stort sett utan störningar, men till priset av höga logistikkostnader. Resultatet för 2012 blev inte enligt förväntan, men det är viktigt att påpeka att Nynas fortfarande är en stark koncern med en tydlig tillväxtstrategi för nafteniska specialoljor. För 2013 räknar vi med att få ett godkännande från EU för övertagandet av raffinaderiet i Harburg. Vi känner oss trygga med de åtgärder vi vidtagit för att minska råvaruexponeringen, öka kostnadseffektiviteten och också trygga i att de nya försäljningskontrakten, både inom Nafteniska specialoljor och Bitumen, ska ge oss en acceptabel lönsamhet under Marknadsutblick Inom bitumen har produktionen anpassats för ett bättre kapacitetsutnyttjande. De skandina- 4

9 viska marknaderna gick relativt bra under 2012 och vi stärkte våra positioner på den viktiga marknaden i Storbritannien. Att förbättra vår lönsamhet på den kontinentala bitumenmarknaden blir däremot en fortsatt utmaning där vi söker en tillfredställande lösning. För våra nafteniska specialoljor var marknaden för transformatorolja fortsatt stark. Uppgraderingar av elnät, utbyggnad av vindkraft i bland annat Europa, och fortsatt industrialisering i Kina, Indien och Sydamerika, skapar en ökande efterfrågan. Värre var det för de av våra produkter som går till fordonsindustrin. Nedskärningar inom främst europeisk bilindustri, påverkade Nynas negativt. Cirka 40 procent av produktionen av nafteniska produkter används inom denna industri i form av, till exempel, smörjfetter och däcks- och metallbearbetningsoljor. Den totala försäljningsvolymen av nafteniska specialoljor var under 2012 i stort densamma som under 2011, vilket, med tanke på konjunkturläget, är ett gott betyg för vår globala försäljnings- och tekniska serviceorganisation. Investeringar för framtiden Hårda miljö- och säkerhetskrav är tekniskt och kostnadsmässigt en utmaning för små raffinaderier, något som leder till en löpande konsolidering i branschen. Vi har under de senaste åren kunnat genomföra målmedvetna investeringar i infrastruktur med förbättrad miljöprestanda, effektivare produktion, högre tillgänglighet och högre säkerhet som mål. Hösten 2012 invigde vi en ny svavelreningsanläggning i Nynäshamn. Den tidigare färdigställda vätgasanläggningen och andra genomförda förbättringar i Nynäshamn utgör nu en mycket bra bas att bygga på för framtiden. Tillförsikt inför framtiden Marknadsutvecklingen för 2013 är fortsatt osäker. Vår bedömning är att vi kommer att sälja mer bitumen på den nordiska marknaden jämfört med 2012, medan vi ser en svagare marknad i Storbritannien och fortsatt hård konkurrens på kontinenten. Nynas har dock en stark ställning, både geografiskt och produktmässigt. För våra nafteniska produkter har vi tecknat flera nya kontrakt i Asien och vi räknar med en högre försäljning än i fjol. Vi hoppas också på att den europeiska bilindustrin under senare delen av året ska ha återhämtat sig något från den djupa svacka den nu befinner sig i. Oavsett marknadsutvecklingen ligger grunden till vår framgång i vår tillgång till kunniga och motiverade medarbetare. Därför är det glädjande att vi nu, förutom att kontinuerligt utveckla våra medarbetare och säkerställa vår kompetensbas, också ser en ny generation ledare stiga fram, mer internationell och med en större mångfald ur flera aspekter. Jag känner en stor trygghet i att vi har rätt kompetens och en bra organisation som kan möta kundernas krav, nu och i framtiden. Nynas driver utvecklingen, tekniskt och miljömässigt. Vi vidareutvecklar olja och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi skapar nytta och värde för våra kunder. Vi är med där det händer. Staffan Lennström, VD Vi har under de senaste åren kunnat genomföra målmedvetna investeringar i infrastruktur med förbättrad miljöprestanda, effektivare produktion, högre tillgänglighet och högre säkerhet som mål. 5

10 strategi och mål Nynas har sedan länge ett starkt fokus på två produktområden, dels nafteniska specialoljor som används i en rad olika industriella applikationer, från kylning av transformatorer till däcktillverkning och tryckfärg, dels bitumen, som främst används som bindemedel i asfalt. Nynas har över tid byggt upp ett stort kunnande om de olika kundernas verksamheter och specifika behov, ett kunnande som lagt grunden till flera mångåriga samarbeten. Baserat på teknisk kompetens kan Nynas därför bidra till att utveckla kundens verksamhet och affär, och samtidigt själva fortsätta att vara ett starkt och livskraftigt företag. Koncernens styrelse har beslutat om den övergripande strategi som ligger till grund för Nynas planering, styrning och kontroll. Nynas verksamhet bygger på fem strategiska huvudriktningar. 1: Tillväxt inom nafteniska specialoljor Nynas har en stark position som leverantör av nafteniska specialoljor på den globala marknaden. Det finns, förutom den underliggande industriella tillväxten i världen, speciellt i Asien och Latinamerika, flera skäl till att en ökad efterfrågan kan förväntas inom denna nisch på marknaden. Ökade miljökrav medför en ökad efterfrågan då nafteniska oljor kan ersätta hälso- och miljöfarliga produkter som tidigare använts. Den tekniska utvecklingen inom tillverkning av paraffiniska specialoljor som nu pågår, medför att den nya generationen av dessa produkter saknar vissa av de egenskaper som tidigare raffinaderiteknik gav. Den förändring av, till exempel, dessa oljors lösande förmåga som ägt rum medför att nya applikationsområden öppnas där de speciella egenskaperna hos nafteniska oljor kan ge fördelar. Nynas har också en ledande roll som leverantör av transformatorolja, ett produktområde som gynnas av att överförings- och distributionssystem för elkraft byggs ut i exempelvis Brasilien, Indien och Kina, men också då elnäten i västvärlden behöver uppdateras och utökas i takt med att till exempel vindkraften byggs ut. Koncernen har en stark marknads- och serviceorganisation och är redo att ta del av tillväxten. Nynas möjlighet att växa på denna marknad har varit begränsad av den tillgängliga tillverkningskapaciteten. Genom det planerade förvärvet av basoljeanläggningen i Harburg och den planerade ombyggnaden av denna, försvinner emellertid denna begränsning. Exempel: Ett marknadssegment där Nynas vuxit under 2012 är däcksoljor. Här ersätter nafteniska specialoljor de tidigare använda aromatiska extrakten. Teknikskiftet drivs av strängare hälso-, säkerhets-, och miljökrav på slutprodukten bildäck. 2: Stark position på bitumenmarknaden Bitumen är i Västeuropa en mogen marknad med begränsad volymtillväxt. Marknaden är regional och Nynas mål är att vara den ledande aktören på de marknader där företaget är verksamt. Det innebär även att Nynas arbetar konsekvent med att tillhandahålla ett brett produktprogram med särskilt fokus på utvecklade produktegenskaper som kan ge kunderna ökat mervärde. Uppgraderade produkter som emulsioner och polymermodifierade produkter ger kunderna möjligheter att skapa asfaltprodukter med högre slitstyrka och förbättrad bullerdämpning. Möjligheten att leverera bitumen som kan användas i asfalt med sänkta utläggningstemperaturer är ett annat område som stärker den marknadsledande rollen. Exempel: Trots minskad total försäljningsvolym har Nynas har under året ökat sina leveranser av polymermodifierat bitumen på den nordiska marknaden. 3: Balanserad råvaruförsörjning Vid tillverkning av både nafteniska specialoljor och bitumen är råvaruvalet kritiskt för att kunna uppnå de önskade produktegenskaperna. För att få god ekonomi i tillverkningen gäller också att råvaruinköpen matchar efterfrågesituationen. Efterfrågan på bitumen är mer säsongsbetonad, till skillnad från den jämnare efterfrågan på nafteniska specialoljor. För att möta dessa utmaningar gäller det för Nynas att utveckla lösningar som på bästa sätt möter dessa krav. Koncernen har dessutom en ansvarfull leveransposition gentemot många kunder och det är viktigt att olika råvarualternativ utvecklas för att minska sårbarheten vid eventuella störningar i leveranskedjan. Målet är att ingen enskild leverantör ska stå för mer än 50 procent av de totala råvaruleveranserna till koncernen. Exempel: Trots en allvarlig brand i anläggningen i Nynäshamn hösten 2011, lyckades koncernen möta kundbehoven under det första halvåret 2012, detta genom att ändra planerad tillverkning och råvaruval för övriga anläggningar inom koncernen. 4: Optimalt utnyttjande av tillverknings utrustningen Nynas tillverkningsprocesser är kapitalintensiva och förutsätter ett högt kapacitetsutnyttjande. Nynas produkter är dessutom viktiga insatsvaror i kundernas verksamheter och tillverkningen har därmed höga krav på tillförlitlighet. Under de senaste åren har koncernen investerat stora resurser i utrustning och personal, främst avseende anläggningarna i Nynäshamn, med ambitionen att öka tillförlitlighet och kapacitet. Det investeringsprogram på cirka två miljarder kronor som genomförts under de senaste fem åren börjar nu bära frukt. Under året kunde mycket goda resultat rapporteras från Nynäshamnsanläggningen. Exempel: Under året färdigställdes en ny svavelåtervinningsanläggning i Nynäshamn. När anläggningen startas i början av 2013 kommer raffinaderiets miljöprestanda att förbättras. Den tidigare kapacitetsbegränsningen avseende svavelåtervinning är nu åtgärdad. 5: Kundfokus och effektivitet Nynas strävar alltid efter att hålla ett starkt kundfokus och efter att ha en effektiv organisation som understödjer detta. En kunddriven försäljnings- och marknadsorganisation som stöds av kompetenta centrala stödfunktioner utgör den organisatoriska strukturen. Ett intensivt 6

11 Under året kunde mycket goda resultat för tillförlitligheten rapporteras från Nynäshamnsanläggningen. produktinriktat forsknings- och utvecklingsarbete och ett effektivt varuflöde utgör andra förutsättningar för att lyckas i marknadsarbetet. Exempel: Under året tecknades ett långsiktigt hyresavtal avseende två nya specialdesignade bitumenfartyg. Detta säkerställer koncernens möjligheter att möta kundernas krav på leveranssäkerhet. I detta fall gäller det speciellt inom den nordiska regionen, som har en mängd leveransplatser kring kusterna. Mål och målstyrning Nynas finansiella mål är att säkerställa långsiktig lönsamhet och att öka tillgångarnas värde. Detta har formulerats som en förväntad avkastning på sysselsatt kapital på minst 13 procent över en konjunkturcykel. Målsättningen är dessutom att skuldsättningsgraden skall ligga intervallet procent (årligt genomsnitt av Nettoskuld /Eget kapital). För årets utfall se sid 37, nyckeltal. Koncernens operativa mål är kopplade till en eller flera av de fem strategiska inriktningarna. Målen utvärderas och uppdateras årligen för att säkerställa deras relevans för verksamheten. Utöver koncernens övergripande finansiella och operativa mål har affärsområden och produktionsorganisation egna detaljerade mål kopplade till deras respektive verksamhet på en mer delegerad och lokal nivå. Koncernens operativa mål för 2012: Minskad frekvens av personskador (Total Recordable Injuries, TRI) Ökad tillförlitlighet i Nynäshamns specialoljeproduktion (Reliability Nynäshamn NSP Plant) Ökad försäljningsvolym av specialoljor Ökat resultat före räntor, avskrivningar och skatt (EBITDA) Målet för minskat antal olycksfall är kopplat till Nynas fokus på medarbetarna och deras betydelse för verksamheten. Det är också en förutsättning för att nå övriga mål som är kopplade till effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet. Tillförlitlighetsmålet är vidare kopplat till mål för ökad produktions kapacitet, i sig en förutsättning för tillväxt, en hög EBITDA-nivå, samt högre avkastning på arbetande kapital och en lägre skuldsättningsgrad. mål Mål 2012 utfall 2012 mål 2013 PersonskadeUTFALL (TRI Antal olyckor per miljoner ARBETStimmar) 6,0 4,3 Den bärande delen i det kontinuerligt pågående förbättringsarbetet inom säkerhet utgörs av den koncernövergripande HSSE & Q-policyn. Denna, i kombination med löpande interna säkerhetsprogram, ledde till ett förbättrat utfall för ,5 Tillförlitlighet i Nynäshamns specialoljeproduktion (andel tid med godkänd kapacitet och kvalitet) 95 procent 95 procent Under de senaste åren har stora investeringar genomförts för att skapa en mer flexibel, kostnadseffektiv, säker, tillförlitlig och miljöanpassad produktion. Genom detta uppnådde Nynas tillförlitlighetsmålet för procent Ökad FörsäljningSVolym specialoljor 850 kton 696 kton Den allmänna konjunktur nedgången, i kombination med den inträffade förseningen av det planerade övertagandet av raffinaderiet i Harburg, medförde att målet för 2012 inte uppnåddes. 800 kton Resultat före avskrivningar, räntor o skatt (EBITDA) MSEK 581 MSEK Den allmänna konjunkturnedgången, volatila råvarukostnader och effekterna av branden i Nynäshamn hösten 2011 innebar att målet för 2012 inte uppnåddes. Målet för 2012 var dessutom baserat på att ökad produktionskapacitet skulle erhållas genom övertagande av raffinaderiet i Harburg i Tyskland. Denna affär är försenad och ingen kapacitetsökning ägde rum under EBITDA MSEK 7

12 Globala Trender Som en internationell koncern verksam på en global marknad måste Nynas ha förmågan att följa och parera de omvärldsförändringar som hela tiden uppstår, svängningar som skapar både utmaningar och möjligheter. Utmaningar i form av stigande oljepriser och lågkonjunktur, möjligheter att driva utvecklingen av nya och säkrare produkter med bättre miljöprestanda och därigenom förstärka sin ledande marknadsposition. Agecom Produtos de Petroleo i Brasilien som bland annat tillverkar industriella smörjmedel använder ett flertal basoljor från Nynas. Den nedgång i världsekonomin som inleddes redan under åren fortsatte även under Året präglades av låg eller negativ tillväxt på många områden och stor finansiell oro i främst södra Europa, men också på den viktiga amerikanska marknaden. I takt med att den finansiella krisen blev djupare fortsatte såväl företagens investeringar som privatkonsumtionen att minska, något som fick tillverknings- och verkstadsindustrin att ytterligare dra ner på produktionstakten. För Nynas del ledde de minskade produktionsvolymerna till minskad efterfrågan på till exempel specialoljor som insatsvara för tillverkning av metallberbetningsoljor och däck inom bilindustrin. Sparåtgärder Även en stor del av de infrastruktursatsningar som ofta använts av den offentliga sektorn som konjunkturbalanserande åtgärder uteblev under året. Flera europeiska regeringar beslutade om stora sparåtgärder, något som påverkade såväl Nynas som andra europeiska bitumenleverantörer. Oljepriset var volatilt, efter en kraftig nedgång under sommaren då priset sjönk under 90 USD/fat, steg prisnivån återigen under hösten, bland annat som en följd av den politiska oron i Mellanöstern. Ett högt oljepris ökar Nynas kapitalbindning. Koncernen vidtar fortl öpande åtgärder för att minska lagerhållningen och därmed kapitalbindningen. Oljeprisets utveckling har ett starkt genomslag på marknadspriserna i de segment där Nynas verkar. Nynas kan därför till stor del i sin prissättning kompensera för högre råvarukostnader, något som dock hela tiden sker med fördröjning, varför rörelseresultatet temporärt kan påverkas. Oljeprisets utveckling, USD 1) ) Genomsnittligt månadspris för Brent i USD/fat 8

13 Adtek i Malaysia använder Nynas processolja för tillverkning av vidhäftningsmedel för hygienprodukter som till exempel blöjor. Nya möjligheter Krav på bättre miljöprestanda och förbättrad energihushållning i kombination med nya tekniska landvinningar, driver produktutvecklingen framåt. En ny generation basoljeraffinaderier håller på att ta över, vilket skapar nya möjligheter för nischen nafteniska specialoljor. Som ett starkt specialiserat företag skiljer sig Nynas i allt väsentligt från de flesta andra aktörer i raffinaderiindustrin. Den absolut övervägande delen av de cirka 90 1) miljoner fat råolja som varje dag utvinns världen runt används för att tillverka olika sorters bränslen. Bara några få procent används i applikationer där man utnyttjar oljans unika förmåga att smörja, binda och skydda. För Nynas är de bränslen som alltid är en del av resultatet när råoljan raffinerats däremot en ren sidoström. Istället arbetar Nynas att för att så långt som optimera andelen nafteniska specialoljor och bitumen som utvinns ur oljan. Vid tillverkning av olika typer av syntetiskt gummi utnyttjas den höga renheten och den höga lösligheten hos Nynas oljor. Global konjunktur Efterfrågan på nafteniska specialoljor är delvis knuten till den globala konjunkturcykeln. En minskad industriproduktion innebär generellt ett minskat behov av basoljor för industriella smörjmedel och metallbearbetningsoljor. Färre producerade bilar ger på samma sätt ett minskat behov av däckoljor. Samtidigt påverkas inte den långsiktiga utbyggnaden av elnät som sker för att möta tillväxt och fortsatt industrialisering av till exempel Indien, Kina och Sydamerika, på samma sätt av konjunkturen. Detta gör att marknaden för transformatoroljor fortsätter att utvecklas positivt. Nynas är marknadsledande på detta produktområde och i oktober 2012 nådde Nynas månadsförsäljning av transformatoroljor all time high Konkurrensmässigt möter Nynas både stora internationella oljebolag, och mindre, men mer nischade lokala företag med inriktning på paraffiniska och nafteniska specialoljor. I Kina finns, till exempel, en stor inhemsk marknad som till en del betjänas av lokala och nationella producenter. Marknaden konsolideras Den europeiska bitumensektorn har drabbats hårt av den finansiella nedgången. Minskade investeringar i nybyggnation och underhåll har under tre år i rad kraftigt drivit ner den samlade efterfrågan. Det har i sin tur lett till en överkapacitet, sjunkande marginaler och vidare till en konsolidering av marknaden. Allt fler av Nynas europeiska konkurrenter, regionala såväl som nationella, har valt att lämna produktområdet eller att helt eller delvis stänga ner produktionsanläggningar. Detta kan leda till en underkapacitet när efterfrågan återigen stiger, då återstart av stängda anläggningar kan vara kostnadskrävande. Nynas har en stark marknadsposition, främst i norra Europa och i Storbritannien har istället valt att arbeta med effektiviseringar av organisation, anläggningar och distributionskedja och för att vara väl representerat och rustat för att möta en efterfrågeuppgång. Bättre egenskaper Utveckling av bitumentyper med förbättrade egenskaper som efterfrågas av kunderna, som till exempel, högre slitstyrka, bättre bullerdämpning och bättre återvinningsegenskaper är en annan väg för Nynas att upprätthålla marginaler och marknadsposition på en just nu krympande marknad. 1) EIA, US Energy Information Administration 9

14 våra produkter Nynas produkter bygger alla på råolja, men har ändå mycket olika egenskaper. Råoljan processas dels till de nafteniska specialoljor, som används för att isolera transformatorer, smörja vindkraftverk eller minska rullmotståndet i bildäck, dels till bitumen som är bindemedlet i den asfalt som läggs på våra vägar. Kunskap om kundernas verksamhet och behov är nyckeln till framgång. Produkt Användning ANDEL AV OMSÄTTNING 1) Transformatoroljor Elektrisk isolering och kylning av elektriska transformatorer 20 % 18 % Naphtenics Processoljor Basoljor Oljor för kemisk och teknisk tillverknings industri. Ingår i, exempel vis, industrigummi, bläck, lim och termoplaster 7 Komponent i skärvätskor för metallbearbetning, hydrauloljor, fetter och andra industriella smörjmedel 10 % 7 % % 12 % Däckoljor Ingår som mjukgörare i de gummi blandningar som används för till verkning av bildäck 4 % 5 % Bitumen: Bindemedel Regular, Extra och Premium Bindemedel för asfalt avsett för väg- och ytbeläggningar 55 % 55 % Bitumen Bitumen: Industriella applikationer Takpapp och specialapplikationer inom områden som till exempel rostskydd 4 % 4 % 10 1) Respektive produkts andel av den del av omsättningen som omfattar bitumen och nafteniska specialoljor.

15 Basoljor Transformatoroljor Processoljor Bitumen Däcksoljor Geografisk marknad Drivkrafter i marknaden Kunder Globala kunder Utbyggnad av elnät i utvecklings länder Nyinvesteringar och uppgradering av elnät i Europa och USA Övergång till nya energislag Transformatortillverkare Elbolag Elproducenter Globala kunder Behovet av och efterfrågan på avancerade skräddarsydda produkter öppnar nya marknader, där servicegrad och kompetens är avgörande för framgång Främst kemisk industri och process industri Globala kunder Globalt skifte inom tekniken för att framställa paraffiniska basoljor öppnar nya möjligheter för nafteniska produkter Industriella tillverkare av smörjmedel, skärvätskor och hydrauloljor Globala kunder, USA, Europa, Asien Miljölagstiftning Ökade krav på prestanda för slutprodukten Polymertillverkare med däcktillverkare som slutkund, däcktillverkare direkt Norra Europa, Storbritannien, Norden Offentligt finansierad utbyggnad och upprustning av vägnät och infrastruktur Teknikutveckling inom vägbyggnadsindustrin Ökade krav på prestanda och teknikutveckling för asfaltbeläggningar Bygg- och anläggnings företag Norra Europa, Storbritannien, Norden Bygg- och underhållskonjunktur, konkurrens läge mot alternativa tekniska lösningar Tillverkare av takpapp, rör med mera 11

16 Tillverkning Raffinaderierna utgör kärnan i Nynas verksamhet. Det är här som råoljan processas till de produkter i form av nafteniska specialoljor för olika ändamål som sedan säljs på världsmarknaden och till det bitumen som används för att underhålla och bygga ut den nordeuropeiska infrastrukturen. Nynas har egna raffinaderier i Nynäshamn, Göteborg och i Dundee i Skottland. Tillsammans med Shell drivs ytterligare ett i engelska Eastham. Det finns också inköpsavtal med andra raffinaderier, bland annat i USA, Belgien och Västindien. Nynas har tre egna raffinaderier, det ursprungliga finns i Nynäshamn, som också har gett koncernen sitt namn, de två övriga finns i Göteborg och i Dundee i Skottland. Utöver detta driver Nynas ytterligare ett raffinaderi i engelska Eastham, då i form av ett samriskbolag med Shell. Ytterligare produktionsresurser har säkerställts genom inköpsavtal med andra raffinaderier, främst i Three Rivers i Texas USA, på Curacao i Västindien och i belgiska Antwerpen. När de råoljor som valts för produktionen processas faller resultatet ut i tre delar; nafteniska specialoljor, bitumen och restprodukten bränsle. Nynas strävar efter ett optimalt utfall av antingen specialoljor eller bitumen och att andelen som utgörs av bränsle ska bli så liten som möjligt. Det är önskvärt att kunna säsongsanpassa produktionen, då efterfrågan på bitumen är högre under årets varma månader då det är lämpligt att lägga asfalt, medan efterfrågan på nafteniska specialoljor är mer jämn över verksamhetsåret. Det innebär att Nynas produktionsanläggningar måste var flexibla vad gäller råvaruanvändning. Utökad kapacitet Tillverkningen av de nafteniska specialoljor som utgör Nynas snabbast växande produktområde, sker främst i Nynäshamn i Sverige, kompletterad av inköpsavtal i Curacao och Three Rivers. Förutsatt att EU-myndigheterna ger sitt tillstånd kommer Nynas under 2013 att, genom ett övertagande av raffinaderiet i Hamburg-Harburg i norra Tyskland, utöka sin kapacitet för produktion av nafteniska specialoljor. Bitumen, där det idag finns ett stort överskott i produktionskapacitet på marknaden i Västeuropa, tillverkas i Göteborg, Eastham, Dundee, Antwerpen och i Nynäshamn. Delar av marknaden, främst Finland försörjs via raffinaderiet i finländska Nådendal, där Neste Oil är ägare. Hösten 2011 drabbades raffinaderiet i Nynäshamn av en omfattande brand som slog ut delar av produktionen. Återuppbyggnadsarbetet var tack vare stora insatser klart redan efter fem månader och driften kunde då återupptas till fullo. Under stilleståndet utnyttjades den tillgängliga produktionskapaciteten i Göteborg och Dundee på ett framgångsrikt sätt för att svara på kundernas efterfrågan. Miljöanpassning Under de senaste åren har stora investeringar genomförts i raffinaderierna, främst i Nynäshamn. Syftet har varit att skapa en mer flexibel, kostnadseffektiv, säker, tillförlitlig och miljöanpassad produktion. Den anläggning för produktion av vätgas till hydreringsprocessen som togs i bruk i Nynäshamn under 2010 drivs sedan 2011 med naturgas, som ersatte den råbensin som tidigare användes som råvara. Anläggningen i kombination med naturgasen, har medfört såväl minskade driftskostnader samt högre tillförlitlighet och kapacitet i produktionen, samtidigt som utsläppen av koldioxid (CO2) minskat avsevärt. Hösten 2012 invigdes en ny svavelreningsanläggning, också den i Nynäshamn. Investeringen på cirka 600 miljoner kronor bidrar till att öka tillförlitligheten i produktionen, samt att minska Nynas miljöpåverkan. Anläggningen kan drivas i kombination med den tidigare reningsanläggningen. Detta ökar raffinaderiets tillgänglighet, eftersom det nu finns två enheter som kan backa upp varandra. Investeringar Det fortsatta basinvesteringsbehovet för att upprätthålla driften och klara uppställda säkerhets- och miljökrav uppgår till cirka 300 miljoner kronor per år. Studier pågår för att identifiera möjligheter till produktionshöjningar i Nynäshamn, baserat på modifieringar av de existerande processanläggningarna. När det gäller övertagandet av raffinaderiet i Harburg är planerna för den nödvändiga 12

17 Hösten 2012 invigdes en ny svavelreningsanläggning, i Nynäshamn. Investeringen på cirka 600 miljoner kronor bidrar till att öka tillförlitligheten i produktionen och minskar Nynas miljöpåverkan. ombyggnaden färdiga. Det integrationsarbete som behövs för att inlemma raffinaderiet i Nynas produktion kan inledas omgående när EU lämnat tillstånd. Nynas bedömning är att övertagandet av produktionen kan startas i ett första steg cirka ett halvår efter godkännandet. Nynas använder oljans unika egenskaper att smörja, binda, isolera och lösa för att skapa nya och innovativa kundapassade produkter för till exempel tillverkning av tätningar och packningar. Utvärdering Tillverkningen vid Nynas egna raffinaderier och anläggningar utvärderas månatligen baserat på fastställda mätetal, så kallade Key Performance Indicators (KPI). Mätetalen innefattar, till exempel tillgänglighet, produktion- och kostnadsnivåer, säkerhet i form av olycksfall och grad av miljöpåverkan. KPI:erna utvärderas och revideras årligen för att vara relevanta för verksamheten. Nynas Raffinaderier 2012 Nynäshamn Göteborg Dundee Eastham 50% Produktion nafteniska specialoljor, kton Produktion Bitumen, kton Tillgänglighet NSP/Destillation % Basinvesteringar, MSEK N/A Investering i anläggningstillgångar, MSEK Koncernen Basinvesteringar Nyinvesteringar Totalt

18 FÖRSÖRJNINGSKEDJAN En nyckel till framgång för Nynas ligger dels i tillgången till rätt råolja och andra råmaterial, dels i tillgången till ett distributionsnät som säkerställer att rätt produkter levereras i rätt kvantiteter och i rätt tid till krävande kunder, oavsett var i världen de finns. Under året tecknade Nynas ett hyresavtal avseende två nya specialdesignade fartyg för transport av bitumen. LAGERVOLYMER I DECEMBER kton Servicegrad, leveransförmåga och kostnadseffektivitet är ytterst avgörande för Nynas konkurrensförmåga och därför arbetar Nynas kontinuerligt för att utveckla och förbättra försörjningskedjan, från inköp av råvara till slutkund. För att minska beroendet av enskilda leverantörer och för att effektivisera logistiken har bolaget under de senaste åren breddat sin portfölj av alternativa råoljor och andra råmaterial för tillverkningen. Råoljor från, till exempel, Brasilien, Australien och Nordsjön har identifierats, utvärderats och bedömts innan de testkörs i Nynas laboratorier och slutligen processas rutinmässigt Tillgång till råvaror med de rätta egenskaperna är en nödvändighet för att Nynas med sina produkter ska kunna uppnå de produktegenskaper som efterfrågas av marknaden och som samtidigt svarar mot högt ställda krav vad gäller säkerhet och miljöprestanda. Nynas strävar dessutom efter att kunna utnyttja råvarorna effektivt, detta för att vid varje enskilt tillfälle uppnå en optimal mix av bitumen och nafteniska specialoljor som slutprodukter, totalt sett och anpassat efter säsong. Specialoljor Nafteniska specialoljor tillverkas främst vid Nynas raffinaderi i Nynäshamn, men också på Curacao i Nederländska Antillerna och vid Three Rivers i USA. De färdiga nafteniska oljorna skeppas från raffinaderierna för mellanlagring i Antwerpen, Houston och Singapore - och därifrån vidare till depåerna och slutligen fram till kunden. För att minska transportbehovet kan i vissa fall olika specialoljor blandas till kundspecifika produkter på plats vid lagringspunkterna. Under året har Nynas börjat utveckla nätverket som en förberedelse för att kunna hantera större volymer av nafteniska specialoljor. Bitumen Nynas bitumenmarknad utgörs av norra och västra Europa, inklusive Storbritannien och baltiska och nordiska länderna. Bitumen tillverkas i Nynäshamn, men också i Göteborg, Dundee och Eastham. Då bitumen måste hållas varmt under transporter för att inte stelna och bli obrukbart kräver detta en väl fungerande logistik. Samtidigt är säkerhets- och miljökraven stränga vilket ställer krav på både fordon och anläggningar. För längre transporter prioriteras sjöfrakt och under året har Nynas tagit två nya fartyg i drift, specialanpassade för just bitumentransporter. Prognoser avgörande Det volatila oljepriset och säsongsvariationen i efterfrågan mellan de olika produkterna ställer stora krav på Nynas förmåga att göra korrekta försäljningsprognoser. Tidscyklerna är långa för transporter från råoljeleverantören till produktionen och därifrån vidare till kund. Detta kan riskera att leda till höga lagerkostnader. Nynas prognoser bygger på en stor kunskap om kundernas verksamhet och ett förtroendefullt långsiktigt samarbete. Det höga och volatila oljepriset innebär också att Nynas arbetar kontinuerligt för att minska sin kapitalbindning. Detta sker genom att bolaget så långt som möjligt strävar efter att minimera sina lager av såväl råolja som färdiga produkter, utan att därför äventyra leveransförmågan. Som en följd av detta minskade lagerhållningen under såväl 2012 som Arbetet kommer att fortsätta under

19 Servicegrad, leveransförmåga och kostnadseffektivitet är ytterst avgörande för Nynas konkurrensförmåga. Nynas arbetar kontinuerligt med att förbättra leveranskedjan hela vägen ut till kund. 15

20 Hållbarhet Nynas arbetar med råolja som sin huvudsakliga råvara. Eftersom det är en ändlig resurs gäller det alltid att söka efter sätt att utnyttja och använda den så intelligent som möjligt. Nynas affärsidé är att uppgradera så stor del av råoljan som möjligt till specialoljor och bitumen, produkter med lång livslängd, och att reducera mängden producerade bränsleprodukter ämnade för snabb förbränning. Nynas utvecklar produkter med nya och bättre egenskaper både funktionellt och miljömässigt För koncernen är det dessutom viktigt att alla steg i processen, från transporterna av råoljan, genom tillverkningsprocessen och ut i distributionskedjan till kunderna, sker effektivt och med ambitionen att kontinuerligt minska energiförbrukning och miljöpåverkan. Ett kontinuerligt pågående och mycket praktiskt hållbarhetsarbete är därför en viktig del av Nynas verksamhet. Ersättare När det gäller Nynas produkter ligger fokus på att förbättra produktens förmåga att lösa kundens behov. Men Nynas tar användandet av råolja ett steg framåt, detta genom att, till exempel, utveckla produkter som både har utmärkta produktegenskaper och samtidigt tillgodoser det ökande behovet av att ersätta hälsovådliga produkter i olika tillämpningar, som exempelvis i däcksoljor. Detta innebär att koncernen alltid måste förstå kundernas verksamhet och behov och samtidigt vara uppdaterad både vad gäller den tekniska utvecklingen och förändringar i lagstiftning. Det gäller att ligga steget före och erbjuda lösningar och produkter som motsvarar eller överträffar de krav som ställs. Fokus För Nynäs innebär hållbar utveckling att man utvecklar och implementerar strategier som säkerställer tillväxt av aktieägarvärde samtidigt som man proaktivt ser till alla intressenters behov, och då speciellt skyddar och bevarar människor och naturresurser för framtida generationer. Hållbarhetsarbetet på Nynas sker med olika fokusområden i olika delar av företaget. Arbetet hålls dock samman på koncernnivå, både för att säkerställa att arbetet sker enligt gemensamma riktlinjer och för att de initiativ som genomförs ska få en tydlig och given plats i en övergripande struktur. Den Sustainability Policy som antogs 2012 är både ett övergripande styrdokumentet och en viktig del i detta arbete. Denna Policy refererar till såväl koncernens HSSE-Q Policy, som till den uppförandekod (Code of Conduct, antagen 2011) som tar upp mänskliga rättigheter, inköpskontroll och förhållandet till konkurrenter. I koden tar Nynas dessutom aktivt avstånd från bestickning och annan korruption. Uppförandekoden ska stötta transparens och öppenhet i förhållande till Nynas olika intressentgrupper. Gemensam bas Avsikten är att skapa ett konsistent handlingssätt som stimulerar till nya och egna initiativ för hållbarhetsarbetet, samtidigt som basen är gemensam. Det är också viktigt att arbetet sker på affärsmässiga grunder och i en takt som gör det möjligt för koncernen att fortsätta att utvecklas positivt. Det praktiska genomförandet sker till stor del delegerat, detta eftersom det styrande, kundens behov, skiljer sig åt mellan de olika produktområdena. Detta medger fokus på den egna verksamheten samtidigt som det ger stöd till kunden, så att produktutnyttjandet kan ske på ett bra och uthålligt sätt. Den decentraliserade modellen innebär att hållbarhetsarbetet hittills har kommit olika långt inom olika delar av koncernen. Produktområdet nafteniska specialoljor fokuserar på frågor som rör hälsa och miljö i användningen av produkter som, till exempel, däcksoljor, skärvätskor och smörjfetter. Ett exempel på detta är den uppdatering av den generiska livscykelstudie (LCI) som nu genomförts för basoljor. Inom produktområdet Bitumen inriktas arbetet på produkter som i sin användning medger minskad energiåtgång och ökad återvinningsgrad. Säkerhet Nynas strävan efter kostnadseffektivitet sammanfaller med ambitionen om miljöhänsyn vid transporter. Detta innebär, bland annat, att längre transporter normalt genomförs sjövägen. Både mark och sjötransporter, liksom förvaring i depåer, styrs av mycket stränga 16

21 Fokus på samarbete Nynas är en av deltagarna i Responsible Care, den kemiska industrins arbetsprogram för att kontinuerligt förbättra säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet. Nynas har också anslutit sig till programmet för hållbar utveckling som utarbetats av International Chamber of Commerce (ICC). En stor del av utvecklingsarbetet sker i olika branschorganisationer som strävar efter att utveckla bättre produkter, t.ex. inom CONCAWE, de europeiska olje bolagens organisation för frågor som gäller miljö, hälsa och säkerhet. säkerhetskrav. Nynas har under 2012 kunnat ersätta äldre fartyg med två nya långtidskontrakterade fartyg för bitumentransporter, båda med högsta säkerhetsklassning. Relevans Under 2013 kommer Nynas att etablera ett antal nya och gamla KPI:er (Key Performance Indicators) för hållbarhetsarbetet. KPI:erna berör uthållighetsarbetets Miljö, Ekonomi och Sociala delområden. De fastställda KPI:ernas relevans och måltal kommer att revideras regelbundet. Ur ett internationellt perspektiv har Nynas valt att vara aktivt inom bland annat CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water in Europe), de europeiska oljebolagens organisation för hälsa, miljö och säkerhet. Detta gör det möjligt för Nynas att driva branschfrågor på europeisk basis. Nynas måste alltid förstå kundernas verksamhet och behov och samtidigt vara uppdaterat både vad gäller den tekniska utvecklingen och förändringar i lagstiftning. 17

22 miljö Den verksamhet Nynas bedriver ställer stora krav på löpande investeringar och kontinuerligt miljöarbete, detta för att så långt som möjligt förebygga eller minska utsläpp i luft och vatten och eliminera eventuella olycksrisker. Nynas driver tre raffinaderier i egen regi i Nynäshamn, i Göteborg och i Dundee i Skottland. Verksamheten är tillståndspliktig och följer miljölagstiftningen i Sverige respektive Skottland. Vid en miljöprövning inför, till exempel, en produktionsökning eller uppförandet av en ny anläggning, upprättas en miljökonsekvensbeskrivning. Den beskriver vad man vill göra och hur den planerade verksamheten eller åtgärderna kommer att påverka människor och miljö. Beskrivningen och en ansökan lämnas i Sverige till Mark- och miljödomstolen som är tillståndsgivare. Efter ett remissförfarande tar domstolen beslut och meddelar miljödomen eller tillståndsbeslutet. I Dundee regleras verksamheteten på motsvarande sätt av myndigheten Scottish Environment Protection Agency som utfärdar tillstånd för drift och produktion. Nynas har även samarbetsavtal med andra raffinaderier. Då Nynas ej har fullständig inblick i hur miljöarbetet bedrivs vid dessa raffinaderier avgränsas informationen i avsnittet Miljö till de anläggningar som Nynas äger. Komplex process Tillståndsprocessen är komplex och noggrann och tar i praktiken ofta flera år i anspråk. Deldomar om till exempel godkända utsläppsnivåer eller förelägganden om fortsatta eller nya utredningar lämnas därför fortlöpande. Nynas tillstånd gäller produktion av bitumen, nafteniska specialoljor och destillat. Bitumen och destillat tillverkas vid samtliga egna raffinaderier, medan nafteniska specialoljor tillverkas vid anläggningen i Nynäshamn, samt i partnerraffinaderier runt om i världen. Nynäshamn Under de senaste åren har stora investeringar genomförts i Nynäshamn, dels för att öka produktiviteten, men också för att förbättra anläggningens miljöprestanda. Nynas var tidigt ute med att gå över till biobränslen för sin ångproduktion, andra investeringar har rört svavelåtervinning och vattenrening. Stora ansträngningar har också gjorts när det gäller sanering av historiska föroreningar från tidigare processer. Nynas nuvarande miljötillstånd för verksamheten i Nynäshamn gäller sedan 2010, då koncernen inledde driften av den nya vätgasanläggningen. Den deldom som kom 2009 och som var en del av tillståndprocessen innehöll 18 villkor och tolv prövotidsförhållanden, varav fem skulle rapporteras senast 2012 och ytterligare fyra under Under 2012 kom en ny deldom från miljödomstolen baserad på de utredningar som genomförts av Nynas. Deldomen avser Nynas energihushållning vid anläggningen och i domen ingår även krav på redovisning till tillståndsmyndigheten vart tredje år när det gäller vilka fortsatta energibesparingsåtgärder koncernen avser att vidta. Energibesparing Koncernen har åtagit sig att genomföra sju åtgärder som sammantaget beräknas ge en energibesparing på sex MW årligen i Nynäshamn. Bland åtgärderna finns, bland annat, minimerad fackling (förbränning) av bränslegas, ett förbättrat underhållsprogram för så kallade ångfällor, förbättrad värmeintegration i destillationsanläggningen samt införandet av ett energiledningssystem. Hösten 2012 invigdes en ny svavelreningsanläggning som, förutom bättre miljöprestanda, också ger högre tillförlitlighet i produktionen, bättre kapacitet och ökad återvinningsgrad. Anläggningen kan köras parallellt med den existerande äldre enheten och de är dessutom sammankopplade i en gemensam nyinstallerad tailgasenhet som ytterligare ökar reningsgraden. Utbyggnaden av vattenreningsanläggningen i Nynäshamn fortsatte. De nya delarna i anläggningen, bland annat ett biofilter, kommer att tas i drift stegvis under Arkéer De försök som Nynas tidigare genomfört när det gäller biologisk nedbrytning av oljerester med hjälp av bakterier och arkéer har varit 18

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! ÅRSREDOVISNING 2011 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar

Läs mer

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 %

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 % I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi oljor som ökar värdet på deras produkter och processer. Oljor med lång livslängd som skapar ett hållbart mervärde. BINDANDE Bitumen binder samman de olika

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

26 maj, 2010. Årsstämma 2010. Opus Prodox AB (publ) Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Date

26 maj, 2010. Årsstämma 2010. Opus Prodox AB (publ) Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Date 26 maj, 2010 Årsstämma 2010 Opus Prodox AB (publ) Date Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon Verksamhetsåret 2009 i korthet Finansiell utveckling Omsättning: 214,1 MSEK (143,5)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfalt är inte grön utan svart Den svarta färgen kommer från bitumen, den oljeprodukt som

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

v: :l lf-; Koncernen Försåljning Resultat efter finansiella intåkter och kostnader sig redan under forsta kvartalet, inte har fcirändrats nämnvärt.

v: :l lf-; Koncernen Försåljning Resultat efter finansiella intåkter och kostnader sig redan under forsta kvartalet, inte har fcirändrats nämnvärt. i ': Koncernen SKF-koncernens försälj ning under första halvåret 1987 ökade, jämfört med motsvarande period foregående år, med 9 procent till9 901 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella intäkter

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Emitor. Delårsrapport

Emitor. Delårsrapport Emitor Delårsrapport Januari Juni 2008 Emitor: Delårsrapport januari till juni 2008 ANDRA KVARTALET 2008 - Nettoomsättningen uppgick till 12,1 MSEK (20,3) - Rörelseresultatet uppgick till -2,0 MSEK (-1,9)

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer