',... ~. SOndagen den 3 juli Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie SNO. ~'- ; r. r J Ol

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- 103381 ',... ~. SOndagen den 3 juli.1977. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie SNO. ~'- ; r. r J. .. 1 Ol"

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie ',... ~. SOndagen den 3 juli.1977 i I ~'- ; r ; \!, 1 r J.. 1 Ol

2 '--, ---- Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie '. 'I'. [!]1_OndG.. _II,QIJm&. Forta. I., j-._- ".._. ~..-...,. "., --.'.,-.... ~ "" '_ ~_ -...,. M',",,_~... _-..).,...,~. _ DETTA AR EN AV DEM, OLOF FRÅN. VARMLAND - HAN VAR MED OCH JAGADE TITOS PARTISANER..

3 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie Sondagen den 3 juli iindag.'iyqiju"'m.-"jf.., \....J. o Den har bilden ar tagen de forsta dagarna i november 1941 utanfbr SS-kasernerna i Klagenfurt i Osterrike. Bilden visar 4. kompaniet i ersattningsbataljonen "Westland" som i sin tur tiiihbrde SS-divisionen "Wiking". O Pa bilden finns 10 svenskar. Av dessa har sju gatt att identifiera. De har inringats och ar: "Kikus", enbgd f d Finlandsfrivillig fran Stockholm, Nilsson alias "Balsta", statarson fran Sbrmland, Johansson den yngre, f d $tamfu~ rir från Skåne, Heino, lararson fran Stockholm. James. "Greven", mil;onar och aventyrare fran Stockholm. Ake. f d. FinlandsfriviUig och stamfurir, och Olof. f d starttkorpral fran Varmlaod hiven lilla bilden till vanstmr). O De tre som inte har kunnat identifieras, men som fioo$ il med på kortet. ar: Erik, f d svensk sjbman som,torpederats... "..,

4 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie [ijf-onclag-'iyp:ju1., ~{l.~~n den 3 juli 'um En ung gymnasist simmade over Oresund for att bli soldat i PA VAG Till FRONTEN. Med det tyska trupptransportfartyget "Ockenfels" avreste 11 unga svenskar från Wasa i Finland till Stettin i Tyskland i augusti Fartyget gick inom svensk! territorialvanen och mad svensk lots ombord. Forts. av en ongolsk ubat i Engolska kanalon. Bengt från Stockholm. f d stamfurir i Svenoka flouan och Johansaon don lildr.roetaro fran Eskilstuna. O UtOver desaa fanna under november 1941 ytterligare ca 10 svonskar under ulbildning i fronujiinsl i Klagenfun. Men de tilihorde andra kompanier. OAntalet soldaler på bilden molsvarar naotan det antallvenskar som varvade sig i' Watten-SS under åren allta6 ca 125 Ityelten. Os. gick dut for 1G-mannagruppen: Sjomannen ERIK blev den foratø som liupada. Han var kulsprutesky1! och begravdal hosten 1942 I narhelen av Kubanftoden I Kaukasus.. "KJI(US" desonerade Irån Watten-55 hosten 1944 tillsammans med yttorligare tvol svenskar. Dø &log sig ihop med on grupp ostniska flyktingar och byggde en båt. Dø nadde Mariehamn. I dag ilr "Kikus" vaktaro. Nilr han desanerada var han IOrgeant I Watten-SS. 'IILISON från IlAl0ta larad"" med lung li<oit I Kaukasul 1942 och återkom 10m furit till Sverige varen Han biav ingenjor och byggmistare. HEWO' ovarievda och har anligt uppgift varit -uam I Argentina undor efterkrigstiden. JAMES, av en anlodd grevlil/ åu, lveka. deo bli frikailad från Watten-55 vid åraskiltet , anlil/t en uppgift som "politiokt opalitlig", enligt an annan I/onom inflytelsorika forbindellor Inom svenska UD. Jam hlnadetl d6d pa Jiirvafilltat I minen av IlO-talet. 0L0f sandel lill JugOSlavia" och anvandeo i en 55-forband som jal/ada Titos partisaner. Han forfro. ena foten i barjan av 1942, krigaodul/lil/hotslorklarados av SS och aiindos tillbaka till Sverige. I dag lir han.roetara vid en viirmlåndskt bruk. AKE var den rorstø av S\lanskarna som Iyeltadoa la sig ut ur Watten-55 genom on bluff. I dag ar han forsakringatjansteman Ise stora anikeln). BENGT från Stockholm av led besvar vid Kaukasusfronten och sandes ham lill Svorige krinl/ årsskiftel 1942/43. Han var nazist nar han låmnade Sverige, men inte nih han kom tillbaka, såger en av hans frontkamrater. Bengt år i dag direktor i ett Itorre foretag. JOHANSSON den yngre skau anligt en vinn""uppgift ha slupat i Berlin våren 1945, triittad av splittrot från an rysk handgranat..johansson den lildre, skall enligt "Kiku." ha hamnal i ryak langenskap och åtorltommit "illa dåran" till Sverigo I slutot ev 4O-talet. Han har lormodligen avlidit. UTANFOR SS-KASERNEN, an f d sinnesjukhus i Straisund, after an ha Inmonstrats i SS-divisionan "Oer Fuhrar". Några av dem kand. alg lur'da, " NI AR VARVADE IWAFFEN-SS OCH LEVER.ARA FOR DER FUHRER" o Igryningen den 22 juni 1941 pek Nazi-Tyskland till anfall mot Sovjet. O Division efter division ur den jiittearme 'som Hitler hade samlat utmed den ryska crinaen formligen kastade sig ivig oster ut, brot igenom de ryska f'orsvarslinjerna och stonnade vidare in over Sovjet. I f6nta anlallsvlgen fanna Hitlen _ divisioner, elitf6rbanden i t'walfen-ss". MAnnen I deus division... skulle vara langa och bioada. AllIlA helt i liiiie DUId det naziatiaka sk6nhotaideoiet. Helal skulle de ockaa kunna intyiib att d. var av'... mansit-nordiak hårstammninll I _ fyra genarationer. SjAlvklart skulle d. ockaa vara troende nazilter och under pomp4sa ceremonier fiek de IvAra trohall8d tw Hitler penonligen. Det fmns exempel pl Ivenskar 110m nekade alt svara trohetseden tw Hitler - inllir risken alt de skulle Ivingas alt delta i elt nazisti.skl anfall pa Sverige. I eu par fall sande tyskarna tillbaka de styvnackade Ivenskarna tw Sverige. Som ett tecken pa att de var Hitlers soldater i Waffen..sS, och inte tiuhorde den vanliga lyske armen. die Wehrmaehl. bar SS-mannen en dildskalle i silvertråd pl batmossan. Pi insidan av vånslra overarmen tatuerades ocksa bokstaverna ideras egen blodgruppskod. I propagandan kallades anfallet mot Sovjet for "ett korslag mot bolsjevismen'" som hela Europa uppmanades att delta i. Svenska UD overskoijdes sommaren 1941 av erbjudanden om att en valvillig svensk. hauning mot Tyskland skulle lonas ordentligt. nil' kriget var slut. Vid samtai mellan ulrikesminister Christian GUnLher och HiUers spec/ella såndebud i Sverige. envoy6n &hnurre. den 5 juli 1941, lål del sa har enligt Gunthers egon samtalsuppleckning:.. Schnu"... bragte friviuillfnlgan pd ",I. Ha.....u.ig ha i uppdrag alt jram.j"rjra II/ab& "IICri_ /ltooka", ""...- fri ~iøg benoda liiifijiie "" ii,lnidg I q,.ka...ør kriøei MOt SotIjcl".. I01In. Ldaplljjaot 1>Gra ""-.. ordnoda JIII..." _ 1 frdga "'" FIIliaJld, dv. au ",,1II4I.. I_r ""'"-'.. v tyoka bakick,,1_ oc,,~, VG...ttcr perm".ion bwiijadcl.. v de ",liil4ra mltndigmlema. H... /l>rctcdm et! forla.." IIU..,,""'" lwirom au 1I\fl!raIIIid"I_"", '. Men HiUen siindebud Mgg i sten. UtrikeSminialer GunLher vlgrade Iyskam. au varva.veoskar tiji den Iyska armen. De.venakar loil1 ville gl ut som frivilliga fiek. rasa tw Finland och oiass inom den finsk. krigsmakten. NAgot annal tinkte dell avenske regeringen inte gå med på. Men den Iysita beskielmingen i Stockholm gav inte upp. '~Stencildirektoren" En ivensk di.rekwr. herr N, innehavare aven stencil- och iårgfll'ma, stållde sig frivilligt tid tyskamas fijrfogande. F6rutsattningarna fbr au stenchdirekt3- ren skulle Iyckas vllrva unga svenskar till den tyska østfronten var goda sommaren De frontrapporter som nådde Stockholm var fyuda av tyska segrar. De tyska bildbyråema formligen oste ut bilder lill de svenska tidningama av ryska fingar, taget Itrigsbyte och gii<ijestrålande Iyska frontsoldater. Det verkade som om Sovjet hade overrumplats. Många trodde atl HiUer nu skulle foga ytterligare en avgorande blixtseger Ull de segrar han redan hade farat i Holland, Belgien, Fraokrike, Danølark, Norge och.. nut - pa v... UNl-... pl Baikanhalv6n. En bred avenok opinion vilkomnade det Iyska anfaljet pa SovjM av elt aarakii& aklii: Finland 10m hede lieral ali med Nui Tyskland, hede nu ~ ai& med tyskt vapenotod '_vra Hana6. 110m man IvinptI avota tw Sovjet efter ~ freøen med SovjM I man UNO. Aven om den svenska en&uaiaamen Rir alt at6cija FiDIaod ll138-lq inie AI8rItom nu, la fanna... kvar av de pmia otlimninian>a. inie minii aniiiiaølmunismen.. Det flcl< NILS PALME uppleva. Han var llll\ior och "Rlreal4ndare f6r FriviUigbyrln flir FiDIaod" och hada konior pa Riddarptan 41. IvA trappor upp. Veekorna.n.r krigsutbroltet den 22 juni blev han nedringd nar han med friska lai 6ppoede &ilt varvningskonlor igen en.r au ha skiltt sanuna verksamhet under vinterluiget. På fyra veckor tog han emot 1 70q ansokningar fran Ivenaka frivillig. 110m ville "panga pa ryaaen" i Finland, som. on del uurycltte saken.. De som antogs fiek en luimpel i p... t. dar del kort och gou mødd.ladøtl au de hade tillsland alt' liimna Sverige, for alt vinna intrade i den fmska krigsmakten.. Forsvann Men Nils Palme kom underfund med alt manga av hans frivilliga foravann pa vagen tiii Finland. Det var stenclldirektoren &om var i farten., I ett hemligståmplal brev lill UD den 24 juli avs!iljade Nih; Palme foijande: "I gdr erhiiu jaø rapporl jnl,.... ~ frivillig, 10m pd O.,.,../dlMllanimbelcl skuue <ifterhiira.iu pall... tt dilr u"''f:.<ir vaictade en perlon, _ aiikic 6wrtaIa!U friviuiøg, ""'" dil1'lllida dogl\gell ~..ing pcu., att gd i 'li.k kri".uo... t. P4 mm.begd".'~.14~. ~!~.".'~.v.id.'!'!f.r!. _

5 .. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie SOndagen den 3 juli 1977.! J - I-l" l-{s,... --ær en "atencildirektilr" i Stockholm hade loekat diim med att fa.trida i tysltt forband i Finland. ".t:: :.-... i,.tr... i... rnwrad... >'Vid """ ~.iu ø /onr N. pl Døbd_- ~ N. var aven oniiorandof, en av lmmom grundad forening med... mirkjip namnet "FOreningen feir ovensi<heten& bevarande i Sverige". FiI<enincen bade bilda," 19tO med sylte au samla "alla som link.a svenskt". FOi'e.--. var _I ajlli juwsk. Den fd inle mer in en handfull medjemmar. Men loreninøeil bade en postbox och mer bebiwdeø inie feir all varva 5Vensltar tid den tyåa kripmak.en. I elt par omgångar efter de ysk rysiu. Iuiputbrvuet annonserade foremngen i AfIonbIadet. di en 'yskvån!i& lidninll. Annonoen 10<1: "8,... "" ~... :.u.plilni...,... l,iii _ Sveuk BrIpd i iste""'" e_tace.". Annonoen var hum och blygsam. Men ~ riickte for Ake. i dall 62 och fo.-sa... man i en mellansvensk. stad. var fd Slamfurir i SkDVde och bade lept... frivillig i Finland Bra betalt Ake fd snabbt svar frlln Svenskhelslireiungen '""" bl a sande en stencil dar man redogjorde for vad han skulle ta beiali om han >loss i ett.ysk. forband i Finland. Som gift furir skulle han i.ysk uniform ta 563 kr i mllnaden. Det var \l"e g1mger mør in rmska annen erb,iod om det var en dubbel"arbelari6n". plopekar Ake. MeD var det flir penprna du ville va&a livei? - Ni, jag var anlikommunisl. och r,iei ar jag for resten fonrarande... och rysoen var nltgclllling renl hatiskl ror mig. I Finland bade dom hiua1 en.venslt IOjInant cnn K 3 lioiil ryuama bade hanili upp och ned i ett Irid naited. Och ai bade de lliagil oiinder 1Mmom. Och de fujslta Iouoma fd ~ bortsituma... och for mig ~ de det ingen roll om jag aioes mol rysoen i tysk eder fldlik uniform i YmIand. siger Ake i dag. Anbudet alt sliss i Iyskl forband Iockade Åke. Yen han sag Iiirst tid alt han antop av den fujslta luigsmakten via Fnvilligby... och fd sill pass. Sedan gicit han upp tid 5tencildireklOren. dar "det sau forllirligt miinga och vllnlade". En av dem var greven James. fd kava1leril<adell. overtygad nazist. miijooiir och avemyrare. Han blev de friviulgas ledare... bi a dårtor all han var den ende som laiade flytande Iyska. Och den 9 august. anlande den sven:..ka gruppen tilj Tomea, dår den mouogs av eu par tyska officerare och inkvarw-rades i en ulrymd skola. Gruppen bestod av 14 unga man i W~rn år."1 gruppen fanns 110gbud. fd slamunderbefal, en budhuggare, en busschaurror och ~n avdelnmgsehef. l en lilen rtekalmo..nacka not.erade Ake dag for dag vad som hånde. "SOoodGg """ JO øufi1's';' Nøggran. Wkor "~i"ll. Ap JJ blir" 6bar'. Na. lakarundenokrungen var klar skulle de godkbnda.knva under e\i ~ I STALLET SKICKADES de lill den tysk-ryska fronten i Kaukasus i borjan av Den Ul årige f d tidningsforsaljaren "Bålsta" åt" den tredje soldaten fran hoger. Han IriiffaØea av ett skon i 81\11 lungan. Han befordrades lill furir i 55. En artikelserie av LEIF BJORI(MAN konirak. Yen kontr.oklel var pa Iyska... børa greven James hehiirsltade. - Han liiste igenom det och sa "det verlo:ar bra. pojkar. det ar børa all skriv. plo". Och del gjo<de vi, beråt\ar Ake. KonIrakleI som de bade akrivi' under forband dem alt ~ i Iyska krigamakiesl "ai lange luiaei mol Sovjet varade". DOdadom Tv' av gruppeno medlemmar bede skrivil under lin _ diidsdom. BIlda helle de Johanuoa. den av en rysk handgranat i om Berlin Ul4$. Deo andre hamnade i ryak kripbngenskap och Alerkom tid Sverige fiirst i slutet av ~ "ai av... mediageo all han oiikert inte... er idag". alger en av dem som Merkom lill Sverige. Efterhrmd ulobdes gruppen av svenska frivillip i Finland. som mer eijer mindre iiiepli bade Iagit sig dil och som hade ansiåliningsitol rned Iyska kripnak \en i fldtan. TiII s1ul var gruppen 18 man. Och nagra fier kom inte. di stencijdirekli,, _ verk oamhei hade avsl6jala i SIockholm. Men del fanno Der mi>jligheter for dem som ville.u... i Walfen-SS: all la sig r_ de.venslta pooieringama utmed svensknorska gran.en och anmaia sig pl det Iyska vårvmngsltontoret i Oslo. Den mojligheien grep unef svens!tar, De sista &mel over grilnsen ~ sent som i november sex månader fore den.yska kapilulalionen. Det ranu iaau ni "'jlichet alt ta a. till Waffea-SS. Det var au sillllda iver Oonund tiij D... Det &ienie ed uq IlOCkheI~L De overlevande i slenciidirejuor... grupp I Finland bavdar alt de mer eller mindre lurades in i Walfen-SS. - Vi skickades tid Wasa. f",k linnekjii der och lådenslbvlar av tyskarna. Dar gid< vi ett par vedtor och vantade pa unifonner och vapen. Yen det kdm ~ Sl en dag... det tyåa bejaiet au vllr ulruslning bede PIl lill boaen med ett farlyg oom ryuarna '-le link1 i... Sl nu skulle vi fli riija: lill IP och _ i Finland yuerligare nagra..-. eiiet- loija med ett IruP... ~ tid SteUin for alt dar... och uibiidao. Sedan skulle vi AIes-viinda, oiløer Ake.... av ovensitama var siirskiii nod bedd inior ~ alt fa en tripp tid TyskIaod. Deo 25 augusti kiev de ombord "'~yptoceafela. Maten tog slut Efter sju dygn tid... ioniande Ocenfels lill SteUin, efter all for ovrilll ha galt inom '.venskt territoriaivauen asaist.erad av ovensk Ioos. Pi kvållen kiev de in i SS-kasemerna i StraIsui>d,... Iidigare vanl sinnesojul<. Jws. Hår lidt de var lin laiiriir. OOlUiOppa. Doces> dirp/o inmiimirades de vid div;'ioneo, rack Ioi.na gr6na Waaen-S&unifonner och en d6dobrioi<a i bly med ett instansal ~ 1!rIkatii- "D r. aijislo...- _v handråcltning 0fficieIII var de DU frivillip i SS-Divisio Den ::.. ~-... bedenbetyge1se ~ &vi_. di svenskarna i princip och nagra av dem bade flii amaka plo.ysk Ir--..diom '" (Greven James ~ UImed cioot _ rurullolvel ai all rygget>... ul oom en blodpudding plo ' I0l lool sltidtad.,. hem med... ~ fot). li<:k ovenskarna i -..lad lrupp lill lin kompanicher. Greven frltgade Dir de oiwiie liiddas tillbaka tid FioIand. l:bii&t Ake blev... aret det har: - I ~ _ alt Di år... år Di virvade I w.n..sa ~... Ii. De. Fii... ~~_.Ut_benu! Aka 'daeboi'upteekningar de foijande veckoma beria&ar om exercis. skurning, P"'''inhlninll och planer '" all rymma. lita> Ylleliigan _.. elt beky_ tillsioiie n--iyra ror en av... ait_~tidhiiier. Knickta Den Zl ~ akriver Ake lakoruskl i lin daeboi': ~ bcu4 od. f4t biitja okuru Efter elt par ~ var _nskama Itnaclr:Ia och staiide Iydigt upp or:b liia<de HitIerbaIsnine pl kaserngllrdeo. Nu var de Hillers soidai.er. Svenskgruppen. som nu baaod av ett drygt 2G-\a1 unga min... lill Klagen fult i 6sterrike for alt eeaømei 11 vec:kon utbildning tid rl"04llij&nsl Akes dagbokaanteekni cnn h60ien 1941 avslojar hur han gang "'. gang forsoker ta avsked frin Walfen SS. Yen anledmingarna vioar ockn bur han psykisk. brola ned och b6rjade dr6mma om fronten liotn ett paradia. jiimfiirt med livel i SS-kasernen. Den 25 november 19U akriver han i dagboken: "Ulløgen IiU./TonI\jII... B... I Bøøt oclo ~".ock04 lind. S","" an di_ Men Alte kom aldrig till fronten. Efter. ett par vedtar' Waffen-SS bade svenskarna fall miljlighel alt ainda hem sida civila kliider tid Sverige. Ake bade da språllal upp kavl\iannen och dar smugil in en liten lapp med te"len: "Nu okaji vi... >1 4ko 'iu /rtni1ea..igfj k... i..", ord... ~ TftG WT\fr4a. Vi f4r.al... nilt.,; _. H_ del... d.riiier /Orlii"ll"'''. Sedan skrev Alte elt brev tid sin... och bad henne lia tid skriiddaren med kav... da den var trasig i ena innen. Slalr.1en fack medd..tandel och liaiade ut all de skulle skicka elt telelram tid Tyskland med inneborden all Ake. lar var dod (han bade varil dod i feld 1Ir~ Yen \exten i telegraøtmet blev 1lIrv... kal pa viij(en tid ss-a...en-na or:b Dir del nadde Klagenfurt handiade ~ det om all Alt... unga fru bade avlidi&l SS-be~ veknade och II*Igav alt Aka skulle fli en kon flir alt 6v... vara hegravningen. Och i borjan av december kdm han tid HelsinKt-g iford lin tyska SIHmiIOnn under en Ilonad... nch_ och rneci ker pa huvudet. - Det blev en vatdig uppo&4ndeloe "id passkonlrolleo i Helaingborø. Men de slappte mill efter en halvtimma. Efter all UD bade meddela& mill all de inte tånltte Iimna ul mig, om Iyskarna beprde del, &log jag in uniformen i elt pake& och oiuckade tillbaka den. mol efterkrav. sager Ake glatt. : ='~':ta,,~. 1~9~å~r, ~S~S~-f~u~n~ r. ~~~~~~~ For en c:igarr oc:h femtio kronor lit han varva sig till Waffen-SS. "Bålsta" v.ar da, 1941, tidningsiorsiljare vid Ostra Station i Stoc:kholm. Efter ett skott i lungan i Kaukasus skic:kade tyskama hem honom till Sverige. I morgon stiller han upp i Expressen oc:h berittar Om sin tid i SS-divisionen 'Waking".

6 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie -- I il 1 ; ' 1 \: 1.. ~., t.:. t~... :- ; 16 M~å~nJ~'~'g~e~n~J~e~n~4!Jj~u~li_l~9~7~7~*~E~X~P~R~E~S~S~E~N JA... En artikelserie av LEIF BJORKMAN I gor startade Expressenserien "Svenskarna som slogs for Hitler". 06 berdttade vi om hur slencildirektoren N blev Iyskornes soldatvorvare I Slockholm, och hur han i hemlighel Iydades sanda en grupp på 11 unga syen,kar lill Hillers Wotten 55. De WrIr trohetsed till Hitler, u'bildades lill frontsoldate. i Osterrike och sandes lill ostfronten. Fram lill Nazi-Tysklands kapitulation varen 194~ blev yuerligare ca 115 svenskar frivilliga ioldaler i Waffen SS. Av SS-svenskorna var m6ngo fullblodsnazistør, men det fonns också de som "bora" var bvsnlyrslystna, I dag berottar vi om Bal Sla, nu byggmestare, som av dvenlyrslystnod blev Hi1Iers soldat i Wallen SS. - HYSSEN BAD OM ETTHEP - SEDAN HANGDE lian SIG Varje HUllg hyggll1ihitul'e Nilsson, 54, med oklullund "Balsta" efter hemll'ukten, genomgar en l'ulilllutad lungl'unlgen blil' det up~tandelse, På ronlgenplilten Wper elt långl mol'kl ~tl'e('k genoul hans vunstl'h lunga, nugru centimeter h'ån hjih tut, ~ Del VIII 50 mil sutlci' om Maikop i Knulmsus som jhg tiek den dal' djiivla proppen uv rys~ Hen. JaM' korde huvuuet i gl'l~nen 1m honom, men nal' han tumlade over mig Iyckmles hnn kliunmu in Hvb yckuren och skollet giek in vid huloeu,,;ell0m lungan oeh ul l sidull. Bål"lu Ul' av mcdelhingd, muskulos och har kl'<!ftigt fy. kunligt ansikte. Hun tulal' Stoekhohnsslang oeh spar inle på svordomar nul' h1m hel'uuii" om sin tid som ooldut i WaCCen-SS, "ur luulillude du i \\'UU.-II S..,t - - JlIg va,' stlllul'!;on. Vi var ulla syskon i familjen, UPllvuxlen var rent sagt (o,, djuvhg. Mnn foddes upp pa sill, sil! och sill och I'agmjoh;~rijt. Och num fick gii bal'foln, och loss och djavuhityg Cyllde hela lillvul'on, Nn.. jag Vill' ]5 Ul' l"ymde jll/-t hemih'i\n och fick jobb SOUl spl"ingpojke hos en spccerihundlal'e på Lidin,gon, -- Sen tog jag jobb som tågbud hos ))I'essbyrall. Jag salde hdningur fur ullt vur jug var viird oeh så ~alde jag lolltu vit] Otilnt SlaUan, Jag tjiina.de IHIl8801' med pengnr '.. men jag åt upp vartenda ore, jug barn kopte mal. -- En kvull ~ det val' viii i bol'jnn av juli salt jag och hiingdc på Cenll'al~n tillsammaos med tvli andl'o lågbud. Vi tmtl viii dal' nch fundel'ode po vad vi skulle hitla på. - Dit kom det fl um en f10tl Idllc oeh fl'ågndc vllll vi ~Inille "(h'u, Och t;å ~ hun: "Att ni inte lul' ooh suckel' till Finland, pojkar!" De tre 18-iil'i~a tughuden hu de mott atenchdil'ektol'en N, den lysl{e soldatvbl'vul'el1 i 8tockhulm,._- Vi foljde med honum pa en rcl'ilau1'8ng och Iwn hjiid pii cigan'er och mal. Su fick vi 50 kr vurdera av honom. For att kunila resil till Finlund måste Båltlta ha ett pass. Utun blhanklighetel' tol'falskude hull sin falos l1ømn ocll fiek ut passet. Vørfur rf>sll' du Udl d,' andru h'li higbudt'll'! _._- Det Vill' ingcl unnnt un aventyrslysinad oeh dumhet, jug hade ingen aning 0111 pohtik ellel nazil:lm oeh jag hul' iote hellel senare intl'es8e1'8t mig (Ol' politik, I febl'uuri 1942 skiekades Bål /:ila lill osuronten. Han placerades i 8S-divisionen Wiking som huvud~akllgen be~lod av frivilliga. Har tonns bl 8 hollundure, belgiel" dunsk~l', noitman, l:ichwei;t8- re och som den minsta I;l'uppen - svenskal', Divisionen Wildng hnde etlel' kl'iel:iutbrottet ryekt (ram I SOdl'lI SovJet oeh divit;ioill:ichdcn hade ~utt som mål au num skullc cl ovru stauen Rostow, en nyckeislad. t'ol' ah Jnan skulle kunnu traner in i Kaukasus. Men kylan log mul:>h~1l Ul' SS~ uiviioionen och nui' tempel'ul UI en visade minus 45 grader Cell:>illS l'ctil'el'ade divisionen vnsterut odl gl'avde ned illg vid den li k MIUIifronten. - Dal' var det rent stullningskdg, Vi var beordl'ade att skjulu 90 skall om dagen ful' alt hulla igång det hela. SA val' det 8l'tillel'iduelJer, Vi Oste pli med vad vi hade, su. svaude l'y&i8rna med ~irw. gl'unater oeh IStaUno' g:!ol', I Vill' hunl'l'" vur vi ålta man, jag VUI' ende tivclll:>k, UJlsammønij med elt pal' dansktil', - De l'ysl(a prickl:lkyuarna val' for sakl'o. En av mina danska kompisal' stack upp huvudet en ~ång fal' myeket oeh fick en kula rakt i pannan, sagel Bilsta helt obekyml'at, Bilsta Ul' Illte lilll10rmelsevih hekymrad eller behvarlul av sina krigsminnen. -- Mon reagerade inte info.. doda kaml'alel'. Jag tl'oi' i.nte man tdnkle slh'skilt myekel nar man Bjnlv humnllde i triluauonen au skjula en ryiib och springn vidllre, Allt gick så folt, Man blir annol' lunda, &el' du, nal' man hamnar i ell ddan ~ituuuon, sagel' Båll:lla. ~ RY8liluna hade en jadro massa hysa lar sig, psykologisku tricklr. De spred ut foi'::ita rol'band med lysk text. Men det var bal'o det alt om man oppllade foi'bandet sa small det - och så val' litan några fingrar koltøre. - Vid Miusfronten hade Vål' KI'ullP en poutel ing som vi skulle bevaka. Nal' Jul: gick pa vakten en kvalt så var Vål' vaktpoat bol'ta. Jag undnde var tusan han hade tngit vagen. Men på varnet log det en liten pappel'slapp dal' det.trl.od pø. tyska: "Håll biilb'c vakt! fvnn". Killen var borta. Hyssama hade snappat åt sig ho~ nom, Bålsta var fol'modligen en 801- duttyp som SS-henilet valkomnude, Hun var Cruck oeh ful1-i-fan. Han staude upp i patl'uutjiilll:ll och val' "ute och hua'jade" sil,ger han sjalv. Balstu fiek t o III en niin;trifjs tnedalj i SilV6)'. Vilkel innebul' all han hill' vant invecklad i minsl fem nih'kamper med ryska soldaler. For den unge fd tidningswl'siiljaren var det har det. stol a En /ro,.,bild lri", Ukl',".. a.,iil'f'" J942. U,;,.. " '... "ar Har... " klllll"r,,,, (,ill Itijgt"r), itl f'u liifl.r""",kø.'ør~. uventyrel Ellel "Min EUl'opulUl' ne ", som han har Skl'ivit som l'ubrik på Hitt foloolbum. HRn samlade vykort på platsel' hun besrikt eller passerut och han 8umlade på fotografier AV sinu luunralel' oeh Cl'uppbilder tran fronten, Sa liirde han sig tala tyt:>ka och eft~r hund alt tala lile ryska också.. På forsommol'en 1942 el'ovmoe tyskal"lla Rostow, Viigen till Kaukasus låg oppen! - Dar VBr det helt fantastiskt. Uukolll osa lnmnude vi Vln'uina med Illujtifult sa lan,.;t ognt kunde nå. Nu ploekude num apelsiner och mandal'iner (dm traden. Stamningen va.r pa toppen. ~ Jag minns att var divisionschec, goneralen Felix Steiner, under framl'yckningen i Kaukasus vid elt tillfalle kom fal'l.mde i sin volkswagen-jeep och slannade till hos osø och skiimlade om alt vi nug skulle kunna mota tyska Afl'ikakåren oeh generalen Rommel i Jerusalem. Vad Bålsta uppsnappat val' den slora tyska militara drammen 1942: att khimma in hela Medcllu.lvsom,'ådet och FdinH'e Orienten i elt militiitt Skl'uvstad, - Men l'yssarnus fol'svar hiudnade hela tiden. De ool'jadc få gått om matedel oeh fol' t o ru omkring i nya Dodge-lastbiJar och deras nya sh idsvagn T-34 :an liåg man Hill oftore, Vad Iycker du OlD r)'tunlrna! - Ja, nere i Uka'Bina och Kaukasus var ju folk vanliga mol oss, Vi firades ju l fl m SOll\' några slags befl'jare. Och det kom jll skockvis med ryska soldater och ville slass med Men jag matte också fan~ lusliska kommunister. - Under ft amryckningen i!{oukmills sommaren 1942 tog vi vid ett tillfiille en ung ryss. PlutOllchefen tankte anvanda honom ROm vagvisare, Och den unge l'y~en nek lraglln om hun kunde visa oss var de ryska fti,'bnnden fanns, Då blev det ftiljl:tnde l'e 4 plikskiftet dal' på vagen: Den unge ryssen: - Jag trodde alt ni val' hiir rol' alt sjiilva klara av del. Jng Iwmmer inte au hjiilpo er. Den tyske plutonchefen: ~... ol'l:ilår du inle att du kan bli ett huvud kol'tare OUl du inle hjalper oas? Den unge rysæn: -- Ål' det ba. a uel liøken gtil~ lei' d. kan jag Blå el' lill tjii,nsl om ni gel' mig ett rep, Den unge ry~n fiek ett rep. - Vel du vad han gjol'de? Jo, han slangde upp det i ett tl'ad, GJol'de en snara, ropade "Stalin" och hiingde sig infor (igonen.,4 OHS. I augusti fick Dalsta!:titt lung I:ikoU. - Jag kom ti Il tbltiassa-ettet. Jag val' vid medvetande helø ti~ den. Men lungan var Ju blodfylld. Så kom en lakare och fy1'1l sjukvårdlu e 1n. SjukvArdal'na tog fllbt mig i armarna och benen och liikaren rot lt mig: "Nu Skriker du inle dln djiivu'''. och så dl'og han fingret utdled revbenen och koi'de en stal' pump rakt in i lunf,lan. Det var inget snack OIU bedovning, uger BAllta. ~ Bl'edvid mig lag en kille som hade tålt ett granotaplittel' rakt genom ryggen och som slagil elt stort hål rakt i brotitkorgeu. Nal' han lag och rokte sa kom I'ukan ut genom bandagen på brustet. Overlevde han! - Na, han hade Inle en ehans, svaral' Bålsta, Bålsta siindes till Sydtyskland och repade Big anøbbt pa elt kui' hotell som hade apeeialiaerat liø: J~ 1unøakador. Men man røknade med att del skulle ta ett drykt år!nnon 8å1~ sla var mogen for tronttjanst isen. - Jag fiek valja alt reøa lill vilket land som helst inom del tyskockuperade Europa. Jag val- ::ul~or~~i :::~ J~' B:~tn~ ei1:f. Hamburg. J bo.rjan av 19.3 badt! ju de allierade fatt igaqg!ijna m888bombningor. JaK placeradea i en rojningøøtyrka, Det var vidriu:t att behova raja upp efter en CulitraU i ett botitadshu. Med elt trupptranspw1fal'tyg Imm Bålsta ivug Ull Oslo db., hun på ko, t tid gjorde av med ~ 000 tys:ka Rlksmal'k" 80m han r hado vunnit pi poker vid fl'onten". - Jag var kung i Oslo, konstatel'or Bålsta, : Men pengarna tog slut oqh nur BaltIta på vinst oeh foi'i~' kom upp lill den Byenake ko~uln i

7 J ~~~'A~r~n~~~'~~~~~~~'~~*~N~1~H~II~II~II~g~e~II~Il~c~II~4~JI~'~II~J~Y~"~' l" Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie - i """ ;i.,,,,,, b'''ifi",;isi''''i~ ""~', 1'11 '"dll ".e"'''i~r "c" ;i..,,,i '''''fi'lii: Ba"'.../01'.fu.ontrnaT.,iin~ liar..u"a de' lu"ullar Ju um pujlcak,i. A"en'yrdY'I,",tl u, ag,ør Bd'"., '0'" ; Jø. il' ",.,&",o"'.re.. Oslo fiek han veta en sak: -- Jag var etterlyst i Sverige tor att j81 hade utebllvit vid mol)lltringeo. Si bade jag Iratloal pl alltibop och niir det kunde Ol'dnaa med 8vsked ur Watten-sg ocb b.ml'e8a, lill Stockholm tog jag tackt.lamt emot det. Biiger _a. Si en vårkvi:ill 1943 duk 20- 'rlge Båltlla upp vid lullkontrol.. len vid Cbarlottenberg. Han var!ford clvil k08tym och på kavajuppslaget bade han sttt jamkora hiingande, sin ni:i.dll'idsmedalj, sin aarademedu.lj och en finsk medalj "10m jag fiek tor att jag raddade en pluton omringade nnnar", I en viiøka hade hun tva ph;toler och en bajonett. - Tullpolisen tog pihtolel'nu, eedan tick jag resa vidal'e. Vad biinde,, d...? _ Ingenting egentligen, Nal' jag monatrade th:ld jag alt få tullt med en major oeh bel'uttade vad jag hade hatt for mig och att jag var fd furir i Walfen-SS, DA borjade ban yra om att jag skulle kunna " bu furar i svenska ar~ men pa en gang, Jag tuekude nej..j).uui var taeksam alt dom fixade.~,...~.tt jag -nu~hovde gora ett pal' mlnad.erø beredskapbi.janst, Vad Bek du for jobb ~Uer bemk_nt - Jag blev betjant bos greven James, BOm jag bade varit lilløammans med nere på SS-ku- 8el'nen i Klagenlurt. Ha.n bade visst lyckats mygla siil ut Ul' Watten-SS g~num sina slaktinglir inom UD, Mtln han var "nw>l:ie" fortfarande. Men Bålsta tl'ottnade på betjantjobbet, Han tog jobb I Ubyggsvangeu" och satle igång att låsa Ull ingenjol' på kvallul'na, Sedan blev hun byggmiilrtsl'e, ~. Billita reste till Stoockholm och tog bums kontakt med en tatuel'81'e, Som SS-801dat hade han fau sin blodgl'upp "B8" intatue rad pa insidan liv vanster overarm. Tatueraren lyckades helt utplåna BS-mw'kninHen a.v Bailna. Anerar du dig? - Årligt och upprtktigt sagt nej, Man skall inte Angra något 10m man har gjort luir, livet, livarar B~Usta "uar "PP,ina krl,.medaljer l;;' f.'.. preju'" Le;j Bjo,.lcma". "n", ør Icam,ke dum'." Hrii,.. fl", Beil/da i.ill."ulla Jf' "lieli SS-uui/orm.om "yu,n_uli.,l 8S./.. ";,, (l'illke' pø arme", en cr(!ji. på kra pe.e'" och dujømal'. 4,;ll1er~ 'rud i hidmouau). Pø briu'ei llar I,a" jii,,"ko"~ei. 55! a "SS" var ur- ' oprudwllgen...-., teckringen pl na- _\edaren Adoll, ' BIllen porsonlip UvvokL Pl 1)'01<.:. "SchutMtalfel", "SS, var ell "rol'eijle" som byggde pi rupl'ineipen, att blonda ocil bl6i)gda manniskor var former iin undra, De tyska naziøtema markdlldllor de "ss" tnle bar. &Om en pohtillk roreløe, utan aven att det bandla. de OD) en "JivaUk6dIliQ&". Samlingssymbolen for "SS" var. lip4r ben l unttorm.,:,_ d~~kliued InO&l8R. Men "88" be.titod av tv' grenftr: "AH manna SS", aom bar avarta unifurmer och' øom &AU tul historien BOm fanatiska moi'dare; och sqm hqd.e &NVH tør utrot",: ningen av mlljoner JOOar.de tyaka koncentrati0d8&qrøo; "WaUen.. SS", var de vipnad.a SS-forbanden. De bar crona unltoi'mer. Under HttleN krig anvund.. d. ollut pl de bardaate fl'ontavlilwtt.n. i'or&ltom att lifi.. 5\.lduten Bulle ba,ød fyllik, kravdea oekal au bar _ulle vara ti'oende naz1it. 100m Walleo-SS plaoeradeo.. unwg_!riviulp.. ldaier IOID ville alaai fot HUler,.. n.iinit sedan de IVUrit bonom en personlig irobetae4. De aldell.de. vanligtviø HU BS-diviaionen "Wl king". Eempelvw kom.000 man fran vardera lylkockuperade NorKe ocb Danmark. Ch.f for øs var HeInrI." Himllllttr, Ocb det v.r tiint elter H(mmlen Godldinøande..,. det tyøka overkommaddot Ikk tjll... sljnd att OI1vinda Ill, Ol' SS-divllionerna. En svensk SS-soldat skriver från fronten: "Ilår ar rena pippid'" o Det biir brevet ar økrivet av (d Itamluri... lohan i februar; Johanason dod.. dea enligt Yit_ nl'l'~ifl aven ry.k handgranat i Berlin vuea Brevet.krev han lill brukoarbelaren Gerharc!. d' P4.jukb... i t\.terrike:.... Gamle Kamrat!. 7 ~ Hur står det lih med dig gamle skamtare, HaT du kommit på benen annu, euer ligger uu kvar pl ajukaji oeh har det liru, Du kan yara glad som inte ar med hit, Hil' år det rena pippin, vi ligger och vaktar nagl'a polibtol'liiggningar oc:b bm' ett par appelltlf varje dag. Och du kan tl o att det gar i sarnma sul 10m de 10m. Petgold boll for o~ pa kase)'n, Annol'll ar det en mycket naturøkon plaw. Velde. ar en mycket beromd kurort Ull och med vwl'ldaberomd. Under vanlihil fl'l'dliga torhallanden brukar det Hgga en ~ funtar och VHll upp ttih hill'. Så du kan tro att man har kommtt tul en fin Iduts. Och det syns aven på befolkningen, for de ar tydllged en blllndning utav aila raser på vår jord. Och det har tydillen varit nol'dbo, har forr, for det ar ganska gott om ljusa tjejer. Det ur nog tu1' att du lnte Br med har, tor då ålr j8& rildd att du bll'v fulistandiht loj:utord utuv den kvinnliga cbarmen. Nu skall du lnle ta tor Ula upp alt du inte lir med tof' kanøke jag sel' det en smula lor rotrenriilt, (or øaken ar nilmugen den au jul-: har varit på en restauruog och iiut mig riktiat matt och flortat si smått med sel'vitrisen. Inget ant i det forresten bara det inte gir langre, for man år ju 1 alla full gift, fast det iij.' latt att glomma det niir frusbd har,iomt bol't alt skriva lill mig, Nu lar det viii lote så rnånga av de gamla grabbatma kvar kan jag forstå. Och du blir val kanske enuassen innan j8i kommer tilibaka 1gen. Atminstone hoppas jag det tor din 7 7 eaen &kull, fast nog skulle jaj vilja byla med dia:. "'U'l'NOT: AppeU::::: UppstiiUning och visitatlon av vapen och utrustning, Petgold:::;; Den meal botade soldatp16garen pl sa-ka.. &ernen i KlagenfU'rt i Osterrike. Elatl.MMa = trikallad trao militartjiinstgijring. I ItIORGON: Hllr SS-.ven.karna tog. ~I tlll k.nlljllnll.11 Jublade do. I dag begripe, cio li... ri.. vando all helve'.1 I ka rn.n.kull /10,cl all Iron.en parocll.. Uncl.r d ty.ka vllroll.n.lven U42 I Sovj.t.tu... d. do 111r.ta "onikarna:.n "_Du.n. I ~"D Stockhol... ch.n.jii... kli. H... II. i.. _;. i ;_; i i. J i..._.. _.. '... _...,... "0.._u o,,_..._.,'._... _... _.U,. u_ 00._..._._. Ul Ull Il j.t Il Il UUIUlUUU tu luuulluulttntlluuulu.tlttiløthtjunuuu:uuuuuuwulntnttthhf 4 'Il

8 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie -- II1 ' : :.risdiagen' den' 5 'j'uli ~i!hi *';WR~JsiN'..., _ >....,..,.. Svenskar dansade av Iycka "når de skulle sandas lill fronlen En artikelserie av UlF BJORKMAN OD.Oa. ha. a edje arlikeln i serien S"... arna lom Ill, Hltle,", I g6. berallade vi om.. Iål rlg byggmai Iore fr6n S.ackhalm sam mer eller mindre lurades aven 'Ylk varvara I S.ackhalm all lom 18-6.lng la varvning I Waffen SS. I dag berallar andra SSw$venskar om vad de uppla"de. V,'U IN4.~N VISSTE IU SS-svenskar gomdes på "tysktågen" o Det vunligahte I!tUUt ' 1111.kieka SS'.ve".k".'"a,ill 'fy.kla"d gil-i. "... r avenl!ikt territoriuld! NBr SS~:!venskama hadl' skrivit kontrakt med s..., i Norge -- efter en ingåelldc li:ikarunder~rikning (de l;;oul inte val' ljuuilt 1 'jo cm lang.., rensndea ut) fick de en ty.. l, uniform. Uord den fkk de kliva pli del ol'dlnarie tyska permit~ teottaget MOlD gick meihul Qlilo--Charlottellbel'g-- H~Isingbora:. Den tyska sohjaltl'ufikcn over Svel'ige, den. 8 k permit tenttratken, pågiek und~r iren lilw-1u43. Svenakarna tiek order om alt balla tyst och inte avajoju lig infor den svenska kont rollgruppen, en otllcer och tva furirer. som alltid medfoijde de tyska permittenttrantipoterna. Omvant blev senare de tyska pel'mittenurøsporlel'fla den behøndikaste flyktviigen hem tul Sverge igen, nill' de svenska SS soldnterna hade trottnat på att vara Hitlers man. - En rad ~venskar begiirde pel'lui.s.'1ion lill Non;e eftel' ::UH tl'ollltjunat. Oeh på VOK('n "enom Svel'ige hoppade dø helt 80nika av tåget och anmiilde s~ for den svensllu pouøen. EHer fikhoi' uppmunades de au tikicka UlIbal!.a sin uniform Dled poatpaket till Tyttkland. Forst mot slutet av kriget stiilldeø de torrymda sverulka SS-mannen inlor domstol. De som domdes hade då medgett alt de bade avsliijat svenska m~util'a he!dl!~e~t~~. ~o,r ~r8-... ~?\~... '... ' " ju bli ny" elit.. ør Ilitler vu... it, o På sexlon vel'kor sknue de frivilliga SS-sveqø. karna bli elilsoldaler i Hitlers W4lflen.sS. O Några knaekles omcd.elw.rj IIY.SS,befiilt:lB sa, dism. De. dronule bara om en euda sak - lill lit återvanda hem lill Sverige.,. O Andl'a SSoflvenskar jnblade uar' de fick vetij all de' skulle salldas lill frollien. - I ølutet av UK1, då de tyska. 8lor munte.rhet~. armeerna hade fryst tast djupt - Sedan korde clom hart med inne i Sovjet, ak.1ckadeø de fo... att vi ~IQ Ullhprt,le ~ Vtp' Eul'usta SS-lIVenøkarna Ull fronten. - Vi ItillclM upp på kwlernpa_ nya adel och att ItQldaterna t. tyøke Wehrmacht var rena fbtfolgården, beriittar Gerhard, numers ket jiim.fort ~ed. 0., '''p~ GerbrukMBrbetare i Vinnland. Beta... ham..... \.. let meddelade att man behov de - V.4 _ut.., DI 8Ø.. aveaiur 11>--20 Irlvllllg. att.and" 1111 "flir,,"vor ~ _ ~... fl'onten, Det var bara att øtl'ackll rildef '.- upp handen. AUa atrickte upp...:- I Ja. )E:orrh;to"",ae~et Blek ju hunde". Det blev ed skog øy ut pl au 'vi avelllkar'ljom. Blagila, hander. vid frontea. '-un. bu SverlG~s _ liwiiekle... oc... "pp I\>u.. ny. "Iopp". m.., eltlclellt løvades dent InHel I den vila..., liijpr Ger_. _ Javtaøt. man.var ju villig Det IOOl ~karna minu but au iofa 110m )lel.t lur alt al' ~AjJI'a 1jij):-\lAda'oUiaerate. agio 'slippa Urin 8S-k... roerna. 0<1. hade.p.<i~i..",* '!le pa at~ be, blev man ilate uttapn Ull fron ~ ~fuercta.. tøn, ttok mu.,ora om»ina 16,'.- Den ~ltc~ ~rat1nlng-: veakor. Det var varra an sjal Vil en var att hoppa knka riut långu helvetet, nbi'ar Gerhard. dlataneer. Ocb au tyiillq epringa Uader fyra Ar, fl"" 19U Ull. _.~...-..,,-... och tned l~., di NUi~'fYl:ikland si,' Inte torran d.et kom bl~ Ul'!IlK I slna diidoryck~iil8.r. dok nji"lln, TUI dot v.. kuat lijlvliha det upp cirka 125 8VenlJkl~r 1. hol'q. de aan.e~ 1») pila.. WaJten+SS ouka utbudnlnatduket.', Ien 8888l. tuhf:. tvip,lade8 IPrlng. lje Ueeta var unsa. myc.ket unga. upp och ned for tr~j?porpa 1I1ne t De uu>l1dades ttll SS soldaler i kasernen med Itn 8gen madl'8&i Klang&OluIl i 'Osterl'l1,(e, tenare I pa. h~vu"."t,.~ttar (ler~~ och Sennh~im 1 Elsass och mot slutet" &»'taiitter. '... vid ett slgrt birjii&er I ÅJ'l>i&ch - BOItralf/llpn 'v r 4at ~fti utanfor Ntitnbetg., slam. oota. ~ ljirn..,firekam tor De.veDikal' ~Jll elter fl'onl- minsta "tel". ~ ~x o~ D18n vi<l vi~.ijiinst.n... låmptlga IlO," SS ollallon l'ikade vlsa lin ka", och officerare, oob det gaude en - det Att kvar ett ~ "' ~e", hundlull, An...!Ill "Junke..,llO- eller maq late..,<10 dell..-.'''''. hm" l Bad TUlz BOder pm,.p,lan' 80lIl k~y.,i., -Munchen.'... ~ ;...n, tyclrte~ -.ve11lkar, dw' SS~kaaernern8 i Klagenfurt vnr ju tiera ay OM IQilva var Id umnybyi,4a oc:h MnlalU:ningen topp underbetal, a~' d~, ~dlade modern 'or utbudning av rl'qnt _ om ren...at-m.. " Holdaler. lcaacrnerna IUlYUnd~ ful'ttarande. men nu JlV omelti- - :a.;a:~ n\,l bt.rriper ~ tu att det bår kasemhelvetet tjiinnde kiska rekryter. "tvi ~tten, dels att Ses ~ ~lldj.- _ JAi var dm for ett pal' <.(Il' tlon ~ch. dela ~tt dz:iva tr~ eu sedan, beriittar f d S:}-f>olda~en flillatandig bel. lalyd~ och hell Ake Bjnrkarna 80DJ var nyp!an- bryta ned den eina Ylljan. Re.IUI~ lel'a;le 1941, h~de v8xt tipp och ta,:-et blev att all~. vare 111 dom vnr ~tora nu. Annu1"t:l Vi;lr uut sig v r 8Veo.sk~., bollandare, dmusklu' likt utom.tt SS-iirnen pa kø~s. ~1I8r norrman Inget holtre vuje lih~set var borla. an ~~t ta kl:!mma Ull tront~p.. Ake il'" nwnera fiirsriikrinl's- For ltaklluga 8Venskar ~r h tjiinsleman I en meuanaveljak v.et t SS-kuernea ett Ilag I an~ l '".Ha U1Yi&M;,,luktet. En del 80m var il:'qende jj ~. D ~ 1." d er'l'l I;: kl 'Il nnuster, och tuupropade med -- e.. an ~ I e o... c a propaganda nar de rymde' fi'an på nytt It' ~tanfor kuerngrlnden, Sverige. Angrad... djupt. Uen t Det var pd den hlir kcuerngdrden, KlageN/urt. 'tlatemke.om avehakanla ~an8"de 'Il) lvcka nør de blev "tta{l"" etll Jro'"'j~.. t, SS. o.&t VB': &:kont litt ha føluujcn l de tlesta fall fanm bara eri vag bilen vanlande bakom ryggen en ut trin kuernen och den ledde bit bort, Ull fronten och SS-divilfionen Pd bilde" en av de SS-.ve'lIkar. diid.eda" ott par 4r, 101ft dromde tijl~i:~nr~:a~~~r~~-::l~~~~~~l~ "Wikin&". om uu bli Bveriuea lef14re elter Hitler gtw. "en ~B liran qde rum t en kyd<a!; dor kon oal> Kristus Gymnasisten Lasse" 19 {lr, paekad.~ bilder hade rlvtta bol t och 81'88tta med bakkol'8. Konstnlren Gosta S, aom rymde tran Watten-sa IOwmal'en in klade.. na i ett vaxdukspaket oell berauar i en hemhg uppleckning aom gjolts av dell svenska øbkerheløpousen om mna ~!:' irå.!~!!al!i: SIMMAD'I 80m hade blivit kuggad. rulnllen av den pouthlku. ~kojnin- gen: -. "Av undervhmfngen tramgich alt juda,'na var varldens mesl slluskiga och 8wkyval'd8 folk. men att tyskarna daromot val' tol'el;ångsmannijkor. Undervisningen, som belt trick ut pa propssanda UH torman for Tyskland, hude Jetts av tysktalande ofti~el'al'8; varefter d8r88 anftil'anden hnde oversatte.aven nonjuan,.. m var halvtyak." - Dom hh poutiaka skolning9tlmmarna var viilkomna vi 1000under...!100m rumforevisningarna, mindl.a.ke, Jaa: kommer thlg ea thm diir tyakal"'na aor 'Dade ed 1')'* bunker med eldkaatare ocb bur man sedan evep-.~.~~i~~~:':';t~:;:'. :!::n ly~lighi;:::!es~: rige,ill Waffen'SS,. TILL SS'. ti P~o«or~~:e\::n ~B:tUK~~~i.. e Helslngbol'g, Han ~ppgav se horg och gick ut Ull kusten kenhqved, Der hade han ~;'.It nare for polisen att han kant vid I:Iladens nol'i's utkant, in I en,!iobod, klatt på SI" ol~ tntor Itudt~~na OCh ~ PolisprotokolJet:!:Iumt lagt., att MW. u t ~~dum::ns v:s ed :;:;!:t~s Yf~; "Dur hade han kwh av sl~, LasN.yokacte.!r:! ånt!a regimen I Tyskland, bade inpackot sina tiuhol'igheter i Ull Flen.burll, Ty di.:- gjol't au han hade butiimt siu vwikam. aløgit vaxduk.en dir- nan han ertappadq ocb unfor att varva siø i Watten-SS, OIn øamt vadul ul och bol'jht d~ framfor.,itt iilwkemål om Lasee var lnte medlem 1 øimma over mot dønska lan- att fl bu allelet t Watten-as. nagon livenak naatstllk. orka- det. Den atarka strømmen Pi varen ftek t.a.e komniaation. lute beljet' umgick. hade tort honom ur bel'iknad menderi.nj" tiu Nor.e 0C'b.tter hud med nazistanatuckna kul'" men vid 4 Uden den kontakt med aveq8ke kumuio. kamrater'. :!1/ hade han kunnet i Oslo, Iiruiea ban bel:n ta_n. På kviillen <len 2Q.. Ill\.u~!1,~I lan<i ~i da,:>"ka k'l!l"l.". ~-.;;.tt.~'r.1~~ ;...fat~.itafnhti.,.~# nfl,dlfkl" 'I diitnøreb"" :.._.'...

9 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie. f;xpl({ssf1v.'fi;.<laf(en d~n 5 juli 1977 ~ ""I C UD V' 'I~ Il fu. Ol 'M 18;» t' l' 00 :0 o D"lIarll" efl.. r lueia 1941 bijrjade grupp efler grupp av.ie frivlluga ""en.k.. SS'80ldalerna all aand.. s lill frollien. O NU/lra n"k onahht ty.km jiirnkorøct fur lind inøallwr. O En d.. 1 avull... ad.. i gra dema ""b blev SS furirer ""b SS... rgeallle.. J' Ullo' 'ran Slot'kbobu blev Un I".olurmfiihrer (SS )iijl. nanl). O Men amanuenøeu L".. e frun SI""kbolm oeb Ijii. mannen Erik frun No... land.iupacl" na. Iy.karna..Ile I gång.in v... lfen. alv I.o.l.a Sov jel. 80mmaten limt hade ett 20-taJ ung_ pojkar littvindigt sått over deo linaka Ilinsaon vid Torneå. Men øen blev del øvårare... Vtlaot, 68, in l dag overtygad nuist. och med en cbefsbetauninc pa ott otort ov._t ImporUore~ berlittar: - TUIaam.manI med Nisse be "Gt Ja, au ta mig ull Wallon-SS' viirvnidgskontor j Otlo pa. Dram-' menwejen. Vl kontaktade den bitrlidanåe ty"'e mllltliraltacmn pl tywka )egauon8n l Stockholm. A.v bonom nek vi peqar for att kunu kopa akidutruaning. Si «av han ~ ed karta med d.m llimpll_ Dyklyliøen utprlckad. VIdara flel, Yl en rad kontakta _ utmed liyklvipd I Syeri- 8 och Norge. - VI tog med """ skidulroøtningen och rellte upp till Idre. Dir låg vi ~ra dagar och 8Iog.. I &lang med den.venske griinøpatnllten. Sl en dag fragade vi dota om vi fick tolje med u.tmed patruualingan. Och det flek vi.. -- Vid ett stiille utmed,ransen _ ptltrullecmren att vi økuue akla OM al att vi iot. kom in j Norg~. Vi holl god min och ett par dagar Itmare &tell: vi. over.riinsen pi den plat.len. Tltoø partisaner VUcot och Nisse. døn senare emigrer.de efter kriget Ull Kana~ da efter au ha bllvit mormon, fiek mda unifurmer i och andes med ett trupptransporuar~ tyr till Hamburg. Vilgot hade.e bild av Hitler i sin paekning YUgolo Sina forst. skott avlouade 88-, bol. SS ocb Yiinlilt lnøtiilld UU sv~hskatna mot Tu. parttøaner 0811 svenskar. sjapp han sitt doo:ialrarf ocb Jindee bom Ull 'Svert,. i Jugoslavien. Men trut. att 88.. averuskurna hade svurlt HUier tro...liill.~ het var de.bonom lnte auud troa: VUlol var _ I J... vtoa Da. Diir liiiddei-. ldviiitade En grupp pi fem liyemkar gicll: _m....tdrq frip om.u over till paru_norna i.. nef' (ar 01_ tt... mot dem. uø I.. _utaa oui... &; bu v 1IiUu. o...jorde "". Ulla Efter au ha rymt tran Walfen.. SS i slutet av kriget beriittade ågt.0.- bijcioto f.. _ I _ konatniiren Oiiola S 100jande flir Iounk... "... den svenska poli8en: l... "Under min.jukhuaviatelae I - Ja, ocb yltorlipre n'lra Marienbad fiek jol brev trin Oil.v... kar liiruno t111 Leea-V e1dea l annan sverudt friviw. vid namn Ju,ooIaylon litrax fore julen Jan, vuken var pl hemvq tui Vi placorad.. I OIl poilobataljon. ocb!nky... deo I en Sveriae elter anstiu1n1na i Wal "",_SS. Han upppv att ltmlnatone feid litycken frivtjli,a IrAn juiloslavioka polioen mot parl"'n skala med upppft au akydd. den Sveriae gatt over lut PIl'liøanerna anfall. borilttar arbotaren Olof I p' on front I KroaUOD. De bado Virmland. vid IIUfiillet varil ø" frivilup Del vor pa v'_ m IOIll utfort rymnmpfonokel. tyokama ockuperado JlJIOeIavlon men den.jåltte had.'buylt de.. ocb oiflcielll 1J0rdo landet Ull Ilkjuten av ty8karna dl d. mirkt -.in forbwulne 1 kriaet mot Sov... hans av8ikter.". jet. trob motound bl. frin den VU,ot frln Stockholm boriltar: jui08laviska annen. stallet. - SituaUonen var inte klok. - Den SOM var.kjuten hette VI hade komrnlt dit..,m bofriare. Erik och korn fran Arjiin,. Ja, vet att han!skulle. åa arkebuø Tat~ tor fanoykt. Genom ett per... IIOnJigt jneripande tran HJmmlers sida, som ju var hogste chef for Ocb li tvlniad.. vi patrunora pa.. tørna ocb mad biioik.olvorna foa in befolkningen I atildema pi kvil lama nil' det var ute.. gångsforhud. Det. var morkt och tribit Jugo.lavien, berittar "8åh;ta" ljom senare ftek ett IUJlS.IIkott 1 Kau.kasua 1ll4!! och kom hem Ull Sverip viten 1&&3. BJ648 pa kaffe - Och ejalva fiek vi lnte lim. Da fortåaenlnpn pl natlerna,, vart fall int. utan v.pen. JaM otod inlo ul. Kil dag omoli jag mi, borl ocb ha.. Itnackade pa er don. Ja. bad om en kopp kalte ocb med hjiilp BV tecl<onsprak Jo, fick kaffe ocb sa" diir bo.o den Ju_lavioka f.miljen. Sedan tultado Ja, ocb Cick, boritlar Olof... - Vår uppgift var att j_p partisaner. Det blev "Lønn" och li flek Yl kaota osa upp pa laitbllar,.. och iap ivaa. - Vid ett UIlfiille hade vi tafli on Wl' ju,oolav som viievl"... Han Rulle vj.oa _ un parti- 1< nliierel. Men piolilliat blev yl... kjut"". Och d'.. 010f bur arllmud i tonen ocb tort:jiitter: - VAr plutodcbel dro, sln pi.to) 000 akot juloalaved helt køllulodilli rakl I ry~. del var en av djiivujln&e.. ker JM har ",eu... Btt par veckor _nøre forfro. Olaf ena toten nar bad' Itod pi. Vakt som kulmpruteajkytt: - Jae sklckad.. tllibaka 1111 Klagenfurt i Osterriko ocb ba.. node pa ett WNu-ett. Pen p:ale liikaren var avenakvu ocb. ban hjlilpte mi, att "Il krlp>4uallghet3forldarad. Jag hade titt ""'. Gerhard -... tiii 0010 ocb llimnatjt, tijibak. ald. Wu.ffen-SS-un.iform fjek ci.. vila kliider av tysuraa oeh an- linde med iiina tyaka IOldatatOv.. lar pa fliuerna Ull Charlottenbor. pa varen 194!!. I MORGON: Olka, frtlon 'tockhol. Ilogl flir "luer I Vo Ar. NliI TrodJo rik.. f6ii Ihop vmon U4S var Oltar furlr I WaHo.. SL... brllndo lin unlfor... rlkkiado litt Ivonlka pa.. - otll t.\o"... UtlIrpoU. hoi a.orlta.ornal I rgo. krouar... _ IIU långa IIlIlIog... _~

10 It' Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie E'XPIlESSE'N * Tor""'::-"II d"11 7 juli 1977 ~ ~~~~~~~------~ "Kik us" df~ser.erade oell to~ sig IU~1l1 fråll sjiilvlliordsuppdragell i Estlalld Della dr femle avsnittet I serien om Ivenskarna lom Ilogo for Hitler. HI III Ils har vi beroilat om hur Ivenskarna varvades till Watfen~SS, hur d. utbll. da des lill fronlljonlt och vad tvll av dem flek upp. leva vid ostfronten. I dag befattar vi om 55-sven..karna VIIgot ach "Kiku." (bliden) oam flvdde I,6n oill SS forband och Ijalvmordouppdragen I Eotland iiiiiij [n artikelserie av felf BJORKMAN SS-KO PA let GOSTA PERSSO :... v o D..n 8... ~u.li fi~k d"n fin.k.. sjupoli..,n OY" på r.. upl,e.. fi.k"bat, lom med god fart olavadø mol Aland. O Ombord fllnno Ire SS.,.v.. nskllr Mom i oi."..,kuljil, n had" lam".. 1 E.lla.. d, som de ryska slyrkornll ju81 vllr i fartilned all ~ri.vra. O.lk tre 8v~ll~klJrlla,ritr: "Kikus", ~OIlJ uu~d Irf' år i W aff"n~"s h... le befor.lratø lill s.,rg..."i. Nu var han I.. ndl". m h kliidd I sjabbi/la rivila k1ii,l.. r. Hlir var full. blud.na"hlen ViiI/Ol. som blivit Ss.Jiijlnanl ol'h menige SS... ldalen Ni.. e. O De hade alla IilIhiirt SS.kompani"l "Go,'ø Peruan". Under ænare hiilften av 1H43 "SS-kompaniet Gosta Per8liOn" IHimmler och svenska frivilliga i Waffen~SSI bol'jude den tyska CisU1"on[t:n att feuru81'i ;In-U. OfficielU hette smulas sonder. Ilnln Leningrad i forbandet o. AulkliirullJwtbk'UUQI Den hør bil noit Ull Ungern i BOder gick det 11"" Det var~ ett tungt spaningto~ "ell tir... hara bakat for tyskarna. Den ry'*'" forbund. helt luotoriaerat med ku overuigsenhett:n lag i en enorm tel'fanggående fordon och ",fl." for~ tillging på artilleri och den nya,,"mai,id.. øtiirkt med toppmoderna tyska 6tridsvugnen "T-M". Tiger-øtridsvagnar. "j".er "D",..'S.,,.,. _. Vi lag meuan Charkow och Poltava. Vi hade gravt ned 0l:iØ l J<'anatiker '".Nø'/o... kanten pa en veteåker. Då kom.ucjo'ia«,m.. - Fo..bandtlt var m... r... lit11' tva stora øtrldøvagnar. Vi osle pa /ru" JfOn 21 mindre t-u ajiilvmordstiirbllod. med vara 20 oullimelers pansorkanoner, men det vur som ott ti.ma aaiolnpr tor ah torhind... Vt fiirutattt.. uro... IIIOm hlhh ''''''''''''f!'r ljå halla votten på en gb. Det blev r. elt'n r)'tdta IranlryckuJnltln flrurllle panik och bakom mig la. en IDOt Berlin och HiUen bunker. wehrmachtpostering henen på,,,,,,,, "._" øna",.,. - Vid eh tillfiille fiek svenshen AlfolUH) tron Molala order '_.. ende ryggen, "Kikus". I det har laget sawade det tyska att samla in alla poaterna nar vi SS.",.,.Ii_ overkommandot på nu utbilda skulle rycka tlllbaktt. Men Rune, IIWltl..."", forhanden i Waften-s..q på att øum låg 18oga! tram, kom inte "~~"",,,;o. slass i narkamp med de ryska tlllbaka. NåGfB dagltof l:ienare,.,a Tr" Hll'id8vagnarna: med minor och Atererovrade vi stijlningurna I(ronor". med bjalp av små syratyllda tlaskor som sjiillgdeø in i "T-34-ana" postering. Han var skjulen och...".ij...ss. igen. Då hihade vi Rune t sin MØR Ik luftjntug så att etridsvagnsbesitt.. ena handen hade ryæarna huiu,it llliinlutn ~.r ningen tvinglldes lamna sin vagn. av for att ta hana armbandsur. - Det lin lå.,il/....".. VtU', Chal'kow på mor -- Vi var mrs på alt Alfonso ~nntc'"n dt~n 3 HOptørnber øorn jag aldrig hade gått (ram Ull Kune ". tick ett granatspliu~r i arrabåken och 1:iØ.gt åt honolu alt dra sis: m..." JOO: ai~.'", och hoften. Spliuret slog sonder als, HiMDdu _ ~UC:OIM låj'o&dt.et!..ulma,. _ i jo"lifl.lølfli hr... "!'n... 'rlvllll,_ i W."..-S8,~. tillbaka. Nal' jag for nagra år sedan triitcude Alfonso utanfor en..,rnd"" bu.. 'øl ",,'auj.. i'~. Ire raklllveaaak.. ~",,&bø~ kolven på Ulin karbin,.ø...w.. d.;;sn~k ~... uc'djc: le..., h..,c'i'). HC'iarick l1li'1',._... Ind,,.... FOl'st aåil"" uppdra, au "... d,... u... _IC'." "an_,""...,...,...,... ilw.weq>l:.ama. t;;;.n.. kiiiii..-w. trodde jag att det inte val' så (arligt. Men sedull blev jag øtelure Lråttom att ge sig ivag, sager I... et I t;ure.,. MM!hø.r.. JlHilt.A l fraratitl"" au vårda.i, n bon'i.,".,wpk,,_, DM".vlI'IUka,.&c,... ~ ec_ le' nss~4"",.. bank i Farsla. tick hun hu.het ~".le. b,ei..r... T)... I.rnI.d... kar Il.Iuu... 1 aadr.. 1Nuai. in\i.. f1ni..,. t.. rdaullde H'... I au""'" ~I faoiiljt... och stelare. V11l:uL.. Urp.øk... llohre... pø"ie, (;iin. -- Jug hammtde på elt Immrett~tåg. 1 uugunli l U44 lotiteø den ty~ka r,.,"on". Då forstod jug alt det snart var slut. Dom dog som flugor I'unl mig. Och stunken. - de slsla stupade - En del gjorde på sig". Df' fick ligga kvar i det. Jag hade en ho~eral"ln lwffi fungerade, Med den matade jag en ung pojkt! som hude (ol'lol11t bilda Brnmma vld.hlllers bunker tx'h elt bt'n, ffiinnl!l "Kikus". KI'ing UI"::>:ikiCttit lh4:~;4...j ~ndc:j så gou som samtliga SS-svenskar lill Jugmlavlen for att utbildrul i paruiarniirkump. Sedan skulle allu IivenBkarna aiindaa lill :8llvangen i øyd-tyskland. fronten upp i Fdtlund. Soldater om. De bade bara en 88l1: 1 huvudet, Att de skulle Ull Sverige. Pa svenskarna forhordes oeh dar kamrat, en aktiv kommunist. Han rades: in Mariehamn, dar 1r8f'fade jag: en gtijllmal arbell: øom legat pit faltlasurelt eller varit pi pcrmi!il:,jon kunde inte la natteroa byggde de en bat. Och finnarna fiek dem att erkanna ott toi hand om mil, SveIlsk bataljoll _ig tillbuka till aina forhand. Ulan de dl'ev omkring I crupper. - For att ti tag t en motor - Nil' det var klart plaeerodea 4: 000 kronor. Del var en del av vi hjiilpte lill, berilttar "Kikua" de tillhorde Watfen-SS. - Men pil banken bade jag Tanken var au man skulle sotta upp en s8rskild svensk bataljon. Det tuludes om "SS.. batbljo trafcadea "K.ikus", Vilgot och Ull Stockholm. Och dar motte det hade hett Hos en e.stuindssvensk tamilj Ull baten var jag: med om en raid vi pa den ordinal'le Alandabiten betalninaen i Waften.. 8S 80Dl jag:.d dom om att &iitta In på Tre KrOllUl'u. NI... liv~nøkt bankkonto. Jag tog ut Utmed hela &ttronlen hittade man bura drygt 20 frivluiga kro... r ocb g\<:k 1111 landl;;. Sinet 'rån SS karen AH"" _ ocb llek 8V~n::ar ::: v~e~~~<!:~u~~f~'ade Enli,t "Kikuø" kom de Bveren. ~~arn8 nu också estlandøøventi- ~:e~t!nt=r~:r~a!tb~~~:t 8~:~; mot en rysk: posterina ocb tog en lastbu. Vi monterade ur molorn och Iyekades sedan montera in den t baten. Alldelea 1 borjan av auguau Himnade vi den estniska kusten. Vi var niirmare 30 personer ombord. Och skeppare var en kand estnisk sprll8muaglare. be riittar VUgot. IUldda SS-miln Och i Etitland flek man tag 1 ~ ~~:OnH.1l "SSHkompaniet cirka 200 man som var viuiga att øliaø for SS mot de al18t6rmande - Det var A-lukUl. "Midsomryska forbanden. markransens skrack", som skulle Det VOl' en svensk BOm varvade kora bilen. Men han var stupfull. Pi morgonen den 8 augusti ealerna. Han hette Sven, var fore Då beøtsmde vi 08S for att 8ticka prejadeø baten av den finska øjodetta fl~khandlare från Btock- mot den estnidka kuaten, sag*,r polisen, Niir "jopoljsen dok upp holm och fore detla landatorms- "Klkua". blev den svenska BS-trion lojtnant. Men Vilgot havdar att man be- IIIkl'iiekslagen. Bpl'itamugglaren Han var i 5O-lrsildern. Tys- tjlot ta sig Ull «\Ulten tor alt mun bude mil:l88t Gotland och man var karna gjorde honom un 10jtnont var avtjkuren tran øitt forband. pa vag Ull Aland, Den svenska i SS. Ettersom han lnte talade Det 81' en iir~re version, som SS-lrlon trodde nu au flonarna, tyska fick hnn uppdraget utt viir- innehar att VUgøt inte derrteru- m~d hanayn tut det gamla tinsk va øvensksprakiga ester till SS. de från Watten-BS, Men det an- tyskll vapenbrodr88kapet, skulle Sven dog i BerHn varen U"5 i ser "KIkuø" att han Ijorda. Uimna ut dem tlu Nazi-TYofIkland. kalluren Ull elt hus som stortade De tre 8venskarna tick elt bra - Vid LAg&kiirø fyr kaatade vi ihop. mottilgande av eøtlaodlbvenskar", uniform och medaljer overbord. TUI ehef (or det svenska kom... na t. trakten av staden Reval. Sjiilv fiek jag en skjorta och elt Btorsta poltsuppbåd jag bode sett. siger "KIkus". - I tlfart fordes vi Ull kriminalen pa Berpgalan och dir tor.. hordes vi. Nir dom hade tått kjart tor øig att Vl tnte hade limmtt ut nagl'a mihlau hemugbeter om Sverige Ull tyskarna, øl aliippte dom 089. "KtkWl" fort.øiitter; J<'rislappta - sa plotsligt stod man diir t parken utanfor Po1ishuset. Ikledd rena luffarkliidernu oeh utan tander i overkiiken. Jag bade ett par kronor i flekan som JSI fatt av en kt iminalinspektor. Jag irrade omkring i tlera timmar pi. Kung9bolmen. Så aven biinde1se I MORGON: en!wy,p I.",...kiiken, Si Hle blev det kvar av mina bloå8pen Kar tran Waffen-SS, _,er "Kikus" med ett br.tt leende. For ViI.at blev 'terkomsten annorlunda. &de han ocb hans hustru va, aktiva nmi.i»ter l atyckjunkaren LlDdhollDtl parti "Svenak Boet.UIt Samling". Vil &~ Ilek jobb pil aen IY'ka be skickningen 1 Stockholm. Dar eatt han ooh producerade nazi& Unt propøgøndamaterial till Na.. al-tyskland Ull vlren loili, Niøøe blev mormon etler hemkom&ten Ull Sverige. Sedan emicrerade ban lill K.nada. panlet utsåg tyskarna GOata Pen.. _ HOll den bonue vi bodde låø par juuestora byxoi' aven av I morgon b.rtiuar vi o. hur de. glell,in de n... " kar IOJI Irin Stockholm, Han over. au vanlig verksamhel nere, All e.uandasvenalpol'd&.-;;ger "Ki- 10M. 6Ierv~,,!cI. tlll Sverige... ci livet I~" I~ar I cloii levde och Ilck.. da..,jobli i ett. _I... 1IIll... 4ta up'" Hemgjorl kuli".""'" "." 'J', lo"."kara,. dlr,klo,.r~...ar.tilr'\q8ji'..,.'v, li'fi'ii 11'* g.fu. r.oo. I.'r.i.n~.. lo. r.e~.. g... O.'I.~.. h.. b.rå. n_n_v.ln.. I."n~M~~d~e~I.,g.~.I... ~~.. ~~~.. ~.~... ),pe...;"i.o;nti;;.. ;.~.~In~.;r~II.lil~.;C.~.'I.. ~...'I ~II.acI... '... '.....

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

."l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~.

.l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~. ~ L- N;r 5. ARG. 33. 5 MARS 1928. PREN.-PRIS 2: 25. i:=:; F. r."l I( ----ni -=jl ~.\L ~ ~ p: ~ ~~ ~'5IONSIIDNINGEN' ;tj2 rr ~ ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ +n b=; D~ - F. ;;'~ l. ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I'

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

och valutabrott" EXPRESSEN- Måndagen den 6 juni 1988

och valutabrott EXPRESSEN- Måndagen den 6 juni 1988 EXPRESSEN- Måndagen den 6 juni 1988 och valutabrott" Scientologlkyrkant lokaler på Kammakaregatan i Stockholm. Till vänster rörelsens grundare L. Ron Hubbard och ett utdrag ur ett policybrev från Hulb

Läs mer

-Jag ville faktiskt be om ursäkt jag föll för grupptrycket, fortsatte Dennis.

-Jag ville faktiskt be om ursäkt jag föll för grupptrycket, fortsatte Dennis. Blodig hämnd Dennis svarade. Det var Maria. -Hej, sa hon. -Vad bra att du ringde, sa Dennis. -Jag ville faktiskt be om ursäkt jag föll för grupptrycket, fortsatte Dennis. -Det är okej och förresten tack

Läs mer

,---, "'-.-. (l.ätt redigerat sammandrag efter bandupptagning gjord i vid ett hembygusföreningsmöte.\ februari 1971

,---, '-.-. (l.ätt redigerat sammandrag efter bandupptagning gjord i vid ett hembygusföreningsmöte.\ februari 1971 .I '" ~.~.., 1" i ~ ~~~~'lj! ili~,jirtl l.rn ~.~tle~~~,-~~.r. (l.ätt redigerat sammandrag efter bandupptagning gjord i vid ett hembygusföreningsmöte.\ februari 1971 ( "-..,---, "'-.-. ~) ~) '~råga: Har

Läs mer

.-...-..." ~5ION)~ ) ;

.-...-... ~5ION)~ ) ; N:R 18. ÄRG. 25. 15 SEPTEMBER 1920. PREN.-PRIS 2: 25. ~x ~ Jtl ~rt PÅ ~ tbl:nuer.-...-..." ~5ION)~ ) ; TIDNINGEN! "5lNlr\) IlINDP l~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH.

Läs mer

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco ZONG 2025 En kedja är ju aldrig starkare än sin svagaste länk, sägs det. Zong är en bok som jag började skriva 1994. Efter ett antal sidor hamnade den I glömskans skrubb ett år, och när jag tog fram den

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n " rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n  rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln Ö februari 1925. S I N I M S L A N D. 37 1''' K ristlis, haller, ig till honom, förtrö>itar 1'a honom o( h hans ledn ing linder villig: lydnad. Dc kolflma lyckligt igeuom detbt liyet till dpt skön'l la

Läs mer

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET av Ola Montán stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET Del I Den långa vägen mot lycka av Ola Montán 1 KAPITEL 1 Mot okänt mål Rymdskeppet

Läs mer

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll.

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. TJUVEN Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. 1 Pengarna är borta, sa vår lärare Jenny. Två tusen kronor! Hon höll ett brunt kuvert i handen. Det var tomt. Jag såg på Jenny. Sedan såg jag på Diana

Läs mer

16 sånger för tonåringar Och annat löst folk

16 sånger för tonåringar Och annat löst folk In Benny We Trust 16 sånger för tonåringar Och annat löst folk 1. Blåbär (alla rasister har små, små snoppar) 2. I Rengsjö 3. jur i vår natur 4. Jag går på date med min högerhand (En tonårskilles bekännelser)

Läs mer

Dennis gillade att ha jeans som var slitna och en sliten jacka och läderskor.

Dennis gillade att ha jeans som var slitna och en sliten jacka och läderskor. Dennis svarade. Det var Marias bror. Han ville säga tack. Sen efter en liten stund ringde hans kompisar och ville att han skulle komma till parken. - Ja jag kommer, svarade Dennis. Sen ångrade han sig

Läs mer

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA ':R 24.,\HG. 25. 13 DECE~[BEH 1920. PHE;-;.-PHIS 2: 25. ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA l:tgi\'ah.": ERIK FOLKE. REDAKTiiR: ~ATH. HÖGMA:OI. "Immanuel". :3Ils S I ~ I :\1 S I.,\ ~ 1>, RÄTTFÄRDIGHETENS

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

62 Dagar Senare... SiS unga berättar 2013

62 Dagar Senare... SiS unga berättar 2013 62 Dagar Senare... SiS unga berättar 2013 62 Dagar Senare... SiS unga berättar 2013 Grafisk form och tryck: Ineko 2013 Förord Varje år tas cirka 26 000 ungdomar omhand av samhället för vård utanför det

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Rond Nummer. 2. Av: Sara Jussi. Personer: Johanna Maria

Rond Nummer. 2. Av: Sara Jussi. Personer: Johanna Maria Rond Nummer. 2 Av: Sara Jussi Personer: Interiör: Ett hem, kväll. En kvinna fixar i ordning ett middagsbord, ser på klockan, ser sig själv i spegeln, ställer fram vin och vinglas, städar lite. Det knackar

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

få en ängel på fall av K.J. Andersson 2012-02-11 1(27)

få en ängel på fall av K.J. Andersson 2012-02-11 1(27) få en ängel på fall av K.J. Andersson 2012-02-11 1(27) 5 april - söndag Jaha, så hur börjar man. Hej? Äh, det känns ju bara dumt. Det stod i artikeln att man skulle förhålla sig till dagboken som om det

Läs mer

Räddad genom att hoppa

Räddad genom att hoppa 17 Räddad genom att hoppa Var förnuftig Igor, sa Vic, och låt mig köpa dig ur de här problemen. Men Igor bara skakade på huvudet. Nej, Vic, sa han, jag har själv försatt mig i den här situationen och jag

Läs mer

Krönikor av Roteduks Resande under perioden 181 04 05 till 183 10 19 & eftermälet, de lugna åren 184 189

Krönikor av Roteduks Resande under perioden 181 04 05 till 183 10 19 & eftermälet, de lugna åren 184 189 Krönikor av Roteduks Resande under perioden 181 04 05 till 183 10 19 & eftermälet, de lugna åren 184 189 2003 05 04 2006 04 23 23 spelpass Tore Magnus Marmgren Torhild Cecilia Holmqvist Gersk Anders Sjögren

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Ute är det april mänad och vädret spelar oss spratt. Ena dagen är det sol och varmt. Krokusama börjar slä till med sina färgade kommunikationsantenner för att locka pollinerare. Den första

Läs mer

\e- l"""ruh. """Wk. - Ä, det ör bro, nu fottor du hur iog. - den offentligo sekiorn - och

\e- lruh. Wk. - Ä, det ör bro, nu fottor du hur iog. - den offentligo sekiorn - och H ffi !s{ sn:,,u,", r,iiiitrii f,w,r"w 's.#jji:: N ör hon kom hem efter en tid som oupoir i Englond sode hennes mommo: Ä, det ör bro, nu fottor du hur iog hode det nör iog iobbode som hembitröde hos "fini

Läs mer

~ ~ MISSION STIDN INGEN SINIMS LAND *12. If> ANSVARIG UTGIVARE: lvi. LINDfN. GOTT NYTT ÄR! och är med på okcilld slig. Henen lei'er, äljkclr (iii.

~ ~ MISSION STIDN INGEN SINIMS LAND *12. If> ANSVARIG UTGIVARE: lvi. LINDfN. GOTT NYTT ÄR! och är med på okcilld slig. Henen lei'er, äljkclr (iii. a!= ~ '% ~.f ;;,~ ~ "" ~ l~ ~, { (I~ ~ 'I\--' If> -lf=" )) "'l.t: I3Q11.,.-:z.ER ~.,,~ F =( II ----.-fl JI -'91 :\f ~ ~ MISSION STIDN INGEN 1f~ rw ~ 41"2-4 ~ SINIMS LAND *12. p~ O RG AN FOR SVENS KA MISSIO

Läs mer