',... ~. SOndagen den 3 juli Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie SNO. ~'- ; r. r J Ol

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- 103381 ',... ~. SOndagen den 3 juli.1977. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie SNO. ~'- ; r. r J. .. 1 Ol"

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie ',... ~. SOndagen den 3 juli.1977 i I ~'- ; r ; \!, 1 r J.. 1 Ol

2 '--, ---- Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie '. 'I'. [!]1_OndG.. _II,QIJm&. Forta. I., j-._- ".._. ~..-...,. "., --.'.,-.... ~ "" '_ ~_ -...,. M',",,_~... _-..).,...,~. _ DETTA AR EN AV DEM, OLOF FRÅN. VARMLAND - HAN VAR MED OCH JAGADE TITOS PARTISANER..

3 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie Sondagen den 3 juli iindag.'iyqiju"'m.-"jf.., \....J. o Den har bilden ar tagen de forsta dagarna i november 1941 utanfbr SS-kasernerna i Klagenfurt i Osterrike. Bilden visar 4. kompaniet i ersattningsbataljonen "Westland" som i sin tur tiiihbrde SS-divisionen "Wiking". O Pa bilden finns 10 svenskar. Av dessa har sju gatt att identifiera. De har inringats och ar: "Kikus", enbgd f d Finlandsfrivillig fran Stockholm, Nilsson alias "Balsta", statarson fran Sbrmland, Johansson den yngre, f d $tamfu~ rir från Skåne, Heino, lararson fran Stockholm. James. "Greven", mil;onar och aventyrare fran Stockholm. Ake. f d. FinlandsfriviUig och stamfurir, och Olof. f d starttkorpral fran Varmlaod hiven lilla bilden till vanstmr). O De tre som inte har kunnat identifieras, men som fioo$ il med på kortet. ar: Erik, f d svensk sjbman som,torpederats... "..,

4 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie [ijf-onclag-'iyp:ju1., ~{l.~~n den 3 juli 'um En ung gymnasist simmade over Oresund for att bli soldat i PA VAG Till FRONTEN. Med det tyska trupptransportfartyget "Ockenfels" avreste 11 unga svenskar från Wasa i Finland till Stettin i Tyskland i augusti Fartyget gick inom svensk! territorialvanen och mad svensk lots ombord. Forts. av en ongolsk ubat i Engolska kanalon. Bengt från Stockholm. f d stamfurir i Svenoka flouan och Johansaon don lildr.roetaro fran Eskilstuna. O UtOver desaa fanna under november 1941 ytterligare ca 10 svonskar under ulbildning i fronujiinsl i Klagenfun. Men de tilihorde andra kompanier. OAntalet soldaler på bilden molsvarar naotan det antallvenskar som varvade sig i' Watten-SS under åren allta6 ca 125 Ityelten. Os. gick dut for 1G-mannagruppen: Sjomannen ERIK blev den foratø som liupada. Han var kulsprutesky1! och begravdal hosten 1942 I narhelen av Kubanftoden I Kaukasus.. "KJI(US" desonerade Irån Watten-55 hosten 1944 tillsammans med yttorligare tvol svenskar. Dø &log sig ihop med on grupp ostniska flyktingar och byggde en båt. Dø nadde Mariehamn. I dag ilr "Kikus" vaktaro. Nilr han desanerada var han IOrgeant I Watten-SS. 'IILISON från IlAl0ta larad"" med lung li<oit I Kaukasul 1942 och återkom 10m furit till Sverige varen Han biav ingenjor och byggmistare. HEWO' ovarievda och har anligt uppgift varit -uam I Argentina undor efterkrigstiden. JAMES, av en anlodd grevlil/ åu, lveka. deo bli frikailad från Watten-55 vid åraskiltet , anlil/t en uppgift som "politiokt opalitlig", enligt an annan I/onom inflytelsorika forbindellor Inom svenska UD. Jam hlnadetl d6d pa Jiirvafilltat I minen av IlO-talet. 0L0f sandel lill JugOSlavia" och anvandeo i en 55-forband som jal/ada Titos partisaner. Han forfro. ena foten i barjan av 1942, krigaodul/lil/hotslorklarados av SS och aiindos tillbaka till Sverige. I dag lir han.roetara vid en viirmlåndskt bruk. AKE var den rorstø av S\lanskarna som Iyeltadoa la sig ut ur Watten-55 genom on bluff. I dag ar han forsakringatjansteman Ise stora anikeln). BENGT från Stockholm av led besvar vid Kaukasusfronten och sandes ham lill Svorige krinl/ årsskiftel 1942/43. Han var nazist nar han låmnade Sverige, men inte nih han kom tillbaka, såger en av hans frontkamrater. Bengt år i dag direktor i ett Itorre foretag. JOHANSSON den yngre skau anligt en vinn""uppgift ha slupat i Berlin våren 1945, triittad av splittrot från an rysk handgranat..johansson den lildre, skall enligt "Kiku." ha hamnal i ryak langenskap och åtorltommit "illa dåran" till Sverigo I slutot ev 4O-talet. Han har lormodligen avlidit. UTANFOR SS-KASERNEN, an f d sinnesjukhus i Straisund, after an ha Inmonstrats i SS-divisionan "Oer Fuhrar". Några av dem kand. alg lur'da, " NI AR VARVADE IWAFFEN-SS OCH LEVER.ARA FOR DER FUHRER" o Igryningen den 22 juni 1941 pek Nazi-Tyskland till anfall mot Sovjet. O Division efter division ur den jiittearme 'som Hitler hade samlat utmed den ryska crinaen formligen kastade sig ivig oster ut, brot igenom de ryska f'orsvarslinjerna och stonnade vidare in over Sovjet. I f6nta anlallsvlgen fanna Hitlen _ divisioner, elitf6rbanden i t'walfen-ss". MAnnen I deus division... skulle vara langa och bioada. AllIlA helt i liiiie DUId det naziatiaka sk6nhotaideoiet. Helal skulle de ockaa kunna intyiib att d. var av'... mansit-nordiak hårstammninll I _ fyra genarationer. SjAlvklart skulle d. ockaa vara troende nazilter och under pomp4sa ceremonier fiek de IvAra trohall8d tw Hitler penonligen. Det fmns exempel pl Ivenskar 110m nekade alt svara trohetseden tw Hitler - inllir risken alt de skulle Ivingas alt delta i elt nazisti.skl anfall pa Sverige. I eu par fall sande tyskarna tillbaka de styvnackade Ivenskarna tw Sverige. Som ett tecken pa att de var Hitlers soldater i Waffen..sS, och inte tiuhorde den vanliga lyske armen. die Wehrmaehl. bar SS-mannen en dildskalle i silvertråd pl batmossan. Pi insidan av vånslra overarmen tatuerades ocksa bokstaverna ideras egen blodgruppskod. I propagandan kallades anfallet mot Sovjet for "ett korslag mot bolsjevismen'" som hela Europa uppmanades att delta i. Svenska UD overskoijdes sommaren 1941 av erbjudanden om att en valvillig svensk. hauning mot Tyskland skulle lonas ordentligt. nil' kriget var slut. Vid samtai mellan ulrikesminister Christian GUnLher och HiUers spec/ella såndebud i Sverige. envoy6n &hnurre. den 5 juli 1941, lål del sa har enligt Gunthers egon samtalsuppleckning:.. Schnu"... bragte friviuillfnlgan pd ",I. Ha.....u.ig ha i uppdrag alt jram.j"rjra II/ab& "IICri_ /ltooka", ""...- fri ~iøg benoda liiifijiie "" ii,lnidg I q,.ka...ør kriøei MOt SotIjcl".. I01In. Ldaplljjaot 1>Gra ""-.. ordnoda JIII..." _ 1 frdga "'" FIIliaJld, dv. au ",,1II4I.. I_r ""'"-'.. v tyoka bakick,,1_ oc,,~, VG...ttcr perm".ion bwiijadcl.. v de ",liil4ra mltndigmlema. H... /l>rctcdm et! forla.." IIU..,,""'" lwirom au 1I\fl!raIIIid"I_"", '. Men HiUen siindebud Mgg i sten. UtrikeSminialer GunLher vlgrade Iyskam. au varva.veoskar tiji den Iyska armen. De.venakar loil1 ville gl ut som frivilliga fiek. rasa tw Finland och oiass inom den finsk. krigsmakten. NAgot annal tinkte dell avenske regeringen inte gå med på. Men den Iysita beskielmingen i Stockholm gav inte upp. '~Stencildirektoren" En ivensk di.rekwr. herr N, innehavare aven stencil- och iårgfll'ma, stållde sig frivilligt tid tyskamas fijrfogande. F6rutsattningarna fbr au stenchdirekt3- ren skulle Iyckas vllrva unga svenskar till den tyska østfronten var goda sommaren De frontrapporter som nådde Stockholm var fyuda av tyska segrar. De tyska bildbyråema formligen oste ut bilder lill de svenska tidningama av ryska fingar, taget Itrigsbyte och gii<ijestrålande Iyska frontsoldater. Det verkade som om Sovjet hade overrumplats. Många trodde atl HiUer nu skulle foga ytterligare en avgorande blixtseger Ull de segrar han redan hade farat i Holland, Belgien, Fraokrike, Danølark, Norge och.. nut - pa v... UNl-... pl Baikanhalv6n. En bred avenok opinion vilkomnade det Iyska anfaljet pa SovjM av elt aarakii& aklii: Finland 10m hede lieral ali med Nui Tyskland, hede nu ~ ai& med tyskt vapenotod '_vra Hana6. 110m man IvinptI avota tw Sovjet efter ~ freøen med SovjM I man UNO. Aven om den svenska en&uaiaamen Rir alt at6cija FiDIaod ll138-lq inie AI8rItom nu, la fanna... kvar av de pmia otlimninian>a. inie minii aniiiiaølmunismen.. Det flcl< NILS PALME uppleva. Han var llll\ior och "Rlreal4ndare f6r FriviUigbyrln flir FiDIaod" och hada konior pa Riddarptan 41. IvA trappor upp. Veekorna.n.r krigsutbroltet den 22 juni blev han nedringd nar han med friska lai 6ppoede &ilt varvningskonlor igen en.r au ha skiltt sanuna verksamhet under vinterluiget. På fyra veckor tog han emot 1 70q ansokningar fran Ivenaka frivillig. 110m ville "panga pa ryaaen" i Finland, som. on del uurycltte saken.. De som antogs fiek en luimpel i p... t. dar del kort och gou mødd.ladøtl au de hade tillsland alt' liimna Sverige, for alt vinna intrade i den fmska krigsmakten.. Forsvann Men Nils Palme kom underfund med alt manga av hans frivilliga foravann pa vagen tiii Finland. Det var stenclldirektoren &om var i farten., I ett hemligståmplal brev lill UD den 24 juli avs!iljade Nih; Palme foijande: "I gdr erhiiu jaø rapporl jnl,.... ~ frivillig, 10m pd O.,.,../dlMllanimbelcl skuue <ifterhiira.iu pall... tt dilr u"''f:.<ir vaictade en perlon, _ aiikic 6wrtaIa!U friviuiøg, ""'" dil1'lllida dogl\gell ~..ing pcu., att gd i 'li.k kri".uo... t. P4 mm.begd".'~.14~. ~!~.".'~.v.id.'!'!f.r!. _

5 .. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie SOndagen den 3 juli 1977.! J - I-l" l-{s,... --ær en "atencildirektilr" i Stockholm hade loekat diim med att fa.trida i tysltt forband i Finland. ".t:: :.-... i,.tr... i... rnwrad... >'Vid """ ~.iu ø /onr N. pl Døbd_- ~ N. var aven oniiorandof, en av lmmom grundad forening med... mirkjip namnet "FOreningen feir ovensi<heten& bevarande i Sverige". FiI<enincen bade bilda," 19tO med sylte au samla "alla som link.a svenskt". FOi'e.--. var _I ajlli juwsk. Den fd inle mer in en handfull medjemmar. Men loreninøeil bade en postbox och mer bebiwdeø inie feir all varva 5Vensltar tid den tyåa kripmak.en. I elt par omgångar efter de ysk rysiu. Iuiputbrvuet annonserade foremngen i AfIonbIadet. di en 'yskvån!i& lidninll. Annonoen 10<1: "8,... "" ~... :.u.plilni...,... l,iii _ Sveuk BrIpd i iste""'" e_tace.". Annonoen var hum och blygsam. Men ~ riickte for Ake. i dall 62 och fo.-sa... man i en mellansvensk. stad. var fd Slamfurir i SkDVde och bade lept... frivillig i Finland Bra betalt Ake fd snabbt svar frlln Svenskhelslireiungen '""" bl a sande en stencil dar man redogjorde for vad han skulle ta beiali om han >loss i ett.ysk. forband i Finland. Som gift furir skulle han i.ysk uniform ta 563 kr i mllnaden. Det var \l"e g1mger mør in rmska annen erb,iod om det var en dubbel"arbelari6n". plopekar Ake. MeD var det flir penprna du ville va&a livei? - Ni, jag var anlikommunisl. och r,iei ar jag for resten fonrarande... och rysoen var nltgclllling renl hatiskl ror mig. I Finland bade dom hiua1 en.venslt IOjInant cnn K 3 lioiil ryuama bade hanili upp och ned i ett Irid naited. Och ai bade de lliagil oiinder 1Mmom. Och de fujslta Iouoma fd ~ bortsituma... och for mig ~ de det ingen roll om jag aioes mol rysoen i tysk eder fldlik uniform i YmIand. siger Ake i dag. Anbudet alt sliss i Iyskl forband Iockade Åke. Yen han sag Iiirst tid alt han antop av den fujslta luigsmakten via Fnvilligby... och fd sill pass. Sedan gicit han upp tid 5tencildireklOren. dar "det sau forllirligt miinga och vllnlade". En av dem var greven James. fd kava1leril<adell. overtygad nazist. miijooiir och avemyrare. Han blev de friviulgas ledare... bi a dårtor all han var den ende som laiade flytande Iyska. Och den 9 august. anlande den sven:..ka gruppen tilj Tomea, dår den mouogs av eu par tyska officerare och inkvarw-rades i en ulrymd skola. Gruppen bestod av 14 unga man i W~rn år."1 gruppen fanns 110gbud. fd slamunderbefal, en budhuggare, en busschaurror och ~n avdelnmgsehef. l en lilen rtekalmo..nacka not.erade Ake dag for dag vad som hånde. "SOoodGg """ JO øufi1's';' Nøggran. Wkor "~i"ll. Ap JJ blir" 6bar'. Na. lakarundenokrungen var klar skulle de godkbnda.knva under e\i ~ I STALLET SKICKADES de lill den tysk-ryska fronten i Kaukasus i borjan av Den Ul årige f d tidningsforsaljaren "Bålsta" åt" den tredje soldaten fran hoger. Han IriiffaØea av ett skon i 81\11 lungan. Han befordrades lill furir i 55. En artikelserie av LEIF BJORI(MAN konirak. Yen kontr.oklel var pa Iyska... børa greven James hehiirsltade. - Han liiste igenom det och sa "det verlo:ar bra. pojkar. det ar børa all skriv. plo". Och del gjo<de vi, beråt\ar Ake. KonIrakleI som de bade akrivi' under forband dem alt ~ i Iyska krigamakiesl "ai lange luiaei mol Sovjet varade". DOdadom Tv' av gruppeno medlemmar bede skrivil under lin _ diidsdom. BIlda helle de Johanuoa. den av en rysk handgranat i om Berlin Ul4$. Deo andre hamnade i ryak kripbngenskap och Alerkom tid Sverige fiirst i slutet av ~ "ai av... mediageo all han oiikert inte... er idag". alger en av dem som Merkom lill Sverige. Efterhrmd ulobdes gruppen av svenska frivillip i Finland. som mer eijer mindre iiiepli bade Iagit sig dil och som hade ansiåliningsitol rned Iyska kripnak \en i fldtan. TiII s1ul var gruppen 18 man. Och nagra fier kom inte. di stencijdirekli,, _ verk oamhei hade avsl6jala i SIockholm. Men del fanno Der mi>jligheter for dem som ville.u... i Walfen-SS: all la sig r_ de.venslta pooieringama utmed svensknorska gran.en och anmaia sig pl det Iyska vårvmngsltontoret i Oslo. Den mojligheien grep unef svens!tar, De sista &mel over grilnsen ~ sent som i november sex månader fore den.yska kapilulalionen. Det ranu iaau ni "'jlichet alt ta a. till Waffea-SS. Det var au sillllda iver Oonund tiij D... Det &ienie ed uq IlOCkheI~L De overlevande i slenciidirejuor... grupp I Finland bavdar alt de mer eller mindre lurades in i Walfen-SS. - Vi skickades tid Wasa. f",k linnekjii der och lådenslbvlar av tyskarna. Dar gid< vi ett par vedtor och vantade pa unifonner och vapen. Yen det kdm ~ Sl en dag... det tyåa bejaiet au vllr ulruslning bede PIl lill boaen med ett farlyg oom ryuarna '-le link1 i... Sl nu skulle vi fli riija: lill IP och _ i Finland yuerligare nagra..-. eiiet- loija med ett IruP... ~ tid SteUin for alt dar... och uibiidao. Sedan skulle vi AIes-viinda, oiløer Ake.... av ovensitama var siirskiii nod bedd inior ~ alt fa en tripp tid TyskIaod. Deo 25 augusti kiev de ombord "'~yptoceafela. Maten tog slut Efter sju dygn tid... ioniande Ocenfels lill SteUin, efter all for ovrilll ha galt inom '.venskt territoriaivauen asaist.erad av ovensk Ioos. Pi kvållen kiev de in i SS-kasemerna i StraIsui>d,... Iidigare vanl sinnesojul<. Jws. Hår lidt de var lin laiiriir. OOlUiOppa. Doces> dirp/o inmiimirades de vid div;'ioneo, rack Ioi.na gr6na Waaen-S&unifonner och en d6dobrioi<a i bly med ett instansal ~ 1!rIkatii- "D r. aijislo...- _v handråcltning 0fficieIII var de DU frivillip i SS-Divisio Den ::.. ~-... bedenbetyge1se ~ &vi_. di svenskarna i princip och nagra av dem bade flii amaka plo.ysk Ir--..diom '" (Greven James ~ UImed cioot _ rurullolvel ai all rygget>... ul oom en blodpudding plo ' I0l lool sltidtad.,. hem med... ~ fot). li<:k ovenskarna i -..lad lrupp lill lin kompanicher. Greven frltgade Dir de oiwiie liiddas tillbaka tid FioIand. l:bii&t Ake blev... aret det har: - I ~ _ alt Di år... år Di virvade I w.n..sa ~... Ii. De. Fii... ~~_.Ut_benu! Aka 'daeboi'upteekningar de foijande veckoma beria&ar om exercis. skurning, P"'''inhlninll och planer '" all rymma. lita> Ylleliigan _.. elt beky_ tillsioiie n--iyra ror en av... ait_~tidhiiier. Knickta Den Zl ~ akriver Ake lakoruskl i lin daeboi': ~ bcu4 od. f4t biitja okuru Efter elt par ~ var _nskama Itnaclr:Ia och staiide Iydigt upp or:b liia<de HitIerbaIsnine pl kaserngllrdeo. Nu var de Hillers soidai.er. Svenskgruppen. som nu baaod av ett drygt 2G-\a1 unga min... lill Klagen fult i 6sterrike for alt eeaømei 11 vec:kon utbildning tid rl"04llij&nsl Akes dagbokaanteekni cnn h60ien 1941 avslojar hur han gang "'. gang forsoker ta avsked frin Walfen SS. Yen anledmingarna vioar ockn bur han psykisk. brola ned och b6rjade dr6mma om fronten liotn ett paradia. jiimfiirt med livel i SS-kasernen. Den 25 november 19U akriver han i dagboken: "Ulløgen IiU./TonI\jII... B... I Bøøt oclo ~".ock04 lind. S","" an di_ Men Alte kom aldrig till fronten. Efter. ett par vedtar' Waffen-SS bade svenskarna fall miljlighel alt ainda hem sida civila kliider tid Sverige. Ake bade da språllal upp kavl\iannen och dar smugil in en liten lapp med te"len: "Nu okaji vi... >1 4ko 'iu /rtni1ea..igfj k... i..", ord... ~ TftG WT\fr4a. Vi f4r.al... nilt.,; _. H_ del... d.riiier /Orlii"ll"'''. Sedan skrev Alte elt brev tid sin... och bad henne lia tid skriiddaren med kav... da den var trasig i ena innen. Slalr.1en fack medd..tandel och liaiade ut all de skulle skicka elt telelram tid Tyskland med inneborden all Ake. lar var dod (han bade varil dod i feld 1Ir~ Yen \exten i telegraøtmet blev 1lIrv... kal pa viij(en tid ss-a...en-na or:b Dir del nadde Klagenfurt handiade ~ det om all Alt... unga fru bade avlidi&l SS-be~ veknade och II*Igav alt Aka skulle fli en kon flir alt 6v... vara hegravningen. Och i borjan av december kdm han tid HelsinKt-g iford lin tyska SIHmiIOnn under en Ilonad... nch_ och rneci ker pa huvudet. - Det blev en vatdig uppo&4ndeloe "id passkonlrolleo i Helaingborø. Men de slappte mill efter en halvtimma. Efter all UD bade meddela& mill all de inte tånltte Iimna ul mig, om Iyskarna beprde del, &log jag in uniformen i elt pake& och oiuckade tillbaka den. mol efterkrav. sager Ake glatt. : ='~':ta,,~. 1~9~å~r, ~S~S~-f~u~n~ r. ~~~~~~~ For en c:igarr oc:h femtio kronor lit han varva sig till Waffen-SS. "Bålsta" v.ar da, 1941, tidningsiorsiljare vid Ostra Station i Stoc:kholm. Efter ett skott i lungan i Kaukasus skic:kade tyskama hem honom till Sverige. I morgon stiller han upp i Expressen oc:h berittar Om sin tid i SS-divisionen 'Waking".

6 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie -- I il 1 ; ' 1 \: 1.. ~., t.:. t~... :- ; 16 M~å~nJ~'~'g~e~n~J~e~n~4!Jj~u~li_l~9~7~7~*~E~X~P~R~E~S~S~E~N JA... En artikelserie av LEIF BJORKMAN I gor startade Expressenserien "Svenskarna som slogs for Hitler". 06 berdttade vi om hur slencildirektoren N blev Iyskornes soldatvorvare I Slockholm, och hur han i hemlighel Iydades sanda en grupp på 11 unga syen,kar lill Hillers Wotten 55. De WrIr trohetsed till Hitler, u'bildades lill frontsoldate. i Osterrike och sandes lill ostfronten. Fram lill Nazi-Tysklands kapitulation varen 194~ blev yuerligare ca 115 svenskar frivilliga ioldaler i Waffen SS. Av SS-svenskorna var m6ngo fullblodsnazistør, men det fonns också de som "bora" var bvsnlyrslystna, I dag berottar vi om Bal Sla, nu byggmestare, som av dvenlyrslystnod blev Hi1Iers soldat i Wallen SS. - HYSSEN BAD OM ETTHEP - SEDAN HANGDE lian SIG Varje HUllg hyggll1ihitul'e Nilsson, 54, med oklullund "Balsta" efter hemll'ukten, genomgar en l'ulilllutad lungl'unlgen blil' det up~tandelse, På ronlgenplilten Wper elt långl mol'kl ~tl'e('k genoul hans vunstl'h lunga, nugru centimeter h'ån hjih tut, ~ Del VIII 50 mil sutlci' om Maikop i Knulmsus som jhg tiek den dal' djiivla proppen uv rys~ Hen. JaM' korde huvuuet i gl'l~nen 1m honom, men nal' han tumlade over mig Iyckmles hnn kliunmu in Hvb yckuren och skollet giek in vid huloeu,,;ell0m lungan oeh ul l sidull. Bål"lu Ul' av mcdelhingd, muskulos och har kl'<!ftigt fy. kunligt ansikte. Hun tulal' Stoekhohnsslang oeh spar inle på svordomar nul' h1m hel'uuii" om sin tid som ooldut i WaCCen-SS, "ur luulillude du i \\'UU.-II S..,t - - JlIg va,' stlllul'!;on. Vi var ulla syskon i familjen, UPllvuxlen var rent sagt (o,, djuvhg. Mnn foddes upp pa sill, sil! och sill och I'agmjoh;~rijt. Och num fick gii bal'foln, och loss och djavuhityg Cyllde hela lillvul'on, Nn.. jag Vill' ]5 Ul' l"ymde jll/-t hemih'i\n och fick jobb SOUl spl"ingpojke hos en spccerihundlal'e på Lidin,gon, -- Sen tog jag jobb som tågbud hos ))I'essbyrall. Jag salde hdningur fur ullt vur jug var viird oeh så ~alde jag lolltu vit] Otilnt SlaUan, Jag tjiina.de IHIl8801' med pengnr '.. men jag åt upp vartenda ore, jug barn kopte mal. -- En kvull ~ det val' viii i bol'jnn av juli salt jag och hiingdc på Cenll'al~n tillsammaos med tvli andl'o lågbud. Vi tmtl viii dal' nch fundel'ode po vad vi skulle hitla på. - Dit kom det fl um en f10tl Idllc oeh fl'ågndc vllll vi ~Inille "(h'u, Och t;å ~ hun: "Att ni inte lul' ooh suckel' till Finland, pojkar!" De tre 18-iil'i~a tughuden hu de mott atenchdil'ektol'en N, den lysl{e soldatvbl'vul'el1 i 8tockhulm,._- Vi foljde med honum pa en rcl'ilau1'8ng och Iwn hjiid pii cigan'er och mal. Su fick vi 50 kr vurdera av honom. For att kunila resil till Finlund måste Båltlta ha ett pass. Utun blhanklighetel' tol'falskude hull sin falos l1ømn ocll fiek ut passet. Vørfur rf>sll' du Udl d,' andru h'li higbudt'll'! _._- Det Vill' ingcl unnnt un aventyrslysinad oeh dumhet, jug hade ingen aning 0111 pohtik ellel nazil:lm oeh jag hul' iote hellel senare intl'es8e1'8t mig (Ol' politik, I febl'uuri 1942 skiekades Bål /:ila lill osuronten. Han placerades i 8S-divisionen Wiking som huvud~akllgen be~lod av frivilliga. Har tonns bl 8 hollundure, belgiel" dunsk~l', noitman, l:ichwei;t8- re och som den minsta I;l'uppen - svenskal', Divisionen Wildng hnde etlel' kl'iel:iutbrottet ryekt (ram I SOdl'lI SovJet oeh divit;ioill:ichdcn hade ~utt som mål au num skullc cl ovru stauen Rostow, en nyckeislad. t'ol' ah Jnan skulle kunnu traner in i Kaukasus. Men kylan log mul:>h~1l Ul' SS~ uiviioionen och nui' tempel'ul UI en visade minus 45 grader Cell:>illS l'ctil'el'ade divisionen vnsterut odl gl'avde ned illg vid den li k MIUIifronten. - Dal' var det rent stullningskdg, Vi var beordl'ade att skjulu 90 skall om dagen ful' alt hulla igång det hela. SA val' det 8l'tillel'iduelJer, Vi Oste pli med vad vi hade, su. svaude l'y&i8rna med ~irw. gl'unater oeh IStaUno' g:!ol', I Vill' hunl'l'" vur vi ålta man, jag VUI' ende tivclll:>k, UJlsammønij med elt pal' dansktil', - De l'ysl(a prickl:lkyuarna val' for sakl'o. En av mina danska kompisal' stack upp huvudet en ~ång fal' myeket oeh fick en kula rakt i pannan, sagel Bilsta helt obekyml'at, Bilsta Ul' Illte lilll10rmelsevih hekymrad eller behvarlul av sina krigsminnen. -- Mon reagerade inte info.. doda kaml'alel'. Jag tl'oi' i.nte man tdnkle slh'skilt myekel nar man Bjnlv humnllde i triluauonen au skjula en ryiib och springn vidllre, Allt gick så folt, Man blir annol' lunda, &el' du, nal' man hamnar i ell ddan ~ituuuon, sagel' Båll:lla. ~ RY8liluna hade en jadro massa hysa lar sig, psykologisku tricklr. De spred ut foi'::ita rol'band med lysk text. Men det var bal'o det alt om man oppllade foi'bandet sa small det - och så val' litan några fingrar koltøre. - Vid Miusfronten hade Vål' KI'ullP en poutel ing som vi skulle bevaka. Nal' Jul: gick pa vakten en kvalt så var Vål' vaktpoat bol'ta. Jag undnde var tusan han hade tngit vagen. Men på varnet log det en liten pappel'slapp dal' det.trl.od pø. tyska: "Håll biilb'c vakt! fvnn". Killen var borta. Hyssama hade snappat åt sig ho~ nom, Bålsta var fol'modligen en 801- duttyp som SS-henilet valkomnude, Hun var Cruck oeh ful1-i-fan. Han staude upp i patl'uutjiilll:ll och val' "ute och hua'jade" sil,ger han sjalv. Balstu fiek t o III en niin;trifjs tnedalj i SilV6)'. Vilkel innebul' all han hill' vant invecklad i minsl fem nih'kamper med ryska soldaler. For den unge fd tidningswl'siiljaren var det har det. stol a En /ro,.,bild lri", Ukl',".. a.,iil'f'" J942. U,;,.. " '... "ar Har... " klllll"r,,,, (,ill Itijgt"r), itl f'u liifl.r""",kø.'ør~. uventyrel Ellel "Min EUl'opulUl' ne ", som han har Skl'ivit som l'ubrik på Hitt foloolbum. HRn samlade vykort på platsel' hun besrikt eller passerut och han 8umlade på fotografier AV sinu luunralel' oeh Cl'uppbilder tran fronten, Sa liirde han sig tala tyt:>ka och eft~r hund alt tala lile ryska också.. På forsommol'en 1942 el'ovmoe tyskal"lla Rostow, Viigen till Kaukasus låg oppen! - Dar VBr det helt fantastiskt. Uukolll osa lnmnude vi Vln'uina med Illujtifult sa lan,.;t ognt kunde nå. Nu ploekude num apelsiner och mandal'iner (dm traden. Stamningen va.r pa toppen. ~ Jag minns att var divisionschec, goneralen Felix Steiner, under framl'yckningen i Kaukasus vid elt tillfalle kom fal'l.mde i sin volkswagen-jeep och slannade till hos osø och skiimlade om alt vi nug skulle kunna mota tyska Afl'ikakåren oeh generalen Rommel i Jerusalem. Vad Bålsta uppsnappat val' den slora tyska militara drammen 1942: att khimma in hela Medcllu.lvsom,'ådet och FdinH'e Orienten i elt militiitt Skl'uvstad, - Men l'yssarnus fol'svar hiudnade hela tiden. De ool'jadc få gått om matedel oeh fol' t o ru omkring i nya Dodge-lastbiJar och deras nya sh idsvagn T-34 :an liåg man Hill oftore, Vad Iycker du OlD r)'tunlrna! - Ja, nere i Uka'Bina och Kaukasus var ju folk vanliga mol oss, Vi firades ju l fl m SOll\' några slags befl'jare. Och det kom jll skockvis med ryska soldater och ville slass med Men jag matte också fan~ lusliska kommunister. - Under ft amryckningen i!{oukmills sommaren 1942 tog vi vid ett tillfiille en ung ryss. PlutOllchefen tankte anvanda honom ROm vagvisare, Och den unge l'y~en nek lraglln om hun kunde visa oss var de ryska fti,'bnnden fanns, Då blev det ftiljl:tnde l'e 4 plikskiftet dal' på vagen: Den unge ryssen: - Jag trodde alt ni val' hiir rol' alt sjiilva klara av del. Jng Iwmmer inte au hjiilpo er. Den tyske plutonchefen: ~... ol'l:ilår du inle att du kan bli ett huvud kol'tare OUl du inle hjalper oas? Den unge rysæn: -- Ål' det ba. a uel liøken gtil~ lei' d. kan jag Blå el' lill tjii,nsl om ni gel' mig ett rep, Den unge ry~n fiek ett rep. - Vel du vad han gjol'de? Jo, han slangde upp det i ett tl'ad, GJol'de en snara, ropade "Stalin" och hiingde sig infor (igonen.,4 OHS. I augusti fick Dalsta!:titt lung I:ikoU. - Jag kom ti Il tbltiassa-ettet. Jag val' vid medvetande helø ti~ den. Men lungan var Ju blodfylld. Så kom en lakare och fy1'1l sjukvårdlu e 1n. SjukvArdal'na tog fllbt mig i armarna och benen och liikaren rot lt mig: "Nu Skriker du inle dln djiivu'''. och så dl'og han fingret utdled revbenen och koi'de en stal' pump rakt in i lunf,lan. Det var inget snack OIU bedovning, uger BAllta. ~ Bl'edvid mig lag en kille som hade tålt ett granotaplittel' rakt genom ryggen och som slagil elt stort hål rakt i brotitkorgeu. Nal' han lag och rokte sa kom I'ukan ut genom bandagen på brustet. Overlevde han! - Na, han hade Inle en ehans, svaral' Bålsta, Bålsta siindes till Sydtyskland och repade Big anøbbt pa elt kui' hotell som hade apeeialiaerat liø: J~ 1unøakador. Men man røknade med att del skulle ta ett drykt år!nnon 8å1~ sla var mogen for tronttjanst isen. - Jag fiek valja alt reøa lill vilket land som helst inom del tyskockuperade Europa. Jag val- ::ul~or~~i :::~ J~' B:~tn~ ei1:f. Hamburg. J bo.rjan av 19.3 badt! ju de allierade fatt igaqg!ijna m888bombningor. JaK placeradea i en rojningøøtyrka, Det var vidriu:t att behova raja upp efter en CulitraU i ett botitadshu. Med elt trupptranspw1fal'tyg Imm Bålsta ivug Ull Oslo db., hun på ko, t tid gjorde av med ~ 000 tys:ka Rlksmal'k" 80m han r hado vunnit pi poker vid fl'onten". - Jag var kung i Oslo, konstatel'or Bålsta, : Men pengarna tog slut oqh nur BaltIta på vinst oeh foi'i~' kom upp lill den Byenake ko~uln i

7 J ~~~'A~r~n~~~'~~~~~~~'~~*~N~1~H~II~II~II~g~e~II~Il~c~II~4~JI~'~II~J~Y~"~' l" Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie - i """ ;i.,,,,,, b'''ifi",;isi''''i~ ""~', 1'11 '"dll ".e"'''i~r "c" ;i..,,,i '''''fi'lii: Ba"'.../01'.fu.ontrnaT.,iin~ liar..u"a de' lu"ullar Ju um pujlcak,i. A"en'yrdY'I,",tl u, ag,ør Bd'"., '0'" ; Jø. il' ",.,&",o"'.re.. Oslo fiek han veta en sak: -- Jag var etterlyst i Sverige tor att j81 hade utebllvit vid mol)lltringeo. Si bade jag Iratloal pl alltibop och niir det kunde Ol'dnaa med 8vsked ur Watten-sg ocb b.ml'e8a, lill Stockholm tog jag tackt.lamt emot det. Biiger _a. Si en vårkvi:ill 1943 duk 20- 'rlge Båltlla upp vid lullkontrol.. len vid Cbarlottenberg. Han var!ford clvil k08tym och på kavajuppslaget bade han sttt jamkora hiingande, sin ni:i.dll'idsmedalj, sin aarademedu.lj och en finsk medalj "10m jag fiek tor att jag raddade en pluton omringade nnnar", I en viiøka hade hun tva ph;toler och en bajonett. - Tullpolisen tog pihtolel'nu, eedan tick jag resa vidal'e. Vad biinde,, d...? _ Ingenting egentligen, Nal' jag monatrade th:ld jag alt få tullt med en major oeh bel'uttade vad jag hade hatt for mig och att jag var fd furir i Walfen-SS, DA borjade ban yra om att jag skulle kunna " bu furar i svenska ar~ men pa en gang, Jag tuekude nej..j).uui var taeksam alt dom fixade.~,...~.tt jag -nu~hovde gora ett pal' mlnad.erø beredskapbi.janst, Vad Bek du for jobb ~Uer bemk_nt - Jag blev betjant bos greven James, BOm jag bade varit lilløammans med nere på SS-ku- 8el'nen i Klagenlurt. Ha.n bade visst lyckats mygla siil ut Ul' Watten-SS g~num sina slaktinglir inom UD, Mtln han var "nw>l:ie" fortfarande. Men Bålsta tl'ottnade på betjantjobbet, Han tog jobb I Ubyggsvangeu" och satle igång att låsa Ull ingenjol' på kvallul'na, Sedan blev hun byggmiilrtsl'e, ~. Billita reste till Stoockholm och tog bums kontakt med en tatuel'81'e, Som SS-801dat hade han fau sin blodgl'upp "B8" intatue rad pa insidan liv vanster overarm. Tatueraren lyckades helt utplåna BS-mw'kninHen a.v Bailna. Anerar du dig? - Årligt och upprtktigt sagt nej, Man skall inte Angra något 10m man har gjort luir, livet, livarar B~Usta "uar "PP,ina krl,.medaljer l;;' f.'.. preju'" Le;j Bjo,.lcma". "n", ør Icam,ke dum'." Hrii,.. fl", Beil/da i.ill."ulla Jf' "lieli SS-uui/orm.om "yu,n_uli.,l 8S./.. ";,, (l'illke' pø arme", en cr(!ji. på kra pe.e'" och dujømal'. 4,;ll1er~ 'rud i hidmouau). Pø briu'ei llar I,a" jii,,"ko"~ei. 55! a "SS" var ur- ' oprudwllgen...-., teckringen pl na- _\edaren Adoll, ' BIllen porsonlip UvvokL Pl 1)'01<.:. "SchutMtalfel", "SS, var ell "rol'eijle" som byggde pi rupl'ineipen, att blonda ocil bl6i)gda manniskor var former iin undra, De tyska naziøtema markdlldllor de "ss" tnle bar. &Om en pohtillk roreløe, utan aven att det bandla. de OD) en "JivaUk6dIliQ&". Samlingssymbolen for "SS" var. lip4r ben l unttorm.,:,_ d~~kliued InO&l8R. Men "88" be.titod av tv' grenftr: "AH manna SS", aom bar avarta unifurmer och' øom &AU tul historien BOm fanatiska moi'dare; och sqm hqd.e &NVH tør utrot",: ningen av mlljoner JOOar.de tyaka koncentrati0d8&qrøo; "WaUen.. SS", var de vipnad.a SS-forbanden. De bar crona unltoi'mer. Under HttleN krig anvund.. d. ollut pl de bardaate fl'ontavlilwtt.n. i'or&ltom att lifi.. 5\.lduten Bulle ba,ød fyllik, kravdea oekal au bar _ulle vara ti'oende naz1it. 100m Walleo-SS plaoeradeo.. unwg_!riviulp.. ldaier IOID ville alaai fot HUler,.. n.iinit sedan de IVUrit bonom en personlig irobetae4. De aldell.de. vanligtviø HU BS-diviaionen "Wl king". Eempelvw kom.000 man fran vardera lylkockuperade NorKe ocb Danmark. Ch.f for øs var HeInrI." Himllllttr, Ocb det v.r tiint elter H(mmlen Godldinøande..,. det tyøka overkommaddot Ikk tjll... sljnd att OI1vinda Ill, Ol' SS-divllionerna. En svensk SS-soldat skriver från fronten: "Ilår ar rena pippid'" o Det biir brevet ar økrivet av (d Itamluri... lohan i februar; Johanason dod.. dea enligt Yit_ nl'l'~ifl aven ry.k handgranat i Berlin vuea Brevet.krev han lill brukoarbelaren Gerharc!. d' P4.jukb... i t\.terrike:.... Gamle Kamrat!. 7 ~ Hur står det lih med dig gamle skamtare, HaT du kommit på benen annu, euer ligger uu kvar pl ajukaji oeh har det liru, Du kan yara glad som inte ar med hit, Hil' år det rena pippin, vi ligger och vaktar nagl'a polibtol'liiggningar oc:b bm' ett par appelltlf varje dag. Och du kan tl o att det gar i sarnma sul 10m de 10m. Petgold boll for o~ pa kase)'n, Annol'll ar det en mycket naturøkon plaw. Velde. ar en mycket beromd kurort Ull och med vwl'ldaberomd. Under vanlihil fl'l'dliga torhallanden brukar det Hgga en ~ funtar och VHll upp ttih hill'. Så du kan tro att man har kommtt tul en fin Iduts. Och det syns aven på befolkningen, for de ar tydllged en blllndning utav aila raser på vår jord. Och det har tydillen varit nol'dbo, har forr, for det ar ganska gott om ljusa tjejer. Det ur nog tu1' att du lnte Br med har, tor då ålr j8& rildd att du bll'v fulistandiht loj:utord utuv den kvinnliga cbarmen. Nu skall du lnle ta tor Ula upp alt du inte lir med tof' kanøke jag sel' det en smula lor rotrenriilt, (or øaken ar nilmugen den au jul-: har varit på en restauruog och iiut mig riktiat matt och flortat si smått med sel'vitrisen. Inget ant i det forresten bara det inte gir langre, for man år ju 1 alla full gift, fast det iij.' latt att glomma det niir frusbd har,iomt bol't alt skriva lill mig, Nu lar det viii lote så rnånga av de gamla grabbatma kvar kan jag forstå. Och du blir val kanske enuassen innan j8i kommer tilibaka 1gen. Atminstone hoppas jag det tor din 7 7 eaen &kull, fast nog skulle jaj vilja byla med dia:. "'U'l'NOT: AppeU::::: UppstiiUning och visitatlon av vapen och utrustning, Petgold:::;; Den meal botade soldatp16garen pl sa-ka.. &ernen i KlagenfU'rt i Osterrike. Elatl.MMa = trikallad trao militartjiinstgijring. I ItIORGON: Hllr SS-.ven.karna tog. ~I tlll k.nlljllnll.11 Jublade do. I dag begripe, cio li... ri.. vando all helve'.1 I ka rn.n.kull /10,cl all Iron.en parocll.. Uncl.r d ty.ka vllroll.n.lven U42 I Sovj.t.tu... d. do 111r.ta "onikarna:.n "_Du.n. I ~"D Stockhol... ch.n.jii... kli. H... II. i.. _;. i ;_; i i. J i..._.. _.. '... _...,... "0.._u o,,_..._.,'._... _... _.U,. u_ 00._..._._. Ul Ull Il j.t Il Il UUIUlUUU tu luuulluulttntlluuulu.tlttiløthtjunuuu:uuuuuuwulntnttthhf 4 'Il

8 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie -- II1 ' : :.risdiagen' den' 5 'j'uli ~i!hi *';WR~JsiN'..., _ >....,..,.. Svenskar dansade av Iycka "når de skulle sandas lill fronlen En artikelserie av UlF BJORKMAN OD.Oa. ha. a edje arlikeln i serien S"... arna lom Ill, Hltle,", I g6. berallade vi om.. Iål rlg byggmai Iore fr6n S.ackhalm sam mer eller mindre lurades aven 'Ylk varvara I S.ackhalm all lom 18-6.lng la varvning I Waffen SS. I dag berallar andra SSw$venskar om vad de uppla"de. V,'U IN4.~N VISSTE IU SS-svenskar gomdes på "tysktågen" o Det vunligahte I!tUUt ' 1111.kieka SS'.ve".k".'"a,ill 'fy.kla"d gil-i. "... r avenl!ikt territoriuld! NBr SS~:!venskama hadl' skrivit kontrakt med s..., i Norge -- efter en ingåelldc li:ikarunder~rikning (de l;;oul inte val' ljuuilt 1 'jo cm lang.., rensndea ut) fick de en ty.. l, uniform. Uord den fkk de kliva pli del ol'dlnarie tyska permit~ teottaget MOlD gick meihul Qlilo--Charlottellbel'g-- H~Isingbora:. Den tyska sohjaltl'ufikcn over Svel'ige, den. 8 k permit tenttratken, pågiek und~r iren lilw-1u43. Svenakarna tiek order om alt balla tyst och inte avajoju lig infor den svenska kont rollgruppen, en otllcer och tva furirer. som alltid medfoijde de tyska permittenttrantipoterna. Omvant blev senare de tyska pel'mittenurøsporlel'fla den behøndikaste flyktviigen hem tul Sverge igen, nill' de svenska SS soldnterna hade trottnat på att vara Hitlers man. - En rad ~venskar begiirde pel'lui.s.'1ion lill Non;e eftel' ::UH tl'ollltjunat. Oeh på VOK('n "enom Svel'ige hoppade dø helt 80nika av tåget och anmiilde s~ for den svensllu pouøen. EHer fikhoi' uppmunades de au tikicka UlIbal!.a sin uniform Dled poatpaket till Tyttkland. Forst mot slutet av kriget stiilldeø de torrymda sverulka SS-mannen inlor domstol. De som domdes hade då medgett alt de bade avsliijat svenska m~util'a he!dl!~e~t~~. ~o,r ~r8-... ~?\~... '... ' " ju bli ny" elit.. ør Ilitler vu... it, o På sexlon vel'kor sknue de frivilliga SS-sveqø. karna bli elilsoldaler i Hitlers W4lflen.sS. O Några knaekles omcd.elw.rj IIY.SS,befiilt:lB sa, dism. De. dronule bara om en euda sak - lill lit återvanda hem lill Sverige.,. O Andl'a SSoflvenskar jnblade uar' de fick vetij all de' skulle salldas lill frollien. - I ølutet av UK1, då de tyska. 8lor munte.rhet~. armeerna hade fryst tast djupt - Sedan korde clom hart med inne i Sovjet, ak.1ckadeø de fo... att vi ~IQ Ullhprt,le ~ Vtp' Eul'usta SS-lIVenøkarna Ull fronten. - Vi ItillclM upp på kwlernpa_ nya adel och att ItQldaterna t. tyøke Wehrmacht var rena fbtfolgården, beriittar Gerhard, numers ket jiim.fort ~ed. 0., '''p~ GerbrukMBrbetare i Vinnland. Beta... ham..... \.. let meddelade att man behov de - V.4 _ut.., DI 8Ø.. aveaiur 11>--20 Irlvllllg. att.and" 1111 "flir,,"vor ~ _ ~... fl'onten, Det var bara att øtl'ackll rildef '.- upp handen. AUa atrickte upp...:- I Ja. )E:orrh;to"",ae~et Blek ju hunde". Det blev ed skog øy ut pl au 'vi avelllkar'ljom. Blagila, hander. vid frontea. '-un. bu SverlG~s _ liwiiekle... oc... "pp I\>u.. ny. "Iopp". m.., eltlclellt løvades dent InHel I den vila..., liijpr Ger_. _ Javtaøt. man.var ju villig Det IOOl ~karna minu but au iofa 110m )lel.t lur alt al' ~AjJI'a 1jij):-\lAda'oUiaerate. agio 'slippa Urin 8S-k... roerna. 0<1. hade.p.<i~i..",* '!le pa at~ be, blev man ilate uttapn Ull fron ~ ~fuercta.. tøn, ttok mu.,ora om»ina 16,'.- Den ~ltc~ ~rat1nlng-: veakor. Det var varra an sjal Vil en var att hoppa knka riut långu helvetet, nbi'ar Gerhard. dlataneer. Ocb au tyiillq epringa Uader fyra Ar, fl"" 19U Ull. _.~...-..,,-... och tned l~., di NUi~'fYl:ikland si,' Inte torran d.et kom bl~ Ul'!IlK I slna diidoryck~iil8.r. dok nji"lln, TUI dot v.. kuat lijlvliha det upp cirka 125 8VenlJkl~r 1. hol'q. de aan.e~ 1») pila.. WaJten+SS ouka utbudnlnatduket.', Ien 8888l. tuhf:. tvip,lade8 IPrlng. lje Ueeta var unsa. myc.ket unga. upp och ned for tr~j?porpa 1I1ne t De uu>l1dades ttll SS soldaler i kasernen med Itn 8gen madl'8&i Klang&OluIl i 'Osterl'l1,(e, tenare I pa. h~vu"."t,.~ttar (ler~~ och Sennh~im 1 Elsass och mot slutet" &»'taiitter. '... vid ett slgrt birjii&er I ÅJ'l>i&ch - BOItralf/llpn 'v r 4at ~fti utanfor Ntitnbetg., slam. oota. ~ ljirn..,firekam tor De.veDikal' ~Jll elter fl'onl- minsta "tel". ~ ~x o~ D18n vi<l vi~.ijiinst.n... låmptlga IlO," SS ollallon l'ikade vlsa lin ka", och officerare, oob det gaude en - det Att kvar ett ~ "' ~e", hundlull, An...!Ill "Junke..,llO- eller maq late..,<10 dell..-.'''''. hm" l Bad TUlz BOder pm,.p,lan' 80lIl k~y.,i., -Munchen.'... ~ ;...n, tyclrte~ -.ve11lkar, dw' SS~kaaernern8 i Klagenfurt vnr ju tiera ay OM IQilva var Id umnybyi,4a oc:h MnlalU:ningen topp underbetal, a~' d~, ~dlade modern 'or utbudning av rl'qnt _ om ren...at-m.. " Holdaler. lcaacrnerna IUlYUnd~ ful'ttarande. men nu JlV omelti- - :a.;a:~ n\,l bt.rriper ~ tu att det bår kasemhelvetet tjiinnde kiska rekryter. "tvi ~tten, dels att Ses ~ ~lldj.- _ JAi var dm for ett pal' <.(Il' tlon ~ch. dela ~tt dz:iva tr~ eu sedan, beriittar f d S:}-f>olda~en flillatandig bel. lalyd~ och hell Ake Bjnrkarna 80DJ var nyp!an- bryta ned den eina Ylljan. Re.IUI~ lel'a;le 1941, h~de v8xt tipp och ta,:-et blev att all~. vare 111 dom vnr ~tora nu. Annu1"t:l Vi;lr uut sig v r 8Veo.sk~., bollandare, dmusklu' likt utom.tt SS-iirnen pa kø~s. ~1I8r norrman Inget holtre vuje lih~set var borla. an ~~t ta kl:!mma Ull tront~p.. Ake il'" nwnera fiirsriikrinl's- For ltaklluga 8Venskar ~r h tjiinsleman I en meuanaveljak v.et t SS-kuernea ett Ilag I an~ l '".Ha U1Yi&M;,,luktet. En del 80m var il:'qende jj ~. D ~ 1." d er'l'l I;: kl 'Il nnuster, och tuupropade med -- e.. an ~ I e o... c a propaganda nar de rymde' fi'an på nytt It' ~tanfor kuerngrlnden, Sverige. Angrad... djupt. Uen t Det var pd den hlir kcuerngdrden, KlageN/urt. 'tlatemke.om avehakanla ~an8"de 'Il) lvcka nør de blev "tta{l"" etll Jro'"'j~.. t, SS. o.&t VB': &:kont litt ha føluujcn l de tlesta fall fanm bara eri vag bilen vanlande bakom ryggen en ut trin kuernen och den ledde bit bort, Ull fronten och SS-divilfionen Pd bilde" en av de SS-.ve'lIkar. diid.eda" ott par 4r, 101ft dromde tijl~i:~nr~:a~~~r~~-::l~~~~~~l~ "Wikin&". om uu bli Bveriuea lef14re elter Hitler gtw. "en ~B liran qde rum t en kyd<a!; dor kon oal> Kristus Gymnasisten Lasse" 19 {lr, paekad.~ bilder hade rlvtta bol t och 81'88tta med bakkol'8. Konstnlren Gosta S, aom rymde tran Watten-sa IOwmal'en in klade.. na i ett vaxdukspaket oell berauar i en hemhg uppleckning aom gjolts av dell svenska øbkerheløpousen om mna ~!:' irå.!~!!al!i: SIMMAD'I 80m hade blivit kuggad. rulnllen av den pouthlku. ~kojnin- gen: -. "Av undervhmfngen tramgich alt juda,'na var varldens mesl slluskiga och 8wkyval'd8 folk. men att tyskarna daromot val' tol'el;ångsmannijkor. Undervisningen, som belt trick ut pa propssanda UH torman for Tyskland, hude Jetts av tysktalande ofti~el'al'8; varefter d8r88 anftil'anden hnde oversatte.aven nonjuan,.. m var halvtyak." - Dom hh poutiaka skolning9tlmmarna var viilkomna vi 1000under...!100m rumforevisningarna, mindl.a.ke, Jaa: kommer thlg ea thm diir tyakal"'na aor 'Dade ed 1')'* bunker med eldkaatare ocb bur man sedan evep-.~.~~i~~~:':';t~:;:'. :!::n ly~lighi;:::!es~: rige,ill Waffen'SS,. TILL SS'. ti P~o«or~~:e\::n ~B:tUK~~~i.. e Helslngbol'g, Han ~ppgav se horg och gick ut Ull kusten kenhqved, Der hade han ~;'.It nare for polisen att han kant vid I:Iladens nol'i's utkant, in I en,!iobod, klatt på SI" ol~ tntor Itudt~~na OCh ~ PolisprotokolJet:!:Iumt lagt., att MW. u t ~~dum::ns v:s ed :;:;!:t~s Yf~; "Dur hade han kwh av sl~, LasN.yokacte.!r:! ånt!a regimen I Tyskland, bade inpackot sina tiuhol'igheter i Ull Flen.burll, Ty di.:- gjol't au han hade butiimt siu vwikam. aløgit vaxduk.en dir- nan han ertappadq ocb unfor att varva siø i Watten-SS, OIn øamt vadul ul och bol'jht d~ framfor.,itt iilwkemål om Lasee var lnte medlem 1 øimma over mot dønska lan- att fl bu allelet t Watten-as. nagon livenak naatstllk. orka- det. Den atarka strømmen Pi varen ftek t.a.e komniaation. lute beljet' umgick. hade tort honom ur bel'iknad menderi.nj" tiu Nor.e 0C'b.tter hud med nazistanatuckna kul'" men vid 4 Uden den kontakt med aveq8ke kumuio. kamrater'. :!1/ hade han kunnet i Oslo, Iiruiea ban bel:n ta_n. På kviillen <len 2Q.. Ill\.u~!1,~I lan<i ~i da,:>"ka k'l!l"l.". ~-.;;.tt.~'r.1~~ ;...fat~.itafnhti.,.~# nfl,dlfkl" 'I diitnøreb"" :.._.'...

9 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie. f;xpl({ssf1v.'fi;.<laf(en d~n 5 juli 1977 ~ ""I C UD V' 'I~ Il fu. Ol 'M 18;» t' l' 00 :0 o D"lIarll" efl.. r lueia 1941 bijrjade grupp efler grupp av.ie frivlluga ""en.k.. SS'80ldalerna all aand.. s lill frollien. O NU/lra n"k onahht ty.km jiirnkorøct fur lind inøallwr. O En d.. 1 avull... ad.. i gra dema ""b blev SS furirer ""b SS... rgeallle.. J' Ullo' 'ran Slot'kbobu blev Un I".olurmfiihrer (SS )iijl. nanl). O Men amanuenøeu L".. e frun SI""kbolm oeb Ijii. mannen Erik frun No... land.iupacl" na. Iy.karna..Ile I gång.in v... lfen. alv I.o.l.a Sov jel. 80mmaten limt hade ett 20-taJ ung_ pojkar littvindigt sått over deo linaka Ilinsaon vid Torneå. Men øen blev del øvårare... Vtlaot, 68, in l dag overtygad nuist. och med en cbefsbetauninc pa ott otort ov._t ImporUore~ berlittar: - TUIaam.manI med Nisse be "Gt Ja, au ta mig ull Wallon-SS' viirvnidgskontor j Otlo pa. Dram-' menwejen. Vl kontaktade den bitrlidanåe ty"'e mllltliraltacmn pl tywka )egauon8n l Stockholm. A.v bonom nek vi peqar for att kunu kopa akidutruaning. Si «av han ~ ed karta med d.m llimpll_ Dyklyliøen utprlckad. VIdara flel, Yl en rad kontakta _ utmed liyklvipd I Syeri- 8 och Norge. - VI tog med """ skidulroøtningen och rellte upp till Idre. Dir låg vi ~ra dagar och 8Iog.. I &lang med den.venske griinøpatnllten. Sl en dag fragade vi dota om vi fick tolje med u.tmed patruualingan. Och det flek vi.. -- Vid ett stiille utmed,ransen _ ptltrullecmren att vi økuue akla OM al att vi iot. kom in j Norg~. Vi holl god min och ett par dagar Itmare &tell: vi. over.riinsen pi den plat.len. Tltoø partisaner VUcot och Nisse. døn senare emigrer.de efter kriget Ull Kana~ da efter au ha bllvit mormon, fiek mda unifurmer i och andes med ett trupptransporuar~ tyr till Hamburg. Vilgot hade.e bild av Hitler i sin paekning YUgolo Sina forst. skott avlouade 88-, bol. SS ocb Yiinlilt lnøtiilld UU sv~hskatna mot Tu. parttøaner 0811 svenskar. sjapp han sitt doo:ialrarf ocb Jindee bom Ull 'Svert,. i Jugoslavien. Men trut. att 88.. averuskurna hade svurlt HUier tro...liill.~ het var de.bonom lnte auud troa: VUlol var _ I J... vtoa Da. Diir liiiddei-. ldviiitade En grupp pi fem liyemkar gicll: _m....tdrq frip om.u over till paru_norna i.. nef' (ar 01_ tt... mot dem. uø I.. _utaa oui... &; bu v 1IiUu. o...jorde "". Ulla Efter au ha rymt tran Walfen.. SS i slutet av kriget beriittade ågt.0.- bijcioto f.. _ I _ konatniiren Oiiola S 100jande flir Iounk... "... den svenska poli8en: l... "Under min.jukhuaviatelae I - Ja, ocb yltorlipre n'lra Marienbad fiek jol brev trin Oil.v... kar liiruno t111 Leea-V e1dea l annan sverudt friviw. vid namn Ju,ooIaylon litrax fore julen Jan, vuken var pl hemvq tui Vi placorad.. I OIl poilobataljon. ocb!nky... deo I en Sveriae elter anstiu1n1na i Wal "",_SS. Han upppv att ltmlnatone feid litycken frivtjli,a IrAn juiloslavioka polioen mot parl"'n skala med upppft au akydd. den Sveriae gatt over lut PIl'liøanerna anfall. borilttar arbotaren Olof I p' on front I KroaUOD. De bado Virmland. vid IIUfiillet varil ø" frivilup Del vor pa v'_ m IOIll utfort rymnmpfonokel. tyokama ockuperado JlJIOeIavlon men den.jåltte had.'buylt de.. ocb oiflcielll 1J0rdo landet Ull Ilkjuten av ty8karna dl d. mirkt -.in forbwulne 1 kriaet mot Sov... hans av8ikter.". jet. trob motound bl. frin den VU,ot frln Stockholm boriltar: jui08laviska annen. stallet. - SituaUonen var inte klok. - Den SOM var.kjuten hette VI hade komrnlt dit..,m bofriare. Erik och korn fran Arjiin,. Ja, vet att han!skulle. åa arkebuø Tat~ tor fanoykt. Genom ett per... IIOnJigt jneripande tran HJmmlers sida, som ju var hogste chef for Ocb li tvlniad.. vi patrunora pa.. tørna ocb mad biioik.olvorna foa in befolkningen I atildema pi kvil lama nil' det var ute.. gångsforhud. Det. var morkt och tribit Jugo.lavien, berittar "8åh;ta" ljom senare ftek ett IUJlS.IIkott 1 Kau.kasua 1ll4!! och kom hem Ull Sverip viten 1&&3. BJ648 pa kaffe - Och ejalva fiek vi lnte lim. Da fortåaenlnpn pl natlerna,, vart fall int. utan v.pen. JaM otod inlo ul. Kil dag omoli jag mi, borl ocb ha.. Itnackade pa er don. Ja. bad om en kopp kalte ocb med hjiilp BV tecl<onsprak Jo, fick kaffe ocb sa" diir bo.o den Ju_lavioka f.miljen. Sedan tultado Ja, ocb Cick, boritlar Olof... - Vår uppgift var att j_p partisaner. Det blev "Lønn" och li flek Yl kaota osa upp pa laitbllar,.. och iap ivaa. - Vid ett UIlfiille hade vi tafli on Wl' ju,oolav som viievl"... Han Rulle vj.oa _ un parti- 1< nliierel. Men piolilliat blev yl... kjut"". Och d'.. 010f bur arllmud i tonen ocb tort:jiitter: - VAr plutodcbel dro, sln pi.to) 000 akot juloalaved helt køllulodilli rakl I ry~. del var en av djiivujln&e.. ker JM har ",eu... Btt par veckor _nøre forfro. Olaf ena toten nar bad' Itod pi. Vakt som kulmpruteajkytt: - Jae sklckad.. tllibaka 1111 Klagenfurt i Osterriko ocb ba.. node pa ett WNu-ett. Pen p:ale liikaren var avenakvu ocb. ban hjlilpte mi, att "Il krlp>4uallghet3forldarad. Jag hade titt ""'. Gerhard -... tiii 0010 ocb llimnatjt, tijibak. ald. Wu.ffen-SS-un.iform fjek ci.. vila kliider av tysuraa oeh an- linde med iiina tyaka IOldatatOv.. lar pa fliuerna Ull Charlottenbor. pa varen 194!!. I MORGON: Olka, frtlon 'tockhol. Ilogl flir "luer I Vo Ar. NliI TrodJo rik.. f6ii Ihop vmon U4S var Oltar furlr I WaHo.. SL... brllndo lin unlfor... rlkkiado litt Ivonlka pa.. - otll t.\o"... UtlIrpoU. hoi a.orlta.ornal I rgo. krouar... _ IIU långa IIlIlIog... _~

10 It' Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie E'XPIlESSE'N * Tor""'::-"II d"11 7 juli 1977 ~ ~~~~~~~------~ "Kik us" df~ser.erade oell to~ sig IU~1l1 fråll sjiilvlliordsuppdragell i Estlalld Della dr femle avsnittet I serien om Ivenskarna lom Ilogo for Hitler. HI III Ils har vi beroilat om hur Ivenskarna varvades till Watfen~SS, hur d. utbll. da des lill fronlljonlt och vad tvll av dem flek upp. leva vid ostfronten. I dag befattar vi om 55-sven..karna VIIgot ach "Kiku." (bliden) oam flvdde I,6n oill SS forband och Ijalvmordouppdragen I Eotland iiiiiij [n artikelserie av felf BJORKMAN SS-KO PA let GOSTA PERSSO :... v o D..n 8... ~u.li fi~k d"n fin.k.. sjupoli..,n OY" på r.. upl,e.. fi.k"bat, lom med god fart olavadø mol Aland. O Ombord fllnno Ire SS.,.v.. nskllr Mom i oi."..,kuljil, n had" lam".. 1 E.lla.. d, som de ryska slyrkornll ju81 vllr i fartilned all ~ri.vra. O.lk tre 8v~ll~klJrlla,ritr: "Kikus", ~OIlJ uu~d Irf' år i W aff"n~"s h... le befor.lratø lill s.,rg..."i. Nu var han I.. ndl". m h kliidd I sjabbi/la rivila k1ii,l.. r. Hlir var full. blud.na"hlen ViiI/Ol. som blivit Ss.Jiijlnanl ol'h menige SS... ldalen Ni.. e. O De hade alla IilIhiirt SS.kompani"l "Go,'ø Peruan". Under ænare hiilften av 1H43 "SS-kompaniet Gosta Per8liOn" IHimmler och svenska frivilliga i Waffen~SSI bol'jude den tyska CisU1"on[t:n att feuru81'i ;In-U. OfficielU hette smulas sonder. Ilnln Leningrad i forbandet o. AulkliirullJwtbk'UUQI Den hør bil noit Ull Ungern i BOder gick det 11"" Det var~ ett tungt spaningto~ "ell tir... hara bakat for tyskarna. Den ry'*'" forbund. helt luotoriaerat med ku overuigsenhett:n lag i en enorm tel'fanggående fordon och ",fl." for~ tillging på artilleri och den nya,,"mai,id.. øtiirkt med toppmoderna tyska 6tridsvugnen "T-M". Tiger-øtridsvagnar. "j".er "D",..'S.,,.,. _. Vi lag meuan Charkow och Poltava. Vi hade gravt ned 0l:iØ l J<'anatiker '".Nø'/o... kanten pa en veteåker. Då kom.ucjo'ia«,m.. - Fo..bandtlt var m... r... lit11' tva stora øtrldøvagnar. Vi osle pa /ru" JfOn 21 mindre t-u ajiilvmordstiirbllod. med vara 20 oullimelers pansorkanoner, men det vur som ott ti.ma aaiolnpr tor ah torhind... Vt fiirutattt.. uro... IIIOm hlhh ''''''''''''f!'r ljå halla votten på en gb. Det blev r. elt'n r)'tdta IranlryckuJnltln flrurllle panik och bakom mig la. en IDOt Berlin och HiUen bunker. wehrmachtpostering henen på,,,,,,,, "._" øna",.,. - Vid eh tillfiille fiek svenshen AlfolUH) tron Molala order '_.. ende ryggen, "Kikus". I det har laget sawade det tyska att samla in alla poaterna nar vi SS.",.,.Ii_ overkommandot på nu utbilda skulle rycka tlllbaktt. Men Rune, IIWltl..."", forhanden i Waften-s..q på att øum låg 18oga! tram, kom inte "~~"",,,;o. slass i narkamp med de ryska tlllbaka. NåGfB dagltof l:ienare,.,a Tr" Hll'id8vagnarna: med minor och Atererovrade vi stijlningurna I(ronor". med bjalp av små syratyllda tlaskor som sjiillgdeø in i "T-34-ana" postering. Han var skjulen och...".ij...ss. igen. Då hihade vi Rune t sin MØR Ik luftjntug så att etridsvagnsbesitt.. ena handen hade ryæarna huiu,it llliinlutn ~.r ningen tvinglldes lamna sin vagn. av for att ta hana armbandsur. - Det lin lå.,il/....".. VtU', Chal'kow på mor -- Vi var mrs på alt Alfonso ~nntc'"n dt~n 3 HOptørnber øorn jag aldrig hade gått (ram Ull Kune ". tick ett granatspliu~r i arrabåken och 1:iØ.gt åt honolu alt dra sis: m..." JOO: ai~.'", och hoften. Spliuret slog sonder als, HiMDdu _ ~UC:OIM låj'o&dt.et!..ulma,. _ i jo"lifl.lølfli hr... "!'n... 'rlvllll,_ i W."..-S8,~. tillbaka. Nal' jag for nagra år sedan triitcude Alfonso utanfor en..,rnd"" bu.. 'øl ",,'auj.. i'~. Ire raklllveaaak.. ~",,&bø~ kolven på Ulin karbin,.ø...w.. d.;;sn~k ~... uc'djc: le..., h..,c'i'). HC'iarick l1li'1',._... Ind,,.... FOl'st aåil"" uppdra, au "... d,... u... _IC'." "an_,""...,...,...,... ilw.weq>l:.ama. t;;;.n.. kiiiii..-w. trodde jag att det inte val' så (arligt. Men sedull blev jag øtelure Lråttom att ge sig ivag, sager I... et I t;ure.,. MM!hø.r.. JlHilt.A l fraratitl"" au vårda.i, n bon'i.,".,wpk,,_, DM".vlI'IUka,.&c,... ~ ec_ le' nss~4"",.. bank i Farsla. tick hun hu.het ~".le. b,ei..r... T)... I.rnI.d... kar Il.Iuu... 1 aadr.. 1Nuai. in\i.. f1ni..,. t.. rdaullde H'... I au""'" ~I faoiiljt... och stelare. V11l:uL.. Urp.øk... llohre... pø"ie, (;iin. -- Jug hammtde på elt Immrett~tåg. 1 uugunli l U44 lotiteø den ty~ka r,.,"on". Då forstod jug alt det snart var slut. Dom dog som flugor I'unl mig. Och stunken. - de slsla stupade - En del gjorde på sig". Df' fick ligga kvar i det. Jag hade en ho~eral"ln lwffi fungerade, Med den matade jag en ung pojkt! som hude (ol'lol11t bilda Brnmma vld.hlllers bunker tx'h elt bt'n, ffiinnl!l "Kikus". KI'ing UI"::>:ikiCttit lh4:~;4...j ~ndc:j så gou som samtliga SS-svenskar lill Jugmlavlen for att utbildrul i paruiarniirkump. Sedan skulle allu IivenBkarna aiindaa lill :8llvangen i øyd-tyskland. fronten upp i Fdtlund. Soldater om. De bade bara en 88l1: 1 huvudet, Att de skulle Ull Sverige. Pa svenskarna forhordes oeh dar kamrat, en aktiv kommunist. Han rades: in Mariehamn, dar 1r8f'fade jag: en gtijllmal arbell: øom legat pit faltlasurelt eller varit pi pcrmi!il:,jon kunde inte la natteroa byggde de en bat. Och finnarna fiek dem att erkanna ott toi hand om mil, SveIlsk bataljoll _ig tillbuka till aina forhand. Ulan de dl'ev omkring I crupper. - For att ti tag t en motor - Nil' det var klart plaeerodea 4: 000 kronor. Del var en del av vi hjiilpte lill, berilttar "Kikua" de tillhorde Watfen-SS. - Men pil banken bade jag Tanken var au man skulle sotta upp en s8rskild svensk bataljon. Det tuludes om "SS.. batbljo trafcadea "K.ikus", Vilgot och Ull Stockholm. Och dar motte det hade hett Hos en e.stuindssvensk tamilj Ull baten var jag: med om en raid vi pa den ordinal'le Alandabiten betalninaen i Waften.. 8S 80Dl jag:.d dom om att &iitta In på Tre KrOllUl'u. NI... liv~nøkt bankkonto. Jag tog ut Utmed hela &ttronlen hittade man bura drygt 20 frivluiga kro... r ocb g\<:k 1111 landl;;. Sinet 'rån SS karen AH"" _ ocb llek 8V~n::ar ::: v~e~~~<!:~u~~f~'ade Enli,t "Kikuø" kom de Bveren. ~~arn8 nu också estlandøøventi- ~:e~t!nt=r~:r~a!tb~~~:t 8~:~; mot en rysk: posterina ocb tog en lastbu. Vi monterade ur molorn och Iyekades sedan montera in den t baten. Alldelea 1 borjan av auguau Himnade vi den estniska kusten. Vi var niirmare 30 personer ombord. Och skeppare var en kand estnisk sprll8muaglare. be riittar VUgot. IUldda SS-miln Och i Etitland flek man tag 1 ~ ~~:OnH.1l "SSHkompaniet cirka 200 man som var viuiga att øliaø for SS mot de al18t6rmande - Det var A-lukUl. "Midsomryska forbanden. markransens skrack", som skulle Det VOl' en svensk BOm varvade kora bilen. Men han var stupfull. Pi morgonen den 8 augusti ealerna. Han hette Sven, var fore Då beøtsmde vi 08S for att 8ticka prejadeø baten av den finska øjodetta fl~khandlare från Btock- mot den estnidka kuaten, sag*,r polisen, Niir "jopoljsen dok upp holm och fore detla landatorms- "Klkua". blev den svenska BS-trion lojtnant. Men Vilgot havdar att man be- IIIkl'iiekslagen. Bpl'itamugglaren Han var i 5O-lrsildern. Tys- tjlot ta sig Ull «\Ulten tor alt mun bude mil:l88t Gotland och man var karna gjorde honom un 10jtnont var avtjkuren tran øitt forband. pa vag Ull Aland, Den svenska i SS. Ettersom han lnte talade Det 81' en iir~re version, som SS-lrlon trodde nu au flonarna, tyska fick hnn uppdraget utt viir- innehar att VUgøt inte derrteru- m~d hanayn tut det gamla tinsk va øvensksprakiga ester till SS. de från Watten-BS, Men det an- tyskll vapenbrodr88kapet, skulle Sven dog i BerHn varen U"5 i ser "KIkuø" att han Ijorda. Uimna ut dem tlu Nazi-TYofIkland. kalluren Ull elt hus som stortade De tre 8venskarna tick elt bra - Vid LAg&kiirø fyr kaatade vi ihop. mottilgande av eøtlaodlbvenskar", uniform och medaljer overbord. TUI ehef (or det svenska kom... na t. trakten av staden Reval. Sjiilv fiek jag en skjorta och elt Btorsta poltsuppbåd jag bode sett. siger "KIkus". - I tlfart fordes vi Ull kriminalen pa Berpgalan och dir tor.. hordes vi. Nir dom hade tått kjart tor øig att Vl tnte hade limmtt ut nagl'a mihlau hemugbeter om Sverige Ull tyskarna, øl aliippte dom 089. "KtkWl" fort.øiitter; J<'rislappta - sa plotsligt stod man diir t parken utanfor Po1ishuset. Ikledd rena luffarkliidernu oeh utan tander i overkiiken. Jag bade ett par kronor i flekan som JSI fatt av en kt iminalinspektor. Jag irrade omkring i tlera timmar pi. Kung9bolmen. Så aven biinde1se I MORGON: en!wy,p I.",...kiiken, Si Hle blev det kvar av mina bloå8pen Kar tran Waffen-SS, _,er "Kikus" med ett br.tt leende. For ViI.at blev 'terkomsten annorlunda. &de han ocb hans hustru va, aktiva nmi.i»ter l atyckjunkaren LlDdhollDtl parti "Svenak Boet.UIt Samling". Vil &~ Ilek jobb pil aen IY'ka be skickningen 1 Stockholm. Dar eatt han ooh producerade nazi& Unt propøgøndamaterial till Na.. al-tyskland Ull vlren loili, Niøøe blev mormon etler hemkom&ten Ull Sverige. Sedan emicrerade ban lill K.nada. panlet utsåg tyskarna GOata Pen.. _ HOll den bonue vi bodde låø par juuestora byxoi' aven av I morgon b.rtiuar vi o. hur de. glell,in de n... " kar IOJI Irin Stockholm, Han over. au vanlig verksamhel nere, All e.uandasvenalpol'd&.-;;ger "Ki- 10M. 6Ierv~,,!cI. tlll Sverige... ci livet I~" I~ar I cloii levde och Ilck.. da..,jobli i ett. _I... 1IIll... 4ta up'" Hemgjorl kuli".""'" "." 'J', lo"."kara,. dlr,klo,.r~...ar.tilr'\q8ji'..,.'v, li'fi'ii 11'* g.fu. r.oo. I.'r.i.n~.. lo. r.e~.. g... O.'I.~.. h.. b.rå. n_n_v.ln.. I."n~M~~d~e~I.,g.~.I... ~~.. ~~~.. ~.~... ),pe...;"i.o;nti;;.. ;.~.~In~.;r~II.lil~.;C.~.'I.. ~...'I ~II.acI... '... '.....

11 I.' l,!,.,. i l! ' Stiftelsen EXI'Rl'SSEN norsk Okkupasjonshistorie * Ollo.}.,g.,n J,~,~ 6 En artikelserie BV LEIf BJORKMAN I 96r bertilloda vi om hur ae hlvlllige S5-sven.korna ul bildadlu j Ost.ulke, hui d. Irdnade, o(:h hul d. b tralfadlu. Tlil ",Qr de ill Ir.oackla av k(.l~øfoliv.1 au d. jublode ndr d. bl... ullagna 1111 honlljens" I dag b.follar O,kor från Stockholm om.itt..,ig, o O.k.. r ur 57 år IlU, ' O H... var en av de drygt 125 u.. ~a on'"" kar.om m"i:!,,1t t0l:! øil:! lill Nazi:ryoklun, ,H oeh bl"v frivillil:! ooltlal illil ' kr. \\i"ff",,-ss. O Hilo kaua. O.kar av viinn"rua. Vi kommer iivereuo alt b,mom O.kar 0:'011 O. O O.k....Iog" for Hitler lill Tv.kland. kapitul"lion viiren 1945_ - D I1w. bk>' fu rir I SS u"b li"k jiirllkor..,t fi;r l"i,.",rb.. 1 i fiilt. O Bel k"..."le bollom bau. ello ojur". O Men hlln ai"grar.il! iuie. SamOla dal som HiU~1't; JlI'Dle..r &ick ull.ullau lito$ So\'jt1t, dt-n 2% JuDl. lh li, muekade 0Wuu'" ljoøi måibupp... l'e,"'id Sveu.ka }lotta.. ~I.d... 'iiriildrua lillande IU1IUiiIda ba.. ol& liuø Uabu)d,,'rh'iW& om; antup. - I f'u. ar Ill: jq ttibi vid Haogu-trouk-n I NordwFinlaDd oeh "OD IDOt ryøu1ul Men '1IiII UiiUDa4e ja, pl ded fldska iiruoppaø Ot~b bt "'lol mil l... att &a au. Ded. Wl Ty.kIaDd ocll r. "ii", alq I WIII'eD-lil!,..,... ~. Oskar var organiaerød nazi:it tnum atyckjunkant.d fl O Lind.. twlllw pal'u "SSS", Svensk Socia-, listisk&mung. Eiler aodl hun Hjtilv aaøer! - Jag var viii en idlotisk idealist. Jag trodde viii att jag ulle kudlw stoppa bollijeviømena framryckning 1 liiuropa, men det gtck ju inte all Oskar år låna och gånkhg. Uauut HIlSIkte ar Guldbrunt och farat.. Han har varit aniforetag.-, re och hauler nu pl att ayveckl. aut. rilrehle. - Att bråka med de lwenskl akattemyndi~beterrå ar ju virr. an mina tyra år vid otltfrontan, aager han avvapnande, Det ar ett foriwk ntt sluta over sanningen: Oskar ar kl'i~sinvalid. Hans ena njul'e hul' sk,'umpnat bol't sedan den tratfats av ett granatsplittel' under SS-truppernaa slutbtrider um Ungern våren <>økar tog sig till Watfen-SS via Norge, ~ - Jag tug ut kompaiisriktulng vid svelulk~nol'ska griinsen l Varmland. Och gick val tre mil utall att se ett spår BV vare sig svenska ellel' tyska griinspatrul~ ler. Di stmte jag ihop uled en Krupp Ilunmun, BOm visade sig tihhol'a den lloj"w(ø. motstlndsro. re1ben, ~-- JUl{ :ilog i dom att jag var journalist vill Goteborgl Handels och Sjiifartstidning, t6qm var en popular allti~llazlstisk Udnlng l Norge. Dom gick pl det. Och ordn8ue så jag fick bilakjuta till Oslo. - Viii i Oslo var det bara att gå lill Wa(fcn-SS vih'vninrskonlar och skdva konh'akt med dom. Jag sknw ett tvaårokontl'akt, mt>d reservolion utt jag inte tiinkte Han brånde SSuniformen och blev Militarpolis i US ArMY di vi::hon IIkul1~ vara Ined att ror auka Ca ul de innljsta.jl~da trup pej'ns i Stalingrad. Men de:t giek. jnte, Det var 40 grader kaut. Slutstyckena pi vira vapen var twlttrwma, ') Jlur re.vr.dp. du Ijji,flv nar du rynka... ldai..,r1 - Man blir en BnnBll manni- ka i den øituationen, Antingen c:lu elle'r jag, øl resonerar mao. - Men jag var radd. Bo gåna blev jl::l.g utaau tor etl bomban tall, Jag hullloade pa en totbollsw plan och fon.okte (ormligen gru. va mig ned med hiinderna, Men don) som stupade gjorde det otla av två skal: de VIU dumdristigu eller nyfiknu, Oskar humnade sjiilv pa talt la... sarett t bor-jan av 1943, Det be.. rodde ju pl att han nek gulllot, Sum minne av liin tid i Wut~ ten-ss har Oskar endust kvar en liten flckalmanacka. som hun skickade hem till sina foråldl'ar, Htir tinlul antecknat de platser som om.ar pabserade under bel». retriitten trån trakten av Stalino till Ungern och kapltulationell - Vi inodl Waffen SS var ju ett elilforband. Vi kutadu hit och dit nar de tyaka WebrluaehltOl'banden IiViktude. -- StuUno var jag med om att ta tlubaka fran ry.arna, De bade gjort en lang kraltlg pansaratot och i StaUno stod dom med sina 8tl'idsvugnar utan nagon bensin kvar. Men dom hade tungerot som valkomstkommitte tor det sista lasarettståget från Stalin ~ grad. ;i:~,mf!d om 'I'y::;klsnd anioll Sve- """'idrij(t" Har du lwrutlat OOl dioa upp. - Det var det vidl"i~al:ite ju" lev.,l""r.agun gungt' hal' sett. Det funns inte en Icvan- - Nil, dct har jag håuit ty8t de mlinniska kvar omuurd Ila luom, Mill fl'u vet ju I::Ijulvfallet~ om gct. l snon lak tyska øoldater det O('h miua syskon. Mcn annlil'1i med amputel"ude ben rys:;ul' har ju det polihska khmatet Hå IlU tvingat utl sprillha på benatt saga vw'il lite kiinøligt och in- øtumparna. ~t iåg mun av upå-. te direkt lamphbot, eller hur? ren i snon, HOtiten 1942 plucerades Oskar i Sjukskolcrskor låg på marken SS regement~t Gerulanla, som med kroasade huvuden och mtld horde Ull SS-divisionen, Wi.. gl'cnklykor illkorda i Underlivet. king", Hun Andes tijl tt'onten l VIId cjurde SS-tl'upptlrna dlt KaUkWilIS. - Det blev repns8lllier, da. Stalingrad ~~~::~: '':::.:t~::! ~:'l~i~~~:t: Oskar kom till fronten i Baln- Civila, uwm barn, skota, band med att den inneslutna tys- Val' du med om det! ka annen t StIllingrad stod infor - Na, det behuvde man aldri. sin kupitulation. Kriget 1 Oster delta i. Det var sanddlda GTupper hade nall sin valldpunkt och som skotte om sådant tyska soldater gick. i tysk l augusti 1943 bamnade Oakat fan;:enskap. på sjukhuii Den har glinsen ;:"- 'tap.kctll. '«li.'.vill.,itl~ "'1. i~ 6 il.qlia. i ~ \.,: I --.Jag fick dysenteri p6 min ljortrlrahet, och 8edan var det bb_ ha milt. Ilen nir de nek øyn pa foma permiadonedal i Herlin, fa au toooka slripa aig viisterut. mitt paa ocb jac aloa l dom au DeL berodde P' att ja, tvillladn Skfacken var Ju att balnna bæ jag var lfvenak rmebyrltjiwato w IhnllUl uver Dnjepr under retrat fy~rna. man 10m nytl t... D Wien erbjod len. )"looen var vii forglftad av --- Jag minna inte hul' det gick dom mil att bu amerikadik Øl'U lik ocb annal. ti Il, ),fen ja.g tick tag på ed vit tiil'pohø. Du ltilujtulde ly.. DDjeprf høtil Qt:h en I1len vaan, Det (atta- -- J"I taoluu" och to&: emol, <- Ja. det var... au J8& aiek deø en bit i manen pi hiim:kra.. (iek en k..."unifonn oeb fick aven!!list i regementet med min grupp. ken, luen jag band en øiick om dela ut mat Ull Id 8lava.rbetare Vi bade ammunitioa pi IMtbUar- halsen på den. Så hmge deo or Sedan Iyckadell Otkar koriuna w Da, VI skulle glover pi vad lioid k.~e gå, oå.lapp JaII, 08&"" med.. biltraooport....iiok Ull kalladn "VOD RundBtootø bryg. Otikar, danska griinaen. ga", men dan bade for8lorlø d' O&kør Var med nar SS befiilet - Den dadika tuupol1aen hade det lyuka luftviirnet hade økjutit meddelade att 1'yakland hade k8- listar Over td. SB-min flu Svel'lned elt ryskt jaktplaa, BOm ator... phuleral. ilc, Nor~e och DMluuark. Jag tiåg tadm mitt pa. bron. - net enda jag minns var au att mitt etternarnn tønns med, - Vi fick order att ga. over elt de uppmanude var och ed att men geuom alt jag OCkai beter par mil langl'e bort. Och bråttoju klara sig biist han kunde ocb att 0:90n mi6smde dom mig DCA jag Var det. RYSS8m8 hiingde efter vi skulle forstol's gasmwlkerna, "lunk igeoom. 08tf, Som befal gick jag sist med. vad nu det skulle vllra bra for. Några år efter hedlkolll.tlten UU :;~:e: ~~nl;:~ ~ru:fc~devirn:~~ de O:}~:l~~d~~~ ~:~~~'::';~kae~t Sverige skrumpnade OIkarB aka~ tomopp. Bensinpumpen bjlde lunel'ikan:skt Cangliiger. :: ri~~:. ~~n O!~! ;:~= gått aoilder. VI tog bort den, oeh -, En ::lflk vur jag noga med. med den njure hun bar kvar och han 801n var med utte liig pi nhmljgen ult gomma undllll mitt vuntar pl besked. om tr a nspl8dtamotorhuven och IMt bensinen rin- svenska PUl:i1O. Det Clek de aldrig tidd. na rakt ned l forgasaren, Men øyn på, det gick it for mycket bensin. Så - Men en daulik och jag fym.. Ångrar du au du 'OS vmiitod vl dur. de en natt. l..i4:ret var lnte siir~ DinJ;en I Waffeo SST _ De andt'a sag lnte alt de tikiit viilbevokal och vi k,'op ut - Nej, det gor jag lnte, Du hade tappat bort 01:08, utan hade under mungslet. tih'står Jag levde verje Rkun4. kort pa med tull f8.l1;. _._, Vi Iyckadeø ta 088 Ull an Man tiug pa varje minut av Uvet. _ Vi IIJprangde la.!:itbilen och bond gard dar trauade vi en brøl Del var nog amma kwla øom toll vlt'a puerror med 0l1li och lill, Det var hon som ruddaåe li røcera~t Ronnle Petenon har gick. Nu vi kom fram till brolii- vet på mig, nur han leder loppet och bar hela get. var det borte. Doln trodde - - Jug var så jlikla dum att tøvlingen i kroppen. J.C bade val att dom hade flttt over alla. jug ante blygdes for min WuUen~ den i fyra år, _ Det var børa att kli av sig SS~uniform. Jag hade ju bara Ar du loruaraade auhil1 och hoppa i Dnjepr ocb ahnma. kampat øom soldat och ansig au - J..g har tote iindrat min Oskar klarade sig hellkinnad jag hade ~jort det bra. Men hon grundinwtii.lining. Det bet yder att aven under de harda øtrldern. beriittude alt man jugade SS-man jag tycker att 81lmiinnytUaa (ore ~~øs!~:apest, &om tnrlnpta.v ::rnu::n~i1~fa ~Iiir::~~ln~ig ~~~ ~!'ft.lo:::u~~~g::::!,u!::~ o~~ i:!; SS.regementet Germania var dan!-iken. Vi brande unitormel'ua av privuta pl'oflunt,reøsen. Sl vill ett av de forhand tiom anfoll for och gravde ned våra medaljer. jag bjbehålla den germanska roatt opplla Hu-den, Kand., du inte till behand lied. Hal' ar vi naga med raæn Det var ett av de kohstigwl- hugt'o av judaroa 1 konced'"'' nar vi koper hundar, hiibtar och le anfall jug bar val'it med om. UonltUigrt'n? katter. Men lote når det galler Vi kollunenderadea ut pa. kolonn, -- Ni!. dtl't enda ja~ hade sett mlinniskor. SA tror jag toruarau w en och en erter varundra, tsa var en kolonn med marscherande de pa elt stort enat Buropa, som beo.. dl'ades "ho~er OIU" ocb sedan frallu\t. judat vid ett tillfalte. Om vad som hande 'koncentl'8tionsl.iigren ett hinder mot ett Itorkrig, vilk"l ar en hemsk tanke. _ Det lag en stor hack tram.. vil:iijte vi inolq Watten-SS inte ett - Men jog iir negativt lnst8l1d for mig. Jag kiev over den och dugg. vi slog". jll vid fronten hela UH den tyøka herrefolkamentau.. fe&8llde rakt ned l en grop dilr det tiden.. teten och vad Hitler gjo~e med.. tud tv. r)'tlsar. Under mig låg Med civlla klåder och lilt judarna. kpihten, men øl plol.tiligt for- lvolulka p1ls8 pa tiekad tog Blg Sl LilUi.gger Oskar fonrlku"t.e I::Itod jag att ry... n. gav atd. Dom øtruckta upp vapnen,.. Oskar lill ett ømerikflnøkt upp- Amlin~~liiger uhmror Munchen. - Men eu aaycke øvenak hilltoria ir Ja, ju J. au_ tau, kota. mlln har noi hatt tur 1 aua fall. - Jag var uthungrad ocb ville litlt. I l\iorgon liuger Ett Oskar. par veckor senare såndes I Oskar, Pl en gala l Stuhlweisøen- ::l~rre:~ft:!ei o;':n a:oo~: I morgon be,attar vi hur de'.iell fl, d benet, taø ,j... v lla' lom återvllnde tlll S".,Ig. med 1I".t I behåll: d. jebba, I dclfll ""T,J/Ijllicl; 4plittret" som ~k IlIkør., dlr.ktli,." Øl6fl!,etøgør. ",11ft J_,t_... I \&t,'några ~ «Intimet. i :rygg,n, p... ltel...,.,.

12 ~~_;'1p IjjH1il"nilnUHfmnUJ HUJwtifl:N:UJJiQ',.r.~t~.' a:,*'ra.ltri ~~~~~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie , En artikelserie av LEIF BJORKMAN Detta ar det sjatte och sista avsnittet i serien om "Svenskar: na som slogs far Hitler". De tillhorde - ålla SS-divisionen Wiking, vars symbol var ett solrunt hakkors på en riddarskold (till hoger), Tidigare artiklar har varit inforda deri 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 och 7/7. HUR GleK DET FOR SVENSKARNA ISS? o F';"'UJUII1l'ivii.'1 'llill)i-'a U\'.1.- f,'h illi~n S~ sn II!"O k.. l'1'" J..... lilll..,j... lill ~vel igt 1114,(1 Iht'l i behull. [] A,'.1. 12:> S!'i"""h' kul'!'oonl E:\.IU'( tool'i( 1l h~li' "JlU""1,llIlu.. I.,. 11.", fii,'. ",\'unll ell 25.. lal pa o:!'ll.. f"tii'''''' "Il,'" 11,,,1"1',1111. totll j.ltlon Ollt Ht'l'liu \'UI'(' o R. ",,,,, kohl 1"'111. l""~r,, Ini;'''~,lil. "" ul. IJr('Stmn'~ SU Ilt J. riin/, s'u ra p, uli'llg,'h,mmur lur j,u iu"- IlVslii ja lill ri, (mr J.1.../,I,,', r i liil/"'. W.. jj. ".,0;,0;. VIIJrP/i.'Wrtlli Iltul,. s,,,/il '.ulldli"gar ur twi>iis/."u ~i; lil'rlu"~/i'jlis~'''''; m 1. it'. Nii,' j;ig ~IHd, lilill SV~'I ij.!l' lill \\,.ItJ"t'Il-,sS Hli2... Iud.ill,lill stil!:a i SVt" 11:", 1:1.... bl,::ii)i'n haut! lillll~iiij.;1l HlltinJ.!. IlIdwilrin Hkk riil' hnlvf,li"l m h tlct yal' :-;viu'l litt III jul.),. Niu' jag )wm tilll",lw lill Xtochhlllill Inin,; mhl:,,{iiililiai"t'1} HH5 hi./rj:lllt, dd la rurl. n('1 VIII ljanl lill hugga i. Jag I1lt'V malurt', by~gdl' hul'i 'II'h Ijtinnde l)l~ng,li" :,ugt'l' ()~kar ():!'IUU U, i dllg sjii\tjlensiuuiu. Mt,U IIt:-.kllll~1I il\' ~S :-'VI II.,I... r Ila hliluiulut' IIlanltJl' ";'IIlII\l.\Jl'I. Ingen villl! uli,sli.lllll l'll hl :>Vl'IISk SX-soldllt, en nmdst. Niil' avslt..ijalltlellil lun hul' Ilitlet" i de I yskn konccnll'auun~lli~ren hllde tugit livet ilv mlljonel' jmhu', ackla.deh dt-n I'vtmliluJ upinionen av' de tu SS-fIliinnen. Nal' ~rig!:ltol'ln'ytl1rpl"oct'sscn i Niil'nbel'g, mot de lednnde tysiw nu..:h:itet'ny., Ilvshijnde vmt de 8vBrluniful'UWl"llde :.;~ Illule gjort Nig skyldif.! till ihuga Hm i1hlnd, blc>v llitllutiulu'n ululllhlll' ful' n~ I'H HV du svenska ::)::;. miinlll'n, ØVt'lI 0111 tie hud,' lillhi)l t det (.li tilll LIlii Ol IIIL'llIde \VaHell-~S. nl~ ijogu'k sjallllunl. SVt u frau Siiflll' \' ill' nii,' han SUlIlJllill't U 194;1 ti l] SUill Illami 1I1~'d ell!{:i1i11'nt, SIIIn stupade ]94~. gil'l{ (n'l'1" th n,,,vl'il~i,-iujl"ska gliill:>l'u \leh lug \':11 \'1l1l1g i \\..,licli-~s. Han holdt, IH:.:it \'al VIII Il.:": sulll lti-al'ing vul I i 11...;11 l"l gl.'l1\i'ii1t'1 I :::ll\l)n\l. }<;ftci' lill ha \'?-'1I11 II'HIl ll';";t:' luentel :-"intl,'s 11; ,1' J.:I',u.lllt1l1lcn odl val' llie,l i det ty:;ka lill'llagd gt'lium 11ultikullI. lkt "Ul' U.o;(I"III(.../lm Ilt' Ilit jfli!lr $t ~JI.\/>"(I SS-IjOltlu(t;flla skid.. n(/l'li :som S/JjutslJetsar l Hillel.~ Tyska Han IllIhonlc dl'l ~S kulllplini IMt/llg. Hi;,. fjf!1' tll!1 fl'u 1,IJ... I.. li.'wldutu!"la OI"i/j/tJlltf'1I I!I}!. "'fide,. i Wufft:II-SS Ill' liii.tt 'i.,'i tfllf~edi du, s\'erutkf'1l (.jj~h. I'er~on vur jag liar gjort trlu for Iltl (årlriulylj di!ji",,)'(. en cjlod.:ad till,cjtufuuw/'e ljom E.xP/'('IiIH'1l SI/nm'. Nllf hughdomatt:" rt/jiid. hel/ulra" tui "'ul/tm-sf] vur JWII 11 /111 stulleu! 01"/, oi'u411i.'im od IItlzist. ~d, tii JUl/Ul m UlIfl'U' eher. Efte1' titt etuiam ha gått nor i sum 11/('1.:.<1 b6041ka'ss-it!dui/ly('n {&It ski.ch u h~fil t'~ulnea OUI!lJtd~Uø /Ion HU St>enye igel!. '<Gldm fiiiu elt ryskt.skyttt~gt'1i\'lsy8lt 0l mcd en ma8kinpi~tol O('h "togit dum", _ UG:III"", IJIJnade.!hlga~m"r.,tt.. lick 'l)an som l8-al'ing jomkul'set HllbakR tiu sitt fo' llund. hll~ upplevde a;ig' ~jihv 801~ for min '-'Ken skult, uhm tor <H;b beror'dl'atles, ~ Men i den 'Tøpal...'nde IUHt:illl'- ~thmplad och torfoljd. Hun fiek bur nem.. Det vol'e ju trakigl om Solli gruppch('r nek Svcn berij~ biltm twtte trio"!ali lilul tjen "diiuga" jobb och aktenlikapet dom skulle få obehtig tor min let over en bumjgilende tel'l'~klast. eøtnilika kw;tep (lcb hade luren kl aschade emmigrerlule hall skulj",!iigec "Kiku~". bil oeh i be~ittningen hade uh tdiffa en '-ll'u)jl) e:ilninkk lin' Au8trallen. Han avled dsr En tingsd.unulr~ far ru choek han yttel'lig81'e I Vil t>venskl.ll': rlyktingur. De holt JUNI 1)1\ uu gå [Orl'a året. nur EXIJl'~sst>n ringpr nch ber A-lHrkutio "Mid.soll1mul"kmn~en:i muljurd 1m en Ih;kcbill, som hunum flin"ijka minll.lllji vad tiom,itlkl'i:ick", O<'h IIIIC,'nulr,J. I septelllht!r hoi'dt' SS Idon hr dodulh clh.w hhvlt tungar, I nui'beten.tv Jlill'\)ut. JlIlUt'I' del iumllhal'tlhlt' lysloi åtl'l'iug('t, Riek Svens PllI1slIrhU sj>ndt'i. Mf' don han tlch de t va Hondl'a svcns~ht'ilu l'eptllcrlhlt~ tlt n. fui'l~ _tte det lysku ilhll'tåkct. Plol:Jllgt belann tll,; b'ion bakom tie l'yska linjel na, utun mu.ili~het ntt la sig,, '010111" Ill" Se.c (111 litt.r:qk4.. J;!.j IO"t'l1l1klU :mm ij.lldt:( Afo:... u ljjs! H toy nirvl~j"y, W"I/I:H-SS" t,'11 iil' SS-.''iI'l'tJl fwt (en li,. SS-ftl.r~J:I'.t (e# b~ut,t Ild kla!l/l"{~i1t>/n). D~lMIll 8t'.1' utervilluje lilhlltiiga hu S"t!Tiqe fii('ci lipd i lwjwll. Eli (U) dem at'led Jor ett pur lll'tikcl~etic,[ &0"1".118 fwtflftal 0111 liur o~1l \ øl"j.vr elt: ~'f'"f'~.-""'tl(.ltf!t och I'l,d d~ 1IP1,It'I'dt: \'Id ut-it tymka odfrollhm. ~2.:~~~:~~~:;'~:;E,.,','... idjl~ n, ltonu ba.1l. na.0 ' d ~~:l~=!.bl a :ikulle lill t-;verige. O~n svenska SS-Idon lick Wljn lilt."d nch hmt.lt:llt!}l: KCt1UI1 Ilt. Ski\nelwstl n. Sven fnln SUffle rkk runj.:d~ :..cslnttr tor I'Ylilninl{ Ul' 1lI11i1UI' Ijanst. Vldul'e riir -att h"n i ONlo hude bt"'l'iittat ror en NVfln::Jk t yskl>lpion vil ka I'e~emente Il 110m JanIIs j :5kovllt>, hul' moru de VRI' och Val' ammunition.fdrråden låg; Sven gilte sig, liyltade HH GI)tclJurg uch fkk ('on l:ion. Men eftltf' hemkom:,ten Ull det var viii lile bål' I I Stort sett bar de Id 8Ven~ka fl'ivillig~ SS-miinnen k.llll"at sig Jil, IIIn, na h';,'jan, Jag (lek jobba I oil e l'c:illuu'unhkol, inluul ju~ hiltade elt 1,)1'8 jobb dø" jag kumle f, -ng' sd ~1~~n;:~a'k~c~l\t:t.!arii~:~e gro:! ""n,lon"rlngen,,,;;ger VlljIOt. In-, olllarea nar ' xpressen ~;~' h~~ltl s~~u~\nl:~~~~,~~,~:.:::~ hyl);tl' Sveriges IlKtionelhl øiir :\~'~~,;,,!:un"h.lg iir ho"" f.vol'il _ d l en liten tl'ul'um på vaj.:gen i vui c.lah!'irulolilet hunger ett lyskt r, jurnkors, Pli bokhylilln står Hitn. e Upp :~';:~~,~,n II~~:'~'o 1:~ k~.:::~~;k~ii~::~ kop:::i('bd i eh importtoretag Tyska 81' mitt' tjlinøt~sp1"k, Muger han leende, och poiinglel'at alt hun fol'ltamnde ar na~itrt och IOO-tuIH jobb "Kikus" iir i dam vaktttre eflel' 11'6 Ar I Waften-1:iS di:ir han IJl (Ul'llnu.1et:l Ull øeq:eønt: Ju.: har hart loo lals jobb. Httl' val varlt Ilte orollg av mig. Oeh *' har det viii Inta allud,",hrit Jl88I"Inde alt vara Id dat. "Kikuø" it. bans,oknamn. lian vill tnte utt hqnø rlktig8 namn.. kall komma I tidningen "lnle hunde med de fyn.. llt>r reaa MVt'IL"Ilar, tiold d~rtt'rade 'riht W,.r'en-SS IWIa Klek ovt'lr... U TUUM par'jhallt"r. hun Pt'lltiIOlu:nu~ om nahi'u it,. Att ue hill' gott uro ror de flcl:lbt av &venakul'oo i WKUen-SS Ul' egentligen lnte så konøtlgt. De hade svalt att ta jobb nør de kum hem. Oeh di fønns det Ju l.i81 a tvi saker alt goi'8 ~m ingen kunde bindra - att.tutlel'8 eller bu ain emen,.ager vn"ot. BI.1ld de,bi ntllbka Ilt~n 'lam.. IUtu'fI, dvlllqelljiirer, bylama..'an... r... re udt,'n rø... IlllDir.ret...- ri'. Tva bl'" IuIr Iycka&" r. dirt'ktijhjlol'~r I.ra 'unta&:.. Nut' man kgiu hem var lilan di::;cipuill!rud o(:h hade litåuyliik, tiiigel' Ol;ik81' O :l:ion O. Untlel' intct'vjuel'na kryper det (mm att de nut un tutmuigll hal' vadt ulsuqa tiit utp, caaming. Ile hal' kravla pa l'ilo1'8 summor j1en~al', fo" ah uuuga avslojhnuen utt de hur v:li'jt HitlCl'ti :.ultlutcl' i Wu[ft n-ss. Vil;.:ot numngcl' en pcrtillo som fhr kronol' ville salja soiih'i'het:ipoli~ns dosbie over vad Vilgot gjorl under' kl igslll en. U1Pl cs:>hl en. som pa 50-talet figul'cmt i en slor ljeul o,.;el'ihal'v8 i Slockhqohp. ~lade genoln 8ruitiiU Iling!K)m elelj,t/'i"er kojd~it over nyeklar tul polimni arkiv. ' - Han,ay' mig nagra.makprov pl baocwagarna och de var olvivelakugl iikt., aiiger Vu.qt och tilligger:,. - Men unt dir KU Jo«, Int.o på. Men jag vet att Uera beylade honom, _.- Bau-Kaspar horde av sig 1947 eller lms och rrl..gade mia: OlD ja& bad. lubl au bli in.traklor l U'&enU.-k8 armen på el1 li eåj'''''onu.. ~kt, men ja" lit~ bu, tiliger Osk81' O:aton O. Har du n6gra upplylnlngar om d... n,kar lam vbr~ade lig I Waffen-SS Exprellen hal' kanlakl med ""hij riga lill sp6rlosl forsvunna SS'lvenlkar, Du kansk. kan hlbfpa dem all f6 reda på vad som hande, Skriv 1111: l.1i Illl~"""... Expr... n. ID5" Slo.kll.I... Din anonymitel garanl.ra, 'IbIV' fallel.

13 &..11 ClILlJ\GI~GIIG Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie ClV Lt.r U"Uftl\m",, _--- 1iIIIM11 I sjopolisen syn på slavade mot Åland. o i sisla Sekunden tyrkorna just var i SOll. ned Ire år i eanl. Nu var han iider. Har var full. jlnanl och menige t"(..,la Persson". npaniet Gosta Persson" J»44. Offieiellt hette " Aufklarungsabk'ilun& var ett tungt spaningshelt motoriserat med mde fordon oeh for!d toppmoderna tyska lsvagnar. anatiker d)8ndet \lar mer eller ett sj8jvmordsfiirband. sattes kiimpa sum fana JniDgar for att torhindryska tramrycklungeo lin ocb Hitlers bunker. ett tillfiille fiek svens ISO från Motala order in ap'~ t>osterna nar vi ka ti.... ka. Men Rune. langst fram, kom inte Några dagar senare de vi stwlningarna hitlade vi Rune i sin Han var skjuten och n ha ryssarna huggit a hans armbandsur. ar swcra på att Alfonso le gått fram till Rune åt honom att dra sig ar jag for några år sede Alfonso utanfor en arsta, fiek han fasligt tt ge sig ivag, sager 1944 lastes den tyska IHimmler och svenska frivilliga i Waffen~SSI ailuledaren lor SS, "i...",lor - de... okralernaa skrack och natllnara - i samlai bll d fyr~svenska friviuiga i Waffen-SS, diir- ;;Iwld Ire rikss"",,,,,k.\ Sve.worc... iia o.h en est!aud.ssvcask (dl'n Iredje fråd hueer). Heinrieh liinunler, >o'" bar Hitlers sar. skuda uppdrac alt viord... tanken, ar sedan liin~" en varm vlin.. ela beuudrare av svenskan... Ej ens de.. kopla presse.,. bat. propacanda Alol Tyskland <Kh bonom har kujlllat audr.. hans in,i;illniu/i. 'ortfarande ser hall i sv.""karna det rasli,. renaste folket ; Europa med den 510ra UppeiftcD i framilden att vårda dl'n u<>rdbka r""tanken,... r avenlika folke. kurl de judwua ockupanlerna (lå donen. Den It den ar tad ur,wz;i>ii lii"gell "Den: ke Nat loc;a'i. Irån d nov8m dromd mo" o skapa hel 'ele SS.ba', med n, "S8-60 Ilen TI Krono, itle" (l,.ve",1k manne jor lå; lianlm-t< nu!ll el 'al estl 'elellsk. tlade.i let "SS palliet Perssol cle slsla stupa 'lci, lp i Estland. Soldater på faltlasarett eller vamission kunde inte ta len bu'. rad es in Mariehamn, dar svenakarna forhordes oeh dar finnarna fiek dem.att erkiinna att om, De hade bara en sak i huvudet. Att de skulle till Sverige. På _~~~t~,~.na ~~~~~_e _.?~ e~_~åt. Och traffade jag en gammal ~ kamrat, en aktiv kommunis tog hand om mig.

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44 pp på Novas arm och hon flämtade till ennes hud. Då hon höjde handen för att en upp, tittade på henne med sina sneda t Illustration - na er i nn tet n bt n nan STOFTÖDLA Bor på ökenplaneten Karech. Blir

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Till svenska av Kami Anani Korrektur av Irene Elmerot, red.språkkonsult www.red.se Omslagsbild av Takahiro Asano Omslagsformgivning av Triturus HB Satt

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara Anders Han gick in i hennes vardagsrum och slog sig ner i soffan. De skulle ta kaffe och efterrätt hemma hos Sophia. Hon fixade just nu med en överraskning ute i köket. Han såg sig omkring. Det var ett

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

T E X T E R O R L P / C D - 0 3

T E X T E R O R L P / C D - 0 3 T E X T E R O R L P / C D - 0 3 DOM LÅSER DIN DÖRR Text / Musik - C Melkersson -1983 V Vi tror på frihet så långt det kan gå Men systemet säger; -det kan aldrig gå Vi lever i en falsk verklighet baserad

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Elevtext 1 (svenska som andraspråk) berättande genren

Elevtext 1 (svenska som andraspråk) berättande genren Elevtext 1 (svenska som andraspråk) berättande genren SPÖKHUSET Det var en gång två modiga barn Max och Maja. Max är 15 år gammal och Maja är 13 år gammal. Varje fredags och lördags kväll tittar de på

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo

Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo Tommy och Flisen hoppar av bussen vid Lilla torget i Alingsås. Skall vi sticka till godisaffären, undrar Flisen ivrigt och känner efter i byxfickan efter 50-

Läs mer

Lika barn leka häst. 33 dagar kvar

Lika barn leka häst. 33 dagar kvar Lika barn leka häst 33 dagar kvar Det ligger i kontaktboken. Brevet. Det vibrerar som ett flygplan gör, precis innan det ska sticka iväg på startbanan för att kunna lyfta. Brevet från fröken till mammis

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Pjäs till Piratresan En drake på besök Piratresan 31 st Rekvisita

Pjäs till Piratresan En drake på besök Piratresan 31 st Rekvisita Pjäs till Piratresan I pjäsen En drake på besök träffar ni 29 pirater samt måsarna Mårten och Måns. Hela gänget håller till på Alfabetsön när de inte seglar runt på de sju haven på skeppet Salta Maria.

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren sidan 1 Författare: Arne Berggren Vad handlar boken om? Filip är en kille som älskar att ligga i sängen och läsa böcker på sitt sommarlov. Men hans föräldrar vill att han ska ut i solen eftersom man mår

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Vietnam kriget Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Kriget pågick från 1 november 1955 till 30 april 1975. Alltså pågick kriget i 19 år och 180 dagar. Kriget slutade

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer