I samarbete med företaget Nordform har Burlövs Bostäder tagit fram en egen designad kruka som kommer att pryda områdena med planteringar året runt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I samarbete med företaget Nordform har Burlövs Bostäder tagit fram en egen designad kruka som kommer att pryda områdena med planteringar året runt."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 7

2 Å r s r e d o v i s n i n g 7 INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Affärsidé och mål 5 Styrelse och revisorer 5 Organisationsanslutning 5 Marknad och kunder 5 Organisation 6 Personal 7 Miljö 7 Förvaltning 9 Fastighet Investeringar och underhåll Ekonomi Bolagets framtida utveckling 4 Resultat och ställning 5 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Noter 9 Revisionsberättelse 5 Granskningsrapport 5 Uthyrningsenheter 6 Om- och avflyttningar 6 Fastighetsförteckning 7 I samarbete med företaget Nordform har Burlövs Bostäder tagit fram en egen designad kruka som kommer att pryda områdena med planteringar året runt.

3 VD har ordet Å r s r e d o v i s n i n g 7 3 Det gångna året har varit bra på många sätt. Vi har arbetat mål inriktat med att utveckla verksamheten till det bättre och effektiviserat arbetsrutinerna. Vi gjorde en vinst på 4,4 Mkr efter finansiella poster, trots att vi parallellt genomför två större ombyggnader vars underhåll är tunga poster i resultaträkningen. Vi nådde våra miljömål och erhöll vårt tredje miljödiplom. VD Birgitta Sandell. Ombyggnation Burlövs Bostäder AB har som princip att rusta upp fastigheterna 3 år efter färdigställandet. Våra fastigheter är därför väl underhållna. Vid upprustningarna strävar vi efter att tillföra fastigheterna ny gestaltning och lägenheterna nya värden. Ombyggnaden av kvarteret Svalan i Arlöv har pågått under hela 7. Svalan består av tre stycken sexvåningshus som uppfördes 975. Ursprungligen kläddes fasaderna med gul plåt men efter ombyggnaden har husen putsats och gavlarna klätts med tegel. Entréerna byggs om och förses med porttelefon. De boende har, liksom vid tidigare ombyggnader, fått sina balkonger breddade och inglasade. I lägenheterna har badrummen kaklats och rustats upp. Trygghet och säkerhet är viktiga aspekter för de boende. I denna ombyggnad har det därför installerats ett nytt passagesystem i entréer, källare och tvättstugor har försetts med elektroniskt bokningssystem. När Svalan är färdigställt har Burlövs Bostäder ett bostadsområde kvar att rusta upp enligt den 3 åriga underhållsplanen. Under året påbörjades ombyggnaden av Granliden som Burlövs Bostäder köpte av Burlövs kommun i augusti 7. Granliden tjänade tidigare som ålderdomshem för kommunens invånare men byggs nu om till bostäder. Den äldre delen som är från 95 kommer att innehålla st LSSbostäder. Den nyare delen från 7 talet byggs om till 9 st seniorbostäder för målgruppen 55+. De natursköna omgivningarna kring Granliden skapar en mycket god boende miljö. Ekonomi Årets resultat är något sämre än tidigare år av förklarliga skäl. Under hållskostna derna uppgick till 36 Mkr vilket är Mkr mer än 6 beroende på omfattande upprustning i fastighetsbeståndet. En stark ekonomi är en förutsättning för att Burlövs Bostäder skall kunna utvecklas. Det är nödvändigt för företaget att generera goda resultat som bibehåller soliditeten och som tryggar framtida kostnader för underhåll och investeringar i vårt fastighetsbestånd. Burlövs Bostäders soliditet uppgår till 3 %. Burlövs Bostäder har i flera år tilldelats av Dun & Bradstreet AAA för högsta kreditvärdighet vilket förstärker bilden av Burlövs Bostäder som ett ekonomiskt starkt företag. Dessutom har vi under året tilldelats högsta kreditvärdighet enligt UC Risk. Den nya hemsidan har underlättat för alla som söker bostad hos Burlövs Bostäder. Våra kunder Burlövs Bostäders ambitioner är att erbjuda ett tryggt och bra boende till en rimlig hyreskostnad för kun

4 Å r s r e d o v i s n i n g 7 den. Vi prioriterar trygghet, kvalitet samt snabb och professionell service. Under hela 7 har vi arbetat i vår nya organisation som är processinriktad, dvs. att kunden får en personlig kontakt genom hela inflyttningsprocessen, varefter nya kontakter skapas efter inflyttning. Den nya organisationen har fungerat utmärkt. Under flera år har vi kunnat glädjas åt att alla våra lägenheter är uthyrda. För att underlätta för lägenhetssökande kunde vi i år starta vår nya hemsida där alla lediga lägenheter publiceras. Lägenheterna söks på Internet och tilldelning sker efter kötid enligt vår nya hyrespolicy. Det skapar rättvisa och transparens i vår uthyrningsprocess. Granliden, som tidigare tjänade som ålderdomshem, byggs om till bostäder och kommer att innehålla tio bostäder för LSS-boende. Hållbarhet en viktig fråga De globala miljöfrågorna är i hög grad i fokus. Miljöfrågorna hakar på ett naturligt sätt in i Burlövs Bostäders samhällsansvar och det känns självklart att inta ett hållbarhetsperspektiv på vår verksamhet. Burlövs Bostäder har blivit miljödiplomerade tre gånger av Göteborgs stad genom att ha uppfyllt de uppsatta miljömålen. I början av 8 tog allmännyttan i Sverige ett viktigt steg för att medverka till minskad energiförbrukning. SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretags intresseorganisation) tog initiativet till en gemensam satsning för energibesparingar. Målsättningen är att de allmännyttiga bostadsföretagen tillsammans skall minska den totala energiförbrukningen i bolagen med % fram till år 6. Det är en tuff utmaning vi står inför och Burlövs Bostäder kommer att vara med och försöka bidra till att uppfylla målet. Framtiden Burlövs Bostäder kommer under kommande år att uppfylla uppsatta mål med att vi skall ha en fortsatt ledande roll på bostadsmarknaden när det gäller hyror, boendekvalité, boinflytande och miljömedvetande. Dessutom skall vi arbeta för attraktiva och väl fungerande bostadsområden. Avslutningsvis vill jag framföra ett tack till styrelsen, all personal och våra samarbetspartners för insatserna och engagemanget för Burlövs Bostäder under det gångna året. Birgitta Sandell Verkställande direktör Svalans gula plåtfasader har bytts ut till ljus puts och tegelgavlar, vilket gett ett lyft för stadsbilden i centrala Arlöv.

5 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Årsredovisning 7 Styrelsen och verkställande direktören för Burlövs Bostäder AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 7. Burlövs Bostäder AB, nedan kallat bolaget är dotterbolag till Skärfläckan AB, organisationsnummer med säte i Burlövs kommun. Skärfläckan AB ägs till % av Burlövs kommun. FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Affärsidé och mål Burlövs Bostäder AB skall erbjuda ett tryggt och bra boende där omtanken om den enskilda hyresgästen skall stå i centrum för vår förvaltning. Vi skall erbjuda ett prisvärt boende med trygghet, kvalitet, snabb och professionell service och god miljö både inomhus och utomhus. Vi vill vara och verka som en affärsmässig allmännytta vilket bland annat innebär att: < Vi skall svara för att kommunen kan tillhandahålla bostäder och på så sätt vara en bra och attraktiv hyresvärd. < Vi skall kunna erbjuda ett boende till en konkurrenskraftig hyresnivå. < Vi skall kunna erbjuda bostäder i livets alla skeden. < Vi skall ha en god ekonomi och inte utgöra en ekonomisk risk för Burlövs kommun. < Vi skall förvalta fastigheterna med hänsyn till miljöaspekter och till en god resurshushållning. Styrelse och revisorer Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Burlövs kommun och styrelsen har under 7 bestått av fem ledamöter jämte suppleanter. Styrelsen har hållit fem styrelsemöte under räkenskapsåret. Årsstämma har hållits den april 7. Ordinarie styrelseledamöter 7-- t.o.m. 7-4-: Kent Wollmér (s), ordförande, Ulla Christensen (s), vice ordförande, Susanne Petersson (s), Leif Westin (m) och Lars Anders Espert (bv). Ordinarie styrelseledamöter 7-4- t.o.m. 7--3: Kent Wollmér (s), ordförande, Leif Westin (m), vice ordförande, Ulla Christensen (s), Bo Kronvall (fp) och Lars Anders Espert (bv). Ersättare 7-- t.o.m. 7-4-: Bengt Jönsson (s), Klas Hult (s), Bengt Wollmér (mp), Håkan Dahlgren (m) och Bernt Melcher (bv). Styrelsen Ersättare 7-4- t.o.m. 7--3: Susanne Petersson (s), Klas Hult (s), Håkan Dahlgren (m), Bengt Wollmér (mp) och Lisbeth Jönsson (bv). Årsstämman har utsett följande auktoriserade revisorer för verksamhetsåret: Anders Thulin, auktoriserad revisor, med Anders Nilsson, auktoriserad revisor, som suppleant, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Kommunfullmäktige har utsett följande lekmannarevisorer för verksamhetsåret: Jan Holm (s) och Bo Persson (m) med Elsie Nilsson (s) och Tord Elmström (m) som suppleanter. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), HBV (Husbyggnadsvaror förening) samt andelsföreningen Skånehem. Marknad och kunder Marknad Efterfrågan på bostäder har under 7 varit fortsatt mycket hög i Malmöområdet och utvecklingen i regionen är positiv. Befolkningsprognosen visar på en fortsatt bostadsbrist i regionen. Ulla Christensen, Bo Kronvall, Lars Anders Espert och ekonomichef Kristina Johansson. Vice ordförande Leif Westin, ordförande Kent Wollmér och vd Birgitta Sandell.

6 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Ledningsgruppen består av förvaltningschef Ingrid Nilsson, vd Birgitta Sandell, fastighetschef och miljöansvarig Ronnie Sjöberg och ekonomichef Kristina Johansson. Befolkningen i kommunen beräknas öka under de närmaste tre åren i takt med bostadsbyggandet i kommunen. Målsättningen för bolaget är att fortsätta vara en kundnära hyresvärd och kunna erbjuda ett tryggt och trivsamt boende med hög servicenivå till en rimlig hyresnivå. Bolaget gör, genom ombyggnader och upprustningar, bostadsområden attraktiva för både nuvarande och framtida hyresgäster Ny portal och ny uthyrningsrutin Bolaget presenterade i juni en ny hemsida. På hemsidan finns all information om bostäderna och alla lediga bostäder annonseras på hemsidan så att de sökande kan göra sin intresseanmälan där. I samband med lanseringen av den nya hemsidan togs även en ny uthyrningsrutin i bruk. Rutinen innebär att bostäderna hyrs ut efter ett poängsystem där kötiden ger poäng. Uthyrning, vakansgrad och omflyttning Vakansgraden för bostäder uppgick under 7 till,3 % och för lokaler till,5 %. Vid årets slut fanns 5 (8) vakanta bostäder, varav 4 var vakanta pga. ombyggnad av fastigheten Svalan, och 3 (3) vakanta lokaler. Omflyttningen av hyresgäster i bostäderna minskade under 7 och den totala omflyttningen för året uppgick till 4,5 % (5,). Kostnaderna för hyresbortfall för bostäder uppgick till,4 % (,4) av de totala bostadsintäkterna och under året har rabatter i form av kvarboenderabatt och underhållsrabatt utbetalats till hyresgästerna med 566 kkr ( 5). Nyckeltal Hyra bostäder, kr/kvm Vakansgrad bostäder, %,3 %,4 %,3 %,3 %, % 3 Flyttningsfrekvens bostäder, % 4,5 % 5, % 6,8 % 4,7 % 5,7 % Bruttohyror inkl vakanta bostäder. Bruksvärdeshyra för vakanta bostäder i procent av bruttohyror. 3 Antal avflyttningar under året i procent av totala antalet bostäder. Organisation Bolaget är organiserat i fyra olika processer samt en stödfunktion med IT. Ekonomiprocessen ansvarar för bolagets ekonomi, personalfrågor och receptionen. Marknadsprocessen med kundvärdar visar lediga bostäder och lokaler, skriver kontrakt och följer den nya hyresgästen genom hela processen fram till överlämnandet av nycklar. Bolagets strävan är att komma nära kunden och snabbt etablera en personlig kontakt som skapar både trivsel och trygghet. Förvaltningsprocessen. Det skall vara lätt att komma i kontakt med bolagets personal, lätt att få fel avhjälpta och lätt att få gehör för rimliga önskemål. Därför har varje område sin egen husvärd som är på plats. Förvaltningschefen är ansvarig för skötsel och reparationer av fastigheterna och är chef över husvärdarna. Fastighetsprocessen. Fastighetschefen är ansvarig för den tekniska driften av fastigheterna och är miljöansvarig i bolaget. Inom fastighetsprocessen finns också en fastighetstekniker som ansvarar för

7 Å r s r e d o v i s n i n g 7 fastigheternas anläggningar och är kontaktman för de boende i energifrågor. Personal Vid årets slut hade bolaget 3 anställda (35) och av dessa var 9 män (9) och kvinnor (6). Av de anställda var tjänstemän () och fastighetsanställda (3). Personalomsättningen uppgick till, % (5,7) och medelåldern sjönk till 49 år (5). Den genomsnittliga anställningstiden uppgick till år (). IT VD EKONOMI MARKNAD FÖRVALTNING FASTIGHET Fastighetsanställda, kvinnor; 3 % Fastighetsanställda, män; 53 % Tjänstemän, män; % Tjänstemän, kvinnor; 4 % brandskyddskontrollanter har genomgått en utbildning i brandskydd och utbildning i liftsäkerhet har genomförts för fastighetsskötare med yttre skötsel. Arbetsmiljö och hälsa En god arbetsmiljö är i samklang med bolagets intressen eftersom det gör att bolagets viktigaste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall minska riskerna i arbetsmiljön och skapa en säker arbetsmiljö. Ledningsgruppen har under året genomgått en utbildning i arbetsmiljö i samarbete med Wise Group AB. Efter utbildningen har arbetet med en arbetsmiljöpärm påbörjats. Sjukfrånvaron har minskat till 3,9 % (4,). Bolaget satsar på hälsofrämjande åtgärder som t.ex. massage, motionsbidrag och friskvårdsaktiviteter. Alla anställda erbjuds regelbundet att genomgå en hälsoundersökning i samarbete med Företagshälsan Arlöv Lomma. Miljö Miljöpolicy Bolagets styrelse vill att bolaget skall bedriva en verksamhet där särskild hänsyn tas till miljön. Därför har styrelsen antagit en miljöpolicy som både avser boendemiljön och arbetsmiljön. När bolagets miljöpolicy har tagits fram har man utgått från fyra grundförutsättningar för ett hållbart samhälle: < I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. < I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av material från samhällets produktion. < I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för undanträngning genom överuttag eller manipulation. < I ett hållbart samhälle är hushållningen med resurser så effektiv och rättvis att mänskliga behov tillgodoses. Utifrån dessa grundförutsättningar har det tagits fram fyra övergripande mål: < Vi skall inte medverka till att sprida metaller m.m. vilket kan orsaka haltförändringar i naturen. < Vi skall medverka till att minska andelen ämnen som inte kan nedbrytas. Fördelning av anställda 7--3 i procent Utbildning Bolaget har som målsättning att alla anställda skall ha en hög kompetens och utbildnings- och kompetensbehovet hos samtliga anställda sammanställs årligen efter personalutvecklingssamtal som varje anställd har med sin närmaste chef. Antalet utbildningsdagar var under 7 i genomsnitt 5 per anställd (8). Den årliga gemensamma utbildningen för all personal i bolaget var 7 en utbildning i etik i bostadsföretag som genomfördes under årets personalkonferens. Alla tjänstemän och Varje område har sin egen husvärd som ser till att hyresgästerna får den service de behöver.

8 Å r s r e d o v i s n i n g 7 < Vi skall inte medverka till att rubba ekosystemet. < Vi skall medverka till att spara på resurser genom återvinning och genom energiutvinning. För att miljömålen skall bli uppfyllda måste alla intressenter i bolaget såsom företagsledning, personal, konsulter, entreprenörer, leverantörer samt hyresgäster bli medvetna om bolagets miljömål. Detta når bolaget genom information, utbildning samt kravdefinitioner. I samband med ombyggnaden av Svalan tas soprummen bort och miljöhus för fastighetsnära källsortering byggs. Energihushållning Bolaget arbetar ständigt med att hitta nya möjligheter till att spara energi i fastigheterna utan att för den skull försämra boendemiljön. Under året som gått har prognosstyrning av värmen pågått i fyra fastigheter och detta har medfört att vi har minskat energiförbrukningen där med 6 MWh. Denna energibesparing har inneburit minskade utsläpp av bl.a. svavel, kväveoxid och koldioxid till en mängd av 9 ton. I kvarteret Hägern har bolaget som ett projekt för minskad förbrukning av vatten satt in nya perlatorer och duschmunstycken. Projektet är nystartat och har i nuläget inte utvärderats till fullo. Utbyggnaden av övervakningssystem för styr/regler har pågått under flera år för att bolaget på ett så effektivt sätt som möjligt skall kunna ha kontroll på energiförbrukning i fastigheterna. Obligatorisk ventilationskontroll, OVK Bolaget genomför obligatorisk ventilationskontroll, OVK efter schema, i alla fastigheter för att tillgodose att de boende har en god ventilation och ett bra inomhusklimat. I samband med OVK genomförs även MIBB, (Miljöbesiktning av inomhusmiljön i befintlig bostadsbebyggelse) där målsättningen är att få klarhet i de boendes upplevelser av innemiljön. Radonmätning Under år 8 och framåt skall radonmätning genomföras i samtliga fastigheter. Mätningarna sker inledningsvis i fastigheter som inrymmer antingen förskolor, äldreboenden eller dagcentraler. Burlövs Bostäders miljögrupp ser till att lyfta fram miljömedvetenheten både inom bolaget och hos de boende.

9 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Nyckeltal för miljön Vattenförbrukning kbm/kvm,98,94,96,98,3 Elförbrukning kwh/kvm,6,8 3,3 3,9 3,6 Värmeförbrukning kwh/kvm, normalårskorrigerad 4,8 43, 48, 55,6 54, Antal lägenheter med boendenära källsortering Lägenheter med boendenära källsortering % av totalt antal 95, 95, 89,6 89,6 8,5 Avfallshantering Under en lång tid har bolaget haft som mål att alla boende skall ha tillgång till fastighetsnära källsortering för att på så sätt minska avfallsmängden. Under 8 kommer miljöhus på Svalan att tas i bruk och då har 99,6 % av våra hyresgäster tillgång till denna miljöinriktade service. I kvarteret Svalan kommer dessutom de boende ges möjlighet att separera matavfall. Denna nya fraktion ingår som ett pilotprojekt i Arlöv för Malmö Stads räkning. Återvinningsresultat 7 Återvinning av insamlat material resulterade i att följande mängder togs omhand: < 495 ton tidningar, motsvarande en besparing av ca 7 träd. < 99 ton kartonger och wellpapp, motsvarande en besparing av ca 4 träd. < 6 94 kg metallförpackningar, motsvarande 3 st konservburkar. < 7 86 kg hårdplastförpackningar, motsvarande ca 6 3 st läskbackar. < ton färgat och ofärgat glas, motsvarande material till 8 läskflaskor. Miljöengagemang På bolaget finns en miljögrupp som på olika sätt försöker lyfta fram miljömedvetenheten både inom bolaget och hos de boende. Gruppen har under året försökt öka förståelsen för hur man skall källsortera genom information i vår årskalender och med nya anslag i miljöhusen. Under året har man på olika bostadsområden arrangerat miljödagar där de boende har kunnat deponera möbler och annat skrymmande avfall. Denna typ av miljödagar kommer bolaget att fortsätta med även under 8. Miljödiplomering För tredje året i rad har bolaget fått diplom för sitt arbete med att säkerställa en säker och hälsosam miljö för såväl boende som personal. Miljödiplomeringen som utfärdas av Göteborgs stads miljöförvaltning gäller fram till december 8. Förvaltning Grönplan Under året har bolaget fortsatt att arbeta med den grönplan och det blomsterprogram som tagits fram för den yttre miljön i bolagets fastighetsbestånd. Syftet med planen, som har tagits fram av landskapsarkitekter, är att bestämma statusen på utemiljön och planen fungerar som ett instrument för husvärdar och fastighetsskötare. Målet för grönplanen och blomsterprogrammet är att få en väl fungerade yttre miljö som är gemensam för hela fastighetsbeståndet. Målet för grönplan och blomsterprogrammet är att skapa en yttre miljö som är gemensam för hela fastighetsbeståndet, vilket underlättar under sommarmånaderna när den ordinarie personalen ofta ersätts med sommarvikarier.

10 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Burlövs Bostäder vill genom Multiteket engagera barn och ungdomar till en meningsfull fritid. Bolaget har i samarbete med företaget Nordform tagit fram en egen designad kruka som fått namnet Svenshög. Krukan kommer att pryda våra områden med planteringar året runt. Barn och ungdom I september 7 har bolaget startat Multiteket på Vårbogården. Flera dagar i veckan anordnas kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar mellan 6 och 9 år. Bolaget vill genom Multitekets verksamhet engagera barn och ungdomar i bostadsområdena genom att ge möjlighet till kulturella aktiviteter och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. Verksamheten drivs och organiseras av Adesso Productions. Multiteket erbjuder kurser i bl.a. streetdance, funkyline, smyckedesign, sång och musik. Under skollov arrangeras speciella aktiviteter. Trygghet Bolaget har som strategi att prioritera tryggheten och säkerheten i bostadsområdena. Redan 5 började bolaget installera datoriserade passagesystem till entréer och tvättstugor. Flera underjordiska garage har försetts med kameraövervakning som är anslutet till eget fibernät. Tillsammans med representanter från lokala hyresgästföreningen har trygghetsvandringar genomförts på några av bostadsområdena under året. Trygghetsvandringarna går ut på att de boende skall ge sina synpunkter på hur området kan bli tryggare och säkrare. Åtgärder som har blivit aktuella efter trygghetsvandringarna är beskärning av buskar och träd, kompletterande belysning på fasader m m. Fastighet Bolaget äger och förvaltar 47 bostäder med en total yta på kvm samt 94 lokaler med en total yta på 4 kvm. Fastigheterna har sammanlagt ett bokfört värde av 759 Mkr (748) per Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i försäkringsbolaget Trygg-Hansa Försäkrings AB. Förvärv 7-8- förvärvade bolaget fastigheten Granliden från Burlövs kommun för 5 Mkr. I fastigheten, som består av en äldre byggnad och en nyare tillbyggnad, har tidigare bedrivits ålderdomshem i kommunens regi. På fastigheten finns även en byggrätt som bolaget har möjlighet att förvärva för att kunna uppföra tre punkthus med totalt 36 bostäder. Fastigheternas värde Bolaget har gjort en intern värdering av fastighetsbeståndet. Värderingen har gjorts med hjälp av analysverktyget Datscha och underlaget för värderingen har varit de framtida hyresintäkterna för fastigheterna samt schabloniserade drift- och underhållskostnader. Hyresintäkterna ökar med % fr.o.m. 8-- och bolaget bedömer i värderingen att den framtida hyresnivån ökar med % per år. Drift- och underhållskostnaderna har bedömts per fastighet och uppgick till i genomsnitt 375 kr/ kvm (369). Driftkostnaderna uppskattas att öka med % per år. Vakansgraden för bostäder bedöms uppgå till mellan och % och för lokaler mellan och %. Kalkylränta och direktavkastningskrav har i första hand hämtats från de bedömningar som görs i Datscha. Där det har bedömts som nödvändigt har

11 Å r s r e d o v i s n i n g 7 direktavkastningskravet justerats. Den genomsnittliga direktavkastningen uppgår till 5,9 % (6,5) i hela fastighetsbeståndet. Bolagets fastigheter är per den 7--3 bokförda till 759 Mkr (748), vilket motsvarar ett värde på 4 76 kr/kvm (4 5). Ingen enskild fastighet är bokförd över sitt interna bedömda marknadsvärde. Fastigheternas marknadsvärde, enligt den interna värderingen, bedöms till 555 Mkr ( 99) +/ 5 Mkr, vilket motsvarar 8 5 kr/kvm (7 38). Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen fastighetsmarknad vid en viss angiven tidpunkt. Investeringar och underhåll Nyproduktion Bolaget har under 7 uppfört en tillbyggnad av Virvelhusets förskola. Tillbyggnaden tillför fyra nya avdelningar till kommunens förskoleverksamhet. Inflyttning i den nybyggda delen skedde den oktober och produktionskostnaden uppgick till 7 Mkr. Byggnationen av fastigheten Granliden har påbörjats under 7 och fastigheten ska efter byggnationen innehålla bostäder för LSS-boende och 9 bostäder för målgruppen 55+. Projektet beräknas kosta 4 Mkr, varav Mkr är underhållskostnader. Ombyggnader Bolaget har ett väl underhållet fastighetsbestånd och en flerårig underhållsplan för varje fastighet. En genomgripande ombyggnad sker när fastigheten har uppnått en ålder av 3 år. Vid ombyggnad skall eftersträvas att lägenheterna efter ombyggnaden tillförs nya funktioner och en anpassad gestaltning till en rimlig hyresnivå. En viktig faktor som skall beaktas är fastighetens drift- och underhållskostnader i jämförelse med bolagets övriga fastigheter. Ombyggnaden av fastigheterna i kvarteret Svalan pågår och kommer att avslutas våren 8. Svalan, som byggs om enligt bolagets 3- åriga underhållsplan, färdigställdes 975 och består av tre 6-våningshus med 34 bostäder, 3 affärslokaler samt huvudkontoret för bolaget. Ombyggnaden omfattar byte av fasaden, inglasning och breddning av balkongerna, fönsterbyte, upprustning av trapphus och entréer, kakling och renovering av badrum samt stambyte. I samband med ombyggnaden tas soprummen bort och miljöhus för fastighetsnära källsortering byggs. Ombyggnaden beräknas kosta 7 Mkr, varav 8 Mkr är underhållskostnader. Övriga investeringar och underhåll Ombyggnad av restaurangen på allaktivitetshuset Vårbogården har under 7 genomförts till en kostnad av 3,7 Mkr, varav,9 Mkr avser underhåll. På Vårbogården bedrivs en ny restaurangverksamhet, hyresgästaktiviteter samt utbildningsaktiviteter för barn och ungdomar. Investering i tillval uppgick under 7 till, Mkr (,). Tillval är hyresgästernas möjlighet att välja till utrustning utöver vad som är standard i bostäderna. Exempel på tillval är säkerhetsdörr, diskmaskin, tvättmaskin och köksluckor. Bolaget tillämpar HLU hyresgäststyrt underhåll och under 7 har HLU utförts i bostäderna till en kostnad av 3,4 Mkr (3,). Kostnaderna för tidigarelagt och senarelagt underhåll i bostäderna uppgick till 6,4 Mkr (5,5). Under året har återbetalats, Mkr (,) till hyresgästerna i underhållsrabatt. Planerade underhållsprojekt uppgick till,8 Mkr (6,3) under 7 och avser åtgärder i bostäderna, förutom lägenhetsunderhåll samt underhåll av gemensamma utrymmen och yttre åtgärder. Exempel på åtgärder under 7 är upprustning av förskolor och lekmiljöer, byte av torktumlare och torkskåp, spolning av stammar och stick samt målning av trapphus. Burlövs Bostäder har under 7 uppfört en tillbyggnad av Virvelhusets förskola.

12 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Ekonomi Finansiering Bolagets finansverksamhet styrs av den finanspolicy som styrelsen antaget. Finanspolicyn, som reviderats under 7 anger mål och riktlinjer för bolagets finansverksamhet. Den nya finanspolicyn fastlägger att bolaget kan använda finansiella derivatinstrument för att få en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen. För att bättre kunna möta förändringar på räntemarknaden skall bolaget arbeta med kapitalbindning och räntebindning var för sig. Ansvarsfördelning, regler och risker regleras i policyn. Verksamheten skall kännetecknas av ett medvetet lågt risktagande och säkerställande av riskhantering. Den totala låneportföljen uppgick 7--3 till 57,75 Mkr (48,75). Låneportföljen hade en genomsnittlig räntesats på 4,9 % (3,93). Samtliga lån har kommunal borgen som säkerhet. Avgiften för den kommunala borgen uppgick till,7 Mkr (,6). Finansnetto uppgick till 8,6 Mkr (6,7), vilket är en ökning mot föregående år och detta beror på att låneportföljen har ökat och den rörliga räntan har stigit under året. Räntebidrag från staten uppgick till, Mkr (,), vilket utgjorde,8 % (,6) av bruttointäkterna för bostäder. Kassaflödet från den löpande verksamheten före investeringar minskade till 6,7 Mkr (,8). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 4,3 Mkr ( 46,6). Vid utgången av året uppgick likvida medel till 3, Mkr (,8). För att hantera ränterisken har Underhållskostnader, Mkr 7 6 Planerat underhåll HLU, hyresgäststyrt underhåll 3,4 3, Senarelagt underhåll,8,5 Tidigarelagt underhåll 4,,6 Övrigt underhåll,5,4 Planerade underhållsprojekt,8 6,3 Underhåll på grund av ombyggnad 3,7, Summa underhållskostnader 36,3 5, Totala investeringar, Mkr 7 6 Investeringar i byggnader och mark samt omfört från pågående arbeten ränteswapar använts. Det sammanlagda nominella beloppet på derivatinstrumenten, ränteswapar, var vid årets slut 5 Mkr (). De nominella beloppen redovisas inte som tillgång 6,9 4,8 Investeringar i maskiner och inventarier,8,6 Utrangerade maskiner och inventarier,,3 Investeringar i pågående arbeten 47,6 37,3 Summa investeringar 56, 43,4 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid: 3,9 % 3,9 % 4,3 % respektive skuld i balansräkningen. Swapavtalen ger vid en marknadsvärdering ett realiserbart övervärde på,5 Mkr (). 4,8 % 5, % 57,8 49, 46,8 449,8 445, Lån Ränta % Ränteförfall exkl. ränteswapar Ränteförfall inkl. ränteswapar Mkr Ränta (%) Andel Mkr Ränta (%) Andel Inom år 3,7 4,5 6 6,7 5 år 45, 4, , 9 3 år 76, 3,6 5 76, år 76, 3, , 5 9 år 5, Summa 57,8 4,3 57,8 4,9

13 Å r s r e d o v i s n i n g 7 3 Resultat Bolagets hyresintäkter för 7 ökade med 5,9 Mkr (,7) och uppgick till 53 Mkr (47), en ökning med 4, % (,8). Ökningen av bruttohyrorna var 3,8 % (,7) vilket är en följd av hyresökning, ny- och ombyggnader samt förvärv av fastigheter. Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne höjdes hyrorna med, % fr.o.m Den genomsnittliga bostadshyran är 83 kr/kvm (8). Nettointäkterna för lokaler ökade med,8 Mkr till, Mkr (,3) och ökningen av nettointäkterna för lokaler beror på tillbyggnaden av Virvelhusets förskola som hyrs av Burlövs kommun. Driftkostnaderna har ökat med,5 Mkr (4,7) och uppgick till 59, Mkr (57,5), en ökning med,6 % (8,9). Ökningen beror främst på prisökningar på utförda tjänster. I driftkostnader ingår kostnader för reparationer och skötsel, förbrukningskostnader samt kostnader för administration, kabel-tv och utveckling av administrativa program. Kostnaderna för underhåll uppgick till 36,3 Mkr (5,). Under 7 har underhåll i samband med ombyggnad uppgått till 3,6 Mkr (,). Avräknat underhållskostnader relaterade till ombyggnadsåtgärder uppgick underhållsnivån till 7 kr/ kvm (8). Driftnettot för bolaget uppgick under 7 till kr/kvm (58). Under 7 har mer kostnadsförts i underhåll i samband med ombyggnader än under 6 vilket har påverkat driftnettot. Direktavkastningen definierat som driftnetto i procent av bokfört värde på byggnader och mark var på balansdagen 5, % (6,). Avskrivningar på anläggningstillgångarna ökade till 7, Mkr (6,) och ökningen beror på investeringar i byggnader. Balans Den finansiella nettoskulden (långfristiga skulder minus likvida medel) uppgick till 484, Mkr (457,5). De likvida medlen uppgick till 3, Mkr (,8). Det synliga egna kapitalet, inklusive del av obeskattade reserver, uppgick vid årsskiftet till 53,7 Mkr (5,6), vilket innebar en soliditet på 3,8 % (3,) Risk- och känslighetsanalys Känslighetsanalysen ska visa hur resultatet för bolaget påverkas av förändringar i omvärlden. Bolaget har identifierat följande områden för bolagets risker: < Hyresutveckling < Vakansgrad < Drift- och underhållskostnadsutveckling < Ränterisk och finansieringsrisk. Övrigt % Finans % Avskrivningar % Administration % Fastighetsskatt % Resultat 4 % El, vatten och sophämtning 8 % Underhåll 3 % Värme % Fördelning av hyresintäkterna Skötsel och reparationer 4 % Granlidens nyare del, som är byggt på 97-talet, kommer att byggas om till nio bostäder för målgruppen 55+.

14 4 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Känslighetsanalys Förändring Resultat i Mkr Hyresförändring, bostäder +/ %,4 Hyresförändring, lokaler +/ %, Förändring av vakansgrad, bostäder +/ %-enhet,4 Förändring av driftkostnad +/ %, Genomsnittlig låneränta +/ %-enhet,3 Bolagets hyror för bostäderna beslutas genom förhandlingar med hyresgästföreningen. Hyrorna är förhandlade för ett år framåt med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne. Hyresutvecklingen för affärslokaler styrs av indexuppräkning enligt avtal. Bolagets fastighetsbestånd är väl underhållet och hyresnivåerna är i förhållande till kommunerna i regionen måttliga. Vakansgraden är låg både för bostäder och för lokaler. I regionen ska produceras ett stort antal bostäder vilket kan påverka bolagets vakansgrad om hyrorna på de nyproducerade bostäderna blir konkurrenskraftiga i jämförelse med bolagets hyresnivå. Kostnader för värme, vatten, el och sophämtning styrs av faktorer utanför bolaget och kostnaderna förväntas öka mer än övriga driftkostnader. Underhållsbehovet i fastigheterna planeras och kostnaderna budgeteras med hjälp av en underhållsplan som bolaget använder. Underhållsbehovet kommer att öka de närmaste åren när stambyten i fastigheterna skall påbörjas. Räntekostnadernas utveckling påverkar bolaget mycket. Vid årets slut har ca 6 % av låneportföljen rörlig ränta och för att hantera risken Ekonomiska nyckeltal Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Eget kapital, kkr Investeringar, kkr Bokfört fastighetsvärde, kr/kvm Redovisad soliditet, % 3,8 3, 3, 3,3 3,8 5 Kassalikviditet, % 4, 43, 43,3 9,5 56, 6 Driftnetto, kr/kvm Driftkostnader, kr/kvm Underhållskostnader, kr/kvm Räntabilitet på totalt kapital, % 3, 4,3 4,4 4,7 5,3 Direktavkastning på bokfört värde, % 5, 6, 6,6 6,5 8, Bruttoräntekostnad, % 4, 4, 4,4 5, 5,4 Nettoräntekostnad, % 4, 3,7 3,9 4,6 4,9 3 Räntetäckningsgrad, % 87,5 6,8 57,5 5,4 3, 4 Kassaflöde från den löpande verksamheten, kkr Kassaflödeskvot, %,7 5,6 9,8 7,5 7, Eget kapital enligt fastställd balansräkning. Årets färdigställda investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier. 3 Färdigställda fastigheters bokförda värde delat med uthyrningsbar area av bostäder och lokaler. 4 Eget kapital inkl beskattad del av obeskattade reserver i förhållande till totalt kapital. 5 Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. 6 Resultat före avskrivningar delat med uthyrningsbar area av bostäder och lokaler. 7 Driftkostnader delat med uthyrningsbar area av bostäder och lokaler. 8 Underhållskostnader delat med uthyrningsbar area av bostäder och lokaler. 9 Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Resultat före avskrivning i procent av bokfört värde på färdigställda fastigheter. Räntekostnader i förhållande till genomsnittliga långfristiga skulder. Räntekostnader minus räntebidrag i förhållande till genomsnittliga långfristiga skulder. 3 Resultat före avskrivningar i förhållande till räntekostnader minus räntebidrag. 4 Kassaflöde från den löpande verksamheten. 5 Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till bruttoomsättningen.

15 Å r s r e d o v i s n i n g 7 5 Pågående investeringar 8, större projekt, Mkr Antal bostäder Investering, Mkr Total projektkostnad, Mkr Svalan, ombyggnad Granliden, LSS-boende, bostäder Granliden, nybyggnation, bostäder Summa med räntekostnadernas utveckling används ränteswapar. För att hantera och begränsa finansieringsrisken skall bolaget enligt policyn arbeta med ett flertal långivare och kapitalet skall bindas så att kapitalbindningen inte understiger år. Bolagets framtida utveckling Marknad Efterfrågan på bostäder och affärslokaler förväntas fortsätta vara stark och bolaget har många sökande till bostäderna. Både det befintliga beståndet och de nyproducerade bostäderna är eftertraktade. Uthyrningsgraden fortsätter vara mycket stark och hyresbortfallet beräknas till samma nivå som för 7. Personer i åldersgruppen år beräknas öka kraftigt framöver vilket skapar ett behov av bostäder för denna målgrupp och bolaget vill utveckla bostäderna för att skapa bra bostäder för denna målgrupp. Investeringar Under 8 beräknas investeringar i nybyggnads- och ombyggnadsprojekt att uppgå till 37,6 Mkr. Ombyggnaden av fastigheterna i kvarteret Svalan fortsätter och kommer att avslutas före sommaren 8. Byggnationen av bostäderna i fastigheten Granliden beräknas vara avslutad hösten 8 med preliminär inflyttning i november. Förvärv av byggrätt och byggnation av punkthus med totalt 36 nya bostäder för målgruppen 55+ beräknas att påbörja tidigast under 9. Stadsnät Bolaget äger idag ett eget stadsnät bestående av kabelrör som förbinder de egna fastigheterna med fiberkabel för bl.a. leverans av kabel-tv och internet till lägenheterna. Under 8 skall bolaget genomföra en ombyggnad till fibernät i fastigheten i ett testområde för att öppna upp för ökad konkurrens och digitala sändningar. Ekonomi Omsättningen beräknas öka till 6 Mkr (55). Ökningen beror på ny- och ombyggnation av fastigheter samt en beslutad hyresökning på % fr.o.m Resultatprognos Resultat före bokslutsdispositioner och skatt förväntas för 8 bli 3,8 Mkr och återföring av periodiseringsfond beräknas till 3, Mkr. Soliditeten beräknas uppgå till 3,8 % per Resultat och ställning Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 4,4 Mkr (4,). Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst Summa , kr ,7 kr 5 3,7 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 5 3,7 kr

16 6 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Resultaträkning / 3/ 7 (kkr) Not 7 6 Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag 89 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets VINST

17 Å r s r e d o v i s n i n g 7 7 tillgångar Balansräkning 3/ 7 (kkr) Not 7 6 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd och lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 6 Bundet eget kapital Aktiekapital (3 aktier à kvotvärde kr) 3 3 Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder 9 Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 96 Skatteskuld inkomstskatt Övriga kortfristiga skulder 45 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 8 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

18 8 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Kassaflödesanalys (kkr) 7 6 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager 8 Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 97 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån 37 3 Amortering av skuld Lämnat koncernbidrag 7 Erhållet aktieägartillskott 5 4 Utbetald utdelning 7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förvärv av materiella anläggningstillgångar Årets totala investeringar i materiella anläggningstillgångar fördelar sig enligt följande: Årets investeringar Ej betalda fakturor avseende förvärvade anläggningar Påverkan på likvida medel från årets investeringar Betalning av skulder hänförliga till tidigare investeringar Påverkan på likvida medel i investeringsverksamheten

19 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Noter till resultat- och balansräkning (kkr) 9 Not Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Därutöver har vi hämtat vägledning från Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden i enlighet med nedan lämnade beskrivningar. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter: Intäkter från uthyrning av bostäder, lokaler och övriga objekt redovisas i den månad hyran avser. Intäkterna redovisas netto efter avdrag för moms och eventuella hyresrabatter. Inkomstskatter: För inkomstskatter hämtar vi vägledning i RR 9. I bolaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Redovisning av derivatinstrument: Ränteswapar används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning i låneportföljen. Derivat redovisas inte i balansräkningen under avtalens löptid. Bedömt marknadsvärde jämfört med det nominella värdet är +,5 Mkr. Intäkter och kostnader hänförliga till derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader. Fordringar: Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager: Varulager har upptagits till anskaffningskostnaden minus inkuransavdrag. Materiella anläggningstillgångar: För materiella anläggningstillgångar hämtar vi vägledning i RR. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 5 år Tillval år Markanläggningar och markinventarier år Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år Leasingavtal: För leasingavtal hämtar vi vägledning i RR 6:99. Rekommendationen tillämpas genom beskrivning av lokalhyresavtalens uppsägningstider med värdering av dessa. Se not. Operationella leasingavtal förekommer för kontorsmaskiner och datautrustning. Avsättningar: Pensionsavsättningar har värderats till kapitaliserat värde. Skulder: Skulder har upptagits till nominella belopp. Kassaflödesanalys: Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Det förekommer inga kortfristiga placeringar som klassificeras som likvida medel. Koncernuppgifter: Bolaget är helägt dotterbolag till Skärfläckan AB, , med säte i Burlöv, som i sin tur är ett helägt företag till Burlövs kommun. Koncernredovisning upprättas av Skärfläckan AB. Not Hyresintäkter inkl. outhyrda objekt 7 6 Totala hyresintäkter Bostäder Lokaler 9 4 Garage 69 5 Övriga enheter Hyresbortfall p.g.a. outhyrt Bostäder Lokaler Garage 9 Övriga enheter Rabatter Kvarboenderabatter Underhållsrabatter 79 8 Hyresrabatter Hyresintäkter netto Bostäder Lokaler 6 35 Garage 49 Övriga enheter

20 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Not Fortsättning 7 6 Hyresbortfall av totala hyresintäkter Bostäder,3 %,4 % Lokaler,5 %,8 % Garage,9 %,3 % Samtliga enheter 9, % 3,9 % Totalt,4 %,6 % Förfallostruktur lokalhyror: Kontor/butiker Kommunen och senare 4 4 Fördelning bostads- och lokalkontrakt Bostäder Lokaler Antal hyreskontrakt Ytfördelning 96 % 4 % Genomsnittshyra kr/kvm Not 3 Övriga rörelseintäkter Diverse avgifter Övriga ersättningar från hyresgäster Övriga intäkter från egen förvaltning Not 4 Driftkostnader Reparationer Skötsel Uppvärmning Vatten Fastighetsel Sophantering Administration Försäkringskostnader 7 58 Ersättning till Hyresgästföreningen Kabel-TV Avskrivna och återvunna fordringar Kostnader för juridiska åtgärder Revision utförs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Ersättningen har under året uppgått till 66 kkr (49) avseende revision och kkr (79) avseende konsulttjänster. Till lekmannarevisorerna har utgått ersättning med 5 kkr (5). Not 5 Underhållskostnader HLU-hyresgäststyrt underhåll, bostäder Senarelagt underhåll, bostäder Tidigarelagt underhåll, bostäder Planerade underhållsprojekt Övrigt underhåll Kostnadsförd del av ombyggnad Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Personalkostnader Reparationer Skötsel Administration Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor Män

21 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Not 6 Fortsättning 7 6 Antalet tillsvidareanställda vid årets slut, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 6 Män Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelsen 5 53 Verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, varav för verkställande direktör 66 kkr (53) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Pensionsutfästelse till VD genom av bolaget tecknade pensionsförsäkringar är 6 % av lönen från 63 år till 65 år. Därutöver utgår visst sjukersättningsskydd. Pensionsutfästelse från 65 års ålder och framöver är 6 % enligt pensionsplan. Avgångsvederlag till VD vid uppsägning från bolagets sida skall göras till föremål för förhandling mellan parterna. Ersättning utgår med minimum 4 månadslöner. 7 6 Antal på Varav Varav Antal på Varav Varav balansdagen kvinnor män balansdagen kvinnor män Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Styrelseledamöter 5 % 8 % 5 4 % 6 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 4 75 % 5 % 4 75 % 5 % Sjukfrånvaro 7 6 Total sjukfrånvaro för samtliga anställda 3,9 % 4, % Andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 64, % 73, % Total sjukfrånvaro för män 3,6 % 3,3 % Total sjukfrånvaro för kvinnor 4,4 % 5,4 % Total sjukfrånvaro för personal 3 49 år 4,6 % 8, % Total sjukfrånvaro för personal 5 år och äldre 4, %,7 % Av sjukfrånvarodagarna avsåg 63 % (64) sjukdagar över 6 dagar. Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 7 6 Räntekostnader fastighetslån Borgensavgift Burlövs kommun Övriga räntekostnader Not 8 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Återföring av periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond 4 9 Not 9 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt på lämnat koncernbidrag

22 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Not Byggnader och mark 7 6 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffning under året och omfört från pågående ny- och ombyggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 685 Utgående restvärde enligt plan Mark Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde på byggnader och mark Taxeringsvärden Byggnader Mark Not Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden 8 55 Nyanskaffning under året 3 7 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 85 8 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan 4 3 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående restvärde enligt plan Not Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffning under året Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 3 Pågående ny- och ombyggnader Ingående balans Under året nedlagda kostnader Omföring till färdigställda byggnader, markanläggningar och mark Nerlagt projekt Kostnadsfört underhåll Utgående balans

23 Å r s r e d o v i s n i n g 7 3 Not 4 Aktier och andelar 7 6 Andelar i HBV Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupet räntebidrag, Boverket 4 56 Beräknad fastighetsskatt Övriga upplupna intäkter 3 8 Övriga förutbetalda kostnader Not 6 Förändring av eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget Summa kapital fond kapital eget kapital Eget kapital Lämnat koncernbidrag 7 7 Skatteeffekt koncernbidrag Erhållet aktieägartillskott Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av 3 st aktier med kvotvärde kr. Skärfläckan AB, äger samtliga aktier. Villkorat aktieägartillskott Aktieägaren har lämnat aktieägartillskott som uppgår till totalt 5 4 kkr (). Not 7 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Gjord avsättning till periodiseringsfond 77 Gjord avsättning till periodiseringsfond Gjord avsättning till periodiseringsfond Gjord avsättning till periodiseringsfond Gjord avsättning till periodiseringsfond Gjord avsättning till periodiseringsfond Totalt Uppskjuten skatteskuld för medel i periodiseringsfond uppgår till 5 95 kkr (8 9 8 %). Not 8 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande Avsättning vid periodens ingång Periodens återföringar av outnyttjade belopp Effekt av ändrade förutsättningar för diskontering 7 Avsättning vid periodens utgång Not 9 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga fastighetslån Byggnadskreditiv 7 5 Långfristig del av fastighetslån Kortfristig del av fastighetslån 5 5 Summa räntebärande skulder Förfallostruktur lån: Låne- Genombelopp snittsränta Räntebindning < år ,5 % Räntebindning < år 45 4,39 % Räntebindning < 3 år 76 3,6 % Räntebindning < 4 år 76 3,83 % ,3 %

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer