I samarbete med företaget Nordform har Burlövs Bostäder tagit fram en egen designad kruka som kommer att pryda områdena med planteringar året runt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I samarbete med företaget Nordform har Burlövs Bostäder tagit fram en egen designad kruka som kommer att pryda områdena med planteringar året runt."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 7

2 Å r s r e d o v i s n i n g 7 INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Affärsidé och mål 5 Styrelse och revisorer 5 Organisationsanslutning 5 Marknad och kunder 5 Organisation 6 Personal 7 Miljö 7 Förvaltning 9 Fastighet Investeringar och underhåll Ekonomi Bolagets framtida utveckling 4 Resultat och ställning 5 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Noter 9 Revisionsberättelse 5 Granskningsrapport 5 Uthyrningsenheter 6 Om- och avflyttningar 6 Fastighetsförteckning 7 I samarbete med företaget Nordform har Burlövs Bostäder tagit fram en egen designad kruka som kommer att pryda områdena med planteringar året runt.

3 VD har ordet Å r s r e d o v i s n i n g 7 3 Det gångna året har varit bra på många sätt. Vi har arbetat mål inriktat med att utveckla verksamheten till det bättre och effektiviserat arbetsrutinerna. Vi gjorde en vinst på 4,4 Mkr efter finansiella poster, trots att vi parallellt genomför två större ombyggnader vars underhåll är tunga poster i resultaträkningen. Vi nådde våra miljömål och erhöll vårt tredje miljödiplom. VD Birgitta Sandell. Ombyggnation Burlövs Bostäder AB har som princip att rusta upp fastigheterna 3 år efter färdigställandet. Våra fastigheter är därför väl underhållna. Vid upprustningarna strävar vi efter att tillföra fastigheterna ny gestaltning och lägenheterna nya värden. Ombyggnaden av kvarteret Svalan i Arlöv har pågått under hela 7. Svalan består av tre stycken sexvåningshus som uppfördes 975. Ursprungligen kläddes fasaderna med gul plåt men efter ombyggnaden har husen putsats och gavlarna klätts med tegel. Entréerna byggs om och förses med porttelefon. De boende har, liksom vid tidigare ombyggnader, fått sina balkonger breddade och inglasade. I lägenheterna har badrummen kaklats och rustats upp. Trygghet och säkerhet är viktiga aspekter för de boende. I denna ombyggnad har det därför installerats ett nytt passagesystem i entréer, källare och tvättstugor har försetts med elektroniskt bokningssystem. När Svalan är färdigställt har Burlövs Bostäder ett bostadsområde kvar att rusta upp enligt den 3 åriga underhållsplanen. Under året påbörjades ombyggnaden av Granliden som Burlövs Bostäder köpte av Burlövs kommun i augusti 7. Granliden tjänade tidigare som ålderdomshem för kommunens invånare men byggs nu om till bostäder. Den äldre delen som är från 95 kommer att innehålla st LSSbostäder. Den nyare delen från 7 talet byggs om till 9 st seniorbostäder för målgruppen 55+. De natursköna omgivningarna kring Granliden skapar en mycket god boende miljö. Ekonomi Årets resultat är något sämre än tidigare år av förklarliga skäl. Under hållskostna derna uppgick till 36 Mkr vilket är Mkr mer än 6 beroende på omfattande upprustning i fastighetsbeståndet. En stark ekonomi är en förutsättning för att Burlövs Bostäder skall kunna utvecklas. Det är nödvändigt för företaget att generera goda resultat som bibehåller soliditeten och som tryggar framtida kostnader för underhåll och investeringar i vårt fastighetsbestånd. Burlövs Bostäders soliditet uppgår till 3 %. Burlövs Bostäder har i flera år tilldelats av Dun & Bradstreet AAA för högsta kreditvärdighet vilket förstärker bilden av Burlövs Bostäder som ett ekonomiskt starkt företag. Dessutom har vi under året tilldelats högsta kreditvärdighet enligt UC Risk. Den nya hemsidan har underlättat för alla som söker bostad hos Burlövs Bostäder. Våra kunder Burlövs Bostäders ambitioner är att erbjuda ett tryggt och bra boende till en rimlig hyreskostnad för kun

4 Å r s r e d o v i s n i n g 7 den. Vi prioriterar trygghet, kvalitet samt snabb och professionell service. Under hela 7 har vi arbetat i vår nya organisation som är processinriktad, dvs. att kunden får en personlig kontakt genom hela inflyttningsprocessen, varefter nya kontakter skapas efter inflyttning. Den nya organisationen har fungerat utmärkt. Under flera år har vi kunnat glädjas åt att alla våra lägenheter är uthyrda. För att underlätta för lägenhetssökande kunde vi i år starta vår nya hemsida där alla lediga lägenheter publiceras. Lägenheterna söks på Internet och tilldelning sker efter kötid enligt vår nya hyrespolicy. Det skapar rättvisa och transparens i vår uthyrningsprocess. Granliden, som tidigare tjänade som ålderdomshem, byggs om till bostäder och kommer att innehålla tio bostäder för LSS-boende. Hållbarhet en viktig fråga De globala miljöfrågorna är i hög grad i fokus. Miljöfrågorna hakar på ett naturligt sätt in i Burlövs Bostäders samhällsansvar och det känns självklart att inta ett hållbarhetsperspektiv på vår verksamhet. Burlövs Bostäder har blivit miljödiplomerade tre gånger av Göteborgs stad genom att ha uppfyllt de uppsatta miljömålen. I början av 8 tog allmännyttan i Sverige ett viktigt steg för att medverka till minskad energiförbrukning. SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretags intresseorganisation) tog initiativet till en gemensam satsning för energibesparingar. Målsättningen är att de allmännyttiga bostadsföretagen tillsammans skall minska den totala energiförbrukningen i bolagen med % fram till år 6. Det är en tuff utmaning vi står inför och Burlövs Bostäder kommer att vara med och försöka bidra till att uppfylla målet. Framtiden Burlövs Bostäder kommer under kommande år att uppfylla uppsatta mål med att vi skall ha en fortsatt ledande roll på bostadsmarknaden när det gäller hyror, boendekvalité, boinflytande och miljömedvetande. Dessutom skall vi arbeta för attraktiva och väl fungerande bostadsområden. Avslutningsvis vill jag framföra ett tack till styrelsen, all personal och våra samarbetspartners för insatserna och engagemanget för Burlövs Bostäder under det gångna året. Birgitta Sandell Verkställande direktör Svalans gula plåtfasader har bytts ut till ljus puts och tegelgavlar, vilket gett ett lyft för stadsbilden i centrala Arlöv.

5 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Årsredovisning 7 Styrelsen och verkställande direktören för Burlövs Bostäder AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 7. Burlövs Bostäder AB, nedan kallat bolaget är dotterbolag till Skärfläckan AB, organisationsnummer med säte i Burlövs kommun. Skärfläckan AB ägs till % av Burlövs kommun. FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Affärsidé och mål Burlövs Bostäder AB skall erbjuda ett tryggt och bra boende där omtanken om den enskilda hyresgästen skall stå i centrum för vår förvaltning. Vi skall erbjuda ett prisvärt boende med trygghet, kvalitet, snabb och professionell service och god miljö både inomhus och utomhus. Vi vill vara och verka som en affärsmässig allmännytta vilket bland annat innebär att: < Vi skall svara för att kommunen kan tillhandahålla bostäder och på så sätt vara en bra och attraktiv hyresvärd. < Vi skall kunna erbjuda ett boende till en konkurrenskraftig hyresnivå. < Vi skall kunna erbjuda bostäder i livets alla skeden. < Vi skall ha en god ekonomi och inte utgöra en ekonomisk risk för Burlövs kommun. < Vi skall förvalta fastigheterna med hänsyn till miljöaspekter och till en god resurshushållning. Styrelse och revisorer Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Burlövs kommun och styrelsen har under 7 bestått av fem ledamöter jämte suppleanter. Styrelsen har hållit fem styrelsemöte under räkenskapsåret. Årsstämma har hållits den april 7. Ordinarie styrelseledamöter 7-- t.o.m. 7-4-: Kent Wollmér (s), ordförande, Ulla Christensen (s), vice ordförande, Susanne Petersson (s), Leif Westin (m) och Lars Anders Espert (bv). Ordinarie styrelseledamöter 7-4- t.o.m. 7--3: Kent Wollmér (s), ordförande, Leif Westin (m), vice ordförande, Ulla Christensen (s), Bo Kronvall (fp) och Lars Anders Espert (bv). Ersättare 7-- t.o.m. 7-4-: Bengt Jönsson (s), Klas Hult (s), Bengt Wollmér (mp), Håkan Dahlgren (m) och Bernt Melcher (bv). Styrelsen Ersättare 7-4- t.o.m. 7--3: Susanne Petersson (s), Klas Hult (s), Håkan Dahlgren (m), Bengt Wollmér (mp) och Lisbeth Jönsson (bv). Årsstämman har utsett följande auktoriserade revisorer för verksamhetsåret: Anders Thulin, auktoriserad revisor, med Anders Nilsson, auktoriserad revisor, som suppleant, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Kommunfullmäktige har utsett följande lekmannarevisorer för verksamhetsåret: Jan Holm (s) och Bo Persson (m) med Elsie Nilsson (s) och Tord Elmström (m) som suppleanter. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), HBV (Husbyggnadsvaror förening) samt andelsföreningen Skånehem. Marknad och kunder Marknad Efterfrågan på bostäder har under 7 varit fortsatt mycket hög i Malmöområdet och utvecklingen i regionen är positiv. Befolkningsprognosen visar på en fortsatt bostadsbrist i regionen. Ulla Christensen, Bo Kronvall, Lars Anders Espert och ekonomichef Kristina Johansson. Vice ordförande Leif Westin, ordförande Kent Wollmér och vd Birgitta Sandell.

6 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Ledningsgruppen består av förvaltningschef Ingrid Nilsson, vd Birgitta Sandell, fastighetschef och miljöansvarig Ronnie Sjöberg och ekonomichef Kristina Johansson. Befolkningen i kommunen beräknas öka under de närmaste tre åren i takt med bostadsbyggandet i kommunen. Målsättningen för bolaget är att fortsätta vara en kundnära hyresvärd och kunna erbjuda ett tryggt och trivsamt boende med hög servicenivå till en rimlig hyresnivå. Bolaget gör, genom ombyggnader och upprustningar, bostadsområden attraktiva för både nuvarande och framtida hyresgäster Ny portal och ny uthyrningsrutin Bolaget presenterade i juni en ny hemsida. På hemsidan finns all information om bostäderna och alla lediga bostäder annonseras på hemsidan så att de sökande kan göra sin intresseanmälan där. I samband med lanseringen av den nya hemsidan togs även en ny uthyrningsrutin i bruk. Rutinen innebär att bostäderna hyrs ut efter ett poängsystem där kötiden ger poäng. Uthyrning, vakansgrad och omflyttning Vakansgraden för bostäder uppgick under 7 till,3 % och för lokaler till,5 %. Vid årets slut fanns 5 (8) vakanta bostäder, varav 4 var vakanta pga. ombyggnad av fastigheten Svalan, och 3 (3) vakanta lokaler. Omflyttningen av hyresgäster i bostäderna minskade under 7 och den totala omflyttningen för året uppgick till 4,5 % (5,). Kostnaderna för hyresbortfall för bostäder uppgick till,4 % (,4) av de totala bostadsintäkterna och under året har rabatter i form av kvarboenderabatt och underhållsrabatt utbetalats till hyresgästerna med 566 kkr ( 5). Nyckeltal Hyra bostäder, kr/kvm Vakansgrad bostäder, %,3 %,4 %,3 %,3 %, % 3 Flyttningsfrekvens bostäder, % 4,5 % 5, % 6,8 % 4,7 % 5,7 % Bruttohyror inkl vakanta bostäder. Bruksvärdeshyra för vakanta bostäder i procent av bruttohyror. 3 Antal avflyttningar under året i procent av totala antalet bostäder. Organisation Bolaget är organiserat i fyra olika processer samt en stödfunktion med IT. Ekonomiprocessen ansvarar för bolagets ekonomi, personalfrågor och receptionen. Marknadsprocessen med kundvärdar visar lediga bostäder och lokaler, skriver kontrakt och följer den nya hyresgästen genom hela processen fram till överlämnandet av nycklar. Bolagets strävan är att komma nära kunden och snabbt etablera en personlig kontakt som skapar både trivsel och trygghet. Förvaltningsprocessen. Det skall vara lätt att komma i kontakt med bolagets personal, lätt att få fel avhjälpta och lätt att få gehör för rimliga önskemål. Därför har varje område sin egen husvärd som är på plats. Förvaltningschefen är ansvarig för skötsel och reparationer av fastigheterna och är chef över husvärdarna. Fastighetsprocessen. Fastighetschefen är ansvarig för den tekniska driften av fastigheterna och är miljöansvarig i bolaget. Inom fastighetsprocessen finns också en fastighetstekniker som ansvarar för

7 Å r s r e d o v i s n i n g 7 fastigheternas anläggningar och är kontaktman för de boende i energifrågor. Personal Vid årets slut hade bolaget 3 anställda (35) och av dessa var 9 män (9) och kvinnor (6). Av de anställda var tjänstemän () och fastighetsanställda (3). Personalomsättningen uppgick till, % (5,7) och medelåldern sjönk till 49 år (5). Den genomsnittliga anställningstiden uppgick till år (). IT VD EKONOMI MARKNAD FÖRVALTNING FASTIGHET Fastighetsanställda, kvinnor; 3 % Fastighetsanställda, män; 53 % Tjänstemän, män; % Tjänstemän, kvinnor; 4 % brandskyddskontrollanter har genomgått en utbildning i brandskydd och utbildning i liftsäkerhet har genomförts för fastighetsskötare med yttre skötsel. Arbetsmiljö och hälsa En god arbetsmiljö är i samklang med bolagets intressen eftersom det gör att bolagets viktigaste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall minska riskerna i arbetsmiljön och skapa en säker arbetsmiljö. Ledningsgruppen har under året genomgått en utbildning i arbetsmiljö i samarbete med Wise Group AB. Efter utbildningen har arbetet med en arbetsmiljöpärm påbörjats. Sjukfrånvaron har minskat till 3,9 % (4,). Bolaget satsar på hälsofrämjande åtgärder som t.ex. massage, motionsbidrag och friskvårdsaktiviteter. Alla anställda erbjuds regelbundet att genomgå en hälsoundersökning i samarbete med Företagshälsan Arlöv Lomma. Miljö Miljöpolicy Bolagets styrelse vill att bolaget skall bedriva en verksamhet där särskild hänsyn tas till miljön. Därför har styrelsen antagit en miljöpolicy som både avser boendemiljön och arbetsmiljön. När bolagets miljöpolicy har tagits fram har man utgått från fyra grundförutsättningar för ett hållbart samhälle: < I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. < I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av material från samhällets produktion. < I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för undanträngning genom överuttag eller manipulation. < I ett hållbart samhälle är hushållningen med resurser så effektiv och rättvis att mänskliga behov tillgodoses. Utifrån dessa grundförutsättningar har det tagits fram fyra övergripande mål: < Vi skall inte medverka till att sprida metaller m.m. vilket kan orsaka haltförändringar i naturen. < Vi skall medverka till att minska andelen ämnen som inte kan nedbrytas. Fördelning av anställda 7--3 i procent Utbildning Bolaget har som målsättning att alla anställda skall ha en hög kompetens och utbildnings- och kompetensbehovet hos samtliga anställda sammanställs årligen efter personalutvecklingssamtal som varje anställd har med sin närmaste chef. Antalet utbildningsdagar var under 7 i genomsnitt 5 per anställd (8). Den årliga gemensamma utbildningen för all personal i bolaget var 7 en utbildning i etik i bostadsföretag som genomfördes under årets personalkonferens. Alla tjänstemän och Varje område har sin egen husvärd som ser till att hyresgästerna får den service de behöver.

8 Å r s r e d o v i s n i n g 7 < Vi skall inte medverka till att rubba ekosystemet. < Vi skall medverka till att spara på resurser genom återvinning och genom energiutvinning. För att miljömålen skall bli uppfyllda måste alla intressenter i bolaget såsom företagsledning, personal, konsulter, entreprenörer, leverantörer samt hyresgäster bli medvetna om bolagets miljömål. Detta når bolaget genom information, utbildning samt kravdefinitioner. I samband med ombyggnaden av Svalan tas soprummen bort och miljöhus för fastighetsnära källsortering byggs. Energihushållning Bolaget arbetar ständigt med att hitta nya möjligheter till att spara energi i fastigheterna utan att för den skull försämra boendemiljön. Under året som gått har prognosstyrning av värmen pågått i fyra fastigheter och detta har medfört att vi har minskat energiförbrukningen där med 6 MWh. Denna energibesparing har inneburit minskade utsläpp av bl.a. svavel, kväveoxid och koldioxid till en mängd av 9 ton. I kvarteret Hägern har bolaget som ett projekt för minskad förbrukning av vatten satt in nya perlatorer och duschmunstycken. Projektet är nystartat och har i nuläget inte utvärderats till fullo. Utbyggnaden av övervakningssystem för styr/regler har pågått under flera år för att bolaget på ett så effektivt sätt som möjligt skall kunna ha kontroll på energiförbrukning i fastigheterna. Obligatorisk ventilationskontroll, OVK Bolaget genomför obligatorisk ventilationskontroll, OVK efter schema, i alla fastigheter för att tillgodose att de boende har en god ventilation och ett bra inomhusklimat. I samband med OVK genomförs även MIBB, (Miljöbesiktning av inomhusmiljön i befintlig bostadsbebyggelse) där målsättningen är att få klarhet i de boendes upplevelser av innemiljön. Radonmätning Under år 8 och framåt skall radonmätning genomföras i samtliga fastigheter. Mätningarna sker inledningsvis i fastigheter som inrymmer antingen förskolor, äldreboenden eller dagcentraler. Burlövs Bostäders miljögrupp ser till att lyfta fram miljömedvetenheten både inom bolaget och hos de boende.

9 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Nyckeltal för miljön Vattenförbrukning kbm/kvm,98,94,96,98,3 Elförbrukning kwh/kvm,6,8 3,3 3,9 3,6 Värmeförbrukning kwh/kvm, normalårskorrigerad 4,8 43, 48, 55,6 54, Antal lägenheter med boendenära källsortering Lägenheter med boendenära källsortering % av totalt antal 95, 95, 89,6 89,6 8,5 Avfallshantering Under en lång tid har bolaget haft som mål att alla boende skall ha tillgång till fastighetsnära källsortering för att på så sätt minska avfallsmängden. Under 8 kommer miljöhus på Svalan att tas i bruk och då har 99,6 % av våra hyresgäster tillgång till denna miljöinriktade service. I kvarteret Svalan kommer dessutom de boende ges möjlighet att separera matavfall. Denna nya fraktion ingår som ett pilotprojekt i Arlöv för Malmö Stads räkning. Återvinningsresultat 7 Återvinning av insamlat material resulterade i att följande mängder togs omhand: < 495 ton tidningar, motsvarande en besparing av ca 7 träd. < 99 ton kartonger och wellpapp, motsvarande en besparing av ca 4 träd. < 6 94 kg metallförpackningar, motsvarande 3 st konservburkar. < 7 86 kg hårdplastförpackningar, motsvarande ca 6 3 st läskbackar. < ton färgat och ofärgat glas, motsvarande material till 8 läskflaskor. Miljöengagemang På bolaget finns en miljögrupp som på olika sätt försöker lyfta fram miljömedvetenheten både inom bolaget och hos de boende. Gruppen har under året försökt öka förståelsen för hur man skall källsortera genom information i vår årskalender och med nya anslag i miljöhusen. Under året har man på olika bostadsområden arrangerat miljödagar där de boende har kunnat deponera möbler och annat skrymmande avfall. Denna typ av miljödagar kommer bolaget att fortsätta med även under 8. Miljödiplomering För tredje året i rad har bolaget fått diplom för sitt arbete med att säkerställa en säker och hälsosam miljö för såväl boende som personal. Miljödiplomeringen som utfärdas av Göteborgs stads miljöförvaltning gäller fram till december 8. Förvaltning Grönplan Under året har bolaget fortsatt att arbeta med den grönplan och det blomsterprogram som tagits fram för den yttre miljön i bolagets fastighetsbestånd. Syftet med planen, som har tagits fram av landskapsarkitekter, är att bestämma statusen på utemiljön och planen fungerar som ett instrument för husvärdar och fastighetsskötare. Målet för grönplanen och blomsterprogrammet är att få en väl fungerade yttre miljö som är gemensam för hela fastighetsbeståndet. Målet för grönplan och blomsterprogrammet är att skapa en yttre miljö som är gemensam för hela fastighetsbeståndet, vilket underlättar under sommarmånaderna när den ordinarie personalen ofta ersätts med sommarvikarier.

10 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Burlövs Bostäder vill genom Multiteket engagera barn och ungdomar till en meningsfull fritid. Bolaget har i samarbete med företaget Nordform tagit fram en egen designad kruka som fått namnet Svenshög. Krukan kommer att pryda våra områden med planteringar året runt. Barn och ungdom I september 7 har bolaget startat Multiteket på Vårbogården. Flera dagar i veckan anordnas kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar mellan 6 och 9 år. Bolaget vill genom Multitekets verksamhet engagera barn och ungdomar i bostadsområdena genom att ge möjlighet till kulturella aktiviteter och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. Verksamheten drivs och organiseras av Adesso Productions. Multiteket erbjuder kurser i bl.a. streetdance, funkyline, smyckedesign, sång och musik. Under skollov arrangeras speciella aktiviteter. Trygghet Bolaget har som strategi att prioritera tryggheten och säkerheten i bostadsområdena. Redan 5 började bolaget installera datoriserade passagesystem till entréer och tvättstugor. Flera underjordiska garage har försetts med kameraövervakning som är anslutet till eget fibernät. Tillsammans med representanter från lokala hyresgästföreningen har trygghetsvandringar genomförts på några av bostadsområdena under året. Trygghetsvandringarna går ut på att de boende skall ge sina synpunkter på hur området kan bli tryggare och säkrare. Åtgärder som har blivit aktuella efter trygghetsvandringarna är beskärning av buskar och träd, kompletterande belysning på fasader m m. Fastighet Bolaget äger och förvaltar 47 bostäder med en total yta på kvm samt 94 lokaler med en total yta på 4 kvm. Fastigheterna har sammanlagt ett bokfört värde av 759 Mkr (748) per Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i försäkringsbolaget Trygg-Hansa Försäkrings AB. Förvärv 7-8- förvärvade bolaget fastigheten Granliden från Burlövs kommun för 5 Mkr. I fastigheten, som består av en äldre byggnad och en nyare tillbyggnad, har tidigare bedrivits ålderdomshem i kommunens regi. På fastigheten finns även en byggrätt som bolaget har möjlighet att förvärva för att kunna uppföra tre punkthus med totalt 36 bostäder. Fastigheternas värde Bolaget har gjort en intern värdering av fastighetsbeståndet. Värderingen har gjorts med hjälp av analysverktyget Datscha och underlaget för värderingen har varit de framtida hyresintäkterna för fastigheterna samt schabloniserade drift- och underhållskostnader. Hyresintäkterna ökar med % fr.o.m. 8-- och bolaget bedömer i värderingen att den framtida hyresnivån ökar med % per år. Drift- och underhållskostnaderna har bedömts per fastighet och uppgick till i genomsnitt 375 kr/ kvm (369). Driftkostnaderna uppskattas att öka med % per år. Vakansgraden för bostäder bedöms uppgå till mellan och % och för lokaler mellan och %. Kalkylränta och direktavkastningskrav har i första hand hämtats från de bedömningar som görs i Datscha. Där det har bedömts som nödvändigt har

11 Å r s r e d o v i s n i n g 7 direktavkastningskravet justerats. Den genomsnittliga direktavkastningen uppgår till 5,9 % (6,5) i hela fastighetsbeståndet. Bolagets fastigheter är per den 7--3 bokförda till 759 Mkr (748), vilket motsvarar ett värde på 4 76 kr/kvm (4 5). Ingen enskild fastighet är bokförd över sitt interna bedömda marknadsvärde. Fastigheternas marknadsvärde, enligt den interna värderingen, bedöms till 555 Mkr ( 99) +/ 5 Mkr, vilket motsvarar 8 5 kr/kvm (7 38). Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen fastighetsmarknad vid en viss angiven tidpunkt. Investeringar och underhåll Nyproduktion Bolaget har under 7 uppfört en tillbyggnad av Virvelhusets förskola. Tillbyggnaden tillför fyra nya avdelningar till kommunens förskoleverksamhet. Inflyttning i den nybyggda delen skedde den oktober och produktionskostnaden uppgick till 7 Mkr. Byggnationen av fastigheten Granliden har påbörjats under 7 och fastigheten ska efter byggnationen innehålla bostäder för LSS-boende och 9 bostäder för målgruppen 55+. Projektet beräknas kosta 4 Mkr, varav Mkr är underhållskostnader. Ombyggnader Bolaget har ett väl underhållet fastighetsbestånd och en flerårig underhållsplan för varje fastighet. En genomgripande ombyggnad sker när fastigheten har uppnått en ålder av 3 år. Vid ombyggnad skall eftersträvas att lägenheterna efter ombyggnaden tillförs nya funktioner och en anpassad gestaltning till en rimlig hyresnivå. En viktig faktor som skall beaktas är fastighetens drift- och underhållskostnader i jämförelse med bolagets övriga fastigheter. Ombyggnaden av fastigheterna i kvarteret Svalan pågår och kommer att avslutas våren 8. Svalan, som byggs om enligt bolagets 3- åriga underhållsplan, färdigställdes 975 och består av tre 6-våningshus med 34 bostäder, 3 affärslokaler samt huvudkontoret för bolaget. Ombyggnaden omfattar byte av fasaden, inglasning och breddning av balkongerna, fönsterbyte, upprustning av trapphus och entréer, kakling och renovering av badrum samt stambyte. I samband med ombyggnaden tas soprummen bort och miljöhus för fastighetsnära källsortering byggs. Ombyggnaden beräknas kosta 7 Mkr, varav 8 Mkr är underhållskostnader. Övriga investeringar och underhåll Ombyggnad av restaurangen på allaktivitetshuset Vårbogården har under 7 genomförts till en kostnad av 3,7 Mkr, varav,9 Mkr avser underhåll. På Vårbogården bedrivs en ny restaurangverksamhet, hyresgästaktiviteter samt utbildningsaktiviteter för barn och ungdomar. Investering i tillval uppgick under 7 till, Mkr (,). Tillval är hyresgästernas möjlighet att välja till utrustning utöver vad som är standard i bostäderna. Exempel på tillval är säkerhetsdörr, diskmaskin, tvättmaskin och köksluckor. Bolaget tillämpar HLU hyresgäststyrt underhåll och under 7 har HLU utförts i bostäderna till en kostnad av 3,4 Mkr (3,). Kostnaderna för tidigarelagt och senarelagt underhåll i bostäderna uppgick till 6,4 Mkr (5,5). Under året har återbetalats, Mkr (,) till hyresgästerna i underhållsrabatt. Planerade underhållsprojekt uppgick till,8 Mkr (6,3) under 7 och avser åtgärder i bostäderna, förutom lägenhetsunderhåll samt underhåll av gemensamma utrymmen och yttre åtgärder. Exempel på åtgärder under 7 är upprustning av förskolor och lekmiljöer, byte av torktumlare och torkskåp, spolning av stammar och stick samt målning av trapphus. Burlövs Bostäder har under 7 uppfört en tillbyggnad av Virvelhusets förskola.

12 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Ekonomi Finansiering Bolagets finansverksamhet styrs av den finanspolicy som styrelsen antaget. Finanspolicyn, som reviderats under 7 anger mål och riktlinjer för bolagets finansverksamhet. Den nya finanspolicyn fastlägger att bolaget kan använda finansiella derivatinstrument för att få en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen. För att bättre kunna möta förändringar på räntemarknaden skall bolaget arbeta med kapitalbindning och räntebindning var för sig. Ansvarsfördelning, regler och risker regleras i policyn. Verksamheten skall kännetecknas av ett medvetet lågt risktagande och säkerställande av riskhantering. Den totala låneportföljen uppgick 7--3 till 57,75 Mkr (48,75). Låneportföljen hade en genomsnittlig räntesats på 4,9 % (3,93). Samtliga lån har kommunal borgen som säkerhet. Avgiften för den kommunala borgen uppgick till,7 Mkr (,6). Finansnetto uppgick till 8,6 Mkr (6,7), vilket är en ökning mot föregående år och detta beror på att låneportföljen har ökat och den rörliga räntan har stigit under året. Räntebidrag från staten uppgick till, Mkr (,), vilket utgjorde,8 % (,6) av bruttointäkterna för bostäder. Kassaflödet från den löpande verksamheten före investeringar minskade till 6,7 Mkr (,8). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 4,3 Mkr ( 46,6). Vid utgången av året uppgick likvida medel till 3, Mkr (,8). För att hantera ränterisken har Underhållskostnader, Mkr 7 6 Planerat underhåll HLU, hyresgäststyrt underhåll 3,4 3, Senarelagt underhåll,8,5 Tidigarelagt underhåll 4,,6 Övrigt underhåll,5,4 Planerade underhållsprojekt,8 6,3 Underhåll på grund av ombyggnad 3,7, Summa underhållskostnader 36,3 5, Totala investeringar, Mkr 7 6 Investeringar i byggnader och mark samt omfört från pågående arbeten ränteswapar använts. Det sammanlagda nominella beloppet på derivatinstrumenten, ränteswapar, var vid årets slut 5 Mkr (). De nominella beloppen redovisas inte som tillgång 6,9 4,8 Investeringar i maskiner och inventarier,8,6 Utrangerade maskiner och inventarier,,3 Investeringar i pågående arbeten 47,6 37,3 Summa investeringar 56, 43,4 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid: 3,9 % 3,9 % 4,3 % respektive skuld i balansräkningen. Swapavtalen ger vid en marknadsvärdering ett realiserbart övervärde på,5 Mkr (). 4,8 % 5, % 57,8 49, 46,8 449,8 445, Lån Ränta % Ränteförfall exkl. ränteswapar Ränteförfall inkl. ränteswapar Mkr Ränta (%) Andel Mkr Ränta (%) Andel Inom år 3,7 4,5 6 6,7 5 år 45, 4, , 9 3 år 76, 3,6 5 76, år 76, 3, , 5 9 år 5, Summa 57,8 4,3 57,8 4,9

13 Å r s r e d o v i s n i n g 7 3 Resultat Bolagets hyresintäkter för 7 ökade med 5,9 Mkr (,7) och uppgick till 53 Mkr (47), en ökning med 4, % (,8). Ökningen av bruttohyrorna var 3,8 % (,7) vilket är en följd av hyresökning, ny- och ombyggnader samt förvärv av fastigheter. Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne höjdes hyrorna med, % fr.o.m Den genomsnittliga bostadshyran är 83 kr/kvm (8). Nettointäkterna för lokaler ökade med,8 Mkr till, Mkr (,3) och ökningen av nettointäkterna för lokaler beror på tillbyggnaden av Virvelhusets förskola som hyrs av Burlövs kommun. Driftkostnaderna har ökat med,5 Mkr (4,7) och uppgick till 59, Mkr (57,5), en ökning med,6 % (8,9). Ökningen beror främst på prisökningar på utförda tjänster. I driftkostnader ingår kostnader för reparationer och skötsel, förbrukningskostnader samt kostnader för administration, kabel-tv och utveckling av administrativa program. Kostnaderna för underhåll uppgick till 36,3 Mkr (5,). Under 7 har underhåll i samband med ombyggnad uppgått till 3,6 Mkr (,). Avräknat underhållskostnader relaterade till ombyggnadsåtgärder uppgick underhållsnivån till 7 kr/ kvm (8). Driftnettot för bolaget uppgick under 7 till kr/kvm (58). Under 7 har mer kostnadsförts i underhåll i samband med ombyggnader än under 6 vilket har påverkat driftnettot. Direktavkastningen definierat som driftnetto i procent av bokfört värde på byggnader och mark var på balansdagen 5, % (6,). Avskrivningar på anläggningstillgångarna ökade till 7, Mkr (6,) och ökningen beror på investeringar i byggnader. Balans Den finansiella nettoskulden (långfristiga skulder minus likvida medel) uppgick till 484, Mkr (457,5). De likvida medlen uppgick till 3, Mkr (,8). Det synliga egna kapitalet, inklusive del av obeskattade reserver, uppgick vid årsskiftet till 53,7 Mkr (5,6), vilket innebar en soliditet på 3,8 % (3,) Risk- och känslighetsanalys Känslighetsanalysen ska visa hur resultatet för bolaget påverkas av förändringar i omvärlden. Bolaget har identifierat följande områden för bolagets risker: < Hyresutveckling < Vakansgrad < Drift- och underhållskostnadsutveckling < Ränterisk och finansieringsrisk. Övrigt % Finans % Avskrivningar % Administration % Fastighetsskatt % Resultat 4 % El, vatten och sophämtning 8 % Underhåll 3 % Värme % Fördelning av hyresintäkterna Skötsel och reparationer 4 % Granlidens nyare del, som är byggt på 97-talet, kommer att byggas om till nio bostäder för målgruppen 55+.

14 4 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Känslighetsanalys Förändring Resultat i Mkr Hyresförändring, bostäder +/ %,4 Hyresförändring, lokaler +/ %, Förändring av vakansgrad, bostäder +/ %-enhet,4 Förändring av driftkostnad +/ %, Genomsnittlig låneränta +/ %-enhet,3 Bolagets hyror för bostäderna beslutas genom förhandlingar med hyresgästföreningen. Hyrorna är förhandlade för ett år framåt med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne. Hyresutvecklingen för affärslokaler styrs av indexuppräkning enligt avtal. Bolagets fastighetsbestånd är väl underhållet och hyresnivåerna är i förhållande till kommunerna i regionen måttliga. Vakansgraden är låg både för bostäder och för lokaler. I regionen ska produceras ett stort antal bostäder vilket kan påverka bolagets vakansgrad om hyrorna på de nyproducerade bostäderna blir konkurrenskraftiga i jämförelse med bolagets hyresnivå. Kostnader för värme, vatten, el och sophämtning styrs av faktorer utanför bolaget och kostnaderna förväntas öka mer än övriga driftkostnader. Underhållsbehovet i fastigheterna planeras och kostnaderna budgeteras med hjälp av en underhållsplan som bolaget använder. Underhållsbehovet kommer att öka de närmaste åren när stambyten i fastigheterna skall påbörjas. Räntekostnadernas utveckling påverkar bolaget mycket. Vid årets slut har ca 6 % av låneportföljen rörlig ränta och för att hantera risken Ekonomiska nyckeltal Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Eget kapital, kkr Investeringar, kkr Bokfört fastighetsvärde, kr/kvm Redovisad soliditet, % 3,8 3, 3, 3,3 3,8 5 Kassalikviditet, % 4, 43, 43,3 9,5 56, 6 Driftnetto, kr/kvm Driftkostnader, kr/kvm Underhållskostnader, kr/kvm Räntabilitet på totalt kapital, % 3, 4,3 4,4 4,7 5,3 Direktavkastning på bokfört värde, % 5, 6, 6,6 6,5 8, Bruttoräntekostnad, % 4, 4, 4,4 5, 5,4 Nettoräntekostnad, % 4, 3,7 3,9 4,6 4,9 3 Räntetäckningsgrad, % 87,5 6,8 57,5 5,4 3, 4 Kassaflöde från den löpande verksamheten, kkr Kassaflödeskvot, %,7 5,6 9,8 7,5 7, Eget kapital enligt fastställd balansräkning. Årets färdigställda investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier. 3 Färdigställda fastigheters bokförda värde delat med uthyrningsbar area av bostäder och lokaler. 4 Eget kapital inkl beskattad del av obeskattade reserver i förhållande till totalt kapital. 5 Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. 6 Resultat före avskrivningar delat med uthyrningsbar area av bostäder och lokaler. 7 Driftkostnader delat med uthyrningsbar area av bostäder och lokaler. 8 Underhållskostnader delat med uthyrningsbar area av bostäder och lokaler. 9 Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Resultat före avskrivning i procent av bokfört värde på färdigställda fastigheter. Räntekostnader i förhållande till genomsnittliga långfristiga skulder. Räntekostnader minus räntebidrag i förhållande till genomsnittliga långfristiga skulder. 3 Resultat före avskrivningar i förhållande till räntekostnader minus räntebidrag. 4 Kassaflöde från den löpande verksamheten. 5 Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till bruttoomsättningen.

15 Å r s r e d o v i s n i n g 7 5 Pågående investeringar 8, större projekt, Mkr Antal bostäder Investering, Mkr Total projektkostnad, Mkr Svalan, ombyggnad Granliden, LSS-boende, bostäder Granliden, nybyggnation, bostäder Summa med räntekostnadernas utveckling används ränteswapar. För att hantera och begränsa finansieringsrisken skall bolaget enligt policyn arbeta med ett flertal långivare och kapitalet skall bindas så att kapitalbindningen inte understiger år. Bolagets framtida utveckling Marknad Efterfrågan på bostäder och affärslokaler förväntas fortsätta vara stark och bolaget har många sökande till bostäderna. Både det befintliga beståndet och de nyproducerade bostäderna är eftertraktade. Uthyrningsgraden fortsätter vara mycket stark och hyresbortfallet beräknas till samma nivå som för 7. Personer i åldersgruppen år beräknas öka kraftigt framöver vilket skapar ett behov av bostäder för denna målgrupp och bolaget vill utveckla bostäderna för att skapa bra bostäder för denna målgrupp. Investeringar Under 8 beräknas investeringar i nybyggnads- och ombyggnadsprojekt att uppgå till 37,6 Mkr. Ombyggnaden av fastigheterna i kvarteret Svalan fortsätter och kommer att avslutas före sommaren 8. Byggnationen av bostäderna i fastigheten Granliden beräknas vara avslutad hösten 8 med preliminär inflyttning i november. Förvärv av byggrätt och byggnation av punkthus med totalt 36 nya bostäder för målgruppen 55+ beräknas att påbörja tidigast under 9. Stadsnät Bolaget äger idag ett eget stadsnät bestående av kabelrör som förbinder de egna fastigheterna med fiberkabel för bl.a. leverans av kabel-tv och internet till lägenheterna. Under 8 skall bolaget genomföra en ombyggnad till fibernät i fastigheten i ett testområde för att öppna upp för ökad konkurrens och digitala sändningar. Ekonomi Omsättningen beräknas öka till 6 Mkr (55). Ökningen beror på ny- och ombyggnation av fastigheter samt en beslutad hyresökning på % fr.o.m Resultatprognos Resultat före bokslutsdispositioner och skatt förväntas för 8 bli 3,8 Mkr och återföring av periodiseringsfond beräknas till 3, Mkr. Soliditeten beräknas uppgå till 3,8 % per Resultat och ställning Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 4,4 Mkr (4,). Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst Summa , kr ,7 kr 5 3,7 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 5 3,7 kr

16 6 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Resultaträkning / 3/ 7 (kkr) Not 7 6 Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag 89 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets VINST

17 Å r s r e d o v i s n i n g 7 7 tillgångar Balansräkning 3/ 7 (kkr) Not 7 6 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd och lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 6 Bundet eget kapital Aktiekapital (3 aktier à kvotvärde kr) 3 3 Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder 9 Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 96 Skatteskuld inkomstskatt Övriga kortfristiga skulder 45 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 8 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

18 8 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Kassaflödesanalys (kkr) 7 6 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager 8 Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 97 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån 37 3 Amortering av skuld Lämnat koncernbidrag 7 Erhållet aktieägartillskott 5 4 Utbetald utdelning 7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förvärv av materiella anläggningstillgångar Årets totala investeringar i materiella anläggningstillgångar fördelar sig enligt följande: Årets investeringar Ej betalda fakturor avseende förvärvade anläggningar Påverkan på likvida medel från årets investeringar Betalning av skulder hänförliga till tidigare investeringar Påverkan på likvida medel i investeringsverksamheten

19 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Noter till resultat- och balansräkning (kkr) 9 Not Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Därutöver har vi hämtat vägledning från Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden i enlighet med nedan lämnade beskrivningar. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter: Intäkter från uthyrning av bostäder, lokaler och övriga objekt redovisas i den månad hyran avser. Intäkterna redovisas netto efter avdrag för moms och eventuella hyresrabatter. Inkomstskatter: För inkomstskatter hämtar vi vägledning i RR 9. I bolaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Redovisning av derivatinstrument: Ränteswapar används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning i låneportföljen. Derivat redovisas inte i balansräkningen under avtalens löptid. Bedömt marknadsvärde jämfört med det nominella värdet är +,5 Mkr. Intäkter och kostnader hänförliga till derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader. Fordringar: Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager: Varulager har upptagits till anskaffningskostnaden minus inkuransavdrag. Materiella anläggningstillgångar: För materiella anläggningstillgångar hämtar vi vägledning i RR. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 5 år Tillval år Markanläggningar och markinventarier år Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år Leasingavtal: För leasingavtal hämtar vi vägledning i RR 6:99. Rekommendationen tillämpas genom beskrivning av lokalhyresavtalens uppsägningstider med värdering av dessa. Se not. Operationella leasingavtal förekommer för kontorsmaskiner och datautrustning. Avsättningar: Pensionsavsättningar har värderats till kapitaliserat värde. Skulder: Skulder har upptagits till nominella belopp. Kassaflödesanalys: Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Det förekommer inga kortfristiga placeringar som klassificeras som likvida medel. Koncernuppgifter: Bolaget är helägt dotterbolag till Skärfläckan AB, , med säte i Burlöv, som i sin tur är ett helägt företag till Burlövs kommun. Koncernredovisning upprättas av Skärfläckan AB. Not Hyresintäkter inkl. outhyrda objekt 7 6 Totala hyresintäkter Bostäder Lokaler 9 4 Garage 69 5 Övriga enheter Hyresbortfall p.g.a. outhyrt Bostäder Lokaler Garage 9 Övriga enheter Rabatter Kvarboenderabatter Underhållsrabatter 79 8 Hyresrabatter Hyresintäkter netto Bostäder Lokaler 6 35 Garage 49 Övriga enheter

20 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Not Fortsättning 7 6 Hyresbortfall av totala hyresintäkter Bostäder,3 %,4 % Lokaler,5 %,8 % Garage,9 %,3 % Samtliga enheter 9, % 3,9 % Totalt,4 %,6 % Förfallostruktur lokalhyror: Kontor/butiker Kommunen och senare 4 4 Fördelning bostads- och lokalkontrakt Bostäder Lokaler Antal hyreskontrakt Ytfördelning 96 % 4 % Genomsnittshyra kr/kvm Not 3 Övriga rörelseintäkter Diverse avgifter Övriga ersättningar från hyresgäster Övriga intäkter från egen förvaltning Not 4 Driftkostnader Reparationer Skötsel Uppvärmning Vatten Fastighetsel Sophantering Administration Försäkringskostnader 7 58 Ersättning till Hyresgästföreningen Kabel-TV Avskrivna och återvunna fordringar Kostnader för juridiska åtgärder Revision utförs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Ersättningen har under året uppgått till 66 kkr (49) avseende revision och kkr (79) avseende konsulttjänster. Till lekmannarevisorerna har utgått ersättning med 5 kkr (5). Not 5 Underhållskostnader HLU-hyresgäststyrt underhåll, bostäder Senarelagt underhåll, bostäder Tidigarelagt underhåll, bostäder Planerade underhållsprojekt Övrigt underhåll Kostnadsförd del av ombyggnad Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Personalkostnader Reparationer Skötsel Administration Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor Män

21 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Not 6 Fortsättning 7 6 Antalet tillsvidareanställda vid årets slut, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 6 Män Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelsen 5 53 Verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, varav för verkställande direktör 66 kkr (53) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Pensionsutfästelse till VD genom av bolaget tecknade pensionsförsäkringar är 6 % av lönen från 63 år till 65 år. Därutöver utgår visst sjukersättningsskydd. Pensionsutfästelse från 65 års ålder och framöver är 6 % enligt pensionsplan. Avgångsvederlag till VD vid uppsägning från bolagets sida skall göras till föremål för förhandling mellan parterna. Ersättning utgår med minimum 4 månadslöner. 7 6 Antal på Varav Varav Antal på Varav Varav balansdagen kvinnor män balansdagen kvinnor män Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Styrelseledamöter 5 % 8 % 5 4 % 6 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 4 75 % 5 % 4 75 % 5 % Sjukfrånvaro 7 6 Total sjukfrånvaro för samtliga anställda 3,9 % 4, % Andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 64, % 73, % Total sjukfrånvaro för män 3,6 % 3,3 % Total sjukfrånvaro för kvinnor 4,4 % 5,4 % Total sjukfrånvaro för personal 3 49 år 4,6 % 8, % Total sjukfrånvaro för personal 5 år och äldre 4, %,7 % Av sjukfrånvarodagarna avsåg 63 % (64) sjukdagar över 6 dagar. Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 7 6 Räntekostnader fastighetslån Borgensavgift Burlövs kommun Övriga räntekostnader Not 8 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Återföring av periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond 4 9 Not 9 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt på lämnat koncernbidrag

22 Å r s r e d o v i s n i n g 7 Not Byggnader och mark 7 6 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffning under året och omfört från pågående ny- och ombyggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 685 Utgående restvärde enligt plan Mark Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde på byggnader och mark Taxeringsvärden Byggnader Mark Not Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden 8 55 Nyanskaffning under året 3 7 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 85 8 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan 4 3 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående restvärde enligt plan Not Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffning under året Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 3 Pågående ny- och ombyggnader Ingående balans Under året nedlagda kostnader Omföring till färdigställda byggnader, markanläggningar och mark Nerlagt projekt Kostnadsfört underhåll Utgående balans

23 Å r s r e d o v i s n i n g 7 3 Not 4 Aktier och andelar 7 6 Andelar i HBV Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupet räntebidrag, Boverket 4 56 Beräknad fastighetsskatt Övriga upplupna intäkter 3 8 Övriga förutbetalda kostnader Not 6 Förändring av eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget Summa kapital fond kapital eget kapital Eget kapital Lämnat koncernbidrag 7 7 Skatteeffekt koncernbidrag Erhållet aktieägartillskott Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av 3 st aktier med kvotvärde kr. Skärfläckan AB, äger samtliga aktier. Villkorat aktieägartillskott Aktieägaren har lämnat aktieägartillskott som uppgår till totalt 5 4 kkr (). Not 7 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Gjord avsättning till periodiseringsfond 77 Gjord avsättning till periodiseringsfond Gjord avsättning till periodiseringsfond Gjord avsättning till periodiseringsfond Gjord avsättning till periodiseringsfond Gjord avsättning till periodiseringsfond Totalt Uppskjuten skatteskuld för medel i periodiseringsfond uppgår till 5 95 kkr (8 9 8 %). Not 8 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande Avsättning vid periodens ingång Periodens återföringar av outnyttjade belopp Effekt av ändrade förutsättningar för diskontering 7 Avsättning vid periodens utgång Not 9 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga fastighetslån Byggnadskreditiv 7 5 Långfristig del av fastighetslån Kortfristig del av fastighetslån 5 5 Summa räntebärande skulder Förfallostruktur lån: Låne- Genombelopp snittsränta Räntebindning < år ,5 % Räntebindning < år 45 4,39 % Räntebindning < 3 år 76 3,6 % Räntebindning < 4 år 76 3,83 % ,3 %

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Årsredovisning 2009 TrelleborgsHem Ordförande har ordet 2009 blev ännu ett spännande och händelserikt år för TrelleborgsHem. En engagerad och väl fungerande styrelse har precis som tidigare år arbetat

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. År 2014 i korthet

ÅRSREDOVISNING 2014. År 2014 i korthet ÅRSREDOVISNING 2014 År 2014 i korthet Ökande efterfrågan på bostäder i kommunen. Fortsatt mycket få lediga lägenheter. Stora delar av ROT-programmet är nu genomförda en etapp återstår. Stora förvärv i

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Kort om Varbergs Bostad... 2 VD:s kommentar... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Balansräkning...22 Kassaflödesanalys...23 Redovisningsprinciper, noter...24

Läs mer

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013 Årsredovisning Kumla Bostäder 2013 Innehåll Blandade boendeformer i förtätad stad 4 Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende 6 Det är något visst med jordgubbar från Kumla 8 Grodan hoppar in i

Läs mer

Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER

Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER Årsredovisning 2014 BOLLNÄS BOSTÄDER 2 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd har ordet 4 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp VD har ordet Bollnäs Bostäder för alla 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Innehåll. 02 VD har ordet

Innehåll. 02 VD har ordet ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll 02 VD har ordet Förvaltningsberättelse 05 Verksamhet 11 Kund och marknad 13 Övikshems fastigheter 16 Energi och miljö 17 Medarbetare 19 Ekonomi 21 Fem år i sammandrag 23 En

Läs mer

Årsredovisning. ABK 49 Årsredovisning 2008

Årsredovisning. ABK 49 Årsredovisning 2008 AB Kristianstadsbyggen Årsredovisning 2008 ABK 49 Årsredovisning 2008 AB Kristianstadsbyggen (ABK) ägs av Kristianstads Kommunföretag AB. Vi är kommunens största fastighetsägare med en stor andel av kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab ÅRSREDOVISNING 2014 marks bostads ab Innehåll 5 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Verksamhetscertifiering Personal Trivsel och trygghet Byggnation och underhåll Miljö Teknik

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014 ÅRSREDOVISNING Kumla Bostäder 2014 Innehåll Medvinden fortsätter full fart framåt! 3 Vi välkomnar fler som vill bygga bostäder i Kumla 4 Ekonomi 5 Nyproduktion 6 Väl rustat inom trygghetsboende 8 Storsatsning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2013 VH 6YlQJUXP I U DOOD

Årsredovisning 2013 VH 6YlQJUXP I U DOOD Årsredovisning 2013 2013 i korthet Medverkan i stadens 600-årsjubileum Belysningsprojekt i Centrum och på Öster Fortsatt renovering på Fröjdenborg Omfattande renovering på Nygatan 12 och 14 Färdigställande

Läs mer

VD REFLEKTERAR. 2013, är mitt femte år som vd på SigtunaHem. Ett företag som driver utvecklingen av hyresrätten i nära samarbete med hyresgästerna.

VD REFLEKTERAR. 2013, är mitt femte år som vd på SigtunaHem. Ett företag som driver utvecklingen av hyresrätten i nära samarbete med hyresgästerna. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 VERKSAMHETSUTVECKLING OCH MÅL... 6 VI BYGGER OM...10 VI BYGGER NYTT...12 ENERGI OCH MILJÖÅTGÄRDER... 14 EKONOMI...16

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer