Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid. 4 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid. 4 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen 2013-02-28"

Transkript

1 2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Beslutsärenden Sid 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Framtida byggnationer av Villanskolan och Nyhemsskolan 4 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag från kommunfullmäktige om hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete 2012/ /7 2013/48 6 Elevenkät december månad skolmåltiderna 2013/32 7 Rapport intern kontroll - leverantörsfakturor 2012/198 8 Svar på remiss gällande motion från Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (båda EP) om att en central grupp undersöker behov av stöd till barn med särskilda behov 9 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Jensen education College AB om godkännande som hvuudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad 2013/ /40 2

2 3 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 (3) 10 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs kommun - dnr Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs kommun 2013/ /47 12 Information från samverkansgrup FSG-BUF 2013/50 13 Anmälningar BUNAU 2013/2 14 Kurser och konferenser 2013/5 15 Övriga frågor 2013/4 3

3 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE /7 1 (1) Diarienummer Birgitta Adolfsson Barn- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen den 28 februari 2013 Ärendebeskrivning Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna budgetuppföljning per den 28 februari Förvaltningens ekonomienhet har sammanställt aktuell prognos där nämndens verksamhet förväntas visa ett ekonomiskt nollresultat vid årets slut. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 4 mars 2013 Budgetuppföljning per den 28 februari 2013 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet beslutar Att godkänna aktuell budgetuppföljning per den 28 februari 2013, samt överlämna densamma till kommunstyrelsen. Tony Mufic Förvaltningschef Birgitta Adolfsson Ekonom Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 4

4 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE /32 1 (1) Diarienummer Kerstin Björkäng Wirehed Barn- och utbildningsnämnden Elevenkät december månad skolmåltiderna Ärendebeskrivning Tekniska kontorets kostenhet har sammanställt en enkätundersökning gällande skolmaten Enkäten genomförs en gång per år. Eleverna får svara på olika frågor om till exempel, nöjdhet med skolmaten, kryddning, specialkost och trivsel och stämning i skolrestaurangen. Resultatet är i stort sett lika som för 2011, det som skiljer är att Rönneskolans elever är mer positiva till maten och en procent fler uppger att de äter 4-5 dagar per vecka. Däremot klagar fler på köer i matsalar på grund av schemaläggning. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 8 februari 2013 Skrivelse från kostenheten, daterad 1 februari 2013, inklusive enkätresultat Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Tony Mufic Förvaltningschef Kerstin Björkäng Wirehed Utredningssekreterare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 5

5 6 Elevenkät december månad skolmåltiderna 6

6 7 Enkäten är utskickad med Fronter till varje elev. Påminnelse utskickad men ändå har knappt 30 % av eleverna svarat. Svarat har: Förskoleklass 1 % Årskurs % Årskurs % Årskurs % Rönnegymnasiet 11 % Valhall College 1 % 77 % av eleverna är nöjda med maten, fördelat på: Förskoleklass 0 % Årskurs % Årskurs % Årskurs % Rönnegymnasiet 70 % Valhall College 0 % Förskoleklass och Valhall College är så få elever som svarat så det går ej att få ut statistik. 93 % av eleverna äter 4 5 dagar/vecka 45 % av eleverna klagar på köer i matsalen. Schemaläggning av lunchrasten problem på hälften av skolorna. Elever önskar sig: Pizza, hamburgare, tacos, pommes, tunna pannkakor, oxfilé, fläskfilé och desserter varje vecka. Udda önskemål: Grönkålssoppa, fiskbullar, dillkött, lammgryta mm Elever på Rönnegymnasiet önskar på fredagar när soppa serveras en kraftigare maträtt som alternativ rätt på grund av att eleverna går i skolan till klockan Kocken på Rönnegymnasiet kommer från och med februari månad erbjuda pastagratäng till alternativ för att se hur stor efterfrågan är Gunilla Larsson 7

7 8 8

8 9 9

9 10 10

10 11 11

11 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /198 Marita Johansson Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av intern kontroll leverantörsfakturor Ärendebeskrivning Enligt planen för intern kontroll för verksamhetsåret 2012 ska intern kontroll genomföras på bland annat leverantörsfakturor. En intern kontroll avseende detta gjordes i september 2012 och redovisades för nämnden. Då kontrollen uppvisade ett stort antal fel beslöt nämnden vid sitt sammanträde den 25 oktober 2012, 103, att en återkoppling ska göras till nämnden inom tre månader. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 25 januari 2013 Utredning Ny intern kontroll avseende leverantörsfakturor, med föregående intern kontroll inom parantes, påvisar följande: 2 fakturor saknade deltagarförteckning (9 stycken) 4 fakturor saknade syfte (2 stycken) 5 fakturor saknade kvitto (8 stycken) 3 fakturor hade felaktig attest, dvs. där attestanten själv hade deltagit (9 stycken) 0 fakturor hade fel avdrag för leasingmomsen (4 stycken) 0 fakturor hade betalats med faktura-/expeditions- och orderavgift (3 stycken) Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna rapport gällande intern kontroll av leverantörsfakturor Tony Mufic Förvaltningschef Marita Johansson Handläggare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 12

12 13 TJÄNSTEUTLÅTANDE /12 1 (2) Diarienummer Tony Mufic Barn- och utbildningsnämnden Svar på remiss gällande motion från Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (båda EP) om att en central grupp undersöker behov av stöd till barn med särskilda behov Ärendebeskrivning Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (båda EP) inkom till kommunen den 21 november 2012 med en motion om att införa en central grupp som inventerar behovet och fördelar resurserna av särskilt stöd till barn med särskilda behov till de olika rektorsområdena. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 7 april Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 27 februari 2013 Motion från Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (båda EP) Utredning Barn och utbildningsnämndens fördelning av resurser till rektorsområdena är bredare och mer differentierad än en fördelning efter antal elever per skola. Förutom en grundfördelning i en så kallad elevschablon riktas resurser på följande sätt för att alla elever ska uppnå målen för grundskolan. Tilläggsbelopp till rektorsområdet utifrån föräldrars utbildningsnivå, Riktat stöd till rektorsområdet till individ/grupp, Elevhälsans bedömning-beteendeproblematik, Fysiska funktionsnedsättningar, Individintegrering-grundsärskolan, Introduktionsklasser-utländsk härkomst, Svenska som andraspråk och modersmål, Läsa, skriva och räkna, riktade resurser till år 1-3, En dator per elev från år 1-år 3 gymnasiet, Skoldatortek, Resursskolor/särskild undervisningsgrupp, år 1-5 och 6-9 Elevhälsans personal riktar tid till rektorsområdet, psykologer, kuratorer och specialpedagoger. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 13

13 14 TJÄNSTEUTLÅTANDE /12 2 (2) Diarienummer Det är rektors ansvar att utifrån de ovan fördelade resurserna sätta en organisation och internt fördela resurser, (tid, pengar, kompetens) på ett sådant sätt att alla elever uppnår målen för grundskolan. Om någon elev inte når målen är det rektors ansvar att utreda om särskilt stöd och vid behov upprätta åtgärdsprogram. Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter. Skolväsendet i Ängelholm var en av de granskade kommunerna, Dnr. 2012/165, Skolinspektionsbeslut den 13/ Skolinspektionen bedömer att Ängelholm har ett resursfördelningssystem som bidrar till att jämna ut skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förvaltningens uppfattning är att nuvarande resursfördelningssystem och organisation beaktar i sin grundkonstruktion en generell fördelning efter antal elever, men även en fördelning efter faktiska behov av särskilt stöd. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen utifrån att nuvarande resursfördelningssystem och organisation beaktar faktiska behov av särskilt stöd. Tony Mufic Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 14

14 15 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /567 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Mats.Ulfwingergengelholm.se Remiss av motion för yttrande Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Asa Herbst Syfte: Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (EP) har inkommit med motion om att införa en central grupp som inventerar behovet och fördelar resurserna av särskilt stöd till barn med särskilda behov till de olika rektorsområdena. Beslut: Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 7 april Kommunstyrelsen Asa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ångelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Angelholm 15 Telefon Fax E-post Internet

15 16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ÄNGLIAIOLAIN K()%1.1 Kommunfullmäktige KF 242 Dnr 2012/567 Motion från Stig Andersson (EP) och Ulrika Rosqvist Lindahl (EP) om att central grupp undersöker behov av stöd till barn med särskilda behov Ärendebeskrivning Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (båda EP) föreslår att en central grupp införs som inventerar behovet och fördelar resurserna av särskilt stöd till barn med särskilda behov. Beslutsunderlag Motion från Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl om en central grupp för inventering och fördelning av resurser för särskilt stöd till rektorsområdena, inkommen den 21 november 2012 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunsekreteraren Just. sign. Utdragsbestyrkande 16

16 17 Ängelholm Motion Central grupp som undersöker behov av särskilt stöd I dagens skola är det svårt att följa skollagen då det gäller elever i behov av särskilt stöd. Vissa skolor har en större andel elever med särskilda behov medan andra skolor inte har lika stor andel. Då resurserna fördelas efter antalet elever på skolorna och inte efter behov, slår det hårt mot de skolor som har en större andel av dessa elever. Ett sätt att komma till rätta med detta problem är att bilda en central grupp som sen inventerar varje rektorsområdes behov och därefter fördelar resursstödet till de olika skolorna. Specialpedagogerna på varje skola kan vara denna grupp behjälplig genom att lista de elever som finns och även nya som dyker upp under vägen. Genom att titta över behovet i de olika rektorsområdena kan man omfördela stödet rättvist och därmed också se till att varje rektorsområde lättare kan följa det som står i skollagen. EngelholmsPartiet föreslår därför kommunstyrelsen att besluta: - om införande central grupp som inventerar behovet och fördelar resurserna av särskilt stöd till barn med särskilda behov till de olika rektorsområdena. 4(dte"-- IJlrika Ängelholm den 4 november _,,,,,1676ekee Rosqvist Lindahl 17

17 18 TJÄNSTEUTLÅTANDE /40 1 (2) Diarienummer Kerstin Björkäng Wirehed Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Jensen education College AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad (Dnr 2013: 922) Ärendebeskrivning Skolinspektionen har remitterat rubricerad ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad för yttrande från Ängelholms kommun. Remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen till handa senast den 26 april Till remissen har Skolinspektionen bilagt information riktad till kommunerna Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor om Skolinspektionens och kommunernas olika roller vid etablering av fristående skolor inklusive checklista. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 28 februari 2013 Remiss från Skolinspektionen inklusive ansökan från Jensen education College AB Utredning Ansökan från Jensen education College AB gäller en utökning av befintlig skolenhet från och med läsåret 2014/2015. Ansökan avser följande nationella program och inriktning: Nationellt program Inriktning Antal elever per läsår Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och samhälle Läsår 1: 32 Läsår 2: 32 Läsår 3: 32 Fullt utbyggd verksamhet år 2016 med 96 elever Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 18

18 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE /40 2 (2) Diarienummer Genom samarbetsorganet Skåne Nordväst har kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga ingått ett samverkansavtal för gymnasieskolan från år Denna samverkan innebär att eleverna fritt kan söka alla utbildningar i nordvästra Skåne och bli mottagna som förstahandssökande. Vidare syftar avtalet till att parterna tillsammans ska stödja och utveckla utbildningar som gynnar regionens utveckling. Samverkan har utvecklats att omfatta gymnasieskolorna i hela Skåne och 2007 tecknades ett nytt samverkansavtal med målsättning att stärka och utveckla hela Skåne till en attraktiv gymnasieregion. I Helsingborgs stad bedriver Skol- och fritidsförvaltningen analys och utredningsarbeten i nära samverkan med kommunerna i Skåne Nordväst i syfte att möta elevtalsminskningen de närmaste åren till flöjd av de demografiska förändringarna. Genom samarbetet mellan kommunerna skapas förutsättningar för att erbjuda ungdomarna samtliga nationella program med brett utbud av inriktningar. Vid etablering av fler anordnare av gymnasieutbildningar i regionen uppstår kostnader för omställning, som, p.g.a. osäkerheten kring förutsättningar och underlag för beräkningen är svåra att kalkylera. I övrigt hänvisas till de konsekvensbeskrivningar som görs av Helsingborgs stad när det gäller etablering av ytterligare fristående gymnasieskolor i regionen. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse remissen besvarad med hänvisning till ovanstående redovisning, samt i övrigt avstå från att lämna ytterligare synpunkter på ansökan från Jensen education College AB Tony Mufic Förvaltningschef Kerstin Björkäng Wirehed Utredningssekreterare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 19

19 20 261?Ad Till berörda kommuner (1) Dnr 2013:922 Ansökan från Jensen education College AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad Jensen education College AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad fr.o.m. läsåret 2014/15. Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 26 april Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. E-postadress: Vänligen ange diarienummer 2013:922 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar skall ett yttrande per ansökan märkt med ansökans diarienummer skickas in. På Skolinspektionens vägnar Kerstin Haster Undervisningsråd Bilaga Ansökan från Jensen education College AB Information från Skolinspektionen Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående skolor Kopia till Jensen education College AB Postadress: Box 23069, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: Fax:

20 21 Januari (4) Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor - Om Skolinspektionens och kommunernas olika roller vid etablering av fristående skolor Inledning Skolinspektionen har fått in en ansökan om att få starta eller utöka verksamheten vid en fristående gymnasieskola/gymnasiesärskola i er kommun eller i en till er närliggande kommun. Vi vill därför få ett yttrande från er om vilka konsekvenser en eventuell etablering av den sökta utbildningen vid en fristående skola skulle få för den kommunala skolan. Det kan till exempel gälla ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser. För ansökningar om gymnasieskola/gymnasiesärskola skickas förfrågan om yttrande till lägeskommun och närliggande kommuner. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid en fristående skola skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Kommunens roll Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en etablering. Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid den fristående skolan. Effekterna ska gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex år. Det framgår av förarbetena att det är viktigt att bedöma om en etablering av en fristående gymnasieskola/gymnasiesärskola medför att kommunens eller en samverkande kommuns möjligheter att erbjuda t.ex. alla inriktningar av ett nationellt program kraftigt begränsas. Vidare kan en etablering leda till att förutsättningarna för den kommunala gymnasieskolan/gymnasiesärskolan att fortsätta att erbjuda ett nationellt program försvinner. Hänsyn ska även tas till de ekonomiska konsekvenserna för det kommunala skolväsendet vid en nyetablering. Konsekvenserna ska avse förhållanden på lång sikt. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning bör kommunen till sin konsekvensbeskrivning bifoga följande om ansökan avser gymnasieskola: Skolinspektionen. Box 23069, Stockholm. Telefon:

21 22 2 (4) Befolkningsprognos för den ålderskategori av elever i kommunen som skulle vara aktuell för den sökta skolan. Prognosen ska minst innefatta kommande fem år, helst tio år. Beskrivningen bör även visa vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser den planerade fristående skolan skulle få för kommunens skolväsende. Om ansökan avser gymnasiesärskola bör kommunen utöver ovanstående även bifoga följande: Preliminär antagningsstatistik antal platser, antal antagna på befintliga program i gymnasiesärskolan i kommunen. Statistiken bör avse både kommunala och fristående program. Information om andel elever från närliggande kommuner som går i skola i lägeskommunen. Information om antal elever som läser på utbildningar i annan kommun än lägeskommunen, samt vilka utbildningar dessa läser. Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober Vi kommer att behöva begära in den slutliga antagningsstatistiken när denna har kommit i juli. Skolinspektionen skulle vara tacksam om kommunen kan skicka över den Slutgiltiga antagningsstatistiken när denna är fastställd. Om detta inte är möjligt behöver vi kontaktuppgifter till personer med tillgång till statistiken som kan nås under juli månad. Skolinspektionens roll Skolinspektionens ska enligt 2 kap. 5 skollagen (2010:800) lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen om utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Källor 2 kap 5. skollagen (2010:800). Proposition (1995/96:200) Fristående skolor m.m., sid samt sid Bilaga: Checklista över bilagor som bör bifogas till kommunyttrande Skolinspektionen. Box 23069, Stockholm. Telefon:

22 23 Januari (4) Bilaga 1 - Checklista över bilagor och till kommunyttrande Markera de bilagor som bifogats yttrandet. Underlag Förklaring Eventuell kommentar från kommunen Bilagenummer Elevunderlag för sökt skola i kommunen innevarande läsår och ett antal år framöver. Eventuella elevflöden över kommungränsen. Kontaktuppgifter till antagningsenhet där den slutliga antagningsstatistiken kan hämtas under sommaren. Publiceras efterfrågade antagningsuppgifter på en webbplats, ange även adressen till denna. Befolkningsprognos för den ålderskategori av elever i kommunen som skulle vara aktuell för den sökta skolan. Prognosen skall minst innefatta kommande fem år, helst tio år. Information om andel elever från närliggande kommuner som går i skola i lägeskommunen. Information om antal elever som läser i utbildningar i annan kommun än lägeskommunen, samt vilka utbildningar dessa läser. Skicka gärna uppgifter på den slutliga statistiken när den är klar om denna inte publiceras på en öppen webbplats. Skolinspektionen. Box 23069, Stockholm. Telefon:

23 . 24 Eventuella övriga uppgifter Sökandestatistik för gymnasiesärskoleutbildningar. Preliminär antagningsstatistik per utbildning i gymnasiesärskolan: - antal sökande - antal platser - antal antagna Statistiken bör avse både kommunala och fristående utbildningar i gymnasiesärskolan. Statistiken bör även vara uppdelad på respektive inriktning inom utbildningen om detta är möjligt. Skolinspektionen. Box 23069, Stockholm. Telefon:

24 25 Ansökningsid: Gy 2013/ konlowl, Helsingborgs stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). Ansökningsid: Gy 2013/ Skolenheten och sökanden 1 ) Skolenhetens adr :suppgifter Skolenhetens namn JENSEN gymnasium Helsingborg Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola, ange endast vid utökning. Gasverksgatan 9, Helsingborg Webba dress E-po,,tadi ens 'i uicioh Mohil enf, Jensen education College AB Aktiebolag

25 26 t/td(1 11/1 4 "- ;, (1 1 1)( gall (q I Box , Stockholm (1}11,u1; plotkt sid;idllien iu fv5j, pur Sökanden lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter (exklusive personnummer) får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej el) Sa.) kanclens kontaktperson Kontaktpersonens behörighet att företräda sökanden bekräftas genom att en fullmakt i bifogas till ansökan, se avsnitt 17. Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med kontaktpersonen eller annan behörig företrädare. Om kontaktperson ändras, ska detta anmälas till berörd handläggare. Ett byte av kontaktperson måste bekräftas genom en ny fullmakt från sökanden. Nolltid:11w' sonens Mikael Carstensen L-postadress Telefon Mobil i t' 4' dr i V i) ilp; dt - peroittiamil Kontaktpersonen lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. IZIMedges Medges ej Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja0Nej

26 27 P :('S Itin (i(t g2,aiiilef n wt, I P, e n(', n,'a namn NOV; 297 'ten. '[ I En kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen (2010:800). Om ja redogör för ägandeförhållandena, bestämmanderätten, det rättsliga inflytandet över verksamheten, orsakerna till att samverkan är nödvändig för att verksamheten ska komma till stånd samt vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. Ansökningsid: Gy 2013/ Planerad verksamhet 2 a) Al gt- k( le 'ten kon t r att ha någon av ne( a ulk inriktningar. Waldorf Konfessionell. Observera att undervisningen vid fristående skolor ska vara icke-konfessionell. Verksamheten i övrigt får ha konfessionell inriktning. Redogör för det konfessionella inslagen i utbildningen. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. 2 h) Lät ()platt För den planerade verksamheten kommer Läroplan gör gymnasieskolan 2011 att gälla. En fristående skola kan ha egna dokument som komplement till den nationella läroplanen under förutsättning att innehållet inte står i strid med den nationella läroplanen. Skolenheten kommer att använda egna dokument som komplement till Läroplan för gymnasieskola Dessa ska bifogas, se avsnitt 17. Ange om ansökan avser särskilda varianter, riksrekrytering, riksrekryterande idrottsutbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning. En ansökan ska då även göras på Skolverkets webbplats och skickas in till Skolinspektionen senast den 31 januari:http://forms.skolverket.se/orbeon/ansokanforms/start Da, ansökan avser särskilda varianter, riksrekrytering, riksrekryterande idrottsutbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning. Ansökningsid: Gy 2013/

27 28 3. Sökta utbildningar ) A ng!' I 1 1 p. 1.) i al» ocl i i ril 1 i ra; I ti VG 1 1 I i Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och samhälle, ot 1, t"!t. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår ) planet at a tal Ch:1 1 Cl' vid ltilit ut )vggd verksa t het -- t viltget detta inti ältar, Vid utökning ange antal elevei enbart för den/de tithi ningunlut bildningarna: Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet Ansökningsid: Gy 2013/ Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. En generell beskrivning av exempelvis befolkningsprognos eller antagningsstatisk från kommunens gymnasieskola utgör inte en tillräcklig grund för att styrka en elevprognos. Se avsnitt 17. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning bör följande framgå av ansökan: Under läsåret 2012/2013 har vi vid gymnasiemässor och öppna hus frågat eleverna om de har saknat någon utbildning hos oss. Dvs om det finns något program som vi inte har, men som är deras förstahandsval.därefter har vi ställt frågan om de skulle välja JENSEN gymnasium om vi hade det programmet.fram till det preliminära valet öppnade så hade 54 elever svarat att de skulle välja JENSEN gymnasium om vi hade Naturvetenskapliga programmet inriktning naturvetenskap och samhälle. Ansökningsid: Gy 2013/

28 29 5. Skolenhetens och huvudmannens rutiner Fråga 5 a till c ska endast besvaras vid en nyetablering. Vid utökning ska dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten bifogas ansökan. Se avsnitt 17. ;11iiet',1 if' Redogör för huvudmannens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Av redogörelsen ska det framgå hur huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planerar att följa upp och utveckla utbildningen. 5 te Y, [thightiåt (911)(1,-, ii/vc Redogör för skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Av redogörelsen ska det framgå hur rektorn systematiskt och kontinuerligt planerar att följa upp och utveckla utbildningen. - dokumentation Huvudmannen och rektorn kommer att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet enligt 4 kap. 6 skollagen. 5 cl) Rutiner tör idagornålsitantering Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Redogör för hur arbetet gällande att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen kommer att genomföras. Vi har en klagomålshantering som finns tillgänglig på skolans hemsida samt på JENSEN online (en webbaserad lär- och kommunikationsplattform) för att den ska vara lättillgänglig för elever och deras vårdnadshavare. Där uppmuntras man att lämna sitt klagomål eller sina synpunkter direkt till ansvarig rektor, till den lärare som är ansvarig eller coach. Klagomålen kan framföras antingen muntligt i direkta möten eller via telefon, skriftlig via e-post eller i vanligt brev alternativt via ett formulär på skolans hemsida. Klagomålen kan framföras anonymt men då kan avsändaren inte räkna med att få någon personlig återkoppling. När en elev eller vårdnadshavare har lämnat in sitt klagomål ska de få en bekräftelse inom 7 dagar på att vi har tagit emot det och vem som kommer att hantera det. Ansvarig person kommer sedan att utreda klagomålet och följa upp det med anmälaren.) samtliga formella dokument såsom åtgärdsprogram finns en besvärshänvisning med som tydliggör för elever och vårdnadshavare hur de ska gå tillväga om de inte är nöjda med skolans beslut. I första hand hänvisas eleven och vårdnadshavarna till rektor men kontaktuppgifter finns även direkt till Skolväsendets överklagandenämnd.om klagomålet rör t ex kränkning eller stora kvalitetbrister meddelas huvudmannen direkt av skolans rektor. I mindre allvarliga fall redogör rektor för detta i sin till huvumannen månatliga rapport. Redogör för vilka forum för samråd för elever som kommer att finns vid skolenheten. 29

29 30 På JENSEN gymnasium ser vi det som självklart att både elever och vårdnadshavare ska vara delaktiga i utformning och utvecklig av våra utbildningar. Vi arbetar ständigt med att kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet för bästa möjliga måluppfyllelse för varje elev.för eleverna finns följande forum för information och inflytande:- Vid kursstart är eleverna delaktiga i planering av arbetsformer/arbetssätt och examinationsformer.- Klassråd varannan vecka- Elevvalda elevråd varje månad- Programråd två gånger per termin- Kostråd två gånger per termin- Skolråd varje termin- Anonyma skol- och kursenkäter två gånger per termin- Utvecklingssamtal varje termin- Löpande information om skolan, kurser samt t ex frånvaro via JENSEN online, en webbaserad lär- och kommunikationsplattform.- KlagomålsrutinernaUtöver dessa forum så har varje medarbetare individuella e-postadresser samt telefonnummer, genom vilka både elever och vårdnadshavare löpande kan lämna eller begära information. hg te ElSkolenheten kommer att utarbeta ordningsregler där elevernas ges delaktighet enligt 5 kap. 5 skollagen. ()t. i i :3 ;ii i 13 eii )1 i ( 1) i Il p, Fråga 5 g ska endast besvaras vid en nyetablering. Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 17. EIHuvudmannen avser att varje år upprätta en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 skollagen (besvaras vid nyetablering). 5 h) Skyldig, et mäla tttt. c-da c c11 idi garsd3er i i t Iii, 1h 1uJc_, Redogör för huvudmannens rutiner och arbete med att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Handlingsplan vid diskriminering och kränkande behandling - Personal som fått kännedom om kränkningen anmäler omedelbart till skolledningen. Ansvarig: Alla medarbetare- Rektor informerar huvudmannenansvarig:rektor- Skolledare beslutar om vem som är bäst lämpad att kalla berörd elev/elever samt vårdnadshavare för att inleda utredning kring händelse.ansvarig: Rektor- Skola och familj kommer tillsammans, vid ett möte med lämplig personal, överens om relevanta åtgärder. Händelseförloppet utreds och åtgärder planeras enligt utredningsmallen.ansvarig: Rektor - Rektor ansvarar efter mötet om att berörd personal får information om händelsen samt riktlinjer för hur de ska agera. Ansvarig: Rektor- Berörda elever erbjuds stödsamtal med elevhälsan inom en vecka. Ansvarig: Rektor för erbjudande samt elevhälsan för utförande. - Uppföljning och utvärdering (samt eventuellt beslut om nya åtgärder) genomförs tillsammans med samtliga inblandade elever och vårdnadshavare utifrån de vidtagna åtgärderna senast inom tre veckor. Ansvarig: Rektor- Om det inte skett förändring kan det bli aktuellt att vidta mer formellt disciplinära åtgärder för den som utfört kränkningen och i yttersta fall avstängning från skolan. Även om kränkningen upphört så är det av stor vikt att berörda elever följs upp vid ytterligare minst ett tillfälle. Ansvarig: Rektor- Vid problematik i klassen med otrygghet, kränkande jargong, utanförskap, ordning och arbetsro ska det upprättas en klassinriktad handlingsplan utifrån specifik problematik. Rektor ansvarar för att handlingsplanen upprättas samt att berörd personal involveras i arbetet. Ansvarig: Rektor- Om 30

30 31 ärendet gäller diskriminering och/eller kränkande behandling mellan lärare och elev ansvarar rektor för dokumentation, utvärdering och uppföljning. Ansvarig: Rektor- Grova fall av kränkande behandling och bruk av våld under skoltid polisanmäls. Ansvarig: Rektor- Vid grova fall av kränkande behandling och bruk av våld utanför skoltid uppmanas elever att göra en polisanmälan.ansvarig: Rektor 1,,a1( h;,nt(linr IZIRektorn kommer att se till att vårdnadshavare underrättas samma dag om eleven utan giltigt skäl uteblir från obligatorisk verksamhet enligt 15 kap. 16 skollagen. IZIHuvudmannen kommer att skicka in slutbetygen till lägeskommunen enligt 29 kap. 18 skollagen. Ansökningsid: Gy 2013/ Programfördjupning och individuella valet,(.1 inom p; ogi amlot (ljupning Ellnom ramen för varje nationellt program kommer skolenheten att erbjuda ett antal kurser som programfördjupning i enlighet med de förskrifter som Skolverket meddelat enligt 4 kap. 5-6 gymnasieförordningen (2010:2039). 1)) } i 't indivi(iliciia Videt EiSkolenheten kommer inom ramen för det individuella valet erbjuda de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på grundnivå för elever på yrkesprogram. Eleverna på samtliga program kommer att ha rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen och minst en kurs i estetiska ämnen inom det individuella valet enligt 4 kap. 7 gymnasieförordningen. Ansökningsid: Gy 2013/ Utbildning [1)(1 1 Redogör för hur undervisningen kommer att genomföras och vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen. Undervisningen karaktäriseras av vårt koncept "Träning för verkligheten". Kortfattat består det bl a av till exempel regelbunden/daglig fysisk aktivitet, mental träning, coachning, koncentrationsläsning, effektiva skoldagar, starkt elevinflytande och verklighetsanknytning i undervisningen. Oavsett kurs och program läggs stor vikt vid att träna på de generella kompetenser som är avgörande för att lyckas i sina studier såväl i gymnasiet som längre fram samt i arbetslivet.arbetsformer i undervisningen anpassas utifrån respektive undervisningsgrupp och elevernas förutsättningar och önskemål. Genom rektors och kollegors lektionsbesök kvalitetssäkrar och utvecklar vi vår undervisning. Inom affärsområdet JENSEN gymnasium har vi också inlett ett arbete med s k "learning lessons".examensmålen för programmet genomsyrar hela utbildningen i så väl 31

31 32 gymnasiegemensamma som programgemensamma ämnen och inriktningskurser. Vi strävar mot att variera undervisningssätt och former för kunskapsredovisning så mycket som möjligt. Dels för att tillgodose elevernas behov av att lära sig och visa sina kunskaper på olika sätt och dels för att de ska få träna på så många som möjligt av de arbetsformer de kommer att möta i framtiden. Både undervisningen och coachens arbete kännetecknas av tydlig och regelbunden återkoppling. Vi är måna om att hela tiden tydliggöra de mål vi arbetar mot, var eleven befinner sig och vad som behöver utvecklas för att ta nästa steg. I detta arbete använder vi oss av s k formativ eller lärande bedömning. Utgångspunkten är att stötta och utmana varje enskild elev så att han eller hon, utifrån sin egen nivå, utvecklas så långt som möjligt. För att undvika en alltför stor ämnessplittring koncentrationsläser vi vissa av utbildningens kurser och förlägger studierna till en termin istället för ett år. Redogör för hur skolenheten kommer att arbeta med värdegrundsfrågor samt de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen. Beskriv hur värdegrundsarbetet kommer att genomsyra verksamheten. Vår verksamhet genomsyras av att eleverna på olika sätt har demokratiskt inflytande över sin studiesituation. Se mer om inflytande under pkt 5c.Genom att i undervisningen arbeta med tydliga och konkretiserade mål kopplat till formativ/lärande bedömning tror vi att eleverna, genom att vara medvetna om sin egen kunskapsutveckling, kommer att ta ansvar för sina studier samt ha en lust att lära.när det gäller människors egenvärde är det något som vi uttalat arbetar mycket medvetet med, bl a genom vårt koncept Träning för verkligheten. Dels har vi ordningsregler som utarbetats tillsammans med eleverna, och till det kopplat en konskevenstrappa för avvikande beteenden. Dels arbetar vi genom bl a vår dagliga mentala träning med att bygga upp och stärka elevernas självkänsla och självförtroende. Våra elever tränas också i att successivt ta mer och större ansvar för både sina egna studer och vå rgemensamm miljö under sina tre år som de studerar hos oss.genom olika gruppstärkande aktiviteter under de veckovisa coachtiderna, samt genom olika värderingsövningar under desamma, fostras eleverna i att lära känna, förstå och respektera sina klass- och skolkamrater. Målet är att eleverna ska känna finna sin roll och känna samhörighet både med sin klass och hela skolans elever. Genom att representera skolan som aspiranter (i år 1) och sedermera ambassadörer (i år 2 och 3) får eleverna också träna på att i olika sammanhang möta och umgås med personer, både yngre/jämngamla/äldre, utanför skolan. L'Hc.56: Redovisa hur eleverna i gymnasieskolan kommer att få inflytande över utbildningen. Eleverna har stort inflytande över sin utbildning och görs delaktiga i planeringen av kurserna. De ges också möjlighet att hela tiden utvärdera sin utbildning genom de anonyma enkäter som genomförs fyra gånger per läsår. Där beskriver eleverna vad de anser behöver utvecklas/förändras och tillsammans med sin klass och sina lärare tar de fram åtgärder kopplade till såväl undervisningen som skolan som helhet. Det är också viktigt att skolledningens representanter är lättillgängliga för alla elever, och ofta finns med bland eleverna på lektioner och raster.varje klass väljer representanter till elevrådet. Klassråd genomförs en gång per månad under den schemalagda coachtid som varje klass har. Därefter samlas elevrådet för att behandla de frågor som respektive klass lyfter fram. Rektor har regelbundna möten med elevrådet.varje program kommer att ha ett programråd bestående av bl a elev- och lärarrepresentanter. Där behandlas frågor som är av vikt för respektive program. 32

32 33 (.1j Ktth, (At Redogör för hur man vid skolenheten kommer att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Varje elev har under hela gymnasietiden stöd av en coach som följer och stöttar elevens utveckling. Eleverna träffar regelbundet sin coach, både enskilt och i grupp. Ett syfte med coachningen är att utveckla elevernas förmåga att mer och mer självständigt planera, genomföra och utvärdera sina studier. Coachen är ansvarig för att eleverna med hjälp av sin individuella studieplan kan överblicka hela sin utbildning. I coachsamtalen går eleven tillsammans med sin coach igenom samtliga kurser, elevens mål och var eleven befinner sig i förhållande till dessa.) de olika kurserna kommer undervisande lärare jobba utifrån toerier och metoder baserade på s k formativ eller lärande bedömning. Genom detta arbetssätt tydliggörs elevens kunskapsutveckling, och medvetenheten om betygsmål och kriterier ökar. På detta sätt ökar också elevens delaktighet och ansvarsstagande över sitt eget lärande. Även genom skolans webbplattform JENSEN online kan eleven följa sin studiesituation på ett överskådligt sätt. Vårdnadshavarna har egna inlogg till plattformen vilket ger dem möjlighet att hjälpa eleverna strukturera sina studier. Genom JENSEN online kan även skolledningen samt elevens coach få sammanställningar över omdömen, frånvaro samt resultat på olika uppgifter. Förutom de löpande uppföljningarna har vi några fasta avstämningspunkter som gäller alla elever. I början av varje kurs har undervisande lärare ett målsamtal med varje elev, gällande vilka mål eleven har för respektive kurs. Ungefär vid halvtid i kursen genomförs ett prognossamtal som baseras på vad eleven presterat dittills i förhållande till både sina och de nationella målen för kursen. Vid ungefär samma tidpunkt genomförs även utvecklingssamtalet, där elevens hela studiesituation diskuteras. Innan betyget sätts genomförs ett betygssamtal. (Se även bilaga 7).Vid mitten av varje termin hålls även mitterminskonferenser där samtliga lärare som undervisar en viss elev tillsammans med skolledningen går igenom elevens kunskapsutveckling, vilka åtgärder som vidtagits och vilka ytterligare åtgärder som eventuellt kan behövas. I samband med detta meddelas även mitterminsomdömen genom samtal och skriftlig information. Inför terminsslut hålls betygskonferenser på motsvarande sätt.betygsstatistik sammanställs och presenteras för skolans ledning en gång per kvartal, dels i form av omdömen och dels i form av definitiva betyg. Betygsstatistiken ställs då i relation till tillgänglig nationell betygsstatistik samt resultat på nationella prov. Utifrån analyser av resultaten beslutas om ev åtgärder inför kommande period. t' t V ; V dit,;.tf ff Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Beskriv särskilt rutinerna för upprättande av och arbetet med åtgärdsprogram. Se bilaga 8. tot,d E1Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje läsår enligt 15 kap. 20 skollagen. Ansökningsid: Gy 2013/ Arbetsplatsförlagt lärande (APL} och gymnasial lärlingsutbildning Avser huvudmannen att erbjuda APL? 33

33 34 1a EINej Fråga 8 a till g ska endast besvaras om huvudmannen avser att erbjuda APL. t i ur 0Huvudmannen avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning. H j' f Ange vilka program där APL kommer att ingå och omfattning i antal veckor för respektive program/inriktning. ".'. d«a'stäik'd4tie APV-iatser Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa APL-platser på utbildningen på varje respektive program där APL kommer att erbjudas. Bifoga ett skriftligt underlag från tillfrågade företag som kan styrka tillgången till APL-platser. Detta bör göras genom ett intyg som visar att företagen som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna ta emot elever för APL. Se avsnitt dl Lokalt Prograinr,'Id Redogör för det lokala programrådets roll i skolenhetens APL-organisation. 8 c) 1<u) smal samt inf()) ination Redogör för hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL-platsen kopplas till kursmålen samt för hur eleverna informeras om kursmål och bedömning. Redogörelsen ska avse respektive program. Redogör för rutinerna för bedömning och betygsättning vid APL. Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt. Ansökningsid: Gy 2013/

34 35 9. Mottagande och urval Id OSkolenheten kommer att ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 skollagen. Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd. Redogör närmare för vilka elever som avses. Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för. Redogör närmare för vilka elever som avses. c) Ink lit EISkolenheten kommer att följa bestämmelserna om urval enligt 7 kap. 2-5 gymnasieförordningen. ( ) E iii Jtctlirox Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 gymnasieförordningen. Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för vilka program som avses, hur provet kommer att genomföras, vad som ingår i provet och hur resultatet ska vägas in i förhållande till betygen från grundskolan. Ansökningsid: Gy 2013/ Skolenhetens ledning och personal 10 a) keki löt 4!tft-iski av IZIFör ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Huvudmannen kommer att anställa en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 skollagen. LithH Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster för de program ansökan avser. Läsår 1 Läsår 3 Fullt utbyggd Personer Tjänster Personer Tjänster Personer Tjänster 2 1,7 2 1,7 2 1,7 35

35 36 '11,11,;,- hil Ining För undervisningen i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Övergångsbestämmelser avseende lärarlegitimation framgår av Lag (2010:801) om införande av skollagen. Undantag får göras i vissa fall. EISkolenheten kommer att följa skollagens krav på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13, skollagen. Ansökningsid: Gy 2013/ Elevhälsa 1111,,t g till hälsa Redogör för hur eleverna får tillgång till elevhälsa. Avser huvudmannen anställa personal eller överlämna uppgifterna på entreprenad? Skolsköterska samt skolläkare löses genom entreprenad.kurator och specialpedagog är anställda av huvudmannen. Ii 1)}1 it viiiiis,1? s Ange vilka funktioner inom elevhälsan som skolenhetens elever kommer att ha tillgång till. Roller utöver skolsköterska och skolläkare kommer att vara:-kurator som finns på skolan regelbundet-tillgång till specialpedagog vid behov första läsåret, och på skolan regelbundet från andra läsåret.-tillgång till skolpsykolog vid behov I i 1.1evhitisans i on Redogör för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll. Se bilaga 9. Ansökningsid: Gy 2013/ Studie- och yrkesvägledning EISkolenheten kommer att erbjuda eleverna i gymnasieskolan Studie- och yrkesvägledning (SYV) så att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses enligt 2 kap. 29 skollagen. Ansökningsid: Gy 2013/ Undervisning i modersmål. och svenska som andraspråk EISkolenheten kommer att erbjuda modersmålsundervisning enligt 15 kap. 19 skollagen. 36

36 37 f'fm.1111 Undervisning i svenska som andraspråk ska om det behövs anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål. 10Skolenheten kommer att erbjuda undervisning i svenska som andraspråk enligt 4 kap. 11 gymnasieförordningen. Ansökningsid: Gy 2013/ Lokaler och utrustning Redogör för skolenhetens planerade lokaler (ange yta och adress). Bifoga ett skriftligt underlag som visar att angivna lokalalternativ kan bli aktuella. Detta bör göras genom intyg som visar att de fastighetsföretag som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut eller sälja fastigheten. Bifoga även ritning. Se avsnitt ii i Redogör för hur skolenhetens avser att utöka befintliga lokaler (ange yta för utökningen samt för hela skolenheten och skolans adress). Pga av nedgången i elevkullarna så kommer det under överskådlig tid finnas utrymme för detta program i befintliga lokaler. ) Spe( ocit utrustning Redogör för tillgången till speciallokaler och utrustning. Ange i vilken utsträckning speciallokaler ska hyras. Om skolenheten avser att hyra speciallokaler, bifoga ett skriftligt underlag som styrker tillgången till speciallokaler och utrustning. 1(11 on (i( Skolan har redan idag ett väl etablerat samarbete med olika aktörer för att tillgodose detta behov. Skolan har egen laborationssal. Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Om huvudmannen avser att sluta avtal med närliggande skolenhet eller bibliotek, ska intyg som visar att huvudmannen kommer att få tillgång till skolbibliotek. Om skolbiblioteket inte kommer att finnas i skolenhetens lokaler ange avståndet mellan biblioteket och skolenheten. 37

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 1 KALLELSE 2012-09-20 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10 Kallelse 1 KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-27 GN-2013/84.603 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss -

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Remiss Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun Frösunda LSS AB har hos Skolinspektionen

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Remiss Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Lernia College AB

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Remiss Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun Utvecklingspedagogik

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Stockholms kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Stockholms kommun (f.d.

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) t.o.m kl.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Pedagogens/pedagogers bedömning

Pedagogens/pedagogers bedömning Utbildningsförvaltningen Pedagogisk utredning Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i blanketten fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer