Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid. 4 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid. 4 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen 2013-02-28"

Transkript

1 2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Beslutsärenden Sid 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Framtida byggnationer av Villanskolan och Nyhemsskolan 4 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag från kommunfullmäktige om hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete 2012/ /7 2013/48 6 Elevenkät december månad skolmåltiderna 2013/32 7 Rapport intern kontroll - leverantörsfakturor 2012/198 8 Svar på remiss gällande motion från Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (båda EP) om att en central grupp undersöker behov av stöd till barn med särskilda behov 9 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Jensen education College AB om godkännande som hvuudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad 2013/ /40 2

2 3 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 (3) 10 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs kommun - dnr Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs kommun 2013/ /47 12 Information från samverkansgrup FSG-BUF 2013/50 13 Anmälningar BUNAU 2013/2 14 Kurser och konferenser 2013/5 15 Övriga frågor 2013/4 3

3 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE /7 1 (1) Diarienummer Birgitta Adolfsson Barn- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen den 28 februari 2013 Ärendebeskrivning Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna budgetuppföljning per den 28 februari Förvaltningens ekonomienhet har sammanställt aktuell prognos där nämndens verksamhet förväntas visa ett ekonomiskt nollresultat vid årets slut. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 4 mars 2013 Budgetuppföljning per den 28 februari 2013 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet beslutar Att godkänna aktuell budgetuppföljning per den 28 februari 2013, samt överlämna densamma till kommunstyrelsen. Tony Mufic Förvaltningschef Birgitta Adolfsson Ekonom Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 4

4 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE /32 1 (1) Diarienummer Kerstin Björkäng Wirehed Barn- och utbildningsnämnden Elevenkät december månad skolmåltiderna Ärendebeskrivning Tekniska kontorets kostenhet har sammanställt en enkätundersökning gällande skolmaten Enkäten genomförs en gång per år. Eleverna får svara på olika frågor om till exempel, nöjdhet med skolmaten, kryddning, specialkost och trivsel och stämning i skolrestaurangen. Resultatet är i stort sett lika som för 2011, det som skiljer är att Rönneskolans elever är mer positiva till maten och en procent fler uppger att de äter 4-5 dagar per vecka. Däremot klagar fler på köer i matsalar på grund av schemaläggning. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 8 februari 2013 Skrivelse från kostenheten, daterad 1 februari 2013, inklusive enkätresultat Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Tony Mufic Förvaltningschef Kerstin Björkäng Wirehed Utredningssekreterare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 5

5 6 Elevenkät december månad skolmåltiderna 6

6 7 Enkäten är utskickad med Fronter till varje elev. Påminnelse utskickad men ändå har knappt 30 % av eleverna svarat. Svarat har: Förskoleklass 1 % Årskurs % Årskurs % Årskurs % Rönnegymnasiet 11 % Valhall College 1 % 77 % av eleverna är nöjda med maten, fördelat på: Förskoleklass 0 % Årskurs % Årskurs % Årskurs % Rönnegymnasiet 70 % Valhall College 0 % Förskoleklass och Valhall College är så få elever som svarat så det går ej att få ut statistik. 93 % av eleverna äter 4 5 dagar/vecka 45 % av eleverna klagar på köer i matsalen. Schemaläggning av lunchrasten problem på hälften av skolorna. Elever önskar sig: Pizza, hamburgare, tacos, pommes, tunna pannkakor, oxfilé, fläskfilé och desserter varje vecka. Udda önskemål: Grönkålssoppa, fiskbullar, dillkött, lammgryta mm Elever på Rönnegymnasiet önskar på fredagar när soppa serveras en kraftigare maträtt som alternativ rätt på grund av att eleverna går i skolan till klockan Kocken på Rönnegymnasiet kommer från och med februari månad erbjuda pastagratäng till alternativ för att se hur stor efterfrågan är Gunilla Larsson 7

7 8 8

8 9 9

9 10 10

10 11 11

11 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /198 Marita Johansson Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av intern kontroll leverantörsfakturor Ärendebeskrivning Enligt planen för intern kontroll för verksamhetsåret 2012 ska intern kontroll genomföras på bland annat leverantörsfakturor. En intern kontroll avseende detta gjordes i september 2012 och redovisades för nämnden. Då kontrollen uppvisade ett stort antal fel beslöt nämnden vid sitt sammanträde den 25 oktober 2012, 103, att en återkoppling ska göras till nämnden inom tre månader. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 25 januari 2013 Utredning Ny intern kontroll avseende leverantörsfakturor, med föregående intern kontroll inom parantes, påvisar följande: 2 fakturor saknade deltagarförteckning (9 stycken) 4 fakturor saknade syfte (2 stycken) 5 fakturor saknade kvitto (8 stycken) 3 fakturor hade felaktig attest, dvs. där attestanten själv hade deltagit (9 stycken) 0 fakturor hade fel avdrag för leasingmomsen (4 stycken) 0 fakturor hade betalats med faktura-/expeditions- och orderavgift (3 stycken) Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna rapport gällande intern kontroll av leverantörsfakturor Tony Mufic Förvaltningschef Marita Johansson Handläggare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 12

12 13 TJÄNSTEUTLÅTANDE /12 1 (2) Diarienummer Tony Mufic Barn- och utbildningsnämnden Svar på remiss gällande motion från Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (båda EP) om att en central grupp undersöker behov av stöd till barn med särskilda behov Ärendebeskrivning Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (båda EP) inkom till kommunen den 21 november 2012 med en motion om att införa en central grupp som inventerar behovet och fördelar resurserna av särskilt stöd till barn med särskilda behov till de olika rektorsområdena. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 7 april Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 27 februari 2013 Motion från Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (båda EP) Utredning Barn och utbildningsnämndens fördelning av resurser till rektorsområdena är bredare och mer differentierad än en fördelning efter antal elever per skola. Förutom en grundfördelning i en så kallad elevschablon riktas resurser på följande sätt för att alla elever ska uppnå målen för grundskolan. Tilläggsbelopp till rektorsområdet utifrån föräldrars utbildningsnivå, Riktat stöd till rektorsområdet till individ/grupp, Elevhälsans bedömning-beteendeproblematik, Fysiska funktionsnedsättningar, Individintegrering-grundsärskolan, Introduktionsklasser-utländsk härkomst, Svenska som andraspråk och modersmål, Läsa, skriva och räkna, riktade resurser till år 1-3, En dator per elev från år 1-år 3 gymnasiet, Skoldatortek, Resursskolor/särskild undervisningsgrupp, år 1-5 och 6-9 Elevhälsans personal riktar tid till rektorsområdet, psykologer, kuratorer och specialpedagoger. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 13

13 14 TJÄNSTEUTLÅTANDE /12 2 (2) Diarienummer Det är rektors ansvar att utifrån de ovan fördelade resurserna sätta en organisation och internt fördela resurser, (tid, pengar, kompetens) på ett sådant sätt att alla elever uppnår målen för grundskolan. Om någon elev inte når målen är det rektors ansvar att utreda om särskilt stöd och vid behov upprätta åtgärdsprogram. Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter. Skolväsendet i Ängelholm var en av de granskade kommunerna, Dnr. 2012/165, Skolinspektionsbeslut den 13/ Skolinspektionen bedömer att Ängelholm har ett resursfördelningssystem som bidrar till att jämna ut skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förvaltningens uppfattning är att nuvarande resursfördelningssystem och organisation beaktar i sin grundkonstruktion en generell fördelning efter antal elever, men även en fördelning efter faktiska behov av särskilt stöd. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen utifrån att nuvarande resursfördelningssystem och organisation beaktar faktiska behov av särskilt stöd. Tony Mufic Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 14

14 15 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /567 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Mats.Ulfwingergengelholm.se Remiss av motion för yttrande Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Asa Herbst Syfte: Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (EP) har inkommit med motion om att införa en central grupp som inventerar behovet och fördelar resurserna av särskilt stöd till barn med särskilda behov till de olika rektorsområdena. Beslut: Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 7 april Kommunstyrelsen Asa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ångelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Angelholm 15 Telefon Fax E-post Internet

15 16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ÄNGLIAIOLAIN K()%1.1 Kommunfullmäktige KF 242 Dnr 2012/567 Motion från Stig Andersson (EP) och Ulrika Rosqvist Lindahl (EP) om att central grupp undersöker behov av stöd till barn med särskilda behov Ärendebeskrivning Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (båda EP) föreslår att en central grupp införs som inventerar behovet och fördelar resurserna av särskilt stöd till barn med särskilda behov. Beslutsunderlag Motion från Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl om en central grupp för inventering och fördelning av resurser för särskilt stöd till rektorsområdena, inkommen den 21 november 2012 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunsekreteraren Just. sign. Utdragsbestyrkande 16

16 17 Ängelholm Motion Central grupp som undersöker behov av särskilt stöd I dagens skola är det svårt att följa skollagen då det gäller elever i behov av särskilt stöd. Vissa skolor har en större andel elever med särskilda behov medan andra skolor inte har lika stor andel. Då resurserna fördelas efter antalet elever på skolorna och inte efter behov, slår det hårt mot de skolor som har en större andel av dessa elever. Ett sätt att komma till rätta med detta problem är att bilda en central grupp som sen inventerar varje rektorsområdes behov och därefter fördelar resursstödet till de olika skolorna. Specialpedagogerna på varje skola kan vara denna grupp behjälplig genom att lista de elever som finns och även nya som dyker upp under vägen. Genom att titta över behovet i de olika rektorsområdena kan man omfördela stödet rättvist och därmed också se till att varje rektorsområde lättare kan följa det som står i skollagen. EngelholmsPartiet föreslår därför kommunstyrelsen att besluta: - om införande central grupp som inventerar behovet och fördelar resurserna av särskilt stöd till barn med särskilda behov till de olika rektorsområdena. 4(dte"-- IJlrika Ängelholm den 4 november _,,,,,1676ekee Rosqvist Lindahl 17

17 18 TJÄNSTEUTLÅTANDE /40 1 (2) Diarienummer Kerstin Björkäng Wirehed Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Jensen education College AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad (Dnr 2013: 922) Ärendebeskrivning Skolinspektionen har remitterat rubricerad ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad för yttrande från Ängelholms kommun. Remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen till handa senast den 26 april Till remissen har Skolinspektionen bilagt information riktad till kommunerna Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor om Skolinspektionens och kommunernas olika roller vid etablering av fristående skolor inklusive checklista. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 28 februari 2013 Remiss från Skolinspektionen inklusive ansökan från Jensen education College AB Utredning Ansökan från Jensen education College AB gäller en utökning av befintlig skolenhet från och med läsåret 2014/2015. Ansökan avser följande nationella program och inriktning: Nationellt program Inriktning Antal elever per läsår Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och samhälle Läsår 1: 32 Läsår 2: 32 Läsår 3: 32 Fullt utbyggd verksamhet år 2016 med 96 elever Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 18

18 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE /40 2 (2) Diarienummer Genom samarbetsorganet Skåne Nordväst har kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga ingått ett samverkansavtal för gymnasieskolan från år Denna samverkan innebär att eleverna fritt kan söka alla utbildningar i nordvästra Skåne och bli mottagna som förstahandssökande. Vidare syftar avtalet till att parterna tillsammans ska stödja och utveckla utbildningar som gynnar regionens utveckling. Samverkan har utvecklats att omfatta gymnasieskolorna i hela Skåne och 2007 tecknades ett nytt samverkansavtal med målsättning att stärka och utveckla hela Skåne till en attraktiv gymnasieregion. I Helsingborgs stad bedriver Skol- och fritidsförvaltningen analys och utredningsarbeten i nära samverkan med kommunerna i Skåne Nordväst i syfte att möta elevtalsminskningen de närmaste åren till flöjd av de demografiska förändringarna. Genom samarbetet mellan kommunerna skapas förutsättningar för att erbjuda ungdomarna samtliga nationella program med brett utbud av inriktningar. Vid etablering av fler anordnare av gymnasieutbildningar i regionen uppstår kostnader för omställning, som, p.g.a. osäkerheten kring förutsättningar och underlag för beräkningen är svåra att kalkylera. I övrigt hänvisas till de konsekvensbeskrivningar som görs av Helsingborgs stad när det gäller etablering av ytterligare fristående gymnasieskolor i regionen. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse remissen besvarad med hänvisning till ovanstående redovisning, samt i övrigt avstå från att lämna ytterligare synpunkter på ansökan från Jensen education College AB Tony Mufic Förvaltningschef Kerstin Björkäng Wirehed Utredningssekreterare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 19

19 20 261?Ad Till berörda kommuner (1) Dnr 2013:922 Ansökan från Jensen education College AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad Jensen education College AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad fr.o.m. läsåret 2014/15. Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 26 april Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. E-postadress: Vänligen ange diarienummer 2013:922 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar skall ett yttrande per ansökan märkt med ansökans diarienummer skickas in. På Skolinspektionens vägnar Kerstin Haster Undervisningsråd Bilaga Ansökan från Jensen education College AB Information från Skolinspektionen Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående skolor Kopia till Jensen education College AB Postadress: Box 23069, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: Fax:

20 21 Januari (4) Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor - Om Skolinspektionens och kommunernas olika roller vid etablering av fristående skolor Inledning Skolinspektionen har fått in en ansökan om att få starta eller utöka verksamheten vid en fristående gymnasieskola/gymnasiesärskola i er kommun eller i en till er närliggande kommun. Vi vill därför få ett yttrande från er om vilka konsekvenser en eventuell etablering av den sökta utbildningen vid en fristående skola skulle få för den kommunala skolan. Det kan till exempel gälla ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser. För ansökningar om gymnasieskola/gymnasiesärskola skickas förfrågan om yttrande till lägeskommun och närliggande kommuner. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid en fristående skola skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Kommunens roll Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en etablering. Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid den fristående skolan. Effekterna ska gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex år. Det framgår av förarbetena att det är viktigt att bedöma om en etablering av en fristående gymnasieskola/gymnasiesärskola medför att kommunens eller en samverkande kommuns möjligheter att erbjuda t.ex. alla inriktningar av ett nationellt program kraftigt begränsas. Vidare kan en etablering leda till att förutsättningarna för den kommunala gymnasieskolan/gymnasiesärskolan att fortsätta att erbjuda ett nationellt program försvinner. Hänsyn ska även tas till de ekonomiska konsekvenserna för det kommunala skolväsendet vid en nyetablering. Konsekvenserna ska avse förhållanden på lång sikt. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning bör kommunen till sin konsekvensbeskrivning bifoga följande om ansökan avser gymnasieskola: Skolinspektionen. Box 23069, Stockholm. Telefon:

21 22 2 (4) Befolkningsprognos för den ålderskategori av elever i kommunen som skulle vara aktuell för den sökta skolan. Prognosen ska minst innefatta kommande fem år, helst tio år. Beskrivningen bör även visa vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser den planerade fristående skolan skulle få för kommunens skolväsende. Om ansökan avser gymnasiesärskola bör kommunen utöver ovanstående även bifoga följande: Preliminär antagningsstatistik antal platser, antal antagna på befintliga program i gymnasiesärskolan i kommunen. Statistiken bör avse både kommunala och fristående program. Information om andel elever från närliggande kommuner som går i skola i lägeskommunen. Information om antal elever som läser på utbildningar i annan kommun än lägeskommunen, samt vilka utbildningar dessa läser. Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober Vi kommer att behöva begära in den slutliga antagningsstatistiken när denna har kommit i juli. Skolinspektionen skulle vara tacksam om kommunen kan skicka över den Slutgiltiga antagningsstatistiken när denna är fastställd. Om detta inte är möjligt behöver vi kontaktuppgifter till personer med tillgång till statistiken som kan nås under juli månad. Skolinspektionens roll Skolinspektionens ska enligt 2 kap. 5 skollagen (2010:800) lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen om utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Källor 2 kap 5. skollagen (2010:800). Proposition (1995/96:200) Fristående skolor m.m., sid samt sid Bilaga: Checklista över bilagor som bör bifogas till kommunyttrande Skolinspektionen. Box 23069, Stockholm. Telefon:

22 23 Januari (4) Bilaga 1 - Checklista över bilagor och till kommunyttrande Markera de bilagor som bifogats yttrandet. Underlag Förklaring Eventuell kommentar från kommunen Bilagenummer Elevunderlag för sökt skola i kommunen innevarande läsår och ett antal år framöver. Eventuella elevflöden över kommungränsen. Kontaktuppgifter till antagningsenhet där den slutliga antagningsstatistiken kan hämtas under sommaren. Publiceras efterfrågade antagningsuppgifter på en webbplats, ange även adressen till denna. Befolkningsprognos för den ålderskategori av elever i kommunen som skulle vara aktuell för den sökta skolan. Prognosen skall minst innefatta kommande fem år, helst tio år. Information om andel elever från närliggande kommuner som går i skola i lägeskommunen. Information om antal elever som läser i utbildningar i annan kommun än lägeskommunen, samt vilka utbildningar dessa läser. Skicka gärna uppgifter på den slutliga statistiken när den är klar om denna inte publiceras på en öppen webbplats. Skolinspektionen. Box 23069, Stockholm. Telefon:

23 . 24 Eventuella övriga uppgifter Sökandestatistik för gymnasiesärskoleutbildningar. Preliminär antagningsstatistik per utbildning i gymnasiesärskolan: - antal sökande - antal platser - antal antagna Statistiken bör avse både kommunala och fristående utbildningar i gymnasiesärskolan. Statistiken bör även vara uppdelad på respektive inriktning inom utbildningen om detta är möjligt. Skolinspektionen. Box 23069, Stockholm. Telefon:

24 25 Ansökningsid: Gy 2013/ konlowl, Helsingborgs stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). Ansökningsid: Gy 2013/ Skolenheten och sökanden 1 ) Skolenhetens adr :suppgifter Skolenhetens namn JENSEN gymnasium Helsingborg Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola, ange endast vid utökning. Gasverksgatan 9, Helsingborg Webba dress E-po,,tadi ens 'i uicioh Mohil enf, Jensen education College AB Aktiebolag

25 26 t/td(1 11/1 4 "- ;, (1 1 1)( gall (q I Box , Stockholm (1}11,u1; plotkt sid;idllien iu fv5j, pur Sökanden lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter (exklusive personnummer) får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej el) Sa.) kanclens kontaktperson Kontaktpersonens behörighet att företräda sökanden bekräftas genom att en fullmakt i bifogas till ansökan, se avsnitt 17. Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med kontaktpersonen eller annan behörig företrädare. Om kontaktperson ändras, ska detta anmälas till berörd handläggare. Ett byte av kontaktperson måste bekräftas genom en ny fullmakt från sökanden. Nolltid:11w' sonens Mikael Carstensen L-postadress Telefon Mobil i t' 4' dr i V i) ilp; dt - peroittiamil Kontaktpersonen lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. IZIMedges Medges ej Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja0Nej

26 27 P :('S Itin (i(t g2,aiiilef n wt, I P, e n(', n,'a namn NOV; 297 'ten. '[ I En kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen (2010:800). Om ja redogör för ägandeförhållandena, bestämmanderätten, det rättsliga inflytandet över verksamheten, orsakerna till att samverkan är nödvändig för att verksamheten ska komma till stånd samt vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. Ansökningsid: Gy 2013/ Planerad verksamhet 2 a) Al gt- k( le 'ten kon t r att ha någon av ne( a ulk inriktningar. Waldorf Konfessionell. Observera att undervisningen vid fristående skolor ska vara icke-konfessionell. Verksamheten i övrigt får ha konfessionell inriktning. Redogör för det konfessionella inslagen i utbildningen. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. 2 h) Lät ()platt För den planerade verksamheten kommer Läroplan gör gymnasieskolan 2011 att gälla. En fristående skola kan ha egna dokument som komplement till den nationella läroplanen under förutsättning att innehållet inte står i strid med den nationella läroplanen. Skolenheten kommer att använda egna dokument som komplement till Läroplan för gymnasieskola Dessa ska bifogas, se avsnitt 17. Ange om ansökan avser särskilda varianter, riksrekrytering, riksrekryterande idrottsutbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning. En ansökan ska då även göras på Skolverkets webbplats och skickas in till Skolinspektionen senast den 31 januari:http://forms.skolverket.se/orbeon/ansokanforms/start Da, ansökan avser särskilda varianter, riksrekrytering, riksrekryterande idrottsutbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning. Ansökningsid: Gy 2013/

27 28 3. Sökta utbildningar ) A ng!' I 1 1 p. 1.) i al» ocl i i ril 1 i ra; I ti VG 1 1 I i Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och samhälle, ot 1, t"!t. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår ) planet at a tal Ch:1 1 Cl' vid ltilit ut )vggd verksa t het -- t viltget detta inti ältar, Vid utökning ange antal elevei enbart för den/de tithi ningunlut bildningarna: Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet Ansökningsid: Gy 2013/ Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. En generell beskrivning av exempelvis befolkningsprognos eller antagningsstatisk från kommunens gymnasieskola utgör inte en tillräcklig grund för att styrka en elevprognos. Se avsnitt 17. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning bör följande framgå av ansökan: Under läsåret 2012/2013 har vi vid gymnasiemässor och öppna hus frågat eleverna om de har saknat någon utbildning hos oss. Dvs om det finns något program som vi inte har, men som är deras förstahandsval.därefter har vi ställt frågan om de skulle välja JENSEN gymnasium om vi hade det programmet.fram till det preliminära valet öppnade så hade 54 elever svarat att de skulle välja JENSEN gymnasium om vi hade Naturvetenskapliga programmet inriktning naturvetenskap och samhälle. Ansökningsid: Gy 2013/

28 29 5. Skolenhetens och huvudmannens rutiner Fråga 5 a till c ska endast besvaras vid en nyetablering. Vid utökning ska dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten bifogas ansökan. Se avsnitt 17. ;11iiet',1 if' Redogör för huvudmannens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Av redogörelsen ska det framgå hur huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planerar att följa upp och utveckla utbildningen. 5 te Y, [thightiåt (911)(1,-, ii/vc Redogör för skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Av redogörelsen ska det framgå hur rektorn systematiskt och kontinuerligt planerar att följa upp och utveckla utbildningen. - dokumentation Huvudmannen och rektorn kommer att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet enligt 4 kap. 6 skollagen. 5 cl) Rutiner tör idagornålsitantering Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Redogör för hur arbetet gällande att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen kommer att genomföras. Vi har en klagomålshantering som finns tillgänglig på skolans hemsida samt på JENSEN online (en webbaserad lär- och kommunikationsplattform) för att den ska vara lättillgänglig för elever och deras vårdnadshavare. Där uppmuntras man att lämna sitt klagomål eller sina synpunkter direkt till ansvarig rektor, till den lärare som är ansvarig eller coach. Klagomålen kan framföras antingen muntligt i direkta möten eller via telefon, skriftlig via e-post eller i vanligt brev alternativt via ett formulär på skolans hemsida. Klagomålen kan framföras anonymt men då kan avsändaren inte räkna med att få någon personlig återkoppling. När en elev eller vårdnadshavare har lämnat in sitt klagomål ska de få en bekräftelse inom 7 dagar på att vi har tagit emot det och vem som kommer att hantera det. Ansvarig person kommer sedan att utreda klagomålet och följa upp det med anmälaren.) samtliga formella dokument såsom åtgärdsprogram finns en besvärshänvisning med som tydliggör för elever och vårdnadshavare hur de ska gå tillväga om de inte är nöjda med skolans beslut. I första hand hänvisas eleven och vårdnadshavarna till rektor men kontaktuppgifter finns även direkt till Skolväsendets överklagandenämnd.om klagomålet rör t ex kränkning eller stora kvalitetbrister meddelas huvudmannen direkt av skolans rektor. I mindre allvarliga fall redogör rektor för detta i sin till huvumannen månatliga rapport. Redogör för vilka forum för samråd för elever som kommer att finns vid skolenheten. 29

29 30 På JENSEN gymnasium ser vi det som självklart att både elever och vårdnadshavare ska vara delaktiga i utformning och utvecklig av våra utbildningar. Vi arbetar ständigt med att kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet för bästa möjliga måluppfyllelse för varje elev.för eleverna finns följande forum för information och inflytande:- Vid kursstart är eleverna delaktiga i planering av arbetsformer/arbetssätt och examinationsformer.- Klassråd varannan vecka- Elevvalda elevråd varje månad- Programråd två gånger per termin- Kostråd två gånger per termin- Skolråd varje termin- Anonyma skol- och kursenkäter två gånger per termin- Utvecklingssamtal varje termin- Löpande information om skolan, kurser samt t ex frånvaro via JENSEN online, en webbaserad lär- och kommunikationsplattform.- KlagomålsrutinernaUtöver dessa forum så har varje medarbetare individuella e-postadresser samt telefonnummer, genom vilka både elever och vårdnadshavare löpande kan lämna eller begära information. hg te ElSkolenheten kommer att utarbeta ordningsregler där elevernas ges delaktighet enligt 5 kap. 5 skollagen. ()t. i i :3 ;ii i 13 eii )1 i ( 1) i Il p, Fråga 5 g ska endast besvaras vid en nyetablering. Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 17. EIHuvudmannen avser att varje år upprätta en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 skollagen (besvaras vid nyetablering). 5 h) Skyldig, et mäla tttt. c-da c c11 idi garsd3er i i t Iii, 1h 1uJc_, Redogör för huvudmannens rutiner och arbete med att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Handlingsplan vid diskriminering och kränkande behandling - Personal som fått kännedom om kränkningen anmäler omedelbart till skolledningen. Ansvarig: Alla medarbetare- Rektor informerar huvudmannenansvarig:rektor- Skolledare beslutar om vem som är bäst lämpad att kalla berörd elev/elever samt vårdnadshavare för att inleda utredning kring händelse.ansvarig: Rektor- Skola och familj kommer tillsammans, vid ett möte med lämplig personal, överens om relevanta åtgärder. Händelseförloppet utreds och åtgärder planeras enligt utredningsmallen.ansvarig: Rektor - Rektor ansvarar efter mötet om att berörd personal får information om händelsen samt riktlinjer för hur de ska agera. Ansvarig: Rektor- Berörda elever erbjuds stödsamtal med elevhälsan inom en vecka. Ansvarig: Rektor för erbjudande samt elevhälsan för utförande. - Uppföljning och utvärdering (samt eventuellt beslut om nya åtgärder) genomförs tillsammans med samtliga inblandade elever och vårdnadshavare utifrån de vidtagna åtgärderna senast inom tre veckor. Ansvarig: Rektor- Om det inte skett förändring kan det bli aktuellt att vidta mer formellt disciplinära åtgärder för den som utfört kränkningen och i yttersta fall avstängning från skolan. Även om kränkningen upphört så är det av stor vikt att berörda elever följs upp vid ytterligare minst ett tillfälle. Ansvarig: Rektor- Vid problematik i klassen med otrygghet, kränkande jargong, utanförskap, ordning och arbetsro ska det upprättas en klassinriktad handlingsplan utifrån specifik problematik. Rektor ansvarar för att handlingsplanen upprättas samt att berörd personal involveras i arbetet. Ansvarig: Rektor- Om 30

30 31 ärendet gäller diskriminering och/eller kränkande behandling mellan lärare och elev ansvarar rektor för dokumentation, utvärdering och uppföljning. Ansvarig: Rektor- Grova fall av kränkande behandling och bruk av våld under skoltid polisanmäls. Ansvarig: Rektor- Vid grova fall av kränkande behandling och bruk av våld utanför skoltid uppmanas elever att göra en polisanmälan.ansvarig: Rektor 1,,a1( h;,nt(linr IZIRektorn kommer att se till att vårdnadshavare underrättas samma dag om eleven utan giltigt skäl uteblir från obligatorisk verksamhet enligt 15 kap. 16 skollagen. IZIHuvudmannen kommer att skicka in slutbetygen till lägeskommunen enligt 29 kap. 18 skollagen. Ansökningsid: Gy 2013/ Programfördjupning och individuella valet,(.1 inom p; ogi amlot (ljupning Ellnom ramen för varje nationellt program kommer skolenheten att erbjuda ett antal kurser som programfördjupning i enlighet med de förskrifter som Skolverket meddelat enligt 4 kap. 5-6 gymnasieförordningen (2010:2039). 1)) } i 't indivi(iliciia Videt EiSkolenheten kommer inom ramen för det individuella valet erbjuda de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på grundnivå för elever på yrkesprogram. Eleverna på samtliga program kommer att ha rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen och minst en kurs i estetiska ämnen inom det individuella valet enligt 4 kap. 7 gymnasieförordningen. Ansökningsid: Gy 2013/ Utbildning [1)(1 1 Redogör för hur undervisningen kommer att genomföras och vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen. Undervisningen karaktäriseras av vårt koncept "Träning för verkligheten". Kortfattat består det bl a av till exempel regelbunden/daglig fysisk aktivitet, mental träning, coachning, koncentrationsläsning, effektiva skoldagar, starkt elevinflytande och verklighetsanknytning i undervisningen. Oavsett kurs och program läggs stor vikt vid att träna på de generella kompetenser som är avgörande för att lyckas i sina studier såväl i gymnasiet som längre fram samt i arbetslivet.arbetsformer i undervisningen anpassas utifrån respektive undervisningsgrupp och elevernas förutsättningar och önskemål. Genom rektors och kollegors lektionsbesök kvalitetssäkrar och utvecklar vi vår undervisning. Inom affärsområdet JENSEN gymnasium har vi också inlett ett arbete med s k "learning lessons".examensmålen för programmet genomsyrar hela utbildningen i så väl 31

31 32 gymnasiegemensamma som programgemensamma ämnen och inriktningskurser. Vi strävar mot att variera undervisningssätt och former för kunskapsredovisning så mycket som möjligt. Dels för att tillgodose elevernas behov av att lära sig och visa sina kunskaper på olika sätt och dels för att de ska få träna på så många som möjligt av de arbetsformer de kommer att möta i framtiden. Både undervisningen och coachens arbete kännetecknas av tydlig och regelbunden återkoppling. Vi är måna om att hela tiden tydliggöra de mål vi arbetar mot, var eleven befinner sig och vad som behöver utvecklas för att ta nästa steg. I detta arbete använder vi oss av s k formativ eller lärande bedömning. Utgångspunkten är att stötta och utmana varje enskild elev så att han eller hon, utifrån sin egen nivå, utvecklas så långt som möjligt. För att undvika en alltför stor ämnessplittring koncentrationsläser vi vissa av utbildningens kurser och förlägger studierna till en termin istället för ett år. Redogör för hur skolenheten kommer att arbeta med värdegrundsfrågor samt de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen. Beskriv hur värdegrundsarbetet kommer att genomsyra verksamheten. Vår verksamhet genomsyras av att eleverna på olika sätt har demokratiskt inflytande över sin studiesituation. Se mer om inflytande under pkt 5c.Genom att i undervisningen arbeta med tydliga och konkretiserade mål kopplat till formativ/lärande bedömning tror vi att eleverna, genom att vara medvetna om sin egen kunskapsutveckling, kommer att ta ansvar för sina studier samt ha en lust att lära.när det gäller människors egenvärde är det något som vi uttalat arbetar mycket medvetet med, bl a genom vårt koncept Träning för verkligheten. Dels har vi ordningsregler som utarbetats tillsammans med eleverna, och till det kopplat en konskevenstrappa för avvikande beteenden. Dels arbetar vi genom bl a vår dagliga mentala träning med att bygga upp och stärka elevernas självkänsla och självförtroende. Våra elever tränas också i att successivt ta mer och större ansvar för både sina egna studer och vå rgemensamm miljö under sina tre år som de studerar hos oss.genom olika gruppstärkande aktiviteter under de veckovisa coachtiderna, samt genom olika värderingsövningar under desamma, fostras eleverna i att lära känna, förstå och respektera sina klass- och skolkamrater. Målet är att eleverna ska känna finna sin roll och känna samhörighet både med sin klass och hela skolans elever. Genom att representera skolan som aspiranter (i år 1) och sedermera ambassadörer (i år 2 och 3) får eleverna också träna på att i olika sammanhang möta och umgås med personer, både yngre/jämngamla/äldre, utanför skolan. L'Hc.56: Redovisa hur eleverna i gymnasieskolan kommer att få inflytande över utbildningen. Eleverna har stort inflytande över sin utbildning och görs delaktiga i planeringen av kurserna. De ges också möjlighet att hela tiden utvärdera sin utbildning genom de anonyma enkäter som genomförs fyra gånger per läsår. Där beskriver eleverna vad de anser behöver utvecklas/förändras och tillsammans med sin klass och sina lärare tar de fram åtgärder kopplade till såväl undervisningen som skolan som helhet. Det är också viktigt att skolledningens representanter är lättillgängliga för alla elever, och ofta finns med bland eleverna på lektioner och raster.varje klass väljer representanter till elevrådet. Klassråd genomförs en gång per månad under den schemalagda coachtid som varje klass har. Därefter samlas elevrådet för att behandla de frågor som respektive klass lyfter fram. Rektor har regelbundna möten med elevrådet.varje program kommer att ha ett programråd bestående av bl a elev- och lärarrepresentanter. Där behandlas frågor som är av vikt för respektive program. 32

32 33 (.1j Ktth, (At Redogör för hur man vid skolenheten kommer att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Varje elev har under hela gymnasietiden stöd av en coach som följer och stöttar elevens utveckling. Eleverna träffar regelbundet sin coach, både enskilt och i grupp. Ett syfte med coachningen är att utveckla elevernas förmåga att mer och mer självständigt planera, genomföra och utvärdera sina studier. Coachen är ansvarig för att eleverna med hjälp av sin individuella studieplan kan överblicka hela sin utbildning. I coachsamtalen går eleven tillsammans med sin coach igenom samtliga kurser, elevens mål och var eleven befinner sig i förhållande till dessa.) de olika kurserna kommer undervisande lärare jobba utifrån toerier och metoder baserade på s k formativ eller lärande bedömning. Genom detta arbetssätt tydliggörs elevens kunskapsutveckling, och medvetenheten om betygsmål och kriterier ökar. På detta sätt ökar också elevens delaktighet och ansvarsstagande över sitt eget lärande. Även genom skolans webbplattform JENSEN online kan eleven följa sin studiesituation på ett överskådligt sätt. Vårdnadshavarna har egna inlogg till plattformen vilket ger dem möjlighet att hjälpa eleverna strukturera sina studier. Genom JENSEN online kan även skolledningen samt elevens coach få sammanställningar över omdömen, frånvaro samt resultat på olika uppgifter. Förutom de löpande uppföljningarna har vi några fasta avstämningspunkter som gäller alla elever. I början av varje kurs har undervisande lärare ett målsamtal med varje elev, gällande vilka mål eleven har för respektive kurs. Ungefär vid halvtid i kursen genomförs ett prognossamtal som baseras på vad eleven presterat dittills i förhållande till både sina och de nationella målen för kursen. Vid ungefär samma tidpunkt genomförs även utvecklingssamtalet, där elevens hela studiesituation diskuteras. Innan betyget sätts genomförs ett betygssamtal. (Se även bilaga 7).Vid mitten av varje termin hålls även mitterminskonferenser där samtliga lärare som undervisar en viss elev tillsammans med skolledningen går igenom elevens kunskapsutveckling, vilka åtgärder som vidtagits och vilka ytterligare åtgärder som eventuellt kan behövas. I samband med detta meddelas även mitterminsomdömen genom samtal och skriftlig information. Inför terminsslut hålls betygskonferenser på motsvarande sätt.betygsstatistik sammanställs och presenteras för skolans ledning en gång per kvartal, dels i form av omdömen och dels i form av definitiva betyg. Betygsstatistiken ställs då i relation till tillgänglig nationell betygsstatistik samt resultat på nationella prov. Utifrån analyser av resultaten beslutas om ev åtgärder inför kommande period. t' t V ; V dit,;.tf ff Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Beskriv särskilt rutinerna för upprättande av och arbetet med åtgärdsprogram. Se bilaga 8. tot,d E1Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje läsår enligt 15 kap. 20 skollagen. Ansökningsid: Gy 2013/ Arbetsplatsförlagt lärande (APL} och gymnasial lärlingsutbildning Avser huvudmannen att erbjuda APL? 33

33 34 1a EINej Fråga 8 a till g ska endast besvaras om huvudmannen avser att erbjuda APL. t i ur 0Huvudmannen avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning. H j' f Ange vilka program där APL kommer att ingå och omfattning i antal veckor för respektive program/inriktning. ".'. d«a'stäik'd4tie APV-iatser Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa APL-platser på utbildningen på varje respektive program där APL kommer att erbjudas. Bifoga ett skriftligt underlag från tillfrågade företag som kan styrka tillgången till APL-platser. Detta bör göras genom ett intyg som visar att företagen som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna ta emot elever för APL. Se avsnitt dl Lokalt Prograinr,'Id Redogör för det lokala programrådets roll i skolenhetens APL-organisation. 8 c) 1<u) smal samt inf()) ination Redogör för hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL-platsen kopplas till kursmålen samt för hur eleverna informeras om kursmål och bedömning. Redogörelsen ska avse respektive program. Redogör för rutinerna för bedömning och betygsättning vid APL. Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt. Ansökningsid: Gy 2013/

34 35 9. Mottagande och urval Id OSkolenheten kommer att ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 skollagen. Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd. Redogör närmare för vilka elever som avses. Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för. Redogör närmare för vilka elever som avses. c) Ink lit EISkolenheten kommer att följa bestämmelserna om urval enligt 7 kap. 2-5 gymnasieförordningen. ( ) E iii Jtctlirox Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 gymnasieförordningen. Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för vilka program som avses, hur provet kommer att genomföras, vad som ingår i provet och hur resultatet ska vägas in i förhållande till betygen från grundskolan. Ansökningsid: Gy 2013/ Skolenhetens ledning och personal 10 a) keki löt 4!tft-iski av IZIFör ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Huvudmannen kommer att anställa en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 skollagen. LithH Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster för de program ansökan avser. Läsår 1 Läsår 3 Fullt utbyggd Personer Tjänster Personer Tjänster Personer Tjänster 2 1,7 2 1,7 2 1,7 35

35 36 '11,11,;,- hil Ining För undervisningen i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Övergångsbestämmelser avseende lärarlegitimation framgår av Lag (2010:801) om införande av skollagen. Undantag får göras i vissa fall. EISkolenheten kommer att följa skollagens krav på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13, skollagen. Ansökningsid: Gy 2013/ Elevhälsa 1111,,t g till hälsa Redogör för hur eleverna får tillgång till elevhälsa. Avser huvudmannen anställa personal eller överlämna uppgifterna på entreprenad? Skolsköterska samt skolläkare löses genom entreprenad.kurator och specialpedagog är anställda av huvudmannen. Ii 1)}1 it viiiiis,1? s Ange vilka funktioner inom elevhälsan som skolenhetens elever kommer att ha tillgång till. Roller utöver skolsköterska och skolläkare kommer att vara:-kurator som finns på skolan regelbundet-tillgång till specialpedagog vid behov första läsåret, och på skolan regelbundet från andra läsåret.-tillgång till skolpsykolog vid behov I i 1.1evhitisans i on Redogör för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll. Se bilaga 9. Ansökningsid: Gy 2013/ Studie- och yrkesvägledning EISkolenheten kommer att erbjuda eleverna i gymnasieskolan Studie- och yrkesvägledning (SYV) så att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses enligt 2 kap. 29 skollagen. Ansökningsid: Gy 2013/ Undervisning i modersmål. och svenska som andraspråk EISkolenheten kommer att erbjuda modersmålsundervisning enligt 15 kap. 19 skollagen. 36

36 37 f'fm.1111 Undervisning i svenska som andraspråk ska om det behövs anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål. 10Skolenheten kommer att erbjuda undervisning i svenska som andraspråk enligt 4 kap. 11 gymnasieförordningen. Ansökningsid: Gy 2013/ Lokaler och utrustning Redogör för skolenhetens planerade lokaler (ange yta och adress). Bifoga ett skriftligt underlag som visar att angivna lokalalternativ kan bli aktuella. Detta bör göras genom intyg som visar att de fastighetsföretag som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut eller sälja fastigheten. Bifoga även ritning. Se avsnitt ii i Redogör för hur skolenhetens avser att utöka befintliga lokaler (ange yta för utökningen samt för hela skolenheten och skolans adress). Pga av nedgången i elevkullarna så kommer det under överskådlig tid finnas utrymme för detta program i befintliga lokaler. ) Spe( ocit utrustning Redogör för tillgången till speciallokaler och utrustning. Ange i vilken utsträckning speciallokaler ska hyras. Om skolenheten avser att hyra speciallokaler, bifoga ett skriftligt underlag som styrker tillgången till speciallokaler och utrustning. 1(11 on (i( Skolan har redan idag ett väl etablerat samarbete med olika aktörer för att tillgodose detta behov. Skolan har egen laborationssal. Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Om huvudmannen avser att sluta avtal med närliggande skolenhet eller bibliotek, ska intyg som visar att huvudmannen kommer att få tillgång till skolbibliotek. Om skolbiblioteket inte kommer att finnas i skolenhetens lokaler ange avståndet mellan biblioteket och skolenheten. 37

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor Januari 2011 1 (3) Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor - Om Skolinspektionens och kommunernas olika roller vid etablering av fristående skolor Inledning Skolinspektionen har

Läs mer

KALLELSE 2013-03-21. Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-03-21, kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

KALLELSE 2013-03-21. Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-03-21, kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 2 KALLELSE 2013-03-21 2 (3) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-03-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 1 KALLELSE 2012-09-20 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00. Sekreterare. Ärendelista Sid

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00. Sekreterare. Ärendelista Sid KALLELSE 2012-06-07 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Sekreterare

Läs mer

Ansökan om godkt'rrmande som huvudman för gymnasieskola vid JENSEN gymnasium,l3rra i Stockholms kommun

Ansökan om godkt'rrmande som huvudman för gymnasieskola vid JENSEN gymnasium,l3rra i Stockholms kommun .kolinspektione JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm Att: anna.jensen@jenseneducation.se 1 (7) Ansökan om godkt'rrmande som huvudman för gymnasieskola vid JENSEN gymnasium,l3rra i Stockholms

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10 Kallelse 1 KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning 1(3) Eskilstuna kommun avstyrker ansökan.

Beslut. Förslag till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning 1(3) Eskilstuna kommun avstyrker ansökan. Kommunstyrelsens utbildningsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(3) 12 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Aprendere Skolor AB lars.tunberg@aprendere.se Rektorn för Min Skola Östermalm malin.bellander@min-skola.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av den fristående skolan Min skola Östermalm i Stockholms

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Borlänge kommun Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Erikslundsgymnasiet belägen i Borlänge kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn i Erikslundsgymnasiet

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-13 Lunds kommun Rektorn vid Polhemskolan Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Polhemskolan i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Svedmyra Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Svedmyra Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen Göteborgs Tekniska College Aktiebolag Org.nr. 556570-6768 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Göteborgsregionens tekniska gymnasium belägen i Göteborgs

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun JB Gymnasium Mitt AB Postadress: Box 3147, 550 03 Jönköping Rektorn för JB Gymnasiet i Norrköping tommy.thundahl@jbgymnasiet.se 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ThorenGruppen AB Org.nr. 556613-9290 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Örebro belägen i Örebro kommun 2 (6) Tillsyn i Thoren Business School Örebro har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium, Lund belägen i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2014:8552 ThorenGruppen AB Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Stockholm belägen i Stockholm kommun 2(9) Tillsyn i Thoren Business School Stockholm har genomfört tillsyn

Läs mer

KALLELSE 2014-04-24. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-04-24. Kallelse

KALLELSE 2014-04-24. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-04-24. Kallelse KALLELSE 2014-04-24 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-04-24 Kallelse 1 KALLELSE 2014-04-24 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-04-24, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Nordens Teknikerinstitut AB christine.johnson@academedia.se Rektorn vid NTI-gymnasiet michael.ericsson@nti.se Sollentuna kommun uan@sollentuna.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NTI-gymnasiet

Läs mer

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-27 GN-2013/84.603 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss -

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Friluftsgymnasiet

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Friluftsgymnasiet 1 (7) Energy Outdoor Sweden AB tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se Rektorn för Friluftsgymnasiet goran.lundqvist@energigymnasiet.se Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Friluftsgymnasiet

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram rin Skolinspektionen Beslut G.O. Kompetens Transportgymnasium AB Org.nr. 556641-2549 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i G.O. Kompetens Transportgymnasium AB belägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2014:8687 Åmåls kommun Bam.utbildning@amal.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av skolformen gymnasiesärskola i Åmåls kommun 2(13) Tillsyn av skolformen gymnasiesävslwia Åmåls kommun har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 44-2016:11153 Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 anna.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN gymnasium Jönköping peter.sandin@jenseneducation.se

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:6101 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 1 (3) Dnr 44-2010:6101 Rektorn vid Drottning

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10988 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10988 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Remiss Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun Frösunda LSS AB har hos Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2014:8138 MediaGymnasiet Nacka Strand AB Org.rtr. 556676-5995 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i MediaGymnasiet Nacka Strand AB belägen i Nacka kommun Box 23069. 104 35 Stockholm 2(10)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Min skola Norsborg Rektorn vid Min skola Norsborg Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av Min skola Norsborg i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:4735 Göteborgs kommun irtfo@educ.goteborg.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Högsbodal GS i Göteborgs kommun 2(14) Tillsyn i Högsbodal GS har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn av Praktiska Sverige AB Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer