Årsredovisning 2009 SOM EN NÄRA VÄN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009 SOM EN NÄRA VÄN"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 SOM EN NÄRA VÄN

2 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 16 april 2010 Plats: Forum, Köping Org.nr

3 INNEHÅLL Vd:s kommentar 4-5 Omvärldsanalys 6-8 Förvaltningsberättelse 9-13 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Sammandrag avseende förändringar i eget kapital 16 Kassafl ödesanalys 17 Noter till de fi nansiella rapporterna Ort och datum samt underskrift av styrelsen 55 Revisionsberättelse 56 Företagsstyrning 57 Huvudmän, styrelse, revisorer m.fl

4 VD:S KOMMENTAR Ett svårt år i regionen År 2009 har varit ett svårt år för Västra Mälardalen. Vi tillhör de regioner i Sverige som är värst drabbade av neddragningar inom tillverkningsoch fordonsindustrin. Detta har inneburit ökad arbetslöshet. Sparbanken Västra Mälardalen har tagit ett särskilt ansvar genom att proaktivt arbeta för att underlätta situationen för de kunder som förlorat eller riskerat att förlora sina arbeten. Under sämre tider är det viktigt att vi finns till stöd för våra kunder. Vi har under året agerat för att skapa trygghet för de kunder som drabbats av uppsägningar och varsel. Vi har arbetat med information och inbjudit till ekonomisk rådgivning till berörda kunder. Vi lanserade ett Trygghetspaket med målsättningen att underlätta den ekonomiska vardagen tills kunderna har nytt arbete. Vi kommer i år även att följa upp med särskilda insatser för att motverka arbetslösheten bland ungdomar. Vår vision Som en nära vän Vår vision är att våra kunder ska uppleva oss nära, engagerade och trygga som en nära vän. Nära: Vi lever, arbetar och verkar i Västra Mälardalen, för kundernas och regionens bästa. Det är här vi har våra kunder och hela vår verksamhet. Därför ska avståndet vara kort från kund till rådgivning och beslut. Både i tid och känslomässigt. Våra dörrar ska vara öppna och välkomnande. Engagerade: Kundens behov ska alltid komma i första rummet. Vi sätter oss in i kundens situation och med nytänkande och generositet ska vi ärligt och uppriktigt anstränga oss för att våra kunder ska utvecklas och må bra. Trygga: Genom en stabil ekonomisk bas ska vi agera med samma respekt och omdöme oavsett konjunkturcykler. Genom långsiktighet ska vi bygga relationer och förtroende som håller i medoch motgång genom hela livet. Sparbanken - mer än en vanlig bank Vår enkla idé med vår vanliga bankverksamhet är att omvandla våra kunders lokala sparande till lokal fi nansiering av näringsliv, bostäder och konsumtion. På det sättet kommer våra kunders sparande verkligen till nytta i vår egen region och vi tar tillsammans med våra kunder ett gemensamt ansvar för att utveckla Västra Mälardalen. Bonus till kunderna Vi är en äkta sparbank och för oss är det kunderna som är våra viktigaste intressenter. När det går bra för oss delar vi med oss av vinsten. Hos oss är det kunderna som får bonus. Under 2009 införde vi en ny typ av bonus till våra kunder. En bonuscheck som kan användas för inköp i den lokala detaljhandeln. Kundbonusen har mottagits på ett fantastiskt positivt sätt från både privatkunder och den lokala detaljhandeln. Sparbanksmiljonen Varje år avsätter vi en del av vår vinst för att utveckla regionen och på det sättet medverka till att Västra Mälardalen blir ännu bättre att leva och bo i. För andra året i rad delade vi i maj ut en miljon kronor. För att lyfta fram regionens goda exempel och premiera de människor och verksamheter som medverkar till ett rikt utbud och bidrar till att öka livskvaliteten i regionen. De som får Västra Mälardalen att blomstra. Tillväxt och resultatförbättring Vi fortsätter att växa och vi fullföljer vår strategi att satsa på tillväxt och utveckling av Sparbanken och region Västra Mälardalen. Vi fi nns för våra kunder i både med- och motgång. När andra går på defensiven, går vi mot strömmen. Under året ökade bankens totala affärsvolym med 12,25%. Vi redovisar en kraftig resultatförbättring för år Trots rådande marknadsförutsättningar och ökade kreditförluster uppvisar vi ett av bankens bästa resultat genom tiderna. VM-processen Under året har vi startat en process för att förbättra, utveckla och effektivisera bankens verksamhet. Målsättningen är att frigöra mer tid för våra 4

5 kunder, för att säkerställa goda och långsiktiga kundrelationer. Sveriges nöjdaste kunder Vårt mål är att ha Sveriges nöjdaste bankkunder. Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete för ökad kundnöjdhet. I Svensk Kvalitetsindex branschundersökning för banker 2009 var Sparbanken Västra Mälardalen den bank i Sverige som hade bäst ökningstakt avseende nöjdkundindex. En kvittens på att vårt förbättringsarbete leder i rätt riktning mot vårt långsiktiga mål att förtjäna Sveriges nöjdaste bankkunder. Förlagslån Vi emitterade ett förlagslån på tkr under året, för att säkerställa bankens långsiktiga fi nansiering, för att förstärka bankens goda kapitaltäckningssituation och för att möjliggöra bankens fortsatta tillväxt. arbeta för både kundens och regionens bästa. Våra kunders framgång är vår framgång. Tillsammans gör vi vår värld, Västra Mälardalen, ännu bättre! Vi fi nns här för dig. Nära, engagerade, trygga. Som en nära vän. Mikael Bohman VD Nyemission Swedbank Under hösten 2009 deltog vi i den nyemission som genomfördes av Swedbank. Efter genomförd nyemission äger Sparbanken Västra Mälardalen totalt st aktier i Swedbank till ett marknadsvärde av tkr per år i Arboga Under 2009 jubilerade vi i Arboga. Verksamheten i Arboga startades år års jubiléet uppmärksammades genom artikel i Arboga Minnes årsbok, samt genom en sommarutställning på Arboga Museum. Framgång Tack till er alla för den positiva respons vi får för vårt samhällsengagemang och för det förtroende ni visar för Sparbanken och vår modell att 5

6 OMVÄRLDSANALYS Världsekonomin krympte 2009 Den globala konjunkturnedgången, som inleddes i slutet av 2008, fördjupades under En världsomspännande fi nanskris och dess effekter på den reala ekonomin bidrog till att världshandeln minskade kraftigt. BNP föll brant i fl ertalet OECD-länder, men även i tillväxtekonomierna, med Kina och Indien i spetsen, blev BNP-tillväxten väsentligt svagare. Uppskattningsvis föll BNP med 1 % under Det är första gången sedan andra världskriget som världens samlade produktion av varor och tjänster minskade. Den expansiva ekonomiska politiken som bedrevs i OECD-länderna och i fl era tillväxtekonomier bidrog till att BNP-fallet bromsades upp under fjolårets andra halvår och en svag global återhämtning inleddes. Aktivitetsökningen var tydligast i Kina driven av en stark investeringsuppgång. Inköpschefsindex (PMI) för industrin, som bottnade i slutet av 2008, steg både i USA och i EMU-länderna och har sedan i höstas befunnit sig i tillväxtzonen. Samtidigt återvände förtroendet på de globala fi nansmarknaderna, inte minst till följd av centralbankernas kraftiga räntesänkningar och omfattande kapitalinjektioner. En ökad likviditet på de fi nansiella marknaderna och en tilltagande riskaptit bidrog till en kraftig börs- och råvaruprisuppgång under loppet av Centralbankernas uttalanden om att bibehålla de låga räntorna under en längre period för att inte äventyra den bräckliga konjunkturuppgången bidrog också till det ökade investeringsintresset för aktier och råvaror. En snabbt växande arbetslöshet och omfattande offentliga stimulanspaket ledde till att de offentliga fi nanserna försämrades i snabbt takt både i USA och i Europa. I USA steg budgetunderskottet till tvåsiffriga nivåer som andel av BNP och i EMUländerna blev underskotten väsentligt större än de 3 % som Maastrichtkriteriet föreskriver. De baltiska ekonomierna krympte med i genomsnitt % i årstakt under de tre första kvartalen 2009 jämfört med motsvarande period 2008, och är de länder i EU som drabbats hårdast av den globala konjunkturnedgången. Den inhemska efterfrågan konsumtion och investeringar som under fl era år svarat för merparten av tillväxten i de baltiska länderna föll kraftigt under 2009 i spåren av den globala fi nanskrisen och den snabbt försämrade arbetsmarknaden. Kraftigt BNP-fall i svensk ekonomi Den djupa globala konjunkturnedgången och en svag inhemsk efterfrågan bidrog till att Sveriges BNP föll med 5 % i genomsnitt under fjolårets tre första kvartal. Det är framför allt exportindustrin som har drabbats av den svaga omvärldskonjunkturen, med kraftiga exportfall och omfattande produktionsminskningar som följd. Samtidigt missgynnades den svenska industrin av att den globala efterfrågan på investeringsvaror, som väger tungt i Sveriges export, sjönk kraftigt i spåren av den globala fi nanskrisen. För företag verksamma inom den privata tjänstesektorn och för många hushåll blev konjunkturnedgången betydligt måttligare delvis tack vare det låga nominella ränteläget och en expansiv fi nanspolitik. Produktionsneddragningarna i näringslivet pressade upp den öppna arbetslösheten till drygt 8 % under 2009 från 6,2 % De största personalnedskärningarna skedde inom industrin och sammantaget minskade den totala sysselsättningen med drygt personer. Trots tilltagande kostnadsanpassningar i näringslivet blev produktivitetstillväxten fortsatt låg, varför arbetskostnaderna per producerad enhet fortsatte att stiga i en relativt snabb takt under förra året. Det svaga efterfrågeläget och ett lågt kapacitetsutnyttjande bidrog till att investeringarna föll på bred front. Undantaget var de offentliga investeringarna som steg tack vare ökade infrastruktursatsningar. Under andra halvåret ifjol kom det fl era tecken på att konjunkturbotten i svensk ekonomi hade passerats och att en svag återhämtning hade inletts. I kvartalstakt steg BNP både under andra och tredje kvartalet. Hushållens optimism om framtiden stärktes under loppet av 2009 inte minst till följd av det låga ränteläget, högre reala disponibelinkomster och stigande förmögenhetsvärden. Samtidigt ökade skuldsättningsgraden bland de svenska hushållen trots försämrade arbetsmarknadsutsikter. Ljusare tillväxtutsikter under 2010 De globala tillväxtförutsättningarna för 2010 har förbättrats jämfört med i höstas. Tecknen på en återhämtning i USA och i Europa har blivit tydligare samtidigt som tillväxten accelererar i Kina och Indien. Vi bedömer att den globala tillväxten stiger med 3,3 % under Konjunkturförstärkningen kommer främst från tillväxteko- 6

7 Den svenska kronan gentemot dollarn och euron Ränteutvecklingen i Sverige Börsutvecklingen, 2005 = 100 7

8 Kvartalsvis svensk BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring nomierna i Asien, men även i USA och Europa förutses BNP-tillväxten öka snabbare. Även om utsikterna har blivit ljusare står världsekonomin alltjämt inför stora utmaningar. Skuldavvecklingen, i såväl fi nanssektorn som den privata sektorn, fortsätter. Den offentliga sektorns skuld växer och många OECD-länder har tvåsiffriga budgetunderskott. Den svenska ekonomin förutses växa med omkring 2 % under En starkare omvärldskonjunktur innebär förbättrade exportmöjligheter för svenska företag. En mindre negativ arbetsmarknadsutveckling och fortsatt stigande reala disponibelinkomster förutses leda till en högre konsumtionstillväxt under 2010 jämfört med Näringslivets investeringar kommer däremot att krympa ytterligare något till följd av det låga kapacitetsutnyttjandet. Ett fortsatt svagt inhemskt pristryck innebär att ränteläget i svensk ekonomi kommer att vara fortsatt lågt, även om vi bedömer att Riksbanken kommer att börja normalisera reporäntan under hösten

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avge årsredovisning för Sparbankens verksamhet år 2009, bankens 164:e verksamhetsår. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Sparbanken fortsätter den rörelse, som sedan 1845 bedrivits av Köping Stads Sparbank och sedan 1859 av Arboga Sparbank. Sparbanken tillhandahåller in- och utlåningstjänster och verksamhet som har samband därmed, varav kan nämnas ställande av borgen och garantier, betalningsförmedling, uthyrning av bankfack, notariatverksamhet, värdepappersrörelse samt pensionssparrörelse. Verksamheten bedrivs vid fyra kontor i Arboga, Kolsva, Kungsör och huvudkontoret i Köping. Banken möter dessutom sina kunder via andra mötesplatser såsom Internetbanken och Sparbankens egen Telefonbank. SPARBANKENS STÄLLNING Omslutning Sparbankens balansomslutning uppgick år 2009 till tkr, en ökning med tkr, vilket motsvarade 7,66%. Affärsvolym Bankens totala affärsvolym per uppgick till tkr, vilket var en ökning med tkr eller 12,25%. Inlåningen från allmänheten uppgick vid årsskiftet till tkr, vilket var en ökning med tkr eller 4,03%. Utlåningen till allmänheten uppgick till tkr, en ökning med 6,29% eller tkr jämfört med föregående år. Marknadsvärdet på förmedlade fonder och försäkringar uppgick till tkr, en ökning med tkr. Ökningen förklaras av ett nettosparande på tkr, en värdeökning på tkr samt en förändring av PPM sparande med tkr. Sparbankens volym av förmedlade krediter till Swedbank Hypotek uppgick till tkr, vilket var en ökning med tkr eller 4,99%. Övriga förmedlade placeringar och utlåning uppgick till tkr, vilket var en ökning med tkr. Eget kapital Efter föreslagna boksluts- och vinstdispositioner uppgår Sparbankens totala egna kapital inklusive obeskattader reserver vid årets slut till tkr, varav reservfonden kommer att uppgå till tkr. Fond för verkligt värde uppgår till tkr och består av orealiserade värdeförändringar på innehavet av Swedbankaktier. Resterande tkr består av obeskattade reserver. Soliditeten, dvs. beskattat eget kapital inklusive 73,7% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen, uppgick därmed till 17,04% vid 2009 års utgång. SPARBANKENS RESULTAT Sparbanken Västra Mälardalen uppvisar ett mycket starkt resultat år 2009 trots rådande marknadsförhållanden. Bidragande orsaker till det starka resultatet har varit dels de realiserade och orealiserade resultaten i Sparbankens värdepappersportfölj och dels den utdelning av teckningsrätter som skedde i samband med Swedbanks nyemission och som redovisas under utdelningar. Rörelseresultatet uppgick till tkr, vilket var tkr högre än Lönsamheten mätt som rörelseresultat i förhållande till genomsnittlig affärsvolym uppgick till 0,56% jämfört med 0,17% år Avkastningen på eget kapital beräknat som rörelseresultat efter 26,3% schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital och 73,7% av obeskattade reserver blev 8,01%. Räntenettot uppgick till tkr (få tkr). Fyra reporäntesänkningar under 2009 påverkade både ränteintäkter och räntekostnader och det låga ränteläget är den främsta föklaringen till avvikelsen av räntenettot jämfört med Andra orsaker är en högre kostnad för insättargarantin samt en avgift till den nyinrättade stabilitetsfonden, en fond som ska finansiera statens åtgärder för att stödja det finansiella systemet. Sparbanken har under året upptagit förlagslån på 100 Mkr och även räntekostnaden för dessa påverkar räntenettot. För första gången i bankens historia överstiger resultatet av övriga rörelseintäkter räntenettot. 9

10 Erhållna utdelningar ökade till tkr (få tkr) varav tkr avser marknadsvärdet av erhållna teckningsrätter på Swedbankaktier i samband med nyemissionen. Provisionsnettot uppgick till tkr (få tkr). Provisionsintäkterna från Swedbank Hypotek har fortsatt att öka till följd av en god utveckling av förmedlade krediter. Även courtageprovisionerna var högre pga en hög aktivitet på aktiemarknaden samt en positiv börsutveckling. Betalningsförmedlingsprovisionerna ökade under året då vi erhöll en högre intäkt för Västra Mälardalspaketet jämfört med föregående år. Under 2008 betalade våra kunder endast 2 kr för tjänsterna betalkort, internet och telefonbanken medan Västra Mälardalspaketet under 2009 utgick med det ordinarie låga priset 225 kr. Provisionskostnaderna var i stort sett oförändrade jämfört med Nettoresultat av fi nansiella transaktioner uppgick till tkr (få tkr). Ökningen förklaras av att börsutvecklingen under 2009 var mycket positiv i jämförelse med den extremt dåliga utvecklingen av fi nansmarknaden under Den största delen av nettoresultatet består av realiserade intäkter från inlösen och försäljning värdepapper. I det realiserade resultatet ingår också en realisationsvinst av försäljning av Swedbankaktier med tkr. Övriga rörelseintäkter låg på i stort sett oförändrad nivå, 946 tkr (få tkr). Allmänna administrationskostnader ökade till tkr (få tkr). Ökningen förklaras främst av en avsättning till vinstandelsstiftelsen Guldeken med tkr. Även fastighetsoch IT kostnaderna var något högre än under Övriga rörelsekostnader ökade till tkr (få tkr) till följd av högre försäkrings- och säkerhetskostnader. Under övriga rörelsekostnader redovisas även kostnaden för de bonuscheckar som Sparbanken betalade ut till kunderna under Kreditförlusterna ökade till tkr (få tkr). Konjunkturnedgången och den stigande arbetslösheten har lett till dålig likviditet och sämre betalningsförmåga hos privatpersoner och företag. Merparten av kreditförlusterna avser reserveringar för framtida kreditförluster (se not 12). VIKTIGA HÄNDELSER Västra Mälardalsbonus Även under 2009 beslutade styrelsen att ge bonus till Sparbankens kunder. Vid två tillfällen under året delades bonuscheckar till ett värde om tkr ut. Den personliga bonuschecken hade ett värde på 50 kr och kunde användas som betalning i ca 120 butiker i Västra Mälardalen. På så sätt kunde Sparbanken premiera sina trogna kunder och samtidigt främja handeln på hemmaplan och därmed även sina företagskunder. Vid det första utdelningstillfället i februari fi ck ca kunder som hade tjänsterna Fondguide Premiepension och/eller Västra Mälardalskortet bonuscheckar. I augusti delades bonuscheckar ut till ca kunder som hade Västra Mälardalspaketet, bankens paket för vardagens bankaffärer. Trygghetspaketet Sparbanken har tagit fram ett Trygghetspaket för de kunder som drabbats av varsel och uppsägningar. Målsättningen med paketet var att hjälpa och underlätta vardagen tills de varslade hittat nya jobb. Paketet innebar att den som drabbats av varsel och uppsägning fi ck möjlighet att se över den ekonomiska situationen tillsammans med en privatrådgivare. Banken hjälpte bland annat till med en ekonomisk kalkyl, erbjöd kostnadsfria vardagstjänster samt såg över vad som kunde göras kring lån, amorteringar, pensionssparande, försäkringar mm för att försöka skapa trygghet i den rådande situationen. Trygghetspaketet presenterades vid ett fl ertal tillfällen på de arbetsplatser som drabbats av varsel. Västra Mälardalsmiljonen 2008 var första året som en miljon kronor delades ut i Västra Mälardalen under namnet Västra Mälardalsmiljonen, vars syfte är att synliggöra bankens engagemang för utveckling och tillväxt i Västra Mälardalen. Även 2009 delades en miljon kronor ut inom ramen för bankens avsättningar till allmännyttiga medel. Priserna delades ut inom kategorierna Kultur, Idrott, Trygghet, Hälsa & Livsstil samt Miljö & Klimat. Totalt fi ck 25 pristagare av ca 150 nominerade mottaga prispengar vid utdelningen den 28 maj i Vasahallen i Arboga. Därutöver delades tre specialpriser ut till Årets fö- 10

11 rebild, Årets Stjärnglans och Årets Talanger samt ett 40-tal mindre bidrag till olika föreningar och skolklasser. Swedbankaktien Sparbanken deltog i den nyemission som Swedbank genomförde under hösten Dels tecknades st aktier motsvarande Sparbankens pro rata andel, dels garanterades att teckna ytterligare aktier vilket medförde en garantiprovision om 292 tkr. Emissionen övertecknades varför tilldelningen av aktier blev aktier till ett anskaffningsvärde om tkr. De erhållna teckningsrätterna i samband med nyemissionen ( st) hade ett marknadsvärde om tkr vilket redovisats i resultaträkningen som utdelning. Under 2009 har Sparbanken även successivt sålt av Swedbank aktier. Totalt har st stamaktier och st preferensaktier sålts för sammanlagt tkr. Detta har inneburit att Sparbanken gjort en realisationsvinst om tkr som redovisas under rubriken Nettoresultat av fi nansiella transaktioner. Efter 2009 års nyemission och försäljningar har Sparbanken st stamaktier och st preferensaktier till ett sammanlagt anskaffningsvärde om tkr. Aktiernas marknadsvärde per är tkr. Förlagslån Under 2009 emitterade Sparbanken så kalllade eviga förlagslån till ett nominellt värde om tkr. Syftet var främst att säkerställa Sparbankens långsiktiga fi nansiering och att förstärka den redan goda kapitaltäckningssituationen för att möjliggöra en fortsatt expansion inom verksamhetsområdet. Antalet anställda i Sparbanken uppgick vid årets slut till 96 personer. Med arbetsmåttet timmar uppgick medelantalet årsanställda till 85 personer. Av dessa var 66% kvinnor och 34% män. Genomsnittsåldern var 44 år. Under året rekryterades fyra medarbetare medan sex slutade, varav fem med pension. Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen redovisas i not nr 10. Kompetensutveckling Under året erhöll medarbetarna intern eller extern utbildning till ett sammanlagt värde av tkr, exklusive kostnader för arbetstid, vilket innebar 15 tkr per helårsanställd. Sjukfrånvaro Under året var den totala sjukfrånvaron 2,8%, varav 37,4% var långtidssjukskriva i 60 dagar eller mer. Kvinnornas sjukfrånvaro var 2,5% av deras ordinarie arbetstid medan männens sjukfrånvaro var 3,6%. FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAM- TIDA UTVECKLINGEN Rörelseresultatet för 2010 föväntas bli lägre än Framförallt förväntas erhållna utdelningar samt nettoresultat av fi nansiella transaktioner bli betydligt lägre än under Osäkerheten kring utvecklingen av aktiemarknaden samt den allmänna konjunkturen är fortsatt stor. För Sparbankens del påverkar detta framförallt intäkter från förmedlat fond- och försäkringssparande, nettoresultat av fi nansiella transaktioner och erhållna utdelningar. Konjunkturen påverkar även det allmänna ränteläget vilket innebär att räntenettot kommer att vara fortsatt lågt. Det fi nns även en risk att antalet konkurser ökar vilket kan leda till högre kreditförluster. En svag konjunktur innebär också en hög arbetslöshet, vilket kan leda till stigande kreditförluster för hushållssektorn. PERSONAL OCH UTVECKLING HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Efter balansdagen har uppgifter framkommit som kan innebära ökade kreditförluster i ett företagsengagemang. Vid årsredovisningens upprättande går eventuell förlustrisk ej att fastställa, varvid ingen ökad reservering har gjorts. 11

12 FEM ÅR I SAMMANDRAG - NYCKELTAL * * * ** Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 12,25 1,05 7,39 8,83 15,66 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen (72% av obeskattade reserver år ) 17,04 15,83 22,37 27,49 18,52 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav 2,87 2,21 2,87 3,21 3,06 Primärkapitalrelation Primärkapital/Kapitalkrav 2,68 2,21 2,63 3,21 3,06 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto [1] i % av MO 2,17 2,80 2,83 3,12 3,50 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,43 0,95 1,37 1,62 1,66 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,56 0,17 0,55 0,72 0,63 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 8,01 2,13 5,90 7,24 8,85 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,54 0,80 0,53 0,55 0,59 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,61 0,82 0,60 0,55 0,62 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 57,93 57,82 63,36 61,54 61,37 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,40 0,23 0,22 0,25 0,44 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt övertagen egendom och kreditgarantier 0,39 0,10 0,06 0,06 0,19 *Enligt lagbegränsad IFRS **Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7 12

13 FEM ÅR I SAMMANDRAG - RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR * * * ** RESULTATRÄKNING Mkr Räntenetto 87,3 106,1 96,6 96,4 95,5 Provisioner, netto 52,8 45,4 56,1 53,6 48,6 Nettoresultat av fi nansiella transaktioner 30,4-48,2-0,4 8,2 7,8 Övriga intäkter 19,9 15,7 13,7 18,8 11,1 Summa intäkter 190,4 119,0 166,0 177,0 163,0 Allmänna administrationskostnader 88,2 80,3 74,0 79,9 82,6 Övriga kostnader [1] 15,2 14,8 13,6 16,8 13,9 Kreditförluster 12,8 2,8 1,5 1,3 4,2 Värdeförändring på fi nansiella tillgångar 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 Summa kostnader 116,2 97,9 99,1 98,0 100,7 Rörelseresultat 74,2 21,1 66,9 79,0 62,3 Bokslutsdispositioner -0,3-0,3-0,1 0,8 63,1 Skatter -12,8-3,2-16,0-19,2-33,6 Årets resultat 61,1 17,6 50,8 60,6 91,8 BALANSRÄKNING Mkr Kassa 37,2 41,5 39,5 19,8 20,1 Utlåning till kreditinstitut 366,9 170,2 110,9 203,3 190,9 Utlåning till allmänheten 3 438, , , , ,7 Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster 1,5 7,3-1,1 0,0 0,0 Räntebärande värdepapper 134,0 250,1 318,1 326,6 321,2 Aktier och andelar 254,8 212,5 349,8 310,5 73,5 Materiella tillgångar 26,0 26,1 27,2 25,5 28,1 Övriga tillgångar 44,0 54,0 72,8 56,4 43,1 Summa tillgångar 4 303, , , , ,6 Skulder till kreditinstitut 168,6 158,4 2,8 1,7 2,1 Inlåning från allmänheten 3 261, , , , ,2 Övriga skulder 32,3 66,4 44,3 35,8 42,9 Efterställda skulder 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättningar för personalkostnader 3,0 2,0 1,8 1,9 2,2 Summa skulder och avsättningar 3 565, , , , ,4 Obeskattade reserver 4,4 4,1 3,8 3,6 4,4 Eget kapital 732,9 630,5 797,9 834,1 527,8 Summa skulder, avsättningar och eget kapital 4 303, , , , ,6 *Enligt lagbegränsad IFRS **Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7 [1] inkl avskrivningar på materiella tillgångar ÖVRIGA UPPGIFTER Medelantal anställda 85,0 87,0 79,0 81,0 88,7 Antal kontor FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - anslag till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål överföring till reservfonden Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att Sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med Sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,87 (föregående års kapitaltäckningskvot 2,21). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till tkr ( tkr) och slutligt minimikapitalkrav till tkr ( tkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att Sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att Sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar Sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 13

14 RESULTATRÄKNING 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av fi nansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

15 BALANSRÄKNING Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivat Materiella tillgångar 19 - Inventarier Byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar 14, Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten - Inlåning Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Avsättningar för personalkostnader Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital sid 16 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ansvarsförbindelser 29 - Garantier Åtaganden 30 - Övriga Åtaganden

16 SAMMANDRAG AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Reserv Verkligt värde Årets Totalt eget tkr fond reserv resultat kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital Anslag till allmännyttiga ändamål Årets resultat Utgående eget kapital Reserv Verkligt värde Årets Totalt eget tkr fond reserv resultat kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital Anslag till allmännyttiga ändamål Årets resultat Utgående eget kapital

17 KASSAFLÖDESANALYS 1 januari - 31 december tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassafl ödet Orealiserad del av nettoresultat av fi nansiella transaktioner (+/-) Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (-/+) Ökning/minskning av värdepapper (-/+) Ökning/minskning av inlåning från allmänheten (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring/inlösen av fi nansiella tillgångar (+) Investering i fi nansiella tillgångar (-) Avyttring av materiella tillgångar (+) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Emission av räntebärande värdepapper (+) Utbetald utdelning (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut tkr Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa Utlåning till kreditinstitut Summa enligt balansräkningen Skulder till kreditinstitut Summa enligt kassaflödesanalysen

18 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 1 UPPGIFTER OM SPARBANKEN Årsredovisningen avges per 31 december 2009 och avser Sparbanken Västra Mälardalen som är en sparbank med säte i Köping. För kontorsförteckning hänvisas till sid REDOVISNINGSPRINCIPER (a) Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 ) och Rådet för fi nansiell rapporterings rekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2.2 och FFFS 2006:16. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning skall tillämpas. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 22 februari Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på sparbanksstämman den 16 april De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. (b) Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa fi nansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 31) eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, fi nansiella instrument klassifi cerade som fi nansiella tillgångar eller fi nansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som fi nansiella tillgångar som kan säljas. (c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de fi nansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. (d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de fi nansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att Sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de fi nansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års fi nansiella rapporter beskrivs närmare i not. (e) Ändrade redovisningsprinciper (i) Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som företaget tillämpar från och med 1 januari Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2009 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning. Upplysningar om finansiella instrument Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar med tillämpning från 1 januari 2009 påverkar företagets fi nansiella rapportering från och med årsredovisningen för Ändringarna medför huvudsakligen nya upplysningskrav om fi nansiella instrument värderade till verkligt värde i balansräkningen. Instrumenten delas in i tre nivåer beroende på kvaliteten på indata i värderingen. Indelningen i nivåer avgör hur och vilka upplysningar som ska lämnas om instrumenten; där nivå 3 med lägst kvalitet på indata omfattas av mer upplysningskrav än de andra nivåerna. Dessa upplysningskrav har främst påverkat not 31. Enligt övergångsbestämmelserna i IFRS 7 behöver under första tillämpningsåret jämförande upplysningar inte lämnas för de upplysningar som krävs av ändringarna. (f) Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffnings- 18

19 värden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. (g) Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/ skulden och det belopp som regleras vid förfall. Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av: - Räntor på fi nansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar - Räntor från fi nansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga för försäljning - Räntor från fi nansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkningen - Betald och upplupen ränta på derivat som är säkringsinstrument och säkringsredovisning tillämpas. För räntederivat som säkrar fi nansiella tillgångar redovisas betald och upplupen ränta som ränteintäkt. Orealiserade värdeförändringar på derivat redovisas i posten Nettoresultat av fi nansiella transaktioner. Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten Erhållna utdelningar när rätten att erhålla betalning fastställts. Under utdelning redovisas även värdet på erhållna teckningsrätter i samband med nyemission. (h) Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget, (iii) färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och (iv) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen. Sparbankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan: (i) Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effektivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt utan som justering av effektivräntan på resultatraden ränteintäkter. Sådana avgifter utgörs främst av; uppläggningsavgifter för lån samt avgifter för tillhandahållande av kreditfacilitet eller annan typ av lånelöfte i det fall som det är sannolikt att kreditfaciliteten kommer att utnyttjas. (ii) Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av fi nansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som Sparbanken erhåller vid förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock maximerat till en viss andel av under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust. (iii) Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter, betal- och kreditkortsavgifter i de fall som tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig över ett kvartalsbokslut. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt. (i) Provisionskostnader Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här. (j) Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten Nettoresultat av fi nansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av fi nansiella transaktioner. Nettoresultat av fi nansiella transaktioner består av: - Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar och skulder som innehas för handelsändamål. - Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar och skulder som redovisas enligt fair value option. - Realisationsresultat från fi nansiella tillgångar som kan säljas - Nedskrivningar på fi nansiella tillgångar som kan säljas (aktieinstrument och skuldinstrument) 19

20 - Realiserade och orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är ekonomiska säkringsinstrument. - Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. - Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde - Valutakursförändringar (k) Allmänna administrationskostnader Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas också lokalkostnader, utbildnings-, IT, telekommunikations-, rese- och representationskostnader samt kassadifferenser. (l) Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver. (m) Avsättningar En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det fi nns en befi ntlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utfl öde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befi ntliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassafl ödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. (n) Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare år. (o) Finansiella instrument Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, aktier och andra egetkapitalinstrument, obligationsfordringar och räntebärande värdepapper samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, utgivna skuldinstrument, låneskulder samt derivat. (i) Redovisning i och borttagande från balansräkningen En fi nansiell tillgång eller fi nansiell skuld tas upp i balansräkningen när Sparbanken blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fi nansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller Sparbanken förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en fi nansiell tillgång. En fi nansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en fi nansiell skuld. En fi nansiell tillgång och en fi nansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring av fi nansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband med att lånebelopp utbetalas till låntagaren. En avsättning för lämnat lånelöfte görs om löftet är oåterkallerligt och lämnas till en låntagare där ett nedskrivningsbehov identifi eras redan innan lånet betalats ut eller när utlåningsräntan inte täcker Sparbankens upplåningskostnader för att fi nansiera lånet. (ii) Klassificering och värdering Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader förutom för derivat och de instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS 39. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. 20

21 Inbäddade derivat Huvudregeln är att inbäddade derivat separeras från värdkontraktet och redovisas på motsvarande sätt som övriga derivat som inte ingår i säkringsförhållanden. Inbäddade derivat separeras inte om dess ekonomiska egenskaper och risker är nära förknippade med värdkontraktets ekonomiska egenskaper och risker eller om det fi nansiella instrumentet i sin helhet värderas till verkligt värde. Vissa sammansatta kontrakt, det vill säga kontrakt som innehåller ett eller fl era inbäddade derivat, klassifi ceras som en fi nansiell tillgång eller en fi nansiell skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen. Detta val innebär att hela det kombinerade avtalet värderas till verkligt värde och att värdeförändringarna löpande redovisas i resultaträkningen. Samtliga derivat värderas initialt och löpande till verkligt värde i balansräkningen. Om säkringsredovisning inte tillämpas redovisas värdeförändringarna över resultaträkningen och derivaten kategoriseras på grund av reglerna i IAS 39 som innehav för handelsändamål, även i de fall som de ekonomiskt säkrar risk men där säkringsredovisning inte tillämpas. Om säkringsredovisning tillämpas redovisas värdeförändringarna på derivatet och den säkrade posten på sätt som beskrivs nedan. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper: dels fi - nansiella tillgångar som utgör innehav för handelsändamål, dels andra fi nansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori (enligt den s k Fair Value Option). Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. I den första undergruppen ingår derivat med positivt verkligt värde med undantag för derivat som är ett identifi erat och effektivt säkringsinstrument. För fi nansiella instrument som innehas för handelsändamål redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av fi nansiella transaktioner. Sparbanken placerar i strukturerade produkter som innehåller både en räntebärande del och en derivatdel. Sparbanken har valt att klassifi cera dessa till verkligt värde via resultaträkningen med hänvisning till att de innehåller inbäddade derivat. Detta val innebär att hela instrumentet värderas till verkligt värde och att värdeförändringarna löpande redovisas i resultaträkningen. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är fi nansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. I balansräkningen representeras dessa av balansposterna Utlåning till kreditinstitut, Utlåning till allmänheten samt Övriga tillgångar. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas infl yta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar. Investeringar som hålles till förfall Investeringar som hålles till förfall är fi nansiella tillgångar som omfattar räntebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar som kan säljas I kategorin fi nansiella tillgångar som kan säljas ingår fi nansiella tillgångar som inte klassifi cerats i någon annan kategori eller fi nansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassifi cera i denna kategori. Innehav av aktier och andelar som inte redovisas som dotterföretag, intresseföretag eller joint ventures redovisas här. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade mot eget kapital, dock ej värdeförändringar som beror på nedskrivningar (se redovisningsprinciper) eller på valutakursdifferenser på monetära poster vilka redovisas i resultaträkningen. Vidare redovisas ränta på räntebärande instrument i enlighet med effektivräntemetoden i resultaträkningen likaså utdelning på aktier. För dessa instrument kommer eventuella transaktionskostnader ingå i anskaffningsvärdet vid redovisningen för första tillfället och därefter ingå vid löpande värdering till verkligt värde att ingå i fond för verkligt värde till dess att instrumentet förfaller eller avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats i eget kapital, i resultaträkningen. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper, dels fi nansiella skulder som utgör innehav för handelsändamål, dels fi nansiella skulder som vid första redovisningstillfället identifi erats som tillhörig till denna kategori (Fair Value Option). I den förstnämnda delkategorin ingår Sparbankens derivat med negativt verkligt värde med undantag för derivat som är ett identifi erat och effektivt säkringsinstrument. Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen. Andra finansiella skulder Upplåning, inlåning samt övriga fi nansiella skulder, t ex leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. (iii) Finansiella garantier Sparbankens garantiavtal innebär att Sparbanken har ett åtagande att ersätta innehavaren när innehavaren gör en förlust på grund av att specifi k gäldenär inte fullgjort sina betalningar vid förfall till innehavaren i enlighet med ursprungliga eller ändrade avtalsvillkor. Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde, dvs i normalfallet det belopp som utställaren erhållit i ersättning för den utställda garantin. Vid den efterföljande värderingen redovisas skulden för den fi - nansiella garantin till det högre av de belopp som redovisas enligt IAS 37, Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för ack- 21

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Innehållsförteckning VD har ordet 3 Den allmänekonomiska bakgrunden 4 Förvaltningsberättelse. 8 Sparbankens struktur

Innehållsförteckning VD har ordet 3 Den allmänekonomiska bakgrunden 4 Förvaltningsberättelse. 8 Sparbankens struktur Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Den allmänekonomiska bakgrunden 4 Förvaltningsberättelse 8 Sparbankens struktur 8 Affärsvolym 8 Kapitaltäckningskvot 9 Sparbankens resultat 9 Personalsituationen

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum tisdagen den 21 maj kl 18.30 i sparbankens samlingssal.

Ordinarie sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum tisdagen den 21 maj kl 18.30 i sparbankens samlingssal. Innehållsförteckning VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag 2008-2012 Resultaträkning Balansräkning Förändring eget kapital Kassaflödesanalys Noter till de finansiella rapporterna Underskrift

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum i Köping fredagen den 20 april 2012.

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum i Köping fredagen den 20 april 2012. Årsredovisning 2011 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum i Köping fredagen den 20 april 2012. Org.nr.578500-7120 INNEHÅLL Vd:s kommentar 4-5 Omvärldsanalys 6-8 Förvaltningsberättelse 9-13

Läs mer

Årsredovisning 2009. Kinda-Ydre Sparbank Org nr: 522001-5985

Årsredovisning 2009. Kinda-Ydre Sparbank Org nr: 522001-5985 Årsredovisning 2009 Kinda-Ydre Sparbank Org nr: 522001-5985 1 Innehållsförteckning Internationell och svensk ekonomi 2009... 3 Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 9 Resultaträkning... 11

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2014. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2014. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex Årsredovisning 2014 Orusts Sparbanks årsredovisning 2014 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Jonna Borgström - Orust Jetskiklubb - Europamästare -

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

SKURUPS SPARBANKS ÅRSREDOVISNING

SKURUPS SPARBANKS ÅRSREDOVISNING SKURUPS SPARBANKS ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 05 VD:n har ordet 06 Förvaltningsberättelse 08 Fem år i sammandrag 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys 14 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Innehållsförteckning VD har ordet 3-8 Förvaltningsberättelse 9-10 Fem år i sammandrag 11-13 Resultaträkning 14 Balansräkning 15-16 Sammandrag

Innehållsförteckning VD har ordet 3-8 Förvaltningsberättelse 9-10 Fem år i sammandrag 11-13 Resultaträkning 14 Balansräkning 15-16 Sammandrag Årsredovisning 2009 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3-8 Förvaltningsberättelse 9-10 Fem år i sammandrag 11-13 Resultaträkning 14 Balansräkning 15-16 Sammandrag avseende förändring av eget kapital 17

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum i Köping fredagen den 20 mars 2015.

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum i Köping fredagen den 20 mars 2015. Årsredovisning 2014 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum i Köping fredagen den 20 mars 2015. Org.nr.578500-7120 INNEHÅLL VD:S KOMMENTAR 4 OMVÄRLDSANALYS 5-6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7-11 RESULTATRÄKNING

Läs mer