Lars-Erik Carlsson. Erik Svedin (KD), ersättare Lennart Aronsson, sekreterare. Lars-Erik Carlsson (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars-Erik Carlsson. Erik Svedin (KD), ersättare Lennart Aronsson, sekreterare. Lars-Erik Carlsson (V)"

Transkript

1 STORFORSKO~U~~N ~S~ ~~~~T~RAD ~ = ~E=S~P~R~O~TO~K~O=LL~ ~ omm a 1ge Sammantradesdarum Sida Plats och tid Beslutande Sammanträdesrwn Valsaren, Folkets Hus, Storfors, torsdagen den 17 oktober 2013 kl Bo Ekelund (M) Kerstin W åhlstedt (M) Christer Nykom (M) Ann-Christin ngwal (S) Aurea Karlsson (S) Steve Nilsson (S) Ulf Wikström (S) Peter Fredriksson (S) ngrid Andersson (C) Lars-Erik Carlsson (V) Peter Högberg (V) Thomas Backelin (S) Andris Widuss (M) Peter Farrington (M) Hans Jildesten (S) ngrid Resare (S) nga Grunde! (S) Sigurd Bergquist (S) Magnus Liljekvist (S) Håkan Larsson (C) Per Åsander (V) Monica Ståhl (KD) Lennart J ohansson (S) r Övriga deltagande Erik Svedin (KD), ersättare Lennart Aronsson, sekreterare Utses att justera Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Torsdagen den 24 oktober 2013, Kormnunhuset, Storfors. ~ ~ ParagraJCr Lennart Aronss l1 ;?%1ituV1 ~;; Thomas BackRlin ~-ru)~o-n Lars-Erik Carlsson Andrisd Widuss ANSLAGBEVS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunfulhnäktige Kommunhuset Datum för anslags nedtagande Underskrift Utdragsbestyrkande

2 -~ ST~RFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KorrunU1,filllm~lctige Sida 2(10) ----i. KF 56 Meddelanden Miljö- och byggnadsnämnden kl Korrununhuset Kommunstyrelsen Välfårdsnämnden kl Kommunhuset kl Kommunhuset kl Kommunhuset ;-; Länsstyrelsen i Värmlands län Ny sammanräkning: Ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 20 september 2013 till och med den 31 oktober Kommun: Storfors Parti: Arbetarpartiet Socialdemokratema Ny ersättare: Dorothea Sohlberg Avgången ersättare: Eila Svartström Backelin Dur KS " Ny sammanräkning: Ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 20 september 2013 till och med den 31 oktober Kommun: Storfors Parti: Arbetarpartiet Socialdemokratema Ny ersättare: Mika Uutela Avgången ersättare: Thommie Backelin Dnr KS Deloitte Rapport avseende granskning av verksamhetsåret 2012, Sarnordningsförbundet Östra Väm1land. Dnr KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3 ~ SrORFORS KOMMUN - Kommunfullmaknge S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (10) KF 56 forts. Vällårdsnämnden Kvartalsrapport avser 2013 och kvartal 1/ Rapport enligt LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning Det finns inga gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum och inga avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott. Dnr 2013/88 Rapport enligt 16 kap 6 f SoL över ej verkställda beslut en!. 4 kap 1 SoL inom omsorgen om äldre och personer med funktionshinder. Det finns inga ej verkställa beslut eller avbrott att rapportera för tredje kvartalet KPMG Revisionsrapport: Avseende delårsrapport Dnr KS , Skrivelse som stöd mr medborgarmrslag " Bevarande av de kvarvarande tätortsnära skogarna runt Storfors tätort". Skrivelse inkom Dnr KS /4 Förvaltningsbesvär nkommit kopia av insänt förvatningsbesvär gällande beslut angående medborgarförslag - Bevarande av de kvarvarande tätortsnära skogarna runt Storfors tätort. Dnr KS Kommunfullmäktiges beslut Godkänna redovisningen av meddelanden. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 _ STORFORS_KOMMUN SA~ANTRÄDESPROOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (10) KF 57 Dnr KS Delårsrapport Storfors kommun, tom Kommunchef Mikael J areke redogör för delårsrapport Utfall kvartal 2 visar på tkr. Prognos för visar på ett underskott om tkr. Detta är en avvikelse mot budget om tkr ~ Viktiga ekonomiska avvikelser Verksamheterna Den största avvikelsen fr'ån budget har framför allt uppstått sent.under första halvåret med anledning av ökade kostnader för kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt familjehemsplaceringar på FO. Kostnaden för företagshälsovård bedöms bli högre än budget. Kostnadsökningen orsakas av ökad långtidssjukfrånvaro samt ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete. Skatter och generella statsbidrag Budgeten för 2013 bygger på skatteintäkter enligt cirkulär 13: 17 och prognosen efter första halvåret bygger på cirkulär 13:40 vilket gav en förbättring när det gäller slutavräkningen för Skatteintäkterna i SKL:s cirkulär har inte tagit hänsyn till något eventuellt skatteutjämningssystem utan alla beräkningar bygger på dagens system med en beräknad befolkningsminskning på 70 invånare per år för Storfors. Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter prognostiseras efter kvartal 2 med ett underskott på cirka 500 tkr. Utökade personalkostnader inom verksamheten Administration och LSS samt avvecklingskostnader för personal har bidragit till ökade kostnader. En del av de ökade kostnaderna inom LSS området konmler att kunna räknas som en jämförelsestörande kostnad i balanskravsutredningen. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 STORFORS-KOMMUN SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ko=unfullmäktige (10) KF 57 forts. KS Pensioner Beräkningen av pensionskostnader görs dels efter modellen från KP A när det gäller pensionskostnader för 1998 och de faktiska utbetalande kostnaderna följer budgeten väl. Den andra delen av pensionskostnaden är en variabel kostnad beroende på de faktiska löneutbetalningarna som sker under året. Ä ven denna följer i stort de budgeterade kostnaderna. Den låga reproräntan slår hårt mot den s.k. diskonteringsräntan som används när man beräknar säkerställning av franltida utbetalningar. Det har aviserats om att diskonteringsräntan kommer att sänkas i februari nästa år och detta kommer att leda till att den ansvarsförbindelse som Starfors ko=un har för pensioner före år 1998 kommer att öka. Räntekostnaderna för denna ko=ande ökning har ännu inte beräknats för Starfors del då den ändå till största delen är en jämförelsestörande post och behöver inte räknas med i balanskravsresultatet. Finansnetto Verksamheten Vatten och avlopp sänedovisas och ingår inte i konuuwlens driftredovisning. Finansiella intäkter består av borgensavgifter för Stiftelsen Björkåsen, utdelning från Ko=W1invest i Sverige AB, ersättning för räntekostnader av lån från V A samt ränte- och inkassoavgifter från våra kunder. Finansiella kostnader består av kostnader för den totala skulden till kreditinstituten på 89 mnkr. Kommunen gynnas av de relativt låga utlåningsräntorna samt att ränteintäkterna på likvida medel är förhållandevis höga. Likviditet Starfors kommuns likviditet har wlder första halvåret varit god och det är inte många dagar som checkkrediten behövts utnyttjas. Anledningarna till den förhållandevis goda likviditeten är flera, delvis beror den på det positiva del årsresultatet men också på alt årets investeringsprojekt ännu inte kostat mer än de bokföringsmässiga avskrivningar som gjorts under första halvåret. De stora eftersläpningarna i utbetalningar av bidragsmedel från Migrationsverket som kommooen led av under föna året är nu åtgärdat. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling beslutades att delårsrapporten kompletteras med text gällande eventuell återbetalning från AF A samt dess användning och om god ekonomisk hushållning. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 STORFORS-KQMMUN SAMMAN''RÄDESPROTOKOLL ~~ lanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (10) KF 57 forts. Dm KS prognosen fums ej medräknat återbetalning från AF A. Aterbetalning från AF A kommer att ske för åren 2005 och Den återbetalda summan beräknas uppgå till ca 3 miljoner kronor. Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Hans Jildesten (S) och Ann-Christin ngwall (S) att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att de återbetalda premieförsäkringspengarna från AF A skall användas till att betala av pensionsskulden. Beslutsunderlag Delårsrapport 2013 för Storfors kommnn. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommnnstyrelsen Förslag till beslut på sammanträdet Yrkande Hans Jildesten (S) och Peter Högberg (V) yrkar bifall till kommnnstyrelsens förslag. Andris Widuss (M) yrkar bifall till kommnnstyrelsens förslag punkt 1 att fastställa delårsrapport januari-juni fö r Storfors kommnn enligt bilagal. Andris Widuss (M) yrkar återremiss till kommunstyrelsen punkt 2 att de återbetalda premieförsäkringspengarna från AF A skall användas till att betala av pensionsskulden. Tilläggsförslag Peter Högberg (V): Till delårsrappolien läggs nnderlag om den aktuella ekonomiska situationen vid tillfället då delårsrapporten behandlas. Beslutsgång/propositiousordning Ordföranden ställer fö ljande propositionsordning vilken godkännes: Ska kommnnstyrelsens förslag punkt 2 avgöras idag. Ska kommunstyrelsens förslag punkt 2 avgöras senare. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att kommunstyrelsens punkt 2 ska avgöras idag. Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden fnmer att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med konununstyrelsens förslag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 - - STQRFORS-KQMMUN------SAMMANl'RÄDESPROl'OKOLL--- Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (10) KF 57 forts. Dnr KS Beslutar kommunfullmäktige enligt Peter Högbergs (V) förslag. Ordföranden finner att kolmnunfullmäktige bifallit Peter Högbergs (V) tilläggsförslag. Kommunfullmäktiges beslut l. Fastställa delårsrapport januari-juni för Storfors kommun enligt bilaga l. 2. De återbetalda preruieförsäkringspengama från AF A skall användas till att betala av pensionsskulden. 3. Till delårsrapporten läggs underlag om den aktuella ekonomiska situationen vid tillfället då delårsrapporten behandlas. Kopia Mikael Jareke Gilbert Klerks Gullan Wallerius ngela Bergare Pir j o Kilponen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 f\bitag~omnnmfuhmäktige O c f~ Delårsrapport 2013 J:&lSTORFORS C{[lKOMMUN

9 ~ STOAFOAS KOMMUN DELARSRAPPORT 2013 nnehållsförteckning ORGANSATON... 2 POLTSK ORGANSATlON... 2 VERKSAMHETSORGANSATON... 3 FÖRV ALTNNGSBERÄ TTELSE... 4 OMVÄRLDSANALYS... 4 Befolkningsutveckling Arbetsmarknad KOlnmunernas ekonomi......,... 4 UTVECKLNG STORFORS KOMMUN... 5 Befolkningsutveckling Näringsliv Arbetsmarknad Kollektivtrafik EKONOMSKT RESU LTAT OCH ANALYS... 7 ARETS RESULTAT STORFORS KOMMUN... 7 VlKTTGARE EKONOMSKA A YYlKELSER... 8 Verkwmheterna Skatter och generella statsbidrag Arbetsgivareavgifier AGS-KL Pensioner ",..., " Finansnetto ,,,..,,,,..., ",."... o., Likviditet Balanskravsutredning God ekonomisk hushållning VERKSAM H ETSREDOVSNNG KOMMUNSTYRELSEN Kommunledning J O Kommunservice och administration..., JO VÄLFÄRDSNÄMNDEN Skola och välfärd J 3 Vård och omsorg J 5 MLJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND NVESTERNGAR KOMMUNKONCERNEN STlFTELSEN BJöRKASEN STORFORS MARK- OCH NDUSTRlFASTlGHETER AB VATTEN OCH AVLOPP PERSONAL & HÄLSOBOKSLUT KONCERNRÄKENSKAPER STORFORS KOMMUN RESULTATRÄKNNG NOTER RESULTATRÄKNNG BALANSRÄKNNG NOTER BALANSRÄKNNG KASSAFLöDESANALyS REDOVSNNGSPRNCPER & BEGREPPSFÖRKLARNGAR MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

10 ~ STORgJRS KOMMUN Organisation Politisk organisation Revision Kommunfullmäktige r Valnämnd Välfärdsnämnden Kommunstyrelsen Miljö och byggnads nämnden Överförmyndarni:imnd Drift och servicenämnd Administrativ nämnd Bergslagens räddningstjänst Hjälpmedelsnämnd Kalkningsförbu nd mfl VFN AU KSAU 2

11 STORFORS KOMMUN Verksamhetsorganisation Verksamheterna har organiserats enligt nedanstående schema. Kommunstyrelsens verksamhet består av Kornmunledning samt Service och Administration. Vatten och avlopp särredovisas. Välfårdsnärnnden består av verksamheterna Skola & Välfård samt Vård & Omsorg. Kommunchef f-- Kommunledning Kommunservice & Administration Skola och Välfärd Vård och Omsorg M i jö och Bygg Förskolajskolbarn- MAS/Anhörig- Administration - f- omsorg - verksamhet - Miljö och bygglov - Tekniskdrift f- Grundskola - Hemtjänst - Miljö och hälsoskydd c:j Gymnasium, KOMVUX Särskilda boenden i ~ -- VA f- och särskola - FO Hälso och Sjukvård - Kultur och Fritid - - ntegration - - Resursgrupp LSS - Arbetsmarknad - 3

12 ~ldeleoels [)[D KOMMUN Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys från Makronylt nr2/2013 Det går tungt för världsekonomin och under fjärde kvartalet i fjol gick det extra trögt. Bakgrunden till den svaga utvecklingen är den förnyade oro kring skuldproblemen i euroområdet som tidigare under året hade blossat upp. Framtidsutsikterna har sedan dess lj usnat något och tilltron till att euro - krisen ska kunna lösas under ordnade former har ökat. Trots fortsatt omfattande konjunkturella och strukturella problem har riskviljan på de finansiella marknaderna ökat med stigande aktiekurser som följd. Utmaningarna på det globala planet kommer trots det att vara omfattande framöver. Återkommande oro och nya bakslag i den internationella konjunkturen ska inte uteslutas. Därför räknar SKL med att den internationella tillväxten sammantaget blir fortsatt låg i år. Viktiga svenska exportmarknader som Danmark, Finland och Storbritannien har drabbats av vikande ekonomisk aktivitet. l Storbritannien kompliceras situationen fortsättningsvis av betydande statliga budgetunderskott. Saneringen av statens finanser bedöms ta tid och kommer därför att begränsa den ekonomiska tillväxten under åtskilliga år framöver. Befolkningsutveckling Befolkningsökning och förändrad sammansättning av befolkningen har inneburit ökade behov för kommunerna med i genomsnitt 0,5 procent per år under 2000-talet. Enligt scb:s befolkningsprognos, från april 2012, kommer de behovskrävande åldersgrupperna att öka väsentligt åren framöver. Ett ökat antal äldre samt fler barn i såväl förskola som gnmdskola innebär att behoven till följd av demografiska förändringar kommer att öka med l procent per år från och med De demografiska förändringarna som till exempel fler eller fårre barn i skolverksamheterna och fler äldre ställer krav på kommunerna att anpassa resurserna i takt med detta. F ör att rymma de kostnadsökningar som väntar inom äldre omsorg, barnomsorg och grundskola krävs anpassning av kostnaderna inom till exempel gymnasieskolan, där behoven under några år nu har minskat kraftigt. Arbetsmarknad Enligt nationalräkenskaperna ökade antalet arbetade timmar mycket kraftigt fjärde kvartalet Det är inte rimligt att tolka den stora uppgången som att sysselsättningen nu växer snabbt. Stora kalenderskillnader mellan fjärde kvartalet 2012 och 2011 gör den säsongrensade förändringen extra osäker. Vi väljer att tolka ökningen fjärde kvartalet som en tillfållighet som följs av små minskningar de närmaste kvartalen, trots att en del indikatorer möjligen pekar på en svagt ökande sysselsättning. Sammantaget är inte den förbättring som sker i svensk ekonomi i år tillräckligt stark för att snabbt vända utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten ligger därför kvar strax över 8 procent i år. Kommunernas ekonomi Kommunernas resultat faller kraftigt efter 2012, främst till följd av att tillfålliga intäkter drog upp resultatet Sänkt diskonteringsränta för beräkning av pensionsskulden bidrar dessutom till att resultatet minskar med ytterligare 3 miljarder kronor. Sammantaget beräknas resultatet bli knappt 5 miljarder 2013, vilket motsvarar en dryg procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär att många kommuner kommer att redovisa underskott Kostnaderna för den sänkta Rips-räntan kommer sannolikt inte att 4

13 ~'"FBRF8 [][!O KOMMUN medräknas i kommunernas balanskravsresultat. De underskott som följer av Ripsräntesänkningen behöver därför inte återställas. SKL:s bedömning av 2013 års resultat är med antagandet att det inte blir fler tillfålliga intäkter. Om det blir aktuellt med återbetalning av APA-premier även 2013 (för åren 2005 och 2006) stärks resultatet med cirka 8 miljarder kronor. Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar 2 0 o / / ~ Res /" "" / \ \ 2 p, cent -...,./ ~ \ -- \ -- / T Kommunernas resultat blev rekordhögt 2012 till följd av återbetalning av försäkrings premier från AFA FörSiJkring. år väntas resultatet motsvara 2 procent av skatter och statsbidrag men 2014 faller resultatet till följd av relativt långsamt växande skatte intäkter och minskade statsbidrag. Kommunernas kostnader har ökat med drygt 4 procent per år under den senaste tioårsperioden. Främst ökar kostnaderna i takt med pris- och löneökningar, till störst del löneökningar eftersom nära 70 procent av kommunernas kostnader direkt eller indirekt består av personalkostnader. Utöver prisökningar ökar kommunernas kostnader även till följd av ökade behov, efterfrågan, ambitionsnivå eller utökade uppdrag. genomsnitt ökade kostnaderna, utöver pris- och löneökningar, med 1 procent per år under Hälften av kostnadsökningen förklarades av ökade demografiska behov, det vill säga större befolkning och förändringar i befolkningens sammansättning. Utveckling Storiors kommun Befolkningsutveckling (källa: SCB 2013) Storfors kommuns befolkning fortsätter att minska från 4193 invånare den 1/ till 4150 invånare första halvåret Kommunens skatteinkomster beräknas med en befolknings minskning på 70 invånare som räknas from 1 november 2012 tom 31 oktober l Enligt SeB har det fl'ån januari till juni 2013 fötts 25 barn och 24 personer har avlidit, 151 personer har flyttat till kommunen medan 152 har flyttat ut under samma period, vilket innebär att Starfors under årets första 6 månader inte hade någon befolkningsminskning. Kommunen minskade dock med 43 personer de sista 2 månaderna Under motsvarande period förra året hade kommunen ett högre inflyttningsnetto om 27 personer jämfört med årets negativa inflyttningsnetto, -. Näringsliv Sent under första halvåret har Structo aviserat om försäljning av bolaget. Företagsledningen har anlitat en fristående mäklare som ska hjälpa till med arbetet att hitta en köpare. Under tiden har förhandlingar med de fackliga organisationerna slutförts och varsel 5

14 ~s:r8rf9rs KOMMUN DELARSRAPPORT 2013 om uppsägningar har lämnats. Företaget har etablerat kontakt med Arbetsförmedlingen. Kommunen har haft inledande kontakter med Structo, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen samt Region Värmland. Under första halvåret startades 11 nya företag vilket är i nivå med samma period föregående år. Arbetsmarknad Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har under första halvåret minskat något, från 283 i januari till 268 i juni. Kollektivtrafik Under perioden har regionens kollektivtrafikprogram fastställts. Det har inte skett några stölte förändringar av utbudet av kollektivtrafik. 6

15 QOO-SOBEOES Cl[![J KOMMUN Ekonomiskt resultat och analys Arets resultat Storfors kommun Under 2013 har det gjorts relativt stora förändringar i redovisningen. En ny kontoplan används, Kommun-Bas 13, som i stora drag gör den kommunala redovisningen lite mer jämförbar med näringslivet i övrigt. Utöver detta så har stora kända kostnader till exempel den avgiftsbestämda pensionsavgiften inklusive löneskatt periodiserats varje månad utifrån den budgeterade lönesumman för året. VA-kollektivets kostnader till kommunen för första halvåret gällande personalomkostnader, internränta samt administrativa kostnader hal' debiterats vilket även det är nytt för i år. i Kommuntotal Avvikelse Budget 2013 Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos mot exklvatkr Riktp 50% budget Verksamhet inkl avskrlexkl PO Politisk ve rksamhet % Kommunstyrelsen % Skola och välfä rd % Vå rd och omsorg inkl LSS % B Miljö och byggnadsnämnden - 79S % B42 47 Summa netto % A rb giv avg lag st adg % Försäkri ng ar % 24B 3 Pensioner % Pensione r, löneskatt % Summa arb giv avg mm % VHT netto inkl avskr/inkl PO % Crkulär 13:17 Cirkul är 13 :40 Allm än kommunalskatt % O Sluta vräkni ng - B % nkom stut jämn. bidrag % O Strukturbidrag 1627 B13 B19 50% O Regle ri ng % O Kostnadsutjämn. bidrag % 7564 O Faslighetsavg ift % O A vgift i ll l SS ut jämn % O Summa skatteintäkter % FinansieUa intäkter B % Finansiella ko st nader % Summa finansnetto B3 27% Totalq

16 fjllj STORF8RS Cl(!J KOMMUN Viktigare ekonomiska avvikelser Verksamheterna Den största avvikelsen från budget har framför allt uppstått sent under första halvåret med anledning av ökade kostnader för kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt familjehemsplaceringar på FO. Kostnaden för företagshälsovård bedöms bli högre än budget. Kostnadsökningen orsakas av ökad långtidssjukfrånvaro samt ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete. Skatter och generella statsbidrag Budgeten föl' 2013 bygger på skatteintäkterna enligt cirkulär 13:17 och den prognosen efter första halvåret bygger på cirkulär 13:40 vilket gav en förbättring när det gäller slutavräkningen för Skatteintäkterna i SKL:s cirkulär har inte tagit hänsyn till något eventuellt nytt skatteutjärnningssystem utan alla beräkningar bygger på dagens system med en beräknad befolkningsminskning på 70 invånare per år för Storfors del. Mnkr Skatteintäkter enl SKL Mnkr 2013 Mnkr 2014 Mnkr2015 Mnkr CirkulSr 13: ,3 227,5 CifkulSr 13:17 220,2 217,0 218, ont 0,16-2,51-2, ,97 Cirl<ullJr 13:40 220,3 216,8 219,2 223,5 226,9 ont 0,16-0,17 0,70 1,79 2,36 Arbetsgivareavgifter Arbetsgivareavgifter prognostiseras efter kvartal 2 med ett underskott på cirka 500 th. Utökade personalkostnader inom verksamheten Administration och LSS samt avvecklingskostnader för personal har bidragit till ökade kostnader. En del av de ökande kostnaderna inom LSS området kommer att kunna räknas bort som jämförelsestörande kostnader i balanskravsutredningen. AGS-KL APA Försähings styrelse har nu beslutat om sänkning av premier till noll (O %) för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och Detta innebär att cirka 11 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommunoch landstingssektorn, dvs. kommun, landsting, region, medlem i Arbetsgivarförbtmdet Pacta, KFS och Kyrkan. Återbetalningen påböljas under november/december 2013 och kommer att ske genom Fora, som på uppdrag av APA Försähing administrerar premiehanteringen. Detta innebär att 2005 och 2006 års premier intäktsmässigt redovisas i bokslut APA Försähing har fått styrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att även sänka premien avseende år 2004, motsvarande cirka 5 miljarder kronor, för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Pensioner Beräkning av pensionskostnader görs dels efter modellen från KP A när det gäller pensionskostnaderna för 1998 och de faktiskt utbetalade kostnaderna följer budgeten väl. Den andra delen av pensionskostnaden är en variabel kostnad beroende på de faktiska löneutbetalningarna som sker under året. Ä ven denna följer i stort de budgeterade kostnaderna. Den låga reporäntan slår hårt mot den s.k. diskonteringsräntan som används när 8

17 J!ll~STOREORS Cl[![J KOMMUN DELARSRAPPORT 2013 man beräknar säkerställning av framtida utbetalningar. Det har aviserats om att diskonteringsräntan kommer att sänkas i februari nästa år och detta kommer att leda till att den ansvarsförbindelse som Storfors Kommun har för pensioner före år 1998 kommer att öka. Räntekostnaderna för denna kommande ökning har ännu inte beräknats för Storfors del då den ändå till största del är en jämförelsestörande post och behöver inte räknas med i balanskravsresultatet. Finansnetto Verksamheten Vatten och avlopp särredovisas och ingår inte i kommunens driftredovisning. Finansiella intäkter består av borgensavgifter för Stiftelsen Björkåsen, utdelning från Kommuninvest i Sverige AB, ersättning för räntekostnader av lån från V A samt ränte- och inkassoavgifter från våra kunder. Finansiella kostnader består av kostnader för den totala skulden till kreditinstituten på 89 mnkr. Kommunen gynnas av de relativt låga utlåningsräntorna som gäller idag samt att ränteintäkterna på våra likvida medel är förhållandevis höga. Likviditet Storfors kommuns likviditet har under första halvåret varit god och det är inte många dagar som checkkrediten behövts utnyttjas. Anledningatna till den förhållandevis goda likviditeten är flera, delvis beror den på det positiva delårsresultatet men också på att årets investeringsprojekt ännu inte kostat mer än de bokföringsmässiga avskrivningar som gjorts lmder första halvåret. De stora eftersläpningarna i utbetalningar av bidragsmedel från Migrationsverket som Kommunen led av under förra året är nu åtgärdat. Balanskravsutredning C"'dll"~' avs. Storfors kommun (tkr 2013 Prognostiserat resultat före justeringar VA verksamhet 967 Jämförelsestörande poster Prognostiserat justerat resultat God ekonomisk hushållning AFA Försäkrings styrelse har beslutat om sänkning av premier till noll (O %) för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och AFA Försäkring har fått styrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att även sänka premien avseende år Återbetald avgift kommer i likhet med tidigare år inte räknas med i balanskravsresultatet. Kommunens avsikt är att nyttja dessa medel till en partiell inlösen av pensionssknlden vilket bedöms medföra en god ekonomisk hushållning på lång sikt. 9

18 D!]J- STORF8RS Cl[!J KOMMUN Verksamhetsredovisning Kommunstyrelsen c ~, i, Kommunledning Det har varit en högre aktivitet i den politiska verksamheten på grund av kommunens omställningsarbete. Ett antal möten har genomförts i den så kallade omställningsgruppen, där representanter för politiken, fackföreningar och verksamheterna varit representerade. Omställningsgruppen har lagt fram förslag till kostnadsreduceringar i kommunens verksamhet och Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om neddragningar. Kommunstyrelsens ordförande har under våren genomfört månatliga träffar med medborgare. Översiktsplanen är efter flera års arbete fastställd av Kommunfullmäktige. Översiktsplanen kommer att ge bra förutsättningar för ett fortsatt planarbete där kommande viktiga aktiviteter är att arbeta vidare med så kallade LS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära områden. Tjänsten som näringslivsansvarig hålls vakant och vissa tjänster utförs under tiden av Nyföretagarcentrum. Ekonomi Överförmyndarverksamhet bedöms kosta mer än budgeterat. Kommunen har kostnader för länets kommunsammanbindande nät då avtalet med Quadracom Networks förlängs för perioden l juli 2013 tom 30 juni Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse Kommunledning Riktp 50% mot budget intäkter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivn ingar % O NETOKOSTNADER % Kommunservice och administration Arbetet kring E-tjänster är en aktivitet där Storfors, Kristinehamn och Filipstads kommun under september månad har som ambition att introducera minst 5 E-tjänster. samband med pensionsavgång har arbetsuppgifter omfördelats och en sammanlagd personalreducering gjolis med 50 % tjänst. Under första delen av året har ett stoti arbete med en ny lokalvårdsorganisation genomfötis vilket medföli att organisationen minskats med två tjänster. En ny tjänst som arbetsledare för kost och lokalvård har utannonserats men ärmu inte tillsatts. En fotisatt satsning på uppröjning längs Rv 26 har genomfötis. Den långa vintern med ömsom kyla eller mildväder har utsatt gator för stora påfrestningar vilket resulterat i många "potthål" som under sensommaren kommer att lagas. Fibernedläggning inom storfors tätort har påbörjats av Telias entreprenörer. 10

19 Q!]J- STGlRFGlRS Cl[![ KOMMUN, Simhallen upprustas med ny styrutrustning samt koloxidarm. En lyftanordning till simhallen har införskaffats för att öka tillgängligheten. Stiftelsen Björkåsen har förvärvat området Strand, vilket medfört en utökning av personalstyrkan med en halvtidstjänst som fastighetsskötare på området. UKM-festival har genomförts med stort deltagarantal och besökare. Under våren har det genomförts konstutställning med en ny konstnär varje månad i biblioteksfoajen. Ombyggnation av kulturhusets stora foaje på entreplan är påbötjad. Med stöd av flera föreningar har nationaldagsfirandet utvecklats till ett stort evenemang. Konsert med Björn Starrin & 0550 Big Band har genomförts. Det har genomförts Lan i kulturhuset under påsklovet med ca 75 aktiva deltagare under 2 dygn. Fotoaktiviteter har startat i Kulan. Kulturskolan har genomfört musikkafe, morgonsamlingar, vårkonsert där både unga och gamla elever deltagit. Volymer och nycketal Avfallsvolymer hushållsavfall Första halvåret 2013 samlades 600 ton hushållsavfall in och transporterades till förbränningsanläggningen i Karlskoga. Motsvarande period 2012 var den insamlade mängden 567 ton. Detta motsvarar ca 144,5 kg! person 2013 och 136,5 kg! person Avfallsvolymer återvinning Första halvåret 2013 samlades det totalt in 162,7 ton avfall fördelat på 3 fraktioner, osorterat, trä och brännbart. Motsvarande period 2012 var den insamlade mängden 187,7 ton med samma fraktioner. Avfallsvolymer farligt avfall Första halvåret 2013 samlades det in 16,1 ton farligt avfall att jämföra med 2012 där det samlades in 8,3 ton farligt avfall under samma period. Biblioteksvolymer Under perioden har vi haft 631 unika låntagare Utöver dessa så har vi många personer som besöker biblioteket i andra ärenden. Antalet besökare på huvudbiblioteket ligger stadigt på ca personer per dag. Antalet utlån har under perioden uppgått till stycken, vilket är en minskningjärnfört med samma period förra året då det var st. 11

20 STORFOBS KOMMUN L Kommunservice o administration, arbetade timmar, år , tom juni ~5 ~ ~"5 ~ ' ~ ~~_~~~\,25 / A ~104 ~ / ~~851 ~~ /~ ~// '1.:" a ~ oo ""' 87 ~ ~ B ""' Månad Elmnomi Kostnaden för företagshälsovård bedöms bli högre än budget. Kostnadsökningen orsakas av ökad långtidssjukfrånvaro samt ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete. Rutinen för avrop av tjänster kommer att förändras. Omställningsarbetet under det första halvåret har medfört att de fackliga kostnaderna bedöms överstiga budgeten. Personalvårdskostnaderna bedöms kunna hållas nere. Jr -kostnadema bedöms överstiga budgeten med anledning av aviserad förändring av Jr -plattform och infrastmktur. Atervinningsverksamhet bedöms minska och det är främst försäljningsintäkter samt taxor och avgifter som bedöms avvika från budget. Hyror och arrenden på verksamhetslokaler bedöms även de minska i förhållande till budgeten men uppvägs av ökade intäkter för vidareförmedlad fjärrvärmeförsäljning (avser Kroppavägen 5). Verksamhetskostnader för verksamhetslokaler understiger budget. Fastighetsunderhåll hålls nere och understiger budget. Personalkostnadema inom kost omställningsarbete genomförts överstiger budget. och lokalvård överstiger budget. Under våren har ett som reducerat verksamheten. Livsmedelskostnaderna Kommunservice och Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse administration Riktp 50% mot budget ntäkter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivn inga r % NETTOKOSTNADER %

21 !:loo-st08f08s Cl[1D KOMMUN Välfärdsnämnden Välfärdsnämnden är uppdelad i två verksamheter; Skola och välfärd samt Vård och omsorg. Ekonomi Nämdens sammanlägda ekonomiska ufall och prognos. Budget VFN total 2013 ntäkter Personalkostnader VHT kostnader Avskrivningar NETTOKOSTNADER Utfall kv 2 Utfall kv RiktpSO% Prognos Awikelse mot budget 55% % % % "Ai ~: Skola och välfärd Verksamhet Under våren beslutade Kommunfullmäktige att stänga Solbackens förskola som ett led i det omställningsarbete som pågått under våren, de 14 barn som var inskrivna på Solbacken placerades på övriga förskolor i tätorten. Under våren har eleverna i årskurs nio, även l ar, åkt till Polen som en del det demokratiprojekt som genomförs under grundskoletiden. SF undervisningen har bedrivits under hela året utan semesteruppehåll för eleverna. y rkesvux och Lärlingsstudier har bedrivits under perioden. ndivid och familjeomsorgen, FO stödjer och servar medborgarna i kommunen. Utbyggnad av hemmaplanslösningar gällande missbruk och socialpsykiatri planeras. planen finns med att F O-avdelningen upprätthåller och skapar nya kontakter med andra aktörer inom socialt arbete både inom offentlig och frivilligorganisationer samt aktörer som kan vara viktiga för att producera nya lösningar på de mål som finns för verksamheten. Samarbete mellan FO, ntegration och Jobbcentrum fortsätter för att skapa nya möjligheter till fler arbetstillfällen och ökade möjligheter för tillträde till arbetsmarknaden. Fortsatta arbetet med att finna fler kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem samt stödja och underhålla dessa uppdragstagare så att de känner att de får stöd och kunskap för det viktiga uppdrag som de åtar sig. På integrationsavdelningen har ett stort mottagande skett under denna period i förhållande till årets mottagningskvot. Praktikplatser från FNS AM upphörde sista februari. Två projekt, fas 3, arbetspraktik och förstärkt arbetspraktik finns i överenskommelser med arbetsförmedlingen. Volymer och nyckeltal Antalet inskrivna barn i förskolan den l april 2013 var 163 vilket är en minskning med 20 jämfört med l april Den varslade babyboomen uteblev. Antalet förskoleklass 39 st och grundskoleelever 405 samt grundsärskola 7 st. Fem av eleverna som startade på introduktionsprogrammet har gått vidare till Grundvux. 13

22 QOO STORFGlRS Cl!Jl KOMMUN DELARSRAPPORT nya elever har startat på SFT 13 elever inskrivna på M På SFT har vi 60 elever På M-programmet är 34 grundskolebetyg samt 2 gymnasiekursbetyg satta i samband med vårterminens slut, fördelat på de drygt 20-talet elever som deltagit under läsåret. Försörjningsstödet har ungefar aktuella ärenden, det tillkommer utredningar och nybesök. Vidare så hanterar avdelningen ett 20 tal förmedlingsärenden. l kvartal 2 hade Barn och Unga nio placerade barn. Sex vårdnadsöverflyttningar är gjorda. Fem HYB (hem för vård och boende) där en av placeringarna planeras till konsulentstött familjhem. På integrationsenheten är 88 personer inskrivna. Mottagandet första halvåret är 25+8 årets totala mottagningskvot är På arbetsmarknadsenheten har 5 utvecklingsanställningar påbörj ats lmder perioden, en trygghetsanställning samt en utvecklingsanställning som finns i annan verksamhet. 48 ungdomar erbjöds feriearbete under sommaren Verksamhet Skola och välfärd, arbetade timmar per månad, år t o m juni.. ~~~~ 84 ~: ~ \35 "' ~ ~ ~ 173 ~ / ~~j~å f-:: o E ~ ~ E E - ~ s «17000 ~7 \/"J V,79S ~" ""' Arbetade timmar första halvåret återspeglar de personalminskningar som gjorts det senaste året. Månad Ekonomi På grund av minskat barnunderlag har antalet tjänster reducerats ytterligare i förskolan, vilket pekar mot ett överskott jämfört med budget. Planerade personalminskningar har skett i grundskolan. Skolskjutskostnader för särskolan är något högre än beräknat. Personalkostnader något högre på grund av ej budgeterade insatser för barn med behov av extra stöd. Ökade intäkter för asylelever samt ökade intäkter för barn från andra kommuner. 14

23 l:l!:e STORFORS (][J KOMMUN ~ Gymnasieskolan har ökade kostnader dels beroende på inflyttade elever som går i gymnasiesärskolan samt att verksamheten ännu räknar utifrån att alla elever som gick ur grundskolan kommer att börja gymnasieskolan under hösten. Prognosen för gymnasiekostnaderna är svåra att göra vid halvårsskiftet då kostnaderna för de olika gymnasieprogrammen varierar stort och verksamheten inte vet vart de nya gymnasieeleverna kommer att börja sin skolgång. Ökade kostnader för, kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt familjehemsplaceringar från FO leder troligen till ett underskott. Skola och Välfärd Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse Riktp50% mot budget ntäkter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivningar % NETOKOSTNADER ",,1, Vård och omsorg Verksamheten syftar till att bistå mäuniskor enligt Socialtjänstlagen och LSS-lagen. Vård och omsorg regleras också av Hälso-och sj ukvårdslagen. Verksamheten arbetar utifrån "kunden i fokus" och ett värdegnmdsperspektiv. mplementering av demensriktlinjer har pågått under året. Fyra utbildningstillfallen har därför ägt rum, en utbildning anordnades i Storfors under två dagar, och en i Filipstad. mars påbörjades utbildning i BPSD (demensregistret). nstruktörer i modem förflyttningsteknik håller i utbildningar till samtliga medarbetare, ca l gång i veckan. Föreningen Hjämkoll höll en uppskattad föreläsning i Folkets Hus om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under 2 kvartalet. Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen har bjudits in till halvdagar, där värdegrundsfrågor har diskuterats (finansierat av statsbidrag). Personalgruppen på LSS boendet har den 27 maj deltagit i en utbildning i Göteborg. Rubriken på föreläsningen var introduktion till KBT för boendestöd och omsorgspersonal. juni hölls en introduktionsdag för nyanställda medarbetare, där rutiner mom verksamhetsområdet gicks igenom. En enkät till samtliga vikarier delades ut. Nutritionsombuden har under de första 6 månaderna folisatt sitt arbete med Senior Alert. 15

24 & STORFORS ClDD KOMMUN Volymer och nycketal Antal kunder inom äldreomsorgen uppgick till 188 personer. Fördelade åldersmässigt enligt nedanstående bild. Totalt per åldersgrupp t i. 90 år eller äldre % år Under 85 år De 188 kundema inom äldreomsorgen är fördelade åldersmässigt och verksamhetsmässigt enligt följande bild. o Aldersfördelning O...,. ' 7 Smeden L " 7 " ~ ' l...j 181 "5_ ~ Hammargården Kroppavägen Hemtjänst L ~ 90 år eller äldre år Under 85 år 16

25 l:loo STORFORS Cl[!!J KOMMUN Antal kunder inom LSS verksamheten uppgick till 35 stycken. Nedan följer en åldersfördelning för kunder inom personlig assistans, boendeverksamhet och korttillsyn för barn över 12 år. o Aldersförderlning 6 ~ ~ ,--~ ~--~ o över minderåriga Vård och omsorg har en mycket positiv utveckling gällande Svenska palliativregistret. Den genomsnittliga förbättringen är i nuläget 22 % vilket är bland de högsta (kanske den alh'a högsta) i Sverige. dentifierad orsak till förbättringen är att verksamheten följer upp mer nogsamt. Munhälsa har ökat från 17 till 35 %. Ordination av läkemedel mot ångest ökning 56 till 78 % Validerad smärtskattning ökat från O till 17 % Brytpunktssamtal 30 % förra året, i år 60 % Avvikelser enligt Häls(}- och sjukvård Jan Feb Mars April Maj Juni Kvarglömd dos Fel dos/tid/kund l O 1 O O 1 Fel i dosert dispensering 2 O l 2 O 2 Falltillbud Fallskada Trycksår O O O O O O ÖVrig O O O O O O Anmälan, Lex maria O O O O O O Missf6rhållande enligt SoULSS Hot/vård O O O 1 O O Bemötande O O O O O 2 Säkerhet/trygghet O l O l l O Anmälan, lex Sarah O O O O O O Externt Avvikelser mot sjukhus O 2 O 2 O O Synpunkter/klagomål 2 2 O O O O Klaga på vården O l O O O O 17

26 ljl:&l STORFORS Cl[!J KOMMUN Ekonomi Vård och Omsorg beräknar ett litet positivt resultat jämfört med budget. Datastödet MaxiMiia beräknas bli dyrare än budget, då vissa lagstadgade aktivter som åligger verksamheten kräver ökade konsulttjänster i MaxiMilia. Hemtjänsten har bytt ut 2 stycken leasingbilar under våren vilka har blivit körda fler mil än avtalat vilket ledde till en ej beräknad engångskostnad. Kostnad för tvätt på särskilda boenden beräknas kosta mer än budget på grund av vinterkräksjuka och influensa då detta ställer högre krav på tvätt-och hygienrutiner. Hyror och arenden ger också ett underskott, vilket är förenat till betalningsutrymmet för kund. Kostnaderna för förbrukningsmatriel inom hemsjukvården beräknas minska, då kund med omfattade vårdbehov ej är aktuell inom verksamheten längre. Vård oc h Omsorg Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse Riktp50% mot budget ntäkter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivningar % NETTOKOSTNADER % MLJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Verksamhets beskrivning Nämndens verksamhet består huvudsakligen av myndighetsutövning, samhällsplanering och rådgivning inom områdena plan, bygg och milj ö- och hälsoskydd. Fysisk planering är nämndens instrument för att styra över hur kommunen bebyggs enligt plan och bygglagen. Detta sker genom upprättande av översiktplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Bygglovhantering innefattar granskning och beredning och beslut om bygglov, rivningslov och marklov samt utfärdande av startbesked och beslut om kontrollplan. Verksamheten omfattas även av tillsyn och föreläggande av ovårdade byggnader och tomter samt registerhållning enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll. Ajourhålning av adress- och byggnadsregister utförs av miljö- och byggnadsnämnden. Det ansvar som åvilar nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet är uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden t ex miljöbalken och livsmedelslagen vilket innefattar prövning och tillsyn inom områdena livsmedel och miljö- och hälsa. Från och med föreligger avtal med Karlskoga kommun om stöd avseende myndighetsutövning inom miljöområdet. nitialt har fokus legat på att identifiera tillsyns behovet i kommunen. Uppgifter från inventering används sedan för att göra en behovsanalys och för att presentera ett förslag till riskbaserad taxa och reviderat belopp för timavgift som ger god kostnadstäckning för nämndens uppdrag. 18

27 STORFORS KOMMUN Från finns även avtal upprättat med Karlskoga kommun om stöd avseende myndighetsutövning inom plan- och byggfrågor då främst med hjälp av byggnadsinspektör. Samarbetet sker inom ramen för samverkan mellan kommunerna i östra Värmland. Under året 2013 kommer miljö- och byggnadsnämnden att arbeta med fortsatt uppdatering av detaljplanelagda områden för permanentboende i fritidshusområden. Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag, från kommunstyrelsen, att genomföra en enkätundersökning i områdena Kväggen, Hennäset och Södra Ullvettern för att höra vilket intresse det finns bland de boende, och få en översiktlig bild av förutsättningarna i den befmtliga bebyggelsen. Första området för undersökning är Kväggen, dit enkäten skickades ut i början på juli. Avtalet med Metria angående uppdatering av primärkartan har förlängts, i två år. En målsättning är att under hösten 2013 kunna bestämma vilket kartprogram som skall ersätta Autoka-Vy. Volymer och nyckeltal kommunen har sammanlagt 78 verksamheter identifierats som ska ha regelbunden tillsyn. Av dessa är 30 livsmedelsverksamheter, 28 är miljöfarliga verksamheter och 20 är hälsoskyddsverksamheter, framförallt kommtmala verksamheter. Samtliga verksamheter är riskklassade och har tilldelats en tillsynsfrekvens. Under första halvåret har sammanlagt 50 kontrollbesök gjort på 30 olika objekt/verksamheter. nkommande ärenden under perioden har bland annat varit sammanlagt 15 klagomålsärenden rörande fukt och mögel, störande ljud från fordon, djurhållning, livsmedelshantering mm. Övriga inkommande ärenden som handlagts är bland armat anmälan av värmepump (5), remiss om vattenverksamhet (2), anmälan av spridning av bekämpningsmedel (1), ansökan om dispens från avfallshantering (3), anmälan av miljöfarlig verksamhet (2), anmälan av incident; oljeutsläpp (2). Under perioden har två miljösanktionsavgifter dömts ut samt tre förelägganden om att vidta åtgärder. Antalet inkomna anmälningar, ansökningar om bygglov, dispenser och förhandsbesked uppgick till 39 st. lmder januari - juni Under perioden januari - juni har 5 stycken anmälningar om inrättande av bergvärme inkommit och 5 stycken ansökningar om anordnande av avloppsanläggningar inkommit. Sammanlagt 50 kontrollbesök har utförts, fördelade på 23 livsmedelskontroller, 6 hälsoskydd, 12 miljöfarlig verksamhet, 7 avlopp och 2 övriga. Ekonomi Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse MOB51x Riktp 50% mot budget ntäkter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivningar NETTOKOSTNADER %

28 STOR FORS KOMMUN nvesteringar Pmi,kt Allm';',' 00" " i?n i1ii ~ 1m i1:i ' nm " ?iiiO o ", ~,: ~y tt,olv KSl t "ly =KS) trv26,, - icaiks) ~ l vft, ~ ;(Ks) 1,,(S) i ~ KS1 300, , -2250X 25 ()(JO 150 J O()( "'OX O ijooi o. ;-;;;; O. SOOi 0.0( tljo 0.0 iiioo o. isooo O.OC ) ()(JO O,OC 5 ()(JO 0,0( = 0.0( 1501iOC 0,0( J O()( O,'" ; ()(JO.OO ~~~ 3 "'"" 15979\ -,,;)60 ~ --,;x;ooo ;;m", ----,;-00( ,;;00 i5iiooc 750C 150 or ~ mo;;oc 1559< J, otjo ;;;; 250 JOOOO( ~"'. 154 ls s VA - V,,o ',, KS1 ~ '1 KS).KSl ~ K" olks'. KS) >mi >mi J 001 \000 iiioo OOC DOC ooijo( 0001 """ J 100 ()(JO iiooi 3"33.6 ""loi, 3' 5iiOOi 0:0< ~ 4s < ; jO " ooc < DOOo O.Q( 1500, ()(= '''''' OOC 100 (JO( ~rl~~ 3 ; " ooc DOC = ;;molo = =. 20

29 STORFORS KOMMUN Kommunkoncernen Stiftelsen Björkåsen Stiftelsen tog den l februari över kvarteret Strand i Nona änden av Storfors samhälle. Kvarteret Strand består av 52 lägenheter med radhuskaraktär fordelade på 10 huskroppar. Under våren har ett stort arbete inletts med att rusta upp kvarteret framförallt utvändigt med bland annat byten av takbeklädnad, ommålning av fasaderna samt dräneringsarbeten års stora underhållsprojekt har varit renoveringen av badrum på Björkåsgatan samband med detta har också stora delar av avloppsstammarna relinats. Renovering av balkonger/altaner på nedre botten på Stationsgatan 58 och 60 har utfölts under sommaren. Under våren har det återigen hållits boendedialoger med samtliga kvarter som har varit positiva för både de boende och organisationen. Ulla" "e,ar Budget Utfall kv Stiftelsen Björkåsen Resultaträkning tkr Nettoomsättning Driftkostnader Av/nedskrivningar Bruttoresu tat Administration Rörelseresultat 2262 Finansnetto Arets resu tat uel"'" bokslut Stiftelsen Björkåsen Stiftelsen 2012 Balansräkning tkr Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Summa eget kapital Varav årets resultat Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Stortors Mark- och ndustrifastigheter AB Då bolaget är vilande har ingen verksamhet skett under första halvåret. 21

30 J!]J STOR FORS CUl KOMMUN Vatten och avlopp Verksamhet Att förse kommuninnevånare med vatten av god kvalite samt att avloppsvatten tas om hand och renas innan det återgår till naturen. Under årets första månader fick kommunen problem med vattenförsörjningen till abonnenterna på grund aven svårlokaliserad vattenläcka, kommunen fick hjälp av närliggande kommuner att transportera vatten till vår lågreservoar för att på så sätt kunna köpa tid och kalla in expertis för läcksökning. Läckan lokaliserades ganska omgående till området "Gärdet" och resurser kallades in för reparation. Vattenförbrukningen visar nu på väldigt låg förbrukning när den läckan lagats. Det och den av politiker medvetna satsningen på föryngring av vattenledningsnätet bidrar stort till denna låga förbrukning. Vålt vattenverk i Storfors börjar bli slitet och vi har börjat titta på alternativa lösningar för att ersätta verket med något nytt under de närmaste kommande åren. Under första halvåret har vi bytt ut ca 300 st vattenmätare hos våra abonnenter. l. Volymer och nyckeltal Under året har vi producerat m 2 rent dricksvatten, vi har renat m 2 avloppsvatten. Elförbrukning under första halvåret för vattenverk uppgår ti1l kwh och för reningsverk till kwh Vatten och avlopp, arbetade timmar per månad , t.o.m. juni " E E ".. ' ~ A.!!23 /"" /\9 ~ ~'ri l...,.;;( / \, / ~ A ~, ~, A ~~ V,2 / ,.7, '-2013 ' '-2013 l 2 3, , BB' 9" BOB m "' m.,0 Ekonomi En minskning av intäkter mot budget är att vänta på grund av för optimistisk budget på vattenverk och avloppsreningsverk. Kostnaderna för personal bedöms bli något lägre än budget beroende på att personal kommer att belasta projektinvesteringar under hösten. 22

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2013-09-18. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2013-09-18. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2013-09-18 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Onsdagen den 25 september 2013, kl 09.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2014-05-22 71. lili STORFORS [](JIJ KOMMUN. pa: 'klo\ .:u , ~ :-- Årsredovisning 2013

Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2014-05-22 71. lili STORFORS [](JIJ KOMMUN. pa: 'klo\ .:u , ~ :-- Årsredovisning 2013 lili STORFORS [](JIJ KOMMUN Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2014-05-22 71 [ pa: 'klo\.:u, ~ :-- Årsredovisning 2013 l:l!jj STORFORS C[!IJ KOMMUN ÄRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning IKOMMUNSTYRELSENS KOMMENTAR...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 KOMMUNSTYRELSENS KOMMENTAR... 2 ORGANISATION... 4 UTVECKLING STORFORS KOMMUN... 6 EKONOMISKT RESULTAT OCH ANALYS...

ÅRSREDOVISNING 2014 KOMMUNSTYRELSENS KOMMENTAR... 2 ORGANISATION... 4 UTVECKLING STORFORS KOMMUN... 6 EKONOMISKT RESULTAT OCH ANALYS... Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS KOMMENTAR... 2 ORGANISATION... 4 UTVECKLING STORFORS KOMMUN... 6 EKONOMISKT RESULTAT OCH ANALYS... 17 PERSONALBOKSLUT... 38 BARNBOKSLUT 2014... 41 MILJÖBOKSLUT 2014...

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 213 HÄNT UNDER 213... Nytt centralt föräldrarråd Ett centralt föräldrarråd skapades under våren 213 med syfte att skapa en större transparens i den kommunala verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...... 4 Koncernredovisning...... 15 Resultaträkning Koncern... 21 Balansräkning Koncern...

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer

Delårsrapport 1 2015 januari - april

Delårsrapport 1 2015 januari - april Delårsrapport 1 2015 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 9 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 15 Ekonomi 18 Personalresursen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Delårsrapport 2011 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Investeringsredovisning...17 Resultaträkning...18

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omslag: Ljusinvigning, 28 september INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Sammanfattning 4 Övergripande mål 5 Ekonomiska läget 6 Utveckling i kommunen 8 Förvaltningsberättelse 9 Personalredovisning 12 Verksamheternas

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24. Tid och plats tisdagen den 29

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2013

delårsrapport januari - mars 2013 delårsrapport januari - mars 2013 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld God ekonomisk hushållning Ekonomi - Finansiell analys Kommunen 3 Delårsbokslut januari mars

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2014 BOKSLUTSPROGNOS 2014

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2014 BOKSLUTSPROGNOS 2014 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2014 BOKSLUTSPROGNOS 2014 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer