Lars-Erik Carlsson. Erik Svedin (KD), ersättare Lennart Aronsson, sekreterare. Lars-Erik Carlsson (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars-Erik Carlsson. Erik Svedin (KD), ersättare Lennart Aronsson, sekreterare. Lars-Erik Carlsson (V)"

Transkript

1 STORFORSKO~U~~N ~S~ ~~~~T~RAD ~ = ~E=S~P~R~O~TO~K~O=LL~ ~ omm a 1ge Sammantradesdarum Sida Plats och tid Beslutande Sammanträdesrwn Valsaren, Folkets Hus, Storfors, torsdagen den 17 oktober 2013 kl Bo Ekelund (M) Kerstin W åhlstedt (M) Christer Nykom (M) Ann-Christin ngwal (S) Aurea Karlsson (S) Steve Nilsson (S) Ulf Wikström (S) Peter Fredriksson (S) ngrid Andersson (C) Lars-Erik Carlsson (V) Peter Högberg (V) Thomas Backelin (S) Andris Widuss (M) Peter Farrington (M) Hans Jildesten (S) ngrid Resare (S) nga Grunde! (S) Sigurd Bergquist (S) Magnus Liljekvist (S) Håkan Larsson (C) Per Åsander (V) Monica Ståhl (KD) Lennart J ohansson (S) r Övriga deltagande Erik Svedin (KD), ersättare Lennart Aronsson, sekreterare Utses att justera Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Torsdagen den 24 oktober 2013, Kormnunhuset, Storfors. ~ ~ ParagraJCr Lennart Aronss l1 ;?%1ituV1 ~;; Thomas BackRlin ~-ru)~o-n Lars-Erik Carlsson Andrisd Widuss ANSLAGBEVS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunfulhnäktige Kommunhuset Datum för anslags nedtagande Underskrift Utdragsbestyrkande

2 -~ ST~RFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KorrunU1,filllm~lctige Sida 2(10) ----i. KF 56 Meddelanden Miljö- och byggnadsnämnden kl Korrununhuset Kommunstyrelsen Välfårdsnämnden kl Kommunhuset kl Kommunhuset kl Kommunhuset ;-; Länsstyrelsen i Värmlands län Ny sammanräkning: Ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 20 september 2013 till och med den 31 oktober Kommun: Storfors Parti: Arbetarpartiet Socialdemokratema Ny ersättare: Dorothea Sohlberg Avgången ersättare: Eila Svartström Backelin Dur KS " Ny sammanräkning: Ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 20 september 2013 till och med den 31 oktober Kommun: Storfors Parti: Arbetarpartiet Socialdemokratema Ny ersättare: Mika Uutela Avgången ersättare: Thommie Backelin Dnr KS Deloitte Rapport avseende granskning av verksamhetsåret 2012, Sarnordningsförbundet Östra Väm1land. Dnr KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3 ~ SrORFORS KOMMUN - Kommunfullmaknge S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (10) KF 56 forts. Vällårdsnämnden Kvartalsrapport avser 2013 och kvartal 1/ Rapport enligt LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning Det finns inga gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum och inga avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott. Dnr 2013/88 Rapport enligt 16 kap 6 f SoL över ej verkställda beslut en!. 4 kap 1 SoL inom omsorgen om äldre och personer med funktionshinder. Det finns inga ej verkställa beslut eller avbrott att rapportera för tredje kvartalet KPMG Revisionsrapport: Avseende delårsrapport Dnr KS , Skrivelse som stöd mr medborgarmrslag " Bevarande av de kvarvarande tätortsnära skogarna runt Storfors tätort". Skrivelse inkom Dnr KS /4 Förvaltningsbesvär nkommit kopia av insänt förvatningsbesvär gällande beslut angående medborgarförslag - Bevarande av de kvarvarande tätortsnära skogarna runt Storfors tätort. Dnr KS Kommunfullmäktiges beslut Godkänna redovisningen av meddelanden. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 _ STORFORS_KOMMUN SA~ANTRÄDESPROOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (10) KF 57 Dnr KS Delårsrapport Storfors kommun, tom Kommunchef Mikael J areke redogör för delårsrapport Utfall kvartal 2 visar på tkr. Prognos för visar på ett underskott om tkr. Detta är en avvikelse mot budget om tkr ~ Viktiga ekonomiska avvikelser Verksamheterna Den största avvikelsen fr'ån budget har framför allt uppstått sent.under första halvåret med anledning av ökade kostnader för kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt familjehemsplaceringar på FO. Kostnaden för företagshälsovård bedöms bli högre än budget. Kostnadsökningen orsakas av ökad långtidssjukfrånvaro samt ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete. Skatter och generella statsbidrag Budgeten för 2013 bygger på skatteintäkter enligt cirkulär 13: 17 och prognosen efter första halvåret bygger på cirkulär 13:40 vilket gav en förbättring när det gäller slutavräkningen för Skatteintäkterna i SKL:s cirkulär har inte tagit hänsyn till något eventuellt skatteutjämningssystem utan alla beräkningar bygger på dagens system med en beräknad befolkningsminskning på 70 invånare per år för Storfors. Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter prognostiseras efter kvartal 2 med ett underskott på cirka 500 tkr. Utökade personalkostnader inom verksamheten Administration och LSS samt avvecklingskostnader för personal har bidragit till ökade kostnader. En del av de ökade kostnaderna inom LSS området konmler att kunna räknas som en jämförelsestörande kostnad i balanskravsutredningen. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 STORFORS-KOMMUN SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ko=unfullmäktige (10) KF 57 forts. KS Pensioner Beräkningen av pensionskostnader görs dels efter modellen från KP A när det gäller pensionskostnader för 1998 och de faktiska utbetalande kostnaderna följer budgeten väl. Den andra delen av pensionskostnaden är en variabel kostnad beroende på de faktiska löneutbetalningarna som sker under året. Ä ven denna följer i stort de budgeterade kostnaderna. Den låga reproräntan slår hårt mot den s.k. diskonteringsräntan som används när man beräknar säkerställning av franltida utbetalningar. Det har aviserats om att diskonteringsräntan kommer att sänkas i februari nästa år och detta kommer att leda till att den ansvarsförbindelse som Starfors ko=un har för pensioner före år 1998 kommer att öka. Räntekostnaderna för denna ko=ande ökning har ännu inte beräknats för Starfors del då den ändå till största delen är en jämförelsestörande post och behöver inte räknas med i balanskravsresultatet. Finansnetto Verksamheten Vatten och avlopp sänedovisas och ingår inte i konuuwlens driftredovisning. Finansiella intäkter består av borgensavgifter för Stiftelsen Björkåsen, utdelning från Ko=W1invest i Sverige AB, ersättning för räntekostnader av lån från V A samt ränte- och inkassoavgifter från våra kunder. Finansiella kostnader består av kostnader för den totala skulden till kreditinstituten på 89 mnkr. Kommunen gynnas av de relativt låga utlåningsräntorna samt att ränteintäkterna på likvida medel är förhållandevis höga. Likviditet Starfors kommuns likviditet har wlder första halvåret varit god och det är inte många dagar som checkkrediten behövts utnyttjas. Anledningarna till den förhållandevis goda likviditeten är flera, delvis beror den på det positiva del årsresultatet men också på alt årets investeringsprojekt ännu inte kostat mer än de bokföringsmässiga avskrivningar som gjorts under första halvåret. De stora eftersläpningarna i utbetalningar av bidragsmedel från Migrationsverket som kommooen led av under föna året är nu åtgärdat. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling beslutades att delårsrapporten kompletteras med text gällande eventuell återbetalning från AF A samt dess användning och om god ekonomisk hushållning. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 STORFORS-KQMMUN SAMMAN''RÄDESPROTOKOLL ~~ lanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (10) KF 57 forts. Dm KS prognosen fums ej medräknat återbetalning från AF A. Aterbetalning från AF A kommer att ske för åren 2005 och Den återbetalda summan beräknas uppgå till ca 3 miljoner kronor. Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Hans Jildesten (S) och Ann-Christin ngwall (S) att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att de återbetalda premieförsäkringspengarna från AF A skall användas till att betala av pensionsskulden. Beslutsunderlag Delårsrapport 2013 för Storfors kommnn. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommnnstyrelsen Förslag till beslut på sammanträdet Yrkande Hans Jildesten (S) och Peter Högberg (V) yrkar bifall till kommnnstyrelsens förslag. Andris Widuss (M) yrkar bifall till kommnnstyrelsens förslag punkt 1 att fastställa delårsrapport januari-juni fö r Storfors kommnn enligt bilagal. Andris Widuss (M) yrkar återremiss till kommunstyrelsen punkt 2 att de återbetalda premieförsäkringspengarna från AF A skall användas till att betala av pensionsskulden. Tilläggsförslag Peter Högberg (V): Till delårsrappolien läggs nnderlag om den aktuella ekonomiska situationen vid tillfället då delårsrapporten behandlas. Beslutsgång/propositiousordning Ordföranden ställer fö ljande propositionsordning vilken godkännes: Ska kommnnstyrelsens förslag punkt 2 avgöras idag. Ska kommunstyrelsens förslag punkt 2 avgöras senare. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att kommunstyrelsens punkt 2 ska avgöras idag. Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden fnmer att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med konununstyrelsens förslag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 - - STQRFORS-KQMMUN------SAMMANl'RÄDESPROl'OKOLL--- Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (10) KF 57 forts. Dnr KS Beslutar kommunfullmäktige enligt Peter Högbergs (V) förslag. Ordföranden finner att kolmnunfullmäktige bifallit Peter Högbergs (V) tilläggsförslag. Kommunfullmäktiges beslut l. Fastställa delårsrapport januari-juni för Storfors kommun enligt bilaga l. 2. De återbetalda preruieförsäkringspengama från AF A skall användas till att betala av pensionsskulden. 3. Till delårsrapporten läggs underlag om den aktuella ekonomiska situationen vid tillfället då delårsrapporten behandlas. Kopia Mikael Jareke Gilbert Klerks Gullan Wallerius ngela Bergare Pir j o Kilponen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 f\bitag~omnnmfuhmäktige O c f~ Delårsrapport 2013 J:&lSTORFORS C{[lKOMMUN

9 ~ STOAFOAS KOMMUN DELARSRAPPORT 2013 nnehållsförteckning ORGANSATON... 2 POLTSK ORGANSATlON... 2 VERKSAMHETSORGANSATON... 3 FÖRV ALTNNGSBERÄ TTELSE... 4 OMVÄRLDSANALYS... 4 Befolkningsutveckling Arbetsmarknad KOlnmunernas ekonomi......,... 4 UTVECKLNG STORFORS KOMMUN... 5 Befolkningsutveckling Näringsliv Arbetsmarknad Kollektivtrafik EKONOMSKT RESU LTAT OCH ANALYS... 7 ARETS RESULTAT STORFORS KOMMUN... 7 VlKTTGARE EKONOMSKA A YYlKELSER... 8 Verkwmheterna Skatter och generella statsbidrag Arbetsgivareavgifier AGS-KL Pensioner ",..., " Finansnetto ,,,..,,,,..., ",."... o., Likviditet Balanskravsutredning God ekonomisk hushållning VERKSAM H ETSREDOVSNNG KOMMUNSTYRELSEN Kommunledning J O Kommunservice och administration..., JO VÄLFÄRDSNÄMNDEN Skola och välfärd J 3 Vård och omsorg J 5 MLJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND NVESTERNGAR KOMMUNKONCERNEN STlFTELSEN BJöRKASEN STORFORS MARK- OCH NDUSTRlFASTlGHETER AB VATTEN OCH AVLOPP PERSONAL & HÄLSOBOKSLUT KONCERNRÄKENSKAPER STORFORS KOMMUN RESULTATRÄKNNG NOTER RESULTATRÄKNNG BALANSRÄKNNG NOTER BALANSRÄKNNG KASSAFLöDESANALyS REDOVSNNGSPRNCPER & BEGREPPSFÖRKLARNGAR MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

10 ~ STORgJRS KOMMUN Organisation Politisk organisation Revision Kommunfullmäktige r Valnämnd Välfärdsnämnden Kommunstyrelsen Miljö och byggnads nämnden Överförmyndarni:imnd Drift och servicenämnd Administrativ nämnd Bergslagens räddningstjänst Hjälpmedelsnämnd Kalkningsförbu nd mfl VFN AU KSAU 2

11 STORFORS KOMMUN Verksamhetsorganisation Verksamheterna har organiserats enligt nedanstående schema. Kommunstyrelsens verksamhet består av Kornmunledning samt Service och Administration. Vatten och avlopp särredovisas. Välfårdsnärnnden består av verksamheterna Skola & Välfård samt Vård & Omsorg. Kommunchef f-- Kommunledning Kommunservice & Administration Skola och Välfärd Vård och Omsorg M i jö och Bygg Förskolajskolbarn- MAS/Anhörig- Administration - f- omsorg - verksamhet - Miljö och bygglov - Tekniskdrift f- Grundskola - Hemtjänst - Miljö och hälsoskydd c:j Gymnasium, KOMVUX Särskilda boenden i ~ -- VA f- och särskola - FO Hälso och Sjukvård - Kultur och Fritid - - ntegration - - Resursgrupp LSS - Arbetsmarknad - 3

12 ~ldeleoels [)[D KOMMUN Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys från Makronylt nr2/2013 Det går tungt för världsekonomin och under fjärde kvartalet i fjol gick det extra trögt. Bakgrunden till den svaga utvecklingen är den förnyade oro kring skuldproblemen i euroområdet som tidigare under året hade blossat upp. Framtidsutsikterna har sedan dess lj usnat något och tilltron till att euro - krisen ska kunna lösas under ordnade former har ökat. Trots fortsatt omfattande konjunkturella och strukturella problem har riskviljan på de finansiella marknaderna ökat med stigande aktiekurser som följd. Utmaningarna på det globala planet kommer trots det att vara omfattande framöver. Återkommande oro och nya bakslag i den internationella konjunkturen ska inte uteslutas. Därför räknar SKL med att den internationella tillväxten sammantaget blir fortsatt låg i år. Viktiga svenska exportmarknader som Danmark, Finland och Storbritannien har drabbats av vikande ekonomisk aktivitet. l Storbritannien kompliceras situationen fortsättningsvis av betydande statliga budgetunderskott. Saneringen av statens finanser bedöms ta tid och kommer därför att begränsa den ekonomiska tillväxten under åtskilliga år framöver. Befolkningsutveckling Befolkningsökning och förändrad sammansättning av befolkningen har inneburit ökade behov för kommunerna med i genomsnitt 0,5 procent per år under 2000-talet. Enligt scb:s befolkningsprognos, från april 2012, kommer de behovskrävande åldersgrupperna att öka väsentligt åren framöver. Ett ökat antal äldre samt fler barn i såväl förskola som gnmdskola innebär att behoven till följd av demografiska förändringar kommer att öka med l procent per år från och med De demografiska förändringarna som till exempel fler eller fårre barn i skolverksamheterna och fler äldre ställer krav på kommunerna att anpassa resurserna i takt med detta. F ör att rymma de kostnadsökningar som väntar inom äldre omsorg, barnomsorg och grundskola krävs anpassning av kostnaderna inom till exempel gymnasieskolan, där behoven under några år nu har minskat kraftigt. Arbetsmarknad Enligt nationalräkenskaperna ökade antalet arbetade timmar mycket kraftigt fjärde kvartalet Det är inte rimligt att tolka den stora uppgången som att sysselsättningen nu växer snabbt. Stora kalenderskillnader mellan fjärde kvartalet 2012 och 2011 gör den säsongrensade förändringen extra osäker. Vi väljer att tolka ökningen fjärde kvartalet som en tillfållighet som följs av små minskningar de närmaste kvartalen, trots att en del indikatorer möjligen pekar på en svagt ökande sysselsättning. Sammantaget är inte den förbättring som sker i svensk ekonomi i år tillräckligt stark för att snabbt vända utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten ligger därför kvar strax över 8 procent i år. Kommunernas ekonomi Kommunernas resultat faller kraftigt efter 2012, främst till följd av att tillfålliga intäkter drog upp resultatet Sänkt diskonteringsränta för beräkning av pensionsskulden bidrar dessutom till att resultatet minskar med ytterligare 3 miljarder kronor. Sammantaget beräknas resultatet bli knappt 5 miljarder 2013, vilket motsvarar en dryg procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär att många kommuner kommer att redovisa underskott Kostnaderna för den sänkta Rips-räntan kommer sannolikt inte att 4

13 ~'"FBRF8 [][!O KOMMUN medräknas i kommunernas balanskravsresultat. De underskott som följer av Ripsräntesänkningen behöver därför inte återställas. SKL:s bedömning av 2013 års resultat är med antagandet att det inte blir fler tillfålliga intäkter. Om det blir aktuellt med återbetalning av APA-premier även 2013 (för åren 2005 och 2006) stärks resultatet med cirka 8 miljarder kronor. Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar 2 0 o / / ~ Res /" "" / \ \ 2 p, cent -...,./ ~ \ -- \ -- / T Kommunernas resultat blev rekordhögt 2012 till följd av återbetalning av försäkrings premier från AFA FörSiJkring. år väntas resultatet motsvara 2 procent av skatter och statsbidrag men 2014 faller resultatet till följd av relativt långsamt växande skatte intäkter och minskade statsbidrag. Kommunernas kostnader har ökat med drygt 4 procent per år under den senaste tioårsperioden. Främst ökar kostnaderna i takt med pris- och löneökningar, till störst del löneökningar eftersom nära 70 procent av kommunernas kostnader direkt eller indirekt består av personalkostnader. Utöver prisökningar ökar kommunernas kostnader även till följd av ökade behov, efterfrågan, ambitionsnivå eller utökade uppdrag. genomsnitt ökade kostnaderna, utöver pris- och löneökningar, med 1 procent per år under Hälften av kostnadsökningen förklarades av ökade demografiska behov, det vill säga större befolkning och förändringar i befolkningens sammansättning. Utveckling Storiors kommun Befolkningsutveckling (källa: SCB 2013) Storfors kommuns befolkning fortsätter att minska från 4193 invånare den 1/ till 4150 invånare första halvåret Kommunens skatteinkomster beräknas med en befolknings minskning på 70 invånare som räknas from 1 november 2012 tom 31 oktober l Enligt SeB har det fl'ån januari till juni 2013 fötts 25 barn och 24 personer har avlidit, 151 personer har flyttat till kommunen medan 152 har flyttat ut under samma period, vilket innebär att Starfors under årets första 6 månader inte hade någon befolkningsminskning. Kommunen minskade dock med 43 personer de sista 2 månaderna Under motsvarande period förra året hade kommunen ett högre inflyttningsnetto om 27 personer jämfört med årets negativa inflyttningsnetto, -. Näringsliv Sent under första halvåret har Structo aviserat om försäljning av bolaget. Företagsledningen har anlitat en fristående mäklare som ska hjälpa till med arbetet att hitta en köpare. Under tiden har förhandlingar med de fackliga organisationerna slutförts och varsel 5

14 ~s:r8rf9rs KOMMUN DELARSRAPPORT 2013 om uppsägningar har lämnats. Företaget har etablerat kontakt med Arbetsförmedlingen. Kommunen har haft inledande kontakter med Structo, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen samt Region Värmland. Under första halvåret startades 11 nya företag vilket är i nivå med samma period föregående år. Arbetsmarknad Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har under första halvåret minskat något, från 283 i januari till 268 i juni. Kollektivtrafik Under perioden har regionens kollektivtrafikprogram fastställts. Det har inte skett några stölte förändringar av utbudet av kollektivtrafik. 6

15 QOO-SOBEOES Cl[![J KOMMUN Ekonomiskt resultat och analys Arets resultat Storfors kommun Under 2013 har det gjorts relativt stora förändringar i redovisningen. En ny kontoplan används, Kommun-Bas 13, som i stora drag gör den kommunala redovisningen lite mer jämförbar med näringslivet i övrigt. Utöver detta så har stora kända kostnader till exempel den avgiftsbestämda pensionsavgiften inklusive löneskatt periodiserats varje månad utifrån den budgeterade lönesumman för året. VA-kollektivets kostnader till kommunen för första halvåret gällande personalomkostnader, internränta samt administrativa kostnader hal' debiterats vilket även det är nytt för i år. i Kommuntotal Avvikelse Budget 2013 Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos mot exklvatkr Riktp 50% budget Verksamhet inkl avskrlexkl PO Politisk ve rksamhet % Kommunstyrelsen % Skola och välfä rd % Vå rd och omsorg inkl LSS % B Miljö och byggnadsnämnden - 79S % B42 47 Summa netto % A rb giv avg lag st adg % Försäkri ng ar % 24B 3 Pensioner % Pensione r, löneskatt % Summa arb giv avg mm % VHT netto inkl avskr/inkl PO % Crkulär 13:17 Cirkul är 13 :40 Allm än kommunalskatt % O Sluta vräkni ng - B % nkom stut jämn. bidrag % O Strukturbidrag 1627 B13 B19 50% O Regle ri ng % O Kostnadsutjämn. bidrag % 7564 O Faslighetsavg ift % O A vgift i ll l SS ut jämn % O Summa skatteintäkter % FinansieUa intäkter B % Finansiella ko st nader % Summa finansnetto B3 27% Totalq

16 fjllj STORF8RS Cl(!J KOMMUN Viktigare ekonomiska avvikelser Verksamheterna Den största avvikelsen från budget har framför allt uppstått sent under första halvåret med anledning av ökade kostnader för kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt familjehemsplaceringar på FO. Kostnaden för företagshälsovård bedöms bli högre än budget. Kostnadsökningen orsakas av ökad långtidssjukfrånvaro samt ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete. Skatter och generella statsbidrag Budgeten föl' 2013 bygger på skatteintäkterna enligt cirkulär 13:17 och den prognosen efter första halvåret bygger på cirkulär 13:40 vilket gav en förbättring när det gäller slutavräkningen för Skatteintäkterna i SKL:s cirkulär har inte tagit hänsyn till något eventuellt nytt skatteutjärnningssystem utan alla beräkningar bygger på dagens system med en beräknad befolkningsminskning på 70 invånare per år för Storfors del. Mnkr Skatteintäkter enl SKL Mnkr 2013 Mnkr 2014 Mnkr2015 Mnkr CirkulSr 13: ,3 227,5 CifkulSr 13:17 220,2 217,0 218, ont 0,16-2,51-2, ,97 Cirl<ullJr 13:40 220,3 216,8 219,2 223,5 226,9 ont 0,16-0,17 0,70 1,79 2,36 Arbetsgivareavgifter Arbetsgivareavgifter prognostiseras efter kvartal 2 med ett underskott på cirka 500 th. Utökade personalkostnader inom verksamheten Administration och LSS samt avvecklingskostnader för personal har bidragit till ökade kostnader. En del av de ökande kostnaderna inom LSS området kommer att kunna räknas bort som jämförelsestörande kostnader i balanskravsutredningen. AGS-KL APA Försähings styrelse har nu beslutat om sänkning av premier till noll (O %) för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och Detta innebär att cirka 11 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommunoch landstingssektorn, dvs. kommun, landsting, region, medlem i Arbetsgivarförbtmdet Pacta, KFS och Kyrkan. Återbetalningen påböljas under november/december 2013 och kommer att ske genom Fora, som på uppdrag av APA Försähing administrerar premiehanteringen. Detta innebär att 2005 och 2006 års premier intäktsmässigt redovisas i bokslut APA Försähing har fått styrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att även sänka premien avseende år 2004, motsvarande cirka 5 miljarder kronor, för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Pensioner Beräkning av pensionskostnader görs dels efter modellen från KP A när det gäller pensionskostnaderna för 1998 och de faktiskt utbetalade kostnaderna följer budgeten väl. Den andra delen av pensionskostnaden är en variabel kostnad beroende på de faktiska löneutbetalningarna som sker under året. Ä ven denna följer i stort de budgeterade kostnaderna. Den låga reporäntan slår hårt mot den s.k. diskonteringsräntan som används när 8

17 J!ll~STOREORS Cl[![J KOMMUN DELARSRAPPORT 2013 man beräknar säkerställning av framtida utbetalningar. Det har aviserats om att diskonteringsräntan kommer att sänkas i februari nästa år och detta kommer att leda till att den ansvarsförbindelse som Storfors Kommun har för pensioner före år 1998 kommer att öka. Räntekostnaderna för denna kommande ökning har ännu inte beräknats för Storfors del då den ändå till största del är en jämförelsestörande post och behöver inte räknas med i balanskravsresultatet. Finansnetto Verksamheten Vatten och avlopp särredovisas och ingår inte i kommunens driftredovisning. Finansiella intäkter består av borgensavgifter för Stiftelsen Björkåsen, utdelning från Kommuninvest i Sverige AB, ersättning för räntekostnader av lån från V A samt ränte- och inkassoavgifter från våra kunder. Finansiella kostnader består av kostnader för den totala skulden till kreditinstituten på 89 mnkr. Kommunen gynnas av de relativt låga utlåningsräntorna som gäller idag samt att ränteintäkterna på våra likvida medel är förhållandevis höga. Likviditet Storfors kommuns likviditet har under första halvåret varit god och det är inte många dagar som checkkrediten behövts utnyttjas. Anledningatna till den förhållandevis goda likviditeten är flera, delvis beror den på det positiva delårsresultatet men också på att årets investeringsprojekt ännu inte kostat mer än de bokföringsmässiga avskrivningar som gjorts lmder första halvåret. De stora eftersläpningarna i utbetalningar av bidragsmedel från Migrationsverket som Kommunen led av under förra året är nu åtgärdat. Balanskravsutredning C"'dll"~' avs. Storfors kommun (tkr 2013 Prognostiserat resultat före justeringar VA verksamhet 967 Jämförelsestörande poster Prognostiserat justerat resultat God ekonomisk hushållning AFA Försäkrings styrelse har beslutat om sänkning av premier till noll (O %) för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och AFA Försäkring har fått styrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att även sänka premien avseende år Återbetald avgift kommer i likhet med tidigare år inte räknas med i balanskravsresultatet. Kommunens avsikt är att nyttja dessa medel till en partiell inlösen av pensionssknlden vilket bedöms medföra en god ekonomisk hushållning på lång sikt. 9

18 D!]J- STORF8RS Cl[!J KOMMUN Verksamhetsredovisning Kommunstyrelsen c ~, i, Kommunledning Det har varit en högre aktivitet i den politiska verksamheten på grund av kommunens omställningsarbete. Ett antal möten har genomförts i den så kallade omställningsgruppen, där representanter för politiken, fackföreningar och verksamheterna varit representerade. Omställningsgruppen har lagt fram förslag till kostnadsreduceringar i kommunens verksamhet och Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om neddragningar. Kommunstyrelsens ordförande har under våren genomfört månatliga träffar med medborgare. Översiktsplanen är efter flera års arbete fastställd av Kommunfullmäktige. Översiktsplanen kommer att ge bra förutsättningar för ett fortsatt planarbete där kommande viktiga aktiviteter är att arbeta vidare med så kallade LS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära områden. Tjänsten som näringslivsansvarig hålls vakant och vissa tjänster utförs under tiden av Nyföretagarcentrum. Ekonomi Överförmyndarverksamhet bedöms kosta mer än budgeterat. Kommunen har kostnader för länets kommunsammanbindande nät då avtalet med Quadracom Networks förlängs för perioden l juli 2013 tom 30 juni Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse Kommunledning Riktp 50% mot budget intäkter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivn ingar % O NETOKOSTNADER % Kommunservice och administration Arbetet kring E-tjänster är en aktivitet där Storfors, Kristinehamn och Filipstads kommun under september månad har som ambition att introducera minst 5 E-tjänster. samband med pensionsavgång har arbetsuppgifter omfördelats och en sammanlagd personalreducering gjolis med 50 % tjänst. Under första delen av året har ett stoti arbete med en ny lokalvårdsorganisation genomfötis vilket medföli att organisationen minskats med två tjänster. En ny tjänst som arbetsledare för kost och lokalvård har utannonserats men ärmu inte tillsatts. En fotisatt satsning på uppröjning längs Rv 26 har genomfötis. Den långa vintern med ömsom kyla eller mildväder har utsatt gator för stora påfrestningar vilket resulterat i många "potthål" som under sensommaren kommer att lagas. Fibernedläggning inom storfors tätort har påbörjats av Telias entreprenörer. 10

19 Q!]J- STGlRFGlRS Cl[![ KOMMUN, Simhallen upprustas med ny styrutrustning samt koloxidarm. En lyftanordning till simhallen har införskaffats för att öka tillgängligheten. Stiftelsen Björkåsen har förvärvat området Strand, vilket medfört en utökning av personalstyrkan med en halvtidstjänst som fastighetsskötare på området. UKM-festival har genomförts med stort deltagarantal och besökare. Under våren har det genomförts konstutställning med en ny konstnär varje månad i biblioteksfoajen. Ombyggnation av kulturhusets stora foaje på entreplan är påbötjad. Med stöd av flera föreningar har nationaldagsfirandet utvecklats till ett stort evenemang. Konsert med Björn Starrin & 0550 Big Band har genomförts. Det har genomförts Lan i kulturhuset under påsklovet med ca 75 aktiva deltagare under 2 dygn. Fotoaktiviteter har startat i Kulan. Kulturskolan har genomfört musikkafe, morgonsamlingar, vårkonsert där både unga och gamla elever deltagit. Volymer och nycketal Avfallsvolymer hushållsavfall Första halvåret 2013 samlades 600 ton hushållsavfall in och transporterades till förbränningsanläggningen i Karlskoga. Motsvarande period 2012 var den insamlade mängden 567 ton. Detta motsvarar ca 144,5 kg! person 2013 och 136,5 kg! person Avfallsvolymer återvinning Första halvåret 2013 samlades det totalt in 162,7 ton avfall fördelat på 3 fraktioner, osorterat, trä och brännbart. Motsvarande period 2012 var den insamlade mängden 187,7 ton med samma fraktioner. Avfallsvolymer farligt avfall Första halvåret 2013 samlades det in 16,1 ton farligt avfall att jämföra med 2012 där det samlades in 8,3 ton farligt avfall under samma period. Biblioteksvolymer Under perioden har vi haft 631 unika låntagare Utöver dessa så har vi många personer som besöker biblioteket i andra ärenden. Antalet besökare på huvudbiblioteket ligger stadigt på ca personer per dag. Antalet utlån har under perioden uppgått till stycken, vilket är en minskningjärnfört med samma period förra året då det var st. 11

20 STORFOBS KOMMUN L Kommunservice o administration, arbetade timmar, år , tom juni ~5 ~ ~"5 ~ ' ~ ~~_~~~\,25 / A ~104 ~ / ~~851 ~~ /~ ~// '1.:" a ~ oo ""' 87 ~ ~ B ""' Månad Elmnomi Kostnaden för företagshälsovård bedöms bli högre än budget. Kostnadsökningen orsakas av ökad långtidssjukfrånvaro samt ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete. Rutinen för avrop av tjänster kommer att förändras. Omställningsarbetet under det första halvåret har medfört att de fackliga kostnaderna bedöms överstiga budgeten. Personalvårdskostnaderna bedöms kunna hållas nere. Jr -kostnadema bedöms överstiga budgeten med anledning av aviserad förändring av Jr -plattform och infrastmktur. Atervinningsverksamhet bedöms minska och det är främst försäljningsintäkter samt taxor och avgifter som bedöms avvika från budget. Hyror och arrenden på verksamhetslokaler bedöms även de minska i förhållande till budgeten men uppvägs av ökade intäkter för vidareförmedlad fjärrvärmeförsäljning (avser Kroppavägen 5). Verksamhetskostnader för verksamhetslokaler understiger budget. Fastighetsunderhåll hålls nere och understiger budget. Personalkostnadema inom kost omställningsarbete genomförts överstiger budget. och lokalvård överstiger budget. Under våren har ett som reducerat verksamheten. Livsmedelskostnaderna Kommunservice och Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse administration Riktp 50% mot budget ntäkter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivn inga r % NETTOKOSTNADER %

21 !:loo-st08f08s Cl[1D KOMMUN Välfärdsnämnden Välfärdsnämnden är uppdelad i två verksamheter; Skola och välfärd samt Vård och omsorg. Ekonomi Nämdens sammanlägda ekonomiska ufall och prognos. Budget VFN total 2013 ntäkter Personalkostnader VHT kostnader Avskrivningar NETTOKOSTNADER Utfall kv 2 Utfall kv RiktpSO% Prognos Awikelse mot budget 55% % % % "Ai ~: Skola och välfärd Verksamhet Under våren beslutade Kommunfullmäktige att stänga Solbackens förskola som ett led i det omställningsarbete som pågått under våren, de 14 barn som var inskrivna på Solbacken placerades på övriga förskolor i tätorten. Under våren har eleverna i årskurs nio, även l ar, åkt till Polen som en del det demokratiprojekt som genomförs under grundskoletiden. SF undervisningen har bedrivits under hela året utan semesteruppehåll för eleverna. y rkesvux och Lärlingsstudier har bedrivits under perioden. ndivid och familjeomsorgen, FO stödjer och servar medborgarna i kommunen. Utbyggnad av hemmaplanslösningar gällande missbruk och socialpsykiatri planeras. planen finns med att F O-avdelningen upprätthåller och skapar nya kontakter med andra aktörer inom socialt arbete både inom offentlig och frivilligorganisationer samt aktörer som kan vara viktiga för att producera nya lösningar på de mål som finns för verksamheten. Samarbete mellan FO, ntegration och Jobbcentrum fortsätter för att skapa nya möjligheter till fler arbetstillfällen och ökade möjligheter för tillträde till arbetsmarknaden. Fortsatta arbetet med att finna fler kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem samt stödja och underhålla dessa uppdragstagare så att de känner att de får stöd och kunskap för det viktiga uppdrag som de åtar sig. På integrationsavdelningen har ett stort mottagande skett under denna period i förhållande till årets mottagningskvot. Praktikplatser från FNS AM upphörde sista februari. Två projekt, fas 3, arbetspraktik och förstärkt arbetspraktik finns i överenskommelser med arbetsförmedlingen. Volymer och nyckeltal Antalet inskrivna barn i förskolan den l april 2013 var 163 vilket är en minskning med 20 jämfört med l april Den varslade babyboomen uteblev. Antalet förskoleklass 39 st och grundskoleelever 405 samt grundsärskola 7 st. Fem av eleverna som startade på introduktionsprogrammet har gått vidare till Grundvux. 13

22 QOO STORFGlRS Cl!Jl KOMMUN DELARSRAPPORT nya elever har startat på SFT 13 elever inskrivna på M På SFT har vi 60 elever På M-programmet är 34 grundskolebetyg samt 2 gymnasiekursbetyg satta i samband med vårterminens slut, fördelat på de drygt 20-talet elever som deltagit under läsåret. Försörjningsstödet har ungefar aktuella ärenden, det tillkommer utredningar och nybesök. Vidare så hanterar avdelningen ett 20 tal förmedlingsärenden. l kvartal 2 hade Barn och Unga nio placerade barn. Sex vårdnadsöverflyttningar är gjorda. Fem HYB (hem för vård och boende) där en av placeringarna planeras till konsulentstött familjhem. På integrationsenheten är 88 personer inskrivna. Mottagandet första halvåret är 25+8 årets totala mottagningskvot är På arbetsmarknadsenheten har 5 utvecklingsanställningar påbörj ats lmder perioden, en trygghetsanställning samt en utvecklingsanställning som finns i annan verksamhet. 48 ungdomar erbjöds feriearbete under sommaren Verksamhet Skola och välfärd, arbetade timmar per månad, år t o m juni.. ~~~~ 84 ~: ~ \35 "' ~ ~ ~ 173 ~ / ~~j~å f-:: o E ~ ~ E E - ~ s «17000 ~7 \/"J V,79S ~" ""' Arbetade timmar första halvåret återspeglar de personalminskningar som gjorts det senaste året. Månad Ekonomi På grund av minskat barnunderlag har antalet tjänster reducerats ytterligare i förskolan, vilket pekar mot ett överskott jämfört med budget. Planerade personalminskningar har skett i grundskolan. Skolskjutskostnader för särskolan är något högre än beräknat. Personalkostnader något högre på grund av ej budgeterade insatser för barn med behov av extra stöd. Ökade intäkter för asylelever samt ökade intäkter för barn från andra kommuner. 14

23 l:l!:e STORFORS (][J KOMMUN ~ Gymnasieskolan har ökade kostnader dels beroende på inflyttade elever som går i gymnasiesärskolan samt att verksamheten ännu räknar utifrån att alla elever som gick ur grundskolan kommer att börja gymnasieskolan under hösten. Prognosen för gymnasiekostnaderna är svåra att göra vid halvårsskiftet då kostnaderna för de olika gymnasieprogrammen varierar stort och verksamheten inte vet vart de nya gymnasieeleverna kommer att börja sin skolgång. Ökade kostnader för, kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt familjehemsplaceringar från FO leder troligen till ett underskott. Skola och Välfärd Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse Riktp50% mot budget ntäkter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivningar % NETOKOSTNADER ",,1, Vård och omsorg Verksamheten syftar till att bistå mäuniskor enligt Socialtjänstlagen och LSS-lagen. Vård och omsorg regleras också av Hälso-och sj ukvårdslagen. Verksamheten arbetar utifrån "kunden i fokus" och ett värdegnmdsperspektiv. mplementering av demensriktlinjer har pågått under året. Fyra utbildningstillfallen har därför ägt rum, en utbildning anordnades i Storfors under två dagar, och en i Filipstad. mars påbörjades utbildning i BPSD (demensregistret). nstruktörer i modem förflyttningsteknik håller i utbildningar till samtliga medarbetare, ca l gång i veckan. Föreningen Hjämkoll höll en uppskattad föreläsning i Folkets Hus om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under 2 kvartalet. Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen har bjudits in till halvdagar, där värdegrundsfrågor har diskuterats (finansierat av statsbidrag). Personalgruppen på LSS boendet har den 27 maj deltagit i en utbildning i Göteborg. Rubriken på föreläsningen var introduktion till KBT för boendestöd och omsorgspersonal. juni hölls en introduktionsdag för nyanställda medarbetare, där rutiner mom verksamhetsområdet gicks igenom. En enkät till samtliga vikarier delades ut. Nutritionsombuden har under de första 6 månaderna folisatt sitt arbete med Senior Alert. 15

24 & STORFORS ClDD KOMMUN Volymer och nycketal Antal kunder inom äldreomsorgen uppgick till 188 personer. Fördelade åldersmässigt enligt nedanstående bild. Totalt per åldersgrupp t i. 90 år eller äldre % år Under 85 år De 188 kundema inom äldreomsorgen är fördelade åldersmässigt och verksamhetsmässigt enligt följande bild. o Aldersfördelning O...,. ' 7 Smeden L " 7 " ~ ' l...j 181 "5_ ~ Hammargården Kroppavägen Hemtjänst L ~ 90 år eller äldre år Under 85 år 16

25 l:loo STORFORS Cl[!!J KOMMUN Antal kunder inom LSS verksamheten uppgick till 35 stycken. Nedan följer en åldersfördelning för kunder inom personlig assistans, boendeverksamhet och korttillsyn för barn över 12 år. o Aldersförderlning 6 ~ ~ ,--~ ~--~ o över minderåriga Vård och omsorg har en mycket positiv utveckling gällande Svenska palliativregistret. Den genomsnittliga förbättringen är i nuläget 22 % vilket är bland de högsta (kanske den alh'a högsta) i Sverige. dentifierad orsak till förbättringen är att verksamheten följer upp mer nogsamt. Munhälsa har ökat från 17 till 35 %. Ordination av läkemedel mot ångest ökning 56 till 78 % Validerad smärtskattning ökat från O till 17 % Brytpunktssamtal 30 % förra året, i år 60 % Avvikelser enligt Häls(}- och sjukvård Jan Feb Mars April Maj Juni Kvarglömd dos Fel dos/tid/kund l O 1 O O 1 Fel i dosert dispensering 2 O l 2 O 2 Falltillbud Fallskada Trycksår O O O O O O ÖVrig O O O O O O Anmälan, Lex maria O O O O O O Missf6rhållande enligt SoULSS Hot/vård O O O 1 O O Bemötande O O O O O 2 Säkerhet/trygghet O l O l l O Anmälan, lex Sarah O O O O O O Externt Avvikelser mot sjukhus O 2 O 2 O O Synpunkter/klagomål 2 2 O O O O Klaga på vården O l O O O O 17

26 ljl:&l STORFORS Cl[!J KOMMUN Ekonomi Vård och Omsorg beräknar ett litet positivt resultat jämfört med budget. Datastödet MaxiMiia beräknas bli dyrare än budget, då vissa lagstadgade aktivter som åligger verksamheten kräver ökade konsulttjänster i MaxiMilia. Hemtjänsten har bytt ut 2 stycken leasingbilar under våren vilka har blivit körda fler mil än avtalat vilket ledde till en ej beräknad engångskostnad. Kostnad för tvätt på särskilda boenden beräknas kosta mer än budget på grund av vinterkräksjuka och influensa då detta ställer högre krav på tvätt-och hygienrutiner. Hyror och arenden ger också ett underskott, vilket är förenat till betalningsutrymmet för kund. Kostnaderna för förbrukningsmatriel inom hemsjukvården beräknas minska, då kund med omfattade vårdbehov ej är aktuell inom verksamheten längre. Vård oc h Omsorg Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse Riktp50% mot budget ntäkter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivningar % NETTOKOSTNADER % MLJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Verksamhets beskrivning Nämndens verksamhet består huvudsakligen av myndighetsutövning, samhällsplanering och rådgivning inom områdena plan, bygg och milj ö- och hälsoskydd. Fysisk planering är nämndens instrument för att styra över hur kommunen bebyggs enligt plan och bygglagen. Detta sker genom upprättande av översiktplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Bygglovhantering innefattar granskning och beredning och beslut om bygglov, rivningslov och marklov samt utfärdande av startbesked och beslut om kontrollplan. Verksamheten omfattas även av tillsyn och föreläggande av ovårdade byggnader och tomter samt registerhållning enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll. Ajourhålning av adress- och byggnadsregister utförs av miljö- och byggnadsnämnden. Det ansvar som åvilar nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet är uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden t ex miljöbalken och livsmedelslagen vilket innefattar prövning och tillsyn inom områdena livsmedel och miljö- och hälsa. Från och med föreligger avtal med Karlskoga kommun om stöd avseende myndighetsutövning inom miljöområdet. nitialt har fokus legat på att identifiera tillsyns behovet i kommunen. Uppgifter från inventering används sedan för att göra en behovsanalys och för att presentera ett förslag till riskbaserad taxa och reviderat belopp för timavgift som ger god kostnadstäckning för nämndens uppdrag. 18

27 STORFORS KOMMUN Från finns även avtal upprättat med Karlskoga kommun om stöd avseende myndighetsutövning inom plan- och byggfrågor då främst med hjälp av byggnadsinspektör. Samarbetet sker inom ramen för samverkan mellan kommunerna i östra Värmland. Under året 2013 kommer miljö- och byggnadsnämnden att arbeta med fortsatt uppdatering av detaljplanelagda områden för permanentboende i fritidshusområden. Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag, från kommunstyrelsen, att genomföra en enkätundersökning i områdena Kväggen, Hennäset och Södra Ullvettern för att höra vilket intresse det finns bland de boende, och få en översiktlig bild av förutsättningarna i den befmtliga bebyggelsen. Första området för undersökning är Kväggen, dit enkäten skickades ut i början på juli. Avtalet med Metria angående uppdatering av primärkartan har förlängts, i två år. En målsättning är att under hösten 2013 kunna bestämma vilket kartprogram som skall ersätta Autoka-Vy. Volymer och nyckeltal kommunen har sammanlagt 78 verksamheter identifierats som ska ha regelbunden tillsyn. Av dessa är 30 livsmedelsverksamheter, 28 är miljöfarliga verksamheter och 20 är hälsoskyddsverksamheter, framförallt kommtmala verksamheter. Samtliga verksamheter är riskklassade och har tilldelats en tillsynsfrekvens. Under första halvåret har sammanlagt 50 kontrollbesök gjort på 30 olika objekt/verksamheter. nkommande ärenden under perioden har bland annat varit sammanlagt 15 klagomålsärenden rörande fukt och mögel, störande ljud från fordon, djurhållning, livsmedelshantering mm. Övriga inkommande ärenden som handlagts är bland armat anmälan av värmepump (5), remiss om vattenverksamhet (2), anmälan av spridning av bekämpningsmedel (1), ansökan om dispens från avfallshantering (3), anmälan av miljöfarlig verksamhet (2), anmälan av incident; oljeutsläpp (2). Under perioden har två miljösanktionsavgifter dömts ut samt tre förelägganden om att vidta åtgärder. Antalet inkomna anmälningar, ansökningar om bygglov, dispenser och förhandsbesked uppgick till 39 st. lmder januari - juni Under perioden januari - juni har 5 stycken anmälningar om inrättande av bergvärme inkommit och 5 stycken ansökningar om anordnande av avloppsanläggningar inkommit. Sammanlagt 50 kontrollbesök har utförts, fördelade på 23 livsmedelskontroller, 6 hälsoskydd, 12 miljöfarlig verksamhet, 7 avlopp och 2 övriga. Ekonomi Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse MOB51x Riktp 50% mot budget ntäkter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivningar NETTOKOSTNADER %

28 STOR FORS KOMMUN nvesteringar Pmi,kt Allm';',' 00" " i?n i1ii ~ 1m i1:i ' nm " ?iiiO o ", ~,: ~y tt,olv KSl t "ly =KS) trv26,, - icaiks) ~ l vft, ~ ;(Ks) 1,,(S) i ~ KS1 300, , -2250X 25 ()(JO 150 J O()( "'OX O ijooi o. ;-;;;; O. SOOi 0.0( tljo 0.0 iiioo o. isooo O.OC ) ()(JO O,OC 5 ()(JO 0,0( = 0.0( 1501iOC 0,0( J O()( O,'" ; ()(JO.OO ~~~ 3 "'"" 15979\ -,,;)60 ~ --,;x;ooo ;;m", ----,;-00( ,;;00 i5iiooc 750C 150 or ~ mo;;oc 1559< J, otjo ;;;; 250 JOOOO( ~"'. 154 ls s VA - V,,o ',, KS1 ~ '1 KS).KSl ~ K" olks'. KS) >mi >mi J 001 \000 iiioo OOC DOC ooijo( 0001 """ J 100 ()(JO iiooi 3"33.6 ""loi, 3' 5iiOOi 0:0< ~ 4s < ; jO " ooc < DOOo O.Q( 1500, ()(= '''''' OOC 100 (JO( ~rl~~ 3 ; " ooc DOC = ;;molo = =. 20

29 STORFORS KOMMUN Kommunkoncernen Stiftelsen Björkåsen Stiftelsen tog den l februari över kvarteret Strand i Nona änden av Storfors samhälle. Kvarteret Strand består av 52 lägenheter med radhuskaraktär fordelade på 10 huskroppar. Under våren har ett stort arbete inletts med att rusta upp kvarteret framförallt utvändigt med bland annat byten av takbeklädnad, ommålning av fasaderna samt dräneringsarbeten års stora underhållsprojekt har varit renoveringen av badrum på Björkåsgatan samband med detta har också stora delar av avloppsstammarna relinats. Renovering av balkonger/altaner på nedre botten på Stationsgatan 58 och 60 har utfölts under sommaren. Under våren har det återigen hållits boendedialoger med samtliga kvarter som har varit positiva för både de boende och organisationen. Ulla" "e,ar Budget Utfall kv Stiftelsen Björkåsen Resultaträkning tkr Nettoomsättning Driftkostnader Av/nedskrivningar Bruttoresu tat Administration Rörelseresultat 2262 Finansnetto Arets resu tat uel"'" bokslut Stiftelsen Björkåsen Stiftelsen 2012 Balansräkning tkr Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Summa eget kapital Varav årets resultat Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Stortors Mark- och ndustrifastigheter AB Då bolaget är vilande har ingen verksamhet skett under första halvåret. 21

30 J!]J STOR FORS CUl KOMMUN Vatten och avlopp Verksamhet Att förse kommuninnevånare med vatten av god kvalite samt att avloppsvatten tas om hand och renas innan det återgår till naturen. Under årets första månader fick kommunen problem med vattenförsörjningen till abonnenterna på grund aven svårlokaliserad vattenläcka, kommunen fick hjälp av närliggande kommuner att transportera vatten till vår lågreservoar för att på så sätt kunna köpa tid och kalla in expertis för läcksökning. Läckan lokaliserades ganska omgående till området "Gärdet" och resurser kallades in för reparation. Vattenförbrukningen visar nu på väldigt låg förbrukning när den läckan lagats. Det och den av politiker medvetna satsningen på föryngring av vattenledningsnätet bidrar stort till denna låga förbrukning. Vålt vattenverk i Storfors börjar bli slitet och vi har börjat titta på alternativa lösningar för att ersätta verket med något nytt under de närmaste kommande åren. Under första halvåret har vi bytt ut ca 300 st vattenmätare hos våra abonnenter. l. Volymer och nyckeltal Under året har vi producerat m 2 rent dricksvatten, vi har renat m 2 avloppsvatten. Elförbrukning under första halvåret för vattenverk uppgår ti1l kwh och för reningsverk till kwh Vatten och avlopp, arbetade timmar per månad , t.o.m. juni " E E ".. ' ~ A.!!23 /"" /\9 ~ ~'ri l...,.;;( / \, / ~ A ~, ~, A ~~ V,2 / ,.7, '-2013 ' '-2013 l 2 3, , BB' 9" BOB m "' m.,0 Ekonomi En minskning av intäkter mot budget är att vänta på grund av för optimistisk budget på vattenverk och avloppsreningsverk. Kostnaderna för personal bedöms bli något lägre än budget beroende på att personal kommer att belasta projektinvesteringar under hösten. 22

S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-04 1(22)

S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-04 1(22) STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-04 1(22) Sida Plats och tid Beslutande Sarurnanträdesrum Dovre, Kommunhuset, onsdagen den 4 september 2013, kl

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 14 april 2015, kl. 10.00-11.00. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 29 juni 2015,kl 08.15-10.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S)

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, Storfors, onsdag den 10 februari 2016, klockan 18.00 18.50. Beslutande Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, onsdagen den 16 december 2015, kl 08.15-10.00. Ajournering kl. 09.05-09.20. Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-05-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. Tid: Tisdagen den 13 maj 2014, kl 08.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-17 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors onsdagen den 17 april klockan 08.00-11.45. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Birgitta Hagström (C)

Birgitta Hagström (C) 1(18) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 16 december 2013 kl. 09.30 10.50. Glenn Aspnes (S) ordförande Ingrid Resare (S) Magnus Liljekvist (S) Sigurd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer