ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDSBOSTÄDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDSBOSTÄDER"

Transkript

1 08 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDSBOSTÄDER

2 INNEHÅLL: 1 VD HAR ORDET 3 UTHYRNING 5 FÖRVALTNING/UNDERHÅLL 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9 ÄGARDIREKTIV 11 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 14 KASSAFLÖDESANALYS 15 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 20 REVISIONSBERÄTTELSE 21 STYRELSELEDAMÖTER 22 FEM ÅR I SAMMANDRAG 24 FASTIGHETSFÖRTECKNING

3 VD har ordet Östersundsbostäders mångåriga ordförande, Viola Backlund, avled efter en tids sjukdom hösten Viola har varit engagerad i Östersundsbostäders styrelse sedan tidigt 1980-tal och styrelseordförande sedan Hennes sjukdomstid och bortgång satte naturligtvis sin prägel på mitt och på företagets arbete under det gångna året. Tyvärr hann hon inte vara med på byggstarten av vårt planerade ny- och tillbyggnadsprojekt i kvarteret Valhall. Ett projekt som hon arbetat ihärdigt för, då hon såg dess stora samhälliga fördelar. Ökad tillgänglighet i befintligt bestånd, lösningar på tekniska problem, samt inte minst tillskott av nya moderna lägenheter i ett etablerat bostadsområde och en befintlig stadsdel där underlaget för samhällsservice på så sätt förstärks. Östersundsbostäder har i och med Violas bortgång förlorat en kunnig ordförande med ett starkt engagemang för företaget och för företagets hyresgäster. Under 2008 har allmännyttan och dess framtid diskuterats som aldrig förr. Utredningen EU, allmännyttan och hyrorna den s k Allvillutredningen presenterades med i vissa avseende långtgående förslag på hur allmännyttan ska bedrivas i framtiden för att den ska vara förenlig med EU-rätten. Utredningen innehöll i huvudsak resonemang kring två spår; dels ett som går ut på att allmännyttan måste vara affärsmässig ut i fingerspetsarna och dels ett socialt spår som menar att allmännyttan kan motiveras enbart ur aspekten att den ska tillhandahålla bostäder till socialt utsatta människor. Social housing är begreppet som används i det sammanhanget. Den lokala diskussionen kring allmännyttan och hyresrätten som sådan har präglats av en konsensus kring att det är viktigt att värna om hyresrätten. Men även av att Östersundsbostäder som företag väl står sig vid en jämförelse med det som i utredningen kallas affärsmässigt fastighetsföretag, utan att det sociala ansvaret för den skull glöms bort på vägen. För Östersundsbostäders del ser jag framtiden an med tillförsikt vilken väg nu än ovan nämnda utredning tar. Nyproduktion och hyresrätter är en svår ekvation att få ihop. Höga byggkostnader och markpriser, svårigheter att ta ut erforderliga hyror m m gör det svårt att få ihop kalkylerna. Detta medför att varje projekt måste vara optimerat och ligga i väldigt bra lägen för att det ska gå att genomföra. Bra lägen medför oftast att det blir många sakägare i planprocessen vilket kan leda till att detaljplanärenden drar ut på tiden. Valhallärendet förskräcker med sin långa handläggningstid hos överprövande myndighet och där ett formaliafel dessutom förlänger processen med ytterligare någon månad. Jag har den största respekt för att detaljplaner måste tas fram på ett rättssäkert och demokratiskt sätt, men jag har svårt för att förstå och att acceptera att överprövande myndigheter behöver så vansinnigt lång tid på sig att avgöra planärenden. Ingen tjänar på nuvarande långa handläggningstider. För närvarande är vi i otakt med efterfrågan då vi inte kan erbjuda alla som vill bo hos oss en lägenhet i rimlig tid. Vi sneglar till och med på tillfälliga lösningar för att lösa bostadsfrågan för studenter. Lärdomen från den utdragna planprocessen i Valhallprojektet är att vi nu jobbar hårt för att ta fram många projekt till byggklart läge, dels för att möta den omedelbara efterfrågan och dels för att ha en beredskap vid varje tillfälle när efterfrågan så kräver. Hand i hand med detta arbete, fortsätter vårt arbete med hur vi kan förbättra den fysiska tillgängligheten i våra befintliga bostadsområden. Vi ser näst intill dagligen exempel på hur besvärligt människor kan ha det på grund av knöligheter i den fysiska miljön har för Östersundsbostäders del, som framgår på annan plats i årsredovisningen, präglats av ett fortsatt högt underhåll SID 1

4 där vi bl a har färdigställt totaltrenoveringen i kv Björkbacka, renoverat tak i kv Symaskinen i Torvalla, renoverat badrum i Tandsbyn m m. Vi har också tillskapat några nya lägenheter genom ombyggnad av f d postlokaler till bostadslägenheter. Vår långsiktiga underhållsplanering visar på att vi har en underhållspuckel framför oss de närmaste åren, men att vi efter 2011 bör kunna finna en långsiktigt jämn nivå på vårt framtida underhåll. Vår numera inte så nya organisation med bovärdar och egna tekniker har börjat finna sina former och sin rimliga dimensionering. Vi har haft ingångkörningsproblem med långa väntetider för våra hyresgäster vid felanmälningar och med en stundtals orimlig arbetsbelastning för vår organisation. Förhoppningsvis börjar vi nu att hitta rätt, för målsättningen är att vi ska ha en effektiv organisation med närhet till våra hyresgäster. Jag är nämligen övertygad om att nöjda hyresgäster är en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Ett betyg på hur vi har lyckats, kommer vi att få nu under våren när vi har fått in och sett resultatet av den hyresgästenkät som för närvarande är ute hos hälften av våra hyresgäster. (Vi frågar varannan trappuppgång av kostnadsskäl). Det är den tredje enkäten vi går ut med, så nu har vi ett bra underlag för att utröna om vi är på rätt väg i vårt arbete. Miljöfrågorna är viktiga för oss. Vi har nu byggt ut möjligheterna till källsortering i samtliga våra bostadsområden. Vårt arbete med MIBB, miljöinventering i befintliga bostäder, fortsätter oförtrutet, liksom vårt arbete med energideklarationer och med konvertering från fossilbaserad energiförsörjning till andra energislag. Inför 2009 har vi dessutom tillsatt en tjänst för att samordna våra miljö- och kvalitetsfrågor för att vi ska lyfta vårt miljöarbete till ännu högre nivåer. Hyresförhandlingarna avseende 2008-års hyror var ett tråkigt kapitel med långdragna förhandlingar med många hårda ord på vägen och som så småningom strandade i omgångar. Uppgörelsen kom väldigt sent med retroaktiva hyror som följd. En situation som inte var bra för någon. Att alla inblandade dragit lärdomar av 2008-års spektakel stod klart då förhandlingarna angående 2009-års hyror fördes i en helt annan, mer konstruktiv, anda. Tyvärr hann inte uppgörelsen komma förrän en bit in i det nya året, med en retroaktiv månadshyra som följd till besvär för såväl våra hyresgäster som för vår administration. Med de räntesänkningar som kom vid förra årets slut hamnade uppgörelsen på en för företaget rimlig nivå och vi känner att vi har hyresgästföreningens förståelse för det nödvändiga i att företaget har en långsiktigt uthållig ekonomi. Utöver hyresförhandlingarna kommer arbetet tillsammans med hyresgästföreningen nu att gå vidare dels vad avser frågor om boinflytande och dels med frågor om hur hyressättningen ska hanteras framöver. I mina förhoppningar inför 2009 ingår också att den finansiella marknaden stabiliserar sig, så att upplåningen kan fungera på ett tillfredställande sätt bjöd ju på skakigheter som direkt slog mot vårt resultat i form av ökade räntekostnader. När vi nu är på väg in i ett skede med nyproduktion är det oerhört viktigt att finansieringen kan ske på ett bra och rimligt sätt. Avslutningsvis vill jag återigen tacka alla medarbetare för de gedigna insatser som gjorts under året och för det engagemang som lagts ner för att vi ska tillhandahålla ett bra och prisvärt boende för våra hyresgäster. Jag kan konstatera att vi står väl rustade inför framtiden. Bengt Rådman VD SID 2

5 Uthyrning Bostadsmarknaden i Östersund upplevs just nu som väldigt het. Efterfrågan på lediga lägenheter har varit stor under året, främst i centrala Östersund. Vid årsskiftet uppgick antalet personer som registrerat sig i Östersundsbostäders bostadskö till st. Aktivt bostadssökande var vid årsskiftet st. Antalet vakanta lägenheter har varierat under året, men trenden är att vakanserna minskar. Outhyrda lägenheter var vid årets slut 43 st. Uthyrning av Östersundsbostäders lägenheter äger rum i vår Kundtjänst. Förmedlingssystemet innebär att det är den bostadssökande själv som skall vara aktiv, det är den bostadssökande som registrerar sig, söker bland lediga lägenheter och anmäler sitt intresse. För den som inte har tillgång till dator/internet så finns det två kunddatorer på vårt kontor. Lediga lägenheter presenteras på två marknadsplatser På marknadsplats BostadsTorget visas samtliga uppsagda lägenheter under minst åtta dagar. På marknadsplats BostadDirekt finns det lägenheter som är lediga just nu eller blir lediga inom kort. Östersundsbostäder har interna bytesköer. Detta innebär att boende har företräde till annan lägenhet inom de kvarter de bor i, under vissa förutsättningar. Effektivisering av de administrativa systemen sker kontinuerligt. Förmedlingssystemet vad gäller uthyrning av våra lägenheter har genomgått en uppgradering under 2008 liksom vår rutinbeskrivning vilken har gjorts tydligare i vissa avseenden. Östersundsbostäders hemsida består av flera olika delar. Via sökfunktionen kan besökaren själv anmäla sig som bostadssökande, söka lediga lägenheter, tacka ja eller nej till bostäder som erbjuds. Besökaren kan också söka sig fram till ett specifikt bostadsområde som sedan presenteras med både text och bild. Ett bofaktablad för respektive lägenhet som beskriver dess planlösning finns också. Hyresgäster hos Östersundsbostäder kan också göra felanmälan via hemsidan. Mittuniversitet i Östersund attraherar studenter från hela landet. Antalet studenter antagna vid universitet har under det gångna året visat en stigande trend. Östersundsbostäder har samordningsansvaret vad gäller uthyrning av rum och lägenheter åt studenter vid Mittuniversitetet i Östersund, dels i fastigheter som ägs av Östersundsbostäder själva, men också i fastigheter som tillhör andra hyresvärdar. Förmedlingen av studentbostäder i Östersunds kommun sker via ett gemensamt förmedlingssystem integrerat med Östersundsbostäders hemsida. Lediga studentbostäder presenteras på marknadsplatsen Studenttorget. Avtal har träffats med kreditupplysningsföretaget Creditsafe i Sverige AB. Med dess hjälp kommer de personfakta som erfordras för att teckna hyreskontrakt att inhämtas. Inom kravverksamheten och störningar finns ett kontaktnät med sociala myndigheter och kronofogden. Syftet med detta är att aktivt förebygga uppkomsten av hyresskulder samt störningar, och i de fall de uppstår snabbt komma till rätta med situationen. I kvarteret Ardennern i Torvalla finns ett hus med 6 st lägenheter anpassade för hyresgäster som är överkänsliga för tobaksrök och djur. Vidare finns det ett boende för ensamkommande flyktingbarn i kvarteret Mariedal på Frösön. STF/Svenska Turistföreningen har hyrt byggnaden med adress Fornborgsvägen 15 i kvarteret Mariedal på Frösön fram till årsskiftet. Mellan Östersunds kommun och Östersundsbostäder finns ett avtal där kommunen hyr 273 lägenheter för att i andra hand hyra ut till äldreboende. Lägenhetsstatistik < Antal lägenheter fördelade på storlek; rum och kök. Antal lägenheter fördelade på byggnadsår. SID 3

6 Hyresförhandlingar Vid hyresförhandlingarna för 2008 kunde Östersundsbostäder och hyresgästföreningen ej nå någon enighet i nivån på hyreshöjningen. Ärendet hänsköts därför till Hyresmarknadskommittén. De beslutade om en höjning med 2,0 % fr o m Enligt överenskommelse med hyresgästföreningen fördelades hyreshöjningen enligt följande: 82 kr/mån för vanliga lägenheter, 5 kr/mån för bilplatser samt 2,0 % för lokaler med förhandlingsklausul. Den procentuella förändringen av de totala hyrorna mot föregående år har varit enligt följande: Vanliga bostäder 2,0 0,0 0,0 1,0 2,0 Studentbostäder 0,0 0,0 0,0 0,2 2,0 SID 4

7 Förvaltning/underhåll Delar av den inre fastighetsskötseln hanteras numera av våra egna bovärdar som bl a ordnar med enklare reparationer och underhåll. Yttre fastighetsskötsel som snöröjning och halkbekämpning m m vintertid samt gräsklippning och ogräsrensning m m sommartid utförs av entreprenörer som vi har upphandlat, avtalsperiod till och med med rätt till ett års förlängning. Städning av trapphus och övriga gemensamma utrymmen utförs även av entreprenörer med samma avtalstider. Upphandlingen utföll så att vi har olika entreprenörer i olika områden enligt följande: Yttre skötsel: Centrala Östersund Primär Fastighetsförvaltning AB Frösön KåEss-förvaltning Torvalla Åke Werners Åkeri Städ: Centrala Östersund och Frösön Storsjöbygdens städ AB Torvalla Sodexho Riksbyggen utför all fastighetsskötsel, såväl yttre som inre i Brunflo, Tandsbyn, Fåker, Lit och Häggenås. Samtliga avtal för fastighetsskötsel är uppsagda till sommaren Upphandling av nya skötselentreprenörer kommer att genomföras under våren. Beträffande underhåll av hissar har det efter upphandling slutits ett avtal med Kone hissar fram till Jämtkraft levererar såväl fjärrvärme till huvuddelen av våra fastigheter som el till samtliga våra fastigheter till lokala priser. Försäkringsgivare under 2008 har varit Länsförsäkringar Jämtland avseende företags- och fastighetsförsäkringar enligt ett avtal som sträcker sig fram till och med med möjlighet till ett års förlängning. Våra fastigheter i Östersund, Frösön och Torvalla är anslutna till Com Hem kabel-tv. I Brunflo är Högboms El leverantör av kabel-tv och i Lit, Fåker samt Tandsbyn Viking Sat. Våra fastigheter i Östersund, Frösön och Torvalla är anslutna till Com Hem:s bredband/hipnet (höghastighets IP-nät) via kabel-tv-näten enlig ett avtal som stäcker sig till Tandsbyn, Fåker, Lit, Brunflo och Häggenås har bredbandanslutning via Jämtkrafts stadsnät. I våra studentbostäder i kv. Mariedal, kv. Monopolet, fastigheten Verkstaden 3 ( KFUMhuset ) och kv. ABC-boken finns separata datanät (bredband) installerat. Näten är anslutna till stadsnätet. Detta gäller även kv. Ryamattan i Torvalla och kv. Mangården i Odensala. En översyn om hur Östersundsbostäder ska lösa sin IT-kommunikation via s k öppna nät har påbörjats. Underhåll De utförda åtgärderna för yttre underhåll, lägenhetsunderhåll samt reparationer av Östersundsbostäders fastighetsbestånd har följande kostnadsfördelning: Reparationer kkr kkr Underhåll kkr kkr Uttag ur lägenhetsfond kkr kkr Totalt kkr kkr Miljöredovisning Östersundsbostäder har en fastställd miljöpolicy som reviderades Östersundsbostäder för statistik på varje fastighet avseende energiförbrukning för värme/varmvatten, el- och vattenförbrukning. Installationen av det datoriserade drift- och övervakningssystemet har gjort att energiförbrukningen minskat med som lägst 9 % i förhållande till referensåret Åtgärder för att förbättra inomhusklimatet, vilka har kommit fram i samband med MIBB (se sid 6), har dock medfört att minskningen nu avstannat. För närvarande förbrukas 6 % mindre energi än referensåret Målet är att förbrukningen skall minska med minst 10 %. I det dagliga arbetet vid utbyte av maskiner, material m m används energisnåla miljövänliga alternativ. Östersundsbostäders samtliga fastigheter i Östersund, Frösön och Torvalla är anslutna till Jämtkrafts fjärrvärmenät. I Lit, Häggenås, Brunflo, Tandsbyn och Fåker uppvärms fastigheterna med olja och el. I Storviken, Brunflo är fastigheten ansluten till Riksbyggens panncentral som levererar sin värme via en värmepump samt en pelletspanna. Under 2008 har konvertering påbörjats för att ansluta fastigheterna i Brunflo till Jämtkrafts fjärrvärmenät. Vid upphandling av entreprenörer för fastighetsskötsel har entreprenörernas interna miljöarbete efterfrågats i förfrågningsunderlaget. Möjlighet till källsortering av sopor finns i Östersundsbostäders samtliga fastigheter. Följande fraktioner hämtas i bostadsområdena. Brännbart Komposterbart Restavfall Tidningar och journaler Papperförpackningar Färgat & ofärgat glas Miljöfarligt Grovsopor Övriga fraktioner såsom förpackningar av metall och plast hänvisas till producenternas återvinningsstationer. Som kon- SID 5

8 sument betalar våra hyresgäster en producentavgift när de köper varor, för att producenterna skall ta till vara dessa fraktioner. Löpande utförs den lagstadgade köldmediekontrollen avseende kylanläggningar. Den 1 januari 1992 infördes den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Östersundsbostäder följer gällande förordningar och anvisningar. Från och med år 2004 samordnas OVK-kontrollen med MIBB-inventeringen och utförs efter ett rullande schema med intervaller beroende på typ av ventilationssystem. MIBB (Miljö Inventering i Befintlig Bebyggelse) utförs enligt det system som framarbetats gemensamt av SABO, Hyresgästernas riksförbund och Sveriges Fasighetsägarförbund. MIBB utförs fortlöpande vart tredje år i alla lägenheter. Cirka 20 % av lägenheterna i varje fastighet besiktigas. Lägenheterna väljs efter en enkät som hyresgästerna skall besvara. Byggnadsverksamhet 2008 Ingen nyproduktion har utförts under året. Under året färdigställda projekt: Kv. Symaskinen Renovering av samtliga yttertak. Kv. Tand 2:110 Renovering av badrum i samtliga lägenheter. Kv. Väghyveln Montage av spisfläktar samt tryckstyrda takfläktar. Kv. Hjorten Byte av balkongdörrar. Kv. Brandsprutan Montage av spiskåpor i 36 lägenheter samt nytt värmeåtervinningsaggregat. Kv. Storviken Byte av låssystem. Kv. Björkbacka Renovering av bostadsområdet med 90 lägenheter, bl a stambyten, nya kök och badrum, fönster och ytterdörrar, reparation och omfärgning av fasad, omläggning av yttertak och nya sophus är färdigställd. Kv. Fritzhem Ombyggnad av f d postlokal till 3 st lägenheter. Under året påbörjade och pågående projekt: Kv. Valhall Projekt Valhall med nybyggnad av punkthus med 56 lägenheter samt påbyggnad en våning på befintliga åtta bostadshus med 64 lägenheter. Detaljplan har ännu inte vunnit laga kraft. Kv. Häradsskrivaren och Kv. Solberg Byte belysningar. Kv. Viken 1:61 Ombyggnad av f d postlokal till 4 st lägenheter. Inflyttning 1 februari Värmeförbrukning vid våra fastigheter åren Angivet värde avser graddagsavstämd förbrukning uttryckt i kwh/kvm BOA+LOA och år i genomsnitt för det totala fastighetsbeståndet. Elförbrukning vid våra fastigheter Angivet värde avser förbrukning uttryckt i MWh för det totala fastighetsbeståndet. Vattenförbrukning vid våra fastigheter Angivet värde avser förbrukning uttryckt i m³/år och lägenehet för det totala fastighetsbeståndet. SID 6

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Östersundsbostäder AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret , bolagets trettonde verksamhetsår. Östersundsbostäder AB är ett bostads företag som ägs av Östersunds Rådhus AB, org nr , till 100 %, som i sin tur är helägt av Östersunds kommun. Av årets totala intäkter och kostnader avser 11 % av intäkterna och 21 % av kostnaderna koncernen Östersunds kommun. Verksamheten Styrelse i Östersundsbostäder AB utses av kommunfullmäktige i Östersunds kommun. Med anledning av kommunval hösten 2006 har kommunfullmäktige valt styrelse för perioden från ordinarie bolagsstämma 2007 till och med ordinarie bolagsstämma Den nya styrelsen tillträdde vid bolagsstämman den 28 maj Östersundsbostäders styrelseordförande Viola Backlund avled den 24:e oktober Ny styrelseordförande från och med extra bolagsstämma den 7:e januari 2009 är Jens Nilsson. I enlighet med aktiebolagslagen har styrelsen fastställt en arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner avseende ekonomisk uppföljning. Organisation. Fastighetsbeståndet är uppdelat på två verksamhetsområden hyresbostäder till allmänheten hyresbostäder till studenter vid Mittuniversitetet. Östersundsbostäders uthyrningsobjekt bestod vid årets utgång av: bostäder 243 lokaler garage parkeringsplatser Förvaltning av fastighetsbeståndet har utförts av anställd personal. Fastighetsskötsel utförs av entreprenörer. Hyres- och ekonomiadministration har utförts av anställd personal. Jämställdhet. Östersundsbostäder har en jämställdhetsplan som justeras varje år i samband med löneförhandlingar. Därvid görs också en kartläggning och analys av löneskillnader mellan män och kvinnor i syfte att komma till rätta med osakliga löneskillnader, d v s löneskillnader som beror på arbetstagarnas könstillhörighet Likviditet och finansiering Kassaflöde och likviditet. Kassaflödet används i huvudsak för att amortera ned befintliga lån vid omplacering samt egenfinansiera om- och tillbyggnadsverksamheten. Befintliga lån har under året minskat med kkr till kkr. Östersundsbostäders likvida medel uppgick per till kkr. En koncerngemensam checkkredit finns där vi disponerar kkr. Likviditetsflödet går i allt väsentligt via det koncerngemensamma kontosystemet, i syfte att ge koncernen möjlighet att kvitta in- och utbetalningar samt överskott mot underskott hos de olika koncernbolagen och kommunen. Ambitionen är att ha en låg andel likvida medel och i stället utnyttja den likviditetsreserv som koncernkontoupplägget ger. Finansiering. Historiskt har bostadsfinansieringen varit förknippad med ett mycket omfattande regelverk avseende såväl lån som statliga räntesubventioner. De statliga subventionerna har i stor utsträckning balanserat effekterna av förändringar i marknadsräntan. När nu räntesubventionerna i det närmaste upphört, ställer det större krav på hanteringen av ränteexponeringen och därmed vilken ränterisk bolaget har. Östersundsbostäder har under ett antal år aktivt arbetat med låneportföljen för att uppnå en god blandning av korta och långa räntebindningstider, samt en beloppsmässigt jämn förfallostruktur på lånestocken, för att kunna minska ränterisken uppgick antalet lån till 9. Vid utgången av 2009 bedöms antalet lån ligga på samma nivå. Genom en större volym i varje enskilt lån, har lånevillkoren förbättrats. Enklare administration av lånestocken innebär också att både kapitaloch ränteförfallostrukturen är lättare att förändra. Östersunds kommun har 1997 medgivit limit på borgen med kkr. Limiten minskar med 1,5 % per år. På bokslutsdagen utnyttjades kkr i kommunal borgen. Nyupplåning kan bli aktuellt om beslut tas för nyproduktion av bostäder i kv Valhall. Därutöver sker lösen, konvertering och omstrukturering av befintliga lån. Under 2008 har bolaget fått känna av den finansiella oron i världen, genom höjda räntor på de rörliga lånen. För 2009 räknar vi dock med att de finansiella kostnaderna ska sjunka. Bruttoräntekostnaden för 2008 var kkr och genomsnittliga räntesatsen var vid årets utgång 3,58 % Nettoräntekostnaden uppgick till kkr. En procents förändring av räntenivån innebär en bruttokostnadsändring på kkr. Med hänsyn till låneportföljens räntebindningsstruktur sker förändringen successivt. Belåningsgraden uppgick till 55,5 % (55,8 %) av fastigheternas bokförda värden. I förhållanden till taxeringsvärden var belåningsgraden 44,3 % (62,6 %). SID 7

10 Östersundsbostäder har som målsättning att soliditeten skall vara minst 20 %. Den synliga soliditeten har successivt ökat de senaste åren, från 30,6 % vid utgången av 2004 till 41,8 % Försäljning av radhusfastigheter Under 2007 påbörjades försäljning av 25 st hyresradhus i kvarteret Tunnbrödet i Fjällmon, Torvalla. Radhusen ligger i ett radhusområde med ytterligare 112 egnahem i anslutning till sex stycken, av Östersundsbostäder ägda, fyravåningshus med totalt 111 lägenheter. Yttre förvaltning i hela området liksom distribution av fjärrvärme, VA, kabel-tv, ansvar för sophämtning samt övriga gemensamma frågor, hanteras av en kvartersgemensam samfällighetsförening, Tunnbrödets samfällighetsförening. För att renodla och effektivisera förvaltningen av Östersundsbostäders hyreslägenheter, har ett arbete påbörjats med att dels avyttra hyresradhusen och dels att försöka dela upp samfällighetsföreningen så att hyreshusen kan leva sitt eget liv så långt som möjligt. Under 2008 har sex stycken radhus sålts. Försäljningen har skett via en upphandlad fastighetsmäklare till marknadsmässiga priser. I ett första steg har lediga hus sålts. I ett andra steg har befintliga hyresgäster erbjudits att köpa de hus de bor i. Försäljningen kommer förmodligen att ta flera år att genomföra, då valet om eventuellt köp är hyresgästens. Uppdelningen av samfällighetsföreningen har påbörjats av lantmäterimyndigheten vid Östersunds kommun, med två in ledande sammanträde dit samtliga sakägare hade kallats. Skatter Uttagsskatt. Uttagsskatt skall betalas av fastighetsägare som utför hela eller delar av fastighetsskötsel i egen regi, för att eliminera snedvridning av konkurrensen gentemot företag som utför sådana tjänster på entreprenad. Östersundsbostäder betalar uttagsskatt efter dom i Kammarrätten Värdering Fastighetsvärdering. Östersundsbostäder gjorde under år 2003 en individuell värdering av fastigheterna enligt Årsredovisningslagen och FAR:s redovisningsrekommendation nr 11, där det anges att fastigheterna skall värderas var för sig. En enhetlig förvaltningsplan upprättades för respektive fastighet där driftnettot för år 2003 framräknades och en prognos för de kommande fem åren beräknades. Ett avkastningsvärde togs fram med hjälp av en värderingsmodell som beräknar fastighetens nuvärde av de närmaste fem årens kassaflöde med tillägg för nuvärdet av restvärdet vid periodens slut. Värderingen grundade sig på följande antaganden och förutsättningar: Hyresutvecklingen för bostäder, parkeringsplatser och lokaler bedöms bli 2 % per år. Vakanserna bedöms bli 1,5 % för bostäder och 13 % för parkeringsplatser. De beräknas att ligga på samma nivå de kommande fem åren. Inflationstakten bedöms bli 2 % per år. Fastighetsskatten är antagen utifrån dagens regler och en årlig ökning på 2 %. Hänsyn har tagits till eventuell intrappning av fastighetsskatten. Kalkylräntan är satt till 5 %. Avkastningskrav är 6 %. Någon ny värdering har inte gjorts i 2008 års bokslut då inga större förändringar har skett som skulle kunna påverka den tidigare värderingen av fastigheterna. Koncernen Koncernbidrag. Östersundsbostäder ingår i koncernen Östersunds Rådhus AB som ett helägt dotterbolag. Av Östersundsbostäders resultat för år 2008, har kkr förts över till Östersunds Rådhus AB som koncernbidrag. Östersunds Rådhus AB återför till Östersundsbostäder kkr som aktieägartillskott och behåller kkr. Det motsvarar den skatt som Östersundsbostäder skulle ha betalat på det överförda beloppet om vi inte ingått i koncernen. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande fria medel Fria medel Erhållet aktieägartillskott Årets resultat ,24 kr ,00 kr , 70 kr ,94 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av årets resultat skall i ny räkning balanseras ,94 kr. Beträffande bolagets resultat och ställning hänvisas till resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar. Känslighetsanalys Hyror +/- 1% 2,8 Mkr Räntor (brutto) +/- 1% 3,6 Mkr 120 3, ,5 2,0 1,5 1,0 0, , Räntekostnad kr/kvm total yta (BOA + LOA) Räntebidrag kr/kvm total yta (BOA + LOA) Låneförfallostruktur, Mkr SID 8

11 Ägardirektiv Östersundsbostäder AB ägs i syfte att bygga och förvalta hyresbostäder och därmed få en bra balans och utbud på bostadsmarknaden, samt fungera som ett viktigt instrument för att uppnå bostadssociala mål. Bolaget förväntas offensivt medverka för att förstärka kommunens strategiska tillväxtområden. Ekonomiska mål och riktlinjer Bolaget bör ha en soliditet om lägst 20 procent (soliditet här definierat som eget fritt och bundet kapital i relation till balansomslutning vid årets utgång) Bolaget bör ha en räntabilitet på lägst 6 procent. Räntabiliteten räknas på resultatet före bokslutsdispositioner och skatt i förhållande till medelvärdet av eget fritt kapital och bundet kapital vid årets in- och utgång. Strategi för utdelning ur bolaget Tidigare återförda koncernbidrag konsolideras tills vidare i bolaget. Optimering av skattesitsen i koncernbolaget ska göras, men ingen utdelning krävs för övrigt. På det förlagslån som kommunen lämnat till bolaget utgår ränta motsvarande tioårig statsobligation med ett tillägg på 1,5 procentenheter. Informationskrav Bolaget ska utan dröjsmål överlämna följande information till kommunen: Årsredovisning. Utöver krav i aktiebolags- och bokföringslag gäller att bolagets årsredovisning/bokslut samordnas med kommunkoncernens årsredovisning. Ett preliminärt bokslut ska inlämnas till kommunen i början av mars. Det reviderade bokslutet inklusive lekmannarevisorernas rapport till bolagsstämman ska vara kommunen tillhanda senast den 15 mars. Delårsrapporter. Bolaget ska redovisa delårsrapporter till kommunen per 30 april och 31 augusti. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat samt redovisa utvecklingen av outhyrda lägenheter och hyresförluster. Rapporterna ska vara kommunen tillhanda ca 20 maj och ca 20 september. Exakt tidpunkt meddelas i början av varje år. Bolaget ska också per tertial rapportera till kommunstyrelsen hur verksamhet och ekonomi utvecklas under året med hänsyn till utvecklingen av antalet outhyrda lägenheter och hyresförluster. Övrig information. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har rätt att under löpande år kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamhet och ekonomi. Bolaget har att informera kommunfullmäktige i principiellt viktiga frågor. Bolaget ska också följa den policy som kommunfullmäktige antagit den 29 juni 2006, 115, för styrning av kommunägda bolag. Särskilda verksamhetskrav Finanspolicy. Bolaget ska följa riktlinjerna i den gemensamma finanspolicyn för kommunen och de kommunägda företagen. Miljöarbete. Bolaget ska i sin verksamhetsutövning följa viljeinriktningen i Östersunds kommuns miljöpolicy. Kommunen ser positivt på att bolaget inför ett miljöledningssystem enligt ISO eller EMAS som på sikt kan ligga till grund för en miljöcertifiering av bolaget. Vid alla ny- och ombyggnader ska bolaget välja energieffektiva lösningar och sunda byggmaterial. Tillväxtprogram. Bolagets verksamhetsutövning ska ske på sådant sätt att bolaget aktivt bidrar till att det av Östersunds kommun antagna tillväxtprogrammet förverkligas. Vid marknadsföring av Östersund som etableringsort ska bolaget samverka med Jämtkraft AB samt Teknisk förvaltning/vatten och Renhållning. Speciella bostäder. Bolaget har det samlade ansvaret för att det finns bostäder till studenterna vid Mittuniversitetet i Östersund och att kommunens bostadsgaranti uppfylls. Dessutom ska bolaget medverka till att det finns bostäder till flyktingar i enlighet med kommunstyrelsens årliga beslut om mottagning. Bolaget ska vara uppmärksam på sin bostadssociala uppgift. Aktör på bostadsmarknaden. Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och kontinuerligt delta i den bostadspoliska diskussionen. Östersundsbostäder ska vara ett av kommunens verktyg för att bidra till ökat bostadsbyggande och kommer att samverka med andra när bra och billiga hyresrätter ska produceras. Ungdomarnas situation på bostadsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. Bolaget ska aktivt verka för att förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet så att det blir möjligt för bl a äldre och funktionshindrade att bo kvar. Planering för extraordinär händelse. Kommunfullmäktige har fastställt Ledningsplan för Östersunds kommun vid extra ordinära händelser. Av planen framgår att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunkoncernen. Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningsplanen. Således ska bolagen upprätta planer för extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhet. SID 9

12 God sed. Enligt Sveriges kommuners och landstings utkast till god sed för styrning av kommunala bolag skall bolagets styrelse ansvara för vissa aktiviteter. Ägarna vill börja tillämpa dessa regler enligt följande. årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna skall närvara fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot ägarnas ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts se till att erforderliga riktlinjer fastställts för bolagets uppträdande i etiskt hänseende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i övrigt. diskutera hur uttalanden till allmänhet och massmedia skall göras i bolagets namn kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas skall styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till bolagets aktieägare se till att ny styrelseledamot genomgår en introduktionsutbildning om bolaget, dess verksamhet, organisation, marknad mm Styrelsens lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt rapporteringsinstruktion skall vara anpassade till bolagets förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till bolagets aktieägare. årligen utvärdera sitt eget arbete, varvid utvärderingen skall minst omfatta om styrelsen saknar någon kompetens för att SID 10

13 Resultaträkning Belopp, kkr Not NETTOOMSÄTTNING Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning EXTERNA KOSTNADER Material Tjänster Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga externa kostnader Summa externa kostnader PERSONALKOSTNADER AVSKRIVNINGAR ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Summa externa- och rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader Summa finansiella intäkter och kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Koncernbidrag Förändring av periodiseringsfond Summa bokslutsdispositioner SKATT ÅRETS RESULTAT 13 5 SID 11

14 Balansräkning Belopp, kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark Byggnader Inventarier Pågående byggproduktion Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Östersunds kommun och andra koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SID 12

15 Belopp, kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Aktieägartillskott Årets resultat 13 5 Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 14, Depositioner Skuld till Östersunds kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Östersunds Rådhus AB Östersunds kommun och andra koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Förskottsbetalda hyresintäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter Fastighetsinteckningar, utnyttjade 0 0 Garantiförbindelser FASTIGO SID 13

16 Kassaflödesanalys Belopp, kkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Avskrivningar som belastat resultatet Vinst vid försäljning av mark Vinst vid försäljning av byggnad Förlust vid försäljning av mark 0 18 Förlust vid försäljning av byggnad Utbetald skatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Utbet. för investeringar i fastigheter Utbet. för investeringar i inventarier Inbet. från försäljning fastigheter Inbet. från långfristig fordran Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Inbet. från upptagna långfristiga lån Utbet. för inlösen av långfristiga lån Inbet. för depositioner Förändring av avsättningar 9 0 Koncernbidrag Aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 29-2 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut SID 14

17 Tilläggsupplysningar Alla belopp i kkr om inget annat anges Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäkter Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fastigheter Anskaffningsvärdet för fastigheter har 1996 fördelats mellan byggnad och mark i proportion till taxeringsvärdet. Avskrivningar Avskrivningar på anläggningstillgångar sker enligt följande: Maskiner och inventarier Byggnadsinventarier Byggnader Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. 3 7 år 10 år 50 år Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet. Not 1 Hyresintäkter inlusive outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa hyresintäkter Not 2 Upplysningar om revisorers arvode Deloitte AB revisionsuppdrag andra uppdrag 23 2 Lekmannarevisorer revisionsuppdrag Not 3 Fastighetsskatt Fastighetsskatt Nedsättning av tidigare års taxering Summa fastighetsskatt Not 4 Personal Medelantal anställda har varit, varav kvinnor 9 9 SID 15

18 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,7 % 3,9 % Långtidssjukfrånvaro 40,5 % 48,4 % Sjukfrånvaro, män 5,6 % 4,4 % Sjukfrånvaro, kvinnor 2,3 % 2,5 % Anställda år 3,2 % 1,9 % Anställda 50 år - 7,0 % 7,4 % Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått till följande belopp: Styrelse och VD Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Övriga anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Summa styrelse och övriga Verkställande direktören har under 2008 uppburit lön på 622 kkr. VD:s framtida pensionsförmåner regleras enligt ITP-planen. Pensionsåldern är 65 år. Styrelse och ledande befattningshavare varav varav summa män kvinnor summa män kvinnor Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Not 5 Planenliga avskrivningar Byggnader Byggnadsinventarier Inventarier och fordon Summa avskrivningar Not 6 Statliga bostadsbyggnadssubventioner Statliga räntebidrag, engångs 0 64 Statliga räntebidrag, långa lån Summa statliga bostadsbyggnadssubventioner Not 7 Skattekostnad Resultat före skatt Skattefria intäkter Ej avdragsgilla kostnader Skillnad mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar Ränteintäkt på obeskattade reserver Årets skattekostnad (28 %) Uppskjuten skatt Summa skatt SID 16

19 Not 8 Byggnader och mark Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående bokfört värde Byggnadsinventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 7 11 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Summa byggnader Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Taxeringsvärde Byggnader Mark Fastigheter totalt Not 9 Inventarier Inventarier och fordon Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar/Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde SID 17

20 Lägenhetsinventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Försäljningar/Utrangeringar 0-72 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/Utrangeringar 0 72 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde 0 0 Summa inventarier Not 10 Pågående nyproduktion Utgående bokfört värde Pågående produktion avser ombyggnad av lägenheter i fastigheten Björkbacka, ombyggnad av postlokaler i fastigheterna Fritzhem och Brunflo-Viken 1:61 till lägenheter samt projekteringskostnad avseende förtätning i kv Valhall. Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Övriga interimsfordringar Not 12 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt beslut av bolagsstämman Avsättning till balanserad vinst 5-5 Aktieägartillskott Årets resultat 13 Belopp vid årets utgång Not 13 Obeskattade reserver Tidigare års avsättning till periodiseringsfond Återföring från periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Summa avsättningar till periodiseringsfond No 14 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid Lånebelopp Genomsnittsränta Andel av lån ,89 % 36,4 % ,03 % 22,7 % ,00 % 12,1 % ,92 % 28,8 % ,58 % 100,0 % Not 15 Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Skulder som förfaller senare än 1 år, men senast 5 år efter balansdagen Skulder som förfaller senare än 5 år, efter balansdagen SID 18

21 Not 16 Förlagslån Förlagslånet löper fr o m 2005 med ränta. Räntesatsen bestäms av Östersunds kommun som långivare. Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnadsräntor Övriga interimsskulder Östersund Jens Nilsson Sven Ringvall Siw Karlsson Ordförande Vice ordförande Tommy Pettersson Maria Forslund Inger Andershem Magnus Andersson Per-Åke Österholm Bengt Rådman Arbetstagarrepresentant Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 9 mars 2009 Claes-Göran Carlsson Auktoriserad revisor SID 19

22 Revisionsberättelse Till årsstämman i Östersundsbostäder AB Organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Östersundsbostäder AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Östersund den 9 mars Claes-Göran Carlsson Auktoriserad revisor SID 20

23 Styrelseledamöter Jens Nilsson (s) ordf. Sven Ringvall (m) v. ordf. Siw Karlsson (s) Tommy Pettersson (s) Maria Forslund (v) Inger Andershem (c) Magnus Andersson (c) Per-Åke Österholm (Arbetstagarrepresentant) STYRELSESUPPLEANTER Emil Burman (s), Solveig Danielsson (s), Kjell Karlsson (s), Vivi Pettersson (s), Danuta Finke (c ), Ragna Unger (m), Rolf Östlund (m) LEKMANNAREVISORER Staffan Ekström (s), Göthe Svensson (fp) SID 21

24 Fem år i sammandrag RESULTATRÄKNING, Mkr Intäkter Bostäder, netto Övrigt, netto S:a Intäkter Kostnader Underhåll Fastighetsskatt Drift inkl reparationer S:a Rörelsekostnader Driftnetto Avskrivningar Finansiella kostnader netto Koncernbidrag Bokslutsdispositioner och skatt S:a Kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING, Mkr Likvida medel Övriga omsättningstillgångar Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Summa tillgångar Räntefria skulder Räntebärande skulder Bokslutsdispositioner Eget kapital Summa skulder och eget kapital FASTIGHETSUPPGIFTER Antal lägenheter Antal lokaler Antal bilplatser Summa uthyrningsobjekt Yta bostäder, 1000 kvm Yta lokaler, 1000 kvm Summa yta, 1000 kvm SID 22

25 PERSONAL Antal fastanställda NYCKELTAL Soliditet, % 41,8 % 39,6 % 37,8 % 34,9 % 30,6 % Räntabilitet på eget kapital, % 5,2 % 4,3 % 8,0 % 15,2 % 19,2 % Direktavkastning, % 6,8 % 6,0 % 6,8 % 8,9 % 9,7 % Driftnetto, kr/kvm (BOA+LOA) Medelhyra bostäder, kr/kvm (BOA) Belåningsgrad bokfört värde, % 55,5 % 55,8 % 56,7 % 60,5 % 64,6 % Belåningsgrad taxeringsvärde, % 44,3 % 62,6 % 66,7 % 72,5 % 85,0 % DEFINITIONER Soliditet Synligt eget kapital i procent av balansomslutningen. Räntabilitet eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital. Direktavkastning Driftnetto i procent av fastigheternas genomsnittliga bokförda värde. Driftnetto Årets intäkter och kostnader dividerat med genomsnittlig total yta, exkl bilplatser. Medelhyra bostäder Bostäder exklusive student- och gruppbostäder samt sjukhem. Belåningsgrad Fastighetslån i förhållande till bokfört värde eller taxeringsvärde för fastigheter. SID 23

Å r s r e d o v i s n i n g Ö s t e r s u n d s b o s t ä d e r

Å r s r e d o v i s n i n g Ö s t e r s u n d s b o s t ä d e r 07 Å r s r e d o v i s n i n g Ö s t e r s u n d s b o s t ä d e r Innehåll: 1 VD har ordet 3 Hyresgästenkät 2007 4 Uthyrning 5 Förvaltning/underhåll 7 Förvaltningsberättelse 9 Ägardirektiv 11 Resultaträkning

Läs mer

Innehåll: 1 VD har ordet 3 Uthyrning 5 Förvaltning/underhåll 7 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 13

Innehåll: 1 VD har ordet 3 Uthyrning 5 Förvaltning/underhåll 7 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 13 10 Å r s r e d o v i s n i n g Ö s t e r s u n d s b o s t ä d e r Innehåll: 1 VD har ordet 3 Uthyrning 5 Förvaltning/underhåll 7 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÖSTERSUNDSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2011

ÖSTERSUNDSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2011 ÖSTERSUNDSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL: 1 VD HAR ORDET 3 KUND OCH MARKNAD 5 FÖRVALTNING/UNDERHÅLL 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9 RESULTATRÄKNING 10 BALANSRÄKNING 12 KASSAFLÖDESANALYS 13 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

VD HAR ORDET VD HAR ORDET

VD HAR ORDET VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2009 VD HAR ORDET VD HAR ORDET Den planeringsprocess som sjösattes för några år sedan har under året finslipats och förankrats i organisationen ytterligare. De lokala affärsplanerna som

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. År 2014 i korthet

ÅRSREDOVISNING 2014. År 2014 i korthet ÅRSREDOVISNING 2014 År 2014 i korthet Ökande efterfrågan på bostäder i kommunen. Fortsatt mycket få lediga lägenheter. Stora delar av ROT-programmet är nu genomförda en etapp återstår. Stora förvärv i

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2010 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

Stadskontoret Juridiska avdelningen

Stadskontoret Juridiska avdelningen Stadskontoret Juridiska avdelningen 1(1) Datum 2006-03-06 Handläggare Marie Pettersson Referens Kommunstyrelsen Uppdrag till ombud för Landskrona kommun, i sin egenskap av aktieägare, vid ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Kort om Varbergs Bostad... 2 VD:s kommentar... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Balansräkning...22 Kassaflödesanalys...23 Redovisningsprinciper, noter...24

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer