ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDSBOSTÄDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDSBOSTÄDER"

Transkript

1 08 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDSBOSTÄDER

2 INNEHÅLL: 1 VD HAR ORDET 3 UTHYRNING 5 FÖRVALTNING/UNDERHÅLL 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9 ÄGARDIREKTIV 11 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 14 KASSAFLÖDESANALYS 15 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 20 REVISIONSBERÄTTELSE 21 STYRELSELEDAMÖTER 22 FEM ÅR I SAMMANDRAG 24 FASTIGHETSFÖRTECKNING

3 VD har ordet Östersundsbostäders mångåriga ordförande, Viola Backlund, avled efter en tids sjukdom hösten Viola har varit engagerad i Östersundsbostäders styrelse sedan tidigt 1980-tal och styrelseordförande sedan Hennes sjukdomstid och bortgång satte naturligtvis sin prägel på mitt och på företagets arbete under det gångna året. Tyvärr hann hon inte vara med på byggstarten av vårt planerade ny- och tillbyggnadsprojekt i kvarteret Valhall. Ett projekt som hon arbetat ihärdigt för, då hon såg dess stora samhälliga fördelar. Ökad tillgänglighet i befintligt bestånd, lösningar på tekniska problem, samt inte minst tillskott av nya moderna lägenheter i ett etablerat bostadsområde och en befintlig stadsdel där underlaget för samhällsservice på så sätt förstärks. Östersundsbostäder har i och med Violas bortgång förlorat en kunnig ordförande med ett starkt engagemang för företaget och för företagets hyresgäster. Under 2008 har allmännyttan och dess framtid diskuterats som aldrig förr. Utredningen EU, allmännyttan och hyrorna den s k Allvillutredningen presenterades med i vissa avseende långtgående förslag på hur allmännyttan ska bedrivas i framtiden för att den ska vara förenlig med EU-rätten. Utredningen innehöll i huvudsak resonemang kring två spår; dels ett som går ut på att allmännyttan måste vara affärsmässig ut i fingerspetsarna och dels ett socialt spår som menar att allmännyttan kan motiveras enbart ur aspekten att den ska tillhandahålla bostäder till socialt utsatta människor. Social housing är begreppet som används i det sammanhanget. Den lokala diskussionen kring allmännyttan och hyresrätten som sådan har präglats av en konsensus kring att det är viktigt att värna om hyresrätten. Men även av att Östersundsbostäder som företag väl står sig vid en jämförelse med det som i utredningen kallas affärsmässigt fastighetsföretag, utan att det sociala ansvaret för den skull glöms bort på vägen. För Östersundsbostäders del ser jag framtiden an med tillförsikt vilken väg nu än ovan nämnda utredning tar. Nyproduktion och hyresrätter är en svår ekvation att få ihop. Höga byggkostnader och markpriser, svårigheter att ta ut erforderliga hyror m m gör det svårt att få ihop kalkylerna. Detta medför att varje projekt måste vara optimerat och ligga i väldigt bra lägen för att det ska gå att genomföra. Bra lägen medför oftast att det blir många sakägare i planprocessen vilket kan leda till att detaljplanärenden drar ut på tiden. Valhallärendet förskräcker med sin långa handläggningstid hos överprövande myndighet och där ett formaliafel dessutom förlänger processen med ytterligare någon månad. Jag har den största respekt för att detaljplaner måste tas fram på ett rättssäkert och demokratiskt sätt, men jag har svårt för att förstå och att acceptera att överprövande myndigheter behöver så vansinnigt lång tid på sig att avgöra planärenden. Ingen tjänar på nuvarande långa handläggningstider. För närvarande är vi i otakt med efterfrågan då vi inte kan erbjuda alla som vill bo hos oss en lägenhet i rimlig tid. Vi sneglar till och med på tillfälliga lösningar för att lösa bostadsfrågan för studenter. Lärdomen från den utdragna planprocessen i Valhallprojektet är att vi nu jobbar hårt för att ta fram många projekt till byggklart läge, dels för att möta den omedelbara efterfrågan och dels för att ha en beredskap vid varje tillfälle när efterfrågan så kräver. Hand i hand med detta arbete, fortsätter vårt arbete med hur vi kan förbättra den fysiska tillgängligheten i våra befintliga bostadsområden. Vi ser näst intill dagligen exempel på hur besvärligt människor kan ha det på grund av knöligheter i den fysiska miljön har för Östersundsbostäders del, som framgår på annan plats i årsredovisningen, präglats av ett fortsatt högt underhåll SID 1

4 där vi bl a har färdigställt totaltrenoveringen i kv Björkbacka, renoverat tak i kv Symaskinen i Torvalla, renoverat badrum i Tandsbyn m m. Vi har också tillskapat några nya lägenheter genom ombyggnad av f d postlokaler till bostadslägenheter. Vår långsiktiga underhållsplanering visar på att vi har en underhållspuckel framför oss de närmaste åren, men att vi efter 2011 bör kunna finna en långsiktigt jämn nivå på vårt framtida underhåll. Vår numera inte så nya organisation med bovärdar och egna tekniker har börjat finna sina former och sin rimliga dimensionering. Vi har haft ingångkörningsproblem med långa väntetider för våra hyresgäster vid felanmälningar och med en stundtals orimlig arbetsbelastning för vår organisation. Förhoppningsvis börjar vi nu att hitta rätt, för målsättningen är att vi ska ha en effektiv organisation med närhet till våra hyresgäster. Jag är nämligen övertygad om att nöjda hyresgäster är en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Ett betyg på hur vi har lyckats, kommer vi att få nu under våren när vi har fått in och sett resultatet av den hyresgästenkät som för närvarande är ute hos hälften av våra hyresgäster. (Vi frågar varannan trappuppgång av kostnadsskäl). Det är den tredje enkäten vi går ut med, så nu har vi ett bra underlag för att utröna om vi är på rätt väg i vårt arbete. Miljöfrågorna är viktiga för oss. Vi har nu byggt ut möjligheterna till källsortering i samtliga våra bostadsområden. Vårt arbete med MIBB, miljöinventering i befintliga bostäder, fortsätter oförtrutet, liksom vårt arbete med energideklarationer och med konvertering från fossilbaserad energiförsörjning till andra energislag. Inför 2009 har vi dessutom tillsatt en tjänst för att samordna våra miljö- och kvalitetsfrågor för att vi ska lyfta vårt miljöarbete till ännu högre nivåer. Hyresförhandlingarna avseende 2008-års hyror var ett tråkigt kapitel med långdragna förhandlingar med många hårda ord på vägen och som så småningom strandade i omgångar. Uppgörelsen kom väldigt sent med retroaktiva hyror som följd. En situation som inte var bra för någon. Att alla inblandade dragit lärdomar av 2008-års spektakel stod klart då förhandlingarna angående 2009-års hyror fördes i en helt annan, mer konstruktiv, anda. Tyvärr hann inte uppgörelsen komma förrän en bit in i det nya året, med en retroaktiv månadshyra som följd till besvär för såväl våra hyresgäster som för vår administration. Med de räntesänkningar som kom vid förra årets slut hamnade uppgörelsen på en för företaget rimlig nivå och vi känner att vi har hyresgästföreningens förståelse för det nödvändiga i att företaget har en långsiktigt uthållig ekonomi. Utöver hyresförhandlingarna kommer arbetet tillsammans med hyresgästföreningen nu att gå vidare dels vad avser frågor om boinflytande och dels med frågor om hur hyressättningen ska hanteras framöver. I mina förhoppningar inför 2009 ingår också att den finansiella marknaden stabiliserar sig, så att upplåningen kan fungera på ett tillfredställande sätt bjöd ju på skakigheter som direkt slog mot vårt resultat i form av ökade räntekostnader. När vi nu är på väg in i ett skede med nyproduktion är det oerhört viktigt att finansieringen kan ske på ett bra och rimligt sätt. Avslutningsvis vill jag återigen tacka alla medarbetare för de gedigna insatser som gjorts under året och för det engagemang som lagts ner för att vi ska tillhandahålla ett bra och prisvärt boende för våra hyresgäster. Jag kan konstatera att vi står väl rustade inför framtiden. Bengt Rådman VD SID 2

5 Uthyrning Bostadsmarknaden i Östersund upplevs just nu som väldigt het. Efterfrågan på lediga lägenheter har varit stor under året, främst i centrala Östersund. Vid årsskiftet uppgick antalet personer som registrerat sig i Östersundsbostäders bostadskö till st. Aktivt bostadssökande var vid årsskiftet st. Antalet vakanta lägenheter har varierat under året, men trenden är att vakanserna minskar. Outhyrda lägenheter var vid årets slut 43 st. Uthyrning av Östersundsbostäders lägenheter äger rum i vår Kundtjänst. Förmedlingssystemet innebär att det är den bostadssökande själv som skall vara aktiv, det är den bostadssökande som registrerar sig, söker bland lediga lägenheter och anmäler sitt intresse. För den som inte har tillgång till dator/internet så finns det två kunddatorer på vårt kontor. Lediga lägenheter presenteras på två marknadsplatser På marknadsplats BostadsTorget visas samtliga uppsagda lägenheter under minst åtta dagar. På marknadsplats BostadDirekt finns det lägenheter som är lediga just nu eller blir lediga inom kort. Östersundsbostäder har interna bytesköer. Detta innebär att boende har företräde till annan lägenhet inom de kvarter de bor i, under vissa förutsättningar. Effektivisering av de administrativa systemen sker kontinuerligt. Förmedlingssystemet vad gäller uthyrning av våra lägenheter har genomgått en uppgradering under 2008 liksom vår rutinbeskrivning vilken har gjorts tydligare i vissa avseenden. Östersundsbostäders hemsida består av flera olika delar. Via sökfunktionen kan besökaren själv anmäla sig som bostadssökande, söka lediga lägenheter, tacka ja eller nej till bostäder som erbjuds. Besökaren kan också söka sig fram till ett specifikt bostadsområde som sedan presenteras med både text och bild. Ett bofaktablad för respektive lägenhet som beskriver dess planlösning finns också. Hyresgäster hos Östersundsbostäder kan också göra felanmälan via hemsidan. Mittuniversitet i Östersund attraherar studenter från hela landet. Antalet studenter antagna vid universitet har under det gångna året visat en stigande trend. Östersundsbostäder har samordningsansvaret vad gäller uthyrning av rum och lägenheter åt studenter vid Mittuniversitetet i Östersund, dels i fastigheter som ägs av Östersundsbostäder själva, men också i fastigheter som tillhör andra hyresvärdar. Förmedlingen av studentbostäder i Östersunds kommun sker via ett gemensamt förmedlingssystem integrerat med Östersundsbostäders hemsida. Lediga studentbostäder presenteras på marknadsplatsen Studenttorget. Avtal har träffats med kreditupplysningsföretaget Creditsafe i Sverige AB. Med dess hjälp kommer de personfakta som erfordras för att teckna hyreskontrakt att inhämtas. Inom kravverksamheten och störningar finns ett kontaktnät med sociala myndigheter och kronofogden. Syftet med detta är att aktivt förebygga uppkomsten av hyresskulder samt störningar, och i de fall de uppstår snabbt komma till rätta med situationen. I kvarteret Ardennern i Torvalla finns ett hus med 6 st lägenheter anpassade för hyresgäster som är överkänsliga för tobaksrök och djur. Vidare finns det ett boende för ensamkommande flyktingbarn i kvarteret Mariedal på Frösön. STF/Svenska Turistföreningen har hyrt byggnaden med adress Fornborgsvägen 15 i kvarteret Mariedal på Frösön fram till årsskiftet. Mellan Östersunds kommun och Östersundsbostäder finns ett avtal där kommunen hyr 273 lägenheter för att i andra hand hyra ut till äldreboende. Lägenhetsstatistik < Antal lägenheter fördelade på storlek; rum och kök. Antal lägenheter fördelade på byggnadsår. SID 3

6 Hyresförhandlingar Vid hyresförhandlingarna för 2008 kunde Östersundsbostäder och hyresgästföreningen ej nå någon enighet i nivån på hyreshöjningen. Ärendet hänsköts därför till Hyresmarknadskommittén. De beslutade om en höjning med 2,0 % fr o m Enligt överenskommelse med hyresgästföreningen fördelades hyreshöjningen enligt följande: 82 kr/mån för vanliga lägenheter, 5 kr/mån för bilplatser samt 2,0 % för lokaler med förhandlingsklausul. Den procentuella förändringen av de totala hyrorna mot föregående år har varit enligt följande: Vanliga bostäder 2,0 0,0 0,0 1,0 2,0 Studentbostäder 0,0 0,0 0,0 0,2 2,0 SID 4

7 Förvaltning/underhåll Delar av den inre fastighetsskötseln hanteras numera av våra egna bovärdar som bl a ordnar med enklare reparationer och underhåll. Yttre fastighetsskötsel som snöröjning och halkbekämpning m m vintertid samt gräsklippning och ogräsrensning m m sommartid utförs av entreprenörer som vi har upphandlat, avtalsperiod till och med med rätt till ett års förlängning. Städning av trapphus och övriga gemensamma utrymmen utförs även av entreprenörer med samma avtalstider. Upphandlingen utföll så att vi har olika entreprenörer i olika områden enligt följande: Yttre skötsel: Centrala Östersund Primär Fastighetsförvaltning AB Frösön KåEss-förvaltning Torvalla Åke Werners Åkeri Städ: Centrala Östersund och Frösön Storsjöbygdens städ AB Torvalla Sodexho Riksbyggen utför all fastighetsskötsel, såväl yttre som inre i Brunflo, Tandsbyn, Fåker, Lit och Häggenås. Samtliga avtal för fastighetsskötsel är uppsagda till sommaren Upphandling av nya skötselentreprenörer kommer att genomföras under våren. Beträffande underhåll av hissar har det efter upphandling slutits ett avtal med Kone hissar fram till Jämtkraft levererar såväl fjärrvärme till huvuddelen av våra fastigheter som el till samtliga våra fastigheter till lokala priser. Försäkringsgivare under 2008 har varit Länsförsäkringar Jämtland avseende företags- och fastighetsförsäkringar enligt ett avtal som sträcker sig fram till och med med möjlighet till ett års förlängning. Våra fastigheter i Östersund, Frösön och Torvalla är anslutna till Com Hem kabel-tv. I Brunflo är Högboms El leverantör av kabel-tv och i Lit, Fåker samt Tandsbyn Viking Sat. Våra fastigheter i Östersund, Frösön och Torvalla är anslutna till Com Hem:s bredband/hipnet (höghastighets IP-nät) via kabel-tv-näten enlig ett avtal som stäcker sig till Tandsbyn, Fåker, Lit, Brunflo och Häggenås har bredbandanslutning via Jämtkrafts stadsnät. I våra studentbostäder i kv. Mariedal, kv. Monopolet, fastigheten Verkstaden 3 ( KFUMhuset ) och kv. ABC-boken finns separata datanät (bredband) installerat. Näten är anslutna till stadsnätet. Detta gäller även kv. Ryamattan i Torvalla och kv. Mangården i Odensala. En översyn om hur Östersundsbostäder ska lösa sin IT-kommunikation via s k öppna nät har påbörjats. Underhåll De utförda åtgärderna för yttre underhåll, lägenhetsunderhåll samt reparationer av Östersundsbostäders fastighetsbestånd har följande kostnadsfördelning: Reparationer kkr kkr Underhåll kkr kkr Uttag ur lägenhetsfond kkr kkr Totalt kkr kkr Miljöredovisning Östersundsbostäder har en fastställd miljöpolicy som reviderades Östersundsbostäder för statistik på varje fastighet avseende energiförbrukning för värme/varmvatten, el- och vattenförbrukning. Installationen av det datoriserade drift- och övervakningssystemet har gjort att energiförbrukningen minskat med som lägst 9 % i förhållande till referensåret Åtgärder för att förbättra inomhusklimatet, vilka har kommit fram i samband med MIBB (se sid 6), har dock medfört att minskningen nu avstannat. För närvarande förbrukas 6 % mindre energi än referensåret Målet är att förbrukningen skall minska med minst 10 %. I det dagliga arbetet vid utbyte av maskiner, material m m används energisnåla miljövänliga alternativ. Östersundsbostäders samtliga fastigheter i Östersund, Frösön och Torvalla är anslutna till Jämtkrafts fjärrvärmenät. I Lit, Häggenås, Brunflo, Tandsbyn och Fåker uppvärms fastigheterna med olja och el. I Storviken, Brunflo är fastigheten ansluten till Riksbyggens panncentral som levererar sin värme via en värmepump samt en pelletspanna. Under 2008 har konvertering påbörjats för att ansluta fastigheterna i Brunflo till Jämtkrafts fjärrvärmenät. Vid upphandling av entreprenörer för fastighetsskötsel har entreprenörernas interna miljöarbete efterfrågats i förfrågningsunderlaget. Möjlighet till källsortering av sopor finns i Östersundsbostäders samtliga fastigheter. Följande fraktioner hämtas i bostadsområdena. Brännbart Komposterbart Restavfall Tidningar och journaler Papperförpackningar Färgat & ofärgat glas Miljöfarligt Grovsopor Övriga fraktioner såsom förpackningar av metall och plast hänvisas till producenternas återvinningsstationer. Som kon- SID 5

8 sument betalar våra hyresgäster en producentavgift när de köper varor, för att producenterna skall ta till vara dessa fraktioner. Löpande utförs den lagstadgade köldmediekontrollen avseende kylanläggningar. Den 1 januari 1992 infördes den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Östersundsbostäder följer gällande förordningar och anvisningar. Från och med år 2004 samordnas OVK-kontrollen med MIBB-inventeringen och utförs efter ett rullande schema med intervaller beroende på typ av ventilationssystem. MIBB (Miljö Inventering i Befintlig Bebyggelse) utförs enligt det system som framarbetats gemensamt av SABO, Hyresgästernas riksförbund och Sveriges Fasighetsägarförbund. MIBB utförs fortlöpande vart tredje år i alla lägenheter. Cirka 20 % av lägenheterna i varje fastighet besiktigas. Lägenheterna väljs efter en enkät som hyresgästerna skall besvara. Byggnadsverksamhet 2008 Ingen nyproduktion har utförts under året. Under året färdigställda projekt: Kv. Symaskinen Renovering av samtliga yttertak. Kv. Tand 2:110 Renovering av badrum i samtliga lägenheter. Kv. Väghyveln Montage av spisfläktar samt tryckstyrda takfläktar. Kv. Hjorten Byte av balkongdörrar. Kv. Brandsprutan Montage av spiskåpor i 36 lägenheter samt nytt värmeåtervinningsaggregat. Kv. Storviken Byte av låssystem. Kv. Björkbacka Renovering av bostadsområdet med 90 lägenheter, bl a stambyten, nya kök och badrum, fönster och ytterdörrar, reparation och omfärgning av fasad, omläggning av yttertak och nya sophus är färdigställd. Kv. Fritzhem Ombyggnad av f d postlokal till 3 st lägenheter. Under året påbörjade och pågående projekt: Kv. Valhall Projekt Valhall med nybyggnad av punkthus med 56 lägenheter samt påbyggnad en våning på befintliga åtta bostadshus med 64 lägenheter. Detaljplan har ännu inte vunnit laga kraft. Kv. Häradsskrivaren och Kv. Solberg Byte belysningar. Kv. Viken 1:61 Ombyggnad av f d postlokal till 4 st lägenheter. Inflyttning 1 februari Värmeförbrukning vid våra fastigheter åren Angivet värde avser graddagsavstämd förbrukning uttryckt i kwh/kvm BOA+LOA och år i genomsnitt för det totala fastighetsbeståndet. Elförbrukning vid våra fastigheter Angivet värde avser förbrukning uttryckt i MWh för det totala fastighetsbeståndet. Vattenförbrukning vid våra fastigheter Angivet värde avser förbrukning uttryckt i m³/år och lägenehet för det totala fastighetsbeståndet. SID 6

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Östersundsbostäder AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret , bolagets trettonde verksamhetsår. Östersundsbostäder AB är ett bostads företag som ägs av Östersunds Rådhus AB, org nr , till 100 %, som i sin tur är helägt av Östersunds kommun. Av årets totala intäkter och kostnader avser 11 % av intäkterna och 21 % av kostnaderna koncernen Östersunds kommun. Verksamheten Styrelse i Östersundsbostäder AB utses av kommunfullmäktige i Östersunds kommun. Med anledning av kommunval hösten 2006 har kommunfullmäktige valt styrelse för perioden från ordinarie bolagsstämma 2007 till och med ordinarie bolagsstämma Den nya styrelsen tillträdde vid bolagsstämman den 28 maj Östersundsbostäders styrelseordförande Viola Backlund avled den 24:e oktober Ny styrelseordförande från och med extra bolagsstämma den 7:e januari 2009 är Jens Nilsson. I enlighet med aktiebolagslagen har styrelsen fastställt en arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner avseende ekonomisk uppföljning. Organisation. Fastighetsbeståndet är uppdelat på två verksamhetsområden hyresbostäder till allmänheten hyresbostäder till studenter vid Mittuniversitetet. Östersundsbostäders uthyrningsobjekt bestod vid årets utgång av: bostäder 243 lokaler garage parkeringsplatser Förvaltning av fastighetsbeståndet har utförts av anställd personal. Fastighetsskötsel utförs av entreprenörer. Hyres- och ekonomiadministration har utförts av anställd personal. Jämställdhet. Östersundsbostäder har en jämställdhetsplan som justeras varje år i samband med löneförhandlingar. Därvid görs också en kartläggning och analys av löneskillnader mellan män och kvinnor i syfte att komma till rätta med osakliga löneskillnader, d v s löneskillnader som beror på arbetstagarnas könstillhörighet Likviditet och finansiering Kassaflöde och likviditet. Kassaflödet används i huvudsak för att amortera ned befintliga lån vid omplacering samt egenfinansiera om- och tillbyggnadsverksamheten. Befintliga lån har under året minskat med kkr till kkr. Östersundsbostäders likvida medel uppgick per till kkr. En koncerngemensam checkkredit finns där vi disponerar kkr. Likviditetsflödet går i allt väsentligt via det koncerngemensamma kontosystemet, i syfte att ge koncernen möjlighet att kvitta in- och utbetalningar samt överskott mot underskott hos de olika koncernbolagen och kommunen. Ambitionen är att ha en låg andel likvida medel och i stället utnyttja den likviditetsreserv som koncernkontoupplägget ger. Finansiering. Historiskt har bostadsfinansieringen varit förknippad med ett mycket omfattande regelverk avseende såväl lån som statliga räntesubventioner. De statliga subventionerna har i stor utsträckning balanserat effekterna av förändringar i marknadsräntan. När nu räntesubventionerna i det närmaste upphört, ställer det större krav på hanteringen av ränteexponeringen och därmed vilken ränterisk bolaget har. Östersundsbostäder har under ett antal år aktivt arbetat med låneportföljen för att uppnå en god blandning av korta och långa räntebindningstider, samt en beloppsmässigt jämn förfallostruktur på lånestocken, för att kunna minska ränterisken uppgick antalet lån till 9. Vid utgången av 2009 bedöms antalet lån ligga på samma nivå. Genom en större volym i varje enskilt lån, har lånevillkoren förbättrats. Enklare administration av lånestocken innebär också att både kapitaloch ränteförfallostrukturen är lättare att förändra. Östersunds kommun har 1997 medgivit limit på borgen med kkr. Limiten minskar med 1,5 % per år. På bokslutsdagen utnyttjades kkr i kommunal borgen. Nyupplåning kan bli aktuellt om beslut tas för nyproduktion av bostäder i kv Valhall. Därutöver sker lösen, konvertering och omstrukturering av befintliga lån. Under 2008 har bolaget fått känna av den finansiella oron i världen, genom höjda räntor på de rörliga lånen. För 2009 räknar vi dock med att de finansiella kostnaderna ska sjunka. Bruttoräntekostnaden för 2008 var kkr och genomsnittliga räntesatsen var vid årets utgång 3,58 % Nettoräntekostnaden uppgick till kkr. En procents förändring av räntenivån innebär en bruttokostnadsändring på kkr. Med hänsyn till låneportföljens räntebindningsstruktur sker förändringen successivt. Belåningsgraden uppgick till 55,5 % (55,8 %) av fastigheternas bokförda värden. I förhållanden till taxeringsvärden var belåningsgraden 44,3 % (62,6 %). SID 7

10 Östersundsbostäder har som målsättning att soliditeten skall vara minst 20 %. Den synliga soliditeten har successivt ökat de senaste åren, från 30,6 % vid utgången av 2004 till 41,8 % Försäljning av radhusfastigheter Under 2007 påbörjades försäljning av 25 st hyresradhus i kvarteret Tunnbrödet i Fjällmon, Torvalla. Radhusen ligger i ett radhusområde med ytterligare 112 egnahem i anslutning till sex stycken, av Östersundsbostäder ägda, fyravåningshus med totalt 111 lägenheter. Yttre förvaltning i hela området liksom distribution av fjärrvärme, VA, kabel-tv, ansvar för sophämtning samt övriga gemensamma frågor, hanteras av en kvartersgemensam samfällighetsförening, Tunnbrödets samfällighetsförening. För att renodla och effektivisera förvaltningen av Östersundsbostäders hyreslägenheter, har ett arbete påbörjats med att dels avyttra hyresradhusen och dels att försöka dela upp samfällighetsföreningen så att hyreshusen kan leva sitt eget liv så långt som möjligt. Under 2008 har sex stycken radhus sålts. Försäljningen har skett via en upphandlad fastighetsmäklare till marknadsmässiga priser. I ett första steg har lediga hus sålts. I ett andra steg har befintliga hyresgäster erbjudits att köpa de hus de bor i. Försäljningen kommer förmodligen att ta flera år att genomföra, då valet om eventuellt köp är hyresgästens. Uppdelningen av samfällighetsföreningen har påbörjats av lantmäterimyndigheten vid Östersunds kommun, med två in ledande sammanträde dit samtliga sakägare hade kallats. Skatter Uttagsskatt. Uttagsskatt skall betalas av fastighetsägare som utför hela eller delar av fastighetsskötsel i egen regi, för att eliminera snedvridning av konkurrensen gentemot företag som utför sådana tjänster på entreprenad. Östersundsbostäder betalar uttagsskatt efter dom i Kammarrätten Värdering Fastighetsvärdering. Östersundsbostäder gjorde under år 2003 en individuell värdering av fastigheterna enligt Årsredovisningslagen och FAR:s redovisningsrekommendation nr 11, där det anges att fastigheterna skall värderas var för sig. En enhetlig förvaltningsplan upprättades för respektive fastighet där driftnettot för år 2003 framräknades och en prognos för de kommande fem åren beräknades. Ett avkastningsvärde togs fram med hjälp av en värderingsmodell som beräknar fastighetens nuvärde av de närmaste fem årens kassaflöde med tillägg för nuvärdet av restvärdet vid periodens slut. Värderingen grundade sig på följande antaganden och förutsättningar: Hyresutvecklingen för bostäder, parkeringsplatser och lokaler bedöms bli 2 % per år. Vakanserna bedöms bli 1,5 % för bostäder och 13 % för parkeringsplatser. De beräknas att ligga på samma nivå de kommande fem åren. Inflationstakten bedöms bli 2 % per år. Fastighetsskatten är antagen utifrån dagens regler och en årlig ökning på 2 %. Hänsyn har tagits till eventuell intrappning av fastighetsskatten. Kalkylräntan är satt till 5 %. Avkastningskrav är 6 %. Någon ny värdering har inte gjorts i 2008 års bokslut då inga större förändringar har skett som skulle kunna påverka den tidigare värderingen av fastigheterna. Koncernen Koncernbidrag. Östersundsbostäder ingår i koncernen Östersunds Rådhus AB som ett helägt dotterbolag. Av Östersundsbostäders resultat för år 2008, har kkr förts över till Östersunds Rådhus AB som koncernbidrag. Östersunds Rådhus AB återför till Östersundsbostäder kkr som aktieägartillskott och behåller kkr. Det motsvarar den skatt som Östersundsbostäder skulle ha betalat på det överförda beloppet om vi inte ingått i koncernen. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande fria medel Fria medel Erhållet aktieägartillskott Årets resultat ,24 kr ,00 kr , 70 kr ,94 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av årets resultat skall i ny räkning balanseras ,94 kr. Beträffande bolagets resultat och ställning hänvisas till resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar. Känslighetsanalys Hyror +/- 1% 2,8 Mkr Räntor (brutto) +/- 1% 3,6 Mkr 120 3, ,5 2,0 1,5 1,0 0, , Räntekostnad kr/kvm total yta (BOA + LOA) Räntebidrag kr/kvm total yta (BOA + LOA) Låneförfallostruktur, Mkr SID 8

11 Ägardirektiv Östersundsbostäder AB ägs i syfte att bygga och förvalta hyresbostäder och därmed få en bra balans och utbud på bostadsmarknaden, samt fungera som ett viktigt instrument för att uppnå bostadssociala mål. Bolaget förväntas offensivt medverka för att förstärka kommunens strategiska tillväxtområden. Ekonomiska mål och riktlinjer Bolaget bör ha en soliditet om lägst 20 procent (soliditet här definierat som eget fritt och bundet kapital i relation till balansomslutning vid årets utgång) Bolaget bör ha en räntabilitet på lägst 6 procent. Räntabiliteten räknas på resultatet före bokslutsdispositioner och skatt i förhållande till medelvärdet av eget fritt kapital och bundet kapital vid årets in- och utgång. Strategi för utdelning ur bolaget Tidigare återförda koncernbidrag konsolideras tills vidare i bolaget. Optimering av skattesitsen i koncernbolaget ska göras, men ingen utdelning krävs för övrigt. På det förlagslån som kommunen lämnat till bolaget utgår ränta motsvarande tioårig statsobligation med ett tillägg på 1,5 procentenheter. Informationskrav Bolaget ska utan dröjsmål överlämna följande information till kommunen: Årsredovisning. Utöver krav i aktiebolags- och bokföringslag gäller att bolagets årsredovisning/bokslut samordnas med kommunkoncernens årsredovisning. Ett preliminärt bokslut ska inlämnas till kommunen i början av mars. Det reviderade bokslutet inklusive lekmannarevisorernas rapport till bolagsstämman ska vara kommunen tillhanda senast den 15 mars. Delårsrapporter. Bolaget ska redovisa delårsrapporter till kommunen per 30 april och 31 augusti. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat samt redovisa utvecklingen av outhyrda lägenheter och hyresförluster. Rapporterna ska vara kommunen tillhanda ca 20 maj och ca 20 september. Exakt tidpunkt meddelas i början av varje år. Bolaget ska också per tertial rapportera till kommunstyrelsen hur verksamhet och ekonomi utvecklas under året med hänsyn till utvecklingen av antalet outhyrda lägenheter och hyresförluster. Övrig information. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har rätt att under löpande år kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamhet och ekonomi. Bolaget har att informera kommunfullmäktige i principiellt viktiga frågor. Bolaget ska också följa den policy som kommunfullmäktige antagit den 29 juni 2006, 115, för styrning av kommunägda bolag. Särskilda verksamhetskrav Finanspolicy. Bolaget ska följa riktlinjerna i den gemensamma finanspolicyn för kommunen och de kommunägda företagen. Miljöarbete. Bolaget ska i sin verksamhetsutövning följa viljeinriktningen i Östersunds kommuns miljöpolicy. Kommunen ser positivt på att bolaget inför ett miljöledningssystem enligt ISO eller EMAS som på sikt kan ligga till grund för en miljöcertifiering av bolaget. Vid alla ny- och ombyggnader ska bolaget välja energieffektiva lösningar och sunda byggmaterial. Tillväxtprogram. Bolagets verksamhetsutövning ska ske på sådant sätt att bolaget aktivt bidrar till att det av Östersunds kommun antagna tillväxtprogrammet förverkligas. Vid marknadsföring av Östersund som etableringsort ska bolaget samverka med Jämtkraft AB samt Teknisk förvaltning/vatten och Renhållning. Speciella bostäder. Bolaget har det samlade ansvaret för att det finns bostäder till studenterna vid Mittuniversitetet i Östersund och att kommunens bostadsgaranti uppfylls. Dessutom ska bolaget medverka till att det finns bostäder till flyktingar i enlighet med kommunstyrelsens årliga beslut om mottagning. Bolaget ska vara uppmärksam på sin bostadssociala uppgift. Aktör på bostadsmarknaden. Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och kontinuerligt delta i den bostadspoliska diskussionen. Östersundsbostäder ska vara ett av kommunens verktyg för att bidra till ökat bostadsbyggande och kommer att samverka med andra när bra och billiga hyresrätter ska produceras. Ungdomarnas situation på bostadsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. Bolaget ska aktivt verka för att förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet så att det blir möjligt för bl a äldre och funktionshindrade att bo kvar. Planering för extraordinär händelse. Kommunfullmäktige har fastställt Ledningsplan för Östersunds kommun vid extra ordinära händelser. Av planen framgår att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunkoncernen. Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningsplanen. Således ska bolagen upprätta planer för extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhet. SID 9

12 God sed. Enligt Sveriges kommuners och landstings utkast till god sed för styrning av kommunala bolag skall bolagets styrelse ansvara för vissa aktiviteter. Ägarna vill börja tillämpa dessa regler enligt följande. årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna skall närvara fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot ägarnas ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts se till att erforderliga riktlinjer fastställts för bolagets uppträdande i etiskt hänseende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i övrigt. diskutera hur uttalanden till allmänhet och massmedia skall göras i bolagets namn kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas skall styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till bolagets aktieägare se till att ny styrelseledamot genomgår en introduktionsutbildning om bolaget, dess verksamhet, organisation, marknad mm Styrelsens lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt rapporteringsinstruktion skall vara anpassade till bolagets förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till bolagets aktieägare. årligen utvärdera sitt eget arbete, varvid utvärderingen skall minst omfatta om styrelsen saknar någon kompetens för att SID 10

13 Resultaträkning Belopp, kkr Not NETTOOMSÄTTNING Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning EXTERNA KOSTNADER Material Tjänster Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga externa kostnader Summa externa kostnader PERSONALKOSTNADER AVSKRIVNINGAR ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Summa externa- och rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader Summa finansiella intäkter och kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Koncernbidrag Förändring av periodiseringsfond Summa bokslutsdispositioner SKATT ÅRETS RESULTAT 13 5 SID 11

14 Balansräkning Belopp, kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark Byggnader Inventarier Pågående byggproduktion Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Östersunds kommun och andra koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SID 12

15 Belopp, kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Aktieägartillskott Årets resultat 13 5 Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 14, Depositioner Skuld till Östersunds kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Östersunds Rådhus AB Östersunds kommun och andra koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Förskottsbetalda hyresintäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter Fastighetsinteckningar, utnyttjade 0 0 Garantiförbindelser FASTIGO SID 13

16 Kassaflödesanalys Belopp, kkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Avskrivningar som belastat resultatet Vinst vid försäljning av mark Vinst vid försäljning av byggnad Förlust vid försäljning av mark 0 18 Förlust vid försäljning av byggnad Utbetald skatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Utbet. för investeringar i fastigheter Utbet. för investeringar i inventarier Inbet. från försäljning fastigheter Inbet. från långfristig fordran Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Inbet. från upptagna långfristiga lån Utbet. för inlösen av långfristiga lån Inbet. för depositioner Förändring av avsättningar 9 0 Koncernbidrag Aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 29-2 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut SID 14

17 Tilläggsupplysningar Alla belopp i kkr om inget annat anges Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäkter Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fastigheter Anskaffningsvärdet för fastigheter har 1996 fördelats mellan byggnad och mark i proportion till taxeringsvärdet. Avskrivningar Avskrivningar på anläggningstillgångar sker enligt följande: Maskiner och inventarier Byggnadsinventarier Byggnader Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. 3 7 år 10 år 50 år Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet. Not 1 Hyresintäkter inlusive outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa hyresintäkter Not 2 Upplysningar om revisorers arvode Deloitte AB revisionsuppdrag andra uppdrag 23 2 Lekmannarevisorer revisionsuppdrag Not 3 Fastighetsskatt Fastighetsskatt Nedsättning av tidigare års taxering Summa fastighetsskatt Not 4 Personal Medelantal anställda har varit, varav kvinnor 9 9 SID 15

18 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,7 % 3,9 % Långtidssjukfrånvaro 40,5 % 48,4 % Sjukfrånvaro, män 5,6 % 4,4 % Sjukfrånvaro, kvinnor 2,3 % 2,5 % Anställda år 3,2 % 1,9 % Anställda 50 år - 7,0 % 7,4 % Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått till följande belopp: Styrelse och VD Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Övriga anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Summa styrelse och övriga Verkställande direktören har under 2008 uppburit lön på 622 kkr. VD:s framtida pensionsförmåner regleras enligt ITP-planen. Pensionsåldern är 65 år. Styrelse och ledande befattningshavare varav varav summa män kvinnor summa män kvinnor Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Not 5 Planenliga avskrivningar Byggnader Byggnadsinventarier Inventarier och fordon Summa avskrivningar Not 6 Statliga bostadsbyggnadssubventioner Statliga räntebidrag, engångs 0 64 Statliga räntebidrag, långa lån Summa statliga bostadsbyggnadssubventioner Not 7 Skattekostnad Resultat före skatt Skattefria intäkter Ej avdragsgilla kostnader Skillnad mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar Ränteintäkt på obeskattade reserver Årets skattekostnad (28 %) Uppskjuten skatt Summa skatt SID 16

19 Not 8 Byggnader och mark Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående bokfört värde Byggnadsinventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 7 11 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Summa byggnader Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Taxeringsvärde Byggnader Mark Fastigheter totalt Not 9 Inventarier Inventarier och fordon Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar/Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde SID 17

20 Lägenhetsinventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Försäljningar/Utrangeringar 0-72 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/Utrangeringar 0 72 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde 0 0 Summa inventarier Not 10 Pågående nyproduktion Utgående bokfört värde Pågående produktion avser ombyggnad av lägenheter i fastigheten Björkbacka, ombyggnad av postlokaler i fastigheterna Fritzhem och Brunflo-Viken 1:61 till lägenheter samt projekteringskostnad avseende förtätning i kv Valhall. Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Övriga interimsfordringar Not 12 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt beslut av bolagsstämman Avsättning till balanserad vinst 5-5 Aktieägartillskott Årets resultat 13 Belopp vid årets utgång Not 13 Obeskattade reserver Tidigare års avsättning till periodiseringsfond Återföring från periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Summa avsättningar till periodiseringsfond No 14 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid Lånebelopp Genomsnittsränta Andel av lån ,89 % 36,4 % ,03 % 22,7 % ,00 % 12,1 % ,92 % 28,8 % ,58 % 100,0 % Not 15 Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Skulder som förfaller senare än 1 år, men senast 5 år efter balansdagen Skulder som förfaller senare än 5 år, efter balansdagen SID 18

21 Not 16 Förlagslån Förlagslånet löper fr o m 2005 med ränta. Räntesatsen bestäms av Östersunds kommun som långivare. Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnadsräntor Övriga interimsskulder Östersund Jens Nilsson Sven Ringvall Siw Karlsson Ordförande Vice ordförande Tommy Pettersson Maria Forslund Inger Andershem Magnus Andersson Per-Åke Österholm Bengt Rådman Arbetstagarrepresentant Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 9 mars 2009 Claes-Göran Carlsson Auktoriserad revisor SID 19

22 Revisionsberättelse Till årsstämman i Östersundsbostäder AB Organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Östersundsbostäder AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Östersund den 9 mars Claes-Göran Carlsson Auktoriserad revisor SID 20

23 Styrelseledamöter Jens Nilsson (s) ordf. Sven Ringvall (m) v. ordf. Siw Karlsson (s) Tommy Pettersson (s) Maria Forslund (v) Inger Andershem (c) Magnus Andersson (c) Per-Åke Österholm (Arbetstagarrepresentant) STYRELSESUPPLEANTER Emil Burman (s), Solveig Danielsson (s), Kjell Karlsson (s), Vivi Pettersson (s), Danuta Finke (c ), Ragna Unger (m), Rolf Östlund (m) LEKMANNAREVISORER Staffan Ekström (s), Göthe Svensson (fp) SID 21

24 Fem år i sammandrag RESULTATRÄKNING, Mkr Intäkter Bostäder, netto Övrigt, netto S:a Intäkter Kostnader Underhåll Fastighetsskatt Drift inkl reparationer S:a Rörelsekostnader Driftnetto Avskrivningar Finansiella kostnader netto Koncernbidrag Bokslutsdispositioner och skatt S:a Kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING, Mkr Likvida medel Övriga omsättningstillgångar Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Summa tillgångar Räntefria skulder Räntebärande skulder Bokslutsdispositioner Eget kapital Summa skulder och eget kapital FASTIGHETSUPPGIFTER Antal lägenheter Antal lokaler Antal bilplatser Summa uthyrningsobjekt Yta bostäder, 1000 kvm Yta lokaler, 1000 kvm Summa yta, 1000 kvm SID 22

25 PERSONAL Antal fastanställda NYCKELTAL Soliditet, % 41,8 % 39,6 % 37,8 % 34,9 % 30,6 % Räntabilitet på eget kapital, % 5,2 % 4,3 % 8,0 % 15,2 % 19,2 % Direktavkastning, % 6,8 % 6,0 % 6,8 % 8,9 % 9,7 % Driftnetto, kr/kvm (BOA+LOA) Medelhyra bostäder, kr/kvm (BOA) Belåningsgrad bokfört värde, % 55,5 % 55,8 % 56,7 % 60,5 % 64,6 % Belåningsgrad taxeringsvärde, % 44,3 % 62,6 % 66,7 % 72,5 % 85,0 % DEFINITIONER Soliditet Synligt eget kapital i procent av balansomslutningen. Räntabilitet eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital. Direktavkastning Driftnetto i procent av fastigheternas genomsnittliga bokförda värde. Driftnetto Årets intäkter och kostnader dividerat med genomsnittlig total yta, exkl bilplatser. Medelhyra bostäder Bostäder exklusive student- och gruppbostäder samt sjukhem. Belåningsgrad Fastighetslån i förhållande till bokfört värde eller taxeringsvärde för fastigheter. SID 23

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDSBOSTÄDER

ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDSBOSTÄDER 09 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDSBOSTÄDER INNEHÅLL: 1 VD HAR ORDET 3 UTHYRNING 5 FÖRVALTNING/UNDERHÅLL 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9 RESULTATRÄKNING 10 BALANSRÄKNING 12 KASSAFLÖDESANALYS 13 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Lotterivägen 19-37 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer