Effektrapport Stiftelsen Teskedsorden. Org nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektrapport 2013. Stiftelsen Teskedsorden. Org nr 802425-9361"

Transkript

1 Effektrapport 2013 Stiftelsen Teskedsorden Org nr

2 Ramverk för rapportering Teskedsordens uppdrag är att arbeta för ökad tolerans och respekt människor emellan. Verksamheten riktar sig främst till barn och unga. För detta mottar stiftelsen gåvor och bidrag från privatpersoner, företag, organisationer med mera. I år rapporterar vi i Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, FRII, nya mall för effektrapportering. Vi hoppas att denna effektrapport ska ge en tydlig bild av vår verksamhet och förenkla för er givare och övrig allmänhet att ta del av våra projekt och se vilken nytta vårt arbete och ert engagemang gör. Rapportens innehåll Vad vill er organisation uppnå? s. 3: Ett samhälle där alla har lika värde och rättigheter I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?.. s. 5: Tillsammans för mångfald och ökad tolerans Vilka strategier har ni för att uppnå ert mål?. s. 9: Kultur som verktyg Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?... s. 13: Vilka vi är Hur vet ni om er organisation gör framsteg?... s. 15: Minskar vårt arbete intoleransen i samhället? Vad har ni åstadkommit så här långt?. s. 19: Detta har hänt Omslagsbilden är hämtad från boken Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt Teskedsorden är medlem i FRII och följer FRII:s kvalitetskod. I den ingår att skriva en effektrapport om årets verksamhet och uppnådda resultat. Teskedsorden innehar också 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll som undersöker om de insamlade medlen används på ett ansvarsfullt sätt. 75 % av de insamlade medlen måste gå till organisationens ändamål. Dessa regler är en garanti för att våra medel går till det som utlovats i vårt arbete tillsammans för mångfald och tolerans uppgick Teskedsordens administrativa kostnader till 18 %. Teskedsordens 90-konto är PG och BG

3 Ett samhälle där alla har lika värde och rättigheter Teskedsorden finns för att påverka så att barn och ungdomar har möjlighet leva i ett samhälle som grundas i tolerans för olikheter och där ingen blir kränkt. Alla människor har lika värde och rättigheter. Barn har särskilda rättigheter. Stater har särskilda skyldigheter att leva upp till dessa rättigheter för alla. Detta är grunden till Teskedsordens existens och kärnan i vår vision. Vi arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan. Ett sådant arbete kräver att vi gör det tillsammans, stöder olikheter och möter varandra med aktning. Verksamhetens ändamål är att bidra till en respektfull dialog mellan människor och riva murar skapade av motsättningar på grund av etnicitet, social ställning, ålder, kön, religion, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Vi på Teskedsorden tror på fantasins kraft, och att kultur och berättelser kan skapa insikter som hjälper till att motverka intolerans. Att oförsonligheten visar sig allt längre ned i åldrarna är oroande de projekt vi driver har därför en stark inriktning mot barn och ungdomar. Behovet att arbeta med tolerans i skolorna är stort. I en enkät som vi skickade ut till lågstadielärare år 2012 svarade mer än 90 procent av lärarna att de upplever intolerans mellan eleverna, där rasism är den vanligast förekommande orsaken. Vidare svarade hälften av lärarna att de saknar användbara verktyg för att diskutera tolerans med sina elever. Teskedsordens ambition är att ta fram läromedel för barn i alla årskurser som lärare kan använda sig av i sin undervisning. Vi vill också stödja projekt som vi anser ha möjlighet att påverka ungdomar med intolerant världsbild, förändra deras syn på sig själva och samhället och istället ta del av en fungerande skolgemenskap. Vidare vill vi belöna personer och organisationer som genom ord och handling inspirerat andra att göra en insats för att stärka de humanitära värdena. Läs mer om hur vi arbetar i avsnitt 3 Kultur som verktyg. Ett effektivt toleransarbete måste vara långsiktigt och vi kan inte se resultat efter bara några månader. För ett framgångsrikt arbete med att motverka intolerans finns ingen quick fix. De projekt vi driver och/eller stödjer måste därför ha förutsättning att verka långsiktigt i skolorna eller i civilsamhället. Teskedsorden grundades av Tidningen Vi år 2006, inspirerad av den israeliske författaren Amos Oz insiktsfulla bok Hur man botar en fanatiker. Teskeden är en symbol för handling. Amos Oz menar att den människa som vill släcka en eld hämtar en hink vatten och öser över elden. Om hon inte har någon hink tar hon ett glas och om hon inte hittar ett glas tar hon en tesked. Och om vi alla bidrar, även med en liten insats, kan vi faktiskt släcka elden den farliga eld som fanatismen utgör i dagens värld. Intolerans utgör ett växande hot i dagens samhälle och kryper allt längre ner i åldrarna. För att nå vår vision om en tolerant värld där alla har lika värde och rättigheter behöver vi nå ut till unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor. "Om alla var lika kommer man aldrig se något nytt." Amina, 9 år 3

4 VAD ÄR TOLERANS? Tolerans är: förmåga att respektera och tåla det som är, det jag inte kan förändra och det som inte skadar mig. Ur Vem är du? En bok om tolerans Den enskilde individens tolerans syftar till ett tolerant samhälle som möjliggör samexistens. Människans förmåga till ömsesidig samexistens över etniska, kulturella, religiösa och andra individuella identitetsgränser är genom vår historia den viktigaste överlevnadsfrågan. Att komma till insikt om att vårt oersättliga liv är ett ögonblick på ett dammkorn i universum lyfter vår blick från meningslösa bråk om vem som har rätt att vara på ett visst sätt eller en viss plats vid en viss tidpunkt. Tolerans blir då den enskildes förmåga att i mötet med den eller dem som är något annat än en själv kunna finna de nödvändiga, och ömsesidiga, kompromisserna som minskar motsättningar och främjar just samexistens. Genom vår historia har vi också lärt oss att vi inte kan kräva mer än att vi skall kunna leva sida vid sida, kompromissa om utrymme samt respektera enskilda individers val som inte påverkar andra individers möjlighet att välja. Ett samhälle som uppfyller detta är tolerant och främjar mångfald. Vi måste välkomna åsiktsskillnader. De kommer alltid att finnas där. Ett av de mest effektiva verktygen när det gäller att handskas med olika åsikter är tolerans förmågan att ta kritik och att inte individualisera den Nelson Mandela 4

5 Tillsammans för mångfald och ökad tolerans Teskedsorden är en självständig organisation som driver egna projekt såväl som samverkansprojekt med andra organisationer. Vårt mål är att skapa en långsiktighet kring toleransarbete i skolan, att inte bara inspirera till en temadag eller en manifestation mot rasism. Vi vill utföra vårt uppdrag så effektivt som möjligt och arbetar därför kontinuerligt med att samla in kunskap och erfarenheter från flera olika håll. Vi är delaktiga i andra organisationers projekt och olika nätverk där vi kan dela med oss av våra kunskaper om förebyggande arbete mot intolerans. UTBILDNING Utbildning och kunskap är vårt viktigaste redskap i arbetet för ökad tolerans och respekt människor emellan. Med skolpersonalens hjälp kan vi få barn och ungdomar att fundera över vad tolerans betyder och vad det får för betydelse i vårt samhälle. 5

6 Bild från Vem är du? En bok om tolerans Lärare Teskedsorden vill att lärare från lågstadiet till gymnasiet och SFI ska känna till oss och vilja använda sig av våra verktyg. Vi vill inspirera till ett lekfullt, långsiktigt och riktat arbete med frågor om mångfald och tolerans. Med hjälp av litteratur, teater, film, musik, dans och konstnärliga uttryck har vi sedan starten 2006 med hjälp av lärare engagerat en miljon elever över hela Sverige. Det material vi erbjuder är kostnadsfritt och tänkt att användas långsiktigt. Vi tillhandahåller alltid lärarhandledningar till vårt material. Kungälvs kommun Teskedsorden driver tillsammans med Kungälvs kommun Toleransprojektet - ett undervisningsalternativ vars kärna är att i vanliga skolämnen och med berättelsen i centrum över lång tid samtala med och kontinuerligt undervisa ungdomar i åldern år som bär på intoleranta idéer och världsuppfattningar. Under 2013 har Teskedsorden arbetat med att implementera projektet och stötta de lärare som arbetar med det i flera kommuner, däribland Skurup och Mölndal. Den globala skolan Teskedsordens samarbete med Den globala skolan har resulterat i ett flertal seminarier och workshops för lärare i alla årskurser. Den globala skolan vill precis som Teskedsorden på ett effektivt sätt stärka skolans möjlighet att utbilda morgondagens vuxna i att ta ansvar för en hållbar utveckling i ett mångkulturellt samhälle. Utbudet.se Utbudet är en tjänst för kostnadsfria läromedel på nätet. De har ett stort nätverk av lärare som genom nyhetsbrev kan ta del av aktuella material. Genom utbudet har vi marknadsfört vår bok Vem är du? En bok om tolerans samt stärkt kännedomen om det material vi tillhandahåller för lärare. One Sweden One Sweden är ett nätverk av svenska organisationer med det gemensamma målet att ta tillvara på och utveckla kraften och potentialen hos unga och att skapa dialog och möten mellan olika samhällsgrupper. Teskedsorden har fungerat som mentor i en kostnadsfri utbildning i samhällsledarskap för unga entreprenörer. 6

7 foto: Ge rasismen rött kort, Malmö FF IDRO TT Idrottsrörelsen är på många sätt en unik mötesplats. Här samlas barn och ungdomar från olika delar av samhället kring ett gemensamt intresse, på en frivillig arena. Inom idrottsrörelsen finns en unik möjlighet att bidra till social inkludering och samtidigt ta tydlig ställning mot rasism i alla dess former. Fotboll m ot rasism Tillsammans med Malmö FF har Teskedsorden engagerat sig i det antirasistiska projektet och fotbollsturneringen Fotboll mot rasism där barn från 4 till 12 år medverkar. Genom att ta del av varandras nätverk och kunskap kan vi tillsammans stärka arbetet mot det gemensamma målet ett samhälle och en idrott som präglas av tolerans, inkludering och allas lika värde. Under 2013 års turnering var vi på plats och alla deltagare fick ett eget exemplar av boken Vem är du? En bok om tolerans. ORGANISATIONER OCH NÄTVERK Teskedsordens verksamhet omfattar nära samarbeten med flera olika organisationer. Viktigt är att våra samarbeten bidrar till nya insikter och perspektiv. Stiftelsen Expo Teskedsorden och Expo Utbildning har med medel från bland annat Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fortsatt arbetet med Toleransprojektet d.v.s. att utveckla, sprida och dokumentera den så kallade Kungälvsmodellen i samarbete med Kungälvs kommun. Arbetet går ut på att i samtal och ett årslångt undervisningsinitiativ möta ungdomar som bär på extremintoleranta idéer och världsuppfattningar att få en ändrad syn på andra och sig själva. 7

8 Good relations Teskedsorden har under hela år 2013 varit partner i EU-projektet Good Relations, som initierats av Inrikesministeriet i Finland och som i Sverige leds av Enheten för diskrimineringsfrågor och Arbetsmarknadsdepartementet. Det övergripande syftet med projektet är att motverka främlingsfientlighet och andra former av intolerans. Projektet ska resultera i ett ramverk och en praktisk guide för lokalt arbete som syftar till att främja goda relationer. Stories for society Precis som Teskedsorden framhåller Stories for society berättelsen som ett användbart verktyg i arbetet att skapa toleranta miljöer för barn och ungdomar. Tillsammans med Stories for society anordnade vi en utbildningsdag för lärare som använt sig av vår bok Vem är du? En bok om tolerans. BOKFÖRLAG Vi tror på kulturens kraft att förändra och vill gärna inspirera lärare att använda sig av litteratur och berättelser i undervisningen. Vi har förmånen att samarbeta med de allra främsta författarna och förlagen. Rabén & Sjögren År 2013 fick cirka elever i svenska skolan ett eget exemplar av vår bok Vem är du? En bok om tolerans, en bok som blev till i ett samarbete med bokförlaget Rabén & Sjögren samt författaren Pernilla Stalfelt. Under 2013 påbörjades översättningen av boken till arabiska och engelska samt arbetet med den nya formen. B. Wahlströms Vi är övertygade om att litteratur kan göra skillnad. Under rubriken Att gå i någon annans skor initierade vi under 2013 ett läsprojekt tillsammans med bokförlaget B. Wahlströms. Med filmvisningar och föreläsningar försöker vi hitta nya sätt för högstadielärare att arbeta med litteratur tillsammans med sina elever och samtidigt bidra till en mer öppen och tolerant ungdomsgeneration. FRII Teskedsorden är medlemmar i FRII, en branschorganisation som genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till goda ändamål. FRII har tagit fram en kvalitetskod som ska följas av svenska insamlingsorganisationer med 90-konto. Svensk insamlingskontroll Att vi är innehavare av 90-konto betyder att vi står under granskning av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär bland annat att vår redovisning granskas av en auktoriserad revisor och att alla givare har rätt att ta del av vår årsredovisning. Därutöver måste minst 75 % av våra insamlade medel gå till ändamålet. Ett 90-konto är en stämpel på att insamlingsverksamheten håller hög kvalitet uppgick Teskedsordens administrativa kostnader till 18 %. 8

9 Kultur som verktyg Teskedsordens vision: En tolerant värld där alla har lika värde och rättigheter Delmål: Att ge barn och ungdomar en större förståelse för vad tolerans är och hur de själva kan bidra till ökad tolerans i vardagen. Huvudstrategier: Vi ska synliggöra behoven och påverka lärare, skolledning och beslutsfattare att tänka långsiktigt, riktat och förebyggande. Teskedsorden arbetar för att minska intoleransen i samhället. Detta gör vi genom att stödja och inspirera lärare att arbeta långsiktigt, riktat och förebyggande mot kränkningar och intolerans i sin undervisning istället för att till exempel arrangera enstaka temadagar. Vi tror att alla elever måste få komma till tals. Även de elever som kränker och stör. Vi vill framhålla kulturens, berättelsens och fantasins stora betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så sätt öka förståelsen för våra medmänniskor. Samtliga projekt som Teskedsorden bedrivit, initierat eller gett sitt stöd till använder sig av kultur i olika former, exempelvis litteratur, berättelser, film och teater. Vi arbetar efter devisen att vi måste möta detta svåra ämne med lekfullhet och fantasi. Vidare bedriver vi opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Under 2013 har vi skrivit en rad debattartiklar, agerat sakkunniga i medier, bedrivit lobbyarbete, startat en blogg om tolerans och blivit inbjudna att delta i föreläsningar och seminarier över hela Sverige. Vi har också fortsatt bygga upp en kommunikativ plattform via Facebook, Twitter och Instagram där vi arbetar med att sprida våra värderingar och berätta om vårt arbete. Intoleransen i samhället försvinner inte av sig själv. Det krävs politiska beslut och handlingskraft vilket innebär att vi, för att nå våra mål, måste påverka beslutsfattare, kommuntjänstemän, skolledning, politiker osv. Det handlar också om att skapa förståelse för att vi kan alla göra något utifrån de möjligheter vi har. Detta avsnitt ger en fördjupad beskrivning av två av de projekt Teskedsorden drivit under 2013: teater som fortsättning och fördjupning av arbetet kring boken Vem är du? En bok om tolerans samt Toleransprojektet. Övriga projekt finns presenterade på Teskedsordens hemsida 9

10 foto från teaterföreställningen Varieté Toleranza Att arbeta med kultur Teater: Varieté Toleranza Tillsammans med skådespelarna Ninja Strååt och Patrik Wiberg tog vi fram pjäsen Varieté Toleranza, en pjäs som fungerar som en förlängning av boken Vem är du? En bok om tolerans och som framfördes på 42 skolor under hösten Handlingen följer Alexis och Kim och deras funderingar om tolerans. Vad är egentligen tolerans? Vem är tolerant? Och hur mycket ska man egentligen tåla? Föreställningen spelades i Stockholms- och Mälardalsområdet för låg- och mellanstadieelever i klasser som arbetat med Vem är du? En bok om tolerans tidigare. Teaterpjäsen och turnén bekostades med hjälp av medel från Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Genom att dramatisera boken tillgängliggjordes dess budskap för fler barn. Barn med läs-, skriv- och/eller koncentrationssvårigheter, nedsatt synförmåga samt barn med särskilda behov gavs med pjäsens hjälp möjlighet att diskutera frågor om tolerans och inkludering. Efter varje föreställning stannade skådespelarna kvar för att samtala med eleverna. Samtalen var mycket uppskattade. Lärare från Tallkrogens skola i Stockholm svarar på Teskedsordens återkopplingsenkät att de framförallt uppskattade att skådespelarna kom till klassrummet efteråt för att diskutera teaterns tema med eleverna. Att pjäsen för det mesta spelades i elevernas egna klassrum ökade känslan av medverkan där också eleverna i viss mån gjordes delaktiga. Lärarna på Enskedefältets skola i Stockholm svarade att samtalet efteråt var genomtänkt och lagom långt för att hålla elevernas intresse vid liv. Lärare från Ledviksskolan i Stockholm lyfte fram skådespelarnas professionalitet och att deras pedagogiska egenskaper mötte barnen på deras egen nivå på ett mycket bra sätt. Diskussionen efter föreställningen ansågs som mycket värdefull för eleverna eftersom den hjälpte barnen att reflektera kring frågeställningar på temat, som kring skådespelarnas roller. Övervägande antalet skolor ansåg att föreställningen kompletterade boken. Hos många 10

11 lärare framkom det att teaterns tema möjliggjorde ett fördjupat arbete kring tolerans i klasserna. Alla de berörda skolorna ansåg att teaterns tema är aktuellt och mycket viktigt att arbeta kring. Skådespelarna har fortsatt att turnera med pjäsen under egen regi. Christer Mattsson med elever Med berättelsen och samtalet i centrum Toleransprojektet Berättelser går som en röd tråd genom Teskedsordens arbete. Det gäller i hög grad även i det så kallade Toleransprojektet. I Skolverkets rapport Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar framkommer det att värdegrundslektioner, enligt metoder som till exempel SET (social och emotionell träning), saknar koppling till elevernas verklighet. Det går att konstatera att många elever uppfattar innehållet som tjatigt och tråkigt. Lektionerna tas inte på allvar. Eleverna beskriver värdegrundslektioner som kontroller medan relationsfrämjande insatser har visat sig minska både mobbning och kränkningar. Risken att utsättas för mobbning på nätet halverades på skolor som vägleddes av en medveten strategi att skapa närhet och främja elevrelationer, jämfört med skolor där det saknas relationsfrämjande insatser eller där det bara fanns enstaka inslag. Toleransprojektet är ett exempel på en strategisk relationsfrämjande metod. Kursen bygger på att få eleven att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ett rasistiskt och intolerant beteende, för att därefter kunna möta eleven i en undervisningsmodell som bygger på berättelser om Förintelsen samt dialog och varje persons rätt att uttrycka sin mening. Med hjälp av verkliga berättelser om människor från det förflutna drar eleverna 11

12 personliga slutsatser som bidrar till lärandet och en möjlighet att betrakta världen på ett nytt sätt. Eleverna gör egna reflektioner och bit för bit bildar de insikter om vad som är rätt och fel i skolan, i familjen och på fritiden. Undervisning för tolerans är ingen debatt om vem som har rätt eller fel, skriver Toleransprojektets grundare Christer Mattsson, tillika styrelseledamot i Teskedsorden, i sin bok 10 lektioner om tolerans, det handlar om att stimulera eleverna till att vilja, kunna och våga undersöka hur andra människor tänker. Ett flertal av ungdomarna som tidigare uttryckt sig negativt generaliserande om grupper i samhället skriver efter deltagande i Toleransprojektet om hur fördomar uppstår och sprids samt kopplar undervisningens innehåll till egna erfarenheter i och utanför skolan. De lyfter fram det egna ansvaret att inte medverka i hat och ryktesspridning. Eleverna uttrycker också en tydlig förståelse för rasismens och intoleransens konsekvenser genom kunskaperna de fått om stegen som ledde till Förintelsen. I april 2013 presenterades den socioekonomiska analysen Intoleransens pris som beskriver vad samhället kan tjäna på att satsa på Toleransprojektet i skolan. Rapporten beskrivs ingående på sidan 17. TOLERANS KRÄVER Fantasi Förmågan att kunna leva sig in i andra situationer, identiteter och miljöer än de som är ens egna. Fantasin tränas genom berättelser och läraren är det berättande föredömet. Eleverna ser sig själva genom berättelsen. Humor Så länge man har sinne för humor är man troligen delvis immun mot fanatism skriver Amos Oz i Hur man botar en fanatiker. Självdistans och skratt är hjälpmedel som övervinner alla hinder när orden inte räcker till. Kreativitet och nyfikenhet När vi får eleven att gå från att påstå till att fråga, först då har vi väckt deras nyfikenhet, vi har sått ett frö av tvivel. Att sedan våga chansa och utveckla en ny tanke det är kreativitet. Det kreativa kan också finnas i att använda oväntade material i undervisningen. Beskriv människovärde med hjälp av ett silkespapper! Tid Ingen byter åsikt på en dag. Eleverna måste få tid att förstå varandra. Tiden mellan lektionerna är särskilt viktig. Det är den som ger individen en möjlighet att förändras. Hämtat från 10 lektioner om tolerans av Christer Mattsson 12

13 Vilka vi är För att skapa den samhällsförändring vi strävar efter behöver vi ha de kunskaper och den kapacitet som krävs för att se en betydande effekt av vårt arbete. Med kapacitet menas våra medarbetare och samarbeten såväl som ekonomiska resurser. De som vänder sig till oss har rätt att förvänta sig insatser och material av hög kvalitet, grundade i kunskap och erfarenhet. Teskedsorden är en relativt ny organisation som startades 2006 av Tidningen Vi inspirerad av den israeliske författaren Amos Oz bok Hur man botar en fanatiker. Medarbetare Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Teskedsorden är en liten verksamhet med några få anställda, alla med olika slags kompetens. Organisationens medarbetare arbetar målmedvetet med att höja sin kompetensnivå genom att medverka på diverse föreläsningar, seminarier, fortbildningar och kurser som behandlar de ämnen och områden vi verkar inom samt ta till sig av den senaste litteraturen och forskningen inom fältet. Volontärer Verksamheten är också begåvad med en stor samling engagerade volontärer som bidrar med sitt unika kunnande och engagemang. Våra volontärer har varierande uppgifter som beror på intressen och kompetens. Det kan handla om att hjälpa till på evenemang, journalistiska uppdrag, administrativa uppgifter eller bara sprida våra budskap i sina kanaler. Styrelsen 2013 Teskedsordens styrelse är organisationens högsta beslutande organ. Styrelsen arbetar utan arvode, förutom generalsekreteraren som erhåller en månadslön på SEK. Mikael Kamras styrelsens ordförande, civilekonom Camilla Nagler Teskedsordens generalsekreterare Sune Dahlqvist tidigare ordförande i KF styrelse Lars Leijonborg konsult, f.d. statsråd, partiledare och riksdagsman Lill Lindfors artist och Sveriges första UNICEF-ambassadör Christer Mattsson lärare, pedagog och enhetschef inom socialtjänsten Jan Nygren konsult och f.d. statsråd Leo Razzak producent, föreläsare och social entreprenör (avgick 2014) Sofia Wadensjö Karén chefredaktör och vd Tidningen Vi Margot Wallström ordförande Lunds Universitet, f.d. statsråd Pia Wikström egen företagare Hedersledamöter: Barbro Osher, Amos Oz, Sigrid Rausing 13

14 Tidningen Vi Tidningen Vi är ett av våra fönster utåt. I varje nummer presenteras något av våra aktuella projekt eller något annat som är angeläget för verksamheten. Tidningens intresse och kunskap inom områden som mänskliga rättigheter och hållbarhet utgör en stor källa till inspiration. Externa resurser Våra samarbeten är av stor vikt för hur vårt arbete utvecklas. Genom Den globala skolan har vi nått ut med vårt budskap till fler lärare, tillsammans med Stiftelsen Expo har vi deltagit aktivt i samhällsdebatten, med hjälp av utbudet.se har vårt varumärke blivit känt för fler lärare. Och framför allt, tillsammans med alla lärare och pedagoger som vi mött har vi fått ovärderlig kunskap om hur vårt material används i skolorna och vad vi kan göra för att förbättra vårt arbete. foto från utbildningsdag för lärare arrangerad av Teskedsorden och Stories for society Insamling som engagemang Varje år arrangeras Teskedsdagen, en kväll med tolerans på agendan, där vi visar verksamhetens givare, samarbetsparter, närmaste vänner samt en övrig intresserad allmänhet vad vi åstadkommit under året och vad som planeras för framtiden. Under evenemanget delas två stipendier ut till personer eller organisationer som arbetat i stiftelsens anda Tillsammans för mångfald och tolerans. Med Teskedsdagen vill vi skapa engagemang för fortsatt givande såväl som en chans att engagera sig och ta ställning för en mer tolerant värld. Att inspirera fler till att bidra till ett mer tolerant samhälle är en av våra viktigaste uppgifter. Både de insamlade medlen och det aktiva stödet är ovärderligt för vårt arbete. 14

15 Minskar vårt arbete intoleransen i samhället? I samband med de stora projekt vi driver utför vi både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Att rapportera till bidragsgivare är en rutin som inte bara mäter effekten av vårt arbete utan också ger oss kunskap för att förbättra arbetet i framtiden. För att rapportera med god kvalitet hämtar vi vägledning från FRII:s ramverk för effektrapport. Ambitionen är att ta fram en läsning som gör det möjligt för givare och intressenter att ta del av och jämföra vårt arbete från år till år. Vi strävar efter transparens och öppenhet i vår verksamhet och vill beskriva vårt arbete på ett tillgängligt sätt. Elev i Toleransprojektet reflekterar och skriver om respektlöshet Teskedsorden är en relativt ny verksamhet och vår ambition är att implementera en långsiktighet i skolorna när det handlar om arbetet med att motverka kränkningar och intolerans i skolan och samhället. Effekten av detta arbete kommer visa sig med tiden, men kan vara svåra att mäta. I detta avsnitt beskrivs två av våra projekt och de framsteg vi gjort. Vem är du? En bok om tolerans Under höstterminen 2013 kunde lågstadielärare kostnadsfritt beställa boken Vem är du? En bok om tolerans som individuell gåva till sina elever via tjänsten utbudet.se. Boken som trycktes i exemplar tog slut inom loppet av två veckor, något som visar på bokens stora popularitet. I efterhand önskar vi att vi hade beräknat budget efter en större upplaga. Att boken använts som 15

16 utgångspunkt för samtal och att lärarhandledningen varit till stor nytta visar den undersökning som utbudet.se tog fram i samband med bokdistributionen hösten Teskedsorden tanke med att koppla läroplanen tydligare till uppgifterna i lärarhandledningen har vidare kommenterats som användbart. Lärare kommenterar boken i 2013 års utvärdering: Boken fungerar väldigt bra som diskussionsunderlag. Bilderna och de korta texterna är öppna och positiva. Det är skönt att slippa pekpinnar. Jag har inget negativt att säga. Bra innehåll men passar de yngre åldrarna hos oss bäst. Vi är en resursskola med neuropsykiatiska diagnoser. Så mycket visuella situationer som möjligt når våra elever bäst! Tydlig lärarhandledning och tänkvärd text och bild i elevboken! Ett fantastisk material! Önskar att elevboken skulle kunna beställas igen då den varit slut ett tag. Lärarhandledningen var bra för mig som pedagog där jag kunde hämta bra tips för att jobba med detta ständigt aktuella ämne års utvärdering av Vem är du? En bok om tolerans visar vidare att: 30 % av de tillfrågade lärarna vill ha boken översatt till andra språk för nyanlända elever % % av de tillfrågade skulle beställa boken igen om tillfälle gavs av de tillfrågade är mycket positiva till materialet Undersökningen har varit till stor nytta i vår planering av framtida verksamhet och aktiviteter och har legat till grund för det fortsatta arbetet med barnboksprojektet år Däribland arbetet med översättningen av boken till arabiska och engelska samt bokutskicket till skolbibliotek i Sveriges samtliga grundskolor, varav det sistnämnda bidrar till att öka det långsiktiga användandet av boken. Genom samarbetet med utbudet.se har Teskedsorden och Vem är du? En bok om tolerans blivit ett känt namn för lärare över hela Sverige. 16

17 Utanförskap och intolerans kostar Nationalekonomen Ingvar Nilsson arbetar med att genomföra socioekonomiska studier baserade på olika former av utanförskap. Teskedsorden engagerade under 2013, tillsammans med Stiftelsen Expo och Kungälvs kommun, Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark för att räkna på de ekonomiska konsekvenserna av att arbeta med förebyggande insatser mot intolerans. Resultatet är att kommuner kan spara miljonbelopp på att engagera sig. Intolerans har ett högt pris. Inte bara i mänskligt lidande det kostar också enorma summor av våra gemensamma resurser. Efter många års arbete i Kungälv är det tydligt att Toleransprojektet har lett till stor framgång i kommunen. Rekryteringen av ungdomar till intoleranta miljöer i Kungälv är nu helt borta och de motsättningar som tidigare fanns mellan olika elevgrupper finns inte längre. I april 2013 presenterades rapporten Intoleransens pris. Syftet med rapporten är att så konkret som möjligt ge en bild av omfattningen och fördelningen av samhällskostnaderna som extremintoleranta rörelser med våldsutövning kan beräknas stå för och därmed också visa på värdet av att reducera eller förhindra uppkomsten av sådana rörelser. Rapporten visar hur ett långsiktigt, riktat och förebyggande arbete mot intolerans som Toleransprojektet inte bara minskar våld och kränkningar utan också sparar samhället stora summor pengar. Efter avslutad utbildning i Toleransprojektet redogjorde ungdomar i Skurup om vad de lärt sig under kursen och det är många som ger en bild av hur de blivit mer tacksamma för det de har och hur familjen blivit ännu viktigare för dem. De beskriver också hur viktiga relationerna har blivit till de andra eleverna i Toleransprojektet och att de genom att delta i projektet fått nya vänner. Det som eleverna tog upp som viktiga lärdomar var: att de lärt känna sig själva bättre; att de lärt sig tänka och reflektera på ett sätt som de inte tidigare gjort; att allt inte är svart eller vitt utan att det finns en massa andra nyanser där emellan; att ont och gott kan vara både och beroende på vilket perspektiv de använder; att förövare och offer inte är lätta begrepp och att det kan förändras över tid. 17

18 De ekonomiska vinsterna som lyfts fram i den socioekonomiska analysen används i arbetet med att påverka kommunpolitiker och skolledningar att satsa på ett långsiktigt projekt, som Toleransprojektet, i arbetet med att minska intoleransen i samhället. Har vi mött motstånd? Vår största utmaning är att det ofta saknas tid, resurser och avsaknad av ansvarstagande för intolerans i sin egen kommun. Personal och skolledning vill ofta åtgärda problem med intolerans så snabbt om möjligt. Man ser ett problem och där vill man visa sin enighet, anordna en temadag och avsluta med något symboliskt som en manifestation mot rasism. Det långsiktiga och förebyggande perspektivet saknas idag i många skolor och kommuner och därmed också resurserna för att arbeta långsiktigt. Eftersom vi under 2013 arbetat med särskild fokus på Toleransprojektet får det stå som exempel: att implementera Toleransprojektet i en kommun förutsätter att inte bara skolan utan samtliga relevanta enheter i kommunen involveras, vilket är krävande, men lägger samtidigt grunden för långsiktighet och stabilitet. Ett motstånd som lärare inom Toleransprojektet rapporterat om är att projektet inte är tillräckligt förankrat bland lärarkollegor och ledningsgruppen på skolan, vilka ofta ifrågasätter varför projektet inte snabbt ger synliga resultat. Hur kan vi bli bättre? Genom nya samarbeten kan vi utveckla vår verksamhet, få nya kunskaper och sprida vårt varumärke så att fler får möjlighet att lära känna hur vi arbetar. År 2013 startade vi en blogg på med texter av lärare för lärare som arbetar med Toleransprojektet samt andra former av toleransarbete i skolan. Under 2014 kommer vi att titta närmare på mätningar som indikerar hur vårt material mottas av lärare och elever. 18

19 Detta har hänt Teskedsordens vision: En tolerant värld där alla har lika värde och rättigheter Delmål: Att ge barn och ungdomar en större förståelse för vad tolerans är och hur de själva kan bidra till ökad tolerans i vardagen. Huvudstrategier: Vi ska synliggöra behoven och påverka lärare, skolledning och beslutsfattare att tänka långsiktigt, riktat och förebyggande. Primär målgrupp: Barn och ungdomar Sekundär målgrupp: Lärare och pedagoger Tertiär målgrupp: Opinionsbildare och beslutsfattare Vi räknar barn och ungdomar som vår primära målgrupp, men då vi själva inte är ute i skolorna i någon större utsträckning ser vi vår sekundära målgrupp, lärarna, som minst lika viktig. Under 2013 har Teskedsorden strävat efter att inspirera lärare, skolledning och politiker att använda och förespråka långsiktiga insatser mot intolerans i skolan. Tidigare nämnda rapport, Intoleransens pris, har använts med stor framgång i detta arbete. Rapporten visar hur samhället kan tjäna på att arbeta långsiktigt med toleransfrågor i skolan och har varit till stor hjälp i arbetet med att skapa intresse för att implementera Toleransprojektet i fler kommuner. Genom att nå så många lärare som möjligt har vi möjlighet att inspirera och övertyga fler hur viktigt det långsiktiga arbetet för tolerans är. Att inspirera lärare är inte svårt, intresset finns oftast där från början. Arbetet med kommunpolitiker och skolledning är mer tidskrävande och fordrar ofta mätbara exempel eller löften om ekonomisk vinst. Rapporten Intoleransens pris har varit ovärderlig i det arbetet. Att vi tog beslut om att ändra lärarhandledningen till Vem är du? En bok om tolerans och koppla uppgifterna mer tydligt till lärarhandledningen har också varit framgångsrikt, visar vår undersökning bland lågstadielärarna. Denna insikt styr vårt fortsatta arbete med lärarhandledningar. 19

20 År 2013 i siffror tredjeklassare fick ett personligt exemplar av boken Vem är du? En bok om tolerans Unga vuxna fick ett personligt exemplar av boken Hur man botar en fanatiker gymnasieelever deltog i föreläsningar om rasism av Marcus Priftis, författare till boken Främling, vad döljer du för mig? barn såg pjäsen Varieté Toleranza med efterföljande samtal om tolerans Hundratals lärare, skolledning och kommunalpolitiker från 37 kommuner har deltagit i föreläsningar om Toleransprojektet Några av årets aktiviteter i korthet: JANUARI Föredrag om Toleransprojektet för integrationsenheten från kommunen samt rektorer i Umeå Presentation av den socioekonomiska analysen Intoleransens pris för 25 chefer och politiker i Kungälv och Västra Götaland-regionen FEBRUARI Workshop för lärare, Globala skolan, Norrköping Teskedsdagen med stipendieutdelning Lansering av Toleransprojektets hemsida, ett samarbete med Stiftelsen Expo för 30 lärare på Sinntorpsskolan i Mölndal Uppsatstävlingen Om det var krig i norden avslutades. Som vinnare utsågs Felicia Elm Bengtsson från klass 9i, Svenska Balettskolan MARS Föreläsning om Teskedsordens arbete och Toleransprojektet på Östergötlands länsmuseum i Linköping för pedagoger och lärare Samtal med barn om tolerans på Vittraskolan i Sollentuna Medverkan på Tidningen Vi:s Litteraturbåt Medverkan på Stora läsfesten i Nyköping för 250 ungdomsledare på NLAhögskolan i Bergen, Norge APRIL Utbildning i Toleransprojektets pedagogik i Katrineholm för 20 lärare från olika delar av landet Pressträff i Stockholm om socioekonomiska analysen Intoleransens pris, en rapport om vit makt-rörelsen och Kungälvsmodellen Debattartikel i GP Debatt Arbete för ökad tolerans är extremt lönsamt av bland andra Ingvar Nilsson, nationalekonom och författare till Intoleransens pris Debattartikel i Skolvärlden Toleransprojektet har sparat 20

21 hundratals miljoner, om Intoleransens pris Debattartikel i Gotlänningen och Hela Gotland Förebyggande arbete mot extremism av Camilla Nagler, generalsekreterare i Teskedsorden, tillsammans med Daniel Poohl, Stiftelsen Expo om Intoleransens pris Debattartikel i Bohuslänningen Dyrare att avstå om Intoleransens pris Ledare i Vadstena och Motala Tidning Intolerans kostar samhället pengar om Intoleransens pris Ledare i Västgöta tidningar Vilket klipp på lång sikt om Intoleransens pris Ledare i Gefle Dagblad Intoleransens pris Ledare i Strömstad tidning Satsa långsiktigt lönsamt i längden om Intoleransens pris Ledare i Örnsköldsviks Allehanda Vad kostar ett brott? om Intoleransens pris Toleransprojektet och Christer Mattsson, styrelseledamot i Teskedsorden mottar Fredkullapriset av Fredsrörelsen i Kungälv Presentation av Toleransprojektet för Fredsrörelsen i Kungälv Toleransseminarium för pedagoger med Globala skolan i Malmö för 15 lärare och politiker i Lindesberg för 30 lärare i Mölndal Presentation av Intoleransens pris för 15 chefsläkare i Marstrand Artikel i ETC Göteborg Allt handlar om att förstå varandra med elever från Toleransprojektet MAJ Provlektion i Toleransprojektet för riksdags- och kommunalpolitiker från Miljöpartiet samt kommunrepresentanter från Trollhättan och Uddevalla Artikel i Kungälvsposten Flyktingmottagande i fokus om Toleransprojektet Debattartikel i Norran Förebyggande arbete lönar sig av Camilla Nagler, generalsekreterare i Teskedsorden, tillsammans med Daniel Poohl, Stiftelsen Expo Teskedsordens arbete presenteras på Life Talks konferens för 400 deltagare Artikel i Lärarnas Nyheter Han skildrar våldet scen för scen om Toleransprojektet och Christer Mattsson, styrelseledamot i Teskedsorden Artikel i Kungälvsposten Toleransprojektet ger pengarna tillbaka om Intoleransens pris Ledare i Sydöstran om Intoleransens pris Föreläsning om Teskedsordens arbete och Toleransprojektet för 300 lärare på SIDA i Stockholm Presentation av Toleransprojektet för 150 personer i samband med Dialogpriset i Göteborg Margot Wallström, styrelseledamot i Teskedsorden, talar om tolerans i Sveriges Radio JUNI för riksdagspolitiker och press i Riksdagen, Stockholm Debattartikel i Aftonbladet debatt Håll fritidsgårdarna öppna när de verkligen behövs av Teskedsordens styrelseledamöter Margot Wallström, Lill Lindfors och Christer Mattsson för Miljöpartiets arbetsgrupp mot rasism och främlingsfientlighet i Riksdagen, Stockholm Artikel i Göteborgsposten Söker tolerans om Toleransprojektet och Christer Mattsson, styrelseledamot i Teskedsorden Artikel i Globala skolans nyhetsbrev Med elever mot främlingsfientlighet om Toleransprojektet JULI Tre seminarier för totalt 60 personer i Almedalen, Visby, tillsammans med bland andra Birgitta Ohlsson Teskedsordens styrelseledamot Leo Razzak sommarpratar Artikel i Expo idag Ökat intresse att förebygga högerextremism om Toleransprojektet och Intoleransens pris AUGUSTI Arrangerade workshop om krisberedskap mot främlingsfientlighet, på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet, inom projektet Good relations Medverkan på Malmö FF:s fotbollsturnering Fotboll mot rasism Vem är du? En bok om tolerans presenteras i Utbudets nyhetsbrev och distribueras till elever Hur man botar en fanatiker beställs och skickas ut till 5745 gymnasieelever och presentation av Teskedsordens arbete för 75 personer inom skola och kommun i Jokkmokk Debattartikel i Expressen Debatt Förstatliga lärarnas kompetensutveckling av Christer Mattsson, styrelseledamot i Teskedsorden för skolpersonal i Borlänge för 300 lärare och personal från socialtjänsten i Nyköping med Globala skolan Medverkan på Raoul Wallenbergs dag Artikel i Sörmlands Nyheter Om tolerans i skolan om Toleransprojektet Föredrag om Toleransprojektet för Miljöpartiets lokala nätverk i Trollhättan SEPTEMBER Startade namninsamling Ett Sverige för oss alla med totalt namnunderskrifter Debattartikel i Expressen Debatt Sverige räcker till för oss alla! av bland andra Margot Wallström, styrelseledamot i Teskedsorden för skolledning och lärare på Öxnehagaskolan i Jönköping Artikel i Tidningen Fönstret Ingen ändrar åsikt för att du säger till dem att göra det om Toleransprojektet och Christer Mattsson, styrelseledamot i Teskedsorden för 50 ledande kommun- och landstingspolitiker från Kristdemokraterna SKL, Stockholm Föreläsning om Teskedsordens arbete för 45 lärare arrangerat av Universitets- och högskolerådet i Stockholm för 50 lärare på högstadieskolan Läroverket i Hudiksvall Föredrag om Toleransprojektet för representanter från utbildnings- 21

22 och kulturförvaltning samt skola i Mora. Utbildningsdag för elever som visat intresse för Toleransprojektet i Mölndal Miljöpartiet presenterar sin skuggbudget där 350 miljoner kronor avsätts för arbetet mot rasism där Toleransprojektet står som förebild. Artikel i Svenska Dagbladet MP vill mångmiljonsatsa på arbetet mot rasism för kommun- och regionpolitiker från Miljöpartiet i Borås Tre seminarier med totalt 400 besökare på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg Presentation av Teskedsordens arbete på utbildningsdag för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt i Varberg Samtal om toleransarbete med svenska representationen OSCE ODIHR i Warszawa, Polen Föredrag om Toleransprojektet för OSCE Human Dimension Implementation Meeting i Warszawa, Polen Presentation av Teskedsordens arbete i Helsingfors, Finland, tillsammans med EU-projektet Good relations OKTOBER Panelsamtal och seminarium om socioekonomiska analysen Intoleransens pris för 130 personer på MR-dagarna i Kulturhuset, Stockholm Utbildningsdag för 17 lärare Hur kan man arbeta med toleransfrågor på ett roligt sätt? tillsammans med Stories for society med utgångspunkt i boken Vem är du? En bok om tolerans Debattartikel i GP Debatt Möt växande intolerans med långsiktiga insatser av Teskedsordens styrelse om toleransarbete i skolorna Debattartikel slutreplik i GP Debatt Ingen ska förföljas för att ha uttryckt sina åsikter av Teskedsordens styrelse Föredrag om Toleransprojektet för kommunalråd med stab i Göteborg Föredrag om Toleransprojektet för Integrationsenheten i Borlänge och presentation av Teskedsordens arbete för 100 representanter från skola, kommun och civilsamhället på FN-dagen i Linköping Artikel i SvD Opinion Socialarbetaren ska se till individens rätt av bland andra Christer Mattsson, styrelseledamot i Teskedsorden Toleransprojektet står som första exempel i Lärarförbundets skrift För tolerans och demokrati Om skolans arbete mot rasism och främlingsfientlighet Samtal med och presentation av Teskedsordens arbete för OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Tolerance and Non-Discrimination Department i Warszawa, Polen NOVEMBER Medverkan vid romska kulturdagarna i Stockholm Presentation av Teskedsordens arbete och Toleransprojektet för 40 personer i Rotary, Kungälv Lärarfortbildning om toleransarbete i skolan med 50 lärare i Hudiksvall Konferens om Våldsbejakande extremism på Justitiedepartementet, Stockholm Föredrag om Toleransprojektet för International Forum Bosnia i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina Start av kampanjen: Möt intolerans med långsiktigt arbete! DECEMBER Presentationer av Toleransprojektet på Arbetsmarknadsdepartementet Debattartikel i Dagens Nyheter Olika former av extremism kräver olika slags åtgärder av bland andra Christer Mattsson, styrelseledamot i Teskedsorden 22

TESKEDSORDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Tillsammans för mångfald och tolerans

TESKEDSORDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Tillsammans för mångfald och tolerans TESKEDSORDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tillsammans för mångfald och tolerans 2013 I Teskedsordens stadgar står att stiftelsens ändamål är att bidra till en respektfull dialog mellan människor samt att

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN Inledande bestämmelser 1. KF genom Lars Idermark och The Rausing Trust genom Sigrid Rausing anslår och avskiljer härmed ett belopp om 50 000 kr vardera att avsättas till en stiftelse som skall ha namnet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 2014 I Teskedsordens stadgar står att stiftelsens ändamål är att bidra till en respektfull dialog mellan människor och riva murar skapade av motsättningar på grund av etnicitet,

Läs mer

Till dig som Ar larare!

Till dig som Ar larare! .... Till dig som Ar larare! 1 .. Valkommen! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta mer med dina elever

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 På liv och död aktivt lärande av, med och för barn och unga Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 SFHM:s uppdrag Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2011-2012 Inledning På Akvarellens förskola arbetar vi målmedvetet för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Insamlingspolicy 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 2. Insamling 3 3. Extern granskning 3 3.1 Svensk Insamlingskontroll 3 3.3 Länsstyrelsen

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1 Hej! Här följer en kort presentation av Friends verksamhet och hur vi arbetar. Friends hjälper skolor och idrottsföreningar att bygga upp ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Inledning

Läs mer

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Referat från seminarium i Almedalen Almedalsveckan, måndagen den 1 juli 2013 Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Filmvisning och aktiviteter TREVLIGT FOLK FILMVISNING OCH AKTIVITETER. Lärarhandledning för högstadiet

Filmvisning och aktiviteter TREVLIGT FOLK FILMVISNING OCH AKTIVITETER. Lärarhandledning för högstadiet Trevligt folk TREVLIGT FOLK P R E S S M AT E R I A L FILMVISNING Lärarhandledning för högstadiet OCH AKTIVITETER 1 INTRODUKTION OM PROJEKTET Filmen Trevligt Folk är en svensk dokumentär som följer det

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning Inledning Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning 2013-11-28 Alla människors lika värde och respekt för varje individ ska genomsyra hela verksamheten. Likabehandlingsplanen är en viktig del av

Läs mer

ANTIRASISM STUDIEPLAN

ANTIRASISM STUDIEPLAN POSITIV ANTIRASISM STUDIEPLAN EXPO NÅGOT ATT TÄNKA PÅ: * Ta fram era egna erfarenheter i samtalet * Se till att alla är aktiva i samtalet och att ingen dominerar det * Se till att era frågor och analyser

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Bikupans fritidshems likabehandlingsplan 2009-2010 Den 1 april 06 trädde en ny lag i kraft; Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling.

Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Ansvariga för planen: Förskolechefen. Vår vision:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola. Den 1 april 2006 antogs en lag om diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever,

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem!

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem! LÄRARHANDLEDNING INLEDNING Hej! Vi på Fria Teatern är mycket glada att över att vi får spela Svårast är det med dom värdelösa för dig och din elevgrupp. Föreställningen är ca timme lång med ett kort uppföljande

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 1 Bakgrund och uppdrag Från och med 2006-04-01 gällde Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i det offentliga

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Strategiskt program för ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Innehållsförteckning Sid BAKGRUND...3 PLATTFORM...4 SYFTE...4 ORGANISATION...4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fyllinge Verksamhetsområde Fyllinge förskola BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Pedagoger och barn på Fyllinge förskola med hjälp

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Kompassen avdelning Blåbäret Utdrag ur LPfö-98 (reviderad 2016) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla

Läs mer

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013 ANTI RASIST ANTIRASISTISKA 9 11 FILMDAGAR 2013 DEC Ett varmt tack till alla som gjort filmdagarna 2013 möjliga! i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg ARF Malmö Sensus Studieförbund Uppdrag

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola LIVSKUNSKAP i Rudboda skola 1 Rudboda skolas vision Alla elever ska ha de kunskaper och färdigheter som fordras för en positiv självbild och framtidstro På Rudboda skola: har vi ett gemensamt, positivt

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Hej! Pär Johansson Grundare- och Verksamhetsledare. Peter Hallberg Projektledare. För tredje året genomför vi ett omtyckt projekt som vi vet fungerar!

Hej! Pär Johansson Grundare- och Verksamhetsledare. Peter Hallberg Projektledare. För tredje året genomför vi ett omtyckt projekt som vi vet fungerar! ARBETSMATERIAL 2.0 Hej! För tredje året genomför vi ett omtyckt projekt som vi vet fungerar! Vad roligt att ni vill vara med! Projektet Barn föds inte med fördomar har sin utgångspunkt i Glada Hudik-teaterns

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016 Effektrapport 2016 Antagen av styrelsen 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill Min Stora Dag uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 3 3. Vilka

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 FörskolanVillekulla Avdelning Masken Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Förskolan Korallens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017

Förskolan Korallens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Förskolan Korallens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Ansvarig för planen Carina Hägglund, Nina Edgren och Rasha Karim Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Förskolan vilar på demokratins

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Slättaskogen År 2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef Annelie Zandén Pedagoger Karin Stenman, Josefine Sveningsson,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Mind effektrapport 2017

Mind effektrapport 2017 Mind effektrapport 2017 Mind har 90-konto och är medlemmar i insamlingsorganisationernas branschorgan FRII. Som FRII-medlem ska vi varje år avge en effektrapport, i vilken vi besvarar nedanstående 6 frågor.

Läs mer