MOOC och dess påverkan på MDH, läget HT2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOOC och dess påverkan på MDH, läget HT2013"

Transkript

1 MOOC och dess påverkan på MDH, läget HT2013 Academic Cooperation Association (ACA) seminarium om MOOC, Bryssel, Belgien, Per Andersson, HVV Magnus Hoppe, EST Inledning Sedan 2011 har fenomenet MOOC (Massive Open Online Courses) tagit fart, vilket reser frågor om hur detta fenomen kan komma att påverka Mälardalens högskola samt om det finns skäl för högskolan att ta ett initiativ i någon riktning. Som ett led i denna kunskapsbyggnad deltog Per Andersson (HVV) och Magnus Hoppe (EST) på uppdrag av sina hemakademier och nämndorganisationen i ett seminarium anordnat av (ACA) i Bryssel den 10 oktober, De generella erfarenheterna från detta deltagande har samlats i detta dokument. Övergripande Det finns idag inga starka skäl för Mälardalens högskola (MDH) att agera snabbt i frågan om MOOC. Orsakerna till detta är flera. MOOC är främst ett utomeuropeiskt fenomen där högre utbildning är organiserat på ett annat sätt jämfört med Europa. Det amerikanska systemet, där utvecklingen började, är i stora delar intäktsdrivet, medan det europeiska är bidragsdrivet. MOOC kan förenklat ses som ett sätt för ett lärosäte (och enskilda avdelningar och personer) att bygga sitt varumärke och ta en position på en konkurrensutsatt marknad. Många prestigeuniversi- tet håller sig nu framme för att ta en position och gör detta innan affärsmodellerna klar- nat. Det är ett vågspel där flera lärosäten uppfattar en risk med att inte hänga på nu, om det är så att tåget går. Enligt Karl Aberer vid Lousanne Center for Digital Education (pre- sentation, ) finns det tre skäl till att europeiska universitet skall engagera sig ändå, enligt nedan. 1

2 Utvecklingen bedöms bli särskilt intensiv i USA, men också i utvecklingsländer som In- dien där den vanliga infrastrukturen för högre utbildning inte räcker till. En föreläsare (Rolf Hoffman) hänvisade till the Hype Cycle, dvs en populär teori omfat- tande fem faser vid införandet av ny teknik enligt bilden till höger (Källa: Wikipedia, , ), där MOOC just nu beskrevs befinna sig på the peak of inflated expectations. Enligt Hoffman kan vi förvänta oss att luf- ten går ur frågan ganska så raskt, men att vi sinom tid tar vara på de möjligheter som MOOC- tankarna ändå erbjuder. Intäktssidan är svårbedömd där flera olika affärsmodeller nu prövas (se appendix). Ut- giftssidan är tydligare. En MOOC- kurs kostar från Euro och uppåt att ta fram, där uppgifter från Karl Aberer vid Lousanne anger att det tar åtta månader från ansökan att få ta fram en kurs till att kursen kan starta. Av dessa åtta månader tar den faktiska kursproduktionen ungefär fem månader. Studietakten på en MOOC ligger idag i snitt på 5-10 timmar i veckan och en kurs sträcker sig över 5-10 veckor. Det innebär att en genomsnittlig MOOC- kurs ligger i intervallet mellan timmar, dvs mellan 1 och 3,75 hp samt ungefär 2,5hp i genomsnitt. En MOOC- kurs bör därför snarare ses som ett kursmoment istället för en hel kurs. Vidare, förutsatt att produktionskostnaden är proportionell med poängen skulle en 7,5hp kurs kosta ungefär Euro att producera. I dagsläget är MOOC så pass nytt att alla kurser är nya. Det gör att erfarenheterna av att behöva ändra i existerande kurser är litet. Kontinuerligt underhåll av t.ex. inspelade fö- reläsningar och annat material utgör därmed i dagsläget en svåröverblickbar kostnad. Likaså är kostnaden för den vanliga driften svår att överblicka. MOOC är inte ett enhetligt fenomen. Istället samlas många olika besläktade initiativ (som t.ex. SPOC - Small Private Online Course) under detta fenomen då MOOC fått medi- alt genomslag och uppmärksamhet. Många särintressen väljer vidare att presentera sina idéer ur ett MOOC- perspektiv för att därigenom få uppmärksamhet (jfr soptunneteori). Bakom fenomenet MOOC finns emellertid några centrala frågor som nu får en extra skjuts: a) hur högre utbildning skall organisera sig och b) hur man i utbildning tar hjälp av ny teknik. Närbesläktade ämnen är t.ex. Open Education Resources (fokuserande på resurshanteringen) och Blended Learning (fokuserande på lärandet). Kanske mer intressant än själva kurstypen MOOC är att det växer fram en ny typ av kun- skapsaktörer som erbjuder olika typer av IKT- plattformar för att hantera MOOC- kurser. De största är Udacity, Coursera, och edx men under de senaste månaderna har olika europeiska plattformar presenterats som Iversity (Tyskland), Future Learn (Storbritan- nien) och FUN (Frankrike). Vinner dessa plattformar terräng finns det möjlighet att de också kommer att kunna konkurrera med traditionella universitet och andra kunskaps- aktörer. Även aktörer som Blackboard närmar sig detta område. Mer långsiktigt och vis- ionärt omtumlande är att de nya kunskapsplattformarna nästan helt kan göra nuva- rande institutioner obsoleta genom att koppla ihop kunskapsgrupperingar (av t.ex. uni- versitetslärare) på ena sidan med studenter 2

3 på andra sidan. Börjar studenter och arbetsgivare efterfråga kom- petens och kunskap före ex- amensintyg samtidigt som kun- skapsgrupperingarna är certifie- rade av oberoende per- reviewed organ så kan utvecklingen ta fart ordentligt. En summering av några kunskapsplattformar till höger (presentation av Kris Olds, ). MOOC har ett stort problem med avhopp. Redan innan en kurs börjar hoppar i genomsnitt 60% av. Vid kursslut har ca 90% hoppat av. De som går MOOCs är främst yngre medelålders som redan har en högre utbildning (drygt 70%) och vill vidareutbilda sig. De är också studievana. Deras motivation är kun- skapen och inte examen eller ett kursintyg. Till detta kopplas även att MOOC främst vänder sig till de som vill utveckla sin professionella kompetens framför sin akademiska kompetens. Något som bl.a. framkommer i en profilundersökning genomförd av kun- skapsplattformen Coursera (presentation av Tim Gore, ) Då MOOC tog fart i USA men också pga det internationella anslaget är kursspråket främst engelska. Dock har detta börjat ändra sig när fler kunskapsaktörer från andra länder börjat etablera sig. En bild av dagsläget på nästa sida (presentation av Kris Olds, ). 3

4 Svenska initativ inom MOOC finns. Dock ryms inte MOOC i existerande utbildningsupp- drag då institutionerna är förhindrade att erbjuda gratis kurser och ta betalt. Det har tvingat de svenska initiativen mot en mer traditionell stu- diegång där studenterna får söka och antas till en MOOC- kurs. Detta också för att kunna examinera dem. Dock innebär detta förfarande att det som främst erbjuds i Sve- rige inte längre faller inom definitionen av en MOOC. En parallell utveckling är att de statliga anslagen till högre utbildning minskar generellt sett. Även om MOOC vid det här seminariet inte lyfts fram som något större hot mot traditionell högre utbildning kan det ändå utgöra ett hot för att rättfärdiga en policy- förändring. Är det så att allt flera kan ta del av kurser helt gratis över nya medier så minskar trycket på den politiska nivån att finansiera högre utbildning. Slutsatser MDH bör fortsätta att följa området, men också söka identifiera de närliggande ämnen som har störts sannolikhet att påverka verksamheten vid högskolan. Särskilt fyra områ- den som nämndes på seminariet bedöms vara intressanta att följa: Open Education Resources (fokuserande på resurshanteringen). Genom att kart- lägga, utvärdera och utnyttja fria resurser på nätet kan utbildningen på MDH be- drivas med högre kvalitet och inom områden där vi har begränsade resurser. Blended Learning (fokuserande på lärandet). Seminariet diskuterade bl.a. the flipped classroom, dvs att tiden vid (hög)skolan användes till olika typer av kol- laborativa övningar och samtal samtidigt som tiden utanför (hög)skolan använ- des för att ta del av föreläsningar och annat material som gjorts tillgängligt över nya medier. Finansiering av högre utbildning. En förändring i policy kan snabbt påverka an- slagen till MDH negativt, varför vi bör söka identifiera lämpliga kanaler att följa. Nya kunskapsaktörer. Mälardalens Högskola bör fortsätta följa utvecklingen av de nya kunskapsaktörer och kunskapsplattformar som nu etableras. Dessa kan ut- göra både hot och möjligheter. Då MOOC främst vänder sig till studenter som redan har en utbildning är de inte ett di- rekt hot mot MDH:s kärnverksamhet (där vi främst vänder oss till yngre personer utan högre utbildning). Utvecklas MDH:s verksamhet mer mot vidareutbildning och att för- sörja ett livslångt lärande, ändras detta avvägande. Varianter av MOOC kan också vara intressanta för att skapa lärande genom samproduktion. Renodlade MOOC förefaller dock inte i dagsläget vara något som MDH skall investera tid och resurser i. 4

5 Appendix Möjligheter och affärsmodeller Betalt för intyg. Den första uttalade affärsmodellen var att erbjuda kursen gratis men intyg eller examen mot betalning. Än så länge har det visat sig svårt att få ihop den ek- vationen då alltför många studenter inte går klart och alltför få efterfrågan inty- gen/examensbevisen. Rekrytering. Många MOOC- kurser är av typen sommarkurser, förberedande kurser och introduktionskurser. De ligger då gärna åt det deskriptiva hållet med ett innehåll som söker ge en mer övergripande och kontextuell förståelse av ett ämnesområde och förbe- reda/locka in studenterna till ett visst lärosäte och en viss utbildning. I USA nämns kur- ser som t.ex. Sociology 101, vilket skulle motsvara svenska Sociologi A, dock utan att vara lika omfattande. Kurserna bygger då på ett redan existerande kursupplägg och innehåll, vilket översätts till den nya plattformen. De bygger också på en ganska traditionell kun- skapssyn som bygger på överföring av kunskap från A till B. Kollaborationstekniken inom MOOC är inte lika väl utvecklade, men det verkar komma. Det finns också berättel- ser om att studenter självorganiserar sig för att diskutera kursinnehåll. Dock, i dagsläget synes MOOC vara särskilt lämpligt för grundkurser som ges i syfte att introducera ett område. Vidareutbildning. Med beaktande av ovanstående kan vi notera att MOOC- kurser kan användas för att förbereda studenter men då samtidigt rekrytera studenter. Samtidigt bör man beakta att MOOC i dagsläget främst vänder sig till studenter som redan har en examen och vill vidareutbilda sig. Går det att knyta ihop dessa två delar så finns det goda möjligheter att bli en attraktiv utbildningsaktör på en marknad där det även i Sverige finns möjligheter att ta betalt. Indirekta intäkter. En annan affärsmodell handlar om att låsa in studenterna i en kurs, men där tvinga fram olika typer av köp, t.ex. av kursmaterial, litteratur och artiklar. Kur- sen synes därmed vara gratis men innebär istället att studenten får betala indirekt. Dock har modellen svagheter då studenter brukar vara kreativa vad gäller att få tag på kurs- material ändå (om ej alltid lagligt). Kvalitetshöjning. Genom en MOOC- satsning satsas tid och resurser på att genomlysa och justera redan existerande kurser, vilket medför en kvalitetshöjning av dessa utvalda kurser. Därtill byggs kollektiv kunskap upp om hur nya digitala medier kan användas i undervisningen, vilket kan komma hela lärosätet till fromma. Kontakter Sverige var välrepresenterat under seminariet där följande personer kom att samtala och utväxla tankar. Per Andersson (MDH, Magnus Hoppe (MDH), Björn Lundgren (lektor, Malmö), Ulf Nils- son (dekan, Linköping) och Lars Rydberg (utbildningsdirektör, Linköping), Johan Grundberg (utbildningsledare Stockholm), Ragnar Olafsson (utvecklingsansvarig, Högs- kolan Dalarna), Ann Gustafsson (IT- pedagog, Högskolan Dalarna). 5

Utvecklingsmiljöer för IT-stödd distansutbildning

Utvecklingsmiljöer för IT-stödd distansutbildning Utvecklingsmiljöer för IT-stödd distansutbildning - en fördjupad studie om kollegialt motstånd mot IT-stödd distansutbildning Pernilla Westerberg Gunilla Mårald Umeå Centre for Evaluation Research Juni

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

En digitaliserad värld Vad betyder detta för pedagogiken och undervisningen i högre utbildning?

En digitaliserad värld Vad betyder detta för pedagogiken och undervisningen i högre utbildning? En digitaliserad värld Vad betyder detta för pedagogiken och undervisningen i högre utbildning? Elinor Edvardsson Stiwne, Universitetslektor och docent i pedagogik Joakim Nejdeby, IT-direktör 13 maj 2013

Läs mer

Långt borta. men nära RAPPORT. DIUs rapportserie. Nr 1, 2013. flexibla och nätbaserade studie- och arbetsformer

Långt borta. men nära RAPPORT. DIUs rapportserie. Nr 1, 2013. flexibla och nätbaserade studie- och arbetsformer RAPPORT Långt borta DIUs rapportserie. Nr 1, 2013 men nära flexibla och nätbaserade studie- och arbetsformer Stiftelsen DIU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby. www.diu.se Sverige ska vara bäst i världen

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten?

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Rapport från en hearing Forum för internationalisering 12 april 2011 Stockholm Hearing 12 april I denna skrift redovisas vad som kom fram vid den

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE Institutionen för Industriell Ekonomi & Organisation, KTH UPPDRAGSGIVARE: Bitr. Professor Mats Hanson HANDLEDARE: Univ. Lektor Håkan Kullvén UTVÄRDERINGSGRUPP: Johan

Läs mer

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder maj 2013 Patrick Krassén Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder Innehåll Bakgrund till rapporten... 2 Sammanfattning och slutsatser av underlagsrapporten.... 4 1 Inledning... 6 1.1 Om uppdragsutbildning...

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

En högskola i världen

En högskola i världen Rapport 2008:15 R En högskola i världen internationalisering för kvalitet Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se En

Läs mer

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka?

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Jag befinner mig på resa i Sverige och får då lite tid över att hinna med att skriva lite om innovation och entreprenörskapet i Sverige. De flesta tycker

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Doktorandspegeln 2006

Doktorandspegeln 2006 Doktorandspegeln 2006 Jämförelse med Doktorandspegeln 2004 vid HH och den nationella Doktorandspegeln 2003 Doktorandspegeln är genomförd av FN SBVH och FN TN Resultatet i sammanfattning... 3 1. Om Doktorandspeglarna

Läs mer

Utredning: Ny lärplattform

Utredning: Ny lärplattform 1 2014-06-09 Dnr SU FV-1.1.2-3732-13 Utredning: Ny lärplattform Stockholms universitet Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UPPDRAG

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Vad är kärnan i den svenska paradoxen? Precis hemma igen från en liten resa i Sverige men åker bort till Kina igen senare i veckan. Har som många av er andra följt Almedalsveckan i Gotland, försökt se

Läs mer

Att inte gå framåt är att gå bakåt

Att inte gå framåt är att gå bakåt Att inte gå framåt är att gå bakåt Om genomströmning, pedagogik och matematik på Sveriges tekniska högskolor En rapport Om genomströmning, pedagogik och matematik på Sveriges tekniska högskolor framtagen

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Förord. Umeå februari 2006. Pernilla Westerberg Gunilla Mårald

Förord. Umeå februari 2006. Pernilla Westerberg Gunilla Mårald Förord Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet har genomfört två och ett halvt år av den treåriga utvärderingen av Nätuniversitetet, som utförs på uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Högskoleverkets rapportserie 2001:13 R Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Innehållsförteckning HÖGSKOLEVERKETS

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Skolans bortglömda fråga

Skolans bortglömda fråga Skolans bortglömda fråga 1 Goda Exempel om lärande Kvaliteten i skolan och frågan om vi gör rätt prioriteringar jagar ständigt politiker och beslutsfattare. En ofta bortglömd lösning är läromedel. Läromedlen

Läs mer