Årsrapport 2009 för omsorgsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2009 för omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 1 Årsrapport 2009 för omsorgsförvaltningen 1 Sammanfattning Viktiga händelser Under våren 2009 tog kommunfullmäktige beslut om att överföra vissa verksamheter från omsorgsnämnden till socialnämnden. Det är i huvudsak LSS-verksamheten som berörs. Planering och verkställighet av förändringen har präglat höstens arbete i förvaltningen. Ansvarsgränser har förtydligats och dokument har skapats för att omsorgstagaren skall få fortsatt goda insatser och inte störas av omorganisationen. Budgetomslutningen på den del som överförs är 373 mkr. Omsorgsnämndens nya verksamhet omsluter 590 mkr för Omsorgsnämnden och förvaltningen ansvarar, efter fullmäktigebeslut 2009, för de uppgifter som kommunen har inom socialtjänst, för hemtjänst, särskilt boende och andra stödinsatser till äldre personer. Nämnden ansvarar också för insatser inom socialtjänstlagen till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar. Dessutom ansvarar nämnden för hemsjukvården i kommunen och utövar ledningsansvar för den kommunala hälso- och sjukvården. I samband med förändringen har också Omsorgsförvaltningen format en ny organisation, som är utformad för att möta framtidens utmaningar. Omsorgsnämnden omsatte mkr och förbrukade netto 923 mkr år Resultatet efter justeringar mot resultatutjämningsfond blir ett överskott på 7,1 mkr vilket fördelas mellan omsorgsförvaltning och socialförvaltning. Den hemsjukvård som övertogs från landstinget 2008, har nu under 2009 utvecklats på ett bra sätt och arbetar aktivt för samverkan med andra aktörer. Verksamhetens framtida boendestruktur har diskuterats. Planer finns på att uppföra särskilt boende på Varvsholmen. Där planeras också för trygghetsboende. Boendeformen trygghetsboende, som är en ny boendeform med nya möjligheter, kommer att diskuteras och utvecklas. Smedängen och Norrlidshemmet är i behov av renovering/ombyggnad. Nämnden kommer att ta ställning till hur och när detta skall ske. Kostfrågan har åter aktualiserats under Rutiner för tillagning samt leveranser kommer att klargöras under våren Lagen om valfrihet och förutsättningar för dess tillämpning har hanterats av projektanställd utredare. Underlag för beslut finns framtaget. Beslutshanteringen kommer att ske under februari/mars Förvaltningen hade vid ingången av 2009, ett rejält sparbeting, som hanterats och klarats av på ett effektivt sätt. Ambitionen att behålla kvalitén i kärnverksamheten har lyckats på ett bra sätt. Däremot har viss utbildning och visst utvecklingsarbete fått stå tillbaka. Vi räknar med att, under 2010, återuppta satsningen på dessa områden. Förvaltningen har planerat och tagit fram Pandemiplan i samband med befarad influensaepidemi, för att beskriva och förbereda verksamheten för eventuellt utbrott.

2 2 Förebyggande arbete i form av handlingsplaner och vaccination har hanterats på ett utmärkt sätt. Kvalitetsmätningar i form av brukarundersökningar (Äldreguiden och öppna jämförelser)har genomförts under Kalmar kommun har förbättrat resultaten jämfört med föregående år. Förvaltningens administration har ISO -certifierats under Arbetet med att certifiera hela förvaltningen har inletts under året. Resultatredovisning och analys Det ekonomiska bokslutet för 2009 visar på ett överskott om 9,9 mkr. Överskottet är att hänföra till dels arbetet med Budget i balans och dels vissa förskjutningar i verkställighet. Se vidare analys av större avvikelser under respektive verksamhetsområde. Läget 2010 Förvaltningen bedömer att nämnden har en ingående balans Sedan kravet på 2 % inom ramen för budget i balans beslutades tillkom ytterligare krav på 1% besparing. För 2010 gäller halvårseffekt på detta ytterligare krav. Utblick mot I årsredovisningen sammanfattas de behov som förvaltningen prioriterar framöver. Sammanställningen fokuseras på behov som ej ryms inom redan beviljade utökningar av ramar vilket innebär behov av: Utökade behov utöver beviljad ram samt Utökning av ramar även för 2013

3 3 2 Ekonomi - totalt Driftskostnader Verksamhet Netto- Bokslut Resultat tkr Budget Kostnader Intäkter Netto Förvaltningsgemensamt Administration Myndighet SoL LSS HSL TOTALT Omsorgsförvaltningen förbrukade netto 923 mkr (drift) år 2009 och detta utgör en ökning på driftskostnaderna med 5,9 % i löpande priser jämfört med 2008 års bokslut utgör 33,7 % av kommunens totala nettodriftkostnader OMSORGSFÖRVALTNINGENS ANDEL AV KOMMUNENS NETTODRIFTSKOSTNADER ÅR ,3% 33,7% Omsorgsförvaltningen Övr kommunal verksamhet Investeringar Verksamhet Netto- Bokslut tkr Budget Kostnader Intäkter Netto Investeringar Omsorgsnämnden investerade enligt 2009 årsbokslut 2,9 mkr vilket utgör 1,1 % av kommunens totala nettoinvesteringar.

4 4 Sammanfattande kommentar till större avvikelser Driftskostnaderna redovisar ett överskott på totalt 9,9 mkr. Avvikelserna mot budget kan sammanfattas som följer och kommenteras utförligare under respektive verksamhets redovisning: Förvaltningsgemensamt Redovisar ett överskott om 7,3 mkr som till största delen beror på att kostnaden för planerade utbildningar har blivit lägre och att tidsplanen för genomförande ändrats. Administration Administrationen har omsatt 29 mkr och redovisar ingen avvikelse mot budget. Myndighet Resultatansvar: Redovisar ett överskott om 158 tkr som beror på minskade kostnader för vikarier och en del vakanser. Insatser enligt SoL Antalet hemtjänsttimmar har varit ganska konstant över budget under hela året och blev slutligen till ett underskott motsvarande 3,6 mkr. Inom verkställigheten visar verksamhetsområdet ett positivt resultat på 2,7 mkr. På enhetsnivå finns det skillnader i bokslutet. Boendeenheterna klarar i stort sin budget. Hemtjänstenheterna har fortfarande svårigheter att klara av att hålla sin budget inom ramen för resursfördelningen. Totalt redovisas ett underskott på knappt en en miljon kronor för verksamheten. Insatser enl LSS Verksamhetsområdets positiva resultat(+10,3 mkr) kan sammanfattas i flera delar: - Retroaktiva LASS-beslut från försäkringskassan - Förhöjd assistansersättning - Restriktiv hållning och hög ekonomisk medvetenhet - Minskade kostnader för ledsagning - Tidsförskjutning i planerad uppstart av ny verksamhet Effektiviseringar inom korttidsboende för barn- och ungdom - Helårseffekter på effektiviseringar som genomfördes 2008 HSL Verksamhetsområdet redovisar ett negativt resultat på -6,9 mkr. Detta beror på att skatteväxlingen var för låg. Budgeten för tekniska hjälpmedel räckte inte (-5 mkr). Det pågår ett arbete med att utarbeta nya rutiner och kriterier för hjälpmedelsförskrivning. Investeringar Lämnar ett överskott om 0,8 mkr.

5 5 3 Verksamhet myndighet Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Hemrehabilitering Under 2009, februari december, har en satsning på hemrehabilitering genomförts i norra Kalmar, i områdena Lindsdal, Läckeby och Rockneby. En myndighetshandläggare har arbetat med hemrehabiliteringsprojektet i syfte att biståndsbedöma och göra uppföljningar av den enskildes behov efter hand som arbetsterapeut och sjukgymnast gjort sina insatser. Den enskildes behov av insatser har i de flesta fall minskat successivt. I samband med vårdplanering på sjukhuset har vissa personer kunnat återvända till sitt hem direkt, med insatser från hemrehab, istället för att gå vägen via korttidsboende. Ett 30-tal personer har varit aktuella för biståndsbedömning och regelbundna uppföljningar i samband med hemrehabilitering under tiden februari till december Resultatredovisning och analys SOCIALTJÄNSTLAGEN Antalet nya ansökningar SoL uppföljningar Under 2009 har myndighetshandläggare SoL handlagt 448 nya ansökningar/ärenden gällande hemtjänst, korttidsboende, växelboende samt särskilt boende. Dessutom har man fattat beslut gällande utökade/minskade insatser i redan pågående hemtjänstärenden i samband med uppföljningar som genomförs minst en gång per år. I vissa ärenden med behov av dagliga insatser görs uppföljningar fortlöpande under året. Betalningsansvar utskrivningsklara från länssjukhuset Betalningsansvaret till landstinget för medicinskt färdigbehandlade/utskrivningsklara personer uppgick under 2009 till totalt 116 dagar, varav 35 dagar avsåg betalningsansvar för LSS. Betalningsdagarna avsåg somatiska kliniker (108 dgr) och GR-klinik (8 dgr). Kostnaden för betalningsansvar uppgick 2009 till 435 tusen kronor. Länssjukhuset kortar sina vårdtider och minskar sina vårdplatser successivt,vilket innebär att kommunen får ta ett allt större ansvar för den enskildes eftervård efter en sjukhusvistelse. Inför storhelger stängs upp till hälften av platserna på vissa avdelningar. Detta innebär att kommunen får en anhopning av utskrivningsklara personer inför storhelgerna och inför sommarens semesterperioder. Många äldre behöver korttidsboende som en mellanstation mellan sjukhusvistelsen och återgången till den egna bostaden. Man behöver återhämtning och träning/rehabilitering innan det är möjligt att återvända till det egna hemmet. Rehabiliteringsbehoven skulle i många fall kunna tillgodoses genom hemrehabilitering istället för korttidsboende. Rutinerna i informationsöverföringssystemet utifrån betalningsansvarslagen (BAL) ger begränsad tid för både kommunens SoL-handläggare och verkställighet SoL att planera för den enskildes hemgång. SoL-handläggarna arbetar aktivt tillsammans med boendesamordnaren och enheterna i verkställigheten för att minimera kommunens kostnader för utskrivningsklara/medicinskt färdigbehandlade personer. Antalet utskrivningsklara personer från länssjukhuset med behov av insatser från kommunen uppgick under 2009 till ca 140 personer/månad.

6 6 Antalet utskrivningsklara personer från länssjukhuset med behov av insatser från kommunen: pers 1410 pers 1550 pers 1545 pers 1454 pers 1250 pers Kostnader för betalningsansvar under (inkl LSS/psyk) 1997: 1,6 milj 2004: 275 tusen kr 1998: 3,9 milj 2005: 239 tusen kr 1999: 1,2 milj 2006: 107 tusen kr 2000: 1,4 milj 2007: 454 tusen kr 2001: 1,1 mil 2008: 252 tusen kr 2002: 660 tusen kr 2009: 435 tusen kr 2003: 380 tusen kr Sökande från annan kommun särskilt boende SoL Enligt socialtjänstlagen har en person som är bosatt i annan kommun och har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, rätt att ansöka om insatsen i annan kommun. Det handlar ofta om äldre personer som är bosatta på annan ort, och har anknytning till Kalmar genom barn eller andra närstående. Under 2009 har 9 personer från annan kommun ansökt om särskilt boende i Kalmar, varav 8 personer blivit beviljade särskilt boende och 1 person har fått avslag på sin ansökan på grund av att omfattande behov av omsorgsinsatser ej förelegat. Antal ansökningar om särskilt boende från annan kommun Antal ansökningar Bifall Avslag LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Ansökningar LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Under 2009 har LSS-handläggarna handlagt 349 LSS-ansökningar. Ca 3/4 av ansökningarna gällde vuxna och ca 1/4 gällde barn/ungdom. Vidare har LSShandläggarna handlagt ca 70 uppföljningar/omprövningar av LSS-beslut under året. När det gäller barn/ungdomar har ca 50% av LSS-ansökningarna gällt personer med diagnosen utvecklingsstörning, ca 25% med neuropsykiatrisk diagnos och ca 25 % med dubbeldiagnos utvecklingsstörning /neuropsykiatrisk diagnos. Antalet personer (barn och vuxna) med LSS-insatser som avslutats under året uppgår till 32 personer.

7 7 Ansökningar gällande stödet till psykiskt funktionsnedsatta Under 2009 har 26 LSS-ansökningar och 72 SoL-ansökningar inkommit gällande gruppen psykiskt funktionshindrade. Ansökningarna utifrån socialtjänstlagen har avsett boendestöd. LSS-ansökningarna har avsett ledsagning LSS, bostad med särskild service LSS, daglig verksamhet LSS eller kontaktperson LSS. Förhandsbesked LSS ansökningar från personer boende i annan kommun Under 2009 har tre personer folkbokförda i annan kommun ansökt om och beviljats förhandsbesked gällande bostad med särskild service LSS i Kalmar kommun. Ytterligare ca 10 personer har ansökt om förhandsbesked under Utredning och planering pågår i dessa ärenden, varför antalet förhandsbesked kan förväntas öka under Orsaken till att personer med funktionsnedsättningar söker sig till Kalmar är att gymnasiesärskolan byggs ut alltmer för målgruppen. Numera finns gymnasiesärskola både på Ingelstorpskolan och Jenny Nyströmskolan. Dessutom anordnar Högalids folkhögskola utbildningar för personer som tillhör LSS målgrupp. Personer med autism, från småkommunerna i länet, söker sig i allt större utsträckning till Kalmar, då Kalmar kommun har ett mer differentierat utbud av insatser för målgruppen. Antal utomkommunala placeringar Utomkommunal placering SOL 2 pers 2 pers 3 pers 3 pers 3 pers 5 pers 6 pers Utomkommunal placering LSS 12 pers 11 pers 14 pers 17 pers 13 pers 16 pers 15 pers Individuella planer LSS I enlighet med omsorgsnämndens måldokument ger handläggarna muntlig och skriftlig information om rätten att ansöka om individuell plan i samband med att en person ansöker om LSS-insatser. Upprättade individuella planer följs upp och revideras i den takt det är möjligt. Under 2009 har 29 individuella planer upprättats. Individuella planer i bostad med särskild service har inte kunnat prioriteras. Nivåbedömning/insatsmätning LSS Under 2009 har handläggarna genomfört 66 nivåbedömningar/insatsmätningar gällande daglig verksamhet och bostad med särskild service. Nivåbedömningen/insatsmätningen används som ett underlag för resursfördelning LSS. Nivåbedömningen/insatsmätningen innebär att man gör en individuell bedömning av omfattningen av personalstödet till den enskilde. Framtiden Hemrehabilitering hela kommunen Hemrehabiliteringssatsningen kommer att fortsätta och omfatta alla enheter i Kalmar. Myndighetshandläggarna kommer att ingå i olika arbetsgrupper och får ett stort ansvar för biståndsbedömning och regelbunden uppföljning av ärenden som ingår i hemrehabiliteringen. Detta kommer att innebära ett utökat personalbehov.

8 8 Bal-rutiner digitalt Ett samarbetsprojekt pågår mellan landstinget och kommunerna i länet gällande digital informationsövering av BAL-rutinerna. Kalmar kommun kommer att vara pilotkommun. Det är ännu oklart när pilotprojektet i Kalmar kan starta upp, beroende på att landstinget har problem sitt datasystem. Vårdplanering via videokonferens Vissa vårdplaneringar på sjukhuset skulle kunna genomföras via videokonferens i framtiden. Diskussioner pågår i länet mellan länssjukhus, primärvård och kommunerna. Hultsfreds kommun som har långt till länssjukhuset i Kalmar har arbetat i ett samverkansprojekt med landstinget och genomfört många vårdplaneringar via videokonferens. I slutrapporten framkommer att man ser fler fördelar än nackdelar både för den enskilde och personalen. 4 Verksamhet SoL (insatser enligt socialtjänstlagen) Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 2009 har varit inriktad på att fortsätta jobbet med budget i balans och hitta lösningar i organisationen för en delning av förvaltningen. I maj 2009 öppnades det nya äldreboendet Vasallparken. Boendet har 36 boendeplatser fördelat på 16 boende för personer med demenshandikapp och 20 för äldre med mera fysiska funktionsnedsättningar. Det finns också möjlighet för parboende. Under våren gjordes också en upphandling av driften på Vasallparken och Kosmo AB fick anbudet och ansvarar för verksamheten från och med maj månad. I samband med öppnandet av Vasallparken så skedde vissa omflyttningar i den egna verksamheten. Vissa delar blev verksamhetsövergång och 24 boendeplatser på Norrlidshemmet flyttades till Vasallparken. Det var en boendegrupp för dement och en boendegrupp för äldre som flyttades. Personalgrupperna på dessa enheter erbjöds att gå med över till den nya entreprenören. 11 av de anställda valde att gå med över och fick möjlighet att vara tjänstlediga från omsorgsförvaltningen för att pröva hos den nya arbetsgivaren. Den personalgrupp som valde att stanna kvar i kommunen fick placering på andra arbetsplatser inom förvaltningen. Norrlidshemmet minskade totalt med 24 boendeplatser och förbereddes för en eventuell ombyggnation. Beslut om ombyggnation togs ej under Nya idéer om möjligheter till annan typ av fastighetsägande dök upp och kommer att utvärderas under Förvaltningen har kunnat verkställa samtliga beviljade beslut om särskilt boende. I samband med att Vasallparken öppnades så utökades antal boendeplatser med 12, för att kompensera de minskningar som har gjorts tidigare och för att komma i fas med att den boendeplan som nämnden antagit. Under sommaren märktes en nedgång av behovet av boendeplatser och den har till viss del hållit sig kvar under hösten. Troligtvis är detta en tillfällig nedgång och ÄO 10 visar att planeringen av boendeplatserna behöver öka fram till Revidering av prognos av behov av boendeplatser kommer att göras under Kostenheten har fullt ut infört det nya kostdatasystemet under Det innebär att samtlig kostpersonal och kostombuden i verksamheten har fått en grundläggande utbildning i systemet. Införandet av systemet innebär att kostenheten kan säkerställa produktionen av mat. Systemet är till både för beställare och omsorgstagare. Det

9 9 innehåller bland annat en rullande näringsvärdesberäknad 7-veckorsmatsedel, som är kopplad till nutritionspolicyn och som ändras smidigt efter behov. Detta har lett till en ökad delaktighet bland kostpersonalen, skapat förståelse för matens betydelse på boendeenheterna, måltidsbeställningen är en aktiv handling och skapar en bättre kontroll av ekonomin. Samtliga äldreboendeenheter har haft möjlighet till att genomföra utökad kontaktmannatid genom de statliga stimulansmedlen. Omsorgstagaren har haft möjlighet att tillsammans med kontaktmannen planera för någon form av aktivitet i veckan. Samtliga enheter har i sina årsrapporter berättat att de verkställt kontaktmanna tiden och olika aktiviteter har gjorts under året. Det kan ha varit besök i affärer, promenad till stranden, fika på staden, nagelvård, samtal, med mera. Hemtjänstverksamheten har under 2009 klarat att verkställa samtliga beviljade biståndsbeslut. Det har ställts stora krav på planeringen för att snabbt tillgodose hjälpbehov hos nya omsorgstagare samt hos omsorgstagare med förändrade insatser. Verksamheten har tagit ett stort ansvar för att undvika betalningsansvar på länssjukhuset. Under året har ett nytt ansvarsområde börjat utvecklas i hemtjänstgrupperna för att samordna och planera det dagliga arbetet mera effektivt. Ansvarsområdet, som kallas samordnare, kommer att få en viktig roll i den fortsatta kvalitetssäkringen gällande planering och överföring av information i hemtjänstgrupperna, samt att skapa en bättre tillgänglighet för omsorgstagare och närstående. Införandet av planeringsverktyget Laps Care har fortsatt i hemtjänstverksamheten under året. Samtliga grupper beräknas vara klara med implementeringen under våren Laps Care är ett bra IT-verktyg när det gäller att säkra kvalitén hos omsorgstagarna, men också ett instrument för att hjälpa enhetscheferna med underlag för bemanningskrav och statistik. Dubbelbemanningen i hemtjänsten har under året hållit en jämn nivå. I snitt har 29,67 årsarbetare behövts till dubbelbemanning för att klara arbetsmiljön för personal och säkerheten för omsorgstagare. I de grupper som hemrehabilitering har införts har dock dubbelbemanning kunnat minskas med hjälp av instruktioner från sjukgymnast eller arbetsterapeut, eller med utskrivning av hjälpmedel till den enskilde. Hemrehabilitering har varit mycket uppskattat både från omsorgstagare och personal. Under 2009 har diskussioner förts gällande omsorgsmätning för en säkrare resursfördelning och som ett förarbete i det fall LOV(lag om valfrihet) skulle införas i kommunens äldreomsorg. En förstudie har genomförts gällande förutsättningar för att mäta omsorg i Kalmar och resultatet ska redovisas för ledningsgruppen i februari Delningen av omsorgsförvaltningen har även påverkat hemtjänstverksamheten. Målgruppen psykiskt funktionsnedsatta personer har efter hand fasats över till nuvarande Socialförvaltningen. Övriga gränsfall och LSS-stöd som utförts av hemtjänstpersonal har också varit föremål för diskussioner om vilken förvaltning som ska ta det fortsatta ansvaret. Enhetscheferna har under 2009 målmedvetet arbetat med att ytterligare förbättra den sociala dokumentationen för omsorgstagarna, samt med uppföljning. Vi ser en klar förbättring i hanteringen jämfört med ett år tillbaka. Under gångna året har antalet omsorgstagare med resistenta bakterier ökat markant i hemtjänsten och vi ser att detta är en trend. Detta ställer höga krav på personal beträffande hygienrutiner och utrustning, samt att tid finns att följa rutiner för att förhindra smittspridning. Direkt efter semesterperioden startades ett arbete med att arbeta fram lokala planer för att vara beredda inför den befarade svininfluensan. Prioriteringar gällande arbetsuppgifter och omsorgstagare gjordes i varje arbetslag och en stor del av personalen

10 10 vaccinerades. Mycket arbete lades ned på förberedelser och detta skapade också bra diskussioner samt rutiner så att vi står bättre rustade i hemtjänsten om krisläge skulle uppstå. Bemanningsenheten har jobbat mot samtliga enheter i verksamheten under året och i och med att uppdraget innefattar samtliga enheter så har det också varit möjligt att effektivisera inom bemanningsenheten. En uppdelning utifrån de olika teamen inom förvaltningen har gjorts och de tillsvidaranställda poolarna jobbar mot ett mindre antal enheter i första hand. Det för att kontinuiteten skall öka bland vikarierna. Det har dock varit problem med att få lönsamhet i önskad sysselsättningsgrad på grund av att grundschemat är för låst och det är svårt för de som har önskad att ta igen sin tid. Nytt projekt med annan inriktning på önskad sysselsättningsgrad har jobbat fram under året och skall prövas Dagverksamheterna för personer med demenshandikapp har haft en tillfällig nedgång av antalet beviljade beslut till dagverksamhet. En dagverksamhet stängde två dagar i veckan under en period men har vid årsskiftet öppnat för besökare samtliga dagar i veckan igen, då behovet ändrats. Mycket tid har lagts på att lösa delningen av förvaltningen på ett smidigt sätt. Det har varit små och stora frågor som ventilerats och som kunnat lösas på ett smidigt sätt. Det har påverkat förvaltningens arbete under hela året. Resultatredovisning måluppfyllelse Verksamhetsområde SOL gör ett positivt bokslut för 2009 (exkl volymer). Antalet boendeplatser har ökat med 12. Volymmässigt så har antalet beviljade hemtjänsttimmar legat över budget totalt för året. På enhetsnivå finns det skillnader i bokslutet som har balanserats för hela verksamhetsområdet. Boendeenheterna klarar i stort sin budget. Hemtjänstenheterna har fortfarande svårigheter att klara av att hålla sin ramar. Antalet utskrivningsklara från sjukhuset har ökat och ställer krav på snabba insatser från hemtjänsten på en snabb verkställighet. Snabb verkställighet minskar betalningsansvaret på sjukhuset. Samtliga biståndsbeslut om hemtjänst, dagverksamhet och boende har verkställts under året. Framtiden Framtida planering, ombyggnation och behov av nya äldreboendeplatser är en kritisk framtidsfråga. Nya krav på andra former av äldreboendeinriktningar är en spännande utmaning för framtiden. Ett nytt äldreboende ska klara nästa generations behov och krav. Omsorgsnämndens plan för inriktning och utvecklingsområden för äldreomsorgen behöver ständigt revideras och hållas aktuell så verksamheten vet vilken inriktning man ska jobba efter.

11 11 Hemtjänsten kan komma att förändras beroende på vilken inriktning nämnden beslutar kring Lagen om valfrihet. Det kommer också bestämmelser om att omsorgstagaren ska kunna välja när och hur stödet skall ges i det egna boendet. Kraven på hemtjänstgruppernas flexibilitet kommer att öka. En bra dialog med omsorgstagaren och en effektiv planering är viktiga delar för att möta framtiden. Den framtida kosthanteringen för våra omsorgstagare och arbetsmiljön för kostpersonalen är en fråga som förvaltningen jobbat med under några år. Tyvärr har det inte blivit någon lösning på hur den framtida kosthanteringen ska vara, men under 2010 så måste en lösning fram. Framförallt gäller det att de produktionskök som finns i förvaltningen skall kunna producera kost i lokaler som är ändamålsenliga. Renoveringsbehovet är stort. 5 Verksamhetsberättelse LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Arbetsåret 2009 har till stora delar präglats av kommunfullmäktiges beslut om att överföra LSS-verksamheten till Socialnämnden. Det har varit ett intensivt och hektiskt arbete med alla förberedelse, både inför att skilja LSS-verksamheten från Omsorgsförvaltningen, men också för att föra samman LSS-verksamheten med Socialförvaltningen. Mycket arbete har lagts på planering och förberedelser. Fokus har också, som vanligt, legat på budget i balans och att upprätthålla kvalitativa insatser för den enskilde. Även under 2009 liksom under 2008 har behovet av LSS-insatser varit större än vad som prognostiserats. Både boendestöd enlig SoL, bostad med särskild service enligt LSS och daglig verksamhet ökade mer än vad som beräknades. Trycket på boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar har ökat markant. Nya vårdformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar utvecklas, vilket innebär att allt mer vård övergår till att ske utanför institution och slutenvård. Detta innebär att kommunens uppdrag påverkas och förändras. Diagnostiken utvecklas hela tiden och fler får neuropsykiatriska diagnoser. I början på året startades en ny gruppbostad på Arrheniusgatan och under våren startades ett serviceboende för personer med Asbergers syndrom på Vasallgatan. Verksamheten utökades också genom köp av gruppbostadsplatser på Ariadne. En verksamhet som bedrivs med antroposofisk människosyn och en socialterapeutisk omvårdnadsmetodik. Kungsljuset utökade sin verksamhet med två boendeplatser och en korttidsplats för personer med psykiska funktionsnedsättningar och samarbetet med Del-Ta produktion utökades genom att bl a en företagsgrupp startades i Del-Tas lokaler. Inför 2009 fanns det en stor oro för vad som skulle hända med de förändringar i LSS som LSS-kommitén föreslagit i sitt slutbetänkande. Remisstiden för LSS-kommiténs slutbetänkande gick ut i februari och många kritiska synpunkter lyftes fram i remissvaren. Någon proposition kom dock aldrig under Resultatredovisning Den övergripande målsättningen har varit att klara av att verkställa alla nya och förändrade behov utifrån kravet på budget i balans, uppställda kvalitetsmål för

12 12 verksamheten och en god personalpolitik. Budget i balans är uppnått och förberedelse för en besparing på 1 % 2010 har gjorts. Det ekonomiska bokslutet för LSS-verksamheten blev ett överskott på 10,3 miljoner. Den största anledningen till det goda resultatet har varit en mycket restriktiv hållning och en hög ekonomisk medvetenhet hos både chefer och medarbetare. Effektiviseringar har gjorts mer eller mindre i nästan alla verksamhet. Bland annat har daglig verksamhet och sysselsättningsverksamheten enligt SoL effektiviserat i sina verksamheter och fortsatt att verkställa alla nya beslut utan ökade budgetramar. Barn och ungdomsverksamheten har också genom effektiv samordning och planering sänkt sina kostnader. Inom personlig assistans har fler fått förhöjd assistansersättning och arbetet med att samordna ärenden har fortsatt. Kostnaderna för ledsagning har minskat och vissa planerade uppstarter av ny verksamhet har skjutits på till Ytterligare några anledningar till resultatet är att det blev helårseffekter på effektiviseringar som genomfördes 2008 och att verksamheten fick retroaktiv ersättning från Försäkringskassan på ett antal LASS-beslut. Mycket arbete under året har lagts på att utveckla samarbetet mellan LSS-verksamhetens enheter och bemanningsservice. Bemanningsservice har, för att möta enheternas behov bättre, delat in sin verksamhet utifrån fyra delpooler, en för personlig assistans, en för boende, en för autism och en för socialpsykiatrin. Ett nära samarbete mellan enheterna och bemanningsservice är viktigt för att kunna upprätthålla kontinuitet för brukarna och minska övertidskostnader. Alla förberedelse är gjorda för att påbörja ett projekt med önskad sysselsättningsgrad under Enhet 4 och ytterligare två verksamheter kommer att ingå i pilotprojektet. Chefer och medarbetare har i förberedelsefasen utbildats i bemanningsekonomi. Fortsatta satsningar har gjorts för att stödja enhetscheferna i sin chefs- och ledarroll. Enhetschefer har gått utbildning i Utvecklande ledarskap och en tvådagars uppföljning på detta för att upprätthålla sina kunskaper och öka sin självkännedom. UGL-utbildningar har påbörjats för samtliga enhetschefer och kommer att slutföras under Verksamhet hälso- och sjukvård Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för all vård upp till sjuksköterskenivå som utförs i hemmen, även rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser för patienter oavsett ålder. Huvuddelen av sjuksköterskornas insatser riktas mot personer i särskilt boende, inskrivna hemsjukvårdspatienter och till samtliga med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS boende, daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans. För arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom SOL är insatserna i högre grad än för sjuksköterskorna riktade till personer som inte är inskrivna i hemsjukvården. Under 2008 präglades arbetet inom hälso- och sjukvårdsenheten i hög grad av den förändring som hemsjukvårdsövertagandet innebar. Medarbetare från två kulturer arbetade hårt med att hitta nya rutiner, arbetssätt och samarbetsformer både internt och externt. Från 2009 har sjuksköterskbemanningen stärkts upp via medel från skatteväxlingen med nya kvällstjänster, vilket medfört en utökning av dagturer för samtliga sjuksköterskor och därmed en bättre sjuksköterskekontinuitet för patienterna.

13 13 HSL-verksamheten har stabiliserats under våren 2009 både avseende rutiner, arbetssätt och det interna och externa samarbetet. Semesterplaneringen för året har fungerat bra och bemanningen har varit stabil och välfungerande. Utbildningsinsatser har genomförts avseende utbildning i läkemedelskörkort för samtliga undersköterskor och vårdbiträden inklusive samtliga nya timanställda. Hjälpmedelsförrådet har hanterat stora volymer, då vi efter hemsjukvårdsövertagandet nu ansvarar för 86% av den totala hjälpmedelsverksamheten. Från ett provisoriskt förråd i Smedby har hjälpmedelsförrådet nu fått nya ändamålsenliga lokaler i närheten av rehabenhetens gemensamma kontor. Under våren påbörjades verksamhetsutveckling avseende hemrehabilitering i norra Kalmar i Lindsdal, Läckeby och Rockneby. Rekrytering av tre arbetsterapeuter och tre sjukgymnaster (5,5 åa) skedde vid årsskiftet och den nya utgångspunkten blev Lindsdals centrum, nära hemtjänstgrupper, enhetschefer och sjuksköterskor. Syftet med hemrehabilitering är att inom kommunens rehabiliteringsansvar ge individen en aktiv rehabilitering i hemmiljö samt skapa en trygg miljö som ger individen en möjlighet att bo kvar hemma. Arbetet har noga följts med kontinuerlig uppföljning av myndighetshandläggare och enhetschefer avseende minskning av hemtjänstinsatser och tid för dubbelbemanning samt minskat behov av korttidsplats. Utbildningsinsatser har genomförts och rutiner för samarbete har tagits fram som nu kan tillämpas i övriga områden där genomförande av hemrehabilitering planeras under Resultatredovisning och analys Skatteväxlingen från hemsjukvårdsövertagandet var låg och den skatteutjämningseffekt (s.k. strut) som gav totalt 6,5 milj. kronor under en 5-års period hade behövts för att uppnå en balanserad budget. Vid årsskiftet erhölls 1,5 milj. kronor som möjliggjorde en förstärkning av sjuksköterskebemanningen kvällstid, men det kvarstår ett underskott för 2009 avseende sjuksköterskor motsvarande 1,5 milj. kronor. Då vi erhåller det resterande fulla utfallet från skattväxlingen vid årsskiftet 2010 kommer vi fortsättningsvis ha förutsättningar att klara personalbudgeten för Underskottet på hjälpmedel, som för 2009 ger ett resultat på -5 milj. kronor, kommer till viss del kunna reduceras genom ett tillskott av investeringspengar på motsvarande 1,135 milj. kronor som möjliggjort inköp av vissa hjälpmedel som vi idag hyr. Skatteväxlingen för hjälpmedel var dock så låg för länets samtliga kommuner att vi kommer behöva göra betydligt större insatser för att reducera underskottet för hjälpmedel under Länets kommuner har ett avtal avseende hyra av vissa hjälpmedel som löper fram till Regionförbundet har under året initierat en översyn av nuvarande hjälpmedelsverksamhet och under 2010 kommer en pågående utredning ge förslag till ny organisation för den framtida hjälpmedelsverksamheten i länet. Sjukvårdsinsatser i särskilt boende, hemsjukvårdspatienter och akuta hembesök har legat relativt konstant från de mätningar som gjordes under hösten Antalet inskrivna patienter i hemsjukvård minskade något när de nya avgifterna för hemsjukvårdsinsatser infördes från september 2009, samtidigt inkluderades då även personer med hemtjänst i servicelägenheter i statistiken, vilket innebär att det fortfarande är drygt 800 totalt inskrivna som hemsjukvårdspatienter. För att möta behovet av rehabilitering och förbättra möjligheterna för den enskilde till ett självständigt liv beslutades under 2008 om utveckling av hemrehabilitering i norra Kalmar. Insatserna påbörjades under februari 2009 och då detta utvecklingsarbete gett goda resultat, både i mänskligt och ekonomiskt avseende, beslutades under november 2009 om en successiv utbyggnad av hemrehabilitering i hela Kalmar kommun under 2010.

14 14 Habteamet har under året förstärkts med 1 åa sjuksköterska som främst ansvarar för insatser till personer med personlig assistans. LSS verksamheten går vid årsskiftet 2010 över till socialförvaltningen och personalbudget samt hjälpmedelskostnader för LSS förs då över till Socialförvaltningen. Organisatoriskt kvarstår Habteamet inom HSL-verksamheten. Statistik över Avvikelser Inom all vård och omsorg gäller att de som får insatser skall behandlas väl. Det åligger den som ansvarar för vården och omsorgen att se till att detta sker. Var och en som arbetar inom vård och omsorg skall, inom ramen för sitt yrkesansvar, anmäla misstänkta eller kända missförhållanden. Syftet är att kvalitetssäkra innehållet i vård och omsorg samt att förebygga uppkomsten av missförhållanden eller felaktig vård och behandling. Avvikelse för läkemedelshantering är indelade i: Fel hantering, Förväxlad dos, Dubbel dos, Utebliven medicin, Förväxling av omsorgstagare. Vanligaste orsaken till avvikelserapportering för läkemedel är Utebliven medicin. Utav de 333 läkemedelsavvikelser som är registrerade har sjuksköterskan varit i kontakt med läkare vid 22 tillfällen för att det funnits risk för omsorgstagarens allmäntillstånd. Fallskador: De fallskador som rapporteras till MAS är de skador som krävt åtgärder av annan vårdgivare. Totalt har 2102 fall registrerats under 2009 varav 113 har föranlett läkarkontakt, 62 omsorgstagare har fått fraktur/skelettskada (varav 27 höftfrakturer). Lex Sarah: Orsak till avvikelserapportering under 2009 har varit otrevligt bemötande, kränkande språk till omsorgstagare. Läke- Fallskador Lex Sarah Lex Maria medelshantering Ekonomi Övriga kostnader: varav tekniska hjälpmedel tkr Personal: Sjuksköterskor tkr Rehab tkr

15 15 Framtiden Det resterande utfallet av skatteväxlingen vid årsskiftet 2010 möjliggör nu en personalbudget för HSL i balans. Arbetet med hjälpmedelskostnaderna kommer prioriteras högt under året, bl.a. med ytterligare förtydliganden avseende förskrivningsrutiner och med inköp av ytterligare produkter som vi idag hyr till en relativt hög kostnad. Det länsövergripande projektet avseende den framtida hjälpmedelsförsörjningen kommer följas noga och påverka framtida prioriteringar inom området. Hemrehabilitering kommer successivt genomföras i hela Kalmar kommun under Utbildningsinsatser och arbetsgrupper med samtlig berörd personal planeras starta under våren. Samarbetet med verksamheterna inom SOL förstärks och utvecklas bl.a. genom bildandet av hemteamsmöten enligt den modell som framtagits i hemrehab norra Kalmar under Under genomgick hälso- och sjukvårdspersonalen en 5p handledarutbildning för att i större omfattning kunna fungera som handledare/ utbildare till undersköterskor och vårdbiträden. Då det nu tillkommit ny personal från landstinget efter hemsjukvårdsövertagandet samt nyanställda inom enheten är det viktigt att kunna erbjuda även dessa handledarutbildning. Under 2010 utvecklas samarbetet med högskolan genom bildandet av en utbildningsenhet med en klinisk adjunkt på 50% placerad på Oxhagshemmet. Samarbetet, som har pågått under flera år med en sjuksköterska, utsedd huvudhandledare, och handledning från sjuksköterskor till termin 5 studerande från högskolan, förstärks nu ytterligare. Hälso- och sjukvårdspersonal som inte har handledarutbildning sedan tidigare kommer erbjudas delta i högskolans pågående handledarutbildning och högskolan kommer även bjuda in HSL-personal till föreläsningar inom området Hälso- och sjukvård. En fortsatt årlig läkemedelsgenomgång genomförs med patientansvarig sjuksköterska och läkare. Utbildning till undersköterskor och vårdbiträden avseende läkemedelskörkort fortsätter enligt plan i samma omfattning som 2009 och kommer fortsättningsvis även omfatta personal inom enskild verksamhet med avtal med Omsorgsförvaltningen. Utbildning i förflyttningsteknik planeras både för semestervikarier men även grundutbildning och fortbildning enligt tidigare utbildningsplanering med 3 tillfällen à 3 timmar. Samarbetet med landstinget fortsätter att utvecklas. Sedan hösten 2007 har verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska haft månadsvisa möten med vårdcentralscheferna och återkommande möten med rehabcheferna inom landstinget. Samarbetet med länssjukhuset har förstärkts under 2009 bl.a. genom deltagande i projektet de mest sjuka äldre. Fortsatta kontinerliga möten planeras i samma forum för att utveckla samarbetet och minimera risker för avvikelser.

16 16 7 Personalbokslut Personalbokslut Antalet anställda har under året ökat med 35 personer Andelen heltidsanställda har ökat med 3%. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har minskat med 0,2%. Andelen män i förvaltningen har ökat med 0,4% jämfört med år Personalsammansättning Tillsvidareanställda Årsarbetare Heltidsanställda 40% 40% 41% 41% 39% 38% Sysselsättningsgrad 84,5% 85,1% 86,2% 86,7% 86,5% 86,3% Män 10% 11% 12% 12% 13% 13,4% Rekrytering Kompetenskrav vid rekrytering Omsorgsnämnden tog hösten 2009 beslut på kompetenskrav som ska gälla för anställning som undersköterska fortsättningsvis. Kraven är 1400 gymnasiepoäng i karaktärsämnen inom omvårdnadsämnen samt att personen har körkort. Beslutet har genererat ett ökat intresse hos såväl tillsvidareanställd personal som vikarier för att utbilda sig till undersköterska och att ta körkort. Central rekrytering Anställningar på vikariat över två månader och tillsvidareanställningar sker i central rekrytering varje månad med uppehåll över sommaren. Av 901 tjänster (tillsvidaretjänster och vikariat över två månader) har 218 personer anställts på tillsvidaretjänster. Timanställningar* Kostnad (tkr exkl. PO) Timmar * Timavlönade exklusive PAN-anställd Mertid/övertid Tkr timmar Tkr timmar Tkr timmar Tkr timmar Fyllnad Övertid Summa Övertalighet Totalt saknar 84 personer fast placering inom förvaltningen. Vid årets början hade 107 personer tillsvidareanställning enligt LAS Under 2009 har 35 personer blivit konverterade enligt LAS 2008 varav 31 undersköterskor. Av dessa har 20st fått en tillsvidareanställning. Då Vasallparken beslutades drivas på entreprenad uppstod en viss övertalighet om 18 personer när två avdelningar på Norrlidshemmet

17 17 lades ned. Av dessa har 10 fått en ny placering och en tagit del av omställningspaketet under Under 2009 har vi haft en strukturell övertalighet beroende på minskade behov och omsorgstagares bortgång inom LSS. De utan fast placering bevakas i central rekrytering och placeras på vikariat tills en tillsvidareplacering blir aktuell. Omsorgsförvaltningen har under året inte sagt upp någon på grund av arbetsbrist. Yrkesambassadörer Ambassadörerna har under året arbetat med elever på Stagneliusskolans omvårdnadsprogram, 2009 var det 48 elever som ingick i Traineeprogrammet (26st i åk 1, 10st i åk 2, 12st i åk 3). Omvårdnadsprogrammet på Stagneliusskolan ökade sitt elevantal 2009 vilket kan ha påverkats av att omsorgsförvaltningen aktivt gjort reklam i olika sammanhang för traineeprogrammet inför gymnasievalet. Traineeprogrammet har reviderats from åk 1 ht Kompetensutveckling Under 2009 har omsorgsförvaltningen haft ett bra samarbete med Kunskapsnavet för att kompetensutveckla tillsvidareanställd omsorgspersonal i syfte att kunna möta framtidens nationella krav på dokumenterad formell kompetens. Det finns även en konkret planering för 2010 och 2011 för detta arbete. Vid årets slut kan statistiken berätta att det finns inom SOL 855 tillsvidareanställda undersköterskor med behörig kompetens och 260 vårdbiträden med ett behov av kompetenshöjning varav ca 50 personer är 62 år eller äldre. Interna utbildningar som genomförts under året är läkemedelskörkortet ( ca 800 personer), brandutbildning (110 personer), kostpersonal (56 personer) samt central introduktion för semestervikarier där bland annat en 1/2 dags förflyttningsteknik ingick (ca 750 personer). Arbetsmiljö Tillbud Antalet tillbudsanmälningar fördelar sig enligt följande i verksamheterna: SOL 144st, LSS 308st samt HSL 2st. Några enheter har ett högt antal tillbud i speciella personärenden och där har man på enheten jobbat med att skapa handlingsplaner för att komma tillrätta med situationen. Myndighet och Administrationen har inte rapporterat några tillbud Arbetsskadeanmälan Antalet arbetsskadeanmälningar 2009 fördelar sig enligt följande: SOL 35st, LSS 8st, HSL 1st. Anmälningarna handlar till största delen om olycksskador i form av stickskador samt halk- och cykelolyckor. Hot- och våldsituationer omfattar endast 5 anmälningar. Av alla anmälda skador så ledde 15st till en eller flera dagars frånvaro från arbetet. Myndighet och Administrationen har inte rapporterat några arbetsskador. Arbetsmiljöområdet Med omarbetade riktlinjer och aktuella blanketter som grund har arbetet med att följa upp tillbud och arbetsskador förbättrats under Under året har totalt 55 chefer inom SOL och LSS deltagit i utbildningen praktisk rehabilitering. Några kvarstår dock till utbildningen under Arbetsmiljörådet Arbetsmiljörådet är ett samrådsorgan för omsorgsförvaltningen, Kommunhälsan och de fackliga organisationerna. Alla inblandade kan lyfta frågor till diskussion och hänvisa frågor till olika beslutande organ. Under 2009 har man sammanträtt vid fyra tillfällen.

18 18 + Rehabilitering Frisknärvaro och sjukfrånvaro Av förvaltningens personal har 49.3% av männen och 40.5% av kvinnorna har varit långtidsfriska. Totalt har 41,7% varit långtidsfriska dvs. de har 0 sjukdagar under Sjukfrånvaro mer än 59 dagar i % av total sjukfrånvaro jan-dec Sjukfrånvaro i % av arbetstid ,2% 59,6% 53,9% 45,1% ,3% 9,0% 8,0% 6,3% Omsorgsförvaltningens mål har varit att sänka sjukfrånvaron med 5% av sammanlagd sjukfrånvaro, målet är uppfyllt med råge. Sjukfrånvaron har kontinuerligt blivit lägre de senaste åren. Den förbättrade statistiken kan förklaras genom att Försäkringskassans rehabkedja gör att fler sjuka återgår i arbete samtidigt som det bedrivs ett förbättrat rehabiliteringsarbete i förvaltningen. 12 Sjukfrånvaro alla anställda i % av arbetstid Omsorgsförvaltningen Andel i % Jan Mars Maj Jul Sep Nov Jämställdhet Jämställdhetsarbetet i förvaltningen är i en pågående utvecklingsfas. Jämställdheten avseende lön ur ett könsperspektiv är god då såväl högstalön, meddellön som medianlön är likartad för gruppen undersköterskor oavsett könstillhörighet.

19 19 Inom förvaltningen finns olika arbetstidsmodeller och på flera enheter finns möjlighet att påverka sitt schema så det passar arbetsgruppens önskemål och de anställdas individuella behov. Projektet önskad sysselsättningsgrad syftar till att all anställd baspersonal i förvaltningen ska ha möjlighet att önska sin sysselsättningsgrad. Projektet har under året gått in i en andra fas vilket innebär att tre utvalda enheter under hösten förberett att starta upp projektet i sin helhet och möjlighet att önska upp till 90%. Vid allt rekryteringsarbete under året har personalfunktionen arbetat utifrån diskrimineringslagen. 8 Verksamhet administration Verksamheten har bestått av avdelningar för personal- ekonomi och planering. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Samtliga tre funktioner inom administrationen har under året arbetet med förberedelser inför överföring av LSS verksamheten och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning till socialnämnden. För administrationen har det inte handlat om verksamhetsövergång. Cirka 35 % av omsorgsförvaltningens administration och därmed personal har förts över till socialnämnden. Detta innebär delvis nya arbetsuppgifter för de medarbetare som arbetar inom förvaltningens administration från Resultatredovisning, måluppfyllelse och analys Administrationen har uppnått målet med budget i balans. Det politiska uppdraget att utreda förutsättningen och konsekvenser att inför LOV, lag om valfrihetssystem, har utförts. Beslut dröjer till våren Övriga prioriterade uppdrag från verksamhetsplan 2009 har administrationen arbetat med vilka dock inte är slutförda. Framtiden Från 2010 går administrationen in i en ny organisation. En översyn av ingångsorganisationen genomförs under året för att på ett professionellt sätt möta nuvarande och kommande behov från omgivningen. Gemensamt för administration är ett fokus på att utveckla former för uppföljning inom personal, ekonomi och utförd verksamhet. 9 Förvaltningsgemensamt/Mål och kvalitet Viktiga händelser och ändrade förutsättningar De nationella och lokala målen för äldre- och handikappomsorgen är vägledande för kvalitetsarbetet tillsammans med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om

20 20 ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS samt ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Omsorgsnämnden har reviderat inriktningsmålen för verksamheten för år Under året har genomförts ett omfattande arbete med implementering av rutiner för social dokumentation. Resultatredovisning, måluppfyllelse och analys Verksamhetsledningssystem för kvalitet och miljö Arbetet har under året trappats upp för att vara redo för certifieringsrevision som omfattar hela förvaltningen. Vid ingången av 2010 är förvaltningen inte klar men arbetar för att vara redo till hösten för certifiering. Jämförelsestudier KKKVH I kommunnätverket med Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad har följande gemensamma studier genomförts eller påbörjats: Jämförande studie av äldreguiden och öppna jämförelser 2009 Brukarundersökning inom LSS verksamheter Fördjupad samverkan med Landstinget Arbetet med att förbättra livskvalitet och vård och omsorg för personer med psykisk funktionsnedsättning har pågått under hela året. I 9 prioriterade utvecklingsområden har pågått utvecklingsarbete och förberedelser för pilotstudier. Mycket handlar om att utveckla och säkra rutiner för samverkan inom och mellan huvudmännen. Ett omfattande arbete där nya arbetsprocesser måste följa utvecklingen. Arbetet pågår under hela 2010 och där också resultat kommer att presenteras. Öppna jämförelser Både Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landstinget bedriver jämförande studier över vissa kvalitetsområden inom äldreomsorgen. Socialstyrelsens resultat presenteras under namnet äldreguiden. Syftet är att redovisa kvalitet i vård och omsorg. I äldreguiden ligger Kalmar över medelvärdet för riket för äldreomsorgen totalt sett. SKL s öppna jämförelser syftar till att kommunerna i samverkan med landstingen utvecklar och förbättrar vården och omsorgen om äldre. Jämförelsen omfattar 23 indikatorer. Kalmar ligger över medel i nöjd brukar index och redovisar det bästa resultatet bland KKKVH kommunerna. FOKUS, Kalmar län Förvaltningen deltar i flera projekt med inriktning mot kompetensutveckling. Resultatet av detta återförs till verksamheten och används i verksamhetsutveckling. Representanter från omsorgsförvaltningen har deltagit i följande projekt: Aktgranskning LSS Framtida hjälpmedelsförsörjning Nätverksgrupp till nationellt kompetenscentrum för anhöriga Aktgranskning SoL Nätverk för kvalitetsarbete Äldreveckan

Årsrapport 2008. 1 Sammanfattning

Årsrapport 2008. 1 Sammanfattning Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 1 Sammanfattning Viktiga händelser Omsorgsnämnden omsatte 1 100 mkr och förbrukade netto 871 mkr (drift) år 2008. Resultatet avräknat överskottet från investeringar blev

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2013-06-11 ON 2013/0071 53510 Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Sammanträdesdag

Sammanträdesdag KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-27 Tid kl 13.00-16.00 Plats Omsorgsförvaltningen, Riskvarnen Omfattning 106-118 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Gunnel

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020

Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 Handläggare 0480-450000 Datum 2017-05-29 Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 1. Bakgrund: Vikten av personkontinuitet

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-02-23 Tid kl 13.00-16.20 Plats Omsorgskontoret Omfattning 13-22 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Ann Hellenborg (mp)

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Avdelningen ger insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avdelningen ger insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 0 Innehållsförteckning 1. Årets verksamhet... 2 2. Verksamhetens resultat... 3 3. Måluppfyllnad 2015... 5 4. Riskhantering... 7 5. Framtiden - Nya mål och prioriteringar... 7 1 1. Årets verksamhet Avdelningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-10-02 SN-2012/321 Socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Sammanträdesdag 2009-01-29

Sammanträdesdag 2009-01-29 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-01-29 Tid kl 13.00-14.55 Plats Omsorgsförvaltningen, Riskvarnen Omfattning 1-19 ande Steve Sjögren (S) ordförande Ingegerd Petersson (C) Jean

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011 Revisionsrapport Utveckling av timanställda Halmstads kommun Christel Eriksson Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande 3 Granskningsresultat 4 Utveckling av antalet timanställda

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2016

Patientsäkerhetsberättelse 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2017-03-13 SN 2017/0146.11.01 0480-453819 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse 2016 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer