Tveksamma projektansökningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tveksamma projektansökningar"

Transkript

1 Tveksamma projektansökningar Case 1 Ett DF har fått in en ansökan som är utformad så här: Syfte Syftet med projektet är att jämföra idrotterna X och Y och jämföra hur förening A och B rekryterar barn och ungdomar. Tanken är att utbyta kunskap och idéer bland ungdomar, tränare, styrelseledamöter och organisationsledare från båda föreningarna och hitta nya rön som förbättrar rekryteringen av barn och ungdomar i varje idrott. Mål Målet med projektet är att ungdomar, tränare, styrelseledamöter och organisationsledare från båda klubbarna träffas och utbyter kunskap och erfarenhet från varsin idrott aktiva från förening A och 15 aktiva från förening B i åldern år träffas minst två gånger och testar den idrott de inte utövar tränare från båda föreningarna träffas minst 2 gånger - 10 styrelseledamöter med ideella uppdrag träffas minst en gång. - 2 organisationsledare träffas regelbundet för att genomföra projektet Ekonomi/budget Utrustning för idrott X Utrustning för idrott Y Träffar med styrelseledamöter och tränare (mat och konferens): Ledararvode (prova på och projektledning): Transport och reseersättning Administration, dokumentation, tryckeri kr kr kr kr kr kr Totalt kr, varav kr söks från DF kr ( kr/förening) beräknar föreningarna att de kommer att få från SISU Idrottsutbildarna, som fortsättningsarbete inom ramen för Idrotten vill.

2 Tycker ni att DF ska bevilja denna ansökan? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion:

3 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Tycker ni att DF ska bevilja denna ansökan? Motivera ert svar Åtta grupper har svarat delvis på denna fråga, sex grupper nej och tre grupper vacklar mellan delvis och nej. Följande argument framförs: Delvis Mycket medel för enbart 2 träffar. Vi stryker utrustning och arvode. Vi sänker kostnaden för administration och vi behåller/beviljar styrelsekonferens och transport. Tanken kan vara god. Frågetecken kring kostnader. Nej inte en komplett ansökan, vi vill veta mer! För både delvis och nej gäller att det kan vara en idé, men ansökan känns inte färdig. Idén är bra. En test av den andra idrotten för ungdomarna är lite. Inte bevilja för utrustning. Vi behöver kompletterande uppgifter. För att testa de olika idrotterna. Svårt att göra bedömning när vi inte vet allt. Behöver mera information/detaljer Vi stöttar prova på och projektledning. Nej Ansökan faller inte inom ramen för IL. Ingen rekrytering. Vi är överens om att detta luktar som en ansökan med syfte att få medel till ordinarie verksamhet. Vi anser inte att detta är inom ramen för nyrekrytering. Skattning och analys kan göras/ansökas hos SISU. (Möjligen bevilja träffarna för erfarenhetsutbytet.) De når inga nya, de är redan frälsta Genomförandet och aktiviteter hänger inte ihop med syftet. Delvis/Nej Bra tanke, men nu är det lite att rekrytera från varandra. Bättre hade varit om de tillsammans hade gått ut för att rekrytera helt nya. Eventuellt hade en komplettering önskats, t ex totalt antal tillfällen samt utveckling av själva träffarna. En i gruppen tycker nej och övriga fyra delvis. Dialog om innehåll och bidragsstorlek bör föras. Det är ett rekryteringsprojekt som på lång sikt kan vara positivt för såväl dessa som andra föreningar. Även om det inte i nuläget ger fler utövare inom idrottsrörelsen, så ökar antalet aktiviteter och föreningarna påbörjar ett tankesätt och en process. Vill att de arbetar fram en rekryteringsplan/handlingsplan. RF:s kommentar: RF anser att det här en ansökan som inte ska prioriteras av DF. Om föreningarna genomför planerat utbyte och hittar strategier som de vill testa för att rekrytera nya medlemmar kan det däremot bli aktuellt för DF att stödja verksamheten.

4 2. Har ni några andra tankar kring hur föreningen kan/bör finansiera sin satsning? (T ex annan del inom Idrottslyftet, ansökning till annan bidragsgivare, egna medel) De idéer som framkom var följande: Att söka stöd från annat håll har föreslagits av 10 grupper. Tänkbara aktörer att söka stöd hos skulle kunna vara SF, SISU Idrottsutbildarna, kommun och Allmänna arvsfonden. Fyra grupper lyfter fram egenfinansiering. Därutöver framkommer följande förslag för att minska kostnaderna i satsningen: Använd sociala medier för att slippa tryckkostnader, utrustning bör redan finnas hos IF, SISU-konsulenter kan bidra i arbetet. 3. Vad tycker ni om de poster föreningen lyfter i sin budget, är de rimliga? Merparten av diskussionsgrupperna tycker att utrustningskostnaderna är för höga. En grupp menar samtidigt att det kan vara beroende av vilken idrott det gäller. Många tycker också att ledararvodet är högt. En grupp nämner också att overheadkostnaderna är stora i förhållande till aktivitet. Vidare saknar några grupper en egenfinansiering. För att kunna göra en bättre bedömning önskar flera att kostnaderna specificeras. Andra kommentarer som framförts är: Skulle inte deltagarna kunna ta del av varandras utrustning? Ekonomi/budget går inte ihop med syfte och mål. Ansökan ser ut som en förklädd ansökan för att köpa material. 4. Kan ni dra några paralleller till case som ni själva hanterat? Om ja, exemplifiera? Nio grupper har kommenterat denna fråga. Följande har framförts: Ja, det kan vi! Vi har tipsat om att låna utrustning, de måste ju även ha egen utrustning. I andra projekt har vi strukit kostnader. Nej, inte förutom de ansökningar som i all hast skrivs ihop med syfte att få pengar till verksamheten. Ja, satsningar som påminner om varandra, men där sökt belopp kan variera väldigt mycket (t ex kr eller kr). Mer i det löpande normala DF -arbetet. Kommer hela tiden. Ja, men oftast inom samma idrott. Vi tror att de även sökt från SF. Någon har sett det i form av ansökningar, som inte har långsiktigt värde. Ja, både kring utrustning och arvode.

5 5. Behövs det någon ytterligare vägledning från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Fyra grupper har framfört specifika önskemål. Tre av dessa handlar om hur man ska se på och hantera arvodering/anställning/ersättning. Det fjärde önskemålet handlar om ett förtydligande av regelverket, så att projektet söks hos rätt instans. RF:s kommentar: Vi kommer under våren att gå igenom samtliga önskemål som inkommit på dessa frågor och diskutera oss fram till huruvida en gemensam regel är nödvändig och bör uttryckas i Idrottslyftets ABC eller om det ska vara upp till varje förbund att avgöra. Återkom gärna med ytterligare inspel. Detta kommer bland annat att diskuteras nästa gång Rådet för Idrottslyftet har möte (13 maj).

6 Tveksamma projektansökningar Case 2 Ett DF har fått in en ansökan som är utformad så här: Bakgrund Skolidrottsförening i samarbete med skolan organiserar aktiviteter som annars inte skulle bli av. För sådana aktiviteter söker man bidrag från Idrottslyftet. Syfte Erbjuda elever på skolan mindre vanliga aktiviteter och locka fler ungdomar (åk 7 9) till idrottsutövande. Satsningen bygger på följande fyra områden: 1) Skidresor, 2) Friluftsliv, 3) Pröva på, 4) Friskvård flickor. Mål - Erbjuda flera idrottsliga aktiviteter för flera elever. - Erbjuda mindre vanliga aktiviteter. - Genom aktiviteter vill vi öka kunskap och göra elever säkrare och tryggare att vistas i idrottslig miljö och i naturen. Ekonomi/budget Material Administration Skidresor åk 8 Skidresor åk 9 Friluftsliv (Ol, natur, hajk, kanot) Pröva på Friskvård flickor Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr

7 Tycker ni att DF ska bevilja denna ansökan? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion:

8 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Tycker ni att DF ska bevilja denna ansökan? Motivera ert svar Sju grupper har svarat nej på denna fråga, fyra grupper delvis och fyra grupper vacklar mellan delvis och nej. En grupp har svarat att de inte vet. Följande argument framförs: Nej Nej, som ansökan ser ut nu. Kanske om den hade kompletterats med att man har för avsikt att samarbete med t ex skidförening och kanotförening etc. Svårt att se hur detta projekt på sikt ska locka fler till föreningslivet. Det finns för många frågetecken. Hur ska det här leva vidare i föreningen eller hos deltagarna? Varför finns inga andra IF med som är experter på respektive prova på idrott? Hur tjänar skol-if på detta? Det behövs komplettering: Syftet är gott, men dåligt underbyggt/planerat, ett antal frågor/tips bör ges till IF och de bör få specificera vad som är prova på. Samarbete med skolan gör att det blir otydligt om insatserna täcker skolans ansvar. När genomförs aktiviteterna, lördag eller skoltid? Ingår i skolans ordinarie verksamhet. I den ursprungliga utformningen = nej. Vi skulle kunna tänka oss att ge dem en mindre summa ( kr) och att de då för tydliggöra vilka aktiviteter de ska genomföra. Inte i nuvarande form. Om samverkan med idrottsföreningar kan projektet delvis godkännas. Delvis Prova på + friluftsliv = OK Gillar tanken, men vissa saker kostar för mycket (t ex skidresan). Hade hellre sett att man provat olika, lite udda idrotter. Pröva på och friluftsliv. Måste dock kolla med skolan vad pröva på innebär. Till friluftsliv och friskvård. Delvis/nej En i gruppen svara delvis, övriga fyra nej. Kopplingen till skol-if är för liten. Skidor + friluftsliv ligger på skolans ansvar. Vad menas med friskvård för tjejer? Saknar motivering. Nej, delvis det som är prova på och friskvård (flickor) kan beviljas, men hur har de tänkt? Den är inte detaljerad för att kunna ta ett bra beslut. Saknar föreningssamverkan. Majoriteten tycker nej, några tycker delvis. Ingen fortsatt verksamhet verkar kunna erbjudas. Mycket ligger i skolans uppdrag. Nej, möjligen prova på, men detta behöver förtydligas, så det sedan är IF som kan genomföra och ta emot de aktiva i sina IF. Dessa ungdomar slutar snart i skolan och försvinner från skol-if.

9 Vet ej Svårt att säga utan att veta mer. Sker det på eller utanför skoltid? Komplettera budget med intäkter. Varifrån kommer prova på-kostnaderna? 2. Har ni några andra tankar kring hur föreningen kan/bör finansiera sin satsning? (T ex annan del inom Idrottslyftet, ansökning till annan bidragsgivare, egna medel) Åtta av grupperna tycker att skolan behöver ta ett större ansvar och vara med och finansiera satsningen. Fyra grupper ser att SF skulle kunna bidra. Tre grupper föreslår utökat samarbete med andra organisationer och föreningar. Ett par grupper föreslår egenfinansiering, vilket skulle kunna ske genom deltagaravgifter. För att kunna genomföra aktiviteterna föreslår två grupper att man gemensamt arbetar för/samlar till denna satsning, t ex genom försäljning eller annat evenemang. 3. Vad tycker ni om de poster föreningen lyfter i sin budget, är de rimliga? Cirka hälften av grupperna lyfter fram att de tycker att kostnaderna känns höga och en grupp funderar på om det kan vara förtäckta arvoden till exempelvis idrottslärarlöner. Fem grupper lyfter också fram att de tycker att kostnaderna behöver specificeras bättre. Sex grupper skulle helt säga nej till skidresor och en grupp till kostnaderna för friluftsliv. Medel till prova på anger fyra grupper att de skulle vara beredda att bevilja, en grupp anger friluftsliv. 4. Kan ni dra några paralleller till case som ni själva hanterat? Om ja, exemplifiera? Sju grupper har kommenterat denna fråga. Följande har framförts: Detta är en väldigt vanlig ansökan till Skolidrottsförbundet. Plan för rekrytering och behålla ska alltid finnas. Ansökningar där de vill att man ska ta över skolans verksamhet. Ska vi göra det som står i kursplanen? SF har haft ärenden om resor för t ex teambuilding. Vissa har varit OK, men flera har varit för t ex dyra skidresor = avslagits. Har inte nått syftet. Föreningar verkar ha för stor övertro till detta i gemenskapsfrämjande projekt. Viktigt att utvärdera om det ger fler kvar i idrotten. Nej, eventuellt prova på-aktiviteter, som finns i de flesta idrotter. Ja, ansökningar från skolidrottsföreningar. Skol-IF ansöker ofta för prova på-aktiviteter för idrottsföreningar som besöker skol- IF = lyckat. 5. Behövs det någon ytterligare vägledning från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Tre grupper har kommenterat denna fråga. Följande önskemål har framförts:

10 Var går gränsen enligt RF? Förtydliga skol-if:s roll gentemot skolan/övriga SF. Hur hanterar vi skol-if och vad de har för syfte och mål. Är rekrytera kortsiktigt eller långsiktigt? Koppling skol-if Idrottslärare IF. Vad ingår i skolplanen?

11 Tveksamma projektansökningar Case 3 Ett SF har följande idé: Vid samtliga ansökningar ska ansvarig person i föreningen ta kontakt med förbundets handläggare innan ansökan beviljas. Detta för att skapa en kontakt mellan kansli och förening för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Därutöver ska alla Idrottslyft kompletteras med ett besök, för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, från antingen anställda, styrelseledamöter eller av dem utsedd person. För att detta ska möjliggöras ska alla ansökningar inkludera en besökskostnad på kr, som sedan kommer att utnyttjas för dessa besök. Dessa medel (2 000 kr) återfaktureras av förbundet, som sedan tar kostnaderna för de olika besöken. Ibland kan den faktiska kostnaden för ett besök uppgå till 200 kr och ibland till kr.

12 Tycker ni att aktuellt SF kan gå tillväga på följande sätt? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion:

13 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Tycker ni att aktuellt SF kan gå tillväga på följande sätt? Motivera ert svar. Nio grupper har svarat nej på denna fråga, två grupper ja och sex ställer sig tveksamma. Följande argument framförs: Nej Vi är överens om att kvalitetsförbättringar är positivt men att det borde kunna göras på andra sätt utan att röra föreningspotten, så nej. Ordinarie verksamhet för SF/SDF, medel från IL är IF:s pengar, omoraliskt att växla tillbaka föreningarnas pengar. Tycker att pengarna ska gå till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Administration ökar, SDF vill ta tillbaka pengar. Mer kostnadseffektivt att samla flera föreningar. Nej, men behovet verkar finnas så någon lösning bör komma till. Det är uppenbart på denna konferens att möjlighet till kunskapsutbyte SF-SDF-IF bör ges resurser. Tydligen räcker inte utvecklingsstödet. Borde tas från SF:ets förbundsstöd. Till finansieringssättet. Däremot är kontakt alltid positivt för att utreda eventuella oklarheter. Ja Beror på vilket typ av SF det är. Vad finns det för andra möjligheter? Det möjliggör tvingande konsultbesök. Tveksamt Väldigt tveksamt. Det borde vara frivilligt från föreningarnas sida. Fyra nej och en ja i gruppen. Förbundsåtgärd för att få in pengar. Vad innebär besöka? Vad innebär anställda/ledamot/utsedd person? Svårt att återfakturera till förbund står att IL-Förening ska gå till förening. Utvecklingsbidrag till denna satsning. Mindre förbundet anser att detta är ett bra förslag. Behov finns att ta dessa medel till att stötta utveckling i förening och dessa förbund. Små SF ja, stora SF nej Nej/eventuellt till större eller längre projekt. T ex över kr skulle kunna vara SDF:s uppdrag. RF:s kommentar: Detta ärende har bland annat diskuterats i Rådet för Idrottslyftet och RF har därefter återkopplat till berört förbund att det inte är OK att finansiera dessa insatser via föreningsstödet, utan att det är förbundets utvecklingsstöd som ska användas.

14 2. Ser ni att det finns några andra tänkbara tillvägagångssätt och/eller finansiella lösningar som bidrar till att motsvarande ändamål uppfylls? Om ja, vilka? Merparten av diskussionsgrupperna anger att utvecklingsstödet bör användas till detta. Några har utvecklat resonemanget om utvecklingsstöd och skriver följande: Vad skulle hända om vi satte en minimigräns för utvecklingsbidraget? T ex som gjordes för att vi skulle kunna genomföra analysen. Skulle de små SF:en kunna genomföra de aktiviteter som önskas Ta lite från alla stora så att de mindre kan få en vettig verksamhet. Fördelningen (utvecklingsstöd) från RF bör ta hänsyn till det mindre förbundet. Ett basbidrag skulle uppskattas. RF:s kommentar: Önskemålet om en minimigräns/ett basbidrag för utvecklingsstödet infördes I nuvarande fördelningsmodell tilldelas alla förbund ett grundbidrag på kr, resterande medel fördelas utifrån en särskild fördelningsnyckel. Tidigare fördelades alla medel enbart utifrån den procentuella andelen av ordinarie SF-stöd. Inför en eventuellt ny satsning får vi fundera över samtliga fördelningsprinciper. Några av diskussionsgrupperna föreslår också andra tillvägagångssätt, nämligen: Skypemöten. Nyttja SDF/SISU-konsulenter lokalt istället. Samspelet mellan SISU och SF måste utvecklas, detta kan vara ett sätt. SISU/DF är redan en fungerande instans för detta. Besök endast vid större, omfattande ansökningar. Kontakt innan ansökan uppmuntras. Använda utvecklingsmedlen till konferens eller liknande. Samarbeta med SISU. SISU kan i samverkan med DF bjuda in SF för att informera om IL till flera föreningar. Då blir det också ett ännu bättre erfarenhetsutbyte. En större långsiktigare plan med ett mer konkret och strategiskt innehåll!! En träff ger inget! 3. Kan ni dra några paralleller till case som ni själva hanterat? Om ja, exemplifiera? Sex grupper har kommenterat denna fråga, följande har framförts: Ja, det finns t ex återbetalning till SF, men då är det föreningens önskemål/val. Hockey > hockeykonsulenter, SISU-distrikt Badmintonens nyanställda föreningsutvecklare som samverkar med föreningar. Föreningar söker IL för att komma på centrala träffar. Sportis, idrottsfritids på DF och andra delar, fanns flera i flera SF, förbund och SISU. En liten annan fråga, men tangerar. En parallell kan göras med SISU/SF man återfakturerar det man gör inom sin egen organisation istället för att ta in kunskapen från annan organisation som kostar pengar, man använder egen kompetens.

15 4. Behövs det någon ytterligare vägledning från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Åtta grupper har kommenterat denna fråga. Av dessa önskar flera tydligare riktlinjer kring återfakturering av föreningsbidraget, är detta OK? En grupp tycker att den särskilda uppföljning som genomfördes tidigare var utmärkt och gärna får återuppstå.

16 Tveksamma projektansökningar Case 4 Det är vanligt att SF erbjuder sina föreningar olika paketlösningar. Ett förslag på paket ser ut så här: Vi erbjuder föreningar som har verksamhet i våra olika seniorserier att ansöka om kr. Pengarna kommer att användas för att öka bevakningen av våra seniorserier. Exakt hur bevakningen kommer att se ut ber vi att få återkomma till, men i stora drag handlar det om intervjuer av tränare och aktiva inför serien och inför matcher, några rader inför matcherna, tippning av serier, statistikuppdateringar och lite nedslag i vardagsträningen. Föreningar som har representation i serier på såväl dam- som herrsidan kan söka för båda verksamheterna. Projektet är på 1 år och kommer att utvärderas av förbundet och deltagande föreningar och förhoppningsvis bli permanentat. Praktiskt går det till så här: 1. Föreningen söker kr för deltagande i projektet. Detta görs i IdrottOnline. 2. Förbundet beviljar kr och pengarna sätts in på föreningens konto. 3. Samtidigt får föreningen en faktura från förbundet på motsvarande belopp. Förbundet hanterar sedan ersättningen till den person som ansvarar för bevakningen och redovisar via sin hemsida vilka föreningar som är med. Observera att det är frivilligt att deltaga. Vi hoppas att många föreningar ansluter och gör det möjligt att utöka bevakningen av våra seniorserier (där många ungdomar/unga vuxna upp till 25 år deltar) i avsikt att popularisera vår idrott och förhoppningsvis få fler att fortsätta.

17 Tycker ni att SF ska fortsätta att erbjuda detta paket? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion:

18 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Tycker ni att SF ska fortsätta att erbjuda detta paket? Motivera ert svar Samtliga 17 grupper svarade nej på denna fråga, med följande argument: Ligger inte inom ramen för IL Bidrar projektet till att utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott?! Idrottslyftet är till för barn och unga, inte vuxna. IL skall användas för stöd till barn- och ungdomsidrott. Svårt att se att detta projekt skulle gynna dessa intentioner? Ingår i ett förbunds verksamhet, föreningarna utför inget arbete. Vi anser inte att Idrottslyftet skall användas till detta. Om det vore en juniorserie eller specifik bevakning av de upp till 25 år, så kanske. Måste ingå i den ordinarie verksamheten. Ser inte kopplingen till ökad rekrytering. Intressant projekt, men ryms inte inom Idrottslyftet. Seniorserie? Hur säkra att det går till ungdomar? Projektet ska permanentas! > inte via Idrottslyftet, så var ska medlen tas i fortsättningen? Inte relevant för IL:s mål (seniorserier) Ordinarie verksamhet, seniorserier och fel målgrupp. Det är en bra tanke men pengarna bör inte tas från föreningspotten. Ingår i SF:s uppdrag. 2. Ser ni att det finns några andra tänkbara tillvägagångssätt och/eller finansiella lösningar som bidrar till att motsvarande ändamål uppfylls? Om ja, vilka? Fyra grupper har angivit att förbundets utvecklingsstöd kan användas till detta. Då många tycker att detta tillhör ordinarie verksamhet anser flera grupper att förbundet måste prioritera och finansiera satsningen på annan väg, förslag som framförts är: Sponsorer/arbeta med PR Högre serieavgift Högre licensavgift Andra förslag som framförts för att förbundets syfte ska uppnås är: Föreningarna genomgår medieutbildning lokalt. Hur skriver jag? Hur ska rapport gå till? Skapa en handlingsplan inom den egna idrotten Lägg ut bevakningsansvaret på arrangören. 3. Kan ni dra några paralleller till case som ni själva hanterat? Om ja, exemplifiera? Tre grupper har kommenterat denna fråga och noterat följande: Söker stöd för att sälja biljetter i samband med matcher. Paketlösningar Standardiserade paket med återfaktureringar finns, men för andra saker.

19 4. Behövs det någon ytterligare vägledning från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Fyra grupper har kommenterat denna fråga och önskar vägledning från RF kring föjlande: Spel & tippning. (Kontakta gärna RF och utveckla resonemanget!) Riktlinjer om internfakturering behövs Hur ska man bedöma marknadsaktiviteter (läs rekrytering) inom ramen för IL? (Kontakta gärna RF och utveckla resonemanget!)

20 Tveksamma projektansökningar Case 5 Ett SF har fått in en ansökan som är utformad så här: Bakgrund Vår nuvarande träningsutrustning är ej tillräcklig samt gammal och sliten. Syfte Förnya träningsutrustningen så att alla kan använda den under träning utan hinder. Mål Förnya och fler utrustningar Genomförande Köpa utrustningen så fort som möjligt Ekonomi/budget kr för köp av ny träningsutrustning Uppföljning/utvärdering Uppföljning och utvärdering efter inköp

21 Hur skulle ni hantera denna ansökan? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion: Under detta diskussionspass fick deltagarna välja om de diskuterade case 5 eller om de pratade om ett eget case, därför genomfördes inte någon ny röstning efter diskussionen.

22 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Hur skulle ni hantera denna ansökan (godkänna, begära komplettering, avslå)? Motivera ert svar Alla grupper skulle ha begärt komplettering. En av dessa grupper skulle eventuellt ha avslagit ansökan beroende på SF/DF:s inriktning. En del grupper skulle ha begärt komplettering av samtliga punkter i ansökan, andra hade riktat in sig på specifika frågor. Några svarsexempel får illustrerar gruppernas olika funderingar: Begär komplettering Målgrupp? Vilken utrustning? Behålla utövare? Rekrytera utövare? Begär komplettering innan beslut. Diskutera om egen finanseringsdel för föreningen. Ordinarie verksamhet att tillhandahålla utrustning och material. Avskrivningsmöjlighet. Komplettering Hur är ansökan (och användning) kopplat till barn/ungdomsverksamhet? Vilken utrustning avses? Begär komplettering, observera att komplettera kan vara ett telefonsamtal som resulterar i en intern anteckning då vissa har svårt att uttrycka sig i skrift + att det bara blir mer administration. När det kommer till utrustning kan vissa avslå på grund av att det står förnya. 2. Hur upplever ni generellt kvalitén på de ansökningar ni får in? Merparten av grupperna tycker att kvalitén är varierande, ett par anger att den är OK, ett par säger att den har blivit bättre med åren och en grupp upplever att den är dalande. Nedan exemplifieras detta med några av de kommentarer som lämnats: Dalande och bristfällig, man lär sig att läsa mellan raderna. Väldigt varierande! Generellt får vi ofta be dem utveckla den ekonomiska kalkylen, antal deltagare, antal tillfällen. Underhållande! Den varierande kvalitén på ansökningar är den genomgående tråden. OK, några är fortfarande i en inlärningsfas där flertalet behöver kompletteras. Blandat, man får de som efterfrågas och vissa SF gör kompletterande bilagor. Bra (utbildning och info om hur ansökan skall göras har lämnats.) Väldigt blandat! Det kan se ut som i exemplet (case 5), vilket är ganska vanligt. Blandat, men kom ihåg att de är ideella. Har blivit bättre med tiden. Många är nonchalanta, testar att söka, vet at DF ändå tar kontakt. Sista-minuten-ansökningar. 3. Har ni några knep för att få in tydliga och genomarbetade ansökningar? Tolv grupper har kommenterat denna fråga och kommit med följande förslag: Tydligare riktlinjer från SF om hur ansökan kan/ska se ut.

23 Checklistor och lathundar på hemsidan. Be om kompletteringar om ni är osäkra. Personliga kontakter med föreningen. Skapa paket/övergripande projekt från förbundet. Utbilda föreningen, gärna face to face på t ex möten. Dialog innan, via telefon och/eller e-post. Rätt utformade mallar Orientering har krav på kartläggning för att få genomtänkta och genomarbetade ansökningar. Anläggningsansökningar träffa SISU-konsulent i förväg som hjälper till att tvätta ansökan. Skrivarverkstad vid träffar gå igenom hur man gör och vad som krävs. Transparens gör att föreningar blir bättre på att söka/förklara/motivera. Tidig kontakt med förening. Gärna fysiskt möte då det ibland kan vara svårt för förening att specificera i ansökan. (Syfte, mål, tillvägagångssätt). Använd gärna lokal stödorganisation (t ex SISU). 4. Behövs det någon ytterligare vägledning/stöd från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Tre grupper har inkommit med önskemål, enligt nedan: Öppna IL-modulen för ansvariga på SF att ändra/skriva egna kategorier. Systemet är otydligt för föreningar om ansökan ska till SF eller DF. Bra att man kan se föreningens alla ansökningar. Mer pengar till SF och DF för stöd. Förtydliga egeninsatserna. Gör ansökningsblanketten tydligare och likaså återrapporten, så att de fyller i rutorna (statistiken). Mycket missförstånd om deltagartillfällen.

24 Tveksamma projektansökningar Eget case anteckningar Det verkar som att samtliga grupper valde att diskutera case 5. Har inte fått in något underlag där ett eget case finns beskrivet. Beskriv caset: Hur tycker ni runt bordet att caset ska hanteras? Behövs det någon ytterligare vägledning/stöd från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt?

Tveksamma projektansökningar

Tveksamma projektansökningar Tveksamma projektansökningar Idrottslyftets syfte Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva i ditt

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan

Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan Idrottslyftet 2013 En guide i hur man gör en ansökan Till att börja med Logga in på föreningens sida i IdrottOnline Klubb (mer information hittar ni på www.idrottonline.se). Du kommer till första sidan

Läs mer

Idrottslyftet år 2 samt år 3

Idrottslyftet år 2 samt år 3 Örebro 2009-04-16 Till Distriktets föreningar Idrottslyftet år 2 samt år 3 Idrottslyftet År 2 Observera att År 2 går ut den 30 juni 2009, vilket innebär att de erhållna medlen för Idrottslyftet År 2 inte

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

IDROTTSLYFTET 2016 ANSÖKNINGSGUIDE

IDROTTSLYFTET 2016 ANSÖKNINGSGUIDE IDROTTSLYFTET 2016 ANSÖKNINGSGUIDE TILL ATT BÖRJA MED Logga in på föreningens sida i IdrottOnline Klubb (mer information hittar ni på www.idrottonline.se). Du kommer till första sidan genom att klicka

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2016 till projekt: Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2016 till projekt: Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2016 till projekt: Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras

Läs mer

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 1 av 8 Idrottslyftet 2013 - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 2 av 8 Ett Idrottslyft med föreningen i fokus Vi står inför ett uppdrag i Idrottslyftet som till stora delar är nytt, sker på nya sätt

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Uppföljning och utvärdering Idrottslyftet

Uppföljning och utvärdering Idrottslyftet Uppföljning och utvärdering Idrottslyftet Jonnie Nordensky - Riksidrottsförbundet Olov Wolf-Watz - Strategirådet Sofia Pettersson - Ramböll Dagens pass RF:s uppföljning av Idrottslyftet Vad görs och varför

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Idrottslyftet 2016-2019 Idrottslyftet 2016 2019 Inledning/Bakgrund Riksidrottsstyrelsen (RS) beslutade i augusti 2014 att ta fram ett förslag till nya riktlinjer för Idrottslyftet. Arbetet med att forma

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET 2013-2015 UTVÄRDERING AV IL 2013-2015 1 APRIL 2014

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET 2013-2015 UTVÄRDERING AV IL 2013-2015 1 APRIL 2014 UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET 2013-2015 AGENDA Om Rambölls uppdrag Om iakttagelser från nulägesanalysen Om vårt pågående nedslag Frågor och funderingar RMC HAR FÅTT I UPPDRAG ATT UTVÄRDERA IDROTTSLYFTET

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Administration Upplägg lördag 13.30-15.30 PowerPoint: Allmän information om IdrottOnline De administrativa funktionerna: - Medlemsregistret - LOK-närvaro

Läs mer

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2013-12-20 Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrottslyftets ABC... 3 Arkivering... 3 Försäkrings-

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

DISTRIKTSIDROTTSFORUM. Malmö den 3 okt

DISTRIKTSIDROTTSFORUM. Malmö den 3 okt DISTRIKTSIDROTTSFORUM Malmö den 3 okt PROGRAM 09:00 Inledning Beslut från Riksidrottsmötet 2015 Verksamhetsinriktning 2016-17 Fika Lunch Fika Verksamhetsinriktning 2016-17 forts. Delaktighet i föreningslivet

Läs mer

Idrottslyftet. En guide i hur man gör en ansökan

Idrottslyftet. En guide i hur man gör en ansökan Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan Till att börja med Logga in på föreningens sida i IdrottOnline Klubb (mer information hittar ni på www.idrottonline.se). Du kommer till första sidan genom

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF

Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF VM 2015 kan ge stora effekter på verksamheten VM kommer synliggöra Amerikansk fotboll i Sverige vilket ger flera möjligheter. Ta chansen - det är inte ofta

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Ett sammanfattande citat från fotboll

Ett sammanfattande citat från fotboll Idrottslyftet 2013 Ett sammanfattande citat från fotboll Efter att i dagarna tagit in goda exempel från alla distrikt för att framöver åka ut och göra reportage så är jag oerhört imponerad av allt bra

Läs mer

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET. Under år har föreningar från ovan nämnda SF dels intervjuats och dels gjorts enkätundersökning.

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET. Under år har föreningar från ovan nämnda SF dels intervjuats och dels gjorts enkätundersökning. UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET Lärosäte: Högskolan i halmstad SF: Tyngdlyftning, Styrkelyft, Ridsport samt Gymnastik Under år 2009-2010 har föreningar från ovan nämnda SF dels intervjuats och dels gjorts

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten

Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten - Rekrytering av barn och ungdomar till föreningsverksamhet (DF) - Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer (DF)

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Dans i Skolan och på Fritids Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Projektets olika uppdrag... 3 3 Uppdragsbeskrivning till föreningarna... 3 4 Uppdragsbeskrivning till Dansledare

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar!

Den moderna föreningen engagerar! Den moderna föreningen engagerar! Ekonomi, antal medlemmar, var i landet finns de, storstad/landsbygd, åldersstrukturer osv. Hur ser er medelförening ut? Vilka variationer finns? Föreningsmiljön dit vi

Läs mer

Dokumentation IL-träff oktober 2014

Dokumentation IL-träff oktober 2014 Dokumentation IL-träff oktober 2014 Vad idag främjar att IL stärker barn- och ungdomsverksamheten? Subventionera Utbildning Utveckling av idrotten Våga att pröva nytt Kommersiell konkurrens Tilltalande

Läs mer

IDROTTSLYFTET 2017 ANSÖKNINGSGUIDE

IDROTTSLYFTET 2017 ANSÖKNINGSGUIDE IDROTTSLYFTET 2017 ANSÖKNINGSGUIDE Kom igång Logga in på föreningens sida i IdrottOnline klubb. Du kommer till första sidan genom att klicka på fliken Idrottsmedel längst upp på sidan. Fliken Äldre Idrottslyftet

Läs mer

Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2015-09-03 Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Ansvar och avgränsningar... 4 Arkivering...

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2

Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2 Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2 Bakgrund Regeringen har gett idrotten 1 miljard kr på 4 år. Pengarna ska användas inom följande fem områden. Öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka

Läs mer

IdrottOnline Klubb Idrottslyftet

IdrottOnline Klubb Idrottslyftet Uppdaterad 2015-09-04 Idrottslyftet Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildning 3 Specialidrottsförbundens (SF) och distriktsförbundens sidor (DF) 3 Information 3 Manualer 3 Operativsystem

Läs mer

IdrottOnline klubb - Sök Idrottslyftet 100708. Sök Idrottslyftet

IdrottOnline klubb - Sök Idrottslyftet 100708. Sök Idrottslyftet Sök Idrottslyftet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras på webbverktyget EPiServer,

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8: Introducera fler barn till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8 Svenska Skolidrottsförbundet: Se till fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan Motionärens

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. IHF DAGEN 23 JANUARI 2012 IDROTTSLYFTET EN UTVÄRDERING För utveckling

Läs mer

Idrottslyftet Utvecklingsplan

Idrottslyftet Utvecklingsplan Idrottslyftet 2016 2019 Utvecklingsplan SF: Utvecklingsplan Idrottslyftet Syfte och mål Syftet med Idrottslyftet 2016 2019 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 25 år väljer att

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

IdrottOnline Klubb Idrottslyftet

IdrottOnline Klubb Idrottslyftet Uppdaterad 2012-10-05 Sök Idrottslyft IdrottOnline Klubb Idrottslyftet 2012-10-05 Sida 1 av 13 Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildning 3 Specialidrottsförbundens (SF) och distriktsförbundens sidor

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Nya bidragsmodellen för SF-stödet

Nya bidragsmodellen för SF-stödet Nya bidragsmodellen för SF-stödet Inledning Vid RF-stämman 2011 beslutades att godkänna en ny bidragsmodell för SF-stödet som gäller för fördelningen av SF-stödet från och med 2012. Bidragsmodellen omfattar

Läs mer

Idrottslyftet Projektstöd Idrottslig verksamhetsutveckling MÅL: VIA: VIKTIGT:

Idrottslyftet Projektstöd Idrottslig verksamhetsutveckling MÅL: VIA: VIKTIGT: Idrottslyftet 2016 Projektstöd Idrottslig verksamhetsutveckling MÅL: - Att rekrytera nya och behålla barn och ungdomar till/inom idrottsföreningen VIA: - Skolsamverkansprojekt (med plan för hur intresserade

Läs mer

3. När kommer det att vara möjligt? Till sommaren? Vi måste gemensamt se över vad som vill göras, därefter kan vi göra en tidsplan.

3. När kommer det att vara möjligt? Till sommaren? Vi måste gemensamt se över vad som vill göras, därefter kan vi göra en tidsplan. FRÅGOR & SVAR IdrottOnline IOL januari 2012 1. Vi har en hemsida och administrationssystem som kräver lite underhåll och är anpassat till våra behov. Det gör att vi inte ser något behov av att ha något

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002 och den 1-2 december 2003) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

IDROTTSLYFTET

IDROTTSLYFTET IDROTTSLYFTET 2017-2019 2 BAKGRUND Uppdrag från Riksidrottsförbundet att skapa en utvecklingsplan för Idrottslyftet 2017-2019 Syfte Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Av: Johan Johansson Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/142.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 Förord Förbundsmötet 2004 antog programmet Fäktningen inför framtiden efter en bred remissverksamhet

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

Utskriftvänlig Manual för alla områden

Utskriftvänlig Manual för alla områden Utskriftvänlig Manual för alla områden Manual till ansökan för "Idrottsskola" Har er förening funderingar på att starta en Idrottsskola? Då kan vi inom ramen för Idrottslyftet Verksamhetsutveckling erbjuda

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan. 13:7 Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar : att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan. 1 Kap Allmänna bestämmelser för Studieförbundet SISU Ändamål/verksamhetsidé Verksamhetsidé

Läs mer

111 Förenings- stödet! 1

111 Förenings- stödet! 1 111 Förenings- stödet! 1 222 Reviderad 2013-09-11 Innehåll: Inledning 3 Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 4 Utbildningsstöd 6 Idrottslyftet- Allmänt 9 Idrottslyftet Rekrytera barn och ungdomar 10 Idrottslyftet

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ingrid Holström Katarina Håkansson Datum 2016-06-07 Diarienummer UBN-2016-2494 Utbildningsnämnden Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan Förslag till

Läs mer

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas.

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas. Utbildningsfond Fondens avsikt Syftet för fonden är att främja utbildning för MHF-Ungdoms medlemmar genom bidrag till utbildningskostnader. Utbildningen ska i detta fall vara till gagn för organisationen

Läs mer

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen?

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Vad är jämställdhet? Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män vad gäller; makt och inflytande ekonomiskt oberoende arbete, utbildning

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2016 tips och råd om ansökningar! Idrottslyftet är en fantasisk möjlighet för alla studentidrottsföreningar att sätta utveckla

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

Insamling av uppgifter om Idrottslyftet SF år 4

Insamling av uppgifter om Idrottslyftet SF år 4 Insamling av uppgifter om Idrottslyftet SF år 4 RF ålägger årligen SF att inhämta uppgifter från föreningar som beviljats medel från Idrottslyftet och vars projekt slutförts under året. Rapportbladet kommer

Läs mer

Kort summering av videokonferens 3 den 23 maj 2013 med fokus på Idrottslyftet

Kort summering av videokonferens 3 den 23 maj 2013 med fokus på Idrottslyftet Kort summering av videokonferens 3 den 23 maj 2013 med fokus på Idrottslyftet Videokonferensens syfte Delge information och uppdatering av SISU:s nya inriktning av Idrottslyftet Vissa på exempel från verkligheten

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

Informationsträff om. Idrottslyftet VÄLKOMMEN!

Informationsträff om. Idrottslyftet VÄLKOMMEN! Informationsträff om Idrottslyftet 2016 2019 VÄLKOMMEN! Kartläggning och analys av SF s verksamhet för barn och unga 7 25 år inom ramen för Idrottslyftet. Ska utmynna i en utvecklingsplan som ska vägleda

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Riktlinjer för RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

Riktlinjer för RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer Riktlinjer för RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer Övergripande riktlinjer 1. Bidrag kan sökas av till RF anslutna idrottsföreningar. Satsningar kan ske mellan flera idrottsföreningar och/eller

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003, den 3 oktober 2006 och den 11 december

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2016-2018 2018 2017 2016 2015 2012 2013 2014 FOKUS KORPEN 2018 MEDLEMMAR GEMENSKAP ENKELT DELTAGARE KRÅNGLIGT GLÄDJE 2015 2016 2017 ALLA ÄR VÄLKOMNA T Y D L I

Läs mer

Hänvisning. IdrottOnline är ett enkelt och gratis webbverktyg som från och med den 15 augusti 2009 skall användas för att söka LOK-stöd.

Hänvisning. IdrottOnline är ett enkelt och gratis webbverktyg som från och med den 15 augusti 2009 skall användas för att söka LOK-stöd. Sida 1 / 6 Policy gällande: Bidrag och stöd Policy nr: P105 Datum: 2009-05-05 Version: 1 Hänvisning Styrelsebeslut (datum): 2009-05-05 Ersätter Policy nr: Allmänt möte (datum): Skapad av: Kerstin Karlsson

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer