Tveksamma projektansökningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tveksamma projektansökningar"

Transkript

1 Tveksamma projektansökningar Case 1 Ett DF har fått in en ansökan som är utformad så här: Syfte Syftet med projektet är att jämföra idrotterna X och Y och jämföra hur förening A och B rekryterar barn och ungdomar. Tanken är att utbyta kunskap och idéer bland ungdomar, tränare, styrelseledamöter och organisationsledare från båda föreningarna och hitta nya rön som förbättrar rekryteringen av barn och ungdomar i varje idrott. Mål Målet med projektet är att ungdomar, tränare, styrelseledamöter och organisationsledare från båda klubbarna träffas och utbyter kunskap och erfarenhet från varsin idrott aktiva från förening A och 15 aktiva från förening B i åldern år träffas minst två gånger och testar den idrott de inte utövar tränare från båda föreningarna träffas minst 2 gånger - 10 styrelseledamöter med ideella uppdrag träffas minst en gång. - 2 organisationsledare träffas regelbundet för att genomföra projektet Ekonomi/budget Utrustning för idrott X Utrustning för idrott Y Träffar med styrelseledamöter och tränare (mat och konferens): Ledararvode (prova på och projektledning): Transport och reseersättning Administration, dokumentation, tryckeri kr kr kr kr kr kr Totalt kr, varav kr söks från DF kr ( kr/förening) beräknar föreningarna att de kommer att få från SISU Idrottsutbildarna, som fortsättningsarbete inom ramen för Idrotten vill.

2 Tycker ni att DF ska bevilja denna ansökan? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion:

3 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Tycker ni att DF ska bevilja denna ansökan? Motivera ert svar Åtta grupper har svarat delvis på denna fråga, sex grupper nej och tre grupper vacklar mellan delvis och nej. Följande argument framförs: Delvis Mycket medel för enbart 2 träffar. Vi stryker utrustning och arvode. Vi sänker kostnaden för administration och vi behåller/beviljar styrelsekonferens och transport. Tanken kan vara god. Frågetecken kring kostnader. Nej inte en komplett ansökan, vi vill veta mer! För både delvis och nej gäller att det kan vara en idé, men ansökan känns inte färdig. Idén är bra. En test av den andra idrotten för ungdomarna är lite. Inte bevilja för utrustning. Vi behöver kompletterande uppgifter. För att testa de olika idrotterna. Svårt att göra bedömning när vi inte vet allt. Behöver mera information/detaljer Vi stöttar prova på och projektledning. Nej Ansökan faller inte inom ramen för IL. Ingen rekrytering. Vi är överens om att detta luktar som en ansökan med syfte att få medel till ordinarie verksamhet. Vi anser inte att detta är inom ramen för nyrekrytering. Skattning och analys kan göras/ansökas hos SISU. (Möjligen bevilja träffarna för erfarenhetsutbytet.) De når inga nya, de är redan frälsta Genomförandet och aktiviteter hänger inte ihop med syftet. Delvis/Nej Bra tanke, men nu är det lite att rekrytera från varandra. Bättre hade varit om de tillsammans hade gått ut för att rekrytera helt nya. Eventuellt hade en komplettering önskats, t ex totalt antal tillfällen samt utveckling av själva träffarna. En i gruppen tycker nej och övriga fyra delvis. Dialog om innehåll och bidragsstorlek bör föras. Det är ett rekryteringsprojekt som på lång sikt kan vara positivt för såväl dessa som andra föreningar. Även om det inte i nuläget ger fler utövare inom idrottsrörelsen, så ökar antalet aktiviteter och föreningarna påbörjar ett tankesätt och en process. Vill att de arbetar fram en rekryteringsplan/handlingsplan. RF:s kommentar: RF anser att det här en ansökan som inte ska prioriteras av DF. Om föreningarna genomför planerat utbyte och hittar strategier som de vill testa för att rekrytera nya medlemmar kan det däremot bli aktuellt för DF att stödja verksamheten.

4 2. Har ni några andra tankar kring hur föreningen kan/bör finansiera sin satsning? (T ex annan del inom Idrottslyftet, ansökning till annan bidragsgivare, egna medel) De idéer som framkom var följande: Att söka stöd från annat håll har föreslagits av 10 grupper. Tänkbara aktörer att söka stöd hos skulle kunna vara SF, SISU Idrottsutbildarna, kommun och Allmänna arvsfonden. Fyra grupper lyfter fram egenfinansiering. Därutöver framkommer följande förslag för att minska kostnaderna i satsningen: Använd sociala medier för att slippa tryckkostnader, utrustning bör redan finnas hos IF, SISU-konsulenter kan bidra i arbetet. 3. Vad tycker ni om de poster föreningen lyfter i sin budget, är de rimliga? Merparten av diskussionsgrupperna tycker att utrustningskostnaderna är för höga. En grupp menar samtidigt att det kan vara beroende av vilken idrott det gäller. Många tycker också att ledararvodet är högt. En grupp nämner också att overheadkostnaderna är stora i förhållande till aktivitet. Vidare saknar några grupper en egenfinansiering. För att kunna göra en bättre bedömning önskar flera att kostnaderna specificeras. Andra kommentarer som framförts är: Skulle inte deltagarna kunna ta del av varandras utrustning? Ekonomi/budget går inte ihop med syfte och mål. Ansökan ser ut som en förklädd ansökan för att köpa material. 4. Kan ni dra några paralleller till case som ni själva hanterat? Om ja, exemplifiera? Nio grupper har kommenterat denna fråga. Följande har framförts: Ja, det kan vi! Vi har tipsat om att låna utrustning, de måste ju även ha egen utrustning. I andra projekt har vi strukit kostnader. Nej, inte förutom de ansökningar som i all hast skrivs ihop med syfte att få pengar till verksamheten. Ja, satsningar som påminner om varandra, men där sökt belopp kan variera väldigt mycket (t ex kr eller kr). Mer i det löpande normala DF -arbetet. Kommer hela tiden. Ja, men oftast inom samma idrott. Vi tror att de även sökt från SF. Någon har sett det i form av ansökningar, som inte har långsiktigt värde. Ja, både kring utrustning och arvode.

5 5. Behövs det någon ytterligare vägledning från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Fyra grupper har framfört specifika önskemål. Tre av dessa handlar om hur man ska se på och hantera arvodering/anställning/ersättning. Det fjärde önskemålet handlar om ett förtydligande av regelverket, så att projektet söks hos rätt instans. RF:s kommentar: Vi kommer under våren att gå igenom samtliga önskemål som inkommit på dessa frågor och diskutera oss fram till huruvida en gemensam regel är nödvändig och bör uttryckas i Idrottslyftets ABC eller om det ska vara upp till varje förbund att avgöra. Återkom gärna med ytterligare inspel. Detta kommer bland annat att diskuteras nästa gång Rådet för Idrottslyftet har möte (13 maj).

6 Tveksamma projektansökningar Case 2 Ett DF har fått in en ansökan som är utformad så här: Bakgrund Skolidrottsförening i samarbete med skolan organiserar aktiviteter som annars inte skulle bli av. För sådana aktiviteter söker man bidrag från Idrottslyftet. Syfte Erbjuda elever på skolan mindre vanliga aktiviteter och locka fler ungdomar (åk 7 9) till idrottsutövande. Satsningen bygger på följande fyra områden: 1) Skidresor, 2) Friluftsliv, 3) Pröva på, 4) Friskvård flickor. Mål - Erbjuda flera idrottsliga aktiviteter för flera elever. - Erbjuda mindre vanliga aktiviteter. - Genom aktiviteter vill vi öka kunskap och göra elever säkrare och tryggare att vistas i idrottslig miljö och i naturen. Ekonomi/budget Material Administration Skidresor åk 8 Skidresor åk 9 Friluftsliv (Ol, natur, hajk, kanot) Pröva på Friskvård flickor Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr

7 Tycker ni att DF ska bevilja denna ansökan? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion:

8 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Tycker ni att DF ska bevilja denna ansökan? Motivera ert svar Sju grupper har svarat nej på denna fråga, fyra grupper delvis och fyra grupper vacklar mellan delvis och nej. En grupp har svarat att de inte vet. Följande argument framförs: Nej Nej, som ansökan ser ut nu. Kanske om den hade kompletterats med att man har för avsikt att samarbete med t ex skidförening och kanotförening etc. Svårt att se hur detta projekt på sikt ska locka fler till föreningslivet. Det finns för många frågetecken. Hur ska det här leva vidare i föreningen eller hos deltagarna? Varför finns inga andra IF med som är experter på respektive prova på idrott? Hur tjänar skol-if på detta? Det behövs komplettering: Syftet är gott, men dåligt underbyggt/planerat, ett antal frågor/tips bör ges till IF och de bör få specificera vad som är prova på. Samarbete med skolan gör att det blir otydligt om insatserna täcker skolans ansvar. När genomförs aktiviteterna, lördag eller skoltid? Ingår i skolans ordinarie verksamhet. I den ursprungliga utformningen = nej. Vi skulle kunna tänka oss att ge dem en mindre summa ( kr) och att de då för tydliggöra vilka aktiviteter de ska genomföra. Inte i nuvarande form. Om samverkan med idrottsföreningar kan projektet delvis godkännas. Delvis Prova på + friluftsliv = OK Gillar tanken, men vissa saker kostar för mycket (t ex skidresan). Hade hellre sett att man provat olika, lite udda idrotter. Pröva på och friluftsliv. Måste dock kolla med skolan vad pröva på innebär. Till friluftsliv och friskvård. Delvis/nej En i gruppen svara delvis, övriga fyra nej. Kopplingen till skol-if är för liten. Skidor + friluftsliv ligger på skolans ansvar. Vad menas med friskvård för tjejer? Saknar motivering. Nej, delvis det som är prova på och friskvård (flickor) kan beviljas, men hur har de tänkt? Den är inte detaljerad för att kunna ta ett bra beslut. Saknar föreningssamverkan. Majoriteten tycker nej, några tycker delvis. Ingen fortsatt verksamhet verkar kunna erbjudas. Mycket ligger i skolans uppdrag. Nej, möjligen prova på, men detta behöver förtydligas, så det sedan är IF som kan genomföra och ta emot de aktiva i sina IF. Dessa ungdomar slutar snart i skolan och försvinner från skol-if.

9 Vet ej Svårt att säga utan att veta mer. Sker det på eller utanför skoltid? Komplettera budget med intäkter. Varifrån kommer prova på-kostnaderna? 2. Har ni några andra tankar kring hur föreningen kan/bör finansiera sin satsning? (T ex annan del inom Idrottslyftet, ansökning till annan bidragsgivare, egna medel) Åtta av grupperna tycker att skolan behöver ta ett större ansvar och vara med och finansiera satsningen. Fyra grupper ser att SF skulle kunna bidra. Tre grupper föreslår utökat samarbete med andra organisationer och föreningar. Ett par grupper föreslår egenfinansiering, vilket skulle kunna ske genom deltagaravgifter. För att kunna genomföra aktiviteterna föreslår två grupper att man gemensamt arbetar för/samlar till denna satsning, t ex genom försäljning eller annat evenemang. 3. Vad tycker ni om de poster föreningen lyfter i sin budget, är de rimliga? Cirka hälften av grupperna lyfter fram att de tycker att kostnaderna känns höga och en grupp funderar på om det kan vara förtäckta arvoden till exempelvis idrottslärarlöner. Fem grupper lyfter också fram att de tycker att kostnaderna behöver specificeras bättre. Sex grupper skulle helt säga nej till skidresor och en grupp till kostnaderna för friluftsliv. Medel till prova på anger fyra grupper att de skulle vara beredda att bevilja, en grupp anger friluftsliv. 4. Kan ni dra några paralleller till case som ni själva hanterat? Om ja, exemplifiera? Sju grupper har kommenterat denna fråga. Följande har framförts: Detta är en väldigt vanlig ansökan till Skolidrottsförbundet. Plan för rekrytering och behålla ska alltid finnas. Ansökningar där de vill att man ska ta över skolans verksamhet. Ska vi göra det som står i kursplanen? SF har haft ärenden om resor för t ex teambuilding. Vissa har varit OK, men flera har varit för t ex dyra skidresor = avslagits. Har inte nått syftet. Föreningar verkar ha för stor övertro till detta i gemenskapsfrämjande projekt. Viktigt att utvärdera om det ger fler kvar i idrotten. Nej, eventuellt prova på-aktiviteter, som finns i de flesta idrotter. Ja, ansökningar från skolidrottsföreningar. Skol-IF ansöker ofta för prova på-aktiviteter för idrottsföreningar som besöker skol- IF = lyckat. 5. Behövs det någon ytterligare vägledning från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Tre grupper har kommenterat denna fråga. Följande önskemål har framförts:

10 Var går gränsen enligt RF? Förtydliga skol-if:s roll gentemot skolan/övriga SF. Hur hanterar vi skol-if och vad de har för syfte och mål. Är rekrytera kortsiktigt eller långsiktigt? Koppling skol-if Idrottslärare IF. Vad ingår i skolplanen?

11 Tveksamma projektansökningar Case 3 Ett SF har följande idé: Vid samtliga ansökningar ska ansvarig person i föreningen ta kontakt med förbundets handläggare innan ansökan beviljas. Detta för att skapa en kontakt mellan kansli och förening för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Därutöver ska alla Idrottslyft kompletteras med ett besök, för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, från antingen anställda, styrelseledamöter eller av dem utsedd person. För att detta ska möjliggöras ska alla ansökningar inkludera en besökskostnad på kr, som sedan kommer att utnyttjas för dessa besök. Dessa medel (2 000 kr) återfaktureras av förbundet, som sedan tar kostnaderna för de olika besöken. Ibland kan den faktiska kostnaden för ett besök uppgå till 200 kr och ibland till kr.

12 Tycker ni att aktuellt SF kan gå tillväga på följande sätt? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion:

13 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Tycker ni att aktuellt SF kan gå tillväga på följande sätt? Motivera ert svar. Nio grupper har svarat nej på denna fråga, två grupper ja och sex ställer sig tveksamma. Följande argument framförs: Nej Vi är överens om att kvalitetsförbättringar är positivt men att det borde kunna göras på andra sätt utan att röra föreningspotten, så nej. Ordinarie verksamhet för SF/SDF, medel från IL är IF:s pengar, omoraliskt att växla tillbaka föreningarnas pengar. Tycker att pengarna ska gå till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Administration ökar, SDF vill ta tillbaka pengar. Mer kostnadseffektivt att samla flera föreningar. Nej, men behovet verkar finnas så någon lösning bör komma till. Det är uppenbart på denna konferens att möjlighet till kunskapsutbyte SF-SDF-IF bör ges resurser. Tydligen räcker inte utvecklingsstödet. Borde tas från SF:ets förbundsstöd. Till finansieringssättet. Däremot är kontakt alltid positivt för att utreda eventuella oklarheter. Ja Beror på vilket typ av SF det är. Vad finns det för andra möjligheter? Det möjliggör tvingande konsultbesök. Tveksamt Väldigt tveksamt. Det borde vara frivilligt från föreningarnas sida. Fyra nej och en ja i gruppen. Förbundsåtgärd för att få in pengar. Vad innebär besöka? Vad innebär anställda/ledamot/utsedd person? Svårt att återfakturera till förbund står att IL-Förening ska gå till förening. Utvecklingsbidrag till denna satsning. Mindre förbundet anser att detta är ett bra förslag. Behov finns att ta dessa medel till att stötta utveckling i förening och dessa förbund. Små SF ja, stora SF nej Nej/eventuellt till större eller längre projekt. T ex över kr skulle kunna vara SDF:s uppdrag. RF:s kommentar: Detta ärende har bland annat diskuterats i Rådet för Idrottslyftet och RF har därefter återkopplat till berört förbund att det inte är OK att finansiera dessa insatser via föreningsstödet, utan att det är förbundets utvecklingsstöd som ska användas.

14 2. Ser ni att det finns några andra tänkbara tillvägagångssätt och/eller finansiella lösningar som bidrar till att motsvarande ändamål uppfylls? Om ja, vilka? Merparten av diskussionsgrupperna anger att utvecklingsstödet bör användas till detta. Några har utvecklat resonemanget om utvecklingsstöd och skriver följande: Vad skulle hända om vi satte en minimigräns för utvecklingsbidraget? T ex som gjordes för att vi skulle kunna genomföra analysen. Skulle de små SF:en kunna genomföra de aktiviteter som önskas Ta lite från alla stora så att de mindre kan få en vettig verksamhet. Fördelningen (utvecklingsstöd) från RF bör ta hänsyn till det mindre förbundet. Ett basbidrag skulle uppskattas. RF:s kommentar: Önskemålet om en minimigräns/ett basbidrag för utvecklingsstödet infördes I nuvarande fördelningsmodell tilldelas alla förbund ett grundbidrag på kr, resterande medel fördelas utifrån en särskild fördelningsnyckel. Tidigare fördelades alla medel enbart utifrån den procentuella andelen av ordinarie SF-stöd. Inför en eventuellt ny satsning får vi fundera över samtliga fördelningsprinciper. Några av diskussionsgrupperna föreslår också andra tillvägagångssätt, nämligen: Skypemöten. Nyttja SDF/SISU-konsulenter lokalt istället. Samspelet mellan SISU och SF måste utvecklas, detta kan vara ett sätt. SISU/DF är redan en fungerande instans för detta. Besök endast vid större, omfattande ansökningar. Kontakt innan ansökan uppmuntras. Använda utvecklingsmedlen till konferens eller liknande. Samarbeta med SISU. SISU kan i samverkan med DF bjuda in SF för att informera om IL till flera föreningar. Då blir det också ett ännu bättre erfarenhetsutbyte. En större långsiktigare plan med ett mer konkret och strategiskt innehåll!! En träff ger inget! 3. Kan ni dra några paralleller till case som ni själva hanterat? Om ja, exemplifiera? Sex grupper har kommenterat denna fråga, följande har framförts: Ja, det finns t ex återbetalning till SF, men då är det föreningens önskemål/val. Hockey > hockeykonsulenter, SISU-distrikt Badmintonens nyanställda föreningsutvecklare som samverkar med föreningar. Föreningar söker IL för att komma på centrala träffar. Sportis, idrottsfritids på DF och andra delar, fanns flera i flera SF, förbund och SISU. En liten annan fråga, men tangerar. En parallell kan göras med SISU/SF man återfakturerar det man gör inom sin egen organisation istället för att ta in kunskapen från annan organisation som kostar pengar, man använder egen kompetens.

15 4. Behövs det någon ytterligare vägledning från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Åtta grupper har kommenterat denna fråga. Av dessa önskar flera tydligare riktlinjer kring återfakturering av föreningsbidraget, är detta OK? En grupp tycker att den särskilda uppföljning som genomfördes tidigare var utmärkt och gärna får återuppstå.

16 Tveksamma projektansökningar Case 4 Det är vanligt att SF erbjuder sina föreningar olika paketlösningar. Ett förslag på paket ser ut så här: Vi erbjuder föreningar som har verksamhet i våra olika seniorserier att ansöka om kr. Pengarna kommer att användas för att öka bevakningen av våra seniorserier. Exakt hur bevakningen kommer att se ut ber vi att få återkomma till, men i stora drag handlar det om intervjuer av tränare och aktiva inför serien och inför matcher, några rader inför matcherna, tippning av serier, statistikuppdateringar och lite nedslag i vardagsträningen. Föreningar som har representation i serier på såväl dam- som herrsidan kan söka för båda verksamheterna. Projektet är på 1 år och kommer att utvärderas av förbundet och deltagande föreningar och förhoppningsvis bli permanentat. Praktiskt går det till så här: 1. Föreningen söker kr för deltagande i projektet. Detta görs i IdrottOnline. 2. Förbundet beviljar kr och pengarna sätts in på föreningens konto. 3. Samtidigt får föreningen en faktura från förbundet på motsvarande belopp. Förbundet hanterar sedan ersättningen till den person som ansvarar för bevakningen och redovisar via sin hemsida vilka föreningar som är med. Observera att det är frivilligt att deltaga. Vi hoppas att många föreningar ansluter och gör det möjligt att utöka bevakningen av våra seniorserier (där många ungdomar/unga vuxna upp till 25 år deltar) i avsikt att popularisera vår idrott och förhoppningsvis få fler att fortsätta.

17 Tycker ni att SF ska fortsätta att erbjuda detta paket? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion:

18 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Tycker ni att SF ska fortsätta att erbjuda detta paket? Motivera ert svar Samtliga 17 grupper svarade nej på denna fråga, med följande argument: Ligger inte inom ramen för IL Bidrar projektet till att utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott?! Idrottslyftet är till för barn och unga, inte vuxna. IL skall användas för stöd till barn- och ungdomsidrott. Svårt att se att detta projekt skulle gynna dessa intentioner? Ingår i ett förbunds verksamhet, föreningarna utför inget arbete. Vi anser inte att Idrottslyftet skall användas till detta. Om det vore en juniorserie eller specifik bevakning av de upp till 25 år, så kanske. Måste ingå i den ordinarie verksamheten. Ser inte kopplingen till ökad rekrytering. Intressant projekt, men ryms inte inom Idrottslyftet. Seniorserie? Hur säkra att det går till ungdomar? Projektet ska permanentas! > inte via Idrottslyftet, så var ska medlen tas i fortsättningen? Inte relevant för IL:s mål (seniorserier) Ordinarie verksamhet, seniorserier och fel målgrupp. Det är en bra tanke men pengarna bör inte tas från föreningspotten. Ingår i SF:s uppdrag. 2. Ser ni att det finns några andra tänkbara tillvägagångssätt och/eller finansiella lösningar som bidrar till att motsvarande ändamål uppfylls? Om ja, vilka? Fyra grupper har angivit att förbundets utvecklingsstöd kan användas till detta. Då många tycker att detta tillhör ordinarie verksamhet anser flera grupper att förbundet måste prioritera och finansiera satsningen på annan väg, förslag som framförts är: Sponsorer/arbeta med PR Högre serieavgift Högre licensavgift Andra förslag som framförts för att förbundets syfte ska uppnås är: Föreningarna genomgår medieutbildning lokalt. Hur skriver jag? Hur ska rapport gå till? Skapa en handlingsplan inom den egna idrotten Lägg ut bevakningsansvaret på arrangören. 3. Kan ni dra några paralleller till case som ni själva hanterat? Om ja, exemplifiera? Tre grupper har kommenterat denna fråga och noterat följande: Söker stöd för att sälja biljetter i samband med matcher. Paketlösningar Standardiserade paket med återfaktureringar finns, men för andra saker.

19 4. Behövs det någon ytterligare vägledning från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Fyra grupper har kommenterat denna fråga och önskar vägledning från RF kring föjlande: Spel & tippning. (Kontakta gärna RF och utveckla resonemanget!) Riktlinjer om internfakturering behövs Hur ska man bedöma marknadsaktiviteter (läs rekrytering) inom ramen för IL? (Kontakta gärna RF och utveckla resonemanget!)

20 Tveksamma projektansökningar Case 5 Ett SF har fått in en ansökan som är utformad så här: Bakgrund Vår nuvarande träningsutrustning är ej tillräcklig samt gammal och sliten. Syfte Förnya träningsutrustningen så att alla kan använda den under träning utan hinder. Mål Förnya och fler utrustningar Genomförande Köpa utrustningen så fort som möjligt Ekonomi/budget kr för köp av ny träningsutrustning Uppföljning/utvärdering Uppföljning och utvärdering efter inköp

21 Hur skulle ni hantera denna ansökan? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion: Under detta diskussionspass fick deltagarna välja om de diskuterade case 5 eller om de pratade om ett eget case, därför genomfördes inte någon ny röstning efter diskussionen.

22 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Hur skulle ni hantera denna ansökan (godkänna, begära komplettering, avslå)? Motivera ert svar Alla grupper skulle ha begärt komplettering. En av dessa grupper skulle eventuellt ha avslagit ansökan beroende på SF/DF:s inriktning. En del grupper skulle ha begärt komplettering av samtliga punkter i ansökan, andra hade riktat in sig på specifika frågor. Några svarsexempel får illustrerar gruppernas olika funderingar: Begär komplettering Målgrupp? Vilken utrustning? Behålla utövare? Rekrytera utövare? Begär komplettering innan beslut. Diskutera om egen finanseringsdel för föreningen. Ordinarie verksamhet att tillhandahålla utrustning och material. Avskrivningsmöjlighet. Komplettering Hur är ansökan (och användning) kopplat till barn/ungdomsverksamhet? Vilken utrustning avses? Begär komplettering, observera att komplettera kan vara ett telefonsamtal som resulterar i en intern anteckning då vissa har svårt att uttrycka sig i skrift + att det bara blir mer administration. När det kommer till utrustning kan vissa avslå på grund av att det står förnya. 2. Hur upplever ni generellt kvalitén på de ansökningar ni får in? Merparten av grupperna tycker att kvalitén är varierande, ett par anger att den är OK, ett par säger att den har blivit bättre med åren och en grupp upplever att den är dalande. Nedan exemplifieras detta med några av de kommentarer som lämnats: Dalande och bristfällig, man lär sig att läsa mellan raderna. Väldigt varierande! Generellt får vi ofta be dem utveckla den ekonomiska kalkylen, antal deltagare, antal tillfällen. Underhållande! Den varierande kvalitén på ansökningar är den genomgående tråden. OK, några är fortfarande i en inlärningsfas där flertalet behöver kompletteras. Blandat, man får de som efterfrågas och vissa SF gör kompletterande bilagor. Bra (utbildning och info om hur ansökan skall göras har lämnats.) Väldigt blandat! Det kan se ut som i exemplet (case 5), vilket är ganska vanligt. Blandat, men kom ihåg att de är ideella. Har blivit bättre med tiden. Många är nonchalanta, testar att söka, vet at DF ändå tar kontakt. Sista-minuten-ansökningar. 3. Har ni några knep för att få in tydliga och genomarbetade ansökningar? Tolv grupper har kommenterat denna fråga och kommit med följande förslag: Tydligare riktlinjer från SF om hur ansökan kan/ska se ut.

23 Checklistor och lathundar på hemsidan. Be om kompletteringar om ni är osäkra. Personliga kontakter med föreningen. Skapa paket/övergripande projekt från förbundet. Utbilda föreningen, gärna face to face på t ex möten. Dialog innan, via telefon och/eller e-post. Rätt utformade mallar Orientering har krav på kartläggning för att få genomtänkta och genomarbetade ansökningar. Anläggningsansökningar träffa SISU-konsulent i förväg som hjälper till att tvätta ansökan. Skrivarverkstad vid träffar gå igenom hur man gör och vad som krävs. Transparens gör att föreningar blir bättre på att söka/förklara/motivera. Tidig kontakt med förening. Gärna fysiskt möte då det ibland kan vara svårt för förening att specificera i ansökan. (Syfte, mål, tillvägagångssätt). Använd gärna lokal stödorganisation (t ex SISU). 4. Behövs det någon ytterligare vägledning/stöd från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Tre grupper har inkommit med önskemål, enligt nedan: Öppna IL-modulen för ansvariga på SF att ändra/skriva egna kategorier. Systemet är otydligt för föreningar om ansökan ska till SF eller DF. Bra att man kan se föreningens alla ansökningar. Mer pengar till SF och DF för stöd. Förtydliga egeninsatserna. Gör ansökningsblanketten tydligare och likaså återrapporten, så att de fyller i rutorna (statistiken). Mycket missförstånd om deltagartillfällen.

24 Tveksamma projektansökningar Eget case anteckningar Det verkar som att samtliga grupper valde att diskutera case 5. Har inte fått in något underlag där ett eget case finns beskrivet. Beskriv caset: Hur tycker ni runt bordet att caset ska hanteras? Behövs det någon ytterligare vägledning/stöd från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt?

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva i ditt

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2013-12-20 Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrottslyftets ABC... 3 Arkivering... 3 Försäkrings-

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Administration Upplägg lördag 13.30-15.30 PowerPoint: Allmän information om IdrottOnline De administrativa funktionerna: - Medlemsregistret - LOK-närvaro

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Nya bidragsmodellen för SF-stödet

Nya bidragsmodellen för SF-stödet Nya bidragsmodellen för SF-stödet Inledning Vid RF-stämman 2011 beslutades att godkänna en ny bidragsmodell för SF-stödet som gäller för fördelningen av SF-stödet från och med 2012. Bidragsmodellen omfattar

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2015-09-03 Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Ansvar och avgränsningar... 4 Arkivering...

Läs mer

Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten

Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten - Rekrytering av barn och ungdomar till föreningsverksamhet (DF) - Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer (DF)

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation.

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas.

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas. Utbildningsfond Fondens avsikt Syftet för fonden är att främja utbildning för MHF-Ungdoms medlemmar genom bidrag till utbildningskostnader. Utbildningen ska i detta fall vara till gagn för organisationen

Läs mer

LOK stöd. Hur? Vad? Varför?

LOK stöd. Hur? Vad? Varför? Klubbstöd LOK stöd Hur? Vad? Varför? Nya begrepp Ledarstöd - ersätter sammankomstbidraget - När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr). - Om aktiviteten leds av två eller flera

Läs mer

Träff med regionskonsulenter 10-11/5 Stockholm

Träff med regionskonsulenter 10-11/5 Stockholm Träff med regionskonsulenter 10-11/5 Stockholm Bert-Åke, Stefan, Yvonne, Carl, Eva, Magdalena (Maja, Allan och Sanna). Demokratiprojektet ur erfarenheter från fadderprojektet En fortsättning på Fadderprojektet.

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. IHF DAGEN 23 JANUARI 2012 IDROTTSLYFTET EN UTVÄRDERING För utveckling

Läs mer

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi.

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. Medlemsregister Hemsida LOK-stöd Idrottslyftet Utbildningsmodulen

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

Kort summering av videokonferens 3 den 23 maj 2013 med fokus på Idrottslyftet

Kort summering av videokonferens 3 den 23 maj 2013 med fokus på Idrottslyftet Kort summering av videokonferens 3 den 23 maj 2013 med fokus på Idrottslyftet Videokonferensens syfte Delge information och uppdatering av SISU:s nya inriktning av Idrottslyftet Vissa på exempel från verkligheten

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015 Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015 Idrottslyftet 2015 Den del av Idrottslyftet som administreras genom SJF kommer under 2015 att användas till satsningar eller projekt hos judoklubbar där syftet

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Domarens exemplar

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Domarens exemplar IdrottOnline Ambassadörsutbildning Övningar: Domarens exemplar Övningar i grupper om tre I grupper tre om tre ska ni öva er i ett antal givna situationer. Det finns en mall att följa i diskussionen och

Läs mer

Välkommen till IT-dagen

Välkommen till IT-dagen Välkommen till IT-dagen mer tid för idrott Lena Engström, RS Ordförande i IT-rådet Dagens program 9:30-10:00 Fika 10:00-10:30 Inledning 10:30-11:10 IdrottOnline och dess möjligheter 11:20-12:00 Seminarier/workshop

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

3. När kommer det att vara möjligt? Till sommaren? Vi måste gemensamt se över vad som vill göras, därefter kan vi göra en tidsplan.

3. När kommer det att vara möjligt? Till sommaren? Vi måste gemensamt se över vad som vill göras, därefter kan vi göra en tidsplan. FRÅGOR & SVAR IdrottOnline IOL januari 2012 1. Vi har en hemsida och administrationssystem som kräver lite underhåll och är anpassat till våra behov. Det gör att vi inte ser något behov av att ha något

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Rapport Utredning regionala stödfunktioner

Rapport Utredning regionala stödfunktioner Rapport Utredning regionala stödfunktioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning IdrottOnline Ambassadörsutbildning Innehåll Ambassadör... 3 1 Inledning... 4 1.1 Nuläge... 4 1.1.1 Ansvarsfrågan... 4 1.2 Önskat läge... 4 1.2.1 Ansvarsfrågan... 4 2 Utbildningsmål... 5 3 Process - Mer

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Att bifalla till stadgeändringar enligt nedan: Att tillämpa den nya ordningen vid förbundsmötet 2013. 2 kap Förbundsmöte 6

Läs mer

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014 Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014 Idrottslyftet 2014 Vi inom SJF vill åstadkomma åtgärder/satsningar hos klubbar för att skapa en ännu mera uppåtgående och positiv utveckling av vår idrott. Medlemstrenden

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO Syfte Att åter göra vattenpolo till en etablerad idrott i Sverige genom att flytta fokus och resurser från landslagsverksamhet till breddutveckling. Bakgrund och

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/142.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

manual interbook FÖRENINGAR

manual interbook FÖRENINGAR manual interbook FÖRENINGAR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Föreningsregistret på Botkyrka kommuns hemsida 1.2 Kontaktuppgifter till personer i föreningen 1.3 Huvudanvändare och underanvändare 2.

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011

Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011 Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011 Område: Medlemsservice: SOFTs och orienteringens finansiering Beskrivning av nuläget: Finansiering av SOFT-kansliets, distriktens och föreningarnas verksamheter

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

Innehållsförteckning. www.schack.se 1

Innehållsförteckning. www.schack.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Bakgrund och information... 2 När söks vad?... 3 Fadderbidrag... 4 Nyetableringsstöd... 5 Aktivitetsstöd... 6 Medlemsbidrag... 7 Projektbidrag... 8 www.schack.se

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna KUN 2014-02-11 Enhetsnamn Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Ärendebeskrivning

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer