Tveksamma projektansökningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tveksamma projektansökningar"

Transkript

1 Tveksamma projektansökningar Case 1 Ett DF har fått in en ansökan som är utformad så här: Syfte Syftet med projektet är att jämföra idrotterna X och Y och jämföra hur förening A och B rekryterar barn och ungdomar. Tanken är att utbyta kunskap och idéer bland ungdomar, tränare, styrelseledamöter och organisationsledare från båda föreningarna och hitta nya rön som förbättrar rekryteringen av barn och ungdomar i varje idrott. Mål Målet med projektet är att ungdomar, tränare, styrelseledamöter och organisationsledare från båda klubbarna träffas och utbyter kunskap och erfarenhet från varsin idrott aktiva från förening A och 15 aktiva från förening B i åldern år träffas minst två gånger och testar den idrott de inte utövar tränare från båda föreningarna träffas minst 2 gånger - 10 styrelseledamöter med ideella uppdrag träffas minst en gång. - 2 organisationsledare träffas regelbundet för att genomföra projektet Ekonomi/budget Utrustning för idrott X Utrustning för idrott Y Träffar med styrelseledamöter och tränare (mat och konferens): Ledararvode (prova på och projektledning): Transport och reseersättning Administration, dokumentation, tryckeri kr kr kr kr kr kr Totalt kr, varav kr söks från DF kr ( kr/förening) beräknar föreningarna att de kommer att få från SISU Idrottsutbildarna, som fortsättningsarbete inom ramen för Idrotten vill.

2 Tycker ni att DF ska bevilja denna ansökan? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion:

3 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Tycker ni att DF ska bevilja denna ansökan? Motivera ert svar Åtta grupper har svarat delvis på denna fråga, sex grupper nej och tre grupper vacklar mellan delvis och nej. Följande argument framförs: Delvis Mycket medel för enbart 2 träffar. Vi stryker utrustning och arvode. Vi sänker kostnaden för administration och vi behåller/beviljar styrelsekonferens och transport. Tanken kan vara god. Frågetecken kring kostnader. Nej inte en komplett ansökan, vi vill veta mer! För både delvis och nej gäller att det kan vara en idé, men ansökan känns inte färdig. Idén är bra. En test av den andra idrotten för ungdomarna är lite. Inte bevilja för utrustning. Vi behöver kompletterande uppgifter. För att testa de olika idrotterna. Svårt att göra bedömning när vi inte vet allt. Behöver mera information/detaljer Vi stöttar prova på och projektledning. Nej Ansökan faller inte inom ramen för IL. Ingen rekrytering. Vi är överens om att detta luktar som en ansökan med syfte att få medel till ordinarie verksamhet. Vi anser inte att detta är inom ramen för nyrekrytering. Skattning och analys kan göras/ansökas hos SISU. (Möjligen bevilja träffarna för erfarenhetsutbytet.) De når inga nya, de är redan frälsta Genomförandet och aktiviteter hänger inte ihop med syftet. Delvis/Nej Bra tanke, men nu är det lite att rekrytera från varandra. Bättre hade varit om de tillsammans hade gått ut för att rekrytera helt nya. Eventuellt hade en komplettering önskats, t ex totalt antal tillfällen samt utveckling av själva träffarna. En i gruppen tycker nej och övriga fyra delvis. Dialog om innehåll och bidragsstorlek bör föras. Det är ett rekryteringsprojekt som på lång sikt kan vara positivt för såväl dessa som andra föreningar. Även om det inte i nuläget ger fler utövare inom idrottsrörelsen, så ökar antalet aktiviteter och föreningarna påbörjar ett tankesätt och en process. Vill att de arbetar fram en rekryteringsplan/handlingsplan. RF:s kommentar: RF anser att det här en ansökan som inte ska prioriteras av DF. Om föreningarna genomför planerat utbyte och hittar strategier som de vill testa för att rekrytera nya medlemmar kan det däremot bli aktuellt för DF att stödja verksamheten.

4 2. Har ni några andra tankar kring hur föreningen kan/bör finansiera sin satsning? (T ex annan del inom Idrottslyftet, ansökning till annan bidragsgivare, egna medel) De idéer som framkom var följande: Att söka stöd från annat håll har föreslagits av 10 grupper. Tänkbara aktörer att söka stöd hos skulle kunna vara SF, SISU Idrottsutbildarna, kommun och Allmänna arvsfonden. Fyra grupper lyfter fram egenfinansiering. Därutöver framkommer följande förslag för att minska kostnaderna i satsningen: Använd sociala medier för att slippa tryckkostnader, utrustning bör redan finnas hos IF, SISU-konsulenter kan bidra i arbetet. 3. Vad tycker ni om de poster föreningen lyfter i sin budget, är de rimliga? Merparten av diskussionsgrupperna tycker att utrustningskostnaderna är för höga. En grupp menar samtidigt att det kan vara beroende av vilken idrott det gäller. Många tycker också att ledararvodet är högt. En grupp nämner också att overheadkostnaderna är stora i förhållande till aktivitet. Vidare saknar några grupper en egenfinansiering. För att kunna göra en bättre bedömning önskar flera att kostnaderna specificeras. Andra kommentarer som framförts är: Skulle inte deltagarna kunna ta del av varandras utrustning? Ekonomi/budget går inte ihop med syfte och mål. Ansökan ser ut som en förklädd ansökan för att köpa material. 4. Kan ni dra några paralleller till case som ni själva hanterat? Om ja, exemplifiera? Nio grupper har kommenterat denna fråga. Följande har framförts: Ja, det kan vi! Vi har tipsat om att låna utrustning, de måste ju även ha egen utrustning. I andra projekt har vi strukit kostnader. Nej, inte förutom de ansökningar som i all hast skrivs ihop med syfte att få pengar till verksamheten. Ja, satsningar som påminner om varandra, men där sökt belopp kan variera väldigt mycket (t ex kr eller kr). Mer i det löpande normala DF -arbetet. Kommer hela tiden. Ja, men oftast inom samma idrott. Vi tror att de även sökt från SF. Någon har sett det i form av ansökningar, som inte har långsiktigt värde. Ja, både kring utrustning och arvode.

5 5. Behövs det någon ytterligare vägledning från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Fyra grupper har framfört specifika önskemål. Tre av dessa handlar om hur man ska se på och hantera arvodering/anställning/ersättning. Det fjärde önskemålet handlar om ett förtydligande av regelverket, så att projektet söks hos rätt instans. RF:s kommentar: Vi kommer under våren att gå igenom samtliga önskemål som inkommit på dessa frågor och diskutera oss fram till huruvida en gemensam regel är nödvändig och bör uttryckas i Idrottslyftets ABC eller om det ska vara upp till varje förbund att avgöra. Återkom gärna med ytterligare inspel. Detta kommer bland annat att diskuteras nästa gång Rådet för Idrottslyftet har möte (13 maj).

6 Tveksamma projektansökningar Case 2 Ett DF har fått in en ansökan som är utformad så här: Bakgrund Skolidrottsförening i samarbete med skolan organiserar aktiviteter som annars inte skulle bli av. För sådana aktiviteter söker man bidrag från Idrottslyftet. Syfte Erbjuda elever på skolan mindre vanliga aktiviteter och locka fler ungdomar (åk 7 9) till idrottsutövande. Satsningen bygger på följande fyra områden: 1) Skidresor, 2) Friluftsliv, 3) Pröva på, 4) Friskvård flickor. Mål - Erbjuda flera idrottsliga aktiviteter för flera elever. - Erbjuda mindre vanliga aktiviteter. - Genom aktiviteter vill vi öka kunskap och göra elever säkrare och tryggare att vistas i idrottslig miljö och i naturen. Ekonomi/budget Material Administration Skidresor åk 8 Skidresor åk 9 Friluftsliv (Ol, natur, hajk, kanot) Pröva på Friskvård flickor Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr

7 Tycker ni att DF ska bevilja denna ansökan? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion:

8 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Tycker ni att DF ska bevilja denna ansökan? Motivera ert svar Sju grupper har svarat nej på denna fråga, fyra grupper delvis och fyra grupper vacklar mellan delvis och nej. En grupp har svarat att de inte vet. Följande argument framförs: Nej Nej, som ansökan ser ut nu. Kanske om den hade kompletterats med att man har för avsikt att samarbete med t ex skidförening och kanotförening etc. Svårt att se hur detta projekt på sikt ska locka fler till föreningslivet. Det finns för många frågetecken. Hur ska det här leva vidare i föreningen eller hos deltagarna? Varför finns inga andra IF med som är experter på respektive prova på idrott? Hur tjänar skol-if på detta? Det behövs komplettering: Syftet är gott, men dåligt underbyggt/planerat, ett antal frågor/tips bör ges till IF och de bör få specificera vad som är prova på. Samarbete med skolan gör att det blir otydligt om insatserna täcker skolans ansvar. När genomförs aktiviteterna, lördag eller skoltid? Ingår i skolans ordinarie verksamhet. I den ursprungliga utformningen = nej. Vi skulle kunna tänka oss att ge dem en mindre summa ( kr) och att de då för tydliggöra vilka aktiviteter de ska genomföra. Inte i nuvarande form. Om samverkan med idrottsföreningar kan projektet delvis godkännas. Delvis Prova på + friluftsliv = OK Gillar tanken, men vissa saker kostar för mycket (t ex skidresan). Hade hellre sett att man provat olika, lite udda idrotter. Pröva på och friluftsliv. Måste dock kolla med skolan vad pröva på innebär. Till friluftsliv och friskvård. Delvis/nej En i gruppen svara delvis, övriga fyra nej. Kopplingen till skol-if är för liten. Skidor + friluftsliv ligger på skolans ansvar. Vad menas med friskvård för tjejer? Saknar motivering. Nej, delvis det som är prova på och friskvård (flickor) kan beviljas, men hur har de tänkt? Den är inte detaljerad för att kunna ta ett bra beslut. Saknar föreningssamverkan. Majoriteten tycker nej, några tycker delvis. Ingen fortsatt verksamhet verkar kunna erbjudas. Mycket ligger i skolans uppdrag. Nej, möjligen prova på, men detta behöver förtydligas, så det sedan är IF som kan genomföra och ta emot de aktiva i sina IF. Dessa ungdomar slutar snart i skolan och försvinner från skol-if.

9 Vet ej Svårt att säga utan att veta mer. Sker det på eller utanför skoltid? Komplettera budget med intäkter. Varifrån kommer prova på-kostnaderna? 2. Har ni några andra tankar kring hur föreningen kan/bör finansiera sin satsning? (T ex annan del inom Idrottslyftet, ansökning till annan bidragsgivare, egna medel) Åtta av grupperna tycker att skolan behöver ta ett större ansvar och vara med och finansiera satsningen. Fyra grupper ser att SF skulle kunna bidra. Tre grupper föreslår utökat samarbete med andra organisationer och föreningar. Ett par grupper föreslår egenfinansiering, vilket skulle kunna ske genom deltagaravgifter. För att kunna genomföra aktiviteterna föreslår två grupper att man gemensamt arbetar för/samlar till denna satsning, t ex genom försäljning eller annat evenemang. 3. Vad tycker ni om de poster föreningen lyfter i sin budget, är de rimliga? Cirka hälften av grupperna lyfter fram att de tycker att kostnaderna känns höga och en grupp funderar på om det kan vara förtäckta arvoden till exempelvis idrottslärarlöner. Fem grupper lyfter också fram att de tycker att kostnaderna behöver specificeras bättre. Sex grupper skulle helt säga nej till skidresor och en grupp till kostnaderna för friluftsliv. Medel till prova på anger fyra grupper att de skulle vara beredda att bevilja, en grupp anger friluftsliv. 4. Kan ni dra några paralleller till case som ni själva hanterat? Om ja, exemplifiera? Sju grupper har kommenterat denna fråga. Följande har framförts: Detta är en väldigt vanlig ansökan till Skolidrottsförbundet. Plan för rekrytering och behålla ska alltid finnas. Ansökningar där de vill att man ska ta över skolans verksamhet. Ska vi göra det som står i kursplanen? SF har haft ärenden om resor för t ex teambuilding. Vissa har varit OK, men flera har varit för t ex dyra skidresor = avslagits. Har inte nått syftet. Föreningar verkar ha för stor övertro till detta i gemenskapsfrämjande projekt. Viktigt att utvärdera om det ger fler kvar i idrotten. Nej, eventuellt prova på-aktiviteter, som finns i de flesta idrotter. Ja, ansökningar från skolidrottsföreningar. Skol-IF ansöker ofta för prova på-aktiviteter för idrottsföreningar som besöker skol- IF = lyckat. 5. Behövs det någon ytterligare vägledning från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Tre grupper har kommenterat denna fråga. Följande önskemål har framförts:

10 Var går gränsen enligt RF? Förtydliga skol-if:s roll gentemot skolan/övriga SF. Hur hanterar vi skol-if och vad de har för syfte och mål. Är rekrytera kortsiktigt eller långsiktigt? Koppling skol-if Idrottslärare IF. Vad ingår i skolplanen?

11 Tveksamma projektansökningar Case 3 Ett SF har följande idé: Vid samtliga ansökningar ska ansvarig person i föreningen ta kontakt med förbundets handläggare innan ansökan beviljas. Detta för att skapa en kontakt mellan kansli och förening för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Därutöver ska alla Idrottslyft kompletteras med ett besök, för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, från antingen anställda, styrelseledamöter eller av dem utsedd person. För att detta ska möjliggöras ska alla ansökningar inkludera en besökskostnad på kr, som sedan kommer att utnyttjas för dessa besök. Dessa medel (2 000 kr) återfaktureras av förbundet, som sedan tar kostnaderna för de olika besöken. Ibland kan den faktiska kostnaden för ett besök uppgå till 200 kr och ibland till kr.

12 Tycker ni att aktuellt SF kan gå tillväga på följande sätt? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion:

13 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Tycker ni att aktuellt SF kan gå tillväga på följande sätt? Motivera ert svar. Nio grupper har svarat nej på denna fråga, två grupper ja och sex ställer sig tveksamma. Följande argument framförs: Nej Vi är överens om att kvalitetsförbättringar är positivt men att det borde kunna göras på andra sätt utan att röra föreningspotten, så nej. Ordinarie verksamhet för SF/SDF, medel från IL är IF:s pengar, omoraliskt att växla tillbaka föreningarnas pengar. Tycker att pengarna ska gå till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Administration ökar, SDF vill ta tillbaka pengar. Mer kostnadseffektivt att samla flera föreningar. Nej, men behovet verkar finnas så någon lösning bör komma till. Det är uppenbart på denna konferens att möjlighet till kunskapsutbyte SF-SDF-IF bör ges resurser. Tydligen räcker inte utvecklingsstödet. Borde tas från SF:ets förbundsstöd. Till finansieringssättet. Däremot är kontakt alltid positivt för att utreda eventuella oklarheter. Ja Beror på vilket typ av SF det är. Vad finns det för andra möjligheter? Det möjliggör tvingande konsultbesök. Tveksamt Väldigt tveksamt. Det borde vara frivilligt från föreningarnas sida. Fyra nej och en ja i gruppen. Förbundsåtgärd för att få in pengar. Vad innebär besöka? Vad innebär anställda/ledamot/utsedd person? Svårt att återfakturera till förbund står att IL-Förening ska gå till förening. Utvecklingsbidrag till denna satsning. Mindre förbundet anser att detta är ett bra förslag. Behov finns att ta dessa medel till att stötta utveckling i förening och dessa förbund. Små SF ja, stora SF nej Nej/eventuellt till större eller längre projekt. T ex över kr skulle kunna vara SDF:s uppdrag. RF:s kommentar: Detta ärende har bland annat diskuterats i Rådet för Idrottslyftet och RF har därefter återkopplat till berört förbund att det inte är OK att finansiera dessa insatser via föreningsstödet, utan att det är förbundets utvecklingsstöd som ska användas.

14 2. Ser ni att det finns några andra tänkbara tillvägagångssätt och/eller finansiella lösningar som bidrar till att motsvarande ändamål uppfylls? Om ja, vilka? Merparten av diskussionsgrupperna anger att utvecklingsstödet bör användas till detta. Några har utvecklat resonemanget om utvecklingsstöd och skriver följande: Vad skulle hända om vi satte en minimigräns för utvecklingsbidraget? T ex som gjordes för att vi skulle kunna genomföra analysen. Skulle de små SF:en kunna genomföra de aktiviteter som önskas Ta lite från alla stora så att de mindre kan få en vettig verksamhet. Fördelningen (utvecklingsstöd) från RF bör ta hänsyn till det mindre förbundet. Ett basbidrag skulle uppskattas. RF:s kommentar: Önskemålet om en minimigräns/ett basbidrag för utvecklingsstödet infördes I nuvarande fördelningsmodell tilldelas alla förbund ett grundbidrag på kr, resterande medel fördelas utifrån en särskild fördelningsnyckel. Tidigare fördelades alla medel enbart utifrån den procentuella andelen av ordinarie SF-stöd. Inför en eventuellt ny satsning får vi fundera över samtliga fördelningsprinciper. Några av diskussionsgrupperna föreslår också andra tillvägagångssätt, nämligen: Skypemöten. Nyttja SDF/SISU-konsulenter lokalt istället. Samspelet mellan SISU och SF måste utvecklas, detta kan vara ett sätt. SISU/DF är redan en fungerande instans för detta. Besök endast vid större, omfattande ansökningar. Kontakt innan ansökan uppmuntras. Använda utvecklingsmedlen till konferens eller liknande. Samarbeta med SISU. SISU kan i samverkan med DF bjuda in SF för att informera om IL till flera föreningar. Då blir det också ett ännu bättre erfarenhetsutbyte. En större långsiktigare plan med ett mer konkret och strategiskt innehåll!! En träff ger inget! 3. Kan ni dra några paralleller till case som ni själva hanterat? Om ja, exemplifiera? Sex grupper har kommenterat denna fråga, följande har framförts: Ja, det finns t ex återbetalning till SF, men då är det föreningens önskemål/val. Hockey > hockeykonsulenter, SISU-distrikt Badmintonens nyanställda föreningsutvecklare som samverkar med föreningar. Föreningar söker IL för att komma på centrala träffar. Sportis, idrottsfritids på DF och andra delar, fanns flera i flera SF, förbund och SISU. En liten annan fråga, men tangerar. En parallell kan göras med SISU/SF man återfakturerar det man gör inom sin egen organisation istället för att ta in kunskapen från annan organisation som kostar pengar, man använder egen kompetens.

15 4. Behövs det någon ytterligare vägledning från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Åtta grupper har kommenterat denna fråga. Av dessa önskar flera tydligare riktlinjer kring återfakturering av föreningsbidraget, är detta OK? En grupp tycker att den särskilda uppföljning som genomfördes tidigare var utmärkt och gärna får återuppstå.

16 Tveksamma projektansökningar Case 4 Det är vanligt att SF erbjuder sina föreningar olika paketlösningar. Ett förslag på paket ser ut så här: Vi erbjuder föreningar som har verksamhet i våra olika seniorserier att ansöka om kr. Pengarna kommer att användas för att öka bevakningen av våra seniorserier. Exakt hur bevakningen kommer att se ut ber vi att få återkomma till, men i stora drag handlar det om intervjuer av tränare och aktiva inför serien och inför matcher, några rader inför matcherna, tippning av serier, statistikuppdateringar och lite nedslag i vardagsträningen. Föreningar som har representation i serier på såväl dam- som herrsidan kan söka för båda verksamheterna. Projektet är på 1 år och kommer att utvärderas av förbundet och deltagande föreningar och förhoppningsvis bli permanentat. Praktiskt går det till så här: 1. Föreningen söker kr för deltagande i projektet. Detta görs i IdrottOnline. 2. Förbundet beviljar kr och pengarna sätts in på föreningens konto. 3. Samtidigt får föreningen en faktura från förbundet på motsvarande belopp. Förbundet hanterar sedan ersättningen till den person som ansvarar för bevakningen och redovisar via sin hemsida vilka föreningar som är med. Observera att det är frivilligt att deltaga. Vi hoppas att många föreningar ansluter och gör det möjligt att utöka bevakningen av våra seniorserier (där många ungdomar/unga vuxna upp till 25 år deltar) i avsikt att popularisera vår idrott och förhoppningsvis få fler att fortsätta.

17 Tycker ni att SF ska fortsätta att erbjuda detta paket? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion:

18 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Tycker ni att SF ska fortsätta att erbjuda detta paket? Motivera ert svar Samtliga 17 grupper svarade nej på denna fråga, med följande argument: Ligger inte inom ramen för IL Bidrar projektet till att utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott?! Idrottslyftet är till för barn och unga, inte vuxna. IL skall användas för stöd till barn- och ungdomsidrott. Svårt att se att detta projekt skulle gynna dessa intentioner? Ingår i ett förbunds verksamhet, föreningarna utför inget arbete. Vi anser inte att Idrottslyftet skall användas till detta. Om det vore en juniorserie eller specifik bevakning av de upp till 25 år, så kanske. Måste ingå i den ordinarie verksamheten. Ser inte kopplingen till ökad rekrytering. Intressant projekt, men ryms inte inom Idrottslyftet. Seniorserie? Hur säkra att det går till ungdomar? Projektet ska permanentas! > inte via Idrottslyftet, så var ska medlen tas i fortsättningen? Inte relevant för IL:s mål (seniorserier) Ordinarie verksamhet, seniorserier och fel målgrupp. Det är en bra tanke men pengarna bör inte tas från föreningspotten. Ingår i SF:s uppdrag. 2. Ser ni att det finns några andra tänkbara tillvägagångssätt och/eller finansiella lösningar som bidrar till att motsvarande ändamål uppfylls? Om ja, vilka? Fyra grupper har angivit att förbundets utvecklingsstöd kan användas till detta. Då många tycker att detta tillhör ordinarie verksamhet anser flera grupper att förbundet måste prioritera och finansiera satsningen på annan väg, förslag som framförts är: Sponsorer/arbeta med PR Högre serieavgift Högre licensavgift Andra förslag som framförts för att förbundets syfte ska uppnås är: Föreningarna genomgår medieutbildning lokalt. Hur skriver jag? Hur ska rapport gå till? Skapa en handlingsplan inom den egna idrotten Lägg ut bevakningsansvaret på arrangören. 3. Kan ni dra några paralleller till case som ni själva hanterat? Om ja, exemplifiera? Tre grupper har kommenterat denna fråga och noterat följande: Söker stöd för att sälja biljetter i samband med matcher. Paketlösningar Standardiserade paket med återfaktureringar finns, men för andra saker.

19 4. Behövs det någon ytterligare vägledning från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Fyra grupper har kommenterat denna fråga och önskar vägledning från RF kring föjlande: Spel & tippning. (Kontakta gärna RF och utveckla resonemanget!) Riktlinjer om internfakturering behövs Hur ska man bedöma marknadsaktiviteter (läs rekrytering) inom ramen för IL? (Kontakta gärna RF och utveckla resonemanget!)

20 Tveksamma projektansökningar Case 5 Ett SF har fått in en ansökan som är utformad så här: Bakgrund Vår nuvarande träningsutrustning är ej tillräcklig samt gammal och sliten. Syfte Förnya träningsutrustningen så att alla kan använda den under träning utan hinder. Mål Förnya och fler utrustningar Genomförande Köpa utrustningen så fort som möjligt Ekonomi/budget kr för köp av ny träningsutrustning Uppföljning/utvärdering Uppföljning och utvärdering efter inköp

21 Hur skulle ni hantera denna ansökan? Röstning innan diskussion: Röstning efter diskussion: Under detta diskussionspass fick deltagarna välja om de diskuterade case 5 eller om de pratade om ett eget case, därför genomfördes inte någon ny röstning efter diskussionen.

22 Sammanfattning av diskussionsfrågorna 1. Hur skulle ni hantera denna ansökan (godkänna, begära komplettering, avslå)? Motivera ert svar Alla grupper skulle ha begärt komplettering. En av dessa grupper skulle eventuellt ha avslagit ansökan beroende på SF/DF:s inriktning. En del grupper skulle ha begärt komplettering av samtliga punkter i ansökan, andra hade riktat in sig på specifika frågor. Några svarsexempel får illustrerar gruppernas olika funderingar: Begär komplettering Målgrupp? Vilken utrustning? Behålla utövare? Rekrytera utövare? Begär komplettering innan beslut. Diskutera om egen finanseringsdel för föreningen. Ordinarie verksamhet att tillhandahålla utrustning och material. Avskrivningsmöjlighet. Komplettering Hur är ansökan (och användning) kopplat till barn/ungdomsverksamhet? Vilken utrustning avses? Begär komplettering, observera att komplettera kan vara ett telefonsamtal som resulterar i en intern anteckning då vissa har svårt att uttrycka sig i skrift + att det bara blir mer administration. När det kommer till utrustning kan vissa avslå på grund av att det står förnya. 2. Hur upplever ni generellt kvalitén på de ansökningar ni får in? Merparten av grupperna tycker att kvalitén är varierande, ett par anger att den är OK, ett par säger att den har blivit bättre med åren och en grupp upplever att den är dalande. Nedan exemplifieras detta med några av de kommentarer som lämnats: Dalande och bristfällig, man lär sig att läsa mellan raderna. Väldigt varierande! Generellt får vi ofta be dem utveckla den ekonomiska kalkylen, antal deltagare, antal tillfällen. Underhållande! Den varierande kvalitén på ansökningar är den genomgående tråden. OK, några är fortfarande i en inlärningsfas där flertalet behöver kompletteras. Blandat, man får de som efterfrågas och vissa SF gör kompletterande bilagor. Bra (utbildning och info om hur ansökan skall göras har lämnats.) Väldigt blandat! Det kan se ut som i exemplet (case 5), vilket är ganska vanligt. Blandat, men kom ihåg att de är ideella. Har blivit bättre med tiden. Många är nonchalanta, testar att söka, vet at DF ändå tar kontakt. Sista-minuten-ansökningar. 3. Har ni några knep för att få in tydliga och genomarbetade ansökningar? Tolv grupper har kommenterat denna fråga och kommit med följande förslag: Tydligare riktlinjer från SF om hur ansökan kan/ska se ut.

23 Checklistor och lathundar på hemsidan. Be om kompletteringar om ni är osäkra. Personliga kontakter med föreningen. Skapa paket/övergripande projekt från förbundet. Utbilda föreningen, gärna face to face på t ex möten. Dialog innan, via telefon och/eller e-post. Rätt utformade mallar Orientering har krav på kartläggning för att få genomtänkta och genomarbetade ansökningar. Anläggningsansökningar träffa SISU-konsulent i förväg som hjälper till att tvätta ansökan. Skrivarverkstad vid träffar gå igenom hur man gör och vad som krävs. Transparens gör att föreningar blir bättre på att söka/förklara/motivera. Tidig kontakt med förening. Gärna fysiskt möte då det ibland kan vara svårt för förening att specificera i ansökan. (Syfte, mål, tillvägagångssätt). Använd gärna lokal stödorganisation (t ex SISU). 4. Behövs det någon ytterligare vägledning/stöd från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt? Tre grupper har inkommit med önskemål, enligt nedan: Öppna IL-modulen för ansvariga på SF att ändra/skriva egna kategorier. Systemet är otydligt för föreningar om ansökan ska till SF eller DF. Bra att man kan se föreningens alla ansökningar. Mer pengar till SF och DF för stöd. Förtydliga egeninsatserna. Gör ansökningsblanketten tydligare och likaså återrapporten, så att de fyller i rutorna (statistiken). Mycket missförstånd om deltagartillfällen.

24 Tveksamma projektansökningar Eget case anteckningar Det verkar som att samtliga grupper valde att diskutera case 5. Har inte fått in något underlag där ett eget case finns beskrivet. Beskriv caset: Hur tycker ni runt bordet att caset ska hanteras? Behövs det någon ytterligare vägledning/stöd från RF för liknande case? Om ja, på vilket sätt?

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2013-12-20 Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrottslyftets ABC... 3 Arkivering... 3 Försäkrings-

Läs mer

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år STOCKHOLM JANUARI 2012 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Organisation 7 Administration

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Utvärdering av projektet Servicetrainee

Utvärdering av projektet Servicetrainee RAPPORT 1(25) 2014-03-04 AVN 2014/0077 Handläggare, titel, telefon Sandra Johansen, utredare Anna Nilsson, utredare Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Utvärdering

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Utflykter i grundskolan

Utflykter i grundskolan Utflykter i grundskolan Alla vill ha skolutflykter men ingen vill ta ansvar för att de genomförs En kartläggning av kommunernas strategier eller frånvaro av strategier för skolutflykter till alla barn

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer