KIBladet. Så ska KI nå världstoppen Birgitta Henriques-Normark om framgångsfaktorer för rekrytering. Det här är Strategi 2018 Sidorna 12 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIBladet. Så ska KI nå världstoppen Birgitta Henriques-Normark om framgångsfaktorer för rekrytering. Det här är Strategi 2018 Sidorna 12 13"

Transkript

1 KAROLINSKA INSTITUTETS PERSONALTIDNING NUMMER KIBladet Klubbat! Det här är Strategi 2018 Sidorna Reportage De tar sig an mumiens gåta Sidorna Guide Vägen till EU-pengarna Sidorna Så ska KI nå världstoppen Birgitta Henriques-Normark om framgångsfaktorer för rekrytering Porträttet, sidorna Foto: GUSTAV MÅRTENSSON

2 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET aktuellt Spaning Vi måste bli bättre på flera områden Anders Hamsten rektor I högre utsträckning än nu ska verksamheten leda till vetenskapliga genombrott, innovationer och praktisk tillämpning inom hälsooch sjukvården. An interesting spring semester for Karolinska Institutet filled with challenges and important standpoints is nearing its end. On 28 April, the University Board established Strategy 2018, which in its final form will be communicated to all employees at the beginning of the autumn semester. I would particularly like to emphasize that the strategy document describes the overall objectives of Karolinska Institutet s research and education, and that a great deal of work still remains to finalise the details of each strategy. Our three boards, departments, leaders on all levels and every employee are now expected to contribute to achieving the joint high-level and concrete objectives set out in the document. We must be En intressant vårtermin fylld av utmaningar och viktiga ställningstaganden för hela Karolinska Institutet närmar sig nu sitt slut. Vid sammanträdet den 28 april fastställde konsistoriet Strategi Strategidokumentet kommer nu att genomgå redaktionell bearbetning innan det kommuniceras i sin slutgiltiga form till samtliga medarbetare i början av höstterminen. Huvudpunkterna i Strategi 2018 presenteras på annan plats i detta nummer av KI Bladet. Jag vill här särskilt framhålla att strategidokumentet beskriver de övergripande målen för Karolinska Institutets forskning och utbildning och att mycket arbete återstår med att utforma detaljerna i varje strategi. Verksamhetsstyrelser, institutioner, ledare på alla nivåer och varje enskild medarbetare förväntas nu medverka till att vi når de gemensamma, högt ställda och konkreta mål som anges i dokumentet. Vid utgången av 2018 ska vi utifrån objektiva kriterier kunna konstatera att vi blivit bättre på en rad områden. I högre utsträckning än nu ska verksamheten leda till vetenskapliga genombrott, innovationer och praktisk tillämpning inom hälso- och sjukvården. Våra studenter ska i ännu högre grad utrustas med ett vetenskapligt förhållningssätt och bästa möjliga förutsättningar för en framtida roll inom life science och olika hälsoprofessioner. Vid konsistoriets aprilsammanträde inleddes också de förberedande diskussionerna inför ett kommande beslut om investeringar i ny infrastruktur på campus Huddinge. De nya forskningsmiljöer som nu växer fram inom alla delar av Karolinska Institutet kommer att öka able to conclude by the end of 2018 that we have improved in numerous areas based on the objective criteria. Activities must lead to scientific breakthroughs, innovations and practical applications in healthcare to a far greater extent than now. Our students must be far better prepared with a scientific approach and given the best conditions possible for a future role in life science and various healthcare professions. at the university board s April meeting initial discussions were held concerning a future decision about investments in new infrastructure at campus Huddinge. The new research environments now emerging in all parts of Karolinska Institutet will enhance our competitive ability by providing better opportunities for collaborations vår konkurrensförmåga genom att ge väsentligt bättre förutsättningar för samarbeten över forskargrupps-, institutions- och forskningsområdesgränser. De nya miljöerna kommer också att underlätta samutnyttjande av dyrbar utrustning. Trots att de nationella ALF-förhandlingarna ännu inte avslutats har arbetet med det regionala ALF-avtalet inletts. Vi strävar efter en gemensam strategi med Stockholms läns landsting för forskning, utbildning, innovationer och universitetssjukvård inom hälso- och sjukvårdens ramar. En sådan strategi bör styra mot en högre grad av integrering mellan universitetet och de enheter som bedriver universitetssjukvård, som omfattar en gemensam ledningsorganisation och en tydlig rollfördelning mellan de två samverkansparterna. Rekryteringen av en ny vicerektor för innovationer och samverkan med näringslivet kommer att vara slutförd inom kort. Glädjande nog har drygt 20-talet intresseanmälningar inkommit för detta viktiga uppdrag, varav mer än hälften från personer med aktuell verksamhet utanför Karolinska Institutet är inte bara ett valår för landet utan också för Karolinska Institutet. För oss är det en kritiskt viktig framgångsfaktor att ledningsuppdrag på alla nivåer attraherar och innehas av akademiska företrädare med hög legitimitet och en stark drivkraft att arbeta med universitetsövergripande strategiska frågor. Karolinska Institutet must improve in several areas across research group, department and research domain boundaries. The new environments will also facilitate the shared use of expensive equipment. Work on the regional ALF agreement has started. We are trying to find a common approach with Stockholm County Council for research, education, innovations and the academic medical services within the framework of healthcare. The recruitment of a new Deputy Vice-Chancellor for innovations and corporate alliances will be completed shortly. Happily, we received just over 20 interesting applications for this important assignment is not just an election year for the country, but also for Karolinska Låt mig avslutningsvis uppmärksamma er på att Karolinska Institutet nyligen har beviljats fyra anslag från Vetenskapsrådet på totalt mer än en halv miljard kronor till ett 10-årigt etableringsstöd för fyra internationellt ledande forskare under rekrytering. Jag önskar er alla ett gott slut på en intensiv och spännande vårtermin och hoppas att våra kommande promotions- och examensceremonier kommer att inramas av ett härligt försommarväder. Institutet. We believe it to be a critically important success factor that leadership positions on all levels attract and are held by academic representatives with high legitimacy and a strong drive to work with the university s overall strategic issues. Finally, let me draw your attention to the fact that our university was recently awarded four grants from the Swedish Research Council totalling more than half a billion kronor to provide 10-year establishment-support for four leading international researchers being recruited. I wish you all a happy end to an intense and exciting spring semester. anders hamsten Vice-Chancellor MAN TALAR OM mil på motorcykel De är på väg till Karolinska Institutet från sin arbetsplats vid National University of Singapore på motorcykel. Genom att färdas mil vill forskarna och kirurgerna Mikael Hartman och Philip Iau uppmärksamma bröstcancer i Asien. Det är nästan två månader sedan ni lämnade Singapore. Var är ni nu? På väg in i Turkmenistan från Uzbekistan. Varför gör ni den här resan? Efter sex månader som läkare i Singapore såg jag fler fall av långt framskriden bröstcancer än jag gjort under tio år i Sverige. Kvinnorna kom sent till läkaren och hade väldigt stora tumörer. Det fick mig att tänka att vi skulle göra något för att öka medvetenheten om sjukdomen, säger Mikael Hartman, som utbildade sig till läkare vid Karolinska Institutet och fortfarande är kopplad till institutionen I juni anländer Philip Iau och Mikael Hartman till Karolinska Institutet. för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Men att åka motorcykel i mil varför inte stanna i Singapore och sprida budskapet därifrån? Det räcker inte. Förekomsten av bröstcancer i Singapore har fördubblats de senaste 25 åren och mönstret är likadant i de flesta stora städer i Asien. Behovet av ökad medvetenhet är akut och informationen om bröstcancer når inte fram till de kvinnor som behöver den mest, säger Philip Iau. Med resan skapar vi uppmärksamhet om bröstcancer samtidigt som vi lyssnar på erfarenheter från cancercenter och kvinnor i länderna vi åker igenom, säger Mikael Hartman. Vem betalar för resan? Vi själva. Pengarna vi samlar in går till en fond vi har startat för bröstcancerforskning i Asien. Den Följ resan på: longridess.com sköts genom National University of Singapore och alla donationer matchas med lika mycket från den singaporianska staten, säger Mikael Hartman. Vad har varit den största utmaningen så här långt? Vädret. Vi har blivit fast i sandstormar och kört i allt mellan minus 2 grader och 45 grader varmt. Men de vackra omgivningarna väger upp för det, säger Mikael Hartman. Ni har träffat bröstcancerpatienter och vårdgivare i flera asiatiska länder. Vilket är ert bestående intryck? Bröstcancer är en dold sjukdom och kvinnorna kommer till läkaren sent, men behandlingen verkar hålla hög standard, säger Mikael Hartman. Den 18 juni anländer Mikael Hartman och Philip Iau till Karolinska Institutet. Sara Nilsson KI Bladet, Karolinska Institutet, Kommunikationsavdelningen, Nobels väg 6, Stockholm Ansvarig utgivare: Christina Bostedt, kommunikationsdirektör, tel , Chefredaktör: Madeleine Svärd, tel , Grafisk form: Tove Harström, Iris Media Översättningar: Språkservice Tips och adressändring: Tryck: V-TAB, Västerås KI Bladet kommer ut med fyra nummer Webbplats: KI Nyheter på ki.se/nyheter/start BOKEN Skriv för fler än experterna Vill du nå fram till fler än experterna på ditt område? Då kan tipsen i Skriv populärvetenskapligt, Liber, av Birgitta Klepke och Susanne Rydell komma till nytta. I boken ger de konkret handledning på grundläggande nivå om olika metoder och intervjuar bland annat KI-professorn och författaren Åsa Nilsonne: Det har blivit tydligt att populärvetenskap inte är en uppgift för misslyckade forskare, utan en uppgift för spetsforskare, säger hon i boken. SIFFRAN 1 Antalet sökande till höstterminen ökar för sjunde året i rad. Täten är oförändrad sedan förra året: på plats nummer ett, med flest förstahandssökande, hamnar läkarprogrammet vid Karolinska Institutet (2 248). På andra plats kommer juristprogrammet vid Stockholms universitet (2 099) följt av Handelshögskolan i Stockholms kandidatprogram i Business and Economics (2 084). Källa: UHR CITATET Resultatet av utbildningarna har utvärderats genom att framför allt titta på examensarbeten, och det visade sig vara ett ganska trubbigt instrument. Karolinska Institutets förra rektor, Harriet Wallberg, har fått regeringens uppdrag att utreda hur högre utbildning ska kvalitetssäkras nu när fyraårsperioden med dagens system avslutas i höst. Uppdraget ska redovisas i december Nästa nummer av KI Bladet kommer den 26 september kibladet nummer kibladet nummer

3 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET aktuellt Dags att rösta KI-valen i full gång Riksdagsval och val till EUparlamentet super valåret 2014 är i full gång. Även på Karolinska Institutet. Under våren och hösten väljs nya dekaner, prodekaner och lärarrepresentanter till styrelserna och konsistoriet för mandatperioden En skillnad i årets KI-val jämfört med tidigare är ordningen. Dekaner väljs först, sedan lärarrepresentanter till konsistoriet och sist lärarrepresentanter till verksamhetsstyrelserna. Då har vi redan kunnat påbörja arbetet med att identifiera bra kandidater till styrelserna och behöver inte börja om, säger Henrik Grönberg, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) och ordförande i såväl nomineringskommittén som i nomineringsförsamlingen. En annan skillnad jämfört med tidigare är att de 67 representanter från institutionerna, som utgör nomineringsförsamlingen, själva väljer lärarrepresentanter till verksamhetsstyrelserna. Nomineringsförsamlingen är en bra värdemätare av KI som helhet. Vi vill få en bredare representation i styrelserna för att exempelvis undvika en slagsida åt Solna eller Huddinge, och då är det bättre att låta nomineringsförsamlingen ta ansvar för det, säger Henrik Grönberg. De här personerna har ett viktigt arbete framför sig Ledamöter till konsistoriet och dekaner är det däremot samtliga röstberättigade som väljer, det vill säga lärare vid KI med doktorsexamen som är anställda på minst halvtid. Redan i februari kunde alla KI:s medarbetare och studenter nominera kandidater till dekanvalet och till valet av lärarrepresentanter i konsistoriet, KI:s högsta styrelse. I mars hade nomineringsförsamlingen sitt första möte och Henrik Henrik Grönberg om Grönberg valdes till ordförande. Även en nomineringskommitté utsågs, fem ledamöter som har till uppgift att bereda valen. Utöver listan av kandidater som kom in har nomineringskommittén sedan själva identifierat ett antal personer. varför det är bra att ställa upp i förtroendeval i den egna organisationen: Ställ upp! Att förlora är inte alls farligt, att kandidera visar att du vill något mer och kan leda till andra förtroendeuppdrag. hur jämställdheten ska bli bättre: Vi har fått kraftiga signaler från konsistoriet och KI:s ledning att det måste vara fler kvinnor i dessa uppdrag, och nu finns det många bra kvinnliga kandidater. Det kommer inte att bli tre män som dekaner. önskvärda personliga egenskaper hos kandidaterna: Man måste vara en god kommunikatör och kunna lyssna och visa intresse för många olika verksamheter. Man bör ha haft ledaruppdrag och ha legitimitet i organisationen. Men ingen har ju allt, några av egenskaperna är viktigare än andra. Henrik Grönberg, ordförande i nomineringskommittén. Den 14 april fastställdes huvudkandidaterna av nomineringskommittén, och den 12 maj beslutade nomineringsförsamlingen vilka kandidater som är valbara. Samtliga presenteras här nedan och på internwebben. Dekanvalet, som är rådgivande, pågår mellan den 27 maj och 9 juni, och sedan är det rektor som fattar beslut. Ta er chans och rösta, de här personerna har ett viktigt arbete framför sig de närmaste tre åren, säger Henrik Grönberg. Eftermiddagen den 26 maj arrangeras en hearing då kandidaterna presenterar sig och berättar vad de vill göra i uppdragen som dekaner. Alla KI:s medarbetare och studenter är välkomna, och hearingen kommer även att filmas och läggas ut på internwebben. Mer information om tid och plats för hearingen kommer att publiceras på internwebben.ki.se. Madeleine Svärd Foto: STEFAN ZIMMERMAN KI:s valår 2014 så går det till Rådgivande val av dekaner rektor fattar beslut. l Dekaner och prodekaner väljs genom ett rådgivande val där röstberättigade lärare vid KI kan påverka genom sin röst. Men det är rektor som fattar det slutgiltiga beslutet. Han måste ta hänsyn till flera aspekter där jämställdhet är en, enligt valreglerna ska inget kön ha mindre än 40 procent av lärarplatserna i en styrelse. En annan aspekt är att dekaner och prodekaner tillsammans ska ha en ämnesbredd och en kompetens som kompletterar varandra. MAJ 4 Direktval av lärarrepresentanter till konsistoriet. l Med lärarrepresentanter avses de ledamöter som inte utses av studenterna eller regeringen. Röstberättigade lärare vid KI får rösta vilket sker genom ett elektronisk val. Nominering av lärarrepresentanter till styrelserna för forskning, forskarutbildning och utbildning. l Alla medarbetare och studenter vid KI får nominera. När? Nominering till verksamhetsstyrelserna sker 15 september 3 oktober. När? Val till konsistoriet sker l Valet till styrelserna sker i nomineringsförsamlingen. Det sker i december i september. l När? Dekanvalet pågår 27 maj 9 juni. Rektor fattar Den 1 januari 2015 tar den nya mandatperioden sin början och de nyvalda beslut senast före midsommar. De nya dekanerna och prodekanerna presenteras därefter på KI:s webbplats. skrider till verket för tre år framåt sept 4 sept 4 Election year at Karolinska Institutet Elections to the Riksdag and EU parliamentary election the super election year 2014 is in full swing. So too at Karolinska Institutet. During spring and autumn, new deans, vice deans and faculty representatives for the three boards and the University Board of Karolinska Institutet for the term of office will be elected. Read the article in full on ki.se/en/news See all the candidates on internwebben. ki.se Kandidater till uppdragen som dekaner/prodekaner Styrelsen för utbildning Styrelsen för forskarutbildning Styrelsen för forskning Vi vill få en bredare representation i styrelserna för att exempelvis undvika en slagsida åt Solna eller Huddinge Lou Brundin l Professor i neuroimmunologi l Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) Riitta Möller l Universitetslektor l Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Gunnar Nilsson l Professor i allmänmedicin l Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Annika Östman Wernerson l Docent och universitetslektor l Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) Paul Dickman l Professor i biostatistik l Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Anders Gustafsson l Professor i parodontologi l Institutionen för odontologi (DENTMED) Marianne Schultzberg l Professor i klinisk neurovetenskap l Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Kristina Alexanderson l Professor i socialförsäkring l Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) Karin Dahlman- Wright l Professor i molekylär endokrinologi l Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) Hans-Gustaf Ljunggren l Professor i infektionsmedicin l Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) Marie Wahren- Herlenius l Professor i experimentell reumatologi l Institutionen för medicin, Solna (MedS) Foto: Gunnar Ask, Erik Cronberg, Ulf Sirborn, Camilla Svensk, Stefan Zimmerman 4 kibladet nummer kibladet nummer

4 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET aktuellt Både ris och ros i utvärderingen Nya platser för barnmorskor skapar nya utmaningar Both praise and blame Highest grade - very high quality - that was the judgement Karolinska Institutet s Master s Degree in Biomedicine received during the University Chancellor Board s latest audit. However, the Bachelor s Degree in Biomedicine and the Master Programme in Toxicology both were given the below pass grade inadequate quality. The Midwifery Education at Karolinska Institutet received the grade high quality in the University Chancellor Board s evaluation of the country s midwifery educations. Yet inadequate quality was the judgement for the Master s Degree within the programme. Biomedicin får toppbetyg och underkänt Högsta betyg mycket hög kvalitet det blir omdömet för Karolinska Institutets masterexamen i biomedicin, enligt Universitetskanslersämbetets senaste granskning. Däremot får kandidatexamen i biomedicin och masterprogrammet i toxikologi underbetyget bristande kvalitet. KI:s masterprogram i biomedicin får toppbetyget, vilket förutom kvalitetsstämpeln innebär att lärosätet får en kvalitetspeng av regeringen. Betyget baseras på att utbildningen fått omdömet mycket hög måluppfyllelse för tre av sex utvärderade examensmål och hög måluppfyllelse för övriga tre. Vi är mycket stolta och resultatet är särskilt glädjande med tanke på att denna utbildning ligger mycket nära KI:s andra kärnverksamheter, forskning och forskarutbildning, säger Lars-Arne Haldosen, programdirektor för de utvärderade programmen. Sämre gick det för KI:s kandidatexamen i biomedicin, som får Barnmorskeutbildningen vid Karolinska Institutet får betyget hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering. Däremot blir omdömet bristande kvalitet för magisterexamen inom programmet. KI:s barnmorskeutbildning fick resultatet hög kvalitet på den tregradiga skalan (bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet). Det är glädjande. Det visar att våra studenter når målen för professionsutbildningen, säger Jan- Olov Höög, dekanus för utbildning vid KI. Lars-Arne Haldosen, programdirektor. Foto: ULF SIRBORN omdömet bristande kvalitet. Programmet får underbetyg för ett av fem bedömda examensmål, vilket resulterar i det samlade omdömet bristande kvalitet. Det är tråkigt. Men tittar man på de bedömda examensmålen så uppnår programmet mycket hög kvalitet för tre av målen och brister endast i studenternas förmåga Anna Hjelmstedt, programdirektor, håller med. Vi är väldigt nöjda. Dessutom är vi nöjda över omdömet mycket hög måluppfyllelse på målet som rör studenternas förmåga att undervisa i olika grupper, handleda och arbetsleda det är en stor del av barnmorskans arbete och viktigt i samhället, säger hon. Granskningen omfattar elva utbildningar som leder till barnmorskeexamen. Ingen av dem fick det högsta betyget. Majoriteten fick betyget hög kvalitet, medan barnmorskeutbildningarna vid Högskolan i Dalarna och Mälardalens högskola hade bristande kvalitet. att bedöma de samhälleliga och etiska aspekterna kopplade till utbildningen. Det finns i utbildningen men måste bli tydligare, säger Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning. Enligt Lars-Arne Haldosen är detta utbildningsmoment viktigt och har ingått i utbildningen sedan länge. Men han konstaterar att de redan vid den självvärdering som lärosätena gör inför UKÄ:s bedömning, kom fram till att momentet bör betonas ytterligare. Vi fortsätter också arbetet med att höja kvaliteten över hela linjen, vilket sker inom ramen för det delvis omstöpta internationella kandidatprogram i biomedicin som startar i höst, fortsätter Lars Arne Haldosen. Inte heller KI:s masterprogram i toxikologi klarar UKÄ:s krav utan får underbetyget bristande kvalitet. I utvärderingen ingår också utbildningar som leder till magister- eller masterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt internationell hälsa. För KI:s del gäller det den magisterexamen inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa där betyget blev bristande kvalitet. Tyvärr håller inte utbildningen för magisterexamen, vilket visar på svårigheten att ge dubbla examina för en utbildning. Vi måste nu arbeta med att stärka den vetenskapliga förankringen av utbildningen. Vi har förutsättningarna, många av våra lärare bedriver bra forskning på området, säger Jan-Olov Höög. Anna Hjelmstedt konstaterar att UKÄ:s utvärdering tyder på att kvalitetsspridningen är väldigt stor bland studenternas examensarbeten. Men sammantaget visar det Totalt får 12 av landets 21 biomedicinutbildningar omdömet bristande kvalitet. De berörda universiteten och högskolorna har nu ett år på sig att åtgärda bristerna för att inte förlora examenstillståndet. Sara Nilsson Godkänt för barnmorskor men ej för magister Anna Hjelmstedt, programdirektor. Foto: ULF SIRBORN Vi är nöjda över omdömet mycket hög måluppfyllelse på målet som rör studenternas förmåga att undervisa i olika grupper, handleda och arbetsleda det är en stor del av barnmorskans arbete att vi har brustit i examinationen av vissa uppsatser. En del arbeten har släppts igenom som inte skulle ha släppts igenom och nu måste vi arbeta med att utveckla och skärpa våra bedömningskriterier för examination, säger Anna Hjelmstedt. Sara Nilsson KI:s barnmorskeutbildning fick hög kvalitet i UKÄ:s utvärdering. Foto: istockphoto KI får fler platser på barnmorske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna de kommande åren. Den stora frågan är hur den verksamhetsförlagda utbildningen ska lösas. I regeringens satsning på nya utbildningsplatser får Karolinska Institutet 40 nya platser för utbildning till barnmorska och 75 platser för utbildning till specialistsjuksköterska. Utbyggnaden kommer att ske under en tvåårsperiod. KI ökar antalet platser på sina utbildningar redan nästa år. Vi ser väldigt positivt på att vi får de här platserna. Det är uppenbart att det behövs fler barnmorskor i Stockholm och det finns även ett stort behov av specialistsjuksköterskor, säger Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning. Även om de nya platserna tas emot med varm hand, innebär utbyggnaden en stor utmaning. Redan i dag är det svårt att få fram platser för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, som studenterna gör i den kliniska verksamheten. De nya utbildningsplatserna sätter press på ett redan hårt ansträngt system. Utöver de nya platserna på KI får nämligen även Sophiahemmet högskola del av satsningen, med 15 platser på barnmorskeutbildningen och 15 platser för utbildning till specialistsjuksköterska. Totalt blir det en dubblering av antalet platser på barnmorskeutbildningarna i Stockholmsområdet. Därför har samtal mellan KI, Sophiahemmet och Stockholms läns landsting om hur fler VFU-platser ska skapas redan påbörjats. Sjukhusen har ett enormt behov av barnmorskor och vissa inriktningar av specialistsjuksköterskor, så jag tror att det kommer att lösa sig på sikt med VFU-platserna. Det är tufft att få fram fler VFU-platser, men vi kommer att jobba för att hitta lösningar, säger Jan-Olov Höög. När det gäller de nya platserna på specialistsjuksköterskeutbildningen har KI fria händer att fördela platserna mellan de elva olika inriktningar som finns. Bland de specialiseringar som sjukhusen har stort behov av märks anestesi, operations-, intensivvårds- och barnsjuksköterska. Hur platserna fördelas är ännu inte bestämt. Karin Söderlund Leifler Difficult to solve placement issues KI will offer more places in midwifery and specialist nurse educations in the coming years. The main issue is how placements are to be solved. It s already difficult to obtain places for students in clinical practice. Det är tufft att få fram fler VFU-platser, men vi kommer att jobba för att hitta lösningar 6 kibladet nummer kibladet nummer

5 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET AKTUELLT Bill Gates spoke at Karolinska Institutet On 31 March, people packed Karolinska Institutet s Aula Medica to hear Bill Gates talk about how extreme poverty can be eradicated from the world during our lifetime. The world is getting better, was the main theme of the day, a positive message that resonated throughout Bill Gates s address, which debunked some of the myths about poor countries being destined to remain stuck in poverty, about aid money being wasted, and about how saving lives only leads to overpopulation. This past decade has seen more progress than any other decade in the history of global health, he began. Gates fyllde aulan Aula Medica på Karolinska Institutet fylldes till sista plats den 31 mars när Bill Gates föreläste om hur världen kan befrias från extrem fattigdom under vår livstid. Världen blir bättre var rubriken för den entimmes långa föreläsning där Bill Gates deltog med både tal och i en panel som modererades av Hans Rosling, professor i internationell hälsa. Det positiva anslaget genomsyrade hela Bill Gates tal, med vilket han ville spräcka myterna om att fattiga länder är dömda att förbli fattiga, att bistånd är bortkastat och att rädda liv leder till överbefolkning. Det senaste decenniet har sett fler framsteg än något annat decennium i historien om global hälsa, började han. Med stor entusiasm lät han aulans stora projektorduk fyllas av hans favoritdiagram där en nedåtlutande graf visade hur barnadödligheten, mätt i antal barn i världen som dör innan fem års ålder, har sjunkit från omkring 20 miljoner 1960 till 6,6 miljoner Bill Gates talade i drygt tio minuter, efter en inledande föreläsning av Anna Mia Ekström, professor i infektionsepidemiologi, och svarade därefter på frågor från både publiken samt en panel bestående av Hannah Akuffo, Sida, Julia Schalk, RFSU, samt professor Osman Sankho, Indepth Network i Ghana. Julia Schalk undrade vilken roll Bill & Melinda Gates-stiftelsen spelar för att förändra policys gällande kvinnors sexualitet till det bättre i låginkomstländer. Det ideala vore om vi kunde hjälpa dessa länder att förbättra sin ekonomi, för ju bättre ett land klarar sig, desto bättre behandlas kvinnorna, svarade Bill Gates. Stiftelsen fokuserar på att lösa de praktiska problemen, som att sänka priserna på preventiv medel och öka tillgängligheten, och de berör policyfrågorna genom samarbeten med andra, menade han. I publiken fanns Anders Molin, verksföreträdare för hälsa på Sida, som frågade vad Bill Gates skulle ha gjort om han och stiftelsen varit ännu rikare. Svaret han fick var att man skulle satsa mer på att förhindra sjukdomar som polio och malaria och på att utreda varför primärvården inte fungerar i alla länder. Men skulle vi ha för mycket pengar kanske regeringarna skulle känna att de inte behöver engagera sig, sa Bill Gates. Lisa Reimegård Besöket i mars var Bill Gates andra besök på Karolinska Institutet. Det första Bill Gates favoritdiagram visar hur barnadödligheten minskar i världen. var 2008 i samband med att hustrun Melinda Gates och han själv promoverades till medicine hedersdoktorer. Roslings duplobygge visade hur mycket Gates-stiftelsen och de rika länderna ger i bistånd till de fattiga. Foto: Gustav Mårtensson Anders Molin ville veta vad Gates skulle göra om han var ännu rikare. Det senaste decenniet har sett fler framsteg än någon annat decennium i historien om global hälsa KI student accompanies Bill Gates When Bill Gates arrived at the Karolinska Institutet, Caity Jackson, student and digital ambassador, was on hand ready to accompany him during his time in Aula Medica. I have long admired Bill Gates s commitment to global health. It was a day I will remember all my life, she says. Här finns Caity Jacksons blogg: studentblogski. wordpress.com/ author/caityjay/ Caity Jackson möter Bill Gates när han anländer till KI. KI-student fick följa besökaren När Bill Gates anlände till Karolinska Institutet fanns Caity Jackson, student och digital ambassadör, på plats redo att följa honom under hans timmar i Aula Medica. Caity Jackson kommer från Kanada och läser magisterprogrammet i global hälsa på KI, det ämne som också var temat för det uppmärksammade besöket av Microsoft-grundaren som nu ägnar sin tid åt filantropi. Caity Jackson, som tidigare har studerat bland annat hälsovetenskap vid University of Ottawa, tackade genast ja när hon blev tillfrågad om hon ville eskortera honom under hans besök. Jag har länge beundrat Bill Gates engagemang för global hälsa men det här blev första gången jag fick höra vad som hade väckt hans intresse från början, säger hon. För tusen åhörare berättade Bill Gates att allt startade med att han fick reda på att barn i fattiga länder dör av diarré orsakad av rotavirus, trots att vaccin existerar. Detta ville han ändra på. Och det var så det började även för mig, mitt examensarbete i Kanada handlade om rotaviruset, säger Caity Jackson, entusiastisk över sammanträffandet, och tillägger att betydligt fler vaccineras idag än tidigare. The audience held its breath KI s AV technician, Linus Hansson, solved the small detail by displaying the right slideshow for Bill Gates s speech at Karolinska Institutet. However, there was a moment of nervous anticipation while Gates and the audience waited for the slideshow to begin. Linus Hansson löste den lilla detaljen med att klicka upp rätt bildspel till Bill Gates tal. Foto: Gustav Mårtensson Publiken höll andan Bill Gates föreläsning på Karolinska Institutet var minutiöst planerad. Så när powerpoint-bilderna till hans tal inte startade direkt blev det en kort men nervös väntan. Hans Rosling kom till undsättning men det var KI:s AV-tekniker Linus Hansson som löste problemet. Linus Hansson var den av AVteknikerna som var placerad på scenens vänstra sida vid en bildmonter som ger en överblick över vad som händer på scenen. Min uppgift var att sätta på headset på deltagarna och att kommunicera med ljud- och bildteknikerna vid mixplatsen längst bak i salen, berättar Linus Hansson. Han var också den som hade koll på när Bill Gates var på ingång, på minuten klockan tio när Hans Rosling just avslutat sin kvartslånga inledning. Efter rektors välkomsthälsning var det professor Anna Mia Ekströms tur att föreläsa, och sedan var det Bill Gates tur. då grep Linus in Det som hände var att föregående talares powerpoint-presentation låg kvar och Gates väntade på att hans skulle komma upp. Men att han själv skulle byta till rätt presentation visste inte han, det var en liten miss i kommunikationen, säger Linus Hansson. En enkel åtgärd för Hansson. Det tog ett par sekunder för honom att byta bildspel, hela tiden med en finurligt leende Bill Gates med armarna i kors bredvid sig. Sedan gjorde bildpekaren precis som Bill Gates ville. Men det var med en liten tvekan som Linus Hansson gick fram på scenen under Bill Gates anförande. Eftersom allt var så förberett var han ganska säker på vari problemet låg, och han ville inte göra Bill Gates generad. Jag tänkte först att det listar han nog ut, han är ju ändå Microsofts grundare. Madeleine Svärd linus hansson Gör: En av tre AV-tekniker på Karolinska Institutet campus Solna. Arbetar med förebyggande service, teknikgenomgångar och har ett journummer som medarbetare kan ringa när de behöver hjälp med saltekniken. Värsta teknikstrulet: Allvarliga störningar i trådlösa mikrofonsystem. Att bilden skalas om till ett felaktigt format eller att projektorn inte visar någon bild alls. Jag har varit med om livekonserter då artisterna inte hörs man kan inte lära sig allt utan får utsätta sig för problemet och hantera det när det dyker upp. Caity Jackson tar examen i juni och slutför just nu en uppsats om utbildningar i global hälsa. Att hon själv valde Karolinska Institutet är professor Hans Roslings förtjänst. Jag såg hans fantastiska föredrag, hans TED talks, som har revolutionerat hur vi ser på världen, och tog reda på var han undervisade. Och sedan skickade jag iväg min ansökan, säger hon. Caity Jackson har i efterhand skrivit om dagen med Bill Gates i den blogg hon har som digital ambassadör för Karolinska Institutet. Det blev en dag jag kommer att minnas hela livet, säger hon. Lisa Reimegård 8 kibladet nummer kibladet nummer

6 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET aktuellt Stor enkät till alla medarbetare i höst Nu vill ledningen för KI ta reda på hur medarbetarna mår på jobbet, hur de trivs och vad det finns för förbättringsområden. Dessutom vill man veta hur organisation och ledarskap fungerar. I höst är det dags för en ny medarbetarundersökning. Det här är viktigt för oss på KI. Vi kommer att ta seriöst på resultatet och jobba vidare med det annars är det meningslöst att göra en undersökning. Det är viktigt för förtroendet bland medarbetarna, säger Mats Engelbrektson, personaldirektör på KI. Senast en medarbetarundersökning genomfördes på KI var för tre år sedan. Nu har man valt att använda sig av Mats Engelbrektson. en annan leverantör, bland annat för att kunna jämföra sig med andra universitet och lärosäten. Dessutom utförs undersökningen av en extern leverantör. På så sätt blir det väldigt tydligt att vi som arbetsgivare inte tittar på vad enskilda individer har svarat. Det ökar trovärdigheten. Det kommer att vara fullständig anonymitet och enskilda svar kommer inte att kunna spåras, säger Mats Engelbrektson. Målet är att 80 procent ska svara på undersökningen. Tidigare har siffran legat på omkring 70 procent. I den kommande enkäten är frågorna färre än tidigare, runt 60 stycken, vilket gör att det kommer att gå fortare att svara. Den skeptiske kanske funderar på om så få frågor verkligen är tillräckligt för att ge ett tillförlitligt resultat. Formatet fungerar, vi har en erfaren och professionell leverantör. Sedan ska man förstås ha i åtanke att en medarbetarundersökning inte gör anspråk på att vara vetenskaplig till hundra procent, det handlar mer om en värdefull temperaturmätare, svarar Mats Engelbrektson. Enkäten är ändå bara startskottet för det fortsatta arbetet med KI som arbetsplats. Resultatet av enkäten ska tas om hand på institutioner och i grupper och resultera i konkreta handlingsplaner och aktiviteter. Allt ska vara transparent, så att det går att följa vad som görs. Det här ska vara ett löpande arbete. Undersökningen får inte bli liggande i en skrivbordslåda, det är det värsta som kan hända, säger Mats Engelbrektson. Anna Hjorth Snabbguide till undersökningen l KI genomför medarbetarundersökningen med hjälp av leverantören Quick Search, som bland annat anlitas av Uppsala och Stockholms universitet, KTH, Chalmers och flera andra lärosäten. l Undersökningen genomförs under oktober 2014 som en webbenkät med omkring 60 frågor. Länk skickas ut via mejl. l Planen är att resultatet ska presenteras i december. l Undersökningen tar fram ett NMI (Nöjd Medarbetar Index) som används för att mäta hur nöjda medarbetarna är, och som talar om vad som påverkar hur nöjda de är. Syftet är att det ska vara tydligt vilka områden man behöver arbeta särskilt med. Det kommer att vara fullständig anonymitet Doktoranderna blir mer delaktiga Employee survey in the autumn In the autumn it s time for a new employee survey at KI to find out how KI employees feel at work, whether they are happy or not and what areas need improvement. The last employee survey was conducted three years ago. This time around a new supplier has been chosen in order to be able to compare Karolinska Institutet with other universities and educational institutions. This time, all employees at KI will receive the survey, including scholarship holders and persons studying for a doctorate at half speed. Växeln, hallå från Norrbotten! Den som ringer till KI:s växel får svar från Kalix i maj tar ett telefonistföretag över uppdraget från universitetets egna telefonister. Jag förväntar mig samma höga servicenivå som idag. Men det hänger på att alla anställda håller sina uppgifter till växeln uppdaterade, säger Eva Norbäck, servicechef på fastighetsavdelningen. Från den 12 maj är det inte längre Karolinska Institutets telefonister som svarar på samtal till universitetets växel. Lyfter på luren gör i stället anställda på telefonistföretaget Kalix Tele24, som vann upphandlingen av växelfunktionen. Det blir en betydande kostnadseffektivisering för oss att inte göra det här själva. Samtalen till växeln blir färre och färre och det gör det svårt för oss att hålla en rationell bemanning, säger Eva Norbäck. Till sin hjälp får telefonisterna i Kalix tillgång till samma uppgiftsdatabas som KI:s telefonister haft, med anställdas namn, telefonnummer, organisationstillhörighet och sökord. De kommer också att använda den öppna personalkatalogen på webben. Kommer det att fungera med extern leverantör med tanke på uppfattningen att det redan är svårt att hitta rätt person på KI? Ingenting sker per automatik. För att växeln ska fungera måste alla anställda berätta att de finns och vad de gör, och meddela när de byter arbetsuppgifter. Det här är ett gyllene tillfälle för telefoniansvariga på institutionerna att uppdatera de uppgifter som ska finnas i växeln. Det är lite si och så med det idag, säger Eva Norbäck. Sara Nilsson External tele phone exchange takes over From May 12, telephonists from Karolinska Institutet will no longer answer calls to the university switchboard. Instead the call service company Kalix Tele24, which won the switchboard tender, will answer the phones. This represents a substantial cost saving according to the service manager. Eva Norbäck. Foto: Ulf Sirborn Foto: istockphoto Akademiska val 2014 Hearing med dekankandidaterna Högt betyg för KI Bladet Läsarna har sagt sitt. KI Bladet får högt betyg i en ny läsarundersökning. För att få reda på vad Karolinska Institutets medarbetare anser om sin personaltidning genomförde undersökningsföretaget Skop en enkät i februari Totalt 800 anställda vid KI ingick i undersökningen. Resultatet visar att 90 procent anser att tidningen är mycket bra eller ganska bra, 32 procent ger tidningen högsta betyg (mycket bra) och 58 procent nästhögsta betyg (ganska bra) på en femgradig skala. I vår sker ett rådgivande val av dekaner och prodekaner till våra styrelser för utbildning, forskarutbildning respektive forskning. Mer om enkäten l Läsarundersökningen (SKOP med registreringsnummer S8FEB14) gjordes på uppdrag av KI Bladet i februari l Ett slumpmässigt urval av anställda deltog i undersökningen, totalt 800 personer intervjuades per telefon. l En majoritet läser alla eller nästan alla av de fyra nummer som ges ut årligen. En majoritet har mycket stort förtroende (46 procent) eller ganska stort förtroende (45 procent) för tidningen. Och 93 procent anser att de får de nyheter de förväntar sig. I dag finns KI Bladet både på papper och som pdf och blädderbar e-tidning. De flesta vill ha KI Bladet som papperstidning (76 procent), men av dessa vill 33 procent ha den både på papper och som webbtidning. Var fjärde läser bara tidningen på webben. I undersökningen ingick KI-forskare, -lärare, -administratörer och -tekniker vid Karolinska Institutet i Solna och Huddinge samt vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Madeleine Svärd Många är redan nu engagerade i arbetet med medarbetarundersökningen. Exempelvis doktorandombudsmannen John Steen vid Medicinska Föreningen. Vi vill framför allt ha svar på hur doktoranderna mår. Och då främst när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Därför är det viktigt att alla får vara med och svara, säger han. I tidigare undersökningar har inte alla doktorander fått möjlighet att delta. Tanken är att det ska bli annorlunda den här gången. Nu ska alla medarbetare på KI få enkäten, även exempelvis stipendiater och personer som doktorerar på halvtid. Det är KI som har arbetsmiljöansvar för alla som verkar här oavsett vem det är som finansierar anställningen. John Steen pekar också på hur viktigt det är med en bra engelsk översättning. Det kan bli problem när det är lite krångliga saker som ska översättas, ordvalet kan göra att innebörden förändras till viss del. Det måste vi vara uppmärksamma på, för det är en ganska stor grupp forskare och doktorander som inte behärskar svenskan fullt ut. Anna Hjorth John Steen. Inför valet hälsar nomineringskommittén alla KI:s medarbetare och studenter välkomna till en hearing med kandidaterna. Tid: måndagen den 26 maj, kl ca Plats: Aula Medica, Nobels väg 6, Campus Solna. Dekanerna är ordföranden i KI:s tre verksamhetsstyrelser som har det övergripande ansvaret för forskning, forskarutbildning respektive utbildning. Den mandatperiod som valet avser är mellan 1 januari 2015 och 31 december Anna-Lee Jansén. Huvudskyddsombud valda för ny period n Nu är det klart att huvudskyddsombuden på KI är omvalda för ytterligare en mandatperiod fram till och med Bo Nilsson fortsätter som huvudskyddsombud för campus Solna och KI på SciLifeLab, medan Anna-Lee Janséns områden är KI:s verksamheter på sjukhusen och campus Huddinge. En av de stora utmaningarna för KI på arbetsmiljöområdet framöver blir att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, menar Anna-Lee Jansén. Den fysiska har vi i stort sett bra koll på, även om vi måste fortsätta att informera. Den psykosociala är svårare, inte lika lätt att ta på. Hon anser att huvudskyddsombuden har en viktig roll just när det gäller att fånga upp signaler om brister i den psykosociala arbetsmiljön. De ska kunna hänvisa till hjälp och ställa krav på åtgärder. En annan utmaning är att få fler att vilja vara skyddsombud. Mitt mål är att lyckas engagera någon på varje avdelning, säger Anna-Lee Jansén som kommer att ha sitt uppdrag på heltid från den 1 juli. Sammanlagt finns det omkring 140 skyddsombud på KI. De utses också för en period på tre år. Boka i kalendern! Ett mer detaljerat program presenteras på internwebben veckan före hearingen. Hearingen flmas. Valet pågår mellan 27 maj och 9 juni. Därefter fattar rektor beslut om vilka som ska utses till de olika uppdragen. Läs mer om valen på valportalen: internwebben.ki.se/val kibladet nummer kibladet nummer

7 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET AKTUELLT De strategiska satsningarna har delats in i fyra fokusområden: medarbetare, infrastruktur, finansiering och samverkan. Här är några exempel som slås fast under varje område. medarbetare l Strategin uttalar en mer selektiv elitrekrytering i internationell konkurrens. Det gäller såväl på senior som på junior forskarnivå, såväl studenter som doktorander. Antalet professorer ska bli färre för att kunna ge mer resurser till ett mindre antal. Det akademiska ledarskapet behöver stärkas, med särskild betoning på prefekter som vetenskapliga ledare, och på forskargruppsledare som arbetsledare med ansvar för arbetsmiljö och mentorskap. l Det ska finnas incitament på alla nivåer i organisationen som driver mot högre kvalitet inom utbildning och till genombrott inom forskningen, i form av bland annat ökade resurser. infrastruktur l De nya avancerade forskningslaboratorierna behöver planeras, vetenskaplig utrustning identifieras och en plan för finansieringen genomföras, en riktad fundraisingkampanj kan bli aktuell. l Lärandemiljöerna behöver moderniseras och IT-stödet bli bättre för både lärare och studenter. Informatiken, det vill säga exempelvis biobanksdata, patientjournaler och befolkningsdata, i dag i flera olika system inom forskning och vård, behöver kopplas samman, just nu äger SLL frågan, men KI vill in. samverkan l SLL är en av de viktigaste partner som KI har. Målet för samarbetet är en gemensam strategi för forskning och utbildning. Universitetssjukvården måste förtjäna sitt namn, inte minst med betoning på att forskningen behöver tillgång till patienter och utbildningen kvalificerad handledning och verksamhetsförlagd utbildning. KI vill att samverkan med SLL koncentreras till universitetssjukvårdens organisation i väsentligt tydligare form än i dag, för att ge KI reellt inflytande. l KI behöver en övergripande strategi för internationella samarbeten, färre men djupare samarbeten och förstärkta relationer med europeiska, nordamerikanska och asiatiska universitet. En vicerektor för internationella frågor får ansvar för internationaliseringen. Grund- och forskarutbildning bör få övergripande utbytesavtal. Ett centralt International Office ska styra upp frågorna kring in- och utresande studenter. l Innovationsfrågorna tar plats i den akademiska ledningen med en vicerektor för innovationsfrågor. Innovationsystemet stöps om och integreras i kärnverksamheten för att främja att upptäckter kommer till nytta i samhället. finanisering l I slutet av den period som strategin omfattar kommer nya mycket stora infrastruktursatsningar att slutföras i form av Biomedicum i Solna och forskningsmiljön på Nya Karolinska Solna. Vidare måste nya infrastruktursatsningar genomföras på campus Huddinge under samma period. KI:s nya forskningslaboratorier och Komparativ Medicin kommer att vara mycket kostsamma. De måste finansieras, via befintliga medel, ett höjt lånetak från staten och donationer. Det tillkommer också kostnader för dyrbar vetenskaplig utrustning. l Statsanslaget ska fördelas så att forskning och utbildning når sina mål. En plan för hur institutionerna ska utnyttja det myndighetskapital som byggts upp måste upprättas. ALF-medlen ska användas så att de bäst främjar KI:s kliniska forskning och utbildning. Strategy 2018: KI must now choose its path Internal demonstration of strength and active choices. It s a question of opting in and opting out for the Karolinska Institutet over the next five years. On 28 April, the University Board pushed through the new strategy document Strategy It will be implemented in September on a broad front in the organisation. Strategy 2018 points towards a clear desire to raise the level of the two core activities, research and education. Cutting-edge research and attractive degree programmes are important choices to strengthen Karolinska Institutet internationally. Strategi 2018: Nu måste KI välja väg Intern kraftsamling och aktiva vägval. Det handlar om att välja och välja bort för Karolinska Institutet de kommande fem åren. Den 28 april klubbades det nya strategidokumentet Strategi 2018 i konsistoriet. I september ska det implementeras på bred front i organisationen. I dag når inte Sveriges enda medicinska universitet sin fulla potential. Strategi 2018 pekar på en tydlig önskan om att höja nivån på de två kärnverksamheterna, forskning och utbildning. Genombrottsforskning och attraktiva utbildningsprogram är viktiga vägval för att stärka Karolinska Institutet internationellt: Att satsa ytterligare resurser på redan starka forskningsområden, och att ta ställning till vilka utbildningsprogram som kan uppnå mycket hög kvalitet och stark forskningsanknytning inom prioriterade forskningsområden. Detta konstateras inledningsvis i strategidokumentet som stötts och blötts under ungefär ett års tid. Elias Arnér, professor och lärarrepresentant i konsistoriet, som deltagit i diskussionerna säger att det funnits en tydlig vilja med strategin och vad den ska fokusera på. Den bygger på ledningens idéer men har samtidigt på ett föredömligt sätt stämts av med flera grupper på KI under arbetets gång, han kallar strategin för gedigen och mycket väl förankrad i organisationen. Det finns en enda röd tråd och det är att satsa på kvalitet framför kvantitet, säger Elias Arnér. Han säger också att strategin är långt ifrån en retorisk produkt som slår sig för bröstet och säger att KI är bäst i Sverige. Nu ska vi inte bara se till att få mer resurser och större volym, utan en starkare kärnverksamhet. Alla måste fråga sig vad som är riktigt bra och vad som behöver förändras. Viktoria Malas är både studentrepresentant i konsistoriet och har deltagit i en beredningsgrupp med studenter. Jag tycker att det framgår i strategin att den genomgående betonar ökad kvalitet i grundutbildning och forskarutbildning, att grundutbildningen ska vara forskningsförberedande och ha en stark forskningsanknytning. På det viset blir studenterna en viktig bas för framtida rekrytering, säger hon. En annan viktig del är att strategin trycker på samarbetet med SLL. Det säger även Martin Bäckdahl, prefekt vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som deltagit i prefekternas arbetsgrupp. Med tanke på att närmare 60 procent av KI:s forskning bedrivs inom eller i nära anslutning till hälso- och sjukvården så ser jag frågan om en SLL-gemensam strategi för forskning och utbildning med en gemensam syn på mål, organisering, ledning och finansiering som mycket väsentlig: Att skapa en enkel och tydlig samverkansorganisation som ger KI ett verkligt inflytande över verksamheten i universitetssjukvården. För att strategin som helhet ska bli verklighet behöver alla ledningsfunktioner på KI ge alla som berörs tydlig och enig information, menar Martin Bäckdahl. En väl förankrad strategi har också varit KI-ledningens mål enligt rektor Anders Hamsten, som betonat att den ska fastslå de övergripande målen, men att dessa sedan måste utvecklas på detaljnivå inom ledningen, verksamhetsstyrelserna och på institutionerna. Det arbetet återstår. Först i september 2014 börjar arbetet med att implementera strategin på bred front i organisationen. Maria Eriksdotter, prefekt vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, som även hon ingått i arbetsgruppen med prefekter, har inlett diskussionerna med cheferna på sin institution. Hon anser att strategin måste bli tydlig för alla medarbetare och att arbetet med utvalda delar av strategin måste komma igång så snart som möjligt. Det viktigaste är förstås att dokumentet inte blir en pappersprodukt utan blir ett levande dokument som organisationen arbetar efter. Arbetet med vilka mål som ska prioriteras först och därmed vilka arbetsgrupper som ska tillsättas måste komma igång snabbt, säger hon. Madeleine Svärd Kritiska punkter Strategi 2018 pekar på ett antal kritiska punkter: l KI har låg andel genombrottsforskning jämfört med internationella elituniversitet. l All forskning håller inte hög kvalitet, exempelvis måste vetenskapliga arbeten i doktorsavhandlingarna bli bättre, och färre. l KI halkar efter citeringsmässigt jämfört med ledande internationella universitet. l Kvaliteten i utbildningen och anknytningen till forskningen varierar och är otillräcklig inom vissa program. l Studenternas aktiva roll i KI:s utveckling måste tas tillvara bättre. l Innovationssystemet är otillräckligt, få innovationer slår igenom. svåra utmaningar Speciella utmaningar enligt strategin: l Förändringar inom hälsooch sjukvården innebär stora utmaningar för forskning och utbildning, exempelvis för klinisk forskning och den verksamhetsförlagda utbildningen. l Det finns ett behov av ett tydligare karriärsystem på KI, inledande steg har tagits, men mer behövs. l KI:s programutbud är brett och håller ojämn kvalitet, utredningen om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning är ett första steg att se över detta. Samtidigt behövs fler utbildnings platser för sjuksköterskor, läkare och tandläkare. l Samhället förväntar sig att forskningsresultat ska leda till praktisk nytta, men få projektidéer kommer vidare i det nuvarande innovationssystemet. l Komplexa organisationer i storskaliga forskningsmiljöer som Biomedicum och SciLifeLab behöver professionaliseras för att få avsedd effekt. l KI:s interna organisation måste ses över, inte minst för att anpassas till universitets sjukvården. 12 kibladet nummer kibladet nummer

8 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET aktuellt special aktuellt Egen e-handel gör inköpen smidigare I dag har KI inte koll på vad som är beställt förrän fakturan kommer Brukar du lyfta telefonen och ringa din favoritleverantör när du ska köpa en pipett? Då är det dags att byta rutin. Nu inför KI ett elektroniskt beställningssystem, som både ska uppfylla regeringens krav och göra inköpen enklare och säkrare. Med start i maj inför KI ett elektroniskt system för beställning av varor och tjänster. Bakgrunden är regeringens krav på att statliga myndigheter ska sköta sina beställningar elektroniskt. Det här måste vi göra. Men med systemet blir det också lättare att göra säkra inköp, från rätt leverantör, till rätt pris, säger Ingrid Palmér, ekonomidirektör. Rätt leverantörer syftar på upphandlade leverantörer. Som statlig myndighet måste KI nämligen upphandla produkter som köps in. Nu ska det bli lättare för beställarna att göra rätt, eftersom endast de leverantörer KI har avtal med läggs in i systemet. Vissa nya rutiner införs också. Till exempel måste inköp attesteras innan beställningen skickas ut. I dag har KI inte koll på vad som är beställt förrän fakturan kommer. Då är det för sent att säga det här skulle vi inte ha beställt. Nu görs den kollen i förväg, säger Ingrid Palmér. Från att tidigare ha låtit nästan alla anställda göra beställningar vill man även halvera antalet behöriga beställare. Hur det organiseras avgör respektive institution. Vi vill ha kunniga användare som gör snabbare och bättre inköp. Sällananvändare behöver mycket stöd, även om systemet är enkelt, och det tar resurser vi inte har, säger Ingrid Palmér. Nu pågår arbetet med att fylla systemet med de leverantörer KI har upphandlade ramavtal med. Från starten kommer bland annat leverantörer av förbrukningsartiklar för forskning, baskemikalier, Rimma Axelsson. tidplanen Så införs det nya e-systemet: l Månadsskiftet maj/juni: Pilotdrift. Två institutioner ansluts (institutionen för laboratoriemedicin och institutionen för neurovetenskap). l Slutet av augusti och framåt: Övriga institutioner ansluts stegvis. Utbildning ges genom Ping Pong. l Slutet av december 2014: Hela KI ska använda det nya systemet. n Karolinska Institutets vårsalong har blivit en tradition. I år ställer 22 medarbetare och alumner ut sina verk vid den femårsjubilerande upplagan. Ett brett spektrum av genrer finns representerade i årets vårsalong; måleri, teckning, Ingrid Palmér, ekonomidirektör. Foto: Camilla Svensk kontorsmaterial, litteratur och IT-produkter att finnas med. I ett andra steg läggs resten av de upphandlade leverantörerna in, däribland tjänsteleverantörer. Tidpunkten för det är inte bestämd. Att det finns attraktiva leverantörer är avgörande för att systemet ska tas emot väl och användas, konstaterar Ulla Hannegård, inköpschef. Vi har försökt täcka in så mycket som möjligt och ser kontinuerligt över vad vi köper in mest av, för att det ska finnas i systemet. Nu blir det också lättare att ta fram statistik för att se vilka nya avtal som behövs och om avtalen följs, säger hon. Vissa områden kommer inte att 22 medarbetare ställer ut när Vårsalongen jubilerar illustration, fotografi, silversmide, keramik, tovning, fotomontage, fartygsmodeller, möbelsnickeri, skulptur och porslinskollage. Den 5 maj var det vernissage för salongen på Karolinska Institutets universitetsbibliotek på campus Huddinge. Professor Rimma ligga i systemet, till exempel djur, resor och inköp av engångskaraktär där man inte har ramavtal. Ulla Hannegård ger mikroskop som ett möjligt exempel. Lena Wallin, redovisningsansvarig vid institutionen för laboratoriemedicin, har testat systemet under utvecklingsperioden. Hon tror att det kommer spara tid för administratörer, inköpare och forskare. I dag lägger institutionerna mycket tid på att kontrollera om en vara är upphandlad eller inte. Det är onödigt, forskarnas tid bör gå till annat. Nu kan man känna sig trygg med att varan man köper är upphandlad, säger hon. Detta underlättar inte minst i EU-finansierade projekt, där bara upphandlade kostnader godkänns, konstaterar hon. Sara Nilsson Att beställa rätt ska bli lättare i det nya systemet eftersom varor och tjänster redan är upphandlade. Antalet behöriga beställare kommer också att halveras. Foto: istockphoto New e-system for KI-commerce In May, KI will launch an electronic system for ordering goods and services. This is due to the Government requirement that state agencies must manage orders electronically. We must do this, but the system will also make it easier to carry out secure purchases, from the right supplier at the right price, says Ingrid Palmér, Director of Finance. Axelsson, som är initiativtagare till det årliga konstevenemanget, klippte blågult band och invigningstalade. Till sorlet från vernissagebesökarna hördes tonerna från dova flamencogitarrer. Utställningen pågår till och med den 9 juni. Centralised IT operations With the project Coordinated IT operations, the central IT department, ITA, at KI has been tasked to develop and deliver common solutions for data backup, storage and administrative support systems to name but a few. The main reason why KI has started this project is because information and IT security are currently too low. A request was made by departments previously caught up in a pilot study, for coordinated support and storage solutions from a central source, says Ulla Sundberg, IT director. Gustaf Risling leder projektet Samordnad IT, som ska leverera nya gemensamma lösningar för institutionerna. Bakgrunden är att IT-säkerheten på KI är för låg, enligt IT-direktör Ulla Sundberg. Foto: GUSTAV MÅRTENSSON De skärper KI:s låga IT-säkerhet Olika IT-lösningar och låg säkerhet. Så har det sett ut på institutionerna. Nu tar projektet Samordnad IT ett helhetsgrepp för en gemensam lösning när det gäller IT-hanteringen på Karolinska Institutet. Med projektet har centrala IT-avdelningen, ITA, fått uppdraget att ta fram och leverera gemensamma lösningar för bland annat backup av data, lagring och administrativa stödsystem. Huvudskälet till att KI har startat projektet är att informationsoch IT-säkerheten i dag är för låg. Från institutionernas sida fanns önskemål, som tidigare fångats i en förstudie, om en samordnad support och lagringslösningar från centralt håll. Vi märker att institutionerna har ett stort intresse för de kommande lösningarna och att de vill vara med i projektet, säger Ulla Sundberg, IT-direktör. Projektet är beställt av universitetsdirektör Per Bengtsson. Han menar att det är nödvändigt med de omfattande investeringar som projektet medför. För att kunna utföra den forskning som behövs på ett integritetsäkert sätt är det nödvändigt att ha den säkerhetsnivå som nu arbetas fram, säger Per Bengtsson. De stora förändringarna kostar förstås, men ingen kan i dag säga vilka belopp det till slut kommer att handla om. Frågan om hur detta ska betalas är inte heller besvarad. Det här kommer att kräva en hel del investeringar. Vi måste hitta en finansieringslösning för det här och en arbetsgrupp tittar nu på hur vi kan lösa den långsiktiga finansieringen, säger Per Bengtsson. Målet är en mer enhetlig IT-drift med stabil och säker hantering av IT-miljön på KI. Vinsterna blir högre säkerhet, bättre kontroll över IT-kostnader och större möjligheter till samarbete mellan institutionerna, säger projektledaren Gustaf Risling. En pilot ska säkra att tjänsterna matchar institutionernas behov. Först ut är institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) och institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa). Vi ville testa en klinisk och en preklinisk institution. Ett exempel på de tjänster som vi nu testar att leverera är möjligheten att komma åt KI-nätet på landstingsnätet, för att forskarna ska slippa använda flera olika datorer för de olika näten, säger Gustaf Risling. På Labmed hoppas man på en smidigare IT-hantering när förändringarna är genomförda. På sikt kommer vi att få en mer samlad koll på våra datorer och kunna jobba mer tillsammans med lagring och säkerhet. Man behöver inte köpa tjänster utifrån när det finns centralt, exempelvis fil servrar, säger Maria You, ITansvarig på Labmed. Karin Söderlund Leifler IT-Projektet steg för steg 1 Start hösten 2013: Centrala IT-avdelningen (ITA) får uppdraget att genomföra projektet Samordnad IT-drift. 2 Första pilotinstitutionen (LabMed) startar i november Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) startar i april Efter en kartläggning av institutionernas behov ska tjänsterna utvecklas och testas av ITA i samarbete med institutionerna. 3 Några slutmål: Central lagring av data, ITA får ansvar för hela KI-nätverket, högre näthastighet. En viktig deadline är 2018 när fem institutioner ska flytta in i Biomedicum. 14 kibladet nummer kibladet nummer

9 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET aktuellt Horizon 2020 for KI researchers The new EU framework programme for research and innovation, Horizon 2020, will make 80 billion available for cutting edge research, industrial leadership and societal challenges. The programme is one of the largest of its kind and the announcements are numerous. The societal challenge health, demographic changes and well-being is of most interest to researchers at Karolinska Institutet. That s according to Tatjana Nilsson, at the Grants Office that supports researchers in the application process. Källa: Tatjana Nilsson, teamledare för Pre-contract Team vid Grants Office, och Eva Björndal, teamledare för Post-contract Office vid Grants Office. Utlysningarna duggar tätt Grants Office ger forskarna stöd i EU-ansökningarna Genom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, satsas cirka 80 miljarder euro på spetsforskning, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Programmet är ett av världens största i sitt slag och utlysningarna är många. För Karolinska Institutets forskare är den samhälleliga utmaningen hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande mest intressant, tillsammans med vissa av satsningarna på spetsforskning. Det säger Tatjana Nilsson, specialist på europeisk forskningsfinansiering på Grants Office vid Karolinska Institutet. Just hälsa och spetsforskning är områden vi har presterat bra inom tidigare och förutsättningarna för ännu bättre resultat i framtiden är goda eftersom det nu finns ännu mer pengar att söka, säger hon. EU har tidigare lanserat flera ramprogram för forskning och innovation, från FP1 till FP7. Den 1 januari 2014 var det dags igen. Nu med namnet Horizon Det här sjuåriga programmet har som politiskt mål att hjälpa Europa ur den ekonomiska krisen och det skiljer sig från de tidigare på många sätt. Det ville man markera med ett nytt namn, säger Tatjana Nilsson och ger några exempel på förändringarna: Den administrativa biten är förenklad på flera olika sätt, den tid det tar tills anslag delas ut är förkortad och all kommunikation sker elektroniskt via en gemensam webbportal. Dessutom är budgeten kraftigt förstärkt. SÖKA EU-MEDEL FRÅN HORIZON 2020 SÅ FUNKAR DET 1Forskningspengar utlyses Horizon 2020 pågår under en sjuårsperiod, Aktuella utlysningar och deadlines anges i tvååriga så kallade arbetsprogram på webbportalen Participant portal som nås via EU-kommissionens webbplats. Grants Office på KI berättar även om alla utlysningar i sitt nyhetsbrev och sprider också informationen på andra sätt. 2 Flera satsningar passar KI-forskare Mest aktuellt för KI:s forskare är den samhälleliga utmaningen hälsa, demografiska förändringar och vä lbefinnande och satsningarna på spetsforskning via Europeiska forskningsrådet (European Research Council, ERC) samt Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA). Även andra områden inom Horizon 2020 kan vara relevanta. Tatjana Nilsson. Foto: Lisa Reimegård 3 5 Ansökningar skrivs Ansökningsproceduren kan skilja sig mellan olika typer av utlysningar. Ibland ska ansökningen ske i två steg, där man först lämnar in en kort ansökan som sedan kompletteras av en längre om man går vidare. Andra utlysningar kräver en komplett ansökan från början. I vissa fall granskas de sökande även genom intervjuer. 4 Stöd från Grants Office På KI erbjuder Grants Office olika typer av ansökningsstöd och kan till exempel granska forskarnas dokument ur strategisk, strukturell och finansiell synvinkel och förmedla hjälp från andra parter, på och utanför KI. Ansökningarna skickas in elektroniskt via Participant portal. Tatjana Nilsson är ledare för Pre-contract Team på Grants Office, som samlar in information om utlysningar, sprider den vidare via nyhetsbrev, seminarier och workshops och ger rådgivning inför och under ansökningsskrivandet, med hjälp av en mängd olika samarbetspartner. Sista ansökningsdag för flera utlysningar inom Horizon 2020 inträffar nu i höst och Tatjana Nilssons tipsar intresserade forskare att vända sig till Grants Office i god tid. Mejla till så ser vi till att ni får den hjälp ni behöver, säger hon. Lisa Reimegård Kontrakt förbereds & signeras Inom fem månader efter deadline för den kompletta ansökan får de sökande besked om ansökan har godkänts eller ej. För de som gått vidare börjar en kontraktsförberedande period på max tre månader. När kontraktet är signerat kan projektet börja Finansiering delas ut Den forskargrupp som är koordinator för projektet får pengarna och fördelar sedan dessa till övriga projektpartner. Pengarna ska användas på så sätt som angivits i det detaljerade avtalet med EU och eventuella avvikelser från kontraktet måste godkännas i förväg. Anna Frostegård och hennes kollegor har ansökt om 6,2 miljoner euro från Horizon Pengarna ska användas till ett treårigt forskningsprojekt kring proteinet Annexin A5. Foto: Lisa Reimegård Löpande rapportering Under projektets gång måste forskarna regelbundet rapportera till EU-kommissionen hur det vetenskapliga arbetet fortskrider och hur pengarna används. På KI signeras alla finansiella rapporter av Grants Office och forskarna kan vända sig dit för att få hjälp med administrativa och finansiella frågor. Institutionen kan även köpa stöd från Grants Office för löpande administrativ och finansiell hantering av projektet. Projektet avslutas När projekttiden har nått sitt slut redovisas resultaten för EU-kommissionen i en slutrapport. Upp till två år efter sista utbetalningen kan EU begära en revision av projektet. Grants Office samordnar denna process, som kräver omfattande förberedelser, och institutionen ansvarar för själva utförandet. I de fall där institutionen har köpt administrativt stöd av Grants Office ansvarar Grants Office för själva utförandet. Spänd väntan på nytt besked Anna Frostegård är verksam vid Institutet för miljömedicin och har varit inblandad i flera ansökningar av EU-medel under sina 12 år som forskare på Karolinska Institutet. Vissa har godkänts, andra har avslagits. I mars skickades den senaste in till det nya ramprogrammet. Tillsammans med fyra europeiska partner har Anna Frostegård och hennes kollegor ansökt om 6,2 miljoner euro från Horizon Det gäller ett treårigt projekt kring det kroppsegna och antiinflammatoriska proteinet Annexin A5. Genom en klinisk fas II-studie hoppas de kunna visa att det kan användas för att behandla så kallad perifer kärlsjukdom, exempelvis kärlkramp i benen. Den 11 mars lämnade de in en sexsidig ansökan som ska kompletteras med ytterligare 70 sidor om de går vidare. Den närmaste tiden innan deadline hade Anna Frostegård tät kontakt med Grants Office. Vi fick hjälp med allt från att räkna om budgeten till att formatera dokumenten rätt. Det är mycket värdefullt att de är så tillgängliga och de sitter ofta inne med intern information som gör att de kan besvara frågor som ingen annan kan, säger hon. Redan 2005 medverkade Anna Frostegård, som doktorand på Karolinska Institutet, för första gången i en ansökan om EU-medel, då inom ramprogrammet FP6. Forskningspengarna ledde till att vi upptäckte och beskrev funktionen hos Annexin A5 i kroppen. Men ansökningsproceduren var otroligt komplicerad och byråkratisk och det var svårt att hitta rätt bland utlysningarna. Den här gången gick det betydligt smidigare men ändå var jag ganska slut när ansökan väl var inskickad, säger hon och skrattar. Nu går Anna Frostegård och väntar på svaret från EU-kommissionen. Blir det positivt måste hon ställa in semestern eftersom nästa ansökan ska vara inlämnad den 19 augusti. Men det gör jag gärna, säger hon. Lisa Reimegård Waiting for reply Anna Frostegård at the Institute of Environmental Medicine has been involved in several applications for EU funds during her 12 years as a researcher at Karolinska Institutet. The most recent was submitted in March, with the help of the Grants Office. She is now waiting for a response. Forskningspengarna ledde till att vi upptäckte och beskrev funktionen hos Annexin A5 i kroppen 16 kibladet nummer kibladet nummer

10 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET AKTUELLT Sedan 1 april är professor Birgitta Henriques-Normark vicedekan för rekrytering vid Karolinska Institutet. Därmed är hon en nyckelperson och en maktfaktor i KI:s arbete med att flytta fram positionerna som internationellt ledande universitet. För vad kan vara viktigare än att rekrytera den bästa laguppställningen? Text: Anders Nilsson Foto: Gustav Mårtensson Vi behöver kombinera institutionernas frihet med en gemensam vision om vart vi vill komma Uppdrag: Locka eliten till KI:s lag Birgitta Henriques-Normark är van vid att ha stort inflytande. Idag leder hon en forskargrupp vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, MTC, på runt personer, och under hennes många år på Smittskyddsinstitutet hann hon med flera olika chefsroller, med ansvar för upp till ett hundratal medarbetare. På MTC sitter hon i ledningsgruppen. Alla som KI Bladet talar med påtalar att hon ofta har starka åsikter och att hon är bra på att framföra dem. Som vicedekan ska Birgitta Henriques-Normark leda rekryteringsutskottet som bereder rekryteringar av alla professorer och lektorer, samt även vissa forskar- och forskarassistenttjänster. Hon ska också leda utvecklingen av hur utskottet, och KI i stort, arbetar med rekrytering. Rekrytering är kanske den viktigaste frågan för KI just nu, inte minst för att vi står inför mycket stora pensionsavgångar, säger hon. Det har gjorts mycket som är bra på rekryteringssidan på senare år, till exempel att doktorandtjänster numera utlyses öppet och att tydligare karriärstruktur håller på att ta form. Men allt kan förbättras, säger Birgitta Henriques-Normark. Att driva fram en strategisk handlingsplan för rekryteringar vid KI ser hon som en av sina viktigaste uppgifter som vicedekan. Vi behöver fundera över vart vi vill i framtiden och formulera en övergripande plan för KI:s rekrytering. I det arbetet behöver vi få med prefekterna. Idag är det institutionerna som initierar det mesta, men jag tror att det behövs en sammanhållen, KI-övergripande bild också. Samtidigt betonar hon att det är viktigt att slå vakt om det decentraliserade styre som präglar verksamheten idag. Det är verkligen en balansfråga. Vi behöver kombinera institutionernas frihet med en gemensam vision om vart vi vill komma. hästar och körsång Namn: Birgitta Henriques-Normark. Aktuell som: Ny vicedekan för rekrytering från 1 april 2014 och tre år framåt. Född: 1958 i Stockholm. Familj: Maken Staffan Normark, professor vid KI och ständig sekreterare vid KVA. Tillsammans har de sex vuxna/nästan vuxna barn, och fem barnbarn. Bor: I villa i Stocksund. Karriär i korthet: Utbildad vid KI. Läkarlegitimation 1987, specialist i bakteriologi 1994, disputerad Har arbetat vid alla stora sjukhus i Stockholm, samt i många år på Smittskyddsinstitutet. Där har hon varit bland annat sektions- och avdelningschef med ansvar för upp till 100 personer. Idag överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och professor i klinisk mikrobiologi med inriktning mot klinisk bakteriologi vid KI. Gör på fritiden: Framför allt rider jag rätt mycket. Vi har tre hästar. Tidigare sjöng vi i kör, men det slutade vi med av tidsskäl när vi skaffade hästarna. Fast nu är jag väldigt sugen att ta upp sången igen. Bio hinner jag aldrig med, men teater brukar vi försöka komma iväg på. Vi har goda vänner som skaffar biljetter så att det blir av. Vad gäller musik så är min smak rätt bred gärna modern musik, åttiotalsvinyl och klassiskt. Birgitta Henriques-Normark vill gärna se en mer aktiv, uppsökande rekrytering vid KI i framtiden. Menar man allvar med att KI ska rekrytera de internationellt bästa behöver man ge sig ut i världen och leta. Jag tror att det är bra om rekryteringsutskottet blir mer proaktivt och att man använder sig av search committees. Utomlands är det ett vanligt sätt att förbättra underlaget vid rekrytering. I arbetet för lika villkor nämns ofta vikten av att vidareutveckla rekryteringsprocessen för att minska ojämlikheten vid KI. Birgitta Henriques-Normark håller med. Är man mer aktiv kan man påverka mer. Därför kan det också gynna könsfördelningen vid KI om rekryteringsutskottet blir mer proaktivt. Men det räcker inte att kontakta internationella toppforskare, det krävs ett attraktivt erbjudande för att locka dem också. Tydliga karriärvägar, bra ryggsäckar med finansiering knuten till tjänsten sådant är avgörande för attraktionskraften, konstaterar Birgitta Henriques-Normark. Det är viktigt att vi avsätter pengar. Vi behöver också fundera på andra former av finansiering. Vetenskapsrådet satsar till exempel oerhört stora belopp i sitt program för internationell rekrytering. Fundraising är en annan möjlighet. Så när vi inte har resurserna själva går de kanske att skaffa. Det har gjorts även tidigare på KI, men jag tror att vi kan utveckla det tänkandet mer, säger hon. Som forskare har Birgitta Henriques-Normark intresserat sig för pneumokocker bakterier som är den vanligaste orsaken till lunginflammation, och som också kan orsaka andra allvarliga sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Enligt WHO dör 1,1 miljoner barn per år i lunginflammation, och pneumokocker är den vanligaste bakteriella orsaken till dessa dödsfall. Men pneumokocker är också vanligt förekommande i näsan hos friska barn. Globalt sett är pneumokocker en av de största anledningarna till död och sjuklighet, framför allt hos små barn, men även hos äldre vuxna. Särskilt intresserade är vi av interaktionen mellan bakterie och värd: hur kommer det sig att många bär på bakterien, men bara vissa blir sjuka? Hennes grupp är brett sammansatt, med civilingenjörer, molekylärbiologer, mikrobiologer, och läkare av olika specialiteter. En väldigt blandad grupp sammanfattar hon. Som vicedekan ska Birgitta Henriques-Normark leda rekryteringsutskottet. Rekrytering är kanske den viktigaste frågan för KI just nu, säger hon. Assessing KI s team Since April 1, Professor Birgitta Henriques-Normark, is vice dean for recruitment at Karolinska Institutet. Thus, she is a key figure and a power factor in the work to advance the positions as a leading international university. Birgitta Henriques-Normark is used to having great influence. Today, she leads a research team at the Department of Microbiology, Tumour and Cell Biology, MTC, of around people, and during her many years at SMI she undertook several senior management roles with responsibility for up to a hundred employees. At MTC, she is a member of the management team. As vice dean Birgitta Henriques-Normark will chair the recruitment committee which prepares the recruitment of all professors and senior lecturers, as well as some researcher posts and postdoctoral research fellows. She will also lead the development of how the committee, and KI generally, shall work with recruitment. She would like to see a more active, outreaching recruitment process at KI in the future. Recruitment is perhaps the most important issue for KI right now, not least because we are facing a great deal of retirements, says Birgitta Henriques-Normark. 18 kibladet nummer kibladet nummer

11 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET AKTUELLT 3RÖSTER OM birgitta: Inte rädd att säga ifrån Entusiastisk och energisk. Det är de första orden som dyker upp när jag tänker på Birgitta. Hon är en framgångsrik forskare med en unik förmåga att kombinera olika uppdrag. I MTC:s ledningsgrupp bidrar hon med mycket genom sin erfarenhet, sitt engagemang och sina stora nationella och internationella nätverk. Birgitta och jag var omväxlande varandras chefer under ett decennium på Smittskyddsinstitutet. Hon har en enorm arbetskapacitet och är en väldigt varm person. Birgitta blir ofta en förkämpe för sin grupp inte stridslysten, men duktig på att argumentera för varför något är viktigt. Man kan möjligen tro att hon är arbetsnarkoman, men hon har breda kulturella intressen. Inte minst älskar hon manskörer. Lars Engstrand, professor i smittskydd/klinisk bakteriologi, KI. Marie Arsenian Henriksson, prefekt, institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi, MTC. Birgitta är positiv, engagerad, nyfiken på mycket och väldigt empatisk. Hon bryr sig om alla i sin omgivning och är en samlande person i arbetet. Samtidigt har hon civilkurage och är inte rädd att säga ifrån, även om det kan drabba henne själv. Hon jobbar stenhårt, men har också tid för våra hästar. Ridningen är mer än en hobby för henne. Staffan Normark, professor i medicinsk mikrobiologi vid KI. Make och kollega. Photo: Science Photo CONFERENCES 2014 KAROLINSKA INSTITUTET Frontiers in immunology from molecules to disease June 2014 Nobel Forum, Karolinska Institutet, Solna Mutations in genes required for proper activity of the immune system are increasingly recognized as causes of disease, ranging from predisposition to infectious disease, autoimmunity, and cancer. This meeting organized by Karolinska Institutet includes lectures from world leading researchers in the feld of immunology with a particular focus on primary immunodefciency diseases. There will also be talks by young immunologists performing cutting-edge research. Photo: Mar Carmena, The University of Edinburgh swedish Cancer research meeting September 2014 Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna Confirmed speakers keynote speaker: Charles sawyers, Memorial Sloan Kettering Cancer Center plenary session and workshop speakers: Jim allison, MD Anderson Cancer Center, maría Blasco, CNIO, Åke Borg, Lund University, Óscar fernandez Capetillo, CNIO, Timothy a. Chan, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Julian downward, Cancer Research, Bengt Glimelius, Uppsala University, Thomas Helleday, Karolinska Institutet, mattias Johansson, IARC, Johanna Joyce, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, david kerr, University of Oxford, rolf kiessling, Karolinska Institutet, david Lane, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), paul pharoah, University of Cambridge, kristian pietras, Lund University, sabine Tejpar, University of Leuven, manuel Valiente, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Zena Werb, University of California, doug Winton, Cancer Research UK, Jedd d. Wolchok, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Lucy Yates, The Wellcome Trust Sanger Institute, anne Zeleniuch-Jacquotte, New York University School of Medicine, feng Zhang, BROAD Institute MIT. Meeting will also include two poster sessions and short talks selected from abstracts. Registration will open May 15. Deadline for registration and abstract submission for the meeting is June 30. Please visit ki.se/en/research/swedish-cancer-research-meeting-2014 for more information. Please visit for registration. For more information, please contact organizers: Jag vill vara ödmjuk och lyssnande som chef, men samtidigt våga fatta beslut. Psykologiska tester brukar komma fram till att jag är ambitiös och kreativ som chef, säger Birgitta Henriques-Normark. Väldigt givande att blanda kompetenser Det behövs, för forskningen i gruppen sträcker sig från molekyl till patient. I ett nytt projekt som vi håller på att dra igång ska vi samarbeta med teknologer i Lund. Det är väldigt givande att blanda kompetenser, även om det inte är helt lätt, eftersom man pratar lite olika språk. Men tillsammans kan vi göra väldigt spännande forskning. Sedan 2009 ingår pneumokockvaccin i barnvaccinationsprogrammet i Sverige. Det är riktat mot vissa typer av pneumokocker som ofta orsakar allvarlig sjukdom. Idag omfattar de 10 eller 13 av de mer än 90 olika typer som beskrivits. Men vad händer när man trycker undan vissa typer av pneumokocker? På Smittskyddsinstitutets uppdrag utvärderar Birgitta Henriques-Normark effekterna av den svenska pneumokockvaccinationen. Näsans bakterier är ett eget lite ekosystem, konstaterar hon, där vaccinet inte bara får avsedda effekter. När vissa bakterier trycks undan kan andra utnyttja detta för att expandera. De tar över den ekologiska nisch som blivit ledig. Det är inte enkelt. Men vi ser att de allvarliga infektionerna hos små barn minskar. Birgitta Henriques-Normarks egen grupp har gjort en rad intressanta fynd, bland annat att vissa pneumokocker har hårliknande strukturer, så kallade pilus, på sin yta. Vi tror att pilus kan spela roll för hur bakterien fäster i näsan och sprids mellan individer. Det är också tänkbart att framtida vaccin kan baseras på pilus. Nyligen gjorde gruppen ett nytt fynd, som kan förklara hur det går till när pneumokocker plockar upp DNA från andra bakterier och införlivar i sitt eget genom. Vi har visat att det bildas ett sorts pilus som bakterien kan utsöndra. Därmed uppstår en kanal genom vilken vi tror att det främmande DNA:t kan komma in i bakterien. I forskargruppens projektportfölj finns också ett samarbete med Kina som syftar till att utveckla ny antibiotika, samt projekt i Afrika om koinfektion (det vill säga saminfektion) av malaria och pneumokocker. Många är infekterade med båda samtidigt, vilket har betydelse för hur sjukdomarna utvecklas. Vi har väldigt spännande data om att pneumokocker och malariaparasiter förmodligen pratar med varandra. För framtiden hoppas Birgitta Henriques-Normark dels att grundforskningen kan fortsätta att ge en allt klarare bild av hur pneumokockerna orsakar sjukdom, dels att den tilllämpade forskningen ska kunna använda denna kunskap till att utveckla allt mer kraftfulla vaccin och behandlingar. Som vicedekan för rekrytering hoppas hon bidra till att attrahera den laguppställning som kan göra KI till ett världsledande universitet. Olov Andersson, Marie Carlén, Johan Flygare, Maria Kasper, Malin Lagerström, Marie Lagerquist, François Lallemend, Fredrik Lanner, Mia Phillipson, Anders Rosengren, Camilla Svensson, Fredrik Swartling, Lisa Westerberg och Anna Wredenberg är redan utvalda. Är du en Ragnar Söderbergforskare i medicin 2014? Utlysningen är nu öppen. Deadline 27 maj. 20 kibladet nummer

12 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET aktuellt Klivet mot stärkt forskningsanknytning Education Congress 2014 Research Related Training in Thought and Action was the theme for this year s education conference in Aula Medica on March 27. Present were some 330 participants from the Karolinska Institutet and other medical faculties. Pro-vicechancellor Kerstin Tham, Håkan Hult, professor of teaching and learning at Linköping University and Visiting Professor of Medical Education at KI, and Thomas Viggiano, Professor of Medicine and Medical Education at Mayo Medical School, spoke about efforts to improve research links. At KI work has been started with the report Opportunities at KI, an investigation into the quality of education and research links (UKF), which was completed earlier this year. Thomas Viggiano, professor i medicin och medicinsk pedagogik vid Mayo Medical School. 22 kibladet nummer Forskningsanknytning i praktiken: Under utbildningskongressen fick deltagarna i grupper resonera sig fram till svaren på ett antal frågor. 330 kongressdeltagare diskuterade hur länkarna kan stärkas Forskningsanknuten utbildning i tanke och handling det var temat för årets utbildningskongress som hölls i Aula Medica den 27 mars och som samlade 330 deltagare från Karolinska Institutet och andra medicinska fakulteter. Utbildningsdekan Jan-Olov Höög (till höger) i samtal under kongressen. Prorektor Kerstin Tham var en av talarna vid kongressen, som arrangerats av styrelsen för utbildning. Hon berättade om arbetet med att förbättra forskningsanknytningen vid KI, som nu inletts med rapporten Möjligheternas KI, en utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning. Det är ingen quick fix, sa Tham. Hon visade med sin egen disciplin arbetsterapi, som exempel, hur akademisering och forskningsanknytning av ett ämne är en process som sträcker sig över lång tid. Håkan Hult, professor i pedagogik vid Hälsouniversitetet i Linköping, och gästprofessor i medicinsk pedagogik vid KI, talade om att högskoleutbildning generellt är alldeles för framtung, det vill säga fokuserad på att förbereda studenterna för varje moment i utbildningen. Vi borde istället vara pedagogiskt baktunga, och inse att det är efteråt som man kan förstå vad som hände och lära sig något, sa Hult. Till exempel vid ett seminarium efter en öppen labb. Att forskningsanknytning kan vara många olika saker, och förekomma i många olika sammanhang, underströk Thomas Viggiano, professor i medicin och medicinsk pedagogik vid Mayo Medical School. Därför är det inte heller konstigt att vissa studier visar positiva effekter av forskningens påverkan på undervisning, medan andra ser negativa effekter eller inga effekter alls. En mer fruktbar fråga är hur man ökar de positiva konsekvenserna och minskar de negativa, menade han. Ofta tolkas forskningsanknytning som att kunskap från forskningen lärs ut till studenterna, vilka är passiva mottagare av denna information. Både Hult och Viggiano menade att forskningsanknytning i utbildningen inte i första hand ska tolkas som att forskningen förser undervisningen med bättre kunskap att lära ut till studenterna, utan att det är betoningen av forskningsprocessen och studenternas aktiva kunskapssökande som är det centrala. Anders Nilsson Det var kort om tid, men jag tror på det som pedagogisk idé, sa Helena Sjölin, adjunkt vid KI SÖS, om gruppdiskussionerna under kongressen. Att få motivera, argumentera och kanske omvärdera. Kafferast. Tobias Rudholm Feldreich, Högskolan Dalarna, diskuterade med Petra de Verdier och Charlotta Ryk, båda vid KI. En av många intressanta frågor som kommit upp var konflikten mellan djupgående, komplexa tentamensfrågor och önskan om lätträttade prov. Strävan efter millimeterrättvisa riskerar att trivialisera frågorna, vilket är olyckligt, sa Anders Bergqvist, vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Sagt och hänt under utbildningskongressen Nya ledamöter välkomnades n Fyra nya ledamöter välkomnades till KI:s Pedagogiska Akademi, som ett erkännande av deras stora pedagogiska gärning. Veronica Lindström vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Första fem veckorna avgörande n Vikten av att redan från den första terminens första kurs lägga grunden för studier med ett forskande förhållningssätt den tanken återkom under kongressen. Det viktigaste i all utbildning är de första fem veckorna, menade Håkan Hult, professor i pedagogik. Det är då studenterna läser av signalerna: Vad är det som gäller här? Det är då man lägger hela grunden. Uppmuntras de inte att vara aktiva och ställa frågor då kommer de inte att göra det senare heller. KUA tar emot KLOK-priset. Från vänster Lisa Bergström, Uffe Hylin, Ulla-Kari Edberg, Elisabeth Bohman och Marie Sjöstedt. Tidsbrist för undervisningen n Lärare, men också forskare och kanske dessutom kliniker hur får man det att gå ihop? I slutdiskussionen konstaterade Anna Kiessling, ledamot i utbildningsstyrelsen, att det i den kliniska verksamheten nog alltid kommer att vara brist på öronmärkt tid för utbildning. Där måste utbildning ske samtidigt som man gör annat. Ett annat sätt att hantera konflikten mellan de olika rollerna är Södersjukhuset, Päivi Kaila vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Annsofi Johannsen vid institutionen för odontologi och Johanna Zilliacus vid Institutet för miljömedicin. Pris för engagerad pedagogik n KLOK-priset 2014 tilldelades KUA, Klinisk utbildningsavdelning vid Södersjukhuset. Motiveringen löd: Ett tydligt och engagerat ledarskap för en verksamhet som ständigt utvecklats sedan starten Det finns en pedagogisk grundidé som bärs upp av välutbildad personal och verksamheten har tydligt visat sig stimulera och stödja studenternas lärande. KLOK står för Kliniskt lärande genom organisations- och kompetensutveckling. Vi tittar gärna på toppuniversitet utomlands och imponeras, men vi behöver också se oss omkring internt, och uppmärksamma vår egen kraft och utnyttja den bättre. KLOK-priset är ett sätt att lyfta fram det som är riktigt bra vid KI, sa Jan-Olov Höög, dekan för utbildning. att alternera mer mellan forskning och undervisning i arbetet, menade hon. Jag vill slå ett slag för växelbruk istället för multitasking. Att man får fokusera på en av uppgifterna och sedan växla. Till exempel genom att man är två som turas om att vara kursansvarig då får man utrymme att fokusera på forskningen de terminer man inte har kursen. kibladet nummer

13 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET AKTUELLT Ötzi var inte gammal och skruttig. Hans muskelfibrer vittnar om att han snarare var vältränad och muskulös KI-team tar sig an mumiens gåta Forskarna fick ett par timmar på sig att ta prover från Ötzi. Världskände Ötzis maginnehåll analyseras på SciLifeLab Den år gamla ismannen Ötzi blev en världsnyhet när han hittades i italienska alperna Trots att han har undersökts ner på molekylnivå av olika akademiska discipliner under tjugo år finns fortfarande frågor som inte har besvarats. Genom ny teknik, inte minst inom DNA-sekvensering, kan nya frågor få svar. Så sent som i mars levererades kompletterande prov från Ötzis maginnehåll till SciLifeLab för analys, där KI-professorn Lars Engstrand ansvarar för den svenska delen av forskningen. Det bergsvandrande paret trodde att det låg skräp längre bort på marken. Vid en närmare titt upptäckte de att det var en död människa som stack upp genom isen. Ganska snart blev det uppenbart att det inte var en nutida bergsklättrare som omkommit. Kroppen var mumiefierad (torkad) och vid fyndplatsen låg ålderdomliga kläder och tillhörigheter. Mumien, som fick namnet Ötzi efter Ötztalalperna där han hittades, konstaterades efter några veckor vara år gammal. Därmed är han världens äldsta väl bevarade mumie. I slutet av mars samlades forskare från världens alla hörn till det tredje mötet om Ötzis mag- och tarminnehåll. KI Bladet träffade tre av forskningsledarna: Frank Maixner (Italien), Albert Zink (Tyskland) och Lars Engstrand (Sverige). Foto: Erik Cronberg Nu uppstod en tvist om huruvida Ötzi legat på österrikisk eller italiensk mark. Noggranna mätningar skulle visa att Ötzi dött ett fåtal meter in i Italien. Det ledde till att Österrike fick överlämna den prestigefyllda uppgiften att förvara mumien. I dag kan Ötzi beskådas genom ett litet fönster in till ett sex minusgrader kallt rum på Sydtyrolens arkeologiska museum i Bolzano i norra Italien. Till en början spekulerades det om Ötzi hade gått vilse i bergen och dött av kyla och hunger. Den teorin kunde avfärdas tjugo år senare då en pilspets hittades efter en röntgenundersökning. Vi vet att han blev dödad av en pil i vänstra skuldran som troligen ledde till inre blödningar. På kläderna finns pollen från olika ställen vilket kan tyda på att han var på flykt. Vi tror att han kände till området väl och inte alls irrade Foto: Lars Engstrand omkring, säger Albert Zink, chef vid Institutet för Mummies and the Iceman, och ansvarig för all verksamhet kring Ötzi vid forskningscentret The European Academy of Bolzano, EURAC, i Italien. Ötzi var mellan 40 och 50 år gammal när han dog. Albert Zink menar att det är en vanlig och felaktig uppfattning att det var en hög ålder på stenåldern. Ötzi var inte gammal och skruttig. Hans muskelfibrer vittnar om att han snarare var vältränad och muskulös, säger han. Albert Zink har varit ansvarig för Ötzi sedan 2007 och han blir glad när han får frågan om han funderat på vem Ötzi var när han levde. Visst tänker jag på det. Många tycker synd om honom för att han blev mördad, men kanske var han själv en ond människa. Det får vi aldrig veta. Ibland tycker jag synd om honom för att han ligger exponerad i sitt tillstånd men samtidigt är han ett så oerhört viktigt arkeologiskt fynd. Vi ska komma ihåg att han var en människa och behandla honom med respekt. Det är bara fyra år sedan en radiolog identifierade Ötzis magsäck. Röntgenbilderna För att komma åt Ötzis tarminnehåll var forskarna tvungna att tina upp honom något som bara gjorts två gånger sedan mumien hittades. Foto: South Tyrol Museum of Archaeology Här i de italienska alperna mötte mannen som kallas Ötzi sitt öde för mer än år sedan. Rekonstruktionen till höger visar hur han kan ha sett ut. Foto: South Tyrol Museum of Archaeology/Lukas Aichner The Mummy mystery The 5300 year old Iceman Ötzi became world news when he was found in the Italian Alps in Although he has been studied down to molecular level by different academic disciplines for twenty years, there are still questions that have not been answered. New techniques, especially in DNA sequencing, mean that new questions can be answered. As late as March additional samples from Ötzi s stomach contents were delivered to SciLifeLab in Stockholm for analysis, where KI professor Lars Engstrand is responsible for the Swedish part of the research on the gastric and intestinal content. The global research group has met annually since 2012 to discuss their results and make plans for future research. Recently the third conference was held at SciLifeLab. visade även att magsäcken innehöll materia. För en lekman kan det te sig märkligt att det är så svårt att hitta organen i en mumiefierad kropp att det ska behöva ta 18 år. Men beaktat att de är skrumpna och saknar sin ursprungliga anatomiska form och i Ötzis fall dessutom har flyttats runt då kroppen legat över en sten med varierat tryck uppifrån i mer än år är det lättare att förstå. Nyheten om magsäcken och innehållet gjorde att helt nya frågor kunde ställas: Vad bestod Ötzis sista måltid av? Hur såg människans tarmflora ut på stenåldern? Fanns antibiotikaresistenta bakterier redan då? Fanns magsårsbakterien Helicobacter pylori? För att komma åt Ötzis tarminnehåll skulle det vara nödvändigt att tina upp honom. Något som bara gjorts två gånger sedan han hittades. Efter mycket akademisk byråkrati bestämdes det att det skulle ske 11 november Då skulle man även passa på att ta prover från hjärna, lungor, magsäck, tjocktarm och prostata. På plats i kylrummet i Bolzano var ett 20-tal personer samlade. Utöver forskare med fokuset inställt på att ta biopsier från skilda organ, fanns också världspressen på plats. Tre av forskarna var Albert Zink, Frank Maixner och Lars Engstrand, professor i smittskydd vid Karolinska Institutet, som nu träffades för första gången. Under åtta timmar var kroppen upptinad och trion hade två timmar på sig att ta prover från mage och tarm. Undersökningen började med lite av ett bakslag när det visade sig att Ötzis matstrupe var för trång och skör för en gastroskopi. Då återstod en möjlig väg in. Österrikarna hade vid en tidigare upptining gjort ett snitt i Ötzis mage när han fortfarande bevarades där. Det var tur för oss och vi är tacksamma att de redan hade skurit i honom för vi hade aldrig gjort det. Vi vill hålla mumien intakt och orsaka så lite skada som möjligt på kroppen, säger Albert Zink. Via snittet i magen kunde de nå magsäcken som var orörd och för första gången var det möjligt att komma åt dess innandöme. Prover togs från även från tjocktarm och svalget. Frank Maixner, docent vid forskningscentret EURAC, var den som tog proverna från magsäcken. Jag kände en stor ödmjukhet och samtidigt en spänning över att komma så nära Ötzi. Jag kan inte säga att jag var nervös men vi arbetade väldigt koncentrerat och metodiskt, säger han. Proverna är nu spridda runt om i världen där man på varje forskningsenhet är inriktad på sina speciella delar från maginnehållet. I Singapore tittar man på proteiner, i USA på fetter och i Sverige och Tyskland på bakterierna. Lars Engstrand ansvarar för den svenska delen 24 kibladet nummer kibladet nummer

14 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET AKTUELLT Kände stor ödmjukhet Den som vill besöka Ötzi får ta sig till Sydtyrolens arkeologiska museum i Bolzano, norra Italien. Här vilar han i sex minusgrader, inte långt från bergen där han dog. Foto: South Tyrol Museum of Archaeology av forskningen på mag- och tarminnehållet. Den globala forskargruppen har träffats årligen sedan 2012 för att diskutera sina resultat och göra planer för framtida forskning. Nyligen hölls den tredje konferensen på SciLifeLab i Solna. Mötet var slutet för att inga opublicerade resultat skulle läcka ut. (De första resultaten publiceras under 2015.) Trots att de tre forskarna var förtegna om resultaten, enades de under intervjun om att de kunde avslöja exakt vad Ötzis sista måltid bestod av. Här har ni den: stenbock, röd hjort och vete. Men det blir inget svar på om Ötzi bar på antibiotikaresistenta bakterier. Inte heller om han hade magsårsbakterien Helicobacter pylori. När den frågan ställs möts den av tystnad och finurliga leenden tills Albert Zink, som leder Det är fortfarande hemligt. Vi kan inte säga om vi har hittat bakterien eller hur det i så fall ser ut. den globala forskningsgruppen, tar över ordet. Det är fortfarande hemligt. Vi kan inte säga om vi har hittat bakterien eller hur det i så fall ser ut. Hittar vi den är det det äldsta beviset för att Helicobacter fanns och då kan vi förhoppningsvis studera hur arvsmassan förändrats under år och hur denna förändring i så fall kan kopplas till sjukdomsframkallande egenskaper hos bakterien, säger han. Men forskartrion berättar gärna om framtida forskningsfrågor som kommer att besvaras tack vare ny teknik. I det nya steget mot att skingra dimmorna kring Ötzi spelar SciLifeLab en avgörande roll. Det är här den bästa tekniken finns och labbet är också unikt eftersom det finns referensmaterial här. Hittar vi något som vi vill undersöka kan vi enkelt sekvensera det och få svar inom några dagar. Det är inte möjligt någon annanstans, säger professor Albert Zink. Ett nästa steg är att ta reda på vilka bakterier som fanns i Ötzis mage för år sedan och vilka som tillkommit utifrån genom åren. Dels genom kontaminering under årtusenden som gått efter dödstillfället, dels också efter det att han hittades. För att kunna kartlägga Ötzis tarmflora och vara säker på att proverna inte är kontaminerade med modernt DNA behöver DNA från Ötzis mage jämföras med yngre DNA från bakterier där arvsmassan redan kartlagts. För bara två år sedan gick inte detta lika lätt. Nu kan man göra en djupare och säkrare analys av arvsmassan tack vara de nya kraftfulla sekvenseringsteknikerna som vi har här på SciLifeLab. Tekniken och möjligheterna utvecklas hela tiden och troligen finns det mer saker att ta reda på som vi i dag inte anar är möjligt, säger Lars Engstrand. JENNY RYLTENIUS With or without you, the digital health revolution is happening. So how do decide where you fit in? You join us at Digital Health 2014 in Stockholm. You take advantage of insights offered by the big name visioneers setting the pace like Dr Alain Labrique, founding director of the Johns Hopkins University Global mhealth Initiative. You talk with people living and breathing the digital health revolution right now and enjoying real benefits. You see opportunity. The future becomes your future. Don't get left behind, grab your early bird discount before 15 June digital health 2014 the premier international conference for the world s top digital health pioneers stockholm, sweden august 2014 www. digitalhealthdays.se Speed dating for employees Initially a hesitant start, but our curiosity soon took over and we started to ask each other about our work. We are at mix and mingle - a personnel care day at the department of LIME, a type of speed dating for employees. Watch the film from the mingle on ki.se/nyheter/ start. Linda Johansson, projektledare för KI 2.0, fångade in åsikter om morgondagens lärande. Foto: Maria Sjögren Johan Hansson, forskargruppsledare LEAD, talade kring sin poster om bland annat utveckling av organisationer. De lär känna kollegor med speeddating Det är lite avvaktande till en början. Men snart blir vi för nyfikna och börjar fråga vad den andra jobbar med. Vi är på mix and mingle en personalvårdsdag på institutionen LIME, ett slags speeddating för medarbetare. Häng med när LIME testar postermingel Olivia Biermann och Maria Hägglund, båda LIME, hittade gemensamma verktyg för sina respektive forskningsprojekt. Doktoranderna Sara Korlén och Karin Villaume hade skapat en interaktiv men framför allt rolig quiz. Hur tänkte ni här? Samtalen börjar som ett svagt sorl men ganska snart ökar ljudnivån längs korridorer och i mötesrum i Widerströmska huset på campus Solna. Gnistan till lära-känna-övningen på institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME, är de postrar som satts upp på väggarna och som presenterar helt olika forskningsfält. Med ett gemensamt att de samlas under samma institution. Ledarskapsutveckling, suicidalforskning, tobaksprevention och pedagogik, och det tar inte slut där. Postermingel visar sig vara ett ovanligt bra sätt att lära känna sina kollegor på. Så var det se filmen från posterminglet på ki.se/nyheter/start Vad arbetar ni med? Sebastian Hökby ställer frågan efter att ha studerat forskargruppen vid MMC (Medical Management Center), LEAD:s poster en stund. Det handlar om ledarskap, utvärdering och organisationsutveckling, berättar forskargruppsledarna Kristina Palm och Johan Hansson. Sebastian Hökby tar sig tid att lyssna. Sedan får han själv frågan: Vad gör du? Han kommer från NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, som sorterar under LIME, och visar oss sin egen poster, det handlar om självmordsprevention via internet. Man tar sig tid att läsa och att prata med varandra här, säger Sebastian Hökby och konstaterar att gemensamt för de flesta är att det är mycket att göra på arbetet. Ska man jobba som en integrerad verksamhet så är det bra att man får ta sig tiden att närma sig och träffa fler av sina kollegor och diskutera varandras arbete på ett mer ingående sätt. så går det till Vill du också arrangera ett postermingel på din institution och vill du veta mer om hur LIME gjorde? Kontakta En quiz fick LIME-personalen att bokstavligen mötas i jakten på rätt svar - a, b eller c. Posterminglet på LIME lockade 90 medarbetare, som tog chansen att lära sig mer om varandra. Det håller projektkoordinatorn Olivia Biermann och forskaren Maria Hägglund med om. De tillhör också olika enheter och just nu står de och skrattar åt något som den andra sagt. Vad pratar ni om? De står framför Olivia Biermanns forskningsposter med en titel som handlar om tobaksprevention, specifikt riktad mot riskgrupper i Stockholm. Vi har inte riktigt pratat om våra forskningsprojekt tidigare, förklarar de, man träffar folk i korridorerna, men det är så många olika enheter att man inte vet vad alla är intresserade av och jobbar med. Kvaliteten i de olika posterpresentationerna gör också att man lär sig något och att man ställer frågor till andra än den egna gruppen. Efter dryga timmen fortsätter minglet på plan ett. Där blir det ett quiz frågor om Karolinska Institutet generellt och om LIME-prefekten Mats Brommels i synnerhet. Till slut koras en vinnare och bästa postern utses. Under posterminglet tidigare har alla röstat, spänningsmomenten är över. Nu blir det middag och musik och mer mix and mingle. För, som Mats Brommels säger: Vi behöver prata med varandra. Madeleine Svärd 26 kibladet nummer kibladet nummer

15 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET AKTUELLT Årets vårpromotion l Själva promotionshögtiden består av en ceremoni med procession, tal, underhållning, doktorspromotion och salut, samt en bankett med efterföljande dans. l I år promoveras två medicine hedersdoktorer Anders Lönner och Zhu Chen och två odontologie hedersdoktorer William P Magee och Cathleen S Magee vid Karolinska Institutet. l Maten är förstås viktig vid banketten. I vår serveras vit sparris till förrätt, sörmländsk kalvytterfilé med vårprimörer till huvudrätt och i desserten ingår rabarber. Vett & etikett l Tänk Nobelfest. Det här är en mycket högtidlig middag när det gäller lokal, utförande och klädkod (högtidsdräkt) och det innebär formellt också strikt vett och etikett. l Läs på lite om din bordsgranne. Det är ingen som förväntar sig att gästerna ska ha läst avhandlingen. Men ta en titt på titeln, allas avhandlingar presenteras kort i programmet. l En gnutta sunt förnuft räcker långt. Egentligen bör man inte resa sig från bordet innan taffeln är bruten, men om nöden kräver det så kommer ingen att anmärka på det. P r omov er ing! Lite forskning men desto fler intriger i ny KI-deckare KI enligt kriminalromanen Kassandra Professorernas klädstil: I boken bär män kostym, blå ulster och kashmirhalsduk, kvinnor exempelvis hundtandsmönstrad tweeddräkt och svarta stövlar med stilettklack. Stämmer med verkligheten? Nja. Campusområdet: Beskrivs stort som en mindre stad med ständigt pågående ombyggnationer, där modesta röda tegelbyggnader samsas med nya höghus i glas och putsat stål. Stämmer med verkligheten? På pricken. Forskningen: Det forskas mycket lite enligt boken, så lite att resultat ibland saknas och måste hittas på. En forskare testar dock ett läkemedelsföretags psykofarmakaprototyp i hemlighet på sig själv och en student. Stämmer med verkligheten? Knappast. Titel: Kassandra Författare: Carin Bartosch Edström Förlag: Albert Bonniers Förlag I en nyutkommen kriminalroman står fiktiva psykiatrif orskare vid Karolinska Institutet i centrum för handlingen. KI Bladet läste med lupp. Carin Bartosch Edström. Kassandra är Carin Bartosch Edströms andra kriminalroman. Hon inleder sin historia på en disputationsfest där läsaren snabbt får lära känna de flesta av bokens karaktärer, majoriteten verksamma vid Karolinska Institutet. Den intrigspäckade kvällen slutar med att den nyblivne doktorn i psykiatri dör. Olycka, självmord eller mord? Det uppdagas att den avlidne forskaren har låtit en student utföra laborationer i ett övergivet källarlabb på Karolinska Institutet, med endast två förrymda labbråttor som sällskap. Och att hon hittat en text som förkastar den över 30 år gamla vetenskapliga artikel som avhandlingen tar avstamp i. Utöver källarvistelsen samt ett besök i Nobel Forum utspelar sig större delen av boken rent geografiskt utanför campus. Men den som läser med siktet inställt på KI-hänvisningar får sig ändå en del till livs, exempelvis den påhittade kvällstidningsrubriken Sexskandal på Karolinska Institutet. Lisa Reimegård Foto: Cato Lein Exciting intrigue in KI detective story In a recently published crime novel a fictional psychiatry re searcher at the Karolinska Institutet is in the heart of the action. KI Bladet has put the book under the microscope to see whether the descriptions match reality. Foto: Erik Cronberg, Cassidy Duhon, Peter Kjellerås, istockphoto Forskarnas kopplingar till varandra: Bokens KI-karaktärer är inte bara kollegor utan knyts även samman av olika slags kärleksrelationer och släktskap: Professor RT var tidigare gift med professor IT och skilde sig för att gifta sig med en student men älskar egentligen sin doktorand. Stämmer med verkligheten? Hmm. KI-institutioner i boken: Institutionen för psykiatrisk alternativmedicin (HISPAM, Health Institution for Studies of Psychiatric Alternative Medicine), institutionen för kommunikativ psykiatri samt institutionen för biomedicinsk statistik. Stämmer med verkligheten? Nä. Sammanblandning av Karolinska och Karolinska: En av karaktärerna i boken menar att inte bara allmänheten har svårt att skilja på Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset utan att det även råder intern förvirring: Man bollade de juridiska förpliktelserna över Solnavägen som en het potatis. Stämmer med verkligheten? Kan så vara. 140 nyblivna doktorer, 680 bankettgäster, stolar i Blå Hallen och ett antal högtidliga tal. Det är några av inslagen vid den finaste av högtider i den akademiska världen promotionshögtiden. Den 23 maj är det dags igen för ett stycke planeringskonst på hög nivå. Festernas fest så går det till Två gånger per år, i november och maj, hålls Karolinska Institutets promotionshögtid i Stockholms stadshus. De som har disputerat terminen före får då under en högtidlig ceremoni en doktorshatt på huvudet och ett diplom i handen, inför familj, handledare och KI:s ledning. Omkring 140 doktorer promoveras varje gång. På hösten firas också årets jubeldoktorer, som promoverades för 50 år sedan, och på våren är det de nya hedersdoktorernas tur. Det är mycket som ska stämma för en lyckad fest. Planeringen är minutiös i ordets rätta bemärkelse. Ceremonimästare Ylva Blomberg har ett körschema där varje minut är planerad, och ett par månader före högtiden går hon och hennes två medarbetare in i skarpt läge. Vi har ju förberett mycket innan, men då börjar de tuffaste arbetsuppgifterna. Till exempel att göra bordsplaceringen som kan liknas vid att lägga ett stort pussel. Dessutom ska menyn bestämmas. Då får vi i arbetsgruppen komma till köket i stadshuset och proväta två menyer. Ylva Blomberg. På själva högtidsdagen är det inte läge att komma med blommor eller presenter till de som promoverats. Det hör hemma i samband med disputationen. Samma sak gäller för tal av släkt och vänner, förklarar Ylva Blomberg. Vid banketten i Gyllene Salen är det tal av Karolinska Institutets rektor, en av hedersdoktorerna och en av de nyblivna doktorerna. Och så avslutas middagen med ett tacktal, förra året av landshövding Chris Heister. Anna Hjorth Party of all parities Karolinska Institutet holds its conferment ceremony in the Stockholm City Hall twice a year, in November and May. On May 23, it s time once again to demonstrate the art of superb planning. A great deal must come together for a successful party. Hjärnfonden utlyser postdoc-stipendier Sista ansökningsdag den 3 juni 2014 För mer information se kibladet nummer kibladet nummer

16 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET aktuellt Impaktfaktor går före resultat? n Som intressanta publikationer från KI räknas bara artiklar som publi ceras i tidskrifter med impaktfaktor över 15. Det är bara dessa som tas upp i topplistan i Medicinsk Vetenskap, på KI:s webbplats och som presenteras i föreläsningsserien KI Discovers. Man kan fråga sig om det är riktigt att uppmärksamma artiklar bara för att de publiceras i highimpact -tidskrifter. Det skriver Hugo Lagercrantz, professor emeritus v id Karolinska Institutet och chefredaktör för tidskriften Acta Paediatrica, i ett inlägg. För det första publikationer från KI som anses intressanta, det vill säga har en impaktfaktor över 15 gynnar forskare inom stora discipliner, medan de som arbetar inom mindre specialiteter, såsom pediatrik, obstetrik och gynekologi, och oftalmiatrik, missgynnas. De ledande internationella tidskrifterna inom dessa ämnen når inte upp till så höga impaktfaktorer som när det gäller onkologi, neurovetenskap eller epidemiologi. De mest populära tidskrifterna att publicera sig i för KI-forskare, nämligen PNAS, PLoS One och Acta Paediatrica, ligger också under 15. För det andra så ger det sken av att det är viktigare vilken tidskrift man publicerar sina resultat i än resultaten. I en uppmärksammad bibliometrisk analys i PLoS Medicine (Young NS et al, 5: , 2008) visade det sig att resultaten i nästan en tredjedel av de artiklar som citerats mer än 1000 gånger ej kunde bekräftas. Det kan dels ha varit fråga om omfattande läkemedelsstudier såsom de om Vioxx, där fatala biverkningar ej framkom förrän långt senare. Dels kan det också gälla nya resultat av stort publikt intresse. Ett exempel är Lancets artikel om sambandet mellan mässlingsvaccination och autism, som visat sig vara Hugo Lagercrantz. Det finns flera exempel på hur många Nobelpristagare fått sina första artiklar om sina upptäckter refuserade Foto: Ulf sirborn Impact more important than results? Only articles published in journals with an impact factor greater than 15 are considered interesting publications from KI. You may ask whether it is right to draw attention to articles simply because they are published in high-impact journals. This is what Hugo Lagercrantz, emeritus professor at the Karolinska Institutet and editor-in-chief of the journal Acta Paediatrica, wrote in an opinion piece. baserad på fabricerade data. Man ska komma ihåg att den första sorteringen av inkomna manus på de stora tidskrifterna görs av medicinska redaktörer, som är måna om att artiklarna uppmärksammas i första hand av BBC och CNN. Inom mitt eget område plötslig spädbarnsdöd har det publicerats ett flertal originalartiklar i New England Journal of Medicine, JAMA, Science och Lancet som inte visat sig hålla. Det kan vara fråga om märkliga observationer hos enskilda patienter, som inte gäller plötslig spädbarnsdöd i allmänhet. Kravet på kontrollfall har varit pinsamt svagt. Den viktigaste observationen av betydelse för att minska förekomsten av plötslig spädbarnsdöd, nämligen att lägga barn på rygg, publicerades i New Zealand Medical Journal. Nobelpristagarna Barry Marshall och Robin Warren publicerade delvis sina första fynd om helicobacter i en motsvarande australiensisk tidskrift, också med låg impaktfaktor. För det tredje missgynnas tidskrifter baserade vid KI såsom Journal of Internal Medicine, Journal of Experimental Cell Research och flera Acta tidskrifter. Ska vi inte ha kvar dessa tidskrifter? Jag anser att det är viktigt att de finns kvar, inte minst för publicering av akademiska avhandlingsarbeten. Men också för att de ofta är bra och har pålitliga referenssystem med mindre risk att släppa igenom felaktiga studier. Banbrytande artiklar i exempelvis Acta Paediatrica uppmärksammas faktiskt både internationellt i tidningar såsom New York Times, Daily Telegraph och Le Figaro men naturligtvis inte i Medicinsk Vetenskap. Förra årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, Randy Schekman, gick häromåret ut med ett omtalat frontalangrepp mot de stora tidskrifterna såsom Nature, Science och Cell. Han menar att trycket att publicera flashy research in glitzy journals uppmuntrar hype och det som just nu är inne i stället för mer grundläggande forskning. Det finns flera exempel på hur många Nobelpristagare fått sina första artiklar om sina upptäckter refuserade. KI som universitet bör därför föregå med gott exempel och motverka impaktfaktorns förbannelse. Se också ledande forskares upprop att eliminera impaktfaktorernas betydelse vid anslagstilldelning och tjänstetillsättningar: Hugo Lagercrantz, Professor emeritus Chefredaktör för Acta Paediatrica Fortsätt era i KI Bladet! Kontakta: Trycket att publicera i de stora vetenskapliga tidskrifterna missgynnar forskare inom mindre specialiteter, menar ören Hugo Lagercrantz. KI bör sträva efter forskning av hög kvalitet replik n I KI:s strategiarbete Strategi 2018 kommer fokus ännu tydligare att ligga på kvalitet i alla delar av verksamheten. För forskningen är målet att öka möjligheterna till vetenskapliga genombrott och upptäckter som förändrar synen på såväl normala livsprocesser som hälsa och sjukdom, samt att forskningsresultat ska leda till innovationer och praktisk tillämpning i hälso- och sjukvård. Det svarar Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning, i en replik. Många av de stora vetenskapliga genombrotten, det vill säga resultat som förändrar synen på livsprocesser när det gäller såväl hälsa som sjukdom, publiceras i internationellt välrenommerade tidskrifter med höga krav på vetenskaplig kvalitet. Inte sällan leder detta till att dessa tidskrifter citeras mer, och därmed erhåller högre impakt. Det är glädjande att många av KI:s forskare strävar efter att publicera sig i internationellt välrenommerade tidskrifter av mycket hög kvalitet, tidskrifter där det råder hög konkurrens om utrymme, där granskningen oftast är mer noggrann och genomgående, där särskilt höga krav på vetenskaplig kvalitet finns, och där synligheten vid publikation är särskilt stor. KI:s ledning understödjer i allt dessa ambitioner hos våra medarbetare och kollegor. Samtidigt ser vi naturligtvis att det finns situationer där publicering av olika orsaker lämpar sig bättre i mer ämnesspecifika eller lokala tidskrifter. KI har som ambition att lyfta fram förebilder. Hit hör KI:s bästa lärare och de forskare som gjort riktigt stora vetenskapliga genombrott och upptäckter. Till exempel sådana som förändrar synen på normala livsprocesser vid hälsa och sjukdom, eller sådana som genom sin forskning bidragit till viktiga innovationer och resultat och som får direkt praktisk tillämpning i hälso- och sjukvård. Att med en grad av enkelhet i realtid lyfta fram publikationer med dylikt innehåll bland de ungefär 4000 vetenskapliga artiklar som publiceras från KI varje år är inte helt enkelt. Det digitala måttet impaktfaktor >15 som i vissa Hans-Gustaf Ljunggren. Foto: Erik Cronberg situationer används som kriterium för exponering av artiklar från KI kan kritiseras. Det är inte ett ur alla aspekter optimalt kriterium för identifikation av KI:s bästa och mest värdefulla vetenskapliga artiklar. Många finns också inom andra grupper. Det är dock svårt att med transparens, och en viss grad av enkelhet, bedöma exakt vilka av alla från KI publicerade artiklar som representerar vetenskapliga genombrott av betydelse. Vi kan därför behöva vidareutveckla kriterierna för att uppmärksamma viktiga forskningsfynd vid KI, och exempelvis tillämpa ytterligare kriterier så som görs inför utskick av pressmeddelanden eller vid publicering av fynd i Medicinsk Vetenskap. Det är bra att många av KI:s forskare är engagerade i olika vetenskapliga tidskrifter, nationella såväl som internationella. Att KI i sin strategi skulle sätta som särskilt mål att sträva efter publicering i tidskrifter baserade vid KI ter sig dock knappast som eftersträvansvärt i sig. Oavsett hemvist, bör målet vara att främst Det kan alltså inte vara KI:s främsta ambition att motverka impaktfaktorns förbannelse söka publicera viktiga vetenskapliga resultat i breda, internationellt välrenommerade tidskrifter av hög kvalitet, därefter i mer ämnesspecifika tidskrifter av likaledes hög kvalitet. Det är av stor vikt att forskning som ingår i vetenskapliga avhandlingar vid KI håller hög kvalitet, och att målet är att publicera resultat i internationellt välrenommerade tidskrifter. Inte sällan får detta mål till konsekvens att avhandlingar kommer att innehålla färre artiklar, något som KI:s ledning inte ser som något problem. Men att tidskrifter baserade vid KI skulle ha en särskild roll i att publicera avhandlingsarbeten ter sig främmande. Omkring hälften av de artiklar som KI-forskare publicerar varje år har en eller flera doktorander som medförfattare. Givetvis måste målsättningen för dessa arbeten, liksom alla andra arbeten från KI, vara densamma, att publicera resultat i internationellt välrenommerade tidskrifter av hög kvalitet. Det kan alltså inte vara KI:s främsta ambition att motverka impaktfaktorns förbannelse. Vi måste vara medvetna om svagheterna med detta, men vi kan inte heller bortse från att tidskrifter som uttalat strävar efter att enbart publicera artiklar innehållande resultat som representerar vetenskapliga genombrott kommer att citeras, och därmed erhålla en högre impakt än tidskrifter som inte har den ambitionen. Hans-Gustaf Ljunggren Dekanus för forskning Research of high quality is the most important It is encouraging that many of our researchers strive to be published in internationally reputed journals of a very high quality. Journals where the competition for space is intense, where the examination is usually more accurate and consistent, with particularly high demands on scientific quality and where visibility when published is extensive. KI s management supports all these aspirations, says Dean of Research, Hans-Gustaf Ljunggren. 30 kibladet nummer kibladet nummer

17 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET AKTUELLT NIH-anslag till Karlsson Hedestam n Professor Gunilla Karlsson Hedestam vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) på KI får ett PO1-anslag från National Institutes of Health (NIH). Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor, som ska Gunilla Karlsson Hedestam. delas mellan fyra forskargrupper. Förutom Karlsson Hedestam ingår L. Shapiro vid Columbia University, Yuxing Li och Richard Wyatt vid TSRI. Under fem år, , tilldelas gruppen sammanlagt 20 miljoner kronor. Projektets mål är att analysera immunförsvarets B-celler att bilda antigen-specifika antikroppar mot HIV-1. Forskningen som kommer att utföras vid MTC är inriktad på att undersöka B-cellernas affinitetsmognad och processer som styr om antikropps svaren blir långlivade eller inte. Forskargruppen kommer att använda djupsekvenseringsmetoder för att identifiera och följa specifika antikroppskloner över tid för att få en detaljerad bild av immunsvaret. Två KI-professorer får drygt 30 miljoner kronor vardera n Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning, och Per Svenningsson, professor i neurologi, båda vid Karolinska Institutet, får 33 miljoner respektive 31 miljoner kronor vardera under fem år för forskning inom området medicinsk teknik av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Jonas Frisén får pengarna till projektet Spatiell transkriptomik för cancerdiagnostik, och Per Svenningsson till projektet Molekylär imaging inom neuropatologi. Totalt inkom 83 ansökningar, knappt 10 procent beviljades. Guldmedalj till Peter Aspelin n Peter Aspelin har tilldelats guldmedalj av European Society of Radiology för sina insatser inom radiologisk forskning och utbildning. Han är professor i medicinsk radiologi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (Clintec) och verksam vid Karolinska universitetssjukhuset. Peter Aspelin är även engagerad i flera svenska och internationella organisationer inom radiologiområdet. Utmärkelsen delades ut vid European Congress of Radiology i Wien den 7 mars. Peter Aspelin. Foto: ULF SIRBORN Linné och Söder hedersdoktorer i Minsk n Professor Olle Söder och docent Tommy Linné, båda vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet, har utnämnts till hedersdoktorer vid Belarusian State Medical University (BSMU) i Minsk, Vitryssland. Tommy Linné är initiativtagare och koordinator till ett program som omfattar forskarutbildning (PhD), och som genom föreläsning ar, konferenser och kurser ska sprida kunskap och utveckla det akademiska samarbetet. Olle Söder, barnendokrinolog och prefekt vid institutionen för Nordberg fick Silviahemmets pris n Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium 2014 har tilldelats Agneta Nordberg. Hon var en av två alzheimerforskare som fick ta emot pris om kronor av drottning Silvia på Silviahemmets stora inspirationsdag i Stockholm. Agneta Nordberg är överläkare och professor vid Karolinska institutet. Som en av de första forskarna i världen lyckades hon med att använda PET-metoden och avbilda levande patienters hjärnor. Tommy Linné. Olle Söder. kvinnors och barns hälsa, har organiserat och föreläst vid flera vetenskapliga kurser vid BSMU. Utmärkelsen delas ut under våren. KI-professorer nya medlemmar i EMBO n European Molecular Biology Organization, EMBO, meddelade den 7 maj att 106 framstående forskare inom livsvetenskaperna nyligen valts in som medlemmar i organisationen. Professor Sten Grillner och professor Ole Kiehn, båda vid institutionen för neurovetenskap, samt professor Per-Olof Berggren, vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, är bland de nya EMBO-medlemmarna. Nyblivna professorer emeriti tackades n Professorer som går i pension lämnar sällan sin vetenskapliga verksamhet. Men för sina insatser hittills uppmärksammades traditionsenligt Karolinska Institutets nyblivna professorer emeriti med en middag i Nobel Forum. Middagen ägde rum den 20 februari och deltog gjorde även rektor Anders Hamsten och prorektor Kerstin Tham tillsammans med de nyblivna professorerna emeriti: Dzevad Belkic, Kyllike Christensson, Anders Eklund, Lars L Gustafsson, Outi Hovatta, Christina Hultman, Hugo Lagercrantz, Jörgen Larsson, Åsa Nilsonne, Olof Nyrén, Hans Rosling, Anders Vahlne, Ola Weiland, Magnus Wickman och Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin. Närvarade ej: Agneta Mode. Foto: Stefan Zimmerman Aula Medica är årets bygge n Aula Medica, KI:s nya aula i Solna, är årets bygge Priset delades ut vid en gala på Cirkus i Stockholm den 31 mars av tidningen Byggindustrin. Totalt var 20 byggnader nominerade. Så här motiverar juryn sitt val: Projektet präglas av nytänkande, öppenhet och kreativitet, där byggnadens avancerade utformning hade sin motsvarighet i byggprocessens goda logistik och planenliga genomförande. En djärvt lutande byggnadskropp som utmanande tar plats och hävdar sig i en krävande omgivning. I ett ovanligt grepp i samverkan med glaskonstnären Ingegerd Råman har Aula Medica fått sin personliga inramning. Aula Medica. Foto: ULF SIRBORN K Hansson hedersprofessor vid Shandong University n Göran K Hansson, professor vid institutionen för medicin, Solna, har fått en hedersprofessur vid Shandong University i Kina. Diplomet överlämnades av universitetets rektor, professor Rong Zhang, som beskrev Göran K Hanssons vetenskapliga gärning inom kardiovaskulär forskning och hans aktiva engagemang i samarbeten mellan de båda universiteten. Ceremonin ägde rum den 17 mars under symposiet Immunity, Inflammation Göran K Hansson. and Atherosclerosis som samlade svenska, amerikanska och kinesiska aterosklerosforskare i Jinan, Kina. Nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet n Tidigare VD:n för Meda AB, Anders Lönner, och professorn i hematologi, Zhu Chen, blir medicine hedersdoktorer, och tandläkaren William P Magee och sjuksköterskan Kathleen S Magee, blir odontologie hedersdoktorer vid Karolinska Institutet. Det har styrelsen för forskning beslutat. Grunden för att utse hedersdoktorer är att de ska ha gjort viktiga vetenskapliga insatser, särskilda insatser för Karolinska Institutet eller generella insatser för mänskligheten inom Karolinska Institutets verksamhetsområden. De promoveras i Stockholms stadshus den 23 maj. ki.se/nyheter/start Läs mer om de nya hedersdoktorerna på KI Nyheter. NaturvetarNa driver frågorna! Följ Naturvetarnas arbete för forskares och forskningens villkor på naturvetarna.se och naturvetarbloggen. Bli medlem på och ta del av Naturvetarnas service! Ramavtalsleverantör! Vi på Ninolab är experter på frysförvaring och har över 40 års erfarenhet av Forma-frysar. Vi erbjuder all typ av inredning, tveka inte att kontakta oss för en konsultation! Nu kan vi även erbjuda kompletta frysar frys, rack, askar och rör (Nunc/Nalgene) enligt önskemål. Kunder på Karolinska har alltid fri frakt, installation på anvisad plats och om nöden kräver är vi snabbt på plats med back-up/ lånefrysar. Kontakta alltid oss när det gäller värme, kyla och klimat Ninolab är er partner och ramavtalsleverantör! Nunc/Nalgene Nominera till Karolinska Institutets Etikpris 2014 Priset delas ut årligen till person eller grupp verksam vid eller med anknytning till Karolinska Institutet och som har gjort en särskild insats för att främja etiken vid universitetet. Kandidater till priset kan nomineras av lärare, studenter och administrativ personal verksamma vid Karolinska Institutet. Nomineringen kan vara kortfattad och skall göras skriftligen. Förslagsställaren skall ange sitt namn, sitt telefonnummer och sin . Ytterligare anvisningar och stadgar fnns på internwebben.ki.se/sv/etikpriset The Strategic Research Programme in Cancer StratCan is announcing A Blue Sky Grant for Innovative Cancer Research A Support Grant for the Initiation of an Investigator Driven Clinical Trial within Cancer International Clinical Postdoc Grants Priset kommer att utdelas i samband med installationshögtiden hösten Pristagare utses av Etikrådet vid Karolinska Institutet. Application deadline: August 15, 2014 (for Clinical Postdoc Grants: September 15, 2014) Tillsammans lyfter vi naturvetare! 900-serien -86 C skåp Senast måndagen den 26 maj 2014 skall nomineringarna inges till priskommittén under adress: Etikrådet, att. Claes-Olov Fälth Förvaltningen/Avd SIR Nobels väg 6, Stockholm Telefon eller e-post: For more information please visit ki.se/stratcan NaturvetarNa är Sacoförbundet för forskare och professionella inom bl a Life Science. Naturvetarna vill ge medlemmarna möjlighet att växa på arbetsmarknaden, både som individer och grupp serien -86 C serien -86 C boxar 32 kibladet nummer kibladet nummer

18 LEDARE NYHETER PORTRÄTTET AKTUELLT Joan Raouf, doktorand, och prins Daniel vid besöket på CMM. Prins Daniel besökte CMM n Prins Daniel besökte Centrum för molekylär medicin (CMM) vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet den 31 mars. Prins Daniel som tidigare besökt olika delar av Karolinska Institutets verksamhet, fick bland annat lära sig mer om hur livsstilen kan påverka vid olika sjukdomstillstånd. CMM samlar forskare med inriktning mot de stora folksjukdomarna; Foto: Gustav Mårtensson hjärt-kärlsjukdomar, reumatiska och vissa psykiska och neurologiska sjukdomar. Det som sjukdomarna har gemensamt är att de är vanliga, ofta kroniska och nästan alltid invalidiserande om inte effektiv behandling ges. Vid prinsbesöket presenterades forskning med fokus på miljö- och livsstilsfaktorer som behandling och förebyggande åtgärder vid kroniska sjukdomar. KI-forskare får anslag inom arbetsmiljö n Tomas Olsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap, och Mattias Öberg vid Institutet för miljömedicin, får anslag av AFA Försäkring till FoU-projekt inom arbetsmiljö och hälsa. Professor Tomas Olsson beviljas 4 miljoner kronor för att fortsätta studien kring riskgener och vilka yttre riskfaktorer som påverkar risken att drabbas av Multipel skleros (MS). Mattias Öberg beviljas 2,5 miljoner kronor för att förbättra statistik och kunskapsunderlaget för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, genom att analysera och systematisera data från Giftinformationscentralens samtalsdatabas med information om kemiska arbetsplatsolyckor. Japansk orden till Harriet Wallberg n Harriet Wallberg, professor i fysiologi och tidigare rektor vid Karolinska Institutet, har utsetts av Japans regering till mottagare av Uppgående solens orden, guld- och silverstjärna. Hon tilldelas utmärkelsen som ett erkännande av betydande insatser för att främja akademiska utbyten och en ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Kenneth Chien. Jonas Frisén. Jussi Taipale. 50 miljoner kronor var till tre KI-professorer Foto: ULF SIRBORN n Tre av totalt nio beviljade bidrag gick till Karolinska Institutet när Vetenskapsrådet för första gången fattade beslut om bidrag inom rådsprofessorsprogrammet. Professorer vid KI som beviljats anslag är Kenneth Chien, för forskning om hjärtprogenitorer under utveckling, vid medfödd hjärtsjukdom och för regenerativa behandlingar. Jonas Frisén, för forskning om nybildning av celler och regenerativ medicin. Samt Jussi Taipale, för forskning om celltillväxt och cancer. De kommer att få fem miljoner kronor per år under tio år. Syftet med Vetenskapsrådets nya satsning är att de beviljade medlen ska ge forskarna förutsättningar att planera långsiktigt och ta risker. Tanken är att bidrag inom rådsprofessorsprogrammet ska utlysas vartannat år. I den första utlysningen sökte 301 forskare bidragen. Roger Unger. Roger Unger får Rolf Luft Award 2014 n Rolf Luft Award, ett av världens mest prestigefulla priser inom endokrinologi och diabetologi, ges varje år till en person som genom sin forskning gjort banbrytande upptäckter inom dessa områden. I år går priset till professor Roger Unger vid University of Texas Southwestern Medical Center i USA. Han får Rolf Luft Award 2014 för sin upptäckt av glukagons inverkan på blodsockret. Priset, som består av diplom, medalj och en summa prispengar, delas ut under en ceremoni i Nobel Forum på Karolinska Institutet den 13 maj. Då föreläser också professor Roger Unger under titeln A New Biology for Diabetes (Type 1 and 2). NYA PROFESSORER Marta Alarcón Riquelme har anställts som gästprofessor i medicinsk inflammationsforskning med inriktning mot kroniska inflammationssjukdomars genetik vid Institutet för miljömedicin från den 1 juli Helena Erlandsson Harris har anställts som professor i reumatologisk inflammationsforskning vid institutionen för medicin, Solna från den 1 maj Per-Johan Jakobsson har anställts som professor i translationell inflammationsforskning vid institutionen för medicin, Solna från den 1 mars Johan Hansson har anställts som adjungerad professor i onkologi vid institutionen för onkologi-patologi från den 1 mars Seppo Koskinen har anställts som professor i bild- och funktionsmedicin vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från den 1 september Olle Kämpe har anställts som Torsten och Ragnar Söderbergs donationsprofessor i klinisk endokrinologi vid institutionen för medicin, Solna från den 1 april Martin Lövdén har anställts som professor i kognitiv neurovetenskap, med särskild inriktning mot åldrande vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från den 1 april Vivianne Malmström har anställts som professor i reumatologisk immunologi vid institutionen för medicin, Solna från den 1 maj Claes-Roland Martling har anställts som adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård med inriktning mot intensivvårdsnefrologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi från den 1 juni Anders Oldner har anställts som adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård med inriktning mot traumatologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi från den 1 februari András Simon har anställts som professor i cell- och molekylärbiologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi från den 1 april Sarah Wamala har anställts som adjungerad professor i hälsopolicy och ledarskap vid institutionen för lärande, informatik, management och etik från den 1 april SÖK BIDRAG TILL DIN FORSKNING! Photo: Science Photo Lipid Update Seminar CONFERENCES 2014 KAROLINSKA INSTITUTET 28 June 2014 The München Brewery, Stockholm The Lipid Update Seminar will present state-of-the art lectures of important clinical aspects related to dietary fatty acids and their metabolites. Professors A. Simopoulos, M. Crawford, D. Kromhout, N. Bazan and R. Gibson are internationally leading researchers on the role of essential fatty acids in evolution, cardiovascular and psychoneurological diseases and maternal/infant nutrition and development. The programme is valuable for basic and clinical researchers in biomedicine but also for students, nurses, nutritionists and dieticians working in health care and public health. Photo: private The Developing Brain 4 September 2014 Nobel Forum, Karolinska Institutet, Solna CONFERENCES 2014 How can a single cell give rise to the most complex organ known the brain? This is the overarching question in neural development; knowing how such a intricate structure is assembled gives not only crucial knowledge about the brain itself but also important insight to the etiology of some of our most common diseases. This one day conference gathers some of the greatest minds working on critical questions ranging from cell-specifcation to the creation of mature circuits in the brain. Riksförbundet HjärtLung delar varje år ut bidrag till forskning som berör personer med hjärtsjukdom eller lungsjukdom. Vi prioriterar forskning om rehabilitering och prevention för våra medlemsgrupper. Stor vikt läggs på patientnytta. Praktisk information hittar du på: hjart-lung.se/forskning. Ansökan om forskningsbidrag ska vara Riksförbundet HjärtLung tillhanda senast 30 september Välkommen med din ansökan. Win cinema tckets! Please visit issfal.org/2014/lipid-update-seminar for registration and program. For more information, please contact or Please visit ki.se/en/about/calendar/the-developing-brain for registration and program. For more information please contact or e-postadress Tel: Up-to-date informaton about core facilites and service companies. Academic facilites join for free! Your gateway to life science capacites 34 kibladet nummer kibladet nummer

19

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

i KI:s verksamhetsstyrelser 6 november 2014

i KI:s verksamhetsstyrelser 6 november 2014 Kandidatlista inför nomineringsförsamlingens val av lärarrepresentanter i KI:s verksamhetsstyrelser 6 november 2014 Styrelsen för forskning STYRELSEN FÖR FORSKNING Camilla Sjögren Professor i cell- och

Läs mer

En sammanfattning av. Strategi 2018. Färdplan för Karolinska Institutet 2014 2018 STRATEGI 2018 1

En sammanfattning av. Strategi 2018. Färdplan för Karolinska Institutet 2014 2018 STRATEGI 2018 1 En sammanfattning av Strategi 2018 Färdplan för Karolinska Institutet 2014 2018 STRATEGI 2018 1 Bara genom allas medverkan når vi de gemensamma, högt ställda och konkreta mål som anges i strategin LÄS

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna samt rådgivande val av dekaner och prodekaner Dnr 1-620/2013 Fastställd 2013-12-02 Reviderad 2014-02-19 Regler för val

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-05-28 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?... 3 Målgrupper... 4 Samtliga målgrupper...4 Interna målgrupper...4 Kärnvärden och stödord... 5 Tonalitet

Läs mer

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. 2014 2015 Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Karolinska Institutet är

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Korta fakta

Korta fakta Korta fakta 2012-2013 Karolinska Institutet e Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa.

Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård TRE PEDAGOGISKA PERSPEKTIV Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande Universitet och högskola i SAMVERKAN med hälso- och sjukvård samt tandvård Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat

Läs mer

Medicin och Hälsa / Medicine and Health

Medicin och Hälsa / Medicine and Health Vetenskapsrådet Medicin och Hälsa / Medicine and Health KSLA 4 April 2011 En värld-en hälsa Sven Bergström www.vr.se Vetenskapsrådet Three main responsibilities: Research funding Main grant agency. Quality!

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Registerforskning i internationellt perspektiv

Registerforskning i internationellt perspektiv Registerforskning i internationellt perspektiv Möjligheter och risker med Europagemenskapen Magnus Stenbeck Docent Sektionen för försäkringsmedicin European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier

Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier Generellt för alla varianter av intyg är att studietiden ska ange den tid man planerat studera. Det som inte

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Vision bortom Kerstin Öhrn

Vision bortom Kerstin Öhrn Vision bortom 2015 Styrgruppen för vision bortom 2015 Marita Hilliges, rektor Elin Holmsten, akademichef Marie Elf, områdesnämndsordförande Ulrica Momqvist, informationschef Caroline Bastholm, doktorand

Läs mer

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering YTTRANDE 1(2) Avdelning Datum Utvärderingsavdelningen 2013-06-27 42-74-13 Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@uk-ambetet.se Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Yttrande över

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Förord En högkvalitativ vård är grunden i ett välfärdssamhälle och en välfungerande utbildning av hög kvalitet är avgörande för utvecklingen av vård

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Linköpings universitet 2015

Linköpings universitet 2015 Linköpings universitet 2015 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet Uppsala universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 08587 Annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1 NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan Bild 1 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR HÖGRE UTBILDNING GRANSKNING FÖR UTVECKLING HÖGSKOLELAGEN, HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Jag önskar dig en innehållsrik och solig senhöst! Hälsningar, Disa Karlsson Redaktör Vägledarinfo

Jag önskar dig en innehållsrik och solig senhöst! Hälsningar, Disa Karlsson Redaktör Vägledarinfo Tipsa en vän om Vägledarinfo! Nr 9, november 2015 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Hej, Även i november när vi börjar få lite mörkare och mer molniga dagar så kommer solen fram ibland och

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Ramavtal skall alltid sökas och användas. Egna inköp får göras om följande tre förutsättningar gemensamt är uppfyllda;

Ramavtal skall alltid sökas och användas. Egna inköp får göras om följande tre förutsättningar gemensamt är uppfyllda; Inköpsansvariga vid institutionerna Prefekten vid varje institution ska utse en inköpsansvarig och fastställa vilka personer som har rätt att handlägga direktupphandling. Den inköpsansvarige skall, i samråd

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers I början av 2000-talet initierade EU en särskild verksamhet för att främja mobilitet och goda arbetsvillkor för forskare

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer