Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008"

Transkript

1 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 19 maj kl enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Göran Ohlsson, nämndsekreterare Karin Thalén, förvaltningschef Kristian Damlin, ekonomichef, Lars Skoglund, vd Tiohundra AB 80 Gladys Höjer, vårdvägledare TioHundra AB Viveca Söderberg Åhs, systemförvaltare TioHundraförvaltningen Madeleine Larsson, projektledare TioHundraförvaltningen Birgitta Jonsson, strategisk kvalitetsutvecklare, TioHundraförvaltningen Gunilla Thornberg, kvalificerade handläggare TioHundraförvaltningen Utses justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008 Underskrift Sekreterare... Paragrafer Göran Ohlsson Ordförande... Lena Cronvall Morén (m) Justerare..... Håkan Jonsson (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ TioHundranämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet TioHundraförvaltningen Underskrift... Göran Ohlsson

2 2 Närvarolista Ledamöter Närv (N),Frånv (F) Närv tj.g. (NT) Paragraf / tid Ja Nej Ja Nej Lena Cronvall-Morén (m) N Lotta Lindblad-Söderman (m) N Hans Åberg (fp) N Lena Svenonius (s) N Inger Ros (s) N Boel Carlsson (s) F Hans Andersson (fp) N Birgitta Lagerlund (m) N Bengt Ericsson (c) N Håkan Jonsson (s) N Marie-Louise Sellin (s) N Ragnar Bergsten (s) N Ersättare Ingmar Wallén (m) N Louise Angleryd (m) N Jane Trepp (c) N Roland Larsson (s) N Kerstin Bergström (s) N Catarina Wahlgren (v) F Torsten Sjögren (m) F Stig Nyman Kd) F Kajsa Hansson (c) N Anders Jonsson (s) NT Maija Kothanen (s) N Lotta Lind (s) N

3 3 Register 79 Val av justerare samt tid och plats för justering 80 Information från TioHundra AB 81 Principärende beträffande makars möjlighet till gemensamt särskilt boende 82 Meddelande: - Länsrättens i Stockholms: Dom, mål nr Uppsägning av avtal med Ekängens HVB och halvägshus i Viserum. Allmänna ärenden 83 Meddelande: - Länsstyrelsen i Stockholms län: beslut , Länsstyrelsen i Stockholms län: beslut , Roslagens ASiH: skrivelse daterad 18/ Svar från förvaltningen daterad 15 maj Karin Thalén: Anmälan av delegationsbeslut, Nysättrahemmet. Skrivelse till länsrätten, daterad 15/ Förslag till program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i Norrtälje kommun 85 Tillfälligt bidrag till vissa pensionärsföreningar för förhyrning av föreningslokal år Dialysvård i Norrtälje kommun 87 Yttrande över rapport från landstingsrevisorerna beträffande granskning av TioHundraprojektet avseende den gränslösa vården och omsorgen samt samordning och styrning av organisationen, daterad Yttrande över rapport från landstingsrevisorerna beträffande uppföljning av biståndsverksamheten avseende funktion och handläggning, daterad Förslag till revidering av 3 vägledningsdokument för handläggning av bistånd enligt SOL och LSS 90 Förändring av FoUU-enhetens organisation

4 4 91 Uppföljning av läkarinsatser inom särskilt boende 92 Förändring av schablontider inom hemtjänsten 93 Delårsrapport Inom ramen för äldreplanen förbereda upphandling av verksamhet vid vårdcentral och äldreboende i Älmsta 95 Inom ramen för äldreplanen förbereda kundval inom hemtjänsten i hela Norrtälje kommun 96 Antagande av anbud: Upphandling av persontransporter för enskilda med beslut enligt socialtjänstlagen 97 Anmälan om delegationsbeslut 98 Förvaltningen informerar

5 5 THN 79 Val av justerare samt tid och plats för justering Beslut TioHundranämnden beslutar utse Håkan Jonsson (s) jämte ordföranden justera dagens protokoll justeringen äger rum måndagen den 26 maj.

6 6 THN 80 Information från Tiohundra AB Vårdvägledare Gladys Höijer, informerar om vårdvägledning. - TioHundra AB ger patienter, brukare och anhöriga möjligheter ge klagomål och synpunkter på den vård och omsorg som bedrivs i Norrtälje kommun. Klagomål och synpunkter som lämnas in berör oftast frågor om behandling, tillgänglighet, bemötande, information, samverkan, ekonomi, rådgivning, hänvisning, administration, omvårdnad och juridik. Den verksamhet som fått flest klagomål och synpunkter är primärvården. Lars Skoglund, vd informerar om: - för närvarande pågår ett förbättringsarbete i form av föreläsningsserier för läkare. -projekt kring barn och ungdomar som har överviktsproblem, koncentrationssvårigheter, mm. - sjukvården i Norrtälje kommun arbetar med en strategi för behålla de läkare som finns ute i de olika verksamheten och nyrekrytera yngre läkare. Information från Tiohundraförvaltningen Viveka Söderbärg-Åhs, systemförvaltare informerar om de verksamheter som rör barn och ungdomar inom TioHundra AB samt uppföljning av dessa verksamheter under årets första tertial: Barnmorskemottagningen, Barnhälsovården, Barn och ungdomsmedicinsk mottagning, Barn och ungdomspsykiatri, (Kärnan) Norrtälje Ungdomsmottagning, Norrtälje habiliteringscenter för barn, ungdomar och vuxna Familjecenter, Skolhälsovården, SARAH-teamet, Barnsjukgymnasterna och två logopeder. Madeleine Larsson, projektledare för projektet En lättare framtid informerar om nuläget i kommunen samt åtgärder för förebygga övervikt och fetma hos barn och ungdomar.

7 7 THN 81 Dnr Makars möjlighet till gemensamt särskilt boende Beslut TioHundranämnden beslutar skapa förutsättningar för makars möjlighet till gemensamt särskilt boende genom individuell prövning. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, ekonomichef Kristian Damlin och strategisk kvalitetsutvecklare Jasmina Ben Dahman. Bakgrund Biståndshandläggare på TioHundraförvaltningen har mottagit en förfrågan från en privatperson om möjligheten till gemensamt särskilt boende. Makarna som ärendet ligger till grund för, har levt åtskilda sedan år 2005 då den ena parten blev beviljad särskilt boende på Ängsgården. Den andra parten uppfyller ej kriterier till bli beviljad särskilt boende då omvårdnadsbehoven ej är omfande. Makarna anser det är psykiskt påfrestande leva åtskiljda efter många års äktenskap. Det är även påfrestande för den ena parten resa till Ängsgården varje dag. I den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre (prop. 2005/06:115), anges regeringen har som avsikt vidare utreda makars möjlighet till gemensamt särskilt boende då endast den ena parten har behov av särskilt boende. Regeringen anser vidare det är önskvärt par kan ges möjlighet fortsätta bo tillsammans om de så önskar. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat Tiohundranämnden beslutar skapa förutsättningar för makars möjlighet till gemensamt särskilt boende genom individuell prövning

8 8 Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Britt-Marie Ekström, Biståndsavdelningen Irene Lindström, TioHundra AB Jasmina Ben Dahman

9 9 THN 82 Meddelanden Beslut TioHundranämnden beslutar lägga följande meddelanden till handlingarna - Länsrättens i Stockholms: Dom, mål nr Uppsägning av avtal med Ekängens HVB och halvägshus i Viserum.

10 10 THN 83 Meddelanden Beslut Tiohundranämnden beslutar lägga följande meddelanden till handlingarna - Länsstyrelsen i Stockholms län: beslut , Länsstyrelsen i Stockholms län: beslut , Roslagens ASiH: skrivelse daterad 18/ Svar från förvaltningen daterad 15 maj Karin Thalén: Anmälan av delegationsbeslut, Nysättrahemmet. Skrivelse till länsrätten, daterad 15/

11 11 THN 84 Dnr Förslag till program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i Norrtälje kommun Beslut TioHundranämnden föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa det reviderade förslaget till program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar uppdra till TioHundranämnden i samråd med kommunala handikapprådet och övriga nämnder upprätta planer för uppnå de inriktningsmål som finns angivna i programmet samt detta beaktas i budgetarbetet uppdra till varje nämnd i verksamhetsberättelsen redovisa vilka åtgärder som är genomförda under året uppdra till TioHundranämnden i samverkan med kommunala handikapprådet genomföra en översyn av rådets arbetsformer och dess reglemente. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, kanslichef Tomas Sjöberg och handikappkonsulent Göran Ohlsson, daterat Bakgrund Ärendet gäller fastställande av program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i Norrtälje kommun samt en översyn av kommunala handikapprådets arbetsformer och reglemente. Det första kommunala handikapprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 1 mars 2000 gälla mellan åren Den 27 april 2004 antog kommunfullmäktige ett nytt reviderat program gällande åren

12 12 Ett nytt förslag till reviderat handikapprogram togs fram under år 2006 och 2007 gällande innevarande mandatperiod. Förslaget har varit ute på remiss till nämnder, förvaltningar, bolag och handikappföreningarna. Programmet har behandlats av kommunala handikapprådet och av TioHundranämndens arbetsutskott. Den 20 december 2007 beslutade TioHundranämnden det reviderade förslaget skulle återemitteras till förvaltningen för ytterligare beredning. Riksdagen antog år 2000 en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Dess mål är bl.a. handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer. Befintliga offentliga lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för funktionshindrade före år 2010 och kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar år Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat Tiohundranämnden beslutar fastställa det reviderade förslaget till program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar uppdra till TioHundranämnden i samråd med kommunala handikapprådet och övriga nämnder upprätta planer för uppnå de inriktningsmål som finns angivna i programmet samt detta beaktas i budgetarbetet uppdra till varje nämnd i verksamhetsberättelsen redovisa vilka åtgärder som är genomförda under året uppdra till TioHundranämnden i samverkan med kommunala handikapprådet genomföra en översyn av rådets arbetsformer och dess reglemente. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Kommunstyrelsen KHR

13 13 THN 85 Dnr Tillfälligt bidrag till berörda pensionärsföreningar för förhyrning av föreningslokal år 2008 Beslut TioHundranämnden beslutar ge bidrag för förhyrningar av föreningslokaler till berörda pensionärsföreningar år 2008 uppdra till TioHundraförvaltningen administrera detta bidrag till berörda föreningar enligt förteckning Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och avdelningschef Tomas Sjöberg, daterat Bakgrund Under år 2005 beslutade kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2006 upphöra med bl.a. bidrag till hyra för pensionärsföreningarna. Påföljden av detta blev ett antal föreningar har haft svårt driva sin verksamhet från år 2006 tills dags dato. Dessutom fick föreningarna en minskning med 10 kronor per år och medlem. Pensionärsföreningarna har i kommunala pensionärsrådet vid ett flertal tillfällen uttalat sitt missnöje mot besparingarna som genomfördes Den 23 juni 2006 skickade pensionärsföreningarna en skrivelse till kommunen där det uttrycktes önskemål om TioHundranämnden övertar bidragshanteringen från kultur- och fritidsnämnden och TioHundranämnden täcker förlusten för föreningarna. Bidraget avser hyra för vissa pensionärsföreningar som har sin verksamhet i Norrtälje kommun. Bidrag beviljas med maximalt 50 % av skälig hyreskostnad och med högst kronor per förening. Bidraget gäller endast innevarande år och följer kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser.

14 14 Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar ge bidrag för förhyrningar av föreningslokaler till berörda pensionärsföreningar år 2008 uppdra till tiohundraförvaltningen administrera detta bidrag till berörda föreningar enligt förteckning Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Tomas Sjöberg Göran Ohlsson, för handläggning KHR

15 15 THN 86 Dnr Dialysvård i Norrtälje Beslut TioHundranämnden beslutar uppdra till TioHundraförvaltningen förändra beställningen av dialysvård från Danderyds sjukhus AB till även omfa en lokal dialysenhet i Norrtälje. delge Danderyds sjukhus AB och Landstingsstyrelsen TioHundranämndens beslut. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, ekonomichef Kristian Damlin och strategisk kvalitetsutvecklare Arvid Nordmark, daterat Bakgrund Ärendet avser tillskapandet av en lokal dialysenhet i Norrtälje. Inom SLL pågår en dialysutredning som Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN-F) ansvarar för och den syftar till ta fram den framtida strukturen för dialysvården i länet, hur mycket som ska ske i hemmet, på satellitmottagningar och på sjukhus. Utredningen ska vara klar i mitten av maj och gå till HSN för beslut den 17 juni. TioHundraförvaltningen har samarbetat nära med den arbetsgrupp som genomför utredningen för säkerställa en dialysenhet i Norrtälje passar in i länets övergripande struktur för aktiv uremivård. Utredningen pekar på en dialysenhet i Norrtälje ska prioriteras på grund av de långa resvägarna för patienterna som idag får sin dialysvård på Danderyds sjukhus och på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. För möjliggöra en etablering av en lokal dialysenhet i Norrtälje finns det ett antal inriktningar välja. Utan inbördes rangordning har vårdval (auktorisation), upphandling och preciserad beställning till nuvarande aktörer varit tänkbara alternativ.

16 16 Vårdval I detta skede bedöms vårdval ej som lämpligt på grund av dialys är en livsnödvändig verksamhet som är resurs- och kompetensmässigt krävande. Dialysvården kräver ett nära samarbete med akutsjukvården och idag finns inga köer. Upphandling Upphandling ter sig något osäker utifrån det patientunderlag som för närvarande finns i Norrtälje. Erfarenheter från Region Skåne och Västra Götalands Regionen pekar mot patientunderlaget bör omfa åtminstone 20 individer för skapa full lönsamhet och därmed en reell marknad. I dagsläget återfinns 15 individer från Norrtälje kommun i dialysvård. Dock kommer ett antal av dessa individer behöva forts dialys vid en njurmedicinsk klinik trots tillskapande av en lokal satellitmottagning. Till dessa 15 individer skall givetvis den kraftigt ökade befolkningen under sommarhalvåret läggas. Men idag finns inget underlag för hur många av länets drygt 600 dialyspatienter som spenderar/önskar spendera sin sommar i Norrtälje. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar uppdra till TioHundraförvaltningen förändra beställningen av dialysvård från Danderyds sjukhus AB till även omfa en lokal dialysenhet i Norrtälje delge Danderyds sjukhus AB och Landstingsstyrelsen TioHundranämndens beslut. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Danderyds sjukhus AB Landstingsstyrelsen. Arvid Nordmark

17 17 THN 87 Dnr Granskning av TioHundraprojektet avseende den gränslösa vården och omsorgen samt samordning och styrning av organisationen Beslut TioHundranämnden beslutar som yttrande skicka tjänsteutlåtande daterat till landstingsrevisorerna. Ärendet Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, daterat Bakgrund På uppdrag av landstingsrevisorerna har Öhrlings PriceWaterhouseCoopers genomfört en fördjupad granskning av TioHundraprojektet avseende den gränslösa vården och omsorgen samt samordning och styrning av organisationen. Rapporten överlämnas nu till TioHundranämnden för yttrande. Studien har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer av 16 personer som på olika sätt berörs av projektet. Utredningen konstaterar det första året, 2006, var ett förberedelseår eftersom projektstarten gick snabbt. För TioHundranämnden konstateras kommunen som är värdkommun för projektet och landstinget inte samordnar mål och direktiv till nämnden. Vidare belyses kring verksamhets- och budgetplaneringsprocessen sker inte samråd mellan kommun och landsting utan det arbetet bedrivs var för sig.

18 18 Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar som yttrande skicka tjänsteutlåtande daterat till landstingsrevisorerna. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens extra arbetsutskott den 19/ Exp: Landstingsrevisorerna Karin Thalén

19 19 THN 88 Dnr Yttrande över rapport från landstingsrevisorerna beträffande uppföljning biståndsverksamheten avseende funktion och handläggning Beslut TioHundranämnden beslutar som yttrande skicka tjänsteutlåtande daterat till landstingsrevisorerna. uppdra till förvaltningen vidta föreslagna åtgärder. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och biståndschef Britt-Marie Ekström daterat Bakgrund På uppdrag av revisorerna för den gemensamma nämnden i Norrtälje kommun har ÖPWC/Komrev genomfört en uppföljning av biståndsverksamheten avseende funktion och handläggning. Rapporten överlämnas till TioHundranämnden för kännedom och ett yttrande avges. Tidigare granskningar har indikerat biståndsbedömningen inte fungerat tillfredsställande. Den nu genomförda uppföljningen indikerar biståndsavdelningen nu fungerar väsentligt bättre än tidigare. Rekommendationer ges om eftersläpningar i dokumentationen åtgärdas, översyn av schablontexter genomförs samt genomförandeplanerna utvecklas så de blir ett verksamt styrinstrument för utförande personal. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar som yttrande skicka tjänsteutlåtande daterat till landstingsrevisorerna.

20 20 Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Landstingsrevisorerna Karin Thalén Britt-Marie Ekström, för handläggning

21 21 THN 89 Dnr Förslag till revidering av 3 vägledningsdokument för handläggning av bistånd enligt SoL och LSS Beslut TioHundranämnden beslutar godkänna följande reviderade dokument - Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning - Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till personer med psykisk funktionsnedsättning - Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och avdelningschef Britt-Marie Ekström, daterat Bakgrund De aktuella dokumenten är Vägledning för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och till personer med funktionshinder, Vägledning för handläggning av bistånd för personer med psykisk funktionsnedsättning samt Vägledning för handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ovan nämnda vägledningsdokumenten togs fram under våren 2007 och erse tidigare riktlinjer antagna av Omsorgsnämnden, Norrtälje kommun. Tiohundranämnden godkände vägledningsdokument för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och till personer med funktionshinder, för handläggning av bistånd för personer med psykisk funktionsnedsättning samt för handläggning av insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Av beslutet i TioHundranämnden framkom dokumenten skall revideras årligen.

22 22 Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar godkänna följande reviderade dokument : - Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning - Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till personer med psykisk funktionsnedsättning - Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Karin Thalén Britt-Marie Ekström, för handläggning

23 23 THN 90 Dnr Förändring av FoUU-enhetens organisation Beslut TioHundranämnden beslutar förändra organisationen för FoUU-enhetens verksamhet genom avskaffa nuvarande FoUU-råd och istället tillsätta en styrgrupp och en referensgrupp enligt nedan. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och FoUU-chef Jenny Larsson, daterat Bakgrund Inom ramen för Norrtäljeprojektet genomfördes ett delprojekt med FOUUfrågor. I samband med TioHundra bildades och startade sin verksamhet i januari 2006 omvandlades projektgruppen till ett FoUU-råd knutet till FoUU-enhetens verksamhet. Rådets uppdrag och mandat vara rådgivande har dock upplevts som oklara och otydliga. Detta råd har representanter från de olika verksamheterna i TioHundra AB, Karolinska Institutet, Centrum för Allmänmedicin samt FoUU-chef och Förvaltningschef. FoUU-rådet har nu arbetat fram ett förslag där rådet avskaffas och en mindre styrgrupp och en större referensgrupp istället tillsätts. Styrgruppen för FoUU-enheten i TioHundra föreslås bestå av en representant från respektive KI, TioHundra AB, de privata vårdgivarna samt FoUU-chef och Förvaltningschef. Styrgruppen har till uppgift fa övergripande beslut om FoUU-enhetens verksamhetsinriktning, strategiska frågor och ekonomi. Styrgruppens ordförande är Förvaltningschefen TioHundra. FoUU-chefen är föredragande och bereder ärenden till styrgruppsmöten, vilka hålls 2-3 gånger per termin. FoUU-chefen är verksamhetsansvarig och svarar självständigt för FoUU-enhetens aktiviteter, ekonomi och personal inför styrgruppen. TioHundranämndens politiker hålls informerade om verksamheten på nämndens ordinarie möten 1-2 gånger per år. Referensgruppen utgör länken mellan FoUU-enheten och vård- och omsorgsverksamheterna inom TioHundra. Det är i referensgruppen som

24 24 idéer om forsknings- eller utvecklingsprojekt som berör verksamheterna tas upp, granskas och förbereds för beslut i styrgruppen. Det är också i detta forum information förmedlas från FoUU-enheten till de olika verksamheterna och omvänt. I uppdraget ingår också: råda styrgrupp om angelägna utvecklingsområden i verksamheten informera om det pågående arbetet inom FoUUenheten d.v.s. när det gäller satsningar inom exempelvis: o Profilprojekt o Lokala projekt (Lokala utvecklingsarbeten) o Kärnverksamheter (t. ex. FoUU-caféer, nyhetsbrev, hemsidan). lämna förslag på t. ex. FoUU-caféer Referensgruppen föreslås bestå av FoUU-enhetens medarbetare, verksamhetsföreträdare från TioHundra AB, Privata utförare som har avtal med TioHundranämnden, brukarrepresentanter samt vid behov adjungerade i olika frågor. FoUU-chefen är sammankallande och ordförande. Referensgruppen sammanträder 2-3 gånger per termin eller efter behov. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar förändra organisationen för FoUU-enhetens verksamhet genom avskaffa nuvarande FoUU-råd och istället tillsätta en styrgrupp och en referensgrupp. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens extra arbetsutskott den 19/ Exp: Karin Thalén Jenny Larsson

25 25 THN 91 Dnr Uppföljning av läkarinsatser inom särskilt boende Beslut TioHundranämnden beslutar godkänna Rapport om uppföljning av läkarinsatser i särskilt boende. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, ekonomichef Kristian Damlin och strategisk utvecklare Birgitta Jonsson, daterat Bakgrund Ärendet avser uppföljning av läkarinsatser i särskilt boende i Norrtälje kommun genomförda under mars och april Underlag för uppföljningarna är gällande avtal eller vårdöverenskommelse. Syfte med uppföljning är säkerställa vårdgivaren uppfyller kraven enligt avtal och skapa en grund för utveckling av uppdraget. Det finns två privata vårdgivare för uppdraget i Norrtälje kommun. Dessa är Trygg Hälsa AB som ansvarar för Ängsgården och Husläkarna i Rimbo AB som har uppdraget i Rimbo. TioHundra AB har uppdraget för Norrtälje stad och Hallstavik- Väddö. Vårdgivarna uppfyller med några undantag kraven enligt avtal och vårdöverenskommelse. I de fall där det finns brister skall vårdgivaren inkomma med en rapportering av åtgärder till TioHundra Förvaltningen under oktober månad Kvalitetsbrister av mer övergripande och gemensam karaktär måste hanteras på rätt nivå. Under rubriken Slutsatser tydliggörs ett antal övergripande frågor som är viktiga diskutera och ta ställning till.

26 26 Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar godkänna Rapport om uppföljning av läkarinsatser i särskilt boende. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Irene Lindström TioHundra AB Birgitta Jonsson

27 27 THN 92 Dnr THN Förändringar av schablontider inom hemtjänsten Beslut TioHundranämnden beslutar återremitera ärendet för forts beredning. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian Damlin, daterat Muntlig föredragning av Karin Thalén och Kristian Damlin. Bakgrund Ärendet behandlar förslag om förändra schablontider inom hemtjänsten. Från 1 maj 2007 infördes prestationsersättning inom hemtjänsten och ett år har nu gått. De schablontider som använts under 2007 är tider som biståndshandläggarna använt som stöd för tidsättning av beslut. Uppföljningen under inledningen av år 2008 har visat antalet beställda hemtjänsttimmar har ökat markant och denna tendens håller i sig. I januari-mars 2008 hade antalet beställda hemtjänsttimmar ökat med 25,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år, vilket i ekonomiska termer motsvarar 21 mkr på helårsbasis. Den utförda tiden har dock endast ökat med 9,9 % under samma period. TioHundranämndens ekonomiska läge gör åtgärder än nödvändiga och förvaltningen föreslår förändringar av de s.k. schablontiderna görs med omedelbar verkan. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar genomföra samtliga föreslagna förändringar av schablontiderna och uppdra till förvaltningschefen omgående verkställa beslutade åtgärder.

28 28 Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Karin Thalén, för forts handläggning Kristian Damlin, för forts handläggning Britt-Marie Ekström, för forts handläggning

29 29 THN 93 Dnr Delårsrapport 1 Beslut Tiohundranämnden beslutar med godkännande överlämna delårsrapport 1 för 2008 till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen uppdra till förvaltningschef föreslå ytterligare besparingar för en ekonomi i balans under innevarande år p.g.a. helårseffekt ej har erhållits på nuvarande besparingar samt till följd av volymökningar i verksamheten Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian Damlin, daterat. Bakgrund Enligt plan för Norrtälje kommun skall delår 1 vara en avvikelserapport. Den skall omfa en redogörelse av avvikelser avseende det ekonomiska utfallet samt måluppfyllelse. Resultatet för perioden uppgår till -9,8 mkr och avvikelsen mot budget är -9,6 mkr. Intäkterna är 1,9 mkr lägre än budget och kostnaderna är 7,7 mkr högre än budget. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 15,7 mkr, och det inkluderar besparingar vilka förväntas uppgå till 9,1 mkr för innevarande år. Nämnden avvaktar vidare besked på hemställan om utökat driftbidrag om 10,9 mkr avseende akutsjukvård utanför Norrtälje som nämnden gjort. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar med godkännande överlämna delårsrapport 1 för 2008 till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen och uppdra till förvaltningschef föreslå ytterligare besparingar för en ekonomi i balans

30 30 under innevarande år p.g.a. helårseffekt ej har erhållits på nuvarande besparingar samt till följd av volymökningar i verksamheten Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens extra arbetsutskott den 19/ Exp: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Karin Thalén, för handläggning

31 31 THN 94 Dnr Inom ramen för äldreplanen förbereda upphandling av verksamhet vid vårdcentral och äldreboende i Älmsta Beslut Tiohundranämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag presentera ett förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av verksamheten vid Väddö vårdcentral innefande husläkaruppdrag samt hemsjukvård tillsammans med särskilda boendet Älmstagården inklusive läkarinsatserna. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian Damlin, daterat Bakgrund Ärendet behandlar ett uppdrag till förvaltningen om presentera ett förslag till gemensam upphandling av Väddö Vårdcentral samt det särskilda boendet Älmstagården innefande läkarinsatserna. I den av nämnden antagna Äldreplanen framgår under första halvåret 2008 skall en konkretisering av Äldreuppdraget. Samordning skall ske inom och mellan primärvård, hemtjänst, särskilda boenden, dagverksamhet inklusive transporter samt övriga relevanta tjänster. Det handlar om verksamheter som om de samordnas på ett effektivt sätt kan skapa betydligt större värde för de äldre, än om de bedrivs som separata verksamheter utan någon som tar ansvaret för helheten. Förvaltningen föreslår en precisering av uppdraget där nämnden tar ett första steg mot förverkligandet av äldreuppdraget genom : Gemensamt upphandla uppdragen avseende husläkarverksamhet och hemsjukvård vid Väddö vårdcentral samt driften av det särskilda boendet Älmstagården innefande läkarinsatserna.

32 32 Förfrågningsunderlag skall presenteras i nämnden i september och införande skall ske från tidigast 1 januari 2009 och senast 31 mars I diskussioner med TioHundra AB har framkommit behovet av boendeplatser med geropsykiatrisk inriktning, något som förvaltningen bör beakta i det förslag till förfrågningsunderlag som ska utarbetas. Beslutande sammanträde Yrkande Socialdemokraterna yrkar på i förvaltningens uppdrag inte skall ingå särskilda boendet. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och socialdemokraternas förslag och finner Tiohundranämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Socialdemokraterna reservera sig mot beslutet. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag presentera ett förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av verksamheten vid Väddö vårdcentral innefande husläkaruppdrag samt hemsjukvård tillsammans med särskilda boendet Älmstagården inklusive läkarinsatserna. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens extra arbetsutskott den 19/ Exp: Karin Thalén, för handläggning Kristian Damlin, för handläggning

33 33 THN 95 Inom ramen för äldreplanen förbereda kundval inom hemtjänsten i hela Norrtälje kommun Beslut TioHundranämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag presentera ett förslag till kundval inom hemtjänsten i hela Norrtälje kommun via auktorisation. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande frånförvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian Damlin, daterat Bakgrund Ärendet behandlar uppdrag om auktorisation avseende hemtjänsten inom hela Norrtälje kommun. I den av nämnden antagna Äldreplanen framgår under första halvåret 2008 skall en konkretisering av Äldreuppdraget. Samordning skall ske inom och mellan primärvård, hemtjänst, särskilda boenden, dagverksamhet inklusive transporter samt övriga relevanta tjänster. Det handlar om verksamheter som om de samordnas på ett effektivt sätt kan skapa betydligt större värde för de äldre än om de bedrivs som separata verksamheter utan någon som tar ansvaret för helheten. Förvaltningen föreslår en precisering av uppdraget där nämnden tar ett första steg mot förverkligandet av äldreuppdraget genom : Genomföra kundval inom hemtjänsten via auktorisation, vilket efterhand kan utökas och omfa även andra verksamheter t.ex. hemsjukvård, dagverksamhet mm.

34 34 Auktorisationskrav skall presenteras i nämnden i september och införande skall ske från tidigast 1 januari 2009 och senast 31 mars Beslutande sammanträde Yrkande Socialdemokraterna yrkar avslag med hänvisning till gällande lagstiftning. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och socialdemokraternas förslag och finner Tiohundranämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag presentera ett förslag till kundval inom hemtjänsten i hela Norrtälje kommun via auktorisation. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens extra arbetsutskott den 19/ Exp: Karin Thalén, för handläggning Kristian Damlin

35 35 THN 96 Dnr THN Antagande av anbud: Upphandling av persontransporter för enskilda med beslut enligt socialtjänstlagen Beslut TioHundranämnden beslutar anta anbudet från Hallsta Buss AB för området Hallstavik anta anbudet från Samtrans Skol - & handikapptransporter för området Rimbo anta anbudet från Norrtälje Taxi AB för området Norrtälje uppdra till TioHundraförvaltningen teckna avtal med Hallsta Buss AB, Samtrans Skol - & handikapptransporter och Norrtälje Taxi AB Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, ekonomichef Kristian Damlin och strategisk kvalitetsutvecklare Gunilla Thornberg, daterat Ärendet Beslut om anta anbud från Hallsta Buss AB, Samtrans Skol - & handikapptransporter samt Norrtälje Taxi AB och ge förvaltningen i uppdrag teckna avtal med dessa för persontransporter så kallade turbundna resor. Bakgrund Utifrån nämndens beslut har TioHundraförvaltningen genomfört en öppen upphandling enligt LOU (2007:1091). Fyra anbud totalt har inkommit och fördelningen är tre anbud per område:

36 36 Norrtäljeområdet Hallstavikområdet Rimboområdet Norrtälje taxi AB, Roslagstaxi AB och Samtrans Skol - & handikapptransporter Hallsta Buss AB, Samtrans Skol - & handikapptransporter och Roslagstaxi AB Norrtälje taxi AB, Roslagstaxi AB och Samtrans Skol - & handikapptransporter Alla fyra anbuden har godkänts efter kvalificeringsfas som innebar kontroll av kreditvärdighet och referenstagning. Utvärdering gjordes därefter utifrån lägsta pris. TioHundranämndens krav på anbudslämnare har på så sätt validerats. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar anta anbudet från Hallsta Buss AB för området Hallstavik, anta anbudet från Samtrans Skol - & handikapptransporter för området Rimbo anta anbudet från Norrtälje Taxi AB för området Norrtälje uppdra till TioHundraförvaltningen teckna avtal med Hallsta Buss AB, Samtrans Skol - & handikapptransporter och Norrtälje Taxi AB Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Gunilla Thornberg, för forts handläggning

37 37 THN 97 Anmälan av delegationsbeslut Beslut TioHundranämnden beslutar godkänna och lägga delegationsbeslut enligt aktbilagor nedan till handlingarna Bilaga 17, 2008 LSS, Bilaga 18, 2008 Bostadsanpassningsbidrag

38 38 THN 98 Förvaltningen informerar Förvaltningschef Karin Thalén: - Information om företaget Trygg hälsa har genomfört ett VD-byte. - Tilldelningsbeslut har fats av förvaltningschefen på delegation från nämnden avseende upphandling av HVB-hem och särskilda boenden för psykiskt funktionshindrade. Täby kommun har haft ansvaret för samordna upphandlingen. - Väntar beslut från länsrätten angående överklagande av upphandling avseende Nysättrahemmet.

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret februari 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 6 februari 2 Meddelande IVO - Beslut om ändring av Balders hus ansökan Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 2014 Fördjupad analys av sjukvårdsbehov,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 15/2012. Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning. mot fullmäktiges mål?

PROJEKTRAPPORT NR 15/2012. Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning. mot fullmäktiges mål? PROJEKTRAPPORT NR 15/2012 N Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning mot fullmäktiges mål? Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi 2011 2013 51. Yttrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2014-2015 Avsägelse av uppdrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer