Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008"

Transkript

1 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 19 maj kl enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Göran Ohlsson, nämndsekreterare Karin Thalén, förvaltningschef Kristian Damlin, ekonomichef, Lars Skoglund, vd Tiohundra AB 80 Gladys Höjer, vårdvägledare TioHundra AB Viveca Söderberg Åhs, systemförvaltare TioHundraförvaltningen Madeleine Larsson, projektledare TioHundraförvaltningen Birgitta Jonsson, strategisk kvalitetsutvecklare, TioHundraförvaltningen Gunilla Thornberg, kvalificerade handläggare TioHundraförvaltningen Utses justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008 Underskrift Sekreterare... Paragrafer Göran Ohlsson Ordförande... Lena Cronvall Morén (m) Justerare..... Håkan Jonsson (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ TioHundranämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet TioHundraförvaltningen Underskrift... Göran Ohlsson

2 2 Närvarolista Ledamöter Närv (N),Frånv (F) Närv tj.g. (NT) Paragraf / tid Ja Nej Ja Nej Lena Cronvall-Morén (m) N Lotta Lindblad-Söderman (m) N Hans Åberg (fp) N Lena Svenonius (s) N Inger Ros (s) N Boel Carlsson (s) F Hans Andersson (fp) N Birgitta Lagerlund (m) N Bengt Ericsson (c) N Håkan Jonsson (s) N Marie-Louise Sellin (s) N Ragnar Bergsten (s) N Ersättare Ingmar Wallén (m) N Louise Angleryd (m) N Jane Trepp (c) N Roland Larsson (s) N Kerstin Bergström (s) N Catarina Wahlgren (v) F Torsten Sjögren (m) F Stig Nyman Kd) F Kajsa Hansson (c) N Anders Jonsson (s) NT Maija Kothanen (s) N Lotta Lind (s) N

3 3 Register 79 Val av justerare samt tid och plats för justering 80 Information från TioHundra AB 81 Principärende beträffande makars möjlighet till gemensamt särskilt boende 82 Meddelande: - Länsrättens i Stockholms: Dom, mål nr Uppsägning av avtal med Ekängens HVB och halvägshus i Viserum. Allmänna ärenden 83 Meddelande: - Länsstyrelsen i Stockholms län: beslut , Länsstyrelsen i Stockholms län: beslut , Roslagens ASiH: skrivelse daterad 18/ Svar från förvaltningen daterad 15 maj Karin Thalén: Anmälan av delegationsbeslut, Nysättrahemmet. Skrivelse till länsrätten, daterad 15/ Förslag till program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i Norrtälje kommun 85 Tillfälligt bidrag till vissa pensionärsföreningar för förhyrning av föreningslokal år Dialysvård i Norrtälje kommun 87 Yttrande över rapport från landstingsrevisorerna beträffande granskning av TioHundraprojektet avseende den gränslösa vården och omsorgen samt samordning och styrning av organisationen, daterad Yttrande över rapport från landstingsrevisorerna beträffande uppföljning av biståndsverksamheten avseende funktion och handläggning, daterad Förslag till revidering av 3 vägledningsdokument för handläggning av bistånd enligt SOL och LSS 90 Förändring av FoUU-enhetens organisation

4 4 91 Uppföljning av läkarinsatser inom särskilt boende 92 Förändring av schablontider inom hemtjänsten 93 Delårsrapport Inom ramen för äldreplanen förbereda upphandling av verksamhet vid vårdcentral och äldreboende i Älmsta 95 Inom ramen för äldreplanen förbereda kundval inom hemtjänsten i hela Norrtälje kommun 96 Antagande av anbud: Upphandling av persontransporter för enskilda med beslut enligt socialtjänstlagen 97 Anmälan om delegationsbeslut 98 Förvaltningen informerar

5 5 THN 79 Val av justerare samt tid och plats för justering Beslut TioHundranämnden beslutar utse Håkan Jonsson (s) jämte ordföranden justera dagens protokoll justeringen äger rum måndagen den 26 maj.

6 6 THN 80 Information från Tiohundra AB Vårdvägledare Gladys Höijer, informerar om vårdvägledning. - TioHundra AB ger patienter, brukare och anhöriga möjligheter ge klagomål och synpunkter på den vård och omsorg som bedrivs i Norrtälje kommun. Klagomål och synpunkter som lämnas in berör oftast frågor om behandling, tillgänglighet, bemötande, information, samverkan, ekonomi, rådgivning, hänvisning, administration, omvårdnad och juridik. Den verksamhet som fått flest klagomål och synpunkter är primärvården. Lars Skoglund, vd informerar om: - för närvarande pågår ett förbättringsarbete i form av föreläsningsserier för läkare. -projekt kring barn och ungdomar som har överviktsproblem, koncentrationssvårigheter, mm. - sjukvården i Norrtälje kommun arbetar med en strategi för behålla de läkare som finns ute i de olika verksamheten och nyrekrytera yngre läkare. Information från Tiohundraförvaltningen Viveka Söderbärg-Åhs, systemförvaltare informerar om de verksamheter som rör barn och ungdomar inom TioHundra AB samt uppföljning av dessa verksamheter under årets första tertial: Barnmorskemottagningen, Barnhälsovården, Barn och ungdomsmedicinsk mottagning, Barn och ungdomspsykiatri, (Kärnan) Norrtälje Ungdomsmottagning, Norrtälje habiliteringscenter för barn, ungdomar och vuxna Familjecenter, Skolhälsovården, SARAH-teamet, Barnsjukgymnasterna och två logopeder. Madeleine Larsson, projektledare för projektet En lättare framtid informerar om nuläget i kommunen samt åtgärder för förebygga övervikt och fetma hos barn och ungdomar.

7 7 THN 81 Dnr Makars möjlighet till gemensamt särskilt boende Beslut TioHundranämnden beslutar skapa förutsättningar för makars möjlighet till gemensamt särskilt boende genom individuell prövning. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, ekonomichef Kristian Damlin och strategisk kvalitetsutvecklare Jasmina Ben Dahman. Bakgrund Biståndshandläggare på TioHundraförvaltningen har mottagit en förfrågan från en privatperson om möjligheten till gemensamt särskilt boende. Makarna som ärendet ligger till grund för, har levt åtskilda sedan år 2005 då den ena parten blev beviljad särskilt boende på Ängsgården. Den andra parten uppfyller ej kriterier till bli beviljad särskilt boende då omvårdnadsbehoven ej är omfande. Makarna anser det är psykiskt påfrestande leva åtskiljda efter många års äktenskap. Det är även påfrestande för den ena parten resa till Ängsgården varje dag. I den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre (prop. 2005/06:115), anges regeringen har som avsikt vidare utreda makars möjlighet till gemensamt särskilt boende då endast den ena parten har behov av särskilt boende. Regeringen anser vidare det är önskvärt par kan ges möjlighet fortsätta bo tillsammans om de så önskar. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat Tiohundranämnden beslutar skapa förutsättningar för makars möjlighet till gemensamt särskilt boende genom individuell prövning

8 8 Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Britt-Marie Ekström, Biståndsavdelningen Irene Lindström, TioHundra AB Jasmina Ben Dahman

9 9 THN 82 Meddelanden Beslut TioHundranämnden beslutar lägga följande meddelanden till handlingarna - Länsrättens i Stockholms: Dom, mål nr Uppsägning av avtal med Ekängens HVB och halvägshus i Viserum.

10 10 THN 83 Meddelanden Beslut Tiohundranämnden beslutar lägga följande meddelanden till handlingarna - Länsstyrelsen i Stockholms län: beslut , Länsstyrelsen i Stockholms län: beslut , Roslagens ASiH: skrivelse daterad 18/ Svar från förvaltningen daterad 15 maj Karin Thalén: Anmälan av delegationsbeslut, Nysättrahemmet. Skrivelse till länsrätten, daterad 15/

11 11 THN 84 Dnr Förslag till program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i Norrtälje kommun Beslut TioHundranämnden föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa det reviderade förslaget till program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar uppdra till TioHundranämnden i samråd med kommunala handikapprådet och övriga nämnder upprätta planer för uppnå de inriktningsmål som finns angivna i programmet samt detta beaktas i budgetarbetet uppdra till varje nämnd i verksamhetsberättelsen redovisa vilka åtgärder som är genomförda under året uppdra till TioHundranämnden i samverkan med kommunala handikapprådet genomföra en översyn av rådets arbetsformer och dess reglemente. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, kanslichef Tomas Sjöberg och handikappkonsulent Göran Ohlsson, daterat Bakgrund Ärendet gäller fastställande av program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i Norrtälje kommun samt en översyn av kommunala handikapprådets arbetsformer och reglemente. Det första kommunala handikapprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 1 mars 2000 gälla mellan åren Den 27 april 2004 antog kommunfullmäktige ett nytt reviderat program gällande åren

12 12 Ett nytt förslag till reviderat handikapprogram togs fram under år 2006 och 2007 gällande innevarande mandatperiod. Förslaget har varit ute på remiss till nämnder, förvaltningar, bolag och handikappföreningarna. Programmet har behandlats av kommunala handikapprådet och av TioHundranämndens arbetsutskott. Den 20 december 2007 beslutade TioHundranämnden det reviderade förslaget skulle återemitteras till förvaltningen för ytterligare beredning. Riksdagen antog år 2000 en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Dess mål är bl.a. handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer. Befintliga offentliga lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för funktionshindrade före år 2010 och kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar år Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat Tiohundranämnden beslutar fastställa det reviderade förslaget till program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar uppdra till TioHundranämnden i samråd med kommunala handikapprådet och övriga nämnder upprätta planer för uppnå de inriktningsmål som finns angivna i programmet samt detta beaktas i budgetarbetet uppdra till varje nämnd i verksamhetsberättelsen redovisa vilka åtgärder som är genomförda under året uppdra till TioHundranämnden i samverkan med kommunala handikapprådet genomföra en översyn av rådets arbetsformer och dess reglemente. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Kommunstyrelsen KHR

13 13 THN 85 Dnr Tillfälligt bidrag till berörda pensionärsföreningar för förhyrning av föreningslokal år 2008 Beslut TioHundranämnden beslutar ge bidrag för förhyrningar av föreningslokaler till berörda pensionärsföreningar år 2008 uppdra till TioHundraförvaltningen administrera detta bidrag till berörda föreningar enligt förteckning Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och avdelningschef Tomas Sjöberg, daterat Bakgrund Under år 2005 beslutade kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2006 upphöra med bl.a. bidrag till hyra för pensionärsföreningarna. Påföljden av detta blev ett antal föreningar har haft svårt driva sin verksamhet från år 2006 tills dags dato. Dessutom fick föreningarna en minskning med 10 kronor per år och medlem. Pensionärsföreningarna har i kommunala pensionärsrådet vid ett flertal tillfällen uttalat sitt missnöje mot besparingarna som genomfördes Den 23 juni 2006 skickade pensionärsföreningarna en skrivelse till kommunen där det uttrycktes önskemål om TioHundranämnden övertar bidragshanteringen från kultur- och fritidsnämnden och TioHundranämnden täcker förlusten för föreningarna. Bidraget avser hyra för vissa pensionärsföreningar som har sin verksamhet i Norrtälje kommun. Bidrag beviljas med maximalt 50 % av skälig hyreskostnad och med högst kronor per förening. Bidraget gäller endast innevarande år och följer kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser.

14 14 Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar ge bidrag för förhyrningar av föreningslokaler till berörda pensionärsföreningar år 2008 uppdra till tiohundraförvaltningen administrera detta bidrag till berörda föreningar enligt förteckning Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Tomas Sjöberg Göran Ohlsson, för handläggning KHR

15 15 THN 86 Dnr Dialysvård i Norrtälje Beslut TioHundranämnden beslutar uppdra till TioHundraförvaltningen förändra beställningen av dialysvård från Danderyds sjukhus AB till även omfa en lokal dialysenhet i Norrtälje. delge Danderyds sjukhus AB och Landstingsstyrelsen TioHundranämndens beslut. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, ekonomichef Kristian Damlin och strategisk kvalitetsutvecklare Arvid Nordmark, daterat Bakgrund Ärendet avser tillskapandet av en lokal dialysenhet i Norrtälje. Inom SLL pågår en dialysutredning som Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN-F) ansvarar för och den syftar till ta fram den framtida strukturen för dialysvården i länet, hur mycket som ska ske i hemmet, på satellitmottagningar och på sjukhus. Utredningen ska vara klar i mitten av maj och gå till HSN för beslut den 17 juni. TioHundraförvaltningen har samarbetat nära med den arbetsgrupp som genomför utredningen för säkerställa en dialysenhet i Norrtälje passar in i länets övergripande struktur för aktiv uremivård. Utredningen pekar på en dialysenhet i Norrtälje ska prioriteras på grund av de långa resvägarna för patienterna som idag får sin dialysvård på Danderyds sjukhus och på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. För möjliggöra en etablering av en lokal dialysenhet i Norrtälje finns det ett antal inriktningar välja. Utan inbördes rangordning har vårdval (auktorisation), upphandling och preciserad beställning till nuvarande aktörer varit tänkbara alternativ.

16 16 Vårdval I detta skede bedöms vårdval ej som lämpligt på grund av dialys är en livsnödvändig verksamhet som är resurs- och kompetensmässigt krävande. Dialysvården kräver ett nära samarbete med akutsjukvården och idag finns inga köer. Upphandling Upphandling ter sig något osäker utifrån det patientunderlag som för närvarande finns i Norrtälje. Erfarenheter från Region Skåne och Västra Götalands Regionen pekar mot patientunderlaget bör omfa åtminstone 20 individer för skapa full lönsamhet och därmed en reell marknad. I dagsläget återfinns 15 individer från Norrtälje kommun i dialysvård. Dock kommer ett antal av dessa individer behöva forts dialys vid en njurmedicinsk klinik trots tillskapande av en lokal satellitmottagning. Till dessa 15 individer skall givetvis den kraftigt ökade befolkningen under sommarhalvåret läggas. Men idag finns inget underlag för hur många av länets drygt 600 dialyspatienter som spenderar/önskar spendera sin sommar i Norrtälje. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar uppdra till TioHundraförvaltningen förändra beställningen av dialysvård från Danderyds sjukhus AB till även omfa en lokal dialysenhet i Norrtälje delge Danderyds sjukhus AB och Landstingsstyrelsen TioHundranämndens beslut. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Danderyds sjukhus AB Landstingsstyrelsen. Arvid Nordmark

17 17 THN 87 Dnr Granskning av TioHundraprojektet avseende den gränslösa vården och omsorgen samt samordning och styrning av organisationen Beslut TioHundranämnden beslutar som yttrande skicka tjänsteutlåtande daterat till landstingsrevisorerna. Ärendet Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, daterat Bakgrund På uppdrag av landstingsrevisorerna har Öhrlings PriceWaterhouseCoopers genomfört en fördjupad granskning av TioHundraprojektet avseende den gränslösa vården och omsorgen samt samordning och styrning av organisationen. Rapporten överlämnas nu till TioHundranämnden för yttrande. Studien har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer av 16 personer som på olika sätt berörs av projektet. Utredningen konstaterar det första året, 2006, var ett förberedelseår eftersom projektstarten gick snabbt. För TioHundranämnden konstateras kommunen som är värdkommun för projektet och landstinget inte samordnar mål och direktiv till nämnden. Vidare belyses kring verksamhets- och budgetplaneringsprocessen sker inte samråd mellan kommun och landsting utan det arbetet bedrivs var för sig.

18 18 Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar som yttrande skicka tjänsteutlåtande daterat till landstingsrevisorerna. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens extra arbetsutskott den 19/ Exp: Landstingsrevisorerna Karin Thalén

19 19 THN 88 Dnr Yttrande över rapport från landstingsrevisorerna beträffande uppföljning biståndsverksamheten avseende funktion och handläggning Beslut TioHundranämnden beslutar som yttrande skicka tjänsteutlåtande daterat till landstingsrevisorerna. uppdra till förvaltningen vidta föreslagna åtgärder. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och biståndschef Britt-Marie Ekström daterat Bakgrund På uppdrag av revisorerna för den gemensamma nämnden i Norrtälje kommun har ÖPWC/Komrev genomfört en uppföljning av biståndsverksamheten avseende funktion och handläggning. Rapporten överlämnas till TioHundranämnden för kännedom och ett yttrande avges. Tidigare granskningar har indikerat biståndsbedömningen inte fungerat tillfredsställande. Den nu genomförda uppföljningen indikerar biståndsavdelningen nu fungerar väsentligt bättre än tidigare. Rekommendationer ges om eftersläpningar i dokumentationen åtgärdas, översyn av schablontexter genomförs samt genomförandeplanerna utvecklas så de blir ett verksamt styrinstrument för utförande personal. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar som yttrande skicka tjänsteutlåtande daterat till landstingsrevisorerna.

20 20 Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Landstingsrevisorerna Karin Thalén Britt-Marie Ekström, för handläggning

21 21 THN 89 Dnr Förslag till revidering av 3 vägledningsdokument för handläggning av bistånd enligt SoL och LSS Beslut TioHundranämnden beslutar godkänna följande reviderade dokument - Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning - Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till personer med psykisk funktionsnedsättning - Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och avdelningschef Britt-Marie Ekström, daterat Bakgrund De aktuella dokumenten är Vägledning för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och till personer med funktionshinder, Vägledning för handläggning av bistånd för personer med psykisk funktionsnedsättning samt Vägledning för handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ovan nämnda vägledningsdokumenten togs fram under våren 2007 och erse tidigare riktlinjer antagna av Omsorgsnämnden, Norrtälje kommun. Tiohundranämnden godkände vägledningsdokument för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och till personer med funktionshinder, för handläggning av bistånd för personer med psykisk funktionsnedsättning samt för handläggning av insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Av beslutet i TioHundranämnden framkom dokumenten skall revideras årligen.

22 22 Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar godkänna följande reviderade dokument : - Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning - Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till personer med psykisk funktionsnedsättning - Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Karin Thalén Britt-Marie Ekström, för handläggning

23 23 THN 90 Dnr Förändring av FoUU-enhetens organisation Beslut TioHundranämnden beslutar förändra organisationen för FoUU-enhetens verksamhet genom avskaffa nuvarande FoUU-råd och istället tillsätta en styrgrupp och en referensgrupp enligt nedan. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och FoUU-chef Jenny Larsson, daterat Bakgrund Inom ramen för Norrtäljeprojektet genomfördes ett delprojekt med FOUUfrågor. I samband med TioHundra bildades och startade sin verksamhet i januari 2006 omvandlades projektgruppen till ett FoUU-råd knutet till FoUU-enhetens verksamhet. Rådets uppdrag och mandat vara rådgivande har dock upplevts som oklara och otydliga. Detta råd har representanter från de olika verksamheterna i TioHundra AB, Karolinska Institutet, Centrum för Allmänmedicin samt FoUU-chef och Förvaltningschef. FoUU-rådet har nu arbetat fram ett förslag där rådet avskaffas och en mindre styrgrupp och en större referensgrupp istället tillsätts. Styrgruppen för FoUU-enheten i TioHundra föreslås bestå av en representant från respektive KI, TioHundra AB, de privata vårdgivarna samt FoUU-chef och Förvaltningschef. Styrgruppen har till uppgift fa övergripande beslut om FoUU-enhetens verksamhetsinriktning, strategiska frågor och ekonomi. Styrgruppens ordförande är Förvaltningschefen TioHundra. FoUU-chefen är föredragande och bereder ärenden till styrgruppsmöten, vilka hålls 2-3 gånger per termin. FoUU-chefen är verksamhetsansvarig och svarar självständigt för FoUU-enhetens aktiviteter, ekonomi och personal inför styrgruppen. TioHundranämndens politiker hålls informerade om verksamheten på nämndens ordinarie möten 1-2 gånger per år. Referensgruppen utgör länken mellan FoUU-enheten och vård- och omsorgsverksamheterna inom TioHundra. Det är i referensgruppen som

24 24 idéer om forsknings- eller utvecklingsprojekt som berör verksamheterna tas upp, granskas och förbereds för beslut i styrgruppen. Det är också i detta forum information förmedlas från FoUU-enheten till de olika verksamheterna och omvänt. I uppdraget ingår också: råda styrgrupp om angelägna utvecklingsområden i verksamheten informera om det pågående arbetet inom FoUUenheten d.v.s. när det gäller satsningar inom exempelvis: o Profilprojekt o Lokala projekt (Lokala utvecklingsarbeten) o Kärnverksamheter (t. ex. FoUU-caféer, nyhetsbrev, hemsidan). lämna förslag på t. ex. FoUU-caféer Referensgruppen föreslås bestå av FoUU-enhetens medarbetare, verksamhetsföreträdare från TioHundra AB, Privata utförare som har avtal med TioHundranämnden, brukarrepresentanter samt vid behov adjungerade i olika frågor. FoUU-chefen är sammankallande och ordförande. Referensgruppen sammanträder 2-3 gånger per termin eller efter behov. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar förändra organisationen för FoUU-enhetens verksamhet genom avskaffa nuvarande FoUU-råd och istället tillsätta en styrgrupp och en referensgrupp. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens extra arbetsutskott den 19/ Exp: Karin Thalén Jenny Larsson

25 25 THN 91 Dnr Uppföljning av läkarinsatser inom särskilt boende Beslut TioHundranämnden beslutar godkänna Rapport om uppföljning av läkarinsatser i särskilt boende. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, ekonomichef Kristian Damlin och strategisk utvecklare Birgitta Jonsson, daterat Bakgrund Ärendet avser uppföljning av läkarinsatser i särskilt boende i Norrtälje kommun genomförda under mars och april Underlag för uppföljningarna är gällande avtal eller vårdöverenskommelse. Syfte med uppföljning är säkerställa vårdgivaren uppfyller kraven enligt avtal och skapa en grund för utveckling av uppdraget. Det finns två privata vårdgivare för uppdraget i Norrtälje kommun. Dessa är Trygg Hälsa AB som ansvarar för Ängsgården och Husläkarna i Rimbo AB som har uppdraget i Rimbo. TioHundra AB har uppdraget för Norrtälje stad och Hallstavik- Väddö. Vårdgivarna uppfyller med några undantag kraven enligt avtal och vårdöverenskommelse. I de fall där det finns brister skall vårdgivaren inkomma med en rapportering av åtgärder till TioHundra Förvaltningen under oktober månad Kvalitetsbrister av mer övergripande och gemensam karaktär måste hanteras på rätt nivå. Under rubriken Slutsatser tydliggörs ett antal övergripande frågor som är viktiga diskutera och ta ställning till.

26 26 Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar godkänna Rapport om uppföljning av läkarinsatser i särskilt boende. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Irene Lindström TioHundra AB Birgitta Jonsson

27 27 THN 92 Dnr THN Förändringar av schablontider inom hemtjänsten Beslut TioHundranämnden beslutar återremitera ärendet för forts beredning. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian Damlin, daterat Muntlig föredragning av Karin Thalén och Kristian Damlin. Bakgrund Ärendet behandlar förslag om förändra schablontider inom hemtjänsten. Från 1 maj 2007 infördes prestationsersättning inom hemtjänsten och ett år har nu gått. De schablontider som använts under 2007 är tider som biståndshandläggarna använt som stöd för tidsättning av beslut. Uppföljningen under inledningen av år 2008 har visat antalet beställda hemtjänsttimmar har ökat markant och denna tendens håller i sig. I januari-mars 2008 hade antalet beställda hemtjänsttimmar ökat med 25,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år, vilket i ekonomiska termer motsvarar 21 mkr på helårsbasis. Den utförda tiden har dock endast ökat med 9,9 % under samma period. TioHundranämndens ekonomiska läge gör åtgärder än nödvändiga och förvaltningen föreslår förändringar av de s.k. schablontiderna görs med omedelbar verkan. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar genomföra samtliga föreslagna förändringar av schablontiderna och uppdra till förvaltningschefen omgående verkställa beslutade åtgärder.

28 28 Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Karin Thalén, för forts handläggning Kristian Damlin, för forts handläggning Britt-Marie Ekström, för forts handläggning

29 29 THN 93 Dnr Delårsrapport 1 Beslut Tiohundranämnden beslutar med godkännande överlämna delårsrapport 1 för 2008 till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen uppdra till förvaltningschef föreslå ytterligare besparingar för en ekonomi i balans under innevarande år p.g.a. helårseffekt ej har erhållits på nuvarande besparingar samt till följd av volymökningar i verksamheten Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian Damlin, daterat. Bakgrund Enligt plan för Norrtälje kommun skall delår 1 vara en avvikelserapport. Den skall omfa en redogörelse av avvikelser avseende det ekonomiska utfallet samt måluppfyllelse. Resultatet för perioden uppgår till -9,8 mkr och avvikelsen mot budget är -9,6 mkr. Intäkterna är 1,9 mkr lägre än budget och kostnaderna är 7,7 mkr högre än budget. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 15,7 mkr, och det inkluderar besparingar vilka förväntas uppgå till 9,1 mkr för innevarande år. Nämnden avvaktar vidare besked på hemställan om utökat driftbidrag om 10,9 mkr avseende akutsjukvård utanför Norrtälje som nämnden gjort. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar med godkännande överlämna delårsrapport 1 för 2008 till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen och uppdra till förvaltningschef föreslå ytterligare besparingar för en ekonomi i balans

30 30 under innevarande år p.g.a. helårseffekt ej har erhållits på nuvarande besparingar samt till följd av volymökningar i verksamheten Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens extra arbetsutskott den 19/ Exp: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Karin Thalén, för handläggning

31 31 THN 94 Dnr Inom ramen för äldreplanen förbereda upphandling av verksamhet vid vårdcentral och äldreboende i Älmsta Beslut Tiohundranämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag presentera ett förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av verksamheten vid Väddö vårdcentral innefande husläkaruppdrag samt hemsjukvård tillsammans med särskilda boendet Älmstagården inklusive läkarinsatserna. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian Damlin, daterat Bakgrund Ärendet behandlar ett uppdrag till förvaltningen om presentera ett förslag till gemensam upphandling av Väddö Vårdcentral samt det särskilda boendet Älmstagården innefande läkarinsatserna. I den av nämnden antagna Äldreplanen framgår under första halvåret 2008 skall en konkretisering av Äldreuppdraget. Samordning skall ske inom och mellan primärvård, hemtjänst, särskilda boenden, dagverksamhet inklusive transporter samt övriga relevanta tjänster. Det handlar om verksamheter som om de samordnas på ett effektivt sätt kan skapa betydligt större värde för de äldre, än om de bedrivs som separata verksamheter utan någon som tar ansvaret för helheten. Förvaltningen föreslår en precisering av uppdraget där nämnden tar ett första steg mot förverkligandet av äldreuppdraget genom : Gemensamt upphandla uppdragen avseende husläkarverksamhet och hemsjukvård vid Väddö vårdcentral samt driften av det särskilda boendet Älmstagården innefande läkarinsatserna.

32 32 Förfrågningsunderlag skall presenteras i nämnden i september och införande skall ske från tidigast 1 januari 2009 och senast 31 mars I diskussioner med TioHundra AB har framkommit behovet av boendeplatser med geropsykiatrisk inriktning, något som förvaltningen bör beakta i det förslag till förfrågningsunderlag som ska utarbetas. Beslutande sammanträde Yrkande Socialdemokraterna yrkar på i förvaltningens uppdrag inte skall ingå särskilda boendet. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och socialdemokraternas förslag och finner Tiohundranämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Socialdemokraterna reservera sig mot beslutet. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag presentera ett förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av verksamheten vid Väddö vårdcentral innefande husläkaruppdrag samt hemsjukvård tillsammans med särskilda boendet Älmstagården inklusive läkarinsatserna. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens extra arbetsutskott den 19/ Exp: Karin Thalén, för handläggning Kristian Damlin, för handläggning

33 33 THN 95 Inom ramen för äldreplanen förbereda kundval inom hemtjänsten i hela Norrtälje kommun Beslut TioHundranämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag presentera ett förslag till kundval inom hemtjänsten i hela Norrtälje kommun via auktorisation. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande frånförvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian Damlin, daterat Bakgrund Ärendet behandlar uppdrag om auktorisation avseende hemtjänsten inom hela Norrtälje kommun. I den av nämnden antagna Äldreplanen framgår under första halvåret 2008 skall en konkretisering av Äldreuppdraget. Samordning skall ske inom och mellan primärvård, hemtjänst, särskilda boenden, dagverksamhet inklusive transporter samt övriga relevanta tjänster. Det handlar om verksamheter som om de samordnas på ett effektivt sätt kan skapa betydligt större värde för de äldre än om de bedrivs som separata verksamheter utan någon som tar ansvaret för helheten. Förvaltningen föreslår en precisering av uppdraget där nämnden tar ett första steg mot förverkligandet av äldreuppdraget genom : Genomföra kundval inom hemtjänsten via auktorisation, vilket efterhand kan utökas och omfa även andra verksamheter t.ex. hemsjukvård, dagverksamhet mm.

34 34 Auktorisationskrav skall presenteras i nämnden i september och införande skall ske från tidigast 1 januari 2009 och senast 31 mars Beslutande sammanträde Yrkande Socialdemokraterna yrkar avslag med hänvisning till gällande lagstiftning. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och socialdemokraternas förslag och finner Tiohundranämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag presentera ett förslag till kundval inom hemtjänsten i hela Norrtälje kommun via auktorisation. Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens extra arbetsutskott den 19/ Exp: Karin Thalén, för handläggning Kristian Damlin

35 35 THN 96 Dnr THN Antagande av anbud: Upphandling av persontransporter för enskilda med beslut enligt socialtjänstlagen Beslut TioHundranämnden beslutar anta anbudet från Hallsta Buss AB för området Hallstavik anta anbudet från Samtrans Skol - & handikapptransporter för området Rimbo anta anbudet från Norrtälje Taxi AB för området Norrtälje uppdra till TioHundraförvaltningen teckna avtal med Hallsta Buss AB, Samtrans Skol - & handikapptransporter och Norrtälje Taxi AB Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, ekonomichef Kristian Damlin och strategisk kvalitetsutvecklare Gunilla Thornberg, daterat Ärendet Beslut om anta anbud från Hallsta Buss AB, Samtrans Skol - & handikapptransporter samt Norrtälje Taxi AB och ge förvaltningen i uppdrag teckna avtal med dessa för persontransporter så kallade turbundna resor. Bakgrund Utifrån nämndens beslut har TioHundraförvaltningen genomfört en öppen upphandling enligt LOU (2007:1091). Fyra anbud totalt har inkommit och fördelningen är tre anbud per område:

36 36 Norrtäljeområdet Hallstavikområdet Rimboområdet Norrtälje taxi AB, Roslagstaxi AB och Samtrans Skol - & handikapptransporter Hallsta Buss AB, Samtrans Skol - & handikapptransporter och Roslagstaxi AB Norrtälje taxi AB, Roslagstaxi AB och Samtrans Skol - & handikapptransporter Alla fyra anbuden har godkänts efter kvalificeringsfas som innebar kontroll av kreditvärdighet och referenstagning. Utvärdering gjordes därefter utifrån lägsta pris. TioHundranämndens krav på anbudslämnare har på så sätt validerats. Tjänstemannaberedning Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat tiohundranämnden beslutar anta anbudet från Hallsta Buss AB för området Hallstavik, anta anbudet från Samtrans Skol - & handikapptransporter för området Rimbo anta anbudet från Norrtälje Taxi AB för området Norrtälje uppdra till TioHundraförvaltningen teckna avtal med Hallsta Buss AB, Samtrans Skol - & handikapptransporter och Norrtälje Taxi AB Politisk beredning Ärendet har behandlats på TioHundranämndens arbetsutskott den 12/ Exp: Gunilla Thornberg, för forts handläggning

37 37 THN 97 Anmälan av delegationsbeslut Beslut TioHundranämnden beslutar godkänna och lägga delegationsbeslut enligt aktbilagor nedan till handlingarna Bilaga 17, 2008 LSS, Bilaga 18, 2008 Bostadsanpassningsbidrag

38 38 THN 98 Förvaltningen informerar Förvaltningschef Karin Thalén: - Information om företaget Trygg hälsa har genomfört ett VD-byte. - Tilldelningsbeslut har fats av förvaltningschefen på delegation från nämnden avseende upphandling av HVB-hem och särskilda boenden för psykiskt funktionshindrade. Täby kommun har haft ansvaret för samordna upphandlingen. - Väntar beslut från länsrätten angående överklagande av upphandling avseende Nysättrahemmet.

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid ande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 22 april 2010 kl 09.30-12.00 (Hjärt- och lungsjukas förening tog pulsen på TioHundranämndens ledamöter mellan kl 08.30-09.30) enligt bifogad

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid ande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 27 april 2011 kl. 10.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef

Läs mer

Underskrift Sekreterare...Paragrafer 9-28 Tomas Sjöberg. Ordförande... Sofia Paulsson (M) Justerande... Håkan Jonsson (S)

Underskrift Sekreterare...Paragrafer 9-28 Tomas Sjöberg. Ordförande... Sofia Paulsson (M) Justerande... Håkan Jonsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-02-23 1(24) Plats och tid ande Övriga deltagande Utses justera Äldreboende Vårdbo, Torpvägen 5, Norrtälje enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

2012-08-30 1(12) Per Nordenstam, tf. förvaltningschef 85-94 Sandra Raimundo, ekonom, ksk 92 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 85-94

2012-08-30 1(12) Per Nordenstam, tf. förvaltningschef 85-94 Sandra Raimundo, ekonom, ksk 92 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 85-94 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Plats och tid Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, 10.00-11.30 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Per Nordenstam,

Läs mer

2012-05-21 1(22) Underskrift Sekreterare...Paragrafer 55-68 Tomas Sjöberg. Ordförande... Sofia Paulsson (M) Justerande...

2012-05-21 1(22) Underskrift Sekreterare...Paragrafer 55-68 Tomas Sjöberg. Ordförande... Sofia Paulsson (M) Justerande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(22) Plats och tid Norrtälje sj ukhus, Havsörnen, 10.00-15.40 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera Tomas Sjöberg, sekreterare Karin

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2011-09-07 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 13 april 2011 kl. 13.00-15.20 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(20) Sammanträdesrum Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 09.00-11.45 Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, avdelningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tomas Sjöberg,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-05-25 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.45-12.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-10-10 1 (12) Plats och tid Storstugan, Högalid, kl 13.30 16.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf Jenny Önnevik (s) Majliss

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer