Bakgrund och verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund och verksamhet"

Transkript

1 Cybercom, ett IT-konsult bolag med tjugo års erfarenhet inom branschen, gick väldigt bra och expanderade kraftigt åren innan finanskrisen. I samband med denna uppstod dock stora ekonomiska problem och dess aktie rasade. Efter flera år av negativa resultat verkar företagit ha fått ordning på sin verksamhet och dess aktie är ser nu klart köpvärd ut. Bakgrund och verksamhet Cybercom är ett IT-konsultbolag med huvudsäte i Stockholm som bildades Koncernen har ca 1260 anställda i sju länder, men betraktar Norden som sin hemmamarknad. Deras affärsidé är att stärka bolag genom att tillvarata den uppkopplade världens möjligheter. Främst handlar det om att utveckla tjänster, applikationer, system, produkter och programvara åt sina kunder noterades Cybercom på Stockholmsbörsen och har sedan dess förvärvat många olika bolag runtom i världen, men även avvecklat verksamheter i olika länder. Sedan 2012 har de använt sig av en ny strategi, med fokus på lönsamhet istället för tillväxt, med fokus på Norden som hemmamarknad och Polen, Indien och Singapore som internationella kompetenscentra. Produkter, segment och geografisk spridning Cybercom erbjuder tjänster och produkter inom de fyra områdena Connected Engineering, Digital Solutions, Connectivity Management och Secure Connectivity. Connected Engineering är det största av Cybercoms verksamhetsområden och står för 45% av koncernens omsättning. Inom det här området utvecklar Cybercom kommunikationslösningar genom att få olika enheter att kommunicera med varandra. Ett exempel är att de åt företaget Outotec tillhandahöll mjukvara som samlade in och analyserade information kring deras nedkylningsprocess, vilket ledde till att den kunde skötas mer effektivt och lättare upptäcka problem. Digital Solutions motsvarar 42% av koncernens omsättning och står för den näst största andelen. Den här delen av Cybercoms verksamhet kretsar kring att utnyttja de digitala möjligheterna för att förbättra klienters verksamheter i flera olika avseenden, t.ex. vad gäller lönsamhet och kundrelationer. Åt exempelvis SF Bio skapade man en app där biobesökarna kunde boka och köpa biljetter, samt välja sittplatser. Connectivity Management är den del som bl.a. arbetar med rådgivning och industrioch säkerhetsanalys beträffande nyttomaximering, expansion och uppgradering av nätverk eller utveckling av nya mobila nät. Den utgör 8% av koncernes omsättning. En stor del av Connectivity Management kretsar kring att hjälpa operatörerna att förstå hur deras kunder faktiskt upplever deras tjänster. Secure Connectivity, med 5% av koncernens omsättning, är den del av verksamhetens som utgör den minsta andelen av koncernens omsättning. Denna del behandlar säkerhet och risk i samband med IT. Cybercom hjälper b.la. sina klienter med att identifiera och minimera IT-risker - vad är riskerna för en cyberattack och hur skyddar man känslig data t.ex.

2 Dess geografiska spridning har varierat kraftigt de senaste åren, då de har köpt upp företag i olika länder som i sin tur har haft kontor i olika länder. Dock har många av dessa avvecklats under de senaste åren. Idag betraktas Norden som hemmamarknaden och de delar in sin verksamhet i tre geografiska segment Sverige, Finland och International. Den i särklass största marknaden är Sverige, där företaget har 73% av sin omsättning. Näst störst är Finland som står för 18% av omsättningen, medan International står för resterande 9%. Sverige delas in i tre olika segment; Nordost, Mitt och Öresund. Störst är Nordost, som främst sysslar med uppdrag inom offentlig sektor, följt av Mitt vars huvudinriktning är Connected Engineering. Det minsta Sverigesegmentet är Öresund. Öresund har ca 200 medarbete, medan Nordost har ca 300. Dess huvudsakliga syssla är uppdelad i Digital Solutions och Connected Engineering. Den lokala leveranskapaciteten kompletteras av kompetenscentra i Indien och Polen. Totalt har de verksamhet i sju olika länder. Övriga länder som de har kontor i är Danmark, Förenade Arabemiraten och Singapore. Fem senaste åren samt senaste Qi: Mycket har hänt i Cybercom de senaste 5 åren. Efter kraftig expansion under 2007 och 2008 började resultaten försämras under finanskrisen och Cybercom har haft en konstant sjunkande omsättning sedan toppåren 2008 och 2009, se figur 1. Detta har lett till att man har tvingats ändra sin strategiska inriktning på expansion till att istället skapa lönsamhet. Beslut om detta togs Mellan 2009 och 2013 sjönk antalet anställda från 1818 till 1267 och man har lyckats öka omsättningen per anställd. Man har även dragit ner närvaron utanför hemmamarknaden och har nu verksamhet i sju länder mot tidigare elva. Figur 1. Cybercoms omsättning från 2004 till 2013.

3 Cybercom satte 2011 också som mål att Telekom, Industri respektive Offentlig sektor ska stå för vardera 30% av omsättningen. Man har lyckats väl med detta, vilket syns i Figur 2. Figur 2. Andel av Cybercoms omsättning som kommer från olika sektorer 2009 och genomfördes en nyemmision om 100 MSEK för att stärka bolagets finansiella ställning efter finanskrisen. Tillskottet användes till att anpassa kapitalstrukturen och stärka likviditeten. Eget kapital och skulder uppgick efter detta till ca MSEK. Cybercoms omsättning sjönk kraftigt under 2010 och man fortsatte skära ner på antalet anställda. Värt att notera är att Nokia flyttade ut mycket av sin verksamhet från Finland vilket påverkade Cybercom kraftigt då Nokia stod för 4% av omsättningen. Detta ledde 2011 också till en nedskrivning av värdet för kundrelationer hänförliga till ett tidigare förvärv. Under 2011 fortsätter omorganisation och nedskärningar på Cybercom. Flera i ledningen lämnar eller ersätts och Petteri Puhakka, tidigare VD för Cybercom Finland, blir tillförordnad VD och koncernchef. Omsättningen fortsätter att minska, mycket på grund av neddragning hos ett fåtal stora kunder inom telekom. Styrelsen fastställer under 2011 nya finansiella mål och en ny strategi för bolaget. Enligt den nya strategin med färre men större internationella enheter stängs kontor i Beijing och USA. Man eftersträvar mindre decentralisering för att skapa större, mer integrerade enheter där fokus ligger på affärerna i Norden. Man tillsätter Niklas Flyborg, med mångårig erfarenhet från IT-konsultbranschen, som ny VD. Han tillträder 1 mars Under 2012 genomfördes en nyemission om 126 MSEK för att förändra lånestrukturen och fasa ut factoring. Cybercom fortsatte att genomföra sin strategi med större fokus på Norden och mindre hierarki. Vidare försökte bolaget nischa sig inom området Connectivity. Fokus lades på machine-to-machine och Internet of things. Allt större delar av samhället har blivit uppkopplat och fordons- och energisektorn har tillsammans med offentlig verksamhet blivit allt viktigare för Cybercom medan beroendet av telekom har minskat. Olika delar av organisationen fortsatte också att integreras tätare, med fokus på att de internationella kompetenscentrumen skulle agera stöd till den nordiska verksamheten men även fortsättningsvis också arbeta fristående. Man skapar en gemensam säljorganisation för hela koncernen och försöker att i högre grad erbjuda helhetslösningar till sina kunder snarare än enskilda konsultprojekt. Man vill ha stora

4 volumer i uppdragen hos varje kund. Samtidigt vill man bredda kundbasen och minska beroendet på ett fåtal stora kunder.. Under 2013 vände alla delar av Cybercoms verksamhet till positiva resultat. Cybercom utökade också sin satsning på IT-säkerhet. Lönsamhetsmålen med 10 % i EBIT-marginal uppfylldes ej utan låg på 5%. Även andelen helhetsuppdrag var otillfredställande. I övrigt lyckades man bra med att uppfylla målen. Cybercom lyckades väl med att bredda sin kundbas. Ett mål är att de tio största kunderna inte ska utgöra mer än 35% av omsättning. Man har gått från 57% 2009 till 43% Slutligen jobbar Cybercom hårt med hållbarhet och CSR. Detta har resulterat i injudningar till FN-konsultationer och Cybercom utsågs 2013 till IT-sektorns bästa företag när det gäller andelen kvinnor på ledande befattningar av Allbright-stiftelsen. Den polska delen utseddes till bästa IT-arbetsplatsen i Polen. Under 2014 utsågs man av Jobtip även som ett av de mest spännande företagen att göra karriär på för unga. Enligt kundundersökningar har Cybercom ett startk stöd hos sina kunder. 98% vill rekommendera Cybercom till andra. Sedan 2013 undersöks medarbetarmotivationen med hjälp av ett index. Det ligger 2013 på 583/1000. Målet är 700. Under 2014 har rörelseresultat och rörelsemarginal fortsatt att öka. Under Q3 ökade omsättningen på årsbas för första gången sedan innan finanskrisen och man har även nyrekryterat. Det är tillväxten i Finland och internationellt som imponerar med 30-40%. Tillväxten i Sverige ligger på mer blygsamma 7%. Likväl så gör man ett bra resultat. Även under Q4 har man fortsatt att öka sin omsättning och sitt resultat. Överlag ser det avsevärt mycket bättre ut för Cybercom än vad det har gjort på flera år även om det just nu är hög konkurrens inom branschen. Makroanalys Eftersom en stor del av Cybercoms omsättning kommer från telekomindustrin påverkas de av konjunkturen. De senaste åren har dock beroendet av telekomindustrin minskat medan annan industri och offentlig verksamhet ökat i betydelse. Detta gör att Cybercom är mindre känsligt än man varit tidigare. Vidare är utvecklingen i Sverige och Finland helt avgörande för Cybercom. En fara är det lägre kostnadsläget i länder som Indien och Kina. Dessa länder har börjat konkurrera på den svenska IT-konsultmarknaden och det råder en viss prispress idag. Cybercoms, liksom vår, bedömning är dock att det kommer att finnas behov av lokala konsulter under överskådlig framtid. Marknadsanalys och största konkurrenterna Det som främst driver marknaden för IT-konsulter är samhällets efterfråga på tekniska lösningar till sina problem. Produkter som tillhandahålls är egentligen lösningar på problem som företag har stött på. Då vi lever i en värld där teknik allt mer implementeras i det dagliga livet tror vi att den här marknaden kommer fortsätta att vara stark. T.ex. implementerar statliga företag alltmer appar till smartphones för att underlätta för sina medborgarna.

5 Aktörerna på den här marknaden konkurrerar i mångt och mycket globalt. Ett företag kan ta sig an uppdrag i ett annat land utan problem. Det finns inga stora logistiska problem, som i många andra branscher. Detta leder till att IT-konsult-marknaden är hårt ansatt av prispress och konkurrens. Indiska aktörer har i vissa rapporter nämnts som starka potentiella konkurrenter, då de i regel är billigare. Vår bedömning är emellertid att det inom överskådlig framtid kommer finnas en efterfrågan för lokala aktörer. Dessutom tror vi att efterfrågan på IT-konsulter kommer vara fortsatt hög. Vi har sett att Cybercom har vunnit viktiga avtal med flera stora företag som har lokal anknytning till Cybercom. T.ex. är Ericsson, AB Volvo och Volvo Cars stora kunder hos region Mitt, som har kontor i Göteborg. Region Nordost, som finns i Stockholm, har även dem stora företag och myndigheter som kunder. Ett företag som i mångt och mycket kan ställas i paritet med Cybercom är HiQ. HiQ är ett börsnoterat IT- och managementkonsultbolag. Även dem har ca 1300 anställda och bildades Dess P/E-tal ligger däremot på 21, vilket är det dubbla jämfört med Cybercom. HiQ har inte haft samma problem som Cybercom, men vi anser i dagsläget inte att det är värt en sådan premie gentemot Cybercom. Marknaden för svenska it-konsulter har under 2014 ökat med 9% i volym (dvs antal projekt), medan omsättningen bara har ökat med 4%. Den tuffa konkurrensen leder bland annat till att priserna pressas. Trots en tuff marknad har Cybercom visat att de är att räkna med, då de för några veckor sedan vann upphandlingar om två ramavtal. Analys av finansiell data och nyckeltal Nyckeltal 14Q Omsättning, MSEK 287, Resultat, MSEK 9,1 41,5-53,1-144,2 43,6-209, ,3 24,5 11,2 EBITDA-marginal, % 6,6 7,2 2,3 0,5 7,3 9,8 10,9 10,6 10,7 8,8 5,7 Rörelsemarginal, % 4,3 5,0-0,9-8,5 4,0-10,1 8,8 9,5 9,5 7,5 3,7 Likviditet, % 1,23 1,18 1,10 0,89 0,82 1,08 1,02 1,37 2,03 1,93 1,79 Soliditet, % 73,3 69,7 59,9 57,5 61,5 52,3 49, ,7 67,7 66 Räntabilitet, EK, % 4,9 5,0-6,8-17 4, ,7 13,7 13,8 11,7 6,8 P/E 9,9 10, ,2-3,6 14,3 14,3 17,5 28,9 Tabell 1. Finansiell data och nyckeltal under de senaste 10 åren och senast rapporterade kvartalet. Nyckeltal Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Omsättning, MSEK 287,4 312,3 309,1 313,3 249,3 313,3 319,2 332,7 273,9 336,8 374,8 På årsbas, % 15,3-0,3-3,2-5,8-9,0-7,0-14,8-9,5-14,9-12,3-1,9 Resultat, MSEK 9,1 9,6 11,5 16,3 4,8 9,3 11,1-36,7-4,3-21,2 9,1 På årsbas, % 89,6 3,2 3,6 (+) (+) (+) 22 (-) (-) 86,9 (+) Tabell 2. Omsättning och resultat kvartalsvis under de senaste 3 åren. Cybercom har idag ordnade finanser efter flera år av motgångar efter finanskrisen. Cybercom är dock ett konsultbolag med en liten balansomslutning. Totala tillgångar i företaget är ungefär lika stora som omsättningen. Detta innebär att Cybercom är

6 känsligt för förändringar i förhållandet mellan kostnader och intäkter. Det är därför betryggande att den nya ledningen har satt förbättring av marginalera som det främsta målet. Marginalerna är idag bättre än på länge. De är dock en bit från de 10 procent i rörelsemarginal som ledningen har satt som mål och en bit från att det ska kännas helt tillfredsställande. Kassalikviditeten är god och företaget har slutat använda sig av factoring för att klara av sina kortsiktiga åtaganden. Soliditeten är just nu 73,3% vilket är väldigt högt. Det är dock missvisande. Nästan 800 MSEK av totalt 1250 MSEK i tillgångar är goodwill från Cybercoms expansionsår innan finanskrisen. Skulle man räkna med de reella tillgångarna skulle soliditeten istället ligga på oroväckande låga nivåer. Dock är kortfristiga skulder tre gånger större än långfristiga skulder. Långfristiga skulder är ungefär lika stora som eget kapital om man räknar bort goodwillen. Alltså en faktisk soliditet på 50%, som vi ser det. Räntabiliteten på eget kapital ligger kring 5 %. Detta är väldigt lågt men påverkas precis som soliditeten av den höga goodwillen. Tar man bort den ligger den plötsligt på 61,7 % räknat bara på utgången av 2013 och ännu högre om man räknar på eget kapital för ingången av året. Eftersom Cybercom inte har gett utdelning mer än en gång de senaste 10 åren ser det på ytan väldigt ointressant ut i och med den låga räntabiliteten. Deras misslyckade affärsstrategi fram till finanskrisen är dock ansvarig för de dåliga nyckeltalen och det nya Cybercom sedan 2012 har gjort fantastiska resultat. Det som vi anser är mest intressant med Cybercom är utvecklingen sedan ledningen började bytas ut och de nya finansiella mål bestämdes Från 2012 har företagets resultat utvecklats positivt nästan varje kvartal. Detta trots att omsättningen samtidigt hela tiden minskat. Under Q hade Cybercom omsättningstillväxt för första gången sedan innan finanskrisen. Detta fortsatte sedan under Q4. Aktien Figur 3. Cybercom-aktien prisutveckling sedan Som man kan se på grafen i figur 3 gick värdet på aktien ner rejält från början på 2010 till början på Sedan dess har den ökat med en krona ungefär, från 1.7 ca till 2.75 idag. Dåliga resultat för koncernen ligger bakom nedvärderingen, men man ska ta i beaktande att 2012 genomförde de en nyemission av aktier, vilket sänkte dess värde ytterligare. Det som är intressant med aktien är dess låga P/E-tal, 10,59.

7 Nedan presenteras tabell 3, innehållande nyckeltal för Cybercom och dess konkurrenter. Företag Omsättning, MSEK P/E EV/EBITDA Re % Rt, % Direktavkastning, % Cybercom 1222,1 9,9 5,9 5,4 3,85 0,0 Tieto 1472,1 (EUR) 33,9 7,06 8,71 4,03 4,5 KnowIT ,7 9,32 6,46 3,88 5,91 Acando 1640,8 23,4 21,6 3,49 2,24 8,62 Addnode 1570,7 14,0 7,54 10,58 6,07 5,42 HiQ 1337,9 18,0 12,53 16,88 12,19 7,01 Prevas ,3 8,76 2,22 1,13 1,07 Softronic 545,3 14,3 9,07 11,71 8,30 6,52 Avega 398,4 21,4 11,1 51,08 16,61 7,5 Tabell 3. Jämförelse av nyckeltal för Cybercom och dess närmsta konkurrenter. Alla nyckeltal är beräknade på 12 månader, släpande, efter rapporten för tredje kvartalet Cybercom är avsevärt lägre värderat än dess konkurrenter i förhållande till dess intjäningsförmåga. Dess P/E var vid utgången av Q bara 9,9 medan genomsnittet bland konkurrenterna var 25,5. Ävern EV/EBITDA är klart lägre än konkurrenterna, se tabell 3. Cybercom har dock en för branschen låg räntabilitet på eget kapital. Detta i kombination med den låga direktavkastningen ser väldigt illa ut, men är i själva verket, som tidigare påekat, en chimär. Om vi bortser från den goodwill Cybercom drog på sig under sin expansion ser företaget plötsligt ut att vara väldigt konkurrenskraftigt när det gäller räntabilitet på eget kapital. Dock har vi inte tittat tillräckligt noga på de andra företagen för att kunna säga detta säkert. Efter omstruktureringarna och med en ny strategi inriktad på lönsamhet istället för expansion bör Cybercom kunna öka båda direktavkastning och räntabilitet på eget kapital. Vi har även gjort en DCF-värdering för att försöka uppskatta aktiens värde. Antaganden som har gjorts i samband med den är: Den riskfria-räntan ligger på 1,7%. Detta är egentligen för högt i och med dagens nollränteläge. Vi har dock valt 1,7% för att ha en säkerhetsmarginal. Att det fria kassaflödet växer med en procent från och med det femte året. Detta är också en låg skattning, då man brukar anta 2-5%. Dagens aktiekurs på 2,81kr motiveras av ett fritt kassaflöde på 33,7 MSEK (den röda linjen), med datan ovan. Reuters har en uppskattning kring deras kassaflöde, vilket visas i den blåa linjen i grafen nedanför (A). Med en mer optimistisk skattning hade dess pris kunnat motiveras av ett ännu lägre fritt kassaflöde.

8 Figur 4. Cybercoms fria kassaflöde 2009 till För 2013 uppskattade Reuters det fria kassaflödet till att vara 68,9 MSEK, medan bloggen Redeye uppskattade den till att vara 71 MSEK. Redeye uppskattar dess fria kassaflöde till att gå ner till 25 under 2014, för att sedan gå upp till 65 för både 2015 och Allt detta sammantaget gör att bilden av en kraftigt undervärderad aktie träder fram. Analys av ledningen samt insideraktivitet Majoriteten av både ledningen och styrelsen har tillsatts under eller efter 2012 och företaget har skiftat strategi från internationell expansion till fokus på hemmamarknaderna och förbättrad lönsamhet. Detta innebär att det är ganska kort tid att utvärdera ledningen på. Ledningen tycks dock ha lyckats väl med genomförandet av den strategiändring man beslutat om. Trots en konstant minskad omsättning sedan 2011 har man nästan varje kvartal visat bättre resultat. Ledningen har alltså genomfört det den har satt sig ut för, en konsolidering av de lönsamma verksamheterna. Man har också lyckats bredda sin verksamhet och minskat sitt beroende av telekomindustrin något, medan offentlig sektor har blivit viktigare. Med detta sagt står Cybercom nu inför en ny utmaning. Man har genomfört de reformer som beslutats om och företaget har förbättrat sin lönsamhet. Frågan är nu om ledningen kan leda Cybercom till den 10-procentiga tillväxt som är målet. De har tagit ett första steg med den senaste kvartalsrapporten och man har visat att man kan genomföra det man satt sig ut för tidigare. Niklas Flyborg, VD, har en gedigen erfarenhet från olika nationella och internationella IT-konsulter som går tillbaka till CapGemini 1987, och ser ut att vara fullt kapabel att leda ett nytt effektiv Cybercom. Under de senaste två åren har flera i både ledning och styrelse köpt aktier i bolaget. När det gäller ledningen är det framförallt mindre poster om aktier och

9 dessa utgör hela deras nuvarande innehav. VD har genomfört fler köp och äger aktier och köpoptioner. Styrelsens poster är en ordning större. Flera har en eller några miljoner aktier. De har dock inte handlat mycket under 2014 utan det är under 2013 som de har handlat stora poster. Ägare Ägarandel JCE Group AB (Ericsson) 38,70 Swedbank Robur Fonder 8,20 Avanza Pension (Avanza Bank Holding AB) 5,10 SEB LIfe Assurance Co 3,30 Tequity AB 2.70 JCE Securities AB (Ericsson) 2,60 Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,30 Dag Olofsson Sundman 1,20 Didner & Gerge Fonder 1,20 Granit Fonder 1,10 Tabell 4. Största ägare i Cybercom. Bland ägarna äger JCE Group, som kontrolleras av styrelseordförande Hampus Ericsson, kring 40%. Hampus tog över JCE efter sin far Christer som grundade JCE. I samband med övertagandet ändrades ägarförhållandena i JCE och Hampus ansökte och fick dispens från budplikt för nuvarande liksom ökat innehav i Cybercom. Detta är mer av en formell förändring då JCE har haft en de facto kontrollerande majoriet sedan För övriga större ägare, se tabell 4. Bland ägarna har SEB under 2014 halverat sitt innehav och ligger på ungefär samma nivå under första halvan av Didner och Gerge har på samma sätt sålt av ¾ av sitt innehav under 2014, efter att ha köpt denna andel Samtidigt har Swedbank och Avanza ökat med 1-1,5 miljoner aktier och Tequity har ökat med 3.3 miljoner. Totalt antal aktier är Precis innan rapporten färdigställdes rapporterades att Dag Sundman i styrelsen sålt av hela sitt privata innehav i Cybercom. Det finns ingen offentlig förklaring. Detta är klart oroande, men så länge det bara är en i styrelsen som säljer medan alla andra i ledningen köper eller behåller och vi tycker allting ser bra ut annars, ser vi inte att det ändrar på vår åsikt om företaget. Man bör dock vara uppmärksam på om det sker mer insiderförsäljning och då göra en omvärdering. Framtidsstrategi Framöver planerar Cybercom att fortsätta sin utveckling med att bredda sin kundbas och kundportfölj och fokusera på sin hemmamarknad i Norden. Machine-to-machine-marknaden i Norden, dvs Internet of Things beräknas växa dubbelt så fort som den globala marknaden. Mängden företag och branscher som kan dra nytta av detta ökar ständigt och det är dessa som är Cybercoms kunder. Med en progressiv hemmamarknad kan Cybercom utvecklas och sedan konkurrera på andra marknader utifrån sina kompetenscentra.

10 Några stora expansionsplaner är inte på horisonten utan vi räknar med att Cybercoms fokus kommer ligga på organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet under överskådlig framtid. Prognos Cybercom är ett företag som har gått dåligt under flera år. Vår bedömning är dock att de har fått ordning på sin verksamhet men att de fortfarande värderas efter gamla brister. De verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad men vi hyser förtroende för ledningen. De har lyckats få ordning på många av Cybercoms brister och vi tror att de även fortsättningsvis kommer ta Cybercom närmare dess finansiella mål. Samtidigt som vi ser mycket positivt i Cybercom ser vi två större risker. Dels är det en minskning av IT-konsultmarknaden så som skedde under finanskrisen. Vår bedömning är att detta inte kommer att ske, även om det för tillfället är låg tillväxt. Cybercoms fokus på Internet of things har dock en stor potential framöver. Den andra risken är konkurrens från lågkostnadsländer. Detta är ett problem för svenska IT-konsulter och marknaden är under prispress. Emellertid verkar det som att den nordiska marknaden ännu ser ett mervärde i att anlita konsulter med lokal närvaro. Vi räknar med att Cybercom framöver kommer att förbättra sina marginaler och räntabilitet på eget kapital även om omsättningstillväxten kommer att vara begränsad. Rekommendation: KÖP Vi anser att Cybercom vid ett pris kring 2:7 kr är klart undervärderad med hänsyn till dess konkurrenter, marknaden i övrigt och framförallt Cybercoms egna förbättrade resultat och finansiella ställning. Med tanke på deras intjäningsförmåga, förbättrade finansiella ställning och värderingen av konkurrenterna anser vi att ett pris över 3 kr vore befogat.

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang De senaste åren har det svenska Fenix Outdoor som tillverkar och distribuerar friluftskläder och produkter fått mycket uppmärksamhet då det växt stadigt som även visas av att aktiekursen har skjutit i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2014

Delårsrapport Januari september 2014 2014-06-01 vers 1 Delårsrapport Januari september 2014 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 13 november 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Marknaden Finansiell utveckling Framåtblick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

OM OSS ÅRSBOKSLUT KVARTALSRAPPORT

OM OSS ÅRSBOKSLUT KVARTALSRAPPORT Om oss Dedicare AB, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet redan 1996. Övergripande budskap Den allvarliga personalbristen är ett hot mot tillgänglighet och vårdkvalitet

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

TIME/IT-sektorn. Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology. Börsdagarna, November 2011. Konfidentiellt 1

TIME/IT-sektorn. Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology. Börsdagarna, November 2011. Konfidentiellt 1 TIME/IT-sektorn Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye TIME Översikt IT-sektorn Makro

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

INTRUM JUSTITIA. Analytiker: Petter Stenhagen Hugo Lewenhaupt. INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia

INTRUM JUSTITIA. Analytiker: Petter Stenhagen Hugo Lewenhaupt. INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia INTRUM JUSTITIA Analytiker: INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia INGRESS Medan många andra aktier mest drivits av multipelexpansion och lågräntepolitik de senaste åren har Intrum

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation Addnode Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation till industrin Ledande på verksamhetssystem och ärendehantering med kartan som stöd till offentlig sektor Verksamhetskritiska

Läs mer