Brf Anne berg i Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Anne berg i Danderyd"

Transkript

1 Brf Anne berg i Danderyd "Hästarna som drar solvagnen över himlavalvet är en tydlig symbol för vårt beroende och dyrkan av allt livs förutsättning, Solen." Mats Åberg, konstnären som har skapat våra fma konstverk. 0 Arsredovisning 2013

2 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt bostadsrättslagen en i tiden obegränsad nyttjanderätt till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter. Du bor tryggt. Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och bostadsrättsföreningen genom HSB-ledamoten har hela HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder också fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för levande boendedemokrati. Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning och ekonomi. På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en årsredovisning.

3 HSB Bostadsförening Anneberg i Danderyd KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma hålls måndagen den 26:e maj Klockan serveras kaffe/the med baguette och frukt: föreningsstämman börjar kl och beräknas pågå till ca Plats: Enebybergs IF klubbhus, Enebybergs idrottsplats, Arholmavägen 33, Enebyberg (ca. 600 meter nordväst Anneberg). DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Anmälan av ordförandes val av protokoliforare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt vid behov fungera som rösträknare 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Beslut om arvoden 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för det kommande verksamhetsåret: a Anmälan av styrelseledamot utsedd av HSB Stockholm b Faststäliande av antal ledamöter och suppleanter c Val av styrelseledamöter och suppleanter från bostadsrättsföreningen 15. Val av revisor och suppleant för det kommande verksamhetsåret 16. Val av valberedning för det kommande verksamhetsåret 1 7. Övriga ärenden; förslag till stadgeändring, motioner. 18. Övriga ärenden; ej beslutspunkter 19. Avslutning REGLER FÖR RÖSTRÄTTEN VID STÄMMAN På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar fler mediemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska företes i original och gälier högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon, eller barn får vara biträde eller ombud. (utdrag ur stadgarna för BRF Anneberg i Danderyd). Välkomna till stämman!

4 FULLMAKT På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska företes i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon, eller barn får vara biträde eller ombud. (utdrag ur stadgarna för BRF Anneberg i Danderyd). Ombud får bara företrädda en medlem. Ort.... Datum.... Fullmakt för.... att företräda bostadsrättsinnehavaren.... Lägenhetsnummer... i BRF Anneberg i Danderyd. Bostadsrättsinnehavarens egenhändiga namnteckning: (Fullmakten behöver inte vara bevittnad)

5 ÅRSREDOVISNING för HSB Stockholm Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd, organisationsnummer Styrelsen för BRF Anneberg i Danderyd får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1januari december2013. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten fr.o.m. föreningsstämman fram till föreningsstämman FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE Föreningen äger och förvaltar mark och byggnader med 50 lägenheter i par- och radhus, uteförråd, carportar, teknikutrymmen, soprum och föreningslokal på fastigheten Solvärmen 1 i Danderyd. Lägenheternas bostadsyta (BRA) är 5444 m2. Fastigheten är försäkrad i Länsförsäkringar AB till fulla värdet. I försäkringen ingår momenten styrelseansvar samt försäkring mot ohyra. Medlemmar, Iägenhetsöverlåtelser Vid 2013 års utgång utgjordes föreningen av 73 medlemmar, av vilka 50 stycken var huvudägare och en är HSB Stockholm Ek. För. Under året har samtliga lägenheter varit upplåtna. En lägenhet, som förvaltas av en dödsboförvaltare, har varit uthyrd i andra hand Sex lägenhetsöverlåtelser har skett under år Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Ekonom: Ledamot: " " Suppleant: " " Revisorer Stig Ram Bo Östen Johansson Susanne Jacobsson Rolf Söderlind Arne Boalt Christina Mailund Thomas Karlsson (HSB Stockholm representant 1 ) Ina Cathrin Nilsson Roger Samsioe Jaya Wijekoon Revisorer har varit Astrid Jonsson Elfving och Monica Wall (suppleant) samt en revisor från Bo Revision AB, utsedd av HSB Stockholm Ek För. Valberedning Valberedning har varit Jörgen Elfving (sammankallande), Marie-Anne Herrmann Falk och Ulf Norström. Stämma/styrelsemöten Ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2012 samt för verksamheten fram till föreningsstämman hölls Ersatt av Maria Nolgård Wahlin, i sin tur ersatt av Kerstin Thufvesson.

6 Styrelsen har under verksamhetsåret året hållit 12 protokollförda möten. Ekonomi för räkenskapsåret 2013 Årets resultat och ställning Nettoomsättning, Tkr Rörelse (brutto) resultat, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Inkomstskatt, Tkr Årets resultat, Tkr Balansomslutning, Tkr (summa eget kapital och skulder) Årsavgiftsnivå, Kr/kvm boyta Föreningens disponibla kapital (främst fonden för yttre underhåll), har främst placerats i 3- månaders räntebärande Specialinlåning hos HSB Stockholm, totalt 1100 Tkr. Dessutom förfogar föreningen över 363 Tkr på HSB räntebärande placeringskonto. Detaljerna för den ekonomiska verksamheten under året liksom förslag till resultatdisposition redovisas separat längre fram. Budgeten för räkenskapsåret 2014 Styrelsen beslutade vid styrelsemötet om en avgiftshöjning på 2 % från och med Budgeten för år 2014 pekar mot ett årsresultat på plus 359 Tkr. Efter överföring av 500 Tkr (att beslutas på årsstämman) samt ett planerat uttag ur yttre underhållsfonden på 143 Tkr blir det ett mindre överskott för år Kostnader för Låneräntor är ca 35% av budgeten. Drift & Underhållskostnader är ca 40%. Resten är huvudsakligen Kommunal fastighetsavgift och Avskrivningar. För Avskrivningar gäller att föreningen har en 80-årig progressiv avskrivningsplan för våra Byggnader, med en annuitetsfaktor på 0,03%. För "Mark" görs enligt reglerna inga avskrivningar. Styrelsen har budgeterat 417 Tkr för avskrivningar år 2014 enligt den hittills vedertagna progressiva avskrivningsmodellen. Föreningens förvaltning t.o.m Föreningens ekonomiska förvaltning har skötts av HSB Stockholm. Den tekniska fastighetsskötseln samt vinterunderhållet av gemensamma markytor och vägar, har skötts av HSB Stockholms tekniska förvaltning. Sommarskötseln av föreningens gemensamma markytor har skötts av Anders Kjellberg & Co AB. Både den ekonomiska förvaltningen såväl som den tekniska förvaltningen har krävt omfattande insatser från styrelsen under det gångna året. 2 År 2010 hade en avgiftsfri månad.

7 Väsentliga händelser under verksamhetsåret Föreningens lån och lägenhetsavgifter. Ett lån på ca 10 Mkr har omsatts till en ränta på 2,22% I tre månader (tidigare 3,46%) Vi har fyra lån på totalt ca 4 3 Mkr med stafflade omsättningsdatum. Två av lånen ligger hos Nordea Hypotek och två hos Swedbank Hypotek. Styrelsen beslutade vid styrelsemötet om en höjning av lägenhetsavgifterna. Se under "Budgeten för räkenskapsåret 2014"ovan. Radonet. Radonfrågan är nu åtgärdad i de flesta lägenheterna med långtidsmätvärden väl under 200 Bq/m2 (mätt år 2012). Dock återstår fyra lägenheter med höga korttidsmätta radonvärden. Dessutom pågick långtidsmätningar i fyra lägenheter vars värden nu bearbetas. Värmen Under verksamhetsåret genomfördes tillsammans med HSB Bostad/PEAB/Driftec justeringar av värmen i ett antal lägenheter. Under sommaren 2013 hade vi en vattenläcka i värmevattensystemet där vi behövde fylla på ca liter vatten per vecka. Läckaget lokaliserades slutligen till en lägenhet i B2- längan. Problemet är nu åtgärdat. Ett vattenfilter har installerats i Huvudvärmecentralen. Här filtreras nu "värmevattnet" som cirkulerar i golvet på våra lägenheter. På så sätt filtreras de småpartiklar bort som annars sätter sig i div. ventiler och orsakar vattenläckage (se läckan ovan). Tillsammans med den tidigare i HVC installerade "avgasaren", som avlägsnar syret ur värmevattnet, så har vi nu fått ett rent och kemiskt neutralt värmevatten som förhoppningsvis inte hakar upp ventiler och som inte korroderar (rostar) metallerna i pumpar, elkasetter och ventiler. Husfasaderna De fasadmålningar som 2011 och 2012 genomfördes på alla våra hus har vid besiktning år 2013 visat sig inte hålla måttet. Färgerna har punktvis haft dålig vidhäftning och efter hand flagat och "rest sig". Diskussioner har förts, och förs, med målerileverantören. Föreningen har engagerat en besiktningsman, för att assistera i förhandlingarna. Målerifirman har också engagerat en färgexpert/konsult. Rödfärgen resp. den gula/grå färgerna kommer från olika leverantörer Åtgärder planeras att genomföras under sommaren Solfångarna Ett solfångarglas på taket till lägenhet 43 har tyvärr spruckit i februari 2014 varvid solfångarens innandöme exponerades för vädrets makter. Glaset är nu utbytt. Städdagen Under räkenskapsåret 2013 avhölls den femte maj den traditionella vårstäddagen. Ar 2014 planeras vårstäddagen söndagen den l l:e maj 2014, kl Ändamålet är att träffa nya medlemmar, stärka föreningens inbördes gemenskap samt att städa av allmänna ytor och utföra mindre reparationer. Det hela avslutas med korv/hamburgergrillning samt kaffe med tilltugg till de vuxna. Saft med korv och hamburgare till alla barnen. Föreningens omgivningar Gruppboendet Kommunen har slutfört bygget av det nya gruppboendet på Santararavägen 34. Gruppbostaden har sex små lägenheter varav en f.n. används som kontor. Bostadsrättsföreningen har slutligen fått en häck och några träd planterade för att något skymma gruppboendets parkeringsplats.

8 Transformatorstationen Svenska Kraftnät arbetar flitigt vidare på den stora 400/220 k V transformatorstationen strax syd om Golf-rangen. Dessutom har man markförlagt en 400kV elkabel i Rinkebyskogen. Kabeln kommer från Forsmark kärnkraftverk och ska mata den nya transformatorn. De sprängningar som har stört föreningen dels genom kraftigt buller och dels genom markvibrationer har upphört. När transformatorn och den markförlagda elkabeln tas i bruk planeras de stolp- (pylon) installerade högspänningskablarna strax väster om Anneberg att rivas. Den elektromagnetiska miljön i Anneberg förbättras därmed.. Förslag till resultatdisposition Stämman har att ställning till följande: Ingående balans , Kr Årets resultat, 2013, Kr Utgående balans , Kr Styrelsen föreslår följande resultatdisposition: Uttag ur yttre underhållsfond (utfört underhåll, år 2013), Kr Överföring till yttre underhållsfond, Kr Balanserat resultat, Kr Summa fritt eget kapital, Kr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9 Org Nr: Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

10 HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd Org Nr: Totala kostnader Skatt 9% Drift 36% Räntekostnader 37% Avskrivningar 11% Fördelning driftkostnader Ar2013 DÅr ' ~ ~~ 00<::- (/).~. &Cj *"~0 ~r ~~~ 0 0<::'- -~ -' - ~ -' o~ ~~o -:so g tjq\i.~cf> - ~Cj ~0 ~($ ~~ ~" ~ «.~Cj <(b<;\ ~<.,(:!, ~~ ~ -#" ::< xl: 0 ~fflj () 00'

11 HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd Resultaträkning Org Nr: Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Summa fastighetskostnader Not 2 Not Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Not 4 Not Årets resultat

12 HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd Org Nr: Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgjngar Byggnader och ombyggnader Mark och markanläggningar Pågående nyanläggningar och förskott Finansiella anläggningstillgjngar Långfristigt värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Placeringskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not

13 HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd Org Nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Not 14 Not 15 Not 16 Not Ansvarsförbindelser Inga Inga

14 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.

15 HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd Redovisningsprinciper m.m. Org Nr: Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar ärsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna räd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Frän och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida är kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal awiker från denna årsredovisning och budget för Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 80-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning på 20 är. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden styrelse Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald Totalt Löner och arvoden ing r i personalkostnader under not 2 Drift

16 HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd Org Nr: Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Kabel-lV Bredband Övriga intäkter Bruttoomsättning Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-lV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Not3 Avskrivningar Byggnader Markanläggningar Not4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter HSB placeringskonto Ränteintäkter HSB specialinlåning Övriga ränteintäkter Nots Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

17 HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd Org Nr: Noter Not6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark Ingående anskaffningsvärde markanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Nots Pågående nyanläggningar och förskott Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not9 Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NotlO Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto

18 HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd Org Nr: Noter Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader varav: Bredbandsbolaget Länsförsäkringar HSB Stockholm Transit kabellv övrigt Upplupna intäkter Not 12 Kortfristiga placeringar Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm Not 13 Kassa och bank Nordea Not14 Not 15 Förändring av eget kapital Uppi. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Skulder till kreditinstitut Ränteändr. Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Beloee amortering Nordea Hypotek ,22% Nordea Hypotek ,25% Swedbank ,23% Swedbank h~eotek ,30% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 16 Övriga skulder Källskatt

19 HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd Org Nr: Noter Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Övriga upplupna kostnader varav: HSB Stockholm Eon Telge Energi Si ta Andres måleri Övrigt Enebyberg den.j.9..'.. ~...:.9.~.::J..' Ärne.. i30aif... lämnats beträffande denna årsredovisning Alexander Forslöf Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor

20 - ~ Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd, arg.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för arsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt lntemational Standards an Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Stockholm den </ I '(.-- / ~ ~~ revisor - ~lr df.l"f BoRevision AB Av HSB Riksförbund förordnad revisor F\ exan er OrS 0

21 Ordlista Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse samt den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om antalet medlemmar m m. Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer den EU-anpassade årsredovisningslagen. Redovisningen består av resultaträkning, balansräkning och noter. I resultat- och balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna innehåller mer detaljerad information. Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive kostnader föreningen har haft under året. Intäkter minus kostnader = årets överskott/underskott. För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet ska hanteras. Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar i form av fastigheter och inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i form av t ex kontanter och andra likvida medel. På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat och yttre fonden. Övriga poster på skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t ex leverantörsskulder. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redovisas som en kostnad för avskrivning i resultaträkningen varje år. Det värde som står som tillgång i balansräkningen är värdet efter alla avskrivningar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. Bland omsättningstillgångar kan nämnas HSB avräkningskonto och andra likvida medel. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t ex leverantörsskulder. Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut om fondavsättning fattas av föreningsstämman. Fond för inre underhåll: I de bostadsrättsföreningar som har en inre underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive lägenhet framgår av den avispecifikation som följer inbetalningskorten varje kvartal. Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, som avgäld. Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för erhållna lån.

22

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt. ÅRSRedoviSning 2014 Brf Pinnpojken Org. Nr.769606-2228 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 Föreningens verksamhet Föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015

Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015 HSB:s Brf Hamnkaptenen i Sthlm, org nr 702002-8200 Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015 2015-04-12 BrfHamnkaptenen Förvaltningsberättelse år 2014 1(11 Att bo

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Att bo I en. bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo I en. bostadsrättsförening - vad innebär det? _-o -.- n-ö-satra M'red'o'q;sningTÖ; 2007 Att bo I en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (:= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org Nr: 715200-0415 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org.nr: 715200-0415 får härmed avge årsredovisninq för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30

Läs mer

Kallelse till årsstämma:

Kallelse till årsstämma: Kallelse till årsstämma: HSB Bostadsrättsföreningen Luftskeppet i Stockholm 2013-05-08 18.30 Plats: Skarpnäckskyrkan på Skarpnäcks Allé 31 Välkommen att fika fr.o.m. 18.00 1 Dagordning för HSB Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA HSB BRF HENRIKSGÅRDEN 1 LOMMA 746000-4729 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Henrilcsgården i Lomma kallas härmed till ordinarie

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg Attbo len bostadsrattsforening - vad innebar det? I HSB bor du till sjalvkostnadspris. Det ar ingen annan som ~anar pengar pa ditt boende. Arsavgiften (= manadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 15 maj år 2014 klockan 19.00

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna Styrelsen för Org.nr: 769611-3252 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

" Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

 Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. " Riksbyggen Årsredovisning BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. r Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013 HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm avger följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer