Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka"

Transkript

1 Arbetsplanens Beskrivning Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds kommun, Stockholms län UTSTÄLLELSEHANDLING Uppdragsnummer:

2 Dokumenttitel: Arbetsplanens Beskrivning Skapat av: Atkins Sverige AB Dokumentdatum: Dokumenttyp: Arbetsplan, beskrivning DokumentID: 1C14AB01 Ärendenummer: TRV 2011/59643 Uppdragsnummer: Version: 0,1 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Jan-Erik Gunnestedt, Trafikverket Uppdragsansvarig: Jesper Skiöld, Atkins Sverige AB Tryck: Distributör: Trafikverket, Sundbyberg, (32)

3 Innehåll 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND OCH MOTIV FÖRUTSÄTTNINGAR Allmänt Trafikförhållanden Trafiksäkerhet Bebyggelse och markanvändning Miljö- och kulturförhållanden Kommunala planer Ekonomiska förutsättningar TIDIGARE UTREDNINGAR OCH BESLUT Förstudie Vägutredning Arbetsplan Kommunala planer SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNING ARBETSPLANENS SYFTE PROJEKTETS MÅL OCH SYFTE REFERENSSTANDARD VÄGFÖRSLAGET ARBETSPLANENS OMFATTNING TRAFIK TYPSEKTIONER PLAN- OCH PROFILSTANDARD KORSNINGAR OCH ANSLUTNINGAR KOLLEKTIVTRAFIK GÅNG- OCH CYKELTRAFIK BROAR OCH ANDRA BYGGNADSVERK GEOLOGI OCH GEOTEKNIK HYDROLOGI OCH HYDROTEKNIK ÖVRIGA VÄGANORDNINGAR Beläggning Belysning Räcken Skyltar och signaler Vägmarkering ANDRA ÅTGÄRDER OCH ANORDNINGAR Enskilda anslutnings- och parallellvägar Jord- och luftledningar Kompensationsåtgärder (32)

4 5 VÄGHÅLLNINGSANSVAR FÖR ALLMÄNNA VÄGAR FÖRÄNDRING AV VÄGHÅLLNINGSOMRÅDE FÖRÄNDRING AV ALLMÄN VÄG KONSEKVENSER AV VÄGFÖRSLAGET TRAFIKTEKNISKA KONSEKVENSER Trafikmängder Framkomlighet Trafiksäkerhet Trafikantupplevelser och trafikservice MILJÖKONSEKVENSER Buller Vibrationer Luftföroreningar Barriäreffekter Natur- och kulturmiljö Rekreation och Friluftsliv Landskap och gestaltning Mark- och vattenföroreningar Hushållning med naturresurser PÅVERKAN UNDER BYGGTIDEN Skyddsåtgärder under byggnadstiden MARKÅTKOMST FASTSTÄLLELSEPRÖVNING Fastställelsebeslutets omfattning Rättsverkningar av fastställelsebeslutet VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG Vägområde inom detaljplan Vägområde för allmän väg med vägrätt Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt OMRÅDE MED TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT OMRÅDE FÖR ENSKILD VÄG KOSTNADER FORTSATT ARBETE (GENOMFÖRANDE) BYGGHANDLING DISPENSER OCH TILLSTÅND PRODUKTION Trafikföring under byggnadstiden KONTROLL OCH UPPFÖLJNING SAKÄGARE SAMRÅDSREDOGÖRELSE UNDERLAGSMATERIAL (32)

5 1 Sammanfattning Syftet med denna arbetsplan är att ge väghållaren rätt att bredda vägområdet för att anlägga busshållplatser på E18 norr om trafikplats Danderyds kyrka i Danderyds kommun, Stockholms län. Kollektivtrafikförsörjningen till Danderyds gymnasium, samt andra målpunkter inom området norr om trafikplats Danderyds kyrka behöver förstärkas. Befintlig infrastruktur medför att resenärer som önskar ankomma området med kollektivtrafik norrifrån hänvisas till Mörby centrum eller Danderyds sjukhus för byte till lokalbuss och vidare färd norrut tillbaka till området. Busshållplatser vid E18 möjliggör för motorvägsbussar att stanna i direkt anslutning till området. Vägförslaget innebär att busshållplatser lokaliseras längs med motorvägen med egna in- och utfarter inklusive utrymme för två samtidigt uppställda bussar. Angöring till hållplatserna sker via gångvägar, lokaliserade utanför vägområdet. Anläggande av busshållplatserna medför en mindre ökning av de hårdgjorda ytorna i området. Inga negativa miljökonsekvenser bedöms uppkomma. Miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids i området och bullernivåerna från E18 är höga. Att vistas på busshållplatserna, där halten av luftföroreningar är hög, bedöms kunna ha en negativ påverkan på individers hälsa. Åtgärder för att beakta dessa konsekvenser föreslås, bland annat genom anläggande av väderskydd. Förslaget medför förbättrade förhållanden för resor med kollektivtrafik till och från området, vilket förväntas medföra positiva konsekvenser för såväl klimat som tillgänglighet. I denna arbetsplan planerade åtgärder är kostnadsberäknade till 14,8 miljoner kronor. 5 (32)

6 2 Bakgrund och motiv 2.1 Förutsättningar Allmänt Europaväg 18 passerar genom Danderyds kommun. Vägen är en del av det nationella vägnätet och är primärled för transport av farligt gods. På berörd sträcka är E18 motorväg och har tre körfält i södergående riktning, varav ett körfält är förbehållet för kollektivtrafik. I norrgående riktning finns två körfält samt ett påfartskörfält från trafikplats Danderyds kyrka. Ett kompletterande kollektivkörfält planeras att uppföras i norrgående riktning under I sydgående riktning är högsta tillåtna hastighet dynamisk och trafikstyrd mellan 50 och 100 km/timmen. Högsta tillåtna hastighet för trafik i norrgående riktning är 90 km/timmen. För barn och ungdomar är Danderyds gymnasium och idrottsplatsen öster om E18 viktiga målpunkter. Danderyds gymnasium består av 60 klasser och elever varav cirka hälften är bosatta i andra kommuner än Danderyd. Inom området finns även flertalet verksamheter och större arbetsplatser. Kollektivtrafikförsörjningen till Danderyds gymnasium, samt andra målpunkter inom området norr om trafikplats Danderyds kyrka, är i dagsläget mindre god. Trafikanter som utgår från Vaxholm, Norrtälje och andra norrortskommuner hänvisas till bussar som åker förbi området på motorvägen och stannar först i Mörby centrum eller Danderyds sjukhus. Där tvingas resenärer byta lokalbuss, för färd norrut tillbaka till området. Figur 1Översiktskarta med hållplatsernas placering 6 (32)

7 2.1.2 Trafikförhållanden Trafikflödet på E18 uppgår i dagsläget till cirka fordon/dygn varav tung trafik utgör cirka 7 %. Fördelningen mellan trafik i norr- respektive södergående riktning är jämn. Trafikmängden varierar dock med framförallt hög belastning in mot regioncentra under förmiddagen och ut från regioncentra under eftermiddagen. Inom arbetsplaneområdet passerar ett flertal busslinjer på E18. Under maxtimman passerar cirka 100 bussar i respektive riktning varav drygt hälften är så kallade direktbussar. Många linjer är av regional karaktär. Stombusslinjerna 639, 670 och 676 trafikerar med 5-10 minuters trafik i rusningstrafik. Direktlinjerna 624 (C), 628 (C), 680, 618, 608 och 609 trafikerar med 4-10 minuters trafik. Regionala och kommunala busslinjerna 610, 619, 625, 626 och 629 går med varierande trafikering. Därtill trafikeras E18 av nattbussarna 690, 696, 698 och 699. Figur 2Karta över kollektivtrafik i området. Källa: SL Från Danderyds sjukhus utgår linje 601 (H och V) som är en ringlinje mellan Danderyds sjukhus och Danderyds gymnasium. På Enebybergsvägen passerar och stannar busslinjerna 604 (H och V), 611, 613, 627 samt nattbussarna 691 och 695. Strax öster om arbetsplaneområdet passerar Roslagsbanan. Dess närmaste hållplats Djursholms Ekeby ligger cirka 1 kilometer från Danderyds gymnasium. Antalet kollektivtrafikresenärer med Danderyds gymnasium som mål mellan klockan 06:00 09:00 är i dagsläget cirka 550 stycken. Motsvarande antal resenärer angör hållplats Danderydsberg på Enebybergsvägen under samma tidsperiod. Samtidigt passerar cirka kollektivtrafikresenärer E18 i motorvägsbussar. Handels- och industriområdena på vardera sidan om E18 utgör viktiga start- och målpunkter för den tunga trafiken, verksamma och besökare Trafiksäkerhet Oskyddade trafikanter passerar E18 planskilt. Passage i anslutning till arbetsplaneområdet kan ske under E18 vid Danderydsvägen, Gymnasievägen och i höjd med Rinkebyvägens förlängning parallellt med Roslagsbanan, norr om området. Enligt den nationella olycksdatabasen STRADA har 31 personskadeolyckor rapporterats inom förstudieområdet de senaste 10 åren. Av dessa var 8 olyckor med svåra personskador som följd och 23 olyckor med lindriga personskador som följd. De inrapporterade olyckorna är främst singel- och upphinnandeolyckor. 7 (32)

8 Spring över E18 är ovanligt med hänsyn till de höga fordonsflödena. De senaste 10 åren har dock två trafikolyckor med fotgängare inblandade registrerats på E18 inom berörd sträcka. Båda olyckorna medförde svår personskada som följd. Befintlig norrgående påfartsramp från trafikplats Danderyds kyrka är cirka 850 meter lång, avgränsad mot primärvägen med ett 315 meter lång spärrlinje. Rampen är fölängd för att möjliggöra säker växling för tunga fordon. I södergående riktning korsar avkörande trafik befintligt kollektivtrafikkörfält Bebyggelse och markanvändning Danderyds kommun är till ytan en av de minsta kommunerna i Sverige. Kommunen präglas av större naturområden med bebyggelsen omgiven av en grön och lummig miljö. Bostadsområde Enebyberg och Ekeby ligger norr respektive sydväst om hållplatserna och är utformade efter trädgårdsstadens ideal. I sydost, vid trafikplats Danderyds kyrka, finns ett mindre område med flerbostadshus, väster och söder om bostadsområdet finns villa- och radhusområden. Öster om E18 utgörs bebyggelsen av bland annat industri, kontorslokaler och Danderyds gymnasium. I anknytning till Gymnasievägen finns en större idrottsplats. Närmast öster om E18 finns en större elkraftscentral. Söder om området finns kolonilotter samt bl.a. jordbruksfastigheten Ekeby gård. Den västra sidan om motorvägen domineras av ett grön- och rekreationsområdet Rinkebyskogen. Inom området finns även en bensinstation. I direkt anslutning till E18 består området av väganläggning, slänter för dagvattenhantering och gröna impedimentytor Miljö- och kulturförhållanden Arbetsplaneområdet och det omkringliggande landskapet domineras idag av motorvägen och dess väganordningar, högspänningsledningar med tillhörande master samt omgivande verksamheter. Passerande fordon på E18 medför påtaglig buller- och ljusstörning på omgivningen. Väster om området ligger Rinkebyskogen vilket är kommunens största naturområde och ingår i Rösjökilen, en av tio gröna kilar i Storstockholms grönstruktur. I Rinkebyskogen såväl som i Ekebyskogen, vilken ligger öster om området, finns utpekade naturvärden. Norr om Gymnasievägen finns på båda sidor om vägen ett grönt band med vegetation mellan vägen och omkringliggande verksamheter. Vegetationen är huvudsakligen en relativt ung blandskog. Det finns magra områden med berg i dagen, tall och tuvtåtel och strax intill svackor med al och andra arter som föredrar fuktigare mark. Motorvägen ligger i en sluttning mot den högre belägna Rinkebyskogen på en nivå ovanför verksamheterna i väst. Landskapet är stört och starkt påverkat av motorvägen och högspänningsledningar. Inom arbetsplaneområdet finns inte några särskilda utpekade naturvärden Kommunala planer För Danderyds kommun finns en översiktsplan (2005) som är antagen av kommunfullmäktige Den planerade utvecklingen a bebyggelsen är koncentrerad till stråket längs E18. Ett av kommunens utvecklingsområden ligger strax väster om arbetsplaneområdet. Följande detaljplaner berörs av arbetsplanen: 1. Stadsplan för Djursholm, nordvästra delen (DP S107) 2. Stadsplan för Djursholm, nordvästra delen (DP S383) 8 (32)

9 3. Danderyd 2.1, 2:25 m.fl. (DP D1) Figur 3Översikt detaljplaner. Källa: Danderyds kommun E18, på sträckan söder om Gymnasievägen, ligger inom område som ej är detaljplanelagt. Danderyds kommun arbetar för att ta fram en ny detaljplan för Del av Djursholm 2:369, Parkeringsplatser och busshållplatser mellan E18 och Rinkebyvägen öster om den norrgående hållplatsen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya parkeringsplatser mellan Rinkebyvägen och E18 samt att skapa förutsättning för anläggande av busshållplatserna intill E18. Ett programförslag har varit ute på samråd under Ekonomiska förutsättningar Projektets finansiering är ännu ej fastställd. Objektet finns inte specificerat i gällande länsplan eller den nationella planen för transportinfrastruktur Tidigare utredningar och beslut Förstudie En förstudie togs fram under vintern 2010/11. Förstudien syftade till att översiktligt redovisa förutsättningarna för motorvägsbusshållplatser längst med E18 i Danderyd, norr om trafikplats Danderyds kyrka. Förstudiens övergripande mål var att skapa planeringsförutsättningar för förbättrad tillgänglighet och framkomlighet för bussresenärer med målpunkter i området. Förstudien var ute på samråd under våren (32)

10 Föreslagna åtgärder togs fram i enlighet med fyrstegsprincipen som syftar till att åtgärderna ska analyseras i fyra olika steg. Fem föreslagna åtgärder inom steg 2 ansågs kunna uppfylla förstudiens syfte. Åtgärderna bestod av fem lokaliseringsalternativ, tre i nordlig riktning och två i sydlig riktning, på motorvägsbusshållplatser längst med E18. Alternativen analyserades och prioriterades efter uppställda projektmål. Samtliga lokaliseringsalternativ bidrog positivt eller mycket positivt till de uppställda projektmålen. Alternativ 1 och 5 bidrog dock till en högre grad av måluppfyllelse än övriga alternativ tack vare hållplatsernas läge i förhållande till befintliga gång- och cykelstråk, Danderyds gymnasium och övriga lokala målpunkter. Trafikverket förordade i sitt ställningstagande alternativ 1 i nordlig riktning och alternativ 5 i sydlig riktning. Ingen vägutredning har genomförts då Trafikverket endast förordat ett lokaliseringsalternativ i nordlig respektive sydlig riktning. Länsstyrelsen yttrade sig den över att objektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I väghållningsmyndighetens ställningstagande togs beslut om att upprätta en arbetsplan för alternativ 1 och 5 från förstudien Vägutredning Har ej genomförts Arbetsplan Arbetsplanen har upprättats och kompletterats efter sakägarsammanträde (se vidare under flik 7 samrådsredogörelse). I samband med framtagande av Arbetsplanen upprättades en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilken godkändes av länsstyrelsen den Kommunala planer Danderyds kommun tar parallellt med denna arbetsplan fram detaljplan för norrgående hållplatsläge samt anslutande gångvägar till följd av denna arbetsplans påverkan på gällande detaljplaner. 10 (32)

11 3 Syfte, mål och avgränsning. 3.1 Arbetsplanens syfte Syftet med arbetsplanen är att: ge väghållaren tillstånd att bygga vägen ge möjlighet till markåtkomst med vägrätt reglera väghållningsansvaret, det vill säga fastslå vilka delar i projektet som ska utgöra allmän väg och väganordning. Kommunen ska tillhandahålla den mark eller det utrymme som måste tas i anspråk som nytt vägområde för statlig allmän väg inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap. 3.2 Projektets mål och syfte Huvudsyftet med projektet är att öka kollektivtrafikens attraktionskraft genom att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik för elever på Danderyds gymnasium och besökare till andra delar inom området. Följande projektmål har formulerats: Förbättrad miljö genom ökad andel kollektivtrafikresenärer. Minimera negativ miljöpåverkan samt uppfylla riktvärden för buller, luftföroreningar och vibrationer. Bidra till att transportsystemet utformas jämställt och användbart för personer med funktionsnedsättning. Efter ombyggnationen av E18 och anläggande av busshållplatser ska samtliga bussar som trafikerar E18 kunna stanna på hållplatserna i norr- och södergående riktning. De positiva effekterna för kollektivtrafikresenärer med målpunkt i området blir därmed stora. 3.3 Referensstandard Hållplatserna utformas med god standard enligt VGU (Vägar och gators utformning). Vägförslagets referenshastigheter utgår från befintliga gällande hastigheter på E18. Norrgående busshållplats och ramp dimensioneras i plan- och profilgeometri för VR 1 90 km/timmen och södergående ramp dimensioneras i plan- och profilgeometri för VR 70 km/timmen. Den dimensionerande trafikmängden på respektive hållplatsramp är 550 fordon ÅDT 2. 1 Referenshastighet VR är ett sammanvägt funktionellt begrepp för att ange för vilken högsta hastighet en länk eller korsning ur hastighets- och säkerhetssynpunkt ska utformas. 2 Årsmedeldygnstrafik 11 (32)

12 4 Vägförslaget 4.1 Arbetsplanens omfattning Arbetsplanen omfattar anläggande av två hållplatser samt tillhörande in- och utfartsramper med tillhörande slänter längs med E18. Se planritning 100T0201 och 100T0202 i flik Trafik Huvudsyftet med projektet är att möjliggöra för bussar på E18 att angöra hållplatser väster och öster om E18 norr om trafikplats Danderyds kyrka. Efter anläggande av hållplatser kan bussar angöra området vilket medför att kollektivtrafikresenärer med målpunkt i området får kortare restid. Trafikanter som utgår från Vaxholm och andra norrortskommuner har hänvisats till bussar som åker förbi målpunkterna på motorvägen och stannar först i Mörby centrum och Danderyds sjukhus. Där sker byte till lokalbuss för färd norrut tillbaka till området. Då kollektivtrafikresenärer medges en effektivare och snabbare resväg förväntas effekterna för befintliga och potentiella kollektivtrafikresenärer blir stora. Anläggande av hållplatser stärker kollektivtrafikens attraktionskraft i området. Särskild betydelse har detta för elever i Danderyds gymnasium, vilka får en kortare restid med buss. På så sätt skapar hållplatserna förutsättningar för att grundlägga elevernas framtida resmönster med kollektivtrafik. Anläggning av busshållplatser i anslutning till E18 förväntas inte medföra nämnvärda ökade eller minskade trafikflöden på E18. De bussar som förväntas trafikera hållplatserna är befintlig trafik som trafikerar E18. Se vidare kapitel 4.6 Kollektivtrafik. Hållplatserna förväntas inte ge upphov till nya busslinjer eller ny trafikalstrande verksamhet. För kommunala gator i anslutning till hållplatserna kan fordonsflöden minska något till följd av en ökande kollektivtrafikandel. 4.3 Typsektioner Hållplatserna anläggs med 4,0 meter belagd körbana och 0,5 meter vägren. Stödremsorna projekteras med 0,5m bredd, vilket medför att vägräcke kan inrymmas på del av sträcka. In- och utfartsramper anläggs enkelsidigt skevade mot vägmitt. Sidoområdestyp C har valts för att minimera markintrånget. Hållplatserna utformas med en längd på 40 meter vilket möjliggör för två samtidigt uppställda bussar. 4.4 Plan- och profilstandard Horisontell och vertikal linjeföring uppfyller kraven för god standard enligt VGU. Norrgående busshållplats och ramp dimensioneras för VR 90 km/timmen. Hållplatsens infartsramp är 210 meter lång och dess utfartsramp är 328 meter lång. Södergående ramp dimensioneras för VR 70 km/timmen. Hållplatsens infartsramp är 95 meter lång och dess utfartsramp är 210 meter lång. 12 (32)

13 4.5 Korsningar och anslutningar Anslutning till och från E18 sker med separerade in- och utfartsramper. I södergående riktning sker anslutning till och från befintligt kollektivkörfält. I norrgående riktning sker anslutning från trafikplats Danderyds kyrkas norra påfartskörfält. Utfart från hållplats sker mot kollektivtrafikkörfält i norrgående riktning, vilket anläggs innan hållplatsens genomförande. 4.6 Kollektivtrafik Dimensionerade trafikflöden för bussar baseras på underlag från Storstockholms lokaltrafik AB. Busstrafikens utveckling på E18 är något osäker. Förväntad trafikering är bland annat beroende av pågående planering och utbyggnad av Roslagsbanan. Antalet passerande bussar på E18 är i dagsläget cirka 100 per riktning under maxtimman. I SL:s huvudscenario förväntas antalet bussar som passerar arbetsplaneområdet år 2030 vara ungefär detsamma som i nuläget. Fördelningen mellan stombusslinjer, direktbussar och övriga linjer förväntas dock förändras. Andelen direktbussar förväntas minska medan den regionala och lokala busstrafiken förväntas öka. I pågående planering förväntas samtliga busslinjer exklusive direktbussar angöra hållplatserna. Dimensionerat antal bussar vilka förväntas angöra hållplatserna är 550 bussar ÅDT. 4.7 Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafikresenärer angör hållplatserna via nya gångvägar. Till hållplatsen väster om E18 medges gångväganslutning från Gymnasievägen samt från Enebybergsvägen. För hållplatsen öster om E18 medges en anslutning för gående från Gymnasievägen. Gångvägarna ligger utanför arbetsplanens vägområde och detaljplaneläggs av Danderyds kommun. Hållplatsernas lokalisering har i huvudsak utgått från oskyddade trafikanters behov och syftar till att skapa god tillgänglighet till och från hållplatserna för trafikanter med målpunkter i området. Vald lokalisering ska skapa goda förutsättningar för hög trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som ska ta sig till och från hållplatserna. Gångvägar avgränsas med räcke mot in- och utfartsramper på delsträcka. 4.8 Broar och andra byggnadsverk Befintlig bro över Gymnasievägen påverkas ej direkt av vägförslaget. Vägräcke i anslutning till brons västra sida anpassas mot hållplatsens infart. 4.9 Geologi och Geoteknik De geologiska förutsättningarna inom området varierar från kuperade fastmarksområden med morän och berg eller ytnära berg till låglänta områden med lösa jordlager som lera. Vägförslaget ger inte upphov till särskilda förstärkningsåtgärder. De övre naturliga jordlagren i området där hållplatsen väster om E18 planeras utgörs enligt jordartskartan huvudsakligen av postglacial sand och lera. I norra delen finns ytnära berg. I vägslänten väster om E18 består fyllningsmaterialet i vägbanken av grusig, siltig sand på ca 0,5-1 m djup. I området där hållplatsen öster om E18 planeras utgörs de övre naturliga jordlagren huvudsakligen av postglacial sand eller sandig morän. I hela området kan ytliga block noteras. Berget ligger delvis ytligt och går ställvis i dagen. 13 (32)

14 I vägslänten öster om E18 består fyllningsmaterialet i vägbanken på ca 0,5-1 m djup främst av grus som i den södra delen är sandigt. Markprover på vägdikesmassor genomförs i samband med framtagande av bygghandling Hydrologi och Hydroteknik Avvattning sker genom öppna diken och slänter. Ramperna anläggs enkelsidigt skevade så att vägdagvattnet leds mot E18s befintliga vägkant. I det högre belägna området där berget ligger ytligt finns inget permanent mark-/grundvatten i jorden. Permanent grundvatten kan förekomma i lågpunkter och där jordmäktigheten är större. Grundvattennivån har uppmätts vid enstaka tillfällen nära markytan ca 130 m norr om Gymnasievägen och på ca 3 m djup ca 300 m söder om Gymnasievägen. För ledningssamordning se kapitel Övriga väganordningar Beläggning Den nya allmänna vägen kommer att beläggas med bitumenbundet slitlager (asfalt) Belysning Befintlig belysning på motorväg E18 behålls. Den består av dubbelarmade stolpar i mittremsan försedda med en armatur på respektive arm. Det finns en befintlig belysningscentral på västra sidan av E18 i närheten av Gymnasievägen och denna central kommer att mata nya belysningsgrupper. Den nya belysningsanläggningen kommer att kopplas in i det befintliga elsystemet. För att komma med ny belysningskabel till den östra bussrampen måste ny kanalisation förläggas under E18. Tomrör läggs in i Gymnasievägen alternativt klamras i tak eller vägg i viadukten. Nya bussramper förses med enkelsidig belysning med 8 meters stolpar på vägens yttersidor. Stolpar skall vara eftergivliga och uppfångande med höjda krav för korrosionsskydd. Armatur Iridium eller likvärdig med planglas. Generellt används högtrycknatrium som ljuskälla. Det är viktigt att uppnå en bra ljusjämnhet på ramperna (40 %) samt använda så låg effekt som möjligt. Placering av stolpar närmast busskurer planeras så att en bra ljusmiljö uppnås för såväl bussresenärer som bussförare. Belysning av hållplatsytor samordnas med kommun för god trygghet. Ett avtal med Danderyds kommun krävs för ny kanalisation i mark under viadukten och även för den alternativa förläggningen i tak/på vägg om kommunen är väghållare för viadukten. I samband med utförande av nya bussramper skall nya anslutande gångvägar byggas. Gångvägarna byggs dock på kommunal mark och ny belysningsanläggning för dessa ingår ej i denna handling Räcken Befintligt vägräcke längs E18s östra sida ersätts med nytt vägräcke mellan primärvägen och busshållplatsen. Avgränsande räcke uppförs mellan anläggning och nya gångvägar. Räcken längs gångvägar utformas genomsiktliga och bör vara gestaltningsmässigt mer bearbetat med ett formspråk, ytbehandling och färg som passar in med möblering och utrustning vid busshållsplatserna. 14 (32)

15 På E18:s västra sida ersätts befintligt räcke över bron med Gymnasievägen delvis med nytt räcke. Räcke uppförs avgränsande mellan busshållplats och ny gångväg på delsträcka Skyltar och signaler Vägmärken kommer att utföras enligt VGU med standard för motorväg Vägmarkering Vägmarkeringsstandard är H(0,30)VB. Vägrenar 0,5m kommer att markeras på in- och utfarter till busshållplatserna Andra åtgärder och anordningar Enskilda anslutnings- och parallellvägar Inte aktuellt Jord- och luftledningar Inom området finns både mark- och luftledningar vilka påverkar projektet enligt nedan. Se vidare PM i flik 05 och ritningar i flik 10. El Befintliga markledningar (77 Kv.) för vilka Vattenfall är ledningsägare ligger söder om norrgående ramp och under planerade gångväg, vilka behöver läggas om. Befintliga luftkablar och tillhörande fundamenten utgår under år 2012 i annat uppdrag. Befintliga elledningar, som E-on är ledningsägare för, korsar norrgående ramp och behöver läggas om. VA Befintliga distributionsledningar dagvatten (D300 BTG), spill (S225 BTG), vatten (V100gjutjärn) för vilka Danderyds kommun är ledningsägare samt tillhörande servisanslutningar under södergående ramp, behöver läggas om. Befintliga vattenledningar V600 stål och V400 stål, för vilka Norrvatten är ledningsägare och som försörjer Täby kommun, kolliderar med norrgående ramp. Övriga kablar Ny eldragning krävs till planerade väderskydd. Ny matning av el krävs till belysning av ramper. Belysning för tillkommande gångvägar planeras av Danderyds kommuns belysningsenhet Kompensationsåtgärder Inte aktuellt. 15 (32)

16 5 Väghållningsansvar för allmänna vägar 5.1 Förändring av väghållningsområde Väghållare för E18, in- och utfartsramper samt busshållplatser med tillhörande sidoområde är Trafikverket. Väghållare för anslutande gångvägar är Danderyds kommun. 5.2 Förändring av allmän väg Inte aktuellt. 16 (32)

17 6 Konsekvenser av vägförslaget 6.1 Trafiktekniska konsekvenser Trafikmängder Andelen trafik på E18 förväntas inte öka till följd av vägförslaget. Med hänsyn till en ökande kollektivtrafikandel för trafik till och från området förväntas trafikmängderna kunna minska marginellt. Mätbar förändring kommer främst att kunna registreras på det kommunala vägnätet Framkomlighet Ett tekniskt PM har tagits fram under arbetsplanens upprättande inom vilket en mycket övergripande analys genomfördes med det ännu inte färdigutvecklade Calmar. Programvaran Calmar är en makroskopisk flödesmodell som estimerar kapacitet, hastigheter, belastningsgrader, kölängder etc. Kapacitetsmässigt medför föreslagen utformning ingen större påverkan på övrig trafik. Då vävning till och från busshållplatsernas in- och utfartsramper sker från kollektivkörfält påverkas framkomligheten varken positivt eller negativt av betydelse för övrig trafik. För det södergående hållplatsläge förväntas bussars hastighet i vävning med kollektivkörfältet under maxtimmen bli cirka 60 km/timmen, vilket ska ställas mot högsta tillåtna hastighet om kilometer i timmen på genomgående länk. Detta medför att hastigheten är acceptabel under maxtimmen. Vid lågtrafik blir dock hastighetsskillnaderna större. Kollektivtrafikens hastighet om 60 km/timmen ställs mot primärvägens hastighet om km/timmen. Då vävning sker mot kollektivtrafikkörfält kan ytterligare cirka 130 meter av kollkörfältet utnyttjas för acceleration före interaktion med korsande trafik, vilket medför att busstrafiken förväntas uppnå en hastighet över 70 km/timmen. Lägre hastighet för korsande fordon vid avfartsramp samt att kollektivkörfältet kan utnyttjas för busstrafikens acceleration minskar påverkan på övrig fordonstrafik. Förhållandet vid korsande trafik mellan genomgående busstrafik och avfärdande fordon motsvarar dagens utformning. En översiktlig analys har även genomförts av norrgående hållplats. För detta alternativ kan konstateras att längden på befintlig påfartsramp från trafikplats Danderyds kyrka behöver behållas. Påfartskörfältet kan övergå till kollektivkörfält men retardation av bussar på påfartsrampen bör undvikas då övrig fordonstrafik accelererar. Utrymme för att medge nödvändig retardation har därmed säkerställts inom hållplatsens infart. En ökad andel kollektivtrafikresenärer medför en generellt positiv påverkan på framkomligheten för övrig trafik på E Trafiksäkerhet Oskyddade trafikanter hänvisas till att passera E18 planskilt. Förbindelserna över E18 för gångoch cykeltrafikanter som ska korsa motorvägen är utifrån befintliga målpunkter förhållandevis goda med flera planskilda korsningar. Hållplatserna medför bättre tillgänglighet till kollektivtrafik för elever på Danderyds gymnasium och andra besökare i området. Det södergående hållplatsläget medför förhållandevis högre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter än förstudiens alternativa läge norr om Gymnasievägen, då lokaliseringen av hållplatsläget medför gena gångförbindelser till upptagningsområdet. Därmed motverkas risk för spring över E18. Läget är även av trygghetsskäl mer positivt för väntande trafikanter. 17 (32)

18 Hållplatsernas lokalisering medför goda förutsättningar för att möjliggöra en trygg miljö för väntande trafikanter med överblick från angränsande verksamheter och möjlighet till ett gent gångvägnät framförallt från Danderyds gymnasium. Busshållplatser i anslutning till E18 innebär risker för dem som vistas på hållplatserna. Skolungdomar som rör sig till och från hållplatserna kan snubbla ut i vägen eller välja att springa över motorvägen för att hinna med en buss eller få en genare väg är exempel på händelser som skulle kunna inträffa. En genomtänkt utformning av säkerhetsåtgärder medför att en acceptabel säkerhet kan uppnås i anslutning till hållplatserna. Vid infart och utfart till busshållplatserna behöver bussar aldrig växla till genomgående körfält för övrig fordonstrafik. Då bussar färdas i eget körfält bedöms inte övrig genomgående fordonstrafik på E18 påveras av bussars beteende inom kollektivkörfältet. Retardation och acceleration kan ske inom kollektivkörfältet utan negativ trafiksäkerhetspåverkan. För det södergående hållplatsläget sker retardation inom kollektivkörfält och busshållplatsens infart vilket med hänsyn till befintlig och planerat trafikupplägg inte nämnvärt förväntas påverka de direktbussar vilka inte avser stanna vid hållplatsen. Med hänsyn till att kollektivkörfältet endast i begränsad utsträckning nyttjas av genomgående busstrafik förväntas vävning kunna ske mellan kollektivkörfält och hållplatsens ramper utan direkt påverkan på genomgående kollektivtrafik. Accelerationen i kollektivkörfältet innebär att bussarna kan komma upp till referenshastigheten 70 km/timme där bussarna korsar den avsvängande trafiken till avfartsrampen vid trafikplats Danderyds kyrka. Korsande fordon från E18 mot avfartsrampen färdas normalt med lägre hastighet än högsta tillåtna vilket medför låga risker för eventuella upphinnandeolyckor. Vägförslagets utformning medför ingen förändring av befintligt förhållande mellan kollektivtrafik och korsande trafik mot trafikplatsens avfartsramp. Avstånd mellan hållplatsens påfartsramp och trafikplatsens avfartsramp överstiger krav enligt VGU. För norrgående hållplats medges retardation från 90 km/timmen till 0 samt acceleration från 0 till 70 km/timmen inom ramperna. Bussars hastighet påverkar inte övrig fordonstrafik vid tillfart till hållplatsen. Vid frånfart mot E18 övergår hållplatsens utfartsramp i kollektivkörfält. Hållplatsens lokalisering och utformning förväntas därmed inte medföra ökade trafiksäkerhetsrisker. I norrgående riktning är den mest påtagliga trafiksäkerhetsrisken kollektivtrafikkörfältets upphörande i samband med korsande med påfartstrafik från trafikplats Danderyds kyrka. Denna risk uppkommer oberoende av hållplatsens lokalisering. Föreslagen utformning med kollektivtrafikkörfält är dock beprövad på statliga vägar i Stockholmsområdet. Trafikanterna är därmed normalt medvetna och vana vid situationen Trafikantupplevelser och trafikservice En väl anpassad detaljutformning av vägförslaget kommer att bidra positivt till upplevelsen av motorvägen samt den funktion som busshållplatserna medger. Tillgängligheten till målpunkterna förbättras för de kollektivtrafikanter som i dagsläget åker till Mörby centrum eller Danderyds sjukhus för att sedan byta till lokalbussar. Efter föreslagen ombyggnad kommer vägrummet att breddas. Med en genomtänkt gestaltning kan de positiva aspekterna av förslaget förstärkas ytterligare. Plattformarnas utformning anpassas för god tillgänglighetsstandard. Anslutande gångvägar tillgänglighetsanpassas för högst fem procents lutning. Hållplatsernas lokalisering invid E18 medför att väntande trafikanter utsätts för höga bullernivåer och partiklar. Med en väl anpassad utformning av väderskydd kan dessa negativa aspekter minska. 18 (32)

19 Den lokala barriäreffekt E18 medför i området bedöms inte påverkas av utbyggnadsalternativet då E18 inte ska korsas i plan av gång- och cykeltrafikanter och de planskilda korsningarna kvarstår på samma sätt som tidigare. 6.2 Miljökonsekvenser Miljöbalkens allmänna hänsynsregler syftar dels till att förebygga negativa effekter av verksamheter och åtgärder och dels att öka miljöhänsynen. De allmänna hänsynsreglerna finns i andra kapitlet i miljöbalken. Syftet med hänsynsreglerna är dels att förebygga negativa effekter av verksamheter och åtgärder och dels att öka miljöhänsynen. De allmänna hänsynsreglerna är: 1. Bevisbörderegeln 2. Kunskapskravet 3. Försiktighetsprincipen 4. Lokaliseringsprincipen 5. Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 6. Produktvalsprincipen 7. Skälighetsregeln 8. Skadeansvaret Miljökonsekvensbedömningen av vägförslaget innehåller information om rådande miljöförhållanden, förväntad miljöpåverkan och ger förslag på åtgärder för att minska och motverka negativ påverkan av utbyggnaden. Miljökonsekvensbeskrivningens föreslagna skyddsåtgärder har inarbetats i arbetsplanen och medverkar till följandet av de allmänna hänsynsreglerna. Miljökonsekvensbeskrivningen bidrar till att projektet i alla skeden tar hänsyn till miljön och att detta redovisas på ett transparent sätt. Utbyggnad av busshållplatserna bedöms inte påverka huruvida miljökvalitetsnormerna (MKN) överskrids på platsen. Däremot medför busshållplatserna att trafikanter kommer att vistas i nära anslutning till vägen där MKN för partiklar överskrids och MKN för kväveoxid ligger på gränsen till överskridande. Utbyggnadsalternativet bedöms inte kunna påverka möjligheten att uppnå MKN för ytvatten Buller En bullerberäkning har genomförts över eventuell tillkommande bullerpåverkan till följd av hållplatsernas utbyggnad. Bullermiljön vid ett djursjukhus samt närliggande kontorsbebyggelse i anslutning till det norrgående hållplatsläget har studerats. Motorvägsbusshållplatserna bedöms inte påverka den befintliga bullernivån då dess bullernivåer (50-55 dba) ligger mer än 15 dba lägre än befintliga nivåer. Särskilda bullerreducerande åtgärder bedöms därmed inte motiverade av detta projekt. Väderskydd vid hållplatserna ska dock utformas för att i möjligaste mån skärma av från buller Vibrationer Hållplatslägena medför att bussar kommer att trafikera närmare befintlig bebyggelse. Tung trafik alstrar vibrationer i högre utsträckning än lättare fordon. Inga byggnader är lokaliserade närmare än 10 meter från busshållplatserna eller dess ramper. För detaljer, se planritning 100T0201 och 100T0202. Inga vibrationsstörningar bedöms uppkomma till följd av utbyggnaden. 19 (32)

20 6.2.3 Luftföroreningar Trafikverket avser inte göra några åtgärder för luftkvalitet, då projektet i sig avser att öka tillgängligheten till kollektivt resande. Dock kan SL minska resenärens exponering för partiklar invid motorvägen till exempel genom att utforma väderskydd så att ventilation främjas och att partiklar inte fångas upp i kuren. Vid utformning av väderskydd kan även resenärens exponering för buller beaktas Barriäreffekter Den lokala barriäreffekt E18 medför i området bedöms inte påverkas av vägförslaget då E18 inte ska korsas i plan av gång- och cykeltrafikanter och de planskilda korsningarna kvarstår på samma sätt som tidigare. E18s barriäreffekter för djurlivet bedöms inte påverkas av hållplatsernas utbyggnad Natur- och kulturmiljö Anläggandet av den norrgående hållplatsen innebär ett landskapsingrepp med nedtagning av vegetation och anläggande av långa sträckor med på- och avfartsvägar för bussar och gångvägar. Det kommer också att krävas relativt betydande schakt och viss bergsprängning för att anlägga hållplatserna. Avseende det norra hållplatsläget bedöms konsekvensen för landskapsbild, fauna och naturmiljö som liten då platsen i dagsläget är störd och ytan som berörs av liten omfattning. Idag är landskapet starkt påverkat av motorvägen och högspänningsledningar. Anläggandet av busshållplatserna, gångvägar och ramper innebär att impedimentytor (mark som blivit över vid exploatering) får en tydligare användning, vilket kan upplevas som positivt. Detta gäller särskilt ytan under högspänningsledningen. En möjlighet för att kompensera det negativa intrånget är att schaktslänter och området i öster återplanteras. För den södergående hållplatsen är ingreppet i landskapet mindre. Busshållplatsen med ramper och gångvägar kommer innebära en ökad detaljering av landskapsrummet. Med detta menas att området som idag är relativt tomt och huvudsakligen består av ett gräsbevuxet dike kommer fyllas med fler element såsom gångvägar, skyltar och övrig utrustning sammanlänkande till busshållplatsen. Ingreppet i landskapet är begränsat och utbyggnadsalternativet bedöms inte medföra negativa konsekvenser för landskapsbild, fauna eller naturmiljö. Naturvärden som finns i Rinkebyskogen och Ekebyskogen berörs inte. Vägförslaget bedöms inte påverka arters spridningsmöjligheter i området Rekreation och Friluftsliv Lokalt inom området utgör E18 en barriär. Utöver gymnasiekolan och idrottsplatsen på östra sidan utgör Rinkebyskogen på den västra sidan och handels och industriområden på vardera sidan om E18 viktiga målpunkter. Rinkebyskogen är Danderyds största grönområde och genomkorsas av stigar och motionsspår. Tillgängligheten till målpunkterna förbättras för de kollektivtrafikanter från Vaxholms kommun och andra norrorts kommuner som i dagsläget åker till Mörby centrum eller Danderyds sjukhus för att sedan byta till lokalbussar. Även säkerheten ökar med väl anpassad lokalisering. Ingen särkskild åtgärd krävs Landskap och gestaltning Busshållsplatserna ska på delsträckor som angränsar till körbana utrustas med räcken som skyddar trafikanter från att hamna ute i vägbanan. 20 (32)

21 Hållplatsernas lokalisering medför goda förutsättningar för att möjliggöra en trygg miljö för väntande trafikanter. Av trygghetsskäl ska belysning uppföras på anslutande gång och cykelvägar och vid hållplatsernas plattformar Övergripande principer God arkitektur ska känneteckna de vägar, broar och övriga anläggningar som Trafikverket bygger och förvaltar. Målsättningen med gestaltningen är att nya av- och påfartsramper och hållplatsområdet ska samspela med omgivningen både i formspråk och i val av vegetation. Den bör också främja goda siktlinjer för en trafiksäker miljö. Ur bussresenärernas perspektiv är det önskvärt att landskapsrummets skala hålls nere och att skötsel genomförs så att omgivningen känns omhändertagen. Möblering och utrustning vid busshållsplatserna bör vara gestaltningsmässigt mer bearbetat och bör inte vara alltför trafikteknisk i sin karaktär. Vägens linjeföring i plan och profil Ramperna är långsträckta element som följer E18:s linjeföring. För resenärer på motorvägen är det dock ett avbrott och något som avviker från vägmiljön i övrigt. Avgränsningen mellan ramp och motorvägen kommer att få stort visuellt utrymme för såväl trafikanter som resenärer. För god tillgänglighet ska gångvägarna anpassas i lutning. Sidoområdets utformning Slänter täckas med avbanade massor för en naturlig återhämtning eller en mer kontrollerad återplantering med brynväxter. För den biologiska mångfalden är det fördelaktigt med många blommande arter och växter som finns naturligt i området. Det är dock viktigt att behålla vissa siktstråk och öppenhet av trygghetsskäl. Föreslagna schakter anpassas till befintlig terräng men i vissa fall kan en brantare slänt vara önskvärd då det innebär att mer vegetation kan sparas. För att minska storskaligheten kan buskar planteras gruppvis mellan rampen till den norrgående hållplatsen och motorvägen. Grupperna måste utformas på ett sådant sätt att gräsklippning av resterande ytor kan utföras rationellt. Eventuellt kan det i grupperna finnas enstaka större buskar. Området mellan rampen till den södergående hållplatsen och motorvägen är smalt och kan vara svårskött som gräsyta, därför föreslås en yta av t.ex. sten. Figur 4 Illustrerad sektion över den norrgående hållplatsen. 21 (32)

22 Utrustning Utrustning runt busshållplatser ska anordnas i enlighet med SL riktlinjer RiStation-09, Riktlinjer för utformningen av SL-trafikens fasta kundmiljöer. För utformning av själva busshållplatsen ska riktlinjerna i RiBuss-08 efterlevas. För att möjliggöra en trygg miljö för väntande trafikanter avgränsas gångbanor med räcke mot in- och utfartsramper på delsträcka. Räcken utformas genomsiktliga och bör vara gestaltningsmässigt mer bearbetat. Räcken, väderskydd och skyltningsstolpar bör ha ett enhetligt formspråk, ytbehandling och färg. Väderskydd Utgångspunkten är att väderskydd ska vara väl tilltaget och alla väntande även under rusningstid ska ha möjlighet att befinna sig under tak. En bedömning har gjorts att den största resenärsströmmen är i norrgående riktigning under eftermiddagarna och att behovet därför är större för ett rymlig väderskydd på den norrgående hållplatsen. Av trygghetsskäl är det önskvärt om väderskyddet är transparant samt uppförs med belysning. Rådighet över väderskyddens utformning erhålles inte genom arbetsplanen. Huvudman för dessa är Storstockholms Lokaltrafik AB (SL). Belysning Se kapitel Mark- och vattenföroreningar Utbyggnadsalternativet innebär ett mindre tillskott av hårdgjorda ytor. Dagvatten från större delen av området avleds idag huvudsakligen via brunnar, ledningar och vägdiken till kommunalt dagvattensystem. I utbyggnadsalternativet planeras dagvattenhantering ske i samma riktning som idag. Nya ramper har skevning mot vägdiken intill E18. Diken leds mot dagvattenbrunnar/ledningar med utlopp till befintliga diken söderut och österut. Genom avvattning av dagvatten över vägens slänter sker fördröjning och flödesutjämning. Rening nås genom att huvuddelen av föroreningar fastläggs i de ytliga jordlagren och i växtligheten. Trummor dimensioneras för periodvis ökande mängder dagvatten till följd av pågående klimatförändring. Utbyggnadsalternativet bedöms inte påverka möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormen för vatten i recipienten Edsviken. Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten berörs ej av detta projekt. Avseende eventuella föroreningar i befintliga vägdikesmassor, har ingen provtagning gjorts i arbetsplaneskedet. Detta bör ske innan utbyggnaden påbörjas Hushållning med naturresurser Bortschaktat material ska i möjligaste mån återanvändas för exempelvis släntutfyllnad. 6.3 Påverkan under byggtiden Huvudsaklig påverkan under byggskedet bedöms bli bullerstörningar och vibrationer i samband med sprängning samt störningar från transporter i form av buller och dammbildning. Under byggtiden bör arbeten utföras så att dammspridning undviks, vilket t.ex. kan ske genom att schaktmassor och arbetsvägar hålls fuktiga. Etableringsytor ska väljas så att människors hälsa och miljön påverkas så lite som möjligt. Viss risk finns för utsläpp till mark och vatten från 22 (32)

23 arbetsfordon och avfallshantering. Skyddsåtgärder för att säkerställa att detta inte sker är viktiga i byggskedet Skyddsåtgärder under byggnadstiden Under byggtiden kan negativ påverkan ske i form av buller- och vibrationsstörningar från tunga transporter och arbetsmaskiner samt arbetsmoment som t.ex. schaktning. Vid bedömning av buller under byggtiden används Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggplatser, NFS 2004:15. Störande buller ska minimeras genom att lämpliga arbetsmetoder och arbetstider väljs samt att störande transporter minimeras. Speciell information ska ges inför särskilt störande arbetsmoment. Intilliggande byggnader bedöms dock inte påverkas nämnvärt av vibrationer. Inför schaktning av massor ska provtagning av dessa göras för att identifiera eventuella markföroreningar. Detta underlag ligger till grund för hur massorna sedan ska hanteras. Massor som är möjliga att återanvända ur både teknisk och miljömässig hänsyn ska så göras för att hushålla med naturresurser. Under byggtiden bör arbeten utföras så att dammspridning undviks, vilket t.ex. kan ske genom att schaktmassor och arbetsvägar hålls fuktiga. Etableringsytor ska väljas så att människors hälsa och miljön påverkas så lite som möjligt. För att undvika risker i byggskedet måste rutiner upprättas för miljösäkring av projektet. Vid framtagande av bygghandling upprättas även dokumentet miljökrav för entreprenadens genomförande där bl.a. krav från Vägverkets publikation 2006:105 Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster förs in samt krav från tillsynsmyndigheter. Närboende, markägare och brukare ska informeras i god tid om vilka områden som kommer att användas för etablering och byggtrafikvägar samt hur trafiken beräknas påverkas. 23 (32)

24 7 Markåtkomst 7.1 Fastställelseprövning Denna arbetsplan kommer att ställas ut och genomgå fastställelseprövning. Under utställelsetiden kan berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett utlåtande som upprättas när utställelsetiden är slut. De inkomna synpunkterna kan föranleda att Väghållningsmyndigheten reviderar arbetsplanen. De sakägare som berörs av revideringen kommer då att kontaktas och får ta del av ändringen. Är revideringen omfattande kan ny utställelse behöva göras. Arbetsplanen och utlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över arbetsplanen. Därefter begärs fastställelse av arbetsplanen. De som har lämnat synpunkter på arbetsplanen under utställelsetiden ges möjlighet att ta del av de handlingar som tillkommit. Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa arbetsplanen, om den kan godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. När beslut att fastställa arbetsplanen tas kommer beslutet att kungöras. Beslutet kan överklagas till regeringen. Arbetsplanen vinner laga kraft om ingen överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande. Hur arbetsplanen ska ställas ut och fastställas regleras i väglagen och vägkungörelsen Fastställelsebeslutets omfattning Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas i arbetsplanens beskrivning och på plan- och profilritningarna samt de villkor som tas upp i beslutet Rättsverkningar av fastställelsebeslutet Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de villkor som anges i beslutet. Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. Om behov av tillfällig nyttjanderätt redovisats i arbetsplanen anges Väghållaren och erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) till mark eller utrymme i samband med byggandet av vägen för t.ex. tillfälliga upplagsplatser. För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 7.2 Vägområde för allmän väg Vägområdet för allmän väg omfattar förutom själva vägen utrymme för vägdiken, omgrävning av befintliga diken, slänter, busshållplatsernas plattformar etc. Nytt vägområde för allmän väg i arbetsplanen omfattar förutom själva vägen utrymme för de väganordningar som redovisas kapitel 4. Gräns för vägområde ligger 0,5 meter från släntkrön/släntfot. Den befintliga vägområdesgränsen är tolkad. 24 (32)

25 På planritningarna har det vägområde som erfordras för vägen markerats med punktstreckad linje. Se flik 10. Tillkommande vägområde för allmän väg enligt denna arbetsplan omfattar cirka 4387 kvm Vägområde inom detaljplan Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser uppkommer ingen vägrätt. Kommunen tillhandahåller den mark eller det utrymme som behövs för vägen Vägområde för allmän väg med vägrätt Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg med stöd av en upprättad, och när det behövs fastställd, arbetsplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt Inte aktuellt. 7.3 Område med tillfällig nyttjanderätt Tillfällig nyttjanderätt avser områden som väghållaren disponerar under byggtiden. Dessa ytor kan användas till exempelvis bodar och upplag. Område för tillfällig nyttjanderätt omfattar enligt denna arbetsplan cirka 3812 kvm. 7.4 Område för enskild väg Inte aktuellt. 25 (32)

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka PM Avvattning och övriga ledningar VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Objektnummer: 107294 Dokumenttitel: PM Avvattning

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken. Tranås kommun, Jönköpings Län. 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455

BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken. Tranås kommun, Jönköpings Län. 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455 BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken Tranås kommun, Jönköpings Län 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455 Dokumenttitel: Väg 32, Eksjö Mjölby, delen Tranås Södra

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Danvikshem, detaljplan PM genomförande, bygg 2015-03-09 1 (6) HSB Bostad AB Ref. Urban Jonsson, Projektchef Box 8160 104 20 Stockholm PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Bakgrund Uppförande av nya flerbostadshus

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET FÖRDJUPNING 11. Risk är ett ord som brukar beteckna något oväntat och oönskat. I begreppet risk ligger en sammanvägning av sannolikheten för att en olycka ska inträffa och konsekvenserna av densamma. INNEHÅLL

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie ARBETSPLAN Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie Ombyggnad av trafikplats Flädie Lomma kommun, Skåne län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN)

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) Datum Diarienummer 2015-08-18 MBR-2014-297 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) TORSBY KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN Allmänt Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Väg E6.20 Söder-Västerleden Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Två vägplaner Söderleden utgör riksintresse för kommunikationer. Behov finns att förbättra framkomligheten. Sisjömotet Söderleden Fässbergsmotet

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Underlag till behovsbedömning och avgränsning för Norsborgsdepån, Botkyrka kommun

Underlag till behovsbedömning och avgränsning för Norsborgsdepån, Botkyrka kommun 1 [7] Referens Anders Forsberg Underlag till behovsbedömning och avgränsning för Norsborgsdepån, Botkyrka kommun Bakgrund Ändringarna och tilläggen till befintliga detaljplaner syftar till att möjliggöra

Läs mer

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra JP Distribution AB UPPDRAGSNUMMER 2125293000 Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra Visualisering väg 77 österut. Tunnel under vägen öster

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer