Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka"

Transkript

1 Arbetsplanens Beskrivning Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds kommun, Stockholms län UTSTÄLLELSEHANDLING Uppdragsnummer:

2 Dokumenttitel: Arbetsplanens Beskrivning Skapat av: Atkins Sverige AB Dokumentdatum: Dokumenttyp: Arbetsplan, beskrivning DokumentID: 1C14AB01 Ärendenummer: TRV 2011/59643 Uppdragsnummer: Version: 0,1 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Jan-Erik Gunnestedt, Trafikverket Uppdragsansvarig: Jesper Skiöld, Atkins Sverige AB Tryck: Distributör: Trafikverket, Sundbyberg, (32)

3 Innehåll 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND OCH MOTIV FÖRUTSÄTTNINGAR Allmänt Trafikförhållanden Trafiksäkerhet Bebyggelse och markanvändning Miljö- och kulturförhållanden Kommunala planer Ekonomiska förutsättningar TIDIGARE UTREDNINGAR OCH BESLUT Förstudie Vägutredning Arbetsplan Kommunala planer SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNING ARBETSPLANENS SYFTE PROJEKTETS MÅL OCH SYFTE REFERENSSTANDARD VÄGFÖRSLAGET ARBETSPLANENS OMFATTNING TRAFIK TYPSEKTIONER PLAN- OCH PROFILSTANDARD KORSNINGAR OCH ANSLUTNINGAR KOLLEKTIVTRAFIK GÅNG- OCH CYKELTRAFIK BROAR OCH ANDRA BYGGNADSVERK GEOLOGI OCH GEOTEKNIK HYDROLOGI OCH HYDROTEKNIK ÖVRIGA VÄGANORDNINGAR Beläggning Belysning Räcken Skyltar och signaler Vägmarkering ANDRA ÅTGÄRDER OCH ANORDNINGAR Enskilda anslutnings- och parallellvägar Jord- och luftledningar Kompensationsåtgärder (32)

4 5 VÄGHÅLLNINGSANSVAR FÖR ALLMÄNNA VÄGAR FÖRÄNDRING AV VÄGHÅLLNINGSOMRÅDE FÖRÄNDRING AV ALLMÄN VÄG KONSEKVENSER AV VÄGFÖRSLAGET TRAFIKTEKNISKA KONSEKVENSER Trafikmängder Framkomlighet Trafiksäkerhet Trafikantupplevelser och trafikservice MILJÖKONSEKVENSER Buller Vibrationer Luftföroreningar Barriäreffekter Natur- och kulturmiljö Rekreation och Friluftsliv Landskap och gestaltning Mark- och vattenföroreningar Hushållning med naturresurser PÅVERKAN UNDER BYGGTIDEN Skyddsåtgärder under byggnadstiden MARKÅTKOMST FASTSTÄLLELSEPRÖVNING Fastställelsebeslutets omfattning Rättsverkningar av fastställelsebeslutet VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG Vägområde inom detaljplan Vägområde för allmän väg med vägrätt Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt OMRÅDE MED TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT OMRÅDE FÖR ENSKILD VÄG KOSTNADER FORTSATT ARBETE (GENOMFÖRANDE) BYGGHANDLING DISPENSER OCH TILLSTÅND PRODUKTION Trafikföring under byggnadstiden KONTROLL OCH UPPFÖLJNING SAKÄGARE SAMRÅDSREDOGÖRELSE UNDERLAGSMATERIAL (32)

5 1 Sammanfattning Syftet med denna arbetsplan är att ge väghållaren rätt att bredda vägområdet för att anlägga busshållplatser på E18 norr om trafikplats Danderyds kyrka i Danderyds kommun, Stockholms län. Kollektivtrafikförsörjningen till Danderyds gymnasium, samt andra målpunkter inom området norr om trafikplats Danderyds kyrka behöver förstärkas. Befintlig infrastruktur medför att resenärer som önskar ankomma området med kollektivtrafik norrifrån hänvisas till Mörby centrum eller Danderyds sjukhus för byte till lokalbuss och vidare färd norrut tillbaka till området. Busshållplatser vid E18 möjliggör för motorvägsbussar att stanna i direkt anslutning till området. Vägförslaget innebär att busshållplatser lokaliseras längs med motorvägen med egna in- och utfarter inklusive utrymme för två samtidigt uppställda bussar. Angöring till hållplatserna sker via gångvägar, lokaliserade utanför vägområdet. Anläggande av busshållplatserna medför en mindre ökning av de hårdgjorda ytorna i området. Inga negativa miljökonsekvenser bedöms uppkomma. Miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids i området och bullernivåerna från E18 är höga. Att vistas på busshållplatserna, där halten av luftföroreningar är hög, bedöms kunna ha en negativ påverkan på individers hälsa. Åtgärder för att beakta dessa konsekvenser föreslås, bland annat genom anläggande av väderskydd. Förslaget medför förbättrade förhållanden för resor med kollektivtrafik till och från området, vilket förväntas medföra positiva konsekvenser för såväl klimat som tillgänglighet. I denna arbetsplan planerade åtgärder är kostnadsberäknade till 14,8 miljoner kronor. 5 (32)

6 2 Bakgrund och motiv 2.1 Förutsättningar Allmänt Europaväg 18 passerar genom Danderyds kommun. Vägen är en del av det nationella vägnätet och är primärled för transport av farligt gods. På berörd sträcka är E18 motorväg och har tre körfält i södergående riktning, varav ett körfält är förbehållet för kollektivtrafik. I norrgående riktning finns två körfält samt ett påfartskörfält från trafikplats Danderyds kyrka. Ett kompletterande kollektivkörfält planeras att uppföras i norrgående riktning under I sydgående riktning är högsta tillåtna hastighet dynamisk och trafikstyrd mellan 50 och 100 km/timmen. Högsta tillåtna hastighet för trafik i norrgående riktning är 90 km/timmen. För barn och ungdomar är Danderyds gymnasium och idrottsplatsen öster om E18 viktiga målpunkter. Danderyds gymnasium består av 60 klasser och elever varav cirka hälften är bosatta i andra kommuner än Danderyd. Inom området finns även flertalet verksamheter och större arbetsplatser. Kollektivtrafikförsörjningen till Danderyds gymnasium, samt andra målpunkter inom området norr om trafikplats Danderyds kyrka, är i dagsläget mindre god. Trafikanter som utgår från Vaxholm, Norrtälje och andra norrortskommuner hänvisas till bussar som åker förbi området på motorvägen och stannar först i Mörby centrum eller Danderyds sjukhus. Där tvingas resenärer byta lokalbuss, för färd norrut tillbaka till området. Figur 1Översiktskarta med hållplatsernas placering 6 (32)

7 2.1.2 Trafikförhållanden Trafikflödet på E18 uppgår i dagsläget till cirka fordon/dygn varav tung trafik utgör cirka 7 %. Fördelningen mellan trafik i norr- respektive södergående riktning är jämn. Trafikmängden varierar dock med framförallt hög belastning in mot regioncentra under förmiddagen och ut från regioncentra under eftermiddagen. Inom arbetsplaneområdet passerar ett flertal busslinjer på E18. Under maxtimman passerar cirka 100 bussar i respektive riktning varav drygt hälften är så kallade direktbussar. Många linjer är av regional karaktär. Stombusslinjerna 639, 670 och 676 trafikerar med 5-10 minuters trafik i rusningstrafik. Direktlinjerna 624 (C), 628 (C), 680, 618, 608 och 609 trafikerar med 4-10 minuters trafik. Regionala och kommunala busslinjerna 610, 619, 625, 626 och 629 går med varierande trafikering. Därtill trafikeras E18 av nattbussarna 690, 696, 698 och 699. Figur 2Karta över kollektivtrafik i området. Källa: SL Från Danderyds sjukhus utgår linje 601 (H och V) som är en ringlinje mellan Danderyds sjukhus och Danderyds gymnasium. På Enebybergsvägen passerar och stannar busslinjerna 604 (H och V), 611, 613, 627 samt nattbussarna 691 och 695. Strax öster om arbetsplaneområdet passerar Roslagsbanan. Dess närmaste hållplats Djursholms Ekeby ligger cirka 1 kilometer från Danderyds gymnasium. Antalet kollektivtrafikresenärer med Danderyds gymnasium som mål mellan klockan 06:00 09:00 är i dagsläget cirka 550 stycken. Motsvarande antal resenärer angör hållplats Danderydsberg på Enebybergsvägen under samma tidsperiod. Samtidigt passerar cirka kollektivtrafikresenärer E18 i motorvägsbussar. Handels- och industriområdena på vardera sidan om E18 utgör viktiga start- och målpunkter för den tunga trafiken, verksamma och besökare Trafiksäkerhet Oskyddade trafikanter passerar E18 planskilt. Passage i anslutning till arbetsplaneområdet kan ske under E18 vid Danderydsvägen, Gymnasievägen och i höjd med Rinkebyvägens förlängning parallellt med Roslagsbanan, norr om området. Enligt den nationella olycksdatabasen STRADA har 31 personskadeolyckor rapporterats inom förstudieområdet de senaste 10 åren. Av dessa var 8 olyckor med svåra personskador som följd och 23 olyckor med lindriga personskador som följd. De inrapporterade olyckorna är främst singel- och upphinnandeolyckor. 7 (32)

8 Spring över E18 är ovanligt med hänsyn till de höga fordonsflödena. De senaste 10 åren har dock två trafikolyckor med fotgängare inblandade registrerats på E18 inom berörd sträcka. Båda olyckorna medförde svår personskada som följd. Befintlig norrgående påfartsramp från trafikplats Danderyds kyrka är cirka 850 meter lång, avgränsad mot primärvägen med ett 315 meter lång spärrlinje. Rampen är fölängd för att möjliggöra säker växling för tunga fordon. I södergående riktning korsar avkörande trafik befintligt kollektivtrafikkörfält Bebyggelse och markanvändning Danderyds kommun är till ytan en av de minsta kommunerna i Sverige. Kommunen präglas av större naturområden med bebyggelsen omgiven av en grön och lummig miljö. Bostadsområde Enebyberg och Ekeby ligger norr respektive sydväst om hållplatserna och är utformade efter trädgårdsstadens ideal. I sydost, vid trafikplats Danderyds kyrka, finns ett mindre område med flerbostadshus, väster och söder om bostadsområdet finns villa- och radhusområden. Öster om E18 utgörs bebyggelsen av bland annat industri, kontorslokaler och Danderyds gymnasium. I anknytning till Gymnasievägen finns en större idrottsplats. Närmast öster om E18 finns en större elkraftscentral. Söder om området finns kolonilotter samt bl.a. jordbruksfastigheten Ekeby gård. Den västra sidan om motorvägen domineras av ett grön- och rekreationsområdet Rinkebyskogen. Inom området finns även en bensinstation. I direkt anslutning till E18 består området av väganläggning, slänter för dagvattenhantering och gröna impedimentytor Miljö- och kulturförhållanden Arbetsplaneområdet och det omkringliggande landskapet domineras idag av motorvägen och dess väganordningar, högspänningsledningar med tillhörande master samt omgivande verksamheter. Passerande fordon på E18 medför påtaglig buller- och ljusstörning på omgivningen. Väster om området ligger Rinkebyskogen vilket är kommunens största naturområde och ingår i Rösjökilen, en av tio gröna kilar i Storstockholms grönstruktur. I Rinkebyskogen såväl som i Ekebyskogen, vilken ligger öster om området, finns utpekade naturvärden. Norr om Gymnasievägen finns på båda sidor om vägen ett grönt band med vegetation mellan vägen och omkringliggande verksamheter. Vegetationen är huvudsakligen en relativt ung blandskog. Det finns magra områden med berg i dagen, tall och tuvtåtel och strax intill svackor med al och andra arter som föredrar fuktigare mark. Motorvägen ligger i en sluttning mot den högre belägna Rinkebyskogen på en nivå ovanför verksamheterna i väst. Landskapet är stört och starkt påverkat av motorvägen och högspänningsledningar. Inom arbetsplaneområdet finns inte några särskilda utpekade naturvärden Kommunala planer För Danderyds kommun finns en översiktsplan (2005) som är antagen av kommunfullmäktige Den planerade utvecklingen a bebyggelsen är koncentrerad till stråket längs E18. Ett av kommunens utvecklingsområden ligger strax väster om arbetsplaneområdet. Följande detaljplaner berörs av arbetsplanen: 1. Stadsplan för Djursholm, nordvästra delen (DP S107) 2. Stadsplan för Djursholm, nordvästra delen (DP S383) 8 (32)

9 3. Danderyd 2.1, 2:25 m.fl. (DP D1) Figur 3Översikt detaljplaner. Källa: Danderyds kommun E18, på sträckan söder om Gymnasievägen, ligger inom område som ej är detaljplanelagt. Danderyds kommun arbetar för att ta fram en ny detaljplan för Del av Djursholm 2:369, Parkeringsplatser och busshållplatser mellan E18 och Rinkebyvägen öster om den norrgående hållplatsen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya parkeringsplatser mellan Rinkebyvägen och E18 samt att skapa förutsättning för anläggande av busshållplatserna intill E18. Ett programförslag har varit ute på samråd under Ekonomiska förutsättningar Projektets finansiering är ännu ej fastställd. Objektet finns inte specificerat i gällande länsplan eller den nationella planen för transportinfrastruktur Tidigare utredningar och beslut Förstudie En förstudie togs fram under vintern 2010/11. Förstudien syftade till att översiktligt redovisa förutsättningarna för motorvägsbusshållplatser längst med E18 i Danderyd, norr om trafikplats Danderyds kyrka. Förstudiens övergripande mål var att skapa planeringsförutsättningar för förbättrad tillgänglighet och framkomlighet för bussresenärer med målpunkter i området. Förstudien var ute på samråd under våren (32)

10 Föreslagna åtgärder togs fram i enlighet med fyrstegsprincipen som syftar till att åtgärderna ska analyseras i fyra olika steg. Fem föreslagna åtgärder inom steg 2 ansågs kunna uppfylla förstudiens syfte. Åtgärderna bestod av fem lokaliseringsalternativ, tre i nordlig riktning och två i sydlig riktning, på motorvägsbusshållplatser längst med E18. Alternativen analyserades och prioriterades efter uppställda projektmål. Samtliga lokaliseringsalternativ bidrog positivt eller mycket positivt till de uppställda projektmålen. Alternativ 1 och 5 bidrog dock till en högre grad av måluppfyllelse än övriga alternativ tack vare hållplatsernas läge i förhållande till befintliga gång- och cykelstråk, Danderyds gymnasium och övriga lokala målpunkter. Trafikverket förordade i sitt ställningstagande alternativ 1 i nordlig riktning och alternativ 5 i sydlig riktning. Ingen vägutredning har genomförts då Trafikverket endast förordat ett lokaliseringsalternativ i nordlig respektive sydlig riktning. Länsstyrelsen yttrade sig den över att objektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I väghållningsmyndighetens ställningstagande togs beslut om att upprätta en arbetsplan för alternativ 1 och 5 från förstudien Vägutredning Har ej genomförts Arbetsplan Arbetsplanen har upprättats och kompletterats efter sakägarsammanträde (se vidare under flik 7 samrådsredogörelse). I samband med framtagande av Arbetsplanen upprättades en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilken godkändes av länsstyrelsen den Kommunala planer Danderyds kommun tar parallellt med denna arbetsplan fram detaljplan för norrgående hållplatsläge samt anslutande gångvägar till följd av denna arbetsplans påverkan på gällande detaljplaner. 10 (32)

11 3 Syfte, mål och avgränsning. 3.1 Arbetsplanens syfte Syftet med arbetsplanen är att: ge väghållaren tillstånd att bygga vägen ge möjlighet till markåtkomst med vägrätt reglera väghållningsansvaret, det vill säga fastslå vilka delar i projektet som ska utgöra allmän väg och väganordning. Kommunen ska tillhandahålla den mark eller det utrymme som måste tas i anspråk som nytt vägområde för statlig allmän väg inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap. 3.2 Projektets mål och syfte Huvudsyftet med projektet är att öka kollektivtrafikens attraktionskraft genom att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik för elever på Danderyds gymnasium och besökare till andra delar inom området. Följande projektmål har formulerats: Förbättrad miljö genom ökad andel kollektivtrafikresenärer. Minimera negativ miljöpåverkan samt uppfylla riktvärden för buller, luftföroreningar och vibrationer. Bidra till att transportsystemet utformas jämställt och användbart för personer med funktionsnedsättning. Efter ombyggnationen av E18 och anläggande av busshållplatser ska samtliga bussar som trafikerar E18 kunna stanna på hållplatserna i norr- och södergående riktning. De positiva effekterna för kollektivtrafikresenärer med målpunkt i området blir därmed stora. 3.3 Referensstandard Hållplatserna utformas med god standard enligt VGU (Vägar och gators utformning). Vägförslagets referenshastigheter utgår från befintliga gällande hastigheter på E18. Norrgående busshållplats och ramp dimensioneras i plan- och profilgeometri för VR 1 90 km/timmen och södergående ramp dimensioneras i plan- och profilgeometri för VR 70 km/timmen. Den dimensionerande trafikmängden på respektive hållplatsramp är 550 fordon ÅDT 2. 1 Referenshastighet VR är ett sammanvägt funktionellt begrepp för att ange för vilken högsta hastighet en länk eller korsning ur hastighets- och säkerhetssynpunkt ska utformas. 2 Årsmedeldygnstrafik 11 (32)

12 4 Vägförslaget 4.1 Arbetsplanens omfattning Arbetsplanen omfattar anläggande av två hållplatser samt tillhörande in- och utfartsramper med tillhörande slänter längs med E18. Se planritning 100T0201 och 100T0202 i flik Trafik Huvudsyftet med projektet är att möjliggöra för bussar på E18 att angöra hållplatser väster och öster om E18 norr om trafikplats Danderyds kyrka. Efter anläggande av hållplatser kan bussar angöra området vilket medför att kollektivtrafikresenärer med målpunkt i området får kortare restid. Trafikanter som utgår från Vaxholm och andra norrortskommuner har hänvisats till bussar som åker förbi målpunkterna på motorvägen och stannar först i Mörby centrum och Danderyds sjukhus. Där sker byte till lokalbuss för färd norrut tillbaka till området. Då kollektivtrafikresenärer medges en effektivare och snabbare resväg förväntas effekterna för befintliga och potentiella kollektivtrafikresenärer blir stora. Anläggande av hållplatser stärker kollektivtrafikens attraktionskraft i området. Särskild betydelse har detta för elever i Danderyds gymnasium, vilka får en kortare restid med buss. På så sätt skapar hållplatserna förutsättningar för att grundlägga elevernas framtida resmönster med kollektivtrafik. Anläggning av busshållplatser i anslutning till E18 förväntas inte medföra nämnvärda ökade eller minskade trafikflöden på E18. De bussar som förväntas trafikera hållplatserna är befintlig trafik som trafikerar E18. Se vidare kapitel 4.6 Kollektivtrafik. Hållplatserna förväntas inte ge upphov till nya busslinjer eller ny trafikalstrande verksamhet. För kommunala gator i anslutning till hållplatserna kan fordonsflöden minska något till följd av en ökande kollektivtrafikandel. 4.3 Typsektioner Hållplatserna anläggs med 4,0 meter belagd körbana och 0,5 meter vägren. Stödremsorna projekteras med 0,5m bredd, vilket medför att vägräcke kan inrymmas på del av sträcka. In- och utfartsramper anläggs enkelsidigt skevade mot vägmitt. Sidoområdestyp C har valts för att minimera markintrånget. Hållplatserna utformas med en längd på 40 meter vilket möjliggör för två samtidigt uppställda bussar. 4.4 Plan- och profilstandard Horisontell och vertikal linjeföring uppfyller kraven för god standard enligt VGU. Norrgående busshållplats och ramp dimensioneras för VR 90 km/timmen. Hållplatsens infartsramp är 210 meter lång och dess utfartsramp är 328 meter lång. Södergående ramp dimensioneras för VR 70 km/timmen. Hållplatsens infartsramp är 95 meter lång och dess utfartsramp är 210 meter lång. 12 (32)

13 4.5 Korsningar och anslutningar Anslutning till och från E18 sker med separerade in- och utfartsramper. I södergående riktning sker anslutning till och från befintligt kollektivkörfält. I norrgående riktning sker anslutning från trafikplats Danderyds kyrkas norra påfartskörfält. Utfart från hållplats sker mot kollektivtrafikkörfält i norrgående riktning, vilket anläggs innan hållplatsens genomförande. 4.6 Kollektivtrafik Dimensionerade trafikflöden för bussar baseras på underlag från Storstockholms lokaltrafik AB. Busstrafikens utveckling på E18 är något osäker. Förväntad trafikering är bland annat beroende av pågående planering och utbyggnad av Roslagsbanan. Antalet passerande bussar på E18 är i dagsläget cirka 100 per riktning under maxtimman. I SL:s huvudscenario förväntas antalet bussar som passerar arbetsplaneområdet år 2030 vara ungefär detsamma som i nuläget. Fördelningen mellan stombusslinjer, direktbussar och övriga linjer förväntas dock förändras. Andelen direktbussar förväntas minska medan den regionala och lokala busstrafiken förväntas öka. I pågående planering förväntas samtliga busslinjer exklusive direktbussar angöra hållplatserna. Dimensionerat antal bussar vilka förväntas angöra hållplatserna är 550 bussar ÅDT. 4.7 Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafikresenärer angör hållplatserna via nya gångvägar. Till hållplatsen väster om E18 medges gångväganslutning från Gymnasievägen samt från Enebybergsvägen. För hållplatsen öster om E18 medges en anslutning för gående från Gymnasievägen. Gångvägarna ligger utanför arbetsplanens vägområde och detaljplaneläggs av Danderyds kommun. Hållplatsernas lokalisering har i huvudsak utgått från oskyddade trafikanters behov och syftar till att skapa god tillgänglighet till och från hållplatserna för trafikanter med målpunkter i området. Vald lokalisering ska skapa goda förutsättningar för hög trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som ska ta sig till och från hållplatserna. Gångvägar avgränsas med räcke mot in- och utfartsramper på delsträcka. 4.8 Broar och andra byggnadsverk Befintlig bro över Gymnasievägen påverkas ej direkt av vägförslaget. Vägräcke i anslutning till brons västra sida anpassas mot hållplatsens infart. 4.9 Geologi och Geoteknik De geologiska förutsättningarna inom området varierar från kuperade fastmarksområden med morän och berg eller ytnära berg till låglänta områden med lösa jordlager som lera. Vägförslaget ger inte upphov till särskilda förstärkningsåtgärder. De övre naturliga jordlagren i området där hållplatsen väster om E18 planeras utgörs enligt jordartskartan huvudsakligen av postglacial sand och lera. I norra delen finns ytnära berg. I vägslänten väster om E18 består fyllningsmaterialet i vägbanken av grusig, siltig sand på ca 0,5-1 m djup. I området där hållplatsen öster om E18 planeras utgörs de övre naturliga jordlagren huvudsakligen av postglacial sand eller sandig morän. I hela området kan ytliga block noteras. Berget ligger delvis ytligt och går ställvis i dagen. 13 (32)

14 I vägslänten öster om E18 består fyllningsmaterialet i vägbanken på ca 0,5-1 m djup främst av grus som i den södra delen är sandigt. Markprover på vägdikesmassor genomförs i samband med framtagande av bygghandling Hydrologi och Hydroteknik Avvattning sker genom öppna diken och slänter. Ramperna anläggs enkelsidigt skevade så att vägdagvattnet leds mot E18s befintliga vägkant. I det högre belägna området där berget ligger ytligt finns inget permanent mark-/grundvatten i jorden. Permanent grundvatten kan förekomma i lågpunkter och där jordmäktigheten är större. Grundvattennivån har uppmätts vid enstaka tillfällen nära markytan ca 130 m norr om Gymnasievägen och på ca 3 m djup ca 300 m söder om Gymnasievägen. För ledningssamordning se kapitel Övriga väganordningar Beläggning Den nya allmänna vägen kommer att beläggas med bitumenbundet slitlager (asfalt) Belysning Befintlig belysning på motorväg E18 behålls. Den består av dubbelarmade stolpar i mittremsan försedda med en armatur på respektive arm. Det finns en befintlig belysningscentral på västra sidan av E18 i närheten av Gymnasievägen och denna central kommer att mata nya belysningsgrupper. Den nya belysningsanläggningen kommer att kopplas in i det befintliga elsystemet. För att komma med ny belysningskabel till den östra bussrampen måste ny kanalisation förläggas under E18. Tomrör läggs in i Gymnasievägen alternativt klamras i tak eller vägg i viadukten. Nya bussramper förses med enkelsidig belysning med 8 meters stolpar på vägens yttersidor. Stolpar skall vara eftergivliga och uppfångande med höjda krav för korrosionsskydd. Armatur Iridium eller likvärdig med planglas. Generellt används högtrycknatrium som ljuskälla. Det är viktigt att uppnå en bra ljusjämnhet på ramperna (40 %) samt använda så låg effekt som möjligt. Placering av stolpar närmast busskurer planeras så att en bra ljusmiljö uppnås för såväl bussresenärer som bussförare. Belysning av hållplatsytor samordnas med kommun för god trygghet. Ett avtal med Danderyds kommun krävs för ny kanalisation i mark under viadukten och även för den alternativa förläggningen i tak/på vägg om kommunen är väghållare för viadukten. I samband med utförande av nya bussramper skall nya anslutande gångvägar byggas. Gångvägarna byggs dock på kommunal mark och ny belysningsanläggning för dessa ingår ej i denna handling Räcken Befintligt vägräcke längs E18s östra sida ersätts med nytt vägräcke mellan primärvägen och busshållplatsen. Avgränsande räcke uppförs mellan anläggning och nya gångvägar. Räcken längs gångvägar utformas genomsiktliga och bör vara gestaltningsmässigt mer bearbetat med ett formspråk, ytbehandling och färg som passar in med möblering och utrustning vid busshållsplatserna. 14 (32)

15 På E18:s västra sida ersätts befintligt räcke över bron med Gymnasievägen delvis med nytt räcke. Räcke uppförs avgränsande mellan busshållplats och ny gångväg på delsträcka Skyltar och signaler Vägmärken kommer att utföras enligt VGU med standard för motorväg Vägmarkering Vägmarkeringsstandard är H(0,30)VB. Vägrenar 0,5m kommer att markeras på in- och utfarter till busshållplatserna Andra åtgärder och anordningar Enskilda anslutnings- och parallellvägar Inte aktuellt Jord- och luftledningar Inom området finns både mark- och luftledningar vilka påverkar projektet enligt nedan. Se vidare PM i flik 05 och ritningar i flik 10. El Befintliga markledningar (77 Kv.) för vilka Vattenfall är ledningsägare ligger söder om norrgående ramp och under planerade gångväg, vilka behöver läggas om. Befintliga luftkablar och tillhörande fundamenten utgår under år 2012 i annat uppdrag. Befintliga elledningar, som E-on är ledningsägare för, korsar norrgående ramp och behöver läggas om. VA Befintliga distributionsledningar dagvatten (D300 BTG), spill (S225 BTG), vatten (V100gjutjärn) för vilka Danderyds kommun är ledningsägare samt tillhörande servisanslutningar under södergående ramp, behöver läggas om. Befintliga vattenledningar V600 stål och V400 stål, för vilka Norrvatten är ledningsägare och som försörjer Täby kommun, kolliderar med norrgående ramp. Övriga kablar Ny eldragning krävs till planerade väderskydd. Ny matning av el krävs till belysning av ramper. Belysning för tillkommande gångvägar planeras av Danderyds kommuns belysningsenhet Kompensationsåtgärder Inte aktuellt. 15 (32)

16 5 Väghållningsansvar för allmänna vägar 5.1 Förändring av väghållningsområde Väghållare för E18, in- och utfartsramper samt busshållplatser med tillhörande sidoområde är Trafikverket. Väghållare för anslutande gångvägar är Danderyds kommun. 5.2 Förändring av allmän väg Inte aktuellt. 16 (32)

17 6 Konsekvenser av vägförslaget 6.1 Trafiktekniska konsekvenser Trafikmängder Andelen trafik på E18 förväntas inte öka till följd av vägförslaget. Med hänsyn till en ökande kollektivtrafikandel för trafik till och från området förväntas trafikmängderna kunna minska marginellt. Mätbar förändring kommer främst att kunna registreras på det kommunala vägnätet Framkomlighet Ett tekniskt PM har tagits fram under arbetsplanens upprättande inom vilket en mycket övergripande analys genomfördes med det ännu inte färdigutvecklade Calmar. Programvaran Calmar är en makroskopisk flödesmodell som estimerar kapacitet, hastigheter, belastningsgrader, kölängder etc. Kapacitetsmässigt medför föreslagen utformning ingen större påverkan på övrig trafik. Då vävning till och från busshållplatsernas in- och utfartsramper sker från kollektivkörfält påverkas framkomligheten varken positivt eller negativt av betydelse för övrig trafik. För det södergående hållplatsläge förväntas bussars hastighet i vävning med kollektivkörfältet under maxtimmen bli cirka 60 km/timmen, vilket ska ställas mot högsta tillåtna hastighet om kilometer i timmen på genomgående länk. Detta medför att hastigheten är acceptabel under maxtimmen. Vid lågtrafik blir dock hastighetsskillnaderna större. Kollektivtrafikens hastighet om 60 km/timmen ställs mot primärvägens hastighet om km/timmen. Då vävning sker mot kollektivtrafikkörfält kan ytterligare cirka 130 meter av kollkörfältet utnyttjas för acceleration före interaktion med korsande trafik, vilket medför att busstrafiken förväntas uppnå en hastighet över 70 km/timmen. Lägre hastighet för korsande fordon vid avfartsramp samt att kollektivkörfältet kan utnyttjas för busstrafikens acceleration minskar påverkan på övrig fordonstrafik. Förhållandet vid korsande trafik mellan genomgående busstrafik och avfärdande fordon motsvarar dagens utformning. En översiktlig analys har även genomförts av norrgående hållplats. För detta alternativ kan konstateras att längden på befintlig påfartsramp från trafikplats Danderyds kyrka behöver behållas. Påfartskörfältet kan övergå till kollektivkörfält men retardation av bussar på påfartsrampen bör undvikas då övrig fordonstrafik accelererar. Utrymme för att medge nödvändig retardation har därmed säkerställts inom hållplatsens infart. En ökad andel kollektivtrafikresenärer medför en generellt positiv påverkan på framkomligheten för övrig trafik på E Trafiksäkerhet Oskyddade trafikanter hänvisas till att passera E18 planskilt. Förbindelserna över E18 för gångoch cykeltrafikanter som ska korsa motorvägen är utifrån befintliga målpunkter förhållandevis goda med flera planskilda korsningar. Hållplatserna medför bättre tillgänglighet till kollektivtrafik för elever på Danderyds gymnasium och andra besökare i området. Det södergående hållplatsläget medför förhållandevis högre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter än förstudiens alternativa läge norr om Gymnasievägen, då lokaliseringen av hållplatsläget medför gena gångförbindelser till upptagningsområdet. Därmed motverkas risk för spring över E18. Läget är även av trygghetsskäl mer positivt för väntande trafikanter. 17 (32)

18 Hållplatsernas lokalisering medför goda förutsättningar för att möjliggöra en trygg miljö för väntande trafikanter med överblick från angränsande verksamheter och möjlighet till ett gent gångvägnät framförallt från Danderyds gymnasium. Busshållplatser i anslutning till E18 innebär risker för dem som vistas på hållplatserna. Skolungdomar som rör sig till och från hållplatserna kan snubbla ut i vägen eller välja att springa över motorvägen för att hinna med en buss eller få en genare väg är exempel på händelser som skulle kunna inträffa. En genomtänkt utformning av säkerhetsåtgärder medför att en acceptabel säkerhet kan uppnås i anslutning till hållplatserna. Vid infart och utfart till busshållplatserna behöver bussar aldrig växla till genomgående körfält för övrig fordonstrafik. Då bussar färdas i eget körfält bedöms inte övrig genomgående fordonstrafik på E18 påveras av bussars beteende inom kollektivkörfältet. Retardation och acceleration kan ske inom kollektivkörfältet utan negativ trafiksäkerhetspåverkan. För det södergående hållplatsläget sker retardation inom kollektivkörfält och busshållplatsens infart vilket med hänsyn till befintlig och planerat trafikupplägg inte nämnvärt förväntas påverka de direktbussar vilka inte avser stanna vid hållplatsen. Med hänsyn till att kollektivkörfältet endast i begränsad utsträckning nyttjas av genomgående busstrafik förväntas vävning kunna ske mellan kollektivkörfält och hållplatsens ramper utan direkt påverkan på genomgående kollektivtrafik. Accelerationen i kollektivkörfältet innebär att bussarna kan komma upp till referenshastigheten 70 km/timme där bussarna korsar den avsvängande trafiken till avfartsrampen vid trafikplats Danderyds kyrka. Korsande fordon från E18 mot avfartsrampen färdas normalt med lägre hastighet än högsta tillåtna vilket medför låga risker för eventuella upphinnandeolyckor. Vägförslagets utformning medför ingen förändring av befintligt förhållande mellan kollektivtrafik och korsande trafik mot trafikplatsens avfartsramp. Avstånd mellan hållplatsens påfartsramp och trafikplatsens avfartsramp överstiger krav enligt VGU. För norrgående hållplats medges retardation från 90 km/timmen till 0 samt acceleration från 0 till 70 km/timmen inom ramperna. Bussars hastighet påverkar inte övrig fordonstrafik vid tillfart till hållplatsen. Vid frånfart mot E18 övergår hållplatsens utfartsramp i kollektivkörfält. Hållplatsens lokalisering och utformning förväntas därmed inte medföra ökade trafiksäkerhetsrisker. I norrgående riktning är den mest påtagliga trafiksäkerhetsrisken kollektivtrafikkörfältets upphörande i samband med korsande med påfartstrafik från trafikplats Danderyds kyrka. Denna risk uppkommer oberoende av hållplatsens lokalisering. Föreslagen utformning med kollektivtrafikkörfält är dock beprövad på statliga vägar i Stockholmsområdet. Trafikanterna är därmed normalt medvetna och vana vid situationen Trafikantupplevelser och trafikservice En väl anpassad detaljutformning av vägförslaget kommer att bidra positivt till upplevelsen av motorvägen samt den funktion som busshållplatserna medger. Tillgängligheten till målpunkterna förbättras för de kollektivtrafikanter som i dagsläget åker till Mörby centrum eller Danderyds sjukhus för att sedan byta till lokalbussar. Efter föreslagen ombyggnad kommer vägrummet att breddas. Med en genomtänkt gestaltning kan de positiva aspekterna av förslaget förstärkas ytterligare. Plattformarnas utformning anpassas för god tillgänglighetsstandard. Anslutande gångvägar tillgänglighetsanpassas för högst fem procents lutning. Hållplatsernas lokalisering invid E18 medför att väntande trafikanter utsätts för höga bullernivåer och partiklar. Med en väl anpassad utformning av väderskydd kan dessa negativa aspekter minska. 18 (32)

19 Den lokala barriäreffekt E18 medför i området bedöms inte påverkas av utbyggnadsalternativet då E18 inte ska korsas i plan av gång- och cykeltrafikanter och de planskilda korsningarna kvarstår på samma sätt som tidigare. 6.2 Miljökonsekvenser Miljöbalkens allmänna hänsynsregler syftar dels till att förebygga negativa effekter av verksamheter och åtgärder och dels att öka miljöhänsynen. De allmänna hänsynsreglerna finns i andra kapitlet i miljöbalken. Syftet med hänsynsreglerna är dels att förebygga negativa effekter av verksamheter och åtgärder och dels att öka miljöhänsynen. De allmänna hänsynsreglerna är: 1. Bevisbörderegeln 2. Kunskapskravet 3. Försiktighetsprincipen 4. Lokaliseringsprincipen 5. Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 6. Produktvalsprincipen 7. Skälighetsregeln 8. Skadeansvaret Miljökonsekvensbedömningen av vägförslaget innehåller information om rådande miljöförhållanden, förväntad miljöpåverkan och ger förslag på åtgärder för att minska och motverka negativ påverkan av utbyggnaden. Miljökonsekvensbeskrivningens föreslagna skyddsåtgärder har inarbetats i arbetsplanen och medverkar till följandet av de allmänna hänsynsreglerna. Miljökonsekvensbeskrivningen bidrar till att projektet i alla skeden tar hänsyn till miljön och att detta redovisas på ett transparent sätt. Utbyggnad av busshållplatserna bedöms inte påverka huruvida miljökvalitetsnormerna (MKN) överskrids på platsen. Däremot medför busshållplatserna att trafikanter kommer att vistas i nära anslutning till vägen där MKN för partiklar överskrids och MKN för kväveoxid ligger på gränsen till överskridande. Utbyggnadsalternativet bedöms inte kunna påverka möjligheten att uppnå MKN för ytvatten Buller En bullerberäkning har genomförts över eventuell tillkommande bullerpåverkan till följd av hållplatsernas utbyggnad. Bullermiljön vid ett djursjukhus samt närliggande kontorsbebyggelse i anslutning till det norrgående hållplatsläget har studerats. Motorvägsbusshållplatserna bedöms inte påverka den befintliga bullernivån då dess bullernivåer (50-55 dba) ligger mer än 15 dba lägre än befintliga nivåer. Särskilda bullerreducerande åtgärder bedöms därmed inte motiverade av detta projekt. Väderskydd vid hållplatserna ska dock utformas för att i möjligaste mån skärma av från buller Vibrationer Hållplatslägena medför att bussar kommer att trafikera närmare befintlig bebyggelse. Tung trafik alstrar vibrationer i högre utsträckning än lättare fordon. Inga byggnader är lokaliserade närmare än 10 meter från busshållplatserna eller dess ramper. För detaljer, se planritning 100T0201 och 100T0202. Inga vibrationsstörningar bedöms uppkomma till följd av utbyggnaden. 19 (32)

20 6.2.3 Luftföroreningar Trafikverket avser inte göra några åtgärder för luftkvalitet, då projektet i sig avser att öka tillgängligheten till kollektivt resande. Dock kan SL minska resenärens exponering för partiklar invid motorvägen till exempel genom att utforma väderskydd så att ventilation främjas och att partiklar inte fångas upp i kuren. Vid utformning av väderskydd kan även resenärens exponering för buller beaktas Barriäreffekter Den lokala barriäreffekt E18 medför i området bedöms inte påverkas av vägförslaget då E18 inte ska korsas i plan av gång- och cykeltrafikanter och de planskilda korsningarna kvarstår på samma sätt som tidigare. E18s barriäreffekter för djurlivet bedöms inte påverkas av hållplatsernas utbyggnad Natur- och kulturmiljö Anläggandet av den norrgående hållplatsen innebär ett landskapsingrepp med nedtagning av vegetation och anläggande av långa sträckor med på- och avfartsvägar för bussar och gångvägar. Det kommer också att krävas relativt betydande schakt och viss bergsprängning för att anlägga hållplatserna. Avseende det norra hållplatsläget bedöms konsekvensen för landskapsbild, fauna och naturmiljö som liten då platsen i dagsläget är störd och ytan som berörs av liten omfattning. Idag är landskapet starkt påverkat av motorvägen och högspänningsledningar. Anläggandet av busshållplatserna, gångvägar och ramper innebär att impedimentytor (mark som blivit över vid exploatering) får en tydligare användning, vilket kan upplevas som positivt. Detta gäller särskilt ytan under högspänningsledningen. En möjlighet för att kompensera det negativa intrånget är att schaktslänter och området i öster återplanteras. För den södergående hållplatsen är ingreppet i landskapet mindre. Busshållplatsen med ramper och gångvägar kommer innebära en ökad detaljering av landskapsrummet. Med detta menas att området som idag är relativt tomt och huvudsakligen består av ett gräsbevuxet dike kommer fyllas med fler element såsom gångvägar, skyltar och övrig utrustning sammanlänkande till busshållplatsen. Ingreppet i landskapet är begränsat och utbyggnadsalternativet bedöms inte medföra negativa konsekvenser för landskapsbild, fauna eller naturmiljö. Naturvärden som finns i Rinkebyskogen och Ekebyskogen berörs inte. Vägförslaget bedöms inte påverka arters spridningsmöjligheter i området Rekreation och Friluftsliv Lokalt inom området utgör E18 en barriär. Utöver gymnasiekolan och idrottsplatsen på östra sidan utgör Rinkebyskogen på den västra sidan och handels och industriområden på vardera sidan om E18 viktiga målpunkter. Rinkebyskogen är Danderyds största grönområde och genomkorsas av stigar och motionsspår. Tillgängligheten till målpunkterna förbättras för de kollektivtrafikanter från Vaxholms kommun och andra norrorts kommuner som i dagsläget åker till Mörby centrum eller Danderyds sjukhus för att sedan byta till lokalbussar. Även säkerheten ökar med väl anpassad lokalisering. Ingen särkskild åtgärd krävs Landskap och gestaltning Busshållsplatserna ska på delsträckor som angränsar till körbana utrustas med räcken som skyddar trafikanter från att hamna ute i vägbanan. 20 (32)

21 Hållplatsernas lokalisering medför goda förutsättningar för att möjliggöra en trygg miljö för väntande trafikanter. Av trygghetsskäl ska belysning uppföras på anslutande gång och cykelvägar och vid hållplatsernas plattformar Övergripande principer God arkitektur ska känneteckna de vägar, broar och övriga anläggningar som Trafikverket bygger och förvaltar. Målsättningen med gestaltningen är att nya av- och påfartsramper och hållplatsområdet ska samspela med omgivningen både i formspråk och i val av vegetation. Den bör också främja goda siktlinjer för en trafiksäker miljö. Ur bussresenärernas perspektiv är det önskvärt att landskapsrummets skala hålls nere och att skötsel genomförs så att omgivningen känns omhändertagen. Möblering och utrustning vid busshållsplatserna bör vara gestaltningsmässigt mer bearbetat och bör inte vara alltför trafikteknisk i sin karaktär. Vägens linjeföring i plan och profil Ramperna är långsträckta element som följer E18:s linjeföring. För resenärer på motorvägen är det dock ett avbrott och något som avviker från vägmiljön i övrigt. Avgränsningen mellan ramp och motorvägen kommer att få stort visuellt utrymme för såväl trafikanter som resenärer. För god tillgänglighet ska gångvägarna anpassas i lutning. Sidoområdets utformning Slänter täckas med avbanade massor för en naturlig återhämtning eller en mer kontrollerad återplantering med brynväxter. För den biologiska mångfalden är det fördelaktigt med många blommande arter och växter som finns naturligt i området. Det är dock viktigt att behålla vissa siktstråk och öppenhet av trygghetsskäl. Föreslagna schakter anpassas till befintlig terräng men i vissa fall kan en brantare slänt vara önskvärd då det innebär att mer vegetation kan sparas. För att minska storskaligheten kan buskar planteras gruppvis mellan rampen till den norrgående hållplatsen och motorvägen. Grupperna måste utformas på ett sådant sätt att gräsklippning av resterande ytor kan utföras rationellt. Eventuellt kan det i grupperna finnas enstaka större buskar. Området mellan rampen till den södergående hållplatsen och motorvägen är smalt och kan vara svårskött som gräsyta, därför föreslås en yta av t.ex. sten. Figur 4 Illustrerad sektion över den norrgående hållplatsen. 21 (32)

22 Utrustning Utrustning runt busshållplatser ska anordnas i enlighet med SL riktlinjer RiStation-09, Riktlinjer för utformningen av SL-trafikens fasta kundmiljöer. För utformning av själva busshållplatsen ska riktlinjerna i RiBuss-08 efterlevas. För att möjliggöra en trygg miljö för väntande trafikanter avgränsas gångbanor med räcke mot in- och utfartsramper på delsträcka. Räcken utformas genomsiktliga och bör vara gestaltningsmässigt mer bearbetat. Räcken, väderskydd och skyltningsstolpar bör ha ett enhetligt formspråk, ytbehandling och färg. Väderskydd Utgångspunkten är att väderskydd ska vara väl tilltaget och alla väntande även under rusningstid ska ha möjlighet att befinna sig under tak. En bedömning har gjorts att den största resenärsströmmen är i norrgående riktigning under eftermiddagarna och att behovet därför är större för ett rymlig väderskydd på den norrgående hållplatsen. Av trygghetsskäl är det önskvärt om väderskyddet är transparant samt uppförs med belysning. Rådighet över väderskyddens utformning erhålles inte genom arbetsplanen. Huvudman för dessa är Storstockholms Lokaltrafik AB (SL). Belysning Se kapitel Mark- och vattenföroreningar Utbyggnadsalternativet innebär ett mindre tillskott av hårdgjorda ytor. Dagvatten från större delen av området avleds idag huvudsakligen via brunnar, ledningar och vägdiken till kommunalt dagvattensystem. I utbyggnadsalternativet planeras dagvattenhantering ske i samma riktning som idag. Nya ramper har skevning mot vägdiken intill E18. Diken leds mot dagvattenbrunnar/ledningar med utlopp till befintliga diken söderut och österut. Genom avvattning av dagvatten över vägens slänter sker fördröjning och flödesutjämning. Rening nås genom att huvuddelen av föroreningar fastläggs i de ytliga jordlagren och i växtligheten. Trummor dimensioneras för periodvis ökande mängder dagvatten till följd av pågående klimatförändring. Utbyggnadsalternativet bedöms inte påverka möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormen för vatten i recipienten Edsviken. Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten berörs ej av detta projekt. Avseende eventuella föroreningar i befintliga vägdikesmassor, har ingen provtagning gjorts i arbetsplaneskedet. Detta bör ske innan utbyggnaden påbörjas Hushållning med naturresurser Bortschaktat material ska i möjligaste mån återanvändas för exempelvis släntutfyllnad. 6.3 Påverkan under byggtiden Huvudsaklig påverkan under byggskedet bedöms bli bullerstörningar och vibrationer i samband med sprängning samt störningar från transporter i form av buller och dammbildning. Under byggtiden bör arbeten utföras så att dammspridning undviks, vilket t.ex. kan ske genom att schaktmassor och arbetsvägar hålls fuktiga. Etableringsytor ska väljas så att människors hälsa och miljön påverkas så lite som möjligt. Viss risk finns för utsläpp till mark och vatten från 22 (32)

23 arbetsfordon och avfallshantering. Skyddsåtgärder för att säkerställa att detta inte sker är viktiga i byggskedet Skyddsåtgärder under byggnadstiden Under byggtiden kan negativ påverkan ske i form av buller- och vibrationsstörningar från tunga transporter och arbetsmaskiner samt arbetsmoment som t.ex. schaktning. Vid bedömning av buller under byggtiden används Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggplatser, NFS 2004:15. Störande buller ska minimeras genom att lämpliga arbetsmetoder och arbetstider väljs samt att störande transporter minimeras. Speciell information ska ges inför särskilt störande arbetsmoment. Intilliggande byggnader bedöms dock inte påverkas nämnvärt av vibrationer. Inför schaktning av massor ska provtagning av dessa göras för att identifiera eventuella markföroreningar. Detta underlag ligger till grund för hur massorna sedan ska hanteras. Massor som är möjliga att återanvända ur både teknisk och miljömässig hänsyn ska så göras för att hushålla med naturresurser. Under byggtiden bör arbeten utföras så att dammspridning undviks, vilket t.ex. kan ske genom att schaktmassor och arbetsvägar hålls fuktiga. Etableringsytor ska väljas så att människors hälsa och miljön påverkas så lite som möjligt. För att undvika risker i byggskedet måste rutiner upprättas för miljösäkring av projektet. Vid framtagande av bygghandling upprättas även dokumentet miljökrav för entreprenadens genomförande där bl.a. krav från Vägverkets publikation 2006:105 Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster förs in samt krav från tillsynsmyndigheter. Närboende, markägare och brukare ska informeras i god tid om vilka områden som kommer att användas för etablering och byggtrafikvägar samt hur trafiken beräknas påverkas. 23 (32)

24 7 Markåtkomst 7.1 Fastställelseprövning Denna arbetsplan kommer att ställas ut och genomgå fastställelseprövning. Under utställelsetiden kan berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett utlåtande som upprättas när utställelsetiden är slut. De inkomna synpunkterna kan föranleda att Väghållningsmyndigheten reviderar arbetsplanen. De sakägare som berörs av revideringen kommer då att kontaktas och får ta del av ändringen. Är revideringen omfattande kan ny utställelse behöva göras. Arbetsplanen och utlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över arbetsplanen. Därefter begärs fastställelse av arbetsplanen. De som har lämnat synpunkter på arbetsplanen under utställelsetiden ges möjlighet att ta del av de handlingar som tillkommit. Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa arbetsplanen, om den kan godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. När beslut att fastställa arbetsplanen tas kommer beslutet att kungöras. Beslutet kan överklagas till regeringen. Arbetsplanen vinner laga kraft om ingen överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande. Hur arbetsplanen ska ställas ut och fastställas regleras i väglagen och vägkungörelsen Fastställelsebeslutets omfattning Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas i arbetsplanens beskrivning och på plan- och profilritningarna samt de villkor som tas upp i beslutet Rättsverkningar av fastställelsebeslutet Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de villkor som anges i beslutet. Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. Om behov av tillfällig nyttjanderätt redovisats i arbetsplanen anges Väghållaren och erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) till mark eller utrymme i samband med byggandet av vägen för t.ex. tillfälliga upplagsplatser. För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 7.2 Vägområde för allmän väg Vägområdet för allmän väg omfattar förutom själva vägen utrymme för vägdiken, omgrävning av befintliga diken, slänter, busshållplatsernas plattformar etc. Nytt vägområde för allmän väg i arbetsplanen omfattar förutom själva vägen utrymme för de väganordningar som redovisas kapitel 4. Gräns för vägområde ligger 0,5 meter från släntkrön/släntfot. Den befintliga vägområdesgränsen är tolkad. 24 (32)

25 På planritningarna har det vägområde som erfordras för vägen markerats med punktstreckad linje. Se flik 10. Tillkommande vägområde för allmän väg enligt denna arbetsplan omfattar cirka 4387 kvm Vägområde inom detaljplan Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser uppkommer ingen vägrätt. Kommunen tillhandahåller den mark eller det utrymme som behövs för vägen Vägområde för allmän väg med vägrätt Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg med stöd av en upprättad, och när det behövs fastställd, arbetsplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt Inte aktuellt. 7.3 Område med tillfällig nyttjanderätt Tillfällig nyttjanderätt avser områden som väghållaren disponerar under byggtiden. Dessa ytor kan användas till exempelvis bodar och upplag. Område för tillfällig nyttjanderätt omfattar enligt denna arbetsplan cirka 3812 kvm. 7.4 Område för enskild väg Inte aktuellt. 25 (32)

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie ARBETSPLAN Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie Ombyggnad av trafikplats Flädie Lomma kommun, Skåne län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015 04 27 GRANSKNINGSHANDLING Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Plan- och miljöbeskrivning,

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Beskrivning Arbetsplan

Beskrivning Arbetsplan Beskrivning Arbetsplan Väg 1029 Rot - Z-länsgräns Delen Jöllen-Dyverdalen Älvdalens kommun, Dalarnas län 2010-04-30 Objekt: 83358410 Uppdragsnr: 10124118 1 (25) L:\5580\2009\10124118\3_Dokument\37_Beskrivningar\Beskrivning

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan Stenungsunds kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-02-19 Objekt nr: 130986 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer

Gång- och cykelväg Eskilstuna- Sundbyholm

Gång- och cykelväg Eskilstuna- Sundbyholm SMRÅDSHNDLING Gång- och cykelväg Eskilstuna- Sundbyholm Eskilstuna kommun, Södermanlands län Vägplan- och miljöbeskrivning, 2015-02-02 Projektnummer: 133586 TMLL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0 Trafikverket

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka PM Avvattning och övriga ledningar VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Objektnummer: 107294 Dokumenttitel: PM Avvattning

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för ny bussdepå vid Tomteboda samt tillägg till detaljplan för kv. Posten (P98/0826),

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand Väg 168 Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand KUNGÄLVS KOMMUN Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning Godkännandehandling 2009-08-26 Beställare Kungälvs kommun Projektledare: Johan Pihlgren Mark och

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 01-03-13 GRANSKNINGSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUNDS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN Beställare: Östersunds kommun Beställarens projektledare: Maria Boberg

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling 2010-02-02. Objektnummer 83358400

FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling 2010-02-02. Objektnummer 83358400 FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun Förslagshandling 2010-02-02 Objektnummer 83358400 Hur kan jag/vi delta i projektet? Om du har frågor som rör de planerade åtgärderna på väg 315

Läs mer

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling maj 2014 UPPLYSNING Miljökonsekvensbeskrivningen är huvudsakligen

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Del av Valbo-ön 11:1, m.fl. Valbo Köpstad

Del av Valbo-ön 11:1, m.fl. Valbo Köpstad PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-21 rev. 2012-04-10 Samrådshandling Dnr: 11BMN26 Handläggare: Sten Hammar Del av Valbo-ön 11:1, m.fl. Valbo Köpstad Detaljplan för handel, Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer