Samrådsunderlag. Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag. Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari 2015"

Transkript

1 Samrådsunderlag Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari

2 Projektorganisation Fortum Distribution AB Stockholm Projektledare Delprojektledare, tillstånd Steffan Gill Eva Piehl WSP Sverige AB Uppdragsledare Handläggare Jonas Rune Emma Rådahl

3 Innehåll 1 Inledning Bakgrund och syfte Ansökans omfattning Motiv till ändringen Presentation av ledningsägare Lagrum Samråd och information Beskrivning av området och verksamheten Lokalisering av kabeldragning Kabeltyp Förläggning kabel Alternativ Alternativa lokaliseringar Nollalternativ Miljömål Miljökvalitetsnormer och hänsynsregler Miljökvalitetsnormer Hänsynsregler Förutsedd påverkan Boendemiljö Naturmiljö Marin kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Naturresurser Infrastruktur och trafik Utsläpp till luft Utsläpp till mark och vatten Buller och vibrationer Önskemål om synpunkter

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Fortum Distribution AB (nedan benämnt Fortum), och Svenska kraftnät (Svk), har inom projektet Stockholms Ström koncession för ledningssträckan Danderyd-Järva/Ålkistan, där Fortum har koncession för Danderyd-Ålkistan (KL21) och Svk har koncession på sträckan Danderyd-Järva (RL18). Ledningsdragningen, som består av mark- och sjökabel samt kabel i ny och befintlig tunnel, har delvis påbörjats men är ej klar. Fortum har i dagsläget koncession för två kabelförband och Svk för tre stycken. Miljödom (målnummer M ) finns för sjökabel för Fortum. Miljödom (målnummer M , Svenska Kraftnät) finns även för bortledning av grundvatten mm för tunnelförlagd starkströmsledning under Mörby (Mörbytunneln). Denna dom kommer dock inte att påverkas av aktuell ansökan. Energimarknadsinspektionen har i beslut den 1 april 2011 även beviljat Fortum nätkoncession för linje för rätt att bygga och använda befintlig 220 kv ledning i ny sträckning mellan ställverket i Danderyd, Danderyds kommun och terminalplatsen i Ålkistan, Solna stad. Koncessionen gäller till den 1 april För att bättre kunna hantera de ökade effektflöden som uppstår vid ett eller flera olika felfall i 220kV-nätet runt Stockholm har ett beslut tagits om att lägga till ett ytterligare kabelförband för sträckan Danderyd - Ålkistan. Detta innebär att ny koncession och ny miljödom måste sökas för det extra kabelförbandet. WSP har fått i uppdrag att ta fram ett samrådsunderlag inför en ny koncessionsansökan och tillståndsansökan för vattenverksamhet. 1.2 Ansökans omfattning Tilläggsansökan omfattar att ett ytterligare kabelförband läggs längs hela sträckan, dvs. såväl i sjö-, tunnel- som markdelen av sträckningen. Totalt innebär detta att 3 st kabelförband istället för 2 st ska läggas av Fortum, vilket medför att det totala antalet kabelförband tillsammans med de för vilka Svk ansvarar uppgår till 6 st istället för 5 st på sträckan Danderyd till avgreningen i Bergshamratunneln Sjökabel Det befintliga tillståndet för sjökabel (Miljödom M , ) medger: Mark- och miljödomstolen lämnar Fortum Distribution AB tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och bibehålla en 220 kv starkströmsledning bestående av två kabelförband mellan Mörbyviken i Edsviken till södra stranden i Stocksundet i Solna. I tidigare inlämnad ansökan har för sjökabelförbanden angivits att: Från strandkanten ut till ca 3 meters vattendjup kommer sjökabeln att förläggas i ett schakt, ca 1 meter djupt och vid ytan ca 7 meter brett sjökabeldike. Vid tillägg av ett kabelförband kommer detta att ändras till att sjökabeldikets bredd i strandkant ut till ca 3 meters vattendjup blir 8 m istället för tidigare tillståndsgivna 7 m. 4

5 5 Den maximala bredden på kabelförbanden ute i vattnet kommer i och med ändringen att öka från 40 m till 50 m Markkabel De 5 st trefasförbanden som i dagsläget är nedlagda ligger i ett kabeldike som schaktats till ett djup av ca 1,5 m, se Figur 1. Den maximala bredden på kabeldiket är ca 4,5 meter. Skyddsfyllningen runt ledningarna i diket består av finare sand. I kabeldiket är även kontroll/optokablar (i skyddsrör) samt jordlinor förlagda. Figur 1 Tvärsnitt befintligt markkabeldike. Vid tillägg av ett ytterligare kabelförband grävs ett nytt schakt med c:a 1 m bottenbredd med ett avstånd från befintliga kablar på 2 m från Fortums befintliga ledningar upp (i Figur 1 benämnda DN-ÅL) upp. Befintliga 5 kabelförband ska inte friläggas. För skiss av tänkt utformning se Figur 2. Figur 2 Skiss nytt markkabeldike. Mått i mm. Fortums kablar mellan Danderyd och Ålkistan är de benämnda KL21 i figuren och Svenska Kraftnäts kablar mellan Danderyd och Järva har beteckningen RL18.

6 Tunnel Mellan terminalplatsen vid Stocksundet och ställverket i Järva respektive terminalplatsen i Ålkistan kommer Solna stads befintliga bergtunnelsystem (för Fortums del innebär detta Bergshamratunneln) för kraftledningar att utnyttjas för ledningsdragningen. Detta ingår i koncessionen. Ledningarna är lagda i Mörbytunneln. Denna utläggning av ledningar blev klar vid årsskiftet Kabelförbanden är inte utlagda i övriga tunnlar ännu. Det tillkommande kabelförbandet kommer att läggas när koncession för det erhållits. 1.3 Motiv till ändringen Syftet med ett tredje förband för linje KL21 (Sträcka Danderyd-Ålkistan) är att bättre kunna hantera de ökade effektflöden som uppstår vid ett eller flera olika felfall i 220kV-nätet runt Stockholm utan att de ursprungliga två förbanden blir överbelastade. KL21 utgör en ytterst vital del av strömförsörjningen av Stockholm och en överbelastning riskerar att leda till strömavbrott alternativt förebyggande lastbortkoppling i centrala Stockholm. 1.4 Presentation av ledningsägare Fortum Distribution AB är en del av Fortumkoncernen och ansvarar för elförsörjningen till kunder i Sverige. Fortum Distribution AB äger, driver och utvecklar lokala och regionala elnät i hela spänningsområdet från 0,4 kv till 400 kv med en sammanlagd längd om km, vilket motsvarar två varv runt jorden. 2 Lagrum Verksamheten kräver nätkoncession för linje. Då verksamheten till del innebär arbete i vatten krävs även ett tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken. För ett tillägg till det i dagsläget givna tillståndet ska ett samråd hållas med de som berörs av ändringen, detta för att informera om verksamheten och dess effekter samt ge de som berörs möjlighet att påverka. Inkomna synpunkter kommer att användas i det fortsatta arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning och en ansökan om tillägg till tillståndet för verksamheten. 2.1 Samråd och information I MKB-processen och senare också i tillståndsprocessen ges de som är berörda av den planerade verksamheten möjlighet att påverka densamma genom ett samrådsförfarande. Detta innebär att verksamhetsutövaren ska samråda med länsstyrelsen (som även är tillsynsmyndighet), Danderyds kommun, Solna stad, och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden som ska vidtas. Före samrådet ska verksamhetsutövaren lämna ett samrådsunderlag med uppgifter om lokalisering, omfattning och utformning samt den miljöpåverkan som kan förutses.

7 7 Samrådsförfarandet är en process som kan utgöras av ett eller flera möten och/eller kommunikation på annat sätt, t.ex. skriftligt samråd där information om projektet ges skriftligt och de berörda ges möjlighet till att inkomma med synpunkter. Samrådsskedet ska följa 6 kap. 4-6 i miljöbalken. Samrådet ska avse verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöpåverkan samt innehållet och utformningen av det MKB-dokument som därefter upprättas. Efter avslutad samrådsprocess tar Länsstyrelsen beslut om den bedömer att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Om beslutet blir att verksamheten eller åtgärden ska antas medföra betydande miljöpåverkan ska sökanden även samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Detta dokument utgör samrådsunderlaget inför kommande koncessionsansökan och miljödom. Då verksamheten vid tidigare ansökan om tillstånd ansågs medföra betydande miljöpåverkan (BMP) kommer det vid denna samrådsomgång redan från början att samrådas med en bredare krets. Ansökan om tillägg för tillståndet innebär även att ärendet åter kommer gå ut på remiss till Energimarknadsinspektionen. Denna tilläggsansökan kommer även att skickas till mark- och miljödomstolen för miljödom.

8 3 Beskrivning av området och verksamheten 3.1 Lokalisering av kabeldragning Det tillkommande kabelförbandet kommer att förläggas som markkabel från Danderyds ställverk till Berga backe, därifrån i tunnel (Mörbytunneln) fram till ett skogsparti på Kevinge golfbana, därifrån som markkabel fram till Mörbyviken, därifrån som sjökabel fram till stranden vid Bergshamra, därifrån som markkabel fram till terminalplats Stocksundet och sedan i tunnel från terminalplats Stocksundet till Ålkistan. 8 Figur 3 Sträcka för kabeldragning, bestående av delsträckor med markkabel, tunnel, respektive sjökabel.

9 3.2 Kabeltyp Sjökabel Det tillkommande sjökabelförbandet kommer vara av samma typ som de två redan tillståndsgivna förbanden; dvs antingen av typ en- eller trefaskabel med en principkonstruktion enligt Figur 4. Kabelns ledare består av aluminium eller koppar som är axiellt tätad mot vatteninträngning. Isolationen är av plast (polyeten PEX ). Runt isolationen läggs en mantel av bly som en jordad skärm och ett skydd mot vatteninträngning. Kabeln förses ytterst med en mekaniskt skyddande armering av metalltrådar som täcks av ett yttre garnlager. Samtliga material i sjökabeln kan återvinnas i framtiden. 9 Figur kv sjökabel Mark- och tunnelkabel Det tillkommande mark- och tunnelkabelförbandet kommer vara av samma typ som de redan tillståndsgivna förbanden. Mark- och tunnelkablar är av typen enfaskabel med en principkonstruktion enligt Figur 5. Kabelns ledare består av aluminium eller koppar som är axiellt tätad mot vatten-inträngning. Isolationen är av plast (polyeten PEX ). Runt isolationen läggs ett lager koppartrådar som en jordad skärm. Kabeln förses ytterst med en mekaniskt skyddande plastmantel av polyeten (PE) för markkablarna och polyvinylklorid (PVC) för tunnelkablarna. Samtliga material i mark- och tunnelkablarna kan återvinnas i framtiden.

10 10 Figur 5 Mark- och tunnelkabel. 3.3 Förläggning kabel Sjökabel Mark- och sjökablarna kommer att skarvas i en skarvgrop på lämpligt avstånd från strandkanten (Idag är en grop placerad ca 20 m upp på land på Stocksundsidan och en grop ca 100 m upp på land på Kevingesidan). Sjökablarnas armering kommer i skarvgropen att mekaniskt fästas mot ett betongfundament, jordankare eller motsvarande, för att kunna ta upp en dragpåkänning om ett mindre ankare fastnar i ledningarna. Sjökablarna tillverkas i en hel längd i fabrik, lastas och förläggs därefter från en båt/pråm som har möjlighet att ta sig in till förläggningsplatserna. På ett vattendjup överstigande 3 m så kommer en- eller trefaskablar att förläggas direkt på sjöbotten utan nerspolning. Vid användande av enfaskablar så kommer dessa att buntas ihop till trefasförband. Förläggning direkt på sjöbotten beräknas kunna utföras inom studerat vattenområde då inget fiske med större redskap förekommer och sjöfarten inte bedöms utgöra en påtaglig risk. Respektive kabelförband planeras att förläggas med ett inbördes avstånd som motsvaras av vattendjupet. Det vill säga är vattendjupet 4 m är avståndet mellan förbanden 4 m, är vattendjupet 5 m är avståndet mellan förbanden 5 m. Detta förhållande gäller allmänt upp till ett vattendjup på ca 10 m, därefter är avståndet mellan förbanden konstant. Vid den aktuella förläggningen av 6 trefasförband så fås följaktligen en korridor som är ca 50 m bred vid ett vattendjup överstigande 10 m. Det är en ökning av maxbredden med ca 10 m jämfört med befintligt tillstånd. Vid förläggning genom trånga passager, på platser med ogynnsam bottenprofil kan avståndet mellan trefasförbanden behöva minskas. Vid förläggning i vatten med tättliggande grundområden så kan förläggningen av sjökabelförbanden behöva ske på olika sidor om dessa. Sjökablarnas läge kommer att utmärks genom skyltning och införas på sjökort varvid ankringsförbud över dessa kommer att gälla. Tillstånd för ankringsförbud kommer därmed att behöva sökas hos länsstyrelsen. Från strandkanten och ut till ca 3 m vattendjup kommer sjökablarna att förläggas i ett schaktat, cirka en meter djupt och ca 8 m brett, sjökabeldike. Detta skiljer sig mot befintligt tillstånd, där bredden på diket är 7 m.

11 11 Nergrävningen utförs för att mekaniskt skydda ledningarna från isens påverkan och mindre ankrande båtar samt ge ett personskydd i strandzonen. Efter förläggning av kabelförbanden kommer återställning av sjökabeldiket och strandzonen till största del att ske med ursprungligt material för att minimera den synliga påverkan av arbetet Markkabel De tillståndsgivna kabelförbanden har i markdelen redan förlagts. Vid tillägg av ett ytterligare kabelförband grävs ett nytt schakt med ca 1 m bottenbredd med ett avstånd från Fortums befintliga kablar på 2 m upp. Som för befintliga kabelförband kommer skyddsfyllningen runt ledningarna i diket att bestå av finare sand. Varningsband kommer att placeras i återfyllnaden. Arbetet med kabeldiket genomförs normalt med konventionell utrustning för schaktning och sprängning. Arbetet kommer att utföras successivt så att sträckan med öppet kabeldike minimeras. Befintliga 5 kabelförband ska inte friläggas. För en skiss av tänkt utseende för markkabelförbanden efter nedlägg av det tillagda förbandet, se Figur Tunnel Installationen av kablarna i tunnlarna utförs genom att en ståndare monteras var fjärde meter på vilka konsoler monteras. På dessa konsoler kommer kabelförbanden att monteras i triangelformation med klämmor. På den nedre konsolen placeras två kabelförband med en kabeldiameters mellanrum och på den övre konsolen placeras det tredje förbandet. För ett exempel på hur det kommer att se ut, se Figur 6. Figur 6 Kabelförband i tunnel.

12 4 Alternativ 4.1 Alternativa lokaliseringar Mot bakgrund av tekniska krav och aspekter, stationslägen och övriga förutsättningar togs fyra olika förslag till alternativa sträckningar fram i förstudien inför det tillstånd som finns för Fortums och Svks kablar. De olika alternativen redovisas på översiktskarta i figur 7 nedan. Alla fyra alternativ har gemensam sträckning i mark från station Danderyd till Berga backe samt från landanslutningen vid Stocksundet till vattentornet i Bergshamra. Samtliga alternativ innebär även förläggning i befintliga bergtunnlar Bergshamratunneln och Frösundatunneln I förstudien utredda sträckningsförslag Alternativ 1. Från Berga backe går ledningarna i ny bergtunnel (ca 1160 meter) i sydvästlig riktning under E18 och Klingsta till östra änden av Ekbacksvägen. Ledningarna går därefter som markkabel i Kevinge golfbanas västra kant till Edsviken. Vid Klingsta strand övergår ledningarna till sjökabel (ca 1900 meter) som leds åt sydost mot Stocksundet. Alternativ 2. Alternativ 2 är det alternativ som har valts som utbyggnadsförslag och som tillstånd finns för. Alternativ 3. Från Berga backe går ledningarna i ny bergtunnel (ca 1250 meter) under E18 i riktning mot Mörbyvikens östra strand. Tunneln mynnar i sluttningen mot Mörbyviken. Ledningarna dras som markkabel en kort bit ned till Edsviken där ledningarna övergår till sjökabel. Ledningarna leds i Edsviken (ca 1260 meter) söderut mot Stocksundet. Alternativ 4. Från Berga backe går ledningarna som markkabel söderut på den östra kanten av E18:s vägområde till Mörby trafikplats. Nordöst om Fribergsskolan leds ledningarna ned i en ny bergtunnel (ca 610 meter) som går under E18 i riktning mot Mörbyvikens östra strandkant. Tunneln mynnar i sluttningen mot Mörbyviken. Ledningarna dras som markkabel en kort bit ned till Edsviken där ledningarna övergår till sjökabel. Ledningarna leds i Edsviken (ca 1260 meter) söderut mot Stocksundet Motiv till valt sträckningsalternativ Alternativen 1, 3 och 4 valdes bort som utbyggnadsförslag inför MKB för befintligt tillstånd. Alternativ 1 och 3 uppvisade de högsta totalkostnaderna till följd av lång ledningssträcka av sjökabel i kombination med lång sträckning i en ny tunnel. Alternativ 4 var det mest kostnadseffektiva alternativet och förordades i förstudien. I samråden framkom dock att alternativ 4 innebar stora ingrepp i Danderyds kommuns centrala delar och att ledningssträckningen hade varit tvungen att dras på ett sådant sätt att den inte inskränker på vägområdet vid E18, vilket tekniskt inte var möjligt, varför alternativ 4 avfördes från fortsatt studie. Alternativ 2 valdes således, då det ansågs bäst ur miljö- och kostnadssynpunkt av de genomförbara alternativen. 12

13 13 Figur 7 Översiktkarta för sträckningen Ställverk Danderyd Ställverk Järva respektive terminalplats Ålkistan. Alternativa sträckningar redovisas för sträckan Berga Backe till Stocksundet. För lokalisering av ytterligare ett förband för samma sträcka görs nu ingen annan bedömning än den tidigare redovisade utredningen angående vald sträcka. 4.2 Nollalternativ En MKB ska innehålla en redovisning av konsekvenserna av att den planerade verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, ett s.k. nollalternativ. Syftet med redovisningen av ett nollalternativ är att kunna bedöma vilken påverkan den planerade verksamheten bidrar till vid en jämförelse med om verksamheten inte kommer till stånd. Syftet med ett tredje förband för linje KL21 (Danderyd-Ålkistan) är att bättre kunna hantera de ökade effektflöden som uppstår vid ett eller flera olika felfall i 220kV-nätet runt Stockholm utan att de ursprungliga två förbanden blir överbelastade. KL21 är en ytterst vital del av strömförsörjningen av Stockholm och en överbelastning riskerar att leda till strömavbrott alternativt förebyggande lastbortkoppling i centrala Stockholm.

14 Nollalternativet; att nedläggningen av det tredje förbandet inte blir av, skulle därmed riskera att resultera i denna situation Miljömål Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt. 15 av målen ska vara uppfyllda till år Ett av målen, Begränsad klimatpåverkan, ska vara uppfyllt senast För respektive miljökvalitetsmål har tidsatta delmål formulerats. Av de 16 målen anses 6 st mål vara relevanta för den aktuella verksamheten; God bebyggd miljö Säker strålmiljö Ett rikt växt- och djurliv Levande sjöar och vattendrag Hav i balans Giftfri miljö Dessa mål är vägledande vid fysisk planering och projektering. 6 Miljökvalitetsnormer och hänsynsregler 6.1 Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer, MKN, är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken Avsikten med dem är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att genomföra EG-direktiv. Enligt 5 kapitlet i miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Normvärden finns för timmar, dygn och år. En miljökvalitetsnorm anses vara överträdd om minst ett av dessa normvärden överskrids. Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska säkerställas att tillståndet inte medverkar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. Det finns idag miljökvalitetsnormer för: - Olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) - Olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) - Omgivningsbuller (SFS 2004:675) - Havsförvaltning (HVMFS 2012:18) De MKN som bedöms vara relevanta i detta fall är miljökvalitetsnormer för vattenförekomst, föroreningar i utomhusluften, och miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller. MKN för föroreningar i utomhusluften ska innehållas genom kontroll och åtgärder under anläggningstiden. Vad gäller MKN för omgivningsbuller finns angivet att normen ska se till att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Verksamheten ska uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

15 Den aktuella vattenförekomsten för sjökabelsträckningen är Edsviken (SE ). Edsvikens MKN för Ekologisk status är God Ekologisk Status 2015 och MKN för kemisk ytvattenstatus är God Kemisk ytvattensstatus Edsvikens aktuella status är Dålig Ekologisk Status och Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 6.2 Hänsynsregler Den som bedriver en verksamhet är skyldig att visa att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas. Verksamhetsutövarens uppfyllande av hänsynsreglerna kommer att redovisas i ansökan Förutsedd påverkan 7.1 Boendemiljö Vid tidigare tillståndsansökan bedömdes att boendemiljön inte påverkas nämnvärt av den del av sjökabelsträckan som läggs direkt på sjöbotten (vattendjup > 3 m). Detta kvarstår även för den nu yrkade ändringen från två till tre kabelförband då små skillnader sker som följd och inte bedöms påverka de boende i närheten. För markkabelsträckningen kommer ett nytt schakt parallellt med det tidigare att grävas för att kunna förlägga det tillkommande kabelförbandet. Detta kommer att medföra störningar från maskiner under anläggningsskedet, dock finns få bostäder i närheten utan närområdet består huvudsakligen av öppna ytor. Närmaste bostäder ligger ca 20 meter bort (norr om golfbanehus), ca 30 m bort (vid Kevinge strand) respektive ca 40 m bort (vid Berga backe). Magnetfältens påverkan kommer att belysas och redovisas i kommande MKB. Ett avstånd från kablarna där påverkan är utan risk för boende enligt gängse normer kommer att beräknas utifrån en magnetfältsutredning. Den boendemiljö som berörs av tunneln är belägen runt schaktet och påslaget vid Berga backe samt i Kevinge. Det finns även nybyggda hus norr om befintliga hus vid golfbanan som berörs. Boendemiljön längs tunnelsträckan kan också bli berörd om energibrunnar i området påverkas. Ingen skillnad i påverkan anses tillkomma vid tillägg av ett kabelförband i tunnlar då energibrunnarna endast påverkas av tunnelbygget och grundvattenbortledning men inte av kabelförläggningen i sig. Att installera ett extra kabelförband genom tunnlarna anses inte ge ökad påverkan på boendemiljön. 7.2 Naturmiljö Sjökabelförbanden kommer att läggas ned på botten och i samband med detta kan en liten uppgrumling ske (i samma storleksordning som när länsar med bottengående geotextilskärmar läggs ut). Arbetet med att lägga ut det tillkommande kabelförbandet mellan strandzonerna kommer att pågå under totalt sett ca 2 månaders tid, varav ca 2-3 veckor utgör kabelutläggning, ca 1-2 veckor schakt i vatten på strandsidorna och ca 3 veckor skarvning av markkabel på vardera sidan. De förband som är tillståndsgivna i dagsläget planeras att läggas ut tidigare än det tredje förband som nu ansöks om. Den helt övervägande delen av det material som eventuellt grumlas upp förväntas återsedimentera innan det hinner transporteras någon nämnvärd sträcka. Uppgrumlingen bedöms inte bli av sådan omfattning att särskilda skyddsåtgärder för att förhindra spridning av

16 16 föroreningarna behöver vidtas, och någon nämnvärd konsekvens för naturmiljön som följd av anläggningsarbeten bedöms heller inte uppkomma. Vid anläggningsskedet och under eventuellt underhåll och reparation vid driftskedet kan grävning och återfyllning av kabeldiken innebära mindre förändringar av vattenvegetation och bottenfauna. Återhämtning kan förväntas inom några få år. Före schaktning sker i strandzonen och tre meter ut i vattnet kommer sanering av botten att ske på Kevingesidan. Slamsugning kommer att ske av de översta 5-10 cm på en yta av ca 280 m 2. Detta kommer dock att ske bakom länsar och geotextilskärmar enligt miljödom då inga grumlande arbeten får ske mellan perioden 1 april 31 augusti. Någon betydande konsekvens för naturmiljön bedöms därför inte uppkomma vid anläggning eller normal drift. För markkabelförbanden har de tillståndsgivna kabelförbanden redan nedlagts i marken. För nedläggning av det ytterligare förbandet kommer en ny grävning att äga rum. Detta schakt kommer dock att bli mindre än det tidigare och kommer därmed att medföra en mindre fysisk påverkan på marken och naturmiljön än den som skett för de första förbanden. Påverkan på naturmiljön bedöms öka något vid utläggning av ett extra kabelförband i vatten jämfört med befintligt tillstånd dådet tredje förbandet ej kommer förläggas samtidigt som de två redan tillståndsgivna. Påverkan blir av samma art vid de två nedläggningstillfällena och är relaterad till grumling. För markkabeln kommer en ytterligare påverkan på naturmiljön att ske liknande den som ägde rum vid den första nedläggningen. Dock är miljön längs kabelsträckningen redan påverkad, så inga helt orörda områden kommer att tas i anspråk. Påverkan på naturmiljön bedöms inte öka vid utläggning av ett extra kabelförband i tunnelsträckningen. Den planerade verksamheten berör inte några av Skogsstyrelsen utpekade områden men löper genom kanten på det sydvästra hörnet av naturreservatet och sumpskogsområdet vid Ekebysjön i Danderyd. Dispens för passage genom naturreservatet vid Ekebysjön kommer att sökas i samband med koncessionsansökan.

17 Marin kulturmiljö I samband med en bottenundersökning har den aktuella sträckningen genom vattnet undersökts genom side scan sonaranalys. Sonarmaterialet har analyserats av Statens maritima museer (2007). Syftet var att undersöka eventuell förekomst av kulturhistoriskt intressanta objekt i närheten av planerad ledningssträckning. Fyra närliggande objekt identifierades och klassificerades som varandes klass 3 objekt, d.v.s. enstaka mindre oidentifierade objekt, se Figur 8. Inget av objekten klassades som en tydlig fartygslämning (klass 1). Figur 8 Karta med bevarandevärden i det vattenområde i vilket ledningarna ska dras. På rekommendation av Statens maritima museer bör ledningarna i möjligaste mån undvika de påträffade objekten. En dykundersökning av två av objekten; objekt 21 och 32, genomfördes av Svensk Sjöentreprenad AB, för att identifiera och beskriva objektens art. Objekten i fråga visade sig vid undersökningen vara: - Objekt 21: Ett stenblock ca 1,5 m högt. - Objekt 32: Sjunken stock med stor gren i närheten. I närheten av objektet påträffades även en 75 mm grov PE-ledning. Objekten är därmed ej av marinarkeologiskt intresse. Då skillnaden i bredd av kabelförbanden ute i vattenområdet blir ca 10 meter (ca 50 m bredd mot tidigare tillståndsgivet 40 m) bör detta ej heller leda till någon ökad påverkan på den marina kulturmiljön. 7.4 Rekreation och friluftsliv Muddringsarbeten och sjökabelförläggningen kommer temporärt att utgöra ett hinder för båttrafiken till och från Edsviken. Det kommer också medföra en viss grumling av vattnet. Som skyddsåtgärd ska arbetena utföras under höst och vinter och schaktningsarbetena kommer att utföras inom länsar som förhindrar att grumlingen sprids. Detta medför att konsekvenserna för friluftslivet bedöms bli små under anläggningsskedet.

18 Det ankringsförbud som kommer att gälla över de fritt liggande kablarna kommer att innebära en viss inskränkning för båttrafiken längs med ledningarnas sträckning under driftskedet. Konsekvenserna bedöms ändå bli ringa då första delen av sträckan redan är avlyst med Kevinge golfklubbs länsar (driving range) och övrig sträckning utgörs av vatten som normalt sett är olämpliga för ankring på grund av trafikeringen i sundet. De förband som är tillståndsgivna i dagsläget planeras att läggas ut tidigare än det tredje förband som nu ansöks om. Den totala påverkanstiden kommer att påverkas enligt vad som ovan beskrivs under avsnitt 7.2. Markkabeln går genom områden med gång- och cykelvägar, golfbana, strövområde med pulkabacke och Kungliga Nationalstadsparken. Framkomligheten på gång- och cykelvägar kommer att begränsas under anläggningsskedet. För arbeten vid golfbanan och vid pulkabacken kommer golfsäsongen respektive snöperioden att i möjligaste mån undvikas för anläggningsarbete. För nationalstadsparken finns tillstånd (Beslutsnr SBNd/2012:913) att ta ned 2 tallar. Eventuellt kommer ytterligare träd att behöva fällas för tilläggstillståndet, vilket kommer att utredas inför MKB. Detta kommer i sådana fall att ansökas om separat tillstånd för. Med detta i beaktande kommer konsekvenserna av anläggningsarbetet för ett extra kabelförband att bli små. Under driftskedet kan framkomligheten endast temporärt påverkas i samband med eventuella underhålls- och/eller reparationsarbeten och konsekvenserna bedöms därför bli ringa. För tunnelsträckningen anses ingen påverkan på rekreation och friluftsliv ske. 7.5 Naturresurser Ledningsdragningen eller driften av ledningarna bedöms inte påverka vattenresursen nämnvärt. Vattnet används inte idag för vare sig yrkestrafik eller yrkesfiske. För markkabeln kommer naturresurser i form av natursand att användas för skyddsfyllning runt kablarna i kabelschakten. Det finns för närvarande inget bra ersättningsalternativ till användandet av natursand som skyddsfyllning vid kabelförläggning men försök pågår med att blanda ut sanden med stenmjöl som bland annat fås som biprodukt vid framställning av makadam. Tillägget av ett kabelförband bedöms däremot inte medföra någon påverkan på hushållningen med naturresurser i driftskedet. För tunnelsträckningen anses ingen påverkan på naturresurser ske. 7.6 Infrastruktur och trafik Sjökabelledningarna planeras att förläggas mitt i farleden och kommer därmed inte att påverka farledsmarkeringarna. För att förhindra att förankrade fartyg eller fiskeredskap fastnar i ledningarna på de sträckor de inte grävs ner kommer ledningarnas landfästen att utmärkas genom skyltning och dess sträckning kommer att införas på sjökort. Ankringsförbud kommer att gälla ovanför ledningarna och utökningen av detta tillstånd kommer att sökas hos länsstyrelsen. För markkabeln kommer anläggningsarbetena att påverka framkomligheten för trafiken. Trafiken vid arbetsområdet påverkas genom en ökad trafikmängd på grund av transporter av schaktmassor och material samt reducerade körbanor på de ställen där det finns begränsade upplagsytor vid sidan av vägen samt där ledningssträckningen ska korsa vägbanan, vilket enbart sker vid ett lågtrafikerat område. Entreprenörens upplagsytor utmed ledningssträckan kan också påverka framkomligheten något. I driftskedet påverkas trafiken enbart vid eventuella underhålls- och/eller reparationsarbeten. I övrigt bedöms ingen påverkan ske under driftskedet. Konsekvenserna bedöms därför bli ringa. 18

19 Påverkan på infrastuktur och trafik bedöms inte öka vid utläggning av ett extra kabelförband i tunnel jämfört med utläggning av de nu tillståndsgivna förbanden då samma tillvägagångssätt används. Inga konsekvenser på infrastruktur och trafik uppstår under driftskedet. 7.7 Utsläpp till luft Under anläggningsskedet kommer vissa utsläpp till luft att förekomma från arbetsmaskiner och arbetsfordon. För sjö- och markkabeln kommer det totala utsläppet till luft öka något vid nedläggning av det extra kabelförbandet då de två tillståndgivna förbanden redan lagts ned vid tidpunkten för utläggningen av det extra förbandet. I driftskedet kan det vid eventuella underhålls- och/eller reparationsarbeten komma mycket små och tillfälliga utsläpp av avgaser från arbetsmaskiner och arbetsfordon. Detta bedöms ej påverkas av utläggning av ett extra kabelförband och konsekvenserna bedöms därför som fortsatt ringa. Risk för utsläpp under driftskedet vid en eventuell kabelbrand föreligger också. Påverkan bedöms dock enbart medföra en mycket liten ökning vid utläggning av ett extra kabelförband jämfört med utläggning av de nu tillståndsgivna förbanden. Inga konsekvenser på infrastruktur och trafik uppstår under driftskedet. 7.8 Utsläpp till mark och vatten Under anläggningsskedet finns alltid en liten risk att det sker utsläpp till mark och vatten från arbetsmaskiner och arbetsfordon. Under normalt arbetsförfarande i an-läggningsskedet ska mark och vatten inte påverkas negativt av olika utsläpp. Vid ett maskinhaveri, oljespill eller vid annan olycka kan dock en viss påverkan ske. Risk för utsläpp under drift föreligger enbart i samband med eventuella underhålls- och/eller reparationsarbeten. Påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser är de samma som vid anläggningen. De beskrivna riskerna bedöms oförändrade vid en ändring av antal kabelförband i vattnet. För förläggning i marken ökar risken något relativt dagens situation då ytterligare markarbeten behövs göras, detta då de två tidigare markkabelförbanden redan lagts ut. 7.9 Buller och vibrationer Buller- och vibrationsstörningar är begränsade till anläggningsskedet. Riksdagen har fastställt förslag till riktvärden för buller från vägtrafik (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. För bostäder utomhus och inomhus bör den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 55 dba respektive 30 dba. Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). För bostäder utomhus och inomhus bör den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 60 dba respektive 45 dba under dagtid på vardagar. Konsekvenserna avseende buller- och vibrationspåverkan på närboende bedöms sammantaget bli tillfälliga och små och ske under dagtid. De bedöms ej öka som följd av utläggning av det ytterligare kabelförbandet i vatten. För markkabeln kommer en extra nedgrävning ske då de två tillståndsgivna förbanden redan lagts ut. Dock sker detta inte i en direkt närhet av bostäder. När sjökabeln ligger på plats, d.v.s. under driftskedet, kommer inga buller- och vibrationsstörningar att ske. För tunnelsträckningen gäller att det i huvudsak kommer att genereras av arbeten då tunnelns/schaktens mynningar utförs i den norra tunneländen och till följd av de transporter som 19

20 är nödvändiga till och från platsen. Avståndet till närmaste bebyggelse vid Berga backe är ca 40 m från arbetsschakt. Tunneln är nu färdigsprängd och bullermätningar har utförts. Under driftskedet bedöms det endast uppkomma buller eller vibrationer från fläktar som är i kontinuerlig drift. Fläktarna kommer att placeras nere på tunnelnivå vilket minskar dess ljudnivå. Konsekvensen blir därmed ringa. Samtlig påverkan bedöms dock inte öka vid utläggning av ett extra kabelförband jämfört med utläggning av de nu tillståndsgivna förbanden då samma tillvägagångssätt används Önskemål om synpunkter I och med detta samråd och som en del i den fortsatta samrådsprocessen önskas synpunkter på den planerade verksamheten. De inkomna synpunkterna kommer att tas omhand i det fortsatta arbetet med att upprätta såväl en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som en ansökan om tillstånd för verksamheten. Synpunkter tas emot senast den på följande adress: WSP Environmental Jonas Rune Arenavägen Stockholm-Globen Eller per e-post till MKB och samrådsunderlag för befintligt tillstånd kan även erhållas från ovanstående kontaktadress.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan. Stockholm 23 april 2015

Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan. Stockholm 23 april 2015 Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan Stockholm 23 april 2015 1 Projektorganisation Fortum Distribution AB 115 77 Stockholm Projektledare

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Lokalnät Kiruna kommun Norrbottens län Underlag för samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2015-06-09 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Ansökan om ändring av tillstånd samt anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken

Ansökan om ändring av tillstånd samt anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken 1162.5.0005 UTKAST TILL ANSÖKAN OCH ANMÄLAN Ansökan om ändring av tillstånd samt anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken SÖKANDE Stockholms Hamn Aktiebolag, 556008-0164, Box 27314, 102 54 Stockholm

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03 Samrådsunderlag Ny 130 kv kraftledning vid Ugglarp. Förstärkning av regionnätet till Ängelholm och Grevie inom Ängelholm och Klippans kommuner (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Läs mer

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Koncessioner och kommunikation 2011-06-21 PROTOKOLL FORSMARK-STACKBO Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Närvarande från Svenska Kraftnät Anna Meder, projektledare Jenny Stern, ansvarig tillståndsärenden Mikael

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna NACKA TINGSRÄTT DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna Aktbilaga 462 Mål nr M 3346-11 Sid 1 (7) RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, tekniska rådet Staffan Ljung samt de särskilda ledamöterna

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2 anneberg SkanstuLL MAJ 2015 Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar anläggande och drift av tunnelanläggningen City Link etapp 2 och utgör underlag till ansökan

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen Markupplåtelse

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Ny 400 kv-ledning Örby-Snösätra

Ny 400 kv-ledning Örby-Snösätra Ny 400 kv-ledning Örby-Snösätra Samrådsunderlag för flera Olika utredningskorridorer Underlag för samråd enligt 6 kap MB för ny 400 kv-ledning Örby-Snösätra, del av etapp 3, City Link. Ledningen berör

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

NY ELFÖRBINDELSE MELLAN SVERIGE OCH LITAUEN - NORDBALT

NY ELFÖRBINDELSE MELLAN SVERIGE OCH LITAUEN - NORDBALT NY ELFÖRBINDELSE MELLAN SVERIGE OCH LITAUEN - NORDBALT MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DECEMBER 2010 Nordbalt är en planerad likströmsförbindelse mellan Sverige och Klaipeda i Litauen. När förbindelsen till

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Protokoll Övsjö 2012-10-31

Protokoll Övsjö 2012-10-31 Protokoll Övsjö 2012-10-31 Fört vid samrådsmöte med markägare för linjedragning Storflohöjden-Krångede. Närvarolista se bilaga. Jonas Larsson Jämt Nät presenterade företaget och planerna för uppförande

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Den nya förbindelsen mellan fastlandet och Gotland syftar till att möjliggöra fortsatt utbyggnad av vindla-aften på Gotland.

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Den nya förbindelsen mellan fastlandet och Gotland syftar till att möjliggöra fortsatt utbyggnad av vindla-aften på Gotland. SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna registrator(«)ei.se 2013-10-16 2011/1200 ANSÖKAN Nätkoncession för en 300 kv likströmsförbindelse - markkabel och

Läs mer

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Gotlands Elnät AB Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Göteborg 2014-12-19 Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Datum 2015-01-02 Uppdragsnummer 1320005098 Utgåva/Status Slutversion Nicklas Eriksson Projektledare

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Underlag till behovsbedömning och avgränsning för Norsborgsdepån, Botkyrka kommun

Underlag till behovsbedömning och avgränsning för Norsborgsdepån, Botkyrka kommun 1 [7] Referens Anders Forsberg Underlag till behovsbedömning och avgränsning för Norsborgsdepån, Botkyrka kommun Bakgrund Ändringarna och tilläggen till befintliga detaljplaner syftar till att möjliggöra

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Kommunkontoret 2013-11-22. kl. 09:30. Protokollet förvaras på Kommunhuset i Vårgårda. Karl-Erik Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunkontoret 2013-11-22. kl. 09:30. Protokollet förvaras på Kommunhuset i Vårgårda. Karl-Erik Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl.14:00 16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande, deltog ej i handläggning och beslut av 62 pga jäv Bahrija Gafurovic(S), vice

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN ADVOKATBYRÅN SIGEMAN & Co Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Sökande: Affärsverket svenska kraftnät (202100-4284) Box 1200 172 42 Sundbyberg Ombud: Advokaten

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer