Samrådsunderlag. Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag. Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari 2015"

Transkript

1 Samrådsunderlag Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari

2 Projektorganisation Fortum Distribution AB Stockholm Projektledare Delprojektledare, tillstånd Steffan Gill Eva Piehl WSP Sverige AB Uppdragsledare Handläggare Jonas Rune Emma Rådahl

3 Innehåll 1 Inledning Bakgrund och syfte Ansökans omfattning Motiv till ändringen Presentation av ledningsägare Lagrum Samråd och information Beskrivning av området och verksamheten Lokalisering av kabeldragning Kabeltyp Förläggning kabel Alternativ Alternativa lokaliseringar Nollalternativ Miljömål Miljökvalitetsnormer och hänsynsregler Miljökvalitetsnormer Hänsynsregler Förutsedd påverkan Boendemiljö Naturmiljö Marin kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Naturresurser Infrastruktur och trafik Utsläpp till luft Utsläpp till mark och vatten Buller och vibrationer Önskemål om synpunkter

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Fortum Distribution AB (nedan benämnt Fortum), och Svenska kraftnät (Svk), har inom projektet Stockholms Ström koncession för ledningssträckan Danderyd-Järva/Ålkistan, där Fortum har koncession för Danderyd-Ålkistan (KL21) och Svk har koncession på sträckan Danderyd-Järva (RL18). Ledningsdragningen, som består av mark- och sjökabel samt kabel i ny och befintlig tunnel, har delvis påbörjats men är ej klar. Fortum har i dagsläget koncession för två kabelförband och Svk för tre stycken. Miljödom (målnummer M ) finns för sjökabel för Fortum. Miljödom (målnummer M , Svenska Kraftnät) finns även för bortledning av grundvatten mm för tunnelförlagd starkströmsledning under Mörby (Mörbytunneln). Denna dom kommer dock inte att påverkas av aktuell ansökan. Energimarknadsinspektionen har i beslut den 1 april 2011 även beviljat Fortum nätkoncession för linje för rätt att bygga och använda befintlig 220 kv ledning i ny sträckning mellan ställverket i Danderyd, Danderyds kommun och terminalplatsen i Ålkistan, Solna stad. Koncessionen gäller till den 1 april För att bättre kunna hantera de ökade effektflöden som uppstår vid ett eller flera olika felfall i 220kV-nätet runt Stockholm har ett beslut tagits om att lägga till ett ytterligare kabelförband för sträckan Danderyd - Ålkistan. Detta innebär att ny koncession och ny miljödom måste sökas för det extra kabelförbandet. WSP har fått i uppdrag att ta fram ett samrådsunderlag inför en ny koncessionsansökan och tillståndsansökan för vattenverksamhet. 1.2 Ansökans omfattning Tilläggsansökan omfattar att ett ytterligare kabelförband läggs längs hela sträckan, dvs. såväl i sjö-, tunnel- som markdelen av sträckningen. Totalt innebär detta att 3 st kabelförband istället för 2 st ska läggas av Fortum, vilket medför att det totala antalet kabelförband tillsammans med de för vilka Svk ansvarar uppgår till 6 st istället för 5 st på sträckan Danderyd till avgreningen i Bergshamratunneln Sjökabel Det befintliga tillståndet för sjökabel (Miljödom M , ) medger: Mark- och miljödomstolen lämnar Fortum Distribution AB tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och bibehålla en 220 kv starkströmsledning bestående av två kabelförband mellan Mörbyviken i Edsviken till södra stranden i Stocksundet i Solna. I tidigare inlämnad ansökan har för sjökabelförbanden angivits att: Från strandkanten ut till ca 3 meters vattendjup kommer sjökabeln att förläggas i ett schakt, ca 1 meter djupt och vid ytan ca 7 meter brett sjökabeldike. Vid tillägg av ett kabelförband kommer detta att ändras till att sjökabeldikets bredd i strandkant ut till ca 3 meters vattendjup blir 8 m istället för tidigare tillståndsgivna 7 m. 4

5 5 Den maximala bredden på kabelförbanden ute i vattnet kommer i och med ändringen att öka från 40 m till 50 m Markkabel De 5 st trefasförbanden som i dagsläget är nedlagda ligger i ett kabeldike som schaktats till ett djup av ca 1,5 m, se Figur 1. Den maximala bredden på kabeldiket är ca 4,5 meter. Skyddsfyllningen runt ledningarna i diket består av finare sand. I kabeldiket är även kontroll/optokablar (i skyddsrör) samt jordlinor förlagda. Figur 1 Tvärsnitt befintligt markkabeldike. Vid tillägg av ett ytterligare kabelförband grävs ett nytt schakt med c:a 1 m bottenbredd med ett avstånd från befintliga kablar på 2 m från Fortums befintliga ledningar upp (i Figur 1 benämnda DN-ÅL) upp. Befintliga 5 kabelförband ska inte friläggas. För skiss av tänkt utformning se Figur 2. Figur 2 Skiss nytt markkabeldike. Mått i mm. Fortums kablar mellan Danderyd och Ålkistan är de benämnda KL21 i figuren och Svenska Kraftnäts kablar mellan Danderyd och Järva har beteckningen RL18.

6 Tunnel Mellan terminalplatsen vid Stocksundet och ställverket i Järva respektive terminalplatsen i Ålkistan kommer Solna stads befintliga bergtunnelsystem (för Fortums del innebär detta Bergshamratunneln) för kraftledningar att utnyttjas för ledningsdragningen. Detta ingår i koncessionen. Ledningarna är lagda i Mörbytunneln. Denna utläggning av ledningar blev klar vid årsskiftet Kabelförbanden är inte utlagda i övriga tunnlar ännu. Det tillkommande kabelförbandet kommer att läggas när koncession för det erhållits. 1.3 Motiv till ändringen Syftet med ett tredje förband för linje KL21 (Sträcka Danderyd-Ålkistan) är att bättre kunna hantera de ökade effektflöden som uppstår vid ett eller flera olika felfall i 220kV-nätet runt Stockholm utan att de ursprungliga två förbanden blir överbelastade. KL21 utgör en ytterst vital del av strömförsörjningen av Stockholm och en överbelastning riskerar att leda till strömavbrott alternativt förebyggande lastbortkoppling i centrala Stockholm. 1.4 Presentation av ledningsägare Fortum Distribution AB är en del av Fortumkoncernen och ansvarar för elförsörjningen till kunder i Sverige. Fortum Distribution AB äger, driver och utvecklar lokala och regionala elnät i hela spänningsområdet från 0,4 kv till 400 kv med en sammanlagd längd om km, vilket motsvarar två varv runt jorden. 2 Lagrum Verksamheten kräver nätkoncession för linje. Då verksamheten till del innebär arbete i vatten krävs även ett tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken. För ett tillägg till det i dagsläget givna tillståndet ska ett samråd hållas med de som berörs av ändringen, detta för att informera om verksamheten och dess effekter samt ge de som berörs möjlighet att påverka. Inkomna synpunkter kommer att användas i det fortsatta arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning och en ansökan om tillägg till tillståndet för verksamheten. 2.1 Samråd och information I MKB-processen och senare också i tillståndsprocessen ges de som är berörda av den planerade verksamheten möjlighet att påverka densamma genom ett samrådsförfarande. Detta innebär att verksamhetsutövaren ska samråda med länsstyrelsen (som även är tillsynsmyndighet), Danderyds kommun, Solna stad, och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden som ska vidtas. Före samrådet ska verksamhetsutövaren lämna ett samrådsunderlag med uppgifter om lokalisering, omfattning och utformning samt den miljöpåverkan som kan förutses.

7 7 Samrådsförfarandet är en process som kan utgöras av ett eller flera möten och/eller kommunikation på annat sätt, t.ex. skriftligt samråd där information om projektet ges skriftligt och de berörda ges möjlighet till att inkomma med synpunkter. Samrådsskedet ska följa 6 kap. 4-6 i miljöbalken. Samrådet ska avse verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöpåverkan samt innehållet och utformningen av det MKB-dokument som därefter upprättas. Efter avslutad samrådsprocess tar Länsstyrelsen beslut om den bedömer att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Om beslutet blir att verksamheten eller åtgärden ska antas medföra betydande miljöpåverkan ska sökanden även samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Detta dokument utgör samrådsunderlaget inför kommande koncessionsansökan och miljödom. Då verksamheten vid tidigare ansökan om tillstånd ansågs medföra betydande miljöpåverkan (BMP) kommer det vid denna samrådsomgång redan från början att samrådas med en bredare krets. Ansökan om tillägg för tillståndet innebär även att ärendet åter kommer gå ut på remiss till Energimarknadsinspektionen. Denna tilläggsansökan kommer även att skickas till mark- och miljödomstolen för miljödom.

8 3 Beskrivning av området och verksamheten 3.1 Lokalisering av kabeldragning Det tillkommande kabelförbandet kommer att förläggas som markkabel från Danderyds ställverk till Berga backe, därifrån i tunnel (Mörbytunneln) fram till ett skogsparti på Kevinge golfbana, därifrån som markkabel fram till Mörbyviken, därifrån som sjökabel fram till stranden vid Bergshamra, därifrån som markkabel fram till terminalplats Stocksundet och sedan i tunnel från terminalplats Stocksundet till Ålkistan. 8 Figur 3 Sträcka för kabeldragning, bestående av delsträckor med markkabel, tunnel, respektive sjökabel.

9 3.2 Kabeltyp Sjökabel Det tillkommande sjökabelförbandet kommer vara av samma typ som de två redan tillståndsgivna förbanden; dvs antingen av typ en- eller trefaskabel med en principkonstruktion enligt Figur 4. Kabelns ledare består av aluminium eller koppar som är axiellt tätad mot vatteninträngning. Isolationen är av plast (polyeten PEX ). Runt isolationen läggs en mantel av bly som en jordad skärm och ett skydd mot vatteninträngning. Kabeln förses ytterst med en mekaniskt skyddande armering av metalltrådar som täcks av ett yttre garnlager. Samtliga material i sjökabeln kan återvinnas i framtiden. 9 Figur kv sjökabel Mark- och tunnelkabel Det tillkommande mark- och tunnelkabelförbandet kommer vara av samma typ som de redan tillståndsgivna förbanden. Mark- och tunnelkablar är av typen enfaskabel med en principkonstruktion enligt Figur 5. Kabelns ledare består av aluminium eller koppar som är axiellt tätad mot vatten-inträngning. Isolationen är av plast (polyeten PEX ). Runt isolationen läggs ett lager koppartrådar som en jordad skärm. Kabeln förses ytterst med en mekaniskt skyddande plastmantel av polyeten (PE) för markkablarna och polyvinylklorid (PVC) för tunnelkablarna. Samtliga material i mark- och tunnelkablarna kan återvinnas i framtiden.

10 10 Figur 5 Mark- och tunnelkabel. 3.3 Förläggning kabel Sjökabel Mark- och sjökablarna kommer att skarvas i en skarvgrop på lämpligt avstånd från strandkanten (Idag är en grop placerad ca 20 m upp på land på Stocksundsidan och en grop ca 100 m upp på land på Kevingesidan). Sjökablarnas armering kommer i skarvgropen att mekaniskt fästas mot ett betongfundament, jordankare eller motsvarande, för att kunna ta upp en dragpåkänning om ett mindre ankare fastnar i ledningarna. Sjökablarna tillverkas i en hel längd i fabrik, lastas och förläggs därefter från en båt/pråm som har möjlighet att ta sig in till förläggningsplatserna. På ett vattendjup överstigande 3 m så kommer en- eller trefaskablar att förläggas direkt på sjöbotten utan nerspolning. Vid användande av enfaskablar så kommer dessa att buntas ihop till trefasförband. Förläggning direkt på sjöbotten beräknas kunna utföras inom studerat vattenområde då inget fiske med större redskap förekommer och sjöfarten inte bedöms utgöra en påtaglig risk. Respektive kabelförband planeras att förläggas med ett inbördes avstånd som motsvaras av vattendjupet. Det vill säga är vattendjupet 4 m är avståndet mellan förbanden 4 m, är vattendjupet 5 m är avståndet mellan förbanden 5 m. Detta förhållande gäller allmänt upp till ett vattendjup på ca 10 m, därefter är avståndet mellan förbanden konstant. Vid den aktuella förläggningen av 6 trefasförband så fås följaktligen en korridor som är ca 50 m bred vid ett vattendjup överstigande 10 m. Det är en ökning av maxbredden med ca 10 m jämfört med befintligt tillstånd. Vid förläggning genom trånga passager, på platser med ogynnsam bottenprofil kan avståndet mellan trefasförbanden behöva minskas. Vid förläggning i vatten med tättliggande grundområden så kan förläggningen av sjökabelförbanden behöva ske på olika sidor om dessa. Sjökablarnas läge kommer att utmärks genom skyltning och införas på sjökort varvid ankringsförbud över dessa kommer att gälla. Tillstånd för ankringsförbud kommer därmed att behöva sökas hos länsstyrelsen. Från strandkanten och ut till ca 3 m vattendjup kommer sjökablarna att förläggas i ett schaktat, cirka en meter djupt och ca 8 m brett, sjökabeldike. Detta skiljer sig mot befintligt tillstånd, där bredden på diket är 7 m.

11 11 Nergrävningen utförs för att mekaniskt skydda ledningarna från isens påverkan och mindre ankrande båtar samt ge ett personskydd i strandzonen. Efter förläggning av kabelförbanden kommer återställning av sjökabeldiket och strandzonen till största del att ske med ursprungligt material för att minimera den synliga påverkan av arbetet Markkabel De tillståndsgivna kabelförbanden har i markdelen redan förlagts. Vid tillägg av ett ytterligare kabelförband grävs ett nytt schakt med ca 1 m bottenbredd med ett avstånd från Fortums befintliga kablar på 2 m upp. Som för befintliga kabelförband kommer skyddsfyllningen runt ledningarna i diket att bestå av finare sand. Varningsband kommer att placeras i återfyllnaden. Arbetet med kabeldiket genomförs normalt med konventionell utrustning för schaktning och sprängning. Arbetet kommer att utföras successivt så att sträckan med öppet kabeldike minimeras. Befintliga 5 kabelförband ska inte friläggas. För en skiss av tänkt utseende för markkabelförbanden efter nedlägg av det tillagda förbandet, se Figur Tunnel Installationen av kablarna i tunnlarna utförs genom att en ståndare monteras var fjärde meter på vilka konsoler monteras. På dessa konsoler kommer kabelförbanden att monteras i triangelformation med klämmor. På den nedre konsolen placeras två kabelförband med en kabeldiameters mellanrum och på den övre konsolen placeras det tredje förbandet. För ett exempel på hur det kommer att se ut, se Figur 6. Figur 6 Kabelförband i tunnel.

12 4 Alternativ 4.1 Alternativa lokaliseringar Mot bakgrund av tekniska krav och aspekter, stationslägen och övriga förutsättningar togs fyra olika förslag till alternativa sträckningar fram i förstudien inför det tillstånd som finns för Fortums och Svks kablar. De olika alternativen redovisas på översiktskarta i figur 7 nedan. Alla fyra alternativ har gemensam sträckning i mark från station Danderyd till Berga backe samt från landanslutningen vid Stocksundet till vattentornet i Bergshamra. Samtliga alternativ innebär även förläggning i befintliga bergtunnlar Bergshamratunneln och Frösundatunneln I förstudien utredda sträckningsförslag Alternativ 1. Från Berga backe går ledningarna i ny bergtunnel (ca 1160 meter) i sydvästlig riktning under E18 och Klingsta till östra änden av Ekbacksvägen. Ledningarna går därefter som markkabel i Kevinge golfbanas västra kant till Edsviken. Vid Klingsta strand övergår ledningarna till sjökabel (ca 1900 meter) som leds åt sydost mot Stocksundet. Alternativ 2. Alternativ 2 är det alternativ som har valts som utbyggnadsförslag och som tillstånd finns för. Alternativ 3. Från Berga backe går ledningarna i ny bergtunnel (ca 1250 meter) under E18 i riktning mot Mörbyvikens östra strand. Tunneln mynnar i sluttningen mot Mörbyviken. Ledningarna dras som markkabel en kort bit ned till Edsviken där ledningarna övergår till sjökabel. Ledningarna leds i Edsviken (ca 1260 meter) söderut mot Stocksundet. Alternativ 4. Från Berga backe går ledningarna som markkabel söderut på den östra kanten av E18:s vägområde till Mörby trafikplats. Nordöst om Fribergsskolan leds ledningarna ned i en ny bergtunnel (ca 610 meter) som går under E18 i riktning mot Mörbyvikens östra strandkant. Tunneln mynnar i sluttningen mot Mörbyviken. Ledningarna dras som markkabel en kort bit ned till Edsviken där ledningarna övergår till sjökabel. Ledningarna leds i Edsviken (ca 1260 meter) söderut mot Stocksundet Motiv till valt sträckningsalternativ Alternativen 1, 3 och 4 valdes bort som utbyggnadsförslag inför MKB för befintligt tillstånd. Alternativ 1 och 3 uppvisade de högsta totalkostnaderna till följd av lång ledningssträcka av sjökabel i kombination med lång sträckning i en ny tunnel. Alternativ 4 var det mest kostnadseffektiva alternativet och förordades i förstudien. I samråden framkom dock att alternativ 4 innebar stora ingrepp i Danderyds kommuns centrala delar och att ledningssträckningen hade varit tvungen att dras på ett sådant sätt att den inte inskränker på vägområdet vid E18, vilket tekniskt inte var möjligt, varför alternativ 4 avfördes från fortsatt studie. Alternativ 2 valdes således, då det ansågs bäst ur miljö- och kostnadssynpunkt av de genomförbara alternativen. 12

13 13 Figur 7 Översiktkarta för sträckningen Ställverk Danderyd Ställverk Järva respektive terminalplats Ålkistan. Alternativa sträckningar redovisas för sträckan Berga Backe till Stocksundet. För lokalisering av ytterligare ett förband för samma sträcka görs nu ingen annan bedömning än den tidigare redovisade utredningen angående vald sträcka. 4.2 Nollalternativ En MKB ska innehålla en redovisning av konsekvenserna av att den planerade verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, ett s.k. nollalternativ. Syftet med redovisningen av ett nollalternativ är att kunna bedöma vilken påverkan den planerade verksamheten bidrar till vid en jämförelse med om verksamheten inte kommer till stånd. Syftet med ett tredje förband för linje KL21 (Danderyd-Ålkistan) är att bättre kunna hantera de ökade effektflöden som uppstår vid ett eller flera olika felfall i 220kV-nätet runt Stockholm utan att de ursprungliga två förbanden blir överbelastade. KL21 är en ytterst vital del av strömförsörjningen av Stockholm och en överbelastning riskerar att leda till strömavbrott alternativt förebyggande lastbortkoppling i centrala Stockholm.

14 Nollalternativet; att nedläggningen av det tredje förbandet inte blir av, skulle därmed riskera att resultera i denna situation Miljömål Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt. 15 av målen ska vara uppfyllda till år Ett av målen, Begränsad klimatpåverkan, ska vara uppfyllt senast För respektive miljökvalitetsmål har tidsatta delmål formulerats. Av de 16 målen anses 6 st mål vara relevanta för den aktuella verksamheten; God bebyggd miljö Säker strålmiljö Ett rikt växt- och djurliv Levande sjöar och vattendrag Hav i balans Giftfri miljö Dessa mål är vägledande vid fysisk planering och projektering. 6 Miljökvalitetsnormer och hänsynsregler 6.1 Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer, MKN, är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken Avsikten med dem är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att genomföra EG-direktiv. Enligt 5 kapitlet i miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Normvärden finns för timmar, dygn och år. En miljökvalitetsnorm anses vara överträdd om minst ett av dessa normvärden överskrids. Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska säkerställas att tillståndet inte medverkar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. Det finns idag miljökvalitetsnormer för: - Olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) - Olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) - Omgivningsbuller (SFS 2004:675) - Havsförvaltning (HVMFS 2012:18) De MKN som bedöms vara relevanta i detta fall är miljökvalitetsnormer för vattenförekomst, föroreningar i utomhusluften, och miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller. MKN för föroreningar i utomhusluften ska innehållas genom kontroll och åtgärder under anläggningstiden. Vad gäller MKN för omgivningsbuller finns angivet att normen ska se till att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Verksamheten ska uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

15 Den aktuella vattenförekomsten för sjökabelsträckningen är Edsviken (SE ). Edsvikens MKN för Ekologisk status är God Ekologisk Status 2015 och MKN för kemisk ytvattenstatus är God Kemisk ytvattensstatus Edsvikens aktuella status är Dålig Ekologisk Status och Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 6.2 Hänsynsregler Den som bedriver en verksamhet är skyldig att visa att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas. Verksamhetsutövarens uppfyllande av hänsynsreglerna kommer att redovisas i ansökan Förutsedd påverkan 7.1 Boendemiljö Vid tidigare tillståndsansökan bedömdes att boendemiljön inte påverkas nämnvärt av den del av sjökabelsträckan som läggs direkt på sjöbotten (vattendjup > 3 m). Detta kvarstår även för den nu yrkade ändringen från två till tre kabelförband då små skillnader sker som följd och inte bedöms påverka de boende i närheten. För markkabelsträckningen kommer ett nytt schakt parallellt med det tidigare att grävas för att kunna förlägga det tillkommande kabelförbandet. Detta kommer att medföra störningar från maskiner under anläggningsskedet, dock finns få bostäder i närheten utan närområdet består huvudsakligen av öppna ytor. Närmaste bostäder ligger ca 20 meter bort (norr om golfbanehus), ca 30 m bort (vid Kevinge strand) respektive ca 40 m bort (vid Berga backe). Magnetfältens påverkan kommer att belysas och redovisas i kommande MKB. Ett avstånd från kablarna där påverkan är utan risk för boende enligt gängse normer kommer att beräknas utifrån en magnetfältsutredning. Den boendemiljö som berörs av tunneln är belägen runt schaktet och påslaget vid Berga backe samt i Kevinge. Det finns även nybyggda hus norr om befintliga hus vid golfbanan som berörs. Boendemiljön längs tunnelsträckan kan också bli berörd om energibrunnar i området påverkas. Ingen skillnad i påverkan anses tillkomma vid tillägg av ett kabelförband i tunnlar då energibrunnarna endast påverkas av tunnelbygget och grundvattenbortledning men inte av kabelförläggningen i sig. Att installera ett extra kabelförband genom tunnlarna anses inte ge ökad påverkan på boendemiljön. 7.2 Naturmiljö Sjökabelförbanden kommer att läggas ned på botten och i samband med detta kan en liten uppgrumling ske (i samma storleksordning som när länsar med bottengående geotextilskärmar läggs ut). Arbetet med att lägga ut det tillkommande kabelförbandet mellan strandzonerna kommer att pågå under totalt sett ca 2 månaders tid, varav ca 2-3 veckor utgör kabelutläggning, ca 1-2 veckor schakt i vatten på strandsidorna och ca 3 veckor skarvning av markkabel på vardera sidan. De förband som är tillståndsgivna i dagsläget planeras att läggas ut tidigare än det tredje förband som nu ansöks om. Den helt övervägande delen av det material som eventuellt grumlas upp förväntas återsedimentera innan det hinner transporteras någon nämnvärd sträcka. Uppgrumlingen bedöms inte bli av sådan omfattning att särskilda skyddsåtgärder för att förhindra spridning av

16 16 föroreningarna behöver vidtas, och någon nämnvärd konsekvens för naturmiljön som följd av anläggningsarbeten bedöms heller inte uppkomma. Vid anläggningsskedet och under eventuellt underhåll och reparation vid driftskedet kan grävning och återfyllning av kabeldiken innebära mindre förändringar av vattenvegetation och bottenfauna. Återhämtning kan förväntas inom några få år. Före schaktning sker i strandzonen och tre meter ut i vattnet kommer sanering av botten att ske på Kevingesidan. Slamsugning kommer att ske av de översta 5-10 cm på en yta av ca 280 m 2. Detta kommer dock att ske bakom länsar och geotextilskärmar enligt miljödom då inga grumlande arbeten får ske mellan perioden 1 april 31 augusti. Någon betydande konsekvens för naturmiljön bedöms därför inte uppkomma vid anläggning eller normal drift. För markkabelförbanden har de tillståndsgivna kabelförbanden redan nedlagts i marken. För nedläggning av det ytterligare förbandet kommer en ny grävning att äga rum. Detta schakt kommer dock att bli mindre än det tidigare och kommer därmed att medföra en mindre fysisk påverkan på marken och naturmiljön än den som skett för de första förbanden. Påverkan på naturmiljön bedöms öka något vid utläggning av ett extra kabelförband i vatten jämfört med befintligt tillstånd dådet tredje förbandet ej kommer förläggas samtidigt som de två redan tillståndsgivna. Påverkan blir av samma art vid de två nedläggningstillfällena och är relaterad till grumling. För markkabeln kommer en ytterligare påverkan på naturmiljön att ske liknande den som ägde rum vid den första nedläggningen. Dock är miljön längs kabelsträckningen redan påverkad, så inga helt orörda områden kommer att tas i anspråk. Påverkan på naturmiljön bedöms inte öka vid utläggning av ett extra kabelförband i tunnelsträckningen. Den planerade verksamheten berör inte några av Skogsstyrelsen utpekade områden men löper genom kanten på det sydvästra hörnet av naturreservatet och sumpskogsområdet vid Ekebysjön i Danderyd. Dispens för passage genom naturreservatet vid Ekebysjön kommer att sökas i samband med koncessionsansökan.

17 Marin kulturmiljö I samband med en bottenundersökning har den aktuella sträckningen genom vattnet undersökts genom side scan sonaranalys. Sonarmaterialet har analyserats av Statens maritima museer (2007). Syftet var att undersöka eventuell förekomst av kulturhistoriskt intressanta objekt i närheten av planerad ledningssträckning. Fyra närliggande objekt identifierades och klassificerades som varandes klass 3 objekt, d.v.s. enstaka mindre oidentifierade objekt, se Figur 8. Inget av objekten klassades som en tydlig fartygslämning (klass 1). Figur 8 Karta med bevarandevärden i det vattenområde i vilket ledningarna ska dras. På rekommendation av Statens maritima museer bör ledningarna i möjligaste mån undvika de påträffade objekten. En dykundersökning av två av objekten; objekt 21 och 32, genomfördes av Svensk Sjöentreprenad AB, för att identifiera och beskriva objektens art. Objekten i fråga visade sig vid undersökningen vara: - Objekt 21: Ett stenblock ca 1,5 m högt. - Objekt 32: Sjunken stock med stor gren i närheten. I närheten av objektet påträffades även en 75 mm grov PE-ledning. Objekten är därmed ej av marinarkeologiskt intresse. Då skillnaden i bredd av kabelförbanden ute i vattenområdet blir ca 10 meter (ca 50 m bredd mot tidigare tillståndsgivet 40 m) bör detta ej heller leda till någon ökad påverkan på den marina kulturmiljön. 7.4 Rekreation och friluftsliv Muddringsarbeten och sjökabelförläggningen kommer temporärt att utgöra ett hinder för båttrafiken till och från Edsviken. Det kommer också medföra en viss grumling av vattnet. Som skyddsåtgärd ska arbetena utföras under höst och vinter och schaktningsarbetena kommer att utföras inom länsar som förhindrar att grumlingen sprids. Detta medför att konsekvenserna för friluftslivet bedöms bli små under anläggningsskedet.

18 Det ankringsförbud som kommer att gälla över de fritt liggande kablarna kommer att innebära en viss inskränkning för båttrafiken längs med ledningarnas sträckning under driftskedet. Konsekvenserna bedöms ändå bli ringa då första delen av sträckan redan är avlyst med Kevinge golfklubbs länsar (driving range) och övrig sträckning utgörs av vatten som normalt sett är olämpliga för ankring på grund av trafikeringen i sundet. De förband som är tillståndsgivna i dagsläget planeras att läggas ut tidigare än det tredje förband som nu ansöks om. Den totala påverkanstiden kommer att påverkas enligt vad som ovan beskrivs under avsnitt 7.2. Markkabeln går genom områden med gång- och cykelvägar, golfbana, strövområde med pulkabacke och Kungliga Nationalstadsparken. Framkomligheten på gång- och cykelvägar kommer att begränsas under anläggningsskedet. För arbeten vid golfbanan och vid pulkabacken kommer golfsäsongen respektive snöperioden att i möjligaste mån undvikas för anläggningsarbete. För nationalstadsparken finns tillstånd (Beslutsnr SBNd/2012:913) att ta ned 2 tallar. Eventuellt kommer ytterligare träd att behöva fällas för tilläggstillståndet, vilket kommer att utredas inför MKB. Detta kommer i sådana fall att ansökas om separat tillstånd för. Med detta i beaktande kommer konsekvenserna av anläggningsarbetet för ett extra kabelförband att bli små. Under driftskedet kan framkomligheten endast temporärt påverkas i samband med eventuella underhålls- och/eller reparationsarbeten och konsekvenserna bedöms därför bli ringa. För tunnelsträckningen anses ingen påverkan på rekreation och friluftsliv ske. 7.5 Naturresurser Ledningsdragningen eller driften av ledningarna bedöms inte påverka vattenresursen nämnvärt. Vattnet används inte idag för vare sig yrkestrafik eller yrkesfiske. För markkabeln kommer naturresurser i form av natursand att användas för skyddsfyllning runt kablarna i kabelschakten. Det finns för närvarande inget bra ersättningsalternativ till användandet av natursand som skyddsfyllning vid kabelförläggning men försök pågår med att blanda ut sanden med stenmjöl som bland annat fås som biprodukt vid framställning av makadam. Tillägget av ett kabelförband bedöms däremot inte medföra någon påverkan på hushållningen med naturresurser i driftskedet. För tunnelsträckningen anses ingen påverkan på naturresurser ske. 7.6 Infrastruktur och trafik Sjökabelledningarna planeras att förläggas mitt i farleden och kommer därmed inte att påverka farledsmarkeringarna. För att förhindra att förankrade fartyg eller fiskeredskap fastnar i ledningarna på de sträckor de inte grävs ner kommer ledningarnas landfästen att utmärkas genom skyltning och dess sträckning kommer att införas på sjökort. Ankringsförbud kommer att gälla ovanför ledningarna och utökningen av detta tillstånd kommer att sökas hos länsstyrelsen. För markkabeln kommer anläggningsarbetena att påverka framkomligheten för trafiken. Trafiken vid arbetsområdet påverkas genom en ökad trafikmängd på grund av transporter av schaktmassor och material samt reducerade körbanor på de ställen där det finns begränsade upplagsytor vid sidan av vägen samt där ledningssträckningen ska korsa vägbanan, vilket enbart sker vid ett lågtrafikerat område. Entreprenörens upplagsytor utmed ledningssträckan kan också påverka framkomligheten något. I driftskedet påverkas trafiken enbart vid eventuella underhålls- och/eller reparationsarbeten. I övrigt bedöms ingen påverkan ske under driftskedet. Konsekvenserna bedöms därför bli ringa. 18

19 Påverkan på infrastuktur och trafik bedöms inte öka vid utläggning av ett extra kabelförband i tunnel jämfört med utläggning av de nu tillståndsgivna förbanden då samma tillvägagångssätt används. Inga konsekvenser på infrastruktur och trafik uppstår under driftskedet. 7.7 Utsläpp till luft Under anläggningsskedet kommer vissa utsläpp till luft att förekomma från arbetsmaskiner och arbetsfordon. För sjö- och markkabeln kommer det totala utsläppet till luft öka något vid nedläggning av det extra kabelförbandet då de två tillståndgivna förbanden redan lagts ned vid tidpunkten för utläggningen av det extra förbandet. I driftskedet kan det vid eventuella underhålls- och/eller reparationsarbeten komma mycket små och tillfälliga utsläpp av avgaser från arbetsmaskiner och arbetsfordon. Detta bedöms ej påverkas av utläggning av ett extra kabelförband och konsekvenserna bedöms därför som fortsatt ringa. Risk för utsläpp under driftskedet vid en eventuell kabelbrand föreligger också. Påverkan bedöms dock enbart medföra en mycket liten ökning vid utläggning av ett extra kabelförband jämfört med utläggning av de nu tillståndsgivna förbanden. Inga konsekvenser på infrastruktur och trafik uppstår under driftskedet. 7.8 Utsläpp till mark och vatten Under anläggningsskedet finns alltid en liten risk att det sker utsläpp till mark och vatten från arbetsmaskiner och arbetsfordon. Under normalt arbetsförfarande i an-läggningsskedet ska mark och vatten inte påverkas negativt av olika utsläpp. Vid ett maskinhaveri, oljespill eller vid annan olycka kan dock en viss påverkan ske. Risk för utsläpp under drift föreligger enbart i samband med eventuella underhålls- och/eller reparationsarbeten. Påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser är de samma som vid anläggningen. De beskrivna riskerna bedöms oförändrade vid en ändring av antal kabelförband i vattnet. För förläggning i marken ökar risken något relativt dagens situation då ytterligare markarbeten behövs göras, detta då de två tidigare markkabelförbanden redan lagts ut. 7.9 Buller och vibrationer Buller- och vibrationsstörningar är begränsade till anläggningsskedet. Riksdagen har fastställt förslag till riktvärden för buller från vägtrafik (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. För bostäder utomhus och inomhus bör den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 55 dba respektive 30 dba. Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). För bostäder utomhus och inomhus bör den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 60 dba respektive 45 dba under dagtid på vardagar. Konsekvenserna avseende buller- och vibrationspåverkan på närboende bedöms sammantaget bli tillfälliga och små och ske under dagtid. De bedöms ej öka som följd av utläggning av det ytterligare kabelförbandet i vatten. För markkabeln kommer en extra nedgrävning ske då de två tillståndsgivna förbanden redan lagts ut. Dock sker detta inte i en direkt närhet av bostäder. När sjökabeln ligger på plats, d.v.s. under driftskedet, kommer inga buller- och vibrationsstörningar att ske. För tunnelsträckningen gäller att det i huvudsak kommer att genereras av arbeten då tunnelns/schaktens mynningar utförs i den norra tunneländen och till följd av de transporter som 19

20 är nödvändiga till och från platsen. Avståndet till närmaste bebyggelse vid Berga backe är ca 40 m från arbetsschakt. Tunneln är nu färdigsprängd och bullermätningar har utförts. Under driftskedet bedöms det endast uppkomma buller eller vibrationer från fläktar som är i kontinuerlig drift. Fläktarna kommer att placeras nere på tunnelnivå vilket minskar dess ljudnivå. Konsekvensen blir därmed ringa. Samtlig påverkan bedöms dock inte öka vid utläggning av ett extra kabelförband jämfört med utläggning av de nu tillståndsgivna förbanden då samma tillvägagångssätt används Önskemål om synpunkter I och med detta samråd och som en del i den fortsatta samrådsprocessen önskas synpunkter på den planerade verksamheten. De inkomna synpunkterna kommer att tas omhand i det fortsatta arbetet med att upprätta såväl en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som en ansökan om tillstånd för verksamheten. Synpunkter tas emot senast den på följande adress: WSP Environmental Jonas Rune Arenavägen Stockholm-Globen Eller per e-post till MKB och samrådsunderlag för befintligt tillstånd kan även erhållas från ovanstående kontaktadress.

Ärendet. Samrådsprocessen. Framträdande synpunkter under samrådsprocessen. Samrådsmöte med länsstyrelsen 2014-03-27

Ärendet. Samrådsprocessen. Framträdande synpunkter under samrådsprocessen. Samrådsmöte med länsstyrelsen 2014-03-27 Ärendet Fortum Distribution AB (nedan benämnt Fortum), och Svenska kraftnät (SvK), har inom projektet Stockholms Ström koncession för ledningssträckan Danderyd-Järva/Ålkistan, där Fortum har koncession

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Tillkommande 220 kv kabelförband för sträckan Danderyd-Ålkistan 2015-06-12

Miljökonsekvensbeskrivning. Tillkommande 220 kv kabelförband för sträckan Danderyd-Ålkistan 2015-06-12 Miljökonsekvensbeskrivning Tillkommande 220 kv kabelförband för sträckan Danderyd-Ålkistan 2015-06-12 Projektorganisation Fortum Distribution AB 115 77 Stockholm Projektledare Delprojektledare, tillstånd

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan. Stockholm 23 april 2015

Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan. Stockholm 23 april 2015 Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan Stockholm 23 april 2015 1 Projektorganisation Fortum Distribution AB 115 77 Stockholm Projektledare

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning 1(5) Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning Ärendet Svenska Kraftnät har till kommunen översänt ett samrådsunderlag rörande tunnelförläggningen av en ny 400 kv ledning mellan transformatorstationen

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun

Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun 11 Januari 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Villkorsförslag, 2017-06-15 1. Villkorsförslag 1.1 Slutliga villkor Allmänt villkor 1. Verksamheten ska bedrivas

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund 1 (7) Anmälan om samråd, enligt 6 kap 4 angående ansökan om koncession för ny 24 kv markkabel mellan Långflons köpcentrum fram till riksgränsen, i Torsby kommun i Värmlands län Syfte Fortum Distribution

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län 2016-12-02 Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län Bakgrund och syfte Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) planerar

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Ny 220 kv ledning Danderyd Järva och befintlig 220 kv ledning Danderyd Ålkistan i ny sträckning

Ny 220 kv ledning Danderyd Järva och befintlig 220 kv ledning Danderyd Ålkistan i ny sträckning STOCKHOLMS STRÖM Nytt elnät i Stockholmsregionen Ny 220 kv ledning Danderyd Järva och befintlig 220 kv ledning Danderyd Ålkistan i ny sträckning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för koncessionsansökan

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Exploateringskontoret planerar att sanera förorenade massor i Vinterviken i Stockholm, med start 2017. Inför det behövs tillstånd sökas

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIGA 70 KV KRAFTLEDNING L3-70 MELLAN KÄLLVATTSTJÄRNEN OCH SANDARNE TRANSFORMATORSTATION OCH INOM SANDARNE INDUSTRIOMRÅDE

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel

Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel STOCKHOLMS STRÖM Nytt elnät i Stockholmsregionen Nya markförlagda 130 kv ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel Samrådsunderlag enligt 6 kap. 4 och 11 kap. miljöbalken

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 1 Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 2016-06-02 MKB-CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Vikarskogen 1:28 Planens syfte: Handläggare:

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Samråd om planerade utloppsledningar i Saltsjön från Henriksdals reningsverk inom Nacka kommun

Samråd om planerade utloppsledningar i Saltsjön från Henriksdals reningsverk inom Nacka kommun 2014-06-16 1(5) Monika Engman 010-452 22 27 Länsstyrelsen i Stockholms Län Box 22067 104 22 Stockholm Samråd om planerade utloppsledningar i Saltsjön från Henriksdals reningsverk inom Nacka kommun Underlag

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö SVENSKA KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation 2014-12-17 2014/891 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö 1 Hemställan Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna 2010-02-05 2009/133 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession för ny 400 kv växelströmsförbindelse Hallsberg - Östansjö Barkeryd Ansökan Affärsverket

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Alternativbeskrivning ny sträckning

Alternativbeskrivning ny sträckning Alternativbeskrivning ny sträckning Allmänt Ny utredd sträckning för delprojekt Södra Solna utgår från transformatorstation Galoppvägen, se Figur 1 nedan. Samförläggning med ny ledning för delprojekt Järva

Läs mer

KATAMARANKAJEN. Orientering. Nuvarande förhållanden. Teknisk beskrivning av åtgärderna. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet

KATAMARANKAJEN. Orientering. Nuvarande förhållanden. Teknisk beskrivning av åtgärderna. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet KATAMARANKAJEN Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet Orientering Umeå kommun planerar att reparera den så kallade öster om Kyrkbron i centrala Umeå. Området för planerad åtgärd finns utmärkt i figur

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Kulturhuset Möllan 25 maj 2016 2 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg Borås Planläggningsprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan. 1 (5) Aktuell detaljplan Planens syfte Berörda fysiska planer och program Ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn, Mariestads centralort, Mariestads kommun Rubricerad ändring av detaljplan syftar

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län 2015-05-05 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

[Skriv text] Bilaga 3 B. Rewind Vänern AB

[Skriv text] Bilaga 3 B. Rewind Vänern AB [Skriv text] Bilaga 3 B Rewind Vänern AB Komplettering av ansökan enligt miljöbalken avseende påverkan på Natura-2000 området Klarälvsdeltat i samband med kabeldragning från planerad vindkraftspark vid

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIG 70 KV KRAFTLEDNING L4-70 MELLAN RINGNÄS OCH KINSTABY STÄLLVERK I SÖDERHAMNS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN JUNI 2016 Karta

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 1 Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 Planens syfte Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av kompletterande byggnader till friluftsbadets

Läs mer

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene Samhällsbyggnadskontoret Datum: 2014-05-19 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Elin Werner Direktnr: 0322617262 Beteckning: 2014.076 SBN Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje för ny 138 kv markförlagd kraftledning mellan Måby och Rosersberg i Sigtuna kommun i Vattenfall Eldistribution AB Maj 2015 Projektorganisation

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2012-01-03 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut 1 (5) Djur- och miljöenheten Halvard Didriksson 010-2253269 E.ON Elnät Sverige AB Box 787 85122 Sundsvall Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö,

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 4 2.1 Länsstyrelsen i Kalmar län 4 2.2 Mörbylånga kommun 6 2.3 Skanova 7 2.4 Skogsstyrelsen 7 2.5 Trafikverket 7 2.6 Försvarsmakten 8

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-1

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. Från ställverket vid Skåningstorp planeras markkablarna att förläggas utanför Skövde kommuns planerade

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Datum: 2017-03-14 1 2 Figurhänvisningarna i det här dokumentet hänvisar till figurerna i dokumenten: - Förslag till miljökonsekvensbeskrivning-

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-3

Läs mer

Markkabel Tekniskbeskrivning av markkabelalternativet, 2003-06-05

Markkabel Tekniskbeskrivning av markkabelalternativet, 2003-06-05 Markkabel Tekniskbeskrivning av markkabelalternativet, 2003-06-05 Materialbeskrivning 400 kv kablarna som kommer att användas är av typen 1-ledarkabel med en konstruktion enligt nedanstående principfigur:

Läs mer

Optokabel för Sjöinstallationer

Optokabel för Sjöinstallationer Optokabel för Sjöinstallationer Byggnation av fiberoptisk kabel i åar, sjöar och hav Monteringsanvisning Arbetsdokument 2011-10-24 Monteringsanvisning för Fiber optisk sjökabel. Anvisningen gäller byggnation

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Mars 2015 Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer