Svar på frågor från Danderyds villaägareförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på frågor från Danderyds villaägareförening"

Transkript

1 Svar på frågor från Danderyds villaägareförening 1. Kommer det att byggas några nya boningshus i anslutning till Mörby centrum? C: Det kommer att byggas bostäder i anslutning till Mörby centrum, men ingenting kan byggas förrän kraftledningarna tagits ner. KD: Detaljplanen medger att bostäder byggs längs med Golfbanevägen, vilket också kommer att ske. Eftersom höghuset inte kommer att byggas bortfaller de bostäder, som skulle ingå i höghuset. M: Ja, den nya planen som vann laga kraft i våras medger att bostäder byggs i området längs med Golfbanevägen, i kanten av den nuvarande parken. Däremot blir det knappast några bostäder på den fd OK/Q8-tomten. Eftersom det tidigare planerade 28-våningshuset på den tomten inte kommer att byggas, är det osannolikt att bostäder kan inrymmas där med tanke på närheten till E18 med dess höga partikelhalter och bullernivåer. MP: JA. Miljöpartiet kommer att verka för att det i samråd med medborgarna utreds vilka behov och önskemål som finns när det gäller typ av bostäder. Många kommuner i Sverige anser att 1/3 villor, 1/3 bostadsrätter och 1/3 hyresrätter är en bra balans på boendeformer. Vi anser att vår kommun skall ta ansvar för sina egna innevånares behov av bostäder för t.ex. ungdomar, studenter och äldre. S: Ja med största sannolikhet kommer det att byggas nya bostäder. Det finns reglerat i den nu gällande detaljplanen. Man skulle hoppas att vi skulle ta ett lite större grepp på Mörby Centrum genom att tänka lite mer visionärt och lite längre fram i tiden. Vad vill vi egentligen med den här delen av vår kommun? Det skulle kunna börja med att vi först löser trafikfrågan, d v s buller och partikelproblematiken kring E18 genom att påbörja planering av att tunnelförlägga motorvägen. Då skulle vi frilägga mark för nya bostäder. Vi ser gärna att Mörby Centrum förnyas och förtätas. Att det blir mer stadslikt på sikt. Förutsättningen är då som jag redan nämnt att motorvägen förläggs i tunnel/ överdäckas. Länet behöver nya bostäder. Mörby behöver förnyas och bli mer attraktivt. 2. Kommer den mark som frigörs när kraftledningsstolparna rivs väster om Mörby Centrum att utnyttjas för byggande av bostäder? C: Danderydscentern vill att det ska byggas ett servicehus, tvilling till Kevinge servicehus, i anslutning till Mörby Centrum. Läget är utmärkt för ett äldreboende. Ju närmare centrumanläggningen det ligger desto bättre. Även studentbostäder har Danderydscentern föreslagit inom centrumområdet. KD: Bostäder längs de borttagna kraftledningsstolparna ligger utanför Mörby Centrum-projektet och har därför ännu inte diskuterats. KD är positivt till att delar av den frigjorda marken används för bostadsändamål. M: Denna fråga är ännu inte diskuterad i vare sig den moderata kommunfullmäktigegruppen eller inom majoriteten (M, C och KD), men sannolikt kan delar av marken tas i anspråk för bostadsbebyggelse. MP: Varje grön yta som finns i Danderyd bör bevaras. Behov av bostäder för t.ex. äldre och yngre kan komma att behövas och då är det väl detta den minst olämpliga ytan att bygga på. Frågan diskuteras bland oss politiker, men det är ännu inte något beslut fattat. Se även ovanstående fråga. S: Vi hoppas att mark som frigörs längs med kraftledningsstolparna kan användas till att bygga nya bostäder. Men det är även viktigt att vi funderar i ett större perspektiv. Vi behöver planera plats för förskolor och skolor på platser som inte är buller/partikelstörda. E18 är en stor och svår inverkan. Skolor och förskolor (Kyrkskolan, Mörby och Friberga samt Villa Solvi) skall inte ligga i områden som inte är lämpliga att vistas i. Dessa skolor ligger fn inom områden som är hälsofarliga för barn. Vi behöver hitta nya områden att bygga skolor på. Kanske kan Kevingeskolan t ex byggas ut när kraftledningen kommer ner i marken.

2 3. Kommer antalet bussar och bilar över dygnet, som passerar Mörby Centrum främst på Golfbanevägen, att öka eller minska? C: En omöjlig fråga att svara på. Men önskemålet är förstås att det ska gå att avleda trafiken så att den minskar. FP: Öka tyvärr, beroende på nybebyggelse i kommunerna norr om oss. Därför är det viktigt att busstorget byggs om i enlighet med planen för ökad säkerhet och framkomlighet. Fp driver på frågan om T-bana till Täby och då kommer trafiken att minska! KD: Busstrafiken vid Mörby Centrum kan antagligen inte få en fullgod lösning förrän tunnelbanan byggs ut till Täby/Arninge. Intill dess anser KD att busstrafiken på Golfbanevägen bör begränsas till att omfatta endast bussar för lokal trafik inom Danderyd. En godtagbar lösning för den totala busstrafiken förutsätter att kommunen och SL tillsammans finner bra alternativ. M: Vår inställning är att endast lokalbussar, dvs bussar som trafikerar hållplatser inom Danderyds kommun, ska ledas in på Golfbanevägen. Annan busstrafik bör om möjligt gå via E18. Vi arbetar även för att omstigning mellan bussar och tunnelbana ska underläggas i samband med att nya Mörby centrum förverkligas. Dessa frågor förutsätter dock att kommunen och SL tillsammans kan hitta en godtagbar lösning. Vidare vill vi motverka smittrafiken längs med Golvbanevägen- Mörbygårdsvägen. MP: Ökar om inte Danderyds politiker agerar. Miljöpartiet verkar för att hitta alternativa lösningar som leder till att Golfbanevägen får karaktär av en lokalgata. Tunnelbana till Täby är ett exempel. Det bör också gå att leda busstrafiken via E 18 till norra delen av Mörby Centrum. S: Med stor sannolikhet kommer trafiksituationen successivt försämras kring Mörby Centrum. Det beror inte på att Mörby/Danderyd växer nämnvärt utan på att norra delen av länet växer desto mer. Vi kommer att behöva vidta åtgärder för att komma tillrätta med framförallt problemen från E18. Även om E18 skulle förläggas i tunnel så kommer det att behövas vägar genom Mörby i den händelse att en tunnel behöver stängas av/evakueras. Med stor sannolikhet kommer det att bli väg/kanske en boulevard/avenue genom Mörby. Hur bilsituationen kommer att öka/minska på Golfbanevägen kan vi inte entydigt svara på. Men med stor sannolikhet kommer vi att ha trafik på Golfbanevägen under överskådlig tid. Tyvärr. Det verkar ofrånkomligt. 4. Kommer OKQ8-tomten att överlåtas eller säljas till Diligentia eller någon annan marknadsaktör? C: Det är troligt att den kommer att säljas, men först sedan kommunen gjort en fastighetsbildning så att det inte blir möjligt att bygga en skyskrapa. FP: Den ska säljas till marknadspris. KD: Kommunen äger tomten, men den kommer sannolikt att säljas för att ingå i utvecklingen av Mörby Centrum. KD anser att ett exploateringsavtal för tomten måste innehålla begränsningar, så att ett höghus inte kan byggas. M: Ja, sannolikt. Just nu pågår diskussioner mellan Danderyds kommun och Diligentia. MP: Läget är komplext. Detaljplanen gäller och förändring kommer att ske utifrån denna detaljplan men ingen skyskrapa kommer att byggas. Det är svårt just nu och veta vad som blir den bästa helhetslösningen för boende i Danderyd. Miljöpartiet anser även att vi bör utreda eventuella möjligheter att köpa loss marken för hela Mörby Centrum från Diligentia. S: Det kan inte uteslutas att tomten säljs. Dock kommer det att ske på ett sätt så att kommunen behåller kontroll över vad som där kommer att byggas (en begränsning av höjd på en eventuell fastighet). Det finns inget som talar idag för att kommunen har för avsikt att inte lyssna på opinionen. Dock är det inte entydigt vad Danderydsborna önskar med Mörby Centrum.

3 5. Kommer Mörbyleden att sänkas på skattebetalarnas bekostnad för att Diligentia ska kunna bygga över leden med nya affärslokaler? C: Danderydscentern anser inte att Mörbyleden ska sänkas på skattebetalarnas bekostnad. KD: En eventuell sammanbyggnad med Mörby Centrum bör ske utan att Mörbyleden måste sänkas. M: Vårt förstahandsalternativ är att Diligentia skall kunna bygga över Mörbyleden utan att den sänks. Frågan utreds för närvarande. MP: Mörbyleden behöver anpassas om vi ska få ett nytt och bättre Mörby Centrum. Om denna kostnad hamnar helt på skattebetalarnas bekostnad är för tidigt att uttala sig om. Miljöpartiets ståndpunkt är att detta bör undvikas så långt det är möjligt. S: Det kan inte uteslutas att tomten säljs. Dock kommer det att ske på ett sätt så att kommunen behåller kontroll över vad som där kommer att byggas (en begränsning av höjd på en eventuell fastighet). Det finns inget som talar idag för att kommunen har för avsikt att inte lyssna på opinionen. Dock är det inte entydigt vad Danderydsborna önskar med Mörby Centrum. 6. Kommer ni att ställa krav på Diligentia att rusta upp och förbättra Mörby Centrum? C: Kommunen kan inte ställa krav på vad en enskild fastighetsägare ska göra med sin egendom. Det är bara om fastighetsägaren bryter mot regler som kommunen har myndighetstillsyn för, till exempel inom miljö- och hälsoskyddsområdet, som kommunen kan ställa krav. Men inte annat än jag vet är det Diligentias avsikt att fortsätta rusta upp och förbättra sin anläggning i Mörby Centrum., för det är ju hela idén med planen. KD: Hela syftet med vårt projekt är att göra Mörby Centrum mer attraktivt för kommunens innevånare. Diligentia har en nyckelroll i detta arbete. Självfallet kommer vi att ställa krav på att Mörby Centrum rustas upp och förbättras, även exteriört. M: Hela Mörby centrum-projektet syftar just till att göra centrum mer attraktivt för danderydsborna och därmed få kommuninvånarna att göra fler av sina inköp där istället för i köpcentra utanför Danderyd. Planbeskrivningen till den plan som vunnit laga kraft tar bland annat upp att den nuvarande centrumbyggnadens exteriör ska rustas upp. MP: JA Majoriteten av danderydsborna talade tydligt om för oss politiker under valåret 2010 att de ville ha ett upprustat Mörby Centrum men absolut inte enligt det föreslagna alternativet med skyskrapa. Miljöpartiet i Danderyd skulle önska att centrumägaren Diligentia skulle bjuda in medborgarna till dialog och inse att här erbjuds en unik chans som ligger betydligt bättre i tiden än ännu ett hybrisprojekt i glas och stål. Experter på området varnar att det inte går så bra för de stora centrumprojekten i regionen och det finns flera exempel på anläggningar som både har fått slå igen och andra som sakta tynar bort. Miljöpartiet vill gärna se ett hemtrevligt och småskaligt centrum som erbjuder en livfull blandning av utökad lokal service och unika småbutiker kring öppna torg med kvällsöppna serveringar. Ovanpå detta välbehövliga student / ungdoms/ äldrebostäder så att området nattetid inte förvandlas till ett ödelagt och otryggt blåshål. S: Socialdemokraterna i Danderyd är vaksamma på att det nya Mörby Centrum ska bidra till att invånarna får en högre trivsel i sitt område. Det är viktigt att centrum förnyas och att näringsidkare fortsätter att leverera varor och tjänster till invånarna i den här delen av kommunen. Kommunen förhandlar med Diligentia och hoppas att det ska resultera i en samsyn kring vad som behöver göras för att tillgodose kommuninnevånarnas behov av allt från dagligvaruhandel till tjänster och andra varor. Även ska centrumet innehålla restauranger och andra mötesplatser för kommuninvånarna som ökar trivsel och nöjdhet för de som bor i närområdet.

4 7. Kan ni överväga att till er hjälp tillsätta en referensgrupp för planeringen av det Nya Mörby Centrum bestående av såväl företrädare för intresseorganisationer i Danderyd som vanliga engagerade kommuninnevånare? C: Att folkvalda representanter, vi, skulle välja ut vissa företrädare för intresseorganisationer eller i övrigt peka ut vissa Danderydsbor att inta en särställning i förhållande till övriga Danderydsbor är jag helt emot. Generellt anser jag att om Danderydsborna ska vara med och direkt påverka, vilket jag tycker att de ska, ska alla inbjudas till möten och alla som vill ska få vara med oavsett de är medlemmar i en intresseförening eller ej och utan att bli utvalda och tillsatta av kommunledningen. FP: Det är en av regeringen en fastställd plan som ska genomföras och utrymmet för att involvera allmänheten är nu begränsad, men bör ske i all den utsträckning det är möjligt. Folkpartiet önskar att fler kommuninvånare engagera sig i samhällsutvecklingen och vi välkomnar fler att engagera sig hos oss och på det sättet också kunna påverka utvecklingen i Danderyd. KD: I arbetet att utveckla detaljplanen för Mörby Centrum ingick ett flertal samråds- och informationsmöten. Såväl intresseorganisationer som enskilda medborgare hade också möjligheten att inkomma med förslag och synpunkter. Den planen är ju nu fastställd och det finns alltså en redan förankrad plattform att utgå från. Den viktigaste uppgiften nu är att hitta den partner, sannolikt Diligentia, som kan förverkliga planen - men utan det höghus som planen medger. KD ser det som självklart att intresseorganisationer och enskilda medborgare skall beredas möjlighet till insyn i projektet, liksom att kunna inkomma med synpunkter och förslag. Det ingår i projektet att dessa aspekter beaktas. Projektets styrgrupp får avgöra vilka former för samråd, som är lämpligast. M: I samband med att den nya planen arbetades fram gavs såväl intresseorganisationer som enskilda kommuninvånare möjlighet att komma med synpunkter. Väldigt många tog vara på denna möjlighet. Det hölls även flera samråds- och informationsmöten. Nu finns en plan som har vunnit laga kraft, och uppgiften är nu att hitta en partner - sannolikt Diligentia - för att förverkliga planen, dock utan det 28-våningarshus som planen medger. Vi kan inte se att en referensgrupp i detta skede kan tillföra någon ny kunskap, och planen är ju redan fastställd. Vi är dock öppna för att på olika sätt informera om projektet och dess genomförande längre fram i processen. MP: JA!!! Undertecknad har på styrgruppsmöten framfört detta men inte fått något som helst gehör från övriga partier. Vi har under hela planeringen av nya Mörby Centrum framfört önskemål att intresseorganisationer och engagerade kommuninnevånares synpunkter skall vägas in i beslutet. Runt hela världen syns åtskilliga exempel på populära centrumanläggningar som har utgått från MEDBORGARDIALOG. Man börjar helt enkelt med att ta in synpunkter från den berörda allmänheten som direkt berörs av verksamheten och som dessutom kommer att använda sig av centrumet. I en liten kommun som Danderyd tar en sådan öppen procedur inte lång tid i anspråk. Dessutom har vi landets i genomsnitt mest välutbildade invånare så den konstruktiva responsen kan snabbt fångas upp av lyhörda och miljömedvetna arkitektfirmor, vilka omedelbart sätter igång med att försöka presentera ett antal attraktiva utkast. Miljöpartiet vill t.o.m. sträcka ut ytterligare en hand till danderydsborna och föreslår att planen för ett nytt Mörby centrum skall genomgå kommuninvånarnas granskning och slutförslaget tas fram genom en FOLKOMRÖSTNING i kommunen. S: Vi har redan en gällande detaljplan för området kring Mörby Centrum som vi måste ta hänsyn till. Den utgör en begränsning under genomförandetiden. Det är som regel alltid bra att lyssna på medborgarförslag och andra intressenter. I den mån det låter sig göras så finns inget hinder för det. Dock måste en referensgrupp agera inom de ramar som kommunen och andra aktörer medger (Diligentia bl.a.) Vi har att planera för området inte bara för att lösa problem idag utan vi måste fundera över större frågor parallellt. E18 som delar kommunen och skapar stora miljöproblem särskilt vid Mörby området måste hanteras och får inte hindras av en centrumutveckling. De politiker som tagit sig tid att svara på våra frågor är: C: Siv Sahlström, Kommunalråd, Ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden FP: Bengt Sylvan, oppositionsråd KD: Peter Forssman, gruppledare

5 M: Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordf, Anders Paulsen, gruppledare, Carina Erlandsson, tekniska nämndens ordf MP: Mikael Adersteg adjungerad medlem för MP Danderyd i styrgruppen för det Nya Mörby Centrum. S: Catharina Melian, gruppledare för Socialdemokraterna i Danderyd samt medlem i Styrgruppen för Mörby Centrum

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor Förord Bostadssituationen för Uppsalas studenter är katastrofal. Nyanlända studenter har knappt någon möjlighet att hitta en bostad. Kötiderna för att få en bostad har ökat år efter år, och är idag längre

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Inleding... 4 Från ett mandat till Tullinges största parti Blockpolitiskt oberoende Kommunalpolitik kräver praktiska lösningar Tullinge växer

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik

Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik Motioner och utlåtanden Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion D1Enkelriktade gator...5 Ulf Holmlund Utlåtande

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19

Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19 Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19 Datum Typ Synpunkt/Fråga Ärendet Är det bara skolfrågor som ska tas upp, med tanke på politikerna som står för inbjudan? Gator och trafik Detta är

Läs mer

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 1 (16) Dnr Kst 2010/330 Detaljplan för bostäder och handel i VIKSJÖ CENTRUM, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m.fl., Järfälla kommun (Detaljplanen upprättad enligt PBL 2010:900) GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Läs mer

Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 1/21. Samrådsredogörelse BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 1/21. Samrådsredogörelse BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 1/21 Samrådsredogörelse BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 2/21 INLEDNING Bostadsförsörjningsprogrammet för Öckerö

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera,

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, s. 1/35 Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Redogörelse efter programsamråd Planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Miljonprogram eller miljonärsprogram?

Miljonprogram eller miljonärsprogram? En rapport från Miljonprogram eller miljonärsprogram? En strategi för att bygga nya bostäder som fler har råd att bo i. Om Innehåll författaren Michael Zajicek Michael Zajicek är civilekonom och vd på

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014.

Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014. (Granskning 1) Detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl, i Borlänge kommun, Dalarnas län Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014. Ett förslag till detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl har tagits fram av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen Boverket Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boverket april 2006 Titel: Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Utgivare: Boverket,

Läs mer