Årsredovisning 2006 H Y R E S B O S T Ä D E R I V Ä X J Ö A B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 H Y R E S B O S T Ä D E R I V Ä X J Ö A B"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 H Y R E S B O S T Ä D E R I V Ä X J Ö A B

2 Omslagsbild: Tufvan på Campusområdet, café och kontor för Studentkåren. Foto: Greger Johansson.

3

4 Innehållsförteckning årsredovisning Hyresbostäder i Växjö AB: Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Styrelse Revisorer Firmatecknare Organisationsanslutning Sammanfattning årets verksamhet Förväntningar om den framtida utvecklingen Disposition vinstmedel Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter Revisionsberättelse Granskningsrapport Fem år i sammandrag Fastighetsförteckning Historik, Hyresbostäder i Växjö AB, Panncentralen har utvecklats till en aktiv mötesplats på Dalbo med många aktiviteter, bl.a. "Kvinnor emellan".

5 Hyresbostäder i Växjö AB Vision Hyresbostäder i Växjö AB skall vara ett bostadsföretag man alltid talar väl om. Affärsidé Hyresbostäder är ett modernt serviceföretag som utmärks av: variation och flexibilitet och nytänkande såväl i byggande som i boende och förvaltning goda kundrelationer miljöanpassning sitt arbete med energifrågor såväl vid nybyggnation som i befintligt bestånd. Detta gör att våra hyresgäster alltid har en positiv bild av Hyresbostäder. Kvalitetspolicy Hyresbostäder i Växjö AB ska genom samverkan mellan företagets kunder, medarbetare, konsulter, entreprenörer och leverantörer ständigt utveckla och förbättra sina arbetsmetoder. Målen för detta ska dokumenteras i företagets årligen reviderade Mål- och strategidokument. I hela vår verksamhet ska vi arbeta med att uppfylla kundernas varierande behov och förväntningar. Varje kund ska känna att vi är lyhörda för deras önskemål och att vi möter dem med förtroende och respekt, alltid med hänsyn till gällande lagar och förordningar. Arbetsmiljöpolicy God arbetsmiljö skall prägla Hyresbostäder i dess tjänster, i utrustningar, lokaler och anläggningar och i sättet att leda och organisera arbetet och i samverkan med människor. Miljöpolicy Hyresbostäder skall ständigt förbättra och utveckla arbetet med att minimera verksamhetens miljöpåverkan och därmed bidra till en hållbar utveckling av samhället. Miljöarbetet skall skapa en långsiktigt god boende- och livsmiljö med hänsyn både till människa och natur. Detta skall ske genom ett samspel mellan företagets hyresgäster, personal, konsulter, entreprenörer och leverantörer.

6 Hyresbostäder i Växjö AB är det näst största av de kommunägda bostadsföretagen. Var har bostäder för såväl gammal som ung.

7 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresbostäder i Växjö AB avger årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Hyresbostäder i Växjö AB är dotterbolag till Växjö Kommunfastigheter AB som är ett helägt kommunalt bolag. Hyresbostäder i Växjö AB bildades 1995, och är det näst största av de kommunägda bostadsföretagen. Bolaget ingår i KFAB-koncernen som ägs av Växjö kommun. Bolagets uppgift är att utan vinstsyfte främja bostadsförsörjningen i kommunen och tillgodose, i första hand Växjö kommuns behov av ändamålsenliga och prisbilliga lokaler m.m. för olika verksamheter. Hyresbostäder äger och förvaltar bostäder och 136 lokaler. Av bostäderna utgörs av studentbostäder. Bolaget svarar för den särskilda bostadsförmedlingen till studenter. Styrelse Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige i Växjö, har under verksamhetsåret 2006 bestått av följande ledamöter och suppleanter: Ledamöter Rose-Marie Holmqvist, ordförande Torgny Klasson, vice ordförande Ingrid Holmgren Christer Larsson Anna-Lisa Eneroth Ulla Blanking Birgit Albinsson Suppleanter Hans Zetterström Anna Broman Anna Storbjörk Stig Josefsson Ingemar Haraldsson Sture Heiman Per Karlsson Verkställande direktör Erik Hallonsten Arbetstagarrepresentanter Stefan Buresson, Fastighetsanställdas förbund SKTF, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, klubben är vilande med Kent Lindgard som kontaktperson. Arbetstagarrepresentanter har enligt överenskommelse närvarorätt och rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Ny styrelse är utsedd från Ledamöter Ulla Blanking, ordförande Alf Skogmalm, vice ordförande Thomas Denward Els-Marie Oskarsson Bigit Albinsson Patricia Aguilera Gullvi Andersson Sammanträden Ordinarie bolagsstämma hölls Styrelsen har under året haft tio sammanträden. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

8 Revisorer Revisor utsedd av bolagsstämman och lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige har varit: Revisor Thomas Olofsson, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Sven Persson Ebbe Johansson Revisorsuppleant Åke Andersson, auktoriserad revisor Lekmannarevisorsuppleanter Holger Pettersson Agneta Eriksson Firmatecknare Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av verkställande direktören i den löpande förvaltningen eller av ordförande eller vice ordförande och VD, två i förening. Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, arbetsgivarorganisationen Fastigo, Svenska Studentbostadsföreningen SSBF, samt till inköpsorganisationen HBV. En ombyggnad av Nannyhuset Här skapas 20 moderna lägenheter. Huset som byggdes 1936 har utsökta detaljer i t.ex. trapphus, fönster och balkonger. 2 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

9 Sammanfattning av årets verksamhet Viktiga händelser under år 2006 Boverket godkände Hyresbostäders överklagade länsstyrelsebeslut vad gäller försäljning av kvarteret Vasaborgen och kvarteret Stenbock till Locellus AB/Din bostadsgruppen. Överlåtelsen skedde den 1 maj Med anledningen av försäljningen beslutade styrelsen att tidigarelägga nästa etapp av kök och badrumsrenoveringen på Dalbo/Sommarvägen 9 och att tillskjuta 7 miljoner 2006 och 9 miljoner 2007 utöver ordinarie underhållsbudget. Beslut tas om en totalrenovering av Nannyhuset i kvarteret Kräftan. Fyra nya lägenheter tillskapas och totalt 20 lägenheter är klara för inflyttning våren I kvarteret Portvakten 1 norr blir 29 lägenheter klara för inflyttning i juni På Sandsbrohöjden påbörjas 39 lägenheter i kvarteret Golfbollen 1 och beslut tas om ytterligare 20 lägenheter i kvarteret Vallan 1 som skall byggas under I kvarteret Äpplet 1 på Öster påbörjas ett förtätningsprojekt med 16 lägenheter med inflyttning sommaren Tufvan, som under 2005 förvärvades och byggdes om till en drogfri mötesplats, fick under året en ny flygel som inrymmer studentkårens administration. Styrelsen beslutar om en ramöverenskommelse med KF Göta som gäller en tillbyggnad av ca 300 m 2 säljyta på Dalbo. Arbetet påbörjas i slutet av året. En förstudie kring energieffektiva hus avslutas och styrelsen godkänner en upphandling av samarbetspartner för utvecklingsfas och byggfas. Aktuellt objekt är ca 100 lägenheter i kvarteret Portvakten 1 söder. En ny inriktning för kvarteret Minnet slås fast vilket innebär att ett helt nytt kontor byggs, befintliga byggnader rivs och bostäder uppföres. Fortsatt decentralisering av organisationen och nya lokaler färdigställs på Campus. Extern besiktningshjälp provas för att klara av arbetstopparna på Campus. Beslut om rökfria hus och förbud mot hund och katt i en del av nyproduktionen framöver. (Nannyhemmet, Vallan och Äpplet). Personalen på Panncentralen överförs till Ideella föreningen Dalbo. Möjlighet till felanmälan via Internet införs och mottages mycket positivt inte minst bland studenterna. Vision, affärsidé och strategiska mål revideras under året. Universitetet säger upp driften av vårt Campusnät och upphandling av ny kommunikationsoperatör till den 1 januari 2007 sker. Kundenkäter genomförs under hösten Hyresbostäders kundindex förbättras något. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

10 Ekonomi Resultatutveckling Årets resultat visar efter finansiella poster 31,5 miljoner (2005: 0,7 miljoner). Resultatförbättringen beror på att under året har försäljning skett av dotterföretaget Vasaborgen i Växjö AB, omfattande fastigheterna Stenbock 10 och Vasaborgen 2, till ett värde av 28,6 miljoner. Bortser man från försäljningen motsvarar årets resultat efter finansiella poster 2,9 miljoner. Hyresintäkterna har ökat med 7,2 miljoner. Förändringar beror dels på ökade hyresintäkter med 4,9 miljoner avseende bostäder genom hyreshöjning med 2,07 %, färdigställande av ytterligare 29 lägenheter i kvarteret Portvakten samt minskade hyresintäkter genom avyttring av fastigheterna Stenbock 10 och Vasaborgen 2 från 1 maj Minskning av övriga förvaltningsintäkter beror av mindre sålda tjänster till dotterföretag samt skattereduktion för byggnadsarbeten. Ökning av driftkostnader beror främst på ökade elkostnader, högre kostnader för snöröjning, nya avtal för inre fastighetsskötsel, ökade kostnader för reparationer, ökade personalkostnader i samband med omorganisation till fem förvaltningsområden samt köp av extern hjälp vid avflyttningsbesiktning. Försäljningen av dotterföretaget har för år 2006 inneburit att ytterligare underhållinsatser har kunnat utföras. Ökning med 6 miljoner avser främst fortsatta renoveringar av kök och badrum i bostadsområdet Dalbo samt start renovering av fastigheten Nannyhuset. Ökning kostnader central administration och försäljningskostnader avser främst utökning av personal samt nytt dataprogram för hantering av serviceorder. Övriga rörelseintäkter avser försäljning av dotterföretaget Vasaborgen i Växjö AB. Minskningen ränteintäkter beror av inlösning av skulderevers mot Vasaborgen i Växjö AB den 1 maj Förändring bostadssubventioner beror på tillkommande bidrag avseende nyproduktion i kvarteret Portvakten samt lägre subventionsräntor vid omkonvertering av bidrag avseende kvarteren Universitet 3 och Mjärden 1. Sänkta räntekostnader beror på erhållna likvida medel i samband med avyttring av dotterföretag vilket medfört minskat behov av nyupplåning vid omkonvertering. För år 2007 ökar hyresintäkter med 9,7 miljoner. Ökningen beror på träffad överenskommelse om hyreshöjning från 1 mars 2007 med 2,85 % samt färdigställning av nybyggda bostäder i kvarteren Golfbollen och Äpplet 1 samt ombyggnation av bostäder i fastigheten Nannyhuset. När det gäller driftskostnader år 2007 är det utöver allmänna kostnader främst höjda taxor för el och fjärrvärme som ökar. Underhåll kommer att utföras med 52,3 miljoner tack vare överskott vid försäljning av fastigheterna Stenbock 10 och Vasaborgen 2. Beslut om nedtrappning av bostadssubventioner medför att bidragen minskar år 2007 med 5,6 miljoner i förhållande till år Förlust av bostadssubventioner tillsammans med utfall av hyresförhandling medför att budgeten för 2007 kräver ett extra tillskott på 6 miljoner för att uppfylla moderbolagets resultatkrav. Soliditet Företagets soliditet är 7,5 % (2005: 5,6 %). Den positiva ökningen är resultatet av överskott vid försäljning av fastigheterna Stenbock 10 och Vasaborgen 2. Räntebidrag Då företaget producerat närmare bostäder från 1996 och framtill 2006 drabbar regeringens beslut om avtrappning av räntebidrag bolaget mycket hårt. För år 2007 minskar bidragen med 5,6 miljoner. Därefter sker årlig nedtrappning med belopp mellan 1,8 0,5 miljoner kronor framtill 2012 då bidragen är helt borta. 4 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

11 Upplåning Upplåning sker genom moderbolaget. Någon nyupplåning har ej skett under året. Inlösen av lån under året har gjorts med 256,6 miljoner. Av dessa har 119,5 miljoner omkonverterats. Resterande har omsatts genom utnyttjande av likvid vid försäljning av dotterföretag samt företagets limit på koncernkonto. Vid årets utgång var limit utnyttjad med 183 miljoner (2005: 127 miljoner). Förfallostruktur lån Vid utgången av år 2006 var den genomsnittliga bindningstiden för lån med fast ränta 4,3 år (2005: 3,4 år). Andelen lån med rörlig ränta inklusive utnyttjad limit på koncernkonto motsvarar 14,7 % (2005: 14,8 %) av totala långfristiga skulder. Lånestruktur och snitträntor framgår av not 25. Kassaflöde och likviditet Företaget har en internlimit på 275 miljoner för att bidra till att minska företagets finansiella kostnader. För 70 miljoner av limiten lämnar Växjö kommun speciella villkor till byggnadskreditiv vid byggnation av studentbostäder. Limiten har under året utnyttjas vid konvertering av lån samt som byggnadskreditiv. Försäkringar Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Inventarier är försäkrade till anskaffningsvärdet. Samtliga bilar är helförsäkrade. Byggnation Förvärv Under året har vi förvärvat kvarteret Vallan på Sandsbrohöjden av KFAB. Försäljning Efter Boverkets godkännande av vår försäljning av kvarteret Vasaborgen och kvarteret Stenbock skedde överlåtelsen till Locellus/ Din Bostadsgruppen den 1 maj Uppgörelse med Växjö kommun, angående försäljning av del av kvarteret Skatan för framtida moskébyggnad, godkändes av styrelsen. Planfrågor Reviderad detaljplan för kvarteret Portvakten har fastställts. Ansökan om bygglov för ny kontorsbyggnad i kv Minnet har lämnats in. Först sedan bygglovet avgjorts kommer planfrågan för hela kvarteret att bearbetas. Färdigställda projekt 29 lägenheter i kvarteret Portvakten 1 norr blev klara för inflyttning i juni Tillbyggnad av Tufvan med en administrationsdel för studentkåren blev klar sommaren Pågående projekt Nyproduktion av 39 lägenheter i kvarteret Golfbollen på Sandsbrohöjden och 16 lägenheter i kvarteret Äpplet på Öster. Totalrenovering av Nannyhuset i kvarteret Kräftan vilket ger 20 lägenheter för inflyttning våren Idéskiss har tagits fram för kvarteret Minnet som illustrerar ny kontorsbyggnad och nya lägenheter. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

12 Planerad byggnation Nyproduktion av ca 26 lägenheter i kvarteret Vallan, Sandsbrohöjden Nyproduktion av ca 100 lägenheter i kvarteret Portvakten 1 söder Nyproduktion av ca 40 lägenheter i kvarteret Minnet Energieffektiva hus Förstudie kring energieffektiva hus/passivhus har slutförts och upphandling skett av samarbetspartner för utvecklingsfas och byggfas. 100 lägenheter i kv Portvakten 1 söder är aktuellt. Förvaltning Fastighetsbestånd Företagets förvaltade yta var vid årets utgång m 2 (2005: ). Förändringen består av nya bostäder i kvarteret Portvakten 1 samt tillbyggnation av lokal i fastigheten kvarteret Tuvan 1. Löpande förvaltning Vi har fortsatt med att decentralisera vår organisation och ett antal förvaltare och reparatörer utgår nu ifrån våra kontor på Campus och Dalbo. Genom att komma närmare våra kunder hoppas vi kunna lämna en ännu bättre service. För att klara alla besiktningar av studentlägenheter vid terminsskiften har vi samarbetat med ett bemanningsföretag som genomfört nästan avflyttningsbesiktningar. Detta har inneburit att vi själva kunnat koncentrera oss på att utföra tillhörande reparationer. Samarbetet kommer att fortsätta under Under året har vi beslutat oss för att införa digital serviceorderhantering vilket kommer att förbättra planering och uppföljning av våra serviceorder. Underhåll Förutom vanligt lägenhetsunderhåll av ytskikt kan nämnas följande som genomfördes under 2006: Färdigställande av renovering kök och badrum, Sommarvägen 5. Påbörjat renovering av kök och badrum, Sommarvägen 9. Genomgripande underhållsinsatser för Nannyhuset. Diverse utvändig målning har utförts i kvarteren Mjärden och Kräftan 10, (Wallerströmska). Ombyggnad av tvättstugor inom kvarteren Mjärden, Birka, Hackan och Västra Teleborg. Renovering av hissar Dalbo Servicehus. Byte av vitvaror inom Sandsbro. Byte av köksinredning inom Lyan på Campus. Byte av spiskåpor inom Paris och Skrindan. Diverse anpassningar av olika lokaler. Samverkan Inom familjeboendet samverkar Hyresbostäder lokalt med företrädare för hyresgästerna vad gäller boinflytande och fritidsaktiviteter. Samverkan dokumenteras i ett avtal med tillhörande budget och tecknas mellan Hyresbostäder och den lokala sammanslutningen direkt. Områdesansvarig har en aktiv roll i samverkan och öppna informationsmöten hålls minst en gång per halvår i alla bostadsområden. Ett centralt avtal för informationsutbyte finns även med Hyresgästföreningen i Småland- Blekinge. Under året har samverkan skett vid två tillfällen. 6 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

13 Marknad Hyresbostäder har haft fortsatt hög efterfrågan på bolagets bostäder. Samtidigt har vi tydligt märkt av en ökad konkurrens om kunderna. I takt med att andra aktörer har nyproduktion av hyresrätter, bostadsrätter samt småhus i gång, hårdnar även bostadsmarknaden. Detta är stimulerande, men det ställer även krav på vår organisation och effektivitet i samband med förmedlingsprocessen. Kabel-TV Vi har sagt upp vårt avtal med ComHem till den 31/ , med avsikt att konkurrensutsätta TV tjänsten. Midsommarfest I början av sommaren bjöd vi alla våra boende på Midsommarfest på Dalbo torg. Det kom mycket folk och många var intresserade av att delta i dansen kring midsommarstången. Kaffe och midsommartårta serverades. Firandet avslutades med trubaduren Mats Paulsson tillsammans med en barnkör från Högstorp. Ny bredbandsleverantör till våra studenter Upphandlingen av ny Internetleverantör till våra studenter på Campus och i kvarteret Hackan blev klar. Ny kommunikationsoperatör blev Net At Once AB. Kundservice dygnet runt Våra boende kan numera anmäla fel i bostaden via Internet. Tjänsten kan användas som komplement till den vanliga felanmälan. Uthyrningsläget Bostadsmarknaden i Växjö har präglats av stor efterfrågan på bostäder både för familjeoch studentboende. Detta har medfört ett positivt uthyrningsläge för oss även i samband med nyproduktion Kundundersökning En enkät har skickats ut under hösten till samtliga våra hyresgäster inom familjeboende och studentboende. Hyresgästerna fick där betygsätta hur nöjda de är med oss på ett antal områden. Resultatet visar helhetsintrycket för hela företaget men har också brutits ner på våra olika bostadsområden. Enkätsvaren fungerar som arbetsunderlag och viktigt verktyg för hela organisationen när vi arbetar med förbättringar. Hyresutveckling Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen Småland-Blekinge om hyreshöjning för år Uppgörelsen innebar en genomsnittlig höjning för bostäder och lokaler med förhandlingsklausul från 1 mars 2007 med 2,85 procent. Överenskommelse har också träffats att från 1 mars 2007 höjs varmgarage samt garage, carportar och parkeringsplatser med motorvärmare med 10 kr per månad och att övriga garage, carportar och parkeringsplatser höjs med 5 kr per månad. Särskild överenskommelse sker avseende fördelning av höjningen när det gäller bostäder inom de olika boendekategorierna familje-, student- och serviceboende Hyressättningssystem Ett samarbete med Hyresgästföreningen, Växjöhem och Hyresbostäder har pågått sedan våren 2003 för att skapa ett nytt hyressättningssystem inom familjebostäder som ska ge rättvisare hyror. Utgångspunkten har varit att hyror bör vara lika i bostäder med samma boen- Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

14 devärde. Det nya systemet bygger på fastighetens standard, lägenhetens standard, lägenhetens storlek samt hyresgästernas värderingar. Efter att korrigeringar skett utifrån standarden i en fastighet byggd år 1975 erhålles en målhyra för varje lägenhet. Hyresändring från 1 mars 2007 innebar att höjning fick ske med högst 280:- kronor månad och sänkning fick inte ske med mer än högst 175 kr kronor per månad. Hyressättningssystemet har nu använts under tre år och årets resultat innebär att endast ett fåtal lägenheter kvarstår att nå sin målhyra. I kvarteret Portvakten Norr byggdes 29 lägenheter klara för inflyttning i juni På Sandsbrohöjden påbörjades 39 lägenheter i kvarteret Golfbollen. 8 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

15 Personal och kompetens Organisation och bemanning Hyresbostäder har vid årets slut 47 fasta tjänster (varav en vakant) samt två plusjobbare utlånade från Växjö kommun. Dessutom köper vi tjänst från kommunledningskontoret motsvarande en halv tjänst. Personalen på Panncentralen (1,5 tjänst) har under året överförts till Ideella föreningen Dalbo. En ny tjänst med inriktning på data och fastighetsteknik har tillkommit under året. Decentralisering av organisationen har fortsatt och områdesreparatörerna för område 1 och 2 utgår nu från Dalbokontoret och områdesreparatörerna för område 4 och 5 från Campuskontoret. Av de 47 fasta tjänsterna är 20 fastighetsarbetare och 27 tjänstemän. Fördelningen mellan könen är för de 46 anställda 14 (30%)kvinnor och 32 (70%)män. Medelåldern bland personalen är 43 år och de flesta befinner sig i åldersintervallet år. Organisationsschema Styrelse Verkställande direktör Miljö- och kvalitetsansvarig Projektledare, bygg Marknadsavdelning Marknadschef Fastighetsavdelning Fastighetschef Administrativ avd. Administrativ chef Resurs, 2 plusjobbare Bobutik/Kundservice 2 tjänster Fastighetsingenjör Underhåll Fastighetsassistent Ekonomi, löner och IT 4,8 tjänster Bobutik/Kundservice 3 tjänster Fastighetsingenjör Underhåll Fastighetsassistent Områdesansvarig Område 1 Områdesansvarig Område 2 Områdesansvarig Område 3 Områdesansvarig Område 4 Områdesansvarig Område 5 Arbetsledare Reparatörer 2 tjänster Reparatörer 2 tjänster Reparatörer 2 tjänster Reparatörer 2 tjänster Fastighetsskötare 4 tjänster Reparatörer 2 tjänster Reparatörer, VVS och el 6 tjänster Drifttekniker Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

16 Antal anställda: antal anställda kvinnor män summa antal tjänster tjänstemän arbetare summa Åldersfördelning bland personalen är följande: ålder totalt män kvinnor arbetare tjänstemän totalt genomsnitts ålder Sjukfrånvaro fördelar sig enligt följande: totalt antal frånvarodagar därav kortidsfrånvaro < 60 dagar därav långtidsfrånvaro > 60 dagar därav för kvinnor därav för män antal sjuktimmar därav för kvinnor därav för män antal sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid 6,3 5,5 Frånvaro hos anställda i åldersintervall, dagar år år år Företaget har varit anslutet till Specialistläkargruppen under 2006 men fr.o.m. den 1 januari 2007 har vi tecknat ett samarbetsavtal med Previa med inriktning på förebyggande hälsooch friskvård. Tillsammans med företagets personalklubb bedrivs ett friskvårdsarbete. En ny medarbetarenkät har genomförts under året. Resultatet speglar ett missnöje bland reparatörsgruppen p.g.a. genomförd omorganisation. Individuella samtal har genomförts och arbete pågår i arbetslagen med att fastställa förbättringsområden. Samverkan sker i det dagliga samrådet, regelbundna arbetsplatsträffar och informationsträffar samt genom skyddskommitténs arbete och överläggningar med de fackliga företrädarna. Diskussion har skett under året vad gäller förutsättningarna för ett nytt samverkansavtal. Kompetensutveckling Under året har utbildningar genomförts både internt och externt beträffande miljöfrågor, tillgänglighet, arbetsmiljö och data. Vidare har anställda deltagit i utbildningar inom sina olika fackområden. All personal har under året varit engagerade i företagets mål och strategiarbete som är föremål för en ständig förändring. En utbildningsdag har ägnats åt Hyresbostäders värdegrund ett arbete som kommer att pågå de närmaste åren. Efter en ansökan till ESF-rådet/Växtkraft mål 3 beviljades medel för att ta fram en kompetensutvecklingsplan. Arbetet resulterade i individuella planer för all personal. Ansökan om medel för att genomföra prioriterade utbildningar har varit vilande hos ESF-rådet och först i januari 2007 har vi erhållit beslut om kr. 10 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

17 JIB och demokrati Organisation Hyresbostäders ledningsgrupp har det övergripande ansvaret för frågor kring jämställdhet, integration, demokrati, barnkonvention och hälsa och försöker se frågor/ärenden ur ett helhetsperspektiv. I ledningsgruppen ingår samordningsansvarig för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Två personer i företaget fungerar som jämställdhetsombud. Skyddskommittén och företagets personalklubb arbetar och bevakar hälsofrågorna. Aktiviteter Jämställdhet I samband med platsannonser välkomnar vi sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund. Lönekartläggning har genomförts och jämställdhetsplanen har reviderats och fastställts av styrelsen den 15 februari. Företagets förmedlingssystem och uthyrningspolicy garanterar att alla behandlas lika i samband med uthyrning av lägenheter. Integration Hyresbostäders integrationssatsning på mötesplatsen Panncentralen är ett av resultaten av projektet Dalbolyftet. Verksamheten på Panncentralen drivs i dag av Ideella föreningen Dalbo i samverkan med Växjö Maria församling och lokalt föreningsliv. Panncentralen har idag funktionen av en bemannad, mångkulturell, mötesplats för både enskilda och föreningsliv. Caféverksamheten bedrivs framförallt eftermiddags-, kvälls- och helgtid och ger hyresgäster i alla åldrar möjlighet till rekreation och engagemang. En kväll i veckan är Panncentralen endast öppen för kvinnor. Verksamheten kvinnor emellan består av caféverksamhet, föreläsningar, samhällsinformation och friskvård. Dagtid används Panncentralen som undervisningslokal för mindre grupper från Bokelund och Norregårdsskolan. Eftermiddagstid bedrivs en öppen verksamhet för mellanstadiebarn i samverkan med Bokelundsskolan. Verksamheten besöks årligen av ca besökare. Vi har en aktiv roll i mötesplats Campus ideell förening som driver en drogfri mötesplats inom Campusområdet. Föreningens övergripande målsättning är att arbeta för ett sunt och attraktivt campusområde och en hälsosam tillvaro för universitetets studenter. Vi har påbörjat ett arbete i företaget kring Hyresbostäders värdegrund med bl a diskussioner kring arbetsmoral, människosyn, civilkurage, det moraliska uppdraget att arbeta i någons hem mm Demokrati Vi har översatt väsentliga delar av vår hemsida till engelska, spanska och bosniska/serbokroatiska. Den öppna kanalen i Växjö har erhållit ekonomiskt stöd i samband med starten. Vi genomför bostadsmöten i samtliga bostadsområden minst en gång per år och ger ut ett informationsblad till alla hyresgäster fyra gånger per år. För att ge hyresgästerna verkligt inflytande samt skapa förutsättningar för en bättre och tryggare närmiljö har vi initierat Trygghetsvandringar i våra bostadsområden. Hyresgäster har tillsammans med representanter från företaget, hyresgästföreningen, kommun, polis och näringsidkare synat bostadsområdet ur ett trygghetsperspektiv. Trygghetsvandringarna dokumenteras noga i text och foto. En handlingsplan upprättas som sedan återkopplas till deltagarna. Vi har ett samarbetsavtal med Hyresgästföreningen som reglerar formerna för inflytande och samverkan. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

18 Hälsa Vi har upphandlat ny företagshälsovård inför 2007 med tydligare inriktning på förebyggande hälsoarbete samt aktiverat och strukturerat det friskvårdsarbete som finns i företaget. Aktiviteter Under 2007 kommer vi att forstätta vårt arbete med Hyresbostäders värdegrund genom att förankra viktiga ställningstagande i hela organisationen. Vi kommer att aktivt deltaga i kommunens satsning för att skapa ytterligare en arena i stadsdelen Araby-Dalbo som kommer att vara viktig bl a för att bryta segregationen. Vidare kommer vi att deltaga i kommunens arbete för utveckling av stadsdelen Araby-Dalbo inom ramen för lokalt utvecklingsavtal med staten. Två halva friskvårdsdagar kommer att genomföras med all personal. Trygghetsvandringar kommer att genomföras. Miljö och kvalitet Miljö Under 2006 har det inom miljöområdet varit fokus på energifrågor, framförallt vid nybyggnation. Diskussion om byggnation av hus utan värmesystem, så kallade passivhus har påbörjats och flera förbättringar har utförts. Energi- och vattenanvändning Nybyggnation Energifrågorna har diskuterats mycket vid nybyggnation. Individuell mätning av el, varmoch kallvatten installeras alltid. Detta för att hyresgästerna ska bli mer medvetna om sin förbrukning och därmed ha en möjlighet att påverka sin boendekostnad. Under året har vi fokuserat på att kontrollera att de byggnader som uppförs uppfyller våra täthetskrav, detta för att undvika transmissionsförluster. Genom täthetsprovning av lägenheterna och fotografering med en värmekamera kontrolleras detta och åtgärdas vid behov. Diskussion om byggnation av så kallade passivhus har påbörjats. Passivhus är mycket täta och välisolerade hus som byggs utan ett traditionellt värmesystem. Genom att husen är så täta värms de upp genom den värme som alstras från människor, maskiner och lampor m.m. som finns i lägenheten. Planeringen av dessa hus kommer att fortsätta under Befintligt bestånd Förbättringsmöjligheterna i det befintliga beståndet är många. Under året har ett antal förbättringar utförts för att minska företagets el, vatten och fjärrvärmeförbrukning. Nedan presenteras ett antal åtgärder: Hov Västregård, nya tryckstyrda fläktar och nya återvinningsbatterier. Idet, hela undercentralen har bytts ut till effektivare växlare och pumpar. Paris, Skrindan, Stockholm, Bonden, Birka och Mörner, byte till effektivare och tryckstyrda pumpar som dessutom är enfas istället för trefas, vilket minskar elförbrukningen. Hovskulle, injustering av luftflöde i ventilationssystemen. Vildparken, injustering av förshuntning för att få rätt flöde i systemet. Västra Teleborg, utbyte av tvågreppsblandare till engreppsblandare i kök. Herresalen, installation av datoriserat övervakningssystem för kontinuerlig övervakning och optimering samt byte av styr- och reglerteknik och pumpar. Totalt har sju tvättmaskiner, sju torktumlare och två torkskåp bytts ut i beståndet. Detta för att spara el och vatten. På Forskarn har vi installerat ett avfuktartorkskåp på försök. Denna typ av skåp drar mycket mindre el än ett skåp med traditionell teknik. Under 2006 förbrukades 0 m 3 (0) olja, kwh ( ) fjärrvärme dvs.151,19 kwh/m 2 (152,47) Totala elförbrukningen var kwh ( ) fastighetsel dvs 41,99 kwh/m 2 (39,04). Till fastighetsel räknas förutom den el som används 12 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

19 i gemensamma utrymmen även den hushållsel som används i de lägenheter (studentlägenheter och äldreboende) där elen ingår i hyran. Vattenförbrukningen under året har varit m 3 ( ) dvs. 1,64 m 3 /m 2 (1,64). Bidragsansökningar Företagets arbete i EU-programmet Concerto-Sesac har fortsatt under året. Concerto-Sesac är en del av EU:s 6:e ramprogram där Växjö, Delft (Holland) och Grenoble (Frankrike) arbetar för att b la bygga energieffektiva hus. Vid årsskiftet var 69 lägenheter i kvarteret Portvakten en del av projektet. Därmed sker mycket uppföljning av energiförbrukningen i dessa hus och en del av hyresgästerna får dessutom extra information om hur de kan minska sin energi- och vattenförbrukning. Under året fick företaget bidrag från Länsstyrelsen för den åtgärd som utfördes på Herresalen. Detta var ett stöd till investeringar i energieffektivisering i lokaler som används för offentlig verksamhet. Miljö- och hälsoskadliga ämnen Under året har invändig PCB på Focushemmet sanerats. Totalt sanerades 7,7 kg PCB. Under året har vi fortsatt med radonundersökningen i ett av husen på Vildparken där vi under 2005 uppmätte förhöjda värde i två av marklägenheterna. Åtgärder planeras under Avfallshantering Vid årsskiftet hade 98 procent av våra lägenheter tillgång till fastighetsnära källsortering. Under året har ytterligare 162 lägenheter på Skatan 1, Paris och Skrindan fått tillgång till källsortering. Totalt har tre miljöhus uppförts under året. Bilar Vid årsskiftet hade företaget 27 bilar. Under året har tre bilar som drivs på RME samt två bilar som drivs på etanol köpts in. Totalt har företaget sju RME-bilar, tre etanolbilar och resterande drivs på diesel eller bensin. Tillgänglighet Under året har arbetet med att tillse att tillgänglighetsaspekterna beaktas redan i projekteringsstadiet fortsatt. Till varje nybyggnadsprojekt skapas ett tillgänglighetsdokument som beskriver hur tillgängligheten har uppnåtts. För att öka förståelsen för tillgänglighetsfrågorna inom organisationen anordnades under året en halvdag då hela personalen fick utbildning i tillgänglighet. För att öka känslan och förståelsen fick alla dessutom prova på att ta sig fram i ett av våra områden som rullstolsburen och som synskadad. Trafik Vi har projekterat en förändring av Brittsommarvägen, parkeringsytorna på Dalbo centrum samt in- och utfarter till parkeringen. Förändringsarbetena kommer att påbörjas under En första etapp av Höstvägen har byggts om vilket förbättrat trafiksituationen för såväl gående som trafikanter. I samband med att kommunen byggt om Liedbergsgatan från Mörners väg och norrut har delar av Sommarvägen byggts om till cykelväg och nya instick från Liedbergsgatan till bostadsområdet färdigställts. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

20 Bostadssociala frågor Vår ambition är att integrera de bostadssociala frågorna i vår förvaltning. Detta sker bl.a. genom: ett ökat engagemang tillsammans med lokala företrädare i de olika bostadsområdena. Samtliga boinflytande och fritidsmedel hanteras av företagets områdesansvariga Ideella föreningen Dalbo där vi i samverkan med Växjö kommun och Hyresgästföreningen verkar för bostadsområdet Dalbos utveckling. Panncentralen en spännande informations- och mötesplats på Dalbo Kvinnor emellan ett nätverk av kvinnor som varje vecka samlas på Panncentralen Samarbete med CMV Citygruppen mot våld och UNIC kring bl.a. nattvandringar i Araby/Dalbo Vackrare Växjö där vi aktivt stöder projektet och följer saneringspolicyn Mötesplats Campus Ideella förening där vi i samverkan med Växjö kommun, Studentkåren, Landstinget, Universitetet m.fl. driver Café Tufvan som är en drogfri mötesplats Förväntningar om den framtida utvecklingen Förutsättningarna för Hyresrätten har förändrats genom regeringens beslut att slopa investeringsstöd och räntebidrag till nyproduktionen och en avtrappning av beviljade räntebidrag. Den nya majoriteten i kommunen har uttalat sig för en minskning av allmännyttans dominerande ställning och för ett ökat ägande av sin bostad. Vi räknar med att genomföra 1 2 försäljningar och 1 2 ombildningar till bostadsrätter under de närmaste åren. På grund av avtrappningen av räntebidragen är Hyresbostäders ekonomi inte i balans för år 2007 men vi räknar med balans inom en treårsperiod. Hyresbostäder ska kunna erbjuda ett bra och varierande boende i trygg och vacker miljö till Växjöborna och om efterfrågan finns, bygga hyresrätter med variation, flexibilitet och nytänkande i boendet. Hyresbostäder ska även bygga bostäder för vård och omsorg samt seniorboende på lämpliga tomtmarker. Energieffektivisering i såväl nyproduktion som det befintliga beståndet är en mycket angelägen uppgift. Vi tror på en fortsatt utveckling av våra bostadsområden. Disposition av vinstmedel Till årssstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel ,58 Årets resultat ,07 kronor ,65 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras så att till aktieägaren utdelas 0,00 att till ny räkning överförs ,65 kronor ,65 14 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

21 Resultaträkning 2006 Belopp i tkr Noter Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat 7,8,9, Övriga ränteintäkter och liknande poster Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

22 Balansräkning 2006 Tillgångar Belopp i tkr Noter ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager och förnödenheter Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

23 Balansräkning 2006 Eget kapital och skulder Belopp i tkr Noter EGET KAPITAL 26 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Skuld till koncernföretag Skuld koncernkonto Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Fastigo Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

24 Kassaflödesanalys 2006 Belopp i tkr Noter Den löpande verksamheten 32 Resultat efter finansiella poster Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar som har belastat resultatet Realisationsvinster/förluster på sålda anläggningstillgångar Betald skatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning ( ) minskning (+) av varulager Ökning ( ) minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) minskning ( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av fastigheter Förvärv av inventarier Försäljning av fastigeheter Försäljning av inventarier Försäljning av aktier Ökning ( ) minskning (+) av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Inlösen av långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Lämnade koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 19 5 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

25 Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inget annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Redovisning av intäkter och kostnader Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottshyror redovisas därmed som förutbetalda hyresintäkter. Administrationskostnader är uppdelade på fastighetsförvaltningens administrationskostnader, som ingår i bruttoresultatet, samt centrala administrationskostnader, som ingår i rörelseresultatet. Lånekostnader periodiseras över underliggande låns löptid. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar och ombyggnadsprojekt värderas till nedlagda kostnader. Interna byggherrekostnader aktiveras. Fastigheterna har upptagits till anskaffningsvärde. Avskrivningar Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Markanläggningar Fastighetsinventarier Maskiner, inventarier och transportmedel Datorer 67 år 20 år 5 år 5 år 3 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade avskrivningar utöver plan, vilka ingår i obeskattade reserver. Skatt Företaget tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterföretag till Växjö kommunfastigheter AB, org.nr med säte i Växjö. Moderbolaget är helägt bolag till Växjö kommun. Under år 2007 kommer Växjö Kommunfastigheter att fusioneras med Växjö Kommunföretag AB, org.nr Av totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0,0 % av inköpen och 0,07 % av försäljningen andra företag inom Växjö kommunfastigheter koncernen. Fordringar och skulder till Växjö kommun eller övriga av kommunen ägda bolag har i denna årsredovisning ej beaktats som koncernmellanhavanden eller koncerntransaktioner. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

26 Noter Not 1 Not 2 Not 3 Not Hyresintäkter inkl. outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa hyresintäkter brutto Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa hyresbortfall Summa hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Sålda tjänster till dotterföretag Reavinst vid försäljning av inventarier Skattereduktion Övriga förvaltningsintäkter Summa övriga förvaltningsintäkter Driftkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Lokal administration Övriga driftkostnader Summa driftkostnader Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Byggnader och mark Byggnader Markanläggningar Summa Inventarier Inventarier Fastighetsinventarier Summa Summa avskrivningar fastighetskostnader Centrala administrations och försäljningskostnader Inventarier Summa avskrivningar centrala administrations- och försäljningskostnader Planenliga avskrivningar totalt Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

27 Not 5 Not 6 Not Resultat från andelar i dotterföretag Vinst vid avyttring av aktier i dotterföretag Utdelning från aktier i dotterföretag Summa övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Förlust vid avyttring anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Totalt Personal Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Totalt Könsfördelning i företagsledning Styrelseledamöter Kvinnor 7 7 Män 7 7 Totalt VD och andra personer i företagsledning Antal kvinnor 2 2 Antal män 3 3 Totalt 5 5 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i procent Kvinnor 4,13 2,70 Män 7,43 6,94 Totalt 6,35 5,45 Varav långtidsfrånvaro (minst 60 dagar) Kvinnor 31,38 0 Män 55,45 73,81 Totalt 50,36 62,06 Total sjukfrånvaro per åldersgrupp i procent ,75 9, ,02 2, , Not 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Av bolagets pensionskostnader avser 198 (227) tkr till VD. Vid uppsägning av VD är uppsägningstiden 12 månader från företagets sida med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

28 Not 8 (forts.) Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 Löner fördelat mellan ledning och övriga anställda Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totalt Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp 0 0 Försäljning Ersättning till revisorer Ernst & Young löpande revision Ernst & Young övriga uppdrag Summa ersättning revisor Revisor Thomas Olofsson, Ernst & Young AB Övriga ränteintäkter och liknande poster Skuldrevers dotterföretag Övriga finansiella intäkter Summa övriga finansiella ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Till moderföretag Övriga Summa räntekostnader och liknande poster Bokslutsdispositioner Avsättning periodiseringsfond Avskrivningar utöver plan Återrföring avskrivningar utöver plan Summa bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Aktuell skatt - Årets skattekostnad Tidigare taxeringar Uppskjuten skatt - Skatteeffekt koncernbidrag Skatteeffekt förlustavdrag Summa skatt på årets resultat Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

29 Not 15 Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: investeringsbidrag Tillkommande investeringsbidrag Omklassificeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan för: Byggnader Årets avskrivningar enligt plan Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan Årets förändring av avskrivningar utöver plan Utgående ackumulerade avskrivningar utöver plan Bokfört värde vid årets slut Not 16 Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

30 Not 17 Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Omklassificeringar Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utrangeringar 0 9 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärden Byggnader Mark Summa taxeringsvärden Not 18 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp under året Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan Årets förändring av avskrivningar utöver plan 43 0 Utgående avskrivningar utöver plan 0 43 Bokfört värde vid årets slut Not 19 Pågående ny- och ombyggnad Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

31 Not 20 Not 21 Not 22 Not 23 Not 24 Aktier och andelar i dotterföretag Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Förvärv Avyttring Summa aktier och andelar i dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Husbyggnadsvaror HBV ek.för., nom , bokfört Friluftsbasen Ryttartorpet, nom , bokfört Summa andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Anslutningslån Växjö Energi AB Summa andra långfristiga fordringar Övriga fordringar Momsfordran Kortfristig del av anslutningslån Växjö Energi AB Investeringsbidrag Övriga fordringar Summa övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter EU-bidrag WP och Sesac Försäkringskostnader Fordringar räntebidrag HBV återbäring och utdelning VEAB fjärrvärme, el och vatten Upplupna intäkter Förutbetalda leverantörsfakturor Borgensavgifter Växjö kommun 12 0 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 25 Kassa och bank Not 26 EGET KAPITAL Aktie- Reserv- Fritt eget Summa kapital fond kapital Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning Utd. enl beslut årsstämma Koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Aktieägartillskott Årets resultat Utgående anskaffningsvärden Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer