Årsredovisning 2006 H Y R E S B O S T Ä D E R I V Ä X J Ö A B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 H Y R E S B O S T Ä D E R I V Ä X J Ö A B"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 H Y R E S B O S T Ä D E R I V Ä X J Ö A B

2 Omslagsbild: Tufvan på Campusområdet, café och kontor för Studentkåren. Foto: Greger Johansson.

3

4 Innehållsförteckning årsredovisning Hyresbostäder i Växjö AB: Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Styrelse Revisorer Firmatecknare Organisationsanslutning Sammanfattning årets verksamhet Förväntningar om den framtida utvecklingen Disposition vinstmedel Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter Revisionsberättelse Granskningsrapport Fem år i sammandrag Fastighetsförteckning Historik, Hyresbostäder i Växjö AB, Panncentralen har utvecklats till en aktiv mötesplats på Dalbo med många aktiviteter, bl.a. "Kvinnor emellan".

5 Hyresbostäder i Växjö AB Vision Hyresbostäder i Växjö AB skall vara ett bostadsföretag man alltid talar väl om. Affärsidé Hyresbostäder är ett modernt serviceföretag som utmärks av: variation och flexibilitet och nytänkande såväl i byggande som i boende och förvaltning goda kundrelationer miljöanpassning sitt arbete med energifrågor såväl vid nybyggnation som i befintligt bestånd. Detta gör att våra hyresgäster alltid har en positiv bild av Hyresbostäder. Kvalitetspolicy Hyresbostäder i Växjö AB ska genom samverkan mellan företagets kunder, medarbetare, konsulter, entreprenörer och leverantörer ständigt utveckla och förbättra sina arbetsmetoder. Målen för detta ska dokumenteras i företagets årligen reviderade Mål- och strategidokument. I hela vår verksamhet ska vi arbeta med att uppfylla kundernas varierande behov och förväntningar. Varje kund ska känna att vi är lyhörda för deras önskemål och att vi möter dem med förtroende och respekt, alltid med hänsyn till gällande lagar och förordningar. Arbetsmiljöpolicy God arbetsmiljö skall prägla Hyresbostäder i dess tjänster, i utrustningar, lokaler och anläggningar och i sättet att leda och organisera arbetet och i samverkan med människor. Miljöpolicy Hyresbostäder skall ständigt förbättra och utveckla arbetet med att minimera verksamhetens miljöpåverkan och därmed bidra till en hållbar utveckling av samhället. Miljöarbetet skall skapa en långsiktigt god boende- och livsmiljö med hänsyn både till människa och natur. Detta skall ske genom ett samspel mellan företagets hyresgäster, personal, konsulter, entreprenörer och leverantörer.

6 Hyresbostäder i Växjö AB är det näst största av de kommunägda bostadsföretagen. Var har bostäder för såväl gammal som ung.

7 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresbostäder i Växjö AB avger årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Hyresbostäder i Växjö AB är dotterbolag till Växjö Kommunfastigheter AB som är ett helägt kommunalt bolag. Hyresbostäder i Växjö AB bildades 1995, och är det näst största av de kommunägda bostadsföretagen. Bolaget ingår i KFAB-koncernen som ägs av Växjö kommun. Bolagets uppgift är att utan vinstsyfte främja bostadsförsörjningen i kommunen och tillgodose, i första hand Växjö kommuns behov av ändamålsenliga och prisbilliga lokaler m.m. för olika verksamheter. Hyresbostäder äger och förvaltar bostäder och 136 lokaler. Av bostäderna utgörs av studentbostäder. Bolaget svarar för den särskilda bostadsförmedlingen till studenter. Styrelse Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige i Växjö, har under verksamhetsåret 2006 bestått av följande ledamöter och suppleanter: Ledamöter Rose-Marie Holmqvist, ordförande Torgny Klasson, vice ordförande Ingrid Holmgren Christer Larsson Anna-Lisa Eneroth Ulla Blanking Birgit Albinsson Suppleanter Hans Zetterström Anna Broman Anna Storbjörk Stig Josefsson Ingemar Haraldsson Sture Heiman Per Karlsson Verkställande direktör Erik Hallonsten Arbetstagarrepresentanter Stefan Buresson, Fastighetsanställdas förbund SKTF, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, klubben är vilande med Kent Lindgard som kontaktperson. Arbetstagarrepresentanter har enligt överenskommelse närvarorätt och rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Ny styrelse är utsedd från Ledamöter Ulla Blanking, ordförande Alf Skogmalm, vice ordförande Thomas Denward Els-Marie Oskarsson Bigit Albinsson Patricia Aguilera Gullvi Andersson Sammanträden Ordinarie bolagsstämma hölls Styrelsen har under året haft tio sammanträden. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

8 Revisorer Revisor utsedd av bolagsstämman och lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige har varit: Revisor Thomas Olofsson, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Sven Persson Ebbe Johansson Revisorsuppleant Åke Andersson, auktoriserad revisor Lekmannarevisorsuppleanter Holger Pettersson Agneta Eriksson Firmatecknare Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av verkställande direktören i den löpande förvaltningen eller av ordförande eller vice ordförande och VD, två i förening. Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, arbetsgivarorganisationen Fastigo, Svenska Studentbostadsföreningen SSBF, samt till inköpsorganisationen HBV. En ombyggnad av Nannyhuset Här skapas 20 moderna lägenheter. Huset som byggdes 1936 har utsökta detaljer i t.ex. trapphus, fönster och balkonger. 2 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

9 Sammanfattning av årets verksamhet Viktiga händelser under år 2006 Boverket godkände Hyresbostäders överklagade länsstyrelsebeslut vad gäller försäljning av kvarteret Vasaborgen och kvarteret Stenbock till Locellus AB/Din bostadsgruppen. Överlåtelsen skedde den 1 maj Med anledningen av försäljningen beslutade styrelsen att tidigarelägga nästa etapp av kök och badrumsrenoveringen på Dalbo/Sommarvägen 9 och att tillskjuta 7 miljoner 2006 och 9 miljoner 2007 utöver ordinarie underhållsbudget. Beslut tas om en totalrenovering av Nannyhuset i kvarteret Kräftan. Fyra nya lägenheter tillskapas och totalt 20 lägenheter är klara för inflyttning våren I kvarteret Portvakten 1 norr blir 29 lägenheter klara för inflyttning i juni På Sandsbrohöjden påbörjas 39 lägenheter i kvarteret Golfbollen 1 och beslut tas om ytterligare 20 lägenheter i kvarteret Vallan 1 som skall byggas under I kvarteret Äpplet 1 på Öster påbörjas ett förtätningsprojekt med 16 lägenheter med inflyttning sommaren Tufvan, som under 2005 förvärvades och byggdes om till en drogfri mötesplats, fick under året en ny flygel som inrymmer studentkårens administration. Styrelsen beslutar om en ramöverenskommelse med KF Göta som gäller en tillbyggnad av ca 300 m 2 säljyta på Dalbo. Arbetet påbörjas i slutet av året. En förstudie kring energieffektiva hus avslutas och styrelsen godkänner en upphandling av samarbetspartner för utvecklingsfas och byggfas. Aktuellt objekt är ca 100 lägenheter i kvarteret Portvakten 1 söder. En ny inriktning för kvarteret Minnet slås fast vilket innebär att ett helt nytt kontor byggs, befintliga byggnader rivs och bostäder uppföres. Fortsatt decentralisering av organisationen och nya lokaler färdigställs på Campus. Extern besiktningshjälp provas för att klara av arbetstopparna på Campus. Beslut om rökfria hus och förbud mot hund och katt i en del av nyproduktionen framöver. (Nannyhemmet, Vallan och Äpplet). Personalen på Panncentralen överförs till Ideella föreningen Dalbo. Möjlighet till felanmälan via Internet införs och mottages mycket positivt inte minst bland studenterna. Vision, affärsidé och strategiska mål revideras under året. Universitetet säger upp driften av vårt Campusnät och upphandling av ny kommunikationsoperatör till den 1 januari 2007 sker. Kundenkäter genomförs under hösten Hyresbostäders kundindex förbättras något. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

10 Ekonomi Resultatutveckling Årets resultat visar efter finansiella poster 31,5 miljoner (2005: 0,7 miljoner). Resultatförbättringen beror på att under året har försäljning skett av dotterföretaget Vasaborgen i Växjö AB, omfattande fastigheterna Stenbock 10 och Vasaborgen 2, till ett värde av 28,6 miljoner. Bortser man från försäljningen motsvarar årets resultat efter finansiella poster 2,9 miljoner. Hyresintäkterna har ökat med 7,2 miljoner. Förändringar beror dels på ökade hyresintäkter med 4,9 miljoner avseende bostäder genom hyreshöjning med 2,07 %, färdigställande av ytterligare 29 lägenheter i kvarteret Portvakten samt minskade hyresintäkter genom avyttring av fastigheterna Stenbock 10 och Vasaborgen 2 från 1 maj Minskning av övriga förvaltningsintäkter beror av mindre sålda tjänster till dotterföretag samt skattereduktion för byggnadsarbeten. Ökning av driftkostnader beror främst på ökade elkostnader, högre kostnader för snöröjning, nya avtal för inre fastighetsskötsel, ökade kostnader för reparationer, ökade personalkostnader i samband med omorganisation till fem förvaltningsområden samt köp av extern hjälp vid avflyttningsbesiktning. Försäljningen av dotterföretaget har för år 2006 inneburit att ytterligare underhållinsatser har kunnat utföras. Ökning med 6 miljoner avser främst fortsatta renoveringar av kök och badrum i bostadsområdet Dalbo samt start renovering av fastigheten Nannyhuset. Ökning kostnader central administration och försäljningskostnader avser främst utökning av personal samt nytt dataprogram för hantering av serviceorder. Övriga rörelseintäkter avser försäljning av dotterföretaget Vasaborgen i Växjö AB. Minskningen ränteintäkter beror av inlösning av skulderevers mot Vasaborgen i Växjö AB den 1 maj Förändring bostadssubventioner beror på tillkommande bidrag avseende nyproduktion i kvarteret Portvakten samt lägre subventionsräntor vid omkonvertering av bidrag avseende kvarteren Universitet 3 och Mjärden 1. Sänkta räntekostnader beror på erhållna likvida medel i samband med avyttring av dotterföretag vilket medfört minskat behov av nyupplåning vid omkonvertering. För år 2007 ökar hyresintäkter med 9,7 miljoner. Ökningen beror på träffad överenskommelse om hyreshöjning från 1 mars 2007 med 2,85 % samt färdigställning av nybyggda bostäder i kvarteren Golfbollen och Äpplet 1 samt ombyggnation av bostäder i fastigheten Nannyhuset. När det gäller driftskostnader år 2007 är det utöver allmänna kostnader främst höjda taxor för el och fjärrvärme som ökar. Underhåll kommer att utföras med 52,3 miljoner tack vare överskott vid försäljning av fastigheterna Stenbock 10 och Vasaborgen 2. Beslut om nedtrappning av bostadssubventioner medför att bidragen minskar år 2007 med 5,6 miljoner i förhållande till år Förlust av bostadssubventioner tillsammans med utfall av hyresförhandling medför att budgeten för 2007 kräver ett extra tillskott på 6 miljoner för att uppfylla moderbolagets resultatkrav. Soliditet Företagets soliditet är 7,5 % (2005: 5,6 %). Den positiva ökningen är resultatet av överskott vid försäljning av fastigheterna Stenbock 10 och Vasaborgen 2. Räntebidrag Då företaget producerat närmare bostäder från 1996 och framtill 2006 drabbar regeringens beslut om avtrappning av räntebidrag bolaget mycket hårt. För år 2007 minskar bidragen med 5,6 miljoner. Därefter sker årlig nedtrappning med belopp mellan 1,8 0,5 miljoner kronor framtill 2012 då bidragen är helt borta. 4 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

11 Upplåning Upplåning sker genom moderbolaget. Någon nyupplåning har ej skett under året. Inlösen av lån under året har gjorts med 256,6 miljoner. Av dessa har 119,5 miljoner omkonverterats. Resterande har omsatts genom utnyttjande av likvid vid försäljning av dotterföretag samt företagets limit på koncernkonto. Vid årets utgång var limit utnyttjad med 183 miljoner (2005: 127 miljoner). Förfallostruktur lån Vid utgången av år 2006 var den genomsnittliga bindningstiden för lån med fast ränta 4,3 år (2005: 3,4 år). Andelen lån med rörlig ränta inklusive utnyttjad limit på koncernkonto motsvarar 14,7 % (2005: 14,8 %) av totala långfristiga skulder. Lånestruktur och snitträntor framgår av not 25. Kassaflöde och likviditet Företaget har en internlimit på 275 miljoner för att bidra till att minska företagets finansiella kostnader. För 70 miljoner av limiten lämnar Växjö kommun speciella villkor till byggnadskreditiv vid byggnation av studentbostäder. Limiten har under året utnyttjas vid konvertering av lån samt som byggnadskreditiv. Försäkringar Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Inventarier är försäkrade till anskaffningsvärdet. Samtliga bilar är helförsäkrade. Byggnation Förvärv Under året har vi förvärvat kvarteret Vallan på Sandsbrohöjden av KFAB. Försäljning Efter Boverkets godkännande av vår försäljning av kvarteret Vasaborgen och kvarteret Stenbock skedde överlåtelsen till Locellus/ Din Bostadsgruppen den 1 maj Uppgörelse med Växjö kommun, angående försäljning av del av kvarteret Skatan för framtida moskébyggnad, godkändes av styrelsen. Planfrågor Reviderad detaljplan för kvarteret Portvakten har fastställts. Ansökan om bygglov för ny kontorsbyggnad i kv Minnet har lämnats in. Först sedan bygglovet avgjorts kommer planfrågan för hela kvarteret att bearbetas. Färdigställda projekt 29 lägenheter i kvarteret Portvakten 1 norr blev klara för inflyttning i juni Tillbyggnad av Tufvan med en administrationsdel för studentkåren blev klar sommaren Pågående projekt Nyproduktion av 39 lägenheter i kvarteret Golfbollen på Sandsbrohöjden och 16 lägenheter i kvarteret Äpplet på Öster. Totalrenovering av Nannyhuset i kvarteret Kräftan vilket ger 20 lägenheter för inflyttning våren Idéskiss har tagits fram för kvarteret Minnet som illustrerar ny kontorsbyggnad och nya lägenheter. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

12 Planerad byggnation Nyproduktion av ca 26 lägenheter i kvarteret Vallan, Sandsbrohöjden Nyproduktion av ca 100 lägenheter i kvarteret Portvakten 1 söder Nyproduktion av ca 40 lägenheter i kvarteret Minnet Energieffektiva hus Förstudie kring energieffektiva hus/passivhus har slutförts och upphandling skett av samarbetspartner för utvecklingsfas och byggfas. 100 lägenheter i kv Portvakten 1 söder är aktuellt. Förvaltning Fastighetsbestånd Företagets förvaltade yta var vid årets utgång m 2 (2005: ). Förändringen består av nya bostäder i kvarteret Portvakten 1 samt tillbyggnation av lokal i fastigheten kvarteret Tuvan 1. Löpande förvaltning Vi har fortsatt med att decentralisera vår organisation och ett antal förvaltare och reparatörer utgår nu ifrån våra kontor på Campus och Dalbo. Genom att komma närmare våra kunder hoppas vi kunna lämna en ännu bättre service. För att klara alla besiktningar av studentlägenheter vid terminsskiften har vi samarbetat med ett bemanningsföretag som genomfört nästan avflyttningsbesiktningar. Detta har inneburit att vi själva kunnat koncentrera oss på att utföra tillhörande reparationer. Samarbetet kommer att fortsätta under Under året har vi beslutat oss för att införa digital serviceorderhantering vilket kommer att förbättra planering och uppföljning av våra serviceorder. Underhåll Förutom vanligt lägenhetsunderhåll av ytskikt kan nämnas följande som genomfördes under 2006: Färdigställande av renovering kök och badrum, Sommarvägen 5. Påbörjat renovering av kök och badrum, Sommarvägen 9. Genomgripande underhållsinsatser för Nannyhuset. Diverse utvändig målning har utförts i kvarteren Mjärden och Kräftan 10, (Wallerströmska). Ombyggnad av tvättstugor inom kvarteren Mjärden, Birka, Hackan och Västra Teleborg. Renovering av hissar Dalbo Servicehus. Byte av vitvaror inom Sandsbro. Byte av köksinredning inom Lyan på Campus. Byte av spiskåpor inom Paris och Skrindan. Diverse anpassningar av olika lokaler. Samverkan Inom familjeboendet samverkar Hyresbostäder lokalt med företrädare för hyresgästerna vad gäller boinflytande och fritidsaktiviteter. Samverkan dokumenteras i ett avtal med tillhörande budget och tecknas mellan Hyresbostäder och den lokala sammanslutningen direkt. Områdesansvarig har en aktiv roll i samverkan och öppna informationsmöten hålls minst en gång per halvår i alla bostadsområden. Ett centralt avtal för informationsutbyte finns även med Hyresgästföreningen i Småland- Blekinge. Under året har samverkan skett vid två tillfällen. 6 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

13 Marknad Hyresbostäder har haft fortsatt hög efterfrågan på bolagets bostäder. Samtidigt har vi tydligt märkt av en ökad konkurrens om kunderna. I takt med att andra aktörer har nyproduktion av hyresrätter, bostadsrätter samt småhus i gång, hårdnar även bostadsmarknaden. Detta är stimulerande, men det ställer även krav på vår organisation och effektivitet i samband med förmedlingsprocessen. Kabel-TV Vi har sagt upp vårt avtal med ComHem till den 31/ , med avsikt att konkurrensutsätta TV tjänsten. Midsommarfest I början av sommaren bjöd vi alla våra boende på Midsommarfest på Dalbo torg. Det kom mycket folk och många var intresserade av att delta i dansen kring midsommarstången. Kaffe och midsommartårta serverades. Firandet avslutades med trubaduren Mats Paulsson tillsammans med en barnkör från Högstorp. Ny bredbandsleverantör till våra studenter Upphandlingen av ny Internetleverantör till våra studenter på Campus och i kvarteret Hackan blev klar. Ny kommunikationsoperatör blev Net At Once AB. Kundservice dygnet runt Våra boende kan numera anmäla fel i bostaden via Internet. Tjänsten kan användas som komplement till den vanliga felanmälan. Uthyrningsläget Bostadsmarknaden i Växjö har präglats av stor efterfrågan på bostäder både för familjeoch studentboende. Detta har medfört ett positivt uthyrningsläge för oss även i samband med nyproduktion Kundundersökning En enkät har skickats ut under hösten till samtliga våra hyresgäster inom familjeboende och studentboende. Hyresgästerna fick där betygsätta hur nöjda de är med oss på ett antal områden. Resultatet visar helhetsintrycket för hela företaget men har också brutits ner på våra olika bostadsområden. Enkätsvaren fungerar som arbetsunderlag och viktigt verktyg för hela organisationen när vi arbetar med förbättringar. Hyresutveckling Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen Småland-Blekinge om hyreshöjning för år Uppgörelsen innebar en genomsnittlig höjning för bostäder och lokaler med förhandlingsklausul från 1 mars 2007 med 2,85 procent. Överenskommelse har också träffats att från 1 mars 2007 höjs varmgarage samt garage, carportar och parkeringsplatser med motorvärmare med 10 kr per månad och att övriga garage, carportar och parkeringsplatser höjs med 5 kr per månad. Särskild överenskommelse sker avseende fördelning av höjningen när det gäller bostäder inom de olika boendekategorierna familje-, student- och serviceboende Hyressättningssystem Ett samarbete med Hyresgästföreningen, Växjöhem och Hyresbostäder har pågått sedan våren 2003 för att skapa ett nytt hyressättningssystem inom familjebostäder som ska ge rättvisare hyror. Utgångspunkten har varit att hyror bör vara lika i bostäder med samma boen- Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

14 devärde. Det nya systemet bygger på fastighetens standard, lägenhetens standard, lägenhetens storlek samt hyresgästernas värderingar. Efter att korrigeringar skett utifrån standarden i en fastighet byggd år 1975 erhålles en målhyra för varje lägenhet. Hyresändring från 1 mars 2007 innebar att höjning fick ske med högst 280:- kronor månad och sänkning fick inte ske med mer än högst 175 kr kronor per månad. Hyressättningssystemet har nu använts under tre år och årets resultat innebär att endast ett fåtal lägenheter kvarstår att nå sin målhyra. I kvarteret Portvakten Norr byggdes 29 lägenheter klara för inflyttning i juni På Sandsbrohöjden påbörjades 39 lägenheter i kvarteret Golfbollen. 8 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

15 Personal och kompetens Organisation och bemanning Hyresbostäder har vid årets slut 47 fasta tjänster (varav en vakant) samt två plusjobbare utlånade från Växjö kommun. Dessutom köper vi tjänst från kommunledningskontoret motsvarande en halv tjänst. Personalen på Panncentralen (1,5 tjänst) har under året överförts till Ideella föreningen Dalbo. En ny tjänst med inriktning på data och fastighetsteknik har tillkommit under året. Decentralisering av organisationen har fortsatt och områdesreparatörerna för område 1 och 2 utgår nu från Dalbokontoret och områdesreparatörerna för område 4 och 5 från Campuskontoret. Av de 47 fasta tjänsterna är 20 fastighetsarbetare och 27 tjänstemän. Fördelningen mellan könen är för de 46 anställda 14 (30%)kvinnor och 32 (70%)män. Medelåldern bland personalen är 43 år och de flesta befinner sig i åldersintervallet år. Organisationsschema Styrelse Verkställande direktör Miljö- och kvalitetsansvarig Projektledare, bygg Marknadsavdelning Marknadschef Fastighetsavdelning Fastighetschef Administrativ avd. Administrativ chef Resurs, 2 plusjobbare Bobutik/Kundservice 2 tjänster Fastighetsingenjör Underhåll Fastighetsassistent Ekonomi, löner och IT 4,8 tjänster Bobutik/Kundservice 3 tjänster Fastighetsingenjör Underhåll Fastighetsassistent Områdesansvarig Område 1 Områdesansvarig Område 2 Områdesansvarig Område 3 Områdesansvarig Område 4 Områdesansvarig Område 5 Arbetsledare Reparatörer 2 tjänster Reparatörer 2 tjänster Reparatörer 2 tjänster Reparatörer 2 tjänster Fastighetsskötare 4 tjänster Reparatörer 2 tjänster Reparatörer, VVS och el 6 tjänster Drifttekniker Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

16 Antal anställda: antal anställda kvinnor män summa antal tjänster tjänstemän arbetare summa Åldersfördelning bland personalen är följande: ålder totalt män kvinnor arbetare tjänstemän totalt genomsnitts ålder Sjukfrånvaro fördelar sig enligt följande: totalt antal frånvarodagar därav kortidsfrånvaro < 60 dagar därav långtidsfrånvaro > 60 dagar därav för kvinnor därav för män antal sjuktimmar därav för kvinnor därav för män antal sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid 6,3 5,5 Frånvaro hos anställda i åldersintervall, dagar år år år Företaget har varit anslutet till Specialistläkargruppen under 2006 men fr.o.m. den 1 januari 2007 har vi tecknat ett samarbetsavtal med Previa med inriktning på förebyggande hälsooch friskvård. Tillsammans med företagets personalklubb bedrivs ett friskvårdsarbete. En ny medarbetarenkät har genomförts under året. Resultatet speglar ett missnöje bland reparatörsgruppen p.g.a. genomförd omorganisation. Individuella samtal har genomförts och arbete pågår i arbetslagen med att fastställa förbättringsområden. Samverkan sker i det dagliga samrådet, regelbundna arbetsplatsträffar och informationsträffar samt genom skyddskommitténs arbete och överläggningar med de fackliga företrädarna. Diskussion har skett under året vad gäller förutsättningarna för ett nytt samverkansavtal. Kompetensutveckling Under året har utbildningar genomförts både internt och externt beträffande miljöfrågor, tillgänglighet, arbetsmiljö och data. Vidare har anställda deltagit i utbildningar inom sina olika fackområden. All personal har under året varit engagerade i företagets mål och strategiarbete som är föremål för en ständig förändring. En utbildningsdag har ägnats åt Hyresbostäders värdegrund ett arbete som kommer att pågå de närmaste åren. Efter en ansökan till ESF-rådet/Växtkraft mål 3 beviljades medel för att ta fram en kompetensutvecklingsplan. Arbetet resulterade i individuella planer för all personal. Ansökan om medel för att genomföra prioriterade utbildningar har varit vilande hos ESF-rådet och först i januari 2007 har vi erhållit beslut om kr. 10 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

17 JIB och demokrati Organisation Hyresbostäders ledningsgrupp har det övergripande ansvaret för frågor kring jämställdhet, integration, demokrati, barnkonvention och hälsa och försöker se frågor/ärenden ur ett helhetsperspektiv. I ledningsgruppen ingår samordningsansvarig för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Två personer i företaget fungerar som jämställdhetsombud. Skyddskommittén och företagets personalklubb arbetar och bevakar hälsofrågorna. Aktiviteter Jämställdhet I samband med platsannonser välkomnar vi sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund. Lönekartläggning har genomförts och jämställdhetsplanen har reviderats och fastställts av styrelsen den 15 februari. Företagets förmedlingssystem och uthyrningspolicy garanterar att alla behandlas lika i samband med uthyrning av lägenheter. Integration Hyresbostäders integrationssatsning på mötesplatsen Panncentralen är ett av resultaten av projektet Dalbolyftet. Verksamheten på Panncentralen drivs i dag av Ideella föreningen Dalbo i samverkan med Växjö Maria församling och lokalt föreningsliv. Panncentralen har idag funktionen av en bemannad, mångkulturell, mötesplats för både enskilda och föreningsliv. Caféverksamheten bedrivs framförallt eftermiddags-, kvälls- och helgtid och ger hyresgäster i alla åldrar möjlighet till rekreation och engagemang. En kväll i veckan är Panncentralen endast öppen för kvinnor. Verksamheten kvinnor emellan består av caféverksamhet, föreläsningar, samhällsinformation och friskvård. Dagtid används Panncentralen som undervisningslokal för mindre grupper från Bokelund och Norregårdsskolan. Eftermiddagstid bedrivs en öppen verksamhet för mellanstadiebarn i samverkan med Bokelundsskolan. Verksamheten besöks årligen av ca besökare. Vi har en aktiv roll i mötesplats Campus ideell förening som driver en drogfri mötesplats inom Campusområdet. Föreningens övergripande målsättning är att arbeta för ett sunt och attraktivt campusområde och en hälsosam tillvaro för universitetets studenter. Vi har påbörjat ett arbete i företaget kring Hyresbostäders värdegrund med bl a diskussioner kring arbetsmoral, människosyn, civilkurage, det moraliska uppdraget att arbeta i någons hem mm Demokrati Vi har översatt väsentliga delar av vår hemsida till engelska, spanska och bosniska/serbokroatiska. Den öppna kanalen i Växjö har erhållit ekonomiskt stöd i samband med starten. Vi genomför bostadsmöten i samtliga bostadsområden minst en gång per år och ger ut ett informationsblad till alla hyresgäster fyra gånger per år. För att ge hyresgästerna verkligt inflytande samt skapa förutsättningar för en bättre och tryggare närmiljö har vi initierat Trygghetsvandringar i våra bostadsområden. Hyresgäster har tillsammans med representanter från företaget, hyresgästföreningen, kommun, polis och näringsidkare synat bostadsområdet ur ett trygghetsperspektiv. Trygghetsvandringarna dokumenteras noga i text och foto. En handlingsplan upprättas som sedan återkopplas till deltagarna. Vi har ett samarbetsavtal med Hyresgästföreningen som reglerar formerna för inflytande och samverkan. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

18 Hälsa Vi har upphandlat ny företagshälsovård inför 2007 med tydligare inriktning på förebyggande hälsoarbete samt aktiverat och strukturerat det friskvårdsarbete som finns i företaget. Aktiviteter Under 2007 kommer vi att forstätta vårt arbete med Hyresbostäders värdegrund genom att förankra viktiga ställningstagande i hela organisationen. Vi kommer att aktivt deltaga i kommunens satsning för att skapa ytterligare en arena i stadsdelen Araby-Dalbo som kommer att vara viktig bl a för att bryta segregationen. Vidare kommer vi att deltaga i kommunens arbete för utveckling av stadsdelen Araby-Dalbo inom ramen för lokalt utvecklingsavtal med staten. Två halva friskvårdsdagar kommer att genomföras med all personal. Trygghetsvandringar kommer att genomföras. Miljö och kvalitet Miljö Under 2006 har det inom miljöområdet varit fokus på energifrågor, framförallt vid nybyggnation. Diskussion om byggnation av hus utan värmesystem, så kallade passivhus har påbörjats och flera förbättringar har utförts. Energi- och vattenanvändning Nybyggnation Energifrågorna har diskuterats mycket vid nybyggnation. Individuell mätning av el, varmoch kallvatten installeras alltid. Detta för att hyresgästerna ska bli mer medvetna om sin förbrukning och därmed ha en möjlighet att påverka sin boendekostnad. Under året har vi fokuserat på att kontrollera att de byggnader som uppförs uppfyller våra täthetskrav, detta för att undvika transmissionsförluster. Genom täthetsprovning av lägenheterna och fotografering med en värmekamera kontrolleras detta och åtgärdas vid behov. Diskussion om byggnation av så kallade passivhus har påbörjats. Passivhus är mycket täta och välisolerade hus som byggs utan ett traditionellt värmesystem. Genom att husen är så täta värms de upp genom den värme som alstras från människor, maskiner och lampor m.m. som finns i lägenheten. Planeringen av dessa hus kommer att fortsätta under Befintligt bestånd Förbättringsmöjligheterna i det befintliga beståndet är många. Under året har ett antal förbättringar utförts för att minska företagets el, vatten och fjärrvärmeförbrukning. Nedan presenteras ett antal åtgärder: Hov Västregård, nya tryckstyrda fläktar och nya återvinningsbatterier. Idet, hela undercentralen har bytts ut till effektivare växlare och pumpar. Paris, Skrindan, Stockholm, Bonden, Birka och Mörner, byte till effektivare och tryckstyrda pumpar som dessutom är enfas istället för trefas, vilket minskar elförbrukningen. Hovskulle, injustering av luftflöde i ventilationssystemen. Vildparken, injustering av förshuntning för att få rätt flöde i systemet. Västra Teleborg, utbyte av tvågreppsblandare till engreppsblandare i kök. Herresalen, installation av datoriserat övervakningssystem för kontinuerlig övervakning och optimering samt byte av styr- och reglerteknik och pumpar. Totalt har sju tvättmaskiner, sju torktumlare och två torkskåp bytts ut i beståndet. Detta för att spara el och vatten. På Forskarn har vi installerat ett avfuktartorkskåp på försök. Denna typ av skåp drar mycket mindre el än ett skåp med traditionell teknik. Under 2006 förbrukades 0 m 3 (0) olja, kwh ( ) fjärrvärme dvs.151,19 kwh/m 2 (152,47) Totala elförbrukningen var kwh ( ) fastighetsel dvs 41,99 kwh/m 2 (39,04). Till fastighetsel räknas förutom den el som används 12 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

19 i gemensamma utrymmen även den hushållsel som används i de lägenheter (studentlägenheter och äldreboende) där elen ingår i hyran. Vattenförbrukningen under året har varit m 3 ( ) dvs. 1,64 m 3 /m 2 (1,64). Bidragsansökningar Företagets arbete i EU-programmet Concerto-Sesac har fortsatt under året. Concerto-Sesac är en del av EU:s 6:e ramprogram där Växjö, Delft (Holland) och Grenoble (Frankrike) arbetar för att b la bygga energieffektiva hus. Vid årsskiftet var 69 lägenheter i kvarteret Portvakten en del av projektet. Därmed sker mycket uppföljning av energiförbrukningen i dessa hus och en del av hyresgästerna får dessutom extra information om hur de kan minska sin energi- och vattenförbrukning. Under året fick företaget bidrag från Länsstyrelsen för den åtgärd som utfördes på Herresalen. Detta var ett stöd till investeringar i energieffektivisering i lokaler som används för offentlig verksamhet. Miljö- och hälsoskadliga ämnen Under året har invändig PCB på Focushemmet sanerats. Totalt sanerades 7,7 kg PCB. Under året har vi fortsatt med radonundersökningen i ett av husen på Vildparken där vi under 2005 uppmätte förhöjda värde i två av marklägenheterna. Åtgärder planeras under Avfallshantering Vid årsskiftet hade 98 procent av våra lägenheter tillgång till fastighetsnära källsortering. Under året har ytterligare 162 lägenheter på Skatan 1, Paris och Skrindan fått tillgång till källsortering. Totalt har tre miljöhus uppförts under året. Bilar Vid årsskiftet hade företaget 27 bilar. Under året har tre bilar som drivs på RME samt två bilar som drivs på etanol köpts in. Totalt har företaget sju RME-bilar, tre etanolbilar och resterande drivs på diesel eller bensin. Tillgänglighet Under året har arbetet med att tillse att tillgänglighetsaspekterna beaktas redan i projekteringsstadiet fortsatt. Till varje nybyggnadsprojekt skapas ett tillgänglighetsdokument som beskriver hur tillgängligheten har uppnåtts. För att öka förståelsen för tillgänglighetsfrågorna inom organisationen anordnades under året en halvdag då hela personalen fick utbildning i tillgänglighet. För att öka känslan och förståelsen fick alla dessutom prova på att ta sig fram i ett av våra områden som rullstolsburen och som synskadad. Trafik Vi har projekterat en förändring av Brittsommarvägen, parkeringsytorna på Dalbo centrum samt in- och utfarter till parkeringen. Förändringsarbetena kommer att påbörjas under En första etapp av Höstvägen har byggts om vilket förbättrat trafiksituationen för såväl gående som trafikanter. I samband med att kommunen byggt om Liedbergsgatan från Mörners väg och norrut har delar av Sommarvägen byggts om till cykelväg och nya instick från Liedbergsgatan till bostadsområdet färdigställts. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

20 Bostadssociala frågor Vår ambition är att integrera de bostadssociala frågorna i vår förvaltning. Detta sker bl.a. genom: ett ökat engagemang tillsammans med lokala företrädare i de olika bostadsområdena. Samtliga boinflytande och fritidsmedel hanteras av företagets områdesansvariga Ideella föreningen Dalbo där vi i samverkan med Växjö kommun och Hyresgästföreningen verkar för bostadsområdet Dalbos utveckling. Panncentralen en spännande informations- och mötesplats på Dalbo Kvinnor emellan ett nätverk av kvinnor som varje vecka samlas på Panncentralen Samarbete med CMV Citygruppen mot våld och UNIC kring bl.a. nattvandringar i Araby/Dalbo Vackrare Växjö där vi aktivt stöder projektet och följer saneringspolicyn Mötesplats Campus Ideella förening där vi i samverkan med Växjö kommun, Studentkåren, Landstinget, Universitetet m.fl. driver Café Tufvan som är en drogfri mötesplats Förväntningar om den framtida utvecklingen Förutsättningarna för Hyresrätten har förändrats genom regeringens beslut att slopa investeringsstöd och räntebidrag till nyproduktionen och en avtrappning av beviljade räntebidrag. Den nya majoriteten i kommunen har uttalat sig för en minskning av allmännyttans dominerande ställning och för ett ökat ägande av sin bostad. Vi räknar med att genomföra 1 2 försäljningar och 1 2 ombildningar till bostadsrätter under de närmaste åren. På grund av avtrappningen av räntebidragen är Hyresbostäders ekonomi inte i balans för år 2007 men vi räknar med balans inom en treårsperiod. Hyresbostäder ska kunna erbjuda ett bra och varierande boende i trygg och vacker miljö till Växjöborna och om efterfrågan finns, bygga hyresrätter med variation, flexibilitet och nytänkande i boendet. Hyresbostäder ska även bygga bostäder för vård och omsorg samt seniorboende på lämpliga tomtmarker. Energieffektivisering i såväl nyproduktion som det befintliga beståndet är en mycket angelägen uppgift. Vi tror på en fortsatt utveckling av våra bostadsområden. Disposition av vinstmedel Till årssstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel ,58 Årets resultat ,07 kronor ,65 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras så att till aktieägaren utdelas 0,00 att till ny räkning överförs ,65 kronor ,65 14 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

21 Resultaträkning 2006 Belopp i tkr Noter Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat 7,8,9, Övriga ränteintäkter och liknande poster Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

22 Balansräkning 2006 Tillgångar Belopp i tkr Noter ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager och förnödenheter Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

23 Balansräkning 2006 Eget kapital och skulder Belopp i tkr Noter EGET KAPITAL 26 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Skuld till koncernföretag Skuld koncernkonto Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Fastigo Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

24 Kassaflödesanalys 2006 Belopp i tkr Noter Den löpande verksamheten 32 Resultat efter finansiella poster Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar som har belastat resultatet Realisationsvinster/förluster på sålda anläggningstillgångar Betald skatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning ( ) minskning (+) av varulager Ökning ( ) minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) minskning ( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av fastigheter Förvärv av inventarier Försäljning av fastigeheter Försäljning av inventarier Försäljning av aktier Ökning ( ) minskning (+) av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Inlösen av långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Lämnade koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 19 5 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

25 Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inget annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Redovisning av intäkter och kostnader Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottshyror redovisas därmed som förutbetalda hyresintäkter. Administrationskostnader är uppdelade på fastighetsförvaltningens administrationskostnader, som ingår i bruttoresultatet, samt centrala administrationskostnader, som ingår i rörelseresultatet. Lånekostnader periodiseras över underliggande låns löptid. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar och ombyggnadsprojekt värderas till nedlagda kostnader. Interna byggherrekostnader aktiveras. Fastigheterna har upptagits till anskaffningsvärde. Avskrivningar Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Markanläggningar Fastighetsinventarier Maskiner, inventarier och transportmedel Datorer 67 år 20 år 5 år 5 år 3 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade avskrivningar utöver plan, vilka ingår i obeskattade reserver. Skatt Företaget tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterföretag till Växjö kommunfastigheter AB, org.nr med säte i Växjö. Moderbolaget är helägt bolag till Växjö kommun. Under år 2007 kommer Växjö Kommunfastigheter att fusioneras med Växjö Kommunföretag AB, org.nr Av totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0,0 % av inköpen och 0,07 % av försäljningen andra företag inom Växjö kommunfastigheter koncernen. Fordringar och skulder till Växjö kommun eller övriga av kommunen ägda bolag har i denna årsredovisning ej beaktats som koncernmellanhavanden eller koncerntransaktioner. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

26 Noter Not 1 Not 2 Not 3 Not Hyresintäkter inkl. outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa hyresintäkter brutto Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa hyresbortfall Summa hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Sålda tjänster till dotterföretag Reavinst vid försäljning av inventarier Skattereduktion Övriga förvaltningsintäkter Summa övriga förvaltningsintäkter Driftkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Lokal administration Övriga driftkostnader Summa driftkostnader Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Byggnader och mark Byggnader Markanläggningar Summa Inventarier Inventarier Fastighetsinventarier Summa Summa avskrivningar fastighetskostnader Centrala administrations och försäljningskostnader Inventarier Summa avskrivningar centrala administrations- och försäljningskostnader Planenliga avskrivningar totalt Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

27 Not 5 Not 6 Not Resultat från andelar i dotterföretag Vinst vid avyttring av aktier i dotterföretag Utdelning från aktier i dotterföretag Summa övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Förlust vid avyttring anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Totalt Personal Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Totalt Könsfördelning i företagsledning Styrelseledamöter Kvinnor 7 7 Män 7 7 Totalt VD och andra personer i företagsledning Antal kvinnor 2 2 Antal män 3 3 Totalt 5 5 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i procent Kvinnor 4,13 2,70 Män 7,43 6,94 Totalt 6,35 5,45 Varav långtidsfrånvaro (minst 60 dagar) Kvinnor 31,38 0 Män 55,45 73,81 Totalt 50,36 62,06 Total sjukfrånvaro per åldersgrupp i procent ,75 9, ,02 2, , Not 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Av bolagets pensionskostnader avser 198 (227) tkr till VD. Vid uppsägning av VD är uppsägningstiden 12 månader från företagets sida med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

28 Not 8 (forts.) Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 Löner fördelat mellan ledning och övriga anställda Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totalt Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp 0 0 Försäljning Ersättning till revisorer Ernst & Young löpande revision Ernst & Young övriga uppdrag Summa ersättning revisor Revisor Thomas Olofsson, Ernst & Young AB Övriga ränteintäkter och liknande poster Skuldrevers dotterföretag Övriga finansiella intäkter Summa övriga finansiella ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Till moderföretag Övriga Summa räntekostnader och liknande poster Bokslutsdispositioner Avsättning periodiseringsfond Avskrivningar utöver plan Återrföring avskrivningar utöver plan Summa bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Aktuell skatt - Årets skattekostnad Tidigare taxeringar Uppskjuten skatt - Skatteeffekt koncernbidrag Skatteeffekt förlustavdrag Summa skatt på årets resultat Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

29 Not 15 Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: investeringsbidrag Tillkommande investeringsbidrag Omklassificeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan för: Byggnader Årets avskrivningar enligt plan Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan Årets förändring av avskrivningar utöver plan Utgående ackumulerade avskrivningar utöver plan Bokfört värde vid årets slut Not 16 Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

30 Not 17 Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Omklassificeringar Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utrangeringar 0 9 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärden Byggnader Mark Summa taxeringsvärden Not 18 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp under året Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan Årets förändring av avskrivningar utöver plan 43 0 Utgående avskrivningar utöver plan 0 43 Bokfört värde vid årets slut Not 19 Pågående ny- och ombyggnad Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

31 Not 20 Not 21 Not 22 Not 23 Not 24 Aktier och andelar i dotterföretag Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Förvärv Avyttring Summa aktier och andelar i dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Husbyggnadsvaror HBV ek.för., nom , bokfört Friluftsbasen Ryttartorpet, nom , bokfört Summa andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Anslutningslån Växjö Energi AB Summa andra långfristiga fordringar Övriga fordringar Momsfordran Kortfristig del av anslutningslån Växjö Energi AB Investeringsbidrag Övriga fordringar Summa övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter EU-bidrag WP och Sesac Försäkringskostnader Fordringar räntebidrag HBV återbäring och utdelning VEAB fjärrvärme, el och vatten Upplupna intäkter Förutbetalda leverantörsfakturor Borgensavgifter Växjö kommun 12 0 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 25 Kassa och bank Not 26 EGET KAPITAL Aktie- Reserv- Fritt eget Summa kapital fond kapital Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning Utd. enl beslut årsstämma Koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Aktieägartillskott Årets resultat Utgående anskaffningsvärden Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Växjö Kommunföretag AB

Växjö Kommunföretag AB Växjö Kommunföretag AB ÅrsredovisninG 2010 Hus N, Linnéuniversitetet Innehåll VD har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET 7 RESULTATRÄKNING 10 BALANSRÄKNING 11 KASSAFLÖDESANALYS

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

Innehåll. 02 VD har ordet

Innehåll. 02 VD har ordet ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll 02 VD har ordet Förvaltningsberättelse 05 Verksamhet 11 Kund och marknad 13 Övikshems fastigheter 16 Energi och miljö 17 Medarbetare 19 Ekonomi 21 Fem år i sammandrag 23 En

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Årsredovisning 2004. marks bostads ab

Årsredovisning 2004. marks bostads ab Årsredovisning 2004 marks bostads ab Rismaområdet, Fritsla Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

VD HAR ORDET VD HAR ORDET

VD HAR ORDET VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2009 VD HAR ORDET VD HAR ORDET Den planeringsprocess som sjösattes för några år sedan har under året finslipats och förankrats i organisationen ytterligare. De lokala affärsplanerna som

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 I N N E H Å L L Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 Effektiviserings-

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab ÅRSREDOVISNING 2014 marks bostads ab Innehåll 5 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Verksamhetscertifiering Personal Trivsel och trygghet Byggnation och underhåll Miljö Teknik

Läs mer