Årsredovisning 2006 H Y R E S B O S T Ä D E R I V Ä X J Ö A B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 H Y R E S B O S T Ä D E R I V Ä X J Ö A B"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 H Y R E S B O S T Ä D E R I V Ä X J Ö A B

2 Omslagsbild: Tufvan på Campusområdet, café och kontor för Studentkåren. Foto: Greger Johansson.

3

4 Innehållsförteckning årsredovisning Hyresbostäder i Växjö AB: Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Styrelse Revisorer Firmatecknare Organisationsanslutning Sammanfattning årets verksamhet Förväntningar om den framtida utvecklingen Disposition vinstmedel Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter Revisionsberättelse Granskningsrapport Fem år i sammandrag Fastighetsförteckning Historik, Hyresbostäder i Växjö AB, Panncentralen har utvecklats till en aktiv mötesplats på Dalbo med många aktiviteter, bl.a. "Kvinnor emellan".

5 Hyresbostäder i Växjö AB Vision Hyresbostäder i Växjö AB skall vara ett bostadsföretag man alltid talar väl om. Affärsidé Hyresbostäder är ett modernt serviceföretag som utmärks av: variation och flexibilitet och nytänkande såväl i byggande som i boende och förvaltning goda kundrelationer miljöanpassning sitt arbete med energifrågor såväl vid nybyggnation som i befintligt bestånd. Detta gör att våra hyresgäster alltid har en positiv bild av Hyresbostäder. Kvalitetspolicy Hyresbostäder i Växjö AB ska genom samverkan mellan företagets kunder, medarbetare, konsulter, entreprenörer och leverantörer ständigt utveckla och förbättra sina arbetsmetoder. Målen för detta ska dokumenteras i företagets årligen reviderade Mål- och strategidokument. I hela vår verksamhet ska vi arbeta med att uppfylla kundernas varierande behov och förväntningar. Varje kund ska känna att vi är lyhörda för deras önskemål och att vi möter dem med förtroende och respekt, alltid med hänsyn till gällande lagar och förordningar. Arbetsmiljöpolicy God arbetsmiljö skall prägla Hyresbostäder i dess tjänster, i utrustningar, lokaler och anläggningar och i sättet att leda och organisera arbetet och i samverkan med människor. Miljöpolicy Hyresbostäder skall ständigt förbättra och utveckla arbetet med att minimera verksamhetens miljöpåverkan och därmed bidra till en hållbar utveckling av samhället. Miljöarbetet skall skapa en långsiktigt god boende- och livsmiljö med hänsyn både till människa och natur. Detta skall ske genom ett samspel mellan företagets hyresgäster, personal, konsulter, entreprenörer och leverantörer.

6 Hyresbostäder i Växjö AB är det näst största av de kommunägda bostadsföretagen. Var har bostäder för såväl gammal som ung.

7 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresbostäder i Växjö AB avger årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Hyresbostäder i Växjö AB är dotterbolag till Växjö Kommunfastigheter AB som är ett helägt kommunalt bolag. Hyresbostäder i Växjö AB bildades 1995, och är det näst största av de kommunägda bostadsföretagen. Bolaget ingår i KFAB-koncernen som ägs av Växjö kommun. Bolagets uppgift är att utan vinstsyfte främja bostadsförsörjningen i kommunen och tillgodose, i första hand Växjö kommuns behov av ändamålsenliga och prisbilliga lokaler m.m. för olika verksamheter. Hyresbostäder äger och förvaltar bostäder och 136 lokaler. Av bostäderna utgörs av studentbostäder. Bolaget svarar för den särskilda bostadsförmedlingen till studenter. Styrelse Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige i Växjö, har under verksamhetsåret 2006 bestått av följande ledamöter och suppleanter: Ledamöter Rose-Marie Holmqvist, ordförande Torgny Klasson, vice ordförande Ingrid Holmgren Christer Larsson Anna-Lisa Eneroth Ulla Blanking Birgit Albinsson Suppleanter Hans Zetterström Anna Broman Anna Storbjörk Stig Josefsson Ingemar Haraldsson Sture Heiman Per Karlsson Verkställande direktör Erik Hallonsten Arbetstagarrepresentanter Stefan Buresson, Fastighetsanställdas förbund SKTF, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, klubben är vilande med Kent Lindgard som kontaktperson. Arbetstagarrepresentanter har enligt överenskommelse närvarorätt och rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Ny styrelse är utsedd från Ledamöter Ulla Blanking, ordförande Alf Skogmalm, vice ordförande Thomas Denward Els-Marie Oskarsson Bigit Albinsson Patricia Aguilera Gullvi Andersson Sammanträden Ordinarie bolagsstämma hölls Styrelsen har under året haft tio sammanträden. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

8 Revisorer Revisor utsedd av bolagsstämman och lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige har varit: Revisor Thomas Olofsson, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Sven Persson Ebbe Johansson Revisorsuppleant Åke Andersson, auktoriserad revisor Lekmannarevisorsuppleanter Holger Pettersson Agneta Eriksson Firmatecknare Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av verkställande direktören i den löpande förvaltningen eller av ordförande eller vice ordförande och VD, två i förening. Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, arbetsgivarorganisationen Fastigo, Svenska Studentbostadsföreningen SSBF, samt till inköpsorganisationen HBV. En ombyggnad av Nannyhuset Här skapas 20 moderna lägenheter. Huset som byggdes 1936 har utsökta detaljer i t.ex. trapphus, fönster och balkonger. 2 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

9 Sammanfattning av årets verksamhet Viktiga händelser under år 2006 Boverket godkände Hyresbostäders överklagade länsstyrelsebeslut vad gäller försäljning av kvarteret Vasaborgen och kvarteret Stenbock till Locellus AB/Din bostadsgruppen. Överlåtelsen skedde den 1 maj Med anledningen av försäljningen beslutade styrelsen att tidigarelägga nästa etapp av kök och badrumsrenoveringen på Dalbo/Sommarvägen 9 och att tillskjuta 7 miljoner 2006 och 9 miljoner 2007 utöver ordinarie underhållsbudget. Beslut tas om en totalrenovering av Nannyhuset i kvarteret Kräftan. Fyra nya lägenheter tillskapas och totalt 20 lägenheter är klara för inflyttning våren I kvarteret Portvakten 1 norr blir 29 lägenheter klara för inflyttning i juni På Sandsbrohöjden påbörjas 39 lägenheter i kvarteret Golfbollen 1 och beslut tas om ytterligare 20 lägenheter i kvarteret Vallan 1 som skall byggas under I kvarteret Äpplet 1 på Öster påbörjas ett förtätningsprojekt med 16 lägenheter med inflyttning sommaren Tufvan, som under 2005 förvärvades och byggdes om till en drogfri mötesplats, fick under året en ny flygel som inrymmer studentkårens administration. Styrelsen beslutar om en ramöverenskommelse med KF Göta som gäller en tillbyggnad av ca 300 m 2 säljyta på Dalbo. Arbetet påbörjas i slutet av året. En förstudie kring energieffektiva hus avslutas och styrelsen godkänner en upphandling av samarbetspartner för utvecklingsfas och byggfas. Aktuellt objekt är ca 100 lägenheter i kvarteret Portvakten 1 söder. En ny inriktning för kvarteret Minnet slås fast vilket innebär att ett helt nytt kontor byggs, befintliga byggnader rivs och bostäder uppföres. Fortsatt decentralisering av organisationen och nya lokaler färdigställs på Campus. Extern besiktningshjälp provas för att klara av arbetstopparna på Campus. Beslut om rökfria hus och förbud mot hund och katt i en del av nyproduktionen framöver. (Nannyhemmet, Vallan och Äpplet). Personalen på Panncentralen överförs till Ideella föreningen Dalbo. Möjlighet till felanmälan via Internet införs och mottages mycket positivt inte minst bland studenterna. Vision, affärsidé och strategiska mål revideras under året. Universitetet säger upp driften av vårt Campusnät och upphandling av ny kommunikationsoperatör till den 1 januari 2007 sker. Kundenkäter genomförs under hösten Hyresbostäders kundindex förbättras något. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

10 Ekonomi Resultatutveckling Årets resultat visar efter finansiella poster 31,5 miljoner (2005: 0,7 miljoner). Resultatförbättringen beror på att under året har försäljning skett av dotterföretaget Vasaborgen i Växjö AB, omfattande fastigheterna Stenbock 10 och Vasaborgen 2, till ett värde av 28,6 miljoner. Bortser man från försäljningen motsvarar årets resultat efter finansiella poster 2,9 miljoner. Hyresintäkterna har ökat med 7,2 miljoner. Förändringar beror dels på ökade hyresintäkter med 4,9 miljoner avseende bostäder genom hyreshöjning med 2,07 %, färdigställande av ytterligare 29 lägenheter i kvarteret Portvakten samt minskade hyresintäkter genom avyttring av fastigheterna Stenbock 10 och Vasaborgen 2 från 1 maj Minskning av övriga förvaltningsintäkter beror av mindre sålda tjänster till dotterföretag samt skattereduktion för byggnadsarbeten. Ökning av driftkostnader beror främst på ökade elkostnader, högre kostnader för snöröjning, nya avtal för inre fastighetsskötsel, ökade kostnader för reparationer, ökade personalkostnader i samband med omorganisation till fem förvaltningsområden samt köp av extern hjälp vid avflyttningsbesiktning. Försäljningen av dotterföretaget har för år 2006 inneburit att ytterligare underhållinsatser har kunnat utföras. Ökning med 6 miljoner avser främst fortsatta renoveringar av kök och badrum i bostadsområdet Dalbo samt start renovering av fastigheten Nannyhuset. Ökning kostnader central administration och försäljningskostnader avser främst utökning av personal samt nytt dataprogram för hantering av serviceorder. Övriga rörelseintäkter avser försäljning av dotterföretaget Vasaborgen i Växjö AB. Minskningen ränteintäkter beror av inlösning av skulderevers mot Vasaborgen i Växjö AB den 1 maj Förändring bostadssubventioner beror på tillkommande bidrag avseende nyproduktion i kvarteret Portvakten samt lägre subventionsräntor vid omkonvertering av bidrag avseende kvarteren Universitet 3 och Mjärden 1. Sänkta räntekostnader beror på erhållna likvida medel i samband med avyttring av dotterföretag vilket medfört minskat behov av nyupplåning vid omkonvertering. För år 2007 ökar hyresintäkter med 9,7 miljoner. Ökningen beror på träffad överenskommelse om hyreshöjning från 1 mars 2007 med 2,85 % samt färdigställning av nybyggda bostäder i kvarteren Golfbollen och Äpplet 1 samt ombyggnation av bostäder i fastigheten Nannyhuset. När det gäller driftskostnader år 2007 är det utöver allmänna kostnader främst höjda taxor för el och fjärrvärme som ökar. Underhåll kommer att utföras med 52,3 miljoner tack vare överskott vid försäljning av fastigheterna Stenbock 10 och Vasaborgen 2. Beslut om nedtrappning av bostadssubventioner medför att bidragen minskar år 2007 med 5,6 miljoner i förhållande till år Förlust av bostadssubventioner tillsammans med utfall av hyresförhandling medför att budgeten för 2007 kräver ett extra tillskott på 6 miljoner för att uppfylla moderbolagets resultatkrav. Soliditet Företagets soliditet är 7,5 % (2005: 5,6 %). Den positiva ökningen är resultatet av överskott vid försäljning av fastigheterna Stenbock 10 och Vasaborgen 2. Räntebidrag Då företaget producerat närmare bostäder från 1996 och framtill 2006 drabbar regeringens beslut om avtrappning av räntebidrag bolaget mycket hårt. För år 2007 minskar bidragen med 5,6 miljoner. Därefter sker årlig nedtrappning med belopp mellan 1,8 0,5 miljoner kronor framtill 2012 då bidragen är helt borta. 4 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

11 Upplåning Upplåning sker genom moderbolaget. Någon nyupplåning har ej skett under året. Inlösen av lån under året har gjorts med 256,6 miljoner. Av dessa har 119,5 miljoner omkonverterats. Resterande har omsatts genom utnyttjande av likvid vid försäljning av dotterföretag samt företagets limit på koncernkonto. Vid årets utgång var limit utnyttjad med 183 miljoner (2005: 127 miljoner). Förfallostruktur lån Vid utgången av år 2006 var den genomsnittliga bindningstiden för lån med fast ränta 4,3 år (2005: 3,4 år). Andelen lån med rörlig ränta inklusive utnyttjad limit på koncernkonto motsvarar 14,7 % (2005: 14,8 %) av totala långfristiga skulder. Lånestruktur och snitträntor framgår av not 25. Kassaflöde och likviditet Företaget har en internlimit på 275 miljoner för att bidra till att minska företagets finansiella kostnader. För 70 miljoner av limiten lämnar Växjö kommun speciella villkor till byggnadskreditiv vid byggnation av studentbostäder. Limiten har under året utnyttjas vid konvertering av lån samt som byggnadskreditiv. Försäkringar Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Inventarier är försäkrade till anskaffningsvärdet. Samtliga bilar är helförsäkrade. Byggnation Förvärv Under året har vi förvärvat kvarteret Vallan på Sandsbrohöjden av KFAB. Försäljning Efter Boverkets godkännande av vår försäljning av kvarteret Vasaborgen och kvarteret Stenbock skedde överlåtelsen till Locellus/ Din Bostadsgruppen den 1 maj Uppgörelse med Växjö kommun, angående försäljning av del av kvarteret Skatan för framtida moskébyggnad, godkändes av styrelsen. Planfrågor Reviderad detaljplan för kvarteret Portvakten har fastställts. Ansökan om bygglov för ny kontorsbyggnad i kv Minnet har lämnats in. Först sedan bygglovet avgjorts kommer planfrågan för hela kvarteret att bearbetas. Färdigställda projekt 29 lägenheter i kvarteret Portvakten 1 norr blev klara för inflyttning i juni Tillbyggnad av Tufvan med en administrationsdel för studentkåren blev klar sommaren Pågående projekt Nyproduktion av 39 lägenheter i kvarteret Golfbollen på Sandsbrohöjden och 16 lägenheter i kvarteret Äpplet på Öster. Totalrenovering av Nannyhuset i kvarteret Kräftan vilket ger 20 lägenheter för inflyttning våren Idéskiss har tagits fram för kvarteret Minnet som illustrerar ny kontorsbyggnad och nya lägenheter. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

12 Planerad byggnation Nyproduktion av ca 26 lägenheter i kvarteret Vallan, Sandsbrohöjden Nyproduktion av ca 100 lägenheter i kvarteret Portvakten 1 söder Nyproduktion av ca 40 lägenheter i kvarteret Minnet Energieffektiva hus Förstudie kring energieffektiva hus/passivhus har slutförts och upphandling skett av samarbetspartner för utvecklingsfas och byggfas. 100 lägenheter i kv Portvakten 1 söder är aktuellt. Förvaltning Fastighetsbestånd Företagets förvaltade yta var vid årets utgång m 2 (2005: ). Förändringen består av nya bostäder i kvarteret Portvakten 1 samt tillbyggnation av lokal i fastigheten kvarteret Tuvan 1. Löpande förvaltning Vi har fortsatt med att decentralisera vår organisation och ett antal förvaltare och reparatörer utgår nu ifrån våra kontor på Campus och Dalbo. Genom att komma närmare våra kunder hoppas vi kunna lämna en ännu bättre service. För att klara alla besiktningar av studentlägenheter vid terminsskiften har vi samarbetat med ett bemanningsföretag som genomfört nästan avflyttningsbesiktningar. Detta har inneburit att vi själva kunnat koncentrera oss på att utföra tillhörande reparationer. Samarbetet kommer att fortsätta under Under året har vi beslutat oss för att införa digital serviceorderhantering vilket kommer att förbättra planering och uppföljning av våra serviceorder. Underhåll Förutom vanligt lägenhetsunderhåll av ytskikt kan nämnas följande som genomfördes under 2006: Färdigställande av renovering kök och badrum, Sommarvägen 5. Påbörjat renovering av kök och badrum, Sommarvägen 9. Genomgripande underhållsinsatser för Nannyhuset. Diverse utvändig målning har utförts i kvarteren Mjärden och Kräftan 10, (Wallerströmska). Ombyggnad av tvättstugor inom kvarteren Mjärden, Birka, Hackan och Västra Teleborg. Renovering av hissar Dalbo Servicehus. Byte av vitvaror inom Sandsbro. Byte av köksinredning inom Lyan på Campus. Byte av spiskåpor inom Paris och Skrindan. Diverse anpassningar av olika lokaler. Samverkan Inom familjeboendet samverkar Hyresbostäder lokalt med företrädare för hyresgästerna vad gäller boinflytande och fritidsaktiviteter. Samverkan dokumenteras i ett avtal med tillhörande budget och tecknas mellan Hyresbostäder och den lokala sammanslutningen direkt. Områdesansvarig har en aktiv roll i samverkan och öppna informationsmöten hålls minst en gång per halvår i alla bostadsområden. Ett centralt avtal för informationsutbyte finns även med Hyresgästföreningen i Småland- Blekinge. Under året har samverkan skett vid två tillfällen. 6 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

13 Marknad Hyresbostäder har haft fortsatt hög efterfrågan på bolagets bostäder. Samtidigt har vi tydligt märkt av en ökad konkurrens om kunderna. I takt med att andra aktörer har nyproduktion av hyresrätter, bostadsrätter samt småhus i gång, hårdnar även bostadsmarknaden. Detta är stimulerande, men det ställer även krav på vår organisation och effektivitet i samband med förmedlingsprocessen. Kabel-TV Vi har sagt upp vårt avtal med ComHem till den 31/ , med avsikt att konkurrensutsätta TV tjänsten. Midsommarfest I början av sommaren bjöd vi alla våra boende på Midsommarfest på Dalbo torg. Det kom mycket folk och många var intresserade av att delta i dansen kring midsommarstången. Kaffe och midsommartårta serverades. Firandet avslutades med trubaduren Mats Paulsson tillsammans med en barnkör från Högstorp. Ny bredbandsleverantör till våra studenter Upphandlingen av ny Internetleverantör till våra studenter på Campus och i kvarteret Hackan blev klar. Ny kommunikationsoperatör blev Net At Once AB. Kundservice dygnet runt Våra boende kan numera anmäla fel i bostaden via Internet. Tjänsten kan användas som komplement till den vanliga felanmälan. Uthyrningsläget Bostadsmarknaden i Växjö har präglats av stor efterfrågan på bostäder både för familjeoch studentboende. Detta har medfört ett positivt uthyrningsläge för oss även i samband med nyproduktion Kundundersökning En enkät har skickats ut under hösten till samtliga våra hyresgäster inom familjeboende och studentboende. Hyresgästerna fick där betygsätta hur nöjda de är med oss på ett antal områden. Resultatet visar helhetsintrycket för hela företaget men har också brutits ner på våra olika bostadsområden. Enkätsvaren fungerar som arbetsunderlag och viktigt verktyg för hela organisationen när vi arbetar med förbättringar. Hyresutveckling Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen Småland-Blekinge om hyreshöjning för år Uppgörelsen innebar en genomsnittlig höjning för bostäder och lokaler med förhandlingsklausul från 1 mars 2007 med 2,85 procent. Överenskommelse har också träffats att från 1 mars 2007 höjs varmgarage samt garage, carportar och parkeringsplatser med motorvärmare med 10 kr per månad och att övriga garage, carportar och parkeringsplatser höjs med 5 kr per månad. Särskild överenskommelse sker avseende fördelning av höjningen när det gäller bostäder inom de olika boendekategorierna familje-, student- och serviceboende Hyressättningssystem Ett samarbete med Hyresgästföreningen, Växjöhem och Hyresbostäder har pågått sedan våren 2003 för att skapa ett nytt hyressättningssystem inom familjebostäder som ska ge rättvisare hyror. Utgångspunkten har varit att hyror bör vara lika i bostäder med samma boen- Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

14 devärde. Det nya systemet bygger på fastighetens standard, lägenhetens standard, lägenhetens storlek samt hyresgästernas värderingar. Efter att korrigeringar skett utifrån standarden i en fastighet byggd år 1975 erhålles en målhyra för varje lägenhet. Hyresändring från 1 mars 2007 innebar att höjning fick ske med högst 280:- kronor månad och sänkning fick inte ske med mer än högst 175 kr kronor per månad. Hyressättningssystemet har nu använts under tre år och årets resultat innebär att endast ett fåtal lägenheter kvarstår att nå sin målhyra. I kvarteret Portvakten Norr byggdes 29 lägenheter klara för inflyttning i juni På Sandsbrohöjden påbörjades 39 lägenheter i kvarteret Golfbollen. 8 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

15 Personal och kompetens Organisation och bemanning Hyresbostäder har vid årets slut 47 fasta tjänster (varav en vakant) samt två plusjobbare utlånade från Växjö kommun. Dessutom köper vi tjänst från kommunledningskontoret motsvarande en halv tjänst. Personalen på Panncentralen (1,5 tjänst) har under året överförts till Ideella föreningen Dalbo. En ny tjänst med inriktning på data och fastighetsteknik har tillkommit under året. Decentralisering av organisationen har fortsatt och områdesreparatörerna för område 1 och 2 utgår nu från Dalbokontoret och områdesreparatörerna för område 4 och 5 från Campuskontoret. Av de 47 fasta tjänsterna är 20 fastighetsarbetare och 27 tjänstemän. Fördelningen mellan könen är för de 46 anställda 14 (30%)kvinnor och 32 (70%)män. Medelåldern bland personalen är 43 år och de flesta befinner sig i åldersintervallet år. Organisationsschema Styrelse Verkställande direktör Miljö- och kvalitetsansvarig Projektledare, bygg Marknadsavdelning Marknadschef Fastighetsavdelning Fastighetschef Administrativ avd. Administrativ chef Resurs, 2 plusjobbare Bobutik/Kundservice 2 tjänster Fastighetsingenjör Underhåll Fastighetsassistent Ekonomi, löner och IT 4,8 tjänster Bobutik/Kundservice 3 tjänster Fastighetsingenjör Underhåll Fastighetsassistent Områdesansvarig Område 1 Områdesansvarig Område 2 Områdesansvarig Område 3 Områdesansvarig Område 4 Områdesansvarig Område 5 Arbetsledare Reparatörer 2 tjänster Reparatörer 2 tjänster Reparatörer 2 tjänster Reparatörer 2 tjänster Fastighetsskötare 4 tjänster Reparatörer 2 tjänster Reparatörer, VVS och el 6 tjänster Drifttekniker Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

16 Antal anställda: antal anställda kvinnor män summa antal tjänster tjänstemän arbetare summa Åldersfördelning bland personalen är följande: ålder totalt män kvinnor arbetare tjänstemän totalt genomsnitts ålder Sjukfrånvaro fördelar sig enligt följande: totalt antal frånvarodagar därav kortidsfrånvaro < 60 dagar därav långtidsfrånvaro > 60 dagar därav för kvinnor därav för män antal sjuktimmar därav för kvinnor därav för män antal sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid 6,3 5,5 Frånvaro hos anställda i åldersintervall, dagar år år år Företaget har varit anslutet till Specialistläkargruppen under 2006 men fr.o.m. den 1 januari 2007 har vi tecknat ett samarbetsavtal med Previa med inriktning på förebyggande hälsooch friskvård. Tillsammans med företagets personalklubb bedrivs ett friskvårdsarbete. En ny medarbetarenkät har genomförts under året. Resultatet speglar ett missnöje bland reparatörsgruppen p.g.a. genomförd omorganisation. Individuella samtal har genomförts och arbete pågår i arbetslagen med att fastställa förbättringsområden. Samverkan sker i det dagliga samrådet, regelbundna arbetsplatsträffar och informationsträffar samt genom skyddskommitténs arbete och överläggningar med de fackliga företrädarna. Diskussion har skett under året vad gäller förutsättningarna för ett nytt samverkansavtal. Kompetensutveckling Under året har utbildningar genomförts både internt och externt beträffande miljöfrågor, tillgänglighet, arbetsmiljö och data. Vidare har anställda deltagit i utbildningar inom sina olika fackområden. All personal har under året varit engagerade i företagets mål och strategiarbete som är föremål för en ständig förändring. En utbildningsdag har ägnats åt Hyresbostäders värdegrund ett arbete som kommer att pågå de närmaste åren. Efter en ansökan till ESF-rådet/Växtkraft mål 3 beviljades medel för att ta fram en kompetensutvecklingsplan. Arbetet resulterade i individuella planer för all personal. Ansökan om medel för att genomföra prioriterade utbildningar har varit vilande hos ESF-rådet och först i januari 2007 har vi erhållit beslut om kr. 10 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

17 JIB och demokrati Organisation Hyresbostäders ledningsgrupp har det övergripande ansvaret för frågor kring jämställdhet, integration, demokrati, barnkonvention och hälsa och försöker se frågor/ärenden ur ett helhetsperspektiv. I ledningsgruppen ingår samordningsansvarig för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Två personer i företaget fungerar som jämställdhetsombud. Skyddskommittén och företagets personalklubb arbetar och bevakar hälsofrågorna. Aktiviteter Jämställdhet I samband med platsannonser välkomnar vi sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund. Lönekartläggning har genomförts och jämställdhetsplanen har reviderats och fastställts av styrelsen den 15 februari. Företagets förmedlingssystem och uthyrningspolicy garanterar att alla behandlas lika i samband med uthyrning av lägenheter. Integration Hyresbostäders integrationssatsning på mötesplatsen Panncentralen är ett av resultaten av projektet Dalbolyftet. Verksamheten på Panncentralen drivs i dag av Ideella föreningen Dalbo i samverkan med Växjö Maria församling och lokalt föreningsliv. Panncentralen har idag funktionen av en bemannad, mångkulturell, mötesplats för både enskilda och föreningsliv. Caféverksamheten bedrivs framförallt eftermiddags-, kvälls- och helgtid och ger hyresgäster i alla åldrar möjlighet till rekreation och engagemang. En kväll i veckan är Panncentralen endast öppen för kvinnor. Verksamheten kvinnor emellan består av caféverksamhet, föreläsningar, samhällsinformation och friskvård. Dagtid används Panncentralen som undervisningslokal för mindre grupper från Bokelund och Norregårdsskolan. Eftermiddagstid bedrivs en öppen verksamhet för mellanstadiebarn i samverkan med Bokelundsskolan. Verksamheten besöks årligen av ca besökare. Vi har en aktiv roll i mötesplats Campus ideell förening som driver en drogfri mötesplats inom Campusområdet. Föreningens övergripande målsättning är att arbeta för ett sunt och attraktivt campusområde och en hälsosam tillvaro för universitetets studenter. Vi har påbörjat ett arbete i företaget kring Hyresbostäders värdegrund med bl a diskussioner kring arbetsmoral, människosyn, civilkurage, det moraliska uppdraget att arbeta i någons hem mm Demokrati Vi har översatt väsentliga delar av vår hemsida till engelska, spanska och bosniska/serbokroatiska. Den öppna kanalen i Växjö har erhållit ekonomiskt stöd i samband med starten. Vi genomför bostadsmöten i samtliga bostadsområden minst en gång per år och ger ut ett informationsblad till alla hyresgäster fyra gånger per år. För att ge hyresgästerna verkligt inflytande samt skapa förutsättningar för en bättre och tryggare närmiljö har vi initierat Trygghetsvandringar i våra bostadsområden. Hyresgäster har tillsammans med representanter från företaget, hyresgästföreningen, kommun, polis och näringsidkare synat bostadsområdet ur ett trygghetsperspektiv. Trygghetsvandringarna dokumenteras noga i text och foto. En handlingsplan upprättas som sedan återkopplas till deltagarna. Vi har ett samarbetsavtal med Hyresgästföreningen som reglerar formerna för inflytande och samverkan. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

18 Hälsa Vi har upphandlat ny företagshälsovård inför 2007 med tydligare inriktning på förebyggande hälsoarbete samt aktiverat och strukturerat det friskvårdsarbete som finns i företaget. Aktiviteter Under 2007 kommer vi att forstätta vårt arbete med Hyresbostäders värdegrund genom att förankra viktiga ställningstagande i hela organisationen. Vi kommer att aktivt deltaga i kommunens satsning för att skapa ytterligare en arena i stadsdelen Araby-Dalbo som kommer att vara viktig bl a för att bryta segregationen. Vidare kommer vi att deltaga i kommunens arbete för utveckling av stadsdelen Araby-Dalbo inom ramen för lokalt utvecklingsavtal med staten. Två halva friskvårdsdagar kommer att genomföras med all personal. Trygghetsvandringar kommer att genomföras. Miljö och kvalitet Miljö Under 2006 har det inom miljöområdet varit fokus på energifrågor, framförallt vid nybyggnation. Diskussion om byggnation av hus utan värmesystem, så kallade passivhus har påbörjats och flera förbättringar har utförts. Energi- och vattenanvändning Nybyggnation Energifrågorna har diskuterats mycket vid nybyggnation. Individuell mätning av el, varmoch kallvatten installeras alltid. Detta för att hyresgästerna ska bli mer medvetna om sin förbrukning och därmed ha en möjlighet att påverka sin boendekostnad. Under året har vi fokuserat på att kontrollera att de byggnader som uppförs uppfyller våra täthetskrav, detta för att undvika transmissionsförluster. Genom täthetsprovning av lägenheterna och fotografering med en värmekamera kontrolleras detta och åtgärdas vid behov. Diskussion om byggnation av så kallade passivhus har påbörjats. Passivhus är mycket täta och välisolerade hus som byggs utan ett traditionellt värmesystem. Genom att husen är så täta värms de upp genom den värme som alstras från människor, maskiner och lampor m.m. som finns i lägenheten. Planeringen av dessa hus kommer att fortsätta under Befintligt bestånd Förbättringsmöjligheterna i det befintliga beståndet är många. Under året har ett antal förbättringar utförts för att minska företagets el, vatten och fjärrvärmeförbrukning. Nedan presenteras ett antal åtgärder: Hov Västregård, nya tryckstyrda fläktar och nya återvinningsbatterier. Idet, hela undercentralen har bytts ut till effektivare växlare och pumpar. Paris, Skrindan, Stockholm, Bonden, Birka och Mörner, byte till effektivare och tryckstyrda pumpar som dessutom är enfas istället för trefas, vilket minskar elförbrukningen. Hovskulle, injustering av luftflöde i ventilationssystemen. Vildparken, injustering av förshuntning för att få rätt flöde i systemet. Västra Teleborg, utbyte av tvågreppsblandare till engreppsblandare i kök. Herresalen, installation av datoriserat övervakningssystem för kontinuerlig övervakning och optimering samt byte av styr- och reglerteknik och pumpar. Totalt har sju tvättmaskiner, sju torktumlare och två torkskåp bytts ut i beståndet. Detta för att spara el och vatten. På Forskarn har vi installerat ett avfuktartorkskåp på försök. Denna typ av skåp drar mycket mindre el än ett skåp med traditionell teknik. Under 2006 förbrukades 0 m 3 (0) olja, kwh ( ) fjärrvärme dvs.151,19 kwh/m 2 (152,47) Totala elförbrukningen var kwh ( ) fastighetsel dvs 41,99 kwh/m 2 (39,04). Till fastighetsel räknas förutom den el som används 12 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

19 i gemensamma utrymmen även den hushållsel som används i de lägenheter (studentlägenheter och äldreboende) där elen ingår i hyran. Vattenförbrukningen under året har varit m 3 ( ) dvs. 1,64 m 3 /m 2 (1,64). Bidragsansökningar Företagets arbete i EU-programmet Concerto-Sesac har fortsatt under året. Concerto-Sesac är en del av EU:s 6:e ramprogram där Växjö, Delft (Holland) och Grenoble (Frankrike) arbetar för att b la bygga energieffektiva hus. Vid årsskiftet var 69 lägenheter i kvarteret Portvakten en del av projektet. Därmed sker mycket uppföljning av energiförbrukningen i dessa hus och en del av hyresgästerna får dessutom extra information om hur de kan minska sin energi- och vattenförbrukning. Under året fick företaget bidrag från Länsstyrelsen för den åtgärd som utfördes på Herresalen. Detta var ett stöd till investeringar i energieffektivisering i lokaler som används för offentlig verksamhet. Miljö- och hälsoskadliga ämnen Under året har invändig PCB på Focushemmet sanerats. Totalt sanerades 7,7 kg PCB. Under året har vi fortsatt med radonundersökningen i ett av husen på Vildparken där vi under 2005 uppmätte förhöjda värde i två av marklägenheterna. Åtgärder planeras under Avfallshantering Vid årsskiftet hade 98 procent av våra lägenheter tillgång till fastighetsnära källsortering. Under året har ytterligare 162 lägenheter på Skatan 1, Paris och Skrindan fått tillgång till källsortering. Totalt har tre miljöhus uppförts under året. Bilar Vid årsskiftet hade företaget 27 bilar. Under året har tre bilar som drivs på RME samt två bilar som drivs på etanol köpts in. Totalt har företaget sju RME-bilar, tre etanolbilar och resterande drivs på diesel eller bensin. Tillgänglighet Under året har arbetet med att tillse att tillgänglighetsaspekterna beaktas redan i projekteringsstadiet fortsatt. Till varje nybyggnadsprojekt skapas ett tillgänglighetsdokument som beskriver hur tillgängligheten har uppnåtts. För att öka förståelsen för tillgänglighetsfrågorna inom organisationen anordnades under året en halvdag då hela personalen fick utbildning i tillgänglighet. För att öka känslan och förståelsen fick alla dessutom prova på att ta sig fram i ett av våra områden som rullstolsburen och som synskadad. Trafik Vi har projekterat en förändring av Brittsommarvägen, parkeringsytorna på Dalbo centrum samt in- och utfarter till parkeringen. Förändringsarbetena kommer att påbörjas under En första etapp av Höstvägen har byggts om vilket förbättrat trafiksituationen för såväl gående som trafikanter. I samband med att kommunen byggt om Liedbergsgatan från Mörners väg och norrut har delar av Sommarvägen byggts om till cykelväg och nya instick från Liedbergsgatan till bostadsområdet färdigställts. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

20 Bostadssociala frågor Vår ambition är att integrera de bostadssociala frågorna i vår förvaltning. Detta sker bl.a. genom: ett ökat engagemang tillsammans med lokala företrädare i de olika bostadsområdena. Samtliga boinflytande och fritidsmedel hanteras av företagets områdesansvariga Ideella föreningen Dalbo där vi i samverkan med Växjö kommun och Hyresgästföreningen verkar för bostadsområdet Dalbos utveckling. Panncentralen en spännande informations- och mötesplats på Dalbo Kvinnor emellan ett nätverk av kvinnor som varje vecka samlas på Panncentralen Samarbete med CMV Citygruppen mot våld och UNIC kring bl.a. nattvandringar i Araby/Dalbo Vackrare Växjö där vi aktivt stöder projektet och följer saneringspolicyn Mötesplats Campus Ideella förening där vi i samverkan med Växjö kommun, Studentkåren, Landstinget, Universitetet m.fl. driver Café Tufvan som är en drogfri mötesplats Förväntningar om den framtida utvecklingen Förutsättningarna för Hyresrätten har förändrats genom regeringens beslut att slopa investeringsstöd och räntebidrag till nyproduktionen och en avtrappning av beviljade räntebidrag. Den nya majoriteten i kommunen har uttalat sig för en minskning av allmännyttans dominerande ställning och för ett ökat ägande av sin bostad. Vi räknar med att genomföra 1 2 försäljningar och 1 2 ombildningar till bostadsrätter under de närmaste åren. På grund av avtrappningen av räntebidragen är Hyresbostäders ekonomi inte i balans för år 2007 men vi räknar med balans inom en treårsperiod. Hyresbostäder ska kunna erbjuda ett bra och varierande boende i trygg och vacker miljö till Växjöborna och om efterfrågan finns, bygga hyresrätter med variation, flexibilitet och nytänkande i boendet. Hyresbostäder ska även bygga bostäder för vård och omsorg samt seniorboende på lämpliga tomtmarker. Energieffektivisering i såväl nyproduktion som det befintliga beståndet är en mycket angelägen uppgift. Vi tror på en fortsatt utveckling av våra bostadsområden. Disposition av vinstmedel Till årssstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel ,58 Årets resultat ,07 kronor ,65 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras så att till aktieägaren utdelas 0,00 att till ny räkning överförs ,65 kronor ,65 14 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

21 Resultaträkning 2006 Belopp i tkr Noter Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat 7,8,9, Övriga ränteintäkter och liknande poster Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

22 Balansräkning 2006 Tillgångar Belopp i tkr Noter ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager och förnödenheter Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

23 Balansräkning 2006 Eget kapital och skulder Belopp i tkr Noter EGET KAPITAL 26 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Skuld till koncernföretag Skuld koncernkonto Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Fastigo Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

24 Kassaflödesanalys 2006 Belopp i tkr Noter Den löpande verksamheten 32 Resultat efter finansiella poster Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar som har belastat resultatet Realisationsvinster/förluster på sålda anläggningstillgångar Betald skatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning ( ) minskning (+) av varulager Ökning ( ) minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) minskning ( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av fastigheter Förvärv av inventarier Försäljning av fastigeheter Försäljning av inventarier Försäljning av aktier Ökning ( ) minskning (+) av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Inlösen av långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Lämnade koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 19 5 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

25 Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inget annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Redovisning av intäkter och kostnader Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottshyror redovisas därmed som förutbetalda hyresintäkter. Administrationskostnader är uppdelade på fastighetsförvaltningens administrationskostnader, som ingår i bruttoresultatet, samt centrala administrationskostnader, som ingår i rörelseresultatet. Lånekostnader periodiseras över underliggande låns löptid. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar och ombyggnadsprojekt värderas till nedlagda kostnader. Interna byggherrekostnader aktiveras. Fastigheterna har upptagits till anskaffningsvärde. Avskrivningar Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Markanläggningar Fastighetsinventarier Maskiner, inventarier och transportmedel Datorer 67 år 20 år 5 år 5 år 3 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade avskrivningar utöver plan, vilka ingår i obeskattade reserver. Skatt Företaget tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterföretag till Växjö kommunfastigheter AB, org.nr med säte i Växjö. Moderbolaget är helägt bolag till Växjö kommun. Under år 2007 kommer Växjö Kommunfastigheter att fusioneras med Växjö Kommunföretag AB, org.nr Av totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0,0 % av inköpen och 0,07 % av försäljningen andra företag inom Växjö kommunfastigheter koncernen. Fordringar och skulder till Växjö kommun eller övriga av kommunen ägda bolag har i denna årsredovisning ej beaktats som koncernmellanhavanden eller koncerntransaktioner. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

26 Noter Not 1 Not 2 Not 3 Not Hyresintäkter inkl. outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa hyresintäkter brutto Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa hyresbortfall Summa hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Sålda tjänster till dotterföretag Reavinst vid försäljning av inventarier Skattereduktion Övriga förvaltningsintäkter Summa övriga förvaltningsintäkter Driftkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Lokal administration Övriga driftkostnader Summa driftkostnader Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Byggnader och mark Byggnader Markanläggningar Summa Inventarier Inventarier Fastighetsinventarier Summa Summa avskrivningar fastighetskostnader Centrala administrations och försäljningskostnader Inventarier Summa avskrivningar centrala administrations- och försäljningskostnader Planenliga avskrivningar totalt Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

27 Not 5 Not 6 Not Resultat från andelar i dotterföretag Vinst vid avyttring av aktier i dotterföretag Utdelning från aktier i dotterföretag Summa övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Förlust vid avyttring anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Totalt Personal Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Totalt Könsfördelning i företagsledning Styrelseledamöter Kvinnor 7 7 Män 7 7 Totalt VD och andra personer i företagsledning Antal kvinnor 2 2 Antal män 3 3 Totalt 5 5 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i procent Kvinnor 4,13 2,70 Män 7,43 6,94 Totalt 6,35 5,45 Varav långtidsfrånvaro (minst 60 dagar) Kvinnor 31,38 0 Män 55,45 73,81 Totalt 50,36 62,06 Total sjukfrånvaro per åldersgrupp i procent ,75 9, ,02 2, , Not 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Av bolagets pensionskostnader avser 198 (227) tkr till VD. Vid uppsägning av VD är uppsägningstiden 12 månader från företagets sida med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

28 Not 8 (forts.) Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 Löner fördelat mellan ledning och övriga anställda Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totalt Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp 0 0 Försäljning Ersättning till revisorer Ernst & Young löpande revision Ernst & Young övriga uppdrag Summa ersättning revisor Revisor Thomas Olofsson, Ernst & Young AB Övriga ränteintäkter och liknande poster Skuldrevers dotterföretag Övriga finansiella intäkter Summa övriga finansiella ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Till moderföretag Övriga Summa räntekostnader och liknande poster Bokslutsdispositioner Avsättning periodiseringsfond Avskrivningar utöver plan Återrföring avskrivningar utöver plan Summa bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Aktuell skatt - Årets skattekostnad Tidigare taxeringar Uppskjuten skatt - Skatteeffekt koncernbidrag Skatteeffekt förlustavdrag Summa skatt på årets resultat Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

29 Not 15 Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: investeringsbidrag Tillkommande investeringsbidrag Omklassificeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan för: Byggnader Årets avskrivningar enligt plan Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan Årets förändring av avskrivningar utöver plan Utgående ackumulerade avskrivningar utöver plan Bokfört värde vid årets slut Not 16 Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

30 Not 17 Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Omklassificeringar Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utrangeringar 0 9 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärden Byggnader Mark Summa taxeringsvärden Not 18 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp under året Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan Årets förändring av avskrivningar utöver plan 43 0 Utgående avskrivningar utöver plan 0 43 Bokfört värde vid årets slut Not 19 Pågående ny- och ombyggnad Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

31 Not 20 Not 21 Not 22 Not 23 Not 24 Aktier och andelar i dotterföretag Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Förvärv Avyttring Summa aktier och andelar i dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Husbyggnadsvaror HBV ek.för., nom , bokfört Friluftsbasen Ryttartorpet, nom , bokfört Summa andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Anslutningslån Växjö Energi AB Summa andra långfristiga fordringar Övriga fordringar Momsfordran Kortfristig del av anslutningslån Växjö Energi AB Investeringsbidrag Övriga fordringar Summa övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter EU-bidrag WP och Sesac Försäkringskostnader Fordringar räntebidrag HBV återbäring och utdelning VEAB fjärrvärme, el och vatten Upplupna intäkter Förutbetalda leverantörsfakturor Borgensavgifter Växjö kommun 12 0 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 25 Kassa och bank Not 26 EGET KAPITAL Aktie- Reserv- Fritt eget Summa kapital fond kapital Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning Utd. enl beslut årsstämma Koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Aktieägartillskott Årets resultat Utgående anskaffningsvärden Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. h y r e s b o s t ä d e r i v ä x j ö a b. Vi ägs av Växjö kommun, Europas grönaste stad.

ÅRSREDOVISNING. h y r e s b o s t ä d e r i v ä x j ö a b. Vi ägs av Växjö kommun, Europas grönaste stad. ÅRSREDOVISNING h y r e s b o s t ä d e r i v ä x j ö a b 2008 Vi ägs av Växjö kommun, Europas grönaste stad. ÅRSREDOVISNING h y r e s b o s t ä d e r i v ä x j ö a b 2008 Hyresbostäder i Växjö AB Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer