BYGGVARUDEKLARATION BVD draft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft"

Transkript

1 PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält ska vara obligatoriska Övriga vita fält som är frivilliga kommer att synas i grunddeklarationen Frivilliga fält, nu ljusgrå, som bara kopplar bara till certifieringsystmen syns bara om man vill fylla i deklarationen med information rörande certifieringssystemen. Layout kommer att vara annorlunda i det digitala formatet. Instruktioner kommer att finnas lättillgänglig i inmatningsformuläret då deklarationen ska fyllas i. Grunddatafältet kommer att omarbetats då vi har bestämt artikelidentitet och fält för att göra deklarationen spårbar och sökbar. Grunddata- Detta avsnitt kommer att specificeras i detalj under fas 2 Företagsnamn Adress Webbplats: Organisationsnr/DUNS-nr Kontaktperson Telefon E-post Produktidentifikation KN-nomenklatur/SNI: Dokument-ID Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp/Varugruppsindelning Produktbeskrivning (beskriv kortfattat): Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den (År/Mån/Dag): 1 Vid ändrad deklaration Är varan förändrad? Ändringen avser Ändrad vara identifieras genom Kontrollerad utan ändring den Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan? Ej relevant Om ja, ange prestandadeklarationsnummer Finns typgodkännande för varan? Ej relevant Om ja, ange referens Vill ni lämna information för varan som utgör underlag för något miljöcertifieringssystem för byggnader? Ej relevant Om ja, ange nedan: BREEAM-SE LEED 2009 LEED version 4 Information lämnas på begäran Information lämnas på begäran Information lämnas på begäran

2 Leverantörens arbete med miljö, kvalitet och sociala frågor Företaget är certifierat enligt ISO 9001 ISO Annat Om annat, specificera: (LEED v4, BREEAM-SE) Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan? Exempel på detta är att företaget har uppförandekod, att man jobbar enligt ISO 26000, att man följer FN:s Global Compact principer, vilka bland annat baseras på ILOs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet (tex. avskaffande av tvångsarbete och barnarbete, upprätthålla föreningsfrihet m.m.). Om ja, vad av nedanstående ingår i arbetet: Kartläggning Riskanalys Åtgärdsplan Uppföljningsplan Varuinformation (BREEAM-SE) Ange om varan är registrerad i Basta Kemiskt innehåll (BREEAM-SE och LEED v4) För hela produkten ange kemiskt innehåll: Om, ange riktlinjer ni anslutit er till eller ledningssystem ni implementerat: Finns säkerhetsdatablad för varan (gäller kemiska produkter)? Ej relevant Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: Ange varans vikt: [till exempel i kg, kg/m3 eller kg/m2] Kan ej anges Komponent Material Ingående ämnen Vikt % alt g EG-nr/ CAS-nr (alt legering) Klassifi cering Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat: [% eller g]

3 Lagkrav enligt byggproduktförordningen och REACH: Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%? Om ja, ange vilka ämnen i tabellen nedan. För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på: hela produkten komponentnivå Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag): (I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara ) Vara/komponent Vikt för vara/komponent (g) Ingående ämnen Vikt % alt g EG-nr/ CASnr (alt legering) Klassifi cering Kommen tar Omfattas varan av RoHS-direktivet (2011/65/EU)? Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell. Komponent Material Ingående ämnen Vikt % alt g EG-nr/ CAS-nr (alt legering) Klassificering Innehåller varan nanomaterial: om ja, ange vilket material: BREEAM, LEED Ange andelen flyktiga organiska ämnen i vikts-%: Råvaror (BREEAM-SE, LEED 2009, LEED v4) Ange, om möjligt, land och ort för ingående komponent/material/råvara i tabellen nedan. Inkludera även eventuellt ingående återvunnet material, detta kan anges i kommentarskolumnen. Kompon ent Material /råvara Land för råvarutvinning Ort för råvarutvinning Land för tillverkning Ort för tillverkning Komme Ange land för sluttillverkning av varan: Om ort och land ej kan anges, ange orsak: Är varan återanvänd? Ej relevant Om ja, specificera hur:

4 Ingår återvunnet material i varan? Om ja, fyll i nedanstående tabell: Om återvunnet material ingår i varan, var god specificera typer, andel som utgörs av den total varans vikt, varav andel som är återvunnet från tillverkningsfasen resp. återvunnits efter användning från tidigare funktion. Material Andel (% eller g) av totala varans vikt Andel (%) av det återvunna materialet som är från tillverkningsfasen (preconsumer) Andel (%) av det återvunna materialet som härrör från användning i tidigare funktion (postconsumer) Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, <10 år) vikts-% Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, >10år) vikts-% Är ingående biobaserad råvara testad enligt ASTM test method D 6866? Sker inköp av råvaror enligt något tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, tillverkningsprocesser eller liknande? (exempelvis USGBC Program, BES 6001:2008, EMS-certifikat). Om ja, ange vilket nedan. Om ja ange system Ingår träråvara? Om ja, är ingående träråvara certifierad? Om ja, hur stor andel är certifierad: % vilket system som har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC): ange referensnummer: Om nej, ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts Land för avverkning Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter? Har trävirket avverkats på ett lagligt sätt och finns intyg för detta? Miljöpåverkan under varans livscykel (BREEAM-SE, LEED v4) Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 framtagen för varan? Om på någon av frågorna ovan, fyll i dess resultat nedan [per funktionell enhet]: Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR: Klimatpåverkan (GWP 100) kg CO 2-ekv. Ozonnedbrytning (ODP) kg CFC 11- ekv. Försurning (AP) kg SO 2-ekv. Marknära ozon (POCP) kg eten-ekv. Registreringsnum mer / ID-nummer för EPD: Övergödning (EP) kg (PO 4) -3 -ekv. Förnybar energi MJ Icke förnybar energi MJ Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

5 Distribution av färdig vara Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? Ej relevant Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan? Ej relevant Återtar leverantören emballage för varan? Ej relevant Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar? Ej relevant Om ja, vilken förpackning och vilket system: Byggskedet Ställer varan särskilda krav vid lagring? Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Bruksskedet Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll? Om ja, specificera: Ställer varan krav på energitillförsel för drift? Om ja, specificera: Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan: a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet år Finns en energimärkning för varan? Ej relevant Ange märkning Ange standard:. Rivning 5 år 10 år 15 år 25 år >50 år Är varan förberedd för demontering (isärtagning)? Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

6 Avfallshantering Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ange avfallskod för den levererade varan Är den levererade varan klassad som farligt avfall? Omfattas den levererade varan av förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter? Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter. Ange avfallskod för den inbyggda varan Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall? Innemiljö (BREEAM-SE, LEED 2009 och LEED v4) Varan avger vid avsedd användning följande emissioner: Typ av emission Resultat mätpunkt 1 Enhet Resultat mätpunkt 2 Enhet Varan avger inga emissioner Mätmetod/Standard (ange efter hur många veckor som mätningarna gjorts) Har varan ett kritiskt fukttillstånd om ja, ange vilket Kan varan ge upphov till eget buller? Ej relevant Värde Enhet Mätmetod: Kan varan ge upphov till elektriska fält? Ej relevant Värde Enhet Mätmetod Kan varan ge upphov till magnetiska fält? Ej relevant Värde Enhet Mätmetod BREEAM-SE Färger och lacker Om användning i våtrum, är varan resistent mot svamp och alger? Hänvisningar Bilagor

Bygg- och miljövarudeklaration för

Bygg- och miljövarudeklaration för Bygg- och miljövarudeklaration för Prelaq Polyester, Sida 1/4 1. Grunddata 1.1 Varunamn Prelaq Polyester, Prelaq Matt Polyester, Prelaq ARS 1.2 Ny deklaration/ändrad deklaration Ändrad deklaration Ändrade

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie

Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie Malin Kronqvist, Cathrine Löfgren, Michael Sturges, Anita Teleman Innventia Rapport nr: 97 Oktober 2010 Förord

Läs mer

Redovisning av de två första åren i PFE. Program för energieffektivisering i industrin (vers.2)

Redovisning av de två första åren i PFE. Program för energieffektivisering i industrin (vers.2) v Redovisning av de två första åren i PFE Program för energieffektivisering i industrin (vers.2) Program för energieffektivisering i energiintensiv industri Redovisning av de två första åren i PFE Företag

Läs mer

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012.

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Boken är framtagen av: Jan-Olof Sperle, Sperle Consulting, Lisa Hallberg,

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast?

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? RAPPORT Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? Momina Bibi Hanna Andersson Carl Jensen Tomas Rydberg B2031 Februari 2012 Rapporten godkänd: 2012-03-01 John Munthe Forskningschef

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Bakgrundsdokument till kriterier för Tvättmaskiner, version 4 20040205 Lena Rogeman Innehållsförteckning 20040205 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Inledning och historik 1 3 Andra styrmedel

Läs mer

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats.

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats. ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR 1. Omfattning; ingående av avtal 1.1 Dessa inköpsvillkor ska gälla för varor och tjänster som tillhandahålls av Leverantören, om inte annat avtalas. Inga andra standardvillkor, särskilt

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Värmeenergi Kriterier 2013:2

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Värmeenergi Kriterier 2013:2 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Värmeenergi Kriterier 2013:2 Bra Miljöval Naturskyddsföreningens miljömärkning Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening utan vinstintressen.

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Att välja trä En faktaskrift om trä

Att välja trä En faktaskrift om trä Att välja trä En faktaskrift om trä Miljö Materialet Fukt Träskydd Sortiment Produkter Byggprocessen Hantering Ytbehandling Förbandstyper Byggregler Virkesåtgång Copperhill Mountain Lodge, Åre, nominerad

Läs mer

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer