PROJEKT FISKEKORTSOMRÅDEN SLUTRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKT FISKEKORTSOMRÅDEN SLUTRAPPORT"

Transkript

1 PROJEKT FISKEKORTSOMRÅDEN SLUTRAPPORT Projektledare Magnus Krantz Visit Åland Storagatan Mariehamn Styrgrupp: Magnus Krantz, David Ståhlman, Susan Andersson, Stig Mattson Patrik Lehtonen, Tom Karlsson, Peter Selander, Anders Svebilius

2 SAMMANFATTNING Projektet har haft ett antal mycket konkreta mål. De kan sammanfattas i att ta fram ett modernt digitalt kartmaterial där fiskelag/vattenägare kan informera om sportfiskemöjligheterna på området samt peka mot försäljningsställen. Som en direkt fortsättning på projekt Fiskekartor. Samt att se vilka förändringar branschen vill se i en eventuell översyn av fiskelagen. Men även att arbeta fram en sammanställning av fiskelagen, vilket uppförande som är förenligt med sportfiske och hur hållbart sportfiske kan bedrivas. Projektet har även som mål att hitta ett sätt att organisera sportfisket på Åland, efter projekttiden. BAKGRUND Projekt Fiskekortsområden är en till del en fortsättning på ett framgångsrikt projekt att digitalisera det åländska sportfisket. Även det finansierat av Leader Åland. Projektet Fiskekartor avslutades 31 augusti 2014 och hade då anslutit ett femtiotal vattenområden till den digitala kartan. 15 områden började sälja sina fiskekort online. Nu är det knappt 100 områden som informerar om möjligheten till sportfiske på Åland, varav 40 säljer sina fiskekort online. Under det tidigare projektet kom en hel del tankar och idéer om hur man skulle kunna utveckla sportfisket på Åland. Den mest angelägna punkten har utan tvekan handlat om övervakning. Den delen har inte varit möjlig att i nuläget finansiera med Leader medel. Men några av de utvecklingstankarna har kunnat förverkligas i detta projekt. ARBETETS GÅNG Den del av projektet som har med den digitala kartan att göra startade upp med utskick till samtliga fiskelag, kommuner och församlingar.

3 Den adresslista som projektet Hållbart Sportfiske och Fiskekartor tillsammans arbetade fram, var en förutsättning för att nå, i stort sett, samtliga vattenägare. Det första utskicket fanns i tre olika versioner, i samtliga versioner informerade vi om det nya Leader finansierade projektet. Dessa utskick gjordes den 12 februari. Men i övrigt skiljde sig informationen åt, den första versionen skickades till vattenägare som inte alls anslutit sig till den digitala kartan. De fick en grundläggande information om kartan, varför det kan vara en bra kanal för att nå ut med information. Där fanns också kontaktuppgifter till två referenspersoner, Tom Karlsson på Fiskeribyrån och Anders Svebilius ordf för Eckerökortet. Projektet erbjöd sig även att närvara på fiskelagens stämmor och på plats informera om projektet. Den andra versionen var avsedd för de vattenägare som redan fanns på kartan, de fick information om möjligheten att ändra sina uppgifter samt även information om möjligheten att börja sälja sin fiskekort online. Den tredje versionen gick till de vattenägare som redan fanns på kartan och sålt sina fiskekort online. De uppmanade att se över sina uppgifter och höra av sig med eventuella ändringar. De tre utskicken i bilaga 1. Därefter skickades en pressrelease från Visit Åland, men information om att arbetet med att digitalisera de åländska sportfisket fortsätter. Ålandstidningen, Nya Åland och skrev om detta. Pressreleasen skickades den 13 februari. Se bilaga 2 och 3. Fiskeribyrån gör ett årligt utskick Till fiskelag och övriga fiskevattenförvaltare, som i år skickades den 16 februari. Där har Fiskeribyrån skrivit: I det andra projektet, som leddes av Visit Åland, har man tagit fram en ny digital karta för sportfisket. Kartan är även länkad till en möjlighet att sälja fiskekort över nätet (mobilen). För att så många vattenområden som möjligt skall komma med på kartan kommer det här arbetet fortsätta under våren 2015 inom ramen för ett nytt projekt. Fokus kommer inte bara att ligga på områden som vill marknadsföra sina fiskevatten utan projektet vänder sig även till vattenägare som vill markera att fiske inte är tillåtet på deras vatten. Landskapsregeringen beslöt under år 2014 att vara med på kartan och sälja sina fiskekort via nätet och har så här långt goda erfarenheter av detta. Eftersom projekttiden varit mycket kort, var det viktigt att snabbt efter beslut om finansiering nå ut med information om projektet. Därför planerades datum för utskick, pressrelease och Fiskeribyråns utskick att ske i snabb följd så att det inom kort tid skulle nå så många som möjligt. Den korta projekttiden var också grunden till ett något annorlunda arbetssätt än det förra projektet. Tidigare informerade vi och väntade därefter att fiskelagen skulle höra av sig. Nu tog vi själva kontakt med ordförandena i olika fiskelag. I flera fall hade vi även tagit fram kartor och annan information. Vi ställde frågan om vi kunde informera digitalt med samma information som fiskelaget har på sina tryckta kartor. Detta kallades Mariehamnsmodellen efter det att vi ställt frågan till Mariehamns stad. Tidigt i projektet togs det fram två listor, en med stora vattenområden och en med vad som bedömdes som viktiga områden att få med på kartan. Dessa två listor jämkades till en lista med ca 40 områden som bearbetade mer aktivt. Under mars månad som togs många kontakter med fiskelagen per telefon. Ett mycket förtjänstfullt arbete av framför allt David Ståhlman. Som också höll noggrann koll på när

4 fiskelagen höll sina stämmor och kunde påverka fiskelagen att ta upp frågan på sina beslutande möten. Projektet fick frågan från tre fiskelag om möjligheten att informera på stämman. David Ståhlman informerade på Grändens årsstämma och Magnus Krantz på Tranviks stämma. Seglinge ville ha information på sin stämma, men det gick inte att ordna. Först i mitten av mars började fiskelagen höra av sig, då hade de hållit stämmor. Arbetet med att kommunicera med fiskelagen, samla in information, producera webbsidor, lägga upp områden på den digitala kartan samt kommunikationen med var väl inarbetat sedan det tidigare projektet. David Björlin på GITech har varit en mycket bra leverantör av kartarbetet, som kommit med mycket bra och kloka synpunkter. Projekt Fiskekortsområden har fokuserat på att även områden som inte alls är tillgängliga för sportfiskare ska informera om det. Dessa områden är på kartan rödmarkerade. Bland de rödmarkerade områdena på kartan återfinns ett antal privata vatten, samt ett antal samfällt ägda vatten som av olika anledningar inte är tillgängliga för sportfiske. Under senare delen av mars och hela april hörde många fiskelag av sig och ville ha med sin information på kartan. Så många att vi bedömde att projektet inte skulle klara det inom projekttiden. I slutet av april ansökte vi därför om en förlängning av projekttiden fram till 1 juni. Vilket beviljades och arbetet kunde fortsätta med att lägga upp information till mitten av maj. För att därefter hantera ändringar och kompletteringar samt annat arbete som inte hunnits med tidigare. Kartan Hur kartan ser ut efter projektet avslutas kan man se på 47 nya områden finns på kartan. De flesta är tillgängliga för sportfiskare, men cirka 12 områden är rödmarkerade. Några nya områden är gulmarkerade vilket betyder att de är tillgängliga men med någon form av begränsning, exempelvis finns några områden som endast är tillgängliga om man hyr stuga av vattenägaren samt Allmänt vatten där man måste vara bosatt i Norden för att få fiska. Ett antal (5) områden som funnits med på kartan sen det tidigare projektet har valt att börja sälja sina fiskekort online. Totalt är det 40 områden som säljer sina fiskekort online. Vilket naturligtvis märks på fiskekortsförsäljningen. Några vattenägare projektet varit i kontakt med har inte varit intresserade av att synas på kartan. Skälen till det beslutet är olika, men i något fall sägs det vara en generationsfråga, någon annan menar att man når sin målgrupp genom de redan befintliga kanalerna. Andra saknar organiserad förvaltning och kan därför inte ansluta sig. Dessa områden har tillkommit på kartan under projekt Fiskekortsområden: Ängö Gölby-Buskböle Tengsöda Töftö Karlby Stormskär Sandö Baggholma Haddnäs Väderskär Björnhuvud Finholma Åva Tranvik Hjortö Isaksö Vargata Nötö Föglö Kapellförsamling Klovskär Gränden Sibby Allmänt vatten Västra Mångstekta Lumparby Överboda Sottunga Seglinge Vestanträsk Kastelholm-Slottsundet Björnholma Skarpnåtö Ödkarby, Sålis och Ovanåker Strömma Sonnboda Lemböte Isakssons Stugby Finnö, Geta Stegskär

5 Torsholma Skråbjörkö Brändö by Lappo Sportfiskevatten Ab Svartsmara Ytterby Finnö, Kökar Hellsö Dessa områden säljer sina kort online: Karlby Haddnäs Väderskär Finholma Åva Tranvik Västra Mångstekta Lumparby Överboda Sottunga Seglinge Ödkarby, Sålis och Ovanåker Sonnboda Lemböte Finnö, Geta Brändö by Ytterby Finnö, Kökar Hellsö Andersö-Hagaby Bomarsund-Präsö Dånö Eckerökortet Flaka Hammaruddakortet Hulta by Korsö Kumlinge Kungsö Norrby Olofsnäs Önningeby Snäckö Södra Marsund Storby Torp Vesterkalmare Hellsö Landskapsregeringens Fiskekortsområden Projektets övriga målsättningar Sammanställning av fiskelagen, rekommendationer, uppförandekod samt hur man fiskar hållbart Inför arbetsgruppens möte den 20 april togs ett förslag fram, som under mötet diskuterades. Arbetsgruppens förslag finns som bilaga 4. En annan uppgift i projektet var att samla branschens synpunkter kring fiskelagen. Det har talats om en förestående översyn av fiskelagen. Projektet har samlat på sig branschens önskemål och det finns två punkter som anses viktiga, det gäller påföljd vid olovligt fiske samt skydd av lekplatser. Arbetsgruppen kommer att skicka skrivelse till Fiskeribyrån. Projektet har dessutom haft ett mål att ta fram förslag på hur arbetsgruppen ska leva vidare efter projektets avslutning. Planer finns att starta en förening Fiskefrämjandet Åland, där vattenägare, fiskeguider, stuguthyrare, sportfiskare, Fiskeribyrån och Visit Åland ska kunna ha platser. David Ståhlman kommer att vara sammankallande, fiskeguiden Patrik Lehtonen har anmält intresse att sitta i styrelsen, likaså Visit Ålands Magnus Krantz. Övrigt En studieresa arrangerades i månadsskiftet mars-april av projektet Hållbart sportfiske. Resan gick till Sibbofjärden, norr om Nyköping och Hemmesta i Värmdö kommun. Studieresan gav många tillfällen att diskutera det åländska sportfisket. Delar av arbetsgruppen deltog på resan. Möten Arbetsgruppens har haft två möten under projekttiden, den 9 februari och 20 april. Arbetsgruppen har även fungerat som projektets styrgrupp. Protokoll från arbetsgruppens möten finns som bilaga 5. Två fiskelag bad tidigt om att projektet skulle presenteras på deras stämmor. Tranvik hade stämma den 22 mars, där deltog Magnus Krantz och presenterade projektet. Tranvik beslöt att ansluta sig till kartan och sälja fiskekort online.

6 Gränden besöktes den 25 mars av David Ståhlman, stämman fattade beslut om att ansluta sig till kartan, men att man inte ska sälja kort. Gränden är rödmarkerat på den digitala kartan. Minst två gånger i månaden har Magnus Krantz, David Ståhlman (tidigare projektledare för Hållbart Sportfiske) och David Björlin, GITech träffats för att diskutera projektet. SLUTORD Projekt Fiskekortsområden har haft ett antal målsättningar, dessa mål har nåtts. När det gäller antalet nya områden på kartan så har målsättningen vida överträffats. Det är nu omkring 100 områden som informerar om möjligheten till sportfiske på sina områden. Den digitala kartan är översiktligt i ett ut zoomat läge och alltmer detaljerat ju mer man zoomar in ett område. Det finns en del för sportfiskaren viktig information på kartan, sjösättningsramper och bensinmackar är utsatta som en service åt fiskaren. Kartan är dock inte för navigation. Från kartan kan man komma vidare till en webbsida med information om det aktuella området, där har vattenägaren lämnat information om regler, fiskekortspriser och försäljningsställen. Kartan finns tillgänglig på på Visit Ålands hemsida ligger även de 100 webbsidor där vattenägare informerar om sina områden. Visit Åland ser gärna att kartan finns på andra sidor, så att den når så många sportfiskare som möjligt. Onlineförsäljningen sker idag på som skapat en sida med de 40 åländska områdena som säljer sina fiskekort online. Onlineförsäljningen har funnits i ett år. Försäljningen är fortfarande blygsam men stadigt ökande. Stora variationer över första året, men fisket har stora säsongsvariationer. Med den blygsamma statistik som finns är det vanskligt att dra några slutsatser av försäljningen online. Den viktigaste frågan är om online försäljningen ökar fiskelagens intäkter, men det är för tidigt att svara på. Eckerökortet som är det största enskilda kortet säger att de uppfattar det som att man når nya kunder. Men det finns inte någon tydlig statistik som stöder det. Man kan se över året när det säljs mest kort och det är inte förvånande att det är hösten (aug-nov) och våren (april-maj). De flesta kort säljs vid veckosluten och är dagskort. Det finns en skillnad mellan höst och vår. Det verkar som om det säljs fler veckokort under våren, än under hösten. Men ovanstående statistik och korta analys måste tas med en nypa salt. Underlaget är endast ett år och siffrorna blygsamma. Det adressregister som projekten Hållbart Sportfiske och Fiskekartor arbetade fram under 2014 har använts och uppdaterats under projektet Fiskekortsområden. Projekt Fiskekortsområden har varit ett mycket framgångsrikt projekt. Att modernisera och digitalisera information och distribution av åländska fiskekort. Som förhoppningsvis kommer vara till stor nytta för sportfiskare, fiskeguider, stuguthyrare och ett framtida Fiskefrämjande Åland. Stort tack till David Ståhlman som lagt ned ett stort antal timmar i detta projekt, utan hans engagemang hade projektet inte nått sina mål. Tack även till David Björlin som förutom att ha varit en viktig leverantör till projektet, generöst delat med sig av sina kunskaper.

7 BILAGOR: 1. Utskick till fiskelag 12 februari Pressrelease till åländska medier 13 april Artiklar publicerade i åländska medier april Arbetsgruppen förslag till sammanställning 5. Arbetsgruppens mötesprotokoll för våren 2015.

8 BILAGA 1. Till vattenägare som har information på den digitala kartan samt säljer fiskekort online. Under 2014 drev Visit Åland det Leader finansierade projektet Fiskekartor. I samarbete med Björlin GITech Ab har ett lättillgängligt, enhetligt fiskekartsunderlag för Ålands anslutna fiskeområden tagits fram till förmån för branschens intressenter anpassat till dagens standard. Projektet var en framgång och i dagsläget finns drygt 50 områden presenterade på kartan. Den arbetsgrupp för sportfiske som under 2014 bildades tog under hösten beslutet att ansöka om finansiering för att kunna fortsätta att utveckla den digitala kartan. Leader har nu i januari beviljat medel för detta projekt. I korta drag innebär det att det fram till sista april är fritt att lägga upp information om fiskevatten på den digitala kartan och på I det nya projektet skall arbetsgruppen dessutom samla uppgifter och presentera fiskelagen, rekommendationer och uppförandekod på ett överskådligt sätt samt arbeta fram stadgar för en permanent grupp som ska arbeta med Sportfiskefrågor i framtiden. Ni som redan har er information på kartan har nu möjlighet att se över era uppgifter och vid behov ändra. Så om ni ändrar priser eller fredningstider, maila till mig, så ändrar jag. Onlineförsäljningen via fiskekort.fi har fungerat bra. Hör gärna av er om ni stött på problem så att vi kan ta upp det med dem. Under 2015 planerar Visit Åland att öppna ett eget bokningssystem, när det blir aktuellt så kommer vi att ta kontakt med er och ge er ytterligare information. Under våren kommer vi att marknadsföra den digitala kartan och möjligheten att köpa fiskekort online på de mässor i Sverige och Finland där vi är utställare. Det gäller GoExpo och Vene i Finland samt Sportfiskemässan och Allt för Sjön i Sverige.

9 Till vattenägare som har information på den digitala kartan Under 2014 drev Visit Åland ett Leader finansierat projekt Fiskekartor. I samarbete med Björlin GITech Ab har ett lättillgängligt, enhetligt fiskekartsunderlag för Ålands anslutna fiskeområden tagits fram till förmån för branschens intressenter anpassat till dagens standard. Projektet var en framgång och i dagsläget finns drygt 50 områden presenterade på kartan. Den arbetsgrupp för sportfiske som under 2014 bildades tog under hösten beslutet att ansöka om finansiering för att kunna fortsätta att utveckla den digitala kartan. Leader har nu i januari beviljat medel för detta projekt. I korta drag innebär det att det fram till sista april är fritt att lägga upp information om fiskevatten på den digitala kartan och på I det nya projektet skall arbetsgruppen dessutom samla uppgifter och presentera fiskelagen, rekommendationer och uppförandekod på ett överskådligt sätt samt arbeta fram stadgar för en permanent grupp som ska arbeta med Sportfiskefrågor i framtiden. Ni som redan har er information på kartan har nu möjlighet att se över era uppgifter och vid behov ändra. Så om ni ändrar priser eller fredningstider, maila till mig, så ändrar jag. Ungefär 35 områden har valt att sälja sina fiskekort online. Det har fungerat bra. Vill ni ansluta ert fiskekortsområde till den möjligheten så går det alltså utmärkt att göra det. Flera vattenägare har hänvisat till att man vill ta det beslutet på årsmötet under våren. Om ni vill så kommer vi gärna och berättar om projektet på mötet. Ni kan annars ställa frågor till mig om onlineförsäljningen eller prata med våra referenspersoner Tom Karlsson på Fiskeribyrån eller Anders Svebilius - Eckerökortet som är väl insatt i det. Under våren kommer vi att marknadsföra den digitala kartan och möjligheten att köpa fiskekort online på de mässor i Sverige och Finland där vi är utställare. Det gäller GoExpo och Vene i Finland samt Sportfiskemässan och Allt för Sjön i Sverige.

10 Till vattenägare Under 2014 drev Visit Åland ett Leader finansierat projekt Fiskekartor. I samarbete med Björlin GITech Ab har ett lättillgängligt, enhetligt fiskekartsunderlag för Ålands anslutna fiskeområden tagits fram till förmån för branschens intressenter anpassat till dagens standard. Projektet var en framgång och i dagsläget finns drygt 50 områden presenterade på kartan. Den arbetsgrupp för sportfiske som under 2014 bildades tog under hösten beslutet att ansöka om finansiering för att kunna fortsätta att utveckla och fullborda den digitala kartan. Leader har nu i januari beviljat medel för detta projekt. I korta drag innebär det att det fram till sista april är fritt att lägga upp information om vattenområden på den digitala kartan och på I det nya projektet skall arbetsgruppen dessutom samla uppgifter och presentera fiskelagen, rekommendationer och uppförandekod på ett överskådligt sätt. Samt arbeta fram stadgar för en permanent grupp som ska arbeta med Sportfiskefrågor i framtiden. För er som ännu inte lagt upp information om ert vattenområde på den digitala kartan har alltså möjlighet att göra det fram till sista april i år. Det gäller även områden som inte säljer kort, dessa områden rödmarkeras och i text står att Fiske är inte tillåtet. Områden med begränsningar som till exempel att man endast säljer kort till stuggäster, kan gulmarkeras och i text beskrivs vad begränsningen beror på. De fiskekortsområden som säljer kort kan i text på egen nätsida beskriva var gästen kan köpa kort samt priser och övriga uppgifter. Ni kan annars ställa frågor till mig om den digitala kartan eller prata med våra referenspersoner Tom Karlsson på Fiskeribyrån eller Anders Svebilius - Eckerökortet som är väl insatt i det. De flesta har sitt årsmöte under våren och vi kan även komma dit och på plats informera fiskelaget om fördelarna med projektet. Den digitala kartan är till för att samla information om samtliga vatten på Åland. Ju mer information som presenteras, desto tydligare blir det för vattenägare, ålänningar, sportfiskare, stuguthyrare och turister som har nytta av kartan.

11 BILAGA 2. Pressmeddelande 13 februari 2015 Digitala fiskevatten på Åland Sportfisket är en viktig del av den åländska turistnäringen. Det goda fisket på Åland lockar till sig stora skaror sportfiskare från Sverige och fasta Finland. Men även från övriga norden, Ryssland och Baltikum. ÅSUB:s rapport Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013 visade att sportfiskare är en viktig målgrupp som stannar längre och spenderar mer än genomsnittet av våra besökare. Dessa gäster kommer i första hand under våren och hösten, men även i mindre utsträckning under vintern. Eftersom sportfiskarna vanligtvis kommer utanför sommarsäsongen har Åland potential och kapacitet att ta emot ännu fler gäster. Dessa genererar gästnätter för stuguthyrare och hotell och arbetstillfällen för fiskeguider. Naturligtvis genererar sportfiskarna intäkter även för vattenägarna. Visit Åland ledde under 2014 ett Leader-finansierat projekt Fiskekartor. Projektets mål vara att ta fram en digital karta med information om åländska fiskevatten och information bland annat om var man kan köpa fiskekort. Kartan omfattar idag ca 55 fiskevatten på Åland. - Likhet med våra andra målgrupper söker sportfiskare en stor del av sin reseinformation på nätet. Med hjälp av Leader-finansiering har vi digitalt kunnat tillgängliggöra en mängd information och en stor del av fiskekorten som säljs på Åland idag, säger Lotta Berner Sjölund, VD Visit Åland. - Vi har sökt och fått ny finansiering av Leader Åland för att fortsätta projektet under våren Det är oerhört glädjande att vi kan fortsätta arbeta med att göra det åländska sportfisket tillgängligt digitalt. Vi kommer nu att ta kontakt med fiskelag, församlingar, kommuner och privata vattenägare för att de ska informera om sina vatten på kartan. Vi tycker det är viktigt att även områden där fisket inte är tillgängligt för sportfiskare är tydligt markerade, säger Magnus Krantz. För mer information, kontakta Lotta Berner Sjölund, VD Visit Åland. Mobil: Eller Magnus Krantz, affärsutvecklare Visit Åland Mobil:

12 BILAGA 3. Nya Åland 13 februari 2015

13 Ålandstidningen 15 februari 2015

14 16 februari 2015

15 BILAGA 4. Fiskelagen Spinnfiske och annat fiske med drag är förbjudet från land Minimimått: Lax 60 cm, Havsöring 50 cm, Gädda 55 cm, Gös 37 cm, Braxen 42 cm, Sik 35 cm Fisket av gös är förbjudet 1-25 juni under åren Rekommendationer Bra att veta inför sportfiskeresan till Åland är de regler som gäller för handredskapsfiske i öriket. Man bör inte fiska nära annans bebodda strand, båtbrygga eller andras redskap. Fångst av undermånlig fisk skall undvikas. Fiskekortsområden Fiskevattnen på Åland består dels av privata vatten som ägs av enskilda personer och företag samt av samfällda vatten som är gemensamma för en hel by eller en grupp delägare som tillsammans bildar ett fiskelag. Dessutom finns de allmänna landskapsvattnen som sträcker sig utanför byarågång till 12 sjömil samt landskapets enskilda vattenområden. Enskilda vattenägare kan besluta om särskilda fredningstider, minimimått, redskap etc. Det finns inte något gemensamt fiskekort för hela Åland. Det finns ett stort antal vattenägare som säljer fiskekort Fiskekorten gäller för sportfiske med handredskap inom det angivna området. Under tiden 15 april till 15 juni är sportfiske från land förbjudet, detta av hänsyn till häckande sjöfåglar. Fiskekortsförsäljningen finansierar olika fiskevårdande åtgärder. Bland annat utplantering av yngel, underhåll av bryggor, sjösättningsramper och vägar. Varje år sätts stora mängder fiskyngel av gädda, havsöring, sik och lax ut. Tack vare de korta avstånden i öriket är du inte bunden att lösa fiskekort för det område som ligger närmast ditt boende. Istället ligger hela Åland öppet och du kan välja att fiska där det bäst för dagen. Om du löst fiskekort Catch & Release Catch and Release, betyder fånga och släpp tillbaka, och är en fiskemetod som fått stort genomslag bland sportfiskare. I vatten med högt fisketryck motiveras metoden med att den möjliggör ett större fritidsfiske utan att utarma fiskebeståndet. På så sätt möjliggörs sportfiske för ett större antal utövare och främjar fisketurismutveckling. Här följer några handfasta råd och tips: Känn din fisk Varje fiskart är unik och ska hanteras därefter. Hullingsfria krokar gör mindre skada, möjliggör snabbare avkrokning Rätt fiskeutrustning Förberedd väl med avkrokningsutrustning anpassat för ditt fiske. Undvik håv Hantera fisken varsamt Minimera tiden ovan vatten Använd vågsäck Låt fisken återhämta sig Återutsätt aldrig skadad fisk Läs mer här:

16 Uppförandekod Fiska aldrig utan tillstånd och fiskekort för sportfiske Skaffa dig kännedom om gällande bestämmelser om fredningstider, fredningsområden, minimimått samt ömtålig natur, respektera dessa. Använd de metoder och redskap som ger fisken bästa möjliga utsikter till överlevnad om/när den släpps tillbaka. Bedriv sportfiske med hänsyn till andras redskap. Fånga aldrig mer fisk än du själv kan förbruka. Avliva omedelbart fångad fisk som skall behållas. Undvik att slita på natur och miljö. Kom ihåg att ta med dig dina sopor. Färdas varsamt i närheten av fågelkullar. Blir en fågelkull skingrad är ungarna hjälplöst byte för bl. a. trutar.

17 BILAGA 5. Arbetsgrupp inom sportfiskesektorn Närvarande Tom Karlsson, Magnus Krantz, Stig Mattsson, Anders Svebilius, Peter Selander, David Ståhlman, Susan Andersson kl. 18:00 Storagatan 8 Visit Åland Mötesprotokoll Visit Åland, arbetsgruppen för sportfiskebranschen MK sammanfattade förra kartprojektet. Presenterade huvuddragen i det nya projekt fiskekortsområden. Projekttid 1 feb- 30 april. Slutrapport ska in 31 maj. Leader Åland har gett indikationer på att de vill att gruppen består så att projekten lever vidare. 2. MK presenterade fiskekortförsäljning förra året. 3. Projekt Fiskekortsområden - A. Fortsättning på fiskekartor - B. Sammanställa fiskelag, rekommendationer, uppförandekod samt hur fiskar hållbart/ C&R. Viss material finns redan från projekt hållbart sportfiske och Visit Ålands hemsida. - C. Ta fram förslag hur arbetsgruppen ska organiseras vidare, ta fram stadgar. Förslag på huvudman- Finns ett intresse? En gemensam förening/organisation öppnar dörrar till större möjlighet att söka finansiering än samtliga separat oorganiserade. - D. Förankra branschen önskemål om ev förnyad lagstiftning. En skrivelse till LR för att lyfta frågan och få svar på vad som är lagmässigt möjligt. Ställningstagande från branschen vad som bör ändras/utredas (exkluderar TK som tjänsteman). Arbetsgruppens medlemmar föreslås meddela MK efter protokollutskick vilken/vilka av punkt B-D man är intresserad att ta på sig för att säkerställa att projektet uppnår åtagande och mål. Tidsplan - Februari: Utskick, vattenägare, även församlingar, kommuner, privatpersoner Pressrelease om resultatet av projekt Fiskekartor Fiskeribyrån skickar sin information v. 8 med rekommendation om projektanslutning Prioritering att få med, stora/viktiga områden, allmänt vatten Mars: Ta kontakt med vattenägare, arbetsgruppen bidrar med att få ut information till befintliga kanaler de själva har.

18 Mariehamnsmodellen, skicka ut färdigt utkast digitalt med deras inlagda information för att underlätta att ansluta sig. Pga den korta projekttiden behöver arbetsgruppen arbeta proaktivt mot vattenägare. April: Utskick till vattenägare 4. Utskick till vattenägare De som är med på kartan och säljer online, De som är med på kartan men inte säljer online, De som inte är med alls. DS föreslår ytterligare en övrigt-grupp för att sprida ordet. Arbetsgruppen gick igenom det utkast MK gjort och DS reviderat. Inga invändningar gjordes. DS föreslår att ännu lägga till infon att vattenägare gärna får vända sig till arbetsgruppen med frågor/problem de tampas med. TK och AS sätts som referenspersoner att fråga gällande försäljning online. Samt att vi frågar efter intresserade att engagera sig i arbetstgruppen. 5. Marknadsföring MK berättade hur fiskekartor och onlineförsäljning kommer marknadsföras. Ca av VÅ medel går till sportfiskemarknadsföring. 6. Övrigt GITech har gjort en karta med större sammanhängande vattenområden på Åland (10 ha+) som kan användas som ett grovt verktyg att hitta potentiellt nya vattenägare som erbjuds informera vad som gäller på deras vatten. Länk: TK poängtera att det är viktigt att särskilja på om vatten är förbjudet för fiske eller om det enbart är tillåtet för vatteninnehavarnas egna bruk (utomstående förbjudna). MK presenterade: - Visit Ålands onlinebokning- arbetet går vidare. - Fiskeriprogram. Går det att söka direkt från fiskerifonden? TK svar nej. I nya fiskeriprogrammet har Åland inget särskilt programavsnitt då vi ingår i hela Finlands program. Därför är texten klurigt skriven så att den är så heltäckande som möjligt. Fortsättningsvis finns inte specifikt att sportfiskebranschen har möjlighet att söka medel. Den möjlighet som finns är om Leader Åland formulerar sin nästa programperiod (och blir beviljad den) så att sportfisket betydelse inkluderas som en möjlig faktor att söka medel till. Nästa LÅ period börjar tidigast i höst. DS framhåller att i den period som varit har företagare exkluderats att söka på Åland (max 2500 ) fast det varit möjligt i andra delar av Finland. I programmet finns för övrigt en halvsida nämnt om sportfiske jämfört med tidigare två rader vilket är en blygsam förbättring. Det fiskeriprogram som blir kommande period 6 år utesluter direkt sportfiske, men inte indirekt ifall LÅ möjliggör en finansieringskanal. TK nämner att samarbetsprojekt och gränsöverskridande projekt kan vara en möjlig väg för sportfisket att hitta finansiering vi programmet, exempelvis om det går via Leader.

19 - DS efterlyser kontaktpersoner till vattenområden vi ännu inte har några till. En lista på områden som önskas kontaktuppgifter till skickas ut med protokollet där arbetsgruppmedlemmarna kan komplettera med vad de känner till och skicka tillbaka till DavidS som sammanställer befintligt. Frågeställningar under mötet: - PS; Finns det med i nya projektet att förbättra befintliga kartor för tryck? MK Svar nej de föll bort i ansökan i samband med att endast 50 % medel beviljades. Ansökan skrevs om 3 ggr innan beviljade medel fanns att genomdriva ett projekt. Därav även fördröjningen till projektuppstart. I det aktuella projektet går merparten till kartutvecklaren GITech. - PS; finns rättighet till kartmaterialet så att infon i den kan användas i framtida försäljning av skräddarsydda kartor till fiskeområden? MK tar frågan till GITech. - DS; Går befintligt fiskekortlager att tillämpa på ett allmänt sjökort? - DS; Vet fiskeribyrån när respektive fiskelag håller årsmöte? TK; det vet man inte specifikt. Det framgår vanligtvis i fiskelagens stadgar inom vilken månad mötet ska hållas. DS kan undersöka datum han fick av olika fiskelag förra året. - DS undrade om utplanteringsinfon han sammanställde parallellt med sommarens projekt kan vara till nytta vid utskick till fiskelagen då han upplevt att det finns splittrad kunskap om hur det ska gå till i praktiken. Infon baserar sig på Stefan Lindqvist och Jan-Erik Sommarström utsagor. DS kan skicka till TK för betänkande ifall han inte redan fått det. - PS undrar om det är möjligt för TK att ta med märkningsregler av nät som påminnelse till fiskelagen i samband med utskick eftersom Fiskeribyrån vinner gehör hos vattenägarna. - DS frågade TK varför det kom sig att Rödhamn inte blev fiskekortsområde som det var på gång förut men slopades. Museibyrån har gett ett arrende på 25 år med fiskerätt till ÅSS. Övrig info: - TK berättade att Lantmäteriet driver ett stort projekt där de går igenom ägoförhållanden inom samfälligheter. - TK informerade att en ändring av fiskelagen inte är nära förestående på grund av hög arbetsbelastning på Fiskeribyrån, politiska prioriteringar samt det politiska läge som råder med kommande nyval. /Protokollanteckningar David Ståhlman

20 Arbetsgrupp inom sportfiskesektorn Närvarande Magnus Krantz, Stig Mattsson, Anders Svebilius, Patrik Lehtonen, David Ståhlman, Susan Andersson kl. 18:00 Storagatan 8 Visit Åland Mötesprotokoll Visit Åland, arbetsgruppen för sportfiskebranschen MK rapporterade om Leaderprojektet Fiskekortsområden 29 nya områden finns på kartan 20 april, varav nio är rödmarkerade 8 områden har anslutit sig men är under arbete och kommer upp på kartan innan 30 april. 4 områden har sagt sig vara intresserade, men behöver stämmo- eller styrelsebeslut. Svar innan 30 april. 4 områden som varit med tidigare har börjat sälja kort online 7 nya områden börjar direkt sälja online, några fler ansluter troligen. Utskick har gjort till samtliga fiskelag, församlingar och kommuner. Vi har frågat Leader Åland om möjligheten att förlänga projektet till mitten av maj. Det är många områden som vill vara med på kartan och de flesta har kommit den senaste tiden. En förlängning vore bra för att hinna med att ta hand om alla områden. Det har muntligen kommit positivt besked från Leader. Förlängningen ändrar inte på datum för slutredovisning och slutrapportering, som ligger fast till 31 maj. 2. Projektet har som mål att ta fram en sammanställning av fiskelagen, rekommendationer, uppförandekod samt catch & release. Arbetsgruppen gick igenom ett förslag. Kom gärna med synpunkter och kommentarer, förslaget kommer att finnas i projektets slutrapport. 3. I projekt Fiskekortsområden ingår även att samla branschen synpunkter om fiskelagen. Det tidigare projektet Hållbart Sportfiske samlade ihop synpunkter som nu bearbetats. Det är två punkter som anses viktiga, det gäller påföljd vid olovligt fiske samt skydda av lekplatser. David Ståhlman författar en skrivelse till Fiskeribyrån. 4. Det finns även en målsättning i projektet att undersöka en fortsättning på den informella Arbetsgruppen för sportfiske som det senaste året funnits. Planer finns att starta en förening med arbetsnamnet Fiskefrämjandet Åland. Där ska vattenägare, fiskeguider, stuguthyrare, sportfiskare, Fiskeribyrån och Visit Åland kunna ha platser.

21 Föreningen bör fortsätta arbeta framåtriktat med frågor som är väsentliga för sportfisket på Åland. Exempelvis bör föreningen kunna söka Leader medel för att driva det Tillsynsprojekt som skulle behövas. Även andra projekt som gynnar och är viktiga för sportfisket skulle föreningen kunna driva. David Ståhlman har tagit på sig rollen som interimistisk ordförande. Patrik Lehtonen och Magnus Krantz anmälde sig som intresserade att ingå i föreningens styrelse.

FISKE OCH FISKERIFÖRVALTNING I ÅLANDS SKÄRGÅRD

FISKE OCH FISKERIFÖRVALTNING I ÅLANDS SKÄRGÅRD ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2007:1 FISKE OCH FISKERIFÖRVALTNING I ÅLANDS SKÄRGÅRD Erik Neuman ISSN 0357-735X FISKE OCH FISKERIFÖRVALTNING I ÅLANDS SKÄRGÅRD Erik Neuman Skobbholmsvägen 13 22 160 MARIEHAMN

Läs mer

INNEHÅLL. Hållbart sportfiske... Fel! Bokmärket är inte definierat. Analys av dagsläget... 3. Bakgrund... 3 SWOT... 4. Projektets innehåll...

INNEHÅLL. Hållbart sportfiske... Fel! Bokmärket är inte definierat. Analys av dagsläget... 3. Bakgrund... 3 SWOT... 4. Projektets innehåll... Hållbart sportfiske INNEHÅLL Hållbart sportfiske... Fel! Bokmärket är inte definierat. Analys av dagsläget... 3 Bakgrund... 3 SWOT... 4 Projektets innehåll... 4 Målet med projektet... 5 Tänkbara medel

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE 2002 En kartering och undersökning av fisketuristiska företag, deras ekonomi och resursutnyttjande Författare Mats Jonson SVERIGES FISKETURISMFÖRETAGARE i samarbete

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping PROTOKOLL Sida 1/17 2013-12-30 Malin Setzer Vätternvårdsförbundet Tel 010-223 63 61 malin.setzer@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Uppdrag till Domstolsverket att genomföra särskilda informationsinsatser inför nämndemannavalet 2014 Ju2014/2894/DOM

Uppdrag till Domstolsverket att genomföra särskilda informationsinsatser inför nämndemannavalet 2014 Ju2014/2894/DOM RAPPORT 1 (21) DATUM 2015-03-13 REVISION DIARIENR DOKUMENTNR 1079-2014 Avdelningen för HR och kommunikation FÖRFATTARE Madeleine Bergman GODKÄND AV Martin Holmgren Uppdrag till Domstolsverket att genomföra

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 Enheten för Medie- och Kommunikationsvetenskap Lunds universitet Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 1. Inledning...2 1.1 Uppdraget...2 1.2

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Planera mötet. Checklista

Planera mötet. Checklista Engagerande MÖTEN 2 Engagerande möten Engagerade medlemmar som deltar aktivt i diskussioner och beslut är viktigt för ett framgångsrikt fackligt arbete. En av dina uppgifter som förtroendevald är att se

Läs mer

Arrangemangsledarinstruktion

Arrangemangsledarinstruktion Arrangemangsledarinstruktion Höst 2014 25 september 2014 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se Innehållsförteckning

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen Ellen Hoas Ströman SAMMANFATTNING Ung i Sommar är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, med syfte att ge ungdomar, 16-19 år och

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer