VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv 2007-2011. Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv!"

Transkript

1 Bostäder åt alla punkter för ett bättre boende i Kungälv! Läs vårt lokala program för byggande och boende i Kungälv! 1

2 Bostäder för alla Målet för den socialdemokratiska bostadspolitiken i Kungälv är att alla ska leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Många vill bo i Kungälv Förra valet lovade vi att öka bostadsbyggandet. Vi höll vad vi lovade och har ökat antalet nya bostäder från 150 om året till nästan 400 bostäder per år. Kungälvs kommun växer och många vill flytta hit, det är positivt. Vi har den näst största befolkningsinflyttningen i hela Västra Götaland, samtidigt står ca 4000 personer i bostadskö. Det är bra att folk flyttar hit, för där folk vill bo, där vill företagen vara och växa. Det är inte bra att behöva stå i kö i många år. Vi har ökat vårt bostadsbyggande, vi förtätar staden och samtidigt kommer vi att satsa på hela kommunen. Vi har en politik för en bostad åt alla. 1. Vi skall planera för 1600 nya bostäder , (400 bostäder varje år). 2. Vi skall förtäta Kungälvs centrum, mer folk, handel, puls, trygghet och rörelse 3. Vi skall bygga i alla kommundelar, behåll och utveckla lokal service. 4. Vi skall bygga alla sorters bostäder JA till utveckling och NEJ till borgerlig privatisering av Förbo och Kungälvsbostäder Vi har en politik för en bostad åt alla. I Kungälv är målet att alla skall ha tak över huvudet. Vi anser att bostaden är en rättighet, inte en marknadsvara. Våra motståndare tycker tvärtom och har de senaste åren gjort flera försök till försäljning. Vi vill inte sälja ut Kungälvs andel i FÖRBO. Inte heller skall Stiftelsen Kungälvsbostäder sälja ut sina lägenheter. Vid en försäljning höjs hyrorna för de boende. En fungerande bostadsmarknad måste präglas av valfrihet där också hyresrätten är ett tillgängligt alternativ. Allmännyttan utgör en garant för att det ska finnas hyresrätter. Därför krävs det att vi slår vakt om och utvecklar allmännyttan inte säljer ut den. Hyressättningen, bruksvärdessystemet och därmed hyresgästens besittningsskydd ska värnas och utvecklas för att kunna verka under nya förutsättningar på bostadsmarknaden. 5. Våra allmännyttiga bostadsföretag skall vara offensiva och bygga mer för alla än idag. 6. Vi skall ej sälja ut eller privatisera Förbo eller Kungälvsbostäder 7. Vi ogillar utförsäljning av hyresrätter då det behövs fler i Kungälv 8. Vi vill inte skära ner på samhällets stöd till byggande, vilket skulle leda till en kraftigt segregerad bostadsmarknad, då endast den fri marknaden får råda. Bostadsbyrå för alla Vi säger nej till de borgerligas privatisering av bostadsbyrån. 9. Bostadsbyrån är viktig när det gäller att rättvist fördela bostäder till alla. 2

3 Bygg blandat i Kungälv, Ytterby, Kode, Diseröd, Kärna och Marstrand Vi vill satsa på att bygga fler bostäder både i centrala Kungälv och i våra serviceorter. I grunden strävar vi alltid efter en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter och privatägda småhus i våra bostadsområden. Vi behöver just nu ha ett speciellt fokus på hyresbostäder och tomter till tomtkön eftersom det redan pågår en stor produktion av bostadsrätter..nedan nämner vi lite av det som är på gång. Vi vill bygga nytt, vi vill bygga klokt och vi vill bygga vackert. Traditionell byggnadsstil och nytt måste kunna mötas, men ända bevara känslan av sammanhang. 10. Kungälv/centrum, bygg fler bostäder i centrum, det är kostnadseffektivt, ger puls, rörelse och liv i stadens kärna. I stadens kärna handlar det om att planera för minst 350 nya hyres- och bostadsrätter i centrum vid Nytorget, Uddevallavägen, Fontinbacken för att få en attraktiv centrumkärna. Andra områden i centrum är Trollhättevägen, Kvarnkullen (äldrebostäder), Kongahällatomten (ca 700 nya bostäder blandat). För Trankärr (ca 1000 bostäder blandat) pågår planering. I Ullstorp bygger vi för fullt bostadsrätter, hyresrätter och tomter/egna hem. Totalt blir det ca. 350 bostäder. Andra projekt som vi räknar med skall realiseras under nästa mandatperiod är Fontin 40 hyreslägenheter och Klocktornet vid Västra Tullen. 11. Ytterby skall förtätas och expandera. Vår satsning på ett nytt levande centrum med bostadsrätter, hyresrätter och en moderniserad bussterminal har börjat genomföras. Planeringen för att Ytterby skall växa pågår kontinuerligt. Vi vill också förlänga nya Torsbyvägen och få fram fler hyresrätter och tomter. Eklunden är ytterligare ett framtida bostadstillskott i Ytterby. Närheten till tågpendling gör att fler bostäder i Ytterby är väldigt viktiga ur ett regionalt perspektiv. 12. Kode skall förtätas och expandera. Det kan handla om många bostäder de närmaste 3-5 åren. Till att börja med handlar det om olika delar av Guntorp. Närheten till tågpendling gör att fler bostäder i Kode är angelägna ur ett regionalt perspektiv. 13. Diseröd måste förtätas för att behålla handel och kommunal service. Dels handlar det om bostäder för äldre, vid Ekhaga väldigt centralt i Diseröd. Tyfter är ett område som kommer att bebyggas med nya bostäder. 14. Kärna måste kompletteras med nya bostäder och frågan om reningsverk skall äntligen få sin lösning. Bygg på Prästgårdsgärdet, Västerhöjden och ytterligare 12 hyreslägenheter längs med Stabyvägen. Vi säger också ja till försiktig utbyggnad i Vedhallsområdet, hellre radhus och badplats till alla än exklusiva lyxprojekt. Vi ser också ett nytt serviceboende längs med Lyckevägen i centrala Kärna! 15. Marstrand måste förtätas. Nu byggs det på Hedvigsholmen. Charetten och olika EUprojekt har startat en viktig dialog och framtidsbild av Marstrand, Koön och Instön. Vi vill planera för 400 nya bostäder på öarna, vi kommer mycket tydligt prioritera hyresrätter för ökat året-runt-boende. På sikt finns också beredskap för ett 100-tal bostäder i Tjuvkil. 3

4 Boende i kustzon värna miljön, strandskydd och allemansrätt Kusten tillhör alla. Vi är emot en privatisering av kusten. Kungälv har under många år haft en strikt syn på byggnation i kustzon. Vid vår revidering av kommunplanen omprövar vi delvis den hållningen på en del ställen vid kusten. Byggande och boende vid kusten skall vara väl förenligt med krav på tillräcklig vattenförsörjning och avloppsfrågor, privat boende vid kust skall aldrig gå före allemansrätten och strandskyddet, kusten tillhör alla. 16. Vi vill positivt pröva och bereda hur vi förtätar boendet vid kusten i Aröd 17. Vi vill positivt pröva och bereda hur vi förtätar boendet vid kusten i Tjuvkil 18. Vi vill positivt pröva och bereda hur vi förtätar boendet vid kusten i Kovikshamn 19. Det måste bli mer rättvisa och enklare att bo och bygga till sitt hus kustzon och glesbygd. Att bygga om sitt fritidshus till permanentboende är ett vanligt sätt för många att bli husägare, detta och viss förtätning på landsbygd är en del av vår strategi för att planera fram 400 nya bostäder om året. 20. Värna allemansrätten och håll hårt på regelverket om strandskydd, motverka privatisering av stränder. 21. Underlätta för allmänheten att komma fram till havet vid enskilda vägar 22. Besluta om principer och täckning av framtida vattenförsörjning i kustzon, samt så långt som möjligt finna finansiering för investeringarna. 23. All nybyggnation ska vara ekologiskt hållbar och för att öka konkurrensen ska fler byggsystem i trä tas fram. Energianvändningen ska minska och därför skall denna aspekt vara viktig vid nyproduktion. (I övrigt, se vårt 50-punkters för miljö i Kungälv.) Satsa på befintliga bostadsområden och motverka uppdelningen i boendet 24. Vi vill göra en särskild satsning på boendemiljön i Komarken. I samarbete med Stiftelsen Kungälvsbostäder, andra fastighetsägare, handlare och föreningar måste ett arbetet för att rusta upp och förnya Komarken startas. Det går också att bygga mer i Komarken och samtidigt flytta ner parkeringar under jord. Syftet är att höja Komarkens status, skapa en ännu mer attraktiv boendemiljö, fritid och livskvalitet i kommunens största bostadsområde. Arbetet ska bidra till att skapa förutsättningar för ett ökat inflytande och ansvar för de boendes egna boendemiljö. Vi drömmer om fler mötesplatser mellan människor, lekplatser, torghandel, nergrävda parkeringar och långsam trafik i en trygg och levande miljö med trädgårdstäppor istället för asfalt. 25. Segregationstendenserna inom boendet måste motarbetas. Därför är viktigt att det finns såväl hyresrätter, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter och privatägda småhus i våra bostadsområden, och att det råder neutralitet mellan upplåtelseformerna. Nya hyresrätter ska byggas i villaområden, och nya villor i hyreshusområdena för att bryta segregation. 26. Kommunen skall ha ett nära samarbete med både privata fastighetsägare, allmännyttiga bostadsföretag, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, egnahemsägare, föreningar samt företagare för att skapa attraktiva och trygga boendemiljöer. 27. Vi vill motverka diskriminering på bostadsmarknaden. Det förekommer såväl medveten som omedveten diskriminering på bostadsmarknaden. Såväl fastighetsägare som fastighetsmäklare och bostadsrättsföreningar ska känna till diskrimineringslagstiftningen och hur den ska hanteras praktiskt. Kommunen skall genom politiken och bostadsförmedlingen arbeta med information om diskrimineringslagstiftningen. 28. Vårt mål är också att alla nybyggda lägenheter skall uppfylla basutformningsprogrammet, detta är en handikappolitisk målsättning. 4

5 Billigare boende och tomter för egenbyggnation 29. Priserna för nybyggnation måste pressas. Konkurrens och öppenhet skall råda. 30. Vi måste bygga enkelt och bra men med något lägre standard för att pressa boendekostnaderna för vissa grupper, exempelvis ungdomar. 31. Vi måste köpa betydligt mer mark än idag för att bygga billigt och planera långsiktigt 32. Vi vill pröva att pressa boendepriser och kostnader genom ett samarbete med företrädesvis lokala småbyggare. 33. Vi vill se över och effektivisera samarbetsprocessen med privata aktörer, ett sätt att öka ökningstakten i byggandet är att lägga större ansvar i planeringsprocessen på privata aktörer och bli tydligare i våra beställningar. 34. Vi vill pröva att pressa boendepriser och kostnader genom att arbeta mer med upphandlingsinstrumentet, det kan handla om delupphandlingar eller upphandlingssamarbete med andra kommuner. 35. Ett samlat grepp kring olika taxor, vi vill undersöka hur slår de på hyran? 36. Vi vill uppmuntra privata initiativ där medborgare som har svårt att få huslån, först hyr sitt hus i två år, betalar sin hyra och därefter i ett samarbete med bank och fastighetsägare får möjlighet att låna och köpa sin bostad, dvs att göra boendekarriär. 37. Kommunen behöver fler tomter för dem som vill bygga sitt egna hus, att bygga och äga sitt eget boende är det billigaste boendet sett över en livscykel. Tryggt äldreboende Vår äldre lever längre och är friskare, det är en framgång för välfärden. Men det finns en berättigad oro kring behovet av särskilt boende inom äldreomsorgen och vi måste bygga fram de nya platser inom omsorgen som behövs. De som vill och kan ska så långt det är möjligt ha rätt att bo kvar hemma. Samtidigt ska man känna sig säker på att få en plats på ett särskilt boende eller på ett servicehus när man behöver. Vi vill bygga fler bostäder anpassade för äldre, både i centrum och i alla kommundelar. Det handlar olika mellanformer, seniorboenden och servicebostäder. Att skapa olika former av eget boende med tillgång till gemenskapslokaler, dagsverksamhet och möjlighet att äta tillsammans är mycket viktigt. Med stigande ålder tunnas det sociala nätverket ut. Med utbyggd dagverksamhet och naturliga träffpunkter kan ensamhet och isolering brytas. Fyra av tio i ålderskategorin 50 + vill flytta till en centralt belägen lägenhet, men många vill inte flytta till stadens centrum utan bo kvar i sin kommundel. Därför krävs även satsningar i hemmamiljö och i kommundelar. 38. Planera och bygg äldrebostäder med gemensamhetslokaler vid Kvarnkullen och på Kongahällatomten 39. De äldre skall kunna bo kvar hemma så länge de vill och kan och skall få ett gott stöd och en god service när det behövs. 40. En PAR-BO-garanti skall genomföras under mandatperioden, vill vi säkerställa att de som har levt tillsammans under ett helt liv inte ska skiljas åt på ålderns höst om båda har behov av särskilt boende. 41. Säkerställ behovet av demensvårdsplatser och den personalkompetens som erfordras för att kunna bedriva en aktiv demensvård. 42. Ansök om det nya statliga investeringsstöd till särskilt boende som inrättas (250 miljoner kronor per år satsas från 2007). 43. Tillgodose behovet av korttidsplatser, förstärk rehabiliteringsinsatserna samt utöka distriktsläkarmedverkan och övriga medicinska kompetenser inom äldreomsorgen. 44. Vi vill satsa på seniorcenter. Vi vill behålla och utveckla det friska hos våra äldre, de skall ha roligt! 5

6 45. Större valfrihet inom hemtjänsten, den äldre skall själv kunna välja mellan olika tjänster som exempelvis städning, omsorg, promenad etc 46. Anhöriga till äldre, olika föreningar och patientorganisationer har en väldigt viktig funktion att fylla i samhället för våra äldre, deras insatser skall stödjas av kommunen. 47. Minska fallolyckorna i hemmet, fortsatt kompetensutveckling av personal inom vården och äldreomsorgen. Det handlar om skade- och olycksförebyggande arbete. Ungdomar och boende Ungdomar lever väldigt länge med små inkomster, många studerar och kommer ut sent på arbetsmarknaden. Familjebildningen blir sent i livet, det är inte lätt att ha vara utan en ordentlig bostad. Bostad är en förutsättning för att klara resten av livet själv. Men när marknaden får bestämma vem, man bygger för och vem man vill ha som hyresgäst, då väljer man de mer köpstarka. En anledning till att särskilt ungdomar kan ha problem med att få en egen bostad är de krav på stadig inkomst som många hyresvärdar ställer. Därför anser vi att en kommunal hyresgaranti (nytt statligt stöd för ungdomar) är värd att undersöka möjligheten att införa. Syftet är att en hyresvärd inte ska uppleva att unga utgör en större ekonomisk risk för hyresförluster än andra. 48. Vi vill bygga kostnadseffektiva och nya bostäder i Kungälvs centrum och Trankärr, speciellt i syfte att möjliggöra för unga medborgare att få en egen bostad. 49. Vi vill undersöka möjligheten att med hjälp av staten ge stöd för den första bostaden för unga. Hemlöshet och boende Sverige ska vara ett land där alla människor kan leva ett rikt och utvecklande liv. Klyftorna har ökat i Sverige och den fattigdom som växer bland vissa grupper hör inte hemma i ett välfärdsland som Sverige. Det är oacceptabelt. Vi vill täta maskorna i samhällets skyddsnät och ge bättre stöd åt hemlösa. Brist på hyreslägenheter, psykisk sjukdom, utslagning, missbruk eller sociala problem är alla olika orsaker till hemlöshet. Hemlöshet är det helt oacceptabelt, oavsett den bakomliggande orsaken. Vi kommer därför att fortsätta arbeta för att ingen ska behöva gå hemlös i Sverige. 50. Vi skall motverka hemlöshet i Kungälv. Arbetet skall ske genom egna satsningar och i samverkan med ideella organisationer. 6

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Inriktning för boendeplanering

Inriktning för boendeplanering Inriktning för boendeplanering Luleå kommun 2007-2012 Antagen av kommunfullmäktige 29 augusti 2005 Reviderad och antagen av kommunfullmäktige 26 mars 2007 2 Innehåll BAKGRUND 4 BOSTADSLÄGE OCH PLANBEREDSKAP

Läs mer

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor Förord Bostadssituationen för Uppsalas studenter är katastrofal. Nyanlända studenter har knappt någon möjlighet att hitta en bostad. Kötiderna för att få en bostad har ökat år efter år, och är idag längre

Läs mer

Förslag till budget 2008

Förslag till budget 2008 Förslag till budget 2008 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE NOVEMBER 2014 Omslagsbilden har tagits i sammanhang med stadsbyggnadspriset. Fotograf: Pernilla Sjöholm Byggherre: Småa Bostadsbyggande

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Hyreschocksrapporten!

Hyreschocksrapporten! Hyreschocksrapporten! Denna rapport innehåller vad socialdemokraterna tänker satsa på för hyresgäster jämfört med de förslag som en moderatledd regering Bostadspolitik med fortsatt socialdemokratisk regering.

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 E fler bostäder Innehållsförteckning FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 FLER BOSTÄDER Partistyrelsens utlåtande över motionerna A64:2, A64:3, A113:3, B2:5, B24:1, C98:4, E1:1, E1:2, E1:3,

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Dnr: KS 2010-69 Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Frågeställningar... 4 1.5 Kvalitet... 4 1.6

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020 antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsfo rso rjningsprogram fo r Avesta kommun 2015-2020 Sammanfattning I Avesta kommun växer befolkningen

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden Att investera i framtiden Förslag till investeringsbudget 2009-2013 Med en fot i förra perioden och blicken i nästa!. 1 Inledning Våra strategiska investeringar skall finansieras med en mix av avskrivningar,

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bilderna i bostadsförsörjningsprogrammet är från www.smalandsbilder.se 1 SAMMANFATTNING... 4 ANSVAR... 4 BOSTADSBESTÅND...

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för SOCIALDEMOKRATERNA I LIDINGÖ 2006-2009

Kommunalt handlingsprogram för SOCIALDEMOKRATERNA I LIDINGÖ 2006-2009 Kommunalt handlingsprogram för SOCIALDEMOKRATERNA I LIDINGÖ 2006-2009 Sturevägen 38, 181 38 Lidingö Tel: 766 09 53 e-post: xxx@xxx hemsida: www.lidingo.sap.se INLEDNING Sverige är på rätt väg! Tack vare

Läs mer

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Förord Den ekonomiska utvecklingen under senare år har medfört att många människor har fått det bättre samtidigt som vi upplever att

Läs mer