Se Finansiella derivatinstrument. Alfa är ett mått på en investerings riskjusterade avkastning och används bl.a. för Alpha Plus-fonder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se Finansiella derivatinstrument. Alfa är ett mått på en investerings riskjusterade avkastning och används bl.a. för Alpha Plus-fonder."

Transkript

1 Termer Absolut avkastning Definitioner Värdeökning eller värdeminskning (mätt i procent av andelsvärdet) som en delfond uppnår under en viss tid. Relativ avkastning avser också en delfonds avkastning under en viss tid, men den jämförs med ett jämförelseindex eller annat mått. Affärsriskpremie Skillnaden mellan aktuellt marknadspris på ett målföretags aktier och det pris som ett förvärvande företag erbjuder för aktierna för att kompensera för risken att affären inte genomförs. Ett målföretag är, eller kan bli, föremål för en sammanslagning eller annan företagsaktivitet. Aktieaffär Sammanslagning, då det förvärvande företaget erbjuder aktieägare i målföretaget aktier i det förvärvande företaget i utbyte mot aktier i målföretaget. Ett målföretag är, eller kan bli, föremål för en sammanslagning eller annan företagsaktivitet. Aktier Typ av investering som utgör en ägarandel i ett företag. Aktieexponering kan uppnås genom investering i andelar, depåbevis, warranter och andra ägarandelar. Aktieexponering kan också i begränsad omfattning uppnås genom investering i konvertibla värdepapper, index, vinstandelsbevis och aktieobligationer. Aktieswappar Ett avtal som vanligen går ut på att byta en fast eller rörlig ränta mot avkastningen för en aktie eller ett aktieindex. Se Finansiella derivatinstrument Alfa Alfa är ett mått på en investerings riskjusterade avkastning och används bl.a. för Alpha Plus-fonder. Amerikanska statspapper Obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av den amerikanska staten. Kallas också statspapper. Andelsklass(er) Separata klasser av andelar utgivna inom varje delfond som var och en kan ha en särskild avgift och avgiftsstruktur, lägsta teckningsbelopp, valuta eller utdelningsprinciper. Andelsklassens referensvaluta Den valuta som andelsvärdet uttrycks i.

2 Återköpsavtal En köpare av ett återköpsavtal erlägger kontanter till en motpart (säljaren) som säljer värdepapper och går med på att köpa tillbaka dessa värdepapper av köparen för en större kontantsumma vid ett senare tillfälle. Den större summan är de kontanter som lånas ut och ett ytterligare belopp (som utgör ränta, kallad återköpsränta ). De värdepapper som säljaren säljer kallas ofta för säkerhet. AUD Australisk dollar Blankning Att ta en kort position. Se Kort Bolånesäkrade värdepapper En speciell typ av tillgångssäkrade värdepapper, vars underliggande tillgångar är bolån. Se Tillgångssäkrade värdepapper Bolånesäkrade värdepapper utgivna av kreditinstitut Bolånesäkrade värdepapper som ges ut av amerikanska statsstödda institut som Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) och Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Se Bolånesäkrade värdepapper Börshandlad fond En typ av investering som utgörs av en pool av värdepapper som följer avkastningen för ett index och som handlas på en börs. Börshandlad råvara En typ av investering som följer avkastningen på enskilda råvaror eller råvaruindex och som handlas på en börs. Se Råvara Brady-obligation Obligation noterad i US-dollar, utgiven av stater i utvecklingsländer enligt Bradyplanen. Planen, som är uppkallad efter USA:s dåvarande finansminister Nicholas Brady, utformades för att hjälpa latinamerikanska länder att betala av en del av sin utestående skuld till USA.

3 Bruttoexponering Värdet av en delfonds långa och korta positioner sammantagna, ofta uttryckt i procent av andelsvärdet. Se Nettoexponering. CAD Kanadadensisk dollar CHF Schweizisk franc CNH Kinesiska offshore-rmb, finns tillgängliga utanför Folkrepubliken Kina och handlas främst i Hongkong. Regeringen i Folkrepubliken Kina införde denna valuta i juli 2010 för att främja handel och investeringar med företag och organisationer utanför Folkrepubliken Kina. Värdet av CNY (onshore) och CNH (offshore) kan vara olika. CNY Kinesiska onshore RMB finns tillgängliga inom Folkrepubliken Kina. Currency overlay Aktiv valutahantering i syfte att skapa ytterligare avkastning. Delfond En fond med en separat pool av tillgångar och skulder med sitt eget investeringsmål, placeringsinriktning och noteringsvaluta. Delfondens referensvaluta Den valuta som delfondens tillgångar värderas i för redovisningsändamål. Den behöver inte vara densamma som den valuta som delfondens andelsklasser eller investeringar är noterade i. Deltarisk (Directional Risk) Risk för att delfonden utvecklas sämre än jämförelseindexet på grund av att den inte har direkt exponering mot ett visst värdepapper, sektor eller land som ökar i värde. Diversifierad portfölj Portfölj som investerar i en rad olika företag eller värdepapper.

4 Duration Duration beskriver en obligations eller annat räntebärande instruments eller portföljs känslighet för ränteförändringar och uttrycks i år. Ju högre duration, desto större är ränterisken eller ersättningen för priserna på instrumenten. Durationen är den genomsnittliga återbetalningstiden mätt i år för obligationer eller andra räntebärande instrument. Se även Skuldförbindelse, Vägd genomsnittlig löptid, Förfallodag Effektiv portföljförvaltning En investeringsteknik avsedd att antingen reducera risk eller kostnad eller att skapa ytterligare kapital eller inkomst med en risknivå som överensstämmer med delfondens riskprofil. EUR Euro Euroobligation Obligation utgiven i en annan valuta än valutan i det land eller den marknad där den utfärdats. Fastighetsinvesteringsbolag (REIT) Typ av investering som är inriktad på ägande, och i flertalet fall, förvaltning av fastigheter. Hit hör bland annat bostadsfastigheter (lägenheter), kommersiella fastigheter (köpcentrum, kontor) och industrifastigheter (fabriker, lagerlokaler). Vissa REIT-bolag kan även bedriva verksamhet inom fastighetsfinansiering och annan fastighetsutveckling. Finansiella derivatinstrument Typ av investering som får sitt värde från värdet och egenskaperna av en eller flera underliggande tillgångar, som ett värdepapper, ett index eller en ränta. Instrumenten utnyttjar hävstång (utväxling). Därför kan en liten förändring i den underliggande tillgångens värde medföra en stor förändring i derivatinstrumentets värde. Även kallat derivat. Se Hävstång Företag för kollektiva investeringar (UCI) Ett stort antal investerares pengar sammanförs i en enda fond, som följer en riskspridningsprincip. Förfallodag Den dag då en skuldförbindelse ska betalas tillbaka. Se Skuldförbindelse

5 Förlängningsrisk (extension risk) Risken att stigande räntor bromsar återbetalningstakten för lån i en pool, varigenom återbetalningen av kapitalbeloppet till investerarna fördröjs. Försäljning utan täckning Försäljningen av ett värdepapper som säljaren inte äger, men som denne åtagit sig att köpa tillbaka vid en framtida tidpunkt. Förvaltare Förvaltaren ansvarar för hur en delfonds tillgångar placeras i linje med delfondens mål och placeringsinriktning. FRK Folkrepubliken Kina och för detta ändamål exklusive Hongkong, Macao och Taiwan. Frontierländer Dessa är de minst utvecklade av tillväxtmarknadsländerna. Hit hör exempelvis länder som ingår i MSCI Frontier Market Index och liknande index. Futurekontrakt Ett avtal om att köpa eller sälja en tillgång till ett fastställt pris vid eller före en framtida tidpunkt. GBP Brittiskt pund Genomsnittlig livslängd Ett mått på hur lång tid det i genomsnitt tar för de underliggande tillgångarna för tillgångssäkrade värdepapper att återbetala kapitalbeloppet. Se Tillgångssäkrade värdepapper Genomsnittligt viktat börsvärde Genomsnittligt marknadsvärde för samtliga värdepapper i en portfölj. Det beräknas genom att väga marknadsvärdet för enskilda värdepapper med hänsyn till deras storlek i förhållande till portföljen som helhet. Händelsedriven strategi Investeringsstrategi som avser att dra nytta av förmågan att bedöma såväl sannolikheten för att en affärshändelse, t.ex. en sammanslagning, företagsomstrukturering eller konkurs, verkligen inträffar, som den tidsram inom vilken det sker.

6 Hävstång Metod att uppnå ökad exponering mot en underliggande tillgång genom användning av finansiella derivatinstrument. En liten förändring i värdet av den underliggande tillgången kan medföra en stor förändring i derivatinstrumentets värde. Kallas även utväxling. Se Finansiella derivatinstrument Hemvist Termen hemvist hänför sig till det land där ett företag har bildats och har sitt säte. HKD Hongkongdollar HUF Ungersk forint Investment grade Obligationer eller andra räntebärande instrument som av ett kreditvärderingsinstitut bedöms ha bättre förutsättningar att uppfylla betalningsförpliktelser än motsvarande instrument med ett lägre betyg än investment grade. De har lägst tilldelats betyget BBB-/Baa3 av Standard & Poor s eller Moody s, eller motsvarande betyg från ett annat oberoende kreditvärderingsinstitut, grundat på utgivarens kreditvärdighet eller risken för att utgivaren inte fullgör sina åtaganden. Se Kreditvärderingsinstitut, Under investment grade, Skuldförbindelse. Jämförelseindex Måttstock som delfondens avkastning, riskegenskaper eller sammansättning kan mätas mot. JPY Japansk yen Konvertibla värdepapper Typ av investering (t.ex. en obligation) som kan bytas mot ett bestämt antal aktier (vanligen) i det utgivande företaget till ett förutbestämt pris eller datum. Korrelerad Ett statistiskt mått på hur två tillgångar rör sig i förhållande till varandra. Kort (position/exponering) Användningen av finansiella derivatinstrument för att skapa en positiv avkastning om priset på den underliggande tillgången faller. Se Lång.

7 Kreditstrategi Investeringsstrategi som avser att dra nytta av investeringar i kreditrelaterade strategier. För att uppnå detta kan olika strategier tillämpas, t.ex. relativvärdering och riktningsorienterad, som går ut på att köpa värdepapper som anses undervärderade och blanka värdepapper som anses övervärderade. Kreditvärderingsinstitut Oberoende organisation som t.ex. Standard & Poor s, som betygsätter företag, banker och andra finansiella institutioner utifrån deras förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden. KRW Sydkoreansk won Kvantitativt urval Urval baserat på en matematisk analys av mätbara siffror för ett företag, som värdet på tillgångar och beräknad försäljning. I den här typen av analys ingår inte någon subjektiv bedömning av ledningens kvalitet. Lång (position/exponering) Att ta långa positioner eller ha lång exponering innebär att inneha eller köpa en tillgång. Se Kort Lång/kort aktiestrategi Investeringsstrategi som går ut på att ta långa aktiepositioner som väntas öka i värde eller bedöms attraktiva, och blanka aktier som väntas minska i värde eller inte anses attraktiva. Likvida medel Värdepapper som lätt kan konverteras till kontanter, t.ex. kortfristiga statsobligationer som statsskuldväxlar, bankcertifikat, penningmarknadsfonder och andra penningmarknadsinstrument. Se Penningmarknadsinstrument Likviditet En likvid marknad innebär att tillgångar kan köpas och säljas utan större påverkan på tillgångens pris. Medelstora företag Medelstora företag är företag vars marknadsvärde vid förvärvstillfället är inom marknadsvärdet för företagen i Russell Midcap Index.

8 Nettoexponering Värdet av en delfonds långa positioner minus korta positioner, ofta uttryckt i procent av andelsvärdet. Se Bruttoexponering. NOK Norsk krona NZD Nyzeeländsk dollar Obligation eller annat räntebärande instrument utan kreditbetyg Obligation eller annat räntebärande instrument som inte blivit betygsatt av något erkänt kreditvärderingsinstitut. Se Kreditvärderingsinstitut, Skuldförbindelse Offensivt förvaltad En delfond som endast i begränsad utsträckning styrs av jämförelseindexet. Den har ofta en högre omsättning och risk. Opportunistisk strategi/global makro Investeringsstrategi som innebär att investeringsbesluten främst baseras på ekonomiska och politiska faktorer över hela världen (makroekonomiska principer). Penningmarknadsinstrument Instrument som normalt handlas på penningmarknaden, är likvida och har ett värde som när som helst kan fastställas, exempelvis statsskuldväxlar, kommunala skuldväxlar och bankcertifikat. PLN Polsk zloty Portföljsäkring Investeringsstrategi som går ut på att utjämna de risker som är förenade med andra delar av portföljen. Råvara Fysiska varor som tillhör en av två kategorier: Hårda råvaror som metaller (t.ex. guld, koppar, bly, uran), diamanter, olja och gas, samt mjuka råvaror som jordbruksprodukter, ull, bomull och livsmedel (t.ex. kakao, socker, kaffe).

9 Reala räntebärande värdepapper En obligation eller annat räntebärande instrument vars ränta justeras regelbundet enligt ett statligt publicerat inflationsindex. Se Skuldförbindelse Relativvärdering Investeringsstrategi som drar nytta av prisskillnader mellan jämförbara värdepapper eller marknaden över lag. Riskfri ränta Den riskfria räntan är den förväntade avkastningen på en investering som betraktas som riskfri. Med riskfri ränta avses ofta räntan på likvida medel eller placeringar som snabbt kan omvandlas till likvida medel såsom amerikanska statsskuldväxlar. RMB Renminbi är Folkrepubliken Kinas officiella valuta. Renminbi betecknar både den valuta som handlas på fastlandet (CNY) och den som handlas offshore (CNH, främst i Hongkong). RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) En kvalificerad utländsk institutionell investerare vars förvaltare beviljats en investeringskvot i syfte att med renminbi placera direkt i inhemska värdepapper i Folkrepubliken Kina enligt RQFIIbestämmelserna. Säkerhet Fastighet eller tillgångar som ställs som säkerhet för en skuldförbindelse. Den skyddar långivaren om låntagaren inte uppfyller sina förpliktelser. Säkra/Säkring En strategi som syftar till att utjämna eller begränsa förluster på grund av prisförändringar för en tillgång som ingår i delfonden. Se Finansiella derivatinstrument SEK Svensk krona SGD Singaporiansk dollar

10 Skuldförbindelse Till skuldförbindelser räknas en rad olika instrument. Det vanligaste är obligationer, som innebär att en part (köparen) lånar ut pengar till en annan part (utgivaren) i utbyte mot rätten att få ränta (kupong) och, på förfallodagen, kapitalbeloppet eller det nominella beloppet. Skuldförbindelser kan klassificeras efter typ av ränta (fast eller rörlig (variabel) ränta) och typ av utgivare (företag eller stat). Till skuldförbindelser hör bland annat obligationer, förlagsbevis och kapitalpapper. Se Förfallodag Slutna investeringsfonder Ett företag för kollektiva investeringar (fondföretag) som ger ut ett fastställt antal andelar. Storbolag (Blue Chip) Företag som förvaltaren bedömer vara nationellt erkända, väl etablerade och finansiellt sunda. Strukturerad produkt Typ av investering baserad på en korg av underliggande värdepapper, såsom aktier, obligationer och andra räntebärande instrument samt finansiella derivatinstrument, där avkastningen är kopplad till värdeutvecklingen för underliggande värdepapper eller index. Se Aktie, Skuldförbindelse och Finansiella derivatinstrument Täckt obligation En säkerställd obligation som backas upp av tillgångar, t.ex. en pool av bolån, som finns kvar på utgivarens balansräkning. Innehavaren av den täckta obligationen exponeras inte bara mot kreditrisken utan även mot utgivarens finansiella ställning. TBA (meddelas senare) Ett forwardkontrakt på en allmän pool av bolån. De specifika poolerna av bolån presenteras och allokeras före leveransdatum. Tidsbunden inlåning Inlåning i finansinstitut, vanligen en bank, för en viss tid. Tillgångssäkrade värdepapper En ägarandel i en pool av tillgångar, som kreditkortsskulder eller billån, strukturerad som en skuldförbindelse. Tillgångssäkrade värdepapper får sitt kassaflöde och kreditegenskaper från en pool av underliggande tillgångar. Se Värdepapper

11 Tillväxt Delfonder som investerar i en tillväxtorienterad portfölj placerar främst i aktier vars fundamenta (t.ex. försäljning, intäkter, tillgångar) väntas ha en bättre utveckling än marknadens genomsnitt. Tillväxtmarknader Tillväxtmarknader avser marknader i mindre utvecklade länder med relativt låg inkomst per capita. De har ofta en ekonomisk tillväxtpotential över genomsnittet, men är även förenade med högre volatilitet och större risker än etablerade marknader. Hit hör exempelvis länder som ingår i MSCI Emerging Markets Index och liknande index. Totalavkastningsswapp Ett avtal om byte av en fast eller rörlig ränta mot avkastningen på en underliggande tillgång. Se Finansiella derivatinstrument UCI Se Företag för kollektiva investeringar (UCI) UCITS UCITS är fondföretag (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper). Förkortningen står för Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. UCITS är en sorts UCI, eller fond, som styrs av rådets direktiv 85/611/ EEG av den 20 december 1985 i ändrad lydelse eller av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i ändrad lydelse (UCITS-direktivet). Under investment grade Obligationer eller andra räntebärande instrument som har tilldelats ett lägre kreditbetyg än BBB-/Baa3 av Standard & Poor s eller Moody s, eller motsvarande betyg från ett annat oberoende kreditvärderingsinstitut. Betyget anger en lägre kreditvärdighet och en högre risk att utgivaren inte kan fullgöra sina förpliktelser än för motsvarande instrument med betyget investment grade. Vanligen ger dessa värdepapper en högre avkastning som kompensation för den ökade kreditrisken. e kallas även högavkastande eller high yield-obligationer. Se Kreditvärderingsinstitut, Skuldförbindelse, Investment grade USD US-dollar

12 Vägd genomsnittlig löptid Genomsnittlig löptid för samtliga värdepapper i en portfölj. Den beräknas genom att väga löptiden för enskilda värdepapper med hänsyn till deras storlek i förhållande till portföljen som helhet. Se Duration Vägd genomsnittlig löptid Genomsnittlig återstående löptid för samtliga värdepapper i en portfölj. Den beräknas genom att väga den återstående löptiden för enskilda värdepapper med hänsyn till deras storlek i förhållande till portföljen som helhet. Ju högre den vägda genomsnittliga återstående löptiden är, desto längre tid är det till portföljvärdepapperens förfallodag. Används ofta som en enkel indikator på räntekänslighet i en portfölj av kortfristiga penningmarknadsinstrument. Se Förfallodag Valutaderivat En typ av finansiellt derivatinstrument där den underliggande tillgången är en valuta eller växelkurs, som valutaterminskontrakt. Se Finansiella derivatinstrument Valutaterminskontrakt Avtal mellan två parter om att byta en valuta mot en annan till ett bestämt pris vid en framtida tidpunkt. Även kallat forwardkontrakt. Värde Delfonder som investerar i värdeorienterade portföljer investerar främst i aktier som handlas med en rabatt i förhållande till deras fundamenta (dvs. omsättning, vinst och tillgångar) och som därför anses undervärderade. Värdepapper Överlåtbara instrument som har ett finansiellt värde. Värdepapper kategoriseras i stora drag som aktier (ägarandelar i företag och andra värdepapper som motsvarar ägarandelar i företag), skuldförbindelser (obligationer och andra typer av skuldebrev) och alla andra omsättningsbara värdepapper som medför rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper genom teckning eller byte. Se Aktie, Skuldförbindelse och Finansiella derivatinstrument Volatilitet Statistiskt mått på prisvariationen för ett visst värdepapper eller delfond. Ju högre volatilitet, desto mer riskfylld brukar värdepapperet eller delfonden vara.

13 Warrant Typ av investering som ger ägaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa värdepapper som aktier till ett överenskommet pris vid en framtida tidpunkt. Yankee-obligation Obligation noterad i US-dollar som utfärdas i USA av utländska banker och företag.

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Denna bilaga innehåller specifik information gällande Absolute Insight

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 1 BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 2 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 7, upprättad 150410) 1. HANDEL MED FINANSIELLA

Läs mer

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 36 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-12-01 2013/744 040 Antagen: kommunfullmäktige 2008-08-25 98 och ändrad senast kommunfullmäktige 2013-11-18 135. Placeringsregler för

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015 pro.sv.xx.215731.lu5943682.pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Inriktning och stil en har flexibiliteten att investera i räntebärande värdepapper, t.ex. statsobligationer och obligationer

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

FONDPROSPEKT. Nordea Funds Ab

FONDPROSPEKT. Nordea Funds Ab FONDPROSPEKT Placeringsfond... 3... 3 Grunduppgifter om... 3 Revisorer för och Finlandregistrerade Nordeafonder... 3 Ombud som Fondbolaget anlitar... 3 Fondernas marknadsföring i övriga länder... 4 Förvaringsinstitut

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING FRÅN PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB (Prima Kapitalförvaltning) Prima Kapitalförvaltning är registrerad

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument

samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument Information om Länsförsäkringars fond- och värdepapperstjänster samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument LF 09227 utg 03 Citat 202266 2015-07 Information om Länsförsäkringar Bank AB:s

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET Styrande dokument Regeldokument Policy Sida 1 (22) Finanspolicy Sida 2 (22) Innehåll Finanspolicy... 1 1. Inledning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Mål... 4 2. Organisation... 4 2.1 Landstinget och dess bolag...

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 2010-10-22 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ) Ledarbank

Läs mer