Se Finansiella derivatinstrument. Alfa är ett mått på en investerings riskjusterade avkastning och används bl.a. för Alpha Plus-fonder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se Finansiella derivatinstrument. Alfa är ett mått på en investerings riskjusterade avkastning och används bl.a. för Alpha Plus-fonder."

Transkript

1 Termer Absolut avkastning Definitioner Värdeökning eller värdeminskning (mätt i procent av andelsvärdet) som en delfond uppnår under en viss tid. Relativ avkastning avser också en delfonds avkastning under en viss tid, men den jämförs med ett jämförelseindex eller annat mått. Affärsriskpremie Skillnaden mellan aktuellt marknadspris på ett målföretags aktier och det pris som ett förvärvande företag erbjuder för aktierna för att kompensera för risken att affären inte genomförs. Ett målföretag är, eller kan bli, föremål för en sammanslagning eller annan företagsaktivitet. Aktieaffär Sammanslagning, då det förvärvande företaget erbjuder aktieägare i målföretaget aktier i det förvärvande företaget i utbyte mot aktier i målföretaget. Ett målföretag är, eller kan bli, föremål för en sammanslagning eller annan företagsaktivitet. Aktier Typ av investering som utgör en ägarandel i ett företag. Aktieexponering kan uppnås genom investering i andelar, depåbevis, warranter och andra ägarandelar. Aktieexponering kan också i begränsad omfattning uppnås genom investering i konvertibla värdepapper, index, vinstandelsbevis och aktieobligationer. Aktieswappar Ett avtal som vanligen går ut på att byta en fast eller rörlig ränta mot avkastningen för en aktie eller ett aktieindex. Se Finansiella derivatinstrument Alfa Alfa är ett mått på en investerings riskjusterade avkastning och används bl.a. för Alpha Plus-fonder. Amerikanska statspapper Obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av den amerikanska staten. Kallas också statspapper. Andelsklass(er) Separata klasser av andelar utgivna inom varje delfond som var och en kan ha en särskild avgift och avgiftsstruktur, lägsta teckningsbelopp, valuta eller utdelningsprinciper. Andelsklassens referensvaluta Den valuta som andelsvärdet uttrycks i.

2 Återköpsavtal En köpare av ett återköpsavtal erlägger kontanter till en motpart (säljaren) som säljer värdepapper och går med på att köpa tillbaka dessa värdepapper av köparen för en större kontantsumma vid ett senare tillfälle. Den större summan är de kontanter som lånas ut och ett ytterligare belopp (som utgör ränta, kallad återköpsränta ). De värdepapper som säljaren säljer kallas ofta för säkerhet. AUD Australisk dollar Blankning Att ta en kort position. Se Kort Bolånesäkrade värdepapper En speciell typ av tillgångssäkrade värdepapper, vars underliggande tillgångar är bolån. Se Tillgångssäkrade värdepapper Bolånesäkrade värdepapper utgivna av kreditinstitut Bolånesäkrade värdepapper som ges ut av amerikanska statsstödda institut som Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) och Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Se Bolånesäkrade värdepapper Börshandlad fond En typ av investering som utgörs av en pool av värdepapper som följer avkastningen för ett index och som handlas på en börs. Börshandlad råvara En typ av investering som följer avkastningen på enskilda råvaror eller råvaruindex och som handlas på en börs. Se Råvara Brady-obligation Obligation noterad i US-dollar, utgiven av stater i utvecklingsländer enligt Bradyplanen. Planen, som är uppkallad efter USA:s dåvarande finansminister Nicholas Brady, utformades för att hjälpa latinamerikanska länder att betala av en del av sin utestående skuld till USA.

3 Bruttoexponering Värdet av en delfonds långa och korta positioner sammantagna, ofta uttryckt i procent av andelsvärdet. Se Nettoexponering. CAD Kanadadensisk dollar CHF Schweizisk franc CNH Kinesiska offshore-rmb, finns tillgängliga utanför Folkrepubliken Kina och handlas främst i Hongkong. Regeringen i Folkrepubliken Kina införde denna valuta i juli 2010 för att främja handel och investeringar med företag och organisationer utanför Folkrepubliken Kina. Värdet av CNY (onshore) och CNH (offshore) kan vara olika. CNY Kinesiska onshore RMB finns tillgängliga inom Folkrepubliken Kina. Currency overlay Aktiv valutahantering i syfte att skapa ytterligare avkastning. Delfond En fond med en separat pool av tillgångar och skulder med sitt eget investeringsmål, placeringsinriktning och noteringsvaluta. Delfondens referensvaluta Den valuta som delfondens tillgångar värderas i för redovisningsändamål. Den behöver inte vara densamma som den valuta som delfondens andelsklasser eller investeringar är noterade i. Deltarisk (Directional Risk) Risk för att delfonden utvecklas sämre än jämförelseindexet på grund av att den inte har direkt exponering mot ett visst värdepapper, sektor eller land som ökar i värde. Diversifierad portfölj Portfölj som investerar i en rad olika företag eller värdepapper.

4 Duration Duration beskriver en obligations eller annat räntebärande instruments eller portföljs känslighet för ränteförändringar och uttrycks i år. Ju högre duration, desto större är ränterisken eller ersättningen för priserna på instrumenten. Durationen är den genomsnittliga återbetalningstiden mätt i år för obligationer eller andra räntebärande instrument. Se även Skuldförbindelse, Vägd genomsnittlig löptid, Förfallodag Effektiv portföljförvaltning En investeringsteknik avsedd att antingen reducera risk eller kostnad eller att skapa ytterligare kapital eller inkomst med en risknivå som överensstämmer med delfondens riskprofil. EUR Euro Euroobligation Obligation utgiven i en annan valuta än valutan i det land eller den marknad där den utfärdats. Fastighetsinvesteringsbolag (REIT) Typ av investering som är inriktad på ägande, och i flertalet fall, förvaltning av fastigheter. Hit hör bland annat bostadsfastigheter (lägenheter), kommersiella fastigheter (köpcentrum, kontor) och industrifastigheter (fabriker, lagerlokaler). Vissa REIT-bolag kan även bedriva verksamhet inom fastighetsfinansiering och annan fastighetsutveckling. Finansiella derivatinstrument Typ av investering som får sitt värde från värdet och egenskaperna av en eller flera underliggande tillgångar, som ett värdepapper, ett index eller en ränta. Instrumenten utnyttjar hävstång (utväxling). Därför kan en liten förändring i den underliggande tillgångens värde medföra en stor förändring i derivatinstrumentets värde. Även kallat derivat. Se Hävstång Företag för kollektiva investeringar (UCI) Ett stort antal investerares pengar sammanförs i en enda fond, som följer en riskspridningsprincip. Förfallodag Den dag då en skuldförbindelse ska betalas tillbaka. Se Skuldförbindelse

5 Förlängningsrisk (extension risk) Risken att stigande räntor bromsar återbetalningstakten för lån i en pool, varigenom återbetalningen av kapitalbeloppet till investerarna fördröjs. Försäljning utan täckning Försäljningen av ett värdepapper som säljaren inte äger, men som denne åtagit sig att köpa tillbaka vid en framtida tidpunkt. Förvaltare Förvaltaren ansvarar för hur en delfonds tillgångar placeras i linje med delfondens mål och placeringsinriktning. FRK Folkrepubliken Kina och för detta ändamål exklusive Hongkong, Macao och Taiwan. Frontierländer Dessa är de minst utvecklade av tillväxtmarknadsländerna. Hit hör exempelvis länder som ingår i MSCI Frontier Market Index och liknande index. Futurekontrakt Ett avtal om att köpa eller sälja en tillgång till ett fastställt pris vid eller före en framtida tidpunkt. GBP Brittiskt pund Genomsnittlig livslängd Ett mått på hur lång tid det i genomsnitt tar för de underliggande tillgångarna för tillgångssäkrade värdepapper att återbetala kapitalbeloppet. Se Tillgångssäkrade värdepapper Genomsnittligt viktat börsvärde Genomsnittligt marknadsvärde för samtliga värdepapper i en portfölj. Det beräknas genom att väga marknadsvärdet för enskilda värdepapper med hänsyn till deras storlek i förhållande till portföljen som helhet. Händelsedriven strategi Investeringsstrategi som avser att dra nytta av förmågan att bedöma såväl sannolikheten för att en affärshändelse, t.ex. en sammanslagning, företagsomstrukturering eller konkurs, verkligen inträffar, som den tidsram inom vilken det sker.

6 Hävstång Metod att uppnå ökad exponering mot en underliggande tillgång genom användning av finansiella derivatinstrument. En liten förändring i värdet av den underliggande tillgången kan medföra en stor förändring i derivatinstrumentets värde. Kallas även utväxling. Se Finansiella derivatinstrument Hemvist Termen hemvist hänför sig till det land där ett företag har bildats och har sitt säte. HKD Hongkongdollar HUF Ungersk forint Investment grade Obligationer eller andra räntebärande instrument som av ett kreditvärderingsinstitut bedöms ha bättre förutsättningar att uppfylla betalningsförpliktelser än motsvarande instrument med ett lägre betyg än investment grade. De har lägst tilldelats betyget BBB-/Baa3 av Standard & Poor s eller Moody s, eller motsvarande betyg från ett annat oberoende kreditvärderingsinstitut, grundat på utgivarens kreditvärdighet eller risken för att utgivaren inte fullgör sina åtaganden. Se Kreditvärderingsinstitut, Under investment grade, Skuldförbindelse. Jämförelseindex Måttstock som delfondens avkastning, riskegenskaper eller sammansättning kan mätas mot. JPY Japansk yen Konvertibla värdepapper Typ av investering (t.ex. en obligation) som kan bytas mot ett bestämt antal aktier (vanligen) i det utgivande företaget till ett förutbestämt pris eller datum. Korrelerad Ett statistiskt mått på hur två tillgångar rör sig i förhållande till varandra. Kort (position/exponering) Användningen av finansiella derivatinstrument för att skapa en positiv avkastning om priset på den underliggande tillgången faller. Se Lång.

7 Kreditstrategi Investeringsstrategi som avser att dra nytta av investeringar i kreditrelaterade strategier. För att uppnå detta kan olika strategier tillämpas, t.ex. relativvärdering och riktningsorienterad, som går ut på att köpa värdepapper som anses undervärderade och blanka värdepapper som anses övervärderade. Kreditvärderingsinstitut Oberoende organisation som t.ex. Standard & Poor s, som betygsätter företag, banker och andra finansiella institutioner utifrån deras förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden. KRW Sydkoreansk won Kvantitativt urval Urval baserat på en matematisk analys av mätbara siffror för ett företag, som värdet på tillgångar och beräknad försäljning. I den här typen av analys ingår inte någon subjektiv bedömning av ledningens kvalitet. Lång (position/exponering) Att ta långa positioner eller ha lång exponering innebär att inneha eller köpa en tillgång. Se Kort Lång/kort aktiestrategi Investeringsstrategi som går ut på att ta långa aktiepositioner som väntas öka i värde eller bedöms attraktiva, och blanka aktier som väntas minska i värde eller inte anses attraktiva. Likvida medel Värdepapper som lätt kan konverteras till kontanter, t.ex. kortfristiga statsobligationer som statsskuldväxlar, bankcertifikat, penningmarknadsfonder och andra penningmarknadsinstrument. Se Penningmarknadsinstrument Likviditet En likvid marknad innebär att tillgångar kan köpas och säljas utan större påverkan på tillgångens pris. Medelstora företag Medelstora företag är företag vars marknadsvärde vid förvärvstillfället är inom marknadsvärdet för företagen i Russell Midcap Index.

8 Nettoexponering Värdet av en delfonds långa positioner minus korta positioner, ofta uttryckt i procent av andelsvärdet. Se Bruttoexponering. NOK Norsk krona NZD Nyzeeländsk dollar Obligation eller annat räntebärande instrument utan kreditbetyg Obligation eller annat räntebärande instrument som inte blivit betygsatt av något erkänt kreditvärderingsinstitut. Se Kreditvärderingsinstitut, Skuldförbindelse Offensivt förvaltad En delfond som endast i begränsad utsträckning styrs av jämförelseindexet. Den har ofta en högre omsättning och risk. Opportunistisk strategi/global makro Investeringsstrategi som innebär att investeringsbesluten främst baseras på ekonomiska och politiska faktorer över hela världen (makroekonomiska principer). Penningmarknadsinstrument Instrument som normalt handlas på penningmarknaden, är likvida och har ett värde som när som helst kan fastställas, exempelvis statsskuldväxlar, kommunala skuldväxlar och bankcertifikat. PLN Polsk zloty Portföljsäkring Investeringsstrategi som går ut på att utjämna de risker som är förenade med andra delar av portföljen. Råvara Fysiska varor som tillhör en av två kategorier: Hårda råvaror som metaller (t.ex. guld, koppar, bly, uran), diamanter, olja och gas, samt mjuka råvaror som jordbruksprodukter, ull, bomull och livsmedel (t.ex. kakao, socker, kaffe).

9 Reala räntebärande värdepapper En obligation eller annat räntebärande instrument vars ränta justeras regelbundet enligt ett statligt publicerat inflationsindex. Se Skuldförbindelse Relativvärdering Investeringsstrategi som drar nytta av prisskillnader mellan jämförbara värdepapper eller marknaden över lag. Riskfri ränta Den riskfria räntan är den förväntade avkastningen på en investering som betraktas som riskfri. Med riskfri ränta avses ofta räntan på likvida medel eller placeringar som snabbt kan omvandlas till likvida medel såsom amerikanska statsskuldväxlar. RMB Renminbi är Folkrepubliken Kinas officiella valuta. Renminbi betecknar både den valuta som handlas på fastlandet (CNY) och den som handlas offshore (CNH, främst i Hongkong). RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) En kvalificerad utländsk institutionell investerare vars förvaltare beviljats en investeringskvot i syfte att med renminbi placera direkt i inhemska värdepapper i Folkrepubliken Kina enligt RQFIIbestämmelserna. Säkerhet Fastighet eller tillgångar som ställs som säkerhet för en skuldförbindelse. Den skyddar långivaren om låntagaren inte uppfyller sina förpliktelser. Säkra/Säkring En strategi som syftar till att utjämna eller begränsa förluster på grund av prisförändringar för en tillgång som ingår i delfonden. Se Finansiella derivatinstrument SEK Svensk krona SGD Singaporiansk dollar

10 Skuldförbindelse Till skuldförbindelser räknas en rad olika instrument. Det vanligaste är obligationer, som innebär att en part (köparen) lånar ut pengar till en annan part (utgivaren) i utbyte mot rätten att få ränta (kupong) och, på förfallodagen, kapitalbeloppet eller det nominella beloppet. Skuldförbindelser kan klassificeras efter typ av ränta (fast eller rörlig (variabel) ränta) och typ av utgivare (företag eller stat). Till skuldförbindelser hör bland annat obligationer, förlagsbevis och kapitalpapper. Se Förfallodag Slutna investeringsfonder Ett företag för kollektiva investeringar (fondföretag) som ger ut ett fastställt antal andelar. Storbolag (Blue Chip) Företag som förvaltaren bedömer vara nationellt erkända, väl etablerade och finansiellt sunda. Strukturerad produkt Typ av investering baserad på en korg av underliggande värdepapper, såsom aktier, obligationer och andra räntebärande instrument samt finansiella derivatinstrument, där avkastningen är kopplad till värdeutvecklingen för underliggande värdepapper eller index. Se Aktie, Skuldförbindelse och Finansiella derivatinstrument Täckt obligation En säkerställd obligation som backas upp av tillgångar, t.ex. en pool av bolån, som finns kvar på utgivarens balansräkning. Innehavaren av den täckta obligationen exponeras inte bara mot kreditrisken utan även mot utgivarens finansiella ställning. TBA (meddelas senare) Ett forwardkontrakt på en allmän pool av bolån. De specifika poolerna av bolån presenteras och allokeras före leveransdatum. Tidsbunden inlåning Inlåning i finansinstitut, vanligen en bank, för en viss tid. Tillgångssäkrade värdepapper En ägarandel i en pool av tillgångar, som kreditkortsskulder eller billån, strukturerad som en skuldförbindelse. Tillgångssäkrade värdepapper får sitt kassaflöde och kreditegenskaper från en pool av underliggande tillgångar. Se Värdepapper

11 Tillväxt Delfonder som investerar i en tillväxtorienterad portfölj placerar främst i aktier vars fundamenta (t.ex. försäljning, intäkter, tillgångar) väntas ha en bättre utveckling än marknadens genomsnitt. Tillväxtmarknader Tillväxtmarknader avser marknader i mindre utvecklade länder med relativt låg inkomst per capita. De har ofta en ekonomisk tillväxtpotential över genomsnittet, men är även förenade med högre volatilitet och större risker än etablerade marknader. Hit hör exempelvis länder som ingår i MSCI Emerging Markets Index och liknande index. Totalavkastningsswapp Ett avtal om byte av en fast eller rörlig ränta mot avkastningen på en underliggande tillgång. Se Finansiella derivatinstrument UCI Se Företag för kollektiva investeringar (UCI) UCITS UCITS är fondföretag (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper). Förkortningen står för Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. UCITS är en sorts UCI, eller fond, som styrs av rådets direktiv 85/611/ EEG av den 20 december 1985 i ändrad lydelse eller av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i ändrad lydelse (UCITS-direktivet). Under investment grade Obligationer eller andra räntebärande instrument som har tilldelats ett lägre kreditbetyg än BBB-/Baa3 av Standard & Poor s eller Moody s, eller motsvarande betyg från ett annat oberoende kreditvärderingsinstitut. Betyget anger en lägre kreditvärdighet och en högre risk att utgivaren inte kan fullgöra sina förpliktelser än för motsvarande instrument med betyget investment grade. Vanligen ger dessa värdepapper en högre avkastning som kompensation för den ökade kreditrisken. e kallas även högavkastande eller high yield-obligationer. Se Kreditvärderingsinstitut, Skuldförbindelse, Investment grade USD US-dollar

12 Vägd genomsnittlig löptid Genomsnittlig löptid för samtliga värdepapper i en portfölj. Den beräknas genom att väga löptiden för enskilda värdepapper med hänsyn till deras storlek i förhållande till portföljen som helhet. Se Duration Vägd genomsnittlig löptid Genomsnittlig återstående löptid för samtliga värdepapper i en portfölj. Den beräknas genom att väga den återstående löptiden för enskilda värdepapper med hänsyn till deras storlek i förhållande till portföljen som helhet. Ju högre den vägda genomsnittliga återstående löptiden är, desto längre tid är det till portföljvärdepapperens förfallodag. Används ofta som en enkel indikator på räntekänslighet i en portfölj av kortfristiga penningmarknadsinstrument. Se Förfallodag Valutaderivat En typ av finansiellt derivatinstrument där den underliggande tillgången är en valuta eller växelkurs, som valutaterminskontrakt. Se Finansiella derivatinstrument Valutaterminskontrakt Avtal mellan två parter om att byta en valuta mot en annan till ett bestämt pris vid en framtida tidpunkt. Även kallat forwardkontrakt. Värde Delfonder som investerar i värdeorienterade portföljer investerar främst i aktier som handlas med en rabatt i förhållande till deras fundamenta (dvs. omsättning, vinst och tillgångar) och som därför anses undervärderade. Värdepapper Överlåtbara instrument som har ett finansiellt värde. Värdepapper kategoriseras i stora drag som aktier (ägarandelar i företag och andra värdepapper som motsvarar ägarandelar i företag), skuldförbindelser (obligationer och andra typer av skuldebrev) och alla andra omsättningsbara värdepapper som medför rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper genom teckning eller byte. Se Aktie, Skuldförbindelse och Finansiella derivatinstrument Volatilitet Statistiskt mått på prisvariationen för ett visst värdepapper eller delfond. Ju högre volatilitet, desto mer riskfylld brukar värdepapperet eller delfonden vara.

13 Warrant Typ av investering som ger ägaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa värdepapper som aktier till ett överenskommet pris vid en framtida tidpunkt. Yankee-obligation Obligation noterad i US-dollar som utfärdas i USA av utländska banker och företag.

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juni 2014 Krona senaste månaden 0,13% Jämförelseindex senaste månaden 0,05% Krona senaste

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ARBETSDOKUMENT. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ARBETSDOKUMENT. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 5 augusti 2003 ARBETSDOKUMENT om hedgefonder och derivat Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande: John Purvis DT\499333.doc

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-24 80 PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2012 Krona månadsavkastning 0,50 % Jämförelseindex

Läs mer

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer