SG Oljewarranter. investera i världens mest handlade råvara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SG Oljewarranter. investera i världens mest handlade råvara"

Transkript

1 SG Oljewarranter investera i världens mest handlade råvara

2 begrepp vad är en warrant? Oljetermin Den underliggande tillgången för oljewarranter. Terminen noteras på International Petroleum Exchange (IPE) i London i USD. Lösenpris Lösenpriset är priset till vilket innehavaren av warranten har rättigheten att köpa (köpwarrant) eller sälja (säljwarrant) den underliggande tillgången på slutdagen. Slutdagen Slutdagen är den dagen då innehavaren har rättigheten att köpa eller att sälja den underliggande tillgången till lösenpriset. Paritet Pariteten för oljewarranter anger antalet warranter som krävs för att erhålla rättigheten till att köpa eller att sälja ett oljeterminsfat. Exempelvis kräver en paritet på 5 ett köp av 5 st. warranter för att erhålla en exponering till ett oljeterminsfat. Mer info: Bloomberg: Reuters: SGSE SGSWE En warrant är en finansiell värdepapperstillgång som ger innehavaren rättigheten, men inte skyldigheten, att antingen köpa (köpwarrant) eller att sälja (säljwarrant) en underliggande tillgång, till ett visst pris, kallat lösenpriset, på warrantens slutdag. Den underliggande tillgången kan vara en aktie, ett index, en valuta, eller som i detta fall en råvara. Köpwarranter ger en positiv avkastning vid en uppgång i underliggande. För säljwarranter gäller motsatsen warrantens pris ökar vid en nedgång i den underliggande tillgången. En köpwarrant innebär således en uppgående marknadssyn, emedan en säljwarrant innebär en nedgående. Den främsta fördelen med warranter är att man som investerare kan få en exponering till den underliggande tillgången med en avsevärt mindre kapitalinsats jämfört med om man hade köpt själva underliggande tillgången. Detta ger upphov till den s.k. hävstångseffekten. Förutom att spekulera i den underliggande tillgångens rörelser, kan warranter med fördel användas i försäkringssyften (s.k. hedging) samt för diversifikation. hur handlar jag med warranter? Warranterna noteras på Stockholmsbörsen och du kan handla med dem precis som du handlar med aktier, dvs. direkt med din egen mäklare eller bank. Du använder dig av din existerande depå och inga separata kontrakt behövs. SG fungerar som utgivare av produkterna och som marknadsgarant för dem, vilket betyder en kontinuerlig och garanterad likviditet med kontinuerliga köp- och säljnoteringar. vem är sg? SG CIB är investeringsbanken för Société Générale Group, som är för närvarande den sjätte största banken inom euro-området och förvaltar ca 270 miljarder euro för 15 miljoner kunder i 45 olika länder. SG är en erkänd ledare inom derivat och har erhållit ett flertal ansedda bemärkelser: Equity Derivatives House of the Year 2001 (IFR), 2001 & 2003 (Asia Risk), 2001 & 2002 (RISK Awards) samt 2003 (The Banker Awards). SG finns i fler länder än någon annan aktör på marknaden för noterade derivat med verksamhet i 14 länder av vilka Sverige är ett. Produktsortimentet omfattar över produkter med över underliggande tillgångar i 7 olika valutor. Med hjälp av det största produktutbudet och 15 års erfarenhet strävar vi till att stärka vår ledande position inom noterade derivat på den svenska marknaden. AWARDS 2003

3 oljewarranter Den främsta fördelen med warranter på exotiska underliggande tillgångar såsom råvaror ligger i själva exponeringsmöjligheten. Brent-råolja är en av de mest eftertraktade handelsvarorna, samtidigt som det är ytterst svårt för privatinvesterare samt för flertalet mindre institutioner att handla med denna råvara p.g.a. de kostnader och minimikrav som ställs för investering. Oljewarranter handlas däremot precis som aktier på Stockholmsbörsen och ingen särskild depå krävs. Marknaden för dessa instrument är övervakad av Finansinspektionen, garanterad av SG, en av Europas främsta investeringsbanker, och faller under Stockholmsbörsens regelverk. Skillnaderna mellan en warrant på oljeterminer och på andra underliggande är små. Den enda skillnaden är egentligen att den underliggande tillgången, dvs. oljeterminskontraktet upphör att existera efter det att warranten löpt ut. Som underliggande tillgång är själva terminskontraktet dessutom mer likvitt än spot-priset på olja, dvs. det aktuella fysiska priset som betalas för ett fat olja på t.ex. ett oljeraffinaderi. Skillnaderna i pris beror på de finansieringskostnader som utgörs främst av transport, samt av lagerkostnaderna och marknadsräntorna. En köpwarrant ger rättigheten, men inte skyldigheten, åt innehavaren att köpa ett oljefat till lösenpriset på slutdagen. Motsvarande rättighet gäller för säljwarranter, dvs. innehavaren har rättigheten, men inte skyldigheten, att sälja ett oljefat till lösenpriset på slutdagen. Det bör påpekas att det handlar om en principiell rättighet, med andra ord behöver innehavaren av exempelvis en säljwarrant ej tillhandaha oljeterminskontraktet för att ha rättigheten att sälja, utan denne får istället utbetalt skillnaden mellan lösenpriset och fatpriset för oljeterminen på slutdagen vid en automatisk inlösen. Warranter med automatisk lösen enbart på slutdagen kallas för europeiska warranter. Dessa kan köpas och säljas kontinuerligt under hela löptiden, och man behöver således ej behålla warranten till slutdagen. Samtliga utbetalningar för SGs warranter sker kontant, dvs. ingen fysisk leverans av varan krävs. Ifall den underliggande kursen (oljeterminens fatpris) är högre än lösenpriset brukar man säga att en köpwarrant är in-the-money. När underliggande kursen och lösenpriset är i nivå med varandra är den at-themoney. Om den underliggande kursen ligger under köpwarrantens lösenpris brukar man säga att warranten är out-of-the-money. För en säljwarrant är förhållandet precis det motsatta, dvs. en säljwarrant är inthe-money när den underliggande kursen är lägre än lösenpriset, och out-of-the-money då den underliggande kursen överstiger lösenpriset. Pariteten för oljewarranter representerar det antal warranter som krävs för att erhålla rättigheten till att köpa eller att sälja en enhet av den underliggande tillgången (ett oljeterminsfat). En oljewarrant med pariteten fem, kräver köpet av fem warranter för att erhålla exponeringen till ett oljefat, emedan en warrant med pariteten ett kräver köpet av en warrant för motsvarande rättighet. brent-råolja Olja är den råvara som handlas mest på världsmarknaden. Majoriteten av handeln sker i London, New York och Singapore. I normala fall avser man med Brent-råolja den olja som härleds från Nordsjön. Brent-råolja fungerar som en global indikator för 2/3 av världens oljepriser. Priset på Brent påverkas av utbudet och efterfrågan på marknaden, världspolitiska händelser samt av de allmänna tillgångarna beträffande olja och energi. SG Oljewarranter investera i världens mest handlade råvara 3

4 Tillväxten av efterfrågan på olja och den globala ekonomin IPE Brent Crude Oil September 2005 terminens kursutveckling aug 2003 feb ,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % World Oil Demand Growth World Economic Growth USD f 2005f Källa: SG Commodities Research Källa: Bloomberg Processen som karakteriserar oljemarknaden, varigenom ett fat olja som producerats i t.ex. Persiska viken fraktas till raffinaderier runtomkring i världen, där den omvandlas till bensin, diesel eller eldningsolja för försäljning, har förändrats i grunden sedan 1970-talet. Fram till oljekrisen i början på 1970-talet var oljepriset mycket förutsägbart. Oljan producerades huvudsakligen av statliga bolag i de olje-exporterande staternas organisation OPEC, såsom av Nioc i Iran eller av Aramco i Saudi-Arabien. Dessa statliga OPEC-bolag ingick långsiktiga leveransavtal med de multinationella sju systrarna (idag BP, ChevronTexaco, Exxon och Shell) eller med andra stora oljebolag. Dessa oljeavtal ingicks därutöver antingen mellan två stater, t.ex. Saudi-Arabien och Brasilien, eller mellan en stat och ett oljebolag. Avtalen som löpte flere år var baserade på fasta priser och leveransdatum, vilket försäkrade leveransernas värde. Oljans pris var därför rätt så stabilt och om oljepriset gick upp eller ned med bara några ören per fat kunde detta anses vara en nyhet. I dagens läge baserar sig största delen av oljehandeln på s.k. pappersolja, dvs. likvida värdepapper i form av terminskontrakt. Tack vare oljemarknadens allt större effektivitet, decentralisering samt försvagning av OPECs prispåverkan, så har Brent-råoljan blivit ett alltmer volatilt och därmed ett alltmer attraktivt placeringsalternativ. Brent-oljeterminerna noteras på International Petroleum Exchange (IPE) i London, och är baserade på leveranser av ett standardiserat antal oljefat på bestämda tidpunkter och platser. Anledningen till att aktörerna föredrar detta är att en leverans av olja är mer komplicerad än t.ex. en leverans av aktier, med krav på både transport och lagerutrymmen. En termin är ett bindande avtal för båda parterna att vid en bestämd tidpunkt i framtiden leverera samt ta leverans av en viss tillgång. Härav kommer den engelska benämningen future. Det finns terminer för i stort sett det mesta, allt från vete, naturgas och stål till s.k. porkbellies dvs. grismagar. En termin är ett standardiserat värdepapper vilket innebär en central marknadsplats för kontrakten med i förhand bestämda slutdagar och storlekar. Terminskontrakten löper ut varje månad. De mest omsatta terminerna är de som ger leverans i mars, juni, september och december. Storleken på terminskontrakten för råolja är fat och dessa prissätts i USD per fat, även om handeln i dessa sker i London. För terminer på Brent-råolja är slutdagen den femtonde bankdagen innan den månad då leveransen sker. Exempelvis är slutdagen för den termin som ger leverans i september 2005 den 16 augusti SG Oljewarranter investera i världens mest handlade råvara

5 prissättningsdynamik uträkning av avkastningen på slutdagen En investering i oljewarranter sker i spekulerings-, diversifierings- samt i vissa fall i försäkringssyfte. En spekulering i oljans pris innebär en tro på att oljans pris kommer antingen att stiga eller att sjunka i framtiden. En diversifiering innebär ett köp av en tillgång som har olika attribut än de existerande produkterna i portföljen. En försäkring (eller en s.k. hedge ) innebär ett skydd mot en eventuell uppgång eller nedgång i oljans, eller en relaterad oljeprodukts pris. Ett exempel på en positiv marknadstro är köpet av en köpwarrant med lösenpriset USD 25 per fat. Slutdagen för denna warrant som baserar sig på terminskontraktet som löper ut i september 2005 är den 11 augusti Pariteten, dvs. antalet warranter som krävs för att man ska få kontrollen över ett oljeterminsfat är 10 st. Avkastningen på slutdagen för oljewarranten, i kronor, räknas ut enligt följande formel: ((Oljeterminens pris Lösenpris) / Pariteten) x USD/SEK Om oljeterminens pris på slutdagen är USD 27 per fat och växelkursen är USD 1 = SEK 7,30 så kommer vinsten att bli följande: ((USD 27 USD 25) / 10) x 7,30 = 1,46 kr per warrant Principen för säljwarranter är den motsatta. Som exempel tar vi en säljwarrant med samma lösenpris, löptid och paritet som köpwarranten. Hur stor skulle vinsten således bli om priset på terminskontraktet skulle sjunka till USD 20 per fat? Med hjälp av formeln får vi fram följande: ((USD 25 USD 20) / 10) x 7,30 = 3,65 kr per warrant investering på kortare sikt Warranter är likvida instrument, där en kontinuerlig marknadsgaranti upprätthålls av utfärdaren. Detta möjliggör ett köp eller en försäljning av warranterna vid vilken tidpunkt som helst under börsens öppettider. Likviditeten, samt den snäva spreaden (skillnaden mellan köp- och säljpriset) medför att warranter lämpar sig utmärkt även för kortare investeringshorisonter. Innan vi kan värdera avkastningspotentialen för ett kortare perspektiv bör vi bekanta oss med warrantens egenskaper som kan härledas från en samling nyckeltal samt enkla uträkningar. Köpwarrant Lösenpris Warrantens slutdag Terminens pris Pris Paritet Delta Theta (SEK) Elasticitet USD/SEK USD 25,00 11 augusti 2005 USD 26,90 SEK 3, ,7 % 0,0018 3,88 SEK 7,30 Deltavärdet för warranten säger hur mycket warranten rör sig i absoluta värden för varje enhets rörelse i oljeterminens pris. Ett deltavärde på 6,7 (%) indikerar att en warrantpost (10 st. warranter) kommer att röra sig 0,67 dollar då oljeterminens pris rör sig med 1 dollar. Varje enskild warrant rör sig i detta fall 0,67 dollar/10 dvs. 0,067 dollar. Deltavärdet är även en sannolikhet för att warranten löper ut in-the-money, dvs. med ett inneboende värde på slutdagen, varför det kan även uttryckas i procent (67 %) eller som ett decimaltal (0,67) för warrantposten. Warrantens värde består av tidsvärdet och det inneboende värdet. Tidsvärdet är priset som betalas för warranten utöver ett eventuellt inneboende värde och representerar kostnaden för sannolikheten till en vinst på slutdagen. I detta exempel är warranten in-the-money, med ett inneboende värde på 0,19 dollar ((USD 26,90 USD 25,00) / 10) per warrant. I kronor uppgår detta till 1,39 (0,19 dollar x 7,30). Warrantens pris är dock 3,39 kr, vilket medför att det resterande tidsvärdet är 2,00 kronor (3,39 kr 1,39 kr). Ju mer tiden löper, desto mindre blir sannolikheten för vinster utöver det nuvarande läget vilket gör att tidsvärdet minskar för varje dag som löper. Den teoretiska minskningen av tidsvärdet kallas för theta och representerar erosionen av tidsvärdet per dag. I detta fall är theta 0,0018 kr per dag. Elasticiteten, dvs. warrantens teoretiska rörelse mätt i procent för varje procents rörelse i oljeterminens pris är den mest praktiska av samtliga nyckeltal. Elasticiteten ger en bra indikation om warrantens prestation inom den närmaste framtiden. En elasticitet på 3,88 säger att om oljeterminen rör sig med 1 % så kommer warrantens värde att röra sig med 3,88 % (1 % x 3,88). SG Oljewarranter investera i världens mest handlade råvara 5

6 exempel 1 Den 17 februari 2004 då oljeterminen står i 26,90 dollar köper en investerare st. köpwarranter à 3,39 kr, varmed det totala insatta kapitalet uppgår till kr. Terminspriset stiger 1 dollar till 27,90 dollar. Elasticiteten på 3,88 säger oss att om oljetermines pris rör sig från 26,90 till 27,90 dvs. 3,7 %, så kommer portföljens värde teoretiskt att stiga med 3,7 % x 3,88 = 14,4 % till kr. Detta kan kontrollräknas baserat på deltat. En rörelse på en dollar i oljepriset, ger en rörelse på 0,067 dollar per warrant, vilket motsvarar 0,49 kr eller 14,4 % i warrantens premie. Likaledes, ifall oljeterminens pris skulle falla med 3,7 % från 26,90 dollar till 25,90 dollar, så skulle warrantens pris sjunka med 14,4 % och portföljen skulle vara värd kr. Antalet dagar till uppgången (nedgången) och slutdagen kommer dock att bestämma hur mycket vår slutliga avkastning i procent kommer att vara i förhållande till det insatta kapitalet eftersom tidsvärdet sjunker för varje dag. exempel 2 Säljwarrant Lösenpris Warrantens slutdag Terminens pris Pris Paritet Delta Theta (SEK) Elasticitet USD/SEK USD 25,00 11 augusti 2005 USD 26,90 SEK 1, ,3 % 0,0018 4,05 SEK 7,30 Investeraren tror på en nedgång i oljeterminens pris och köper därför st. säljwarranter med lösenpriset 25 dollar per fat med ovanstående nyckeltal. Terminens pris överstiger lösenpriset för tillfället, dvs. warranten är out-of-the-money. Warrantens hela premie på 1,60 kronor består således enbart av tidsvärde. Ju mer warranten är out-of-the-money, desto större blir avkastningspotentialen vilket bekräftas av en högre elasticitet på 4,05 ggr. Avkastning och risk går dock hand i hand, varmed deltavärdet är synbart lägre än för in-the-money köpwarranten i det tidigare exemplet. Det lägre deltavärdet återspeglar den lägre sannolikheten till en vinst på slutdagen. Vi antar att investerarens marknadssyn är korrekt, och som ett resultat av prognoser om en överproduktion av olja i Mellanöstern sjunker oljeterminens pris med 2 % från 26,90 dollar till 26,36. Det totala insatta kapitalet om kr stiger således på basen av elasticiteten till ( 2 % x 4,05) till kr vilket motsvarar en vinst på 8,1 %. break-even Vid samtliga investeringar bör man vara medveten om kostnaden för själva transaktionen. Med warranter uppgår denna kostnad till det betalda premiet som i sin tur är bunden till löptiden. Investeraren betalar ett allt högre tidsvärde ju längre löptiden är, varmed kostnaden också beror på hur mycket av löptiden som utnyttjas. Break-even punkten anger vilken nivå den underliggande kursnivån bör uppnå för att warrantinvesteringen blir vinstgivande på slutdagen, och räknas enligt följande formel: Köpwarranter = Lösenpriset + ((Warrantens Premie x Pariteten) / USD/SEK) Säljwarranter = Lösenpriset ((Warrantens Premie x Pariteten) / USD/SEK) Break-even för köpwarranten i exempel 1 ovan blir således: USD 25,00 + ((3,39 kr x 10) / 7,30) = 29,65 dollar per fat. På motsvarande sätt kan man räkna ut break-even punkten för säljwarranten i exempel 2: USD 25,00 ((1,60 kr x 10) / 7,30) = 22,80 dollar per fat. hedging av oljetillgångar Försäkring, även kallad hedging är bland de oftast förekommande orsakerna bakom transaktionerna på den institutionella marknaden för derivat. Denna verksamhet är baserad på köp av optioner eller warranter för att skydda en existerande position mot en oönskad rörelse i den underliggande tillgången. 6 SG Oljewarranter investera i världens mest handlade råvara

7 Försäkring av en tillgång med hjälp av oljederivat blir aktuellt då det existerande innehavet innefattar oljerelaterade instrument eller större mängder av oljeraffinaderiprodukter i t.ex. en industri- eller transportprocess. Exempel på aktörer som använder sig av hedging är flygbolag, transportbolag, raffinaderier samt plasttillverkare. En hedge kan även i viss mån tillämpas för en försäkring av villaoljans pris. Ju större korrelation mellan oljeterminens pris och föremålet för försäkringen, desto effektivare är hedgen. På grund av skillnader i beskattningen samt komplicerade prissättningsprocesser av olika oljeprodukter är det dock svårt att estimera korrelationen mellan många produkter och Brentråoljan. Nedan visas prisutvecklingen för olika, men besläktade oljeprodukter. Ifall du är intresserad av handel eller försäkring med oljederivat, så kan du alltid kontakta SG direkt eller din personliga investeringsrådgivare. risker Den hävstångseffekt som uppstår med en investering i warranter medför större risker än i aktiehandel. Placerare som överväger en handel i warranter bör informera sig om innehållet i de bestämmelser (prospektet, prissättningsbilagan och den tekniska bilagan) som gäller för handel i respektive instrument och bör vid osäkra fall konsultera sin investeringsrådgivare. Oljewarranter innebär en investering i USD vilket även medför en valutarisk. Prisutveckling för villaoljan (jan) Prisutveckling för rå- och bunkerolja (jan) USD 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Heating Oil NWE Brent Crude Oil Bunker Fuel 3,5 % USD 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 jan 90 jan 91 jan 92 jan 93 jan 94 jan 95 jan 96 jan 97 jan 98 jan 99 jan 00 jan 01 jan 02 jan 03 jan 04 0,00 jan 90 jan 91 jan 92 jan 93 jan 94 jan 95 jan 96 jan 97 jan 98 jan 99 jan 00 jan 01 jan 02 jan 03 jan 04 Källa: Bloomberg Källa: Bloomberg SG Oljewarranter investera i världens mest handlade råvara 7

8 Warranters natur medför att dessas värde kan ändras drastiskt, vilket i vissa fall kan leda till att produkten förfaller värdelös. Placerare som överväger handel i produkten bör informera sig om innehållet i de bestämmelser (prospektet, prissättningsbilagan och den tekniska bilagan) som gäller för handel i respektive instrument och bör vid osäkra fall konsultera sin investeringsrådgivare Société Générale. SG Listed Derivative Products Nordic Region, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2HT, United Kingdom. Realtids marknadsinformation, analyser samt verktyg för derivatinvesterare. Mer information: Bloomberg: Reuters: SGSE SGSWE

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

commerzbank oljewarranter Commerzbank noterar warranter på Brent-olja

commerzbank oljewarranter Commerzbank noterar warranter på Brent-olja commerzbank oljewarranter Commerzbank noterar warranter på Brent-olja /////// www.warrants.commerzbank.com ///// warrants@kaupthing.se ///// 0200-272 272 ///////////////////////////////////////////////

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t Här hittar du allmän information om valutaoptionskontrakt som handlas hos Danske Bank. Valutaoptioner kan handlas OTC med oss som motpart.

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Hedging och Försäkring (prisskydd/prisförsäkring)

Hedging och Försäkring (prisskydd/prisförsäkring) Hedging och Försäkring (prisskydd/prisförsäkring) Hedging En hedge kan översättas med ett skydd eller en säkring ; till exempel ett valutaskydd eller en valutasäkring i en transaktion som ska ske i framtiden.

Läs mer

VECKOOPTIONER PÅ AKTIER

VECKOOPTIONER PÅ AKTIER VECKOOPTIONER PÅ AKTIER VECKOOPTIONER PÅ SVENSKA AKTIER Veckooptioner har samma kontraktsspecifikationer och utmärkande drag som våra vanliga standardiserade aktieoptioner. Skillnaden ligger i att löptiden

Läs mer

Produktinformation Achieving more together

Produktinformation Achieving more together Mini Futures & Mini Futures BEST Produktinformation Achieving more together Innehåll I 3 Innehåll Mini Futures 04 Varifrån kommer Mini Futurens hävstång? Daglig Finansieringskostnad Stop loss-nivån och

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankens bull & Bear certifikat Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09 Absolutavkastning 2014-04-09 Innehåll Affärside och mål Portföljstruktur Risker och riskkontroll Nyckeltal Affärside och mål Skapa en jämn genomsnittlig årsavkastning på 7 % inom intervallet 0-15 %. Låg

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Del 7 Barriäroptioner. Strukturakademin

Del 7 Barriäroptioner. Strukturakademin Del 7 Barriäroptioner Strukturakademin Innehåll 1. Barriäroptioner 2. Exotisk option 3. Barriäroptioner med knock-in eller knock-out 4. Varför barriäroptioner? 5. Fyra huvudtyper av barriäroptioner 6.

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Börshandlade investeringsprodukter - möjligheternas sparande

Börshandlade investeringsprodukter - möjligheternas sparande 1 UTBILDNING: BÖRSHANDLADE INVESTERINGSPRODUKTER INLEDNING NDX-Investerarskola Köpwarrant Förslust Vinst Lösenpris Börshandlade investeringsprodukter - möjligheternas sparande Börshandlade investeringsprodukter

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r Här hittar du allmän information om ränteswappar som kan handlas hos Danske Bank. Ränteswappar och swaptioner kan handlas OTC

Läs mer

Vontobel Investment Banking. Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer!

Vontobel Investment Banking. Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer! Vontobel Investment Banking Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer! 2 Vontobels hävstångsprodukter Hävstångsprodukter är mycket populära och har etablerat sig som en självständig form av kapitalplaceringar.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC TOM Certifikat TOM OMX X1 OC Turn Of the Month Certifikat Vad står TOM för? TOM står för turn-of-the-month. TOM Certifikat följer en mycket enkel investeringsstrategi. Investering sker endast under månadsskiften,

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 3.

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 3. STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 2. Luenberger: 2:1-5, 9, 11, 12. Övning 1. Du lånar 200000 kr i en bank

Läs mer

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 11 Indexbevis 1 Innehåll 1. Grundpositionerna 1.1 Köpt köpoption 1.2 Såld köpoption 1.3 Köpt säljoption 1.4 Såld säljoption 2. Konstruktion av indexbevis 3. Avkastningsanalys 4. Knock-in optioner 5.

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial Unlimited Turbos educatedtrading.bnpparibas.se En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Unlimited turbos är

Läs mer

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION?

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? TILLVÄXTOPTIONER VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? Låt företaget investera i en kapitalskyddad placering och ta själv del av avkastningen! Tillväxtoptionens egenskaper ger dig flera fördelar jämfört med traditionella

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Här kan du läsa om obligationsbaserade futures, forwards och optioner, och hur de används. Du finner även exempel på investeringsstrategier Vad är obligationsbaserade

Läs mer

Del 19 Buffertbarriär

Del 19 Buffertbarriär Del 19 Buffertbarriär Innehåll Indexbevisets konstruktion... 3 Barriäroptioner... 3 Konstruktion av kursfallsskydd med barriäroption... 3 Avkastningsanalys med knock-in-barriär... 4 Optionens lösenkurs...

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BEAR/BULL RÅVARER För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission Del 1 Volatilitet Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är volatilitet?... 3 Volatility trading... 3 Historisk volatilitet... 3 Hur beräknas volatiliteten?... 4 Implicit volatilitet... 4 Smile... 4 Vega...

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer