SG Oljewarranter. investera i världens mest handlade råvara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SG Oljewarranter. investera i världens mest handlade råvara"

Transkript

1 SG Oljewarranter investera i världens mest handlade råvara

2 begrepp vad är en warrant? Oljetermin Den underliggande tillgången för oljewarranter. Terminen noteras på International Petroleum Exchange (IPE) i London i USD. Lösenpris Lösenpriset är priset till vilket innehavaren av warranten har rättigheten att köpa (köpwarrant) eller sälja (säljwarrant) den underliggande tillgången på slutdagen. Slutdagen Slutdagen är den dagen då innehavaren har rättigheten att köpa eller att sälja den underliggande tillgången till lösenpriset. Paritet Pariteten för oljewarranter anger antalet warranter som krävs för att erhålla rättigheten till att köpa eller att sälja ett oljeterminsfat. Exempelvis kräver en paritet på 5 ett köp av 5 st. warranter för att erhålla en exponering till ett oljeterminsfat. Mer info: Bloomberg: Reuters: SGSE SGSWE En warrant är en finansiell värdepapperstillgång som ger innehavaren rättigheten, men inte skyldigheten, att antingen köpa (köpwarrant) eller att sälja (säljwarrant) en underliggande tillgång, till ett visst pris, kallat lösenpriset, på warrantens slutdag. Den underliggande tillgången kan vara en aktie, ett index, en valuta, eller som i detta fall en råvara. Köpwarranter ger en positiv avkastning vid en uppgång i underliggande. För säljwarranter gäller motsatsen warrantens pris ökar vid en nedgång i den underliggande tillgången. En köpwarrant innebär således en uppgående marknadssyn, emedan en säljwarrant innebär en nedgående. Den främsta fördelen med warranter är att man som investerare kan få en exponering till den underliggande tillgången med en avsevärt mindre kapitalinsats jämfört med om man hade köpt själva underliggande tillgången. Detta ger upphov till den s.k. hävstångseffekten. Förutom att spekulera i den underliggande tillgångens rörelser, kan warranter med fördel användas i försäkringssyften (s.k. hedging) samt för diversifikation. hur handlar jag med warranter? Warranterna noteras på Stockholmsbörsen och du kan handla med dem precis som du handlar med aktier, dvs. direkt med din egen mäklare eller bank. Du använder dig av din existerande depå och inga separata kontrakt behövs. SG fungerar som utgivare av produkterna och som marknadsgarant för dem, vilket betyder en kontinuerlig och garanterad likviditet med kontinuerliga köp- och säljnoteringar. vem är sg? SG CIB är investeringsbanken för Société Générale Group, som är för närvarande den sjätte största banken inom euro-området och förvaltar ca 270 miljarder euro för 15 miljoner kunder i 45 olika länder. SG är en erkänd ledare inom derivat och har erhållit ett flertal ansedda bemärkelser: Equity Derivatives House of the Year 2001 (IFR), 2001 & 2003 (Asia Risk), 2001 & 2002 (RISK Awards) samt 2003 (The Banker Awards). SG finns i fler länder än någon annan aktör på marknaden för noterade derivat med verksamhet i 14 länder av vilka Sverige är ett. Produktsortimentet omfattar över produkter med över underliggande tillgångar i 7 olika valutor. Med hjälp av det största produktutbudet och 15 års erfarenhet strävar vi till att stärka vår ledande position inom noterade derivat på den svenska marknaden. AWARDS 2003

3 oljewarranter Den främsta fördelen med warranter på exotiska underliggande tillgångar såsom råvaror ligger i själva exponeringsmöjligheten. Brent-råolja är en av de mest eftertraktade handelsvarorna, samtidigt som det är ytterst svårt för privatinvesterare samt för flertalet mindre institutioner att handla med denna råvara p.g.a. de kostnader och minimikrav som ställs för investering. Oljewarranter handlas däremot precis som aktier på Stockholmsbörsen och ingen särskild depå krävs. Marknaden för dessa instrument är övervakad av Finansinspektionen, garanterad av SG, en av Europas främsta investeringsbanker, och faller under Stockholmsbörsens regelverk. Skillnaderna mellan en warrant på oljeterminer och på andra underliggande är små. Den enda skillnaden är egentligen att den underliggande tillgången, dvs. oljeterminskontraktet upphör att existera efter det att warranten löpt ut. Som underliggande tillgång är själva terminskontraktet dessutom mer likvitt än spot-priset på olja, dvs. det aktuella fysiska priset som betalas för ett fat olja på t.ex. ett oljeraffinaderi. Skillnaderna i pris beror på de finansieringskostnader som utgörs främst av transport, samt av lagerkostnaderna och marknadsräntorna. En köpwarrant ger rättigheten, men inte skyldigheten, åt innehavaren att köpa ett oljefat till lösenpriset på slutdagen. Motsvarande rättighet gäller för säljwarranter, dvs. innehavaren har rättigheten, men inte skyldigheten, att sälja ett oljefat till lösenpriset på slutdagen. Det bör påpekas att det handlar om en principiell rättighet, med andra ord behöver innehavaren av exempelvis en säljwarrant ej tillhandaha oljeterminskontraktet för att ha rättigheten att sälja, utan denne får istället utbetalt skillnaden mellan lösenpriset och fatpriset för oljeterminen på slutdagen vid en automatisk inlösen. Warranter med automatisk lösen enbart på slutdagen kallas för europeiska warranter. Dessa kan köpas och säljas kontinuerligt under hela löptiden, och man behöver således ej behålla warranten till slutdagen. Samtliga utbetalningar för SGs warranter sker kontant, dvs. ingen fysisk leverans av varan krävs. Ifall den underliggande kursen (oljeterminens fatpris) är högre än lösenpriset brukar man säga att en köpwarrant är in-the-money. När underliggande kursen och lösenpriset är i nivå med varandra är den at-themoney. Om den underliggande kursen ligger under köpwarrantens lösenpris brukar man säga att warranten är out-of-the-money. För en säljwarrant är förhållandet precis det motsatta, dvs. en säljwarrant är inthe-money när den underliggande kursen är lägre än lösenpriset, och out-of-the-money då den underliggande kursen överstiger lösenpriset. Pariteten för oljewarranter representerar det antal warranter som krävs för att erhålla rättigheten till att köpa eller att sälja en enhet av den underliggande tillgången (ett oljeterminsfat). En oljewarrant med pariteten fem, kräver köpet av fem warranter för att erhålla exponeringen till ett oljefat, emedan en warrant med pariteten ett kräver köpet av en warrant för motsvarande rättighet. brent-råolja Olja är den råvara som handlas mest på världsmarknaden. Majoriteten av handeln sker i London, New York och Singapore. I normala fall avser man med Brent-råolja den olja som härleds från Nordsjön. Brent-råolja fungerar som en global indikator för 2/3 av världens oljepriser. Priset på Brent påverkas av utbudet och efterfrågan på marknaden, världspolitiska händelser samt av de allmänna tillgångarna beträffande olja och energi. SG Oljewarranter investera i världens mest handlade råvara 3

4 Tillväxten av efterfrågan på olja och den globala ekonomin IPE Brent Crude Oil September 2005 terminens kursutveckling aug 2003 feb ,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % World Oil Demand Growth World Economic Growth USD f 2005f Källa: SG Commodities Research Källa: Bloomberg Processen som karakteriserar oljemarknaden, varigenom ett fat olja som producerats i t.ex. Persiska viken fraktas till raffinaderier runtomkring i världen, där den omvandlas till bensin, diesel eller eldningsolja för försäljning, har förändrats i grunden sedan 1970-talet. Fram till oljekrisen i början på 1970-talet var oljepriset mycket förutsägbart. Oljan producerades huvudsakligen av statliga bolag i de olje-exporterande staternas organisation OPEC, såsom av Nioc i Iran eller av Aramco i Saudi-Arabien. Dessa statliga OPEC-bolag ingick långsiktiga leveransavtal med de multinationella sju systrarna (idag BP, ChevronTexaco, Exxon och Shell) eller med andra stora oljebolag. Dessa oljeavtal ingicks därutöver antingen mellan två stater, t.ex. Saudi-Arabien och Brasilien, eller mellan en stat och ett oljebolag. Avtalen som löpte flere år var baserade på fasta priser och leveransdatum, vilket försäkrade leveransernas värde. Oljans pris var därför rätt så stabilt och om oljepriset gick upp eller ned med bara några ören per fat kunde detta anses vara en nyhet. I dagens läge baserar sig största delen av oljehandeln på s.k. pappersolja, dvs. likvida värdepapper i form av terminskontrakt. Tack vare oljemarknadens allt större effektivitet, decentralisering samt försvagning av OPECs prispåverkan, så har Brent-råoljan blivit ett alltmer volatilt och därmed ett alltmer attraktivt placeringsalternativ. Brent-oljeterminerna noteras på International Petroleum Exchange (IPE) i London, och är baserade på leveranser av ett standardiserat antal oljefat på bestämda tidpunkter och platser. Anledningen till att aktörerna föredrar detta är att en leverans av olja är mer komplicerad än t.ex. en leverans av aktier, med krav på både transport och lagerutrymmen. En termin är ett bindande avtal för båda parterna att vid en bestämd tidpunkt i framtiden leverera samt ta leverans av en viss tillgång. Härav kommer den engelska benämningen future. Det finns terminer för i stort sett det mesta, allt från vete, naturgas och stål till s.k. porkbellies dvs. grismagar. En termin är ett standardiserat värdepapper vilket innebär en central marknadsplats för kontrakten med i förhand bestämda slutdagar och storlekar. Terminskontrakten löper ut varje månad. De mest omsatta terminerna är de som ger leverans i mars, juni, september och december. Storleken på terminskontrakten för råolja är fat och dessa prissätts i USD per fat, även om handeln i dessa sker i London. För terminer på Brent-råolja är slutdagen den femtonde bankdagen innan den månad då leveransen sker. Exempelvis är slutdagen för den termin som ger leverans i september 2005 den 16 augusti SG Oljewarranter investera i världens mest handlade råvara

5 prissättningsdynamik uträkning av avkastningen på slutdagen En investering i oljewarranter sker i spekulerings-, diversifierings- samt i vissa fall i försäkringssyfte. En spekulering i oljans pris innebär en tro på att oljans pris kommer antingen att stiga eller att sjunka i framtiden. En diversifiering innebär ett köp av en tillgång som har olika attribut än de existerande produkterna i portföljen. En försäkring (eller en s.k. hedge ) innebär ett skydd mot en eventuell uppgång eller nedgång i oljans, eller en relaterad oljeprodukts pris. Ett exempel på en positiv marknadstro är köpet av en köpwarrant med lösenpriset USD 25 per fat. Slutdagen för denna warrant som baserar sig på terminskontraktet som löper ut i september 2005 är den 11 augusti Pariteten, dvs. antalet warranter som krävs för att man ska få kontrollen över ett oljeterminsfat är 10 st. Avkastningen på slutdagen för oljewarranten, i kronor, räknas ut enligt följande formel: ((Oljeterminens pris Lösenpris) / Pariteten) x USD/SEK Om oljeterminens pris på slutdagen är USD 27 per fat och växelkursen är USD 1 = SEK 7,30 så kommer vinsten att bli följande: ((USD 27 USD 25) / 10) x 7,30 = 1,46 kr per warrant Principen för säljwarranter är den motsatta. Som exempel tar vi en säljwarrant med samma lösenpris, löptid och paritet som köpwarranten. Hur stor skulle vinsten således bli om priset på terminskontraktet skulle sjunka till USD 20 per fat? Med hjälp av formeln får vi fram följande: ((USD 25 USD 20) / 10) x 7,30 = 3,65 kr per warrant investering på kortare sikt Warranter är likvida instrument, där en kontinuerlig marknadsgaranti upprätthålls av utfärdaren. Detta möjliggör ett köp eller en försäljning av warranterna vid vilken tidpunkt som helst under börsens öppettider. Likviditeten, samt den snäva spreaden (skillnaden mellan köp- och säljpriset) medför att warranter lämpar sig utmärkt även för kortare investeringshorisonter. Innan vi kan värdera avkastningspotentialen för ett kortare perspektiv bör vi bekanta oss med warrantens egenskaper som kan härledas från en samling nyckeltal samt enkla uträkningar. Köpwarrant Lösenpris Warrantens slutdag Terminens pris Pris Paritet Delta Theta (SEK) Elasticitet USD/SEK USD 25,00 11 augusti 2005 USD 26,90 SEK 3, ,7 % 0,0018 3,88 SEK 7,30 Deltavärdet för warranten säger hur mycket warranten rör sig i absoluta värden för varje enhets rörelse i oljeterminens pris. Ett deltavärde på 6,7 (%) indikerar att en warrantpost (10 st. warranter) kommer att röra sig 0,67 dollar då oljeterminens pris rör sig med 1 dollar. Varje enskild warrant rör sig i detta fall 0,67 dollar/10 dvs. 0,067 dollar. Deltavärdet är även en sannolikhet för att warranten löper ut in-the-money, dvs. med ett inneboende värde på slutdagen, varför det kan även uttryckas i procent (67 %) eller som ett decimaltal (0,67) för warrantposten. Warrantens värde består av tidsvärdet och det inneboende värdet. Tidsvärdet är priset som betalas för warranten utöver ett eventuellt inneboende värde och representerar kostnaden för sannolikheten till en vinst på slutdagen. I detta exempel är warranten in-the-money, med ett inneboende värde på 0,19 dollar ((USD 26,90 USD 25,00) / 10) per warrant. I kronor uppgår detta till 1,39 (0,19 dollar x 7,30). Warrantens pris är dock 3,39 kr, vilket medför att det resterande tidsvärdet är 2,00 kronor (3,39 kr 1,39 kr). Ju mer tiden löper, desto mindre blir sannolikheten för vinster utöver det nuvarande läget vilket gör att tidsvärdet minskar för varje dag som löper. Den teoretiska minskningen av tidsvärdet kallas för theta och representerar erosionen av tidsvärdet per dag. I detta fall är theta 0,0018 kr per dag. Elasticiteten, dvs. warrantens teoretiska rörelse mätt i procent för varje procents rörelse i oljeterminens pris är den mest praktiska av samtliga nyckeltal. Elasticiteten ger en bra indikation om warrantens prestation inom den närmaste framtiden. En elasticitet på 3,88 säger att om oljeterminen rör sig med 1 % så kommer warrantens värde att röra sig med 3,88 % (1 % x 3,88). SG Oljewarranter investera i världens mest handlade råvara 5

6 exempel 1 Den 17 februari 2004 då oljeterminen står i 26,90 dollar köper en investerare st. köpwarranter à 3,39 kr, varmed det totala insatta kapitalet uppgår till kr. Terminspriset stiger 1 dollar till 27,90 dollar. Elasticiteten på 3,88 säger oss att om oljetermines pris rör sig från 26,90 till 27,90 dvs. 3,7 %, så kommer portföljens värde teoretiskt att stiga med 3,7 % x 3,88 = 14,4 % till kr. Detta kan kontrollräknas baserat på deltat. En rörelse på en dollar i oljepriset, ger en rörelse på 0,067 dollar per warrant, vilket motsvarar 0,49 kr eller 14,4 % i warrantens premie. Likaledes, ifall oljeterminens pris skulle falla med 3,7 % från 26,90 dollar till 25,90 dollar, så skulle warrantens pris sjunka med 14,4 % och portföljen skulle vara värd kr. Antalet dagar till uppgången (nedgången) och slutdagen kommer dock att bestämma hur mycket vår slutliga avkastning i procent kommer att vara i förhållande till det insatta kapitalet eftersom tidsvärdet sjunker för varje dag. exempel 2 Säljwarrant Lösenpris Warrantens slutdag Terminens pris Pris Paritet Delta Theta (SEK) Elasticitet USD/SEK USD 25,00 11 augusti 2005 USD 26,90 SEK 1, ,3 % 0,0018 4,05 SEK 7,30 Investeraren tror på en nedgång i oljeterminens pris och köper därför st. säljwarranter med lösenpriset 25 dollar per fat med ovanstående nyckeltal. Terminens pris överstiger lösenpriset för tillfället, dvs. warranten är out-of-the-money. Warrantens hela premie på 1,60 kronor består således enbart av tidsvärde. Ju mer warranten är out-of-the-money, desto större blir avkastningspotentialen vilket bekräftas av en högre elasticitet på 4,05 ggr. Avkastning och risk går dock hand i hand, varmed deltavärdet är synbart lägre än för in-the-money köpwarranten i det tidigare exemplet. Det lägre deltavärdet återspeglar den lägre sannolikheten till en vinst på slutdagen. Vi antar att investerarens marknadssyn är korrekt, och som ett resultat av prognoser om en överproduktion av olja i Mellanöstern sjunker oljeterminens pris med 2 % från 26,90 dollar till 26,36. Det totala insatta kapitalet om kr stiger således på basen av elasticiteten till ( 2 % x 4,05) till kr vilket motsvarar en vinst på 8,1 %. break-even Vid samtliga investeringar bör man vara medveten om kostnaden för själva transaktionen. Med warranter uppgår denna kostnad till det betalda premiet som i sin tur är bunden till löptiden. Investeraren betalar ett allt högre tidsvärde ju längre löptiden är, varmed kostnaden också beror på hur mycket av löptiden som utnyttjas. Break-even punkten anger vilken nivå den underliggande kursnivån bör uppnå för att warrantinvesteringen blir vinstgivande på slutdagen, och räknas enligt följande formel: Köpwarranter = Lösenpriset + ((Warrantens Premie x Pariteten) / USD/SEK) Säljwarranter = Lösenpriset ((Warrantens Premie x Pariteten) / USD/SEK) Break-even för köpwarranten i exempel 1 ovan blir således: USD 25,00 + ((3,39 kr x 10) / 7,30) = 29,65 dollar per fat. På motsvarande sätt kan man räkna ut break-even punkten för säljwarranten i exempel 2: USD 25,00 ((1,60 kr x 10) / 7,30) = 22,80 dollar per fat. hedging av oljetillgångar Försäkring, även kallad hedging är bland de oftast förekommande orsakerna bakom transaktionerna på den institutionella marknaden för derivat. Denna verksamhet är baserad på köp av optioner eller warranter för att skydda en existerande position mot en oönskad rörelse i den underliggande tillgången. 6 SG Oljewarranter investera i världens mest handlade råvara

7 Försäkring av en tillgång med hjälp av oljederivat blir aktuellt då det existerande innehavet innefattar oljerelaterade instrument eller större mängder av oljeraffinaderiprodukter i t.ex. en industri- eller transportprocess. Exempel på aktörer som använder sig av hedging är flygbolag, transportbolag, raffinaderier samt plasttillverkare. En hedge kan även i viss mån tillämpas för en försäkring av villaoljans pris. Ju större korrelation mellan oljeterminens pris och föremålet för försäkringen, desto effektivare är hedgen. På grund av skillnader i beskattningen samt komplicerade prissättningsprocesser av olika oljeprodukter är det dock svårt att estimera korrelationen mellan många produkter och Brentråoljan. Nedan visas prisutvecklingen för olika, men besläktade oljeprodukter. Ifall du är intresserad av handel eller försäkring med oljederivat, så kan du alltid kontakta SG direkt eller din personliga investeringsrådgivare. risker Den hävstångseffekt som uppstår med en investering i warranter medför större risker än i aktiehandel. Placerare som överväger en handel i warranter bör informera sig om innehållet i de bestämmelser (prospektet, prissättningsbilagan och den tekniska bilagan) som gäller för handel i respektive instrument och bör vid osäkra fall konsultera sin investeringsrådgivare. Oljewarranter innebär en investering i USD vilket även medför en valutarisk. Prisutveckling för villaoljan (jan) Prisutveckling för rå- och bunkerolja (jan) USD 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Heating Oil NWE Brent Crude Oil Bunker Fuel 3,5 % USD 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 jan 90 jan 91 jan 92 jan 93 jan 94 jan 95 jan 96 jan 97 jan 98 jan 99 jan 00 jan 01 jan 02 jan 03 jan 04 0,00 jan 90 jan 91 jan 92 jan 93 jan 94 jan 95 jan 96 jan 97 jan 98 jan 99 jan 00 jan 01 jan 02 jan 03 jan 04 Källa: Bloomberg Källa: Bloomberg SG Oljewarranter investera i världens mest handlade råvara 7

8 Warranters natur medför att dessas värde kan ändras drastiskt, vilket i vissa fall kan leda till att produkten förfaller värdelös. Placerare som överväger handel i produkten bör informera sig om innehållet i de bestämmelser (prospektet, prissättningsbilagan och den tekniska bilagan) som gäller för handel i respektive instrument och bör vid osäkra fall konsultera sin investeringsrådgivare Société Générale. SG Listed Derivative Products Nordic Region, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2HT, United Kingdom. Realtids marknadsinformation, analyser samt verktyg för derivatinvesterare. Mer information: Bloomberg: Reuters: SGSE SGSWE

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

rbsbank.se/mini Mini Futures: Börshandel med tempo

rbsbank.se/mini Mini Futures: Börshandel med tempo rbsbank.se/mini Mini Futures: Börshandel med tempo Innehåll Hävstång i portföljen 3 Mini Futures - framtiden i miniformat Stop Loss 8 Fastställande av restvärde Med Mini Futures når du enkelt en 9 mängd

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

MINI Futures. Hävstång i portföljen

MINI Futures. Hävstång i portföljen MINI Futures Hävstång i portföljen The Royal Bank of Scotland plc (RBS plc) är auktoriserat ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS N.V.) i vissa jurisdiktioner. MINI Futures 3 Innehåll Hävstång

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är en CFD? 4 Risker vid CFD-handel 5 Handelstekniska villkor 6 Tillgängliga marknader 7 Valutahandel 9 DMA-access 11

Läs mer

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare SEB:s Miniterminer minskar din osäkerhet kring framtida inköp och försäljning av råvaror används för prissäkring av spannmål, oljeväxter och drivmedel

Läs mer

Vontobel Investment Banking. Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer!

Vontobel Investment Banking. Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer! Vontobel Investment Banking Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer! 2 Vontobels hävstångsprodukter Hävstångsprodukter är mycket populära och har etablerat sig som en självständig form av kapitalplaceringar.

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK

CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK CFD Vad är en CFD? En CFD är ett kontrakt baserat på en överenskommelse om att utbyta skillnaden i ett underliggande objekts värde mellan tidpunkten då kontraktet öppnas och tidpunkten då det stängs. CFD-kontrakt

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 1 BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 2 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 7, upprättad 150410) 1. HANDEL MED FINANSIELLA

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer